Page 1

KOSGEB’den 7 bine yakýn iþletme ve giriþimciye destek

K

üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Diyarbakýr'da binin üzerinde giriþimciye hibe programý kapsamýnda destek sunarak iþ sahibi olmalarýný saðladý, 5 bin 538 iþletmeye de kredi faiz desteði sundu. 7’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

10 Eylül 2018 Pazartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Tanýtým Günleri’nde Bismil standýna yoðun ilgi Bismil Kaymakamlýðý ve Belediyesinin, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde devam eden "Diyarbakýr Tanýtým Günleri" etkinliðinde açtýðý stant ziyaretçi akýnýna uðradý. 2’DE

Vatandaþtan MEB’e açýk mektup Geçtiðimiz yýl büyük þaibelere neden olan tek tip kýyafetle devlet okullara gelinmesi kararýna karþýn yine bir genelge yayýnlayarak serbest kýyafet uygulamasý serbestisi getirilmiþti. Bu kararlar verile dursun o gün bugün birçok iddia da ayyuka çýktý. Bu iddialarýn baþýnda yer alan okul yönetimlerinin tek adres göstererek oku kýyafetlerinin fahiþ fiyatla alýnmasý yönünde baský yaptýðý iddialarýydý. Daha önce de Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýnAhmet dan araþtýrýlan ama sonucu sýrra BEÞENK kadem basan veya görevde alýnan müfettiþlerle birlikte gizemlere karýþan mevzuuyla ilgili olarak vatandaþ artýk kýrmýzý kartýný gösteriyor. Halk bakanlýðýn kýyafet serbestliðine okul yönetimlerinin veya aile birliklerinin dokunmasýný istemiyor, devletin kendi öðretmeninin yine kendi öðrencisine okul dýþýnda ve merdiven altlarýnda kurs vermesini ise kesinlikle kabul etmiyor, yardýmcý ders kitabý vurgununa ise dur denilmesi önemle rica ediliyor. Vatandaþ artýk para kaynaðý yerine konulmak istemediðini apaçýk dile getirirken Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerinin hakkaniyetle hareket etmelerini istiyor. HABERÝ 8’DE

3 yýl aradan sonra yapýlan ayine yüzlerce kiþi katýldý

Akdamar Kilisesi'nde üç yýl aradan sonra yapýldý. Ayin için Van'a gelen Ermeni Hristiyanlar, teknelerle adaya taþýnýrken, kentte ise geniþ güvenlik önlemi alýndý. 11’DE CMYK

Minibüs ile otomobil çarpýþtý: 6 yaralý

Elazýð -Diyarbakýr karayolunun 19. Kilometresinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpýþmasý sonucu 6 kiþi yaralandý. Yaralýlar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldýrýldý. 3’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Eylül 2018 Pazartesi

Tanýtým Günleri’nde Bismil standýna yoðun ilgi Bismil Kaymakamlýðý ve Belediyesinin, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde devam eden "Diyarbakýr Tanýtým Günleri" etkinliðinde açtýðý stant ziyaretçi akýnýna uðradý. Bismil Kaymakamlýðý ve Belediyesinin, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde devam eden "Diyarbakýr Tanýtým Günleri" etkinliðinde açtýðý stant ziyaretçi akýnýna uðradý. Bismil Belediyesinin standýný vatandaþlarýn yaný sýra TBMM Baþkaný Binali Yýldýrým, Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ve birçok vatandaþlar ziyaret etti. Bismil'in görsellerinden oluþan renkli stant, fuarýn en dikkat çeken bölümlerinden birini oluþtururken, Bismil Kaymakamý ve Belediye

Baþkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel ise ziyaretçilerle yakýndan ilgilendi. 1,5 yýl içerisinde Bismil ilçesinin çehresini deðiþtiren yatýrýmlar, projeler ve hizmetlerin yer aldýðý broþürler ile basýn bültenleri standý ziyaret eden vatandaþlara daðýtýlýrken Bismil'in görsellerinden oluþan renkli stant fuarýn en dikkat çeken bölümlerinden birini oluþturdu. Bismil Belediyesinin güler yüzlü personelleri tarafýndan karþýlanan ziyaretçilere yöresel yiyecek ikram edilirken, Bismil'in patlýcan ve karpuzlarý ise davetlilerin büyük ilgisini çekti. Ziyaretçilere, Baþkan

Yüksel ve Yazý Ýþleri Müdürü Rýfat Hayrullahoðlu tarafýndan seramikten oluþan Bismil hatýrasýný taktim edildi. "Ziyaretçilere ilçemizi tanýttýk" Standý ziyaret eden vatandaþlarla yakýndan ilgilenen Baþkan Yüksel, Bismil ilçesinin kültürel özellikleri ile belediye olarak yaptýklarý hizmetler hakkýnda detaylý bilgiler paylaþtý. Baþkan Yüksel ayrýca belediyeler, dernekler, kurum ve kuruluþlarýn açtýklarý stantlarý da tek tek ziyaret etti. Ankara'daki Diyarbakýr Tanýtým Günlerinin Diyarbakýr'ýn tüm yönleriyle tanýtýlmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný ifade eden Yüksel, böylesine geniþ çaplý bir organizasyonu baþarýyla gerçekleþtiren Diyarbakýr Valiliði ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesine teþekkürlerini sundu. Ankara ve çevre illerden gelen ziyaretçileri Bismil standýnda aðýrlamaktan büyük bir onur duyduklarýný ifade eden Yüksel, "Ýlçenin kültürel özelliklerini kendi içerisinde saðlam bir þekilde muhafaza eden Bismil ilçemizi tüm yönleriyle tanýtmak, belediye hizmetlerimizi daha geniþ kesimlere duyurmak adýna böylesine önemli fuarlarda ve etkinliklerde sürekli yer almaya gayret ediyoruz. Ankara'daki Diyarbakýr Tanýtým Günlerinde açtýðýmýz standýmýza vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgi göstermesi bizleri onurlandýrdý. Dört gün açýk kalacak organizasyon için özel olarak hazýrladýðýmýz standýmýzý ziyaret eden ziyaretçilerimize güzel ilçemizi anlattýk, projelerimiz hakkýnda bilgiler paylaþtýk, ilçemize özgü patlýcan ve karpuz baþta olmak üzere yemeklerimizi ve tatlýlarýmýzý ikram ettik" dedi. ÝHA


10 Eylül 2018 Pazartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Minibüs ile otomobil çarpýþtý: 6 yaralý Elazýð -Diyarbakýr karayolunun 19. Kilometresinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpýþmasý sonucu 6 kiþi yaralandý.

Jandarma yol kontrolünde 205 gram metamfetamin ele geçirdi Van Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda devam eden çalýþmalar sonucunda 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Gevaþ Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri uyuþturucu tacirlerine yönelik çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Bu çalýþmalar kapsamýnda Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol ve arama noktasýna yolcu otobüsünde seyahat eden bir þahsýn koltuðunun yan tarafýna gizlenmiþ þekilde 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan 1 þüpheli þahýs sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. ÝHA

Elazýð'da meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Kaza, Elazýð -Diyarbakýr karayolunun 19. kilometresi Gözeli kavþaðýnda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 44 PE 363 plakalý minibüs ile S.C. idaresindeki 23 EL 020 plakalý otomobil çarpýþtý. Kazada, 6 kiþi yaralandý. Olayý gören diðer sürücülerin haber vermesi

Dolu fýstýk aðaçlarýný vurdu

Elazýð’da uyuþturucu operasyonu: 1 tutuklama Elazýð'da uyuþturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 2 þüpheliden 1'i tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri uyuþturucu madde kullanýmý ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalýþma yaptý. Polis, yaptýðý çalýþmada 2 þüpheliyi tespit etti. Tespit edilen þüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanýrken üstlerinde yapýlan aramada 44 adet satýþa hazýr fiþek esrar ele geçirildi. Emniyette ifadesi alýnan 2 þüpheli adliyeye sevk edildi. Þüphelerden biri tutuklanýrken diðeri adli kontrol þartýyla serbest kaldý. ÝHA

üzerine olay yerine çok sayýda saðlýk, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralýlar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldýrýldý. Polis, olayla ilgili inceleme yaptý. ÝHA

Baþkale’de 41 kaçak göçmen yakalandý Van'ýn Baþkale ilçesinde yurda yasa dýþý yollarla girdiði belirlenen 41 kaçak göçmen yakalandý. Baþkale Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Bebleþin Jandarma Karakol Komutanlýðý yakýnlarýndaki Düztepe mevkisinde yaya ilerleyen grubu durdurdu. Kontrollerde yurda yasa dýþý yollarla girdiði belirlenen Afganistan uyruklu 15'i kadýn, 13'ü çocuk 41 kaçak yakalandý. Kaçak göçmenler, Baþkale Devlet Hastanesi'ndeki saðlýk kontrollerinin ardýndan Ýl Göç Ýdaresi Müdürlüðüne teslim edildi. Göçmenlerden bir kadýn rahatsýzlýðý nedeniyle ayný hastanede müþahede altýna alýndý. ÝHA

Þanlýurfa'da etkili olan yaðmur ve dolu yaðýþý fýstýk aðaçlarýna zarar verdi. Edinilen bilgiye göre, dün öðleden sonra Karaköprü ilçe kýrsalýnda bazý mahallelerde etkili olan dolu ve yaðmur yaðýþý fýstýk aðaçlarýna zarar verdi. Aniden bastýran ve 20 dakika süren dolu yaðýþý, bazý bölgeleri beyaza bürüdü. Yaðýþla birlikte ilçeye baðlý Esemkulu kýrsal mahallesinde fýstýk aðaçlarýndan düþen fýstýklar, çamurlu su ile akýntýyla kapýlarak çiftçileri zarara uðrattý. Çiftçiler, bu yýl ürünün bol olduðu Þanlýurfa'da yaþanan dolu yaðýþý ile birlikte maddi kayýp yaþadýklarýný dile getirdi. ÝHA


04

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

10 Eylül 2018 Pazartesi

Markalaþma ekonomik krizi önler

Uzmanlar, son zamanlarda Türkiye ekonomisi üzerine oynanan yapay saldýrýlarýn oluþturduðu ekonomik krizden kurtulmak için markalaþma uyarýsýnda bulundu. Markalaþmanýn ekonomik krizi önleyeceðini belirten uzmanlar, Türkiye ekonomisinin geçirdiði aðýr saldýrýlardan da alnýnýn akýyla çýkacaðýný söyledi. Subbrand Marka ve Reklam Ajansý Baþkaný Mustafa Solmaz, "Türkiye ekonomisi geçirdiði aðýr saldýrýlardan da muhakkak alnýnýn akýyla çýkmayý baþaracaktýr. Çünkü bu millet büyük bir millettir, bununla birlikte yaþanan sýkýntýlardan da ekonomimizin geleceði ile ilgili ciddi dersler çýkarmamýz þart. Bizler geçmiþten günümüze kadar ekonomik anlamda ciddi mesafeler aldýk ve üretim problemlerimizi aþarak ekonomimizi ayaða kaldýrdýk. Ekonomik anlamda yurt dýþýndan ürünlerimiz ile döviz kazançlarý elde ettik. Buraya kadar her þey yarý güzel. Yarý güzel diyorum çünkü diðer yarýsýnda ise iki durum ekonomimizin çýk-

maza girmesine neden oluyor. Birincisi; dört mevsimi yaþadýðýmýz ve insan kaynaðý açýsýndan ciddi imkanlara sahip ülkemizde üretimlerimizi katma deðerli servislere çevirmeyi ve bu katma deðerli ürünleri global piyasalarda markalaþtýrmayý hâlâ baþaramadýk. Bu noktada tabii ki tüm suç markayý logo veya reklam zanneden üreticilerimizde deðil. Bizim sektörümüzde de üreticileri kandýrmak ciddi bir sorun haline gelmiþ durumda. Bizler ürettiðimiz ürünleri katma deðerli servislere çevirerek global düzeyde markalaþmayý baþarabilirsek ülkemize giren döviz miktarý ve iþ hacmimiz ciddi oranda artacak" dedi. "Markalaþmadýðýmýz için kazancýmýz yurt dýþýna gidiyor" Markalaþmanýn kazancý da yurt içinde býrakacaðýný söyleyen

Mustafa Solmaz, ikinci durumu þöyle anlattý: "Ýkincisi ise dýþarýdan kazandýðýmýz dövizleri ve ülkemizin gelirlerini ayný ürün gamýnda ve ülke içinde markalaþamadýðýmýz için rekabet edemediðimiz yurt dýþý menþeli þirketlere harcýyoruz. Yani yurt içinde markalaþamadýðýmýz için yurt dýþýnda kazandýklarýmýzý yine yurt dýþýna harcayarak dövizin ve kazancýmýzýn ülkemizden gitmesine neden oluyoruz. Örneðin yurt dýþý menþeli bir içecek firmasýnýn önünde kuyruk tükenmezken ayný sektörde ayný üretimi

2 bin kiþilik ‘Kardeþlik Sofrasý’ Van'daki Akdamar Adasý'nda düzenlenen ayinden sonra Gevaþ Belediyesi tarafýndan 2 bin kiþilik 'Kardeþlik Sofrasý' kuruldu. Gevaþ Belediyesi tarafýndan 'Kardeþlik Sofrasý' adý altýnda ayine katýlanlara ilçe merkezindeki belediye çay bahçesinde yemek verildi. Yemekte konuþan Van Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Murat Zorluoðlu, 3 yýl aradan sonra Akdamar Adasý'nda Türkiye Ermenilerinin yeniden bir ayinle aralarýnda bulunmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti.

Vali Zorluoðlu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý Ermeni kardeþlerimiz ve Türkiye dýþýndan gelen insanlar kendi dünyalarýnda dini vecibelerinin gereðini yerine getirdiler. Diðer taraftan da biz Van halký olarak Ermeni asýllý kardeþlerimizle bir araya gelme imkaný bulduk. Bu organizasyon yurt içi ve dýþýndan çok fazla ilgi gördü. Turizm noktasýnda iddialý olan ilimize büyük bir katký saðladý. Bundan sonraki yýllarda bu organizasyon kesintisiz þekilde devam edecek inþallah. Van ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaþkanýmýzýn önderliðinde terörle mücadele konusundaki kararlýlýðýmýz devam ediyor. Þu anda ilimizde, bölgemizde terör olaylarý ciddi þekilde baský altýna alýndý. Terör örgütü mensuplarý hareket edemez duruma geldi. Her yerde, her bir metrekarede devletimiz tam anlamýyla asayiþi saðlamýþtýr, bundan sonra da her türlü tedbiri alacaðýz" dedi. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrikvekili Baþepiskopos Aram Ateþyan ise, katýlýmcýlarý selamlayarak, "Kardeþler, sevgi çerçevesinde yan yana gelir ve sahip olduklarýný paylaþýrlar. Burada din, dil, mezhep

yapan yerli firma çok ciddi satýþ problemleri yaþýyor. Ayný alýþveriþ merkezinde yerli firmamýz maðaza kapatýrken yurt dýþý meþeli firma ikinci þubesini açýyor. Yerli üretim ciddi anlamda kullanýlmalý ve ülkeye getirisi desteklenmeli fakat yerli tüketim hatýrla gönülle ve milli duygularla deðil ciddi anlamda marka çalýþmalarý yaparak yönlendirilmeli. Hedef yerli malýný sadece yerlilerin deðil ayný zamanda yabancýlarýn da tüketmesi olmalý. Ancak bu sayede ekonomik krizlerden kurtularak refah düzeyimizi arttýrabiliriz." ÝHA

ayrýmý olamaz. Müslüman'ý Hristiyan'ýyla insan olan herkes bu masayý paylaþýr. Bundan dolayý sadece Türkiye'de bu sofrayý görebilirsiniz. Baþka hiçbir yerde göremezsiniz. Türkiye Ermeni Patrikliðini Fatih Sultan Mehmet bizzat kurmuþtur. Tarihte tek Ermenilere bir ferman verildi 'milleti sadýka' diye. Biz bu topraklarýn çocuklarýyýz. Binlerce yýldýr varýz ve birlikte yaþýyoruz. Osmanlý döneminde birbirimizin cenazesinde gözyaþý döktük, düðünlerimizde göbek attýk. Böyle iki toplum tarih üstünde yoktur bu kadar iç içe yaþayan" diye konuþtu. Gevaþ Belediye Baþkaný Sinan Hakan da kardeþlik sofrasýnýn ilkini 2014 yýlýnda düzenlenen ardýndan kurduklarýný hatýrlattý. Gevaþ'ta Ýslam ve Hristiyan döneminden kalan nadide tarihi eserlerin olduðunu söyleyen Hakan, "Türkiye'deki þu anda baþkanlýðýný Aram Ateþyan'ýn yürüttüðü Ermeni kilisemiz Ýstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in desteðiyle kurulan bir dini yapýdýr. Esasýnda bizim medeniyetimizin bir ürünüdür. Burada olmanýzdan dolayý herkese ayrý ayrý teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Kardeþlik Sofrasý'na, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Ýrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Gevaþ Kaymakamý Ýshak Çýnar, Tuþba Belediye Baþkaný Fevzi Özgökçe, AK Parti Van Ýl Baþkaný Kayhan Türkmenoðlu, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, ayine katýlan Ermeni vatandaþlar ile ilçe sakinleri katýldý. ÝHA


HABER

10 Eylül 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Bakan Ersoy, Akdamar’da yapýlan Ermeni ayinine katýldý

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 3 yýl aradan sonra yapýlan Ermeni ayinine katýldý. Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 3 yýl aradan sonra yapýlan Ermeni ayinine katýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan verilen izinle ilki 2010 yýlýnda yapýlan ayine 2015 yýlýnda baþlayan terör olaylarý nedeniyle ara verilmiþti. 2018 yýlýnda yeniden yapýlan ve Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Baþepiskopos Aram Ateþyan'ýn yönettiði ayin için Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy da adaya geldi. Beraberindeki Van Valisi Murat Zorluoðlu ve kurum amirleriyle adada ve içerisindeki Akdamar Kilisesi'nde incele-

melerde bulunan Bakan Ersoy, daha sonra kilisenin içerisine geçerek Aram Ateþyan'ýn yönettiði ayini bir süre takip etti. Bakan Ersoy, daha sonra kilisenin güney tarafýnda toplanan misafirlerle sohbet ederek, güvercin uçurdu. Gazetecilere açýklamalarda da bulunan Bakan Ersoy, "Ortak deðerleri beraber yaþýyoruz. Dün olduðu gibi bugün de birlikte Türk milleti olarak Ermenilerin dini özgürlüklerine, yaþam kültürlerine saygý duymaya, desteklemeye, sahip çýkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Biliyorsunuz son 3 yýldýr güvenlik gerekçesiyle

ayinlere ara verilmiþti. Bu yýl tekrar güvenlik ortamý tahsis edildiði için ayinlere baþladýk. Bu yüzden de çok mutluyuz. Temennimiz bundan sonra da kesintisiz þekilde ayinlerin Akdamar Kilisesi'nde devam etmesi. Küçük bir müjde vermek istiyorum, kasým ayýna kadar kýyýdan 3.8 kilometre boru hattý döþüyoruz. Kasým ayýnda baþlýyoruz. Adaya su getiriyoruz. Bundan sonra geldiðimizde adayý inþallah yemyeþil göreceðiz" dedi. Aram Ateþyan ise, güvercinler elindeyken Nuh Peygamberin olayýnýn aklýna geldiðini belirterek, "Nuh Peygamber gemideyken geminin kapýlarýný açamadý. Çünkü dalgalarla mücadele ediyordu. Gemi Aðrý Da-

ðý'nýn tepesine indiðinde bile kapýyý açamadý. Ufak bir pencereden güvercin gönderdi haber alabilmek için, güvercin aðzýnda zeytin dalýyla döndü. Her yerin sakin olduðunu, huzur içinde olduðunun müjdesini verdi. Ondan sonra Nuh Peygamber geminin kapýlarýný açtý. Dalgalý bir dönem burada da geçti. Ülkemizde de yaþandý. O dalgalý üç yýl içinde bizde Akdamar'ýn kapýlarýný açamadýk. Dualarýmýzý tanrýya yükseltemedik. Ancak güvercin bize haber getirdi. Van þehri huzur içinde. Barýþ, kardeþlik bakidir artýk bu þehirde. Biz de bakanýmýzýn izniyle, valimizin desteðiyle bu yýl geldik ve Van þehrimize kardeþlerimizle buluþmaya, hep birlikte din, ýrk, mezhep ayrýmý yapmadan bu kutsal mekanda dualarýmýzý tanrýya ilettik. Bu güvercin her zaman bu ülkenin tepesinde olsun, barýþý saðlasýn, huzuru saðlasýn. Bu güvercin bizim için kutsal ruhu temsil eder. Devletimizin, tüm siyasi erkanýn üzerinde olsun. Bizi her türlü kötülüklerden korusun" dedi. Balonlarýn da havaya býrakýlmasýnýn ardýndan Bakan Ersoy adadan ayrýlýrken, ayin de sona erdi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Eylül 2018 Pazartesi

Eðil’de telef olan hayvanlarda þarbon çýkmadý Diyarbakýr Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü, Eðil ilçesinde telef olan hayvanlarda þarbon deðil zehirlenme bulgularýnýn olduðunu açýkladý.

Sünnet düðününde taký olarak dolarý kabul etmedi Þanlýurfa'da iþ adamý Faruk Bayuk, oðlunun sünnet düðününde davetlilerin hediye olarak oðluna dolar takmasýný kabul etmedi. Bayuk, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptýrýmlarýna tepki olarak oðlunun sünnet düðününde dolarýn hediye olarak oðluna takýlmasýný kabul etmedi. Yoðun katýlýmýn olduðu sünnet düðününde vatandaþlar, Bayuk'un örnek davranýþýnýn tüm düðünlere yansýmasý gerektiðini belirterek, sünnet olarak erkekliðe ilk adýmý atacak Muhammed Kemal'e taký olarak Türk lirasý taktýlar. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn çaðrýsý sonrasý Türk lirasýnýn deðerlenmesi için yurt genelinde baþlatýlan çalýþmalara destek olmaya devam edeceklerini belirten Faruk Bayuk, katýlým gösteren ve Türk lirasý olarak taký takan tüm davetlilere teþekkür etti. Bayuk'un oðlu Muhammed Kemal'e kirve olan eski AK Parti Þanlýurfa Ýl Baþkaný Zeynel Abidin Beyazgül ise, ülke olarak, millet olarak Amerikan dolarýný gündemden düþürdüklerini kaydetti. ÝHA

Diyarbakýr Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, önceki gün ilçeye baðlý Oyalý köyünde ikamet eden koyun yetiþtiricisi Çerkez Karakaþ'ýn hayvanlarýnda ölümler olduðunu bildirmesi üzerine Karakaþ ve çoban ile irtibata geçildiði kaydedildi. Açýklamada, koyun sürüsünün bölgede bulunan ve tohum üretimi yapan tesisin etrafýnda otlanýrken fabrika atýðýndan kaynaklý ölümlerin meydana geldiði beyaný üzerine Eðil Tarým ve Orman Ýlçe Müdürlüðünde görevli veteriner hekimlerin bölgeye sevk edildiði belirtildi. Açýklamada, "Yapýlan incelemede 33 koyun ve 2 koçun telef olmuþ, ayrýca 25 koyunda da zehirlenme belirtileri olduðunun tespit edilmesi üzerine ölen hayvanlar-

dan ve yedikleri atýk yemlerden numune alýnarak Elazýð Veteriner Kontrol Araþtýrma Enstitüsüne gönderilmiþtir. Diyarbakýr Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðünden sevk edilen veteriner hekimlerce Oyalý Mahallesi'nde bulunan 5 bin 69 küçükbaþ ve 656 büyükbaþ hayvan saðlýk kontrolünden geçirildi ancak herhangi bir salgýn hastalýk tespit edilemedi.

7 Eylül'de Elazýð Veteriner Kontrol Araþtýrma Enstitüsünden bildirilen resmi olmayan ilk sonuçlara göre ölü hayvanlarda þarbon dahil herhangi bir hastalýða rastlanýlmamýþ, numunelerde zehirlenme bulgularýna rastlanmýþ olup kesin sonuçlar için çalýþmalara devam edilmektedir. Olayla ilgili güvenlik güçlerince de adli soruþturÝHA ma baþlatýldý" denildi.

Kalbinde 9 adet tümör ile doðan bebek saðlýðýna kavuþuyor Gaziantep'te kalbinde, büyüklükleri 0.6 ile 1.8 santimetre arasýnda deðiþen 9 adet tümör ile doðan bebek, saðlýðýna kavuþuyor. Yaklaþýk 6 ay önce dünyaya gelen Gülay Ravza Tolu bebeðin anne karnýnda çekilen eko kardiyografisinde kalbinde kitleler tespit edildi. Doðumun ardýndan çekilen grafilerde de büyüklükleri 0.6 santimetre ile 1.8 santimetre arasýnda deðiþen tümörler belirlenen Gülay Ravza bebek, tümörlerin pasýnýn ise kardiyak rabdomiyom olduðu belirlendi. Takip ve tedavisi için harekete geçen hastane doktorlarý, uyguladýklarý ilaç tedavileri ile bebeðin kalbinde bulunan 9 adet tömörden 6 tanesi küçülerek tamamen temizlemeyi baþardý. Kalan 3 adet tümörü de þuan kalbe zarar vermeyecek boyutlara indiren doktorlar, bebeðin saðlýk durumunu yakýndan

takip ediyor. Yaþ ilerledikçe kalan tümörlerin kendiliðinde küçülme ihtimali olan bebek, aksi durumda ise yine ilaç tedavisi ile yada ameliyat ile kalan tümörlerden kurtarýlmasý planlanýyor. Kalp tümörlerinin tedavisinde önde geliyor Hastane kalp tümörleri tedavisinde bölgenin ve ortadoðunun önde gelen hastaneleri arasýnda yer alýyor. Hastaneye Elazýð'dan Þanlýurfa'ya kadar bir çok ilden hasta geliyor. Suriye sýnýrýndan alýnan ve hastane yoðun bakýmýnda tedavi gören bir çok bebeðin de bulunduðu hastaneye daha önceden Ýstanbul yada Ankara gibi illere tedavi görmeye giden Hatay, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraþ gibi Güneydoðu ve Doðu Anadolu bölgesinden hastalar da baþvuruyor. Kalp tümörü uyarýsý Hastana uzman doktorlarý ise, kalp tümörleri çok nadir görülürler. 10-15 bin bebek doðumunun yaklaþýk 3 ünde görülebildiðini belirterek, kalp tümörlerinde en sýk görülen türünün ise kardiyak rabdomiyon olduðunu kaydetti. Bu tür tümörler tek kitle olarak görülebildikleri gibi çok sayýda kitle þeklinde de bulunabileceðini de hatýrlatan doktorlar, bu türde ise en çok korkulan etkilerinin kalbin çalýþmasýný bozmak, kalp kapaklarýný ve damarlarýný týkayarak kan akýþýný engellemek ve kalpte ritim problemi yaparak ani ölüme sebebiyet vermesi olduðunu kaydetti. Hastane doktorlarý, bu korkulan etkilerine raðmen tümörlerin tedavsiinin mümkün olduðunu da ifade eti. ÝHA


HABER

10 Eylül 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

KOSGEB’den Diyarbakýr’da 7 bine yakýn iþletme ve giriþimciye destek Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Diyarbakýr'da binin üzerinde giriþimciye hibe programý kapsamýnda destek sunarak iþ sahibi olmalarýný saðladý, 5 bin 538 iþletmeye de kredi faiz desteði sundu. KOSGEB, kobilerin ve giriþimcilerin finansmana eriþimi noktasýnda onlarýn yerli ve milli teknolojilerle donatýlmasý, teknolojik alt yapýlarýnýn geliþmesi noktasýnda birçok farklý destek programý sunmaya devam ediyor. KOSGEB Diyarbakýr Müdürlüðü de bu destekler kapsamýnda 14 bin giriþimciyi giriþimcilik eðitimi ile buluþturdu, giriþimcilik destek programlarý kapsamýnda destek ödemeleri gerçekleþtirdi. Giriþimcilik Destek Programý ve Acil Destek Kredisi kapsamýnda 2016 yýlýnda Türkiye birincisi olan il müdürlüðü 2017 yýlýnda da Giriþimcilik Destek Programý kapsamýnda Türkiye dördüncüsü olurken Acil Destek Kredisi Programý kapsamýnda da Türkiye beþincisi oldu.

"5 bin 538 iþletmeye kredi faiz desteði" KOSGEB Diyarbakýr Müdürü Hasan Solmaz, 5 bin 538 iþletmeye kredi faiz desteði saðlayarak yaklaþýk 37 milyon lira faiz gideri karþýladýklarýný ve bu faiz giderinin yanýnda birçok da hibe programlarý saðladýklarýný ifade ederek, "Bu hibe programlarýnýn en baþýnda yeni giriþimci desteði programý gelmektedir. Yeni giriþimci desteði programý kapsamýnda sertifikalandýrma yaptýðýmýz 14 bin giriþimcimizin yaklaþýk binine yeni giriþimci desteði kapsamýnda yaklaþýk 30 milyon lira ödeme yaptýk. Bu 30 milyon liranýn çok büyük bir kýsmýný 2016 ve 2017 yýllarýnda gerçekleþtirdik. Bu sebeple biz 2016 yýlýnda KOSGEB Diyarbakýr Müdürlüðü olarak giriþimcilere en

fazla destek saðlayan il olduk. 2017 yýlýnda bu desteðimizi yakla-

Tarla gününde traktörler görücüye çýktý

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde uydu sistemli 2 milyon liralýk dev traktörler, çiftçilerin beðenisini kazandý. Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde Özdibek Firmasý ile Artuklu Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan'ýn, traktör ve zirai cihaz tanýtýmý amacýyla düzenlediði tarla gününe, 2 milyonluk sürücüsüz dev traktörler beðeni kazandý. Tanýtým etkinliðine, Kýzýltepe Ziraat Odasý Baþkaný, Bedirhan Dinler, Kýzýltepe Zahireciler Derneði ve MTFD Baþkaný Mehmet Þerif Öter ile 400 dolayýnda çiftçi katýldý. Çiftçilerden Mustafa Özkan, "Çaðýmýzda zirai aletlerde baþ döndürücü geliþmeler var. Binlerce dönüm-

lük araziyi, uydu sistemli traktör ile þoförsüz olarak, ayný anda taban kaldýrmak, sürmek ve ekmek mümkündür. Birkaç iþlemi bir defada yapabiliyoruz. Traktör ayný zamanda balya makinesi görevini yapabiliyor. Traktör arkasý aparatlarla tarladaki taþlarý kýrabiliyor ve pulluk ve aparatlar ömür boyu garantili, herhangi bir kýrýlma ve bozulma durumunda firma yenisi ile deðiþtiriyor" dedi. Mardin Artuklu Ýlçe Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, traktör ve zirai makine ve aletlerin tanýtýmýnýn bölge çiftçisinin teknolojik geliþimleri takip etmesi ve geliþmeleri takip etmesi bakýmýndan önemli olduðunu söyledi. ÝHA

þýk yüzde 35 arttýrdýk ve 5'inci olarak kapattýk. 2016 yýlýnda Acil Destek Kredisi Programý kapsamýnda Diyarbakýr olarak 387 iþletmeye bu krediyi kullandýrmýþ olduk. 100 bin lira faizsiz kredi þeklinde bir destekti. 100 bin liranýn ilk 12 ayý ödemesiz 12 aydan sonra 24 ay ödemeli olan bu kredimizi 387 iþletmemiz kullandý ve Diyarbakýr olarak biz yine Türkiye birincisi olduk. Diyarbakýr dýþýnda kalan 80 ilin toplamýndan daha fazla destek saðlanmýþ oldu. Biz Diyarbakýr'ýn tamamýndaki kobilerimize, giriþimcilerimize KOSGEB olarak bundan sonraki süreçte de gerek hibe desteklerimizi gerekse faizsiz kredilerimizi sunmaktan büyük bir memnuniyet duyacaðýz" dedi. "Yerli makine kredisi desteði" Yerli makine kredisi desteðini bu yýl sunmaya baþladýklarýný aktaran Solmaz, þunlarý kaydetti: "Bu yerli makine kredi desteðinde iþletmelerimize 1 milyon lira faizsiz kredi saðlanacak ve bu 1 milyonlarýn faizinin tamamý KOSGEB tarafýndan karþýlanacak. Þartýmýz yerli makine olmasý. 6 ayý ödemesiz 6 aydan sonra da 30 ay ödemeli toplam 36 ayda bunlarýn geri ödemesini yapacaklar. KOSGEB'in genel hizmetlerinin içerisinde hem hibe programlarý var hem de kredi faiz desteði þeklinde geri ödemeli desteklerimiz var." ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Eylül 2018 Pazartesi

Vatandaþtan ME Geçtiðimiz yýl büyük þaibelere neden olan tek tip kýyafetle devlet okullara gelinmesi kararýna karþýn yine bir genelge yayýnlayarak serbest kýyafet uygulamasý serbestisi getirilmiþti. Bu kararlar verile dursun o gün bugün birçok iddia da ayyuka çýktý. Bu iddialarýn baþýnda yer alan okul yönetimlerinin tek adres göstererek okul kýyafetlerinin fahiþ fiyatla alýnmasý yönünde baský yaptýðý iddialarýydý. Daha önce de Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan araþtýrýlan ama sonucu sýrra kadem basan veya görevde alýnan müfettiþlerle birlikte gizemlere karýþan mevzuuyla ilgili olarak vatandaþ artýk kýrmýzý kartýný gösteriyor. Halk bakanlýðýn kýyafet serbestliðine okul yönetimlerinin veya aile birliklerinin dokunmasýný istemiyor, devletin kendi öðretmeninin yine kendi öðrencisine okul dýþýnda ve merdiven altlarýnda kurs vermesini ise kesinlikle kabul etmiyor, yardýmcý ders kitabý vurgununa ise dur denilmesi önemle rica ediliyor. Vatandaþ artýk para kaynaðý yerine konulmak istemediðini apaçýk dile getirirken Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerinin hakkaniyetle hareket etmelerini istiyor. AHMET BEÞENK Çok önceki yýllardan günümüze kadar hep þunlarý duymuþuzdur: Karne parasý, Zorunlu kýyafet Uygulamasý, Yardýmcý ders kitabý zulmü, Zorunlu kayýt parasý haracý, Kendi öðrencisine yasal olmayan þekillerde kurs vererek ahlak dýþý davranýlmasýný ve daha birçok þeyi sürekli duyarýz. Duyarýz duymasýna da bu duyduklarýmýzýn her biri bir sonraki yýl veya yýl içinde yine hortlar, yine vücut bulur ve yine ilgililer hep ilgisiz davranýr.

Öðrenci velileri bu yýl olaya farklý bir perspektiften yaklaþarak istemedikleri þeyleri sosyal medya aracýlýðý ile duyurmaya baþladýlar bile. Bunlarýn içinde en dikkat çekeni ise Serbest kýyafet uygulama-

sýna meydan okuyan okul yöneticileri ve okul aile birliklerine yapýlan göndermeler oldu. Ramazan Dere, adýndaki esnaf Sosyal medya üzerinden paylaþýmlar yaparak öðrenci velileri olarak serbest kýyafet uygulamasýna müdahale edilmesini istemediklerini þu mýsralarla vurguluyor: "Milli eðitim bakanlýðý bir kaç yýl evvel yayýnladýðý bir genelge ile 2017/ 2018 eðitim ve öðretim yýlýndan itibaren serbest kýyafet uygulamasýna geçileceði ve öðrencilerin istedikleri kýyafeti giyip okullarýna gidebilecekleri açýklanmýþtý.

Ama maalesef hemen, hemen bütün okullarda müdürler ve yöneticiler öðrencilerine, daha evvel belirlenmiþ olan ve ancak birkaç maðazada satýþý yapýlan kýyafetleri almalarý ve yalnýzca bu kýyafetler ile okula gelmeleri konusunda baský yapýyorlar. Hâlbuki bakanlýðýn talimatý gayet açýktýr, serbest kýyafet uygulamasý var ve bu durumda öðrenci bazý þartlarý karþýlamasý kaydýyla istediði kýyafeti giyip okuluna gitmekte serbesttir. Hal böyle iken okul yönetimlerinin, öðrencilerden özel kýyafet almalarýný istemesi ister istemez aklýmýza rant ve menfaat konusunu getirir. Hiç bir eðitimciyi zan altýnda býrakmamýz doðru deðil ama Diyarbakýr'da 2000 civarýnda okul olduðunu, 500.000 ( Beþ yüz bin )den fazla öðrenci olduðunu ve her bir öðrencinin kýyafetlerinin 150 ila 250 TL arasýnda satýldýðýný düþünürsek ve her bir öðrenci yýlda bir kýyafet seti alýrsa ortada dönen rakam yaklaþýk yüz milyon TL ( eski para ile yüz trilyon) olduðu görülecektir. Diyarbakýr'da her okulun kýyafeti ayrý, ayrý olduðundan normal esnaflar okul kýyafeti satýþý yapamýyorlar, yalnýzca bir kaç


10 Eylül 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

EB’e açýk mektup

maðaza evvelden kýyafet hazýrlayýp satýþa sunduklarýndan dolayý ortaya haksýz bir rekabet ve bunun sonucunda da fahiþ fiyatlar çýkmaktadýr. Bugün bir arkadaþýmýn bana anlattýklarý üzerine bu yazýyý yazma gereði duydum. Kendiside bir konfeksiyon firmasýnda çalýþan arkadaþým çocuðunu Sezai Karakoç Anadolu lisesine kaydetmiþ ve kendisine okul kýyafeti almasý söylenmiþ, bu okulun kýyafetlerini satan maðazaya gittiðinde (maðazanýn ismi bende arzu eden kiþilere verebilirim) önceden hazýrlanmýþ bir poþet içinde bir adet keten pan-

tolon, bir adet kýsa kol tiþört, bir adet uzun kol tiþört ve bir adet hýrka için toplam180 TL para isteniyor, arkadaþým üzerinde o kadar para olmadýðý için hýrkayý almak istemeyince maðaza çalýþanlarý alaycý ve incitici tavýrlarý ile kabul etmiyorlar, arkadaþým ýsrar edince hýrkayý çýkarýp kalan ürünler için 130 TL'alýyor. Arkadaþým 'Yahu sizde hiç vicdan, merhamet yokmu, verdiðiniz ürün (bir adet keten pantolon ve iki adet tiþört ) 130 TL olur mu, ayný ürünleri Sakarya caddesinde alsam 60 TL tutmaz' diyince birde esnaflýða yakýþmayan tavýr ile kýzarak 'Ýster al ister alma' diyorlar. Tabi bu kadar ters davranýþa raðmen arkadaþým o ürünleri orda almak zorunda kalýyor, çünkü baþka yerde yok. Tabi bu sorun bu günün sorunu deðil yýllardýr var ve okullarda özel kýyafete geçildiðinden beri bu soruna bir çözüm bulunmuþ deðil. Okullarýn aslýnda biraz da haklý olarak kendi öðrencilerini baþka öðrencilerden veya öðrenci olmayanlardan ayýrt etmek istemesinden dolayý iyi niyetle baþlanýlmýþ, fakat uygulamada öðrenci velilerine rahatsýzlýk verici bir boyuta geldiðinden artýk kar'ý zarar'ýný kurtarmayan, tamamen rant'a dönüþen bir durum oluþmuþ.

Þimdi bazý arkadaþlar haklý olarak 'Bir çözüm önerin var mý?' diyecekler. Evet var ve daha evvelde gerekli mercilere iletmiþtim, fakat maalesef dikkate alýnmadý. Bu yazýmýn da dikkate alýnacaðýndan pek emin deðilim ama yinede çözüm önerimi bir kaç madde halinde yazayým; 1. En eski uygulama en iyisi idi, yani ilkokulda önlük, ortaokul ve lisede gri pantolon -mavi gömlek ve lacivert ceket giyilmesi bir kaç yönden avantajlý idi, hem öðrenci ile öðrenci olmayanlar ayýrt ediliyordu, hem bütün esnaflar bahsi geçen kýyafetleri sattýðýndan fiyatlar gayet makul seviyede idi ve hem de bir öðrenci yýl içinde baþka bir okula nakil yapsa dahi bir daha kýyafet almak zorunda deðildi,

hatta ve hatta bir öðrenci aldýðý kýyafeti bir kaç yýl giyebiliyordu veya kendisine olmuyorsa baþka bir öðrenciye veriyordu. Bir müddet de diðer öðrenci giyiyordu ama en önemlisi zengin fakir ayýrýmý yoktu. Zengin çocuðu ve fakir çocuðu ayný önlüðü veya formayý giyiyordu. 2. Eski uygulama geri gelmeyecekse o zaman yapýlacak en iyi þey tamamen serbest kýyafet olmalýdýr. Çocuk günlük kýyafeti ile okula gelmelidir ama öðrenci olduðu anlaþýlmasý için de okul tarafýndan bastýrýlacak,üzerinde öðrencinin resmi ,okulun isim ve amblemi de olan bir kimlik kartýný kurdele ile boyuna asacak veya yakasýna iliþtirecek , böyle bir kartýn maliyeti 5 TL'yi geçmez. 3. Eðer ilk iki öneri dikkate alýnmayacak ve bu günkü gibi her okul ayrý, ayrý kýyafet giyecek ise o zaman il milli eðitim müdürlüðü veya devletin ilgili kurumlarý piyasada iyi bir denetim ile kýyafetlerin makul bir fiyata satýlmasýný temin etmeli veya gerekirse fiyatlarý belirlemeliler ki veliler ödeme güçlüðü çekmesin. Bu konularda duyarlý olduðuna þahit olduðumuz il milli eðitim müdürümüz sayýn Hasan Aslan bey konuya hassasiyetle yaklaþacaðýndan þüphem yoktur, konunun gündeme gelmesi benden oldu ama takibini ise deðerli gazeteci arkadaþlarýmýzdan bekliyoruz."


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

10 Eylül 2018 Pazartesi

Güney Sudan Türk yatýrýmcýlarý bekliyor Türkiye'de ihracatta katma deðerli sektörler arasýnda yer alan ve ihracatta 2000 yýlý sonrasýnda ciddi geliþim gösteren su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2023 ihracat hedeflerine ulaþmak için yeni pazarlara yoðunlaþýyor. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün radarýna aldýðý son pazar daha önce ihracat yapmadýðý Güney Sudan oldu. Ýzmir Enternasyonal Fuarý kapsamýnda Ýzmir'e gelen Güney Sudan Canlý Hayvan ve Balýkçýlýk Bakaný Hon. James Janka Duku ve beraberindeki heyeti Ege Ýhracatçý Birlikleri'nde aðýrlayan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Baþkaný Sinan Kýzýltan ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Bedri Girit, Güney Sudan ile iþbirliði seçeneklerini masaya yatýrdý. Güney Sudan'ýn 2011 yýlýnda baðýmsýzlýðýna kavuþan genç bir ülke olduðunu belirten Sinan Kýzýltan, Güney Sudan'a Türkiye'den gýda ürünleri ihracatý olmadýðýný, Güney Sudan'a ihracatýn baþlamasý için önemli ve verimli bir görüþme gerçekleþtirdiklerini kaydetti. "Güney Sudan'da balýk yetiþtirme ve iþleme tesisleri kurabiliriz" Balýkçýlýðýn Güney Sudan ekonomisinde önemli bir yere sahip olduðunun altýný çizen Kýzýltan, "Balýkçýlýkta potansiyellerin çok az bir kýsmýný kullanabiliyorlar. Tatlý su balýklarýnýn yetiþtiriciliðinde ve iþleme tesisi kurulumunda iþbirliði zemini arýyoruz. Güney Su-

dan'da kurulacak tesislerle Güney Sudan'dan diðer Afrika ülkelerine ve dünyanýn farklý coðrafyalarýna ihracat yapabiliriz" dedi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Bedri Girit ise, Güney Sudan'ýn yeni kurulmuþ ve yatýrýmcýlar için fýrsatlar sunan bir ülke olduðunu, Güney Sudan Canlý Hayvan ve Balýkçýlýk Bakaný Hon. James Janka Duku'nun Türk iþ adamlarýný Güney Sudan'a yatýrýma davet ettiðini dile getirdi. "Türkiye tecrübelerini Güney Sudan'a aktarabilir" Güney Sudan'a petrol karþýlýðý yatýrým yapýlabileceðini belirten Girit, "Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü know-how transferi yapabilir. Balýkçýlýk ve kanatlý sektöründeki tecrübelerimizi paylaþýp ülkemizin en çok ih-

tiyaç duyduðu petrolü Güney Sudan'dan ithal edebiliriz. Tropik meyveler ithal edilebilir, Türkiye'den de gerek yumurtalýk, gerekse etlik civciv ve yavru balýk ihraç edilebilir" diye konuþtu. Güney Sudan Cumhuriyeti'nin 12 milyon nüfuslu ve nüfusunun yüzde 90'ý kýrsal bölgede yaþayan bir ülke olduðunu ifade eden Güney Sudan Canlý Hayvan ve Balýkçýlýk Bakaný Duku da, "Güney Sudan, geniþ araziye ve 7 tarýmsal ekolojik bölgeye sahip. Arazimizin yüzde 90'ýndan fazlasý ekilebilir ve yaðmurla besleniyor. Tüm tropikal ürünler yetiþiyor. Tüm yýl boyunca tarým için geniþ su

Un sanayicileri: Türkiye’de un kýtlýðý yok Dicle Un Sanayicileri Derneði (DUNSAD) Baþkaný Veysi Duyan, un ihracatý kýsýtlamasý ile ilgili yaptýðý açýklamada Türkiye'de un kýtlýðý olmadýðýný söyledi. Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüðünde yaptýðý açýklamada Ortadoðu ülkelerine gitmek üzere Habur Sýnýr Kapýsý'nda bin dolayýnda un yüklü týr bulunduðunu belirten DUNSAD Baþkaný Veysi Duyan, ihracat kýsýtlamasýnýn bölgedeki istihdamý olumsuz etkileyeceðini ve batýya göçü gündeme getireceðini dile getirdi. Duyan, "Son günlerde ülkemizde bir çuvalýnýn 175 TL olduðunu, fýrýncýlarýn un bulamadýðýný, fabrikalar un satmýyor gibi basýn kuruluþlarýnda yer alan asýlsýz ve gerçeði yansýtmayan açýklamalar, konuyu spekülatif hale getiren bazý fýrsatçýlarýn iþidir. Sorunun kaynaðýný un ihracatýna dayandýrarak Tarým ve Ticaret Bakanlýklarýmýzý yanlýþ bilgilendirmeleri sonucunda 6 Eylül itibari ile katý un ihracatý geçici olarak yasaklanmýþtýr. Ýlgili haberlerde ileri sürülen ve gerçekleri yansýtmayan 'unun çuvalý 175 TL'ye satýlýyor' açýklamalarýna karþýlýk, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak 5 milyon un çuvalýný tanesini 95 TL'den satmayý taahhüt ettik. Taahhüt ettiðimiz rakamý dün itibarý ile Tarým Bakanýmýza sunduk. Bu kampanyada

Dicle Un Sanayicileri Derneði olarak 1 milyon 100 bin çuval un satma taahhüdünde bulunarak, milli bir sorun olarak gördüðümüz ekmeðimize katký olarak milli duruþ sergiledik. Tarým Bakanýmýz ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Baþkanýmýz ile birlikte kampanyamýzý kamuoyuna açýkladýk" dedi. "Un ihracatýndan dünya birincisiyiz" Türkiye'nin un ihracatýnda dünya birincisi olduðunu belirten Duyan, ülkeye yýlda 1 milyar dolar döviz girdisi saðladýklarýný gururla ifade ettiklerini söyledi. Duyan, "Bölgemizde un sanayi, sektörü ihracatçýlarý olarak, ihracat rakamýnýn yüzde 40'ný karþýlamaktayýz. Gelinen noktada un sanayicileri olarak bölgemizde, hem

kaynaklarý mevcut. Çoðunluðu sýðýr, koyun ve keçi olmak üzere sevasa hayvan kaynaklarý mevcut. Hayvancýlýk sektörü, yurt içi talepleri karþýlama yanýnda ihracat için potansiyele sahip. Balýkçýlýk, önemli bir sosyo ekonomik faaliyet ve nüfusun yaklaþýk yüzde 12'sinin geçim kaynaðý. 6 göl ve nehirler var. Nil Nehri yüksek derecede biyolojik çeþitliliðe sahip, 100 tür balýk barýndýrýyor. Yýllýk bazda 150 bin ila 300 bin ton balýk arasýnda sürdürülebilir hasat potansiyeli var ancak þu anda bunun üçte birlik kýsmý deðerlendiriliyor. Türk ihracatçýlarla kurulacak ortaklýklarla potansiyelimizi ortaya çýkarmak istiyoruz" diye konuþtu. Özellikle et iþleme tesisleri, modern kesimhaneler, kümesler, enerji-elektrik temini, soðuk hava depolarý konularýnda yatýrým beklediklerini ifade eden Duku, "Bu kapsamda kümes hayvanlarý, arýcýlýk, su ürünleri araþtýrma merkezi, veterinerlik hizmetleri, süt üretimi konularýnda iþbirliðine gidebiliriz. 25 yýllýk kalkýnma planlarý kapsamýnda hayvancýlýk için 28 proje, balýkçýlýk sektörü içinse 20 proje yürüteceðiz. Sudanlý giriþimcilerle özel ortaklýk mümkün, büyükbaþ hayvanlarý iþleyen projeler hükümet tarafýndan teþvik ediliyor. Özellikle Juba þehrinde yatýrým fýrsatlarý mevcut. Türkiye ile Güney Sudan arasýnda Ticaret ve Ekonomik Ýþbirliði Anlaþmasý Nisan 2017'de imzalandý" þeklinde konuþtu. ÝHA

ülkemizin milli meselesi olan ekmeðimize hem de ihracatýna katký saðlamaktayýz. Ýhracat kýsýtlamasýndan önce gümrük sahalarýnda bulunan týrlara, konteynýrlara, gemilere yüklü ihracat yüklerinin herhangi bir çözüm bulunarak yurt dýþýna sevk edilmelidir. Bu ürünler için ihracatçý nakliye, ambalaj, buðday ve elektrik gibi tüm masraflara katlanmýþtýr. Bu ürünleri geri çekmesi çok büyük operasyonel maliyetlere sebebiyet verecek, ürün bedelini tahsil edememesi de firmalarý finansal sýkýntýya sokacaktýr. Bu konunun bir an önce çözülmesi un sanayicilerini rahatlatacak, ülke ekonomisine de ciddi katký saðlayacaktýr" diye konuþtu. "Dýþ pazar kaybý olur" Ýhracata getirilen kýsýtlamanýn maddi zararý yanýnda pazar kaybýna da neden olabileceðini belirten Duyan açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Un ihracatýna getirilen kýsýtlama ile ticaretimizin önünü kesip, yurt dýþý pazar kaybýna da sebep olacaðý bilinmeli, ülkemize döviz kazandýrmanýn bir milli mücadele unsuru olduðu bilinci ile ihracatý kýsýtlamasýna bir geçiþ süresi verilmesi gerektiði düþüncesindeyiz. Ýhracat kýsýtlamasý, bölgemizde istihdamý olumsuz yönde etkileyecek ve batýya göçe sebebiyet verecektir. Un sanayisi ihracatçýlarý olarak ülkemizi ve birçok dünya ülkesini besleyecek durum ve konumdayýz. Türkiye'de un kýtlýðý yok. Kimse panik yapmasýn." Basýn açýklamasýna OSB Baþkaný Nasýr Duyan ve un sanayicileri de katýldý. ÝHA


10 Eylül 2018 Pazartesi

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

3 yýl aradan sonra yeniden yapýlan ayine yüzlerce kiþi katýldý Akdamar Kilisesi'nde üç yýl aradan sonra yapýldý. Ayin için Van'a gelen Ermeni Hristiyanlar, teknelerle adaya taþýnýrken, kentte ise geniþ güvenlik önlemi alýndý. TPAO’nun petrol arama þantiyesi dört koldan korunuyor Siirt'in Pervari ilçesinde 2047 rakýmlý Herekol Daðlarý'ný terörden temizleyen Mehmetçik, Türkiye Petrol Anonim Ortaklýðýnýn (TPAO) petrol arama þantiyesini de dört koldan koruyor.

Petrol arama çalýþmalarý tüm hýzýyla sürüyor Vali Atik, bölgenin terörden temizlenmesiyle TPAO'ya ait petrol arama þantiyesini ziyaret ederek alýnan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi aldý. Dört koldan korunan Herekol'da büyük bir petrol yataðýnýn bulunduðu belirtildi. Petrol arama þantiyesinde bin 500 metrede sondaj çalýþmalarý sürüyor. Yaklaþýk 10 yýldýr Türkiye Petrolleri tarafýndan yapýlmak istenen sondaj çalýþmalarý güvenlik gerekçesiyle yapýlamýyordu. ÝHA

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutaný Tümgeneral Hacý Ýlbaþ ve Siirt Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Herekol Daðý'nda kuþ uçurtmayan askere moral ziyaretinde bulundu. Helikopterle bölgeye giden Vali Atik, mevzide nöbet tutan asker ve korucularla tokalaþýp sohbet etti.

Eski köy düðünleri yaþatýlmaya devam ediliyor Muþ Malazgirt ilçesi Beþçatak köyünde gerçekleþtirilen köy düðününde eski gelenekler tekrar yaþatýlýrken, dengbejler sahne aldýðý düðünde metrelerce uzunluðunda halaylar çekildi. Malazgirt Beþçatak köyü muhtarý Cemil Yýldýz'ýn oðlu Mehmet Yýldýz'ýn düðününe çok sayýda davetli ve köylü vatandaþlar katýldý. Malazgirtlilerin yoðun ilgi gösterdiði düðün için Malazgirt'ten araçlar kaldýrýldý. Baba oðul ve iki ký-

zýndan oluþan ekibinin söylediði Kürtçe halay þarkýlarý ile baþlayan düðün, eski düðün geleneklerine eski Kürt Denbejleri þarkýlarýný seslendiren Muþlu Mihemedi Muþi, düðüne ayrý bir renk kattý. Köy düðünü damadýn kýnasý ile devam etti. Muhtarýn evinin önünde yapýlan düðünde metrelerce uzunluðunda çekilen halay saatlerce sürdü. Metrelerce uzunluðundaki düðünde davetliler ve köylüler birlikte halay çektiler. Düðün yapýlan ikramlarla son buldu. Oðlunu düðün ile evlendiren Muhtar Cemil Yýldýz, davetlilerine ve köylülerin düðüne yoðun ilgi göstermesinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek katýlan tüm konuklara teþekkür etti. ÝHA

Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 3 yýl aradan sonra yapýlan Ermeni ayini yüzlerce kiþinin katýlýmýyla baþladý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan verilen izinle ilki 2010 yýlýnda yaptýrýlan ayine, 2015 yýlýnda baþlayan terör olaylarý nedeniyle ara verilmiþti. 2018 yýlýnda yeniden yapýlan ayin, çan sesiyle baþladý. Kilise önünde toplanan din adamlarý ayini baþlatmak üzere kiliseye girerken, iç mekan darlýðýndan dolayý sadece 50 kiþi içeri alýnabildi. Ayini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Baþepiskopos Aram Ateþyan yönetirken, Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy'un da adaya gelmesi bekleniyor. Basýn mensuplarýnýn da içeri alýndýðý ayinde, kurulan hoparlörlerle dýþarýya ses veriliyor. Gevaþ Kaymakamý Ýshak Çýnar ile Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuð da adada alýnan tedbirleri yerinde incelediler. Akdamar Kilisesi Van Valiliðinin teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn onayýyla yýlda bir gün ayine izin verilen Van Gölü'ndeki ada üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 915-921 yýllarý arasýnda inþa edildi. Daha sonra manastýra dönüþtürülen kilise, 2007 yý-

lýnda restore edilerek anýt müze olarak hizmet vermeye baþladý. Vaspurakan Kralý 1. Gagik tarafýndan Keþiþ Manuel'e yaptýrýlan kilise, Ermeni halký açýsýndan büyük önem taþýyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor.

Din adamlarýnýn yetiþtirilmesi açýsýndan önem taþýyan kilisede, 1915 yýlýna kadar din adamlarýnýn yetiþtiði ve bu tarihe kadar ayin yapýldýðý biliniyor. 1915 yýlýndaki Rus iþgalinin ardýndan ayine kapatýlan, ancak sit alaný olarak koruma altýna alýnan kilise, ilk 2010 yýlýnda bir ayine ev sahipliði yaptý. Adanýn ortasýnda yer alan kiliseye batý ve güneyden birer kapý vasýtasýyla giriliyor. Zengin figürlerin yer aldýðý kilise duvarlarýnda, Ýncil ve Tevrat'tan alýnmýþ çeþitli sahneler de bulunuyor. Bu sahnelerden, Yunus Peygamber'in denize atýlmasý, Hz. Meryem ve kucaðýnda Hz. Ýsa, Hz. Adem ile Hz. Havva'nýn cennetten kovulmasý, Hazreti Davut ile Kral Goliat'ýn mücadelesi, Samson Filistinli ikilisi, ateþte üç Ýbrani genci, Aslan ininde Daniel figürleri göze çarpýyor. Dini ve dünyevi sahnelerden baþka hayvan figürlerinin de göze çarptýðý kilisenin iç tarafýnda ise günümüzde büyük ölçüde bozulmuþ freskler yer alýyor. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

10 Eylül 2018 Pazartesi

Dünyada her 40 saniyede 1 kiþi intihar ediyor Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Esra Yancar Demir, dünyada her 40 saniyede bir kiþinin intihar nedeniyle hayatýný kaybettiðini belirterek, bu sayýnýn her geçen gün arttýðýna dikkat çekti. Medical Park Ordu Hastanesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Esra Yancar Demir, '10 Eylül Dünya Ýntiharý Önleme Günü' nedeniyle yazýlý açýklama yayýnladý. Açýklamasýnda, Dünya Saðlýk Örgütü'nün yaptýðý araþtýrmaya göre, 2015 yýlýnda 800 bin kiþinin intihar sonucu öldüðünü ve bu sayýnýn 2030 yýlýnda bir milyonun üzerine çýkacaðýnýn tahmin edildiðine dikkat çeken Doç. Dr. Esra Yancar Demir, intihar giriþimlerinin de bu rakamlarýn üstünde olduðunu ifade etti. Doç. Dr. Esra Yancar Demir açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Ýntiharlarda pek çok etken söz konusu. Ýntihar davranýþý genetik, psikolojik, sosyal ve kültürel birçok risk faktörü tarafýndan belirlenir. Herkesin stresle baþa çýkma yolu farklýdýr. Hayatta öyle dönemler vardýr ki kiþinin stresle baþ etme yöntemleri bazý sorunlarýn üstesinden gelmeye yeterli olmaz. Stres oluþturan yaþam olaylarý kiþiden kiþiye deðiþir. Bazýlarý için önemli olmayan bir sorun bazýlarý için çok önemli yaþam sorunu olarak görülebilir. Ýntihar riskini artýran önemli yaþam olaylarýnýn baþýnda yalnýzlýk, depresif duygu durumu, çaresizlik ve

umutsuzluk duygularýnýn yanýnda bir iliþkinin bitmesi, onurumuza karþý yapýlan saldýrýlar, deðersizlik hissi, aldatýlma, terk edilme gibi yaþamsal stres kaynaklarýdýr." Ruhsal hastalýða sahip olmanýn intihar için önemli risk faktörlerinden biri olduðunu, ruhsal hastalýklarýn erken dönemde saptanmasýnýn ve intihar riski olan bireylerin uygun tedavisinin önemini dile getiren Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Esra Yancar Demir, "Ýntiharlarýn yaklaþýk yüzde 60'ý depresif bozukluk ve bipolar bozukluktan kaynaklanmaktadýr. Ayrýca þizofreni, alkolizm ve kiþilik bozukluðu da intihar riskini artýrmaktadýr. Öncelikle bu kiþilerin intihar düþünceleri olup olmadýðýný anlamamýz gerekir. Eðer sizin içinizde böyle bir düþünce varsa veya yakýnýnýzda biri sizinle böyle bir durumu açýk açýk paylaþmýþ ise yapýlmasý gereken en doðru þey bir uzmana baþvurmak veya bu yakýnýnýzý en kýsa zamanda bir uzmana yönlendirmek olmalýdýr. Ruhsal hastalýklar ve intihar ile ilgili ön yargýlar intihar düþünceleri olan kiþilerin uygun ruh saðlýðý hizmetlerine ulaþýmýný engellemektedir. Toplumun

her bireyinin bu konuda bir sorumluluðu bulunmaktadýr. Sizinle paylaþýlan bu durumu sýr olarak saklamak o kiþiyi korumak deðil ona kötülük yapmaktýr. Biliniz ki çoðu zaman bu insanlar içinde bulunduðu ruh halinden kurtulduðunda bu düþüncelerini ve yaptýklarý eylemi saçma, anlamsýz bulmakta ve piþmanlýk hissetmektedirler. Önemli olan umutsuzluðun ve stresin olduðu dönemde bu kiþilerin intihar giriþimini önlemek ve sorunlarýnýn üstesinden gelmede daha saðlýklý ve iþlevsel yollar bulabilmesi için kiþiye destek olmaktýr. Ýntihar giriþimi sonrasý hayatta kalan insanlarla yapýlan psikiyatrik görüþmeler sonrasýnda hastalarýn büyük bir kýsmýnýn yaptýklarýndan son derece piþman olduðunu, asýl amaçlarýnýn ölmek olmadýðýný ve yaþamaktan dolayý çok keyifli olduðunu söylüyor. Bu kiþilerin pek azýnda kýsa dönemde intihar düþüncesi oluyor ve intihar düþüncesinde ýsrarlý olan kiþilerde de sorun genelde depresyon veya baþka bir ruhsal rahatsýzlýk oluyor" ifadelerine yer verdi. Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Esra Yancar Demir, intihar düþüncesi olan kiþilerin zaman kay-

Þifalý bitkiler tehlike arz edebiliyor Çok eski tarihlerden beri hastalýklarýn tedavisinde kullanýlan bitki çaylarý, yanlýþ kullanýmda tehlike oluþturabiliyor. Eskiden sadece aktarlarda bulunan ve hazýrlamasý daha zahmetli olan bitki çaylarý, günümüzde hazýrlanmýþ þekilde pek çok yerde bulunuyor. Kalp rahatsýzlýðý olan kiþilerde adaçayýnýn bir fincaný bile yan etki yapabilirken, bilinçsiz olarak kullanýlan ya da birden çok içilen çaylar var olan hastalýklarý da tetikleyebiliyor. Bitkiler, bilinçli olarak tüketilmediðinde özellikle karaciðer, kalp ve böbrek gibi organlarýn iþleyiþi için riskli olabiliyor. Bitki çaylarýnýn faydalý gibi görünüp aslýnda zararlý olabileceðine deðinen aktar Ferhat Madýr, çaylarýn birbiriyle karýþtýrýldýðý zaman þifasýný da kaybettiðini dile getirdi. Genellikle yapýlan en büyük hatanýn ýhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçýn, kuþburnu, adaçayý gibi bitkileri harmanlamak olduðunu ifade eden Madýr, "Bunlarý tek tek kullanýrsak daha etkili olur, daha çok faydasýný görürüz. Örneðin adaçayý tek baþýna

kullanýldýðý zaman boðaz iltihabýna, enfeksiyona çok iyi geliyor. Ama bunun yanýnda kuþburnu, adaçayý, tarçýn, zencefil, zerdeçal; bunlar karýþtýrýldýðý zaman etkileri azalýyor. Neden? Kaynama süreleri farklý. Þifa bulamýyoruz. Zararlý yönü baþka ürünlerde var. Örneðin enginarda, civan perçeminde, hindibada bunlar karaciðer enzimlerini etkilediði için ilaç kullanýmýnda bunlarýn kullanýlmasý vücuda sýkýntý. Faydadan çok zarar getiriyor" dedi. Toplumdaki birincil sýkýntýnýn hastalýðýn kaynaðýný veya ne sýklýkta kullanýlacaðýný bilmemek olduðunu aktaran Madýr, "Örnek veriyorum hastalýk ne, karaciðer yaðlanmasý var. Buna ne iyi gelir? Deve dikeni tohumu iyi gelir. Bunu ne kadar kullanabilirim? Geliyor hemen, 'Bana 50 gram ver, bunu kullanayým, hastalýðým geçsin.' Böyle bir þifa yok zaten. 50 gramla da kimse çare bulamaz" diye konuþtu. Eskiþehir'de yaklaþýk 15 yýldýr aktarlýk yapan Madýr, yerleþmiþ olan bu algýyý kýrmak adýna hasta olmadan önce bitkisel ürünlerin kullanýlmaya baþlanmasýný tavsiye etti. Madýr, "Hasta olduktan sonra kullanmanýn bir mantýðý yok bunlarý. Çünkü zaten vücut hasta. Bunlara da yüklenildiði zaman hem ilaç kullanýyoruz hem bu bitkisel ürünlere yöneliyoruz. Ne oluyor? Böbreklerde sýkýntý oluyor bu sefer. Böbreklerde sýkýntý olduðu zaman vücut su kaybetmeye baþlýyor, vücutta ödem baþlýyor. Bunun için insanlarýn 365 günün en azýndan

betmeden bir psikiyatrdan yardým almalarý gerektiðine iþaret ederek, "Eðer aklýnýza intihar düþünceleri geliyorsa "intihar etmek istiyorum" diyorsanýz, bunla ilgili planlar yapýyorsanýz veya etrafýnýzda bunlarý dile getiren yakýnlarýnýz varsa en kýsa zamanda bir psikiyatriste baþvurmanýz veya yakýnlarýnýzý yönlendirmeniz gerekmektedir. Ýntihar sonucu yaþamýný kaybedenlerin yakýnlarýnýn yaþadýðý ruhsal acý da düþünüldüðünde intiharýn toplumun önemli bir kýsmýný etkileyen ciddi bir halk saðlýðý problemi olduðu unutulmamalýdýr" dedi. Doç. Dr. Esra Yancar Demir ayrýca, Uluslararasý Ýntihar Önleme Derneði'nin intiharý önlemeye desteðin sembolü olarak herkesi 10 Eylül 2018 Dünya Ýntihar Önleme Günü saat 20.00'de penceresinin önünde mum yakmaya davet etti. ÝHA

bir 50 günü bu ürünlere yönelmesini tavsiye ediyorum ben. Sonbahar aylarýnda özellikle kuþburnunu tavsiye ediyorum. Kuþburnunun fazla kaynamasýna gerek yok. Bir bardak sýcak suyun içerisine bir tatlý kaþýðý atýp, 10 dakika bekleyip bunu içebilir. Hasta olmadan önce hastalýðýn dermanýný bulmalýyýz biz. Hasta olduktan sonra bunun peþine düþersek zaten hasta olmuþ oluyoruz ve bir faydasýný görmüyoruz. Bunlara dikkat edilmeli, bir de ýsrarcý olunmalý. Gelip 50 gramla hiçbir hastalýða çözüm bulamayýz. Bunlarýn en az bir 45 gün kullanýlmasý lazým. 45 gün süre zarfýnda en az bir 10 gün kullanýp 2 gün ara verilmeli. Yani 4 defa bir kür yapýlmalý hastalýk her ne olursa olsun" diyerek bilinçli olunmasý gerektiðinin altýný çizdi. Bitki çaylarýna tat vermek için atýlan þekerin zararlý olduðunu söyleyen aktar Ferhat Madýr, "Bir de bunlarda yapýlan en büyük yanlýþ bitki çaylarý kaynatýldýktan sonra içine þeker atýlma gibi bir durum var. Genellikle þeker hastalarý atmýyor ama diðer herkes atýyor. Þeker yerine balý tavsiye ediyoruz. Balý da kaynattýktan sonra bitkiyi soðumaya býrakýyoruz, tam soðuduðu zaman atýyoruz. Sýcakken atmýyoruz balý da, iþlevini kaybetmeyecek bal" diye uyarýda bulundu. Özellikle baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirmek adýna sonbahar mevsiminden itibaren vücuda direnç verecek ürünlere geçilmesi gerektiðini dile getiren Madýr, adaçayýnýn, kuþburnunun ve ýhlamurun tek baþýna kullanýldýðýnda oldukça faydalý olduðunu aktardý. ÝHA


10 Eylül 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Bitlisliler dünyanýn ikinci büyük krater gölünde serinliyorlar Bitlis'te sýcak ve bunaltýcý havalardan bunalan vatandaþlar Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Daðý'nýn 2 bin 250 rakým yükseklikteki zirvesinde yer alan Dünyanýn ikinci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün serin sularýnda yüzerek serinliyor.

Kendine özgü doðal güzellikleriyle her gün yüzlerce yerli ve yabancý turistin akýn ettiði Nemrut Krater Gölü, serin sularý ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bitlis'in bunaltan sýcak havalarýnda serinlemek isteyen vatandaþlar serinlemek için Nemrut Krater Gölü'nün serin sularýna býrakýyor. Dünyanýn ikinci Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün serin sularýnda yüzen vatandaþlar 2 bin 250 rakým yükseklikteki daðýn zirvesinde adeta yüzme keyfi yaþýyor. Nemrut'un doðal güzelliklerine karþý saatlerce yüzüp serinleyen vatandaþlarýn keyfine ise

diyecek yok. Nemrut Krater Gölü çevresine kurduklarý çadýrlarda dinlenip bir yandan yüzmenin keyfini yaþayan vatandaþlar diðer yandan ise piknik yapýp gönüllerince eðleniyorlar. "Nemrut'un havasý ve doðasý ayrý, suyu ayrý güzel" Nemrut Krater Gölü'ne ilk defa geldiðini belirten Okan Þahin, Nemrut'un havasý ve doðasýnýn ayrý suyunun ise ayrý güzel olduðunu söyledi. Hafta sonunu kafa dinleyerek geçirmek üzere arkadaþ grubuyla Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini anlatan Þahin, "Burada gezip piknik yaptýktan sonra gölün kenarýna çadýr kurduk. Burada bir yandan piknik yapýyoruz, diðer yandan ise Nemrut'un buz gibi suyunda serinliyoruz. Burada ilk defa yüzdüm. Burasý gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuþtu. Yazýn son günlerinde Nemrut'un serin sularýnda serinlemeye çalýþtýklarýný belirten Ýbrahim Halil Kaya ise, Nemrut'un hayran býrakan güzelliðine karþý saatlerce yüzmenin keyfini yaþadýklarýný ifade etti. Havanýn oldukça sýcak, Nemrut'un suyunun ise bir o kadar soðuk ve serinletici olduðunu dile getiren Hamza Uður ise, Nemrut Krater Gölü'nde yüzmenin ayrý bir keyif verdiðini anlattý. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

10 Eylül 2018 Pazartesi

Türkiye estetikte dünyada ilk sýralarda Ýspanya medyasýna göre Türkiye, estetik operasyonlardaki baþarýlarý dolayýsýyla dünyanýn en önemli 10 medikal turizm ülkesi arasýna girdi. Ýspanyol haber ajansý Europa Press'in servis ettiði habere göre, son yýllarda geliþen teknoloji ile Türkiye, dünyanýn en çok talep edilen saç ekim tedavisi merkezi haline geldi. Haberde Türkiye'nin saç ekimi merkezlerinin gösterdiði üstün baþarý sayesinde dünyanýn en önemli 10 medikal turizm ülkesi arasýna girdiði belirtildi. Estetik amaçlý olarak ülkemizi ziyaret eden turistlerin ülkelerine memnun dönmesinin ise ilgiyi arttýrdýðý ifade edildi. Baþarýnýn üç ana nedeni ise; rekabetçi fiyatlar, kýsa bekleme süreleri ve tedavilerin kalitesi olarak gösteriliyor. Müþterinin bütçesini kontrol edip randevularý yapabilmesi ise saniyelerini alýyor. Medikal turizmin artmasý Türk hükümetinin yabancý hastalara týbbi ve estetik tedaviler sunan þirketleri düzenli hale getirmek için önlemler almasýný saðlamasý da güvenilirliði artýrdý. Bu nedenle, tüm medikal se-

yahat acenteleri, 2018'in sonuna kadar Türk Seyahat Acenteleri Derneði'ne üye olmak ve akredite olmak zorunda býrakýldý. Türkiye Saðlýk Bakanlýðý'na göre, 2023 yýlýnda 2 milyon insanýn týbbi nedenlerden dolayý Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu nedenle hükümet, uygulamalarý teþvik ediyor. Sadece geçen yýl, 746 bin kiþi

Trump’ýn Maduro’ya darbe planladýðý iddialarýna tepki yaðýyor New York Times gazetesinde Donald Trump'ýn Venezuela'da darbe planlandýðý iddialarýna iliþkin haber üzerine Trump'a tepkiler çýð gibi büyüyor.

týbbi amaçlý veya estetik tedavi için Türkiye'yi ziyaret etmiþti. Türkiye'de saç ekiminde geçen yýl gerçekleþtirilen toplam 180 bin operasyon en popüler tedavi yöntemi oldu. Diðer týbbi müdahaleler ise plastik cerrahi ameliyatlarý, diþ estetiði, fertilizasyon, obezite tedavisi, ortopedi, kardiyoloji, onkoloji ve beyin ameliyatlarý olarak sýralandý. ÝHA

Mekke’de ceviz büyüklüðünde dolu yaðdý Kutsal toprak Mekke'de ceviz büyüklüðünde dolu yaðdý. Suudi Arabistan'ýn Mekke þehrinde ceviz büyüklüðünde dolu yaðdý. Þiddetli dolu yaðýþý nedeniyle evlerin çatýlarý ve otomobiller zarar gördü. Sivil savunma kuruluþlarý, sel nedeniyle vatandaþlarý uyararak tehlikeli bölgelerden uzak durmalarý ve mümkün olduðu sürece dýþarý çýkmamalarý konusunda uyardý. ÝHA

Güney Sudan'da uçak düþtü: 17 ölü New York Times gazetesinin Donald Trump hükümetinin Venezuela Devlet Baþkaný Nicolas Maduro'yu devirmek amacýyla muhalif generallerle iþbirliði yaptýðý iddiasýna tepkiler büyüyor. Ýlk tepki Venezuela Dýþiþleri Bakaný Jorge Arreaza'dan geldi. Arreaza, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, "ABD hükümetinin Venezuela'ya karþý askeri komplolarýný, müdahale ve hükümetimizi devirme planlarýný kýnýyoruz" ifadelerini kullandý. Venezuela Uluslararasý Ýletiþim Bakan Yardýmcýsý William Castillo ise, ABD medyasýnýn üst düzey yetkilileriyle yaptýðý görüþmelerde Beyaz Saray yetkililerinin Devlet Baþkaný Maduro'ya karþý bir darbe planladýðýný doðruladýðýný söyledi. New York Times'ta yer alan bir makaledeki, "Venezuela'da darbe liderleri ile gizli temaslarýn kurulmasý, Latin Amerika'daki darbelerin uzun tarihi göz önüne alýndýðýnda Washington için büyük bir öneme sahip" ifadesi ise Bolivya'dan büyük tepki aldý. ABD'yi kýnayan Bolivya Devlet Baþkaný Evi Morales, "Latin Amerika halklarý, imparatorluðun (ABD) yeni saldýrýlarýna karþý direnecek ve yenilgiye uðratacak" dedi. New York Times, ismi açýklanmayan bazý Amerikalý yetkililer ile görüþmelere katýldýðý belirtilen Venezuelalý eski bir komutana dayandýrýlan haberde Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladýðýný ileri sürmüþtü. ÝHA

Güney Sudan'da aþýrý yüklenmiþ olduðu belirtilen Baby Air þirketine ait ticari bir uçaðýn Yirol kentinde nehre düþtüðü öðrenildi. Baþkent Cuba'dan kalkan 19 koltuk kapasiteli 22 yolcunun bulunduðu uçaktaki 17 kiþinin hayatýný kaybettiði belirtildi. Kurtulan 3 kiþiden biri olan Ýtalyan uyruklu bir doktorun ise durumunun aðýr olduðu öðrenildi. 2 kiþinin ise kayýp olduðu belirtilirken, kurtulan diðer iki kiþinin bir kadýn ve 6 yaþýndaki bir çocuk olduðu ifade edildi. Kazanýn nedeni ise henüz bilinmiyor. ÝHA


SPOR

10 Eylül 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Amed Sportif’de 3 puan sevinci TFF2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü'nü sahasýnda 2-1 yenerek 3 puan almanýn sevincini yaþýyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü'nü sahasýnda 2-1'lik sonuçla maðlup etti. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karþýlaþmanýn 24. dakikasýnda Amedspor 1-0 öne geçti. Sýddýk'ýn saðdan ortasýnda Umut topun geliþine harika vurdu: 1-0. 44. dakikada Keçiörengücü skoru eþitledi. Sertaç'ýn sol kanattan kullandýðý kornerden gelen topu Erdi kafayla aðlara yolladý: 1-1. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 1-1 berabere tamamlandý. Maçýn ikinci yarýsýnda konuk ekip iyi baþladý. 84. dakikada Amedspor 2-1 öne geçti. Sýddýk'ýn pasýnda ceza alanýnda topla buluþan Burak meþin yuvarlaðý kalecinin üzerinden aðlara yolladý: 2-1. Karþýlaþmanýn kalan bölümünde baþka gol olmayýnca Amed Sportif Faaliyetler sahadan 3 puanla ayrýlan taraf oldu. Yer: S.S Tesisleri Hakemler: Çaðatay Þaha xx, Mustafa Han xx, Murat Tuðberk Curbay xx Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuþlu xxx, Ömer Karancý x (Dk. 32 Ýlyas Akan xx), Oðuz Çetinkaya xx, Volkan Geyik xx, Yiðitcan Gölboyu xx, Hasan Küçcük xx, Ercan Çapar xx, Mehmet Sýddýk Ýstemi xxx, Umut Koçin xxx (Dk. 80 Muhammed Yýlmaz ?), Gökan Lekesiz xx, Nezir Özer xx (Dk. 64 Burak Taþdemir xxx) Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Batuhan Süer xx, Gökhan Meral xx, Erdi Dikmen xxx, Hakan Çevik xx, Ziya Þakar xx, Seçkin Getbay xx (Dk. 80 Burak Aydýn ?), Süleyman Olgun xx, Alperen Pak xxx (Dk.82 Taha Balcý ?), Devrim Taþkaya xx (Dk.68 Sefer Sever x), Sertaç Çam xxx Goller: Dk. 24 Umut Koçin, Dk. 84 Burak Taþdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Erdi Dikmen (Keçiörengücü) Sarý kartlar: Dk.30 Gökhan Lekesiz, Dk. 41 Mehmet Sýddýk Ýstemi, Dk. 69 Hasan Küçcük, Dk. 72 Ýlyas Akan, Dk. 84 Burak Taþdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 41 Alperen Pak, Dk. 73 Sefer Sever (Keçiörengücü) ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11142 10 Eylül 2018 Pazartesi

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

CMYK

10 Eylül 2018 Pazartesi

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement