Page 1

Atýk malzemeleri sanata dönüþtürdüler Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öðrencileri tarafýndan, uygulamalý dersler kapsamýnda "Atýklar Hünerli Ellerle Dönüþüyor" projesi ile sergi düzenlendi. Öðrenciler geri dönüþümdeki malzemeleri deðerlendirerek sanatseverlerle buluþturdu. 6’DA

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

12 Haziran 2019 Çarþamba

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Çocuklarýnýzý bilgisayardan uzak tutun TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "çocuklar yaz tatillerini tamamen bilgisayar baþýnda geçirmemeli. Çocuklarýmýzý olumsuz etkileyecek birçok oyun maalesef internet ortamýnda mevcut. Aileler baský boyutunda olmadan çocuklarý sýk sýk kontrol etmeli" dedi. 8’DE

Diyarbakýr’da 2018’de 5 bin 182 kiþi hayatýný kaybetti 2’DE

CANi KOCA “Çocuk eksenli çalýþmalar çoðalacak” Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Dr. Selçuk Mýzraklý, Çocuk dostu kent çalýþmasýnýn kendilerini bayaðý heyecanlandýrdýðýný ve umutlandýrdýðýný belirterek, çocuk eksenli çalýþmalarý çoðaltacaklarýnýn sözünü verdi. 12’DE

3 günlük bebekten kavun büyüklüðünde tümör çýktý Doðumundan 3 gün sonra tümör nedeniyle ameliyat edildi ve yenidoðan yoðun bakýmdaki 21 günlük mücadelesinin ardýndan saðlýðýna kavuþtu. Zorlu geçen günlerin sonunda bebeklerine kavuþan Vedat ve Sabiha Karadað çifti, "Büyük bir þok sonrasý yaþadýðýmýz üzüntü, bebeðimizin saðlýðýna kavuþmasýyla sevince dönüþtü" sözleriyle mutluluklarýný dile getirdi. 10’DA

Amed Sportif'in futbolcularýna transfer teklifi Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezonla ilgili hiçbir geliþme yaþanmazken, bazý futbolculara transfer teklifleri gelmeye baþladý. 11’DE

ra n o s n e t k ü d r ü Eþini öld

Parçalamak istemiþ Diyarbakýr'daki geçtiðimiz hafta yaþanan kadýn cinayetinde kan donduran detay ortaya çýktý. Cani koca, çocuklarýnýn gözü önünde öldürdüðü eþini parçalara ayýrmak istemiþ. HABERÝ 3’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Haziran 2019 Çarþamba

2018 yýlýnda 426 bin kiþi hayatýný kaybetti Türkiye'de 2018 yýlýnda 426 bin 106 kiþi hayatýný kaybetti. Diyarbakýr'da, 5 bin 182 kiþi ölürken, Ölümle sonuçlanan intihar sayýsý 3 bin 161 kiþi oldu.

Türkiye'de 2018 yýlýnda ölen kiþi sayýsý 426 bin 106 olurken, Diyarbakýr'da, 5 bin 182, Þanlýurfa'da ise 5 bin 889 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Ölüm sayýsý revize edilen 2017 yýlýnda 426 bin 504 iken 2018 yýlýnda %0,1 azalarak 426 bin 106 kiþi oldu. Ölenlerin %54,6'sýný erkekler, %45,4'ünü kadýnlar oluþturdu. Kaba ölüm hýzý binde 5,2 oldu Bin kiþi baþýna düþen ölüm sayýsýný ifade eden kaba ölüm hýzý, 2017 yýlýnda binde 5,3 iken 2018 yýlýnda binde 5,2 oldu. Diðer bir

ifade ile 2018 yýlýnda bin kiþi baþýna 5,2 ölüm düþtü. Bebek ölüm hýzý binde 9,3 oldu Bebek ölüm sayýsý, 2017 yýlýnda 12 bin 118 iken 2018 yýlýnda 11 bin 629 oldu. Bin canlý doðum baþýna düþen bebek ölüm sayýsýný ifade eden bebek ölüm hýzý, 2017 yýlýnda binde 9,4 iken 2018 yýlýnda binde 9,3 oldu. Diðer bir ifade ile 2018 yýlýnda bin canlý doðum baþýna 9,3 bebek ölümü düþtü. Bebek ölüm hýzýnýn en yüksek olduðu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu Bebek ölüm hýzý illere göre incelendiðinde, 2018 yýlýnda bebek ölüm hýzýnýn en yüksek olduðu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Þýrnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hýzýnýn en düþük olduðu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kýrklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi. Ölen bebeklerin %65,3'ü bir ayýný, %87,5'i ise beþ ayýný tamamlayamadan öldü Bir ayýný tamamlayamadan ölen bebeklerin oraný 2017 yýlýnda %64,9 iken 2018 yýlýnda %65,3 oldu. Ölen bebeklerin 2018 yýlýnda %12,7'sinin ilk gün, %31,5'inin 1-6 günlükken, %21,1'inin ise 7-29 günlükken yaþamýný yitirdiði görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylýkken yaþamýný yitirenlerin oraný ise %22,2 oldu. Beþ yaþ altý ölüm hýzý binde 11,4 oldu Doðumdan sonraki beþ yýl içinde ölme olasýlýðýný ifade eden beþ yaþ altý ölüm hýzý, 2018 yýlýnda bir önceki yýla göre deðiþim göstermeyerek binde 11,4 oldu. Ölümle sonuçlanan intihar sayýsý 2018 yýlýnda 3 bin 161 kiþi oldu Ölümle sonuçlanan intihar sayýsý 2017 yýlýnda 3 bin 168 iken 2018 yýlýnda 3 bin 161 kiþi oldu. Ýntihar edenlerin %75,6'sýný erkekler, %24,4'ünü ise kadýnlar oluþturdu. Kaba intihar hýzý düþtü Yüz bin nüfus baþýna düþen intihar sayýsýný ifade eden kaba intihar hýzý, 2017 yýlýnda yüz binde 3,94 iken 2018 yýlýnda yüz binde 3,88'e düþtü. Diðer bir ifade ile 2018 yýlýnda her yüz bin kiþiden yaklaþýk dördü intihar etti. Felat BOZARSLAN


12 Haziran 2019 Çarþamba

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Cesedi parçalara ayýrmak istemiþ Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü Gaziantep'te 8 aylýk bir bebek, annesi tarafýndan yedirilen mamanýn soluk borusuna kaçmasý nedeniyle boðularak öldü. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Þehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde yaþayan Fatma Kaplan, 8 aylýk bebeði Rukiye'ye mama yedirmek istedi. Ancak mama bebeðin soluk borusuna kaçtý. Bebeðin týkandýðýný ve nefes almakta zorlandýðýný gören annenin feryat etmesinin ardýndan odaya gelen dede Mehmet Hanifi Kaplan, özel aracýyla bebeði Ýnayet Topçuoðlu Hastanesine götürdü. Burada yapýlan müdahalenin ardýndan taburcu edilen bebek eve götürüldü. Hýrýltýsý devam eden ve nefes almakta zorlanan bebek, aile tarafýndan bu kez özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapýlan müdahalenin ardýndan bebek yoðun bakým ünitesine alýndý. Gece yarýsý solunumu tamamen duran bebek, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Bebeðin cansýz bedeni, otopsi için hastaneden alýnarak Gaziantep Adli Týp Kurumuna gönderildi. Otopsi ve defin iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan ailesine teslim edilen bebek, Yeþilkent Mezarlýðý'nda defnedilecek. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Diyarbakýr'daki geçtiðimiz hafta yaþanan kadýn cinayetinde kan donduran detay ortaya çýktý. Cani koca, çocuklarýnýn gözü önünde öldürdüðü eþini parçalara ayýrmak istemiþ. Diyarbakýr'da geçtiðimiz hafta çocuklarýnýn gözü önünde eþini býçaklayarak öldüren cani kocanýn, olay sonrasý talihsiz kadýnýn cansýz bedenini parçalara ayýrmak istediði öne sürüldü. Olay, Ramazan Bayramý'na 3 gün kala saat 23.30 sularýnda Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesi Üçyol mevki üzerinde meydana gelmiþti. 2 buçuk aydýr evde þiddetli geçimsizlik yaþadýðý öðrenilen AygülHacý G. çifti, Bismil ilçesine giderken yolda kýzlarý Helin'in bir sözü üzerine tartýþtý. Tartýþma sýrasýndan eþinin küfür ve hakaret etmesine dayanamayan Aygül G., duruma tepki göstermesi üzerine Hacý G. tarafýndan önce araçta darp edildi, ardýndan araçtan indirilip yol kenarýnda çok sayýda býçak darbesiyle öldürüldü. Annesinin ölümüne tanýklýk eden Helin olay yerinden kaçarak jandarma ekiplerine sýðýnýrken, bunu fýrsat bilen Hacý G.'nin ise öldürdüðü eþini saçýndan sürükleyerek sazlýklarýna arasýnda elini ve kolunu kesmeye çalýþtýðý iddia edildi.

Zanlý eþi ve çocuðu ile olay öncesi yemek yemiþ Olayla ilgili cinayetin detaylarýný anlatan Aygül G.'in kardeþi Bayram Ýþiyok, ablasýnýn eniþtesi tarafýndan öldürüldükten sonra olay yerinde vahþice doðranmak istendiðini öne sürdü. Ablasýnýn eniþtesiyle sürekli þiddetli bir geçimsizlik yaþandýðýný belirten Ýþiyok, "Ablam olayýn olduðu günün birkaç gün öncesi eþi ve çocuklarý ile birlikte Bismil ilçesine baðlý Köseli Mahallesi'nde kýz kardeþime misafirliðe geliyor. Olay günü Hacý G. eniþtemiz olan þahýs, 'beraber Diyarbakýr'a gidip yemek yiyelim' demiþ. Bunun üzerine ablam da çocuklarýný hazýrlayacaðýný söylemiþ ve eniþtem tarafýndan küçük çocuklar bizleri rahatsýz etmesinler diye ben sen ve büyük kýzým Helin beraber gidelim demiþ. Yemekleri yedikten son-

36 kaçak cep telefonu ele geçirildi Van'ýn Ýpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir iþ yerinde yapýlan aramada 36 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince, Ýpekyolu ilçesi Þerefiye Mahallesi Avcýlar Sokak üzerinde bulunan bir iþ yerinde arama yapýldýðý belirtildi. Aramada toplam 36 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, F.Ý. isimli þahýs hakkýnda ise iþlem yapýldý. ÝHA

ra çaylarýný içip dönüþ yoluna geçmiþler. Dönüþ yolunda Bismil Köseli Mahallesi'ne geldikleri sýrada, yolda kýzý ve babasý arasýnda þiddetli bir tartýþma yaþanýyor, babasýnýn kýza küfür ve hareket etmesine dayanamayan ablam, duruma tepki gösterince eniþtem olan þahýs tarafýnda araçta önce darp ediliyor ardýndan araçtan indirilip çok sayýda býçak darbesiyle yol kenarýnda hunharca, vahþice öldürülüyor. Olayý gören yeðenim Helin ise kaçarak jandarmaya sýðýnýrken, ablamý çok sayýda býçak darbesiyle öldüren eniþtem daha sonra ablamý yol kenarýndaki sazlýklara çekip elini ve kolunu kesmeye çalýþmýþ, ama becerememiþ. Ben bu olayý ve bu vahþeti kýnýyorum. Bu konu ile ilgili devletimizin ilgili kurumlarýný göreve davet ediyorum. Bu vahþice katliamý yapan þahsýn, devletimiz ve devlet büyüklerimiz tarafýndan en aðýr bir þekilde cezalandýrýlacaðýndan hiçbir þüphem yoktur. Bu konuda devletime güvenim sonsuzdur" dedi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Haziran 2019 Çarþamba

Kök hücre tedavisiyle 15 yýllýk çocuk özlemi sona erdi Diyarbakýr'da 16 yýllýk evli olan Suzan Baran, evliliðinin ilk yýlýnda kýz çocuðu dünyaya getirdi. Baran'ýn ikinci çocuk özlemi, 15 yýl sonra gerçekleþtirdiði kök hücre tedavisi ile sona erdi. Birçok tüp bebek merkezine baþvuran fakat baþarýsýz tedavilerle umudunu yitiren 38 yaþýndaki Suzan Baran, arkadaþ tavsiyesiyle Tüp Bebek Uzmaný Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e baþvurdu. Kök hücre tedavisi uygulanan Baran'ýn 15 yýllýk çocuk özlemi sona erdi. Suzan Baran'ý klinikte deðerlendirdiklerinde yumurta tembelliðinin ve hormonal düzeylerinin yüksek olduðunu tespit ettiklerini dile getiren Tüp Bebek Uzmaný Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kýsa sürede kök hücre ve akupunktur aþýsý ile 15 yýllýk hasreti sona erdirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Suzan Baran 16 yýllýk evli, hasta bize geldiðinde yumurta tembelliði þikayetiyle bize geldi. Hasta baþka tüp bebek merkezlerinde denemesi olmuþ ve yumurta rezervi zayýf olduðu için birçok baþarýsýzlýðý mevcuttu. Tabi hastayý biz deðerlendirdiðimizde hormonal düzeylerin yüksek olduðunu, psikolojik yükünün çok fazla olduðunu ve yumurta tembelliðinin çok ileri derecede olduðunu sapladýk. Biz bu hastamýza kök hücre tedavisi uygulamayý önerdik. Yani yumurtalara kök hücre enjeksiyonu yaparak tüp bebek uygulamasý yapmayý önerdik. Tabi tüp bebek esnasýnda bu hastamýza akupunktur da yaptýk. Hem stresini azaltmak için hem yumurta kalitesini artýrmak için hem de rahim duvarýný kalýnlaþtýrmak için akupunktur uygulamasýný yaptýk. Daha sonra yumurta eldesi yaptýk, hastamýzdan toplamda 2 tane yumurta elde ettik. 2 yumurtanýn arasýnda en iyi embriyo transferimizi yaptýk ve hastamýzda þuanda gebelik mevcut. Saðlýk ve kalp atýþýný da duyduk, þuanda hastamýz gayet mutlu. Hasta bize geldiðinde tamamen umutsuzdu, hiç olmayacak gibi bir haldeydi. Hasta gebelik kesesini gördükten sonra gözlerine Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaþayan Remzi ve Gülseren Akkol çifti, Serebral Palsi (beyin felci) hastalýðýna yakalanan 8 yaþýndaki çocuklarý Yiðit Ali için devlet yetkilileri ve hayýrseverlerden destek bekliyor. Ýlçenin Orta Mahallesi'nde yaþayan Akkol ailesi, þu anda 8 yaþýnda olan çocuklarý Yiðit Ali'nin 9 aylýkken Serebral Palsi olduðunu öðrendikleri haberle yýkýldý. 5 yýl boyunca hastane hastane dolaþan aile, Yiðit Ali'nin iyileþmesi için tüm imkanlarýný seferber etti. Daha sonra maddi imkansýzlýklar yaþamaya baþlayan aile, yaklaþýk üç yýldýr Yiðit Ali'nin tedavisini yaptýramýyor. Çocuklarýnýn bu durumuna üzülen çaresiz Akkol ailesi, hastalýðý nedeniyle sürekli olarak yataða mahkum olan çocuklarýnýn tedavisi için devlet yetkililerinden ve hayýrseverlerden yardým talebinde bulundu. Baba Remzi Akkol, yaþadýklarý maddi sýkýntýlar nedeniyle çocuklarýnýn tedavisini yaptýramadýklarýný ifade ederek, "Eþim çocuðuma altý

inanamadý, kalp atýþýný duyunca inandý" dedi. "15 yýllýk özlem 1 ayda çözüldü" Birçok ilde baþarýsýz tüp bebek denemesi olan Suzan Baran, ikinci bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek merkezine baþvurduðunu, daha önce gittiði tüp bebek merkezlerinde baþarýsýz denemeleri olduðunu dile getirdi. Baran, "Önce Alla'ha daha sonra Hakan hocaya teþekkür ederim, onun sayesinde 5 aylýk 2'inci çocuðuma hamileyim. Kök hücre tedavisiyle 1 ay

sürmedi. Hakan hoca iyi hoca, rahatlýkla her þeyi sorabiliyordum, yanýnda çalýþanlarýna kadar hepsinden memnundum. Ýlk baþlarda çok zordu, þuanda yeni rahatlamaya baþladým 4 buçuk ayým bitince Hakan hocanýn yanýna bebeðimle geleceðim. Ailemle hiçbir sýkýntým yoktu, eþimde 1 kýzým var diye pek sýkýntý yaratmýyordu bende kýzým için çabaladým. Yani veren Allah'týr Rabbim kýsmet ederse herkese nasip olur herkes þansýný denesin" diye konuþtu. ÝHA

Serebral Palsi hastasý Yiðit Ali destek bekliyor aylýk hamile iken baðýrsak çürümesinden dolayý bir ameliyat geçirdi. Ameliyat esnasýnda çocuk anne rahminden alýndý masaya býrakýldý. Daha sonra 6 saat süren ameliyatýn ardýndan çocuk tekrardan anne rahmine yerleþtirildi. Daha sonra çocuðumuzun normal doðumu oldu. Doðumdan sonraki ilk 6 ayda çocuk normaldi. Fakat çocuk 9 aylýk olduðunda Tatvan Devlet Hastanesine gittik ve bu hastane bizi Diyarbakýr Çocuk Nörolojisine sevk etti. Daha sonra buraya gittiðimizde çocuðumuza serebral palsi (beyin felci) hastalý-

ðý teþhisini býraktýlar. Ardýndan her 3 ile 6 ayda bir çocuðumuzun tedavisi için Ankara Gazi Üniversitesine gitmek zorunda kaldýk. Ancak bu tedavi sürecini 2016 yýlýna kadar 5 yýl boyunca devam ettirebildik. Tedavi sürecinde kardeþimle ortak olduðumuz çayýrýmýzý sattým, bankadan kredi çektim ve bu krediyi ödeyemez duruma geldim. Ardýndan çalýþtýrdýðým taksinin plakasýný satmak zorunda kaldým, onu da yapamadým. Maddi imkansýzlýklar yüzünden yaklaþýk 3 yýldýr çocuðumuzu tedavi ettiremiyoruz. Bütün devlet büyüklerimizle iletiþime geçtim. Fakat onlardan almýþ olduðum yardýmlar yetersiz kaldý ve çocuðumuzun tedavisine yetmedi. Çocuðumuzun yarým kalan tedavisini devam ettirebilmemiz için devletimizden ve hayýrseverlerden yardým ve destek bekliyorum" dedi. Anne Gülseren Akkol ise devletin

ve hayýrseverlerin yapacaðý yardýmla Yiðit Ali'yi hastaneye götürüp yeniden tedavisine baþlayacaklarýný belirterek, yardým beklediklerini söyledi. Oðlunun tedavisi için birçok ili dolaþtýklarýný anlatan anne Gülseren Akkol, kendi hastalýðýndan dolayý çocuðunun yaþýnýn ilerlemesiyle birlikte bakýmýný yapmakta zorlandýðýný ifade ederek, "Hasta ve rahatsýz olduðumdan dolayý benim için çocuðumun bakýmýný yapmak zor oluyor. Yiðit Ali'nin yaþý ilerledikçe banyosunu yaptýrmak çok zor bir iþ. Rahatsýz olduðum için onu kaldýrýp indirmekte zorlanmaya baþladým. Yiðit Ali'yi tedavisi için çok gezdirdik. Aylarca gittiðimiz Ankara'da ameliyat oldu. O zamanlar eþim kredi çekti ve onu ödeyemeyince daha da gidemedik ve tedavisi yarým kaldý. Benim devlet büyüklerimizden Yiðit Ali için maddi anlamda bir yardým eli uzatmalarýný istiyorum. Baþkada bir isteðim yok. Yeter ki çocuðumuz tedavisini olsun ve bir an önce saðlýðýna kavuþsun" dedi. ÝHA


12 Haziran 2019 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Sýcaktan bunalan kaplumbaðaya bardaktan su içirdi Diyarbakýr'da bir kiþi, sýcaktan bunalan kaplumbaðaya bardakta su içirip, serinlemesi için ýslattý. O anlarý da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaþ, herkesin takdirini topladý. Eðil ilçesinde bir kiþi, iþ yerinin bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbaða gördü. Sýcaklýðýn 40 dereceyi bulduðu ilçede güneþin altýnda kalan kaplumbaðanýn susadýðýný düþünen hayvansever, eline aldýðý çay bardaðýný su doldurarak hayvanýn yanýna gitti. Yanýna yaklaþan kiþiyi

Yaz spor okullarý kayýtlarý baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, yaz tatilinde 7-14 yaþ arasý çocuklara yönelik düzenleyeceði yaz spor okullarý 1 Temmuz'da baþlýyor. 'Yaz spor okullarýyla hafýza ve sevdanýn kentinde yeniden güçleniyoruz' sloganýyla açýlacak olan okulun kayýtlarý 24 Haziran'a kadar devam edecek. Kayýt için baþvurular Sümerpark yerleþkesinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Baþkanlýðý'na yapýlabilecek. Yaz spor okullarý ile ilgili bilgi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Baþkaný Mahmut Evinç, "Yaz tatilinde çocuklarýn spora teþvik edilmesi ve boþ vakitlerini verimli deðerlendirmeleri amacýyla düzenleyeceðimiz yaz spor okullarýnýn kayýtlarý baþladý. Yaz spor okullarýyla hafýza ve sevdanýn kentinde yeniden güçleniyoruz sloganýyla düzenlenecek kurslarda çocuklara yüzme, masa tenisi, futbol, masa tenisi, satranç, karate, bilim ve teknoloji, akýl ve zeka oyunlarý, yazarlýk, eðlenceli matematik, hýzlý okuma, gezi faaliyetleri ve müzik olmak üzere toplam 16 branþta eðitim verilecek. 7-14 yaþ arasý erkek ve kýz çocuklarýnýn spor okullarýndan faydalanacak. Eðitimler Sümerpark Ortak Yaþam Alaný, Talaytepe Spor Tesisleri, Seyrantepe TOKÝ'deki havuz ve Bilgi Evi'nde verilecek. Eðitimler, branþlardaki yoðunluða göre gruplar halinde hafta içi farklý saatlerde yapýlacak" dedi. Yaz spor okullarýna kayýt yaptýran tüm öðrencilere, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ücretsiz spor malzemelerin daðýtýlacaðýný ve ücretsiz servis hizmeti sunulacaðýný aktaran Evinç, çocuklara kayýt yapmalarý için çaðrýda bulundu. Ümit ÖZDAL

gören kaplumbaða önce kabuðuna çekildi, ardýndan suyu görünce tekrar çýkýp kendisine uzatýlan sudan kana kana içti. Hayvansever, sýcaktan hareketsiz duran kaplumbaðaya su içirdikten sonra serinlemesi için de ýslattý. Ýþ yeri sahibi ayrýca, dükkanýnýn önüne gelen yüzlerce kelebeðin de susamýþ olabileceðini düþünerek çukurlara su doldurdu. Kelebekler sudan içerken, hayvansever vatandaþlarýn takdirini kazandý. ÝHA

Tarihi mezarlýkta ders yaptýlar Bitlis'in Tatvan ilçesinde ortaokul öðrencileri, "Mezarlýklarýn ve Müzelerin Eðitimde Uygulamalý Olarak Kullanýlmasý" adlý eðitim projesi kapsamýnda Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlýðýnda ders yaptý. Bitlis'te Tatvan Sadettin Aka Ortaokulunda görev yapan Sosyal Bilgiler Öðretmeni Mihraç Kulu tarafýndan hazýrlanan "Mezarlýklarýn ve Müzelerin Eðitimde Uygulamalý Olarak Kullanýlmasý" adlý proje kapsamýnda ortaokul öðrencileri, velileriyle birlikte Selçuklu Meydan Mezarlýðýný ziyaret etti. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandýrýlan Selçuklu Meydan Mezarlýðýný gezen öðrenciler, öðretmenlerinin hazýrlamýþ olduðu çalýþma kitapçýklarýyla birlikte hem gezdi hem de kendileri için hazýrlanan sorularý yerinde inceleyerek çözdü. Kendilerine verilen ders etkinliði kapsamýnda mezarlýktaki taþlarý inceleyen öðrenciler, hem mezar taþlarý hakkýnda bilgi edindi hem de taþlar üzerindeki motifleri çizmeye çalýþtý. Ders sonunda gezi kapsamýnda edindikleri bilgileri aktaran öðrenciler, ayrýca tarihi mezarlýðýn tanýtýmý için sloganlar oluþturdu. Gezi sonunda gazetecilere açýklama yapan öðretmen Mihraç Kulu, "Bugün öðrencilerim ve velilerimle Ahlat Selçuklu Mezarlýðýndayýz. Mezarlýklarýn eðitimden nasýl kullanýlacaðýna dair öðrencilerim ve velilerimle beraber etkinlik yaptýk. Mezarlýklar sadece kabristan deðildir. Özellikle bizim için manevi ve kültürel deðeri olan Ahlat Selçuklu Mezarlýðý gibi mekanlar; öðrencilerin sanat, tarih, coðrafya ve hatta matematik hakkýnda

bile fikir yürütecekleri, bilgi alabilecekleri harika bir sýnýf ortamý. Velilerimle ve öðrencilerimle burada olmaktan ilk defa uygulamalý eðitime yönelik disiplinler arasý bir eðitim yürütmekten çok mutluyum" dedi. Tatvan Sadettin Aka Ortaokulu 5'nci sýnýf öðrencisi Arya Sakcý da Selçuklu Mezarlýðýna ilk defa annesiyle geldiðini dile getirerek, "Buralarýn tarihini çok sevdim. Mihraç Hocamýz sayesinde birçok bilgi edindim. Buranýn motiflerine ve eski insanlarýn yaþamýþ olduðu döneme, yaptýklarý yeteneklere, bulunduklarý konuma göre mezarlarýnýn büyüklüðüne hayran kaldým. Buradaki motifleri çok sevdim" diye konuþtu. Emir Baþar adlý öðrenci ise Mihraç Hoca sayesinde Selçuklu Mezarlýðýna geldiðini söyleyerek, "Eðitim sayesinde burayý gördük. Eðlenceli etkinlikler yapýyoruz. Taþlarýn büyüklüðü, desenleri beni çok duygulandýrýyor" dedi. Oðluyla beraber geziye katýlan veli Yahya Kýrmýzý da, gezinin kültürel anlamda çok faydalý olduðunu ifade ederek, þöyle konuþtu: "Bundan dolayý Mihraç Hocamýza çok teþekkür ediyoruz. Çocuklar için çok faydalý bir uygulama. Hem kültürel hem de tarihsel anlamda bilgi sahibi oldular. Teker teker her tarafý incelediler. Bu etkinlikte emeði olan herkese çok teþekkür ederim." Semiha Bolcal adlý öðrenci velisi de geziye katýlmaktan mutluluk duyduðunu söyledi. Bolcal, "Daha önce gezip görme þansýmýz olmuþtu, fakat þu an inceleme þansýmýz oldu. Tek tek inceledik, gördük ve araþtýrdýk. Çocuklarda yeni fikirler ürettiler, bu yüzden çok mutluyuz. Böyle bir fýrsatý bize sunduklarý için hocalarýmýza çok teþekkür ederiz. Umarým milli eðitim her zaman böyle güzel etkinlikler düzenler ve çocuklarýmýzda faydalanýr, biz veliler olarak da faydalanýrýz" dedi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Haziran 2019 Çarþamba

Atýk malzemeleri sa Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öðrencileri tarafýndan, uygulamalý dersler kapsamýnda "Atýklar Hünerli Ellerle Dönüþüyor" projesi ile sergi düzenlendi. Öðrenciler geri dönüþümdeki malzemeleri deðerlendirerek sanatseverlerle buluþturdu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ýç Mekan Tasarým ve Mobilya Dekorasyon Bölümü öðrencileri geri dönüþümdeki malzemeleri deðerlendirerek sergi açýp sanatseverlerle buluþturdu. Okulun mobilya atölyesinde açýlan sergiye Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, okulun hocalarý, öðrenciler ve dýþarýdan davetliler katýldý. Açýlýþ kurdelesini kesin Rektör Gül, daha sonra stantlarý gezdi. "Atýk maddeleri deðerlendirerek orman kaynaklarýmýza destek verelim" Proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Ýç Mekan Tasarým Bölüm Baþkaný ve Mobilya Dekorasyon Bölümünde Öðretim Üyesi olan Beyhan Karakuþ Yeðet, burada tamamen mobilya dekorasyon ve iç mekan tasarýmý öðrencilerinin uygulamalý derslerde akademisyen hocalarýn destekleriyle birlikte tasarladýklarý projeleri üretime sunduklarýný söyledi.

Tasarladýklarý ürünleri proje kapsamýnda üretime sunarken burada farklý bir mesaj vermek istediklerini belirten Yeðet, "Asýl mesajýmýz atýk ham maddelerin deðerlendirilmesi. Yani geri dönüþüm mesajý vermek istedik. Atýk ham maddelerden iþte öðrencilerimiz ilk etapta kendi projelerini tasarladýlar. Tasarladýktan sonra ise üretime sundular. Yani tamamen bu ürünler öðrencilerimizin kendi tasarýmlarýnýn eseridir. Benim öðrencim atýk ham madde yerine olasý durumdaki gerçek ham maddelerden de tasarýmlarýný yapabilirdi ve onun için çok daha kolay olurdu bu tasarýmlarý yapmak. Ve belki çok daha

güzel sanatla buluþan estetik güzel ürünler sunabilirdi. Aslýnda atýlan maddeleri deðerlendirirken öðrenciler projeleri sunma aþamasýnda daha çok zorlandýlar. Belki atýk ham maddelerden projeler üretildiðinde çok estetik sanatla buluþan güzel ürünler elde edemediler ama amaç tamamen gördüðünüz þu mesajý vermek olduðu için atýk ham maddeleri deðerlendirdik. Tabi ki bu attýk ham maddeleri biz deðerlendirirken en baþtaki amacýmýz kýsýtlý orman kaynaklarýmýza destek vermekti. Malumunuz þudur ki artýk günümüzdeki orman kaynaklarýmýz normal ham maddeler için bile yetersiz


12 Haziran 2019 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

anata dönüþtürdüler

türmüþüz" bunu söyletmeye çalýþýyoruz inanlara" diye konuþtu. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ýç Mekan Tasarým ve Mobilya Dekorasyon Bölümü öðrencisi Ýbrahim Çavlan, atýklarýn oluþturduðu güzel þeyler olduðunu ifade etti. Çavlan, "Her þeyin çöp olmadýðýnýn insanlarýn farkýnda olmasý lazým. Sadece bu mobilya için deðil yani. Çevremizde baya bir attýk madde var. Onlarýn deðerlendirilmesi daha güzel olur" þeklinde konuþtu. ÝHA

gelmekte. Zaten mesela ortalama bir çam aðacýnýn bile yetiþme süresi 60 yýldýr. 60 yýl olduðu için tabi ki bunlarý biz nelerle destek veriyoruz, yapay levha ürünleriyle. Artýk biz yapay levha ürünlerine geçip atýl ham maddeleri deðerlendirerek dedik ki hem orman kaynaklarýmýza destek verelim, hem de çevre kirliliðine, insan saðlýðýna zararý engelleyelim, önleyelim ve ekonomimize katkýda bulunmak istedik. Bu yýl biz iç mekan tasarýmý ve mobilya dekorasyon öðrencilerimizden ilk mezunlarýmýzý vereceðiz. Bu ilk mezunlarýmýzla birlikte gerçekleþtirdiðimiz ilk sergimiz oldu. Amacýmýza ulaþabildiysek, gayemize ulaþabildiysek ne mutlu bize" dedi.

"Keþke atmasaydýk deðil, iyi ki dönüþtürmüþüz" Mobilya Dekorasyon Bölümü Öðretim Görevlisi Gülþen Gökdemir ise doðru deðerlendirildiði sürece hiçbir þeyin atýlmamasý gerektiðini söyledi. Gökdemir, "Çünkü her þeyin bir geri dönüþümü mutlaka vardýr. Hiç ummadýðýnýz anda ummadýðýnýz bir yerde öyle bir malzeme ile karþýlaþýrsýnýz ki, 'ay bende bu vardý keþke atmasaydým dersiniz' iþte biz bu keþkelerin önüne geçe bilmek için zaten bu tarz projeleri yapýyoruz." Keþke atmasaydýk deðil, iyi ki dönüþ-


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

12 Haziran 2019 Çarþamba

Muþ ekonomisine ÇiLEK DOPiNGi Muþ Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünün desteðiyle "Genç Çiftçi" projesi kapsamýnda bu yýl ekimi yapýlan 230 dönüm alandan 700 ton çilek elde edilmesi bekleniyor. Muþ Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünün desteðiyle yürütülen "Genç Çiftçi" projesi kapsamýnda 230 çiftçinin 230 dönüm alanda ekimini gerçekleþtirdiði çilek bahçelerinde yýlýn ilk hasadý alýnmaya baþlandý. Muþ Ziraat Odasý Baþkaný Hakim Yýldýrým, çilek üretiminin kentte hýzla yayýldýðýný ve bu yýl çilek hasadýnýn baþladýðýný belirterek, "Çiftçi tarafýndan yaklaþýk 700 ton çilek elde edilecek. Bu da Muþ ekonomisine yaklaþýk 6 milyon katký saðlayacaktýr" dedi. Tarým ve Orman Müdürlüðünün desteklediði projelerle 230 dönümlük alanda 230 çiftçinin çilek bahçesi kurduðunu aktaran Yýldýrým, "Proje kapsamýnda bir çiftçi ancak bir dönüm alanda çilek bahçesi oluþturmaktadýr. Ancak birçok çiftçimizin tarlasý geniþ olduðu için bahçesini geniþleterek 5 dönüme kadar ekim yapmýþtýr. Bu nedenle çiftçinin daha fazla ürün elde ettiðini biliyoruz. Þu anda marketlerde çileðin kilosu 8-9 liradan satýþý sunulmuþtur. Bu açýdan çilek bahçeleri hem kentin ekonomisine hem de aile ekonomisine katký saðlamak için çok faydalý bir üründür. Çilek, iklimsel olarak çok uygun bir ürün ve çiftçilerimiz de çilek hasadýndan çok memnun. Çünkü dönüm baþýna Batman'da bir araþtýrma ve danýþmanlýk þirketi tarafýndan yapýlan ekonomi çalýþmasý, kentte yaþayan her iki kiþiden birinin borçlu olduðunu ortaya çýkardý. Batman'da araþtýrma ve danýþmanlýk þirketi kentte ekonomi üzerine bir çalýþma gerçekleþtirdi. Çalýþmaya göre Batman'da her iki kiþiden birinin borçlu olduðu ve bankalar nezdinde en kritik on il arasýnda yer aldý. Konu ile ilgili bilgi veren araþtýrma ve danýþmanlýk þirketi genel müdürü Recep Doðmuþ, araþtýrma þirketi olarak Batman genelinde sürekli çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Doðmuþ, "Bu alanda en son yaptýðýmýz araþtýrma verilerine baktýðýmýz zaman ekonomik alanda gerçekten de Batman'ýn gözle görülebilir sýkýntýsý olduðunu söyleyebiliriz. Ekonomi anlamda yaptýðýmýz araþtýrmaya göre Batman'da her iki vatandaþtan bir tanesi borçlu durumda bu borçlu durum þahýslara, bankalara ya da esnaf gibi kuruluþlara nitelendirilebilir. Bu anlamda her iki vatandaþtan birinin borçlu olmasý gerçekten de karamsar bir tablo gözümüzün önüne

4 ile 5 ton arasýnda verim almaktadýrlar" ifadelerini kullandý. Muþ'un Hasköy ilçesinde çilek eken Murat Samuk da Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn 'Genç Çiftçi' projesi kapsamýnda yaklaþýk 40 çiftçinin çilek ekimini gerçekleþtirdiðini söyledi. Çileklerin tamamen organik olduðunu ve herhangi bir ilaç kullanmadýklarýný ifade eden Samuk, "Burada elde edilen çileklerin tadý çok lezzetli. Aromasý ve görüntüsü de çok güzel. Çileklerimiz çok lezzetli. Tamamen organiktir. Þu anda marketlerde kilosu 10 liradan satýlýrken biz burada 5 liradan satýyoruz. Yýlda bir

dönüm alanda yaklaþýk bir ton ürün elde ediyoruz. Üç aylýk bir sezon olduðu için 4 bin lira gelir elde ediyoruz" diye konuþtu. Çilek üreticisi Yavuz Gürbüz de 6 yýl önce deneme amaçlý 500 metrekare alan üzerinde çilek ekmeye baþladýðýný söyledi. Çilek veriminin yüksek olduðunu belirten Gürbüz, "Bir dönümden 2-2,5 ton çilek elde ediyoruz. Yýlda 4-5 hasat yapýyoruz. Verimi çok güzel. Bu yýl çileðin kilosunu 7,5 TL'den satýyoruz. 3 gündür çilek hasadýna baþladýk. Bu sene Hasköy'de çilekte patlama oldu" diye konuþtu. ÝHA

Batman'da her iki kiþiden biri borçlu

yüksek olduðu, TRC 3 bölgesine baktýðýmýz zaman vatandaþlarda gerçekten de problemli bir sürece girmiþ durumda. Bu anlamda yetkilerinde en kýsa sürede bu iþsizliði çözerek hem risk faktörünü ortandan kaldýrmaktan hem de borçlanma durumunun önüne geçmesi gerektirmektedir. Bu verilere bilgilere baktýðýmýz zaman aslýnda þöyle bir durum karþýmýza çýkýyor. Batman baktýðýmýz zaman lüks araçlarýmýz var, lüks konutlarýmýz var gerçekten de taþýdýðýmýz telefonlar yüksek meblaðda rakamlara ulaþýlabilir ama bunlarý halen kazandýðýmýz paralarla almýþ deðiliz. Henüz kazanmadýðýmýz paralarla yaþam standartlarýmýz yükseltmiþ durumdayýz. Aldýðýmýz telefonlar borç ile alýnmýþ, bindiðimiz araçlar kredilerle alýnmýþ ve oturduðumuz evler kredilerle alýnmýþ ve bunu da ödeme riskimiz olduðu için açýkçasý önümüze karamsar bir tablo karþýmýza çýkýyor umarým en yakýn zamanda iþsizlik sorunu çözülmesi ile bu ekonomik sýkýntýlarda ortadan kaldýrýlýr" dedi. ÝHA

getiriyor. Sadece borçlu olma durumu deðil ayný zamanda Türkiye geneli Türkiye bankalar risk raporuna baktýðýmýz zaman Mart ayý verilerine göre Türkiye'de birçok alanda konut kredi, taþýt kredisi ve bireysel kredilerle karþýlaþtýrdýðýmýz zaman Batman en riskli olan ilk on il arasýnda yer almaktadýr. Taþýt kredisinde yaklaþýk 32 bin lira geri ödeme riski olan bir tutar söz konusu Türkiye ile karþýlaþtýrdýðýmýz zaman Batman en riskli 10 il arasýnda Konut kredisinde 76 bin liraya yakýn bir rakam söz konusu ve diðer ilerle karþýlaþtýrdýðýmýz zaman yine en riskli 10 il arasýnda Batman yer alýyor. Buradan þu çýkýyor borçluluk durumu çýkýyor ve bunu geri ödememe ödeyememe bir risk söz konusu iþsizlik oranýn en

“Çocuklarýnýzý sýk sýk kontrol edin” Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "14 Haziran'da baþlayacak olan yaz tatili 9 Eylül 2019'da bitiyor. Bu süreçte çocuklar yaz tatillerini tamamen bilgisayar baþýnda geçirmemeli. Çocuklarýmýzý olumsuz etkileyecek birçok oyun maalesef internet ortamýnda mevcut. Aileler baský boyutunda olmadan çocuklarý sýk sýk kontrol etmeli" dedi. Ýnternet ortamýnda çocuklarýn birçok olumsuz unsur ile karþýlaþabileceðini vurgulayan Palandöken, 'Çocuklarýn dinleneceði, kitap okuyacaðý, kültürel geziler yapacaðý, ailesi ile vakit geçireceði bir yaz tatili baþlýyor. Bu uzun tatil süresince çocuklar tamamen dijital dünya ile baþ baþa býrakýlmamalý. Tabii ki internet ortamý kitap okumak, yeni bilgiler öðrenmek, ödev araþtýrmasý yapmak gibi birçok olanaðý saðlýyor fakat bununla birlikte bu sanal ortamda çocuklarýn sosyal ve psikolojik yönlerini tehdit edebilecek de birçok unsur var. Örneðin ülkemizde ve dünyada birçok çocuðun intiharýna sebep olan Mavi Balina oyunu gibi. Buna benzer birçok oyun ve web siteleri çocuklarýmýz açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurabilir' diye söyledi. Çocuklarýn her türlü istismardan korunmasý için ailelerin sýk sýk kontrol etmesi gerektiðini belirten Palandöken, 'Çocuklarýmýz ve gençlerimiz teknoloji ile haþýr neþir büyüyor. Onlarý sanal dünyada tehdit edebilecek unsurlarý da kontrol etmek en çok ailelere düþüyor. Baský kurmadan ama sýk sýk da kontrol ederek zararlý içeriklerden koruma yöntemlerine baþvurulmalý. Ýnternet ve bilgisayar teknolojileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan anne babalar kendilerini geliþtirmeli, en azýndan çocuklarýný doðru þekilde yönlendirebilecek seviyede internet kullanýmýný öðrenmeli. Çocuklar bizim geleceðimizdir ve onlarý her türlü istismar ve olumsuz tüm etkilerden korumak geleceðimizi korumaktýr' þeklinde konuþtu. Faruk ÞÝMÞEK


12 Haziran 2019 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Havalar ýsýndý evleri akrepler bastý Van'ýn Tuþba ilçesinde yaþayan Elmas ailesinin evinde, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte çok sayýda akrep görülmeye baþlandý.

Yaylalarda koyun kýrkma zamaný Bingöl'ün önemli hayvancýlýk merkezlerinden olan Karlýova ilçesinde koyunlarýn temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artýrýlmasý için yünlerin kýrkýlmasý sezonu baþlandý. Üreticiler, sýcaktan etkilenmemeleri için küçükbaþ hayvanlarýnýn kýrkýmýný saðlarken, eskisi gibi raðbet olmasa da elde ettikleri yünleri satarak ek gelir saðlýyor. 2 bin 200 rakýmlý yaylalarda koyun kýrkýmý yapan üreticilere teknolojik destek verdiklerini söyleyen Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Ali Kaysadu, günlük 700'e yakýn koyun kýrkýmýnýn yapýldýðýný söyledi. Birlik Baþkaný Ali Kaysadu, "Bingölümüzde kýrkým zamaný baþlamýþtýr. Karlýova ilçemizde 2200 rakýmlý bir yaylada yapýyoruz. Kýrkým iþi üreticiler için çok zor, biz de birlik olarak gelip üreticimizin yanýnda bulunduk. Birliðimiz tarafýndan 3-4 adet jeneratör ve 35 adette elektrikli kýrkým makinesi getirdik ve çalýþýyoruz. Bu iþin uzmanlarý yapýyor bunu, hayvana zarar vermeyecek þekilde. Kýrkým iþlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunlar, bol su olan yerlere götürülüyor ve yýkanýyor. Üreticilerimiz koyunlardan kýrptýklarý yünü hem kendi ihtiyaçlarýnda kullanýyor hem de satýþýný yapýyor. Burada 8 kiþi kýrkým yapýyor buda ortalama 700 hayvanýn günlük kýrkýmýnýn yapýldýðýný gösteriyor" dedi. Koyun kýrma iþini babasýndan öðrendiðini dile getiren Kaysadu, "Haziran ayý sýcaklýklarý arttýðý için koyunlarý kýrpma zamanýdýr. Hepimiz birbirimize yardýmcý oluyoruz, bir yerde toplanýp yapýyoruz. Özen göstererek yapýyoruz ki hayvanlara hiçbir þekilde zarar gelmesin. Hayvan birlikleri de destek oluyor" diye konuþtu. ÝHA

Van'ýn Tuþba Tuþba ilçesine baðlý Ýstasyon Mahallesi'nde yaþayan Elmas ailesinin iki yýldýr akreplerle baþý dertte. Evlerinde korku içinde yaþadýklarýný belirten ev sahibi Ýlhan Elmas, evde son iki yýlda yaklaþýk 40 akrep gördüklerini söyledi. Akreplerin þu ana kadar hem aðabeyini hem de küçük yeðenini ýsýrdýðýný ifade eden Elmas, evde çocuklardan dolayý sabaha kadar nöbet tutuklarýný dile getirdi. "Her gün birimiz nöbet tutmak zorunda" Özellikle akþam lambalarý kapattýklarý zaman akreplerin ortaya çýktýðýný ve bu yüzden lambalarý kapatamadýklarýný anlatan Elmas, "Evde çocuklar olduðu için her gün birimiz nöbet tutmak zorunda kalýyor.

Þu ana kadar ailemizde iki kiþiyi ýsýrdý. 3 yaþýndaki çocuðu ve büyük aðabeyimi ýsýrdý. Isýrýlan aðabeyim ve yeðenimi hastaneye götürdük, orada tedbir amacýyla iðne yaptýlar. Bu evde 8 çocuk var ve korku içinde yaþýyorlar. Evde bebek var, uyutamýyoruz. Bu ay içinde 5 tane yakaladýk. Birini sað olarak tutuyoruz. Geçen yýl ise 35 tane öldürdük. Bunu Tarým ve Orman Müdürlüðüne bildirdik, ama gelip bakmadýlar" dedi. Geçtiðimiz yýl yatakta uyurken akrep tarafýndan ýsýrýldýðýný ifade eden Naif Elmas ise son iki yýlda sayýlarý artan akreplerden dolayý tavuk aldýklarýný ve cama sineklik taktýklarýný ancak yine de bunun önüne geçemediklerini kaydetti. Perdede gördüðü ve dokunduðu akrep tarafýndan ýsýrýldýðýný dile getiren 6 yaþýndaki Yusuf Elmas da akrep korkusundan bahçede arkadaþlarýyla oyun oynayamadýðýný söyledi. ÝHA

Doða tutkunlarýndan karlý daðlara gezi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doða tutkunu 10 kiþi, Doski bölgesindeki karlý daðlara yürüyüþ gerçekleþtirdi. Ýlçeye 35 kilometre uzakta bulunan Doski bölgesindeki Mergezere Yaylasý'na giden Yüksekova Doða Tutkunlarý Kulübü üyeleri, haziran ayýna raðmen karlý daðlarý gezdi. Bölgedeki güzellikleri her hafta bir bir tanýtan doða tutkunlarý, tüm zor þartlara raðmen ilçenin farklý bölgelerini gezmeye devam ediyor. Yüksekova Doða Tutkunlarý Kulüp Baþkaný Kahraman Aytan, her hafta ayrý ayrý bölgeleri gezdiklerini belirterek, "Bu haftaki gezimizi Doski bölge-

sinde sürdürmeye karar verdik. Doski bölgesine baðlý Mergezere Yaylasý'ndaki karlý daðlara yürü-

yüþ gerçekleþtirdik. Haziran ayýna raðmen 4 mevsimi bir arada yaþadýk. Özellikle sýcak havanýn altýnda karlý daðlara yürüyüþ yapmaktan baya keyif aldýk. Zorlu ve yüksek daðlara 10 kiþilik grupla yürüyüþ yaptýk" dedi. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

12 Haziran 2019 Çarþamba

3 günlük bebekten kavun büyüklüðünde tümör çýktý Doðumundan 3 gün sonra tümör nedeniyle ameliyat edildi ve yenidoðan yoðun bakýmdaki 21 günlük mücadelesinin ardýndan saðlýðýna kavuþtu. Zorlu geçen günlerin sonunda bebeklerine kavuþan Vedat ve Sabiha Karadað çifti, "Büyük bir þok sonrasý yaþadýðýmýz üzüntü, bebeðimizin saðlýðýna kavuþmasýyla sevince dönüþtü" sözleriyle mutluluklarýný dile getirdi. Diyarbakýr'da yaþayan Vedat ve Sabiha Karadað Çifti, anne-baba olma heyecanýyla, dünyaya gelecek bebeklerinin hayalini kurarken, 39. haftada 2800 gram olarak dünyaya Nofa bebeðin saðlýk sorunu nedeniyle büyük bir þok yaþadý. Bebek, kuyruk sokumunda bir kitle ile doðmuþtu. Cerrahi müdahale gerekliydi ve bebek Nofa, acil olarak Memorial Dicle Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Çocuk Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Taner Kamacý'nýn yaptýðý muayene ve tetkiklerin ardýndan, týpta "sakrokoksigeal teratom" adý verilen 10 cm'lik ortalama bir kavun büyüklüðünde bir tümörün varlýðý doðrulandý. Nofa Bebek, Op. Dr. Taner Kamacý tarafýndan ameliyata alýndý ve dünyaya geliþinin üçüncü gününde baþarýlý bir operasyonla kuyruk sokumuna yerleþmiþ olan tümörden kurtuldu. 2 saat süren ameliyattan sonra yenidoðan yoðun bakým süreci baþlayan bebek, yaþam destek tedavisi devam eden 21 günün sonunda saðlýklý bir þekilde taburcu edilerek ailesine kavuþtu. Her 35- 40 bin bebekte görülebiliyor Yeni doðan bebeklerin ortalama 35-40 bininde bu tür tümörlerin görülebildiðini söyleyen Op. Dr. Kamacý, "Kýz çocuklarýnda erkeklere

oranla 2-3 kat daha fazla ortaya çýkabilir ve genelde anne karnýndayken perinatal uzmanlarý tarafýndan fark edilebilir. Erken tanýnýn önemli olduðu bu tümörlerin varlýðýnda, hasta vakit kaybetmeden ameliyatla alýnmalýdýr. Tedavinin gecikmesi durumunda, özellikle erkek çocuklarda bu oluþumlar kötü huylu yapýlara dönüþebilir. Cerrahinin, deneyimli çocuk cerrahisi uzmanlarý tarafýndan yapýlmasýnýn yaný sýra yenidoðan yoðun bakým ünitesinin bulunduðu tam teþekküllü bir hastane ortamý da çok önemlidir" ifadelerini kullandý. Erken taný tedavide baþarý saðladý Op. Dr. Taner Kamacý, "Nofa Bebeðin þansýzlýðý anne karnýnda tümörün fark edilememiþ, þanslý tarafý ise doðumdan hemen sonra fark edilmiþ olmasýydý. Böylelikle bize yönlendirilen hastayý, tüm muayene ve tetkiklerinin ardýndan ameliyata aldýk. Ameliyattan sonra patolojiye gönderdiðimiz tümörün iyi huylu çýkmasý da bizi ayrýca sevindirdi. Erkenden fark edilmemiþ, tedavi için zaman kaybedilmiþ olsaydý bu tümörün de kötü huyluya dönüþme ihtimali vardý" dedi. Yaþadýðýmýz büyük þok mutlulukla sonuçlandý Bebeklerini mutlulukla kucaklarýna alan Karadað Çifti, "Bebeðimiz için tek çare ameliyattý ve biz çok korkmuþtuk. Ameliyattan sonra yoðun bakým tedavisi ve temiz çýkan patoloji raporu sonrasý ona saðlýkla kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Hayat mücadelesini kazanýp bizlere rahat bir nefes aldýran bebeðimize Nofa adýný koyduk. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anlarý yaþatan doktorumuza minnettarýz" diye konuþtu. Faruk ÞÝMÞEK

Türkiye’de 40 bin kiþi MS hastasý Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Prof. Dr. Rýdvan Alaca, Multipl skleroz (MS) hastalýðýyla ilgili bilgi verdi. MS hastalýðýnýn, santral sinir sisteminde beyin, beyincik ve omuriliði tutabilen, nedeni tam olarak bilinmeyen ve baðýþýklýk sistemi ile ilgili bir hastalýk olduðunu belirten Alaca, "Bilinmeyen bir nedenle sinir lifleri ve beyindeki iletimi hýzlandýran miyelin kýlýfa karþý yýkýmla seyreden bir savaþ söz konusudur. Çoðunlukla 20-40 yaþ arasýnda ortaya çýkýyor. Dünyada yaklaþýk 3 milyon ülkemizde ise 40 bin MS hastasý var" diye konuþtu. Ýlk ataklar 20 ile 40 yaþlarý arasýnda baþlýyor Alaca, genç yaþ grubunda en sýk görülen nörolojik hastalýklardan birisi olan MS'de hastalarýn büyük bölümünün ilk ataklarýný 20 ile 40 yaþlarý arasýnda geçirdiðini ve nadiren çocukluk veya ileri yaþ gruplarýnda da ortaya çýktýðýný açýkladý. Bu hastalýðýn kadýnlarý 2 kat daha fazla etkilediðinin altýný çizen Dr. Alaca, aþýrý yorgunluk ve stresin hastalýðý tetiklediðini vurgulayarak, "Ataklý veya ilerleyici tipleri vardýr. Tedavisinde günümüzde birçok ilaç seçeneði bulunmaktadýr" þeklinde konuþtu. MS'de egzersizin yararlarý MS'de egzersizin yararlarýnýn sayýsýz çalýþmada gösterilmiþ olduðunu Alaca, "MS'de rehabilitasyonun amacý fonksiyonlarý korumak ve geliþtirmektir. Saðlýklý veya MS'li kiþilerde hareket azlýðý koroner kalp hastalýðý ile iliþkili birçok risk faktörünü artýrmayla sonuçlanabilir. Ek olarak, kas zayýflýðý, azalmýþ kemik yoðunluðu ile artmýþ kýrýk riski, sýð ve yetersiz solunuma yol açabilmektedir. Bu genel saðlýk problemlerinin yanýnda MS'e özgü bir çok sorunu da fizik tedavi ve rehabilitasyon ile düzeltilebilmektedir. Taný konmasýný müteakip rehabilitasyon hekimi saðlýðýn ve genel durumun iyileþtirilmesi, halsizliðin azaltýlmasý ve hastayý en iyi fonksiyona getirmede yardým etmek için eðitim ve yöntemler geliþtirir" ifadelerini kullandý. Alaca, hastalýk semptomlarý günlük aktiviteleri etkilemeye baþladýðýnda, rehabilitasyon ekibinin bu problemlere yönelik planlamalar yaptýðýný ifade ederek, " Bu problemler mobilite,

denge, giyinme-soyunma, kiþisel bakým, araç kullanma, ev ve iþ yerindeki fonksiyonlar, boþ zaman aktivitelerine katýlým ile ilgili olabilir. Ayrýca, konuþma ve yutma güçlükleri ve düþünme ve hafýza problemleri de rehabilitasyon ekibi tarafýndan deðerlendirilir ve tedavi edilir." açýklamasýnda bulundu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde MS ile mücadele teknikleri Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde MS ile mücadele tekniklerini anlatan Alaca; yürüme, güçlendirme, denge, postür, yorgunluk ve aðrý ile mücadele teknikleri uygulandýðý bilgisini vererek, "Bunlarla ilgili bir egzersiz programýnýn yanýnda mobiliteye yardýmcý baston, yürüteç, tekerlekli sandalye ve diðer yardýmcý cihazlarýn kullanýmýný içerir. Amaç güvenliði saðlamak, optimum fonksiyona ulaþmak ve bunu korumak ve genel durum bozukluðu, hareket eksikliðine baðlý kas zayýflýðý ve istemsiz kasýlmalara baðlý eklem sertleþmeleri gibi istenmeyen komplikasyonlarý engellemektir. Ayrýca pelvik taban egzersizleri ile üriner sistem problemlerine de yardýmcý olunabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken sýcak bir ortamda egzersiz yapýlmamasý ve aþýrý yorgunluða neden olmayacak þekilde egzersizlerin planlanmasýdýr. Ýþ uðraþý tedavisi ile kiþisel bakým, boþ zaman aktiviteleri ve çalýþma hayatýndaki baðýmsýzlýk, üretkenlik ve güvenlik artýrýlýr. Konuþma ve biliþsel terapi düþünme, sorgulama ve hafýza ile ilgili sorunlara yardýmcý olur. Konuþma ve yutma sorunlarýnýn deðerlendirilmesi ve tedavisi rehabilitasyon ekibince yapýlýr" ifadelerini kaydetti. ÝHA


SPOR

12 Haziran 2019 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Amed Sportif Faaliyetler’in futbolcularýna transfer teklifi Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezonla ilgili hiçbir geliþme yaþanmazken, bazý futbolculara transfer teklifleri gelmeye baþladý. Geçen sezon TFF 2. Lig takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler formasý altýnda önemli maçlara imza atan Oðuz Çetinkaya'ya 2. Lig takýmlarýndan Yýlport Samsunspor'dan transfer teklifi geldiði öðrenildi. Ýstanbul Küçükçekmece doðumlu olan 26 yaþýndaki futbolcunun Karadeniz temsilcisiyle yaptýðý görüþmelerin olumlu geçtiði öðrenildi. Amed Sportif Faaliyetler'e Çatalcaspor'dan transfer edilen ve son üç sezon yeþil kýrmýzýlý beyazlý takýmýn formasýný giyen Oðuz'un Yýlport Samsunspor ile anlaþmasý bekleniliyor. Amed Sportif Faaliyetler'deki maddi sorunlarýn devam etmesi diðer futbolcularý da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Takým kaptaný Mehmet Sýddýk Ýstemi baþta olmak üzere birçok futbolcunun gelen transfer tekliflerini deðerlendirdiði ve yeni sezonda Amed Sportif Faaliyetler ile yollarýný ayýracaklarý ileri sürüldü. Yeþil kýrmýzýlý beyazlý kulüpte, futbolcu alacaklarý hala çözülmüþ deðil. ÝHA

Kupada Sivasspor ile Fenerbahçe karþýlaþacak

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11423

12 Haziran 2019 Çarþamba SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Yekta YILMAZ

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Sivasspor Kulübü tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl 21. kez yapýlacak Cumhuriyet Kupasý maçý, 10 Aðustos Cumartesi günü oynanacak. Edinilen bilgiye göre, cumhuriyetin kuruluþunun 75. yýl dönümü dolayýsýyla ilk kez 1998 yýlýnda düzenlenen ve 10 Aðustos Cumartesi günü 21'incisi gerçekleþtirilecek Cumhuriyet Kupasý'nda, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karþý karþýya gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadý'nda oynanacak karþýlaþmanýn saati henüz netleþmezken, futbolseverler maçý ücretsiz olarak izleyebilecek. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupasý, 12 kez 4 takým arasýnda eleme usulü, 9 kez ise tek maç sistemine göre oynandý. Bugüne dek kupayý 8 kez müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, en fazla mutlu sona ulaþan takým oldu. ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

12 Haziran 2019 Çarþamba

“Çocuk eksenli çalýþmalar çoðalacak” Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Dr. Selçuk Mýzraklý, Çocuk dostu kent çalýþmasýnýn kendilerini bayaðý heyecanlandýrdýðýný ve umutlandýrdýðýný belirterek, çocuk eksenli çalýþmalarý çoðaltacaklarýnýn sözünü verdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin organizasyon ortaklarýndan olduðu Sur Çocuk Þenliði kapsamýnda "Çocuk Çalýþmalarý Formu" düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki foruma Eþbaþkan Dr. Selçuk Mýzraklý, HDP Diyarbakýr Milletvekili Saliha Aydeniz, Sur Belediyesi Eþbaþkaný Filiz Buluttekin, Kayapýnar Belediyesi Eþbaþkaný Keziban Yýlmaz, Diyarbakýr Baro Baþkaný Cihan Aydýn, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Mehmet Kaya ve kentte çocuk alanýnda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Forum, Sur Çocuk Þenliði'nin 3 günlük özetinin, atölye ve etkinliklerden enstantanelerin yer aldýðý video gösterimiyle baþladý. Video gösteriminin ardýndan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Dr. Selçuk Mýzraklý, festivalde emeði geçenlere teþekkür etti. Festivalin uzun zamandýr herkesin ihtiyaç duyduðu bir parça gülücük, umut ve sevince vesile olduðunu belirten Mýzraklý, 6 ay önce kent sözleþmesi çalýþmasý yürüttüklerini ve birçok STK'nýn içinde yer aldýðý

CMYK

çocuk dostu kent çalýþmasýnýn yapýldýðýný öðrendiklerini söyledi. Çocuk dostu kent çalýþmasýnýn kendilerini bayaðý heyecanlandýrdýðýný ve umutlandýrdýðýný ifade eden Mýzraklý, "kentler yerel yönetimlerin seçim arifesinde tarif edilirken, engelsiz, çevreci, kadýn ve çocuk dostu kentler gibi birçok kavramla ifade edilir. Bizde o dönemde aðýz dolusu cümleler kurmaya çalýþýyorduk. Fakat pratik süreçler hiçte bu aðýz dolusu cümleler gibi olmuyor. Baþladýðýmýz andan itibaren bütün hasarlý ve travmalarýn yaþandýðý dönemde duruma teslim olmayýp çalýþmýþ olanlarýmýzda bulunuyordu. Çocuk,

kadýn ve engelli çalýþmalarýna deðer katmýþ birçok arkadaþýmýzýn önemli þeyler biriktirdiðine tanýk olduk." Bu çalýþmalarýn sonucunda Sur Çocuk Festivali'nin düzenlendiðini dile getiren Mýzraklý, bu organizasyondan büyük mutluluk ve heyecan duyduðunu aktardý. Kent sözleþmesi planlamasýný yaparken, çocuklar için yaþanýlabilir bir kent baþlýðýnda çalýþmalarýný çok fazla zenginleþtiremediklerine deðinen Mýzraklý, çocuk alanýnda çalýþma yürüten STK'larýn çabalarýnýn da kendilerine rehberlik ettiðini söyledi. Yerel yönetimler olarak çocuk kenti olacak bir Amed için bugün ortaya çýkacak birikimlerden yararlanacaklarýný kaydeden Mýzraklý, "Umuda ve geleceðe dair bir þeyler yapýlacaksa çocuðu merkeze almamýz gerekiyor. Çocuk eksenli çalýþmalarý çoðaltabildiðimiz günlerin geleceðinin sözünü vermek istiyorum. Çocuk ile kadýn açýsýndan oldukça zorlu ve sýkýntýlý bir dönem yaþadýk. Halen de kýsmen yaþýyoruz. Bu çerçevede zorluk ve sýkýntýlarý aþabildiðimiz, çocuk sesi ile gülücüklerinin eksik olmadýðý yarýnlar diliyorum." þeklinde konuþtu. Ümit ÖZDAL

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement