Page 1

Hayvan borsasý hareketleniyor Kurban bayramýnýn yaklaþmasýyla birlikte Diyarbakýr'da da hayvan borsasýnda kýpýrdamalar baþladý. Þehrin Yeniþehir Ýlçesine Baðlý Þehitlik bölgesinde kurulan küçük çaplý hayvan pazarýnda fiyatlar biraz tuzlu olsa da Canlý Hayvan borsasýnda fiyatlar büyükbaþ hayvanlarda 7 Bin ile 12 Bin

arasýnda kiloðramý 17 - 20 TL arasýnda deðiþen rakamlarda piyasaya satýlýrken küçükbaþ hayvanlar ise Bir 100 TL ile Bin 500 TL arasýnda kilosu 18 ila 19 TL arasýnda deðiþiyor. Bayramýn bereketinin pazarlarda kendini iyice göstermeye baþlýyor. Ahmet Beþenk’in Haberi 8'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

10 Aðustos 2018 Cuma

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

“DiYARBAKIR’A dönük bir ilgi var”

Diyarkart dönemi baþlýyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda 15 Aðustos 2018 Çarþamba gününden itibaren nakit ödeme dönemini bitiriyor. Büyükþehir Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için 15 Aðustos'tan önce ücretsiz daðýtýlan Diyarkart almalarý konusunda uyarýda bulundu. 5'DE

Þarký eþliðinde anjiyo

Diyarbakýr'da bir kardiyoloji uzmaný, anjiyo yapacaðý hastalarý þarký eþliðinde ameliyat ediyor. Hastalar ekrandan kendi damarlarýný görüp þarkýlara eþlik ediyor. Ameliyat masasýndan çýkan hastalar hem uygulamadan hem de ameliyattan memnun ayrýlýyor. 6'DA

Gayri meþru bebeðini süs havuzunda boðmaya çalýþtý Adýyaman'da yaþanan olayda H.P isimli bayan kucaðýnda bebek ile Demokrasi Parký gitti. Parkýn ortasýnda bulunan süs havuzunun kenarýna gelen bayan elindeki bebek ile havuzun içine girdi. Daha sonra kucaðýndaki bebeði havuzun içine sokarak boðmaya çalýþtý. 3'DE Diyarbakýr Valisi Güzeloðlu, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yatýrýmcýlarla bir araya geldi. Burada konuþan Vali Güzeloðlu, yeni bir yönetim ve hükümet sisteminde olduklarýný söyledi. Kaybedecek bir dakikalarýnýn bile olmadýðýný ifade eden Vali Güzeloðlu, "Ýnançla azimle çalýþtýðýmýz zaman gelecek her günün Diyarbakýrýmýza

zenginlikler, güzellikler ve olumlu geliþmeler sunacaðý konusunda da inancýmýz var. Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge kalkýnýr, ülke kalkýnýr. Çekim gücü Diyarbakýr olan bir perspektif, merkezi Diyarbakýr olan bir kalkýnma ve geliþme hedefine ulaþtýrýr. Diyarbakýr'da bir hareketlilik var, bir derinlik var ve Diyarbakýr'a dönük bir ilgi var" dedi. HABERÝ 4'DE

CMYK

D.Bakýr’daki aþýklardan 2 bin yýl daha eski

Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilýsu Barajý kurtarma kazýlarý kapsamýnda Boncuklu Tarla yerleþiminde gerçekleþtirilen kazýlar kapsamýnda ayný mezar içerisinde bulunan biri kadýn biri erkek iki yetiþkinin mezarý, Ýtalya'da Valdaro'daki mezarlýkta ve Diyarbakýr-Bismil Hakemi Use'de bulunan aþýklardan yaklaþýk 2 bin yýl daha eski olduðu tespit edildi. 5'DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

DRONELi UYGULAMA Diyarbakýr'da 500 polisin katýlýmý ile asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Uygulamada ilk kez gece görüþlü drone kullanýldý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiþ Þube, Terörle Mücadele ve özel harekat ekipleri ile birlikte Baðlar ve Sur ilçelerinde bulunan 9 farklý noktada drone yardýmý ile uygulama gerçekleþtirildi. 500 polisin ekipler halinde baþlattýðý uygulamada umuma açýk yerler aranýrken, þüpheli görülen vatandaþlar da durdurularak

GBT sorgusundan geçirildi. Ýlk defa dronenin de kullanýldýðý uygulamada polisler, ara sokaklara girerek uyuþturucu satýcýlarýnýn zula diye tabir ettikleri bölümleri de didik didik aradý. Özel harekat polislerinin de eþlik ettiði uygulamada yakalanan þahýslar ile ele geçirilen malzemelerin daha sonra basýnla paylaþýlacaðý belirtildi. ÝHA


10 Aðustos 2018 Cuma

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Gayri meþru bebeðini süs havuzunda boðmaya çalýþtý Adýyaman'da süs havuzunda gayri meþru olan bebeðini boðmaya çalýþan kadýnýn elinden belediye temizlik iþçisi bebeði son anda kurtardý.

Iþýk ihlali yapýnca kazaya neden oldu Diyarbakýr'da kavþakta kurallara uymayarak ýþýk ihlali yapan bir sürücü kazaya neden oldu. Kaza aný saniye saniye kameraya yansýdý. Þans eseri ölen ya da yaralananýn olmadýðý kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesi Mezepotomya Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarý'nda bulunan kavþakta meydana geldi. Selahattin Eyyubi Bulvarý üzerinde seyir halinde olan ve kýrmýzý ýþýkta durmayarak devam eden bir otomobil, Yýlmaz Güney Caddesi is-

tikametinde ilerleyen bir otomobile çarptý. Çarpmanýn etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kýrmýzý ýþýkta duran araç sürücüleri kaza yapan araçlarýn içinde bulunan vatandaþlarýn yardýmýna koþtu. Araçlardan indirilen sürücü ve vatandaþlar yara almadan kurtulurken, kaza yapan her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kavþakta dikkatsizliðin neden olduðu kazaya karýþan araçlar nedeniyle bir süre trafik aksarken, araçlarýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan trafik normal akýþýna döndü. ÝHA

Diyarbakýr’da uyuþturucu operasyonu: 26 gözaltý Diyarbakýr'da düzenlenen uyuþturucu operasyonlarýnda çok sayýda uyuþturucu ve uyarýcý madde ele geçirilirken gözaltýna alýnan 26 kiþiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince uyuþturucu ve uyarýcý madde satýþýnýn önlenmesine yönelik gerçek-

leþtirilen operasyonlarda kokuya duyarlý narkotik köpeði yardýmýyla bir nakliye merkezinde termosifon içerisine gizlenmiþ uyuþturucu madde bulunurken bir ahýrda ve gerçekleþtirilen sokak uygulamalarýndan çok sayýda uyuþturucu ve uyarýcý madde ele geçirildi. 212 kilo 918 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 610 gram toz esrar maddesi, 5,57 gram plaka esrar maddesi, 70 adet ecstasy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain maddesi ile 1,26 gram eroinin ele geçirildiði operasyonlarda 26 þüpheli gözaltýna alýndý. Mahkemeye çýkarýlan þüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. ÝHA

Adýyaman'da süs havuzunda gayri meþru olan bebeðini boðmaya çalýþan kadýnýn elinden belediye temizlik iþçisi bebeði son anda kurtardý. Olay, Adýyaman'da yaþanan olayda H.P isimli bayan kucaðýnda bebek ile Demokrasi Parký gitti. Parkýn ortasýnda bulunan süs havuzunun kenarýna gelen bayan elindeki bebek ile havuzun içine girdi. Daha sonra kucaðýndaki bebeði havuzun içine sokarak boðmaya çalýþtý. Çevredeki vatandaþlar ne olduðunu anlayamadan parkýn temizlik görevlisi Eþref Atalay isimli belediye temizlik iþçisi koþarak kadýnýn elinden bebeðini alarak boðulmasýný son anda önledi.

Süs havuzunun içinde boðulmaya çalýþýlan 3 aylýk erkek bebeði kadýnýn elinden alan temizlik iþçisi Eþref Atalay, çocuðu daha sonra Kýzýlay'ýn Kan Merkezindeki görevlilerine teslim etti. Belediye iþçisi hem bebeði hem de kadýný havuzdan çýkarttý. Olay yerine gelen polis ve saðlýk ekipleri bebeði ve kadýný ambulansa bindirerek Adýyaman Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesine kaldýrdý. Polis gözetiminde tedavi edilen bebek daha sonra hastane çalýþanlarý tarafýndan doyuruldu. Bebeðin saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Bebeðin hastanede tedavisinin süreceði aktarýldý. Gayri meþru olan bebeðini boðmak isteyen H.P'nin boðmaya çalýþtýðý 3 aylýk

bebeðini özel bir hastanede dünyaya getirdiði öne sürülürken, kadýnýn Bibolar Bozukluðu rahatsýzlýðý olduðu ve tedavi gördüðü öðrenildi. Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü görevlileri de hastaneye gelerek bebek ve anne ile ilgili bilgi aldý. Hastanede bebeði tedavi gören anne ise polisler tarafýndan göz altýna alýndý. Bebeði kurtaran Temizlik Ýþçisi Eþref Atalay olay anýný anlatarak, "Kadýn, elindeki bebeði havuza atmaya çalýþtý. Sonra kadýn, havuza girdi. Bebeði de suyun içine daldýrdý. Ben olayý görür görmez kadýnýn yanýna koþtum. Kadýnýn elindeki bebeði aldým. Kadýný da sudan çýkardým. Kadýnýn aklý dengesi yerinde olmadýðýný hissettim. Kadýn bana 'Bu bebek kimin diye' sordu. Ben de bebeði kadýnýn elinden aldým. Bebeði daha sonra ambulansa koyarak anneyi çýkarttýk" dedi. Görgü tanýðý ayakkabý boyacýsý Mustafa Adalý ise olayla ilgili olarak, kadýnýn ilk olarak hareket halindeki minibüsün arkasýna geçerek intihara teþebbüs edecekmiþ gibi tavýrlar içinde olduðunu ve sürücünün durumu fark ettiðini söyledi. Mustafa Adalý, "Kadýn, bir süre parkta oturdu. Bebeðiyle daha sonra havuza doðru gitti. Sonra müþteriyle ilgilendiðim esnada kadýn kucaðýndaki bebeði ile havuza girdi. Bebeði daha sonra belediye görevlisinin elinde gördüm. Saðlýk görevlileri de bebeðe müdahale etti" ifadelerini kullandý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

“Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge kalkýnýr, ülke kalkýnýr”

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu sanayicilerle bir araya geldi. Toplantýda konuþan Vali Güzeloðlu, “Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge kalkýnýr, ülke kalkýnýr. Çekim gücü Diyarbakýr olan bir perspektif, merkezi Diyarbakýr olan bir kalkýnma ve geliþme hedefine ulaþtýrýr. Diyarbakýr'da bir hareketlilik var, bir derinlik var ve Diyarbakýr'a dönük bir ilgi var" dedi. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, sanayi yatýrýmcýlarý ile yaptýðý toplantýda, "Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge kalkýnýr, ülke kalkýnýr" dedi. Diyarbakýr Valisi Güzeloðlu, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yatýrýmcýlarla bir araya geldi. Bura-

da bir konuþma yapan Vali Güzeloðlu, yeni bir yönetim ve hükümet sisteminde olduklarýný söyledi. Vali Güzeloðlu, "Cumhurbaþkanlýðý hükümet sisteminde temel amacýn merkezi ve konusu insan olan, insana hizmeti ibadet sayan ve karar alma sürecini hýz-

landýrarak, etkin, aktif ve verimli bir kamu yönetimini hayata taþýyan bir anlayýþý bir deðiþimi bugün gerçekleþtiriyoruz. Bizler Diyarbakýr'da kamu, devlet, özel ve sivil her kesimle karþýlýklý kurumlar olarak bu sorumluluklarýmýzýn üzerinde yoðun çalýþma

sergiliyoruz ve sergilemek zorundayýz" diye konuþtu. Kaybedecek bir dakikalarýnýn bile olmadýðýný ifade eden Vali Güzeloðlu, þöyle devam etti: "Çünkü bu aziz ve kadim þehir terör örgütlerinin ihaneti ile baþta PKK ve FETÖ olmak üzere onlarýn uzantýlarý ve iþbirlikçilerinin ihaneti ile çok zaman, imkan kaybetti. Gelmesi gereken, olmasý gereken yerin gerisinde kaldý. Biz artýk bu süreyi saðlanan bu huzur ve güven ortamýnda çok kýsa sürede kapatmak bu kenti merkezi insan olan bir anlayýþla kalkýndýrmak ve geleceðe taþýmak zorundayýz. Bu yapacak kapasitemiz, verimliliðimiz, zenginliðimiz ve birikimimiz var. Bu inançla bu azimle çalýþtýðýmýz zaman gelecek her günün Diyarbakýrýmýza zenginlikler, güzellikler ve olumlu geliþmeler sunacaðý konusunda da inancýmýz var. Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge kalkýnýr, ülke kalkýnýr. Çekim gücü Diyarbakýr olan bir perspektif, merkezi Diyarbakýr olan bir kalkýnma ve geliþme hedefine ulaþtýrýr. Diyarbakýr'da bir hareketlilik var, bir derinlik var ve Diyarbakýr'a dönük bir ilgi var. Bu ülkeye güveniyor, kente güveniyor ve kendimize güveniyoruz. Hiçbir spekülatif yaklaþým bu ülkenin bu aziz ve kadim þehrin geleceði iddialý yolculuðunu engelleyemeyecektir." Toplantý daha sonra basýna kapalý devam etti. OSB'de düzenlenen toplantýya Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Mehmet Kaya, Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, OSB Baþkaný Aziz Odabaþý ve sanayiciler katýldý. ÝHA


10 Aðustos 2018 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Diyarbakýr ve italya’daki aþýklardan 2 bin yýl daha eski Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilýsu Barajý kurtarma kazýlarý kapsamýnda Boncuklu Tarla yerleþiminde gerçekleþtirilen kazýlar kapsamýnda ayný mezar içerisinde bulunan biri kadýn biri erkek iki yetiþkinin mezarý, Ýtalya'da Valdaro'daki mezarlýkta ve Diyarbakýr-Bismil Hakemi Use'de bulunan aþýklardan yaklaþýk 2 bin yýl daha eski olduðu tespit edildi.

Kurbanýný Diyanet Vakfýna baðýþladý Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, kurbanýný Türkiye Diyanet Vakfýna baðýþladý. Türkiye Diyanet Vakfý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ve bu yýl "Kurbanýný paylaþ kardeþinle yakýnlaþ" sloganýyla baþlatýlan vekâlet yoluyla kurban baðýþ kampanyasýna Baþkan Yüksel'den destek geldi. Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ, "Kurbanýný paylaþ Kardeþinle Yakýnlaþ" kampanyasýnýn tanýtýmýný yapmak üzere Kaymakam Yüksel'i makamýnda ziyaret etti. Yaptýðý ziyarette vekâlet yoluyla kurban baðýþýnýn detaylarý hakkýnda Kaymakam Yüksel'e bilgi veren Müftü Durmuþ, Ýlçe Kaymakamýnýn kurban baðýþýný bedelini ödeyerek makbuz karþýlýðýnda teslim aldý. Ziyaretten son derece memnun olduðunu belirten Kaymakam Yüksel, Kurban baðýþýnýn önemine deðindi. Kaymakam Yüksel, "Kurban ibadetinin baþta Ýslam'daki sembolik boyutu olmak üzere, insan ruhu ve þahsiyetinin þekillenmesi, kalbin arýndýrýlmasý, kardeþlik ve yardýmlaþma bilincinin geliþtirilmesine sebep olduðunu ifade etti. Ümit ÖZDAL

Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilýsu Barajý kurtarma kazýlarý kapsamýnda Boncuklu Tarla yerleþiminde M.Ö. 8 bin 200 yýllarýna tarihlenen bir mezarda biri kadýn biri erkek iki yetiþkinin üzerinden çýkan takýlar Mardin Müzesinde boncuklu tarla vitrininde sergileniyor. 12 bin yýl öncesine ait olan takýlar Mardin Müzesinde bulunan boncuklu tarla eserlerinin arasýnda yerini aldý. Müze ziyaretçileri beðeniyle sunulan ve teknoloji olmadan üretilen takýlarý hayranlýkla takip ediyor. M.Ö. 8 bin 200'lere tarihlenen bir mezarda ortaya çýkarýlan biri kadýn biri erkek iki yetiþkin bireyin üzerinden çýkan kolye uçlarý ve boncuklar Mardin Müzesi'nde sergileniyor. Mardin Müzesi arkeologlarý tarafýndan Boncuklu Tarla yerleþiminde gerçekleþtirilen kazýlar kapsamýnda ayný mezar içerisinde bulunan biri kadýn biri erkek iki yetiþkinin mezarý, Ýtalya'da Valdaro'daki mezarlýkta ve DiyarbakýrBismil Hakemi Use'de bulunan aþýklardan yaklaþýk 2 bin yýl daha eski olduðu tespit edildi. Mardin Müzesinde bulunan dünyanýn en eski aþýklarýnýn üzerinden çýkan takýlarýn günümüzden 12 bin yýl öncesine ait olduðunu dile getiren Müze Müdürü Nihat Erdoðan, "Ulus bazlý kurtarma kazýlarý kapsamýnda yürüttüðümüz kazý çalýþmalarýnda çanak çömleksiz neolitik dö-

nem dediðimiz ilk yerleþik hayata geçiþin baþladýðý kuzey Mezopotamya'nýn Dicle vadisinde Boncuklu tarlada kazý çalýþmasý yaptýk. Bu alan aslýnda yerleþik hayata geçiþin ilk örneklerindendir. Ýlk ev topolojisi tahýl ambarlarýnýn kurulduðu ilk organize köy hayatýnýn yaþandýðý bir alan. Burada da evlerin diplerini ana rahmi gibi bir gömme geleneði görüyoruz. Yeniden doðuþun inancýyla ve takýlarla birlikte insanlarýn öbür dünyaya uyguladýðýný görüyoruz. Eski aþýklarýmýz yüz yüze takýlarýyla birlikte açýða çýkarýldý. Günümüzden 10 bin, 12 bin yýl öncesine ait bu aþýklar bu çift en eski bilinen aþýklar olarak bili-

Toplu taþýmada kart dönemi baþlýyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda 15 Aðustos 2018 Çarþamba gününden itibaren nakit ödeme dönemini bitiriyor. Büyükþehir Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için 15 Aðustos'tan önce ücretsiz daðýtýlan Diyarkart almalarý konusunda uyarýda bulundu. Vatandaþlarýn toplu taþýma araçlarýndan kaliteli ve güvenli bir þekilde faydalanmalarý için çeþitli hizmetler yürüten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý, belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda 15 Aðustos 2018 tarihi itibarýyla nakit para alýmýný tamamen kaldýrýyor. Daha önce ücretli þekilde satýþý yapýlan Diyarkartlardan 1 milyon adet kartý ücretsiz daðýtmaya baþlayan Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için kart daðýtýmlarýný kentin farklý noktalarýnda sürdürüyor. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Diyarba-

nir. Aþkýn doðduðu coðrafya aþkýn doðduðu Mezopotamya aþkta doðmuþ ve yerleþik hayata birlikte hikayesiyle gelmiþ. Bu takýlarda bir sosyal statü týlsým ve benzeri þeyler için de kullanýlýyor. Çok büyük bir taký üretim merkezi aslýnda bu. Takýlarýn bu kadar teknolojik olarak üretilmiþ olmasý ve günümüze kadar takýnýn serüveninin gelmesi önemlidir" dedi. Müzeye ziyarete gelen tarih severlerden Hatice Çabukoðlu boncuktan yapýlan eserlerden çok etkilendiðini ifade ederek, takýlarýn binlerce yýl önceden günümüze ve kültürümüze yansýmasýný çok etkileyici bulduðunu kaydetti. ÝHA

kýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý, toplu taþýma araçlarýnda ücret ödemelerini sistemli bir þekilde sürdürmek amacýyla kartlý biniþ baþlatýldýðý bildirildi. Açýklamada, "Belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda vatandaþlarýn maðdur olmamasý için devam eden ücret ödemesinin 15 Aðustos 2018 Çarþamba günü itibariyle bitecek ve biniþler sadece Diyarkart üzerinden yapýlacak. Kent merkezi ve ilçelerde 16 farklý noktada ücretsiz tam Diyarkart daðýtýmý devam ederken, 49 farklý noktada ise Diyarkart dolumu yapýlýyor. Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde yer alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Bilgi Evi (Konuk Evi) alt kýsmýnda hizmet veren Diyarkart bürosuna öðretmen, öðrenci veya 65 yaþýný doldurmamýþ emeklilerin indirimli, 65 yaþýný geçen, engelli, asker, polis, gazi, þehit yakýný, zabýta, sarý basýn kartý sahipleri ve Diyarbakýr Ýl Meclisinin belirlediði kriterleri karþýlayan vatandaþlarýn ise resmi belge, kimlik fotokopisi ve bir adet fotoðraf ile baþvuruda bulunarak Ücretsiz Diyarkart alabilecek. Tam Diyarkart baþvurusu için ise hiçbir belge gerekmemektedir" denildi. Kerem DOÐAN


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

Ameliyat masasýnda þarký söyleyerek tedavi oluyorlar Diyarbakýr'da bir kardiyoloji uzmaný, anjiyo yapacaðý hastalarý þarký eþliðinde ameliyat ediyor. Hastalar ekrandan kendi damarlarýný görüp þarkýlara eþlik ediyor. Ameliyat masasýndan çýkan hastalar hem uygulamadan hem de ameliyattan memnun ayrýlýyor. Diyarbakýr'da bir kardiyoloji uzmaný, anjiyo esnasýnda müzik açarak iþlemini gerçekleþtiriyor. Doktorun açtýðý müziðe hastalar da ameliyat masasýnda eþlik edince ortaya ilginç görüntüler çýkýyor. Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Serkan Akdað, yaklaþýk 3 yýldan bu yana anjiyo yaparken ameliyat salonuna müzik sesi vererek iþlemlerini gerçekleþtiriyor. Bu sayede hastalarýn daha rahat olup stresten uzaklaþtýðýný düþünen Doç. Dr. Akdað, bazen kendisi de müziðe eþlik ederek hastalarý konser eþliðinde ameliyat ediyor. Müzik sesini duyan hastalar, ameliyat salonunda küçük bir þaþkýnlýk yaþadýktan sonra stresten uzak bir þekilde ameliyat masasýna uzanýp kendilerini müziðin ritmine býrakýyor. Bazý hastalar ekrandan damarlarýný görüp þarkýya eþlik ederken, kimi hastalar da kol damarýna yapýlan ameliyatý izleyip þarký söylüyor. Bu tarzýn hastalarý stresten uzaklaþtýrdýðýný belirten Doç. Dr. Akdað, müzik sayesinde iþlemlerin kýsaldýðýný ve komplikasyon olaylarýnýn neredeyse sýfýra indiðini belirtti. Konu ile ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Serkan Akdað, koroner anjiyografi laboratuvarýna gelen hastalarýn genelde kardiyak hastalar oldu-

ðunu söyledi. Bu hastalarýn stresli hasta grubuna girdiðini kaydeden Doç. Dr. Akdað, stresli olunca hastalarýn iþlemlerinin uzayabildiðini ve komplikasyonlarýn geliþtiðini dile getirdi. Doç. Dr. Akdað, þunlarý söyledi: "Birkaç yýldýr, kendim ve ekibim için daha rahat bu iþi yapmak adýna müzik eþliðinde anjiyomuzu yapýyoruz. Daha sonra hastalarýn

Irak sýnýrýnda orman yangýný Kuzey Irak sýnýrýnda bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakýnlarýnda ormanlýk alanda çýkan yangýn söndürüldü. Kuzey Irak sýnýrýnda bulunan Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakýnýndaki ormanlýk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Bölgeye Çukurca Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye giderek yangýna müdahale ettiði belirtildi. Çukurca Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Temel Ayca, Üzümlü köyü bölgesinde çýkan yangýna itfaiye ekiplerinin iki gündür müdahale ettiðini belirtti. Baþkan Ayça bölgedeki arazinin daðýlýk olmasý nedeniyle müdahalede güçlük yaþandýðýný, bugün itibarý ile yangýnýn söndürüldüðünü ve yaklaþýk 150 hektarlýk alanýn yandýðýný ifade etti. ÝHA

da bu müziklere katýldýðýný hoþlarýna gittiðini gördük. Bundan sonra bu iþi beraber yapmaya baþladýk. Ýþlem zamanýnýn azaldýðýný, komplikasyon olaylarýnýn daha da azaldýðýný gördük. Çok güzel geri bildirimler aldýk hastalarýmýzdan. Ekip rahat, hekim rahat olunca hastanýn da rahat olduðunu gördük. Dolasýyla biz bu yöntemi daha sýk uygulamaya baþladýk. Ameliyat sýrasýnda hastalar bizim müziðimize eþlik etmeye baþlýyor. Biz müzik çalarken anjiyo iþlemini gerçekleþtiriyoruz. Dolayýsýyla koroner spazm dediðimiz hadiseler baya bir azaldý, hastalarýmýz çok memnun, iþlem süremiz yüzde 50'den fazla azaldý. Böyle geri bildirimler alýnca bu durumu rutin hale getirmeye baþladýk. Normalde kasýktan anjiyo yapýlýr, kasýk damarý daha geniþ olduðu için. Kol daha konforlu, ama kasýða göre daha ince bir damara sahip. Spazm dediðimiz hadise kol damarýnda daha sýk geliþiyor, bu yöntemle bunu da aþmýþ oluyoruz. Tabi ki ilaçlarýmýzý yapýyoruz, önlemimizi alýyorum ama ekstradan müzik açýnca rahatlatýnca, ortam rahatlayýnca bize çok ciddi bir katkýsý oluyor. Bunun hiçbir olumsuz yönü yok. Hastanýn dikkati daðýlýyor, biz bunu istiyoruz zaten. Hasta girince anjiyo olacaðýný unutuyor, kendisi de eþlik edince iþlemlerimiz çok daha rahat, konforlu ve hýzlý oluyor". ÝHA


10 Aðustos 2018 Cuma

Diyarbakýr zabýtasý iþbaþýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Zabýta Dairesi Baþkanlýðýna baðlý zabýta Trafik ekipleri, þehir içi toplu taþýma araçlarýna yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabýta Daire Baþkaný Baran Ýpekyüz, her gün düzenli olarak resmi ve sivil zabýta ekiplerinin halk otobüsleri ve minibüsleri denetlediklerini söyledi. Vatandaþlarýn rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi amacýyla toplu ulaþým hizmetlerini sürekli geliþtiren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, kent içinde hizmet veren özel halk otobüsleri ve minibüsleri de sürekli denetliyor. Araçlarýn zamanýnda ve düzenli bir þekilde seyir yapmasý için takiplerini sürdüren ekipler, kurallara uymayan sürücülerle ilgili yasal iþlem baþlatýyor. Kentte hizmet veren özel halk otobüsleri ve minibüsleri sürekli denetlediklerini belirten Zabýta Daire Baþkaný Baran Ýpekyüz, vatandaþlarýn toplu ulaþýmda en rahat ve konforlu þekilde faydalanmalarýný saðlamak amacýyla çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Ýpekyüz, Büyükþehir Belediyesi Zabýta Dairesi Baþkanlýðý Trafik Þube Müdürlüðüne baðlý ekiplerinin Büyükþehir Belediyesi araçlarý dahil olmak üzerek toplu ulaþým araçlarýna yönelik denetim ve kontrollerin aralýksýz devam edeceðini bildirdi. Diyarbakýr halkýnýn rahatý için ellerinden geleni yapmaya çalýþtýklarýný da sözlerine ekleyen Ýpekyüz, "Halkýmýz için elimizden geleni ve tüm imkanlarýmýzý seferber ediyoruz. Özel halk otobüsleri olsun özel dolmuþlar olsun kendi belediyemizin otobüsleri olsun kim olursa olsun halkýmýza sýkýntý yaþatanýn gözünün yaþýna bakmayýz. Özellikle engelli bireylerimiz, yaþlýlarýmýz ve hasta yolcularýmýza yanlýþ davranan þoförleri asla affetmeyiz. Her gün özel ve sivil zabýtalarýmýz otobüs ile dolmuþlarý kontrol etmektedir. Klimalarý kullanmayan otobüs þoförleri ve dolmuþ þoförlerine gereken cezayý kesiyoruz. Sýkýntýsý olan yolcularýmýz þikayetleri doðrultusunda denetimlerimizi yaparak gereken cezai iþlemleri yapýyoruz. Halkýmýzýn rahatý için elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz" diye Ýhsan ÖZDEMÝR konuþtu.

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Kablo test aracý sayýsý 14’e yükseldi Sorumluluk bölgesinde bulunan 6 il ve 49 ilçede elektrik kablolarýný yeraltýna alarak enerji kalitesini artýrmaya yönelik yatýrýmlarýný tüm hýzýyla sürdüren Dicle Elektrik Daðýtým, olasý yeraltý kablo arýzalarýna daha hýzlý müdahale edebilmek için filosundaki kablo test aracý sayýsýný 5'ten 14'e çýkarttý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doðrultusunda yatýrým yapan Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki yatýrým tutarýný 2018 sonu itibariyle 1 milyar 600 milyon liraya çýkarýyor. Teknolojik yatýrýmlarýn yanýnda gerek enerji arzýnda güvenliði saðlamak, gerekse enerji kalitesini artýrmak için özellikle il merkezleri ile ilçelerde iletim hatlarýný yeraltýna alan Dicle Elektrik, yaþanabilecek arýzalara hýzlý müdahale edebilmek için kablo test aracý filosunu büyüttü. Dicle Elektrik Daðýtým, þimdiye kadar sayýlarý 5 olan kablo test aracý sayýsýný yeni satýn alýnan 9

araç ile 14'e çýkarttý. Kablo test araçlarýnýn tesliminde konuþan Dicle Elektrik Daðýtým Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Þehir merkezleri ve ilçelerimizde vatandaþa kesintisiz ve daha kaliteli enerji temini için iletim hatlarýnýn yeraltýna alýnmasý seferberliðimiz ile beraber

Siirt fýstýðý bahçede yandý, fiyatlar artabilir Önümüzdeki aylarda ürün alýnmaya baþlanacak olan Siirt fýstýðýnýn kent merkezinde bazý mevkilerdeki bað ve bahçelerde sýcaklardan dolayý yanmasý üreticileri þoke etti. Siirt þehir merkezinde ve Gökçebað beldesinde bazý üreticiler, dönem baþýndan beri büyük bir emek harcayarak bakýmýný yaptýðý Siirt fýstýðýný Eylül ve Ekim aylarýnda toplanmaya hazýrlanýyor. Ancak bu

yeraltý þebekelerimizin iþletme ve bakým kalitesini artýrmak için donanýmýmýzý artýrýyoruz. EPDK'nýn Hizmet Kalitesi Yönetmeliði'nde belirtilen kesinti süre ve sayýlarýný azaltmak, bunun yaný sýra müþterilerimize daha hýzlý bir þekilde kesintisiz, kaliteli enerji verebilmek için tam donanýmlý 9 adet kablo test aracý daha satýn alarak, filomuzdaki araç sayýmýzý 14'e çýkarttýk. Diyarbakýr, Þanlýurfa ve Mardin gibi büyük illerimizde daha önce 1 adet olan kablo test aracý sayýsý 2'þer ilave ile 3'e çýkarýrken, bu sayýyý Batman ve Siirt'te 2'ye çýkardýk. Daha önce test aracýmýzýn olmadýðý Þýrnak'a ise bir adet kablo test aracý tahsis ettik. Böylece kesintisiz enerji tedariðinde önemli bir adým daha atmýþ olduk'' dedi. Kerem DOÐAN

yýl yaþanan aþýrý sýcaklýk ve aðaçlarda baþ gösteren bazý hastalýklar yüzünden rekoltede düþüþ yaþandý, tüketiciler fiyatýn artmasýndan korkuyor. Siirt'te 20 yýllýk fýstýk üreticiliði yapan Bekir Akbey, bu yýl yanan fýstýktan üreticinin zarar ettiðini söyledi. Akbey, "Bu sene verimli olmasý gereken fýstýk hasadýnda umduðumuz bulamadýk. Sebebi ise mevsimsel deðiþiklikler oldu. Yaðmurun zamansýz gelmesi ve kýþ ayýnýn normallerin altýnda kuraklýða geçmesi nedeniyle fýstýkta beklediðimizi bulamadýk. Ayrýca karanezk gibi hastalýklar görüldüðünde ve zamansýz yaðmurlarýn mücadeleyi zorlamasýndan dolayý istediðimiz hasadý, ürünü yapamadýk. Siirtli çiftçiler maðdur duruma düþtü. Rekolteden umduðumuzu bulamadýk" dedi. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

Hayvan borsasý Kurban bayramýnýn yaklaþmasýyla birlikte Diyarbakýr'da da hayvan borsasýnda kýpýrdamalar baþladý. Þehrin Yeniþehir Ýlçesine Baðlý Þehitlik bölgesinde kurulan küçük çaplý hayvan pazarýnda fiyatlar biraz tuzlu olsa da Canlý Hayvan borsasýnda fiyatlar büyükbaþ hayvanlarda 7 Bin ile 12 Bin arasýnda kiloðramý 17 - 20 TL arasýnda deðiþen rakamlarda piyasaya satýlýrken küçükbaþ hayvanlar ise Bir 100 TL ile Bin 500 TL arasýnda kilosu 18 ila 19 TL arasýnda deðiþiyor. Bayramýn bereketinin pazarlarda kendini iyice göstermeye baþlýyor. AHMET BEÞENK Ümmeti Muhammed'in 21 - 24 Aðustos tarihleri arasýnda eda edeceði kurban bayramýna sayýlý günler kaldý. Bir taraftan aileleri bayram telaþý sararken öte taraftan da piyasalarda yaþanan hafifte olsa dalgalanmalar esnaflarý memnun edecek gibi. Normal piyasalarda olduðu gibi hayvan pazarlarýnda da hareketlilik yaþanmaya baþladý. Bu yýl kayýtlý olarak Diyarbakýr'da küçük ve büyükbaþ hayvan sayýsýnýn 88 bin 821 olduðunu da aktarýldý. Ýþin ehilleri bu yýl kurban piyasasýnda fiyatlarýn hem illere göre hem de canlý aðýrlýða göre farklýlýk göstereceðine iþaret ediyor. Ýlgilileri, hayvan baþýna, büyükbaþta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaþta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasýnda rakamlarýn ülke babýnda deðiþkenlik gösterebileceðine dikkatleri çekerken canlý aðýrlýk fiyatýnýn da kilogram baþýna büyükbaþ hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaþ hayvanlarda 15 ile 28 lira arasýnda olmasý tahmin ediliyor. Canlý kilogram veya hayvan fiyatý, büyük-

baþta düve, tosun olmasýna, küçükbaþta koyun, keçi olmasýna, canlý kilo aðýrlýklarýna ve illere göre büyük farklýlýklar arz ediyor. Bayram yaklaþtýkça, gerçekleþecek taleple bu fiyatlar deðiþebilecek. 'DÝYARBAKIR KURBAN KESÝMÝNE HAZIR' Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararlarýna istinaden, Büyükþehir Belediyesi ile 4 Merkez Ýlçe Belediyesinin belirlemiþ olduðu kurban kesim yerlerinde kontrol ve denetimleri yapmak üzere gerekli tedbirleri alýndý.

Diyarbakýr Tarým ve Orman Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurban bayramý ile ilgili tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný belirterek, 2018 yýlýnda küçük ve büyükbaþ hayvan sayýsýnýn 88 bin 821 olduðunu açýkladý. 'KULAÐI KÜPELÝ HAYVANI ALIN' Yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Diyarbakýr genelinde verilecek olan kurban hizmetleri hakkýnda bilgi veren Diyarbakýr Tarým ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar: "Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü olarak Ýlimiz Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararlarýna istinaden, Büyükþehir Belediyesi ile 4 Merkez Ýlçe Belediyesinin belirlemiþ olduðu Diyarbakýr merkez ve diðer Ýlçelerimizdeki Ýlçe Belediyelerinin belirledikleri kurban kesim yerlerinde kontrol ve denetimleri yapmak üzere gerekli tedbirleri aldýk. Bu kapsamda Ýl Müdürlüðümüzde görevli 1 Veteriner Hekim, 1 Zooteknist, Merkez Ýlçe Müdürlüklerimizde görevli 15 Veteriner Hekim ve diðer 13 Ýlçemizde 27 Veteriner Hekim görevlendirdik. Kurban Bayramý süresince toplam 43 Veteriner Hekim ve 1 Zooteknist kurban kesim yerlerinde kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaþlarýmýza teknik, hijyen ve hayvan saðlýk hizmetleri, ayrýca Ýlçe Müdürlüklerimizde hayvan sevkleri konularýnda Hayvan Yetiþtiricilerimize hizmet vereceklerdir. Kurban Bayramýnda kurban keserek dini vecibelerini yerine getirecek vatandaþlarýmýzýn kulaklarý küpeli ve saðlýklý hayvanlarý almalarý ve kurban komisyonunca belirlenen hijyenik yerlerde çevre kirliliðine mahal vermeden, hijyen kurallarýna uyularak kurban kesiminin yapýlmasýna dikkat etmelidirler." dedi. Kurbanlýk hayvan satýþ yerlerinde kurbanlýk olarak sýðýr cinsi

hayvan satan yetiþtiriciler veya celepler; sattýklarý hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak satýcý ile ilgili kýsmýna 'Kurbanlýk olarak satýldý' ibaresini yazarak pasaportun bu kýsmýný en yakýn ya da ikamet ettikleri yerdeki Ýl/Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðüne teslim etmeleri gerektiðini vurgulayan Diyarbakýr Tarým ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlýk sýðýr cinsi hayvanlarýn kulak küpe ve pasaportlarý Sýðýr Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi Yönetmeliði ve Uygulama Talimatýnýn ilgili hükümleri çerçevesinde toplanarak pasaportlarýn en yakýn Ýl/Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðüne teslim


10 Aðustos 2018 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

hareketleniyor

2018 Yýlý Kurbanlýk Hayvan: Sayýsý Büyükbaþ Hayvan Sayýsý: 33 Bin 534 Küçükbaþ Hayvan Sayýsý: 55 Bin 287 KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DÝKAT EDÝLECEK HUSUSLAR -Dini ölçülere uygun olmalý -Saðlýklý, besili olmasý, gebe olmamasý -Veteriner Saðlýk Raporunun edilmesi Komisyonun belirlediði yerler dýþýnda ve köylerde kesilecek kurbanlýk sýðýr cinsi hayvanlarýn kulak küpeleri ve pasaportlarýnýn toplanarak veri tabanýndan düþümlerinin saðlanabilmesi yönünden mahalle ve köy muhtarlarýna teslim edilmesi ve muhtarlar tarafýndan baðlý bulunduklarý Ýl/ Ýlçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir" 'KURBANLIK HAYVAN SAYILARI' 2017 Yýlý Kurbanlýk Hayvan: Sayýsý Büyükbaþ Hayvan Sayýsý: 27 Bin 062 Küçükbaþ Hayvan Sayýsý: 51 Bin 298

bulunmasý, aþý kaydýnýn olmasý -Kulaklarýnýn küpeli olmasý -Büyükbaþ hayvanlarýn pasaportlarýnýn bulunmasý -Küçükbaþ hayvanlarýn nakil belgelerinin olmasý -Kurbanlýk hayvanlarýn erkek olanlarýnýn tercih edilmesi -Sýðýrlarýn iki yaþýný doldurmuþ olmalarý Kurbanlýk olabilmesi için Sýðýr ve Mandalarýn 2 (Ýki) yaþýnda olmalarý, Deve 5 (beþ) yaþýný, Keçi

ve Koyun 1(bir) yaþýný dolduranlar kadar geliþmiþ ve cüsseli olmasý yeterli kabul edilmiþtir. Hayvanlarýn yaþlarýnýn tayini için çiftlik kayýtlarý, dýþ geliþimi, boynuzlardaki deðiþiklikler ve eriþkin özelikleri dikkate alýnýr. Düzgün tutulmuþ çiftlik kayýtlarý kesin sonucu verir. Kayýtlar yok ise en iyi yaþ tespiti diþ geliþimine bakarak tespit edilir. Ayrýca kurbanlýk hayvanlarýn tür, ýrk, cinsiyet ve yaþ bilgilerinin sorgulanabilmesi amacýyla Bakanlýðýmýzca hhtps://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfasý ile ''HaySað'' isimli mobil uygulama hazýrlanarak kullanýma açýlmýþtýr. Söz konusu mobil uygulama cep telefonunu yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkot okutularak yada hayvanlarýn kulak küpe numarasý girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir. ÝL MERKEZÝNDE KURBAN KESÝM YERLERÝ 1- Sur Ýlçesi May-Et Kombinasý Mardin Yolu Üzeri 2- Sur Ýlçesi Güler-Et Kombinasý Mardin Yolu Üzeri 3-Sur Ýlçesi Canlý Hayvan Pazarý Mardin Yolu Üzeri 4-Baðlar Yeniköy Mezarlýðý Karþýsý. 5--Yeniþehir Ýlçe Otogarý Karþýsý Kömür Tevzi Sahasý 6- Yeniþehir Toplu Konut 1. Etap Ýdare Binasý Arkasý 7-Yeniþehir Kurdoðlu Lojmanlarý Alaný Ýçindeki Beton Saha 8-Yeniþehir Üçkuyular Toplu Konut Pazar Yeri 9-Kayapýnar Urfa Yolu Üzeri Emniyet Lojmanlarý (Yeni) Merkezi Isýtma Sistem Binasý Yaný 10- Kayapýnar Peyas Mah. Kayapýnar Cad. Kaplan Citi Düðün Salonu Yaný 11- Mehmet Akif Ersoy Bulvarý Carrefur-sa Otoparký Özel Kesim Yeri 12-Kayapýnar Organik Pazar Yeri Dünya Kavþaðý Araþtýrma Hastanesi Yolu Üzeri 13-Kayapýnar Peyas Mah. ÝMKB Lisesi Yaný ÝL MERKEZÝNDE KURBAN SATIÞ YERLERÝ 1-Sur Ýlçesi Canlý Hayvan Pazarý Mardin Yolu Üzeri. 2-Yeniþehir Ýlçe Otogarý Karþýsý Kömür Tevzi Sahasý. 3- Kayapýnar Peyas Mah. Kayapýnar Cad. Kaplan Citi Düðün Salonu Yaný. 4-Baðlar Yeniköy Mezarlýðý Karþýsý Kurban Hayvan Pazarý. 5-Çarýklý Mah. Besi Çiftlikleri.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

10 Aðustos 2018 Cuma

Kolombiya Filistin Devleti’ni resmen tanýdý Filistin Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Teysir Ceradat, Kolombiya'nýn Filistin Devleti'ni resmen tanýdýðýný açýkladý. Filistin Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Teysir Ceradat, yaptýðý açýklamada Kolombiya'nýn Filistin Devleti'ni resmen tanýdýðýný açýkladý. Kolombiya Dýþiþleri Bakanlýðýndan gönderilen mektupta, Kolombiya'nýn yeni Cumhurbaþkaný Ivan Duque'in görevine baþlamasýndan önce Filistin'i egemen bir devlet olarak tanýdýklarý bildirildi. Mektupta, "Baþkan Juan Manuel Santos'un Kolombiya hükümeti adýna Filistin'i özgür, baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak tanýmaya karar verdiðini bildirmek istiyorum" ifadeleri yer aldý. Kolombiya'nýn Saðcý Demokratik Merkez Partisi'nden Duque, yaptýðý açýklamada ülkesinin Ýsrail ile olan iliþkilerini geliþtirmek istediðini ifade etmiþ, hatta ülkesinin büyükelçiliðini Kudüs'e taþýma fikrini açýkça dile getirmiþti. Duque'nin hükümeti, eski Devlet Baþkaný Santos'un Filistin Devleti'ni tanýma ile ilgili kararýný inceleyeceklerini fakat kararýn yasal olduðunu ifade etti.

ABD Filistin Devleti'ni tanýmadýðý için Kolombiya da ABD ile arasýndaki uzun süreli iyi iliþkiler nedeniyle Filistin Devleti'ni tanýmaktan kaçýnmýþtý. Ancak son yýllarda Kolombiya, ABD destekli narkotik karþýtý politikalarda deðiþiklik yapýl-

masýný içeren daha baðýmsýz bir dýþ politika yürütüyor. Filistin Dýþiþleri Bakanlýðý verilerine göre 139 devlet Filistin'i resmen tanýyor. Kolombiya ise Filistin Devleti'ni en son tanýyan Güney Amerika ülkesi oldu. ÝHA

Gazze’ye hava saldýrýsý Ýsrail'in abluka altýndaki Gazze Þeridi'ne düzenlediði hava saldýrýsýnda 1'i çocuk 3 Filistinlinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Filistin Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el-Kudra, Ýsrail'in Gazze Þeridi'ne düzenlediði hava saldýrýsýnda hamile bir kadýn ve 1,5 yaþýnda kýzý ile 30 yaþýndaki Ali Algandur'un hayatlarýný kaybettiðini bildirdi. Sözcü, Ýsrail'in düzenlediði hava saldýrýsýnda 3'ü aðýr 12 kiþinin de yaralandýðý açýkladý. Eþref el-Kudra hayatýný kaybeden kadýnýn 23 yaþýndaki Ýnas Hammaþ olduðunu ve Ýsrail füzeleri tarafýndan Deir el Balah'taki evinde öldürüldüðünü söyledi. ÝHA

ABD kongresinde ilk Müslüman kadýn

ABD’de OHAL ilan edildi Virginia Valisi Ralph Northam, Charlottesville þehrinde yaþanan ýrkçý þiddet olaylarýnýn yýldönümü öncesinde olaðanüstü hal ilan etti. ABD'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 'beyaz milliyetçiler' olarak bilinen gurup tarafýndan 12 Aðustos 2017 tarihinde Robert E. Lee'nin heykeli etrafýnda protesto gösterileri baþlatýlmýþtý. Gösteriler baþka eyaletlere de sýçrayarak polisle göstericiler arasýnda günlerce þiddet olaylarý yaþanmýþtý. Virginia Valisi Ralph Northam yaptýðý açýklamada, Virginia Eyaleti Acil Durum Yönetimi, Virginia Eyalet Polisi, Virginia Saðlýk ve Virginia Ulusal

Muhafýz güçleri olarak gereken önlemleri aldýklarýný, mitingin yýldönümünü kutlamak için Cuma'dan Pazar gününe kadar Charlottesville bölgesinde çok sayýda etkinlik planlandýðýný söyledi. Vali Northam, Virginia'da bir yýl önce gösteriler sýrasýnda hayatýný kaybeden üç kiþi için yas tutmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Yaþanan olaylarýn yýldönümünün barýþ içinde geçmesini umuyoruz" dedi. 12 Aðustos 2017'de göstericilerden 32 yaþýndaki Heather Heyer ile bir polis helikopterinin aðaçlara takýlarak düþmesi sonucunda iki polis memuru hayatýný kaybetmiþ, 19 kiþi yaralanmýþtý. ÝHA

ABD'nin Michigan eyalet temsilcilerinden Filistin asýllý Rashida Tlalib, Demokrat Parti'den ABD kongresine girerek, kongredeki ilk Müslüman kadýn oldu. Kasým'da düzenlenecek ABD Kongre Seçimleri'nde Michigan eyaletinden aday olan Filistinli Tlaib ön elemelerde oylarýn yüzde 33,6'sýný aldý. Michigan eyaletinde Cumhuriyetçilerin aday olmadýðý için Tlalib, 6 Kasým'da ABD Kongresine doðrudan girebilecek. Michigan'daki Müslüman topluluðu seçim sonuçlarýyla birlikte sevinçle Tlaib'in yanýna gitti, Tlaib kutlamalarda Filistin bayraðý açtý. Seçim kampanyasý sýrasýnda basýn mensuplarýna verdiði demeçte Tlaib, "Müslüman kimliklerini ve nereye ait olduklarýný sorgulayan oðullarým ve adaletsizlikler sebebiyle adaylýðýmý koydum" diyerek azýnlýklarýn demokrasiye katýlýmlarý ve kendi kültürlerini yaþatmalarý için mücadele edeceðini belirtti. Filistinli bir göçmen ailenin 14 çocuðundan en büyüðü olan 42 yaþýndaki Tlaib, 2008 yýlýnda eyalet meclisine seçilen ilk Müslüman kadýn olmuþtu. Siyasi kariyerinden önce avukatlýk yapan Tlaib, Müslüman topluluðunda gönüllü çalýþýyordu. ÝHA


HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Muþ’un islamiyet öncesi tarihi gün yüzüne çýktý Muþ'un Tepeköyü Höyüðü'nde Ahlat Müze Müdürlüðü baþkanlýðýnda yürütülmekte olan kazý çalýþmasýyla Muþ'un 5 bin yýllýk tarihi ve Ýslamiyet öncesi arkeolojik bulgularý gün yüzüne çýkarýldý. Muþ'un Varto ilçesine baðlý Tepeköyü Höyüðü'nde Kültür ve Turizm Bakanlýðý izni ile Ahlat Müze Müdürlüðü baþkanlýðýnda ve Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Sabahattin Erdoðan'ýn bilimsel danýþmanlýðýnda yürütülen kazý çalýþmalarý Muþ tarihini ortaya çýkardý. Alparslan-2 Barajý yapým çalýþmalarý sonucu kurtarma kazýsý yapan arkeologlar, Ýslamiyet öncesine ait 200 eser ve taþýnabilir bulgular elde etti. Ahlat Müze Müdür Vekili ve Tepeköyü Höyük Kazý Baþkaný Mikail Ercek, Muþ tarihi için çok önemli bir kazý çalýþmasý yapýldýðýný söyledi. Selçuklu, Osmanlý ve Bizans dönemini kapsayan 7 yapý ve 4 kültür tabakasý tespit ettiklerini aktaran Ercek, "Tepeköyü Höyüðü çok ayrýntýlý bilgiler barýndýrýyor. Özellikle mimari konusunda ve bunun yanýnda o döneme ait taþýnýr buluntular olduðu hakkýnda bilgi vermiþtir. Stratigrafi anlamýnda olaya baktýðýmýzda, tam 7 tane yapý katý tespit ettik. Kültür olarak baktýðýmýzda 4 kültür tabakasýný tespit ettik. Ortaçaðdan baþlayarak, Ortaçað hangi dönemleri kapsýyor? Selçuklu, Osmanlý, Bizans dönemini kapsýyordu. Ýkinci yapý katý, Urartu. Özellikle Urartu 2 evrelidir. Urartu öncesi ise Tunç çaðlarý. Tunç çaðlarýnýn da 3 tane evresini biz tespit ettik. Erken, orta ve geç Tunç çaðlarý. Tabi bunlarý tespit ederken; bunlarý kanýtlayan, destekleyen bazý buluntular ele geçti. Gerek taþýnýr, gerek taþýnmaz buluntular. Bu da dönemi net bir þekilde bize verdi. Bu kazý çalýþmalarýný Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Sabahattin Erdoðan'ýn bilimsel danýþmanlýðýnda gerçekleþtiriyoruz. Kadromuzda antropolok, tarihçi, arkeolog ve sanat tarihçileri çalýþmaktadýrlar" ifadelerini kullandý. Ýslamiyet öncesi Muþ tarihinin kazýlar sonucu gün yüzüne çýkarýldýðýný kaydeden Ercek, "Ýslamiyet öncesi Muþ'un tarihi artýk kazýlarla gün yü-

Ýzinsiz asýlan afiþler kaldýrýldý Siirt Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri il genelinde görüntü kirliliðine yol açan

züne çýkmýþ oldu. Bu çalýþma sonucunda bunlarý da net bir þekilde belirledik. Taþýnýr ve taþýnmaz buluntularla da bunu kanýtladýk. Böylece de Muþ'un bilinmeyen tarihi bu kazý vesilesiyle de gün yüzüne çýkmýþ oldu. Dönemlerin mimarisi ile beraber yaklaþýk 200 tane envanterlik eser ortaya çýkarýldý. Tabi eserler çeþitlilik gösteriyor. Ritüel buluntular var, günlük hayatta kullanýlan malzemeler, çanak-çömlekler var. Oldukça zengin bir koleksiyon çýkmýþ oldu bu vesileyle. Bunlarý za-

afiþleri söküp izinsiz afiþ asanlara ise ikazda bulundu. Þehir merkezinde duvarlara ve otobüs duraklarýna geliþigüzel yapýþtýrýlan afiþlerin ortaya çirkin görüntüler çýkardýðýný belirten Siirt Belediyesi Zabýta Müdürlüðü, 5326 sayýlý Kabahatler Kanununda afiþ asýmýyla ilgili düzenlemelerin bulunduðunu, konuyla alakalý olarak takiplerinin sürdürüleceði belirtildi. Ekipler, cadde, meydan, sokak, otobüs duraklarý, elektrik direkleri ve benzeri yerlere izinsiz afiþ asmanýn yasak olduðu belirtildi. ÝHA

ten müzemize götürdük, þu anda depolarýmýzda muhafaza ediyoruz. Yakýn zamanda Muþ'ta bir müzenin yapýmý söz konusu. Ýnþallah buranýn müzesi açýldýðýnda bu eserleri o müzeye kazandýracaðýz ve o müzenin teþhir salonunda sergileyeceðiz. Çalýþmalarýmýzda finansman desteði saðlayan Energo-Pro ve Murat Nehri AÞ'ye, kazý ekip üyelerimize, Sabahattin Erdoðan'a, müze temsilcimiz Ýlhan Kýlýnç'a ve diðer kazý ekibi üyelerimize teþekkür ediyorum" dedi. ÝHA

Tarihi Artuklu Hamamý yerine indiriliyor Batman'ýn Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çýkartýlarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanýna taþýnan bin 500 ton aðýrlýðýndaki Artuklu Hamamý'nýn, zemine indirme çalýþmasý devam ediyor. Önceki gün baraj gölü sahasýn-

dan çýkartýlarak 3 kilometre ilerideki arkeoparka taþýnan tarihi Artuklu Hamamý indirme iþlemi saat 05.00'te baþladý. Her biri 64 tekerlekten oluþan SPMT aracý sýrayla hamamýn altýndan çekilerek krikolarýn üzerine indirilen tarihi hamam krikolar üzerinden zemine indiriliyor. Bin 500 ton aðýrlýðýndaki tarihi hamamýn zemine indirme çalýþmalarýnýn bugün tamamlanmasýnýn öngörüldüðü belirtildi. Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayýs 2017'de ayný sistemle yeni yerine baþarýyla taþýnmýþtý. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

10 Aðustos 2018 Cuma

“HPV virüsü cinsiyet ayrýmý yapmýyor” Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Doç. Dr. Ceyhun Numanoðlu HPV aþýsý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Doç. Dr. Numanoðlu, HPV'nin cinsiyet ayrýmý yapmadýðýna ve aþýnýn önemine dikkat çekti. HPV virüsü (Human Papilomavirus Enfeksiyonu), son zamanlarda adýndan çok sýk söz ettiren bir tür mikrop. Kadýnlarda ve erkeklerde genital bölgelerde, anüs, aðýz, boðaz içinde siðiller yapmanýn yaný sýra bunlara ek olarak kanser oluþumuna da yol açabiliyor. Medicana International Ýstanbul Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Doç. Dr. Ceyhun Numanoðlu HPV aþýsý hakkýnda önemli bilgiler verdi. HPV'nin insanlarda hastalýk yapabilen yaklaþýk 200 den fazla tipi olduðu ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Numanoðlu, ''Bunlardan 13-14'ü yüksek riskli, yani kansere neden olan tipler; 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68'dir. HPV virüsü, cinsel olarak aktif kiþilerin büyük bir kýsmýna hayatýnýn bir döneminde bulaþabiliyor, yerleþtiði yere ve tipine göre siðil ya da kansere dönen yaralarýn baþlamasýna neden olabiliyor. Yine bu kiþilerin büyük bir kýsmýnda ise 2 yýl içerisinde vücudun doðal savunma mekanizmalarý tarafýndan virüs vücuttan temizleniyor'' diye konuþtu. "Ýstatistiki veriler Türkiye'deki HPV pozitifliðinin yaklaþýk yüzde 4 civarýnda olduðunu gösteriyor" diyen Doç. Dr. Numanoðlu, ''En sýk görülen tipler ise 16, 51, 31 ve 52'dir. Türkiye' de her yýl yaklaþýk bin 800 kadýn rahim aðzý kanserine yakalanýyor ve bunlarýn da yüzde

100'e yakýn oranda nedeni HPV virüsü. Kadýnlar ve erkeklerde görülen genital siðillerin ise çok daha yaygýn olduðunu söylemek olasý'' açýklamasýnda bulundu. HPV virüsünün cinsiyet ayýrýmý yapmadýðýna dikkat çeken Doç. Dr. Numanoðlu, ''HPV, hem erkek hem de kadýnda hastalýklara neden olabiliyor. Sadece kadýný HPV' ye karþý baðýþýk hale getirmek hastalýktan kurtulmak için yeterli gibi görünmüyor. Tüm popülasyonu yani tüm kadýn ve erkekleri bu virüse karþý baðýþýk hale getirdiðinizde karþý cinse hastalýk bulaþtýrma olasýlýðý ortadan kalkýyor'' þeklinde konuþtu.

Sýcak havalarda giyinme önerisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, yaz aylarýnda artan sýcaklýklarýn kalp üzerinde olumsuz bir yük oluþturduðunu belirterek, vatandaþlara sýcak havalarda günlük kýyafet seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu. MCBÜ Týp Fakültesi

Doç. Dr. Numanoðlu, sözlerini þöyle tamamladý: ''Þu anda sunulmuþ baþlýca 2 adet HPV aþýsý mevcut. (Gardasil ve Cervarix). Her iki aþý da, HPV'nin kanser yapma riski en yüksek olan tiplerine karþý yüzde 100' e yakýn koruyucu (Tip 16-18). Bu aþýlarýn aðýrlýklý olarak, ideali 11-12 yaþ olmakla beraber 9-26 yaþlardaki kýz çocuklarý için önerildiðini görüyoruz. Oysa tüm toplumu içeren bir aþý programý uygulamasýnýn, toplumu HPV'ye karþý baðýþýk hale getirerek HPV'ye baðlý hastalýklarýn önlenmesi ve tedavisi için ayrýlan kaynaktan tasarruf edilmesi anlamýna da gelebileceðini söylemek olasý gibi görünüyor''. ÝHA

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kalp damar rahatsýzlýðý bulunan hastalarý ve vatandaþlarý uyardý. Güneþ ýþýðýndan fazla etkilenmemek için açýk renkli kýyafetler giyilmesi gerektiðine dikkat çeken Tetik, "Sýcaklar kalbin üzerinde olumsuz bir yük oluþmasýna sebep olarak kalbin çalýþmasýný hýzlandýrýyor. Kalp, sýcaklarda kendini kompoze etmek ve ulaþýmý saðlamak için beraberinde oluþan sývý kayýplarýyla beraber daha fazla çalýþmaya baþlýyor. Eðer kiþi de az da olsa damar týkanýklýðý gibi risk faktörü varsa, bu kiþiler de kalp krizi daha erken dönemde oluþabiliyor. Yazýn sýcak aylarýnda kiþiler ve özellikle hastalar ter önleyici giysiler, pamuklu ve yünlü giysiler giymeleri gerekir. Güneþ ýþýnlarýný emmeyen beyaz, açýk renkli giysiler daha saðlýklý. Siyah ve koyu renkli giysiler güneþ ýþýnlarýný emdiði için saðlýksýz. Ayrýca kalp hastalýðý bulunan kiþiler, özellikle güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði 11.00 ile 16.00 saatleri arasýnda doðrudan güneþe maruz kalmamalarýný öneriyoruz. Yaz aylarýnda bu kiþilerin en az 2 buçuk ile 3 litre arasýnda ÝHA su tüketmeleri gerekiyor" diye konuþtu.

250 bin kiþi göðsünden þikâyetçi Göðüs Cerrahisi Uzmaný Opr. Dr. Murtaza Ýlhan, Türkiye'de yaklaþýk 250 bin kiþinin göðsünde þekil bozukluðu ile ilgili sýkýntý olduðunu söyledi. Göðüste olan þekil bozukluklarýnýn toplumumuzda 300'de bir görülen durum olduðunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göðüs Cerrahisi Uzmaný Opr. Dr. Murtaza Ýlhan, "Bu da Türkiye'de aþaðý yukarý 250 bin kiþiye tekabül etmektedir. Hastalýk, genellikle aileler tarafýndan bebeklik dönemindeyken fark edilebilir. Ancak ergenlik dönemine doðru gittikçe, bu tamamen oturmuþ bir durum olur. Hastalarýn en büyük þikayetleri ergenlik dönemindeyken ortaya çýkar” dedi. Genellikle göðüs aðrýsý, çarpýntý, nefes darlýðý ve þekil bozukluðundan dolayý hastalarýn kendilerine baþvurduðu kaydeden Opr. Dr. Ýlhpan, "bizlere baþvuruyorlar. Hastalarda eðer göðüs boþluðundaki þekil bozukluðunun dýþýnda kalp problemi var ise bunun bir an önce düzeltilmesi önemlidir. Eðer hastalarda bu þikâyetler az ise, bu defa estetik açýsýndan düþünmek gerekiyor. Göðüs bozukluðu þikâyeti olanlarýn spor yapmalarý da imkânsýz diyebiliriz. Bu da psikolojik olarak ciddi bir sýkýntý yaþamak anlamýna gelmektedir" dedi. Göðüs duvarýný oluþturan kemiklerin içe doðru çökük olmasýna pektus ekskavatus (kunduracý göðüs) dýþarýya doðru çýkýntýlý olmasýna pektus karinatus (güvercin göðüs) denildiðini belirten Dr. Ýlhan, "Çocuklarda arkadaþlarýnýn eleþtirileri sebebiyle kendine güven eksikliði ve içe kapanma görülebilmekte, ilerleyen yýllarda okul baþarýlarýný olumsuz etkilemektedir. Beden eðitimi dersleri ve atletizm ile yüzme sporu bunlar için adeta kabus haline gelebilmektedir" þeklinde konuþtu. Göðüs Cerrahisi Uzmaný Opr. Dr. Murtaza Ýlhan, cerrahi olarak açýk veya kapalý yöntem kullanýldýðýný ve kýsa sürede hastanýn normal hayatýna döndüðünü sözlerine ekledi. ÝHA


HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Kent Konservatuarý yeni dönem kayýtlarý baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin yetiþkin ve çocuklara yönelik sanatsal faaliyetlerini sürdürdüðü Kent Konservatuarý'nda yeni dönem kayýtlarý baþladý. Kent Konservatuarý'nda Müzik ve Sanat Kurslarý eðitimleri için baþvurular 7 Eylül 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.

Bismil için baþvurulan 7 adet proje kabul edildi

Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün hazýrladýðý, Bismil Belediyesi'nin de eþ finansmaný olduðu "Okul öncesi eðitimde standartlarýn arttýrýlmasý" projelerinde Karacadað kalkýnma ajansýna Bismil için baþvurulan 7 adet proje kabul edildi. Karacadað Kalkýnma Ajansý tarafýndan açýk çaðrý olan TRC-2 bölgesi okul öncesi eðitimde standartlarýn arttýrýlmasý Çaðrý programý kapsamýnda Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Proje Koordinasyon Komisyonu tarafýndan hazýrlanan 7 adet proje baþarýlý bulunarak; 211 projeden, dördü ilk 50'ye girerek asil listede, kalan 3 projemizde ilk 100 girerek yedek listede yer alarak desteklenmesine karar verilmiþtir. Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel yaptýðý açýklamada" Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Proje koordinasyon komisyonu tarafýndan hazýrlanan projelerinde ve diðer

hibe projelerinde gösterdiði baþarýlarla Bismil eðitimine önemli katkýlar saðlamaktadýr. Diyarbakýr Kalkýnma Ajansý projelerinden elde ettiði hibe miktarý ile Bismil'de ki okul öncesi eðitimine büyük katký saðlayacaktýr. Bunda da Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Proje Koordinasyon Komisyon ekibimizin yoðun çalýþma temposu, takým ruhu oluþturma becerisi, özverili çalýþmalarý önemli bir etkendir. Bizler Kaymakamlýk ve Belediye olarak bu anlamda Proje Koordinasyon birimimizi her zaman destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceðiz" dedi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak ise, ilçemiz açýsýndan bir milat olarak deðerlendirebileceðimiz bir baþarý elde ettik ilçe proje koordinasyon komisyonumuz mesai kavramýný bir kenara býrakarak ilçemize deðer katmak eðitim standartlarýmýzý geliþtirmek için ciddi fedakârlýklar yaparak projelerimizi baþarýya ulaþtýrmýþtýr.

Elazýð’da havuza düþen inek kurtarýldý Elazýð'da havuza düþen inek itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Olay, merkeze baðlý Aksaray mahallesi Yazýyolu sokak'ta bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan bir inek, sulama da kullanýlan havuza düþtü. Ýneðin havuza düþtüðünü gören mal sahibi itfaiyeyi arayarak yardým istedi.

2017-2018 eðitim öðretim yýlýnýn Bismil ilçesi açýsýndan proje yýlý olduðunu belirten Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ak ilçemizde proje kültürünü oluþturmaya gayret gösterdiklerini ve bu çabalarýn meyvelerini toplamaya baþladýklarýný dile getirdi. Hayata geçecek olan projelerle Bismil ilçemizdeki okul öncesi eðitim kurumlarýnýn yeni yöntem ve modern yaklaþýmlara uygun gerekli fiziki, beþeri ve teknik altyapýsýnýn güçleneceðini, okullarýmýzýn eðitim kalitesinin ve cazibesinin artacaðýný vurguladý. Projelerin toplam bütçesini de belirten Ak, "Hayata geçecek olan projelerimizin toplam bütçesinin 725.000 TL olduðunu projede eþ finansman olan Bismil Belediyesinin toplam bütçenin %40'ný karþýlayacaðýný ve 2018-2019 eðitim öðretim yýlýnda da projelerde ve TÜBÝTAK çalýþmalarýnda desteðinin artarak devam edeceðini belirtti. Desteklerinden dolayý Baþkan Yüksel'e teþekkür eden Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ak "Projelerin hazýrlanmasýndan sunulmasýna kadarki her aþamada desteklerini esirgemeyen Bismil Ýlçe Kaymakamýmýz ve Belediye Baþkanýmýz Sn. Kerem Süleyman Yüksel beye teþekkürü bir borç bildiklerini dile getirdi. Nasreddin Hoca Anaokulu (Zenginleþtirilmiþ Anaokulu Projesi), Bismil Nene Hatun Anaokulu (Trafik eðitim pisti ve oyun alaný Projesi), Tepe Anaokulu ( Küçük Eller Büyük Hayaller Atölyesi Projesi), Alibey Ýlkokulu (Kendin Robotunu Kendin Yap projesi) Yedek liste okul ve proje adlarý: Bismil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sana Etkinlik Sýnýfý Projesi) Bismil Anaokulu (Bahçedeki sýnýfým Projesi), Fatma Ana Anaokulu (Bilim Odasý Projesi). Ümit ÖZDAL

Elazýð Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, kýsa sürede olay yerine giderek kurtarma çalýþmasý yaptý. Halatla baðlanan inek kepçe yardýmýyla havuzdan çýkarýlarak kurtarýldý. ÝHA

Kentte sanatsal faaliyetleri artýrmak amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin, yetiþkin ve çocuklara yönelik hayata geçirdiði ve eðitimleri 2+1 yýl süren Kent Konservatuarý'nda yeni dönem için kayýtlar baþladý. Müzik ve Sanat Kurslarý (Güzel Sanat Kurslarý ve Görsel Sanatlar) olmak üzere 2 farklý branþta verilecek eðitimlere yetiþkinler ve çocuklar kabul edilecek. 6 Aðustos'ta baþlayan Kent Konservatuarý yeni dönem kayýtlarý 7 Eylül'de sona erecek. 1988-2003 arasý doðumlu yetiþkinlerin faydalanacaðý Kent Konservatuarý'nda kursiyerler sýnavla kabul edilecek. Sýnav öncesi konservatuardan faydalanmak isteyen öðrenciler, 15 - 16 Eylül'de 2 gün sürecek olan hazýrlýk atölyesine katýlabilecek. Ön hazýrlýk atölyesinin ardýndan baþvuruda bulunanlar için 17 Eylül'de sýnava tabi tutulacak. Sýnav deðerlendirme sonuçlarý, 18 Eylül'de açýklanacak. Kent Konservatuarý'ný kazananlar, 2+1 yýllýk eðitim süreci boyunca 2 yýl, "temel müzik, müzik teorisi, halk müziði bilgileri, enstrüman, piyano, Ýngilizce ve þan (ses)" konularýnda örgün eðitim alacak. 2 yýllýk örgün eðitimin ardýndan öðrenciler, 1 yýl içinde bitirme ödevi hazýrlayarak konservatuarý tamamlayacak. Kent Konservatuarý dýþýnda verilecek ve 4 dönem þeklinde sürecek olan Sanat Kurslarý eðitimlerine herkes baþvuruda bulunabilecek. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi dersliklerinde yapýlacak eðitimlerde öðrenciler, Sanat Kurslarý bünyesinde Güzel Sanatlar Kurslarý'nda müzik öðretmenliðine hazýrlýk, konservatuar sýnavlarýna hazýrlýk, halk oyunlarý, baðlama, gitar, kaval, keman, erbane, ney, yan flüt ve piyano (9 - 14 yaþ) hakkýnda eðitim alacak. Öðrenciler, Görsel Sanatlar Kurslarýnda ise yaðlý boya, hobi ve resim kurslarýndan (7-14 yaþ) faydalanabilecek. Kursu baþarýyla tamamlayan öðrencilere sertifikalar verilecek. Kent Konservatuarý eðitimlerinden faydalanmak isteyenler, http://www.diyarbakir.bel.tr/duyurular/8453.html web sitesinden ya da Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür Kongre Merkezi'ne baþvuru yapabilecek. Ýhsan ÖZDEMÝR


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

10 Aðustos 2018 Cuma

Er ve erbaþlarýn ailelerine saðlýk imkaný mý geliyor? Sosyal Güvenlik Uzmaný Erhan Nacar, "Hükümetin belirlemiþ olduðu 100 günlük eylem planýnda askere gidecek olan kiþilerin ve þuanda askerlik yapan kiþilerin yapmýþ olduklarý bildiri sayesinde ailelerinin saðlýk hizmetlerinden yararlanabileceði konuþuluyor" dedi. Bedelli askerlik yasasýnýn gündemde olduðu son günlerde askerlikle ilgili yeni bir yasanýn da konuþulmaya baþlandýðýný ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmaný Erhan Nacar, "Askerlik yapan vatandaþlarýmýzýn ailelerine sosyal yardým yapýlacaðý, ailelerin saðlýk hizmetlerinden yararlanabileceði bilgisi gündeme geldi. Hükümetin belirlemiþ olduðu 100 günlük eylem planýnda askere gidecek olan kiþilerin ve þuanda askerlik yapan kiþilerin yapmýþ olduklarý bildiri sayesinde ailelerinin saðlýk hizmetlerinden yararlanabileceði konuþuluyor" dedi. Vatandaþlarýn öðrencilik dönemlerinde, meslek liselerinde geçerli olan haftanýn belirli günlerinde gerçekleþen bir staj süresi olduðunu da belirten Nacar, "Staj süresinde yatýrýlan sigortalar çok önemli. Bu dönemde yatýrýlan primler kaç gün olursa olsun ihmal edilmemelidir. Çünkü primlerin yatýrýldýðý tarihten itibaren 5 yýl içinde vatandaþýn hizmet tespit davasý açma hakký vardýr" þeklinde konuþtu. Günümüzde çok sýk rastlanan bir diðer durumun ise kaçak sigortalý çalýþanlar olduðunu belirten Nacar, "Vatandaþlar iþe baþladýklarý yerlerde yatýrýlan sigorta primlerinin de elden kendilerine verilmesini talep ediyor. Böyle bir durumda hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi devletten de vergi kaçýrýlmýþ olunuyor. Ayrýca iþverenlerin dikkat etmesi gereken bir diðer konu da çalýþtýrmýþ olduðu kiþilerin maaþlarý ne kadarsa o miktar üzerinden sigorta primlerinin yatýrýlmasý gerekiyor. Primlerin yatýrýlmasýnda maaþtan düþük ödendiði tespit edilirse yine devletten vergi kaçýrmýþ sayýlýyor" diye konuþtu. Emeklilik için yaþa takýlanlar ile ilgili önemli açýklamalarda bulunan Nacar, "Yaþa takýlanlar için yakýn zamanda emekli olabilme imkaný doðuyor. Bu konuyla ilgili verilen kanun teklifi kabul edilirse emeklilik için prim gün sayýsýný dolduran vatandaþlar yaþ sýnýrýný beklemek zorunda kalmayacaklar. Ayrýca þuan çalýþmayan vatandaþlarýmýz için de güzel bir geliþme var. Ýþ-Kur aracýlýðý ile kamu kurumlarýna part time eleman alýmý yapýlacak. ÝþKur'un açmýþ olduðu kurslara gidilerek gerekli sertifikalar alýndýktan sonra vatandaþlarýmýzýn baþvurduklarý kurumlarda çalýþmaya baþlayabileÝHA ceði planlanýyor" dedi.

Çið sütte zam BÝLMECESÝ

Ulusal Süt Konseyi (USK), çið süt fiyatlarý konusunda 5 günde üç kez fiyat deðiþtirdi. Ekmekten sonra çið süt fiyatlarýnda da kriz yaþanýyor. USK, çið süt fiyatlarý konusunda yaptýðý duyuruyu 5 günde üç kez deðiþtirdi. Ýlk duyuruda, masraflar hariç çið sütte üreticinin eline geçecek net fiyat 1.70 TL ve yürürlük tarihi 1 Aðustos 2018 olarak açýklanmýþtý. Daha

sonra Ulusal Süt Konseyi, çið süt fiyatýný masraflar dahil 1.70 TL ve yürürlük tarihini de 15 Aðustos 2018 olarak belirledi. Daha sonra karar deðiþtirilerek 1.70 liralýk çið süt fiyatýndan geri adým atýldý. Yeni açýklamada 15 Aðustos tarihi yer almadý ve "Ulusal Süt Konseyi, 27 Temmuz 2018'de sektör paydaþlarý ile bir araya gelerek tavsiye fiyatý toplantýsý yapmýþtýr. Buna göre, soðutulmuþ çið süt tavsiye fiyatý 1.70 TL olarak belirlenmiþtir" denildi. Korkuteli Süt Üreticileri Kooperatifi Baþkaný Fahrettin Kýr, Ulusal Süt Konseyinin 5 günde üç farklý açýklama yaparak rekora imza attýðýný belirterek, "Konsey, süt üreticisinin isyanýný dikkate almamýþtýr. Süt üreticisi artan maliyetler nedeniyle zor durumdadýr. Bir süt üreticisinin para kazanabilmesi için 1 litre sütle 1.3 kilogram yem almasý gerekmektedir. 1 torba

En fazla Euro kazandýrdý TÜÝK, 2018 yýlý Temmuz ayýnda yatýrýmcýsýna aylýk en yüksek reel getiriyi Euro'nun getirdiðini açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre, 2018 yýlý Temmuz ayýnda en yüksek aylýk reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (YÝ-ÜFE) ile indirgendiðinde yüzde 1,07, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise yüzde 2,30 oranlarýyla Euro'da gerçekleþti. YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde; yatýrým araçlarýndan Amerikan Dolarý yüzde 1,04 oranýnda yatýrýmcýsýna kazandýrýrken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58, külçe altýn yüzde 1,89, BIST 100 endeksi yüzde 3,02 ve devlet iç borçlanma senetleri (DÝBS) yüzde 4,33 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde ise Amerikan Dolarý yüzde 2,27 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranýnda yatýrýmcýsýna kazandýrýrken; külçe altýn yüzde 0,70, BIST 100 endeksi yüzde 1,84 ve DÝBS

yem (50 kilogram) 80 liradýr. Bu yüzden Ulusal Süt Konseyinin açýkladýðý çið süt fiyatý, üreticinin eline geçen net rakam olmalýdýr. Ulusal Süt Konseyinin üç farklý açýklamasý adeta üreticimizle dalga geçer niteliktedir. Bu tutumuyla, üreticinin gözündeki aðýrlýðýný ve güvenilirliðini kaybetmiþtir" dedi. Kýr, "Üretici maliyet düþürüldüðü takdirde 1.50 TL'ye bile razý ancak üretici maliyetleri çok yüksek. Seçim vaatlerinde bize yüzde 23 zam vaat edildi, buda 1,90 tekabül ediyor. 1,90'ný býrakýn 1,70 bile çok görülüyor üreticiye. Her nedense süte yapýlan destek enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bu nasýl iþ, üreticiye destek olmak enflasyonu nasýl olumsuz etkiler. Süt üreticisinin gelir gider dengesi arasýnda çok büyük uçurum var ve bu uçurum her geçen gün büyüyor." Süt üreticisi ise, "Bizim þu an para kazanmamýz için 1 kilogram sütün 1,5 kilo yem almasý gerekiyor. Yani sütün 2 lira civarýnda olmasý gerekiyor. Bu þekilde Avrupa fiyatlarýný tekrar yakalarýz. Konseyin bunu dikkate alarak fiyat açýklamasý gerekir" diye konuþtular. ÝHA

yüzde 3,17 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. Amerikan Dolarý üç aylýk deðerlendirmede; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 11,94 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlayan yatýrým aracý olurken; BÝST 100 endeksi, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 21,55, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 18,57 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. Altý aylýk deðerlendirmeye göre Amerikan Dolarý; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 8,50, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 16,22 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazancý saðladý. Ayný dönemde BIST 100 endeksi, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 30,40, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 25,44 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. Finansal yatýrým araçlarý yýllýk olarak deðerlendirildiðinde Euro; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 17,25 oranýnda yatýrýmcýsýna en fazla reel getiriyi saðladý. Diðer taraftan, BÝST 100 endeksi YÝÜFE ile indirgendiðinde yüzde 27,68, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 21,97 oranlarýyla yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. Ýhsan ÖZDEMÝR


SPOR

10 Aðustos 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Diyarbakýrlý Bahar birinci oldu Türkiye Dað Koþusu Þampiyonasý 3. ve son etap finali Türkiye Dað Koþusu Kulüpler Ligi Finali ve milli takým seçmeleri, Kütahya'nýn Gediz ilçesine baðlý Termal Turizm Merkezi Murat Daðý'nda yapýldý. Büyük Kadýnlar kategorisinde Diyarbakýr'dan Bahar Atalay birinci, Ýstanbul'dan Elif Mert ikinci, Mardin'den Dilan Atak üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafýndan 2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Daðý'nýn bin 450'inci metresinde bulunan Termal Turizm Merkezi'ndeki Kýcýroðlu Yaylasý'nda gerçekleþtirilen Türkiye Atletizm Dað Koþusu, Milli Takým Seçmeleri ve Türkiye Atletizm Federasyonu Türkiye Þampiyon Kulüpler Ligi Finali 4 kategoride U20 Kadýnlar 58 sporcu, U20 Erkekler 83 sporcu, Büyük Kadýnlar 17 sporcu ve Büyük Erkekler 44 sporcu olmak üzere düzenlendi.

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11115 10 Aðustos 2018 Cuma

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Yarýþma sonunda U20 Kadýnlar kategorisinde Van'dan Eylem Gür birinci, Gediz'den Özlem Özdemir ikinci, Gediz'den Sabriye Güzelyurt üçüncü oldu. U20 Erkekler kategorisinde Mardin'den Ahmet Alkanoðlu birinci, Bitlis'ten Veysel Tüminçin ikinci, Þanlýurfa'dan Hüseyin Can üçüncü oldu. Büyük Kadýnlar kategorisinde Diyarbakýr'dan Bahar Atalay birinci, Ýstanbul'dan Elif Mert ikinci, Mardin'den Dilan Atak üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde Erzurum'dan Ferhat Bozkurt birinci, Trabzon'dan Ercan Kýsrýk ikinci, yine Trabzon'dan Rýdvan Taþ üçüncü oldu. Düzenlenen yarýþmayý Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamý Muhammet Önder, Gediz Belediye Baþkaný Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz Ýlçe Baþkaný Mesut Yörük, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Sadýk Ölçen, Gediz Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Muhammet Keskin, Ýlçe Saðlýk Müdürü Özgün Soy, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Aydýn, Gediz Meslek Yüksek Okulu Genel Sekreteri Murat Ataman, Türkiye Atletizm Koordinatörü Halil Akkaþ, Türkiye Atletizm Dað Koþularý Koordinatörü Hasan Babaç, Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Cengiz Çiçek, Müslüm Aksakal ve çok sayýda vatandaþ ilgiyle izledi. Yarýþmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyalarý verildi. Ödül töreni sonrasý konuþma yapan Gediz Belediye Baþkaný Muharrem Akçadurak, "Türkiye Atletizm Dað Koþusu Milli Takým Seçmeleri ve Türkiye Atletizm Federasyonu Türkiye Þampiyon Kulüpler Ligi Finali yarýþmasýnda ödül kazanan sporculara ve yarýþmaya katký saðlayan bütün yöneticilere baþta Türkiye Atletizm Federasyonu olmak üzere teþekkür ediyorum" dedi. ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

CMYK

10 Aðustos 2018 Cuma

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement