Page 1

780 çocuðun ailesi oldu

Yaklaþýk 8 yýl önce faaliyetlerine baþlayan Mutlu Yuva Derneði, kimsesiz çocuklarýn yuvasý olmaya devam ediyor. Diyarbakýr'da tanýtým toplantýsý gerçekleþtiren dernek, Türkiye genelinde 128 ev açan dernek, 780 çocuða ailelik yapýyor. 4’DE

Engellilere yönelik matematik kursu

L

eonardo Da Vinci Derneði, ikinci kademe iþaret dili kursu ve engellilere yönelik matematik kursunu hayata geçiriyor. 5’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

12 Þubat 2018 Pazartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Siyah-Beyaz

GiBi Fahrettin KANAT

Mehmet Ali ABAKAY

ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

diyarbekirimtv21@hotmail.com

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

DÝYARRBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝNE YABANCILIK 6’DA

2’DE CMYK

Fiyatý:s 25 Krþ

Baþkalarýnýn yerine sýnava girerken yakalandýlar Diyarbakýr'da baþkasýnýn yerine sahte kimlikle Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý'na girmeye çalýþtýklarý þahýslar yakalandý. 3’DE

Ahmet BEÞENK

2019 yýlýnda yapýlacak olan Yerel ve Cumhurbaþkanlýðý seçimi ülkenin ve insanlarýn selameti için büyük önem taþýrken vatandaþlarýn da yakýn takibinde. Fazla geç olmadan siyasette olumsuz yönde müdahale edenlerin ellerinin geri çekilmesi gerektiðine vurgu yapan memleketin çocuklarý AK Parti'nin Diyarbakýr'da da eski, ihtiþamlý günlerine, özüne, ruhuna dönmesi için ortak çaðrýda bulunuyorlar. Vatandaþlar, bu güne kadar Diyarbakýr'da görev alan Ýl Baþkanlarý ve Milletvekillerinin bir kaçýnýn dýþýnda Diyarbakýr'ýn baðrýndan çýkmýþ, þehrin merkezinde yetiþmiþ, sorunlarýna hakim, sýkýntýlarýný gündeme getirenlerden uzak ol-

duðunu belirtirken artýk þehrin çocuklarýna da þans tanýnmasý gerektiðini dile getiriyorlar. Eski seçmen profilinin yerini daha bilinçli ve irdeleyen bir profil artýk hakim, bu anlamda vatandaþlarýn en büyük talebi Ak Partinin özüne dönmesi. Vatandaþlar Ak Parti'nin Diyarbakýr'da 2007 yýlýnda yüzde %40,9 oy almasýna karþýn 2015 yýlýnda yüzde 13,92 oy almasýnýn tesadüfi deðil, planlý bir yýpratma giriþim olarak deðerlendiriyorlar. Kentin sorunlarýný ancak baðrýnda yetiþenlerin çare sunacaklarýna da inandýklarýný belirten vatandaþlar vekillerin vatandaþtan ne kadar kopuk olduðuna da dikkat çekiyorlar. HABERÝ 8’DE


02 ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

Þehrin en iþlek yerlerinden biri olan Ofis semti Perþembe pazarý sokaðýnda bulunan Yurt Kur Binasý Yýkýmýna baþlandý, Ne yazýkki hiçbir önlem alýnmadan Buranýn kaderi iki kiþinin elinde. Emoltino marka bir yýkým makinasýyla gelen iki genç burayý yýkmak için geçtiler makinanýn baþýna en ufak bir önlem alýnmadan yýkýma baþladýlar.

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

ÖLÜMLE BURUN BURUNA Bu Binanýn 2 metre önünde kocaman bir direkli trafo var, bu trafo Bu semtin bütün dükkan ve evlerine elektrik veriyor, bu trafonun uzunluðu tahminen 12 veya 15 metre, Etrafýnda en ufak bir tedbir alýndýðý yok. Burada bir tane Dedaþ görevlisi yok, Buranýn kaderi 2 tane yaþlarý 20, 25 yaþlarýnda gencin elinde. Allah muhafaza bu yýkým sýrasýnda binadan bir beton kütlesi bu trafonun üzerine düþerse nelere sebep olur bunu düþünen ve

dikkate alan bir görevli yok baþlarýnda. Peki ne olur bir taþ kütlesi düþerse, O semt saatlerce elektriksiz kalýr, Daha vahimi elektrik akýmýna tutulan olursa bunun hesabýný kim verecek, Bu trafonun maliyetinin ve orada olan zararýn hesabý kimden sorulacak. Yýkým Taþeronlarýna verilen bu binalarý yýkan firmalarýn veya taþeronlarýn ehliyetli kiþiler olduklarý ve bu hususta tecrübeli olduklarý soruldu mu.

Hiç zannetmiyorum, Hiçbir inceleme yapmadan sabah erkenden gelip yýkýma baþlayorlar, Trafomu patlar Ýnsanmý ölür kimin umrunda. Yazýktýr sonradan olacak olaylarý geri getiremezsiniz önceden tedbirinizi alýn, Ya bu trafonun yerini deðiþtirin, veya yýkýma kadar buranýn elektriðini kesin, Ýnsan hayatýnýn bu kadar ucuz olduðu bir memlekette yaþýyoruz, Yazýktýr bunlarýn önüne biran önce geçmek lazým.

STK’lardan AK Parti’ye ziyaret

Kasasýndan taþan reklam tabelasý ile yol aldý Þanlýurfa'nýn Birecik ilçesinde taþýdýðý reklam tabelasýnýn kasasýndan taþarak yolun bir þeridini iþgal ettiði kamyonet kameralara yansýdý. Edinilen bilgiye göre görüntüler, Þanlýurfa-Gaziantep karayolunda kaydedildi. Birecik ilçesinden Þanlýurfa il merkezine gitmekte olan bir kamyonetin kasasýndan taþan reklam tabelasý tehlikeye neden oldu. Kasasýnýn üzerine yüklediði reklam tabelasýyla yol alan kamyoneti gören baþka bir sürücü ise bu tehlikeli yolculuðu kameraya kaydetti. Hiçbir önlem almadan ilerleyen kamyonetin üzerindeki reklam tabelasýnýn kasadan taþarak yolun bir þeridini tamamen iþgal ettiði görüldü. ÝHA

Doðu Güneydoðu Sanayici ve Ýþ insanlarý Dernekleri Federasyonu (DOGUNSÝFED) Baþkaný Aziz Özkýlýç, Gönül Köprüsü Derneði Baþkaný Ali Serdar Tuncer ve AY-Der Baþkaný Ferzande Lale, Yedi Baþak Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Sadullah Altay, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Ýl Baþkaný Budak, kendisini bu göreve layýk gören Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý, asla mahcup etmeyeceði belirterek, "Bu kutlu yolda, herkesin desteðine ihtiyacýmýz var. AK Parti 16 yýllýk iktidarýnda hayatýn her alanýnda sessiz devrimlere imza attý. Diyarbakýr her geçen gün geliþiyor ve deðiþiyor. AK Parti çatýsý altýnda birlik ve beraberlik içerisinde Diyarbakýr'a hizmet edece-

ðiz. STK'lar, dernekler, sendikalar ve vakýflar halka hizmet edip demokrasimizin geliþmesine katký saðlýyorlar. Ýnþallah el birliði ile kadim þehrimiz Diyarbakýr'a

Batman’da ocak ayýnda 61 bin 806 kiþi uçtu

güzel hizmetlerde bulunacaðýz. AK Parti ile ülkemiz son 16 yýlda nereden nereye geldiði ortada. 2019'da yeni bir dönemin baþlangýcý olacaktýr" dedi. ÝHA

Batman'da ocak ayýnda iç yolcu trafiði önceki yýla göre arttý. Kentte, 61 bin 806 kiþi uçtu. Devlet Hava Meydan Ýþletmeleri (DHMÝ) Batman Müdürlüðü ocak ayýnda hava yolu ile seyahat eden kiþi sayýsýný açýkladý. 2018 yýlý Ocak Ayý Havalimaný Ýstatistiklerine göre, Batman Havalimaný'nda iç hat yolcu trafiði bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 69 artýþla 61 bin 134, dýþ hat yolcu trafiði yüzde 74 artýþla 672, toplamda ise yüzde 69 artýþla 61 bin 806 oldu. Ýç hat iniþ-kalkýþ yapan uçak trafiði bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 61 artýþla 394 oldu. Dýþ hatlar uçak trafiði 6 olmak üzere toplam uçak trafiði yüzde 61 artýþla 400'e ulaþtý. Batman Havalimaný yük (kargo+posta+bagaj) trafiði ise toplamda yüzde 65 artýþla 568 ton olarak gerçekleþti. ÝHA


12 Þubat 2018 Pazartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Baþkalarýnýn yerine sýnava girerken yakalandýlar Diyarbakýr'da baþkasýnýn yerine sahte kimlikle Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý'na girmeye çalýþtýklarý þahýslar yakalandý. Diyarbakýr'da baþkasýnýn yerine sahte kimlikle Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý'na (MTSKS) girmeye çalýþtýklarý belirlenen ve joker olarak adlandýrýlan 61 þahýs ile kendisinin girmesi gereken sýnava baþkasýný sokmaya çalýþan 61 þahýs hakkýnda iþlem yapýldý. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Büro ekiplerince, dün 14.00'da yapýlan MTSKS sýnavýnda yaþanabilecek sahtecilik ve kopya olaylarýnýn önlenmesi, meydana gelebilecek usulsüzlüklerin tespiti amacýyla çalýþma yapýldý. Bu çerçevede, 13 okulda tedbir alýnýrken, baþkasýnýn yerine sýnava girmeye çalýþtýklarý belirlenen ve joker olarak adlandýrýlan þahýslarýn yakalanmasýna yönelik olarak yapýlan çalýþmalarda 61 joker þahýs tespit edildi. 61 joker ve 61 asýl sýnava girmesi gereken þahýs olmak üzere toplam 122 þahsa "resmi belgede sahtecilik" suçundan iþlem yapýldý. ÝHA

Batman'da kumar operasyonu Batman Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro Amirliði görevlileri kumar oynatýldýðý tespit edilen bir iþ yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet tombala makinasý, 1 adet televizyon, 1 adet kamera, kumar oynanmasý için hazýrlanmýþ diðer malzemeler ele geçirildi. Ýþleri sahibi R.B. ve yanýnda bulunan N.D. ile M.T. isimli þüpheli þahýslar hakkýnda iþlem yapýldý. Ayrýca iþyerinde yapýlan GBT kontrolünde çeþitli suçlardan aranmasý bulunan 2 kiþi hakkýnda da yasal iþlem baþlatýldý. ÝHA

Çatýdaki odadan gelen çýðlýk sesleri polisi alarma geçirdi

Adana'da 2 sevgilinin evlerinin çatýsýndaki derme çatma odada kavga etmesi ve kýzýn çýðlýk atmasý, polis ekiplerini alarma geçirdi. Alýnan bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine baðlý Gazipaþa Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, 19 yaþýndaki S. isimli genç kýz, sevgilisi M.'nin (19) evine gidip çatý katýnda oturmaya baþladý. Çift biraz vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartýþtý. Bunun üzerine S. aðlayýp, sevgilisine baðýrmaya baþladý. Çevrede oturan vatandaþlar da 'kadýna þiddet olayý var' deyip polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise evin çatýsýna çýkýp çift ile görüþtü. Bu sýrada çatý katýndaki derme çatma odaya giren ve yerde bulunan yatak ile kullanýlmaz haldeki koltuðu gören polis, aðlayan genç kýza, 'Seni burada zorla mý tutuyorlar' diye sordu. Genç kýz ise, "Öyle bir þey yok. Sadece sevgiliyiz. Tartýþtýk" cevabýný verdi. Bu sýrada M.'nin ablasý çatýya çýkýp kardeþine hakaret edip, "O kýz buraya gelmesin diyorum hep, yine de getiriyorsun" diye tepki gösterdi. Polis, daha sonra genç kýzý ailesine teslim etmek, M.'yi de ifadesini almak üzere karakola götürdü. ÝHA

Bonzai kullanan adamýn ibretlik görüntüsü Gaziantep'te bonzai kullanan adam yere yýðýlarak uzun süre kendisine gelemedi. Saðlýk ekiplerinin müdahale ettiði þahýs, cep telefonu ile görüntülendi. Son günlerde toplumun kanayan yarasýna dönüþen ve halk arasýnda bonzai olarak bilinen sentetik uyuþturucu maddesinin kullanýmý acý gö-

rüntüler ortaya çýkarýyor. Gaziantep'te ismi belirlenemeyen bir þahýs, iddiaya göre bonzai kullandýktan

sonra kentin iþlek caddelerinin birinde yere yýðýldý. Kaldýrýmýnda hareketsiz duran þahý gören vatandaþlar, saðlýk ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 saðlýk ekipleri, uyuþturucu kullandýðý ileri sürülen þahsa müdahale etti. Bir süre kendisine gelemeyen adam, ibretlik görüntüsüyle bir kez daha bonzai tehlikesini gözler önüne serdi. O anlar ise vatandaþlar tarafýndan cep telefonu ile görüntülendi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

780 çocuðun ailesi oldu Yaklaþýk 8 yýl önce faaliyetlerine baþlayan Mutlu Yuva Derneði, kimsesiz çocuklarýn yuvasý olmaya devam ediyor. Diyarbakýr'da tanýtým toplantýsý gerçekleþtiren dernek, Türkiye genelinde 128 ev açan dernek, 780 çocuða ailelik yapýyor.

Ýstanbul'da 2010 yýlýnda faaliyetlerine baþlayan Mutlu Yuva Derneði, aradan geçen 8 yýlda, Türkiye'nin farklý illerinde açtýðý evlerle kimsesiz çocuklarýn baþta barýnma olmak üzere tüm sorunlarýný gidermeye baþladý. Ýstanbul,

Diyarbakýr, Bursa, Ankara, Þanlýurfa ve Yozgat'ta faaliyet yürüten dernek, þimdiden 128 evde 780 çocuða hizmet vermeye baþladý. Büyümeye devam eden dernek, Diyarbakýr'da tanýtým toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýya Diyarbakýr

Vali Vekili Ahmet Naci Helvacý, merkez valisi Abdulkadir Yazýcý, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Diyarbakýr Ýl Müftüsü Burhan Ýþliyen, kamu kurum müdürleri ve davetliler katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program daha sonra derneðin sunumu ile devam etti. ÝHA muhabirine bilgi veren Mutlu Yuva Derneði Bölge Koordinatörü Mehmet Kaya, derneklerinin 2010 yýlýnda Ýstanbul'da kurulduðunu söyledi. Kaya, "Þu anda Ýstanbul ile beraber, Diyarbakýr, Bursa, Ankara, Þanlýurfa ve Yozgat illerinde faaliyet göstermektedir. 128 evde 780 çocuðumuza hizmet vermekteyiz. Burada kalan çocuklarýmýz kimsesiz ve bakýlmaya muhtaç çocuklarýmýz. Diyarbakýr'da 5 ev için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzca protokolümüz var. 3 evimiz faaliyete geçti. Kýsa süre içerisinde iki evimizi daha hizmete sokup 35 çocuðumuza daha hizmet vermiþ olacaðýz. Evlerimizdeki çocuklarýmýz kimsesiz ve baký-

Bitlis’in ilk hindi çiftliði kuruldu Bitlis'in Güroymak ilçesine baðlý Budaklý köyünde ikamet eden Maþallah Erbay, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamýnda kentin ilk hindi çiftliðini kurdu. Güroymak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðüne sunmuþ olduðu projenin kabul edilmesinin ardýndan köyünde çiftlik kuran Erbay, hayvancýlýk anlamýnda daha da büyük çiftlikler kurmak istiyor. 40 taneye yakýn mandasýnýn olduðunu belirten çiftçi Erbay, ahýr projesinin onaylanmasýnýn ardýndan hayvan sayýlarýný arttýracaðýný ifade etti. Maþallah Erbay, devletin vermiþ olduðu hibeler sayesinde Bitlis'in ilk hindi çiftliðini kurduðunu belirterek, "Bizim genç çiftçilikle ilgili bir projemiz olmuþtu. Kanatlý hayvan olarak projemiz onaylandý. Biz zaten genel anlamda da hayvancýlýkla uðraþýyoruz. Þu anda kurmuþ olduðumuz hindi çiftli-

ðimizi çok güzel bir þekilde ilerletiyoruz. Benim 35-40 tane mandam var, bundan sonraki projem de bunlarýn üzerine olacak. Bu iþimi büyütmek amacýyla ahýr projesinin onaylanmasýný bekleyeceðim" diye konuþtu. Hindilerin periyodik bakýmlarýnýn aylýk olarak hem kendilerinin hem de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan

ma muhtaç çocuklarýmýz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzca yaptýðýmýz protokol ile bu çocuklarýmýzda burada kalýyor. Evlerin kirasýný ve tüm masraflarýný derneðimiz karþýlýyor. Sonraki süreçte, çocuklarýmýzýn eðitimlerine katký saðlayýp iþ hayatlarýna atýlmalarýný saðlayacaðýz. Çocuklarýmýz 18 yaþ sýnýrýna kadar deðil, iþ sahibi olduktan sonra da yanýmýzda kalabilirler, bunu protokolle belirttik" dedi. ÝHA

görevlendirilen veterinere hekimler tarafýndan yapýldýðýný sözlerine ekleyen Erbay, "Aylýk olarak iðneleri ve ilaçlarý var bunlarý belli aralýklarla veriyoruz. Bazen çok nadirde olsa hasta olduklarý zaman hemen müdahalede bulunuyoruz ki diðer hindilere bulaþmasýn. Ýlk etapta biz hibe olarak 450 tane hindi aldýk. Yýlbaþý nedeniyle yaklaþýk 300 tane sattýk, þu anda elimizde 150 tane hindi kaldý. Yaz aylarýnda bu sayýyý daha da fazlalaþtýracaðýz. Satýþlarýmýz ise kilosu ve boyuna göre 80 ile 120 TL arasýnda oluyor. Hindi sayýsýný en az bine çýkartarak sadece Bitlis deðil, bölge illerine de hitap etmeyi düþünüyorum" dedi. ÝHA


HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Da Vinci Derneðinden ikinci kademe iþaret dili eðitimi Leonardo Da Vinci Derneði, ikinci kademe iþaret dili kursu ve engellilere yönelik matematik kursunu hayata geçiriyor.

Husumetlisini silahla yaraladý, boþ kovanlarý toplayýp kaçtý

Leonardo da Vinci Eðitim Kültür Sanat Derneði, yoðun talep üzerine ikinci kademe iþaret dili kursu açmaya hazýrlanýyor. Bunun yanýnda engellilere yönelik kurslara da yönelen dernek, engelli vatandaþlar için yapýlan KPSS için ücretsiz matematik kursu da açmaya hazýrlanýyor. Konu ile ilgili bilgi veren Leonardo Da Vinci Eðitim Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Mehmet Tekin farklý alanlarda kurslar vermeye devam ettiklerini söyledi. Halihazýrda resim kursunun devam ettiðini kaydeden Tekin, "Birinci kademe iþaret dili kursumuzu tamamlamýþtýk. Ýkinci kademe kurslar için yoðun talep aldýk ve bu kursu hayata geçirmeye karar verdik. Bunun yanýnda engellilere yönelik yapýlan KPSS sýnavýna girecek adaylar için de matematik kursu açacaðýz. Her iki kursta yaklaþýk 50 kiþi eðitim görecek" dedi. ÝHA

Diyarbakýr'da aralarýnda husumet bulunan iki kiþinin kavgasýnda silahlar çekildi. Olayda bir kiþi yaralanýrken, saldýrgan olay yerindeki boþ kovanlarý toplayarak kayýplara karýþtý. Olay, Baðlar ilVan'ýn Çaldýran Belediyesi tarafýnçesi Kaynartepe dan kurulan kentin ikinci kayak merMahallesi 293. Sokezi, bir ayda binlerce kiþi tarafýndan kak'ta meydana gelziyaret edildi. di. Edinilen bilgileÇaldýran Belediyesi tarafýndan terre göre, aralarýnda mal kaynaklarýn bulunduðu bölgede husumet bulunan kurulan ve Van'ýn gözde mekanlarý haiki kiþi bir süre tarline gelen kayak merkezi ziyaretçileritýþtý. Tartýþmanýn ni aðýrlamaya devam ediyor. Türkialevlenmesinin arye'nin en soðuk bölgelerinden biri olan dýndan taraflardan 2050 rakýmlý Çaldýran'da kurulan kabiri yanýnda taþýdýyak merkezini bir ayda binlerce kiþi ziðý silahý çýkararak, yaret ederek kayak keyfini yaþadý. karþýsýndakine 3 el Çevre il ve ilçelerden de gelen kayak ateþ etti. Þahýs, severler, saatlerce kayarak güzel bir daha sonra olay yegün geçiriyorlar. Kayak merkezinde rindeki boþ kovanmilli kayakçýlarýn yetiþtirilmesi için çalarý toplayýp kaçtý. lýþmalar baþlatýlýrken, belediye tarafýnÇevredeki vatandan buz pateni pistinin yapým çalýþmadaþlarýn ihbarý üzelarýna ise baþlandý. rine olay yerine Snowboard, kayaklý koþu ve kuzey ambulans ve polis kombine kayak sporlarýnýn yapýldýðý ekipleri sevk edildi. kayak merkezi, hafta sonlarý kayak seYaralý þahýs, olay verlerle adeta dolup taþýyor. Kar yaðýyerinde yapýlan ilk þýnýn az olmasý nedeniyle Gevaþ ilçemüdahalenin ardýnsindeki Abalý Kayak Merkezinde kayak dan Selahattin Eysezonunun açýlmamasý, Çaldýran'daki yubi Devlet Hastatesislere olan ilgiyi hayli arttýrdý. Ýlk nesine kaldýrýlarak defa kayak yapanlara ise eðitmenler tedavi altýna alýndý. tarafýndan eðitim veriliyor. Güvenlik güçle"Potansiyeli fýrsata ri, delil çalýþmasý çevirmek istedik" yapmak için sokaðý Çaldýran Kaymakamý ve Belediye araç ve yaya trafiBaþkan Vekili Tekin Dundar, Çaldýran ðine kapattý. Yapýilçesinin Türkiye'nin soðuk ilçesi oldulan incelemede ðunu belirterek, "Biz de bu potansiolay yerinde boþ yeli fýrsata çevirmek istedik. Türkikovanlara rastlanye'de þu an doðal kar olan nadir pistmazken, þahsýn yalerden bir tanesi de bizim Çaldýran kalanmasý için çalýþma baþlatýldý. ÝHA

Çaldýran Kayak Merkezine yoðun ilgi Termal Kayak Merkezimizin pistidir. Bu sene bu iþin yapýlabilirliðini göstermek adýna belediye olarak çalýþmaya baþladýk ve vatandaþlarýmýza yönelik bir pist çalýþmamýz oldu. Takip ettiðimiz kadarýyla ilçe dýþýndan yoðun þekilde ilgi olduðunu gördük" dedi. Kayak merkezi, termal kayak konseptine sahip Teknik ekiple pistin baþlangýç noktasýnýn daha da ilerisine giderek incelemelerde bulunduklarýný söyleyen Dundar, "Bu pistin daha da uzatýlmasý, daha büyük mekanik tesislerle desteklenmesi için çalýþmalarýmýzý inþallah önümüzdeki sezonda yine devam ettirmeyi planlýyoruz. Buranýn diðer bir ayrýcalýklý özelliði de termal kayak konseptine sahip olmasýdýr. Ýlçemizde 92 derece sýcaklýða varan þifalý termal sular da bulunmaktadýr. Biz hem kýþ sporlarýný hem saðlýk turizmi olanaklarýný bir arada vatandaþlarýmýza sunmayý planladýk. Birinci etabýný hayata ge-

çirdik, inþallah önümüzdeki sezonda özel sektörün de otel yatýrýmlarý ile daha donanýmlý kayak merkezi haline gelecektir" diye konuþtu. "Buz pateni pisti yapýmýna baþladýk" Çaldýran'ýn 2050 rakýmda ve soðuk bir ilçe olmasý nedeniyle çocuklarý özellikle kýþ sporlarýnda yetiþtirerek milli takýma göndermek istediklerini ifade eden Tekin Dundar, "Ülkemizi uluslar arasý müsabakalarda temsil etmek için çalýþmalarýmýz oldu. Kulüp bünyesinde küçük yaþtan itibaren çocuklarýmýzý yetiþtirmeye baþladýk. Ýnþallah önümüzdeki sezona yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Bunun yaný sýra sadece kayakla yetinmedik, burasý soðuk bir memleket olduðu için buz pateni ve buz hokeyi pistleri yapým çalýþmalarýna baþladýk. Özellikle Buz Pateni Federasyonu Baþkanýmýzýn da katkýlarýyla ufakta olsa buz pateni pisti yapýmýna baþladýk. Doðal olarak zaten burada bu iþin yapýlmasý zor deðil, çünkü hava sýcaklýðý sürekli eksinin altýndadýr. Eksi 40'larda olan soðuklar var, bu imkanlarý deðerlendirerek vatandaþlarýmýza, ilçe ekonomisine katma deðer olarak sunmayý planladýk ve çalýþmalarýmýza baþladýk" þeklinde konuþtu. Kaymak için Çaldýran'a gelen vatandaþlar ise, ilçede kayak tesisinin olmasýnýn güzel olduðunu belirterek, "Çaldýran ilçemizde tesislerin olmasýný gýpta ile izliyoruz. Bölgemizde böyle yerlerin olmamasý bir eksiklikti. Ýlçede böyle bir tesisin açýlmasýný yeni duyduk. Bu da bizleri mutlu etti. Hafta sonu tatilimizi buraya gelerek geçirmeye çalýþýyoruz. Ýlk defa kayak yapanlara kayak hocalarýnýn eðitimi vermesi de bir o kadar güzel. Böyle bir tesisin kurulmasýndan dolayý emeði geçenlere teþekkür ederiz" dediler. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'ni hayata geçirme, sadece mekânýn olmayýþýyla bugüne dek tehir edildi. Önce mekân mý yoksa kaynaklar mý? Biz, tercihimizi ikinci þýktan yana yaparken, mekân bugünlere sarktý. Þehri bilenin, tanýtanýn günümüzdeki kadar çok olmadýðý devirde, dönemde çalýþtýk, çabaladýk. O zamanlar, elde fotoðraf makinesi ile dolaþmanýn sýkýntýlarý vardý. Fotoðraf çekme merakýmýz sebebiyle bir makinemizin kýrýldýðýný, öbürünün elimizden alýnýp geri verilmediðini ifade edersek, meramýmýzý anlatmýþ oluruz. Zor dönemde þehirle ilgili kitaplarý, kaynaklarý temin etmeye çalýþmak, görüþmeler yapmak, þehirden þehre gidip gelmek, telefonla haberleþmek hem sýkýntýlý hem maddî açýdan büyük külfetti. Þimdi elinde telefonu ile fotoðraf çekmenin kendisini fotoðraf sanatçýlýðýna taþýyacaðýna, okuduðu beþ-on kitapla ileride þahsýnýn aranýlan araþtýrmacý-yazarlardan biri olduðuna ikna eden o kadar çok zat vardýr ki, kelimelerle ifade etmek, nâ-mümkün!.. Kolay dönemlerin insaný olmanýn bir de þiir cephesinde görünen çarpýklýklarý bulunmaktadýr. Þehir aþkýný þiir ile ilan eden herkesin kendisini þair sanma vehmi söz konusudur. Bir-iki þiir kitabý çýkartarak ya da ýsmarlama þiirler yazarak kendisini þair sanan kimi ehl-i kalem, yazdýklarýnýn kýymetli-sanatlýdeðerli olduðunu etraflarýndaki alkýþ sesleriyle tespit ederken, bize þehir hakkýnda yazýldýðý iddia edilen birçok þiirin, þiir kitabýnýn deðer taþýmadýðýný, taþýmaktan uzak olduðunu söylemek düþer. Diyarbakýr Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'ni son yirmi sene içinde þekillendirirken, ulaþtýðýmýz, vardýðýmýz, elde etme imkâný bulduðumuz, çoðunu satýn alýnan yazýlý-sesligörsel malzemenin bu sene içinde kendisine ait mekânda þehri tanýmak, bilmek isteyenlerin hizmetine sunulacaðýný özellikle ifade etmek istiyoruz. Kimi kulaklarýn duymadýðý, kimi gözlerin görmediði, kimi aklýn düþünmediði za-

12 Þubat 2018 Pazartesi

DÝYARRBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝNE YABANCILIK manda duyanlarýn, görenlerin, düþünenlerin sýnýrlý ve ellerinde maddî imkânlarýnýn olmadýðýný, bu sebeple oldukça önemli gördükleri bu çalýþmada sadece bize kolaylýklar dilediðini belirtelim. Bir þehri, tanýma ve tanýtma için herkese hitap edecek, kendisini ilgilendiði alanda bir adým öne götürecek, araþtýrmacýyaakademisyene kaynak temininde üniversitelerin kütüphanelerini aratmayacak, seksen bir ili ve yüz dünya ülkesini tarih-kültürsanat-mimarî-edebiyat olmak üzere onlarca bölüm baþlýðý altýnda ele alacak bu Þehir Araþtýrmalarý Merkezi düþüncemiz, kimi dostlarýmýzý(!) ürkütmüþtür. Bunca aðýr sorumluluðun altýndan nasýl kalkacaðýmýz hususunda kara kara düþüncelere sevk etmiþken, þunu diyebiliriz ki merkeze dair kaynak sýkýntýmýz yok, yer meselesini de çözmüþ durumdayýz. Bizim bu merkezi kurmamýzý gerektiren sebepler oldukça çeþitli. Bu yazýyý kaleme almadan önce kendi ilgi alanlarýna giren bir konuda bizim görüþümüzü almak isteyen bir kurumun iki yetkilisine, istedikleri konuda beþaltý makalemizi sunduk, bu makalelerimizde ele aldýðýmýz konuya iliþkin kurumlarýnýn da eleþtirildiðini ifade ettik… Demek ki haberdar deðillermiþ, çalýþmalarýmýzdan. Kendi kurumlarýndan merkezde olan birkaç ismi belirttiklerinde tanýdýklarýmýz içinde belirtilen þahýslarýn olduðunu söylememiz, kendilerini cidden sarstý. Anlaþýlan, bu þehirdeki kurumlarla kuruluþlar, yaþadýklarý þehir hakkýnda bilgiyi-belgeyi hep dýþarýdan ithal etmekte ve dýþarýdan ithal edilen kimi hastalýklý düþüncelere-belgelere itibar etmenin sýkýntýsýný bugün yaþamaktadýr. Bir Allahýn kulu çýkýp þunu demeyecek mi:" Yahu bu þehri ancak bu þehirde doðan bilir, yaþayan bilir. Bu þehirde adam kýtlýðý mý var? Siz, kendilerine imkân vermeseniz, nasýl bir adým öne geçerler?" Bu þehrin belgeselleri yapýlýr, adýna kitaplar yazýlýr, fotoðraflar çekilir, onarýmlarý yapýlýr, dergileri çýkarýlýr, festivalleri yapýlýr… Bunlarýn tümü güzel ve niyet olarak alkýþlanacak durum. Gelin görün ki fasîd daire içinde, konuyla alakasýz, bilgisi olmayan, kimi belli isimler bu þehrin en çok bilenleri tavrýný takýnarak, þehri tanýma ve tanýtma meþgalesinin zýrhýný giyinip kuþanarak, þehir için kendisini feda edecek denli þehir sevdalýsý olduðunu ifade ederek, pinokyoculuða devam etmektedir.

Þehir Araþtýrmalarý Merkezi kurulunca ne olacak? Bu sorunun cevabýný þu þeklide verelim, isterseniz:" Dýþarýdan ithal edilen bir ilacý, ülkemizde üretince yüzde sekiz yüzlere, binlere varan oranda nasýl tasarruf saðlýyorsak, bu þehrin tanýnmasý ve tanýtýmý için beþ trilyon harcanýyorsa bizim ortaya çýkýþýmýzla, bu harcama onda bire düþecek…" Bir þehrin tanýtýmýna harcanan meblað, ne kadar düþerse iyi olur. Diyarbakýrlý'yý kadayýfla, çörekle, karpuzla, kelle paçayla tanýtma acemiliði yerini profesyonel çözümlere býraktýðý zaman, bir CD Belgeseli hazýrlama masrafý bizim için CD maliyetine sadece kâr payýný da düþünsek 50 Kuruþ'u geçmez. Elbette bu Þehir Araþtýrmalarý Merkezi, Diyarbakýr'da kurulacaðý için Diyarbakýr misalini verdik. Yoksa bu merkez, her þehre hitap etmektedir. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi, kendi halinde, sessiz-sedasýz þehir hayatýmýza karýþtýðýnda artýk kimileri, bu þehir hakkýnda yanlýþ þeyler söylemeyecek… Üç Medeniyete sahip Diyarbakýr'ýn otuz üç medeniyete sahiplik ettiðini de kimse dillendirmeyecektir. Üç sayýsýnýn önüne otuz sayýsýný kaldýracak bu þehir, üç medeniyetle övünecek. Hayatýn her yanýný kuþatacak, içine alacak Þehir Araþtýrmalarý Merkezi, hizmet sunmaya baþladýðýnda yaptýklarýmýzýn ne derecede önemli olduðu ortaya çýkacak, elbette. Fakat, bu zorlu-sýkýntýlý zaman içinde bir yanda Osmanlý Dönemi Þehirleri Arþivi, Diyarbakýr, seksen il ve yüz dünya þehri… Kitap, gazete, dergi, belge, fotoðraf ve çekilen yer sýkýntýsý… Sesimizi duyacak olanlarý aramýyoruz da bize yönelik haksýz eleþtirilerde bulunanlar, daha çok üzmektedir, bizi. Çünkü bu kulvarda herhangi bir merkezimiz yok ve bu eksikliði dolduracak tek merkez, bu. Bu þehrin üzerinden pastanýn bölünmesinden endiþe edenler olabilir. Biz, bu merkezi oluþtururken þehrin üzerinden bir pasta dilimini dahi düþünmedik. Biz, pastanýn küçülmesinden endiþe duyanlara, bir-iki dilimi býrakýn, pastanýn tümünü reddettiðimizi söyleyelim. Hiçbir malzemenin eksik olmadýðý merkezi, kendi imkânýmýzla satýn alacaðýmýz mekânda kuracaðýmýzý belirtelim. Bu dahi pastaya sahip olduklarýný üstü örtülü dile getirenleri rahatsýz ediyorsa, bize düþen söz þudur: Sizi, rahatsýz etmeye geldik!..

Mehmet Ali ABAKAY’ýn YAZI DÝZÝSÝ

CAHÝT SITKI ve BÝLÝNMEYEN ÞÝÝR HUSUSÝYETLERÝ-2 Kendi memleketi olan Diyarbakýr'da fazla kalmamýþ, öðrencilik yýllarý daha çok Ýstanbul'da ve yurt dýþýnda geçmiþ þairin bohem hayatý, yalnýzlýðý sevmiþ olmasý, evlilikten kaçmasý, edindiði ünün kendisini sürüklediði yaþam girdabýnýn hayatýnda onulmaz yaralar açmýþ olmasýyla þiire sýðýnýþý, benliðini kimi zaman dönemin gerektirdiði gizli maneviyata sürüklemiþ, bunun ismini de ýsrarla "ölüm" olarak nitelemiþtir. Ömer Hayyam'ýn rubaîlerinde eksik olmayan þarab'a mecazen sýðýnýþý misali. Kimi zaman sýðýndýðý öte dünyayý yok saymýþ, yaþadýðý ortamýn-yaþantýnýn hayatýnda derin izler býrakmasý sebebiyle rüzgâr önüne düþen kuru yapraða benzer sürükleniþleri söz konusudur. Bir yanda varlýðý kabulleniþ ve bu kabulleniþten duyduðu ölümden kaçýþýn imkânsýzlýðý karþýsýnda içkiyi teselli biliþ… Mükemmeliyete varan çizgide bir þiir ve bu þiirle taçlanmasý gereken hayatýnda istikrardan uzak bir yaþantý arasýnda kalan þair… Þiirinde insaný ürperten mýsralar söz konusu iken, yaþamýndaki þiiriyle at baþý gitmeyen çeliþkiler yumaðýnda Cahit Sýtký, maharetli kalemiyle kimseyle ünsiyet kuramamýþ olmanýn ezikliðini daima ruhunda yaþamýþ, "Yaþ otuz beþ, yolun yarýsý eder" derken dünya hayatýný kýrk altý yaþýn içinde tamamlamýþtýr. Hakkýnda birçok kalemin düþüncesini dile getirdiði ve sanatýnýn ulvî olduðunu belirttiði þairin Avrupa'da kaldýðý yýllarda etkilendiði þairlerden de kimi ilhamlarý þiirine aksettirdiði bilinir. Baudelaire ve Verlaine, örnek aldýðý þairler arasýndadýr. Þairin Doðu Kültürü'nden aldýðý bilgi kazanýmý ile okuduðu yabancý okullar arasýndaki tezada da dikkat çekmek gerekir. Kadýköy Fransýz Saint Joseph Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde geçen yýllar beraberinde Paris Sciences Politiques'te bulunmasý, kendisini yaþantý olarak batýlý, fikir olarak doðulu olma arasýnda býrakmýþtýr. "Doðu'dan kopamayan zekâ ve batýdan kendisini alamayan yaþantý tarzý, Þairi içinden çýkýlamaz bir kimlik buhranýna sevk etmiþtir. Bu güne kadar yapýldýðýný görmediðimiz bu tespit, irdelenirse þiirinin anlaþýlma yolunda bir basamak olabilir" kanaatindeyiz. (DEVAMI YARIN)


12 Þubat 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Yoðun Bakým enfeksiyonlarý Saðlýk Müdürlüðü, için sempozyum Mardin Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkanlýðý ve Bulaþýcý Hastalýklarý Önleme Derneði'nce (BUHASDER) Güneydoðu Yoðun Bakým Enfeksiyonlarý Sempozyumu gerçekleþtirdi.

Diyarbakýr’da ‘bursluluk sýnavý’ izdihamý Diyarbakýr Bilfen-Bilnet Okullarý'nýn bursluluk sýnavý öncesi izdiham oluþtu. Sýnava, 3 bin kiþi katýlýrken, çok sayýda öðrenci baþvurular sona erdiði için sýnava giremeyerek, geri döndü. Diyarbakýr Bilfen-Bilnet Okullarý'nýn bursluluk sýnavý yapýldý. Sýnav için öðrenciler ve velileri okul kampüsüne akýn etti. 3 bin öðrencinin katýldýðý sýnav nedeniyle kampüste izdiham oluþurken, çok sayýda öðrenci de baþvurular sona erdiði için sýnava giremeden geri döndü. Diyarbakýr Bilfen-Bilnet Okullarý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Karakoç, gösterilen yoðun ilgiden memnun kaldýklarýný belirterek, kontenjan dolduðu için çok sayýda baþvuruyu geri çevirmek zorunda kaldýklarýný söyledi. Sýnava ilgi gösteren velilere ve öðrencilere teþekkür eden Karakoç, "Bu ilgi ve katýlým okulumuzun eðitim kalitesi ve hizmet anlayýþýnýn tezahürüdür. Halkýmýz teveccühünü ve güvenini ortaya koymuþtur. Sorumluluðumuzu da artýran bir tablodur. Buna layýk olmaya ve eðitim kalitemizi artýrmaya gayret edeceðiz" dedi. ÝHA

Mardin'de Güneydoðu Yoðun Bakým Enfeksiyonlarý Sempozyumu gerçekleþtirdi. Bir otelde düzenlenen sempozyuma, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Gaziantep, Batman, Adýyaman, Kilis, Þýrnak, Siirt ve Mardin'de yoðun bakýmda çalýþan ebeler, hemþireler, doktor-

lar ve enfeksiyon hastalýklarý uzmanlarý katýldý. Güneydoðu'da ki 9 ilden katýlým saðlandýðýný ifade eden Ýl Saðlýk Müdürlüðü Halk Saðlýðý Birimi Baþkan Yardýmcýsý Uzman Doktor Tuðba Onat, kentte ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliði yapýldýðýný belirtti. Bilinçsiz kullanýlan antibiyotiklerin büyük bir tehlike oluþturduðunun altýný çizen Onat, "Hasta bizim önermediðimiz durumlarda da bilinçsiz olarak antibiyotik kullanabiliyor. Buda antibiyotik direncinin oluþmasýna neden olmakta. Artýk yoðun bakýmda çok dirençli enfeksiyonlar ile mücadele etmek zorunda kalýyoruz. Elimizde ki silahlarý çok önceden kullandýðýmýz için hekimler olarak enfeksiyonla

mücadelede zorlanýyoruz. Bu nedenle bölgemizde yoðun bakým enfeksiyonlarýna dikkat çekmek için bu sempozyumu gerçekleþtirmiþ durumdayýz" dedi. "Dirençli enfeksiyonlarda artýþ var" Þuanda dirençli enfeksiyonlarda artýþ olduðunu kaydeden Onat, "Bölge bölge deðiþmesine nazaran bizim bölgemizde MLSA ya dirençli enfeksiyonlar görüyoruz. Bu hekimler için büyük bir sýkýntý. Bu sempozyum ile bir farkýndalýk oluþturmayý hedefledik. Hastane personellerine ulaþýp yoðun bakýmlarda ki enfeksiyonlarý önlemek adýna ve çalýþanlarýnda dikkatini bu konuya çekmek istedik" diye konuþtu. ÝHA

Diyarbakýr'da liderlik ve yönetim becerileri semineri düzenlendi

Diyarbakýr'da, davranýþ bilimleri ve iletiþim uzmaný Aþkým Kapýþmak tarafýndan liderlik ve yönetim becerileri semineri düzenlendi. Büyükþehir Belediyesi Öðretmenevinde HD Organizasyon tarafýndan düzenlenen seminere çok sayýda kiþi katýldý. Davranýþ bilimleri ve iletiþim uzmaný

Aþkým Kapýþmak tarafýndan katýlýmcýlara, beynin yönlerinin efektif kullanýlmasý, iletiþim ve insanlar üzerindeki etkileri ile insan davranýþlarý ile ilgili katýlýmcýlara sunum gerçekleþtirdi. Sunumun ardýndan seminere katýlanlara, katýlým belgesi verildi. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

‘Bizler AK Partiliyiz, gerç 2019 yýlýnda yapýlacak olan Yerel ve Cumhurbaþkanlýðý seçimi ülkenin ve insanlarýn selameti için büyük önem taþýrken vatandaþlarýn da yakýn takibinde. Fazla geç olmadan siyasette olumsuz olarak müdahale edenlerin ellerinin geri çekilmesi gerektiðine vurgu yapan memleketin çocuklarý Ak Parti'nin Diyarbakýr'da da eski, ihtiþamlý günlerine, özüne, ruhuna dönmesi için ortak çaðrýda bulunuyorlar. Vatandaþlar, bu güne kadar Diyarbakýr'da görev alan Ýl Baþkanlarý ve Milletvekillerinin bir kaçýnýn dýþýnda Diyarbakýr'ýn baðrýndan çýkmýþ, þehrin merkezinde yetiþmiþ, sorunlarýna hakim, sýkýntýlarýný gündeme getirenlerden uzak olduðunu belirtirken artýk þehrin çocuklarýna da þans tanýnmasý gerektiðini dile getiriyorlar. Eski seçmen profilinin yerini daha bilinçli ve irdeleyen bir prof artýk hakim, bu anlamda vatandaþlarýn en büyük talebi Ak Partinin özüne dönmesi. Vatandaþlar Ak Parti'nin Diyarbakýr'da 2007 yýlýnda yüzde %40,9 oy almasýna karþýn 2015 yýlýnda yüzde 13,92 oy almasýnýn tesadüfi deðil, planlý bir yýpratma giriþim olarak deðerlendiriyorlar. Kentin sorunlarýný ancak baðrýnda yetiþenlerin çare sunacaklarýna da inandýklarýný belirten vatandaþlar vekillerin vatandaþtan ne kadar kopuk olduðuna da dikkat çekiyorlar. AHMET BEÞENK Diyarbakýr'da bugüne kadar 9 il baþkaný ve 19 Milletvekili görev aldý. Sadece birkaç milletvekilinin dýþýnda geri kalan diðer milletvekilleri Diyarbakýr'ýn ilçelerinden, çevresinden ya da komþu illerinden. Bu güne kadar Ak Parti Diyarbakýr'da 9 Ýl Baþkaný görev yaptý. Bu il baþkanlarýný þöyle sýralayabiliriz: 1Nezir Koçlardan, (Aslen Muþlu, Terkan doðumlu), Abdurrahman Kurt (Hani - Terkan arasý Akveren köyü), Abdurrahim Hattapoðlu (Mardin), Ahmet Öcal, (Diyarbakýr / Eðil), Baki Aksoy (Bingöl), Halit Advan (Aslen Mardin/Diyarbakýr- Çýnar), Aydýn Altaç (Silvan), Muhammed Dara Akar, (Elazýð - Palu), Süleyman Serdar Budak (Hazro). Öte yandan seçilen ve halen göreve devam eden Milletvekilleri ile ilgili bilgiler ise þöyle: Osman Aslan (Ergani), Ýhsan Arslar (Silvan), Aziz Akgül (Mardin), Cavit Torun (Çermik), Ali Ýhsan Merdanoðlu (Bismil), Mehmet Mehdi Eker (Bismil), Fehmi Uyanýk (Silvan), Ýrfan Rýza Yazýcýoðlu (Diyarbakýr-Merkez), Celal Kayhan (Hani), Rýza Nergiz (Kulp), Kutbettin Arzu (Çýnar), Abdurrahma Kurt (Terkan), Galip Ensarioðlu (Dicle), Mine Lök Beyaz (Çermik), Cuma Ýçten (Bingöl), Oya Eronat (Elazýð - Diyarbakýr doðumlu), Süleyman Hamzaoðullarý (Diyarbakýr - Merkez), Cevdet Yýlmaz (Bingöl), Ebubekir Bal (Terkan). Diyarbakýr'da yaþanan hýzlý oy kaybý veya oy deðiþiminin tesadüf olmadýðýný beyan eden vatandaþlarýn ilginç tespitleri ve bir o kadar da önemli tavsiyeleri var aslýnda. 2019 seçimleri öncesi vatandaþlar Diyarbakýr'ýn merkezinde bulunan sýkýntýlarýn çözümü için þehrin yerlilerine de þans tanýnmasý gerektiðine önemle vurgu yapýyorlar ve þu yorumlarda bulunuyorlar.

'BEN BU MEMLEKETÝN TA KENDÝSÝYÝM AMA KÝMSE DÝNLEMÝYOR' Diyarbakýr Eski Ýl Saðlýk müdürü Namýk Kemal Kubat: "Diyarbakýr'ýn yerlisine yer yok artýk." Diyerek tepkinsi ortaya koyarken Ýbrahim Halil Özyaramýþ ise : "Ben bu memleketin ta kendisiyim ve bu davanýn kurucusuyum. Bir çýkar, menfaat olmadan hayatýmý verdim. Ýki defa ilçe baþkanlýðýna aday oldum. Baðlar ve Kayapýnar ilçelerinde. Herkes çok iyi biliyor ki hep birileri engel oldu. Biz Milli nizam, Milli. rekabetten geliyoruz ama maalesef bizlere yer yok. Konuþacak çok þey var. Sizce bu memlekette, siyaset yapacak memleket çocuðu yok mu? Vallahi, Rabbim þahittir öyle baba yiðitler var ki ama Resullullahýn hadisi yerine getirilmiyor, iþi ehline verilmiyor, birilerinin uzaktan kumandasýyla, memleket içler açýsý durumda. Ýsteriz ki herkes. Bir þeyler yapsa omuz omuza Diyarbakýr kalkýnsa ama maalesef býrakmýyorlar." diyor. 'NERDEN NEREYE! SÝYAH - BEYAZ GÝBÝ' Birçok kiþi görüþü belirtiyor aslýnda il baþkanlýðý veya milletvekili tercihleri konusunda. Erhan Eker Konunun, yerli ya da ihraç edilmesi ile ilgili olduðunu hiç sanmadýðýný, tam

anlamýyla kiþiliðin söz konusu olduðunu savunurken Ali Yýldýrým'da þöyle yorumluyor olayý: "AK Parti Genel merkezine yerleþmiþ bazý güç odakla-

rý kuruluþ felsefemizin dava bilinci ile baþlayýp emek veren, hizmet eden, temiz, dürüst, millet için çalýþan, her þeyden önemlisi halka hizmeti hakka hizmet anlayýþý ile yapan insanlarý týrpanlayarak teþkilat içinde resmen bir kýyým baþlatýlmýþtýr. Diyarbakýr il baþkanlýðý için ismi Diyarbakýr da çok geçen, Diyarbakýrlý olan insanlar hep engellendi. Ak partiyi zafere taþýyacak gerçek Diyarbakýrlýlar engellendi, bu sadece bir örnek. Dava ile alakasý olmayan insanlarý allayarak, pullayarak yetki verildi. Yetmedi, tek derdi davasý olan insanlar ya ötekileþtirildi ya da itibarsýzlaþtýrýlarak çalýþma azimleri kýrdýrýldý. Ak yürekli abiler ve kardeþler bertaraf edilerek, çift yürekli Ak Partili görünümlü AKP'liler iþ baþýna getirildi. Ak Parti Diyarbakýr’da


12 Þubat 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

çek neyse onu söyleriz’ 2007 yüzde %40,9 oy aldý. Ak Parti 2015'te yüzde 13,92 oy aldý. Nerden nereye! Siyah - beyaz gibi. AK Parti kuruluþ ruhunu ve felsefesini unutur, geleneksel Ankara bürokratik, siyasetçi aðalarýna uyar ise Diyarbakýr yandý demektir. Bir gün gelecek ve Hak eden kazanacak, Diyarbakýr kazanacaktýr." diyerek hem uyarý hem de serzeniþte bulunuyor. 'BÝZLER AK PARTÝLÝYÝZ, GERÇEK NEYSE ONU SÖYLERÝZ.' Abdulah Altunkara adýndaki vatandaþ ise 2019 seçimlerinin geri dönüþü olmayan yollara açýlacaðýna iþaret ederek artýk herkesin kendi iþine geldiði gibi yönlendirme yapmamasýnýn gerektiðine vurgu yaparak þunlarý aktardý: "Herkes iþine geldiði gibi yazar, gerçeklerden söz etmek her zaman acýdýr. Haksýzlýk karþýsýnda susanlardan olmayacaðýz. Evet, Diyarbakýr ve Diyarbakýr için faydasý olacak insanlar hep engellendi, tarih asla yalan söylemez. Bizler Ak Partiliyiz, baþarýlý olacak insanlar engellendi, külliye yolu kapandý, bunlarý reis nerden bilsin. Ýlahi adalet elbet bir gün tecelli edecek. Ak Parti insaný yaþat ki devlet yaþasýn felsefesiyle iktidara geldi, sermayeyi tabana yaydý ve giriþimcilerin önünü açtý. Bu sayede çok ciddi bir iktisadi büyüme gerçekleþti. Ben bir Diyarbakýrlý olarak, Diyarbakýr sevdalýsý olan, gerçek adaylar engellenmezse Ak Parti Diyarbakýr'da oylarýný katlardý, zafer yapardý. Ýlk kurulduðu 2001 yýlýndaki teþkilatlarýn birliði, bera-

berliði, teþkilatlarýn dayanýþmasý, olanýn olmayana destek vermesi gibi bir ruh þu anda yok, aþk yok. Bizler Ak Partiliyiz, Diyarbakýrlýyýz, gerçek neyse onu söyleriz. Bir þahsa karþý yapýlan haksýzlýk, herkese karþý yapýlmýþ bir tehdit demektir. Onun için sesimiz yükselteceðiz." 'DÝYARBAKIR'I HAK EDENLER GELECEK' Hanefi Kahraman'da Bismillah deyip içi, dýþý bir, özü, sözü ayný olan AK yürekli insanlarý yeniden

göreve çaðýrmak gerektiðini söyleyerek þunlarý ifade etti: "Diyarbakýr sevdasý büyük olan, Diyarbakýr'ý çok seven, Diyarbakýr'ýn dilinden anlayanlar bir gün gelecek kazanacak. Temennimiz odur ki yeniden bismillah deyip içi, dýþý bir, özü, sözü ayný olan AK yürekli insanlarý yeniden göreve çaðýrmak olacaktýr. Bütün bunlara raðmen deriz ki Oku uzaða atmak için yay geri çekilir, bu bir kaybediþ deðil aksine daha uzaða yürümek için geriye çekiliþtir. Bu dava asla sahipsiz deðildir ve ideali ümmet olanlar yeniden taþýn altýna elini deðil gövdesini koyacaklardýr milli selamet talebeleri Partinin kurulma aþamasýnda, ilçe binalarýnýn her þeyini bizler ceplerimizden karþýlýyorduk. Ýnsanlarýn kapýlarý-

na gidiyorduk ve iyi karþýlanýyorduk. Þimdi o aþk yok, onun için Ak Parti özüne dönecek, hak edenler gelecek, baþarý gelecek. Herkes bir hesap yapar ALLAH'ýn da bir hesabý vardýr. Bir þeyin haklý olduðunu bildiðin halde, o þeyden yana çýkmazsan, korkaksýn demektir. Onun için bir gün Diyarbakýr'ý hak edenler gelecek." dedi. Fahrettin Kanat ise geleceðe dair umutlarýnýn olmadýðýný vurgularcasýna þunlarý kaydediyor: "Hiç boþuna yorulmasýn böyle gelmiþ böyle devam edecek. Bana bir milletvekili gösterin köþesini doldurmadan Diyarbakýr'ý ancak bir Diyarbakýr sevdalýsý anlar nerde Vehbi Dabakoðlu, nerde Yusuf Azizoðlu iþte bize böyle adam gibi adamlar lazým geçti o günler."


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

Damat takýlarla bekarlýðýna ait borçlarý ödeyemez Düðünde takýlan altýnlarý alan kocasýnýn bekarlýk dönemine ait borçlarýný ödediðini belirten gelin, soluðu mahkemede aldý. Mahkeme, düðün merasiminde geline takýlan takýlarýn davacýya iadesine hükmetti. Devreye giren Yargýtay, "Ýster kaynana, ister dayý, kim takarsa taksýn düðünde takýlan altýnlarýn gelinin kiþisel malý sayýlacaðýna" karar verdi. 5. Aile Mahkemesi'ne dava açan bir kadýn, boþandýðý eþi tarafýndan alýnan düðün merasiminde takýlan altýnlarýn tarafýna iadesini istedi. Evlenirken yapýlan iki ayrý düðünde çok sayýda ziynet eþyalarý ve nakit paranýn takýldýðýný, ziynet eþyalarýnýn düðünden sonra davalý tarafýndan alýndýðýný anlatan davacý kadýn, "Davalý olan boþandýðým eþim, altýnlarla bekarlýk dönemindeki borçlarýný ödedi. Daha sonra da geri vermedi. Dava konusu altýnlarýn aynen iadesini istiyorum." dedi. Mahkemede ifade veren davalý koca ise; birikim yaparak borçsuz olarak evlendiðini, davacýnýn para ve altýnlarýn bir kýsmýný kendi þahsi harcamalarý için kullandýðýný, bir kýsmýný da borsada kaybettiðini beyan etti. Davanýn reddine karar verilmesini talep eden davalý iddialarý reddetti. Mahkeme sadece geline takýlan takýlarýn iadesine hükmetti. "DÜÐÜNDEN GELEN ALTINLAR KADININDIR" Kararý iki taraf da temyiz etti. Dava dosyasýný inceleyen Yargýtay 3. Hukuk Dairesi, düðün sýrasýnda takýlan ziynet eþyalarýnýn, kim tarafýndan, kime takýlýrsa takýlsýn, kadýna baðýþlanmýþ sayýlacaðýna hükmetti. Düðün merasiminde takýlan ziynet eþyalarýnýn artýk kadýnýn kiþisel malý kabul edildiðine dikkat çekilen Yargýtay 3. Hukuk Dairesi kararýnda þu ifadelere yer verildi: "Ne var ki somut olayda; hükme esas alýnan bilirkiþi raporunda geline ve damada takýlan ziynetler eþyalarý ayrý ayrý deðerlendirilmiþ, mahkemece de yalnýzca geline takýlanlar yönünden tahsil kararý verilmiþtir. O halde mahkemece; hükme esas alýnan bilirkiþi raporunda, düðün sýrasýnda geline ve damada takýldýðý tespit edilen tüm ziynet eþyalarý yönünden davanýn kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanýn kýsmen kabulü doðru görülmemiþtir. Temyiz edilen hükmün temyiz eden davacý yararýna bozulmasýna oy birliðiyle karar verildi" ÝHA

Ýntihar vakalarýna dikkat çekildi Toplumu derinden etkileyen ve infiale sebep olan intihar vakalarýna dikkat çekmek amacýyla Adýyaman Kent Konseyi tarafýndan bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Muhtarlara, sivil toplum kuruluþu baþkanlarýna ve kurum müdürlerine yönelik olarak düzenlenen programa Adýyaman Belediye Baþkaný Fehmi Hüsrev Kutlu da katýldý. Toplumda yaþanan intihar vakalarýna dikkat çekmek için "Ýnsanýn Ýflasý: Ýntihar" konulu önleme ve farkýndalýk amaçlý gerçekleþtirilen programýn açýþ konuþmasýný yapan Kent Konseyi Baþkaný Sinan Temel amaçlarýnýn konuþulmaktan ve gündeme getirilmekten çekinilen intihar gerçeðine ve bu anlamda alýnabilecek tedbirlere dikkat çekmek olduðunu söyledi. Sinan Temel, programý insanlarla muhatap olmalarý bakýmýndan muhtarlara, STK temsilcilerine ve kurum müdürlerine yönelik yaptýklarýný ve bunun devamýnýn geleceðini belirterek, katýlýmcýlara ve sunumu yapacak uzmanlara ayrý ayrý teþekkür etti. Uzman Psikolojik Danýþman Abdulkerim Iþýk, hangi tür eylemlerin intihar olarak ele alýnabileceði konusunda kriterleri sýralayarak, intiharýn nedenleri, farkýndalýk oluþturma ve önleme baþlýðý altýnda intiharýn olgusu, tanýmý, temel boyutlarý bakýmýndan farklý davranýþlardaki kategorileri, risk grubu, süreci, bilinen bazý yanlýþ ve doðrular, pratik öneriler ve müdahale konularýnda bilgiler paylaþtý. Psikiyatrist Dr. Sema Saðlam ise, "Adýyaman ilinde intihar ve farkýndalýk" baþlýðý ile yaptýðý sunumda "Ýntiharlarýn farklý sýklýklarla da olsa bütün toplumlarda

görülen ve toplumlarý derinden etkileyen bir problemdir. Bu eylem sadece ruhsal süreç olmayýp, ayný zamanda ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleri olan bir olgudur. Bireysel, ailesel ve toplumsal düzeydeki olumsuz etkileri ve ne kadar çok kiþiyi etkilediði göz önüne alýndýðýnda intihar bir halk saðlýðý sorunudur ve önlenebilir" ifadelerine yer verdi. Psikiyatrist Dr. Sema Saðlam, intiharýn patolojik bulgularý ve Adýyaman örnekleri ve neler yapýlabilir sorusunun cevaplarý üzerinde de durarak verilerle desteklenen bilgileri aktardý. Dr. Saðlam ayrýca, intihar giriþim nedeni olarak, erkeklerde sýrasýyla psikolojik bunalým, ekonomik nedenler ve ailesel sorunlar; Kadýnlarda ise ailesel sorunlar, psikolojik bunalým, saðlýk sorunlarýnýn önemli bulunduðunu ifade etti. ÝHA

Toplu taþýma sürücülerine eðitim Mardin Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý tarafýndan il genelinde ki toplu taþýma sürücülerine vatandaþlarla iletiþim ve trafik eðitimi veriliyor. Mardin Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn þehirde güvenli ve huzurlu yolculuk yapmasý için toplu taþýma sürücülerine eðitim veriyor. Ulaþtýrma Daire Baþkanlýðý ile Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Toplu Taþýma Daire Baþkanlýðýyla ortaklaþa yürütülen ve 4 gün sürecek konferanslarda, "Sürücü yolcu iletiþimi, güvenlik ve ekonomi sürüþ teknikleri, ilk yardým ve meslek hastalýklarý, trafik kurullarý" gibi eðitimler verilmekte.

Vali ve Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Mustafa Yaman, "Bir yýlý aþkýn süredir her alanda þehrimize yenilikler kazandýrdýk ve kazandýrmaya devam ediyoruz. Bu anlamda geliþim ve deði-

þim devam ediyor. Önceliklerimiz arasýna aldýðýmýz ulaþým mastýr planýmýz hýzla ilerliyor. Nusaybin ilçemizin araçlarýnýn revizyonun saðlayarak vatandaþlarýmýzýn hizmetine verdik. Araç yenilenme çalýþmalarýmýz tüm ilçelerimizde devam edecek. Toplu taþýma araçlarýný kullanan sürücülerin eðitimini de önemsiyoruz. Bu baðlamda kardeþ belediye Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Toplu Taþýma Daire Baþkanlý ile birlikte sürücülerin her anlamda eðitimden geçmesi için çalýþmalara baþladýk. 4 gün sürecek eðitimlerimizde özellikle sürücü ve yolcu iletiþimi ile trafik eðitimleri üzerinde duruluyor. Bu eðitimlerin il genelinde ki toplu taþýma sürücülerimize faydalý olacaðý inancýndayým. Vatandaþlarýmýzýn her alanda rahat etmeleri için çalýþýyoruz" dedi. ÝHA


12 Þubat 2018 Pazartesi

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Kýþ ortasýnda yüzme keyfi Yurdun bazý bölgelerinde soðuk hava etkisini gösterirken, Bitlis Adilcevaz ilçesinde ise bu yýl soðuk havalardan ve kar yaðýþýndan etkilenmedi.

Elazýð’da kiralýk araçlara denetim Elazýð'da polisin kiralýk araç firmalarýna yönelik yaptýðý denetimde 56 bin 466 lira para cezasý kesildi. Türkiye genelinde olduðu gibi Elazýð'da da araç kiralama faaliyeti yürüten firmalara yönelik 1774 sayýlý Kimlik Bildirme Kanununa göre usulünce iþlem yapýp yapmadýklarý, yasa dýþý faaliyet gösterip göstermediklerinin kontrol edilmesi amacýyla denetim yapýldý. Elazýð Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan denetimde Kiralýk Araç Bildirim Sistemine kayýt olmadan faaliyet gösterdiði tespit edilen 1 iþ yerine 12 bin 548 TL, araç kiralayan þahýslarýn bilgilerini sistem üzerinden bildirmeyen 5 iþ yerine de toplam 43 bin 918 TL idari para cezasý kesildiði bildirildi. ÝHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir vatandaþ, kýþ soðuðuna aldýrmadan Aygýr Gölü'ne girerek yüzdü. Kýþ ayý boyunca sýcak havanýn hüküm sürdüðü ilçede, Mehmet Akkoyun isimli vatandaþ da Süphan Daðý eteklerinde bulunan Aygýr Gölü'ne girerek yüzmenin keyfini çýkardý. Mehmet Akkoyun, soðuk suyun insan saðlýðý açýsýndan faydalý olduðunu belirterek, "Her sene kýþ mevsiminde bu göl tamamen donmaktadýr. Fakat bu sene havalarýn sýcak geçmesi nedeniyle gölde donma olmadý. Arkadaþlarýmýzla birlikte gezmek için geldiðimiz gölde, havanýn güneþli ve gölün pýrýl pýrýl olduðunu görünce suyun cazibesine dayanamadým ve göle girmeye kararý verdim. Bu mevsimde ülkemizin en yüksek rakýmýnda bulunan Aygýr Gölü'nde suya girmek gayet gü-

zel ve insaný dinç tutuyor. Ýlçemiz, turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahiptir. Ben buradan herkese sesleniyorum. Her açýdan doðal güzellikleri ile meþhur ilçemize gezi turlarý düzenleyerek gelip bütün bu güzellikleri yakýndan görsünler" dedi. ÝHA

Þýrnaklý kadýnlar askerler için ördü Þýrnak'ta bir grup kadýn, Türk Silahlý Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarýna yönelik devam eden Zeytin Dalý Harekatý'na destek vermek amacýyla, harekata katýlan askerler için çorap, eldiven, atký ve bere ördü.

Þýrnak'ta AK Parti Kadýn Kollarý ile Geleceðe Iþýk Saçan Kadýn Derneði iþbirliði ile TSK'nýn Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik devam ettirdiði Zeytin Dalý Harekatý'na destek vermek amacýyla kampanya baþlatýldý. Kampanya çerçevesinde bir grup kadýn, 15 gün içerisinde askerler için bin çorap, 50 atký, 50 eldiven ve 45 bere ördü. Kadýnlar, dualarla ilmek ilmek ördüðü atký, bere, çorap ve eldivenleri, yazdýklarý mektuplarla birlikte askerlere gönderdi. Askerler için çorap ören Kezban Uður ise, çoraplarý severek ördüklerini ifade ederek, sabah namazýndan baþlayýp akþama kadar dualarla ördüklerini dile getirdi. Uður, "Askerlerimiz için aslýnda ne yapsak azdýr. Askerimiz bizler için canlarýný feda ederken, bizlerin de onlar için çorap örmesi hiçbir þey deðil. Bizler de elimizden geleni yapýyoruz. Biz de her zaman hazýrýz. Bizimde evlatlarýmýz var, benim eþim, babalarýmýz hepimiz canýmýzý vatan uðrunda vermeye hazýrýz. Umarým Mehmetçik zaferle oradan dönecektir" diye konuþtu. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

12 Þubat 2018 Pazartesi

Depresyona girmemek için doðru beslenin Eskiþehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Týp Merkezi Diyetisyeni F. Bengü Büyükdereci, kýþ aylarýnda depresyona girmeden saðlýklý beslenmenin püf noktalarýný paylaþtý. Kýþ mevsiminin gelmesi ile birlikte hastalýklarýn arttýðýna, iþtah ve kilo kontrolünün zorlaþtýðýna dikkat çeken Diyetisyen F. Bengü Büyükdereci, "Bu aylarda güneþ ýþýðýndan yararlanma oranýnda ciddi düþüþler yaþanýyor, bu da hem ruh hem de beden saðlýðýný olumsuz yönde etkiliyor" diye konuþtu. Büyükdereci, bütün bunlarýn önüne geçebilmek için neler yapýlmasý gerektiðini anlattý. Öncelikle vitamin ve mineral düzeylerinin kontrol ettirilmesi gerektiðini ifade eden Büyükdereci, "Baðýþýklýðý etkileyen bir çok parametre vardýr fakat bireylerin ilk yapmasý gereken kanda demir, D vitamini, B12 vitamini ve çinko düzeylerini kontrol ettirmektir. Vitamin mineral depolarý dolduktan sonra yeterli, dengeli ve çeþitli bir beslenme programý ile baðýþýklýk sistemi desteklenmelidir" dedi. Mevsim meyve ve sebzelerinden yeterli porsiyonlarda tüketilmesi gerektiðine dikkat çeken F. Bengü Büyükdereci, "Günlük 5 porsiyon ve üzerinde tüketilen taze sebze meyve, kalp damar hastalýklarý ve inme riskini azaltmakla birlikte tip 2 diyabete karþý da koruyuculuk saðlamaktadýr. Buna ek olarak taze sebze ve meyvelerin içerisindeki flavonoidler kilo ve iþtah kontrolünde etkilidir. Bu nedenle çeþitli renk ve türde meyve ve sebze tüketimi önemlidir" þeklinde konuþtu. Ruh saðlýðýný olumlu etkileyebilecek besinlere de yer verilmesi gerektiðini dile getiren Diyetisyen Büyükdereci, þunlarý söyledi:

"Kýþ aylarýndaki mutsuzluðun sebebi genellikle serotonin ve melatonin düzeyindeki deðiþikliklerle açýklanmaktadýr. Melatonin karanlýkta ve uyku sýrasýnda üretilen bir hormondur ve güneþ ýþýðýndan az yararlanmanýn melatonin salýnýmýný arttýrarak uyku ve rehavet hissini oluþturabileceði düþünülmektedir. Kýþ aylarýnda yine azalan güneþ ýþýðýnýn serotonin miktarýný da olumsuz etkilediði bilinmektedir. Serotonin üretimini arttýracak besinler ruh ve beden saðlýðýný olumlu yönde deðiþtirecektir. Öncelikle þeker tüketimi kontrol altýna alýnmalý, beslenmede demir ve B12 bakýmýndan zengin et ve yumurtaya, B12 hariç tüm B vitaminlerini içeren tam tahýllý besinlere, ayný zamanda baðýrsak dostu olan yulafa ve kuru baklagillere,

Tansiyon hastalarýnda diþ problemlerine dikkat Dt. Zafer Kazak, tansiyon hastalarýnda diþ problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarýlarda bulundu. Medicadent Diþ Klinikleri Kurucusu Ve Global Diþ Hekimleri Derneði Baþkaný Dt. Zafer Kazak, "Kontrol altýnda olan ve tansiyonlarý regüle olan hastalarda adrenalinsiz lokal anestezik maddeler kullanýlarak diþ çekimi ve diðer tedaviler yapýlmaktadýr. Eðer hasta antikoagülan ilaç kullanmýyorsa pýhtýlaþma zamaný normaldir. Ancak yine de diþ çekimi veya cerrahi müdahaleleri takiben uzun süren kanamalar görülebilmektedir. Genel anestezi uygulayabilmek için ise yine tansiyon kontrol altýnda ve regüle olmalýdýr. Anestezi öncesinde, anestezi altýnda ve anestezi sonrasýnda tansiyon sürekli kontrol altýnda tutulmalýdýr. Orta þiddetteki bir hipertansiyonda genel aneztesi çok fazla komplikasyona neden

omega-3 yað asidinden zengin cevize, serotonin uyarýcýsý olan triptofan içerikli ay çekirdeði ve muza buna ek olarak folattan zengin koyu yeþil yapraklý sebzelere yer verilmesi ruh saðlýðýný olumlu yönde deðiþtirmede etkili olduðu belirtilmektedir." Su içmek için susamayý beklememek gerektiðini de sözlerine ekleyen F. Bengü Büyükdereci, "Özellikle kýþ aylarýnda vücuttan atýlan suyun azalmasýyla birlikte tüketilen su miktarýnda da düþüþler yaþanmaktadýr. Bireyler su içmek için susamayý beklemekte ve bu durum kýþ aylarýnda günlük tüketilmesi gereken su miktarýnda azalmaya neden olmaktadýr. Oysa ki susama sinyali vücudun çoktan susuzluk sýnýrýný aþtýðýný göstermektedir, bu nedenle su içmek için susamayý beklememek gerekir. Hýzlý bir metabolizma, güçlü bir baðýþýklýk sistemi için günlük 2-2.5 litre su tüketimi hedeflenmelidir" ifadelerini kullandý. Baðýþýklýðýn güçlendirilmesi için metabolizmanýn bitki çaylarý ile desteklenebileceðini söyleyen Fizyomer Terapia Diyetisyeni, "Günde 2 fincan tüketilen bitki çayý, hem metabolizmaya yardýmcý hem de baðýþýklýðý destekleyicidir. Antioksidan kapasitesi yüksek beyaz çay ve yeþil çay, sindirim sisteminin çalýþmasýna yardýmcý, kan þekeri regülasyonunda etkili roiboss çayý, yine sindirim sistemi yardýmcýsý rezene, baðýþýklýðý destekleyen ekinezya çayý kýþ aylarýnda tüketilecek iyi birer alternatiftir" dedi. ÝHA

olmaz. Anestezik maddeler tansiyon ilaçlarýnýn etkilerini arttýrabilir, böyle durumlarda hastanýn tansiyonu normale gelinceye kadar sýrt üstü uzanmalýdýr. Antihipertansif ilaçlarýn en önemli etkilerinden biri de postural hipotansitondur,yani yatar pozisyondan aniden kalkýlmasý tansiyonun ani düþmesine ve bilinç kaybýna neden olabilmektedir" dedi. Diþ tedavisi korkusunun kan basýncýný artýrabildiðini ifade eden Dt. Kazak, "Bu bakýmdan hastalarýn tedavisi öncesi hazýrlanmasý gerekir. Bu amaçla güven telkin edilmelidir. Aðrýlý müdahalelerden kaçýnýlmalýdýr. Çok gerekli olduðu durumlarda sedatiflerden (sakinleþtirici ilaçlar) faydalanýlabilir. Hastalarýn randevularý sabah saatlerinde verilmeli ve çok uzun tutulmamalýdýr. Özetle diþ hekimleri hipertansiyon hastalarýna gereken tüm önlemleri alarak hassasiyetle yaklaþmalý, hastalar ise diþ tedavilerini geciktirmeden yaptýrarak daha büyük sorunlardan kendiÝHA lerini uzak tutmalýdýr" þeklinde konuþtu.

Çatlak ve selülit gençleri de vuruyor Profesyonel Kalýcý Makyaj Uzmaný ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, çatlak ve selülit probleminin gençlerde de görülebildiðini belirtti. Günümüzde genç kýzlarda bile görülen çatlak ve selülit sorununu yüksek oranda tedavi saðladýklarýný ifade eden Uzman Estetisyen Güngen, "Ýstenmeyen yada sýkýldýðýnýz dövmeler ve çiller artýk bir sorun deðil. Son teknoloji Q-switch lazerli silme iþlemi kýsa bir sürede dövme ve çillerden kurtulma imkaný saðlýyor ve biz kadýnlarýn sürekli dert ettiðimiz, alýp verdiðimiz, uðruna diyet listeleri ezberlediðimiz kilolarýmýz yada fazlalýklarýmýz hayatýmýzý olumsuz þekilde etkiliyor. Günümüz koþullarýnýn yoðunluðu bizi spor yapmaya vakit ayýrmaktan çoðu zaman alýkoyuyor. Plaj mevsimi aldýðýmýz kalorilerin piþmanlýðýyla açýlýyor. Ama baþta da dediðimiz gibi hiç bir þey için geç deðil. Hele bölgesel incelme için asla deðil! Yaþýmýz ve kilomuz ne olursa olsun çok kýsa bir sürede bölgesel olarak incelebilir ve istediðiniz görünüme kavuþabilirsiniz. Bu konuda en son teknoloji olan soðuk lipoliz yöntemi bugüne kadar süregelmiþ yöntem ve tekniklerden daha geliþmiþ ve daha etkilidir. Yað hücrelerini dondurarak onlarý iþlevsiz hale getirir" dedi. Kadýnlarýn en büyük sorunlarýndan birisi olan çatlaklarýn, genellikle hýzlý kilo alýp verme, doðum ve hormonal deðiþikliklerin yol açtýðý kolajen yapýnýn zayýflamasý sonucu arttýðýný ifade eden Güngen, "Biliyoruz ki siz bireysel ne yapsanýz hemen geçmeyecek kadar canýnýzý sýkan bir sorun çatlaklar. Dolayýsýyla sizi bu konuda yalnýz býrakmayýp iþbirliðine davet ediyoruz. Fibroderms cihazýmýz sayesinde; Kendinden hiç emin olmayan içinde tereddütle merkezimize gelen tüm kadýnlar , yapmýþ olduðumuz onarýmla yüzünde güller açarak veda ediyorlar. Neslim Güngen garantisi altýnda olan Fibroderms cihazýmýzla ne bir çatlak iziniz kalýyor ne de çatlaklarýnýz geri dönüyor. Görenlerin gözlerine inanamadýðý bu harika sistemi Türkiye'ye getirmenin sevinci ve gururu içerisindeyiz. Ortak sorunumuz olan çatlak sorununa çözüm bularak adeta tüm kadýnlarýn sesi olduk" þeklinde konuþtu. ÝHA


EKONOMÝ

12 Þubat 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

“300 koyun ve asgari ücret köyleri canlandýrýr” Köylerde yaþayan ailelere yapýlacak hayvancýlýk desteklerini olumlu karþýlayan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eþref Fakýbaba tarafýndan açýklanan, köyde yaþayan ailelere 300 damýzlýk koyun, asgari ücret ve sigorta fýrsatý tanýyan uygulamayý destekliyoruz. Ülkemizde tüketilen yýllýk ortalama 1 milyon 200 bin ton etin 300 bin tonu ithal ediliyor. Bu proje ile et ithalatý bitecek, köyler yeniden canlanacak ve iþsizlik oraný düþecek" dedi. Nüfusun yalnýzca yüzde 7,5'inin köy ve beldelerde yaþadýðýný belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Proje, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için büyük bir fýrsat. Projenin hayata geçmesi ile baþta altyapý olmak üzere büyük þehirlerimizde yaþanan birçok sýkýntý azalacaktýr. Köylerin eski canlý günlerine geri dönmesi ile çiftçilik ve hayvancýlýk faaliyetleri artacak. Köyler yeniden cazip hale gelecek. Yeni düzenleme, ekonomimiz ve ülkemiz için çok önemli. Çünkü düzenleme ile hem köyden þehre göçün önüne geçilecek hem de köye geri dönüþler artacak. Uygulama kapsamýnda vatandaþlara verilecek destekler, daha önce hayata geçirilen köye dönüþ projelerine de eklenmeli. Hem köyden þehre göçle mücadele için yapýlan çalýþmalar hem de köye geri dönüþ projeleri birleþtirilmeli" ifadelerini kaydetti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkilileri, Türkiye'nin örtü altý sebze yetiþtirme üssü Antalya'da denetimler kapsamýnda, ismi en çok kimyasallarla anýlan biber ve domates seralarýndaki ürünlerden numuneler aldý. Seralara gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü Mehmet Þen ve beraberindeki yüksek ziraat mühendisleri ilk olarak üreticilerin üretici kayýt defteri üzerinden ne tür bir ürün yetiþtirme yolu izlediðini tespit etti. Defterde herhangi bir kimyasal ilaç kullanýlmadýðý, biyolojik mücadeleyle zararlýlarýn yok edildiði ve döllemede arýlarýn kullanýldýðý belirlendi. Her þeyin prosedüre uygun olmasýna raðmen, biber ve domates seralarýndan belirli aralýklarla dalýndan koparýlan ürünler numune poþetine alýnýp, üreticinin bilgilerinin yazýlý olduðu belgeyle mühürlendi. Ekipler, zincir market reyonlarýndan aldýklarý domates ve biberleri de ayný þekilde poþetleyerek, Gýda Kontrol Laboratuar Müdürlüðüne götürdü. Burada yapýlan ilk kontrollerde alýnan numunelerde insan saðlýðýna zarar oluþturabilecek herhangi bir pestisit, kimyasal kalýntýya rastlanýlmadý. Kalýntýya rastlanýrsa, üreticiye idari para cezasý, ürün geciktirme veya ürün imha gibi yasal iþlemlerin uygulandýðý bildirildi. "Ürün numunesi alýndý" Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü Mehmet Þen, saha çalýþmalarý kapsamýnda üretim yapan

Köylerin eski günlerine geri dönebilmesi için köye dönüþ projelerinde yaþ kriterinin kaldýrýlmasý gerektiðini söyleyen Palandöken, "Köy nüfusu azaldýkça bölgesel kalkýnma eþitsizliði giderilemez. Köy nüfusunu artýrmanýn yolu, köye dönüþ projelerindeki yaþ sýnýrýný kaldýrmaktýr. Ýnsanlarýmýzý köylere teþvik eden projeler bir an önce hayata geçirildiðinde hem hayvancýlýk hem de tarýmsal üretim büyük bir ivme kazanacak. Þehirde hizmet sektöründe çalýþan vatandaþlar köye döndüklerinde devletin de verdiði destekle üretim yapacak. Özellikle hayvancýlýk ve tarým alanlarýnda üretimlerin artmasý ile ekonomi canlanacak. Ýthalata gerek kalmadýðý gibi et fiyatlarý baþta olmak üzere tüm hayvansal ürünlerde indirim söz konusu olacaktýr. Hayvancýlýðýn geliþmesi ile süt ürünlerinden tutun da dericilik sektörüne kadar birçok alanda iyileþme görülecektir. Öte yandan þehirlerde yoðunluktan kaynaklý sorunlar da asgariye inecektir" dedi. ÝHA

Sebzede kalýntý iddialarýna denetimli cevap verildi üreticileri hasat öncesi denetim çerçevesinde ürün numunesi aldýklarýný kaydetti. Serada yaptýklarý ilk gözlemlerde biyolojik mücadelenin ilk planda olduðunu gözlemlediklerini dile getiren Þen, "Bitki geliþim düzenleyicisi olarak arý tercih edilmiþi. Üretici kayýt defterini incelemesinde hiçbir kimyasal kullanýlmadýðýný, zararlý böceklere karþý, faydalý böcekler kullandýðýný gördük. Buna raðmen biz görevimiz gereði ürün numunesi aldýk" diye konuþtu. "Üreticiye zarar veriyor" Bir televizyon kanalýnda, kýþ aylarýnda örtü altýnda üretilen yaþ meyve sebzede insan saðlýðýna zararlý kimyasallar kullanýldýðý yönündeki söylemlerle ilgili olarak Þen þunlarý söyledi: "Ziraat mühendisi olarak maalesef bilgi sahibi olmadan fikir üreten kiþilerin bu tür haberlerle hem tüketicinin

kafasýný karýþtýrýyor, hem de üreticiye zarar veriyor. Üreticilerimizin bir bir zahmetle yetiþtirdiði ürünler zan altýnda býrakýlýyor. Her þeyden önce Antalya, yaþ sebze meyve üretiminde ülkemizin kalbi durumundadýr. Antalya bugün, ülkemizin yýllýk yaklaþýk 49 milyon ton sebze meyve üretiminin, 5 milyon 750 bin tonla yüzde 12'sini ilimiz üretmektedir. Antalya'nýn payý içinde bulunduðumuz örtü altý yetiþtiriciliðidir." "Ürünler kontrol ediliyor" Antalya'nýn 268 bin dekar örtü altý üretimle ülke genelinde yüzde 40 paya sahip olduðunun altýný çizen Mehmet Þen, "Örtü altý üretimin, kontrollü tarýmýn yapýldýðý, modern teknolojilerin kullanýldýðý il olarak ulusal ve uluslararasý pazarýn ilgisini çekiyor. Antalya'da yetiþtirilen ürünler ülkemizin ihtiyacýný karþýladýðý gibi 70'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Hem iç hem dýþ piyasaya sunduðumuz ürünler gýda güvenilirliði yönünden kontrol edilmektedir. Þuan bu serada birincil üretim yerinden gýda güvenliði yapýyoruz. Bu denetimde üreticimizin biyolojik mücadele yaptýðýný görüyoruz. Maalesef o tür çýkan haberlerle hem üreticimiz hem ülkemiz tarýmý olumsuz yönde etkileniyor. Bu tür bir haber yapýlacaksa yeri Antalya'dýr" diye konuþtu.

"Endiþe edecek durum yok" Üreticinin eðer kimyasal kullanma durumu varsa bunu, bakanlýðýn ruhsatlandýrdýðý çevre dostu ilaçlarý seçme durumunun olduðunu kaydeden Mehmet Þen, "Üretici arý ve faydalý böcek kullanýyorsa zaten seçici ilaç kullanýlmak zorundadýr. Hiçbir ilaç geliþigüzel deðil reçeteyle sunulur. Antalya'da hasat öncesi ve hasat sonrasý denetimlerimizde elde ettiðimiz sonuçlar gýda güvenilirliði yönünden endiþe edilecek bir durumun olmadýðýný göstermektedir" dedi. Þen, müdürlük olarak kentte iyi tarým uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasý için büyük çaba harcadýklarýný belirterek, Antalya'da kimyasal uygulamalarýn 2000'li yýllarýn baþýnda terk edildiðinin altýný çizdi. 33 yýldýr Aksu'da tarýmla uðraþan Gazanfer Özalp, 112 dönüm serada biber üretimi yaptýðýný söyledi. Ürettiði Kalifornia biberin yüzde 95'ini yurt dýþýna ihraç ettiðinin altýný çizen Özalp, "Ülkemizde yüzde 5'lik bir piyasasý var. Bunu da gönül rahatlýðýyla tüketebiliriz. 10 yýldýr zararlýlara karþý kimyasal ilaç deðil, faydalý böcekler kullanýyorum. Arý ile çiçeklerin döllenmesi yapýlýyor. Yýkamadan bile dalýndan kopardýðýmýz gibi tüketebiliriz. Keþke o asýlsýz haberleri yapanlar buraya gelsin baksýn. Bunu ben emek hýrsýzý deðil, emeðe darbe olarak görüyorum. Tüm çiftçileri zan altýnda býrakýyoruz. Bizde kendi ürettiðimizi yiyoruz. Tüm vatandaþlarýmýz gönül rahatlýðýyla biberleri yiyebilirler" dedi. ÝHA


14

SPOR

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

12 Þubat 2018 Pazartesi

Trabzonspor beraberliklere Trabzonspor beraberliklere

ABONE OLDU

Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadýðý 21 maçýn 9'unu beraberlikle bitirdi. Bordo-mavililer söz konusu beraberliklerin 7'sini deplasmanda 2'sini ise evinde aldý.

Galatasaray ile Antalyaspor 44. randevuda Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasýnda Galatasaray, bugün saat 20.00'de sahasýnda Antalyaspor ile karþýlaþacak. Ligde geride kalan 20 haftada sarý-kýrmýzýlýlar 41 puanla ikinci sýrada bulunurken, kýrmýzý-beyazlýlar ise 21 puanla 15. sýrada yer alýyor. 44. randevu Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karþý karþýya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarý-kýrmýzýlýlar, 25 kez sahadan galip ayrýlýrken, 7 kez kýrmýzý-beyazlýlar rakibini maðlup etti. 11 müsabakada ise kazanan çýkmadý. Ýki takým arasýnda ligin ilk yarýsýnda Antalya'da oynanan karþýlaþma 1-1 berabere bitti. Galatasaray, evinde 16 maçtýr yenilmiyor Galatasaray'ýn Türk Telekom Stadyumu'nda bileði bükülmüyor. Sarý-kýrmýzýlýlar, evinde oynadýðý son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrýlýrken, 2 kez berabere kaldý. Sarý-kýrmýzýlýlar, son yenilgisini geçtiðimiz sezonun 30. haftasýnda Kasýmpaþa'ya karþý 3-1'lik skorla aldý. Muslera'nýn yokluðunda Carrasco Galatasaray'da Sivasspor maçýnda sarý kart görerek cezalý duruma düþen Fernando Muslera, Antalyaspor karþýsýnda forma giyemeyecek. Muslera'nýn yokluðunda Teknik Direktör Fatih Terim'in Fransýz file bekçisi Cedric Carrasso'ya görev vermesi bekleniyor. Mariano ve Feghouli sýnýrýnda Galatasaray'da Antalyaspor maçý öncesinde Mariano ve Sofiane Feghouli, sarý kart ceza sýnýrýnda bulunuyor. Ýki futbolcu, Antalya'ya karþý sarý kart görmeleri halinde cezalý duruma düþecek ve gelecek deplasmanda oynanacak Kasýmpaþa maçýnda takýmýný yalnýz býrakacak.

Düdük Barýþ Þimþek'te Ýki takým arasýndaki mücadeleyi Barýþ Þimþek yönetecek. Þimþek'in yardýmcýlýklarýný Mehmet Kýsal ve ve Mehmet Metin yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak. Barýþ Þimþek, Galatasaray'ýn bugüne kadar 22 karþýlaþmasýnda düdük çaldý. Sarý-kýrmýzýlýlar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alýrken, 3 kez rakiplerine maðlup oldu. 6 maçta ise kazanan çýkmadý. ÝHA

Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci store maðazasýný açýyor E.Y. Malatyaspor yönetimi bir alýþveriþ merkezinde açýlýþ hazýrlýklarý yapýlan store maðazasýný gezerek çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý. Kurumsal bir yapý oluþturmak için çalýþmalarýný sürdüren E.Y. Malatyaspor yönetimi, ilkini eski belediye meydanýna açtýðý store maðazasýnýn ikincisini bir alýþveriþ merkezine açmak için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kulüp Baþkaný Adil Gevrek ve beraberindeki yöneticiler çalýþmalarýn sürdüðü store maðazasýnda

incelemelerde bulundular. Maðaza hakkýnda bilgi alan Baþkan Gevrek ve yönetim daha sonra alýþveriþ merkezinde bulunan diðer takýmlarýn maðazalarýný ziyaret etti. Adil Gevrek, yaptýðý açýklamada maðazanýn eksikliðini fazlasýyla hissettiklerini belirterek, "Taraftarlarýmýzýn ve bizim de eksikliðini fazlasý ile hissettiðimiz bir eksikti bu. Þehrin takýmýna ve asil taraftarýna her þeyin en güzeli yakýþýr, bizde en güzelini yapacaðýz. Ürün kalitesi ve çeþidini yenilediðimiz lisanslý ürünlerimizin ulaþýlabilirliði daha kolay olacak" dedi. ÝHA

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptýðý transferlerin karþýlýðýný alamayarak hayal kýrýklýðý yaþatan Trabzonspor, zirve yarýþýnýn gerisinde kaldý. Eline geçen fýrsat haftalarýný da deðerlendiremeyen bordo-mavililer, hem iç saha da hem de dýþ sahada son 5 maçta aldýðý 5 beraberlikle adeta beraberliklere abone oldu. Yanal döneminde 3, Çalýmbay döneminde 6 beraberlik Trabzonspor'da bu sezon iki teknik adam adam görev aldý. Ersun Yanal ile tarihinin en kötü günlerine geçiren bordo-mavililer, bu sezon Yanal'ýn takýmýn baþýnda bulunduðu dönemde 3 beraberlik elde etti. Ersun Yanal beraberlikleri ise Ýstanbul'un 3 takýmý Fenerbahçe, Medipol Baþakþehir ve Beþiktaþ karþýsýnda 2-2'lýk beraberliklerle elde etti. Çalýmbay döneminde ise Trabzonspor, 6 beraberlikle aldý. Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliði ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor; Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldý. Bordo-mavililer, Rýza Çalýmbay ile ligde oynadýðý son 5 maçta sahada beraberlikle ayrýlarak zirve yarýþýnda da önemli puan kayýplarý yaþadý. Beraberlikler daha fazla Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadýðý 21 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlikle ve maðlubiyet elde etti. Attýðý 36 gole karþýlýk ise kalesinde 31 gol gördü ve 33 puan topladý. Bordo-mavililer, elde ettiði 9 beraberliði 7'sini deplasman maçlarýnda elde ederken, 2'sini ise Medical Park Stadyumu'nda aldý. Trabzonspor'un bu sezon berabere kaldýðý maçlar: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 M.Baþakþehir-Trabzonspor: 2-2 Beþiktaþ-Trabzonspor: 2-2 Kayserispor-Trabzonspor: 0-0 K.Karabükspor-Trabzonspor: 1-1 A.Konyaspor-Trabzonspor: 2-2 Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1 Trabzonspor-Göztepe: 0-0 Gençlerbirliði-Trabzonspor: 0-0 ÝHA


SPOR

12 Þubat 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Diyarbakýr’da okul sporlarý devam ediyor Diyarbakýr'da Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan okullararasý yýldýz kýzlar futbol müsabakalarda Atatürk Ovabað Ortaokulunu 3-0 maðlup eden Kocaköy Ortaokulu, gruptan çýkmayý garantiledi. Kocaköy Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Necat Yiðit, kadýn futbolunda iddialý olduklarýný söyledi. Diyarbakýr'da Okullararasý Yýldýz Kýzlar Futbol müsabakalarý devam ediyor. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan müsabakalarda Atatürk Ovabað Ortaokulunu 3-0 maðlup eden Kocaköy Ortaokulu, gruptan çýkmayý garantiledi. Kocaköy Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Necat Yiðit, kadýn futbolunda iddialý olduklarýný söyledi. Yiðit, bu nedenle Kocaköy'deki öðrencilerin futbolla kazandýrýlmasý için çalýþma baþlattýklarýný belirtti. Yiðit, "Kocaköy'de yetenekli kýzlarýmýz var. Bunlarýn spora kazandýrýlmasý için futbol takýmý kurduk. Kurduðumuz takýmlarla okullararasý müsabakalara katýldýk. Büyük çekiþmeye sahne olan yýldýz kýzlar futbol ilk müsabakalarýnýn gruplarýný iyi þekilde tamamladýk. Atatürk Ovabað Ortaokulunu 3-0 maðlup ederek, gruptan çýkmayý garantiledik. Hedefimiz Diyarbakýr birincisi olarak, grup müsabakalarýna katýlmaktýr" dedi. Yiðit, kýsa sürede önemli baþarýlara imza atan Kocaköy Ortaokulu kýz futbol takýmý öðrencilerini ve onlarý çalýþtýran deðerli öðretmenlerini kutladýðýný sözlerine ekledi. ÝHA

Hazýrlýklar bugün baþlayacak

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 3 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 10940 12 Þubat 2018 Pazartesi

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Süper Lig'in 21. haftasýný Kasýmpaþa beraberliðiyle geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlanacak. Kasýmpaþa karþýsýnda aldýðý 1 puanla puanýný 27'ye yükselten sarý-kýrmýzýlýlarda defansýn önemli ismi Arturo Mina maçta gördüðü kartla toplamda 4 sarý karta ulaþtý ve Bursaspor maçýnda cezalý duruma düþtü. Kasýmpaþa maçýnýn arýndan 2 günlük izne ayrýlan sarý-kýrmýzýlý oyuncular, Süper Lig'in 22. haftasýndaki Bursaspor maçýnýn hazýrlýklarý için bugün yeniden toplanacak. ÝHA BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

12 Þubat 2018 Pazartesi

“Döngü’nün kýþ çekimleri bitti Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaþayan 16 yaþýndaki doðuþtan konuþma ve bedensel engelli Azad Özdemir'in yaþamýný konu alan "Döngü" isimli filmin kýþ çekimleri tamamladý. Yönetmen Adnan Yaðýz Yeþilyaprak koordinesindeki ekip tarafýndan Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kýyýdüzü köyünde yaz ve kýþ olmak üzere iki aþamalý çekimleri yapýlan filmin ilk aþamasý olan kýþ çekimleri tamamladý. Film, bahar aylarýnda yapýlacak çekimlerle hazýr hale getirilmiþ olacak. Film sayesinde ayný zamanda oyunculuk hayali bulunan engelli Özdemir'e baþrol verilerek bu hayali de gerçeðe dönüþtürülmüþ oldu. Filmle ilgili açýklamada bulunan Yönetmen Adnan Yaðýz Yeþilyaprak, engelli Azad'ýn hayatýný konu alan öykünün kendisine ulaþtýrýlmasýnýn ardýndan bunu senarist Onur Somay ile paylaþarak, senaryoya dönüþtürdüklerini söyledi. Engelli Azad'ýn oyunculuk hayalini gerçekleþtirmek için ünlü oyuncu Ünal Silver ve Emre Ertunç ve ekibiyle Bitlis'e gelerek filmin çekimini yaptýklarýný anlatan Yeþilyaprak, þöyle konuþtu: "Tatvan'da 20 - 25 gündür çekim yapýyoruz. Öykü çok güçlü. Öykünün konusu baba ile oðlu arasýnda geçen bir yaþam hikayesi. Babanýn oðluna olan düþkünlüðü ve Azad'ýn engelli olmasýdýr. Buna raðmen iki arkadaþ gibi olan yaþamlarý, tüm zorluðu oðluyla

CMYK

beraber göðüsleyen bir öykü. Bu çok hoþuma gitti. Baba ve Azad'ýn öyküsü beni etkiledi. Bu film bana çok büyük katký saðladý. Bu süreç hem kendisi hem de bizim için çok zorluydu. Azad'ýn katký saðlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Toplum, bürokrasi ve sanat dünyasý olarak engellilerimize destek çýkmamýz gerekiyor. Elimizden geleni yapýyoruz, yapmaya devam edeceðiz. Filmimizle uluslararasý film festivallerine katýlmayý hedef-

liyoruz, inþallah baþarý el de edeceðiz. Senaristimize, tüm ekibime ve deðerli oyuncularýmýza ve her türlü cefamýzý çeken köy sakinlerine ve tabii ki Azad'a bu özel gayreti için teþekkür ediyorum, ayrýca desteklerinden dolayý Bitlis Proje Eðitim Merkezi Müdürü Necati Kaya'ya teþekkür ediyoruz." Oyuncu Ünal Silver ise, engelli bir çocuðun hayatýnýn konu alýndýðýný öðrendiðinde yönetmenin teklifini kabul ederek kente geldiklerini ifade ederek, "Azad çok zeki. Kendisiyle baba oðul gibi olduk. Zaten bu oyunumuzdu. Hikayeyi de anlatmamýz mükemmel oldu. Oyunda kendisi yer aldý. Birçok kiþiden daha iyi oynayacaðýný gösterdi. Gözlerinde adeta sevgi ýþýldýyor. Bu çok önemli. Güzel bir film çektiðimizi düþünüyorum. Yönetmenimiz Adnan Yaðýz Yeþilyaprak'a da teþekkür ediyorum. Kendisiyle çalýþmak çok keyifli, ufku açan bir yapýya sahip ve teknik gözünün çok iyi olmasý çekimleri iyi bir noktaya taþýdý" dedi. Oyuncu Emre Ertunç ise, "Yönetmenimize bu projede beraber çalýþmayý teklif etmesinden dolayý teþekkür ediyorum. Güzel bir film olacaðýna inanýyorum, çünkü her þey çok güzel geçti. Azad hakikaten sanki yýllarca eðitim almýþ bir oyuncudan farksýzdý. Bu da bizi çok mutlu etti" diye konuþtu. ÝHA

12 02 2018 0  
12 02 2018 0  
Advertisement