Page 1

Kaðýt toplayan çocuðu döven þahýs gözaltýna alýndý 2’DE

Diyarbakýr’da mazot kaçakçýlarýna darbe

D

iyarbakýr'da BOTAÞ petrol boru hatlarýnda farklý tarihlerde meydana gelen ham petrol hýrsýzlýðý olaylarýnýn þüphelilerini tespit etmek amacýyla operasyon baþlattý. Operasyonda 14 kiþi gözaltýna alýndý. 3’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

10 Ekim 2019 Perþembe

Baðlar'a ilçesine modern yollar Diyarbakýr'da Diyarbakýr-Þanlýurfa karayolu üzerinde "Kosgeb Yolu" olarak bilinen alanda yapýlan modern yol çalýþmasý ile bu bölgede yýllardýr yaþanan ulaþým sorununu çözüme kavuþturuldu. 2’DE

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Diyarbakýr'a savaþ uçaðý takviyesi Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazýrlýðýný yaptýðý ve 'Barýþ Pýnarý Operasyonu' adýný verdiði Fýrat'ýn Doðusu operasyonu için Diyarbakýr’a savaþ uçaðý takviyesi yapýlmaya baþlandý. 2’DE

Diyarbakýr pamuðu SATIÞA SUNULDU

Kuyumcuyu soymaya kalktýlar Diyarbakýr'da yüzlerinde maske ve ellerinde de silah alan 4 kiþinin kuyumcu dükkanýndaki soygun giriþimi güvenlik kameralarýna yansýdý. 3’DE

“Kredi kartý komisyon oranlarý düþürülmeli” TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Kredi kartý ile yapýlan satýþlarda esnaftan kesilen kredi kartý komisyon oranýnýn düþürülmesi gerektiðini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarýmýzýn kredi kartý ile yaptýðý satýþlarda iþ yerinin cirosuna ve satýþýn vadesine göre deðiþen oranlarda bankadan bankaya farklýlýk gösteren kredi kartý komisyon kesintisi yapýlýyor. Bu da özellikle küçük esnaf ve sanatkarlarýmýzýn omzuna büyük bir yük bindiriyor. Ayakta kalma mücadelesi veren esnafýmýz yüksek kredi kartý komisyon kesintisini kaldýracak durumda deðil." dedi. 8’DE

Diyarbakýr Pamuðunun ilk satýþýný gerçekleþtirmesi için toplantý yapýldý. Beyaz Altýn olarak nitelendirilen Diyarbakýr Pamuðu bundan böyle kendi adýyla iþlem görmesi için ilk adým atýldý. Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hasan Basri Güzeloðlu, Dünyanýn sayýlý pamuk üreticilerinden olan ülkemizde Diyarbakýr, bugün itibariyle üretim hasýlasý açýsýndan üretim yapýlan 4. Ýl olduðunu belirterek, Pamuk üretiminde sadece pamuk boyutunda deðil tekstilin ana girdisi olan pamuk

ana üretiminin yaný sýra çiðitti dediðimiz çekirdeði ile yað sanayisinde, küspesi ile yem sanayisinde, bütün alanlarda pamuðun net ve açýk bir girdi deðeri söz konusu Diyarbakýr gerek pamuk üretiminin gerekse kalitesinin çok önemli bir belirleyici kenttir.''dedi. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, Diyarbakýr'ýn pamuk üretiminin ülke genelinin yüzde 10 ihtiyacýný karþýladýðýný belirterek, "Diyarbakýr bölgesinde þu an 600 bin dönüm pamuk ekimi yapýldýðýný söyledi. HABERÝ 9’DA


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Ekim 2019 Perþembe

Baðlar’a modern yollar Diyarbakýr’a savaþ uçaðý takviyesi Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazýrlýðýný yaptýðý ve 'Barýþ Pýnarý Operasyonu' adýný verdiði Fýrat'ýn Doðusu operasyonu için Diyarbakýr 8'inci Ana Jet Üs Komutanlýðýna savaþ uçaðý takviyesi yapýlmaya baþlandý. Savaþ uçaklarý Diyarbakýr'daki filolara katýlýrken, üs komutanlýðýnda izinlerin kaldýrýldýðý ve her an harekete geçme alarmý verildiði belirtildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn ülkemizi tehdit eden Suriye kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon sinyali vermesinin ardýndan Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn Ortadoðu'ya en yakýn hava üssü olan Diyarbakýr 8'inci Ana Jet Üs Komutanlýðýnda hareketli anlar yaþanmaya baþladý. Hava üssünde turuncu alarm verilirken, ikinci bir emre kadar izinlerin kaldýrýldýðý bildirildi. Pilotlarýn her an harekete geçecek þekilde hazýr olduðu hava üssüne Balýkesir ve Amasya Merzifon'dan 10 adet takviye savaþ uçaðý gönderildi. Güvenlik kaynaklarý Türkiye'nin deðiþik bölgelerinde bulunan hava üslerinden Diyarbakýr'a savaþ uçaðý takviyesinin devam edeceðini dile getirdi. Diyarbakýr 8'inci Ana jet Üs Komutanlýðýnda izinlerin kaldýrýlmasýyla birlikte personelin her an operasyona hazýr þekilde beklediði belirtildi. ÝHA

Kaðýt toplayan çocuðu döven þahýs gözaltýna alýndý Diyarbakýr'da kaðýt toplayan çocuðu döven þahýs, güvenlik güçleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü ekipleri, kaðýt toplayan çocuðu döven þahsý yakalamak için çalýþma baþlattý. Zanlýnýn F.C. olduðu tespit eden güvenlik güçleri, dün saat 11.00 sularýnda þahsý yakalayarak gözaltýna aldý. Polis merkez amirliðine götürülen zanlýnýn emniyetteki iþlemlerinin devam ettiði öðrenildi. ÝHA

Diyarbakýr'da Diyarbakýr-Þanlýurfa karayolu üzerinde "Kosgeb Yolu" olarak bilinen alanda yapýlan modern yol çalýþmasý ile bu bölgede yýllardýr yaþanan ulaþým sorununu çözüme kavuþturuldu. Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, "Vatandaþlarýmýz þehrimize layýk olan modern ve geniþ yolu bu haftadan itibaren kullanabileceklerdir" dedi.

Diyarbakýr'da þehir içinde ve kýrsal bölgelerde yol yapým ve bakým çalýþmalarýný sürdüren Baðlar Belediyesi, yýllarýn ihmali olan bir yolu daha kente kazandýrdý. Baðlar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, bir haftalýk çalýþma ile önce yolun alt yapýsýný hazýrladý, ardýnda da üst yapýsýný tamamlayarak yolu hem þehir içi hem de þehirler arasý ulaþýma hazýr hale getirdi. Ekiplerin çalýþmalarý sonucu Diyarbakýr-Þanlýurfa karayolu üzerinde "Kosgeb Yolu" olarak bilinen alanda modern yol çalýþmasý gerçekleþtirilerek yeni ve modern görünüm kazandý. Daha önce 5 metre olan yolun geniþliði 15 metreye ve uzunluðu 1100 metreye yükseltilirken, ayný zamanda çevre yoluna baðlantý saðlanarak þehirler arasý geçiþlere de nefes aldýran yolun bu haftadan itibaren ulaþýma açýlacaðý kaydedildi. Karacadað bölgesindeki arazilerde bulunan bazalt taþlarýný belediyeye ait konkasör atölyesinde iþletip yol malzemesi haline getirerek yol çalýþmasýný gerçekleþtirdiklerini belirten Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, hizmete susamýþ olan bölge halkýný mutlu etmek için gece gündüz çalýþmalar yaptýklarýný söyledi.

Beyoðlu, "Vatandaþlarýmýzýn layýk olduðu güzel hizmetlerden birini daha kazandýrdýk. Yýllardýr olmayan, yapýlmayan bu yolu kýsa sürede tamamlayarak hazýr hale getirdik. Hem Kosgeb bölgesine giden iç ulaþým bölgesi, hem de çevre yolu ile baðlantý kurarak þehirler arasý ulaþýmý rahatlata-

cak. Yaptýðýmýz her hizmet ve çözdüðümüz her sorun bizi mutlu etmeye yetiyor. Diyarbakýr Valimiz ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekilimiz Hasan Basri Beyoðlu'nun öncülüðünde kentimize güzel hizmetler kazandýrmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Kerem DOÐAN


GÜNCEL

10 Ekim 2019 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Mazot kaçakçýlarýna darbe: 14 gözaltý Yüzlerinde maske ellerinde silahla kuyumcuyu soymaya kalktýlar Diyarbakýr'da yüzlerinde maske ve ellerinde de silah alan 4 kiþinin kuyumcu dükkanýndaki soygun giriþimi güvenlik kameralarýna yansýdý. Olay, geçtiðimiz aylarda Yeniþehir ilçesi Þehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanýnda yaþandý. Edinilen bilgilere göre, yüzlerinde maske ve ellerinde de silah bulunan 4 þahýs, Þehitlik Caddesi üzerine gelerek burada bulunan kuyumcu dükkanýný bir süre izlemeye aldý. Bir süre sonra, dýþarýda bekleyen zanlýlardan biri belinde bulunan tabancayý çekip kuyumcu dükkanýnýn içerisine girerek, silahý iþ yeri sahibine yönlendirdi. Bu sýrada iþ yeri sahibi de silahýna davranýnca soyguncular bölgeden kaçtý. Soygun giriþimi güvenlik kamerasýna saniye saniye yansýrken, olay sonrasý polis ekipleri þüphelilerin yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Polis ekipleri tarafýndan yapýlan teknik takip ve incelemenin ardýndan 4 þüpheli yakalanarak gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlar emniyetteki iþlemlerinin tamamlanmasý sonrasý adliyeye sevk edildi. Hakim karþýsýna çýkan zanlýlardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise kontrol þartý ile serbest býrakýldý. ÝHA

Diyarbakýr'da BOTAÞ petrol boru hatlarýnda farklý tarihlerde meydana gelen ham petrol hýrsýzlýðý olaylarýnýn þüphelilerini tespit etmek amacýyla operasyon baþlattý. Operasyonda 14 kiþi gözaltýna alýndý.

Diyarbakýr'da BOTAÞ petrol boru hattýndan farklý tarihlerde yakýt çalan çeteye yönelik yapýlan operasyonda 14 kiþi gözaltýna alýndý. Diyarbakýr Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði, BOTAÞ

petrol boru hatlarýnda farklý tarihlerde meydana gelen ham petrol hýrsýzlýðý olaylarýnýn þüphelilerini tespit etmek amacýyla operasyon baþlattý. 14 Mayýs 2019 tarihinde baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Diyarbakýr il merkezi, Þanlýurfa'nýn Viranþehir Ýlçesi, Mardin'in Derik ve Kýzýltepe ilçelerinde 5 Ekim 2019 tarihinde 86 personel ile birlikte eþ zamanlý operasyon gerçekleþtirildi. Operasyonlarda 14 þüpheli þahýs yakalanarak gözaltýna alýnýrken, gözaltýna alýnan þüpheli þahýslarýn ikamet ve iþ yerlerinde yapýlan arama sonucunda 1 adet AK-47 Kaleþnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet G1 marka uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsýz av tüfeði, 300 adet AK-47 tüfeðe ait dolu fiþek, 98 adet G1 tüfeðe ait dolu fiþek, 3 adet av tüfeðine ait dolu kartuþ, suçta kullanýldýðý deðerlendirilen malzemeler ve 60 litrelik bidon içerisinde yapýlan analiz sonucu ham petrol olduðu belirlenen akaryakýt ele geçirildi. 7 Ekim 2019'da Mardin'in Derik ilçesi ile Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesi arasýndaki D400 karayolu 41. kilometresinde bulunan tek

Kontrolden çýkan araç takla attý: 3 yaralý Diyarbakýr'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði araç, takla atarak yoldan çýkmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Olay, Diyarbakýr-Mardin kara yolu üzerinde yaþandý. Edinilen bilgilere göre, 21 SA 519 plakalý hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çýktý.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil saðlýk ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kiþi, olay yerinde yapýlan ilk müdahalelerinin ardýndan ambulanslarla çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Yaralýlarýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken, kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA

katlý baraka ve müþtemilatýnda yapýlan aramada toprak altýna gömülü depolama ve satýþ amaçlý boþ akaryakýt tankeri bulundu. Operasyonla ilgili olarak gözaltýna alýnan þüpheli þahýslardan 7'si çýkarýldýðý adli mercilerce tutuklanýrken, 2 þüpheli þahýs ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan, 5 þüpheli þahýs da adli kontrol kararý ile serbest býrakýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

1 kiþinin ölümüyle baþlayan kan davasý barýþla sonuçlandý Bitlis'in Hizan ilçesinde 1 kiþinin hayatýný kaybetmesiyle baþlayan kan davasý barýþla sona erdirildi. 3 yýl önce çýkan ve 1 kiþinin ölümüne neden olan kavganýn ardýndan Karabaþ ve Bozkan aileleri arasýnda baþlayan kan davasý, kanaat önderlerinin giriþimleri sayesinde barýþla sonuçlandý. Bediüzaman Ulu Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ý Kerim'in okunmasýyla baþlayan tören, misafirlerin konuþmalarýyla devam etti. Törende konuþan eski bakanlardan Edip Safder Gaydalý, ailelere teþekkür ederek, husumetin sona erdirilmesinin önem arz eden bir olay olduðunu vurguladý. Aileler arasýnda zaman zaman husumetlerin yaþandýðýný anlatan Gaydalý, "Rahmetli Cumhurbaþkanlarýmýzdan Süleyman Demirel derdi ki 'barýþmasýný bilmeyen kavga etmesin.' Beþerdir, þaþar ama önemli olan hatada ýsrar etmemektir. Bu iki ailemiz uzun süredir küstüler. Bir kýsmý da burayý terk etmiþti. Önemli olan kötülükte ýsrar etmemektir. Þimdi bakýyorum ki zamanýmýzý bu tip

barýþlarla geçiriyoruz. Bizim aslýnda bu tür olaylarý yaþamamamýz için üretmeye, çalýþmaya ihtiyacýmýz var. Bizler Bitlis olarak bir bütünüz. Bu tür kötülüklere tevessül etmeyelim. Baþta iki ailenin büyükleri olmak üzere barýþta emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Tatvan Kaymakamý Mehmet Ali Özkan da Müslümanlar arasýndaki husumeti sona

10 Ekim 2019 Perþembe

erdirmenin Allah'ýn emri olduðunu belirterek, "Her þey Yüce Allah'ýn emrini, Hazreti Peygamberin sünnetini yerine getirmek üzere burada toplanmýþ bulunuyoruz. Bugün kucaklaþacak gönüllerin bir daha ayrýlmamak üzere bir arada olmasýný temenni ediyorum. Bu güzel günde bizleri bir araya getiren baþta bakanýmýz olmak üzere emeði geçen vatandaþlarýmýza ve en önemlisi de iki ailemizin büyüklerine þükranlarýmý arz ediyorum. Aile büyükleri bu iþin baþýný çekmezse, bu iþin ucundan tutmazsa, 'elleri kavuþturup Allah'ýn emrine, peygamberin sünnetine uyacaðýz' demeseler burada bir araya gelmezdik. Önemli olan tövbe etmek, piþman olmaktýr. Biz müminlere düþen görev; taraflarý barýþtýrmak, bir araya getirmektir. Hepimiz kardeþiz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan dualar eþliðinde Kur'an-ý Kerim'in altýndan geçerek barýþ yemini eden aile mensuplarý kucaklaþarak barýþtý. Barýþ törenine; Bitlis Ýl Emniyet Müdürü Yaman Aðýrlar, Bitlis Ýl Jandarma Komutaný Nail Ýlbey, Bitlis Ýl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, Ýlçe Müftüsü Murat Demir, Hizan Belediye Baþkaný Cezail Aktaþ, kanaat önderleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. ÝHA

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 38’inci gününde Çocuklarýnýn daða kaçýrýldýðýný iddia eden ailelerin HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde baþlattýklarý oturma eylemi, 37'nci gününe girdi. Daða götürülen Kýzý Mekiye'ye seslenen Anne Hüsniye Kaya, "Kýzým Mekiye devletin þefkatli kollarýna teslim ol. Artýk yolun sonuna gelindi. Öldürülmeden sen ve arkadaþlarýnla birlikte teslim ol" dedi. Çocuklarýnýn daða kaçýrýldýðýný iddia eden ailelerin HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde baþlattýklarý oturma eylemi, 37'nci gününde devam ediyor. Kýzý Mekiye Kaya'nýn 5 yýl önce terör örgütü üyeleri tarafýndan kaçýrýldýðýný belirten acýlý anne Hüsniye Kaya, 37 gündür HDP önünde eylem yapýyor. Türkçe bilmediði için Kürtçe konuþan Kaya, kýzýndan yaklaþýk 5 yýldýr haber alamadýðýný söyledi. Kaya, "Þu ana kadar kýzým sesini bile duymadým. Gezmediðim baþvurmadýðým hiçbir yer kalmadý. Hiçbir haber alamdým. Kýzýmý HDP'lilere müzahir kiþilerce götürüldü. Kýzýmý okuldan kandýrdýlar sonrada HDP'ye teslim ettiler. O günden bu yana haber alamadým" dedi. Kýzýna seslenen acýlý anne Hüsniye Kaya, "Kýzým Mekiye, kendini devlete teslim et, devlet sana hiçbir þey yapmaz. Yanýndakiler belki seni tehdit ediyorlar, belki diyorlar annen seni aramýyor ve sevmiyor ve belki sana cesaret ilaçlarý verip seni bizlere karþý kýþkýrtýyorlar. Kýzým Mekiye öyle bir þey yok. Artýk yolun

sonundasýnýz. Teslim olun yoksa hepinizi öldürecekler. Senden rica ediyorum kýzým, kendini devlete teslim et. Bütün arkadaþlarýna da söyle onlarda teslim olsunlar devlet size sahip çýkacaktýr" diye konuþtu. Tatvan Gönüllüleri'nden ailelere ziyaret Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen ve kendilerine Tatvan Gönüllüleri adýný veren bir grup, oturma eylemi baþlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Heyet ailelerle görüþtükten sonra basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna basýn açýklamasýný Rýdvan Kökel

okudu. Tatvan Gönüllüleri olarak, çocuklarý daða kaçýrýlan ailelerin acýlarýný paylaþtýklarýný ve direniþlerini caný gönülden desteklediklerini kaydeden Kökel, "Zulüm, acý, gözyaþý, nereden ve kimlerden gelirse gelsin, siyasi görüþüne, mezhebine, meþrebine ve inancýna bakýlmaksýzýn tepkimizi vermek, sonuna kadar maðdurun ve mazlumun yanýnda olacaðýmýzý göstermek için buradayýz. Bugün burada bulunan fedakar annelerimizin arþa yükselen feryatlarý ve yürekleri daðlayan gözyaþlarý, aslýnda; uzun yýllardýr bu vatanýn ayný kahrý ve ayný çileyi çekmiþ tüm annelerin feryadýdýr. Anneler, evlatlarýnýn daðlara götürülmesini istemiyor. Anneler bugüne kadar, daðlara götürülen evlatlarýna bir an önce kavuþmak istiyor, buna kulak verilmeli, hiçbir güç

annelerin iradesine karsý koyamaz ve koymamalýdýr. Bugün gelinen noktada, kimi anneler mezar baþýnda; evlat, eþ ve baba acýsýný çekiyor, kimi de daðlarda ve bayýrlarda evlatlarýnýn akýbetini araþtýrýyorlar. Artýk bu annelerin feryadýna kulak verilmeli ve sadece bu acý buradaki annelerin deðil, baþta tüm annelerin ve vicdan sahibi herkesin, bu acýyý ta yüreðinin derinliklerinde hissederek, paylaþmalarý gerekmektedir. Bu annelerin bir an önce gül kokulu evlatlarýna kavuþmalarý için 82 milyonun bir bütün olarak seferber olmasý lazým. Biz Tatvan Gönüllüleri olarak, Her türlü terörün ve bölücülüðün karþýsýndayýz. Artýk ülkemizin terör belasýndan kurtulma vakti geldi ve geçiyor. Hepimiz önce topraklarýmýzda huzur ve annelerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Yüreði yanan bu annelerin haklý feryatlarýna sonuna kadar katýlýyor, Tatvan'dan gelen Gönüllüler olarak, hem bayraðýmýzýn hem de annelerimizin yanýnda olduðumuzu tekrar ifade ediyoruz ve Kürtçe 'Edi Bese', Türkçe de Yeter Artýk diyoruz" dedi. ÝHA


10 Ekim 2019 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

“En büyük zenginliðimiz birlik ve beraberliðimizdir” Çeþitli toplantýlara katýlmak için Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine giden Vali ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, esnaf ve vatandaþlarla buluþtu. Güzeloðlu, "Huzur ve güven içerisinde ülkemizin, Diyarbakýr'ýmýzýn ve Çermik'in kalkýnmasýný saðlamak. Daha iyiye ve güzele giderken el ele ve gönül gönüle birlikte hizmet vermek ve katký saðlamak. Bunu yaptýðýmýz takdirde Ýnþallah gelecek her gün bugünkünden çok daha güzel olacak. Çünkü bunu yapacak gücümüz var. Ýrademizi var. Zenginliðimiz var. En büyük zenginliðimiz de bu birlik ve beraberliðimizdir. Allah bozmasýn" dedi. Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine giden Diyarbakýr Valisi ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, "Esnaf ve Halk Buluþmasý" toplantýsýna katýlarak esnaf ve vatandaþlarla bir araya geldi. Çermik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapýlan "Esnaf ve Halk Buluþmasý" toplantýsýna Sayýn Valimiz ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu'nun yaný sýra Çermik Ýlçe Kaymakamý Nazlý Demir, Vali Yardýmcýsý ve Diski Genel Müdürü Ahmet Naci Helvacý, Ýl Emniyet Müdürü Þükrü Yaman, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Mustafa Erdem, Belediye Baþkaný Þeyhmus Karamehmetoðlu, DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, Karayollarý Bölge Müdürü Ökkeþ Ceylan, Ýl Tarým ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum yöneticileri, oda baþkanlarý, esnaflar ve vatandaþlar katýldý. "Esnaf ve Halk Buluþmasý" toplantýsýna katýlanlara hitap eden Sayýn Güzeloðlu, Çermik'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduðunu söyledi. Konuþmasýnýn baþýnda toplantýnýn düzenlenmesine öncülük eden Diyarbakýr Esnaf Odalarý Birliði Baþkaný Alican Ebedinoðlu'na teþekkür eden Sayýn Güzeloðlu, tek hedeflerinin huzur ve güven içerisinde kalkýnma olduðu belirtti. Mahalle muhtarlarý, kanaat önderleri ve STK'lar ile yapýlan toplantýya atýfta bulunan Güzeloðlu, "Çermik'te bugün yaklaþýk 3 saatlik bir toplantýda devam eden yatýrýmlarý, yapacaðýmýz hizmetleri özellikle 2020 yýlýnda Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýmýz olarak yatýrým bütçemizi gözden geçirdik. Her bir talebi, her bir yatýrýmý, altyapýdan, yoldan, içme suyundan, karayollarýnýn yatýrýmlarýna kadar sosyal-kültürel altyapý projelerine kadar gözden geçirdik. Bütün bunlarýn bir tek hedefi var; Bugünümüzü dünden yarýnýmýzý bugünden daha iyi eðlemek. Huzur ve güven içerisinde ülkemizin, Diyarbakýr'ýmýzýn ve Çermik'in kalkýnmasýný saðlamak. Daha iyiye ve güzele giderken el ele ve gönül gönüle birlikte hizmet vermek ve katký saðlamak. Bunu yaptýðýmýz takdirde Ýnþallah gelecek her gün bugünkünden çok daha güzel olacak. Çünkü bunu yapacak gücümüz var. Ýrademizi var. Zenginliðimiz var. En büyük zenginliðimiz de bu birlik ve beraberliðimizdir. Allah bozmasýn" dedi. Çermik ilçesinin sadece bölge ve Diyarbakýr'ýn deðil, termaldeki tek merkez ve Türkiye'nin bir marka kenti haline geleceðini dile getiren Güzeloðlu, "Bununla ilgili çalýþmalarda hamdolsun düne göre çok daha iyiyiz. Ama daha iyisini istiyoruz. Öncelikle biraz önce ifade ettiklerimizin bir kýsmýný esnaflarýmýz ile paylaþmak için ifade edeceðim. Çermik'in ulaþýmýnda Ergani'de Siverek baðlantýlarýnýn karayolu baðlantýsýnýn en kýsa zamanda ve Ýnþallah çok nitelikli bir standartta tamamlanmasýnýn peþin-

deyiz. Devam eden 2020 yatýrým programýnda bunun hayata geçmesi ve böylelikle eriþimin kolaylaþmasý, esnafýmýzýn termal ve saðlýk için Çermik'e gelen herkesle ticaretini arttýrmasý, nafakasýný, gelirini çoðaltmasý. Çünkü termal turizmin sadece turizm iþletmesine deðil oraya gelen her kiþi üzerinden esnafýna vatandaþýna çok büyük bir katkýsý olduðunu biliyoruz. Bunu da saðlayacaðýz. Geçen yýldan kalan altyapýlarda yol ve benzerlerini de inþallah bu yýl Karayollarýmýz bitiriyor. Sanayiye kadar olan yeri söyledik. Onu da bitireceðiz. Bittikten sonra da alanda refüj düzenlemesi, peyzaj düzenlemesini iki tarafta gerekiyorsa parke düzenlemesini kýsaca çiçek gibi giriþi olacak. Çermik'in içinde pýrýl pýrýl bir geçiþi Ýnþallah saðlayacaðýz. Turizm Bölgesi'nde turizm mastýr planýnýn ne yapýlacaðýnýn, Ne olmasý gerektiðinin, þu anda çalýþmasýný baþlattýk. Çünkü bir planýnýzýn olmasý lazým. Ne yapacaksýnýz? Nasýl yapacaksýnýz? Ne zamanda yapacaksýnýz? Onu çalýþýyoruz. O bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdiðimiz zaman ki içine o projenin Çermik'te kesinlikle fizik tedavi merkezi koyacaðýz. Sadece yazýn gelen deðil ya da belli zaman gelen deðil 12 Ay tedavi için gelen herkese hizmet eden böylelikle sürekli orada ilçeye Turizm ve ekonomik anlamda katký veren bir döngü gerçekleþecek. Yine merkezde üniversitemize baðlý buna baðlý eðitim veren ve turizm baðlamýnda nitelikli eleman yetiþtiren bölümlerin açýlmasýný Ýnþallah 2021 eðitim yýlýnda planlýyoruz. Özellikle merkezde Çok uzun zamandýr hem Kaymakam Haným hem Belediye Baþkanýmýz haklý olarak sokak saðlýklýlaþtýrýlmasý ve çaðdaþlýðýn kazandýrýlmasý. Dün Kalkýnma Ajansý toplantýmýzý yaptýk onunda projede desteðini saðladýk. Ýnþallah Çermiðimize o da hayýrlý olsun. Onu da buradan sizinle paylaþýyorum. Tarýmda biraz önceki toplantýda ifade edildi. Özellikle tarýmsal ürünlerin markalaþmasýnda ve esnaf üzerinden bunun satýþa konu edilmesinde biz hem Büyükþehir Belediyesi olarak hem Kýrsal Kalkýnma birimi olarak hem de Tarým Bakanlýðý olarak desteðimize

devam edeceðiz. Özellikle yerel markalaþmada Çermiðin organik ürünlerinde badem vb. ürünlerinde ve bunlarýn son ürüne dönüþmesinde yapacaðýmýz katkýyla aslýnda yerel ekonomide tarýmdan ticarete üretimden turizme kadar bir döngü gerçekleþecek. Çermiðe ne kadar çok insan getirirsek ne kadar çok kiþiyi Çermik ile buluþturursak Çermik'te esnafýmýzýn ve insanýmýzýn hayatý ve ekonomisi geliþmiþ olacaktýr. Özellikle termal turizmde yeni sondaj kuyularý açarak var olan su kapasitesi ve var olan rezervlerin çoðaltýlmasýný saðlayacaðýz. Bu kullanýlabilir suyun sadece termalde deðil tarýmda þehir ýsýtmasýnda ve benzeri diðer alanlarda kullanýlmasý gibi Çermik'e çok yüksek bir nitelik kazandýran Türkiye çaplý bir çekim merkezi konumuna getirecektir. Özellikle termale baðlý sera yetiþtiriciliði, sebze ürünleri ve buna baðlý gelir artýþý Çermik ekonomisinde ve tarým merkezi olmak üzere geliþme perspektifinde çok yeni bir çýðýr açmýþ olacaðýz. Biz biliyoruz ki esnaf bu ülkenin milletin kendisidir, gerçeðidir. Devraldýðý terbiyeyle edeple kapýsýný gönlünü sofrasýný açýk tutan gönül eridir. Yok ve yoksula para pul beklemeden yardým eden, kârýný düþünmeden komþusunun siftahýný gerçekleþtiren ayný zamanda bizi temsil eden Hakikaten bu milletin kendisidir. Onun için esnafýmýzýn geliþmesi ve kalkýnmasý demek aslýnda ülkenin kentin ve Çermik'in kalkýnmasý demektir. Böyle deðerlendiriyoruz. Diðer kurumlarýmýzda da yaklaþýmý böyle gerçekleþtiriyoruz. Belediye Baþkanýmýz, Kaymakam hanýmýn iþbirliði ile Çermik'in geliþmesi ve kalkýnmasýnda bize ilettiklerini çok çabuk karþýlamaya çalýþýyoruz. Çermik Bölgesinde teröre karþý dimdik duran, varlýðýyla dosta güven düþmana ürperti veren birlik ve beraberliðiyle bunu net gösteren bir Ýlçemiz. Onun için Çermik hizmetin en iyisini hak ediyor. Bizde bunun en iyisini yapmak için gayret ediyoruz" þeklinde konuþtu. Felat BOZARSLAN


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

10 Ekim 2019 Perþembe


10 Ekim 2019 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

28 madalyalý þampiyon yumurta satarak ailesine destek oluyor Türkiye'nin üç büyük atletizm kulübünde forma giyen ve 28 madalya kazanan üniversite mezunu 22 yaþýndaki Nihat Tokmak, maddi sýkýntýlardan dolayý ailesine bakmak için aktif sporculuk kariyerini sonlandýrýp pazarlarda yumurta satmaya baþladý. Fýrsat buldukça antrenman da yapan ve yumurta satarak üniversiteyi de bitiren genç sporcu, 2020 Survivor'a katýlýp yarýþmak istiyor. Elazýðlý atlet Nihat Tokmak 12 yýl boyunca sürdürdüðü aktif sporculuk kariyerini sonlandýrýp pazarcýlýða baþladý. Türkiye'nin önemli kulüplerinden Fenerbahçe, Ankara ve Mardin Büyükþehir Belediyespor takýmlarýnda yarýþmalara katýlan Tokmak, önemli baþarýlar yakalamasýna raðmen sporculuk kariyerini noktalayýp, Elazýð pazarlarýnda yumurta satmaya baþladý. Sporculuk kariyerin-

de çok sayýda Türkiye þampiyonluðu elde edip 28 madalyanýn sahibi olan Tokmak, fýrsat buldukça antrenman da yapýyor. Yumurta satarak üniversite eðitimini tamamlayan þimdi de ailesine destek olan Tokmak, Survivor yarýþmasýna katýlýp yarým býraktýðý atletizme kaldýðý yerden devam etmenin hayalini kuruyor. Fýrat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Nihat Tokmak, "12 yýl boyunca atletizm sporuyla uðraþtým. Ailemin bazý maddi sýkýntýlarýndan dolayý spora ara vermek zorunda kaldým. Þu anda pazarda yumurta satarak ailemi geçindiriyorum. Pazarda çalýþarak hem okul hayatýmý sürdürdüm hem de aileme destek çýktým. Atletizmde üç büyük kulüpte yer aldým. Fenerbahçe, Ankara Büyükþehir Belediyespor veMardin Büyükþehir Belediye'de atletizmle uðraþtým. Ayný zamanda Muþ kulübünde de aktif sporculuk yaptým. Birçok Türkiye þampiyonluklarý elde ettim. Hem bireysel hem de takým oyunlarýnda atletizmde baþarýlar aldým. Ailemin bazý maddi sýkýntýlarýndan dolayý atletizme ara vermek zorunda kaldým" dedi.

"Atletizmden kopamýyorum" Pazarcýlýðýn zor ve yorucu olduðunu dile getiren Tokmak, "12 yýl boyunca aktif sporculukla uðraþtým ve çok güzel hayallerim vardý. Bu hayallerimi gerçekleþtiremediðim için çok üzgünüm. Sürekli gözüm arkadaydý yani atletizmden kopamýyordum. Arada bir akþamlarý koþuyorum. Survivor'a katýlmak istiyorum. Orada tekrardan kendimi tanýtmak istiyorum. Güzel þeyler yapmak istiyorum ve Survivor tam aradýðým yer. Çünkü Survivor'daki tüm þeyler atletizmle alakalý. Ben de orada baþarýlý olacaðýma inanýyorum. 2020 Survivor'da yer almak istiyorum" diye konuþtu. Tokmak'ýn pazardan esnaf arkadaþlarý da Nihat'ýn yarýþmaya katýlmasý halinde baþarýlý olacaðýna inanýyor. Elazýð semt pazarlarýnda büyük bir aile olduklarýný söyleyen Ahmet Aðýrman (21), "Özellikle Nihat kardeþimizle her zaman birlikteyiz. Ýnþallah Survivor'a seçilir. Seçilirse baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Maddi sýkýntýlarýndan dolayý burada çalýþmak zorunda kendisi. Baþarýlarý var, Türkiye þampiyonluklarý var. Ýnþallah seçilir ve kazanacaðýna da inanýyorum" ifadelerini kullandý. 15 senedir pazarcýlýkla uðraþtýðýný söyleyen Aykut Özbey ise, "Nihat ekmeðini çýkarýyor burada. Atletizmde önemli dereceleri var. Kendisi efendiliðiyle, saygýsýyla bilinen bir insandýr. 5-6 yýldýr tanýyorum. Dileriz hedeflerine varýr ve Survivor'a gider. Acun Ilýcalý'ya da buradan sesleniyoruz koyu bir Fenerbahçeli olarak. Kendisinin Survivor'a katýlmasýna inþallah onay verir" þeklinde konuþtu. Pazarda çorap satan esnaflardan Yahya Ökmen de, "Mükemmel bir aile ortamýmýz var burada. Ben de burada esnafým. Nihat'ýn sporda baþarýlý olduðuna inanýyorum" diye konuþtu. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

10 Ekim 2019 Perþembe

TESK Genel Baþkaný Palandöken:

“Kredi kartý komisyon oranlarý düþürülmeli” TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Kredi kartý ile yapýlan satýþlarda esnaftan kesilen kredi kartý komisyon oranýnýn düþürülmesi gerektiðini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarýmýzýn kredi kartý ile yaptýðý satýþlarda iþ yerinin cirosuna ve satýþýn vadesine göre deðiþen oranlarda bankadan bankaya farklýlýk gösteren kredi kartý komisyon kesintisi yapýlýyor. Bu da özellikle küçük esnaf ve sanatkarlarýmýzýn omzuna büyük bir yük bindiriyor. Ayakta kalma mücadelesi veren esnafýmýz yüksek kredi kartý komisyon kesintisini kaldýracak durumda deðil. Kredi kartý kullanýmý her geçen gün artarken esnafýmýzýn da çaða ayak uydurabilmesi için komisyon oranlarýnýn düþürülmesi þart" dedi.

Kuyumcular altýn fiyatlarýný öngöremiyor Adana Kuyumcular Odasý Baþkaný Oðuz Baþman, Türkiye'nin Fýrat'ýn doðusuna yönelik operasyonu ve Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Baþkaný Donald Trump'ýn ekonomi tehdidi sonrasý yükselen altýn ve döviz fiyatlarýyla ilgili, "Herhangi bir müdahaleden sonra dünyada Amerika, Avrupa Birliði veya dünya bankalarýyla aramýzdaki iliþkilerin ne boyuta bizim ekonomimize ne þekilde bir müdahale olacaðý bilinmemekte" dedi. Geçen Aðustos ayýnýn 26'sýnda ABD ve Çin arasýnda artan ticaret gerilimi nedeniyle Türkiye saatiyle gece 00.00'dan sonra açýlan Asya piyasalarýnda sert satýþlar yaþandý ve gram altýn 311 lirayý gördü. Bunun üzerine geçen 43 gün içerisinde ABD ve Çin'in görüþmelere baþlamasý sonrasý gram altýn 270 liraya kadar düþtü. Düzensiz seyir izleyen altýn fiyatlarý dün Türkiye'nin Fýrat'ýn doðusuna yönelik operasyon kararýný verdiði Barýþ Pýnarý Harekatý sonrasýnda tekrar yükseliþe geçti. Bunun üzerine akþam saatlerinde ABD Baþkaný Donald Trump'ýn Türkiye'nin ekonomisini

tehdit ederek attýðý tweet sonrasý ise gram altýn fiyatlarý 280 lirayý gördü. Þu anda 278 liradan iþlem gören altýn fiyatlarýyla ilgili Adana Kuyumcular Odasý Baþkaný Oðuz Baþman, ÝHA muhabirine açýklamalarda bulundu. "Dövizin atak yapmasý fiyatlarý yukarý çekti" Ons bazýnda dünya genelinde altýn fiyatlarýnýn düþtüðünü ancak Türkiye'de dövizin artmasý sonucu gram altýn fiyatlarýnýn arttýðýný kaydeden Baþman, "Son zamanlarda Suriye ile ilgili olan geliþmeler, Amerika ile olan iliþkilerimizi de etkilemekte. Donald Trump gibi önceden ne yapacaðý belli olmayan, dünya siyasetinin talihsiz yüzlerinden bir adamýn Amerika gibi süper gücün baþýna geçmiþ olmasý dünyanýn yeniden þekilleneceði veya yeniden gündeme geleceði gibi algýlanmaya baþladý. Buna baðlý olarak da dünya genelinde ons bazýnda altýnýn zayýflamasý, geriye düþmesi iç piyasada Suriye olaylarýndan dolayý dövizin atak yapmasý fiyatlarda Türkiye piyasalarýnda altýn fiyatlarýný yukarý çekti" diye konuþtu. "Operasyondan sonra göreceðiz" Piyasanýn Suriye olaylarýnýn nasýl biteceðini tahmin edemediði için fiyatta istikrarsýzlýk olduðunu aktaran Oðuz Baþman, "Orada çatýþmadan veya herhangi bir müdahaleden sonra dünyada Amerika, Avrupa Birliði veya dünya bankalarýyla aramýzdaki iliþkilerin ne boyuta geleceðini özellikle dün Trump'ýn yaptýðý saçma sapan tehditten sonra bizim ekonomimize ne þekilde bir müdahale olacaðý bilinmemekte. Altýn fiyatlarýnýn artmasýný da döviz fiyatlarýnýn týrmanýþa geçmesine baðlamaktayýz. Bu böyle devam edecek mi, bunu ancak operasyon yapýlacaksa operasyondan sonra göreceðiz" ifadelerini kullandý. Öte yandan Baþman, Amerika ile karþý karþýya gelinmezse ve Türkiye'nin Suriye'de gerekli ortamý saðlamasý halinde fiyatlarýn düþebileceðini de söyledi. ÝHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Kredi kartý komisyonlarý ile esnaf ve sanatkarlarýn kazancýna ortak olunduðunu söyledi. Palandöken, "Günümüzde kredi kartý kullanýmý her geçen gün artýþ gösteriyor. BKM verilerine göre bu yýlýn ilk 6 ayýnda kredi kartlarý ile nakit çekim haricinde 384 milyon 630 bin 37 liralýk alýþveriþ yapýldý. Bankalar bu alýþveriþlerden kestikleri komisyon oranlarý ile esnafýmýzýn kazancýna ortak oluyor. Kredi kartý ile satýþ yapan esnafýmýz parasýný ertesi gün almak istediðinde yüzde 3 ile 5 arasýnda deðiþen oranlarda kesinti yapýlýyor. Satýþ yaptýktan sonra 20-30 gün beklemeyi göze alýrsa o zaman komisyon oranlarý düþüyor. Ancak peþin ödeme yapan ve onlarca kalemde maliyeti olan esnafýmýz yaptýðý satýþýn karþýlýðýný bir an önce almak istiyor. Vade arttýkça komisyon oraný arttýðý için esnafýmýz sýkýntýya giriyor. Alacaðýn bir ay sonra ödenmesi çözüm deðil. Veresiye defterinde olan risk kredi kartýnda yok. Bu yüzden bankalar komisyon oranlarýnda daha esnek olmalý" diye konuþtu. Birçok büyük maðaza tarafýndan kredi kartý komisyon oranlarýnýn ürün fiyatlarýna yansýdýðýný dile getiren Palandöken, "Büyük maðazalar ürün fiyatlarýna kredi kartý komisyon oranlarýnýn maliyetini ekleyip etikete yansýtabiliyor. Bir kazaðýn üzerine tek çekim ya da taksitli çekim olmak üzere deðiþen iki fiyatlý etiket yapýþtýrýlýyor. Oysa esnafýmýz zaten iþ yapamazken bir de bu maliyeti ürün fiyatlarýna eklerse vatandaþtan tepki alýr. Ýþ yapamayan esnaf ürün fiyatlarýný artýramaz. Günümüz þartlarýnda esnafýn kredi kartý satýþlarýný iptal edip sadece nakit çalýþma gibi bir lüksü de yok. Esnafýn kredi kartýndan soyutlanmasý çað dýþý olur. Vatandaþlar kart kullanmayacaðý ya da taksit yaptýrmayacaðý ürünü almaktan vazgeçer. Bu da esnafýmýzýn iþlerinin iyice kötüye gitmesi demektir. Küçük esnafa kredi kartý komisyon oranlarýnda acilen bir kolaylýk getirilmeli" þeklinde konuþtu. ÝHA


10 Ekim 2019 Perþembe

POLÝTÝKA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Diyarbakýr’ýn beyaz altýný kendi adýyla iþlem görecek Diyarbakýr Pamuðunun ilk satýþýný gerçekleþtirmesi için toplantý yapýldý. Beyaz Altýn olarak nitelendirilen Diyarbakýr Pamuðu bundan böyle kendi adýyla iþlem görmesi için ilk adým atýldý. Diyarbakýr'da Beyaz Altýn olarak nitelendirilen ve yýllardýr Ülke genelinde Ege Pamuðu tipi olarak iþlem gören Diyarbakýr Pamuðu bundan böyle kendi adýyla iþlem görmesi için ilk adým atýldý. Diyarbakýr Ticaret Borsasý satýþ salonunda Diyarbakýr Pamuðunun ilk satýþýný gerçekleþtirmek için Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediyesi Baþkan vekili Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Kaya, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel sekreteri Dr.Hasan Maral, Diyarbakýr il Tarým ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bismil Çukobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Sabahattin Karabulut, Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, Bismil Pamuk Üreticileri Birliði Baþkaný Hasan Vural, Diyarbakýr Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Kamu Kurum Amirleri Pamuk Ajanlarý, Ýplik Fabrikalarý Temsilcileri ile Borsada alým satým yapan tüccarlar bir araya geldi. Ýlk Satýþ seansý öncesi açýklama yapan Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, Diyarbakýr'ýn pamuk üretiminin ülke genelinin yüzde 10 ihtiyacýný karþýladýðýný belirterek, "Diyarbakýr bölgesinde þu an 600 bin dönüm pamuk ekimi yapýldýðýný söyledi. DTB Baþkaný Yeþil, Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu'nun çaba ve destekleri ile hayata geçirilecek Silvan projesinin tamamlanmasýyla 2 Milyon 350 bin dönüm arazinin sulamaya açýlmasýnýn ve 1,5 Milyon dönümde ise pamuk ekimi yapýlmasýnýn beklendiðini anlatarak, "Bu da Türkiye'nin ithal ettiði pamuðun yüzde 50'sinin bundan böyle Diyarbakýr'dan karþýlanmasý demektir. Rakamlardan da anlaþýlacaðý gibi pamuk bizler için çok önemli bir üründür. Diyarbakýr Ticaret Borsasý olarak bizler "Ege Pamuðu'' tipi ile iþlem gören pamuðumuzun kalite bazýndaki fiyatýnýn ''Diyarbakýr Pamuðu''

olarak belirlenmesini ve alýcý ve satýcýnýn borsamýzda buluþmasýný hedefliyoruz. Böylelikle haftanýn bir günü satýþ salonundan çýkacak olan ''Diyarbakýr Pamuðu'' fiyatlarý Ulusal ve uluslararasý pazarda referans fiyat olarak kabul edilecektir. Belirlenen fiyat ve kalite ile hem haksýz rekabetin önüne geçilmiþ olunacak, hem de Diyarbakýr pamuðuna kriter olabilecek bir fiyat ortaya çýkmýþ olacaktýr. Bu nedenle bu gün ilkini gerçekleþtireceðimiz satýþ seansýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum.'' dedi. DÝYARBAKIR PAMUKTA 4’ÜNCÜ ÝL Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hasan Basri Güzeloðlu ise Dünyanýn sayýlý pamuk üreticilerinden olan ülkemizde Diyarbakýr, bugün itibariyle üretim hasýlasý açýsýndan üretim yapýlan 4. Ýl olduðunu belirterek, Pamuk üretiminde sadece pamuk boyutunda deðil tekstilin ana girdisi olan pamuk ana üretiminin yaný sýra çiðitti dediðimiz çekirdeði ile yað sanayisinde, küspesi ile yem sanayisinde, bütün alanlarda pamuðun net ve açýk bir girdi deðeri söz konusu Diyarbakýr gerek pamuk üretiminin gerekse kalitesinin çok önemli bir belirleyici kenttir.'' dedi. Geçtiðimiz yýla nazaran bu yýl rekoltenin yaklaþýk bir 80.000 ton civarýnda artmasý ve o þekilde gerçekleþmesini beklediklerini anlatan Vali Güzeloðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Esas hedefimiz 2023 ve 2025 bandýnda GAP'ýn sulama projelerinin tamamlanmasý ve Silvan Barajý ve Silvan Projesinin sulama kanallarýnýn devreye girmesi ile 1.000.000 dekarlýk alanda pamuk üretimini ger-

çekleþtiren ve bunun karþýlýðýnda en az 500.000 ton pamuðu üreten bir kent olma hedefidir. Bu yakýn dönemde gerçekleþecek hedefe karþýda kentimizi gerek üretim altyapýsýnda gerekse pamuða dayalý sanayinin altyapýsýnda hazýrlamakta bizim önceliðimizdir. Bugün itibariyle %90'ýn üzerinde makinalý hasadýn gerçekleþtiði, ürün kaybýnýn ve filesinin en aza indirip pamuk üretim merkezi Diyarbakýr'ýmýzda Dicle'nin ve gerçekleþtirilen sulama projelerinin getireceði bereketli topraklarda dünyanýn en nitelikli pamuðunu yetiþtiren ve fiyat belirleyen bir il olma hedefine doðru giderken ayný zamanda da pamuða dayalý tekstil sanayisinin merkezi olma hedefinde ve amacýndayýz. Bu amaçla göreve geldiðimizden sonra gerçekleþtirilen perspektifte bugün temelleri atýlan ve inþaatlarý ile altyapýsý eþzamanlý devam eden Tekstilkent Projemiz, Tekstil Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projemiz çok büyük bir talep ile karþýlaþtý. Gerek il içi gerek ülke merkezli birçok firmamýz Diyarbakýr'ýn gelecek perspektifindeTekstil kentte yatýrým taleplerini çok yoðun bir þekilde ilettiler. Aslýnda altyapý ve arazi varlýðý bu talepleri karþýlayamadý. Bu perspektifte 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin tesis ve kuruluþu gerçekleþtirildi. Bu da þu anda yüksek bir talebin konusu. Bu baðlamda üretim merkezi olarak görebileceðimiz Bismil'de bu amaçla bir Organize Sanayinin kurulmasýnýn teknik, imar ve hukuki süreçleri de tamamlanmak üzere. Bu perspektifte baktýðýmýz zaman Ticaret Borsa'mýzýn ürün alýþ ve satýþýndan yakýn gelecekte fiyat belirleyen bir borsa olmasý hedefinin yaný sýra lisanslý depoculuk anlamýnda da Diyarbakýr'ýn gerek pamuk gerekse diðer bütün tarým ürünlerinde baþat bir üretim ve depo merkezi hedefi olmazsa olmazýmýzdýr. Çünkü fiyat istikrarýný gerçekleþtirmenin temel girdisi olan üretim gerçeði ve zenginliði Diyarbakýr'a bu karþýlaþtýrmalý üstünlüðü getirmektedir. Bunu çok güçlü kýlmak ve kazanýmlarý enöteye taþýmak öncelikli amacýmýzdýr. Bu noktada geçtiðimiz günlerde Valiliðimizin himayesinde gerçekleþtirilen sektörün paydaþlarýnýn katýldýðý Pamuk Çalýþtaylarý, ürünün verimliliðin ve piyasanýn düzenlenmesine dönük karþýlýklý paydaþlarla iliþkinin devam edeceðini belirtmek istiyorum. Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili kimliðimizle Büyükþehir'in Kýrsal Kalkýnma hamlesi ile baþlattýðý özellikle tarým ürünlerinin deðerlenmesi ve artý ürüne dönüþtürülmesi noktasýnda desteklerimiz devam edecek. Çiftçi örgütlenmesinden çiftçi eðitimine ürünün son pazar ürününe dönüþtürülerek alýcýyla buluþturulmasýna, girdi maliyetlerinin azaltýlmasýna, nitelikli ürünün elde edilmesine ve özellikle maliyetlerin örgütlenerek en aza indirilmesine dönük desteklerimiz bütün boyutlarý ile sürecek. Bu baðlamda dünyanýn sayýlý bir pamuk üreticisi olan ülkemizin en iddialý üretim bölgelerinden biri olan Diyarbakýr'ýmýzda bugün baþlayacak satýþ ve karþýlýklý alýþveriþ sürecinin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediyesi Baþkan vekili Hasan Basri Güzeloðlu'nun Gonga vurmasýyla Diyarbakýr Pamuðu'nun ilk satýþ seansý gerçekleþtirildi. Gong sesinin ardýndan Saitoðullarý Çýrçýr ile Ýskur Tekstil A.Þ arasýnda 8,125 TL'ilk satýþ gerçekleþtirildi. Ümit ÖZDAL


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

10 Ekim 2019 Perþembe

Tüp bebek en son aþama Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Deniz Ulaþ, Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yaklaþýk yüzde 85'inin ilk 1 yýl içinde gebe kaldýðýný belirterek, "Eðer 1 yýlýn sonunda hamile kalamadýysanýz kýsýrlýðýn nedeninin araþtýrýlmasý ve uygun tedavinin baþlanmasý gerekir. Aþýlama vs. gibi diðer infertilite tedavilerine raðmen gebelik elde edilemediyse artýk tüp bebek tedavisi gündeme gelecektir" dedi. Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Deniz Ulaþ, tüp bebek baþarýsýný artýrmanýn yollarý konusunda önemli bilgiler verdi. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yaklaþýk yüzde 85'inin ilk 1 yýl içinde gebe kaldýðýný dile getiren Doç. Dr. Deniz Ulaþ, "Eðer 1 yýlýn sonunda hamile kalamadýysanýz kýsýrlýðýn nedeninin araþtýrýlmasý ve uygun tedavinin baþlanmasý gerekir. Aþýlama vs. gibi diðer infertilite tedavilerine raðmen gebelik elde edilemediyse artýk tüp bebek tedavisi gündeme gelecektir" diye konuþtu. Doç. Dr. Deniz Ulaþ, "Tüp bebek tedavisi nasýl bir süreçtir? Baþarý oraný nedir? Baþarýyý etkileyen faktörler nelerdir? Tüp bebek baþarý oraný nasýl artýrýlýr?" gibi sorularýn cevaplarýný verdi. Kýsa anlatýmla tüp bebek tedavisi, kadýndan alýnan yumurtalarýn, erkekten alýnan spermlerle laboratuvar ortamýnda döllendirildiði medikal bir iþlem olduðunu dile getiren Doç. Dr. Deniz Ulaþ, "Döllenmenin ardýndan en iyi kalitedeki embriyolar kadýnýn rahmine yerleþtirilir ve yaklaþýk 12 gün sonra kanda gebelik testi yapýlýr. Toplamda 1 ay süren bu süreç çift için hiç de kolay deðildir. Belirsizliðin ve hormonlardaki deðiþikliðin de etkisiyle haklý olarak heyecan, endiþe, karamsarlýk gibi karýþýk duygular yaþayabilirsiniz ve bu çok normal. Ayrýca, sürecin psikolojik boyutu dýþýnda mali boyutu da sizin stres katsayýnýzý artýrabilir. Tüp bebek tedavisinin baþarý oraný %33-%55 arasýnda deðiþir. Ortalama baþarý oranýna %40 diyebiliriz. Baþarý oranýný etkileyen birçok faktör vardýr, bu faktörlerden bazýlarý sizin elinizde deðilken, bazý faktörler sizin elinizde bunu unutmayýn. Hayatýnýzda yapacaðýnýz ufak deðiþikliklerle gebelik þansýnýzý artýrabilirsiniz" diye konuþtu. Doç. Dr. Deniz Ulaþ, baþarýyý etkileyen bu faktörlere ve sizin tüp bebek baþarýsýný artýrmak için neler yapabileceði, konusunda Tüp bebek baþarýsýný etkileyen faktörleri; "Týbbi Faktörler" ve "Çevresel Faktörleri" þöyle sýraladý; Týbbi faktörler: Kadýn yaþý, Tüp bebek baþarýsýný etkileyen belki de en önemli faktör kadýn yaþýdýr. Çünkü yaþla beraber özellikle 38 yaþýndan sonra yumurta sayýsý ve kalitesi azalýr. Bu nedenle yaþý ileri olan kadýnlarda tüp bebek tedavisini geciktirmemek gerekir.

Sperm kalitesi: Sperm sayý ve morfoloji bozukluklarý da baþarý þansýný azaltýr. Bunun için tüp bebek tedavisi öncesi bazý ilaç ve vitamin takviyeleri ile sperm kalitesini artýrmak gebelik þansýný artýracaktýr. Bunun dýþýnda tüp bebekte mikroenjeksiyon sýrasýnda iyi kalitedeki spermleri seçmek için sperm seçme yöntemlerinden birini kullanmak tüp bebek baþarý þansýný artýracaktýr. Kadýnda endometriyozis (çikolata kisti), miyom, hidrosalpenks, rahim duvarýnda yapýþýklýk veya polip olup olmamasý: Rahim içinde yapýþýklýk, polip, miyom olmasý embriyonun rahime tutunma þansýný azaltýr. Bu nedenle tüp bebek tedavisi öncesi bu problemlerin olup olmadýðý mutlaka ortaya konmalýdýr. Bunun için de ultrason, sulu ultrason veya histeroskopi (kamera ile rahimin incelenmesi) gibi yöntemlerle bu problemler araþtýrýlýr. Bu sorunlar tedavi edildikten sonra tüp bebek tedavisine baþlamak baþarý þansýný artýracaktýr. Hidrosalpenks yani tüplerde týkanýklýða baðlý sývý birikmesi durumu da embriyonun tutunma þansýný azaltýr. Çünkü tüplerde biriken bu sývý rahime doðru geri akarak içerdiði toksik maddeler nedeniyle embriyonun tutunma þansýný azaltýr. Hidrosalpneks tanýsý ultrason veya ilaçlý rahim filmi (HSG) ile konur. Eðer böyle bir problem varsa tüp bebek tedavisi öncesi o tüpün alýnmasý gerekir. Kadýnda hormonal bozukluk (tiroid hormonu veya süt hormonu prolaktin bozukluklarý) veya insülin direnci olup olmamasý hormonal bozukluk ve insülin direnci hem gebe kalmayý hem de gebe kalýnsa bile düþük riskini artýrýr. O yüzden IVF öncesi kanda bu bozukluklarýn olup olmadýðýna bakýlmalý, problem varsa düzeltildikten sonra tüp bebek tedavisine baþlamak doðrudur. Kadýnda baðýþýklýk ve pýhtýlaþma sistemine ait doðuþtan veya sonradan geliþen sorunlarýn olup olmamasý: Aile ve hasta öyküsünden pýhtýlaþma probleminden þüphelendiði durumlarda ayrýntýlý kan tetkikleri ile araþtýrma yapýlmasý ve uygun tedavilerin (kan sulandýrýcý ilaçlar vs.) baþlanmasý tüp bebek baþarýsýný artýracaktýr.Týbbi faktörler dýþýnda hayat tarzý ile ilgili çevresel faktörler de tüp bebek baþarýsýný etkiler. Bu faktörlerde yapýlacak ufak deðiþiklikler tüp bebek baþarý oraný artýracaktýr. Çevresel Faktörler; Ýdeal kiloda olun, Vücut kitle indeksinin >35 veya <19 olmasý tüp bebek baþarý þansýný ve düþük riskini artýrýr. Yani çok kilolu olmak da çok zayýf olmak da baþarýyý olumsuz etkiler.

Bu nedenle ideal kilonuza gelmeden tedaviye baþlamamanýzý tavsiye ederim. Stresinizi azaltýn: Stresin azaltýlmasý çiftler için belki de baþarýlmasý en zor durumdur. Ama bilimsel çalýþmalar stres azaltýldýðýnda gebelik oranlarýnýn ciddi anlamda arttýðýný göstermektedir. Bununla baþ etmek için gerekirse profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Sigara ve alkolü býrakýn: Sigaranýn hem yumurta hem de sperm kalitesi üzerine olan olumsuz etkileri artýk herkes tarafýndan biliniyor. O yüzden tedavi öncesi mümkünse sigara ve alkolün kesilmesi tüp bebek baþarý þansýný artýracaktýr. Yumurta ve sperm kalitesini artýran vitamin takviyesi alýn ve saðlýklý beslenin; DHEA ve koenzimQ10 takviyesinin yumurta sayý ve kalitesini artýrdýðý bilimsel çalýþmalarda gösterilmiþtir. Özellikle 35 yaþýndan büyük kadýnlarda bu vitaminlerin takviyesi gebelik þansýný artýrabilir.Hem kadýn hem de erkek için vitamin takviyesinden belki daha da önemlisi dengeli ve saðlýklý beslenmedir. Akdeniz tipi beslenmenin yumurta ve sperm kalitesi üzerine olan olumlu etkileri bazý bilimsel çalýþmalarda gösterilmiþtir. Akdeniz tipi beslenmede tüketilmesi gereken gýdalar þunlardýr: Haftada 2-3 defa balýk, çið fýndýk, fýstýk, badem ve ceviz gibi yaðlý tohumlar, haftada 2-3 defa yumurta, az piþmiþ, kavrulmamýþ sebze, meyve, tuzu ve yaðý az peynir, günde 2 porsiyon süt, yoðurt, ayran, tam buðday, çavdar veya kepekli ekmek ve zeytinyaðý. Akdeniz tipi beslenmede tüketilmemesi gereken besinler ise; Ýþlenmiþ etler (salam, sosis),yüksek þekerli meyveler ve tatlýlar, tuzlu kuru yemiþler, gazlý ve þekerli içecekler, þekerli ve yaðlý hamur iþleri, beyaz ekmek, kýrmýzý et (az miktarda alýnabilir) Vitamin D düzeyinizi kontrol ettirin: D vitamini düþüklüðü kadýnlarýn % 40'ýnda görülür. D vitamini eksikliðinin gebelik þansýný azalttýðý bilimsel çalýþmalarla gösterilmiþtir. Bu nedenle tüp bebek tedavisi öncesi D vitamin düzeyinizi kontrol ettirin ve eksiklik varsa takviye D vitamini alýn. Doðru klinik ve laboratuvarda tedavi olun: Kadýn ve erkeðe ait faktörler dýþýnda tüp bebek tedavi baþarýsýný etkileyen en önemli faktörlerden biri de doðru klinisyen ve laboratuvarla çalýþmanýzdýr. Özellikle tecrübeli, iletiþime açýk, kendinizi rahat ifade edebildiðiniz ve en önemlisi iyi embriyolog ve laboratuvarla çalýþan bir kadýn doðum uzmaný ile tedavi sürecini yürütmeniz gebelik þansýnýzý artýracaktýr. Sabýrlý ve kararlý olun, hemen pes etmeyin: Ýlk denemede olumsuz sonuç almanýz sizi hayal kýrýklýðýna uðratmasýn. Kendinizi veya baþkalarýný suçlamayýn. Olumlu düþünmeye çalýþýn, tedaviyi býrakmayýn. Ne yazýk ki bu süreç bazen uzun ve zor olabiliyor. Geçmiþe takýlmadan önünüze bakmaya devam edin. Unutmayýn! Pes etmek insanoðlunun en büyük zaafýdýr. Baþarýya giden en garanti yol, bir kez daha denemekten geçer. Eðer pes etmeyi düþünmeye baþladýysanýz bu yola neden çýktýðýnýzý aklýnýza getirin. Çünkü pes etmemek için güçlü nedenleriniz var." ÝHA


HABER

10 Ekim 2019 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Kaliteli ve Kayýpsýz Enerji Çalýþtayý Dicle Elektrik, kayýt dýþý tüketim ile ilgili kýrsaldaki durumu masaya yatýrmak için Kýrsal Alanda Kaliteli ve Kayýpsýz Enerji Çalýþtayý düzenledi. Türkiye'de ekonomiye ciddi zararlar veren kayýt dýþý tüketim ile hem sahada, hem de teknolojik imkanlardan yararlanarak mücadele eden Dicle Elektrik, bu konuda en büyük sýkýntýnýn yaþandýðý kýrsaldaki durumu masaya yatýrmak için Kýrsal Alanda Kaliteli ve Kayýpsýz Enerji Çalýþtayý düzenledi. Dicle Elektrik Daðýtým bölgesinde yer alan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta kayýt dýþý elektrik tüketimi 6 yýlda yüzde 80'den yüzde 54'e çekildi. Bu baþarýda önemli rol oynayan teknoloji birimi ve saha birimlerinde görevli 175 çalýþanýn katýlýmýyla Diyarbakýr'da Kýrsal Alanda Kaliteli ve Kayýpsýz Enerji Çalýþtayý düzenlendi. Kýrsalda kayýt dýþý tüketim önlenirken nasýl daha kaliteli ve ve kayýpsýz enerji verilebileceðinin ele alýndýðý çalýþtaya Teknoloji ve Ýnsan Kaynaklarý Baþkaný Kürþad Karaman,

Ar-Ge Direktörü Mutluhan Oruncak, Dicle Elektrik Daðýtým Genel Müdür Yardýmcýlarý Nedim Tüzün ve Ýbrahim Halil Ertürkler, Diyarbakýr Ýl Müdürü Uður Yaka, Þanlýurfa Ýl Müdürü Os-

man Hondu, Mardin Ýl Müdürü Memet Bulut, Batman Ýl Müdürü Yusuf Açar, Siirt Ýl Müdürü Naci Obut ve Þýrnak Ýl Müdürü Murat Horoz ile 175 saha sorumlusu katýldý.

Ýçofis Kýþla Sokak Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

MUHABÝRLER

SAYI: 11522

10 Ekim 2019 Perþembe SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

YAZAR Hatice KAMER

SAYFA EDÝTÖRÜ Faruk ÞÝMÞEK

Ümit ÖZDAL Kerem DOÐAN Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný Dicle Elektrik Daðýtým AÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel yaptý. Bu mücadelede görev alan tüm çalýþanlara teþekkür eden Karagüzel, en büyük sorunlarýnýn kayýp kaçak olduðunu söyledi. Özelleþtirme sonrasýnda bu konunun hep gündemlerinde yer aldýðýný belirten Karagüzel, "Bu konuda yüzlerce yeni proje denedik ve birçoðunu sahada uyguladýk. Aldýðýmýz iyi neticelerle Allah'a þükür bugün çok güzel yerlere geldik. Bunda siz saha çalýþanlarýnýn çok büyük katkýlarý var. Hepinize teþekkür ederiz. Yeni projeler beklediðimiz için böyle bir çalýþtay düzenledik. Sonuçta bizim sermayemiz insan ve bilgidir, yani sizlersiniz" dedi. Dicle Elektrik'in AR-GE konusunda 21 daðýtým þirketi içerisinde ilk sýrada yer aldýðýný da kaydeden Genel Müdür Murat Karagüzel, "Beklenmedik projeleri hayata geçiren þirketimiz bu yönüyle çok kiþiyi þaþýrtmýþtýr. Teknolojiyi en iyi kullanan þirket olmanýn yanýnda inþallah teknoloji üreten bir þirket olacaðýz. Kullandýðýmýz teknolojik proje ve ürünlerin çoðu zaten bizim þirkette olgunlaþtýrýldý. Bu çalýþtay ile kayýp kaçaðý önlemenin yanýnda ekonomik ve iþletilebilir projeleri bulup geliþtirmek arzusundayýz. Þimdilik bu anlamda bize ulaþan 12 fikir var. Bunlarý dinleyip, þirket olarak yararlanmaya çalýþacaðýz" diye konuþtu. Daha sonra söz alan Müþteri ve Saha Yönetimi Baþkaný Yaþar Arvas ise, tek baþýna teknolojiyi kullanarak bir dönüþüm gerçekleþtirmenin mümkün olamayacaðýna dikkat çekerek, "Bunu, siz sahada çalýþanlarýn fikirleri ile entegre edersek baþarýrýz" þeklinde konuþtu. Çalýþtayda Dicle Elektrik Daðýtým Genel Müdür Yardýmcýsý Nedim Tüzün, güncel verilerle Dicle Elektrik'in son durumu hakkýnda bir sunum yaptý. Ardýndan ise saha sorumlularý, kýrsala kaliteli ve kayýpsýz enerji verilebilmesine dair hazýrladýklarý projelerini sundular. Çalýþtaya sunulan ve dikkat çeken projeler, þirket yönetimi tarafýndan ele alýnacak. Uygulanabilir bulunan projeler ise AR-GE biriminde geliþtirilecek. Faruk ÞÝMÞEK

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

10 Ekim 2019 Perþembe

“MACERA PARKI”

Elazýð'ýn Sivrice ilçesinde doðunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü manzaralý olarak Hazar baba Daðý eteðine kurulumu süren 'Macera Parký' adrenalin tutkunlarýna heyecanlý dakikalar yaþatýyor.

Elazýð'ýn Sivrice ilçesinde adrenalin tutkunlarý için kurulan ve büyük bir bölümü tamamlanan

"Macera Parký" heyecanlý dakikalar yaþatýyor. 1400 rakýmda bulunan 'Macera Parký'nda dev salýncak, zorlu parkurlar tamamlanýrken, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en uzun Zipline hattý da bitirilerek hizmete alýnmasý hedefleniyor. Bölgenin uygun olmasý nedeniyle motor severler de parka gelerek hem etkinlikler yapýyor, hemde motorlarýyla heyecan dolu dakikalar yaþýyor. Parka kurulan ve gerilerek boþluða býrakýlýp dev salýncak ise ayrý bir heyecan veriyor. Macera Parký hakkýnda bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Ercan Güler, "Yaklaþýk 1,5 aydýr çalýþýyoruz. Doðal aðaçlara kurulmuþ 15 oyunluk bir parkurumuz, 12 metrelik dev salýncaðýmýz

mevcut. Türkiye'nin en uzun 1100 metrelik 2 hatlý zipline var. Oyunlar asma germe oyunlarýdýr. Tamamen emniyetli bir sistemdir. Emniyet kemeri ile çýkýlýr ve hiçbir tehlikesi bulunmamaktadýr. 12 yaþ üzeri herkes kullanabilir. Dev salýncak ise bir vinç yardýmý ile 12 metre yüksekliðe çekilerek aþaðýda kontrol edilerek bir kilit sistemi mevcuttur. Hazar Baba'da adrenalin tutkunlarý için bir park oluþturduk. Kýþ turizmi dýþýnda yaz turizmi de adrenalin parký ile canlanacaktýr" diye konuþtu. Hafta sonunu macera parkýnda geçirdiðini ifade eden Ömer Faruk Narlý, "Elazýð'ýn bilinirliðinin artmasý acýsýndan bu tür yatýrýmlarýn önemi büyük. Özelliklede Hazar Gölünün etrafýnda kullanýlan birçok alan bulunmaktadýr. Buda ayrý bir deðer katýyor. Bir yerin su kenarýnda olmasý görsel olarak da güzel oluyor. Bu tür yatýrýmlar ile buranýn daha da büyüyeceðini düþünüyorum. Motor kulübü olarak buraya geldik ve kamp yaptýk. Bütün parkurlarda bizde bulunduk ve deðerlendirdik. Hafta sonu olmasý nedeniyle buralar daha da ilgi görüyor ve ilgi görüyor. Hafta sonu diðer illerden Diyarbakýr, Malatya, Tunceli'den gelenler oluyor. Ýlgi gün geçtikçe artacaktýr. Böyle bir yatýrým bölge de tekdir diye ÝHA düþünüyorum" ifadelerini kullandý.

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement