Page 1

Karadeniz ile Güneydoðu kardeþliði pekiþtirildi

G

üneydoðu Bölgesi'ndeki illerden Trabzon'a gelen basýn mensuplarý ile Türkiye'nin birliði-beraberliði ve kardeþliði ile ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basýn açýklamasý düzenlendi. 9’DA

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

11 Þubat 2018 Pazar

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

‘Saygýsýzlýðýnda bir sýnýrý vardýr’ 'Saygýsýzlýðýnda, görevini unutmanýn da her þeyin bir sýnýrý vardýr. Ahmet Her geçen gün enBEÞENK gelli bireylerin haklarýna yapýlan saygýsýzlýk hadsizleþerek katlanýrken bunu izleyen kamu görevlileri de en az o saygýsýzlar kadar sorumludur' diyen engelli vatandaþlar herkesimin birbirine saygýlý davranmasýný istiyorlar. Kamu görevlilerinin olumsuzluklarý çözme görevleri olduðunu hatýrlatan engelli vatandaþ Ahmet B. Yetkililere seslenerek özellikle engelli yollarýna park yapan araçlarýn kaldýrýlmasýný veya caydýrýcý nitelikte cezalandýrýlmasýný istiyorlar. HABERÝ 5’DE

Memleketine uðurlandý Siirt'ten Elazýð'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduðu otomobil takla attý. Kaza biri polis 2 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de yaralandý. Kazada þehit düþen polis memuru Recep Seven'in naaþý memleketine gönderildi. 3’DE

Sorunlu evlilikler, çocuk yaparak kurtarýlamýyor Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Özlem Soysal, Aralarýnda sorun bulunan çiftlerin, genellikle çocuk olursa evliliklerini kurtarabileceði düþüncesine girdiðini belirterek, "Bu maalesef ki yanlýþ bir düþüncedir. Bir iliþkide saygý sevgi yoksa, bu belirli bir seviyeye getirmemiþse çocuk evliliði kurtarmýyor, aksine o evliliði daha da çýkmaza sürüklüyor. Bu da çocuðun geliþimi ve geleceði için çok büyük sorunlar ortaya çýkarýyor" dedi. 2’DE

Diyarbakýr 3'üncüsü oldular Diyarbakýr Sur ilçesinde bulunan Ýskenderpaþa Ýlkokulu öðrencileri, il geneli yapýlan halk oyunlarý yarýþmasýnda minikler kategorisinde Diyarbakýr 3'üncüsü oldu. 2’DE

Dülgeroðlu, ev ziyaretleri gerçekleþtirdi Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçesinde esnafla bir araya gelip, ev ziyaretleri gerçekleþtiren Kaymakam ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, "Birlik ve beraberliðimiz güçlendikçe çok daha iyi iþlerin ortaya çýktýðýna tanýklýk ediyoruz" dedi. 4’DE

Fahrettin KANAT

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

YEREL MEDYAYI YOK SAYMAK, DÝYARBAKIR'I KAYBETMEK DEMEKTÝR 2’DE

SÜLEYMAN'IN ÇABASI VE KULÜBESÝ 4’DE CMYK

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

DÝYARBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMACILARI BÝR ELÝN KAÇ PARMAÐI? 6’DA


02 ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

Yerel Medya bir ilin Sesi, Kulaðý ve Ayaðýdýr, Eðer sen Yerel Medyayý yok sayarsan kusura bakmayýn Diyarbakýr'ý kaybedebilirsiniz. Hükümetin Titizlikle üzerinde durduðu Diyarbakýr'ý kaybedersen bu kadar emekler boþa çýkar. Diyarbakýr'da yerelde 9 Kazalarýyla birlikte 20 ye yakýn Yerel medya var sen bunlarý hiç sayýp Ankara'da bir dernekle anlaþýp Medya okulu açacaksýn, Diyarbakýr'daki Yerel ve Ulusal Medya elamanlarýný hiç sayarak böyle

HABER

11 Þubat 2018 Pazar

YEREL MEDYAYI YOK SAYMAK, DÝYARBAKIR'I KAYBETMEK DEMEKTÝR bir medya okulu açmaya kalkarsan kusura bakmayýn Burada çalýþan Medya mensuplarýnýn tabi ki tepkisini alacaksýn. Türkiye'nin en zor bölgesi olan Güneydoðu ve bu bölgenin en zor ili olan Diyarbakýr'da zor þartlarla görevini yapan gazetecileri hiçe saymak, Tabiki bu bölgedeki Derneklerinde hiçe sayýlmasý demektir. Hayatýnda Sadece Diyarbakýrýn ismini duymuþ Belki de hiç Diyarbakýra gelmemiþ bir derneði burada kime ve nasýl ders vereceði ve bu derneðe kaç kiþinin katýlacaðý da biraz zor gözüküyor. Burada yýllarýný vermiþ Gazeteci Kardeþlerimiz var, Bunlar hem Yerel Medyada hemde Ulusal

Medyada görev yapan arkadaþlardýr, Yýllarca bu Ýlde Hayatlarý Pahasýna Haber peþinde koþan bu insanlarý hiçe saymak akýl almaz bir olaydýr. Bizler hiçbir zaman sosyal projelere karþý çýkmadýk ve aksine böyle projelerin olmasýný da isteriz, Ama burada bulunan Basýn Mensuplarýnýda hiçe saymak doðru bir yaklaþým deðildir. Bu projeyi kim hazýrladý kimler ön ayak oldu, Kimler tarafýndan Yerel Medya Mensuplarý hiç Sayýldý, Yerel Medyanýn bu projede olmamasýný kimler istedi, Burdaki amaç ne, Bunlarý bilmek herhalde bizlerin hakkýdýr. Devletin bu zor günlerde bu-

lunduðu bir dönemde, Böyle bir projeyi ortaya atýp Yerel medyayý hiçe sayan bu projeyi hazýrlýyanlarýn Yerel medyayý devlete karþý kýþkýrtmak isteyen bu fikir babalarý kimlerdir. Bunuda çýk iyi bilmek lazým hiçbir Zaman Yerel Medyayla devleti karþý karþýya getiremezsiniz, Bu medya her ne olursa olsun hayatý pahasýna bile olsa devletine karþý hiçbir zaman karþý çýkmaz, Her zaman tarafsýzlýðýný gösterecektir. Bizlerin görevi vatandaþlarý bilgilendirmek ve yanlýþlarý veya doðrularý her zaman vatandaþýyla paylaþmaktýr.

Sorunlu evlilikler, çocuk yaparak kurtarýlamýyor Uzmanlar, evliliklerinde sorun yaþayan çiftlerin evliliklerini bebek yaparak kurtarmaya çalýþmalarýnýn yanlýþ olduðunu belirterek, sorunlarýn devam etmesi durumunda çocuklarýn hiç istenmeyecek davranýþlar kazanmalarýna yol açabileceðini bildirdi. Aile kavramýnýn olduðu zamandan beri çiftler arasýnda yaþanan olumsuzluklarda veya iyi gitmeyen evliliklerin bebek yaparak kurtarýlmaya çalýþýlmasý fikrinin yanlýþ olduðu belirtildi. Uzmanlar, mutsuz ve boþanma haddesine gelmiþ evlilikleri, çocuk yaparak kurtarma fikrinin tamamen yanlýþ olduðunu, bunun yerine ya sorunu ortadan kaldýrmalarý boþanmalarýnýn daha uygun olabileceðini kaydetti. Konu ile ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Özlem Soysal, bir iliþkinin güzel ilerleyebilmesi için, çiftlerin saðlýklý bir þekilde düþünmeleri ve iliþkilerini bu yönde yürütmeleri gerektiðini söyledi. Aralarýnda sorun bulunan çiftlerin, genellikle çocuk olursa evliliklerini kurtarabileceði düþüncesine girdiðini kaydeden Soysal, "Bu maalesef ki yanlýþ bir düþüncedir. Bir iliþkide saygý sevgi yoksa, bu belirli bir seviyeye getirmemiþse çocuk evliliði kurtarmýyor, aksine o evliliði daha da çýkmaza sürüklüyor. Bu da çocuðun geliþimi ve geleceði için çok büyük sorunlar ortaya çýkarýyor" dedi.

"Kötü giden evliliklerde çocuðun geleceði karartýlýyor" Evli çiftlerin, mutsuz olduklarýnda veya bir problemle karþý karþýya geldiklerinde toplumsal olarak bebek yapmalarý konusunda eleþtirilere maruz kaldýklarýný aktaran Soysal, þöyle devam etti: "Aksine bu evliliði kurtarmýyor. Kötü giden evlilikte mutsuz bir çocuk dünyaya gelmiþ oluyor. Bu çocuðun geliþimi açýsýndan hayatýný çok olumsuz etkileyebilir. Çocukta ne gibi sorunlar ortaya çýkarabilir, uyum problemi bunlarýn en baþýndadýr. Sevgisizlik, ilgisizlik, ortaya çýkar ve o da bunlarý farklý yerlerde aramaya baþlar. Daha da ileriye gidersek, madde baðýmlýlýðýna, aile iliþkilerinin kopuk olmasý nedeni ile sevgiyi dýþarýda aramasýna, farklý yönlere yönelme, aile içerisinde huzursuz olan çocuðun derslerinde düþüþ yaþanmasý, içine kapanýk, asosyal bir kiþiliðe bürünmesine neden olmaktadýr. Çocuklar genelde mutsuz bir evliliðin kurtarýcýsý olmamalý, mutlu bir ailenin temeli olmalý. Evliliði çatýrdayan çiftlere önerimiz, öncelikle kendi iliþkilerini kurabilmeleri, birbirlerini önemsemeli ve her þeyden önce saygýlý sevgili olmalýlar. Ýyi bir iletiþim kurduktan sonra her iki çiftin de onayý olmalý çocuk getirmek için. Eðer saðlýklý bir yuva kurmak istiyorlarsa, dünyaya saðlýklý bir çocuk getirmek istiyorlarsa, temelde mutluluk yatmalý. Mutsuz giden bir evliliðe, dünyaya çocuk getirerek kurtarma inancý yerine boþanmalarý daha doðru, aksi durumda çocuðun da geleceðini karartmýþ olurlar." Sorun yaþayan çiftlerin çocuk yapma düþüncesinden önce muhakkak bir uzmanla görüþmesi gerektiðini vurgulayan Soysal, bu görüþü aldýktan sonra eðer sorunu saðlýklý bir þekilde atlattýðý ortaya çýkarsa, çiftlerin bebek yapmayý düþünebileceðini dile getirdi. ÝHA

Ýskenderpaþa Ýlkokulu, Diyarbakýr 3’üncüsü oldu Diyarbakýr Sur ilçesinde bulunan Ýskenderpaþa Ýlkokulu öðrencileri, il geneli yapýlan halk oyunlarý yarýþmasýnda minikler kategorisinde Diyarbakýr 3'üncüsü oldu. Okul müdürü Mustafa Bozkuþ zorlu bir çalýþma sezonu geçirdiklerini ve imkansýzlýklar içerisinde çalýþtýklarýný dile getirdi. Bozkuþ, "Öðrencilerimize halk oyunlarý kýyafetlerini hazýrlayan Sur Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Bilal Özkan'a teþekkür ederiz. Önemli olan kýsýtlý imkanlarla baþarýlý olabilmektir, bundan sonrada halk oyunlarýný öðrencilere daha fazla sevdirip farklý baþarýlar elde etmek istiyoruz. Sur'daki imkansýzlýklara raðmen Kaymakamýmýzýn desteðiyle daha farklý baþarýlar elde edeceðiz" dedi. ÝHA


11 Þubat 2018 Pazar

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Memleketine uðurlandý Siirt'ten Elazýð'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduðu otomobil takla attý. Kaza biri polis 2 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de yaralandý. Kazada þehit düþen polis memuru Recep Seven'in naaþý memleketine gönderildi. Jandarmadan narko-terör operasyonu Van'ýn Baþkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafýndan düzenlenen narko-terör operasyonunda, terör örgütünün finans kaynaðý olan 1 ton 237 kilo 454 gram toz esrar, 1 kilo 726 gram eroin, 2 adet kalaþnikof piyade tüfeði, 1 adet el bombasý ile bir miktar çeþitli fiþek ve þarjör ele geçirildi. Van Valiliðinden yapýlan açýklamada, Van Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan terörle mücadele kapsamýnda zorlu kýþ þartlarýnda icra edilen operasyonlar aralýksýz sürdürülürken, terörün finansmanýnýn büyük bir bölümünü oluþturan uyuþturucu ile mücadeleye de devam edildiði belirtildi. Terörün en önemli finans kaynaklarýndan biri olan, uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda yapýlan detaylý ve öz verili çalýþmalar neticesinde yüklü miktarda uyuþturucu madde ile muhtemel terör eylemlerinde kullanmak amacýyla çok sayýda silah ve mühimmat sevkiyatýnýn yapýlacaðý öðrenildiði belirtilen açýklamada, "Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý istihbarat, Asayiþ ve KOM Þube müdürlükleri tarafýndan 8 Þubat 2018 günü, Baþkale ilçesine baðlý Esenyamaç Mahallesi bölgesinde icra edilen narkoterör operasyonunda; bir araçta 1 ton 237 kilo 454 gram toz esrar, 1 kilo726 gram eroin, 2 adet kaleþnikof piyade tüfeði, 1 adet el bombasý, 987 adet PKM makineli tüfek fiþeði, 37 adet kalaþnikof piyade tüfeði fiþeði ve silahlara ait çok miktarda þarjör ele geçirilmiþtir. Olayla ilgili olarak, Ýran uyruklu bir þüpheli þahýs yakalanarak gözaltýna alýnmýþ, ele geçirilen araca, uyuþturucu maddeler ile silah ve mühimmata el konulmuþ olup, olay hakkýnda derin kapsamlý araþtýrma ve soruþturma iþlemleri baþlatýlmýþtýr. Terör örgütünün finans kaynaðýna yönelik yapýlan operasyonla örgütün kirli yüzü bir kez daha gözler önüne sergilendi" denildi. ÝHA

Siirt'ten Elazýð'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduðu araç takla attý. Kazada 1'i polis 2 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de yaralandý. Kaza, Elazýð-Diyarbakýr karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Teðin idaresindeki 56 AG 246 plakalý araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak takla atýp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Ali Teðin hayatýný kaybetti, polis memuru Recep Seven'de þehit oldu. Araçta bulunan diðer polis memuru Muhammet Mete Çalýþkan ile Ahmet Teðin ise yaralandý. Kazayý görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayýda ambulans, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çýkartýlan yaralýlar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldýrdý. Kaza yerinde yapýlan incelemenin ardýndan þehit polis ile hayatýný kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Fýrat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldýrýldý. Öte yandan polislerin Siirt'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli Ahmet Teðin'i rapor için Elazýð Ruh ve Sinir Hastanesine götürmek için görevli olarak yola çýktýðý öðrenildi. Þehit düþen polis memuru memleketine uðurlandý Aracýn takla atmasý sonucu þehit düþen polis memuru Recep Seven'in naaþý memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Dün Fýrat Üniversitesi Hastanesinden alýnan þehidin naaþý, Elazýð Havalimaný'na getirildi. Þehidin naaþý, meslektaþlarý tarafýndan katafalka alýndý. Þehidin öz geçmiþinin okunmasýnýn ardýndan bir konuþma yapan Siirt Ýl Emniyet Müdür Vekili

Saruhan Kýzýlay, þehide rahmet, ailesine baþsaðlýðý diledi. Ýl Müftüsü Yusuf Sarýkaya tarafýndan yapýlan duanýn ardýndan þehit Seven'in naaþý, Türk Yýldýzlarý uçaðý ile memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldýrým, AK Parti Elazýð Milletvekilleri Ömer Serdar ve Ejder Açýkkapý, Belediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz, 8. Kolordu Komutaný Korgeneral Osman Erbaþ, Ýl Emniyet Müdürü Doðan Cangül, Siirt Ýl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kýzýlay, þehidin yakýnlarý, emniyet personeli ve askeri erkan katýldý. ÝHA

Elazýð’da göl kenarýnda iki ceset bulundu Elazýð'da dün akþamdan bu yana haber alýnamayan 2 kiþinin cesetleri Hazar Gölü kenarýnda bulundu. Olay, Sivrice ilçesi Hazar Gölü kýyýsýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babasý Fethi Ahmet Apaydýn (46) ve Cihan Yýldýrým'dan dünden beri haber alamayan aileleri durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Bu sabah iki arkadaþýn cansýz bedenleri Hazar Gölü kenarýnda bulundu. Olay yerine sevk edilen saðlýk ekipleri, ilk belirlemelere göre 2 þahsýn suda donarak öldüðünü belirledi. Olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan cenazeler otopsi yapýlmak üzere Fýrat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldýrýldý. Þahýslarýn ölümü ile ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

Bu köþede daha önce de kendisine iki defa yer verdiðim görme engeller Süleyman Acar kardeþimiz dün telefonuma 'Abla meþgul deðilsen telefon açabilir miyim' diye mesaj yazdý. Kibar bir genç Süleyman, iþim varsa engel olmamak adýna önce mesaj yazar sonra da uygunsam telefon açar. Acil bir durum mu var diye hemen aradým Süleyman'ý. Sanat sokaðýnda caminin önünde bir kasaya koyduðu kitaplarý satarken tezgahýnýn baþýnda

HABER

11 Þubat 2018 Pazar

SÜLEYMAN’IN ÇABASI VE KULÜBESÝ görmüþ hal hatrýný sormuþtum. Sokakta yolum geçtiðinde eðer ordaysan selam eder öyle geçerim. Bir kaç ay önce maalesef talihsiz bir kaza geçirmiþ ve merdivenlerden düþerek kolunu kýrmýþtý. Bu yüzden uzun zaman ne sokaða çýkabildi ne de kitap satabildi. Elbette çok geçinemiyor sattýðý kitaplardan ama onun için sosyal hayata dahil olmanýn bir aracý bu yüzden de tüm engellere raðmen kitap satmaktan, sosyal yaþama dahil olma çabasýndan vazgeçmedi. Telefonu açan ses bugün çok neþeliydi. Belediye Sanat Sokaðýnda bir

kulübe vermiþ ona. Bundan sonra kitaplarýný o kulübede satabilir. Çok mutlu olmuþ. O küçük kulübe için çok Projesi var, þimdiden sarmýþ onu bir isim koyma telaþý. "Azim Kitapçýlýk mý desem" diye soruyor bana. Gülüyorum tabi, haklý ne de olsa. Ýnat etti, azmetti, çabalamaktan vazgeçmedi ve sesini duyurdu. Caminin sokaða bakan kapýsýnda, sonradan yapýlan küçük bir tepeyi anýmsatan tümseklerin üstüne koymuþlar kulübeyi. Belediyenin bu yardýmý için Süleyman çok minnettar. Gerçekten önemli. Görme engelli bir genç için bu oldukça önemli.

Ama kulübünün yeri görme engelli bir insan için biraz sýkýntýlý. Elindeki bastonuyla tümseðin üzerindeki kulübeye gidip gelmek görme engelli Süleyman için kolay olmayacak. Hele daha bir süre önce birkaç basamaklý merdivenden yuvarlanýp düþmesi ile kolunu kýrdýðýný hatýrlayýnca daha zor olacak görünüyor. Kitaplarýný kulübenin önüne serdiði gazeteye sermiþ þimdi. Ýkna edebilirse o tümseðin üstünden sokaðýn bir köþesine almak istiyor. Umarým bu çabasý da sonuç verir. Küçük kulübesi hayýrlý olsun Süleyman'ýn.

Dülgeroðlu, ev ziyaretleri Kulp Ýlçesinde gerçekleþtirdi Diyarbakýr'ýn esnafla bir araya gelip, ev ziyaretleri gerçekleþtiren Kaymakam ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, "Birlik ve beraberliðimiz güçlendikçe çok daha iyi iþlerin ortaya çýktýðýna tanýklýk ediyoruz" dedi.

Çüngüþ’te eðitim seferberliði Diyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesinde baþlatýlan eðitim seferberliði çerçevesinde ev ziyaretleri yapýlarak, okuma yazma bilmeyen vatandaþlar tespit ediliyor. Çüngüþ'te baþlatýlan eðitim seferberliði çalýþmalarý çerçevesinde ilçe merkezi ve köylerindeki evler gezilerek, okuma yazma bilmeyenler tespit ediliyor. Vatandaþlar daha sonra, okuma yazma öðrenmeleri için kurslara katýlmaya teþvik ediliyor. Ev ziyaretleri gerçekleþtiren 15 Temmuz Þehitler Ortaokulu Müdürü Mahmut Aðaç, vatandaþlar için seferber olduklarýný belirterek, ev ev gezerek, vatandaþlarý okumaya teþvik etmeye çalýþtýklarýný ifade etti. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, esnafla bir araya gelip, ev ziyaretleri gerçekleþtirdi. Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde toplam bin 210 metrekare üzerinde yapýlan 33 adet iþ yeri, bazý yapýlarýn bakým ve onarýmý, Lise Meydaný'nýn düzenlenmesi ile 500 metre uzunluðunda kaldýrým ve yol çalýþmasýný barýndýran sokak saðlýklaþtýrma projesi ile ilgili fikir alýþveriþinde bulunmak amacýyla esnafla bir araya geldi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünde yapýlan toplantýda konuþan Dülgeroðlu, "Kýsa süre önce baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýzýn büyük bir kýsmý tamamlandý. Maðdur olmamanýz adýna iþyerleri yapýmýný hýzlandýrarak iki hafta içerisinde ticaret faaliyetlerinizi yeni iþyerlerinde yapabileceksiniz. Caddemizin genel çalýþmalarýnýn bitimini ise Nisan ayýndan önce tamamlamayý hedefliyoruz. Birlik ve beraberliðimiz güçlendikçe çok daha iyi iþlerin ortaya çýktýðýna tanýklýk ediyoruz" dedi.

Engelli vatandaþa ziyaret Dülgeroðlu, daha sonra, eþi Sevda Dülgeroðlu ile birlikte Cengiz Topel Caddesi'nde oturan engelli Sevgül Bakay'ý evinde ziyaret etti. Dülgeroðlu, "Bu kardeþimizin tedavisi ve yaþam þartlarý ile ilgili her konuda destek ve takipçisi olacaðýmýzý, Sev-

gül'ün fedakar annesini hiçbir þekilde yalnýz býrakmayacaðýmýzý belirtmek isterim" diye konuþtu. Bakay'ýn yaþadýðý evi gezen Dülgeroðlu, eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için talimat verdi. Dülgeroðlu, Bakay'a çeþitli hediyeler de verdi. ÝHA


HABER

11 Þubat 2018 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

‘Saygýsýzlýðýnda bir sýnýrý vardýr’ Her geçen gün engelli bireylerin haklarýna yapýlan saygýsýzlýk hadsizleþerek katlanýrken bunu izleyen kamu görevlileri de en az o saygýsýzlar kadar sorumludur' diyen engelli vatandaþlar herkesimin birbirine saygýlý davranmasýný istiyorlar. AHMET BEÞENK 'Saygýsýzlýðýnda, görevini unutmanýn da her þeyin bir sýnýrý vardýr. Her geçen gün engelli bireylerin haklarýna yapýlan saygýsýzlýk hadsizleþerek katlanýrken bunu izleyen kamu görevlileri de en az o saygýsýzlar kadar sorumludur' diyen engelli vatandaþlar herkesimin birbirine saygýlý davranmasýný istiyorlar. Kamu görevlilerinin olumsuzluklarý çözme görevleri olduðunu hatýrlatan engelli vatandaþ Ahmet B. Yetkililere seslenerek özellikle engelli yollarýna park yapan araçlarýn kaldýrýlmasýný veya caydýrýcý nitelikte cezalandýrýlmasýný istiyorlar. Yaptýðýmýz en küçük bir hata ile uzuvlarý eksik olan insanlarýn hayatlarýný çekilmez hale koyabildiðimizi biliyor musunuz? Hiç fark etmeden kaldýrým kenarýna aracýnýzý park ederken, çöplerinizi sokaða atarken veya farklý nedenlerden dolayý engelli rampalarýnýn önünü kapatmanýz belki siz fark etmiyor olabilirsiniz ama tekerlekli sandalyeye mahkum bir kardeþiniz için yaþamý çekilmez hale getirebilir. Basit ihmallerin veya görmezden gelmeleri, hette biraz iþim var, hemen dönerim mantýðý ile hareket ederek insanlarýn haklarýný gasp ettiðinizi bilmenizde yarar var. Engelli vatandaþlarýn yaþadýklarý dramlarýn saymak-

la bitmeyeceðini belirten engelli Ahmet B. Adýndaki vatandaþ þunlarý söylüyor: "Sizin için önemli olmayan bir basamak tekerlekli sandalye kullanan veya görme engelli bir bireyimiz için hayati önem taþýyabiliyor. Araçlarýnýzý park ettiðiniz engelli rampalarý hem görme engelli vatandaþlar için hem de tekerlekli sandalyeye mahkum olan canlar için büyük önem taþýyor. Siz park edince bu rampalara, bu insanlarýn kullanabileceði bir alan kalmýyor ve siz onlarýn hayatýný tehlikeye atabilecekleri bir maceraya onlarý sürüklüyorsunuz. Bunlarýn tüm nedeni ise sizin onlarýn haklarýný görmezden gelmeniz." dedi. Engelli bireylerin sadece engelli rampalarýnda deðil yaþamýn her alanýnda saygýsýzca ve münasebetsizce karþýlandýklarýna da dikkat çeken Ahmet B. "Otobüs duraklarýda da durum pek farklý deðil. Çok sayýda otobüz engelli bireyleri gördüklerinde durmuyorlar veya inip engelli rampalarýný indirmiyorlar. Bu tarz münasebetsiz soysuzlarda var. Öte yandan kanunlar toplu taþýma araçlarýnda engellilere bazý haklar sunuyor ki bunlardan biri de özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkýdýr. Biz her ücretsi halk otobüsüne bindiðimizde nasýl aþaðýlandýðýmýzý yetkililerin görmesini isteriz." diyerek dert yandý.


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

Her insan, kendi dengiyle bilinir. Bu sebeple" Her kuþ kendi sürüsüyle uçar." veciz sözü, birliktelik belirten durumlarda kullanýlýr. Geçmiþte bir iþ ile uðraþanlarýn oluþturduðu loncalar vardý, Âhî teþekkülleri söz konusu idi. Günümüzde esnafa dair iþler-iþlemler, odalara dönüþtü, resmîyette. Yazarlarýn, þairlerin, araþtýrmacýlarýn, yayýncýlarýn birlikteliði ya birlikler ya da sendikalar þeklinde belirginleþti. Þehir Araþtýrmacýlarýnýn bir araya geldiði, meselelerini ele aldýðý, birlikteliklerinin söz konusu olduðu birlik ya da kuruluþa rastlamadým, uzun zamandýr. Ya böyle bir birlik vardýr, habersizim ya da teþekkülü henüz söz konusu deðildir. Bulunduðumuz Diyarbakýr'da birkaç yazar-þair birliði ile dernek söz konusudur. Çoðu resmîyette kalan bu oluþumlarýn, arada bir birlikteliði toplantýlarla olur. Ne yazýk ki þehir araþtýrmacý sayýsýnýn azlýðý, böyle bir birliðin oluþumunun önünde engeldir. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi oluþumunu hýzlandýrdýðýmýz ve dernek aþamasýnda olduðu dönemde, þehir araþtýrmacýlarýný bir araya getirme düþüncesi ortaya çýktý. Fikir güzel, olmasý gereken bir teþekkül. Gelin görün ki kaç þehir araþtýrmacýsý vardýr ki bir araya gelsin, þehrin dünden bu gününe ayna tutsun ve yarýna güzel bakýlmasýna sebep olsun? Ýþte þehir araþtýrmacýsý, bir elin parmaklarýnýn sayýsýný geçmiyor, ne yazýk ki!..Resmîyette, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nda "Þehir Araþtýrmacýsý" unvaný söz konusu deðil. Üniversitelerde "Þehir Araþtýrmacýsý" adýyla bir unvan yok. Türkiye'de bizim giriþtiðimiz Þehir Araþtýrmalarý Merkezi dýþýnda bir uðraþ, akýllara ziyan. Ayda bir þehirlerle ilgili kaynak kitap alýmýnda birçok eserle karþýlaþýyoruz. Daha çok þehirleri genelde ele alan "Gezi Rehberi" adý altýnda eserlerden baþka, bir þehri tüm yönleriyle ele alan müstakil eserler de yok deðil. Birçok yazarýn ekmek kapýsý olarak gördüðü ve o þehre merak edenlerin satýn almak zorunda kaldýðý gezi rehberleri, tatil beldelerinde, turistlerin yoðun olduðu þehirlerde olmazsa ol-

11 Þubat 2018 Pazar

DÝYARBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMACILARI BÝR ELÝN KAÇ PARMAÐI? mazlardandýr. Diyarbakýr ile ilgili dört baþý mamur bir gezi rehberine henüz sahip olmuþ deðiliz. Þehir Araþtýrmacýsý'nýn þehri tanýtan ve þehrin önemli ana hatlarýna vakýf þekilde ele aldýðý Gezi Rehberi'nde her þeyden çok þehri tanýmak ve gezmek isteyenin ihtiyacýna cevap verecek bilgiler,fotoðraflarla bir arada olmalý ve þehrin beþ-on haritasýný bölümler halinde bulundurmalýdýr. Diyarbakýr ile ilgili bu tür gezi rehber kitaplarýný, kolaylýkla bulmak mümkün deðildir. Valilik veya Belediye, bu ihtiyacý kýsmen karþýlasa bile kiþi, her an her zaman bu tür yayýnlara ulaþabilmelidir. Bunun için de gezi rehberlerinde çeþitlilik olmalýdýr ki bu da þehir araþtýrmacýlarýna düþen görevdir. Diyarbakýr'da Diyarbakýr ile ilgili yazýlan kitaplardaki onca fahiþ hatalar bulunurken, þehir dýþýndan þehri yazanlarýn Dicle Nehri'ni "Fýrat Nehri", EsfelBahçeleri'ni, "Yayla" olarak takdim etmeleri, gezi rehber kitaplarýnýn ancak yetkin kalemlerle sponsor desteðiyle yüzbinden aþaðý basýlmamasýný gerektiriyor. Þehir hakkýnda yalan-yanlýþ bilgilerle donanmýþ olan belleklerin temizlenmesi, doðru bilgilerle donatýlmasý zaman alýr. Yanlýþ bir anlaþýlmaya meydan vermeme adýna, kimi konularda uzlaþmadýðýmýz hususlar varken, kalkýp kimilerinin kendisini þehir hakkýnda baþvurulacak ilk adam, otorite sanmasý rahatsýzlýklarý vardýr. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi ile bu tür rahatsýzlýklara þifa bulacak çalýþmalarýmýz vardýr. Her gelenin kendisini allame-i cihan sayýp, kendisinden baþkasýný bilgisiz addederek, fütursuzca davranýþlar içine girip, yabancý dilleri bilmeden, ihtisastan uzak, þehri tanýmadan elifi mertek bilmesi, bu þehrin tanýtýmýnýn önünde en büyük engellerden bir tanesidir. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi kurulduðunda hiçbir düþünce etkisi altýnda kalmaksýzýn, doðru olan ne ise o ortaya konacak, kaynaklarla bu doðrular desteklenecek, ideolojik saplantýlardan uzak, objektif, bilgiyle belgeyle donanmýþ merkezde sadece þehrimize deðil, ülkemize deðil, dünyanýn dört bir yanýna þehrin tanýtýmý esas alýnacaktýr. Kendi dünyalarýnda kendilerinden baþkasýnýn yaþamasýna, nefes almasýna tahammülü olmayanlarýn ebabilden baþka kuþ tanýmamasý, kartallarýn yalnýzlýða itilmek istenmesine zemin hazýrlar. Þehrimizde kendisinden bilgili olana tahammülsüzlük, zamanla bilgili insanýn alanýyla ilgili piyasadan silinmesini zorunlu kýlar. En büyük hasedin, çekememezliðin olduðu bu alanda hele

bir de donanýmýnýz tam ise, istenmeyen adam ilan edilirsiniz. Bir tarafa meyilli olmanýz lazým, siyasete yakýn durmanýz icap eder. Her mideye ayrý þerbet sunmanýz gerekir. Ýlkeli, doðru ve kararlý iseniz, sizin kabul görmeniz çok zor olur, olmasý imkânsýzdýr. Siz, bu þehirde onlarca þehir araþtýrmacýsý aramayýn. Bu þehirde ihtiyaç yok, þehir araþtýrmacýsýna. Bu þehir daha emekleme dönemindedir, her alanda. Turizmde söz sahibi deðildir. Kültürel alanda birliktelik saðlanmamýþ. Þehir adýna katýlýmýn saðlandýðý fuarlarda, þenliklerde þehir adýna fazlaca bir tanýtýmýn olmadýðý, her sene ayný monotonluðun hüküm sürdüðü, katýlýmcýlarýn genelde farklý olmadýðý, mevcut birkaç kitap, broþür ve ikramlarla þehrin tanýtýmýnýn saðlandýðý bilinmektedir. Þehrin turistik olarak alt yapýsý kurulmadýðý ve bu kültür ile desteklenmediði için otelcilerin þehrin tanýtýmýný merkezde birkaç nokta ile saðladýðý, otellerinde turiste her türlü imkâný seferber ettiði bilinse de her otelde o þehri çok iyi bilen bir gezi rehberinin olmasý hep öteleniyor, gibi. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi þimdilik kurulmadýðý için þehre dair hazýrladýðýmýz þehir rehberi, ancak merkez kurulduktan sonra yayýnlanacaktýr. Þehri konu alan otuzu aþkýn çalýþmamýz, merkezle beraber gün ýþýðýna zaman içinde eriþecektir. Keþke diðer þehirlerde olduðu gibi, Þehir Gezi Rehberlik Kurslarý açýlsaydý da þehri doðrudürüst tanýtsaydýk… Ýþte merkez olarak ilk ele alacaðýmýz konulardan biri budur. Ýç Kale'de Ýstanbul ve civar illerden gelen misafirleri aðýrlamaktayýz, Eðil Gezisi sonrasý. Sonradan öðrendiðim kadarýyla bir dostumuz, bulunduðu mevkiî itibariyle ziyaret edildi, bir milletvekili tarafýndan. Bize düþen bulunduðumuz mekâný tanýtmak. Ulu Camii hakkýnda konuþuyoruz. Milletvekili, "Ulu Camii daha önce kiliseydi." Dedikten sonra, söylenecek sözün kalmadýðýný belirttim, misafirlere. Onun daha öncesini sorgulatmasýný istirham ettim:" Ulu Camii mekâný, bahse konu olan kiliseden önce neydi? Hükümdar, nerede kalýyordu? Ulu Camii mekâný ile Ashab-ý Kehf arasýnda bir iliþki kurabiliyor musunuz?" Ýþte Þehir Araþtýrmalarý Merkezi ile oldukça zor, herkesin sýrtlamayacaðý, omuzlamasý aðýr ve zahmet gerektiren bir serüvene çýktýk. Þimdi þehirde þehir araþtýrmacýsý bir elin kaç parmaðýný bulur, dersiniz? Gelecek yazýlarýmýzda bu konuyu irdelemeye devam edeceðiz.

Mehmet Ali ABAKAY’ýn YAZI DÝZÝSÝ

CAHÝT SITKI ve BÝLÝNMEYEN ÞÝÝR HUSUSÝYETLERÝ “Yaþ Otuz Beþ” denince akla gelen Cahit Sýtký Tarancý'nýn doðumunun 106, vefatýnýn 60. Yýlý'nda kendi memleketi olan Diyarbakýr'da farklý etkinliklerle anýlmaktadýr. Bu yazýmýza eksen seçtiðimiz Cahit Sýtký'nýn hayatýna, eserlerine deðinmeden, eserlerinin merkezinde duran hayat ile ölüm temasýna deðinmek istiyoruz. Þair Cahit Sýtký için yazýlan birkaç eser ve kendi alanýnda seçkin olan isimlerin çalýþmalarý bulunmaktaysa da makalemizde çalýþmalara atýfta bulunulmayacak, sadece Cahit Sýtký'nýn hakkýnda "hemþehrisi" sýfatýyla penceremizden bakýþlar yer alacaktýr. Oldukça uzun olan bu çalýþmayý bölümlere ayýrarak istifadeye sunarken, olasý kimi tespitlerimizdeki yanlýþlýklarýn da hoþ görülmesini bekleriz. Nihayetinde "Cahit Sýtký ve Þiiri" isimli çalýþmamýz, þairi tanýtmaktan çok þiirlerindeki hayat ve ölüm ikilemine kendimizce kapý aralamaktýr. Ömrün nihayetinde kapýda bekleyen misafire ruhun teslimiyeti söz konusudur, dünya hayatý boyunca insaný tedirgin eden baþ mesele. Ýnsanýn dünya hayatý ne kadar uzun olursa olsun, beklenen ana yaklaþýldýðýnda biraz daha dünya hayatý istenir, açýkçasý. Goethe'nin "Iþýk biraz daha ýþýk" demesi misali, "Hayat biraz daha hayat" diyen insanoðlu, ömrün nihayetinde kendisiyle giriþtiði muhasebede daima zararda olduðunun þuuruyla, kendi benliðindeki eksiklikleri kabul etse bile, dünya hayatýnda ölümü biraz daha tehir isteði söz konusudur. Bu açýdan bakýldýðý zaman, kiþinin nefsinin sesine kulak verdiðini inkâr edemeyiz ve dünya hayatýnýn lezzetine doyumsuz olan nefsin bunda ýsrarlý olduðunu görmekteyiz. Hayat ve ölüm arasýndaki med-cezirlerde ferdin maneviyat yönü aðýr basmadýðýnda içine düþeceði son, mutlaka intihardýr. “Ölüm güzel þey, budur perde ardýndan haber / Hiç güzel olmasaydý, ölür müydü peygamber” diyen Necip Fazýl'ýn dikkatini çeken Cahit Sýtký, ilk döneminde üstat bildiði isimler arasýnda Fuzulî, Þeyh Galib, Yahya Kemal, Peyami Safa, Ahmed Haþim, Ahmed Hamdi ve özellikle Necip Fazýl yer alýr. Þair, Ziya Osman Saba ile mektuplaþmalarýnda kendi ruh halini oldukça net yansýtýr. (DEVAMI YARIN)


HABER

11 Þubat 2018 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Hava destekli uygulama Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde yaklaþýk bin kiþilik ekip, dedektör köpeklerle kent genelinde hava destekli asayiþ uygulamasý gerçekleþtirdi.

Diyarbakýr'da yaklaþýk bin polisin katýlýmý ve dedektör köpeklerle helikopter destekli asayiþ uygulamasý yapýldý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü, Narkotik Þube Müdürlüðü, Güvenlik Þube Müdürlüðü, Özel Harekat Þube Müdürlüðü, Çocuk Þube Müdürlüðü ile Havacýlýk Þube Müdürlüðünde görevli polislerden oluþan yaklaþýk bin kiþilik ekip, dedektör köpeklerle kent genelinde asayiþ uygulamasý gerçekleþtirdi. Baðlar ilçesi Dörtyol semtinde araçlarý kontrol eden güvenlik güçleri, þüpheli gördükleri araçlarý durdurup, içerisinde bulunanlarý üst aramasýndan geçirip GBT sorgusunu yaptý. Asayiþ uygulamasýnda bulunan dedektör köpekler de eðitimcilerinin talimatlarý ile araçlarý didik didik aradý. Uygulamaya helikopter de havadan destek verdi. Uyuþturucu baðýmlýlarýnýn mekanýna baskýn Asayiþ uygulamasýnda, uyuþturucu kullananlarýn mekaný haline gelen Batýkent semtin-

Otomobilin çarptýðý yaya yaralandý

deki boþ araziyi gezen güvenlik güçleri, burada þüpheli gördükleri þahýslarýn üzerlerini arayýp, GBT sorgusundan geçirdi. Üzerinde uyuþturucu bulunan bir þahýs, ifadesinin alýnmasý için emniyete götürüldü. Geç saatlere kadar süreceði belirtilen ve kentin merkez ilçelerindeki birçok noktada yürütülen uygulamanýn sonuçlarýnýn daha sonra açýklanacaðý bildirildi. ÝHA

Adýyaman'ýn Kahta ilçesinde otomobilin çarptýðý yaþlý adam yaralandý. Kaza, Kahta Diyarbakýr Karayolu Öðretmen Evi civarýnda meydana geldi. Hacý Adak yönetimindeki 27 YG 581 plakalý otomobil, karþýdan karþýya geçmekte

olan Ali Çakýr'a (70) çarptý. Kaza yerine gelen saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan yaralý Kahta Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan Hacý Adak'ýn hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Bitlis'te uyuþturucu OPERASYONU Bitlis Emniyet Müdürlüðü ekiplerince yapýlan çalýþmalar sonucunda uyuþturucu madde ele geçirildi. Bitlis Valiliðinden yapýlan açýklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince Diyarbakýr yolu üzerinde bulunan uygulama noktasýnda þehirler arasý yolcu taþýmacýlýðý yapan bir yolcu otobüsünde arama yapýldýðý belirtildi. Aramada, yolcu olarak seyahat eden Ü.D. ve R.K isimli þahýslarýn oturmuþ olduklarý koltuðun sýrt kýsmýnýn içerisine gizlenmiþ vaziyette daralý aðýrlýðý 230 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan Ü.D. ve R.K isimli þahýslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandý. Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Ý.Ç. ve M.B isimli þahýslarýn iç çamaþýrlarýnýn içerisine gizlenmiþ vaziyette toplam daralý aðýrlýðý 26 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Þahýslarla ilgili adli iþlemin baþlatýldýðý belirtildi. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

11 Þubat 2018 Pazar

DiSKi Çýnar’ýn altyapýsýný yeniliyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Çýnar'ý baþtanbaþa deðiþtirecek 25 milyon TL'lik altyapý çalýþmasýný sürdürüyor. Proje kapsamýnda 68 kilometre içmesuyu þebekesi, 55 kilometre de kanalizasyon þebekesi yapýlacak.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, ilçeleri modern bir çehreye kavuþturacak olan dev altyapý yatýrýmlarýna devam ediyor. Ýlçelerdeki altyapý çalýþmalarý kapsamýnda Çýnar'ýn tüm altyapýsýný yenileyecek olan çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Bütçesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü özkaynaklarýyla karþýlanan içmesuyu yapým iþleri kapsamýnda; 68 kilometre içmesuyu þebekesi döþenecek, 1 adet 500 metre-

küplük ayaklý su deposu inþa edilecek ve 3 bin adet abone baðlantýsý gerçekleþtirilecek. Yine projenin kanalizasyon yapým iþleri kapsamýnda; 55 kilometre kanalizasyon þebekesi döþenecek, 869 adet muayene bacasý yapýlacak. Projenin ilk ayaðýnda ilk önce kanalizasyon þebekelerinin yapýmý gerçekleþtiriliyor. 24 milyon 974 bin TL bütçesi olan ve geçtiðimiz yýlýn eylül ayýnda baþlatýlan çalýþmalarýn 29 Mayýs 2019 tarihinde tamamlanmasý hedefleniyor. ÝHA

Dicle ilçesine yeni toplu taþýma güzergahý Daha rahat ve konforlu toplu ulaþým hizmeti için çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Dicle ilçesinde toplu taþýma güzergahýný uzatarak bin 500 kiþiye ulaþým hizmeti vermeye baþladý.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, daha rahat ve konforlu toplu ulaþým hizmeti vermek için çalýþmalarýna devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi, yol þartlarýnýn uygun olduðu Sumak mahallesinde yaþayan vatandaþlara ulaþým hizmeti vermek için toplam 54 km uzunluðunda yeni toplu ulaþým güzergahý belirledi. Yeni açýlan

Van’da sahte 15 bin euro ele geçirildi Van polisi ile Hakkari jandarma ekipleri tarafýndan ortaklaþa düzenlenen operasyonda sahte 15 bin euro ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, "Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ve Hakkari Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri ile koordineli olarak yapýlan çalýþmalarda ilimize yüklü miktarda sahte para getirilerek, piyasaya sürülecek bilgisi elde edildi. Elde edilen bu bilgiler doðrultusunda 9 Þubat 2018 günü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Suçlar Büro Amirliði görevlilerimizce Ferit Melen Havalimaný'nda B.C., N.S. ve O.T. isimli þahýslar yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Gözaltýna alýnan þüpheli þahýslarýn yapýlan üst aramasýnda B.C. isimli þüpheli þahsýn üzerinde sahte olduðu deðerlendirilen 30 adet her biri 500 euro olmak üzere toplamda 15 bin sahte euro ele geçirilmiþtir. Gözaltýna alýnan B.C., N.S. ve O.T. isimli þüpheli þahýslarýn 10 Þubat 2018 günü haklarýnda hazýrlanan tahkikat evraklarý ile birlikte adli makamlara sevki saðlanacaktýr. Ýlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý, haksýz kazanç saðlayan suç organizasyonlarýna karþý yürütülen mücadelemiz aralýksýz ve kararlý bir þekilde devam etmektedir" denildi. ÝHA

güzergahta toplamda bin 500 hane, yaklaþýk 11 bin 770 vatandaþ faydalanacak. Büyükþehir Belediyesi, Dicle Ýlçesi Sumak Mahallesi yaþayan vatandaþlardan gelen yoðun talepler üzerine, grup yolu üzerinde bulunan mahalle ve mezralarý da kapsayacak þekilde yeni güzergah açtý. Bugüne kadar toplu taþýma hizmeti verilmeyen mahallelerde yaþayan vatandaþlarýn hastane, eðitim, saðlýk ve ticari ihtiyaçlarý ile þehir merkezlerine ulaþýmlarýný saðlamak amacý ile açýlan güzergahta bir araçla 8 Þubat'tan itibaren toplu taþýma hizmeti verilmeye baþlandý. ÝHA


11 Þubat 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Trabzon’da Karadeniz ile Güneydoðu kardeþliði Güneydoðu Bölgesi'ndeki illerden Trabzon'a gelen basýn mensuplarý ile Türkiye'nin birliði-beraberliði ve kardeþliði ile ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basýn açýklamasý düzenlendi.

Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) "Basýn Mensuplarý Gönül Elçisi" projesi Trabzon'da 9-12 Þubat tarihleri arasýnda hayata geçiyor. Proje kapsamýnda Batman, Kilis, Þýrnak, Mardin, Diyarbakýr, Adýyaman, Þanlýurfa ve Gaziantep illerimizden 32 gazeteci Trabzon'a geldi. Kültürel gezi kapsamýnda gerçekleþecek etkinlikte Güneydoðu'dan gelen basýn mensuplarý bu gün TGC'yi ziyaret ederek ilk olarak ülkemizin birliðiberaberliði ve kardeþliði noktasýnda ortak bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdiler.

Güney Doðu Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Mehmet Çelik ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yusuf Turgut ve Yönetim kurulu üyeleri, TSYD Trabzon Þube Baþkaný Murat Taþkýn, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata, TRT Trabzon Bölge Müdürü Sami Serdar Þiþman ve Trabzonlu basýn mensuplarý ile birlikte Türkiye'nin birliði-beraberliði ve kardeþliði ile ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basýn açýklamasý yaptý. Proje açýlýþ konuþmasýný yapan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkanýn Yusuf Turgut "Ülkemizin

içinde bulunduðu durum biz gazetecilere aðýr sorumluluklar yüklüyor. Bir þeyi bilmemiz gerekir, inançlar da etnik köken de ayrýþtýrýcý bir iþleve sahip olamaz. Anadolu topraklarý bin yýldýr her etnik kökene, inanca, mezhep ve meþrebe kucak açmýþ, onlarý beslemiþ, nesilden nesile aktarmýþtýr. Milli mücadelede birlikte hareket ettik, kader birliði yaptýk. Kýsa zaman içinde ne kadar acý yaþamýþ olsak da sonuç olarak bir fotoðraf ortaya çýktý ve o fotoðrafta görünen þu idi; Bölgesinde güçlü olmak isteyen, iddialý, tüm etnik ve mezhep çeþitliliði sosyal kültürel noktada büyük bir zenginlik ve kardeþliðin esasý sayan ülkemize dýþ güçler kendilerine hizmet edecek þekilde rol biçmeye çalýþýyordu. Þükretmek gerekir ki Türkiyemiz bu oyunun ve algý hareketinin kökünü kazýmýþtýr. Bin yýldýr dost olan, ayný tastan çorba içen, kýz alýp veren, kültür elçiliði yapan insanlarýmýzýn birbirlerine küs olmasý gibi bir þey nasýl düþünülebilir?...Bu toplantýlar bize þunu hatýrlatýyor, saflarý sýklaþtýrmalý ve daha sýk bir araya gelmeliyiz. Bu bütünlük hiç þüphesiz, istikbale ve sonsuza uzanan dostluðun anahtarý olacaktýr" dedi. Projenin koordinatörlüðünü yapan Ahmet Külekçi ülkemizin içinde bulunduðu þu hassas süreçte bu tür etkinliklerin çok anlamlý ve deðerli olduðunun altýný çizerek projenin ikinci ayaðýnda ise Trabzon'dan gazetecilerin Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ne ziyaret yapacaklarýný ifade etti. Yapýlan konuþmalar ardýndan projeye emeði geçenlere plaket verilirken, toplu fotoðraf çekimi yapýldý. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

BÖLGE

11 Þubat 2018 Pazar

SODES kadýnlarýn yüzünü güldürüyor Sosyal Destek Projeleri (SODES) kapsamýnda açýlan mesleki eðitim atölyelerinde kadýnlar meslek öðreniyor.

Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan kabul edilen Adýyaman Valiliði tarafýndan Koordinasyonu saðlanan 2017 SODES projeleri kapsamýnda açýlan mesleki eðitim atölyeleri faaliyete baþladý. Adýyaman Merkez Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðýnýn uyguladýðý "Mesleðimi Öðreniyorum 2" projesi ile açýlan "Seramik Atölyesi ve Deri Kol Çanta Atölyelerinde" ve Tut Köylere Hizmet Götürme Birliðinin "Kýnalý Eller SODESLE Hayata Atýlýyor" isimli projesi kapsamýnda iki köye açýlan 5 adet "Ahþap Oymacýlýk Kurslarý" ilk ürünlerini vermeye baþladý. Kadýnlara mesleki eðitimlerin uygulamalý olarak verildiði atölyeler demirbaþ ve temrinlik malzemeleri ve kursiyer harçlýklarý SODES projeleri kapsamýnda karþýlanýyor. Adýyaman Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünün ve Tut Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünün usta öðreticisi desteði verdiði projeler Adýyaman Belediyesi Kadýn ve Gençlik Merkezi Binasý, Merkez Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Ek Binasý, Tut Kaþlýca ve Akçatepe Köyü Ortaokullarý binalarýnda uygulanýyor. "Mesleðimi Öðreniyorum 2" ve "Kýnalý Eller SODESLE Hayata Atýlýyor" projeleri ile SODES hedef kitlesinden 84 bayan kursiyere mesleki eðitim veriliyor. Kadýnlarýn istihdama yönelik eðitim aldýklarýnda neleri baþarabilecekleri gösterdiklerini belirterek, saðlanan imkanlardan ÝHA dolayý yetkililere teþekkür etti.

Mardin’de ‘Beyaz Bayrak’ projesi Mardin'de 2017-2018 eðitim öðretim yýlýnda ortaklaþa düzenlenen "Beyaz Bayrak" uygulamasý devam ediyor. Mardin Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile 2017-2018 eðitim öðretim yýlýnda ortaklaþa yürütülen "Beyaz Bayrak" projesi kapsamýnda denetim sonuçlarý ve beyaz bayrak alan okullarla ilgili verileri paylaþmak ve iþbirliðinin artýrýlmasý amacýyla Milli Eðitim Müdürlüðünde toplantý yaparak bilgi alýþveriþinde bulunuldu.

Saðlýk Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan Beyaz Bayrak Ýþ Protokolü kapsamýnda 20172018 eðitim öðretim yýlýnda kentte 968 eðitim öðretim kurumunun beyaz bayrak denetimi yapýlýp, 478 kurum beyaz bayrak almaya hak kazandý. Toplantýda, Milli Eðitim Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðýnýn ortaklaþa yürüttüðü proje hakkýnda þimdiye kadar yürütülen faaliyetler deðerlendirildi. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý, Ýl Saðlýk Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Doðan, Çevre Saðlýðý Þube Müdürü Þeyhmus Kanat ve Resul Akkurt katýldý. ÝHA

Muþ’ta 61 ilin yöresel ürünleri tanýtýlýyor Muþ'ta 61 ilin yöresel ürünleri tanýtýlýrken, vatandaþ ise büyük ilgi gösteriyor. Muþ Belediye Meydanýnda yöresel lezzetlerin yer aldýðý fuarda, birbirinden farklý lezzetler vatandaþýn beðenisine sunuldu. Fuara katýlan firmalar; et kavurma, sarma, baharat, nar ekþisi, ceviz, pide, piþmaniye, baklava, künefe, tatlý, kuru gýda, kuru meyve, kahve, yöresel peynir ve yað gibi birbirinden lezzetli ürünleri görücüye çýkardý. Yoðun ilginin gösterildiði stantlara akýn eden vatandaþlar, adeta kuyruk oluþturdular. Adýyaman Kahve Standýný tanýtan Þenes Selvi, kahvelerin Adýyaman'dan geldiðini belirterek, "Muþ Spor yararýna yapýlan bir etkinlik. Büyüklerimizin izniyle birlikte hem halkla iç içe olmak hem yöresel ürünleri tanýtmak hem de alýþveriþi pekiþtirmek adýna biz buradayýz. Herkes kendi yöresinden kendi ürünleriyle katýldý" dedi. Balýkesir yöresel ürünlerini tanýttýklarýný ifade eden Cumhur Erdoðan da, "Doðal ev yapýmý pekmezlerimiz, nar ekþimiz, Bursa'ya ait kestane þekerimiz, çikolatalý kestane þekerleri ve sýcak tahin çekiyoruz burada. Balýkesir yöresini tanýtmak için Muþ'a geldik, bütün Muþ halkýný da buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Stantta alýþveriþ yapan vatandaþlardan Þeref Subaþý isimli vatandaþ ise, Muþ'ta bugüne kadar hiç yapýlmamýþ olan bu 61 ilin yöresel ürünlerinin tanýtýmýnýn kente ayrý bir yenilik, ayrý bir güzellik kattýðýný söyledi. ÝHA


HABER

11 Þubat 2018 Pazar

Tunceli’nin çehresi deðiþiyor

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Van YYÜ’de ilk mantar hasadý Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Mantar Araþtýrma ve Uygulama Merkez Müdürlüðü tarafýndan yetiþtirilen istiridye mantarýnýn ilk hasadý yapýldý.

YYÜ Mantar Araþtýrma ve Uygulama Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tunceli'de hayata geçiriÞeyda Çavuþoðlu ve YYÜ Genel len projeler sayesinde þehSekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun'un rin çehresi deðiþiyor. araþtýrmalarý sonucu yetiþtirilen isTunceli Valisi ve Belediye tiridye mantarýnýn ilk verimli hasadý Baþkan Vekili Tuncay Sonel gerçekleþtirildi. koordinesinde kentte hayata Mantar hasadýyla ilgili ÝHA muhageçirilen projeler sayesinde birine konuþan Van YYÜ Rektörü þehir þantiyeye döndü.AtaProf. Dr. Peyami Battal, Mantar Araþtürk Mahallesi Kýyý Düzentýrma ve Uygulama Merkezinde bekleme Projesi ile Tunceli, 5 lenilenin üzerinde verimli bir mantar bin 700 kilometre yürüyüþ , hasadý gerçekleþtirdiklerini belirtti. gezi, bisiklet, marina ve rekRektör Battal, "Üniversitemizin reasyon alanýna kavuþmasý bünyesinde Mantar Araþtýrma ve bekleniyor. Ayný zamanda 65 Uygulama Merkez Müdürlüðümüz bin metrekarede þehrin dotarafýndan organizasyonu yapýlan ve ðal yapýsýna eþlik eden yeþil iki tür kültür mantarýnýn üretimini alan ve oyun parklarý gibi burada gerçekleþtirdik ve ilk hasaçalýþmalarla yeni bir nefes dýmýzý da yaptýk. Oldukça verimli ve yeri kazanýyor. bu iþin olmasý gerektiði þekilde üretiAtatürk Mahallesi Kýyý minin yapýldýðýný gördük. Bu üretimi ye çalýþacaðýz. Kültüre alýnmayýp ve saðladýklarýna dikkat çeken Rektör Düzenleme Projesinin büyapan Merkez Müdürümüz Yrd. Doç. kültüre alýnmasýnda ekonomik deðe- Battal, "Bu çalýþmanýn teknik projeyük oranda tamamlandýðýný Dr. Þeyda Çavuþoðlu ve bu iþin bilimri yüksek olan mantarlarýnda araþsini yaptýk. Dünyada hangi þartlarda belirten Vali Tuncay Sonel, sel açýdan bütün altyapýsýný destekletýrmalarýný yapacaðýz. Bunu baþarüretiliyorsa bütün iç mekan, ýsýtma, "Atatürk Mahallesi Kýyý Düyen, kurgulayan ve alanýnda da Türki- dýðýmýz zaman hem insanlara ayrý aydýnlatma ve nem oranýný da dahil zenleme Projesi ile Tunceye'de oldukça iyi olan bilim adamýmýz bir damak tadý, hem de ayrý bir gýda olmak üzere bir projesini yaptýk. li'miz 5, 7 kilometre yürüyüþ Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Yusuf Ýnþallah þu andaki bütçe ile ilgili maddesi oluþturmuþ olacaðýz" dedi. , gezi, bisiklet yoluna, maUzun'a teþekkür ediyorum" dedi. çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. BekleMantarlarýn saðlýklý bir þekilde rina ve rekreasyon alanýna Van YYÜ'nün halka ve çitçiye ön- yetiþtirilmesi için gerekli ortamý diðimiz oranda hasat elde ettik. kavuþacaktýr. 65 bin metrecülük ettiðini ifade eden Battal, "Van Hatta beklenilenin üzerinde bir hakarede þýk ve þehrin doðal YYÜ üretimde, kültürde, bilimde ve sat elde ettik. Bundan sonraki süyapýsýna eþlik eden bir yeþil sosyal birçok alanda Van'da öncülük reçte ne kadar fazla materyal birikalan olacak. Ýnsanlarýmýzýn ediyor. Bu çalýþmada onlardan bir tirirseniz o kadar fazla mantar alýrkeyifle kullanabilecekleri tanesidir. Bu iþin burada çok rahat sýnýz. Oldukça verimli bir mantar rahat bir yürüyüþ yolu, gelebir þekilde yapýlabileceðini, her türgeliþimi temin edilmiþ. Bundan sonceðimizin sahipleri için, lü desteði verebileceðimizi gördük. raki süreçte kapasitemiz nispetinde çocuk oyun ve park alanlarý Bu merkezimizin ayrý bir fonksiyomantar üretebiliriz. Bu anlamda da ve ayrýca tüm bunlarý süslenu daha var. Diðer kültüre alýnan arkadaþlarýmýza her türlü desteði yecek olan peyzaj düzenlemantarlarý da biz burada yetiþtirmevereceðiz" diye konuþtu. ÝHA meleri ile yepyeni bir soluk kazanýyor. Modern bir görünatör kurum olan Mardin Çalýþma ve nüm ve prestijÝþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile görüþmeli bir yatýrým lerde bulunmuþ olup, yapýlacak çalýþkazanýyor. Bu malarda psiko-sosyal destek verilmesi proje ile seyir konusunda anlaþma saðlanmýþtýr. teraslarýndan 'Çocuk iþçiliði' çoðu kez çocuklarý; izlemenin hazMardin'de Çocuk Ýþçiliði ile MücadeleÇocuk Ýþçiliði ile Mücadelede Kapasiçocukluklarýný yaþamaktan alýkoyan, zýna ve ayrýcade Kapasite Geliþtirme Eðitimi kapsamýn- te Geliþtirme Eðitimi' kapsamýnda potansiyellerini ve saygýnlýklarýný eklýðýna sahip da çocuk iþçiliði ile mücadelede koordina- çocuk iþçiliði ile mücadelede koordisilten, fiziksel ve zihinsel geliþimleri olacaklar" dedi. tör kurum olan Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl açýsýndan zararlý iþler olarak tanýmlaVali Sonel, Müdürlüðü ile görüþmelerde bulundu. nýr. Buna göre çocuk iþçiliði: Çocuklar projelere desMardin Ýl Saðlýk Müdürlüðünden için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da tek veren Cumyapýlan açýklamada, "Halk Saðlýðý Hizahlaki açýlardan tehlikeli ve zararlý iþhurbaþkaný Remetleri Baþkanlýðý Ruh Saðlýðý Birimi ler. Okula düzenli devam etmelerini cep Tayyip Erpersonellerinden Sosyal Hizmet Uzengelleyerek eðitimlerini; Okullarýndoðan, Baþbamaný Ömer BABAOÐLU, Psikolog dan erken ayrýlmalarýna yol saçacak kanýmýz Binali Mustafa Erdem ve Çocuk Geliþimcisi iþler. Çocuklarý okullarýyla aþýrý uzun Yýldýrým ve baÖmer Oðuz; geçtiðimiz haftalarda Çasüren ve aðýr iþleri beraber yürütmek kanlara Tuncelýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tazorunda býrakan iþler olarak ele alýnliler adýna terafýndan düzenlenen 'Mardin Ýli maktadýr" denildi. ÝHA þekkür etti. ÝHA

Mardin’de çocuk iþçiliði ile mücadele


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

11 Þubat 2018 Pazar

Uzmanlardan kýþ baðýþýklýk uyarýsý Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Tülay Kadýoðlu, kýþ mevsiminde alýnan bazý önlemler ile baðýþýklýk sistemini güçlendirmek ve kýþ hastalýklarýndan korunmanýn mümkün olduðunu söyledi. Ýç Hastalýklarý Uz. Dr. Tülay Kadýoðlu, kýþ mevsiminde baðýþýklýðý güçlendirmek için tüketilecek 5 besin hakkýnda bilgi verdi ve önerilerde bulundu. Kýþ döneminde havalarýn ýsýnýp ve soðumasýnýn hastalara yol açan enfeksiyonlara da zemin hazýrladýðýný kaydeden Kadýoðlu, "Vücut direncinin azaldýðý kýþ aylarýnda gripten bronþite, boðaz enfeksiyonlarýndan sinüzite pek çok hastalýk, hem yetiþkinleri hem çocuklarý etkisi altýna alýyor. Alýnacak bazý önlemler ile baðýþýklýk sistemini güçlendirmek ve kýþ hastalýklarýndan korunmak mümkün olabiliyor" dedi. Baðýþýklýk sisteminin 5 besinle güçlendirdiðini ifade eden Dr. Tülay Kadýoðlu, "Zencefil, zengin; B3, B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum kaynaðý olan zencefilin günlük tüketimi, baðýþýklýk sistemini güçlendirmektedir. Hem baðýþýklýðý korumak için hem de grip soðuk algýnlýðý þikayetleri baþladýðýnda kullanýlan günlük 2 tatlý kaþýðý zencefil, hastalýklara karþý doðal bir bariyer olacaktýr. Kefir, doðal bir prebiyotik kaynaðý olan kefir, baðýrsak üzerindeki olumlu katkýlarýnýn yaný sýra baðýþýklýk sistemine de olumlu etkileri olan bir besindir. Günlük kefir tüketimi ile hem hastalýklardan korunmak hem de baðýrsak sistemini korumak mümkündür. Bitki çayla-

“Uyurken saçlarýnýzý toplayýn”

rý, Kuþburnu, adaçayý, rezene, yeþil çay, ýhlamur içeren bitki çaylarý hem doðal antioksidan olma özelliklerinin yaný sýra zengin C vitamini kaynaklarýdýr. Günlük 2 fincan bitki çayý tüketimi baðýþýklýðý güçlü tutmak mümkündür. Ayrýca hastalýk dönemlerinde vücuttan toksinlerin kolayca atýlmasýný saðlayarak çok daha çabuk iyileþmeye yardýmcý olur. Bal, yüzyýllardýr þifa özelliði ile iyi bilinen bal, birçok faydasýnýn yaný sýra kýþ dönemlerinde de en saðlýklý besinlerden biridir. Ilýk sütle beraber tüketildiðinde hem aðrýlarý azaltýr hem de öksürüðü keser. Balýn limonla tüketilmesi de iyileþme dönemine katkýda bulunmaktadýr.

Su, yalnýzca yazýn deðil kýþ dönemlerinde de bol miktarda su tüketildiðinde, baðýþýklýðý korur ve kýþ dönemini hastalýksýz saðlýkla atlatmaya yardýmcý olur. Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir." Kýþ hastalýklarýna karþý önlemlerinde alýnmasý gerektiðini belirten Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Tülay Kadýoðlu, "dengeli ve saðlýklý beslenin. Uyku düzenine dikkat edin, ortalama 7-8 saat uyuyun. Özellikle su baþta olmak üzere yeterli sývý tüketin, gazlý içeceklerden kaçýnýn. Meyve ve sebzenin yanýnda, haftada iki kez balýk yiyin. Demir, çinko, D vitamini gibi mineral ve vitamin seviyelerini kontrol ettirin. Kapalý ve kalabalýk ortamlardan mümkün olduðunca kaçýnýn. Ellerinizi sýk sýk yýkayýn ve temas ile selamlaþmadan mümkün olduðunca kaçýnýn. Mikroplar sýcakta kolayca ürer, bulunduðunuz ortamý aþýrý ýsýtmayýn. Ev, sýnýf ve ofis gibi ortamlarý düzenli olarak havalandýrýn. Bulunduðunuz ortamda kullanýlan klimalarýn düzenli bakým ve temizliðini yaptýrýn. Çok kalýn veya ince giysiler giymeyin. Ortama uygun kat kat kýyafetler giyip, sýcaklýða göre artýrýp azaltýn. Doktorunuz gerekli görürse grip aþýsýný yaptýrýn. Hastalýðýnýzý ayakta atlatmak yerine, istirahat etmeye özen gösterin." ÝHA

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, kadýnlarýn uyurken saçlarýný yukarý doðru toplayarak, kýrýlmalarýn önüne geçebileceklerini söyledi. Kadýnlarda ve erkelerde saçlarýn duruþu ve þeklinin kiþinin kendisini iyi ve kötü hissetmesini saðladýðýný anlatan Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Gülgör, "Modumuzu, ruh halimizi belirleyen saçlarýmýz için doðru yýkama ve doðru tarak kullanýmý ile saðlýklý tutabiliriz. Kafa derisi ve saçlar, kötü kullanýlmaya oldukça dayanýklý olmasýna raðmen fazla veya yanlýþ yapýlmýþ permadan, boyadan, renk açýcýlardan veya masajdan zarar görebiliyor. Saçýn güzelleþme miktarý kiþiden kiþiye deðiþiyor" dedi. Saç kýrýklýklarýndan kurtulma-

nýn ya da kýrýklarýn daha geç belirmesinin çeþitli yollarýný anlatan Gülgör, "Fýrçalama, yanlýþ yýkama ve düzensiz saç kesimi gibi kötü bakýmlar saçlarýn kýrýlmasýna sebep oluyor. Saçlarýnýzýn uzun ömürlü olmasý için doðru bakým ürünleri seçin. Yýkarken nazik davranýn, tahta fýrça kullanýn, uyurken bile saçlar kýrýldýðý için saçlarý yukarý doðru toplayýn" diye konuþtu. Uzun saçlý kadýnlarýn yanlýþ fýrçalama, yanlýþ yýkama, düzensiz saç kesimi gibi etkenlerden kaynaklanan saç kýrýlmalarýnýn yoðun olduðu söyleyen Gülgör, "Bazý bakým teknikleriyle ve doðru ürünler kullanarak uzun, gür, ýþýltýlý ve saðlýklý saçlara sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullandý. ÝHA

PRP ile göz problemlerine artýk son Göz Hastalýklarý Uzmaný Op.Dr. Þeyda Atabay, PRP uygulamasý ile göz problemlerinin tedavi edileceðini söyledi. Göz Hastalýklarý Uzmaný Op.Dr. Þeyda Atabay, "Son yýllarda sýkça duyulan kök hücre tedavisi olarak da bilinen PRP tedavisi ile gözlerimiz de tedavi olabiliyor. Son birkaç yýldýr adý sýkça duyulan PRP tedavisi göz tedavilerinde 10 yýldan fazla kullaným süresine sahip. Ýyileþmeyen ülserlerde, kuru göz vakalarýnda, göz yanýklarýnda, tekrarlayan pterijum durumlarýnda sýk olarak kullanýlmaktadýr. Bu tedavi için hastadan alýnan kan özel santrifüj iþlemlerinden geçirilerek renkli kan elemanlarýnda ayrýlýr. Tüpün üzerinde kalan sývý serum alýnarak bir damla þiþesine konur ve damla hazýrlanýr. Bu damla hastaya verilerek evde kullanabileceði özel bir tedavi hazýrlanmýþ olur. Ancak bu kan ürünü kolay bozulabileceðinden dolayý buzdolabý þartlarýnda korunmalýdýr. Kesinlikle dondurulmamalýdýr. Etkinliði azaldýðý ve bakteriyel üreme olabileceðinden dolayý 10 günden daha fazla kullanýlmamalýdýr" dedi. Birçok hastalýða çare olan bu tedavinin son zamanlarda gençliðin yeniden kazanýlmasýnda etkili olan doðal bir yöntem olmasýndan dolayý sýkça kullanýlmakta olduðunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Ancak sanýldýðýnýn aksine cilt gençleþtirmede son yýllarda sýk uygulanan bu yöntem aslýnda çok da yeni deðil. Göz tedavilerinde kullanýlmasý 10 yýldan daha uzun. Göz kenarýnda kýrýþýklýklarýn azaltýlmasý, göz altý çöküklük ve morluk tedavilerinde kullandýðýmýz PRP tedavisi biz göz hekimlerine çok da yabancý deðil. Ýyileþmesi sorunlu olan pek çok göz hastalýðýnda da hala altýn standart" þeklinde konuþtu. ÝHA


11 Þubat 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Ýzmir’de kesip yapýþtýrdýlar, Iðdýr’a sevgi iliþtirdiler Genç Liderler ve Giriþimciler Derneði (JCI) Ýzmir Þubesi ve Ýzmir Down Sendromu Derneði, örnek bir projeye imza attý. 'Kes Yapýþtýr, Sevgi Ýliþtir' adlý projeyle, atýk maddelerin çöpe gitmemesi için atölye çalýþmasý gerçekleþtirildi. Her biri yeni ürüne dönüþen malzemelerin duraðý ise Iðdýr oldu.

Yanmayan kömürler ortada kaldý

Batman'ýn Sason ilçesinde yardýma muhtaç aileler için kaymakamlýk tarafýndan 3 yýl önce alýnan kömürler kalitesiz çýkýnca vatandaþ kömürleri almayý kabul etmedi. Yaklaþýk 600 ton kömürün 2015-2016 yýlýndan bu yana daðýtým merkezinde kaldýðý öðrenilirken, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) yetkilileri, "3 yýl önce satýn alýnan bu kömürler kaliteli çýkmadýðý için va-

tandaþlar kömürü kabul etmedi. 600 ton dolayýnda kömür için 30 bin yeni torba alýndý ve kömürlerin torbalama iþi gerçekleþtiriliyor. Vatandaþlar bu kömürü kalorisi düþük olduðundan dolayý talep etmiyor ve bu kömürler verilemiyor. Sonuç olarak bu kömürler imza karþýlýðý teslim ediliyor. Stoklarda da kömür olduðu için biz yeni kömür talep etmedik" açýklamasýnda bulundu. ÝHA

Kaybolan kedi için ‘kayýp’ ilaný Adýyaman'da bir aile evde besledikleri 'sosis' isimli kedileri kaybolunca duvarlara kayýp ilaný astý. Adýyaman'da ismi 'sosis' olan ve 1 haftadan beri kayýp olan kedi için kayýp ilaný verildi. Adýyaman merkez Altýnþehir mahallesinde kaybolan kedi için kent merkezinde duvarlara kayýp ilaný verildi. Ýlanda kedinin ismi belirtilerek, kediyi bulana para ödülü verileceði ifade edildi. Ýlanda ayrýca kedinin ismini bildiði vurgulanýrken, kediyi görenler için ihbar numarasý verildi. ÝHA

Proje kapsamýndaki ilk çalýþma, bir alýþveriþ merkezinde bulunan Ýyilik Atölyesi'nde gerçekleþtirildi. Atölye çalýþmasý için herkes evinde bulunan düðmeden, eski çantaya, takýdan, gazoz kapaðýna kadar bir çok materyali yanýnda getirdi. Daha sonra down sendromlu çocuklarýn da yardýmýyla her birinden yeni, kullanýþlý malzemeler üretildi. Proje direktörü Ceren Çiftçi'nin hayali olan çalýþma kapsamýnda, sosyal medyada "Ceren'le Çöpe Gitmesin" adlý bir hesap açýlarak çalýþmalar paylaþýldý. Elde edilen ürünlerin ilk duraðý ise Iðdýr'daki ihtiyaç sahibi çocuklar oldu. JCI Ýzmir Þube Baþkaný Þeyda Elif Güven, proje ile geri dönüþüme dikkat çekerek sosyal sorumluluk bilincini artýrmayý hedeflediklerini söyledi. Projeyle ilgili bilgi veren Güven, "Çöpe gitmesin dediðimiz her þeyi bir atölye çalýþmasýyla bir araya getiriyor, elimizdeki malzemelerle yeni þeyler yapýyoruz. Geri dönüþtürerek hazýrladýðýmýz bu malzemeleri son-

rasýnda baþkalarýna hediye ediyoruz. Atmýyoruz, geri dönüþtürüyoruz, paylaþýyoruz" dedi. Her atölye çalýþmasýnda bir konuda farkýndalýk gerçekleþtirmeyi düþündüklerini kaydeden Güven, "Þimdi down sendromu ve geri dönüþüm konusuna dikkat çekmeye çalýþýrken bir sonraki atölyede Treacher Collins sendromuna dikkat çekecek bir atölye çalýþmasý hazýrlamayý planlýyoruz" ifadelerini kullandý. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

11 Þubat 2018 Pazar

Etiyopya’nýn Rabia’sýnýn hayali gerçek oldu Müslüman olan ve Ýslamiyeti çevresine yayan Etiyopyalý Halime Gobu Sora'nýn hayalini Türk yardýmseverler gerçekleþtirdi. Gobu'nun köyüne yaptýrýlan caminin açýlýþý büyük bir coþku ile yapýldý.

Etiyopya'da misyoner faaliyetler sonucu Hristiyan olan ancak yeni dinini sindiremeyip, Müslüman köylerine gidip Ýslamiyeti öðrendikten sonra köyü ve çevresine Ýslamiyeti yayan Halime Gobu Sora'nýn hayalini, binlerce kilometre mesafedeki Türk hayýrseverler gerçekleþtirdi. Hayýrseverlerin Sora'nýn köyüne yaptýrdýðý caminin açýlýþý dualar, tekbirler ve kurbanlarla yapýldý. Açýlýþta, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar uyuyamadýklarýný belirten Etiyopyalý Müslümanlar, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Mehmetçik için dua etti. Etiyopya'nýn Oromo Eyaleti Borana bölgesi Yabello kentine

baðlý Simo köyüne birkaç yýl önce gelen misyonerlerin faaliyetleri sonucu, köy ve çevresinde yaþayanlar gibi Halime Gobu Sora adlý 5 çocuk annesi de eski dini 'Animizm'i býrakarak, Hristiyan oldu. Ancak bir süre sonra hem köyüne gelen misyonerlerin hem de dinini deðiþtirenlerin hal, ha-

Eyfel Kulesi kar yaðýþý nedeniyle kapatýldý

reket ve tavýrlarýný gözlemleyen Sora, yeni dinini içine sindiremedi. Arayýþ içerisine giren Sora, kilometrelerce mesafedeki bir Müslüman köyüne giderek, Ýslamiyeti öðrendi. Köyüne Müslüman olarak dönen Sora, köy ve çevresindeki binlerce kiþinin de Müslüman olmasýný saðladý. Çevresinde Rabia adýyla çaðrýlmaya baþlayan Sora, köyünde bulunan derme çatma mescidin yerine de cami yaptýrmak istedi. Ancak derme çatma, saman ve tahtalardan yapýlan tek göz odada yaþayan ve 4 keçisiyle hayata tutunmaya çalýþan, çevresindeki herkes de yoksul olan Sora, bu hayalini gerçekleþtiremedi. Ülkede yardým faaliyetleri yürüten Deniz Feneri Derneði ise yaklaþýk bir yýl önce incelemelerde bulunmak için geldiði bölgede Sora'nýn hikayesini öðrendi. Harekete geçen Deniz Feneri, durumu merkezi Ýstanbul'da bulunan Gönüllü Öðrenme Grubu Derneði ile paylaþtý. Dernek de Sora'nýn köyüne cami yapýlmasý için kollarý sývarken, Sora'nýn hayalini binlerce kilometre mesafedeki Türkiyeli hayýrseverler gerçekleþtirdi. Yapýmýna kýsa süre önce baþlanan caminin inþaatý geçtiðimiz günlerde tamamlandý. Caminin açýlýþý, Türkiye'den gelen Deniz Feneri Derneði Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Gönüllü Öðrenme Grubu Derneði

Fransa'nýn baþkenti Paris'de yaþanan þiddetli kar yaðýþý nedeniyle Eyfel Kulesi geçici olarak ziyarete kapatýldý. Paris'de son 30 yýlýn rekor kar yaðýþý gerçekleþti. Bazý bölgelerde 20 santimetreyi bulan kar, Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatýlmasýna sebep oldu. Kar yaðýþý nedeniyle yüzlerce araç Paris'in çevre yolunda mahsur kalýrken, birçok uçuþ iptal edildi. Evsizlere soðuktan korunmalarý için 46 barýnak açýldýðý ve yüzlerce evsizin tren istasyonlarý ile havaalanlarýna sýðýndýðý belirtildi. Önümüzdeki günlerde hava sýcaklýklarýnýn eksi 9 dereceye kadar düþmesi beklenirken 25 bölgede kar ve soðuk nedeniyle turuncu alarm verildi. Olumsuz hava koþullarý nedeniyle hayat akýþýnýn aðýrlaþmasýna raðmen turistler karlý bir Paris'e denk gelmekten memnun görünüyor. ÝHA

Genel Baþkaný Süleyman Erdemir, Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kadýn Komisyonu Baþkaný Gönül Erdemir ve dernek üyeleri ile çok sayýda Etiyopya vatandaþýnýn katýlýmýyla yapýldý. Türkiye'den gelen grup, köy yakýnlarýnda kendilerini motosikletli grupla konvoy halinde köye girdi. Tekbirlerle karþýlanan grup, Etiyopyalý dindaþlarýyla kucaklaþtý. Buluþma duygusal anlara sahne olurken, Etiyopyalý bazý kadýnlar gözyaþlarýna engel olamayýp, hýçkýra hýçkýra aðladý. ÝHA

“Rusya ABD’nin seçmen kayýt sistemine girdi” ABD seçimlerini korsan müdahaleye karþý korumakla görevli bir görevli, Ruslarýn 2016 baþkanlýk seçimlerinden önce ABD'nin birçok eyaletinde seçmen kayýt sistemine girdiðini ileri sürdü. ABD'de bir televizyon programýnda konuþan iç siber güvenlik bölüm baþkaný Jeanette Manfra, Ruslarýn ABD seçmen kayýt sistemine girmesiyle ilgili bir soruya cevap verirken, gizli bilgileri kamu önünde açýklayamayacaðýný ancak, Ruslarýn, 2016'da 21 eyaletin seçmen kayýtlarýný hedef aldýðýný ancak bunlarýn az sayýda kýsmýna gerçekten baþarýlý bir þekilde girdiklerini söyledi. Rusya'nýn ABD'nin seçmen kayýt sistemine müdahale ettiði sýrada iç güvenlikten sorumlu bakan olan Jeh Johnson, 2016'nýn bir uyarý çaðrýsý olduðunu belirterek, "Þimdi demokrasiye saldýrýlmadan önce devletin ve eyaletlerin buna karþý bir þey yapmasý gerekir. Seçmenlerin veri tabanlarýnýn Rus hükumeti tarafýndan taranýp taranmadýðýna karar verebiliyoruz" dedi. ABD'li yetkililer herhangi bir seçmen kayýt listesinin deðiþtiðine dair bir delil bulunmadýðýný söyledi. ÝHA


SPOR

11 Þubat 2018 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Diyarbekirspor, 3 puaný tek golle aldý Diyarbekirspor, ilk yarýsý golsüz biten Muðlaspor mücadelesinde ikinci yarýda Umut Dilek'in kaydettiði golle kendi sahasýnda rakibini 1-0 maðlup etti. TFF 3. Lig 2. Grup Takýmlarýndan Diyarbekirspor, Muðlaspor'u sahasýnda 1-0 maðlup etti. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan ve ilk yarýsý golsüz berabere sonuçlanan karþýlaþmanýn ikinci bölümünde Diyarbekirspor sonuca gitti. Maçýn karnesi Yer: S.S Tesisleri Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Okan Akbal xx, Ferdi Karadoruk xx Diyarbekirspor: Ýhsan Turgut Kýrveli xx, Emre Tosun xxx, Gökhan Köseoðlu xx, Tugay Kýrcalý xx, Osman Bayrak xx, Fatih Ergen xx, Vedat Budak xxx (Taner Yýldýz dk. 90 ?), Mustafa Aydoðdu xx (Aykut Çiftçi dk. 82 ?), Muhammed Akarslan

xx, Mehmet Özdýraz xxx (Ercüment Balýkçý x dk. 73), Umut Dilek xxx Muðlaspor: Barýþ Baþkan xxx, Polat Ertek xx, Onur Uðlu xx, Nizamettin Emirhan Kýlýç xx (Ramazan Özkabak dk. 79 ?), Emre Gemici x, Osman Bodur xx, Ali Koçak xx, Ender Acar x (Ceyhun Elmas dk. 54 x), Yasin Öztop xx, Melik Yeðin x (Sami Ýzcican dk.62 x), Berkay Yüksel xx Sarý kartlar: Umut Dilek, Vedat Budak, Emre Tosun, (Diyarbekirspor), Osman Bodur, Yasin Öztoprak, Onur Uðlu, Ceyhun Elmas (Muðlaspor) Gol: Umut Dilek (dk. 52) (Diyarbekirspor) ÝHA

Dostluk maçý

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 3 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 10939 11 Þubat 2018 Pazar

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Diyarbakýr'da AK Parti Ýl Baþkanlýðý Gençlik Kollarý ile Baðlar Ýlçe Baþkanlýðý arasýnda dostluk maçý düzenlendi. AK Parti Diyarbakýr Baþkanlýðý Gençlik Kollarý ile Baðlar Ýlçe Baþkanlýðý arasýnda dostluk ve kaynaþma maçý yapýldý. Baðlar Ýlçe Baþkaný Erkan Gezer, partilileri kaynaþtýrmak amacýyla maçý organize ettiklerini belirterek, "Yoðun bir tempo ile 2019 seçimlerine doðru giderken partililer arasýnda kaynaþmayý saðlamak ve dostluðumuzu göstermek için düzenlediðimiz bu maç birbirimize baðlýlýðýmýzýn kanýtýdýr" dedi. ÝHA BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11 Þubat 2018 Pazar

Vatandaþlarla biraraya geldi

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, vatandaþlarla bir araya gelerek önerilerini ve taleplerini dinledi. Vatandaþlarýn hizmetinde olduklarýný belirten Baþkan Atilla, “Halkýmýza en iyi þekilde hizmet götürmek için projeler geliþtiriyoruz” dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, beraberinde Sur Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Bilal Özkan Ýle birlikte Sur Ýlçesi Köprübaþý Mahallesinde vatandaþlarla bir araya gelerek, halkýn önerilerini ve taleplerini dinledi. Mahalle esnaflarýna da hayýrlý iþler dileyen Baþkan Atilla, esnaflarla beraber çay içip sohbet etti. Halkýn taleplerine önem verdiklerini vurgulayan Baþkan Atilla, "Her zaman hemþehrilerimizin hizmetindeyiz. Vatandaþýmýzýn ayaðýna gidip sorunlarýný dinliyoruz. Ekiplerimizle çalýþmalarýmýzý buna göre yürütüp çözümler üretiyoruz. Halkýmýza en iyi þekilde hizmet götürmek için projeler geliþtiriyoruz. Hemþehrilerimiz, her þeyin en iyisine layýktýr." dedi. Baþkan Atilla daha sonra mahallenin okulunu ziyaret etti. Çocuklarla yakýndan ilgilenen Baþkan Atilla, öðretmenlerle bir süre görüþtü. Ümit ÖZDAL

CMYK

11 02 2018 0  
11 02 2018 0  
Advertisement