Page 1

SUSUZLUK GÖÇÜ

D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesine baðlý Örenkuyu'da susuzluk nedeniyle zor günler geçiren köylülerin yüzde 80'i çareyi 40 bine yakýn hayvan ile birlikte Erzurum yaylalarýna göç etmekte buldu. Köyde kalan bine yakýn hayvan için de 10 gün yetecek su olduðunu dile getiren köylüler su sorununun çözülmesini istiyor. 5'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

11 Aðustos 2018 Cumartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Millet Kýraathanesi yoðun ilgi görüyor Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bir süre önce hizmete sunulan Millet Kýraathanesi'ni ziyaret eden Baþkan Atilla, vatandaþlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. 2'DE

“Diyarbakýrspor’u Süper Lig’e taþýyacak gücümüz var” Düðün takýlarý için sýnýrlama istediler Þýrnak'ýn Ýdil ilçesinde beþ mahalle muhtarý evlenecek olan damat adaylarýndan yüksek miktarda altýn ve baþlýk parasý istendiðini bundan dolayý da gençlerin evlenemediðini belirtip, kýz tarafýnýn isteyeceði takýlarda belli bir sýnýrlama olmasý gerektiðini belirtip kendi aralarýnda karar alýp, kampanya baþlattýlar. 10’DA

“Dövme kesinlikle yasaklanmalý” Günümüzdeki uygulama þekliyle dövmenin kesinlikle yasaklanmasý gerektiðini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Hayati Akbaþ, dövmenin ciddi; saðlýk, sosyal, ailevi ve psikolojik sorunlara yol açabildiðini söyledi. 12'DE CMYK

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Yerel Medya Derneði'ne 'hayýrlý olsun' ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu üyelerinin Diyarbakýrsporla ilgili sorularýný yanýtlayan Vali Güzeloðlu, "Amacým Allah izin verirse Diyarbakýrspor'u Süpür Lig'e çýkarmaktýr. Bunun yapabiliriz." dedi. Vali Güzeloðlu, Türkiye Futbol Federasyon Baþkaný'na Anadolu'da büyük statlar olduðunu ve bunlardan birinin de Diyarbakýr'da bulunduðunu ifade ederek, "Amacým Allah izin verirse Diyarbakýrspor'u Süpür Lig'e çýkarmaktýr. Bunun yapabiliriz. Diyarbakýrspor'u maalesef bazý iþ bil-

mezler bu duruma getirdi. Biz daha güçlüyüz. Diyabakýrspor'u Süper Lig'e taþýrýz" dedi. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, devletin yaptýðý statlarýn çoðunda 2 ve 3. lige karþýlaþmalarý oynandýðýný kaydederek, "Federasyon Baþkaný'na bu statlarda maç oynansýn. Süper Lig maçý oynansýn dedim. Seyircisi olmayan Süper Lig'de takýmlar var. Mesela Baþakþehir 100 kiþiye oynuyor. Bilemedin 1000 kiþiye. Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Galatasaray, Baþakþehir ile maçlarýný Diyarbakýr'da oynasýn. Satat yüzde 100 dolar. Bu hareketlilik Diyarbakýr ekonomisine de büyük katký sunar" diye konuþtu. Ýhsan Özdemir'in Haberi 8'DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

11 Aðustos 2018 Cumartesi

“Diyarbakýr’ýn geleceðine Diyarbakýr'da umutla bakýyoruz” yatýrýmcýlarla bir araya gelen Vali Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr'ý daha iyi noktalara taþýma planlarýnýn devam ettiðini belirterek, "Diyarbakýr bugün ülkemizin bir çalýþma merkezli ve belirleyici merkezidir" dedi. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu yatýrýmcýlarla yaptýðý toplantýda, "Diyarbakýr'ýn kalkýnmasý ve geliþmesi adýna gelecek her güne çok büyük bir umutla bakýyoruz" dedi. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) yönetim kurulu üyesi, Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) Baþkaný Engin Yeþil ve üyeleri, TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler kurulu üyelerinin katýlýmýyla 100 günlük icraat programý çerçevesinde çalýþma ve deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu öncülüðünde 100 günlük icraat programý çerçevesinde çalýþma ve deðerlendirme toplantýsý yapýlarak, Diyarbakýr'ýn daha iyi noktalara taþýma planlarý devam ediyor. Diyarbakýr Ticaret Borsasý'nýn bir referans fiyat belirleyen borsa olmasý hedefine doðru çalýþmalarýn baþlatýlmasýný hedeflediklerini söyleyen Vali Güzeloðlu, Diyarbakýr'ýn 100 günlük icraat programý çerçevesinde geliþeceðini belirtti. Vali Güzeloðlu, "Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan geçtiðimiz günlerde kamuoyuyla paylaþýlan 100 günlük icraat programý çerçevesinde bizler de Diyarbakýr olarak kamuoyu, sivil ve özel kesimin tüm temsilcileriyle karþýlýklý iþ, güç ama gönül birliðiyle bu program çerçevesindeki hedef ve beklentilere baðlý bütün çalýþmalara dönük katkýlarýmýzý belirlemek, yapacaðýmýz çalýþmalara karþý karþýlýklý istiþare etmek için bir dizi toplantýlar düzenliyoruz. Bu çerçevede Ticaret ve Sanayi Odamýzda baþlayan zincirimiz Organize Sanayi bölgemizden sonra Ticaret Borsamýzla birlikte devam edecek. Paydaþlarýmýza sürecek hedefimiz ve amacýmýz bir insan merkezli insaný merkezine alan, insana hizmeti ibadet sayan ve gelecek her günümüzü bugünden daha iyi ve geliþmiþ bir ülke dahiline taþýmayý amaçlayan bir çalýþma gerçekleþtirmek. Diyarbakýr bugün ülkemizin bir çalýþma merkezli ve belirleyici merkezidir. Tarýmsal üründe hububat, pamuk ve

benzerlerinde Türkiye üretimini belirleyen ve etkileyen ilk 3'te yer alan bu baðlamada açýk ara üretimi tanýmlayan bir üretim alanýdýr. Üretilen ve üretilecek ürünlerin ticaret borsamýz üzerinden lisanslý depoculuk kapsamýnda deðerlendirilmesi ve Diyarbakýr için olmasa olmaz olan lisanslý depoculuk hacmini arttýrmasý, ürün piyasasýnda vadeli iþlemler borsasýnda Diyarbakýr Ticaret Borsasýnýn bir referans fiyat belirleyen borsa olmasý hedefine doðru çalýþmalarýn baþlatýlmasý. Üretim ve üretime yönelik birimlerin oluþmasý, buna baðlý olarak sadece ürün yetiþtiren deðil gýda sanayisini belirleyen bir konuma Diyarbakýr'ýn taþýnmasý. Buðdayý üreten deðil buðday ürününe baðlý olarak bütün gýda ürünlerinde marka haline dönüþen bir kent kimliðinde Diyarbakýr'ýn artýk hedefini koymasýdýr" dedi. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, 100 günlük icraat programý çerçevesinde baþlatýlan çalýþma ve deðerlendirme toplantýlarýnýn Diyarbakýr'ý daha iyi noktalara taþýyacaðýný söyledi. Baþkan Yeþil, "Borsamýz 2016 yýlýnda 5 milyar 408 milyon 397 bin 493 lira iþlem yapýlýrken, 2017 yýlýnda toplam iþlem hacmi 6 milyar 17 milyon 708 bin 681 lira olmuþtur. En çok iþlem gören ürünlerimiz ise buðday, pamuk, mýsýr ve mercimekten oluþmaktadýr. DTB üyelerinin sunmuþ olduðu bu hizmetlerin yaný sýra 80 parsel olan tarýma dayalý istidat organize sanayi bölgesinin yüzde 60 iþtirakçilerinden biridir. Tarýma dayalý besin organize sanayimizde 51 iþletmemiz faal durumda 7 iþletmemiz inþaat halinde geri kalan 22 iþletmemiz ise proje aþamasýndadýr. Bu iþletmelerimizin faaliyete geçememesinin en büyük nedeni ise tarým ve kýrsal kalkýnmayý destekleme kurumu kýrsal kalkýnma projelerinin son 4 yýl içerisinde sadece 2 kez çaðrýya çýkmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu yatýrýmlarýn tamamlanmasý için valimizin desteklerine ihtiyaç duyulmaktadýr" diye konuþtu. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. ÝHA

Millet Kýraathanesi yoðun ilgi görüyor Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bir süre önce hizmete sunulan Millet Kýraathanesi'ni ziyaret eden Baþkan Atilla, vatandaþlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Yeniþehir ilçesi Ofis Semtinde Bilgi Evi'nin alt katýnda açýlan ve vatandaþlardan yoðun ilgi gören Millet Kýraathanesi'ni ziyaret etti. Baþkan Atilla, vatandaþlarýn uðrak yerlerinden biri haline gelen Millet Kýraathanesi'nde görüþleri dinledi, Belediye'nin çalýþmalarýný anlattý. Ders çalýþan öðrencilere çalýþmalarýnda baþarýlar dileyen Baþkan Atilla, gençlerle yakýndan ilgilendi. Büyükþehir Belediyesi'nin her alanda önemli

çalýþmalarý olduðunu kaydeden Baþkan Atilla þöyle konuþtu: "Kýraathaneye kitap okumaya, ders çalýþmaya gelen hemþehrilerimize ücretsiz ikramlarda bulunuyoruz. Millet kýraathanesi sayesinde hemþehrilerimiz, kültürel ve eðitimsel faaliyetlerini daha rahat bir ortamda sürdürebiliyor. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatlarý doðrultusunda Millet Kýraathanelerinin sayýsýný arttýrýyoruz. Bu konuda çalýþmalarýmýz sürüyor." Vatandaþlar ve öðrenciler ise çalýþmalarý nedeniyle Baþkan Atilla'ya teþekkür ederken, "Millet Kýraathanesi konforlu bir mekan, burada gönül rahatlýðýyla kitap okuyoruz, ders çalýþabiliyoruz" dedi. Kerem DOÐAN


GÜNCEL

11 Aðustos 2018 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Cumhurbaþkanýna dilekçe göndermiþti Diyarbakýr'da çarþý mahalle bekçisi sýnavýna girdikten sonra atamasýnýn Hükmün Açýklanmasýnýn Geri Býrakýlmasý kararý nedeni ile durdurulan Tokatlý kuaför Mehmet Aydýn, bu kararýn yeniden gözden geçirilmesi için Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a dilekçe gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüðü yaptýðý açýklamada, Aydýn'ýn karýþmýþ olduðu bir olay neticesinde yargýlama yapýldýðý, yapýlan yargýlama neticesinde altý ay hapis cezasý aldýktan sonra hükmün açýklanmasýnýn geriye býrakýldýðýný belirtti.

Kaynak yapýlan otomobil alev topuna döndü

Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM), çarþý ve mahalle bekçiliði sýnavýný kazanmasýna raðmen göreve baþlamasý uygun görülmeyen Mehmet Aydýn hakkýnda çýkan haberlere açýklýk getirdi. EGM'den yapýlan açýklamada, bazý basýn yayýn organlarýnda Mehmet Aydýn isimli þahýs ile ilgili çarþý ve mahalle bekçiliði sýnavýný kazanmasýna raðmen hakkýnda hükmün geriye býrakýlmasý kararý olduðu için atamasýnýn yapýlmadýðý ve maðdur olduðu þeklinde, "Tokatlý Berberden Cumhurbaþkanýna Dilekçe" baþlýðýyla haberler yayýnlandýðý belirtildi. Açýklamada, Aydýn'ýn hakkýnda 3 Ocak 2012 tarihinde karýþmýþ olduðu bir olay neticesinde yargýlama yapýldýðý, yapýlan yargýlama neticesinde altý ay hapis cezasý aldýktan sonra hükmün açýklanmasýnýn geriye býrakýldýðý aktarýldý. Aydýn'ýn 2016 yýlýnda Diyarbakýr Valiliði'nce çarþý ve mahalle bekçisi alýmý için yapýlan sýnavda baþarýlý

Adýyaman'ýn Gölbaþý ilçesinde sanayide egzozu kaynak yapýlan otomobil sýçrayan kývýlcým nedeniyle alev alev yandý. Olay, Gölbaþý ilçesi Yeni Sanayi Sitesi B Blokta meydana geldi. Kemal A.'ya ait olan 66 LN 891 plakalý otomobilin egzozuna Müslüm Ertaþ kaynak yaparken kývýlcým sýçradý. Otomobil biranda alev aldý. Ýþyerinin içinde alev topuna dönen otomobili söndürmek için itfaiyeye bilgi verildi. LPG'li olan otomobile kimse yaklaþamadý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýVan'dan Ýstanbul'a gönderilna müdahale ederek mek istenilen çöreklerin içerisikontrol altýna aldý. Ýtfaine zulalanmýþ 26 kilo 50 gram ye ekipleri bir süre soneroin ele geçirildi. ra yangýný tamamen Van Emniyet Müdürlüðünsöndürdü. Sanayi siteden yapýlan açýklamada, bir karsindeki esnaf yangýnýn go firmasýnýn deposunda yapýsöndürülmesiyle rahat lan inceleme sýrasýnda, eðitimli bir nefes aldý. Yangýnda köpeðin tepki verdiði belirtildi. otomobil kullanýlamaz Bunun üzerine þüpheli kargoda hale geldi. yapýlan kontrolde, Van'dan ÝsOlayla ilgili soruþtanbul'a gönderilmek istenen turma devam ediyor. Van çöreklerinin içerisine gizÝHA

olmasýyla hakkýnda yapýlan güvenlik soruþturmasýnda mahkeme kararýnýn hükümsüz kalmasý için gereken beþ yýllýk sürenin dolmadýðý ve halen denetim altýnda olduðu gerekçesiyle Diyarbakýr Valiliði ta-

rafýndan mesleðe giriþinin uygun görülmediði kaydedildi. Mehmet Aydýn'ýn karar aleyhine açtýðý davanýn da adli mercilerce reddedildiðinin yapýlan araþtýrmada anlaþýldýðý ifade edildi. ÝHA

Siverek'te silahlý kavga: 1 yaralý

Çörek arasý eroin sevkýyatý

lenmiþ 26 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuþturucu maddeye el konulurken, C.M.F.K. isimli þahsýn kargo þirketine Y.G. isimli þahsýn kimlik bilgilerini kullanarak kargoyu teslim ettiði tespit edildi. Bunun üzerine yapýlan çalýþmalar sonucunda C.M.F.K. isimli þahýs ve adýna kargo gönderimi yapýlan Y.G. isimli þahýs yakalandý. Soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi. ÝHA

Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde iki grup arasýnda silah ve býçaklarýn kullanýldýðý kavgada 1 kiþi yaralandý. Kavga, ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi, Suat Karataþ Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde iki grup arasýnda belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartýþma yaþandý. Kýsa sürede kavgaya dönüþen tartýþmada silah ve býçak kullanýldý. Kavgada Ahmet Baldemir (37) kim veya kimler tarafýndan belirlenmeyen býçak darbeleriyle yaralandý. Olay yerine çok sayýda polis ve 112 Acil müdahale ekibi sevk edildi. Vücudunun deðiþik yerlerinden yaralanan Ahmet Baldemir Siverek Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, polis olay yerinden kaçan kiþileri yakalamak için çalýþmalar baþlattý. ÝHA


04

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11 Aðustos 2018 Cumartesi

‘Tantanacýlýk’ çetesi çökertildi “Tantanacýlýk" yöntemiyle vatandaþlarýn 650 bin lirasýný çalan 16 kiþilik çete Diyarbakýr ve Ýstanbul'da düzenlenen eþ zamanlý operasyonla çökertildi. Ýstanbul'da 'tantanacýlýk' yöntemiyle vatandaþlarýn paralarýný çalan 16 kiþilik çete polisin operasyonuyla çökertildi. 'Tantanacýlýk' yöntemiyle 650 bin lira çalan þüpheliler adliyeye sevk edildi. Ýstanbul'da bir grup þüphelinin çeþitli noktalarda 'tantanacýlýk' yöntemi kullanarak çýkardýklarý karmaþa sýrasýnda vatandaþlarýn paralarýný çaldýklarý ihbarýný alan Asayiþ Þube Müdürlüðü Yankesicilik ve Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði ekipleri harekete geçti. Þüphelilerin döviz bürosu ve bankalardan çýkan vatandaþlarý takip ederek kullandýklarý yöntemle para çaldýðý tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalýþmalarýný sýklaþtýrdý. Yaþanan olaylarýn güvenlik kamera kayýtlarýný inceleme altýna alan ekipler þüphelilerin eþkallerini belirledi. Eþkal tespitlerinin ardýndan ekipler operasyon için düðmeye bastý. Ýstanbul ve Diyarbakýr'da düzenlenen eþ zamanlý operasyon sonucunda 16 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüpheliler Gayrettepe Asayiþ Þube Müdürlüðüne getirildi.

Yankesicilik ve Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði'ndeki iþlemlerde þüphelilerin 21 Mart 2018 ile operasyonun düzenlendiði gün olan 7 Aðustos 2018 tarihleri arasýnda Beyoðlu, Fatih, Güngören, Þiþli ve Kadýköy ilçelerinde toplam 21 eyleme karýþtýklarý ortaya çýktý. 'Tantanacýlýk' çetesinin baþýnda A.T. isimli þahsýn bulunduðu ve bu þahsýn yan kesicilik ve örgüt kurma suçlarýndan kaydýnýn olduðu belirtildi. Þüphelilerden arasýnda bulunan F.A. isimli kadýnýn ise tehdit ve polise mukavemetten çok sa-

yýda suç kaydýðý olduðu öðrenildi. Yine þüpheliler arasýnda bulunan M.Ý.'nin ise cinsel tacizden kaydýnýn bulunduðu ifade edildi. Þüphelilerin eylemleri ve yakalanýþ anlarý güvenlik kamerasýnda 'Tantanacýlýk' yöntemiyle þüphelilerin çýkardýklarý kargaþa sýrasýnda gerçekleþtirdikleri hýrsýzlýk anlarý güvenlik kameralarýna yansýdý. Görüntülerde þüphelilerin yolda yürüyen vatandaþa yaklaþarak kendi aralarýnda kavga çýkardýklarý ve bu esnada vatandaþýn parasýný çaldýklarý görülüyor. Görüntülerde 2 Aðustos günü Þiþli'de yine ayný yöntemi kullanarak vatandaþýn parasýný çalmaya çalýþan þüphelilerden ikisi polisin dikkati sonucu yakayý ele verdi. Kullandýklarý yöntemle vatandaþýn parasýný çalan þüphelileri polis ekipleri kalçasýndan vurarak etkisiz hale getiriyor. Yaþanan o anlar ise güvenlik kameralarý tarafýndan saniye saniye kaydediliyor. Emniyetteki iþlemlerin ardýndan þüpheliler hakim karþýsýna çýkmak üzere adliyeye sevk edildi. ÝHA

Poþet dolusu altýný lavabo ihtiyacý kurtardý

Havai fiþekler yangýna neden oldu

Adýyaman'da dolandýrýcýlarýn kumpasýna düþen ve kendi elleriyle dolandýrýcýlara bir poþet altýný teslim etmek için yola çýkan kuyumcunun poþet dolusu altýnýný tuvalet ihtiyacý kurtardý. Adýyaman'da Ulu Cami karþýnda kuyumculuk yapan Yunus Ulum'u telefonla arayarak kendisini polis olarak tanýtan dolandýrýcýlar Ulum'u tuzaða düþürdü. Babasý Þerif Ulum ve kardeþi Ali Ulum'u telefonla Emniyet Müdürlüðüne yönlendirerek Yunus Ulum'u iþ yerinde tek baþýna býrakan dolandýrýcýlar, kullandýklarý özel bir program ile sanki babasýnýn telefonundan arýyormuþ gibi þahsýn altýnlarýný ele geçirmeye çalýþtý. Telefonla verilen talimatlarý yerine getiren Yunus Ulum, 110 bin liralýk yarým kilo altýný poþete koyarak dolandýrýcýlarýn belirttiði adrese doðru yola çýktý. Adýyaman'dan Þanlýurfa istikametine giderken tuvaleti gelen ve telefonu kapatarak lavaboya giren Ulum, polis ve ailesinin telefonuna attýðý mesajlar ile dolandýrýlmaktan son anda kurtuldu. Yunus Ulum'un tuvalet ihtiyacý kendisini dolandýrýlmaktan son anda kurtardý. Yunus Ulum'un dolandýrýcýlarla telefonla görüþmesi, altýnlarý poþete koyarak dolandýrýcýlarýn belirttiði yere doðru gitmesi ise güvenlik kameralarýna yansýdý. ÝHA

Elazýð'ýn tarihi Harput Mahallesinde atýlan havai fiþekler yangýna neden oldu. Olay, Harput Mahallesi Saðýr Müftü Konaðý yanýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düðün konvoyundan atýlan havai fiþekler boþ alanda bulunan otluk alanda yangýn çýkardý. Yangýný gören vatandaþlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kýsa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangýný kýsa söndürdü. Jandarma ekipleri de yangýna neden olan düðün konvoyundaki þahýslarýn tespit edilmesi için çalýþma baþlattý. Yangýnýn havai fiþekten çýktýðýný ifade eden Harput Mahallesi Muhtarý Zülküf Demirpolat, "Harput'ta olan yangýnlarýn yüzde 80'ini ve 90'ný havai fiþekten oluyor. Biz bu anlamda itfaiye ekiplerini kutluyoruz hýzlý bir þekilde olay yerine intikal ettiler. Vatandaþlar ve jandarma da hemen olay yerine intikal etti ve söndürmeye çalýþtýlar. Bu ilk deðil son da olmayacak. Bunun için hýzlý bir karar almalarý lazým. Harput'a düðün konvoyunun gelmemesi lazým. Harput'ta havai fiþeklerin patlatýlmamasý lazým. Bunu yetkililerden rica ediyoruz" dedi. ÝHA

Gri listede aranan PKK’lý öldürüldü Diyarbakýr'da jandarma komutanlýðý ekipleri tarafýndan sürdürülen baþarýlý operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Ýçiþleri Bakanlýðý terörden arananlar listesinde gri kategorideki Þahin Zaza kod isimli Ahmet Dorak olduðu tespit edildi. Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan yapýlan baþarýlý operasyonla 2 Aðustos'ta Lice ilçesi Duru köyü Bekirhan mezrasýnda bir grup teröristle çýkan çatýþmada 2 terörist silahlarý ile birlikte ölü ele geçirilmiþti. Teröristlerin yapýlan incelemesinde kimlikleri tespit edildi. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, "Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan 2 Aðustos 2018 Perþembe günü Lice ilçesi Duru köyü Bekirhan mezrasý mülki sýnýrlarýnda icra edilen operasyon esnasýnda bir grup teröristle saðlanan silahlý çatýþma neticesinde etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubundan 1'inin Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan; Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayýs 2017 tarihinde EYP patlatýlmasý sonucu 1 personelin yaralanmasý, Lice ilçesi Gökçe köyü mücavirinde 31 Mayýs 2017 tarihinde, Jandarma Uzman Çavuþ Selçuk Özen, Jandarma Uzman Çavuþ Gökhan Bayram ve Jandarma Uzman Onbaþý Mustafa Sarý'nýn þehit edilmesi, Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlýðýna 10 Eylül 2017 tarihinde bombalý araçla saldýrý, Hani ilçesi Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018 tarihinde, Jandarma Uzman Çavuþ Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opcin'in þehit edilmesi, Hani ilçesi ile Lice ilçesi arasýnda bulunan karayolunun mayýn EYP aramasýný icra eden birliklere 09 Mayýs 2018 tarihinde silahlý saldýrý, olaylarýnýn faili olan sözde Zara alan sorumlusu Þahin Zaza kod Ahmet Dorak olduðu, diðer BTÖ mensubunun ise Ýran uyruklu Azat Zagros kod Necip Deleyimilan isimli terörist olduðu tespit edilmiþtir. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve teröristle mücadele kapsamýnda yürütülen çalýþmalara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir" denildi. ÝHA


11 Aðustos 2018 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Susuzluktan 40 bine yakýn hayvanla birlikte göç ettiler Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine baðlý Örenkuyu'da susuzluk nedeniyle zor günler geçiren köylülerin yüzde 80'i çareyi 40 bine yakýn hayvan ile birlikte Erzurum yaylalarýna göç etmekte buldu. Köyde kalan bine yakýn hayvan için de 10 gün yetecek su olduðunu dile getiren köylüler su sorununun çözülmesini istiyor. Diyarbakrýr Çermik ilçesine baðlý Örenkuyu'da hayvancýlýkla uðraþan ve 40 bine yakýn kayýtlý küçük ve büyükbaþ hayvaný bulunan köylüler susuzluktan dolayý zor günler geçiriyor. Hane sayýsý artýnca kendileri için bile içme suyu bulmakta zorlanan köylüler, hayvanlarý için de su bulmakta zorlanýyor. Mera sýkýntýsýnýn yanýna susuzluk da eklenince çareyi hayvanlarýný Erzurum yaylalarýna götürmekte bulan köylüler, içme suyunu köye 2 kilometre uzaklýkta bulunan kuyudan temin ediyor. Köyde kalan bin civarýnda hayvana da 10 gün yetecek su kaldýðýný, suyun sýcak ve kirli olduðunu ifade eden köylüler, bu suyu içmek zorunda olan hayvanlarýn da hastalýktan telef olmaya baþladýðýný dile getirerek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasýný istiyor. "KÖYDE KALAN HAYVANLAR ÝÇÝN 10 GÜN YETECEK SU VAR" Büyükbaþ hayvancýlýkla uðraþtýðýný belirten Þeyhmus Polat, köyde hayvanlar için 10 gün yetecek su kaldýðýný belirterek, "Kuyudan su çekiyoruz. Ufak bir gölet var. Ýnekler oradan su içiyor. Burada su olmadýðý için hayvanlarýmýzý Erzurum'a gönderdik. Yazýn da burasý sýcak. 40 bine yakýn hayvan gönderdik" dedi. Köyde yaklaþýk bine yakýn hayvan kaldýðýný ifade eden Sedat Çelik de, "Su en çok 10 gün dayanýr. Karazerk diye bir hastalýk var. O hastalýða yakalanýp ölürler yavaþ yavaþ. Ýki üç tanesi öldü. En son 2 sene önce büyük sondaj yapacaklardý. Ne gelen oldu ne de giden" diye konuþtu.

Mehmet Emin Polat ise, köyde kalan hayvanlarýn içtiði suyun da sýcak olduðunu ve hastalandýklarýný aktararak, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasýný istedi. Mahmut Demir, köyün eskiden 50 hane olduðunu ve hane sayýsý arttýkça su sorununun büyüdüðüne dikkat çekerek, "Þimdi 110 hane var. Siverek'ten tankerle su getiriyoruz. Kuyuya býrakýyoruz. Bu konuda devletten yardým istiyoruz" ifadelerini kullandý.

Ayþegül Polat da köydeki kadýnlarýn çamaþýr makinalarýna suyu elle doldurduklarýný kaydederek, "Her zaman su sorunu yaþýyoruz. Su sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" ifadelerinde bulundu. Köy nüfusunun yüzde 80'inin susuzluktan dolayý Erzurum'a gittiðini vurgulayan Muhtar Sadýk Aslan, þunlarý kaydetti: "Yetkililere birkaç sefer baþvurduðumuz halde bir türlü çözüm bulunmadý. Geçen sene gelen sondaj geri gitti. Millet periþan olmuþ durumda. 40 bin civarýnda hayvanýmýz var. O hayvanlarýn 39 bine yakýný þuan Erzurum'a gitmiþ. Baþka da yapacaklarý bir þey yok. 350 ile 400 metre arasýnda su çýkar dediler. Onu da bir türlü gelip sondaj vurmadýlar. Burada kalan hayvanlarýn çoðu telef oluyor, hastalanýyor. Lavabo, banyo ihtiyaçlarý için tankerlerle su getirmek zorunda kalýyoruz. Köylü çok maðdur durumda. Ýnsanlar doðru dürüst temizlenemiyor, yýkanamýyor." ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

11 Aðustos 2018 Cumartesi

Ýpek üretiminin baþkenti Diyarbakýr Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Diyarbakýr, Türkiye'de ipek böceði üretiminin yüzde 42'sini üreterek ipeðin baþkenti oldu. Diyarbakýr'da geçtiðimiz yýl 55 köyde, 651 hanede bin 712 kutuda 42,7 ton yaþ koza üretildi. Türkiye'de ipek böceði üretiminin yüzde 42'si Diyarbakýr'da gerçekleþiyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, ipek böcekçiliðinde Türkiye'de 2017 yýlýnda bir önceki yýla göre yaþ koza üretimi yüzde 1,2 oranýnda azalarak 101,8 tona geriledi.

Türkiye'de 2017 yýlýnda 659 köyde 2 bin 128 hanede 5 bin 686 adet kutuda 101,8 ton yaþ koza üretimi gerçekleþti. Diyarbakýr, Türkiye'de ipek böceði üretiminin yüzde 42'sini üreterek ipeðin baþkenti oldu. Diyarbakýr'da geçtiðimiz yýl 55 köyde, 651 hanede bin 712 kutuda 42,7 ton yaþ koza

üretildi. Ýllere göre yaþ koza üretimi sýralamasýnda Diyarbakýr'ý üretimin yüzde 15,9'u ile Antalya, yüzde 8,2'si ile Ankara takip etti. Türkiye'de geçtiðimiz yýl 43 ilde ipek böceði üretimi yapýldýðý açýklandý. Ýþte illere göre yaþ koza üretim oranlarý: "Diyarbakýr 42, Antalya 15.9, Ankara 8.2, Muðla 5.6, Bilecik 5.3, Bolu 4.1, Sakarya 4.1, Ýzmir 3.1, Bursa 2.8, Eskiþehir 2.7, Batman 2.2, Aydýn 1.8, Þanlýurfa 0.5, Hatay 0.4, Balýkesir 0.2, Çorum 0.2 iken, Burdur, Çanakkale, Kahramanmaraþ, Amasya, Osmaniye, Edirne, Kocaeli, Adýyaman, Tunceli, Kütahya, Konya, Ýstanbul, Kýrklareli, Yalova, Denizli, Isparta, Bartýn, Manisa, Giresun, Zonguldak, Malatya, Mersin, Gaziantep, Artvin, Kayseri, Adana, Aksaray illerinde ise tüm üretimin yüzde 0,8'i gerçekleþti. ÝHA


11 Aðustos 2018 Cumartesi

Tercih uyarýsý Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý (YKS) sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan üniversiteleri adaylarý en doðru tercih için araþtýrmaya koyulurken, Eðitim Uzmaný Elçin Tün, ailelerin çocuklarýný yanlýþ tercihlere yönlendirmesinden sakýnmalarý gerektiðini belirtti. Üniversite tercihleri devam ederken, adaylarý da tercih heyecaný sardý. Elçin Tün Eðitim Kurumlarý Kurucusu Elçin Tün, üniversite tercihi yapmaya hazýrlanan öðrencilere doðru tercih yapmalarý konusunda önerilerde bulundu. Velilere de çaðrý yapan Tün, "Veliler saygýn meslek kavramýný oluþturmuþlar; ama öyle bir kavram yok. Bu sebeple de hukuk ve týp bölümlerini revaçta görüyorlar. Meslekleri çocuklara denetmemiz sebebiyle çocuklar tercih yaparken hangisinde baþarýlý olacaklarýný anlayamýyorlar. Çocuklarýmýza meslekleri tanýmalarý için yöntemler buluyoruz, meslekleri tanýmalarý için yardým ediyoruz ya da o mesleklerdeki insanlarla görüþtürüyoruz. Sonra da meslekleri tanýtýyoruz. Ama çocuk meslek seçerken birinci olarak puaný, sýralamayý bir kenara koyup hayatta ne yapmak istediðini öðrenmemiz gerekiyor. Mesela aþýrý duygusal ve duygularýný kontrol edemeyen bir kiþi doktorluk yapamaz çünkü her ölümden sonra aðlar. Bu da bütün hayatýnýn depresyonla geçmesi demektir" dedi. Öðrenciyi en iyi tanýyan kiþinin öðretmen olduðunu ifade eden Tün, þöyle devam etti: "Öðretmenlik stand up'týr. Cem Yýlmaz çýkar konuþur, karþýsýndaki herkes güler. Kimse not almaz; ama herkes öðreniyor. Eðlenceli anlatýyor; çünkü sahnede. Bu tip öðrencilere de öðretmen olsun diyoruz. Yönetici olmanýn esasý en çok baðýran olmaktýr. Öðretmenler olarak biz öðrencilerimizin 12 yýllýk eðitim hayatlarýnda meslek tanýtýmlarýna önem vermeliyiz. Avrupa'da böyle. Öðrenciler hakkýnda eðitim hayatýnýn her döneminde dosyalar hazýrlýyoruz ve çocuklarýn özel yeteneklerine önem veriyoruz; çünkü biz ortalama 8 saatimizi çocuklarla geçiriyoruz. Kimse öðrencileri bir öðretmenden iyi tanýyamaz." ÝHA

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

2 milyon 475 bin liralýk yatýrým Sorumluluk bölgesindeki diðer illerde olduðu gibi Diyarbakýr'da da yatýrýmlarýný aralýksýz sürdüren Dicle Elektrik, Kocaköy ilçesindeki enerji þebekesini iyileþtirerek, tüketicilere daha saðlýklý ve kesintisiz enerji sunabilmek için 2 milyon 475 bin liralýk bir yatýrým daha gerçekleþtiriyor.

83 kiþilik güvenlik korucusu kadrosuna 513 kiþi baþvurdu Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik korucusu alýmý için açýlan 83 kiþilik kadroya 513 kiþi baþvurdu. Vatandaþlar, terörle mücadelede devlete destek vermek amacýyla güvenlik korucusu olmak istediklerini söyledi. Midyat merkez ve mahallelerinde vatandaþlar korucu olabilmek için belgelerini hazýrlayýp jandarma komutanlýðý önünde sýraya girdi. Kayýt süresi 5 iþ günü olan alýma 4 günde 513 baþvuru yapýldý. Vatandaþlar, Midyat'ta güvenlik korucusu olmak için gerekli belgeleri hazýrlayýp, Midyat ilçe Jandarma Komutanlýðýný önünde sýra bekleyip kayýt yaptý. Güvenlik korucusu adayý Ahmet Akbulut, terörle mücadelede devletin yanýnda olmak istediðini söyledi. Akbulut, "Devletimin yanýnda olmak istiyorum, Vatandaþýmý korumak istiyorum. Askerlikten yeni geldim, Diyarbakýr ve Bilecik'te askerlik yaptým.

Þimdi burada korucu alýmý olduðu için baþvuruya geldim. Kendi memleketimde güvenlik korucusu olmak istiyorum" dedi. Kaymakam Hüseyin Tekin ise ihtiyaçtan dolayý 83 güvenlik korucusu alýmý yapýldýðýný söyledi. Kaymakam Tekin, "Þunun altýný çizmeliyim ki özellikle, güvenlik korucularýmýz da askerimiz, polisimiz gibi halkýmýzýn güvenliði konusunda, can siper olarak çalýþan bir birimimizdir. Midyat ilçemizde de yaklaþýk 83 güvenlik korucusu ilave istihdam edilmesi planlanmakta, bunun neticesinde de bugünkü sayý hakikaten göðsümüzü kabartmýþtýr. Bu sayýnýn çok daha yukarýya çýkmasýný da bekliyoruz. Özellikle son yýllarda güvenlik korucularýmýzýn, gerek çalýþma þartlarý gerekse ekonomik durumlarýnýn daha iyi hale getirilmesi açýsýndan da bakýldýðýnda sön dönemde hakikaten popüler olma yolunda hýzla ilerlemektedir" ifadelerini kullandý. ÝHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun 'Hizmet Kalitesi' ve 'Tüketici Memnuniyeti' yönetmeliklerine uygun yatýrýmlar gerçekleþtiren Dicle Elektrik, bu kez Kocaköy'de iletim hatlarýný yer altýna alarak, yeni nesil panolar ile elektrik daðýtým hizmeti verecek. Bu çalýþmalar sýrasýnda eski havai hatlar toplanarak, taþýyýcý direkler kaldýrýlacak. Dicle Elektrik Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü ekipleri, yeraltý þebeke çalýþmalarý kapsamýnda 5 yeni beton köþk binasý kurarken bu binalara 3.150 MVA gücünde trafo tesis edecek. Çalýþmalar kapsamýnda ilçede 67 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosunun (ASOP) montajý yapýlýrken, 77 kilometre uzunluðunda alçak ve orta gerilim yeraltý kablosu döþenecek. Ayný çalýþma sýrasýnda 21 bin 100 metre alçak gerilim havai izole iletken montajý yapýlacak. Bu çalýþmalara paralel olarak ilçenin cadde ve sokaklarýnýn aydýnlatýlmasý için orta refüjlere 470 adet aydýnlatma direði dikilecek. Dicle Elektrik Daðýtým Diyarbakýr Ýl Müdürü Uður Yaka, Kocaköy ilçesinde Haziran ayý baþýnda fiili olarak çalýþmalara baþlandýðýný belirterek, Kasým ayý sonuna kadar yatýrým çalýþmasýnýn sona ereceðini söyledi. Hedeflerinin tüm aboneleri gibi Kocaköy'de bulunan bin 407 abonelerine de eskisinden daha saðlýklý ve kesintisiz enerji vermek olduðunu kaydeden Ýl Müdürü Yaka, 6 ayda tamamlanacak olan söz konusu yatýrýmýn parasal deðerinin 2 milyon 475 bin lira olduðunu açýkladý. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

11 Aðustos 2018 Cumartesi

“Diyarbakýr yatýr Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Yerel Medya Derneði'ne 'hayýrlý olsun' ziyaretinde bulundu. Vali Güzeloðlu, Diyarbakýr'ýn yatýrým cenneti olduðunu ve Diyarbakýr merkezli bir geleceðin tüm bölgeyi ilgilendirdiðini söyledi. ÝHSAN ÖZDEMÝR Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Yerel Medya Derneði'ne 'hayýrlý olsun' ziyaretinde bulundu. Vali Güzeloðlu, bir süre önce kurulan Diyarbakýr Yerel Medya Derneði'nin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini ve birlikte bazý projelerde olabileceklerini söyledi. Vali Güzeloðlu'nu, Yönetim Kurulu Baþkaný Taner Özbay, Baþkan Yardýmcýlarý Ercan Akkar ve Mesut Figançiçek, Genel Sekreter Sadýk Kaplan, Sayman Aytekin Yýlmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Dalgýç, Mehmet Emin Saydut kapýda karþýladý. Diyarbakýr Yerel Medya Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Taner Özbay, derneklerinin 7 ay önce kurulduðunu, yerelde güç birliði yaparak daha etkili habercilik yapmak istediklerini söyledi. Özbay, Diyarbakýr Valisi Güzeloðlu'nun kurulduklarý günden bu yana kendilerini verdiði destekten dolayý teþekkür ettiklerini de belirtti. AMED VE DÝYERBEKÝRSPOR BÝRLEÞMELÝ Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu da, bir süre önce Amedspor Baþkaný Nurullah Edemen'in kendisini ziyarete geldiðini ve Türkiye Kupasý karþýlaþmasý ne-

deniyle yaptýðý açýklamalarý kendisine hatýrlattýðýný, Türkiye Futbol Federasyonu'nun karþýlaþmalara girme konusunda kurallarýnýn kendisi de dahil herkes için geçerli olduðunu söyledi. Vali Güzeloðlu, Edemen'in kendisinden stadý istediðini belirterek, þöyle dedi: "Stadý bize verin dedi, verelim de Diyarbekirspor'u ne yapacaðýz, bize destek olun dedi, ya Diyarbekirspor'u diðerlerini ne yapacaðýz dedim. Bizi þundan muaf tutun dedi. Öbürlerini ne yapacaðýz dedim. Birleþin diyorum ikiniz, sen diyorsun benim iddiam var param yok, o diyor benim param var bilmem neyim yok. Birleþin stadý da size

verelim. Desteði de verelim. Her hafta maça da geliriz. Ve bu bayraðý bir yerlere götürelim birlikte. Ama yok azýcýk aþým kaygýsýz baþým kendim çalar kendim oynarým. Böyle olmaz. Kenti düþünmeliyiz." DÝYARBAKIRSPOR'U SÜPER LÝG'E TAÞIRIZ Vali Güzeloðlu, Türkiye Futbol Federasyon Baþkaný'na Anadolu'da büyük statlar olduðunu ve bunlardan birinin de Diyarbakýr'da bulunduðunu ifade ederek, “Amacým Allah izin verirse Diyarbakýrspor'u Süpür Lig'e çýkarmaktýr. Bunun yapabiliriz. Diyarbakýrspor'u maalesef bazý iþ bilmezler bu duruma getirdi. Biz daha güçlüyüz. Diyabakýrspor'u Süper Lig'e taþýrýz" dedi. BAÞAKÞEHÝR MAÇLARINI DÝYARBAKIR'DA OYNASIN Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, devletin yaptýðý statlarýn çoðunda 2 ve 3. lige karþýlaþmalarý oynandýðýný kaydederek, "Federasyon Baþkaný'na bu statlarda maç oynansýn. Süper Lig maçý oynansýn dedim. Seyircisi olmayan Süper Lig'de takýmlar var. Mesela Baþakþehir 100 kiþiye oynuyor. Bilemedin 1000 kiþiye. Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Galatasaray, Baþakþehir ile maçlarýný Diyarbakýr'da oynasýn. Satat yüzde 100 dolar. Bu hareketlilik Diyarbakýr ekonomisine de büyük katký sunar" diye konuþtu. Diyarbakýr'ýn sanayide de büyük bir potansiyele sahip olduðunu, Tekstil Organize Sanayi Bölge-

si'nin yakýnda açýlacaðýný ve çok büyük bir taliple karþý karþýya bulunduklarýný ifade eden Vali Güzeloðlu, þöyle devam etti: "Niye buraya küthiþ raðbet var. Çünkü Ýstanbul, hatta Marmara Bölgesi týkandý. Bunun 3 sene Kocaeli'ni yöneten valiniz olarak söylüyorum. Düzce'de dahil o bölgeler bitti. Artý yatýrým maliyeti ve iþgücü temini açýsýndan Diyarbakýr o bölgelerle karþýlaþtýrýlmayacak kadar yatýrým cenneti. Bizim için güvenlik sorun birazda abartýlarak kullanýlan bir konuydu. Hamdolsun þimdi diyoruz Diyarbakýr Ýstanbul'dan daha güvenli, lojistik bir þehir. Daha kimlikli, daha zengin kültürlü, daha tarihi ve sosyal anlamda yaþanýlýr bir kenttir. Þimdi bize düþen þeyler var. Aklýmýzý kullanacaðýz. Bir sanayicimiz dedi. Çok hoþuma gitti. Suriye'yi, Irak'ý kim ihya edecek. Tabi ki Türkiye dolayýsýyla Diyarbakýr. Þu ortamda faizler bilmem neler, ama reel yatýrým adam 354 milyon Türk Liralýk teminat ödüyor, yüzde 20'ini peþin istiyorum hepsine 'evet' diyor. Niye çünkü Diyarbakýr'ýn geleceðine inanýyor. Þimdi bunun inþa etmemiz lazým. Akýllý hareket etmemiz lazým."


11 Aðustos 2018 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

rým cenneti”

09

“Hayatýn her aþamasýnda gençlerimizin yanýndayýz”

DÝYARBAKIR MERKEZLÝ BÝR GELECEK BÖLGEYÝ ÝLGÝLENDÝRÝYOR Vali Güzeloðlu, bilinen klasik anlamda üniversitelerin Diyarbakýr'da, Türkiye'de, Dünya'da bittiðini anlatarak, "Koca çiftlik gibi arazide boþ oturan üniversite çoktan bitti. Ders ver döner sermayeden pay al dönemi bitti. Artýk emek piyasasýný, üretim piyasasýný bileceksin. Kentin gelecek ekonomik kalkýnmasýna katký sunacaksýn. Yeni bir üniversite için çalýþma talimatý verdim. Çünkü Diyarbakýr merkezli bir gelecek sadece Diyarbakýr'ý ilgilendirmiyor. Bölgeyi ilgilendiriyor. Diyarbakýr kalkýnýrsa, Mardin, Þanlýurfa, Elazýð, Batman, Siirt, Þýrnak, Adýyaman, Van kalkýnýr" þeklinde konuþtu. SUR'DA YAPILAN KONUTLAR SÝL BAÞTAN Çevre ve Þehircilik Bakaný'nýn ilk ziyaretini Diyarbakýr'a gerçekleþtirdiðini, Sur'da yapýmý devam eden çalýþmalarý incelediðini kaydeden Vali Güzeloðlu, daha önce yapýlan konutlarýn her yönüyle hatalý olduðunu, ticari tasarýmýndan kent dokusuna uyumuna kadar birçok hatayý bünyesinde barýndýrdýðýný belir-

terek, "Ticaret ve Sanayi Odasýnda toplantý yaptýk. Sürekli eleþtirilen, daha önce yapýlan 30-40 konut var; unutun onlarý, yapýlacak birþey

yok dedim. Ve kendilerine ev ödevi verdim. Yeni konutlarýn konseptini hep birlikte belirleyelim dedi" þeklinde konuþtu.

Belediyemiz tarafýndan Sümerpark'ta Tercih Danýþma Merkezinde üniversite adayý öðrencilerle bir araya gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Hayatýn her aþamasýnda gençlerimizin yanýndayýz" dedi. Belediyemiz tarafýndan Sümerpark Ortak Yaþam Alanýnda açýlan Tercih Danýþma Merkezini ziyaret eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, üniversite adaylarý ve velileriyle bir süre sohbet etti, rehber öðretmenlerden bilgi aldý. Büyükþehir Belediyesi'nin gençlere destek sunduðunu belirten Baþkan Atilla, "Gençlerimizin üniversite seçiminde doðru tercih yapmalarý için kurduðumuz üniversite tercih merkezimizde yarýnlarýmýz olan gençlerimizle bir araya geldik, tercih heyecanlarýna ortak olduk. Burada gençlerimizin gelecekten beklentilerine uygun tercihte bulunmalarý için ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyoruz. Hayatýn her aþamasýnda gençlerimizin yanýndayýz" dedi. Kerem DOÐAN

Atilla’dan Gaziler Derneði’ne ziyaret Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Türkiye Muharip Gazileri Derneð'ni ziyaret etti. Baþkan Atilla'yý derneðin Diyarbakýr Þube Baþkaný Siraç Ezer ve Gaziler karþýladý. Baþkan Atilla, Gazilerin talep ve önerilerini dinledi. Büyükþehir Belediyesi'nin Gaziler ve þehit ailelerine verdiði öneme deðinen Baþkan Atilla, "Aziz þehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz en büyük emanetlerimizdir. Þanlý bayraðýmýzýn altýnda huzur içerisinde yaþýyorsak bunu aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Belediye olarak þehit ailelerimiz ve gazilerimiz için üzerimize düþen tüm sorumluluklarý yerine getiriyoruz" dedi. Kerem DOÐAN


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

11 Aðustos 2018 Cumartesi

Muhtarlar düðün takýlarý için sýnýrlama istedi

Þýrnak'ýn Ýdil ilçesinde Mahalle Muhtarlarý evlenecek gençlerin ekonomik zorluk içerisine girmemesi ve gençlerin evlenip yuva sahibi olmasý için hem karar aldýlar hem de kampanya baþlattýlar. Þýrnak'ýn Ýdil ilçesinde beþ mahalle muhtarý evlenecek olan damat adaylarýndan yüksek miktarda altýn ve baþlýk parasý istendiðini bundan dolayý da gençlerin evlenemediðini belirtip, kýz tarafýnýn isteyeceði takýlarda belli bir sýnýrlama olmasý gerektiðini belirtip kendi aralarýnda karar alýp, kampanya baþlattýlar. Muhtarlar, yükselen altýn fiyatlarýna karþýn, evlenecek çiftleri ekonomik açýdan zorlayan taký takýlmamasý ile ilgili ortak bir karar aldý. 5 muhtarýn imza attýðý ortak metinde, damat adaylarýndan çok fazla altýn ve baþlýk parasý istendiðini ve gençlerin evlendikten sonra ekonomik sýkýntý yaþadýðýný belirterek, “Gençlerin evlenebilmesi için Þýrnak genelinde belirli miktarda altýnlarýn istenmesi vicdanen yeterlidir.” denildi.

Kýz tarafýnýn, damat tarafýndan 2 çift 30 gramlýk burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlýk zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralýk 'bel baðlama' parasý talep edebileceði belirtilen kararda, baþlýk parasýnýn da kaldýrýlmasýný istedi. Mahalle muhtarlarý olarak aldýðýmýz karara vatandaþlarýn olumlu tepki verdiðini ifade eden Ýdil Yukarý Mahalle Muhtarý Mehmet Þerif Eðdemir yaptýðý açýklamada, Bölgedeki artan düðün masraflarý ve istenen altýn miktarý ve baþlýk parasýndan dolayý genç kýzlar evde kalýyor gençlerimiz ise evlenmekten kaçýnýyordu. Biz beþ mahalle muhtarý olarak düðün masraflarýnýn düþürülmesi, baþlýk parasýnýn kaldýrýlmasý ve istenen altýn miktarýnýn düþürülmesi için hem karar aldýk hem de kampanya baþlattýk"dedi.

Cari açýk açýklandý Cari iþlemler açýðý, Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleþti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), 2018 Haziran dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini açýkladý. Buna göre; cari iþlemler açýðý, bir önceki yýlýn Haziran ayýna göre 818 milyon dolar azalarak 2.973 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bunun sonucunda, on iki aylýk cari iþlemler açýðý 57.386 milyon dolar oldu. Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dýþ ticaret

açýðý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 228 milyon dolar azalarak 4 milyar 388 milyon dolara, birincil gelir dengesi açýðý 125 milyon dolar azalarak 1 milyar 8 milyon dolara geriledi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net giriþler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 712 milyon dolar artarak 2 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bu geliþmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar tutarýnda artarak 1 milyar 881 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Birincil gelir dengesi kalemi

Eðdemir konuþmasýný þöyle sürdürdü; “Genellikle baþlýk parasý ve kýz istemeden dolayý ciddi sorunlar yaþanýyor ve bizim bu kararý almamýz ve kampanyayý baþlatmamýzýn amacýda düðünde istenen meblað ve altýnlarýn sabit bir noktada olmasýný istiyoruz. Þuan Ýdil'de bir genç evlenmek istediðinde en az yüz elli bin TL üstünde masrafý oluyor. Bunun 80-90 Bin Lirasý hatta daha fazlasý altýna,yaklaþýk 5-10 bin lirasý baþlýk parasýna geriye kalan ise beyaz eþya ve diðer harcamalara gidiyor. Buda doðal olarak damadý büyük bir yükün altýna koymakla beraber yýllar sürecek bir borcu ödemeye de mahkum ediyor. Çünkü burada insanlarýmýzýn çoðu iþsiz ve maddi durumu iyi deðil. Onun için bazý insanlar bu düðün masrafýný karþýlayabilir ancak genele baktýðýmýz da ise insanlarýn bu meblaðý ödeyemediðidir. Düðün borcunu ödeyemeyen erkek bunalýma giriyor ve bazen bu durum boþanmayla sonuçlanabiliyor. Biz mahalle muhtarý olarak bu sorunun çözümü ve gençlerin evlendikten sonraki yaþamlarýný daha mutlu yaþamalarýný sürdürmelerini saðlamak için böyle bir kampanya baþlattýk. Beklentimiz ve temennimiz insanlarýmýzýn bize bu konuda destek vermelerdir" dedi. Atakent Mahalle Muhtarý Hamit Aslan ise,bir genç burada evlenmek istediðinde en az 150 bin Lirasý gidiyor. Bu miktarý da bir çok ailemiz ve gencimiz karþýlayamýyor çünkü iþ yok güç nasýl karþýlasýnlar. Ama biz muhtarlarýn belirlemiþ olduðu miktarda kýz tarafý erkek tarafýndan bu meblaðý isterse kimse zorlanmaz gençlerimizde mutlu bir evlilik yaparlar. Ancak kýz tarafýnýn erkek tarafýndan istediði altýn miktarý ve baþlýk parasý fazla olunca erkek bunu ödeyemediði için evde huzursuzluk yaþanýyor ve aile daðýlabiliyor. Tabi biz bunlarýn yaþanmasýný istemiyoruz. Ýdil'de imamlýk yapan Nurettin Aydoðmuþ ise, gençlerimiz düðün ve istenen altýnlardan dolayý yýllarca bekar kalýyor ve evlenmekten kaçýnýyorlar. Biz bu konuyu meslektaþlarýmýz ve müftümüzle konuþup camilerde bu durumu insanlara anlatýyoruz. Ailelerin genç kýzlarýmýza ve erkeklere yardýmcý olmalarý gerekiyor. Çünkü kýzlarýmýzý ve erkeklerimizi evlendirmek büyük bir sevaptýr. Bu konuda da baþlatýlan bu kampanyaya halkýmýzýn, valimizin, kaymakamýmýzýn, müftümüzün diðer kamu yetkililerin destek vermeleridir. ÝHA

altýnda yatýrým geliri kaleminden kaynaklanan net çýkýþlar, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu. Bir önceki yýlýn Haziran ayýnda 285 milyon dolar net giriþ gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yýlýn ayný ayýnda da 38 milyon dolar net giriþ kaydetti. Doðrudan yatýrýmlardan kaynaklanan net giriþler, 951 milyon dolar olarak gerçekleþti. Portföy yatýrýmlarý 883 milyon dolar tutarýnda net çýkýþ kaydetti. Alt kalemler itibarýyla incelendiðinde, yurtdýþý yerleþiklerin hisse senedi piyasasýnda 76 milyon dolar net alýþ, devlet iç borçlanma senetleri piyasasýnda ise 262 milyon dolar net satýþ yaptýðý görüldü. Yurtiçi yerleþiklerin yurtdýþýn-

daki tahvil ihraçlarýyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon dolar net geri ödeme gerçekleþtirdi. Diðer yatýrýmlarda 4 milyar 534 milyon dolar tutarýnda net çýkýþ oldu. Diðer yatýrýmlar altýnda, yurtiçi bankalarýn yurtdýþý muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlýklarý 1 milyar 806 milyon dolar net artýþ, yurtdýþý bankalarýn yurtiçindeki mevduatlarý ise 408 milyon dolar net azalýþ kaydetti. Yurtdýþýndan saðlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, genel hükümet ve diðer sektörler, sýrasýyla 556 milyon dolar ve 141 milyon dolar ve 203 milyon dolar net geri ödeme yaptý. Resmi rezervlerde bu ayda 6 milyar 988 milyon dolar rezerv azalýþý gözlendi. ÝHA


11 Aðustos 2018 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Turistlere ücretsiz özel gezi otobüsü sürprizi Mardin Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Yaman'ýn talimatlarý ile kentte artan turizmin canlý tutulmasý için turistlere ücretsiz gezi otobüsü tahsis edildi.

Yaralý eþeðe þefkat eli Bitlis'in Ahlat ilçesinde ayaðý kýrýk bir þekilde sokaða terk edilen eþek, tedavi için Van'a gönderildi. Ýlçeye baðlý Güzelsu köyünde yaralý bir halde bulunan eþek için vatandaþlar seferber oldu. Konu hakkýnda bilgilendirilen Ahlat Kaymakamý Mustafa Akgül ise, yaralý hayvanýn tedavi edilmesi için ekip gönderdi. Kaymakam Akgül'ün talimatlarýyla ilk müdahalesi köyde yapýlan yaralý eþek, daha sonra Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü tarafýndan tahsis edilen araçla Doða Koruma ve Milli Parklar Þefliði gözetiminde Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderildi. ÝHA

Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Kanun Hükmünde Kararname ile Mardin Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna görevlendirilen Vali Mustafa Yaman kentin her türlü sorununu tespit ederek kýsa sürede çözüm üretmeye devam ediyor. Altyapý, üst yapý, gençlik hizmetleri, spor, kadýnlara yönelik çalýþmalarla hizmette sýnýr tanýmayan Vali ve Belediye Baþkaný Mustafa Yaman, turistlere de özel gezi otobüsü sayesinde tatil turlarý yaptýrýyor. Mardin'den Kasimiye Medresesine ring atan üstü ve yan camlarý olmayan gezi otobüsü Mardin'e gelen misafirlere keyifli bir tatil turu yaptýrýyor. Mardin'de güvenlik güçlerinin saðladýðý huzur ile ikinci dönem turizm sezonun hazýrlýklarý tamamlandý. Kayyum olarak Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman turizm sezonun ikinci dönemi için turistlere özel tur otobüsü hazýrladý. Tarihi Mardin'de taþlarýn oya gibi iþlendiði kalenin gönülleri fethettiði binlerce asýr kültüre ev sahipliði yapan kentin yakýndan ve en net þekilde görülmesi planlanan tarihi dokular özel tur aracý, Hop in Hop Off Bus Mardin ile 1. Cadde ve tarihi alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Turistlerin tariki kent Mardin'i keþfetmesi için açýlan turizm ofisi Mardin Kültür ve bilgi evi ofisi ise þimdiden kentte tatillerini deðerlendiren turistler tarafýndan yoðun ilgi görüyor.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 2 yýl içinde Mardin'de saðlan huzurun ardýndan yerli ve yabancý yatýrýmcýlarý davet ederek baþlattýðý huzur ve turizm çalýþmalarý son bir içinde Mardin'de milyonlarca yerli ve yabancý turistin dikkatini çekti. Festivaller, uluslararasý sempozyumlarýn ardýndan baþlayan turizm hareketliliði Mardin'de sýcaklýklara raðmen hýzla artarak sürüyor. Mardin Valisi Mustafa Yaman son 1.5 yýldýr baþta Mardin olmak üzere bölge illerinde çok güzel bir huzur iklimi oluþtuðunu belirterek, "Devletimizin ve hükümetimizin büyük bir katkýsý var. Baþkanýmýz önderliðinde de bölgedeki valiler, kaymakamlar, güvenlik kuvvetleri milletimizden almýþ olduðu destekle bölgede

huzur saðlandý. Bu 1.5 senedir bölgedeki huzur iklimi yatýrýmlara olumlu katkýda bulundu ve gelen misafir sayýlarýmýz arttý. Bizim son 1.5 yýldýr gelen misafir sayýmýz yüzde 400 oldu. Yatak kapasitemiz 6 bin 500. Bu yýl misafirhanelerin tamamen dolu olduðu anlar oldu. Bayramdan sonra tekrar turistlerin gelmesinde artýþ bekliyoruz. Rezervasyonlar arttý" dedi. Mardin'de özel tur aracý, Hop in Hop Off Bus Mardin aracý ile turistleri gezdiren Hakan Erkan, "Belediyenin þu anki yeni uygulamasýný kullanýyoruz. Hem belediyenin hem valiliðin bir çalýþmasý ve Mardin Valisi ve Büyükþehir Belediyesi ulaþým daire baþkanlýðý ile birlikte bu çalýþmayý yürüyoruz. Mardin UNESCO'ya aday olan bir ilimiz ve valimiz belediye baþkanýmýz bu konuda çok büyük emek sarf ediyor. Þu anki ilk turumuz cumhuriyet meydanýndan baþlayýp eski tarihi yerleri geze geze Kasimiye Medresesine kadar. Rehber eþliðinde turistler geziyor. Tekrar alýp uygulama noktasýna geri getiriyoruz" diye konuþtu. ÝHA

Polisler güvenlik duvarýný boyadý Muþ'un Malazgirt Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli komiserlerle polisler, ilçe merkezinde bulunan güvenlik duvarlarýný boyadý. Malazgirt Emniyet Müdürlüðü önüne güvenlik amacýyla kurulan beton bloklar, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýlker Eþki'nin talimatlarýyla polisler tarafýndan 26 Aðustos Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi boyandý. Emniyet Müdürü Ekþi'nin ta-

limatlarý ile ellerine fýrçalarý alan polis memurlarý, neþe içerinde yaklaþýk bir saat içinde duvarý boyayarak, vatandaþýn çok güzel bir görüntüle karþýlaþmasýný saðladýlar. Ýlçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Ýlker Eþki, müdürlük binasý önündeki güvenlik duvarýný boyattýrarak 26 Aðustos Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi güzel bir görüntüye kavuþturdu. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

“Dövme kesinlikle yasaklanmalý” Günümüzdeki uygulama þekliyle dövmenin kesinlikle yasaklanmasý gerektiðini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Hayati Akbaþ, dövmenin ciddi; saðlýk, sosyal, ailevi ve psikolojik sorunlara yol açabildiðini söyledi. Dövmenin zararlarý hakkýnda açýklamalarda bulunan FBM Estetik Týp Merkezi'nin kurucusu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Hayati Akbaþ, Saðlýk Bakanlýðýnýn dövme konusuna el atmasý gerektiðini ifade etti. Dövmenin insan saðlýðý açýsýndan ciddi sakýncalar taþýdýðýný vurgulayan Doç. Dr. Hayati Akbaþ, ne olduðu bilinmeyen maddelerin saðlýk konusunda hiçbir bilgisi olamayan ehliyetsiz kiþiler tarafýndan vücuda enjekte edildiðine dikkat çekti. Dövmenin dünyada hýzlý bir þekilde yayýlan bir uygulama olduðunu belirten Doç. Dr. Akbaþ, "Vücuda yapýlan dövmeler saðlýk açýsýndan kesinlikle uygun deðil. Normal þartlar altýnda dövmenin bugünkü yapýlýþ þekli ile ülkede yasaklanmalý. Böyle bir dövmeye asla müsaade edilmemeli. Neden yapýlmamasý gerektiðinin sebepleri var. Dövmenin üç tane büyük sýkýntýsý var. Bunlardan birincisi saðlýk sebebi. Dövmede kullanýlan maddeler vücut ve deri bütünlüðünü bozacak þekilde kalýcý olarak vücuda yerleþtiriliyor. Ýkincisi; enjekte edilen maddelerin ne olduðu, saðlýk açýsýndan, uzun ve kýsa vadeli sonuçlarýnýn ne olacaðý, kansere yol açýp açmayacaðý, vücutta nasýl bir defekte oluþturacaðý asla belli deðil. Üçüncü ise uygulanan dövmelerin insanlarýn; sosyal, evlilik ve iþ hayatlarý ile ilgili çok ciddi sorunlara yol açtýðýný bilmek gerekir. Toplum, ruh ve beden saðlýðý

düþünülüyorsa dövme tamamen yasaklanmalý. Ama bunun ihtiyaç olabileceði durumlarda uzman kiþiler tarafýndan yapýlabilir. Örneðin saðlýk açýsýndan kamuflaj yöntemi olarak kullanýlabilir. Ameliyat izi gibi nedenlerden ötürü uygulamalar yapýlabilir. Fakat bu durumlarda bile dövme; devletin, saðlýk bakanlýðýnýn, üniversitelerin koordineli çalýþmasý sonucunda yetiþtirilecek saðlýk ve insan anatomisi hakkýnda bilgisi olan uzmanlar tarafýndan yapýlmalý. Burada da bakanlýðýn denetiminden geçmiþ maddelerin kullanýlmasý gerekir. Dövme uygulamasý cerrahi bir uygulamadýr aslýnda. Dövme yapanlar saðlýk alanýnda hiçbir eðitimi olmamasýna raðmen bir anlamda doktorluk yapýyor. Günümüzde dövmecilere her yerde rastlanabiliyor. Sokakta, pazarda, çadýrda, yazlýkta sahilde her yerde yapýlýyor. Bu asla doðru bir durum deðildir. Dövme bu þekliyle kesinlikle yasaklanmalý" dedi. Dövme yapýlan yerlerde ciddi saðlýk sorunlarý ortaya çýkabileceðini söyleyen Doç. Dr. Akbaþ, "Dövme yapýlan

Uyuyamýyorsanýz bir nedeni var Uzmanlar, bazý fiziksel ve ruhsal bozukluklarýn uykusuzluða, uykusuzluðun da çeþitli fiziksel ve ruhsal bozukluklara yol açtýðýný ifade etti. Psikiyatri Uzmaný Dr. Yücetürk, uykuya dalamama, sürdürmede güçlük, dinlenmiþ uyanamama, sabah uyanmakta zorlanma gibi durumlarýn 'uykusuzluk' (insomnia) olarak adlandýrýldýðýný kaydetti. Ýnsanlarýn yaklaþýk yarýsýnýn uykusuzluk sorunu çektiðini söylemenin bir abartý olmadýðýný belirten Uzm. Dr. Yücetürk, yaþ ilerledikçe sorunun daha sýk gözlendiðini belirterek, "Akýlda tutulmasý gereken nokta, uykusuzluðun ve diðer uyku bozukluklarýnýn, birçok hastalýkla iliþkili olabileceðidir. Uykusuzluk ile gelen bir kiþide aðrýlý hastalýklar, kalp hastalýklarý, nörolojik hastalýklar, nefes darlýðý oluþturan hastalýklar, tiroid fonksiyon bozukluklarý, uyku apne sendromu gibi fizyolojik rahatsýzlýklar araþtýrýlmalýdýr. Kullandýðý ilaçlar (uyarýcýlar, antidepresanlar, doðum kontrol haplarý) sorgulanmalýdýr. Psikiyatrik bozukluk (duygudurum bozukluklarý, kaygý bozukluklarý, alkol-madde kullaným bozukluklarý, psikotik bozuk-

yerlerde hastalýk bulaþma ihtimalleri de var. Bu yerlerde dövme yapanlarýn saðlýkçý olmadýðý için hastalýk bulaþtýrma ihtimali var. Ayný maddeyle önce bana dövme yapar sonra size yapar bendeki hastalýklarý size sizdeki hastalýklarý bana bulaþtýrýr. Bu da çok ciddi saðlýk sorunlarýna yol açmýþ olur. AIDS gibi ciddi hastalýklarýn yayýlmasýnda etken olabilecek bir uygulama þekli. Ben devletimizin bu konuya el atmasýný istiyorum. Çünkü insan saðlýný ciddi þekilde etkileyen bir durum" diye konuþtu. "NE YAZIK KÝ TAMAMEN SÝLÝNEMÝYOR" Yaptýrdýktan sonra piþman olanlarýn dövmeleri sildirmek için kendilerine geldiðini belirten Doç. Dr. Akbaþ, "Dövme konusunda sýkýntý yaþayan insanlar hemen bize geliyor. Dövmelerinden dolayý sosyal, aile, dini, saðlý ve iþ konusunda sýkýntý yaþayan insanlar dövmelerini sildirmek istiyor. Örneðin niþanlýsý dövmesini istemediði için sildirmek için gelenler var. Dini açýdan sorun yaþayanlar geliyor. Dövme yaptýran gençler, askerlik, polislik ve bazý iþ kollarýnda bu yüzden sýkýntý yaþayabiliyor. Dövme yaptýrmanýn sonucunda insanlar hayatlarýnda birçok problem yaþayabiliyor. Yüzeye yakýn olan bazý renkteki dövmeler silinebiliyor. Ama derindekiler maalesef asla tam anlamýyla silinemiyor. Mutlaka bir iz kalýyor. Ne yazýk ki tamamen silinemiyor" þeklinde konuþtu. ÝHA

luklar, uyum bozukluklarý) açýsýndan detaylý bir þekilde incelenmelidir. Uykusuzluðun stres verici yaþam olaylarý nedeniyle baþlayýp baþlamadýðý, ne zamandýr sürdüðü, tedavi için hangi yollarýn denendiði öðrenilmelidir. Bazen de Polisomnografik (tüm gece uyku tetkiki) testlerin yapýlmasý gerekebilir" diye konuþtu. Beynin saðlýklý çalýþmasý için günlük 8 saat kadar uykuya ihtiyaç olduðunu hatýrlatan Psikiyatrist Yücetürk, "Tekrarlayan rahatsýz edici düþüncelerin artmasý, kalbin saðlýklý çalýþmasýnýn bozulmasý, baðýþýklýk sisteminde deðiþiklikler olmasý, bazý kanser türleri (meme, prostat ve kolorektal kanserler), depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarý, obezite ve ciltte erken yaþlanma belirtileri de uykusuzluk ile iliþkilendirilmiþ durumlar arasýndadýr. Uykusuzluk þikayeti olan kiþi, mutlaka bir uzman tarafýndan ayrýntýlý muayene edildikten sonra gerekli tedavi planý oluþturulmalýdýr. Uykusuzluðun nedeni ne olursa olsun ilk önce 'uyku hijyeni' düzenlemesi yapýlmalýdýr. Uykusuzluða neden olabilecek durumlar ayrýntýlý olarak incelenip taný koyulduktan sonra, bu hastalýklara yönelik tedavi düzenlemeleri yapýlmalýdýr. Hipnotik (uyku yapýcý) ve/veya sedatif (yatýþtýrýcý) ilaçlarýn yazýlmasý düþünülebilir. Anksiyete bozukluklarýnda baþta olmak üzere bazý gevþeme egzersizleri ve psikoterapi tekniklerinin kullanýlmasý yararlý olabilir" þeklinde konuþtu. ÝHA

11 Aðustos 2018 Cumartesi

Bilgisayar kullanýmý gözleri olumsuz etkiliyor Göz Hastalýklarý Uzmaný Op.Dr. Þeyda Atabay, bilgisayar kullanýmýnýn gözleri olumsuz etkilediðini söyledi. Op.Dr. Þeyda Atabay, “Aileler çocuklarýnýn çok fazla TV izlediklerinden ve yakýn izlediklerinden þikayetçi olarak göz bozukluðunun sebebi olarak TVleri saymaktadýrlar. Öncelikle burada dikkat edilecek nokta; yakýn tv izlemekten göz bozulmasý deðil, gözü bozuk olan çocuðun televizyonu yakýndan izlemek istemesidir. Çocuk iyi göremediði için televizyona yaklaþýr. Tabi ki bu durum sadece çocuklar için deðil yetiþkinler için de önemlidir. Televizyonu yakýndan izlemek gözümüzü bozmaz. Ancak son yýllarda televizyon ekranlarýnýn büyüklüklerinin artmasý ve göz -televizyon mesafelerinin oda büyüklüklerine göre dengelenmesi durumunu ortaya çýkarmýþtýr. Bu mesafe büyük ekran kullanan bir kiþide yakýn kalýrsa göz yorgunluklarýna ve baþ aðrýlarýna neden olmaktadýr" dedi. Bilgisayar kullanýmlarýnýn ise gözlere çok büyük rahatsýzlýklar getirmekte olduðunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Uzun süreli bilgisayar kullanýmý ile göz bozukluklarýnda ilerlemeler görmekteyiz. Özellikle miyopi hastalýðý olanlarda yoðun bilgisayar kullanýmý ile miyoplarýnda ilerlemeler sýk olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bilgisayar ekraný küçüldükçe rahatsýzlýk seviyesi artmaktadýr. Tabletlerde sorun biraz daha fazla iken telefon ekranlarý en çok rahatsýzlýða sebep olan teknolojik ürün olarak sayýlabilir. Yoðun bilgisayar kullanýmlarý göz kýrpma refleksini de azaltarak göz de kurumalara neden olmaktadýr. Bu durum gözde kýzarýklýk, batma, gözlerde aðrý gibi durumlarla kendini belli etmektedir. Tüm bu rahatsýzlýklardan korunabilmek için öncelikle mümkün olduðunca bilgisayar kullanýmýný azaltmak gereklidir. Gözün kendini dinlendirmesi gereken saatlerde gece geç saatlere kadar bilgisayar ve televizyonlardan uzak durulmalýdýr. Uzun bilgisayar baþý çalýþmalarýnda 20 dakikada 3 dakika kadar uzaða bakarak gözler dinlendirilmelidir. Çok yoðun çalýþma gereken durumlarda suni gözyaþý damlalarýndan yararlanýlabilir. Bilgisayar ýþýklarýna karþý koruyucu gözlüklerden faydalanýlabilinir. Düþük numaralý olsa da varsa astigmat gözlüklerini kullanmalarý rahatlýk saðlayacaktýr. Özellikle çocuklarda bilgisayar kullanýmlarýný kýsýtlamalarý ileride daha sorunlu olabilecek göz hastalýklarýndan biraz olsun korunmalarýný saðlayacaktýr" ÝHA þeklinde konuþtu.


HABER

11 Aðustos 2018 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

“El ovuþturmayýn, boþuna heveslenmeyin” Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, teþekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldýðý Bayburt'tan baþladý. Bayburt'ta halka hitap eden Erdoðan konuþmasýnda ilk olarak Ordu'da yaþanan sel afetine deðindi. Erdoðan, "Ýlk fýrsatta hemen çýktýk ve Bayburt'a geldik. Turlarýmýza Bayburt'tan baþladýk. Bayburt 24 Haziran Cumhurbaþkanlýðý seçiminde þahsýma verdiði yüzde 82,1 oranýndaki destekle yine ilk sýrada yer aldý. Þahsýma gösterdiðiniz bu sevgi için güven için, verdiðiniz destek için, her birinizi ayrý ayrý þükranlarýmý sunuyorum. Sözlerimin hemen baþýnda Ordu'da yaþanan sel felaketinden etkilenen kardeþlerimize geçmiþ olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarýyla sel felaketinde evleri, iþ yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaþlarýmýzýn yanýndadýr. Hiç endiþe etmesinler. Yarýn inþallah Ordu'dayým. Hem çalýþmalarý yerinde inceleyecek hem de vatandaþlarýmýza geçmiþ olsun diyeceðim. Pazar günü Trabzon'da programlarýmýz var. Buradan Gümüþhane'ye geçecek ve yaklaþýk 1 katrilyon liralýk bir yatýrým olan Gümüþhane Çevre Yolu'nun resmi açýlýþýný yapacaðýz" dedi. Erdoðan, yastýk altýndaki dövizleri TL'ye çevirin çaðrýsýnda bulunarak, "Dolar molar bizim yolumuzu kesmez. Hiç endiþe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum yastýðýnýn altýnda dolarý, eurosu olan varsa gitsin TL'ye çevirsin. Bu benim milletimin bir cevabý olacaktýr. Yerli paramýzda inþallah bunlara cevabý verelim." diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karþý meydan oku-

Atilla: Öðrencilerimizin mutluluðu için çalýþýyoruz Baðlar ilçesi TOBB Ferdi Yiðit Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yaz Hafýzlýk Okulundaki öðrencilerle bir araya gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Geleceðimizin teminatý öðrencilerimizin mutluluðu için çalýþýyoruz" dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, öðrencilerle bir araya geldi. Baðlar ilçesi TOBB Ferdi Yiðit Anadolu

yastýk altýndaki dövizleri TL'ye çevirin çaðrýsýnda bulunarak, “Dolar bizim yollarýmýzý kesmez yerli parayla bunlarýn cevabýný verelim. El ovuþturmayýn. Faiz lobilerine sesleniyorum boþuna heveslenmeyin” dedi.

maktan çekinmedik, çekilmeyeceðiz." Diyerek, "Dünyanýn en eli kanlý terör örgütlerine karþý koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karþý sorumlu olduðumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluðumuz Hans'a deðil, Ahmet'e. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadýklarýný býrakmadýlar. Koskoca Osmanlý çýnarýný binbir türlü hileyle yýktýlar. Ülkemiz son yýllarda yeniden ulu bir çýnar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baský senaryo bize výz gelir." þeklinde konuþtu. "El ovuþturmayýn. Faiz lobilerine sesleniyorum boþuna heveslenmeyin" Türkiye olarak 24 Haziran'da sadece kendi tarihimizde deðil dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi þöleni yaþandýðýný ifade eden Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Tam bir demokratik olgunluk içerisinde seçim gerçekleþtirdik. Bu sürecin asýl mimarý milletimin ta kendisidir. Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karþý meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceðiz. Suni döviz artýþlarý yapýyorlar. Bu saldýrýlarýn sebeplerinin çok baþka olduðu açýktýr. Bu tarz yaklaþýmlar sergileyen ülkelerle aramýzdaki iliþkiler telafisi olmayacak noktaya geldi. Çýkarlarýmýzýn uyuþtuðu noktalarda iþ birliði yapýyoruz. Konu Türkiye'yi köþeye sýkýþtýrmaya geldiðinde iþ deðiþir. Kusura bakmasýnlar bizim bu noktada kimseye eyvallahýmýz olmaz olamaz. Tanktan uçaktan toptan kurþundan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Tüm olumsuz ihtimallere karþý hazýrlýklýyýz. Döviz kurlarýna bakýp el ovuþturanlar heveslenmesinler. Faiz lobi-

Ýmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yaz Hafýzlýk Okulunu ziyaret eden Baþkan Atilla, öðrenciler ve öðretmenlerle sohbet etti, çalýþmalarý ile ilgili bilgi aldý. Öðrencilerle yakýndan ilgilenen Baþkan Atilla, Büyükþehir Belediyesi'nden isteklerini sordu. Büyükþehir Belediyesi'nin öðrencilere yönelik çalýþmalarýný anlatan Baþkan Atilla, "Öðrencilerimizin yaz tatilini verimli geçirmesi amacýyla farklý branþlarda açtýðýmýz kurslarýmýz devam ediyor. Tatil imkaný bulamayan öðrencilerimiz ise Hazar Gölü kýyýsýnda Belediyemiz tarafýndan açýlan Çocuk Yaz Kampýnda tatil yapma imkaný buluyor. Ücretsiz sinema günlerinde çocuklarýmýza özel film gösterimlerimiz oluyor. Sadece þantiye belediyeciliði deðil, sosyal belediyeciliði de en iyi þekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Geleceðimizin teminatý öðrencilerimizin mutluluðu için çalýþýyoruz" diye konuþtu. Ýhsan ÖZDEMÝR

lerine sesleniyorum boþuna heveslenmeyin. Bu milletin sýrtýndan kazanamayacaksýnýz. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün þu olur yarýn bir baþkasý olur. Ýran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar önemli mesafeler kat ettik. Asýl olan bizim yüreðimizdeki imandýr. Bu haramzadelere vereceðimiz en büyük cevap ihracat ve istihdamý artýrmak olacaktýr. Milletimizin ellerindeki imkanlarý istihdam yolunda seferber etmesini istiyorum. Türkiye'yi içine çekilmeye çalýþýldýðý cendereden çýkarmanýn tek yolu ileri atýlmaktýr. Gelin hep birlikte ileriye daha ileriye atýlalým. Kimse sanmasýn ki bu tekerlek tümsekte kalacak. Kimsenin gözü kur tablosunda faiz tablosunda olmasýn" ifadelerine yer verdi. ÝHA

Hastalardan baþhekime teþekkür plaketi Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'nde tedavi gören hastalar, aldýklarý hizmetin kalitesi ve çalýþanlarýn ilgisi nedeni ile Baþhekim Tan'a teþekkür etmek için plaket hazýrladý. Hazýrlanan teþekkür plaketi, hastalarýn Tan'ý ziyaret etmesi ile kendisine verildi. Plaket yaptýran hastalar adýna konuþan Veysi Cengiz Elhansu, Dr. Tan'ýn yapmýþ olduðu hizmetleri takdir ettiklerini söyledi. Elhansu, "Kendisi günlük hayatta kullandýðý cep telefonunu bize verdi ve herhangi bir sorunda kendisine ulaþabileceðimizi söyledi. Hastane çalýþanlarý, yönetim, tüm birim hastalarla çok ilgileniyor. Bize gösterdiði bu ilgi ve alaka nedeni ile Dr. Tan'a teþekkür etmek istedik" dedi. Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþhekimi Dr. Kamuran Tan ise, aldýðý hediye karþýsýnda duygulandýðýný belirtti. Dr. Tan, "Daha önce birçok defa plaket almýþtým ama ilk defa bir hastamdan böyle bir hediye alýyorum. Gerçekten çok duygulandým. Plaket

hastalarýmýzýn bir teveccühüdür. Onlara vereceðimiz hizmet için bizleri motive ediyor. Bizler için hastalarýmýza hizmet bir onurdur. Görevimizi en güzel þekilde yerine getirmek ve hizmetlerimizi hastalarýmýza saðlamaktayýz. Halkýmýzýn saðlýðý bizler için önemlidir, kapýmýz herkese açýktýr dini, dili, ýrký ne olursa olsun hiçbir ayýrým yapmayýz. Kimin ne sorunu varsa kapýmýz açýktýr. Saðlýk ihmale gelmez, devletimiz Saðlýk Bakanlýðýmýz en iyi teknoloji cihazlarýný tüm halkýmýz için seferber etmiþler, bizlerde halkýmýza bu hizmeti sunuyoruz. Bütün vatandaþlarýmýzý bekliyoruz. Amacýmýz halkýmýza ve memleketimize hayýrlý ve güzel hizmetler sunmaktýr" diye konuþtu. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

11 Aðustos 2018 Cumartesi

Arakanlýlara týbbi yardým engelleniyor Uluslararasý týbbi insani yardým kuruluþu Sýnýr Tanýmayan Doktorlar (MSF), Myanmar'ýn Arakan Eyaleti'nin kuzeyinde yaþayan kýrýlgan durumdaki topluluklara ulaþmaya çalýþan baðýmsýz insani yardým kuruluþlarýnýn halen büyük ölçüde engellendiðini bildirdi. Sýnýr Tanýmayan Doktorlar (MSF), Arakan Eyaleti'nin kuzeyinde yürüttüðü týbbi yardým faaliyetleri için Myanmar Hükumeti'nden aldýðý izni kaybetti ve 1 yýldýr bölgede çalýþamýyor. MSF, karþýlanamayan týbbi ve insani yardým ihtiyaçlarý nedeniyle bölgedeki insani durumun ciddi ölçüde kaygý verici olduðunu duyurdu. Sivil toplum kuruluþlarý, ihtiyaç sahiplerine týbbi yardým ulaþtýrabilmek için gereken seyahat ve çalýþma izinlerini Myanmar Hükumeti'nden defalarca istemelerine raðmen, bürokratik engeller aþýlamadýðý için bu izinler halen alýnamýyor. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan MSF, Arakan'ýn kuzey kesiminde týbbi ve insani ihtiyaçlara

yönelik uzun vadeli ve baðýmsýz bir deðerlendirme yapýlamadýðýný belirtiyor. MSF'nin Myanmar'daki çalýþmalarýndan sorumlu program yöneticisi Benoit De Gryse, mevcut durumu açýklayarak Myanmar Hükumeti'ne bir kez daha çaðrý yaptý: "Yardým kuruluþlarýnýn bölgeye girememesi, ihtiyaç tespitini ve insani durumun net bir þekilde ortaya konulmasýný engelliyor. Bölge halkýnýn saðlýk ihtiyaçlarýnýn deðerlendirilebilmesi ve giderilebilmesi için, MSF olarak bir kez daha Myanmar Hükumeti'nden, baðýmsýz ve tarafsýz insani yardým kuruluþlarýnýn kuzey Arakan'a derhal ve engellenmeksizin girmesine izin vermesini talep ediyoruz."

M Miilly yo on nlla arrcca a M Mü üssllü üm ma an n K Ka ab be e’’y ye e a ak kýýn n e ed diiy yo orr

Hac vazifesi nedeniyle Mekke'de bulunan milyonlarca Müslüman Kabe'yi ilk kez görmenin mutluluðunu yaþadý. Temettü haccýna niyet eden yaþlýsý, genci, kadýný ve ihtiyarý milyonlarca Müslüman Kabe-i Muazzama'ya akýn etti. Türkiye'den ise 43 ilden uçakla, 80 bin hacý adayý Mekke'ye gelecek. Hacer-ül Esved taþýný öpme izdihamý Suriyeli bir baba ve kýzlarý da kutsal topraklarý ilk kez görmenin sevincini yaþarken, dünyanýn dört bir tarafýndan gelen müslümanlar Hacer-ül Esved taþý ve Kabe-i Muazzama'nýn kapýsýna dokunmak için büyük bir mücadele verdi. Yoðun izdiham sonucunda Kabe duvarýna dokunmayý baþaranlar, sevinç göz yaþý döktü. Hacer-ül Esved taþýný öpenler ise büyük mutluluk yaþadý. Göz yaþý ve dualarla Kabe'yi tavaf eden Müslümanlar, Safa ile Merve arasýndaki yapýlan sa'y ýn ardýndan saçlarýný keserek ihramdan çýktý. ÝHA

MSF 1994 yýlýndan beri kuzey Arakan'daki bütün topluluklara saðlýk hizmeti veriyordu. 11 Aðustos 2017'de MSF'nin faaliyetleri askýya alýndýðýnda, MSF ekipleri kuzey Arakan'da dört farklý saðlýk merkezinde çalýþýyordu. Bu tesislerin üçü, izinlerin iptal edilmesinin ardýndan yakýldý. Üreme saðlýðý ile birinci basamak saðlýk hizmetlerine odaklanan MSF ekipleri, ayda 11 bin muayene gerçekleþtiriyor ve hastaneye yatýrýlmasý gereken kiþilere acil ulaþým ve týbbi destek gibi hizmetler sunuyordu. 25 Aðustos 2017 tarihinden itibaren Rohingya halkýný hedef alan yaygýn þiddet olaylarý nedeniyle 700 bin Rohingya'nýn terk ettiði kuzey Arakan'ýn pek çok bölgesi bugün ýssýz. Ancak yine de Arakan Eyaleti genelinde 550 ila 660 bin devletsiz Rohingya yaþýyor. De Gryse, "Arakan Eyaleti'nin kuzey kesiminde kalan Rohingyalarýn yaný sýra, burada yaþayan baþka azýnlýklarýn týbbi ihtiyaçlarýnýn derinlemesine ve baðýmsýz þekilde deðerlendirilmesi þart" dedi. MSF, týbbi faaliyet yürütemese de Maungdaw'da ekip bulundurmayý sürdürüyor. Bölgedeki MSF çalýþanlarý halen, Rohingya topluluklarýndan saðlýk hizmetine eriþim konusunda çektikleri zorluklarý dinliyor. Müslüman hastalar halen seyahat özgürlüklerine dair kýsýtlamalara maruz kalýyor. Ayrýca ödemelerinin mümkün olmadýðý saðlýk ücretleriyle karþý karþýyalar. "ANNEMÝN NA'ÞINI KÖYÜME GÖTÜRMEK ÝSTÝYORUM" Kimliðinin bildirilmesini istemeyen bir kiþi MSF'ye, annesine saðlýk hizmeti ulaþtýrmak için ne tür zorluklar yaþadýklarýný anlattý. Myanmar'da saðlýk hizmetine ulaþamayan bu aile, anneyi Bangladeþ'e götürmüþ, ancak kadýn burada hayatýný kaybetmiþti: "Sittwe'ye ve Yangon'a gitmemize izin verilmiyor, dolayýsýyla tek seçeneðimiz sýnýrý aþarak Bangladeþ'e gitmekti. Bu çok riskli bir yol. Annemin na'þýný köyüme getirebilsem, bir cenaze töreni yapýp onu babamýn yanýna gömebilirsem çok mutlu olurum. Ama ülkemdeki durum yüzünden böyle bir þey olmayacak. Eðer annemi burada bir uzmana gösterebilseydik Bangladeþ'e gitmek zorunda kalmayacaktýk." Myanmar Hükümeti bölgedeki saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný iddia ediyor. Ancak insani yardým kuruluþlarýnýn kuzey Arakan'a eriþimi ciddi þekilde kýsýtlandýðýndan, durumun baðýmsýz bir þekilde deðerlendirilmesi mümkün deðil. De Gryse, "Bölgedeki mevcut durumun anlaþýlmasý için insani yardým kuruluþlarýnýn buraya eriþebilmesi gerekiyor. Güvenilir bilgi olmadan, þartlarýn dönmeye uygun olup olmadýðýný söylemek mümkün deðil," dedi. MSF Orta Arakan'daki hastalara birinci basamak saðlýk hizmeti vermeye ve acil durumlarda hastalarý sevk etmeye devam ediyor. MSF halen Myanmar'ýn baþka bölgelerinde, Shan, Kachin ve Yangon'da ve Naga Özyönetim Bölgesi ile Tanintharyi Bölgesi'nde týbbi programlar yürütüyor. ÝHA


HABER

11 Aðustos 2018 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn çaðrýsýna Batman esnafýndan destek geldi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn euro, dolar ve altýnlarý bozdurup Türk Lirasý'na çevirin çaðrýsýna Batman esnafýndan destek geldi. Batman'da esnafýn baþlattýðý kampanya ile altýn ve dövizini bozduran vatandaþlara ücretsiz týraþ, çay, kuru temizleme ve ekmek veriliyor. Altýn ve dövizini bozduran vatandaþlara çaycý bedava çay, fýrýncý bedava ekmek, berber bedava týraþ ve kuru temizlemeci esnaf ise bedava elbise temizliði kampanyasý baþlattý.

Kuru temizlemeci Mehmet Can Erdem, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn çaðrýsýný dikkate alarak kampanya baþlattýklarýný söyledi. Erdem, "Baþkanýmýzýn çaðrýsýný dikkate alarak böyle bir kampanya baþlattýk. Euro ve dolarýný bozdurup makbuz getirene 1 ürün bedava kuru temizlemesini yapacaðýz. Baþlattýðýmýz bu kampanya ülke için hayýrlara vesile olur" dedi. Kuyumcu Burak Obut, Cumhurbaþkanýnýn yaptýðý çaðrýdan sonra halkýn altýn ve dövizlerini bozdurmaya baþladýðýný söyledi. Obut, "Bu süreçte hepimizin destek çýkmasý gerekiyor. Ülkemize katkýda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Halkýmýzý bu konuda daha duyarlý olmaya davet ediyorum" diye konuþtu.

"BÝR KÝLOGRAM ALABALIK HEDÝYE" Balýkçý Emin Aksoy da kampanyaya destek vererek 100 dolar bozdurup makbuzunu gösterene balýk hediye edeceðini söyledi. Aksoy, "100 dolar ve üzeri döviz bozdurup makbuz gösterene 1 kilogram alabalýk hediye ediyoruz. Baþkanýmýzýn çaðrýsýna uyup

ülkemize yardýmcý olmak istiyoruz" þeklinde konuþtu. "MAKBUZ GETÝRENE EKMEK BEDAVA" Fýrýncý Emrullah Akbay, dövizini bozdurup makbuz getirene bedava ekmek verdiklerini söyledi. Akbay, "Bu güzel ülkemizin dolar ve euroya karþý vereceðimiz mücadelemizde böyle bir kampanya baþlattýk. Bize 200-300 euro veya dolar bozdurup makbuzu getirene 2-3 ekmek bedava vereceðiz. Ülkemizin dolar ve euro karþýnda vereceði mücadeleyle her zaman sýrt sýrta verip ekmeði bedava vereceðiz. Maksat ülkemizin kalkýnmasýdýr, ülkemizin küçük gösterilmemesidir. Her zaman ülkemizin yanýnda olacaðýz" ifadelerini kullandý. "BÝR GÜN BOYUNCA ÇAY BEDAVA" Çay ocaðýnda çalýþan Mazlum Tunç, döviz bozdurup makbuzunu gösterene bir gün çayýn bedava olduðunu söyledi.

Tunç, "200-300 euro bozdurup getirene bir gün boyunca çayý bedava daðýtacaðýz. Dolar o kadar yükseldi ki müþteri buraya gelip çay bile içemiyor. Dolarýn yükselmesi 80 milyonu etkiliyor. Umarým bu kampanya iþe yarar da dolar ve euro da düþer" dedi. "TIRAÞ BEDAVA" Berber Ata Kangül ise, dövizini bozdurup makbuz getirenleri bedava týraþ edeceðini söyledi. Kangül, "Cumhurbaþkanýmýzýn bu çaðrýsýna kulak vererek en az 100 dolar 200 ve 300 dolar bozdurup makbuzunu getirene týraþý bedava yapýyoruz. Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa Ekonomi olarak her þey olarak yapmaya hazýrýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

ZAYÝ

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11116

11 Aðustos 2018 Cumartesi SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Atatürk Üniversitesi Eðitim Fakültesinden almýþ olduðum formasyon belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kadri Erdoðan

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11 Aðustos 2018 Cumartesi

Diyarbakýrlý karatecilerden büyük baþarý Diyarbekirspor Kulübü sporcularý, 15 günde Ýstanbul, Çanakkale ve Denizli illerinde düzenlenen 3 turnuvada 8 madalya, 2 kupa kazanarak büyük bir baþarýya imza attý. Diyarbekirspor Kulübü sporcularý, son 15 günde yapýlan ve toplam 36 ülkeden 2 bin 140 sporcunun katýldýðý 3 turnuvadan da madalya almayý baþardý. 12-15 temmuz arasýnda yapýlan Uluslararasý Ýstanbul Turkish Open Karate Turnuvasý'na 3 sporcu ile katýlan kulüp buradan 1 altýn bir de bronz madalya ile döndü. Daha sonra 18-22 temmuz tarihleri arasýnda Denizli'de yapýlan Uluslararasý DekaiDo Karate Turnuvasý'na 8 sporcu gönderen kulüp buradan da 2 bronz madalya ve bir de takým halinde 3.'lük kupasý ile döndü. Son olarak 27-29 temmuz tarihlerinde Çanakkale Troýa Uluslararasý Karate Þampiyonasý'na giden 3 sporcu, buradan da 4 madalya ile döndü.

CMYK

Elde ettikleri baþarýlar ile ilgili Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Karate Ýl Temsilcisi ve antrenör Ahmet Yazar, 12-15 temmuz arasýnda Ýstanbul'da yapýlan Uluslararasý Turkish Open Karate Turnuvasý'na 27 ülkeden bin 320 sporcunun katýldýðýný söyledi. Kendilerinin de þampiyonaya 3 sporcu ile katýldýklarýný belirten Yazar, "Buradan 1 altýn bir de bronz madalya aldýk. Hemen ardýndan 18-22 temmuz tarihleri arasýnda Denizli'de yapýlan Uluslararasý Dekai-Do Karate Turnuvasý'na ise 8 sporcu ile katýldýk, 4 bronz madalya aldýk ve takým halinde yýldýz bayan takýmý 3.'lük kupasý aldý. Bir hafta sonra Çanakkale'de yapýlan Ulus-

lararasý Troýa Karate Turnuvasý'nda 3 sporcu ile 4 madalya kazandýk. Sena Kýzýlaslan 2 altýn madalya, Muhammed Yusuf Yazar gümüþ, Enes Kýzýl ise bronz madalya aldý. Ýstanbul'daki turnuvada 27 ülkeden bin 320 sporcu, Denizli'deki turnuvada 5 ülkeden 900 sporcu ve Çanakkale'deki turnuvada ise 4 ülke 920 sporcu yer aldý. 15 gün içinde 3 þampiyonada 8 madalya aldýk, 2 de kupa kazandýk" dedi. Katýldýðý yarýþmalarda iki altýn madalya alan Sena Kýzýlaslan, karate sporunu 4 yýldýr büyük bir zevkle yaptýðýný söyledi. Kýzýlaslan, þöyle devam etti: "Ýstanbul'da yapýlan Uluslararasý Turkish Open Karate Turnuvasý'nda takým halinde birinci olduk. Hemen ardýndan Denizli'de yapýlan turnuvada 3. olduk. Ardýndan Çanakkale'de 47 kilogramda birinci oldum. Ýlk defa yarýþtýðým büyükler bayanlarda 48 kilogramda yine birinci oldum. Sýk maçlar bizler için çok iyi oluyor. Batýya göre daha az maç yapýyoruz, deneyim kazanýyoruz. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya þampiyonalarýna katýlmak. Ardýndan 11. ayda seçmeler olacak, hedefim seçmelerde baþarýlý olup ülkemizi en iyi þekilde temsil etmek." Katýldýðý maçlarda bir 2.'lik bir de 3.'lük alan Muhammed Yusuf Yazar da, Ýstanbul'da yapýlan Uluslararasý Turkish Open Karate Turnuvasý'nda 3. turda elendiðini söyledi. Yazar, "Bir hafta Denizli'deki þampiyonada bireysel ve takým halinde 3.'lük yakaladýk. Bir hafta sonra Çanakkale'deki maçlarda 2. oldum. Bundan sonraki hedefim 11. ayda yapýlacak olan Türkiye Karate Þampiyonasý'na katýlmak için seçmelerde baþarýlý olmak" diye konuþtu. ÝHA

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement