Page 1

OHAL Komisyonu 3 bin kiþiyi göreve iade etti

Olaðanüstü Hal (OHAL) Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatýlan bazý kurum ve kuruluþlara iliþkin 42 bin baþvuruyu sonuçlandýrdý. OHAL Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonundan yapýlan açýklamada, 9 Kasým 2018 tarihi itibariyle Komisyona yapýlan baþvuru sayýsý 125 bin olduðu

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

belirtilerek, “Komisyon tarafýndan verilen karar sayýsý 42 bin dikkate alýndýðýnda, incelemesi devam eden baþvuru sayýsý 83 bindir. 22 Aralýk 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine baþlamýþ olan Komisyon tarafýndan, 9 Kasým 2018 tarihi itibariyle verilen karar sayýsý 3 bin kabul, 39 bin ret olmak üzere toplam 5'DE 42 bindir" denildi.

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

10 Kasým 2018 Cumartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

“Rahmetle anýyorum” Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, 10 Kasým Gazi Mustafa Kemal'in vefatýnýn 80. yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Vali Güzeloðlu'nun yayýmladýðý mesajda, “Büyük önder Atatürk'ü, milli mücadelemizin kahramanlarýný, aziz þehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve þükran duygularýmla anýyorum” 2’DE

Ýrfan Rýza Yazýcýoðlu’nun baþkan profili

“SAMiMi VE iÇTEN OLMALI” Ahmet BEÞENK

Kanserle Mücadele Derneði’ne ziyaret Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Cumali Atilla'nýn eþi Lütfiye Atilla, Kadýn ve Aile Hizmetleri Daire Baþkanlýðý ile birlikte, kentte kanser hastalarýyla ilgili çalýþma yürüten Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði'ni ziyaret etti. 5'DE

Savaþtan kurtuldu, gaspçýdan kurtulamadý Gaziantep'te dershaneden çýkan 2 Suriyeli genç, kimliði henüz belirlenemeyen 2 gaspçýnýn býçaklý saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda genç kýz hayatýný kaybederken arkadaþý ise kaldýrýldýðý hastanenin yoðun bakýmýnda yaþam mücadelesi veriyor. 3'DE

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

CHP’DE KAZAN KAYNAMAYA BAÞLADI 2’DE

Son dönemlerin en popüler sorusu 'Yaþam alanýmýzda seçeceðimiz belediye baþkaný nasýl olmalý' sorusu. Yerel seçimlere çok uzun bir süre kalmamasýna karþýn siyasi partilerde de aday adaylýk baþvurularý hýz kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda siyaseten engin birikimlere sahip olan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Ýrfan Rýza Yazýcýoðlu, öncelikli olarak AK Partiye hak ettiði önemin verilmesi gerektiðine vurgu yaparak: "Samimi ve içten olmalý Vasýflý, çalýþkan ve en önemlisi gönüllere hitap etmeli. Küçeleri kastallarý adým, adým bilen ve serbestçe, korkusuzca, cesurca çekinmeden hizmet aþký ile gezebilmeli." dedi.

Halkýn seçilecek belediye baþkanýndan aslýnda çok þey istemediðini de sözlerine ekleyen Yazýcýoðlu "Diyarbakýr halký aslýnda seçilecek belediye baþkanlarýndan çok þey istemiyor. Yani kýsacasý seçilecek baþkanýn bütün iþi gücü Diyarbakýr olmalý þehirciliði, turizmi, tarihi, kültürel mirasý, gastronomik zenginliði ve hýzlý geliþimiyle önemli bir cazibe merkezi haline getirilmeli, öncelikle rahat ulaþabileceði sürekli halkýn içinde halkýn sorunlarý ile hemhal olmuþ kapýlarý vatandaþa sonuna kadar açýk Diyarbakýr'ý dünya kenti yapacak ve bir büyükþehirde olmasý gereken her þeyi hayata geçirebilecek ve herkesi kucaklayacak Baþkan profili istiyor” dedi. HABERÝ 6’DA


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

Geçen gün Ezan Türkçe okutulsun sözleriyle gündeme gelen Ardahan Milletvekili Öztürk Yýlmaz, CHP tarafýndan ihraç edilme kararýný duyunca Kameralar karþýsýnda Kýlýçdaroðluna adeta meydan okudu. Öztürk Yýlmaz, Kýlýçdaroðlu benim kendisine rakip olacaðýmý bildiði için beni ihraç etmek için disiplin kuruluna verdi. Öztürk Yýlmaz bu arada Sayýn Muharrem inceyede bir gönderme yaparak, ''Ben Muharrem Ýnce gibi Gel Buraya Öztürk Yýlmaz Diye bu partiye gelmedim''. Belediye Baþkanlarý seçimine 4.5 ay kala Partinin böyle polimiklere girmesi, Mutlaka partiye büyük zararlar verecektir.

Ofis basan kýzlarýn yargýlanmasýna baþlandý Batman'da ofis basýp arkalarýndan konuþtuklarýný iddia ettikleri kýz arkadaþlarýný döven ve bunu sosyal medyada paylaþtýktan sonra tutuklanan R.Y. ve E.K.'nin tutukluluk hallerinin devamýna karar verildi. Batman'da arkalarýndan konuþtuðunu iddia ettikleri kýz arkadaþlarýnýn çalýþtýðý ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaþtýktan sonra gözaltýna alýnan ve tutuklanan R.Y. ve E.K.'nin Batman 5.Asliye Ceza Mahkemesinde yargýlamalarýna baþlandý. Duruþmaya taraflarýn avukatlarý ve aileleri katýldý. Polis olay çýkma ihtimaline karþý mahkeme önünde geniþ güvenlik önlemi aldý. Darp edilerek dövülen Ý. D. polis eþliðinde mahkeme salonuna getirildi. Mahkeme heyeti R.Y. ve E.K.'nin tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek duruþmayý 3 Aralýk 2018 tarihine erteledi. Ne olmuþtu? 25 Mayýs 2018 tarihinde R.Y, E.K. ve H.Ö. , Ý. D.'nin çalýþtýðý ofisi bastý. Genç kýzý döven, tehdit ve küfürler ederek genç kýzýn kýyafetlerini çýkarmaya çalýþan ve özür diletmeye zorlayan saldýrganlar, o anlarý da kameraya kaydetmiþti. Görüntüleri sosyal medya hesaplarýndan da paylaþan þahýslar polis tarafýndan gözaltýna alýndýktan sonra mahkemeye çýkarýlmýþ, H.Ö. adli kontrol þartýyla serbest býrakýlýrken, R.Y. ve E.K. tutuklanmýþtý. ÝHA

HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

CHP’DE KAZAN KAYNAMAYA BAÞLADI Anlaþýldýðýna göre CHP Milletvekili Öztürk Yýlmaz Partinin gidiþatýndan ve bugüne kadar iktidara gelememesinden oldukça rahatsýz. Eðer Yýlmaz ihraç edilirse, Partide büyük kargaþa olacaðý ve buda CHP'nin önümüzdeki seçimde büyük zarar göreceði aþikardýr. Öyle gözüküyor, Partinin gidiþatýndan rahatsýz olan Öztürk Yýlmaz'ýn daha çok içinde sakladýðý ve konuþamadýðý parti hakkýnda sözlerin olduðu gözüküyor. Bundan sonra ne olabilir?, Öztürk Yýlmaz gibi Partiden Rahatsýz olan Muharrem ince birleþerek Kýlýçdaroðlunu Genel Baþkanlýktan almaya çalýþacak. Öztürk ve Ýnce gibi Partiden rahatsýz olan Milletvekillerini yanlarýna çekerek Kýlýçdaroðlunu düþürebilirimi?. (Düþürürler) Acaba Muharrem Ýnce Kendisine ''gel buraya Muharrem Ýnce'' gi-

bi bu Partiye gelmedim sözlerini söyleyen, Öztürk Yýlmazýn bu sözüne bir cevap verecekmi, yoksa sineye çekip, Ýþte bu benim için bir fýrsat deyip Yýlmazla yan yana gelecekmi?. Olurmu, olur Siyasettir bu, Siyasette her türlü oyun Mübahtýr, Þimdi sýra Kýlýçdaroðluna geldi, Kýlýçdaroðlu bu konuþmalar karþýsýnda Ýhraç kararýný geri çekecekmi Yoksa ihracý için elinden geleni yapacakmý?. Birinci yolda neler olur: Kýlýçdaroðlu Ýhraç kararýný geri çekerse, Parti içinde hiçbir saygýnlýðý kalmaz, Türkiyede büyük bir kesim CHP den uzaklaþabilir, Uzaklaþanlar Ezanýn Arapça okunmasýný kesin kabul edenler olur. Ýkinci yolda neler olur; Ýhraç kararýný geri çekmezse, bu defada karþýsýna Hem Yýlmazý hemde Muharrem Ýnce'yle birlikte Ezanýn

Türkçe okunmasýný isteyen CHP'lileri görecek. Kýlýçdaroðlu Eðer gerçek bir Parti Lideriyse, Taviz vermez, ve her ne olursa olsun CHP Genel Baþkanlýðýda gitse kendisine yakýþaný yapar. Ýþte þimdi kara kara düþünme zamaný geldi, ne yapayým diyorsa: Hiç Boþuna üzülmesin, Hiç kimse ölünceye kadar Parti Baþkaný Kalamaz, bir gün mutlaka bu görevi devredecek, Duruþundan taviz verme Kýlýçdaroðlu Ebedi Dünyayý da düþün. Ýslamiyetin kurulduðu günden bu güne kadar Dünyanýn Ýçinde bulunan Dilleri ne olursa olsun Hiçbir yerde Ezan Arapçanýn haricinde hiçbir dille okutulmamýþ, ve okutulmaz. Ama ne yazýk ki Dünyada ilk kez Ezan Yýllar önce Yine CHP Ýktidarý zamanýnda Türkçe okutuldu.

Vali Güzeloðlu’ndan 10 Kasým mesajý Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, 10 Kasým Gazi Mustafa Kemal'in vefatýnýn 80. yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Vali Güzeloðlu'nun yayýmladýðý mesajda þu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve mimarý, büyük komutan, eþsiz devlet adamý Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80'inci yýldönümünde minnet, saygý ve rahmetle anýyoruz. 10 Kasým, aziz milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduðu kadar, ayný zamanda O'nun ideallerini gerçekleþtirme konusundaki kararlýlýðýný gösterme günüdür. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetin en büyük kazanýmý; etnik kökeni ve yaþam þekli ne olursa olsun milletimizin bütün fertlerini vatandaþlýk temelinde birleþtirmek olmuþtur. Cumhuriyetin fertleri olarak bizlere düþen görev ise uðrunda büyük bedeller ödenerek bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iþaret ettiði çaðdaþ ve güçlü yarýnlara taþýmaktýr. Bizler Cumhuriyet ve demokrasimize gereken önemi vererek, Milletimizin tarihi yükseliþine katký sunduðumuz gibi, þahitlik de edeceðiz. O'nun býraktýðý mirasý geleceðe taþýmak ve Cumhuriyetimizin temel deðerlerine sahip çýkarak ülkemizi muasýr bir medeniyet seviyesine ulaþtýrmak bizlerin görevi ve ortak sorumluluðudur. Bu duygu ve düþüncelerle, Büyük önder Atatürk'ü, milli mücadelemizin kahramanlarýný, aziz þehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve þükran duygularýmla anýyorum” Faruk ÞÝMÞEK


10 Kasým 2018 Cumartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Gaziantep’te gaspçý dehþeti: 1 ölü, 1 yaralý 2’si aðýr 7 kiþi yaralandý Diyarbakýr'da, yola aniden çýkan köpeðe çarpmak istemeyen þoförün direksiyonu kýrmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, araçta bulunan 2'si aðýr 7 kiþi yaralandý. Olay, Diyarbakýr-Þanlýurfa yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Siverek'ten Diyarbakýr istikametine seyir halinde olan 06 HE 206 plakalý otomobilin önüne aniden köpek çýktý. Þoförün köpeðe çarpmamak için direksiyonu kýrmasý üzerine araç takla attý. Yaklaþýk 100 metre savrulan ve hurdaya dönen araçta bulunan biri çocuk 7 kiþi yaralandý. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 saðlýk ekipleri, ilk müdahaleyi yaptýktan sonra yaralýlarý ambulanslarla Diyarbakýr'daki hastanelere kaldýrdý. Hastaneye kaldýrýlan yaralýlardan 2'sinin durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Kaza yerine gelen güvenlik güçleri, çalýþma yapmak için yolu bir süre trafiðe kapattý. Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan araçlarýn geçiþine kontrollü þekilde izin verilirken, kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA

Bingöl’de 7 þüpheli tutuklandý Bingöl'de jandarma ekipleri tarafýndan, Ekim ayýnda bin 613 hakkýnda iþlem yapýlýrken, 7 þüpheli tutuklandý. Bingöl Ýl Jandarma Komutanlýðý, 2018 Ekim ayýnda bin 613 kiþinin yakalanýp çeþitli maddelerden iþlem yapýldýðýný bildirdi. Yapýlan açýklamada, "4'ü terör, 7'si kaçakçýlýk, 58'i asayiþ ve bin 544'ü askeri suçtan olmaz üzere toplam bin 613 kiþi yakalanarak haklarýnda yasal iþlem yapýlmýþ olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafýndan 7'si tutuklanmýþtýr. Bingöl Ýl Jandarma Komutanlýðýnca ilimiz genelinde kamu düzeninin saðlanmasý, suç ve suçlularla mücadeleye aralýksýz devam edilmektedir" denildi. ÝHA

Gaziantep'te dershane çýkýþýnda parkta oturan iki Suriyeli öðrenci gaspçýlarýn býçaklý saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda boynundan yaralanan genç kýz öldü, arkadaþý ise yaþam mücadelesi veriyor. Gaziantep'te dershaneden çýkan 2 Suriyeli genç, kimliði henüz belirlenemeyen 2 gaspçýnýn býçaklý saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda genç kýz hayatýný kaybederken arkadaþý ise kaldýrýldýðý hastanenin yoðun bakýmýnda yaþam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgiye göre, 7 yýl önce ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak sýðýndýðý Gaziantep'te Türk vatandaþý olan ve üniversite sýnavlarýna hazýrlanan 19 yaþýndaki G.A.S. isimli genç kýz ve lise öðrencisi arkadaþý A.G. dershane çýkýþýnda Yeditepe Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Parký'nda otururken, kimliði belirsiz 2 kiþinin býçaklý saldýrýsýna uðradý. Olayda boynundan yaralanan G.A.S ile vücudunun çeþitli yerlerinden yaralanan 16 yaþýndaki arkadaþý A.G. olay yerine çaðrýlan saðlýk ekiplerinin müdahalesinin ardýndan Gaziantep Üniversitesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Tüm müdahalelere raðmen genç kýz kurtarýlamazken, arkadaþý A.G.'nin yoðun bakým ünitesinde tedavisi sürüyor.

laþtýðý, bir süre sonra yaya olarak olay yerine gelen 2 þahsýn yine telefonununu istediði genç kýzdan tekrar olumsuz cevap almasý üzerine býçakla saldýrdýðý ileri sürüldü. Önceki akþam meydana gelen olayda yaralanan A.G. tedavi gördüðü yoðun bakým ünitesinde yaþam mücadelesini sürdürüyor. Genç kýzýn cenazesi Gaziantep Üniversitesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Gaziantep Adli Týp Kurumuna getirildi. Otopsinin ardýndan yakýnlarýna teslim edilen genç kýzýn cenazesi, Gaziantep Yeþilkent Mezarlýðý'ndaki aile mezarlýðýna defnedilecek. ÝHA

Olayýn yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, þahýslarýn kimliklerini belirlemek için çalýþma baþlattý. Yapýlan ilk incelemede, dershane çýkýþý parkta oturan iki öðrencinin yanýna kimliði belirlenemeyen 2 þahsýn önce motosikletle geldiði ileri sürüldü. Þahýslarýn, acil telefonla görüþmeleri gerektiðini söyleyerek gençlerden telefon istediði iddia edildi. Suriyeli genç kýzýn telefonunda kontör olmadýðýný ve görüþemeyeceðini söylemesi üzerine þahýslarýn motosikletle parktan uzak-

Mevsimlik tarým iþçisinin acý ölümü

Þanlýurfa'nýn Eyyübiye ilçesinde mevsimlik tarým iþçisi, ördüðü duvarýn yýkýlmasý sonucu altýnda kalarak hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine baðlý Yediyol kýrsal mahallesinde yaþandý. Ýddiaya göre, mevsimlik tarým iþçisi Mehmet Köroðlu (38), mahallede kendi imkanlarý ile bir ev yapmaya baþladý. Evin duvarýný ördüðü sýrada bir anda yýkýlan duvarýn altýnda kalan Köroðlu, aðýr yaralandý. Çevredekiler tarafýndan fark edilen iþçi, özel araçla Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan aðýr yaralý Köroðlu, yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Þanlýurfa Adli Týp Kurumu Morguna iþlemleri için kaldýrýlan Köroðlu'nun cesedi, yapýlan otopsinin ardýndan defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 6 çocuk babasý olan 38 yaþýndaki Mehmet Köroðlu'nun Þanlýurfa dýþýndaki illerde ailesi ile birlikte mevsimlik tarým iþçisi olarak çalýþtýðý ve kazandýðý parayla da yeni döndüðü mahallesinde kendi imkanlarý ile bir ev yapmaya çalýþtýðý öðrenildi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

70 aile 5 ayda 3 milyon 200 bin TL gelir elde etti Diyarbakýr'ýn Bismil ilçe Belediyesi 300 bin TL kaynak aktardýðý "Benimde Bir Bahçem Olsun" projesinde ihtiyaç sahibi ailelerin hem meslek sahibi olmasýný saðladý hem de 5 ay gibi kýsa bir sürede 3 milyon liralýk bir gelir elde etmelerini saðladý. Bismil ilçe Belediyesinin ihtiyaç sahibi aileler için gerçekleþtirdiði proje ile 70 aile hem meslek sahibi oldu hem de 5 ay gibi kýsa bir sürede yüksek gelir elde etti. Geçen yýl baþlatýlan, bu yýl da geniþletilerek devam eden ve 300 bin TL'ye mal olan "Benim de bir sebze bahçem olsun" projesi kapsamýnda 7'si þehit ailesi olmak üzere 70 aileye tahsis edilen arazilerde belediyenin uzman ekipleri tarafýndan verilen eðitimin ardýndan yapýlan çalýþmalarda aileler hem tarla sürmeyi öðrendi hem de hasat sonunda satýlan ürünlerden 3 milyon 200 bin TL kazanarak gelir elde etti. Giderlerin tamamý belediyeye gelirin tamamý da ailelere ait proje hakkýnda bilgi veren Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Remzi Çekiç, "Kaymakam ve Belediye Baþkanýmýzýn talimatýyla bölgedeki atýl iþ gücünü deðerlendirme açýsýndan sosyal destek projesi hazýrlama çalýþmasýna baþladýk. Bu çalýþmalarda "Benim de bir sebze bahçem olsun" projesi ile ilgili 5 parselde çalýþma yürüttük. Ýlçemizde 7'si þehit ailesi olmak üzere 70 ailemizi bir araya getirdik. Öncelikle bu aileler için 1 milyon adet tohumdan fide hazýrlýk çalýþmalarý baþlattýk. Ailelere fide ekiminden hasadýna kadar yapýlacak tüm tarýmsal faaliyetleri uygulamalý bir þekilde anlatarak tarlalarý ve fideleri kendilerine teslim ettik. Uygulamalarýn baþýnda birer belediye personelimiz her bir ailenin baþýnda bulunmak kaydýyla bu çalýþmalarýn yürütülmesini saðladýk. Belediye baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda ailelere gübre, ilaç ve üst gübre desteðini saðlayarak hasat aþamasýna getirdik" dedi. DÝYARBAKIR'IN EN AÐIR KARPUZU PROJEDEN ÇIKTI 5 aylýk çalýþma süresi içinde çapasýný iyi yapan, tarýmsal faaliyetini baþarýlý bir þekilde yürüten ailelerin ortalama 30 ve 40 bin TL arasýnda

para kazandýðýný ve karpuz ekimi için tahsis edilen arazide de Diyarbakýr'ýn en büyük karpuzunun hasadýnýn yapýldýðýna dikkat çekerek, "Olduðu gibi bütün gider belediyeden karþýlandý. Belediye olarak 300 bin TL civarýnda bir giderimiz oldu. Yoksul ailelerin hasatlarý sonucunda sattýklarý ürün sonucunda elde edilen rakam 3 milyon 200 bin TL. Bu projeler kapsamýnda bir aileye 30 dönüm sebze bahçesi için de karpuz ekimini saðladýk. Diyarbakýr yerli karpuzunu Diyarbakýr sürme tohum çeþidi olarak ekmesini saðladýk. Bu ekim sonucunda da Diyarbakýr karpuz yarýþmasýnda 50 kilo 950 gramla birinci oldu. Bu da bizi ayrýca sevindirdi. Bu yoksul ailelerimiz 2019 yýlýnda da yine bu projenin yürütülmesi açýsýndan belediye baþkanýmýza talepte

bulundu. Belediye baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda kiralamadan, hazine arazilerinde bir çalýþma yürüterek bu projenin devamýný saðlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Projeden faydalanan Salih Sar, projeden önce çocuklarýnýn okul servis parasý için kaymakamlýðý gittiðini dile getirerek, þunlarý kaydetti: "7 kýzým 1 oðlum var. Okuyorlar. Çocuklarýmýn servis parasý için kaymakamýn yanýna gittim. Bana ne iþ yaptýðýmý sordu. Çiftçilik yaptýðýmý söyledim. Bana, belediyenin böyle bir projesi olduðunu ve katýlýp katýlmayacaðýmý sordu. Ben de katýlýrým dedim. Tarla verdiler. Belediyenin bana verdiði tarla 6 dönümdü. Patlýcan ektim. Hasat sonunda yeme içme masraflarýmý çýkarýnca net 38 bin TL para kazandým." ÝHA

Eryýlmaz Kulp ve Lice’de incelemelerde bulundu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, çalýþmalarý yerinde incelemek amacýyla Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Ali Sabaz, daire baþkanlarýyla birlikte Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Ali Sabaz, Ýmar, Yol Yapým ve Altyapý Koordinasyon ile Ýtfaiye Daire baþkanlarýyla birlikte Kulp ve Lice ilçelerinde yürütülen çalýþmalarý inceledi, yetkililerden bilgi aldý. Eryýlmaz ve beraberindekiler, ilk olarak Kulp ilçesini ziyaret etti. Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkanvekili Fatih Dülgeroðlu tarafýndan karþýlanan Eryýlmaz ve beraberindekiler, ilçede inþasý de-

vam eden stadyum, otogar, günlük kesim evi ve kadýn istihdam merkezinde incelemelerde bulundu. Burada yürütülen çalýþmalar hakkýnda Kaymakam Dülgeroðlu'ndan ve yetkililerden bilgi alan Eryýlmaz, ilçede yapýmý devam eden bir camiyi de ziyaret etti. Çalýþma alanlarýný inceledikten sonra Kulp Belediyesi'ne geçen Eryýlmaz, belediyenin faaliyetleriyle ilgili istiþarede bulundu. Kulp ziyaretinin ardýndan Lice'ye geçen Eryýlmaz, burada Büyükþehir Belediyesi'nin inþa ettiði kapalý pazar yerini inceledi. Lice Belediyesi'ni de ziyaret eden Eryýlmaz ve beraberindekiler, baþkan yardýmcýsý ve ilgili birim amirleriyle devam eden çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Ümit ÖZDAL


HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

OHAL Komisyonu 3 bin kiþiyi göreve iade etti Olaðanüstü Hal (OHAL) Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonu, baþvurusu incelenen 42 bin kiþiden 3 bininin göreve iade edildiðini duyurdu.

Olaðanüstü Hal (OHAL) Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatýlan bazý kurum ve kuruluþlara iliþkin 42 bin baþvuruyu sonuçlandýrdý. OHAL Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonundan yapýlan açýklamada, komisyonun olaðanüstü hal kapsamýnda doðrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çýkarma, öðrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alýnmasý ve kapatýlan kurum ve kuruluþlara iliþkin baþvurularý deðerlendirip karara baðladýðý belirtilerek, komisyon bünyesinde 80'i raportör olmak üzere toplam 250 personelin görevlendirildiði kaydedildi. Komisyon tarafýndan elektronik ortamda baþvuru alma, arþivleme ve inceleme iþlemleri için özel bir bilgi iþlem altyapýsý oluþturulduðu, baþvurulara iliþkin 20'den fazla kurum ve kuruluþtan temin edilen bilgilerin bu sisteme kaydedildiði bildirilerek, ayrýca, yargý mercileri tarafýndan verilen kararlarýn da UYAP sistemi üzerinden takip edildiði ifade edildi. Kurumlardan intikal eden personel dosyalarý, mahkeme dosyalarý ve eski baþvurularla birlikte toplam 440 bin evrakýn tasnif, kayýt ve arþivleme iþleminin tamamlandýðý ifade edilerek, olaðanüstü hal kapsamýnda yayýmlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çýkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir iþleminin gerçekleþtirildiði bildirildi. 9 Kasým 2018 tarihi itibariyle Komisyona yapýlan baþvuru sayýsý 125 bin olduðu belirtilerek, þunlar kaydedildi: "Komisyon tarafýndan verilen karar sayýsý 42 bin dikkate alýndýðýnda, incelemesi devam eden baþvuru sayýsý 83 bindir. 22 Aralýk 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine baþlamýþ olan Komisyon tarafýndan, 9 Kasým 2018 tarihi itibariyle verilen karar sayýsý 3 bin kabul, 39 bin ret olmak üzere toplam 42 bindir. Komisyon kararlarý teblið edilmek üzere kiþilerin en son görev yaptýðý kurumlara teslim edilmektedir. Baþvurusu kabul edilen kiþilerin atama iþlemi, ilgisine göre en son görev yapýlan kurum ve Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacaktýr. Komisyon kararlarýna karþý, kararýn tebliðinden itibaren altmýþ gün içinde Hakimler ve Savcýlar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptýðý kurum veya kuruluþ aleyhine iptal davasý açýlabilecektir. Baþvurucular, Komisyon internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Baþvuru Takip Sistemi' uygulamasý üzerinden Komisyona yapýlan baþvurularýn safahatý ve kararýn sonucu hakkýnda bilgi edinebilmektedir. Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hýzlý ve ayný zamanda kapsamlý inceleme neticesinde haftada bin 200 civarýnda baþvuru hakkýnda bireyselleþtirilmiþ ve gerekçeli karar vermektedir." ÝHA

Kanserle Mücadele Derneði’ne ziyaret Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Cumali Atilla'nýn eþi Lütfiye Atilla, kentte faaliyet yürüten Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði'ni ziyaret etti. Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Cumali Atilla'nýn eþi Lütfiye Atilla, Kadýn ve Aile Hizmetleri Daire Baþkanlýðý ile birlikte, kentte kanser hastalarýyla ilgili çalýþma yürüten Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði'ni ziyaret etti. Yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getiren dernek baþkaný Þükrü Abay ile üyeler, yürüttükleri çalýþmalar ve faaliyetleri aktardý. Kentte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluþ-

larý ile vatandaþlarýn fikir ve önerilerinin kendileri için önemli olduðunu belirten Lütfiye Atilla, kanser hastalarý için derneðin yürüttüðü çalýþmalar ve verilen emekleri oldukça deðerli bulduðunu söyledi. Kanserle mücadele konusunda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin, eðitimler düzenlediðini ve vatandaþlarý bilgilendirdiðini ifade eden Lütfiye Atilla, hasta ve hasta yakýnlarý için neler yapabilecekleri hakkýnda üyelerle fikir alýþ veriþinde bulundu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Hanýmefendi Atilla, dernek binasýný gezerek, üyelerin yaþadýklarý sorunlarý dinledi. Ümit ÖZDAL

Köy okuluna yemekhane

Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde bir derneðin katkýlarýyla, köy okulunda yemekhane açýldý. Türkiye'de ve Dünyanýn deðiþik yerlerinde yardým faaliyetlerinde bulunan bir Uluslararasý Yardýmlaþma Derneði ile Siverek ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle ilçeye 25 kilometre uzaklýktaki Büyük Kazanalý kýrsal mahallesinde eðitim öðretim yapan ilk ve ortaokul öðrencileri için yemekhane yapýldý. Taþýmalý eðitim kapsamýnda eðitim öðretim yapan Büyük Kazanlý ilk ve ortaokul'unda okuyan 300 öðrenciye hizmet verecek olan yemekhanenin yapýlmasýndan dolayý öðretmen ve öðrenciler vakýf gönüllülerine teþekkür etti. Yapýlan açýlýþ sonrasýnda Siverek Milli Eðitim Müdürü Nuri Kapanoðlu Siverek'te eðitime yaptýðý desteklerden dolayý, vakfýn gönüllülerinden Ahmet Topçuoðlu'na plaket verdi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

‘Küçeleri kastallarý adým Son dönemlerin en popüler sorusu 'Yaþam alanýmýzda seçeceðimiz belediye baþkaný nasýl olmalý' sorusu. Yerel seçimlere çok uzun bir süre kalmamasýna karþýn siyasi partilerde de aday adaylýk baþvurularý hýz kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda siyaseten engin birikimlere sahip olan Ak Parti 22. Dönem Milletvekili Ýrfan Rýza Yazýcýoðlu, bir not düþerek Ak Parti Belediye Baþkan aday profilini özetledi. Yazýcýoðlu, öncelikli olarak Ak Partiye hak ettiði önemin verilmesi gerektiðine vurgu yaparak: “Samimi ve içten olmalý Vasýflý, çalýþkan ve en önemlisi gönüllere hitap etmeli. Küçeleri kastallarý adým, adým bilen ve serbestçe, korkusuzca, cesurca çekinmeden hizmet aþký ile gezebilmeli.” dedi. AHMET BEÞENK Türkiye'nin en büyük üçüncü asma köprüsü olma niteliðini taþýyan Nisibi Köprüsünün yapýmýnda büyük emek sarf eden ve Diyarbakýr tarihinde de köklü bir aile olarak bilinen Yazýcýoðlu ailesinin üyelerinden olan Ak Parti 22. Dönem Milletvekili Ýrfan Rýza Yazýcýoðlu yaklaþan yerel seçimlerle ilgili bir deðerlendirme yaptý, gerek Ak Parti gerekse de Aday profilinin nasýl olmasý gerektiðine dikkat çekti. Yazýcýoðlu yaptýðý açýklamada Ak Partiye hak ettiði deðeri vermek gerektiðine iþaret ederek þunlarý kaydetti: "Kadim þehrimiz Diyarbakýr'a ve çok deðerli hemþerilerime en derin sevgilerimi sunuyorum. Yerel Yönetim Seçimlerinde Partimize hak ettiði deðer verilmeli. Neden mi? Çünkü Ak Parti kuruluþundan bugüne Türkiye'nin en baþarýlý ve en eski belediyecilik tecrübesine sahip, hizmetleri ile kendini kanýtlamýþtýr. Kadim þehrimiz 31 Mart 2018 de Ak Parti belediyeciliði ile tanýþmalý." dedi. Belediye Baþkaný profilini de detaylý bir biçimde özetleyen Yazýcýoðlu þu hassasiyetlere deðinmeden de geçmedi: "Belediye baþkaný dediðin, samimi ve içten, Vasýflý, çalýþkan ve en önemlisi gönüllere hitap etmeli, Halkýn yüreðine dokunabilen acý ve tatlý günlerinde yanlarýnda olmalý. Vatandaþýn sýrtýný sývazlayan, Yetimin öksüzün baþýný okþaya bilmeli. Kadrosunda egolarý ile hareket eden yöneticiler bulundurmamalý. Küçeleri kastallarý adým, adým bilen ve serbestçe, korkusuzca, cesurca çekinmeden hizmet aþký ile gezebilmeli. Kibir, gurur ve enaniyet taþýmayan Ak Parti ruhunu taþýyabilmeli. Vizyonu geniþ, Eðitimli bilgili kültürlü birikimli, Yeniliklere açýk, Proje üretebilen, Dünya görmüþ, En önemlisi de cahil olmamalý." dedi. Ýrfan Rýza Yazýcýoðlu, birçok þeyi liste halinde dökebileceðine fakat bunu uzatmaya gerek kalmadan þöyle özetledi: "Liste çok daha uzatýlabilir ama özeti þudur; Halktan alýnan vergiler yine halkýn en önemli temel ihtiyaçlarýna harcanmalý ve baþkan adeta


10 Kasým 2018 Cumartesi

HABER

m, adým bilmeli’

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Vahdettin Köþkü’ne yürüyerek girdi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, cuma namazýný Çengelköy'deki Kerem Aydýnlar Camii'nde kýldý. Namazýn ardýndan bir süre vatandaþlarla sohbet eden Erdoðan, Vahdettin Köþkü'ne yürüyerek girdi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, cuma namazýný kýlmak üzere Kýsýklý'daki konutundan çýkarak Çengelköy'deki Kerem Aydýnlar Camii'ne geldi. Erdoðan'a Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Baþkaný Hilmi Türkmen ve Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Çalýþkan eþlik etti. Burada beraberindekilerle birlikte cuma namazýný kýlan Erdoðan, namazýn ardýndan vatandaþlarla sohbet etti. Camiden çýkan Erdoðan, Vahdettin Köþkü'ne yürüyerek girdi. ÝHA

Baþkan Atilla’dan 10 Kasým Mesajý

þehrin akciðeri gibi olmalý. Gece baþýný yastýða koyduðunda yarýn sabah hizmete nerden devam edeceðim diye düþünmekten uyuyamayan, Diyarbakýr'ýn ekmeðini yemiþ, suyunu içmiþ, tozunu, topraðýný solumuþ ciðerlerine kadar çekmiþ biri olmalý. Bu minvalde partimizin Kadim Þehrimizde aday belirlemede bunlarý göz önüne alacaðýný ve Þehrimize yakýþýr adaylarla seçime gideceðimizi düþünüyorum." dedi. Halkýn seçilecek belediye baþkanýndan aslýnda çok þey istemediðini de sözlerine ekleyen Yazýcýoðlu sözlerini þöyle noktaladý: "Diyarbakýr halký aslýnda seçilecek belediye baþkanlarýndan çok þey istemiyor. Yani kýsacasý seçilecek baþkanýn bütün iþi gücü Diyarbakýr olmalý þehirciliði, turizmi, tarihi, kültürel mirasý, gastronomik zenginliði ve hýzlý geliþimiyle önemli bir cazibe merkezi haline getirilmeli, öncelikle rahat ulaþabileceði sürekli halkýn içinde halkýn sorunlarý ile hemhal olmuþ kapýlarý vatandaþa sonuna kadar açýk Diyarbakýr'ý dünya kenti yapacak ve bir büyükþehirde olmasý gereken her þeyi hayata geçirebilecek ve herkesi kucaklayacak Baþkan profili istiyor” dedi.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, 10 Kasým Atatürk'ü Anma yýl dönümü dolayýsýyla bir anma mesajý yayýmladý. Baþkan Atilla anma mesajýnda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 80 yýl önce aramýzdan ayrýldý. Geleceðe ýþýk tutan fikirlerin ve ölümsüz eserlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece ülkemizi deðil bütün dünyayý derinden etkileyen ve tarihe yön veren büyük bir devlet adamýdýr. Türk ulusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde milli egemenlik ve demokrasiye kavuþtu. Bize bu güzel yurdu armaðan eden Atatürk, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktýr; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr. 80 yýl önce aramýzdan ayrýldý. Ancak en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk eserleriyle, fikirleriyle, ileriyi gören anlayýþý ile aramýzda yaþamaktadýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, doðru zamanda doðru kararlar almýþ ve uygulamýþtýr. Hep ileriye bakmýþ, güçlükler karþýsýnda yýlmamýþ, milletine inancýný hiçbir zaman yitirmemiþtir. Bu düþüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaþlarýný, canlarýný bu topraklar için feda eden þehitlerimizi þükran ve saygýyla anýyorum" dedi. Ümit ÖZDAL


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

10 Kasým 2018 Cumartesi

Kurduðu çiftlikte yýllýk 260 ton süt üretiyor Elazýð'da devlet desteði ile kurduðu tesise Slovakya, Slovenya ve Avusturya'dan günlük 20 litre süt veren inek getirtip, sütçülük yapmaya baþlayan 25 yaþýndaki Hamza Çelik, yýllýk 260 ton süt üretip satarak 375 bin TL gelir elde ediyor. Elazýð'ýn Kovancýlar ilçesinde yaþayan 25 yaþýndaki Hamza Çelik, 2013 yýlýnda 'Süt Ýnekçiliði' tesisi kurmak için Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'na (TKDK) baþvurdu. Baþvurusu kabul edilen Çelik, aldýðý yüzde 65 hibe desteðiyle 2015 yýlýnda 40 dönüm arazi üzerine 2 milyon TL'lik tesis kurdu. 60 büyük baþ ile üretime geçen Çelik, yýlda 260 ton süt üretiyor. Hayvanlardan aldýðý sütü, Elazýð baþta olmak üzere Bingöl, Diyarbakýr, Erzurum ve bir çok bölge illerine sattýðýný aktaran Çelik, yýllýk 375 bin lira gelir elde ettiðini, doðrudan 4 kiþiye de istihdam saðladýðýný ifade etti. Dede mesleðini devam ettirdiðini ve 2014 yýlýna kadar eski tip ahýrda hayvanlara baktýklarýný belirten genç giriþimci Hamza Çelik, "Eðitim ve öðretim hayatýma 2006 yýlýnda son

Arýcý kýyafeti giydi Tunceli Valisi Tuncay Sonel, genç çiftçilere arýlý kovanlarý giydiði arýcý kýyafeti ile verdi. 2018 yýlý Genç Çiftçi Projesi kapsamýnda Tunceli'de 28 çiftçiye toplam bin 200 adet kovan ve arýcýlýk malzemesi desteði verilmesi nedeniyle merkeze baðlý Aktu-

verdim. Hayvancýlýk yapmaya kararý aldým. Bizim eski aðýl gibi bir çiftliðimiz vardý. Ailemle istiþare sonucunda hayvancýlýk yapacaðýmý söyledim. Daha önceden de bizim hayvanlarýmýz vardý. Dedem besledi, babam besledi ve þimdi de ben besliyorum. O zamandan bu yana bizim tecrübemiz var. Bu iþte babaluk Köyünde program düzenlendi. Düzenlenen arýlý kovan daðýtým programýna Vali ve Belediye Baþkan Vekili Tuncay Sonel, Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Kaya, Tunceli Arýcýlar Birliði Baþkaný Kazým Doðan ile çiftçiler katýldý. Genç çiftçilerle bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, arýcý kýyafeti giyip kovanlar arasýnda incelemede bulunurken, giriþimcilerden birine kovandan çýkardýðý arýlý peteði vererek, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Bitki çeþitliliðinin fazla olmasýndan dolayý Tunceli'nin arýcýlýða oldukça elveriþli olduðuna dikkat çeken Vali Sonel, "Tarým ve Orman Bakanlýðýmýzýn destekleriyle Tunceli'de 28 çiftçimize 1200 adet arýlý kovan daðýtacaðýz. Tunceli, flora ve fauna bakýmýndan oldukça zengin. Burada 1600 çeþit bitki türü bulunuyor. Bunlarýn 293'ü endemik bitki. Bu da arýcýlýk açýsýndan çok büyük avantaj. Çiftçilerimiz de çok çalýþkan. Bu arýlý kovanlarýmýzýn hem aile ekonomilerine hem de yöre ekonomisine katký saðlamasýný diliyorum. Projemizin yöremize ve çiftçilerimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" ifadelerini kullandý. ÝHA

mýn çok yardýmý oldu. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) var. Kýrsal alanlara verilen bir destek vardý. Onu araþtýrdým. Babama danýþtým, o da gidip bakalým dedi. Sonrasýnda bizim için hangisi olumlu veya olumsuz diye bir deðerlendirmesini, istiþaresini yaptýk. Neticesinde TKDK'ya baþvurduk" dedi. Yapmýþ olduklarý tesiste 4 kiþi çalýþtýklarýný dile getiren Çelik, "Biz projemizi yaptýk. 2013 yýlýndan 2015 yýlýna kadar bizim projemiz devam etti. Ýlk etapta ilk projemiz besi üretim çiftliði olarak geçiyordu. Besi desteði alamadýðýmýz için biz de tekrardan süt desteðine baþvuru yaptýk. 2 hafta sonra da TKDK bizi çaðýrdý. Projenizi baþlayabilir, 9 ay zaman zarfý içerisinde projenizi teslim edebilirsiniz dediler. Biz de projemize baþladýk ve 2015 yýlýnda bitirdik. Ardýndan 2 ay bir boþluðumuz vardý. Biz o boþlukta hayvan almaya karar verdik. Bizim buranýn yerli hayvanlarý, et ve süt kalitesi açýsýndan randýmanlý olmadýðý için ithal hayvan almaya karar verdik. Hayvanlarý, Slovakya, Slovenya ve Avusturya'dan getirttik" ifadelerini kullandý. Mevcut olan hayvan baþýna günlük 20 litre süt aldýklarýný ifade eden Çelik, þunlarý söyledi: "Ortalama 40 saðmal hayvanýmýz mevcut. Bu da günlük 800 litre ediyor. Yýllýk bazda düþündüðümüzde ortalama 260 tona tekabül ediyor. Hayvanlardan aldýðýmýz sütleri Elazýð baþta olmak üzere doðu illerine, Bingöl, Diyarbakýr ve Erzurum'a kadar gönderiyoruz. Genç çiftçi ya da yatýrýmcý arkadaþlara bu iþi öneriyorum. Gerçekten kaliteli bir yaþam sergiliyor. Kafa rahatlýðý ve her yönden çok yüksek bir kazanç." ÝHA

Kar timi kýþa hazýr Van Büyükþehir Belediyesi, 175 iþ makinesi, bin 500 ton tuz ve 496 personelle karla mücadele edecek. Büyükþehir Belediyesi Yol Yapým Bakým ve Onarým Daire Baþkanlýðý ile Makine Ýkmal Bakým ve Onarým Daire Baþkanlýðý, karla mücadele çalýþmalarý ile ilgili hazýrlýklarýný tamamladý. Van Büyükþehir Belediyesi, kýþ aylarýnda hizmet verecek olan iþ makinelerinin tamir ve bakýmlarýný kendi atölyelerinde yaparak kýþa hazýrladý. Makine Ýkmal Bakým ve Onarým Daire Baþkanlýðýna baðlý 64 personelin çalýþtýðý 14 atölyede hummalý bir çalýþma gerçekleþtirildi. Ýþ makinelerine ait parçalar tek tek yaðlanarak monte edildi. Çalýþma kapsamýnda bölgenin çetin geçen kýþ aylarýnda karla mücadele edecek olan 175 iþ makinesi tek tek elden geçirilerek bakým ve onarýmlarý yapýldý. ÝHA


10 Kasým 2018 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

“Urartu” izlerine rastlandý Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan Pergasur Þelalesinin yer aldýðý ve bölge halký tarafýndan "Kayýpþehir" olarak adlandýran yere giden arkeologlarýn yaptýðý ilk incelemede Urartular dönemine ait izlere rastlandý. Bingöl'ün Yayladere ilçesi Özlüce Barajý yakýnlarýnda bulunan Pergasur þelalesi ilgi odaðý oldu. Bölge halký tarafýndan zaman zaman ziyaret edilmeye baþlanan Þelalenin bulunduðu yerde "Kayýpþehir" iddialarý ile ilgili Ýl Kültür Müdürlüðü, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile irtibata geçerek Elazýð Müze Müdürlüðü'nden bölgeye ekip gönderilmesini saðladý. Elazýð'dan gelen uzman ve arkeologlar, tarihi hakkýnda henüz tam kesin bilgiler bulunmayan Pergasur Þelalesi ve altýndaki yaþam alanýnda ön inceleme yaptý. Ýnceleme yapan Arkeologlardan Ergün Demir, þelalenin doðal yollarla oluþtuðunu ancak yaþam alanýnýn 2 bin 500 yýl öncesine dayandýðýnýn izleri olduðunu aktardý. Kesin sonuçlarýn yapýlacak detaylý incelemelerin ardýndan ortaya çýkacaðýna dikkat çeken Demir, yaþam alanýndaki çizimlerin Urartu'lara ait iþçiliklere benzediðini de kaydetti.

Temizliðini yaptýðý üniversiteden öðretmen olarak mezun oldu Muðla Sýtký Koçman Üniversitesine taþeron temizlik iþçisi olarak giren 2 çocuk annesi Ýlkay Kayadibi, ayný üniversitede müzik öðretmenliði bölümünü tamamlayarak Bitlis'e atandý. Temizlik görevlisi olarak hem iþini yapan hem de okulunu okuyan Ýlkay Kayadibi, mezun olduktan sonra Bitlis merkezde bulunan 8 Aðustos Ortaokuluna müzik öðretmeni olarak atandý. Atandýðý okulda çocuklarla buluþan Ýlkay Kayadibi, 25 yýl gecikmeli de olsa hayalini gerçekleþtirdiðini belirtti. Okumak isteyen hiç kimseye yaþýn ve þartlarýn engel olmadýðýný ifade eden Kayadibi, "1989 yýlýnda Ýzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesini kazandým. Ancak bazý nedenlerden dolayý terk etmek durumunda kaldým. 2009 yýlýnda ise Muðla Sýtký Koçman Üniver-

4 organý ters tarafta bulunuyor

ÝHA Muhabirine açýklamada bulunan Arkeolog Ergün Demir, "Yaptýðýmýz ön incelemede alanda bir yerleþime ait izlere rastladýk. Kayalar oyularak yerleþim alanlarý açýlmýþ. O dönemin kýþ aylarý göz önüne alýnarak bölgenin en sýcak alanýný tercih etmiþler ve buraya yerleþim yeri inþa etmiþler. Arazi yapýsý kayayý iþlemek için uygun. Volkanik tüf yapýsýna benzer kayaç yapýsýndan dolayý, kayalar çok kolay þekil almýþ. Tek ve iki gözlü odalardan oluþan yaþam alanlarý yapýlmýþ. Muhtemelen avcýlýk ile geçilen toplum yapýsý hakim olduðu için daðlýk alanlarda yaþamýþlar. Urartu'lara ait iþçilikler var ama tam kesin bilgi genel çalýþmanýn ardýndan ortaya çýkacaktýr" dedi. Yapýnýn tescillenmesi için çalýþama baþlatacaklarýný belirten Demir, "Önce yapýnýn korunmasý için tescilleme çalýþmasý yapýlacak ve ardýndan turizme kazandýrýlmasý için tanýtýmlar yapýlacak. Burada kesinlikle yaþam izleri var. Ama kaçak kazýlarla yoðun bir tahribat söz konusu. Kaya yapýsýndan dolayý da büyük bir hasar var. En kýsa zamanda bu çalýþmadan net sonuçlar elde edeceðiz"diye bilgi verdi. ÝHA

Adýyaman'da Abuzer Ürkmez isimli vatandaþýn kalp, karaciðer, dalak ve midesi ters tarafta bulunuyor. Ailede 4 kardeþten biri olan Abuzer Ürkmez ve ablasýnýn iç organlarý ters tarafta bulunuyor. Abuzer Ürkmez'in karaciðeri saðda bulunmasý gerekirken solda, dalaðý saðda bulunmasý gerekirken solda, kalbi sol göðüs boþluðunda olmasý gerekirken saðda, midesi de solda olmasý gerekirken saðda bulunuyor. Týpta 'Situs Ýnversus' olarak bilinen organlarýn ters tarafta bulunmasý durumu çok nadir görülüyor. Çok sayýda organýn ters tarafta olmasý ise daha da nadir görülüyor. Hayatýný saðlýklý bir þekilde sürdüren Abuzer Ürkmez, Adýyaman Belediyesinde ilaçlama biriminde çalýþýyor. Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Radyoloji Uzmaný Doç. Dr. Taner Bulut, Abuzer Ürkmez'in anne karnýnda organlarýnýn yer deðiþtirmesi gerekirken yer deðiþtirmemesinden dolayý bu tersliðin ortaya çýktýðýný kaydetti. Doç. Dr. Bulut, "Karaciðer saðda olmasý gerekirken solda, dalaðý solda olmasý gerekirken saðda, kalbi solda

sitesine temizlik iþçisi olarak girdim. Bu esnada aftan yararlandým. Aftan yararlandýktan sonra böyle bir hakkým olduðunu öðrendim. Çalýþtýðým yerde hem okudum hem de çalýþtým. 4 yýlda bitirdim ve mezun oldum. KPSS'ye girip 63 puanla Bitlis 8 Aðustos Ortaokuluna atandým" dedi. ÝHA olmasý gerekirken saðda, midesi solda olmasý gerekirken saðda yerleþmiþ vaziyettedir. Bu durum çok sýk görülen bir durum deðildir. Çok nadir görülen bir durumdur. Birden fazla organýn ters yerleþim göstermesi daha nadir görülen bir durumdur. Biz buna týp dilinde Situs Ýnversus' diyoruz. Yani ters yerleþimli organlar anlamýna gelen patoloji adýný vermekteyiz. Bu durum Abezir Ürkmez'in hayatýnda çok bir soruna neden olmaz" dedi. Abuzer Ürkmez iç organlarýnýn ters tarafta olmasýnýn kendisini etkilemediðini belirterek, "Ýç organlarým terste ancak hayatýmý olumsuz etkilemiyor. Normal hayatýmý devam ettirmekteyim. Belediyede 11-12 yýldýr ilaçlamada çalýþýyorum. Ablamýn da organlarý benim gibi ters tarafta bulunuyor. Dört kardeþten ben ve ablam ayný þekildeyiz. Bazen hastanede sorun yaþýyorum. Ultrason çektirirken saðlýk çalýþanlarý yanlýþ çekildiðini falan sanýyorlar ama ben organlarýmýn ters olduðunu söylüyorum" ifadelerini kullandý. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

10 Kasým 2018 Cumartesi

Yanlýþ ayak basma tüm bedeni etkiliyor Eriþkin insan nüfusunun ancak yüzde 40'ýnýn ayak duruþunun normal olduðunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, yanlýþ basmanýn ise sadece ayak saðlýðýný deðil tüm bedeni etkilediðini söyledi. Ayaklarýn gündelik hayatta sýradanlaþmýþ olduðu için dikkat edilmeyen fakat mükemmel þekilde taþýyýcý ve þok emici iþleviyle her bir adýmý konforlu hale getirdiðini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, "Ayak, her adýmda zemine temas ettiðinde aldýðý bilgileri beynimize aktaran muhteþem bir sinir aðýna sahiptir. 26 kemik, 33 eklem, 100'den fazla tendon, bað ve kaslar ile ömür boyu vücudumuzu taþýmaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda, eriþkin insan nüfusunun ancak yüzde 40'ýnýn ayaklarýný doðru bastýðý gözlenmiþtir. Yýllar geçtikçe artan kilolar, hareketsizlik, ayak saðlýðýna uygun olmayan ayakkabý kullanýmý gibi risk faktörleri ve var olabilen ufak tefek problemlerin ihmal edilmesi maalesef ayak saðlýðýný bozuyor. Özellikle içe veya dýþa basma gibi yanlýþ basma problemleri sadece ayak saðlýðýný bozmakla kalmayýp zincir reaksiyon oluþturarak tüm bedenin duruþunu, dengesini de deðiþtirip zamanla ayak bileði, dizler, kalça ve bel ile sýrt ve boyun bölgesinde de rahatsýzlýklara sebep oluyor. Bu yüzden hiç bir aðrýyý küçümsememeli, dinlenince geçer dememeli, erken tedbir almak için konusunda uzman, deneyimli bir hekime baþvurulmalý" dedi. Þýklýk adýna, kadýnlar için yapýlan yüksek topuklu, dar ve sivri burunlu ayakkabýlar parmaklarý uca doðru toplayarak doðal duruþu etkilediðini belirten Þahabettinoðlu, "Ayak baþparmaðý bozukluklarý, ayak önü aðrýlarý, týrnak batmalarý, nasýrlar ve kalýcý þekil bozukluklarý ortaya çýkabiliyor. Ayrýca tüm omurga sistemi etkilenerek sýrt aðrýsý, duruþ bozukluklarý, skolyoz, bel, diz, bacak aðrýlarý ve kireçlenmeler baþlar. Yine babet denilen çok düz ayakkabýlar da eklemlerde zedelenme, yürüyüþ bozukluklarý bilek ve kalça aðrýlarý ile beraber uzun vadede düztabanlýk ve topuk dikenine yol açabildiðinden giyilmesi önerilmiyor. Tabaný düz parmak arasý terlikler de ayný þekilde ayak saðlýðýný tehdit ediyor. Tahta topuklu ya da kösele ayakkabýlar da aðrýya sebep oluyor. Ayakkabýnýn esnek tabanlý olmasý gerekir. Spor yaparken yaptýðýnýz spora göre ayakkabý seçilmelidir. Yani yürüyüþ ayakkabýsý ile tenis, tenis ayakkabýsý ile yürüyüþ yapýlmasý ayak problemlerine davetiye çýkarmaktýr" diye konuþtu. Ayakkabýnýn yakýþmasýna deðil rahatlýðýna bakýlmasý gerektiðine deðinen Dr. Ali Þahabettinoðlu, "Ayak basma kusurlarý için geliþen teknoloji ile artýk çok kýsa sürede kiþiye özel tabanlýklar yapýlabilmektedir. Bu tabanlýklar kiþinin ayaðýnda var olan yapýsal sorunun oluþturduðu yorgunluk, topuk aðrýsý, diz aðrýsý gibi þikâyetlerin giderilmesine yardým eder. Ama en önemli husus, sorunlarýn oluþmasýný olabildiðince önleyebilmek için farkýndalýk eðitimleri ve doðru ayakkabý ve tabanlýk seçiminin öðrenilmesidir" þeklinde konuþtu. ÝHA

ÝHALE ÝLANI SUR ÇOCUK EVLERÝ SÝTESÝ MÜDÜRLÜÐÜNE 12 AYLIK EKMEK ALIMI ÇOCUK EVLERÝ SÝTESÝ- SUR AÝLE, ÇALIÞMA VE SOSYAL HÝZMETLER BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüðüne 12 aylýk ekmek alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/561253 1- Ýdarenin a) Adresi : Kýtýbýl Silvan Yolu 198/2 21280 Silvan Yolu SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 412-3261220 - 4123261231 c) Elektronik Posta Adresi : sakirbulut@aile.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 4000 Kilogram ekmek alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüðü Kýtýbýl Mah. Silvan Yolu 8.Km. Dicle Vadi Evleri No:198 Sur/DÝYARBAKIR c) Teslim tarihleri : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasý 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüðü Kýtýbýl Mah. Silvan Yolu 8.Km. Dicle Vadi Evleri No:198 Sur/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 21.11.2018 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýhale konusu iþ ile ilgili Ýþyeri Açma Ruhsatý (Aslý veya Noter tasdikli sureti) 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda iliþkin belgeler: Gýda Üretim Sertifikasý ve Gýda Sicil Sertifikasý (Aslý veya Noter tasdikli sureti) 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðüne yatýracaklarý þartname bedeline ait alacaklarý makbuz karþýlýðýnda Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüðü/Kýtýbýl Mah. Dicle Vadi Evleri Sitesi Silvan Yolu 8.Km. Sur/DÝYARBAKIR adresinden temin edebilirler.adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüðü Kýtýbýl Mah. Silvan Yolu 8.Km. Dicle Vadi Evleri No:198 Sur/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný ad(DEVAMI 11’DE) rese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.


HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

Kedi belgeseli Diyarbakýr'da 25 yaþýndaki Fatih Suruç, televizyonlarda karþýsýna sýkça çýkmaya baþlayan sokak hayvanlarýna þiddet görüntülerine dayanamadý. Eline aldýðý fotoðraf makinesi ile dýþarý çýkýp sokak hayvanlarýný görüntüleyen Suruç, ön yargýlarý kýrmak için çektiði belgeseli sosyal medya üzerinden insanlara ulaþtýracak.

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. (Basýn: 893275 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11203

10 Kasým 2018 Cumartesi SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Mesut FÝGANÇÝÇEK

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Diyarbakýr'da öðrenci olan Fatih Suruç, son dönemlerde gerek televizyon gerekse sosyal medya üzerinden sýkça gördüðü sokak hayvanlarýna þiddet görüntüleri nedeni ile bir çalýþma yapmaya karar verdi. Ýnsanlarýn sokak hayvanlarýna karþý ön yargýlarýný kýrmak isteyen Suruç, eline aldýðý fotoðraf makinesi ile dýþarý çýkarak öncelikle hayvanlarý fotoðraflamaya baþladý. Daha sonra bir belgesel çekip hayvanlarý tanýtmaya karar veren Suruç, kollarý sývayarak yaklaþýk 2 ay önce çalýþmalara baþladý. Diyarbakýr'daki kedileri konu alan Suruç, mahalle mahalle gezerek önce sokak kedilerini çekti daha sonra kedi besleyen insanlarla görüþtü. Yaklaþýk 2 aylýk çalýþmasýnýn ardýndan belgeselini tamamlayan Suruç, insanlarýn sokak hayvanlarýna karþý ön yargýlarýný kýrmak için çektiði belgeseli 17 kasýmda sosyal medya üzerinden insanlara ulaþtýracak. Yaptýðý çalýþma ile ilgili Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine açýklamalarda bulunan Fatih Suruç, hayvanlara iþkencelerin olduðunu ve farklý mecralarda þiddet görüntülerinin karþýsýna çýktýðýný söyledi. Ýnsanlarýn hayvanlarý vahþice öldürdüðüne deðinen Suruç, bunlarý izlemenin kendisini bu belgeseli çekmeye yönlendirdiðini dile getirdi. Ýnsanlarýn sokak hayvanlarýna karþý duyarsýz olduðunu vurgulayan Suruç, insanlarýn sokak hayvanlarýyla yaþadýklarýný unuttuklarýný belgeseli en çok da buna deðinmek için çektiðini dile getirdi. Amacýnýn sokak hayvanlarýna karýþ ön yargýlarý kýrmak olduðunu vurgulayan Suruç, "Bunun yanýnda sokak kedilerine karþý bir bilinç oluþturmaktýr. Ana temam sokak kedileri, belgeselin ismi de sokak kedileri. Bunun yanýnda diðer sokak hayvanlarýna da deðindim. Kedilere karþý ön yargýlar çok fazla, insanlarýn sokak kedilerine, hayvanlarýna bakýþ açýlarý pek de olumlu deðil. Bu belgeselde bu algýyý biraz olsun deðiþtirmek istedim. Bunu Diyarbakýr'da çekmemiz diðer illere göre biraz daha kolay oldu. Çünkü kentte sokak hayvanlarýna yönelik bilinç biraz daha fazla. Çoðu insanlar sokak hayvanlarýna mamalarýný, sularýný veriyor, ihtiyaçlarýný karþýlýyorlar, güzel bir çalýþma oldu" dedi. Belgeseli çekerken kendisinin de çok þey öðrendiðini aktaran Suruç, þöyle devam etti: "Sokak hayvanlarýna karýþ benim de algýlarým deðiþti. Sokak hayvanlarýna karþý bilinç oluþma noktasýnda verimli bir çalýþma olmasýný diliyoruz. Ýnsanlarýmýza ulaþtýktan sonra halkýn da sokak hayvanlarý ile yaþamaya alýþmasýný önemsiyoruz. Çalýþmada, kedilerin de karakterlerinin olduðunu öðrendim, onlara karþý geliþtirilen ön yargýlarýn yýkýlabileceðini öðrendim. Bu belgeselimizde hayvan ticaretine de biraz olsun deðinmeye çalýþtýk. Dünyada, ülkemizde hayvan ticaretleri var. Bunlar bir can olarak deðil de mal olarak kullanýlýyor. Bu önemli bir konuydu bizim için. Canýn mal olarak satýlmasý çok acý verici bir durum. Ýnsanlar bir hayvan beslemek istiyorlarsa bunu ticaret amaçlý yapýlan yerlerde deðil de sokak hayvanlarýný ya da barýnaklardaki hayvanlarý sahiplenme ile onlara gerçekten iyilik yapmýþ oluruz." ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

10 Kasým 2018 Cumartesi

Yüksekte çalýþma eðitimi

En tehlikeli iþ kollarýndan biri olan elektrik daðýtýmýnda hizmet veren Dicle Elektrik'teki iþ saðlýðý ve güvenliði uzmanlarý, olasý iþ kazalarýnýn önüne geçilebilmesi için saha çalýþanlarýna yüksekte çalýþma eðitimi veriyor. Diyarbakýr'da baþlatýlan bu eðitimler, daha sonra þirketin sorumluluk bölgesini oluþturan Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta gerçekleþtirilecek. Dicle Elektrik, daha önce kendileri de 1. Seviye Yangýn Eðitici Eðitimi ve Yüksekte Çalýþma Eðitici Eðitimi alan ÝSG uzmanlarý aracýlýðý ile yaklaþýk 3 bin 500 saha çalýþanýna yüksekte çalýþma eðitimi vermeye baþladý. Diyarbakýr'da baþlatýlan teorik ve pratik eðitimler, ardýndan diðer illerde gerçekleþtirilecek. Diyarbakýr'da bulunan þirkete ait eðitim sahasýnda çalýþanlara pratik olarak demir,

beton ve aðaç direklere güvenli biçimde týrmanma ve inme eðitimleri verildi. Týrmanma, direk üzerinde çalýþma ve inme sýrasýnda yapýlan hatalara dikkat çekilen eðitim sýrasýnda, bunlarýn neden olacaðý kazalar ve sonuçlarý hakkýnda geçmiþte yaþanan örneklerden de yola çýkýlarak uyarýlar yapýldý. Dicle Elektrik ÝSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, yüksekte çalýþma eðitimiyle ilgili bilgiler verirken, hedeflerinin sýfýr iþ kazasý olduðundan saha çalýþanlarýna sadece teorik ve pratik eðitim vermekle kalmadýðýný belirterek, "Bizim sektörde saha çalýþanlarýnýn tümünün yüksekte çalýþma eðitimi almasý zorunluluktur. Burada da yüksekte çalýþmak durumda olan personellerimize

uzmanlarýmýz tarafýndan teorik ve pratik eðitimler veriliyor. Onlara doðru çalýþma prensiplerini göstererek iþlerini güvenli araç ve ekipmanlarla yapmalarýnýn neden gerektiðini pratikte yaþanmýþ örnekleri ile gösteriyoruz. Bu eðitimler sayesinde iþçi saðlýðýný en fazla tehdit eden yüksekten düþme vakalarý çalýþanlarýn, aldýklarý bu eðitimleri pratikte de uygulamalarý durumunda tehlikesiz bir hal almaktadýr. Hedefimiz sýfýr iþ kazasý olduðundan saha çalýþanlarýmýza sadece teorik ve pratik eðitim vermekle kalmýyor, kesintisiz saha denetimleri yapýyoruz" dedi. Ýhsan ÖZDEMÝR

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement