Page 1

“Cehennem ateþine siper olurlar”

Y

ýllar yýlý kadýnlarý bir meta gibi görenlere Cuma günü verilen hutbede tokat gibi bir açýklama geldi. Hutbede: "Her kim þu kýz çocuklarýný yetiþtirirken birtakým zorluklara katlanýrsa bu kýzlar onun için cehennem ateþine siper olur" söylemi ise güne damgasýný vuran kelime oldu. Ahmet Beþenk'in Haberi 4'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

10 Mart 2018 Cumartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Diyarbakýr’da korkutan

A M A PATL

‘Bu dava, kiþisel menfaatlerden ötedir’ AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ziya Talay, Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdoðan'ýn tekrar partisinin baþýnda oturmasýnýn büyük bir sinerji yarattýðýný ifade etti. Talay, halkýn ne istediðini çok iyi bilmek gerektiðinin altýný çizerek: "Bize duyulan güvene karþýlýk nasýl bir Teþkilat olmalýyýz? Baþta il ve ilçe yönetim kurulunu oluþtururken, hatýr, gönül için yönetime girmek veya ismi sadece listede yer almasý için yönetimde yer almak yok artýk" diyor. Ahmet Beþenk''in Haberi 9'DA

Komisyondan sýnav jesti

D.Ü. Týp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde taþeron elemaný olarak çalýþan iþçilerin, 696 Sayýlý KHK kapsamýnda, sürekli iþçi kadrosuna geçebilmesi için yapýlan sýnava hasta olduklarý için katýlamayan üç iþçi için tedavi gördükleri klinikte sýnav yapýldý. 16'DA

Diyarbakýr merkez Baðlar ilçesinde, izinsiz olarak balon imalatý yapýlan bir atölyede, helyum gazý dolu tüpün patlamasý sonucu 5 kiþi yaralandý. Merkez Baðlar ilçesinde bir apartmanýn zemin katýnda, uçan balon imalatý yapýlan bir atölyede dün saat 11.30 sýralarýnda patlama meydana geldi. Büyük korkuya yol açan patlama sonucu atölyede çalýþan 4 kiþi ile o sýrada soMehmet Ali ABAKAY kaktan geçen bir kiþi olmak diyarbekirimtv21@hotmail.com üzere toplam 5 kiþi yaralandý. Patlamanýn meydana geldiði ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI atölye kullanýlmaz hale gelirMERKEZÝ MANÝFESTOSU-7 ken, polis olay yerinde incele6’DA me baþlattý. HABERÝ 3'DE CMYK

Polis aracý ile otobüs çarpýþtý: 2'si polis 16 yaralý Diyarbakýr'da polis aracý ile halk otobüsü çarpýþtý, kazada 2'si polis 16 kiþi yaralandý. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekipleri tarafýndan yaralýlar çevredeki hastanelere kaldýrýldý. Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. 3'DE


02 ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Mart 2018 Cumartesi

DiSKi Silvan’da su depolarýný yeniliyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, halk saðlýðýný korumak amacýyla Silvan'ýn 104 kýrsal mahallesinde içme suyu deposu ve terfi binalarýnda baþlattýðý bakým onarým çalýþmalarý devam ediyor. Sözleþme bedeli 1 milyon 464 bin TL olan çalýþmanýn tamamlanmasý ile birlikte su depolarý çevresel risklere karþý korunacak.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, çevresel risk faktörlerini ortadan kaldýrarak halk saðlýðýný güvence altýna almak ve su kalitesini korumak amacýyla baþlattýðý kýrsal mahallelerde yer alan su depolarýnýn bakým ve onarým çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. 1 milyon 464 bin TL sözleþme bedeli olan projede Silvan Ýlçesinde 104 kýrsal mahallenin su deposu yenilecek. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Kocaköy ve Hazro'ya baðlý 60 içme suyu deposunun bakým ve

onarým çalýþmasýnýn ardýndan Silvan'ýn kýrsal mahallelerinde "Silvan Ýlçesine Baðlý Mahallelerdeki Su Depolarý ve Terfi Binalarýnýn BakýmOnarýmý ile Ýnþaatý Yapýmý Ýþi" kapsamýnda 104 içme suyu deposu ve terfi hattýnda çalýþmalara baþladý. 2017 ekim ayýnda baþlanan çalýþmalarda þimdiye kadar farklý kapasitelerde 29 adet gömme ve ayaklý deponun bakým ve onarým iþi tamamlandý. Çalýþmalarýn temmuz ayýnýn sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Bakým-onarým çalýþmalarý kapsamýnda içme suyu depolarýnda iç yalýtým, dýþ yalýtým, boya, sýva, kapý pencerelerin yapýmý, çevre güvenlik çiti, manevra odalarýnýn boyanmasý çalýþmalarý yürütülüyor. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nün 2018 yýlý yatýrým programýnda yer alan ilçe merkezlerine baðlý kýrsal mahallelerdeki bakým onarým çalýþmalarý nisan ayýnda Dicle ve Çýnar'da eþ zamanlý olarak baþlayacak. Ardýndan Çermik, Çüngüþ, Dicle, Eðil, Lice ve Bismil'de devam edecek. Kerem DOÐAN

Siirt’te badem aðaçlarý çiçek açtý Yurdun büyük bölümü yaðýþlý geçerken, mart ayýnda yalancý baharýn yaþandýðý Siirt'in Eruh ilçesine 20 kilometre uzakta bulunan Demiremek köyünde badem aðaçlarý çiçek açtý. Siirt'in Eruh ilçesi Demiremek köyünde son günlerde etkili olan güneþli hava, aðaçlara sahte bahar havasý yaþatýyor. Mart ayýnda hissedilen bahar sýcaklýklarý, badem aðaçlarýnda erken çiçeklenmeye neden oldu. Demiremek köyünde öðretmenlik yapan Çimen Sain, "Okulun çevresinde bulunan badem aðaçlarýnýn çiçek açmasý renkli bir görüntü oluþturdu. Badem aðaçlarýnýn erken çiçek açmasýnýn ileride meyve tutmasýna faydasýnýn olmayacaktýr. Bu dönemden sonra oluþacak dolu yaðýþlarý, çiçekleri dökeceði için çaðla olma ihtimali zayýflýyor. Bademin verim kaybýna uðrayacaðý anlamýna gelir. Çünkü normal olarak bu aðaçlarý 20 gün sonra çiçek açmasý gerekir. Sýcak havaya aldanarak þimdiden çiçek açmasý bir iþe yaramayacak. Bu durum üreticilerin gelir kaybý anlamýna gelecek. Badem aðaçlarýnýn erken çiçek açmasý kartpostallýk görüntüler ortaya çýkardý. Bende bunu deðerlendirerek hatýra olarak çiçek açan aðaçlarla özçekim yaptým" dedi. ÝHA


10 Mart 2018 Cumartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Korsan iþ yerinde helyum gazý patladý: 5 yaralý Diyarbakýr merkez Baðlar ilçesinde, izinsiz olarak balon imalatý yapýlan bir atölyede, helyum gazý dolu tüpün patlamasý sonucu 5 kiþi yaralandý.

Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde bulunan korsan bir balon dolum merkezinde helyum gazý nedeniyle meydana gelen patlamada, 5 kiþi yaralandý.

Önce tartýþtýðý akrabasýný sonra kendisini vurdu

Olay, merkez Baðlar ilçesi Þeyh Þamil Mahallesi 463'üncü sokakta bulunan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada korsan olarak helyum gazý ile balon

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir þahýs, tartýþtýðý akrabasýný silahla vurup, öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerem Ceylan (33) adlý þahýs, henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma yaþadýðý Çetin Arslan adlý akrabasýný silahla öldürdükten sonra intihar etti. Aðýr yaralanan Ceylan, Siirt Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan Ceylan da yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

dolumu yapýldýðý sýrada þiddetli bir patlama yaþandý. Patlamada, biri yoldan geçen vatandaþ olmak üzere 5 kiþi yaralanýrken, iþ yerinde büyük hasar oluþtu. Patlamanýn ardýndan bölgeye çok sayýda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kaldýrýldýklarý çeþitli hastanelerde tedavi altýna alýnan yaralýlardan 1'inin durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Olayýn ardýndan bölge polis tarafýndan güvenlik çemberine alýnýrken, olasý bir ikinci patlamaya karþý önlemler alýndý. Alýnan önlemlerin ardýndan ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede AFAD ve UMKE ekipleri de hazýr olarak bekletildi. Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aslan, "Bu korsan bir iþ yeri. Olay yeri inceleme ekipleri de inceliyorlar. Balonlara helyum gazý doldurulan bir korsan iþ yeriymiþ. Ýlk aldýðýmýz bilgilere göre 4-5 yaralýmýz var. Ýnþallah hayati tehlikeleri olmayacak diye düþünüyoruz. Durum bundan ibaret. Yoksa baþka bir konu deðil. Þimdilik bir kiþinin durumunun kötü olduðu þeklinde bir bilgi var ama diðerlerinin durumunun iyi olduðunu söyledi arkadaþlarýmýz. Yaralýlar orada çalýþanlar. Çevreden de yaralanan bir kiþi var. Sokakta geçen bir vatandaþa bir parça isabet etmiþ. Farklý bir konu deðil tamamýyla bir iþ kazasý" dedi. ÝHA

Polis aracý ile otobüs çarpýþtý: 2’si polis 16 yaralý Diyarbakýr'da polis aracý ile halk otobüsü çarpýþtý, kazada 2'si polis 16 kiþi yaralandý. Kaza, sabah saatlerinde Kayapýnar ilçesi Selahaddin Eyyubi Caddesi ile Yýlmaz Güney Caddesi'nin kesiþtiði noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk otobüsü, dönüþ aldýðý

sýrada polis kamyonetiyle çarpýþtý. Kazada, 2 polis ile halk otobüsünde bulunan 14 yolcu yaralandý. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekipleri tarafýndan yaralýlar çevredeki hastanelere kaldýrýldý. Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Mart 2018 Cumartesi

‘Kýz çocuklarýnýz cehennem ateþine siper olur’

Kadýnlara karþý þiddetin dozajý her geçen gün artýyor, kadýn cinayetleri dur durak bilmiyor. Birçok noktada yapýlan tartýþmalarda ise Kur'an'dan ayetler örnek gösterilerek kadýna yönelik þiddet dürtüleri makulleþtirilmeye dahi çalýþýlýyor. Ýþte tam da bu noktada, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü olmasý münasebeti ile Cuma hutbesinin konusu kadýnlar oldu ve Ýslam dininde kadýna þiddetin yeri olmadýðý vurgusu yapýldý.

AHMET BEÞENK Kadýnlara karþý þiddetin dozajý her geçen gün artýyor, kadýn cinayetleri dur durak bilmiyor. Birçok noktada yapýlan tartýþmalarda ise Kur'an'dan ayetler örnek gösterilerek kadýna yönelik þiddet dürtüleri makulleþtirilmeye dahi çalýþýlýyor. Ýþte tam da bu noktada, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü olmasý münasebeti ile Cuma hutbesinin konusu kadýnlar oldu ve Ýslam dininde kadýna þiddetin yeri olmadýðý vurgusu yapýldý. Yýllar yýlý kadýnlarý bir meta gibi görenlere ise verilen hutbede tokat

gibi bir açýklama geldi. Hutbede: "Her kim þu kýz çocuklarýný yetiþtirirken birtakým zorluklara katlanýrsa bu kýzlar onun için cehennem ateþine siper olur" söylemi ise güne damgasýný vuran kelime oldu. Kadýnlar üzerine çok þeyler söylendi, çok þeyler çizildi, çok þeyler konuþuldu. Yapýlan tüm konuþmalar ve aktivitelere raðmen kadýna yönelik þiddetin dozu her geçen gün artýrýldý, çoðaltýldý. Birçok sözde din adamý kadýnlarý bir meta gibi gösterirken, bazýlarý ise 4 kadýn ile evlenmenin gerekliliðinden bahsetti. Tüm bunlar her gün gündeme getiriledur-

sun dün Cuma hutbesinin konusu ise adeta kafalardaki tüm sorularýn yanýtýný verdi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bu hafta Cuma Hutbesinde Kadýna Ýslamiyet'te verilen deðer ve kadýnýn bulduðu deðerler konusunu ele aldý. Peygamber efendimizin (SAV) buyurduðu "Biliniz ki, sizin, hanýmlarýnýz üzerinde hakkýnýz olduðu gibi, hanýmlarýnýzýn da sizin üzerinizde haklarý vardýr" söylemi ile herkesin birbiri üzerinde hakkýnýn olduðu vurgusu yapýlýrken en can alýcý söylem ise þu oldu: "Her insan en temel haklarý ile do-

ðar ve cinsiyeti yüzünden bu haklarý bir insandan esirgemek Ýslam'a da insafa da sýðmaz. Sýrf kýz olduðu için bir çocuðun doðumuna üzülmek, onu hor görmek, eðitimden mahrum býrakmak, zorla ve küçük yaþta evlendirmek zulümdür. Hâlbuki dört kýz babasý olan Sevgili Peygamberimiz kýz çocuklarýmýzýn bizim için rahmet ve maðfiret vesilesi olduðunu müjdeler ve: "Her kim þu kýz çocuklarýný yetiþtirirken birtakým zorluklara katlanýrsa bu kýzlar onun için cehennem ateþine siper olur" buyurur. Annelerimiz ise, bizim sevgi kaynaðýmýz, dua kapýmýzdýr. Emeðinin hesabýný tutmayan, karþýlýk beklemeden veren, ayaklarýnýn altýna cennet serilen her anne, iyiliði ve ihsaný hak eder." Erkek ve kadýn için, aile kurmanýn huzura kavuþmak anlamýna geldiðinede didkat çekilerek þu ayet örnek verildi: "Ýçinizden kendileri ile huzur bulacaðýnýz eþler yaratýp, aranýzda sevgi ve merhamet var etmesi, Allah'ýn varlýðýnýn ve kudretinin delillerindendir. Þüphesiz bunda, düþünen bir toplum için dersler vardýr" 5 Eþimiz, dünya hayatýnýn yükünü birlikte taþýdýðýmýz, üzüntü ve kedere beraber katlandýðýmýz dert ortaðýmýzdýr. Yuvamýzý, sevincimizi ve mutluðumuzu paylaþtýðýmýz hayat arkadaþýmýzdýr. Peygamber Efendimiz (s.a.s ) kadýn ve erkeði "Bir bütünün birbirini tamamlayan iki yarýsý" 6 olarak tanýmlar. Birbirine sevgi ve güvenle baðlanan, birbirini koruyan ve destekleyen bir tutumu bizlere öðretir. Zira saðlýklý, huzurlu ve güçlü bir toplumu kadýn ve erkek birlikte inþa eder."


10 Mart 2018 Cumartesi

Kulp’ta Kadýnlar Günü kutlamasý Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü düzenlenen programa çok sayýda kadýnýn katýlýmýyla kutlandý. Kulp'ta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle kutlama programý düzenlendi. Bir düðün salonunda düzenlenen programa, Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, eþi Sevda Dülgeroðlu, þehit ve gazi aileleri, asker ve polis eþleri ile çok sayýda kadýn katýldý. Program, saygý duruþunda bulunulup, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Programda konuþan Sevda Dülgeroðlu, "Hayatýn kaynaðý, rahmetin, merhametin, þefkatin, zarafetin ve nezaketin sembolü kadýnlarýmýz, fedakarlýðýn sembolü þehit anneleri, þehit eþleri, salonu dolduran deðerli kadýnlarýmýz, hepinizi saygýyla, muhabbetle selamlýyor ve hoþ geldiniz diyorum. Baþta sizlerin ve tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum" dedi. Kaymakam Dülgeroðlu ise, "Öncelikle bu davetimizi kýrmayýp bizimle birlikte olduðunuz için çok teþekkür ederim. Hoþ geldiniz diyor ve hepinizi saygýyla selamlýyorum. Hayatýmýzýn her alanýnda yer alan siz deðerli kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum. Belediye olarak yapýmýna devam ettiðimiz Kadýn Ýstihdam ve Yaþam Merkezimizin çalýþmalarý hýzla devam ediyor. 5 aylýk kýsa bir sürede siz deðerli kadýnlarýmýzýn hizmetine gireceðinin müjdesini veriyorum" diye konuþtu. Daha sonra pasta kesilip, davetlilere yemek ikramýnda bulunuldu. Kadýnlar, sanatçý Leyla Cengiz'in þarkýlarýna eþlik ederek, halaylar çekti. ÝHA

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Doktorlarýn yürüyemez dediði çocuk yürüdü Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde doktorlarýn yürüyemez dediði 6 yaþýndaki Zeynep Dicle Polat, yürümeye baþladý.

Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde prematüre doðan ve 3 yaþýna kadar yürüyemeyip, doktorlarýn yürümesini imkansýz olarak gördüðü 6 yaþýndaki Zeynep Dicle Polat, bir rehabilitasyon merkezinde uzun süren tedavisinin ardýndan yürümeye baþladý. Çocuðunun ilk kez yürüdüðüne þahit olan anne Pembe Polat, mutluluktan havalara uçtu. Polat, 3 yýl önce tavsiye üzerine çocuðunu rehabilitasyon merkezine getirdiklerini belirterek, "Kýzýmý yýllarca sýrtýmda taþýdým. Yeri geldi aðladým, yeri geldi güldüm. Ona bunu hissettirmedim. Hayat dolu bir þekilde günlerimiz geçti. Kýzýmla gurur duyuyorum ve bütün annelere de sesleni-

yorum. Engelli çocuðu olan anneler çocuklarýnýn arkalarýnda dursunlar. Çünkü çocuklarýmýza bakacaðýz, çünkü anne olmak çok güzel bir þey. Anne olmak demek fedakarlýk ister, sevgi ister" dedi. Fizyoterapist Gökhan Kalkan ise, doðuþtan yürüme yetisi olamayan bedensel engelli Zeynep'e özel tedavi teknikleriyle tedavi uygulamaya baþladýklarýný belirterek, oturamayan ayakta duramayan çocuðun önce özel tekniklerle kaslarýný güçlendirdiklerini ve denge egzersizleri yaptýrdýklarýný söyledi. Kalkan, 3 yýl sonunda yürüyemez denilen bedensel engelli Zeynep'i desteksiz yürütmeyi baþardýklarýný vurguladý. ÝHA

Dezavantajlý öðrencilere sinema gösterimi yapýldý Büyükþehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda Diyarbakýr'da bulunan dezavantaj-

lý okullarýn öðrencileri için Kültür ve Kongre Merkezinde sinema gösterimi yaptý.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý'nýn yürüttüðü kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda, Sosyal Destek Programý (SODES) projesinden faydalanan 4 okulun dezavatanjlý 300 öðrenciye sinema gösterimi yapýldý. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde sinema gösterimi yapýldý. Öðretmenlerinin gözetiminde Kültür ve Kongre Merkezine gelen 300 çocuk, sinema salonunda Leo Da Vinci'nin Mona Lisa Macerasý adlý animasyon türündeki çocuk filmini izledi. Filme yoðun ilgi gösteren çocuklar Büyükþehir Belediyesi'ne teþekkür etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamýnda sinema ve tiyatro gösterimlerine devam edecek. Kerem DOÐAN


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

Kapitalist kâr anlayýþýnýn yaþantýya aks eden görüntüsü, insaný yalnýzlaþtýrma, bu yalnýzlaþtýrma içinde ihtiyaç duyduðu her þeyi kazanma adýna bir bütünlük içinde alýþ veriþ merkezilerinde sunma, spor-müzik-eðlence sektörünü de bu çerçevede ele alma, giyimde kuþamda ayrýcalýklý olma hissini verme, sýnýrlarý çizilmiþ alanda mutlu insan yüzlerini yansýtan reklâm panolarýna uygun cehennem içinde oluþturulan yalancý cennet adalarýný taklit etmedir. Önceleri otellerde görülen lüks yaþantý, zamanla alýþveriþ merkezlerinde, tatil köylerinde görüldü. Günümüzde yavaþ yavaþ toplu konut alanlarý, devamlýlýðýnda þehir içinde etrafý güvenlik þeridi ile sarmalanmýþ sitelere dönüþmüþtür. Þehirde yükselen devasa katlý yapýlar, þehrin tarihî ve kültürel yapýlarýný gölgede býrakmýþ, birçok sit alaný ortadan kaldýrýlmýþ, yeþil alanlar tahrip edilmiþ, bir oldu-bitti ile þehrin geçmiþle baðlarý kopma noktasýna getirilmiþtir. Þehirlerin günümüzde hakkýyla ele alýnmasý gerekir. Bu iþte devlete oldukça görev düþmektedir.

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ MANÝFESTOSU-7 Mimarî yapýlarla ilgili çözümlenmemiþ bir kördüðüme deðinmek istiyoruz. Tarihî bir yapý üzerinde bazen hangi kurumun ya da kuruluþun söz sahibi olduðu karmaþýklýk arz eder. Ýllerde resmiyet, Kültür ve Turizm Müdürlükleriyle saðlanýrken, bu müdürlükler tek baþýna önem arz etmemektedir. Vakýflar Genel Müdürlüðü, Þehircilik ve Çevre Müdürlükleri dolaylý olarak þehirlerle ilgilidir. Buna Milli Emlâk Müdürlükleri de dâhildir. Bir yapýdan sorunlu olan Kültür ve Turizm Müdürlüðü iken, baþka yapý Vakýflar Müdürlüðü'ne ait görünürken diðeri Millî Emlâk'a, diðeri baþka kuruma aittir. Her þehirde bir Þehir Araþtýrmalarý Merkezi kurulmuþ olsaydý, çok baþlýlýk ortadan kalkardý. Bazen bir yapýnýn Belediyeye baþka yapýnýn Devlet Demir Yollarý'na ait olduðu görülür. Müftülüðe baðlý camiilerde söz sahibi Vakýflar mý Kültür ve Turizm Müdürlükleri mi belli olmaz. Bazen arkeologlarla sanat tarihçileri arasýnda denge saðlanmaz. Müzenin arkeologlarý ile belediye arkeologlarý arasýnda kararda bütünlük saðlanmaz. O þehirde bulunan Mimarlýk ve Mühendislik Fakülteleri ile Arkeoloji Bölümleri, ortada duran meselelerin dýþýnda yer alýr. Ýlgili meslek kuruluþlarý olan odalarýn söz söyleme yetkisi bulunmaz. Çok baþlýlýk, ancak þehrin mi-

marî, tarihî ve kültürel yapýlarýnýn tek çatý altýnda toplanmasýyla ortadan kalkar. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'nce oluþturulan her alandaki komisyonlara ilgili birimlerden, kuruluþlardan birer temsilci alýnarak, kördüðüm haline gelmiþ meseleler, çözüme kavuþturulabilir. Þehre dair yayýnlanmýþ eserlerin, çýkmýþ dergilerin, çekilmiþ fotoðraflarýn, yayýnlanmakta olan gazetelerin, görüþülen kiþilerden edinilen bilgilerin bir araya getirildiði kitaplýklarda her konuya iliþkin çözümler bulunmasý mümkündür. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'nde haftalýk konulu sohbetlerde, görüþmelerde kayýt altýna alýnan toplantýlar kýrk-elli yýl sonra ihtilaflý konularda çözümü kolaylaþtýrýr. El sanatlarýnda kaybedilen deðerler, canlandýrýlmak istenirse Þehir Araþtýrmalarý Merkezi bunun için baþvurulmasý gereken, müzelerden daha önemli kurumlarýn baþýnda gelir. Bir konu hakkýnda ihtilaf varsa, bir eser aranacaksa ve bulunmuyorsa, kütüphanelerde yoksa Þehir Araþtýrmalarý Merkezi, bu eserin bulunma noktasýdýr. Bu merkez, her derde derman sunacak özellikte ise nasýl kurulmalýdýr? Bunu yazýlarýmýzda yeri geldikçe sunmaktayýz, sunmaya devam etmekteyiz. Ýlgi duyan, duyacak olanlara gönül kapýmýz açýkken, kapýlarýn Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'ne neden kapalý olduðunu bir türlü anlayamamaktayýz. Kimsenin bu konuda söyleyecek sözü mü yok veya uðraþtýðýmýz husus kumdan kaleler yapmak mýdýr, denizin dalgasý ile yýkýlan? Bir arpa yol kat etmemiþ olmamýz, kimin umursamazlýðýndandýr? Bunu sorguladýk mý? Bir þehre dair basýlý, sesli, görsel binlerce malzemeyi nerede bulabiliriz? Ankara, Ýstanbul mu? O þehirde o þehri tanýtan, anlatan kaynaklar, dergiler, gazeteler, belgeler bulunmuyorsa Ankara'ya, Ýstanbul'a her zaman gidip gelmek mümkün mü? O þehirde çýkan kaynaklar, tümüyle Ankara'ya ve Ýstanbul'a ulaþýyor mu? Günümüzde þehrin eski evlerinin kahve içilen, sohbet edilen, yemek yenilen tarzda düzenlenerek, ekonomiye kazandýrýlmasý yaygýnlaþtý. Ticarî birer iþletmeye dönüþtürülen bu alanlar, amacýnýn dýþýnda, akla zarar-mantýða ziyan biçimde hanlarýn, hamamlarýn iþletildiði gibi, þehre farklýlýk, istihdamý artýrma amaçlý kullanýlýrken, tarihî yapýlarýn özüne nüfus etmeyen bu mekânlar, zaman içinde deðiþimlerini baþkalaþým halinde asliyetini korumamýþ hale dönüþür hale gelir.

10 Mart 2018 Cumartesi Mehmet Ali ABAKAY’ýn YAZI DÝZÝSÝ

CAHÝT SITKI ve BÝLÝNMEYEN ÞÝÝR HUSUSÝYETLERÝ-28

Bu sempozyum gerçekleþmeden önce www.tyb.org.tr sitesinde "Doðumunun 100. Yýlý Münasebetiyle" yer alan "Cahit Sýtký ve Þiiri Üzerine" adlý makalemizde þiire iliþkin düþüncelerimiz, ayný þekilde yer almýþtý. Bu bildirimizde de bu makaleden bölümler, önemine binaen yer almaktadýr. (M. Ali Abakay) *Uzman Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni /Þehir Araþtýrmacýsý-Yazar ** Bildirimizde yer alan Cahit Sýtký Tarancý'ya ve diðer þairlerimize ait þiirler, þairlerin kendi eserlerinden alýnmýþtýr. Þiirler bilindiði için, kaynak isimleri ayrýca belirtilmemiþtir. Bildiri, Dicle Üniversitesi'nde Diyarbakýr Sempozyumu'nda sunulmuþtur. Sempozyum Bildiri Kitabý'na bu bildirimizin alýnmayýþ sebebi, yazým þekilleri olarak gösterilmiþtir. Biz de bildirimizin sempozyum bildiri kitabýnda yer almamasýný belirttik, bildirimizi kitaptan çektik. Bildiri kitabý, üç cilt olarak, 2017 sonunda yayýnlanmýþtýr.


HABER

10 Mart 2018 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Dicle Elektrik’te her 2 çalýþandan biri kadýn Enerji sektöründe kadýn çalýþan sayýsý her geçen gün artarken Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerine elektrik tedarik eden Dicle Elektrik'te toplam çalýþanlarýn yarýsýndan fazlasýnýn kadýn olduðu bildirildi.

Dicle Elektrik Daðýtým yetkilileri, Özellikle de özelleþtirme sonrasýnda bölgedeki istihdama ciddi katký suna-

larýný ve þirket bünyesinde tamamý bölge insaný olan yaklaþýk 6 bin kiþinin çalýþtýðýný bildirdiler.

Dicle Elektrik'in sadece bir elektrik þirketi olarak görülmemesi gerektiðinin altýný çizen yetkililer, "Dicle Elektrik özelleþtirme sonrasýnda Güneydoðu'ya artý deðer katmaya devam ediyor. Þirketimiz sadece bir elektrik þirketi deðildir. Yatýrýmlarýmýz ile bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda çok fayda saðlamaktayýz. Bunlardan biri de yerel istihdama sunduðumuz katkýdýr. Toplam çalýþanlarýmýzýn yarýsýnýn kadýn olmasý da bunun göstergesidir" dedi. Bu arada, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Dicle Elektrik Daðýtým Ýl Müdürlüklerinde kadýn çalýþanlara küçük çaplý da olsa hediyeler daðýtýldý. Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta Ýl Müdürleri kadýn çalýþanlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlayarak, fincan takýmý hediye etti. Ýhsan ÖZDEMÝR

Nebahat Çehre, Diyarbakýrlýlarla buluþtu Ünlü sinema sanatçýsý Nebahat Çehre, 8 Mart Dünya kadýnlar Günü dolayýsýyla Diyarbakýr'a gelerek kadýnlarla söyleþi gerçekleþtirdi. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklýðýnda hayata geçen alýþveriþ merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafýndan yapýlan Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyüðü olma özelliðini taþýyan Ceylan Karavil Park Alýþveriþ Merkezi ünlü sinema sanatçýsý Nebahat Çehre'yi aðýrladý. Burada Diyarbakýrlý vatandaþlarla buluþan Çehre kadýnlarýn sorularýný yanýtlayarak hayatý ile ilgili baþýndan geçen olaylarý anlattý. Daha sonra ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Çehre, Diyarbakýr'a ilk defa geldiðini ve çok memnun olduðunu söyledi. Çehre, "Diyarbakýr çok güzel bir þehir kahvenizi de içtim, yemeklerini de tattým. Burada çok büyük bir sevgi seli gördüm, iyi ki geldim Diyarbakýr'a. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeni ile burada olmaktan özellikle çok mutluyum. Bütün temennim, inþallah yakýn zamanda kadýn düþmanlýðýnýn ortadan kalkmasý. Kadýnlarýn kýymetinin bilinmesini istiyorum. Kadýnlara saygý gösterilmesini, saygý gösterilmesini ve hak ettikleri yere gelmelerini istiyoruz" dedi. Konuþmanýn ardýndan Çehre, Büklüm Büklüm þarkýsýný seslendirdi. Ceylan Karavil Park Alýþveriþ Merkezine akýn eden vatandaþlar da Çehre ile fotoðraf çektirmek için izdihama neden oldu. ÝHA

Baþkan Vekili Baþak, cübbe giyerek nikah kýydý Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Sinan Baþak, ilk kez cübbe giyerek nikah kýydý. Lice Belediyesi Zabýta Müdürlüðünde görev yapan Dilan Yeltekin ve Ýdari Ýþlerde çalýþan Burhan Yiðitel davetlilerin katýlýmýyla nikah masasýna oturdu. Çiftin nikahýný kýymak için ilk defa cübbe giyen Lice Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Baþak, nikahýn kýyýlmasýnýn ardýndan evlilik cüzdanýný gelin Dilan Yeltekin'e teslim ederek genç çifte mutluluklar diledi. Yeltekin ve Yiðitel, Baþak'ýn kýydýðý ilk nikahýn kendilerine isabet etmesinden dolayý mutlu olduklarýný dile getirdi. ÝHA

Çermik’in sorunlarý masaya yatýrýldý Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle bir araya gelerek, ilçenin sorunlarýný masaya yatýrdý. Belediyede yapýlan toplantýda konuþan Baþkan Þehmus Karamehmetoðlu, ilçede yeniden imar planý hazýrlamaya baþladýklarýný belirterek, Çermik'teki imarýn yüzde 90'ýnýn kaçak olduðunu söyledi. Sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin ilçede yapýlmasý gereken hizmetler konusunda görüþ bildirdiklerini kaydeden Karamehmetoðlu, ilçedeki su, merkez ve mahallelerdeki yollar, çarpýk yapýlaþma, iþsizliðin önüne geçmek için gençlere istihdam saðlanmasý, kaplýcalarýn durumu ile ilgili konularýn konuþulduðunu söyledi. Karamehmetoðlu, ilçe merkezinde alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýný bitirdikten sonra, yaya kullanýmý için olan kaldýrýmlarýn iþgal edilmesine son vereceklerini, bunu yaparken de ayrým gözetmeyeceklerini kaydetti. Ýlçede ki trafik sorununun çözülmesi yönünde çalýþma baþlattýklarýný ifade eden Karamehmetoðlu, minibüsler için ilçe garajý yapýlmasý yönünde yer temin ettiklerini, önümüzdeki yýldan itibaren trafik sorununu tamamen çözeceklerini dile getirdi. Karamehmetoðlu, "Uyuþturucu kullanma alýþkanlýðýnýn gençler arasýnda yaygýnlaþtýðý konusunda kendilerine þikayetler geldiðini, çocuklarýmýzý bu kötü alýþkanlýktan korumak için Belediye olarak üzerimize düþen neyse onu yapacaðýz" dedi. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

10 Mart 2018 Cumartesi

Lösemi çocuklar ve anneleri için moral 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören lösemi çocuklar ve anneleri için moral etkinliði düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Komitesi, Mavi Boðaziçi Koleji ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Murat Söke'nin katkýlarý ile yapýlan moral etkinliði Kalp Hastanesi Konferans Salonunda yapýldý. Etkinliðe, Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu'nun eþi Ayþe Güzeloðlu D.Ü. Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün eþi Nuray Gül, D.Ü. Týp Fakültesi Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Ali kemal Kadiroðlu'nun eþi Fatma ve annesi Zehra Kadiroðlu, Baþhemþire Ra-

hime Atlý, KADEM Baþkaný Özlem Vuran, DÜKSAM 'dan Emel Özyaramýþ, lösemi çocuklar ve anneleri katýldý. Mavi Boðaziçi Koleji Eðitim Koordinatörünün hoþ geldin konuþmasýnýn ardýnda baþlayan etkinlikte, Kolejin anasýnýfý öðrencilerinin konseri baþladý. Ortaokul Korosunun seslendirdiði hareketli þarkýlarla lösemi çocuklar okul öðrencileri ile adeta coþtu. Okul öðrencilerinin sahnelediði Ayþe ile Mehmet'in hikayesi ve skeçler izleyenlerden bol alkýþ aldý. Ýhsan ÖZDEMÝR

KOSGEB giriþimcilik sertifikalarý daðýtýldý Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile Diyarbakýr KOSGEB Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde ilk kez yapýlan giriþimci eðitimi tamamlayan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi. Diyarbakýr KOSGEB Ýl Müdürlüðü, Silvan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde yapýlan giriþimci eðitimini tamamlayan 59 kursiyere giriþimcilik belgeleri düzenlenen törende Silvan Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Adem Çelik, KOSGEB Müdürü Hasan Solmaz,

Halk Eðitim Merkezi Müdürü Þükrü Güzel tarafýndan verildi. KOSGEB Ýl Müdürü Solmaz, "Bugün burada kadýnlar günü nedeniyle tüm kadýnlarýmýzýn kadýnlar günü kutlu olsun. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðüyle iþbirliði çerçevesinde 60 kiþilik gi-

riþimcilik kursu sonunda 59 kursiyerimizin Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimini tamamladýðý için kursiyerlerimize katýlým belgesini sunmak için burada bulunmaktayýz. KOSGEB olarak bölgede çok ciddi istihdamlar oluþturmaktayýz. Vermiþ olduðumuz hibelerle birçok

genç arkadaþýmýz bugün iþ sahibi olarak iþveren konumuna gelmiþtir. Bu tür desteklerimiz her zaman devam edecektir. Bu sertifikayla yeni iþyeri açmak isteyen genç arkadaþlarýmýza 50 bin TL hibe desteði ile yeni iþ olanaklarýna sahip olacaklardýr" dedi. ÝHA


10 Mart 2018 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

‘Bu dava, kiþisel menfaatlerden ötedir’ AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ziya Talay, Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdoðan'ýn tekrar partisinin baþýnda oturmasýnýn büyük bir sinerji yarattýðýný ifade etti. Talay, halkýn ne istediðini çok iyi bilmek gerektiðinin altýný çizerek, "Bize duyulan güvene karþýlýk nasýl bir Teþkilat olmalýyýz? Baþta il ve ilçe yönetim kurulunu oluþtururken, hatýr, gönül için yönetime girmek veya ismi sadece listede yer almasý için yönetimde yer almak yok artýk." diyor. AHMET BEÞENK AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ziya Talay, geçmiþten yeterince ders çýkardýklarýna vurgu yapan bir açýklama yaparak Ak Parti içinde artýk boy gösterenlerin veya figüran olarak bulunanlarýn artýk yerlerinin olmadýðýný beyan ediyor.

Yusuf Ziya Talay, Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ak parti Genel baþkanlýk Makamýna tekrar oturmasý ile Ak parti seçmeninde ve Türkiye'nin 81 ilinde olaðanüstü bir birlikteliðin yaþandýðýna dikkat çekerek þunlarý kaydetti: "Bu vesile ile halkýmýzýn beklentileri ve güveni de ayný ölçüde yükselmektedir. Bu güveni layýkýyla yerine getirebilmemiz için nasýl bir teþkilat olmalýyýz? Sorusunu kendi-

mize yöneltmeliyiz. Baþta il ve ilçe yönetim kurulunu oluþturulurken hatýr, gönül için yönetime girmek veya ismi sadece listede yer almasý için yönetimde yer almak yok artýk. Topluma dokunan, nefes katan, her an her insana ulaþabilen, gerektiði durumda onlar gibi olmayý becerebilen ve herkesi olduðu gibi kabul edebilen, 7'den 70'e herkesi baðrýna basan bir yönetim anlayýþý olmalýdýr. Bugün Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, 15 yýldýr büyük projeler ile gece, gündüz demeden kýymetli Çalýþmalarý ile Türkiye'nin ekonomisini büyütmüþtür. Her alanda ülkemiz yeniden imar edilmiþtir. Artýk erdemli insanlarýmýzýn kendi Mevki, Makam ve çýkarlarý için deðil bulunduðu ilin ve ülkesinin istikbalini, geleceðini düþünen kiþi olmalýyýz. Her sahada ve ortamda ahlaki bir Kiþilikle rol almalýyýz, deðerli Halkýmýzýn hizmetinde ve hizmetkârý olmalýyýz. Gerçek bir Ak Partili olmak, Milletvekili, il baþkaný, ilçe baþkaný, yönetim kurulu, Belediye meclis üyesi olmak veya yönetimde yer almak deðil, bulunduðun ilin ve deðerli halkýnýn hizmetkârý ve sevdalýsý olmaktýr. Bu Asaletli duruþ, her görevin üstünlüðü demektir. Bu vesile ile ülkemizin Birlik ve Beraberliði, Ezaný ve Bayraðý için Þehit olan Asker ve polis kardeþlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum, Gazilerimize Acil þifalar diliyorum." dedi.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

10 Mart 2018 Cumartesi

“Herkes memur olmak zorunda deðil” Bingöl'de Fen Bilgisi Öðretmenliði mezunu 28 yaþýndaki Esma Berdibek, atanamayýnca Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'Herkes atanmak zorunda deðil, herkes memur olmak zorunda deðil' düþüncesine katýlarak ticarete atýldý. 2013 yýlýnda Kars Kafkas Üniversitesi Fen Bilgisi öðretmenliðinden mezun olan 28 yaþýndaki Esma Berdibek, 5 yýl sýnavlara çalýþýp atanamadý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'Herkes atanma zorunda deðil' düþüncesine katýlarak ticarete atýlma kararý aldý. Ailesinin de desteðini alan Berdibek, devlet kredilerinden yararlanýp süt ve süt ürünleri satan bir iþletme yeri açarak baþýna geçti. Atanamayýnca ticarete atýlmayý düþündüðünü aktaran Esma Berdibek, "Ne üzerine iþ yeri açayým diye düþündüm. Bingöl küçük bir þehir ve hayvancýlýk ile uðraþan insanlarýmýz çokça mevcut. Ailemin de desteðiyle bir iþ yeri açtým. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn bir konuþmasýnda 'Herkes atanmak zorunda deðil, herkes memur olmak zorunda deðil' düþüncesine bende katýlýyorum. Tabi ki devletimizin desteðiyle vatandaþlarýmýz bunu gerçekleþtirebilir. Ýnsanlarýmýzýn da bu konuda biraz aktif olmalarý gerekiyor. Bunun içinde çeþitli kurslar ve destekler var. Biraz araþtýrma yapmalýlar, giriþimcilik kurslarýný fýrsat bilsinler" dedi.

Atanamayan birçok öðretmenin olduðunu belirten Berdibek, meslektaþlarýna bir de çaðrýda bulundu. Devletin birçok kurs ve destekte bulunduðunu anýmsatan Berdibek, "Atanamayan öðretmenler arkadaþlarýmý da birkaç þey söylemek istiyorum. Tek baþlarýna belki bir þeyler yapýp cesaret edemezler, tanýdýklarý, çevrelerinde bulunan arkadaþlarýyla

birlikte devletimizin saðlamýþ olduðu kurslara gidip giriþimcilik belgelerini alýrlarsa akýllarýnda olan iþ yerlerini açma fýrsatýna sahip olacaklardýr. Yerimizde oturup atanamýyoruz diye aðlamak yerine biraz da fýrsatlarý deðerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de çabalamamýz gerekiyor" diye konuþtu. ÝHA

“Son iki yýlda evliliklerde düþüþ var” TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Yeni bir hayata adým atan gençlerimizin evlilik arifesinde sýkýntý yaþamamalarý için daha önce verilen devlet destekli krediler ile ÖTV ve KDV indirimleri devam etmelidir. Genç çiftlerimize verilecek her destek ekonomiye olumlu olarak yansýmaktadýr. Baþta mobilyacý, kuyumcu, tekstilci olmak üzere birçok sektör, canlanmak için evlilik sezonunu bekliyor" dedi. Düðün sezonunun açýlmasýyla piyasalarýn hareketleneceðini belirten Palandöken, "Bu yýl hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin üstünde gittiði için düðün sezonunun önceki yýllara göre daha erken açýlmasýný bekliyoruz. Düðün sezonunun açýlmasý, mobilyacýdan beyaz eþyacýya, kuyumcudan fotoðrafçýya, düðün salonundan kuaförüne, tuhafiyeciden, tekstilciye, pastacýdan þekerciye, çiçekçiden taksiye, emlakçýdan hýrdavatçýya kadar

birçok sektöre hareketlilik kazandýrmaktadýr. Günümüzde ortalama bir düðünün maliyeti 25 bin TL civarýnda. Bu yýl yapýlacak evliliklerin ekonomiye olan katkýsýnýn bu çerçevede 15 ila 18 milyar TL arasýnda bir gelir olacaðýný düþünüyorum" diye konuþtu. Evlilik çaðýna girenlerin sayýsýnýn her yýl ortalama 50 bin civarýnda arttýðýný ancak 2016 ve 2017 yýllarýnda evlenen çiftlerin sayýsýnda düþüþ yaþandýðýný belirten Palandöken, "Nüfusumuzun yüzde 16,3'ünü genç nüfus oluþturuyor. 2016 yýlýnda 594 bin 493 çift evlenirken bu rakam 2017 yýlýnda 25 bin 34 düþüþle 569 bin 459 çift olarak gerçekleþti. Oysa 2015 yýlýnda 602 binin üzerinde çift evlenmiþti. Ülkemizde evlilik yaþýna gelenlerin sayýsý her yýl ortalama 50 bin artýyor. Ancak ekonomik nedenlerden dolayý çiftler evlenmekten çekiniyor. Evliliklerin artmasý için daha önce de verilen devlet destekli krediler artýrýlarak de-

Þýrnak’ta konutlar yükseliyor Þýrnak'ta PKK tarafýndan tuzaklanan patlayýcýlar yüzünden Dicle, Cumhuriyet, Yeþilyurt, Gazipaþa, Ýsmetpaþa, Yeni, Aydýnlýkevler ve Bahçelievler Mahallelerinde yýkýlan binalarýn yerine yapýlan binalar hýzla yükseliyor. Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan yapýlacak 6 bin 500 konuttan 5 bin 730'u, yapýlacak bin iþ yerinden 300'ü, cami ve taziye evlerinin inþaatlarý tamamlanma aþamasýna geldi. Vatandaþlar, çalýþmalarýn bitmesini dört gözle beklediklerini belirtti. Ýnþaat mühendisi Hüseyin Doðan, kentte 5 bin 730 konutun inþaatlarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü anlatarak, "Bunun yanýnda 300 dükkan, 3 cami, 2 taziye evimiz var. Bin 400 kiþilik cami inþaatlarýmýz devam ediyor. Ömer Kabak Meydaný'nda görüldüðü gibi binalar yüzde 40-50 yükselmiþ durumda. 9 etap bulunmuþ olup, 9 etabýn bazý etaplarý yüzde 60'lara, bazýlarý yüzde 40 seviyesindedir. Hazirantemmuz gibi bazý þantiyelerimiz bitim dönemine girecektir. Diðer kýsýmlarda sene sonuna kadar bitirmeyi planlýyoruz. Ýnþallah bir engel olmazsa bu sene Þýrnak tamamen yeni bir vizyon ve görünüm kazanacaktýr" dedi. ÝHA

vam etmelidir. Bu krediler uzun vadeli ve sýfýr faizli ya da oldukça düþük faizli olmalýdýr. Özellikle mobilya, beyaz eþya ve ev aletleri vb. sektörlerde yapýlan ÖTV indirimleri bu sezon da verilmelidir. Eðer devlet destekleri devam ederse 2018 yýlýnda evlenen çift sayýsý son iki yýlýn üstünde seyrederek 630 bin seviyesine çýkabilir" þeklinde konuþtu. Düðünlerdeki yeni konseptlerin yeni fýrsatlar oluþturduðunu söyleyen Palandöken, "Artýk evlilikler yalnýzca nikah töreni ve düðün ile sýnýrlý kalmýyor. Ýnternet ve sosyal medyanýn geliþmesi ile düðünlere yeni konseptler de eklendi. Çiftler sadece kýna gecesi ve düðün deðil bir de düðün öncesi ve sonrasý partiler yapýyor. Kýz isteme, söz, niþan, ve kýna geceleri ayrý ayrý kutlanýp her biri için farklý kýyafetler, farklý organizasyonlar tasarlanýyor. Esnafýmýz da özel indirimler, kampanyalar düzenleyerek, yeni konseptler yaratan çiftlerin mutluluðuna katkýda bulunmak için hazýrlýk yapýyor. Tüm bu organizasyonlar, düðün sektörü piyasasý için önemli bir geÝHA liþme olacak" ifadelerini kullandý.


10 Mart 2018 Cumartesi

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Þiþeye daðlarý, pirinç tanesine yazýlarý sýðdýrýyor Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Mardin'in Kýzýltepe ilçesine yerleþen hat ustasý Abdulsamet Mahmut, dekoratif þiþelerin içerisine kumdan resimler yapmasý ve pirinç tanesine iþlediði yazýlarla göz dolduruyor. Çalýþmalarýný küçücük dükkanýnda yapan sanatçýya özel günlerde vatandaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Savaþtan dolayý Þam'dan kaçarak Kýzýltepe'ye yerleþen 41 yaþýndaki Þam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Abdulsamet Mahmut'un 10 parmaðýnda 10 marifet var. Dekoratif þiþelere kumdan resimler çizen Suriyeli Abdulsamet Mahmut, daðlarý ve denizleri küçücük þiþelerin içerisine sýðdýrýyor. Ayrýca hat sanatçýsý olan Mahmut, pirinç tanesi üzerine iþlediði yazýlarla ve ayetlerle ilgi çekiyor. Sanatçý el emeði göz nuru eserlerini Yenimahalle'de bulunan dükkanýnda üretiyor. Dükkan, þimdilerde hediyelik eþya alacaklarýn uðrak yeri olmuþ durumda. Dekoratif þiþede kum sanatýnýn Ürdün'den gelme olduðunu belirten Mahmut, "2013 yýlýnda Þam'dan geldim. Suriye'de hat sanatý öðretmenliði yaptým. Her þeyimi Suriye'de býraktým ve

muhacir gibi Türkiye'ye geldim. Üniversiteyi bitirdim ve sanatkarým. Ben de hat ve kum sanatý var. Ayrýca el iþ ve pirinç tanesine hat yapýyorum. Kum sanatýný þiþede yapýyorum. Renk renk kumlarý yapýþtýrýyorum. Sonra þekil veriyorum. Manzara, deniz ve dað yapýyorum. Çok güzel hediyelik eþya oluyor. Özel günlerde de yapýyorum ve çok güzel oluyor" dedi. Pirinç tanesi üzerini yazýlar yazdýðýný anlatan hat ustasý, "Ýki isim ve ayet yazýyorum. Ýhlas Suresi yazýyorum. Nazar ayeti de yazýyorum. Pirinç ve makarna üzerine yazýyý iþleyince bu pirinç tanesini küçük þiþeye koyuyorum ve kapatýyorum. Yað gibi bir madde var. Bu yað pirinci muhafaza ediyor. Bunlar kolye ve anahtarlýk

oluyor" þeklinde konuþtu. Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduðunu vurgulayan Suriyeli sanatçý, "Türkiye halký çok güzel, ahlaklarý Ýslam ahlaký. Muhacir olarak geldim onlar Ensar gibi. Ben ve 3 milyon Suriyeli için kucak açtýlar. Bu millet çok güzel ahlaklý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve baþbakana teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. ÝHA

Batmanlý ailenin feryadý Bursa'dan duyuldu Batman'da okumak isteyen engelli Abdullah ve Saliha Aksu çiftinin 4 çocuðunun çýðlýðý yetkililerinin ardýndan hayýrseverleri de harekete geçirdi. ÝHA aracýlýðýyla seslerini duyuran aileye kamu kurumlarýnýn ardýndan Bursa'dan da yardým eli uzatýldý. Hayýrsever Ýþadamý Mehmet Fýndýkkaya aileye yardýmda bulundu. ÝHA'nýn haberi üzerine haberdar olduðu maðdur aileye yardým yapma kararý aldýðýný belirten Fýndýkkaya, telefonla konuþtuðu Þehmus Aksu'nun gözyaþý dökmesi karþýsýnda duygulanarak, Aksu'yu üzülmemesi konusunda teselli etti ve elinden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþacaðýný söyledi. Yardým nedeniyle mutlu olduklarýný belirten engelli çiftin 8'inci sýnýf öðrencisi çocuklarý Þehmus Aksu, "Batman Valisi, Batman Belediye Baþkan Vekili ve Aile Sosyal Ýl Müdürlüðüne çok teþekkür ediyorum. Benim akan gözyaþlarým üzüntü gözyaþlarý deðil artýk mutluluk gözyaþlarý olacak. Bursa'dan hayýrsever Mehmet Fýndýkkaya bize bir miktar para gönderdi, kendisine çok teþekkür ediyorum. Mehmet Fýndýkkaya gibi duyarlý insanlar sayesinde benim gibi çocuklar büyüyüp geleceðin kardelenleri olacak" dedi. Kendilerine sahip çýkan ve yardýmda bulunan devlet yetkililerine ve Ýþadamý Mehmet Fýndýkkaya'ya dua eden Saliha Aksu ise, "Bize yardým eli uzatan tüm hayýrseverlerden Allah razý olsun. Allah iþlerini rast getirsin" diye konuþtu. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

10 Mart 2018 Cumartesi

“Cinsel istismar psikolojik kanserdir” Uzman Psikolog Didem Turgut Çönkü, cinsel istismarýn bir tür psikolojik kanser olduðunu belirterek, çocuk ve ergen istismarcýlarýnýn genellikle yetiþkin erkekler ve erkek ergenler olduðuna dikkat çekti. Türkiye'de son günlerde yoðun olarak tartýþýlan 'cinsel istismar' konusunda önemli açýklamalarda bulunan Uzman Psikolog Didem Turgut Çönkü, "Cinsel istismar, çeþitli kýlýklarda karþýmýza çýkar. Cinsel istismar, kýsmen, çocuðun fiziksel yakýnlýk ve þefkat ihtiyacýný kullanarak onu baþtan çýkarmaya ve ikna etmeye, eðer çocuk failin taleplerini yerine getirmeyi reddederse kýsmen de tehdit ve þiddete dayanýr" dedi. Cinsel istismarýn elbette çocuk açýsýndan çok ciddi duygusal sonuçlarý olduðunu belirten Çönkü, "Ýstismarýn çekirdek ya da geniþ aile içerisinde gerçekleþtiði hallerde, bu özellikle geçerlidir. Çocuk yaþamýnýn ne kadar erken döneminde cinsel istismara uðramýþ ve cinsel temas ne derece yoðun, þiddet ne kadar aþýrý olmuþsa, akraba ne kadar yakýnsa ve faille çocuk arasýndaki bað ne kadar güçlüyse, sonuçlar çocuk açýsýndan o kadar üstü örtülü ve ciddi olur. Çocuklara, neredeyse baþka hiçbir olay, cinsel istismar ve cinsel þiddetten daha fazla zarar veremez" diye konuþtu. Cinsel istismar durumlarýnda çocuðun tamamen zýt duygu ve düþünceler yaþadýðýný kaydeden Çönkü, "Ben tercih ediliyorum-Kullanýlýyo-

rum" , "Bana özel bir ilgi gösteriliyor-istismar ediliyorum" gibi duygular yaþar. Çocuðun cinsel istismarý, onun þefkat, sevgi, sýcaklýk, güvenlik ihtiyacýnýn ve çocukça empati kurabilme yeteneðinin istismarýyla baðlantýlýdýr" diye konuþtu. Çocuk ve ergen istismarcýlarýnýn genellikle yetiþkin erkekler ve erkek ergenler olduðuna dikkat çeken Çönkü, þunlarý söyledi: "Failler, genelde çocuðun yakýn çevresindendir.

Karatay: Þeker ve kanser genetik deðil Prof. Dr. Canan Karatay, diyabet (þeker) ve kanser hastalýðýnýn bilinenin aksine genetik deðil, yanlýþ beslenme ve zararlý besinlerden dolayý ortaya çýktýðýný söyledi. Karatay, bu hastalýklardan doktor kontrolünde kurtulabilineceðinin altýný çizdi. Prof. Dr. Canan Karatay, Ýstanbul Yeni Yüzyýl Üniversitesi'nin 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü vesilesiyle düzenlediði programa katýldý. Programa Ýstanbul Yeni Yüzyýl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Dr. Azmi Ofluoðlu, Ýstanbul Yeni Yüzyýl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkan Vekili Alev Ofluoðlu, Ýstanbul Yeni Yüzyýl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaþar Hacýsalihoðlu, çok sayýda akademisyen ve öðrenci katýldý. Ayrýca üniversitesinin fuaye alanýnda Çek ressam ve grafik sanatçýsý Mucha'nýn 'kadýn' konulu eserleri sergiye açýldý. Karatay öðrencilerden yoðun ilgi gördü. Konferansýn yapýlacaðý salon öðrencilere dar geldi. Bir kýsým öðrenci Karatay'ý dinlemek amacýyla sahneye kadar taþtý. Prof. Dr. Canan Karatay, di-

yabet (þeker) ve kanser hastalýðýnýn bilinenin aksine genetik deðil, yanlýþ beslenme ve zararlý besinlerden dolayý ortaya çýktýðýný söyledi. Karatay, bu hastalýklardan doktor kontrolünde kurtulabilineceðinin altýný çizdi. Karatay, "Bu hastalýklar 1980'den sonra mantar gibi arttý. Son 20-25 senede artan hastalýklar genetik olur mu? Bu nasýl olur; genler mutasyona uðrarsa olur. Genlerin mutasyona uðramasý da 150-200 sene alýr" dedi. Bu hastalýklarýn genetik olmadýðýný, yanlýþ yaþam ve beslenme biçiminden kaynaklandýðýný söyleyen Karatay, "Þeker hastasý olunca hayat boyu çekmiyorsunuz. Doktor kontrolünde ilaçlarýný býrakan çok þeker hastasý var" þeklinde konuþtu. Türkiye'de çok aþýrý ekmek kullandýðýnýn altýný çizen Karatay, "2006 yýlýnda Dünya Saðlýk Organizasyonu'nun raporu var elimde. Diyor ki; Türkiye'de yýlda kiþi baþýna en az 200 kilo ekmek tüketiliyor. Kusura bakmasýnlar Türkiye'de en kötü cins ekmek üretiliyor. Ve rapor diyor ki;

Çocuðun istismarý baþkalarýna açýklamasýný engelleyecek þekilde aklýný çelerek uzun vadeli bir stratejik plan geliþtirirler, boyun eðen çocuk kendisini kötü, deðersiz ve suçlu hisseder. Failler bir kural olarak, kendilerini masum hisseder ve vicdani bir rahatsýzlýk duymazlar. Cinsel içerikli oyunlar çocuða tamamen normalmiþ gibi sunulur. Çocuðun algýsý bozulup saptýrýlýr ve hakiki duygularýnýn dýþýna çýkmaya ikna edilir. Fail, çocukta anlayýþ ve acýma uyandýrýr, bunu yalvararak ve baþka ikna edici araçlar kullanarak (para, hediyeler, gizlilik yemini vb.) baþarýr ve böylece çocukta suçluluk duygusu uyandýrýr. Ýstismarcý, çocuðu bir yalancý veya hasta olarak suçlar. Kendini haksýz suçlamalarýn kurbaný olarak sunar. Olayla ilgilenen otoriteleri tehdit etmeye baþlar. Gerçekleri çarpýtýr ve çocuk tarafýndan baþtan çýkarýldýðýný iddia eder. Mahkemede suçlu bulunduktan sonra bile kendilerini temize çýkaracak bahaneler sunarlar; olay sýrasýnda alkolün etkisindedirler, hiç þiddet kullanýlmamýþtýr, hayat koþullarý kötüdür, yetiþkin kadýnlardan korkmaktadýrlar, hatta çocuðun kendisi cinsel içerikli oyunlar oynamak istemiþtir." ÝHA Türkiye'de ekmek tüketimi azaltýlýrsa görülen bu hastalýklar yüzde 30 azalýr" ifadelerini kullandý. Karatay, þekersiz içeceklerin içerisinde zehir olduðunu ve diyabet hastalýðýna sebebiyet verdiðini kiþinin beynini ve kiþiliðini bozduðunu öne sürdü. Prof. Dr. Karatay, Dünya Kadýnlar Günü'nde kadýnlara pirinç ve makarna piþirmeyin uyarýsýnda bulundu. Karatay, pirinç ve makarnanýn içerisinde þeker bulunduðunu ve vücuda zarar verdiðini belirtti. Karatay, meyvenin de içerisinde þeker olduðundan dolayý yenmemesi gerektiðini söyledi. Endüstriyel gýdalarýn en zararlý gýdalar olduðunu belirten Karatay, "Endüstriyel gýdalar en kötü gýdalardýr. Çünkü endüstri sizi beni düþündüðü için üretmiyor neyi düþünüyor; cebini düþünüyor. Böyle düþünün. Doðal bir þeyin ilan edildiðini gördünüz mü? Bir kuzu çýkýp da televizyonda benim etimi yaðýmý yiyin diyor mu?" dedi. Ýstanbul Yeni Yüzyýl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkan Vekili Alev Ofluoðlu konuþmanýn ardýndan Prof. Dr. Canan Karatay'a hediye takdim etti. Program sonrasýnda Prof.Dr. Karatay, üniversite korosunun daveti üzerine sahneye çýkarak þiir okudu. O anlar öðrenciler tarafýndan alkýþ topladý. ÝHA

Aðrý pili ile hastalar aðrýlarýndan kurtuluyor Düzce Üniversitesi Saðlýk Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'nde "Aðrý Pili" uygulamasýyla tedaviye dirençli aðrýlarýn iyileþmesi saðlanýyor. Sað bacaðýndaki þiddetli aðrý nedeniyle günlük yaþamýný sürdüremez hale gelen, ilaç ve fizik tedavi yöntemlerinden yarar göremeyen 49 yaþýndaki bir hasta, Düzce Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dinç tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonla aðrýlarýndan kurtuldu. Baþarýyla sonuçlanan operasyonla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Cem Dinç; "Birçok kez ameliyat olmasýna raðmen halen aðrýlarý geçmeyen hastalarýmýz var. En kuvvetli aðrý kesici ilaçlar dahi aðrýyý kesmekte yetersiz kalýyor. Ýþte bu hastalarýmýz için 'Aðrý Pili' uygulamasý yeni bir umut ýþýðý haline geldi. Omurilik üzerine konan bir elektrot aracýlýðý ile verilen elektriksel uyarý, aðrýnýn iletilmesini engelliyor. Tabii ki her hastaya uygulanabilecek bir yöntem deðil. Hangi hastanýn fayda göreceðini belirlemek için ameliyat öncesinde bazý prosedürleri tamamlamak gerekiyor.' ifadelerini kullandý. Hastanýn geçirdiði bel fýtýðý ameliyatlarýna raðmen özellikle sað bacaðýndaki aðrýnýn geçmemesi üzerine Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne baþvurduðunu dile getiren Doç. Dr. Dinç; "Yapýlan tetkiklerinde bu aðrýya neden olan yeni bir bel fýtýðý yoktu. Ýlaç tedavisi, fizik tedavi ve diðer yöntemlerle de aðrýsýnýn geçmemesi üzerine kendisine Aðrý Pili uygulamasýndan bahsettim. Ameliyat öncesi süreç ve ameliyat ile ilgili detaylý konuþtuk. Kendisinin de bu giriþimi istemesi üzerine hazýrlýklarýmýzý tamamlayarak operasyonu gerçekleþtirdik. Þimdi kendisi aðrýsýz bir yaþam sürebiliyor ve çok mutlu" diye konuþtu. ÝHA


10 Mart 2018 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

“ihtilaflý konularý ekranlara taþýyan hocalar ve medya vebal altýndadýr” Hakkari'de sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Erbaþ, ihtilaflý ve yanlýþ anlaþýlmaya müsait konularý ekranlara taþýyan hocalar ve onlara zemini hazýrlayan medyanýn vebal altýnda olduðunu belirtti. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Erbaþ, Hakkari'de sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Erbaþ, Hakkari'nin güzel insanlarýnýn asýrlardan beri yurt edindiði alimler, evliyalar diyarý güzel bir belde olduðunu söyledi. Toplumun her kesiminden insanlarla bir araya geldiklerini ifade eden Baþkan Erbaþ, insanlarýn þehirlerde daha huzurlu nasýl yaþayabileceði, gençlerin, çocuklarýn geleceðe nasýl daha iyi hazýrlanabileceði, din eðitimi ve din hizmeti gibi konularý müzakere edeceklerini kaydetti. Bazý dini konularýn medyada paylaþýlmasý ve tartýþýlmasý ile ilgili yaþanan sýkýntýlara dikkat çeken Baþkan Erbaþ, "Bizim gözümüz kulaðýmýz Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Din Ýþleri Yüksek Kurulunun vermiþ olduðu bilgilerde olacak. Dünyada doðru dini bilgiyi Kur'an'a ve sünnete uygun olarak bulup insanýmýza ulaþtýran en önemli kurum, Din Ýþleri Yüksek Kuruludur. Yetkisiz insanlarýn söylediklerine deðil, Din Ýþleri Yüksek Kurulunun dediklerine bakacaksýnýz" dedi. Erbaþ, ders ortamýnda hocalarýn tartýþarak açýklýða kavuþturup daha sonra insanlara ulaþtýrýlmasý gereken bazý konularýn ulu orta televizyon ekranlarýna taþýnmamasý gerektiðini vurgulayarak, "Bizim ilim geleneðimizde böyle konular sadece ilim ortamlarýnda tartýþýlýr, müzakere edilir netliðe kavuþturulur. Ondan sonra insanlara ulaþtýrýlýr. Böyle ulu orta olmaz. Ýhtilaflý ve yanlýþ anlaþýlmaya müsait konularý ekranlara taþýyan hocalar ve onlara o zemini hazýrlayan medya vebal altýndadýr" diye konuþtu.

Ümmetin ve insanlýðýn yaþadýðý sorunlara iþaret eden Baþkan Erbaþ, "Peygamber Efendimiz mademki insanlýðý karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için gönderilmiþ, o zaman bizim Kur'an ve sünnetten uzak kalmamýz; mutluluktan, huzurdan ve barýþtan uzak kalmamýza sebep olur. Kur'an'dan ne kadar uzak olursak, barýþtan da o kadar uzak oluruz. Sünnetten uzak olursak, o zaman kardeþlikten, birlikten de uzak oluruz. Kaynaklarýmýza, Kur'an ve sünnete sarýlmamýz, gençlerimizi, çocuklarýmýzý onlarla buluþturmamýz lazým" þeklinde konuþtu. TOPLUMDA BAZI FARKLI SESLER ÇIKIYOR" Farklý kiþiler tarafýndan farklý sesler çýktýðýný belirten Erbaþ, vuzuha kavuþturulmamýþ ihtilaflý konularýn halký, toplumu rahatsýz ettiðini söyledi. Din Ýþleri Yüksek Kurulu da, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte kurulduðunu ifade eden Erbaþ, "Toplumda çeþitli zamanlarda farklý kiþiler tarafýndan farklý sesler çýkýyor, bazý konularda. Doðrusu biraz da vuzuha kavuþturulmamýþ ihtilaflý konular, bunlarla ilgili halkýmýzý, toplumuzu bazen rahatsýz eden konuþmalar az da olsa bazý kiþiler tarafýndan yapýlý-

yor. Ben özellikle milletimize þunu tavsiye ediyorum. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu yetkin bilim adamlarýndan oluþan bir kuruldur. Her zaman toplumumuzu aydýnlatma noktasýnda üzerine düþen vazifeyi yerine getirmeye çalýþmaktadýr" diye konuþtu. "SOSYAL MEDYA ÇOK HIZLI HAREKET EDÝYOR" Sosyal medyanýn çok hýzlý hareket ettiðini de ifade eden Erbaþ, "Tabi güncel konularý çok iyi bir þekilde takip etmemiz gerekiyor. Sosyal medya çok hýzlý hareket ettiði için bir anda bir yerden bazý konularla ilgili konuþmalar sosyal medya vasýtasýyla paylaþýlabiliyor. Biz konularda belli bir birikimi olan ve o konularda doðru neyse onu anlatabilen bir kurumuz. Ýstiyoruz ki bu konularda milletimiz; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn yayýnlarýna, kurulun vermiþ olduðu ve yaptýðý açýklamalara kulak versin. Þunu da özellikle istirham ediyoruz. Ýhtilaflý konularda medyamýz bazý kiþileri çýkarýp konuþturmasýnlar. Yani bunlar ilim adamlarýnýn oturup müzakere etmesi gereken konulardýr. O konular vuzuha kavuþturulduktan sonra esasýnda toplumumuzla paylaþýlmalý. Bu hassasiyeti hem medyamýzdan hem de bu konularda ulu orta konuþan insanlardan özellikle istirham ediyorum. Yani milletimizi, toplumumuzu yanlýþ anlayýþlara sevk edecek konulardan biraz uzak durmamýz lazým" þeklinde konuþtu. Toplantýya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Baþbakan Baþdanýþmaný Adnan Ýnanç, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ramazan Muslu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn üst düzey yöneticileri, çok sayýda STK temsilcisi ve kanaat önderi katýldý. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

10 Mart 2018 Cumartesi

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüþecek ABD Baþkaný Donald Trump'ýn, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul ettiði ve ikilinin Mayýs ayýnda görüþeceði belirtildi.

Almanya’da camiye molotoflu saldýrý Almanya'nýn Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde Ýslam Toplumu Milli Görüþ (IGMG) Akþemsettin Camii'ne molotof kokteyli saldýrý gerçekleþtirildi. Polislerin saldýrý ile ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlattýðý duyuruldu. Württemberg Bölge Baþkaný Zeki Þeker, perþembeyi cumaya baðlayan gece, molotoflu bir saldýrý gerçekleþtirildiðini, camide maddi hasar meydana geldiðini belirtti. Polislerin olayla ilgili soruþturma baþlattýðý belirtildi. "Müslümanlara ve camilerine karþý þiddetin yoðunluðu endiþe verici" diyen Ýslam Toplumu Milli Görüþ (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaþ ise, "Ýslamofobik saldýrýlar önemsiz hale gelmemelidir. Baden-Württemberg hükümeti harekete geçmelidir. Lauffen Cemiyet Baþkaný Yaþar Tokmak ve ekibine geçmiþ olsun diyoruz ve bu saldýrýnýn en kýsa zamanda çözülmesini, sebep olan þahýslarýn adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz" dedi. ÝHA

Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamaya göre ABD Baþkaný Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Mayýs ayý sonunda bir araya gelmeyi kabul etti. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri ile gerilen ikili iliþkilerde her iki lider de birbirlerini aþaðýlayarak hakaret etmiþti. Kim Jong-un'un nükleer testleri durdurma sözü ile Trump ile görüþmeyi istemesine olumlu yaklaþan ABD yönetimi, geliþmeleri olumlu olarak nitelendirirken, Kuzey Kore'nin daha öncede sözler verdiðinin ama tutmadýðýný hatýr-

latarak tedbirli davranýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Beyaz Saray Basýn Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders konuya iliþkin yaptýðý açýklama, "Büyük bir adým atýldý ancak yaptýrýmlar bir anlaþmaya varýncaya kadar devam edecek" dedi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey

O. Graham ise, "Yapabileceðin en kötü þey Baþkan Trump ile yüz yüze gelip onunla oynamaya çalýþman olur. Eðer bunu yaparsan bu senin ve rejimin sonu olur" sözleriyle Kuzey Kore liderini tehdit etti. Kuzey Kore lideri ve ABD Baþkanýnýn, Baþkan düzeyinde görüþmeleri bir ilk olacak. ÝHA

Yemen’de savaþýn gölgesindeki kadýnlar Yemen'de kadýnlar, Dünya Kadýnlar Günü'nü savaþýn gölgesinde kutluyor. Yemen'de Arap koalisyonu tarafýndan desteklenen hükümet güçleri ve Husi milisleri arasýnda 3 yýldýr devam eden çatýþmalar devam ediyor. Yemenli kadýnlar ise 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü savaþýn gölgesinde kutluyor. Savaþýn en aðýr bedellerini ödeyen kadýnlar yoksulluk içinde annelik görevlerini sürdürmeye çalýþýrken, diðer yandan da yeni görevler üstleniyor. Yemen saðlýk bakanlýðý açýklamasýna göre 2015'den bu yana Yemen'de en az 7 bin kiþi hayatýný kaybetti ve en az 16 bin kiþi yaralandý. Hayatýný kaybedenlerden yaklaþýk bin 200 kiþinin de kadýn olduðu ifade edildi. Resmi istatistikler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn raporlarýna göre savaþta kadýnlar ve çocuklar korunmuyor. Üstelik, iç savaþta en çok kadýnlar ve çocuklar arada kalýyor.Yemendeki mayýnlar nedeniyle bir çok kadýn hayatýný kaybederken, bir çoðunda da kalýcý sakatlýklar oluþtu. Savaþta ayakta durmaya çalýþan Yemenli en az 10 bin kadýn tecavüze uðradý. Ataerkil toplum yapýsýnýn hakim olduðu Yemen'de kadýnlar savaþtan önce günlük aktivitelerini eþleriyle gerçekleþtirirken, savaþýn ardýndan toplumsal alanda var olmaya baþladý. Toplumsal alanda rolü deðiþen kadýnlar, doktorluk hemþirelik ve hasta bakýcýlýðý yapmaya baþladý. Hatta bazý kadýnlar, yaralýlar ve evsizler için oluþturduklarý örgüt ve kurumlarýn baþýna geçti. ÝHA

Yardým paketlerinden kurtlanmýþ yiyecek

Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de aldýðý bir aylýk insani ateþkes kararýnýn ardýndan Doðu Guta'ya gönderilen gýda malzemelerinden kurt çýktýðý iddia edildi. BM Dünya Gýda Programý (WFP), Birleþmiþ Milletler-Suriye Arap Kýzýlayý (SARC) insani konvoyu, Pazartesi günü Suriye'nin Doðu Guta bölgesinde insani yardým malzemeleri ulaþtýrmýþtý. 27 bin 500 kiþi için buðday ununun yaný sýra, çocuklar

için özel beslenme maddeleri daðýtýlmýþtý. Yardýmlarýn daðýtýlmasýnýn ardýndan sosyal medyada ortaya çýkan görüntülerde, yardým kuruluþlarýnýn gönderdiði gýda malzemelerinden kurt çýktýðý öne sürüldü. Kolilerde bulunan bakliyatlarýn bazýlarýnda kurt olduðu belirtilirken, bazý ürünlerin ise tarihinin geçtiði ifade edildi. Görüntüleri çeken Suriyeliler, ürünleri göstererek tarihlerinin geçtiðini ve bazý yiyeceklerin koktuðunu iddia etti. ÝHA


SPOR

10 Mart 2018 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Amed Sportif’de kaleci Erdi affedildi Amed Sportif Faaliyetler'de geçen hafta kavga ettikleri için kadro dýþý býrakýlan kaleci Erdi ve genç futbolcu Salih Demircan, Amed Sportif Faaliyetler, teknik heyeti ve yönetimi tarafýndan affedildi.

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden ve tarihinin en zor günlerini yaþayan Amed Sportif Faaliyetler'de beklenen geliþme yaþandý. Geçen hafta kavga ettikleri için kadro dýþý býrakýlan kaleci Erdi ve genç futbolcu Salih Demircan, Amed Sportif Faaliyetler, teknik heyeti ve yönetimi tarafýndan affedildi. Ýki futbolcunun da davranýþlarýndan dolayý piþmanlýk duyarak özür dilediði bilgisi verildi. Amed Sportif Faaliyetler'den yapýlan açýklamada, "01/03/2018 tarihinde kalecimiz Erdi Yokuþlu ve genç kalecimiz M. Salih Demircan arasýnda yaþanan, tasvip edilemeyecek hadiseden dolayý Yönetim Kurulu tarafýndan kadro dýþý ve para cezalarý verilmiþti. Oyuncularýmýz kendi aralarýndaki sorunu çözmüþ, Yönetim Kurulu ve takým arkadaþlarýndan özür dilemiþlerdir. Bugü-

ne kadar göstermiþ olduklarý tutum ve davranýþlarýn göz önüne alýndýðýný, Yönetim Kurulu tarafýndan kadro dýþýnda býrakýlma cezalarýnýn kaldýrýldýðýný bilgilerinize sunarýz" denildi. ÝHA

Diyarbakýr'da basketbol müsabakalarý start aldý Diyarbakýr'da Okullararasý Gençler Basketbol müsabakalarý baþladý. A kategorisi grup müsabakalarýna kýz ve erkek olmak üzere 24 takýmdan toplam 268 sporcu katýlýyor. Diyarbakýr Köþkler Mahallesi Spor Salonunda yapýlan müsabakalar için açýlýþ seremonisi düzenlendi. Afrinde gerçekleþen Zeytin Dalý Operasyonunda þehit olan kahraman askerlerin anýsýna yapýlan 1 dakikalýk saygý duruþunun ardýndan, müsabakalar start aldý. 4 gün sürecek müsabakalarda baþarýlý olan ekipler, Türkiye yarý finallerine katýlma hakkýný elde edecek. ÝHA

Van'ýn þampiyon takýmý yola çýktý

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 3 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 10965

10 Mart 2018 Cumartesi SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Van'da salon futbolunda þampiyon olan Fevzi Geyik Erkek Futsal takýmý bölge birinciliði için Bingöl'e hareket etti. Kafilede baþkan olarak okul müdürü Harun Yeþilova, takýmdan sorunlu "yaþlý kurt" lakaplý Mahmut Kipici ve beden eðitimi öðretmeni Emin Öncel yer aldý. Sabah yola çýkan Fevzi Geyik okul takýmý, kentlerine kahvaltý ile uðurlayan Kolcuoðlu kebap salonunu yetkililerine teþekkür ettiler. Bingöl'de bölge birincisi için mücadele edeceklerini söyleyen okul müdürü Harun Yeþilova, "Van'ýmýzý birçok spor dalýnda baþarýyla temsil edip il dýþýnda en iyi dereceleri getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çalýþmalarýmýzda bize büyük katkýlarý olan valimiz Murat Zorluoðlu'na ve Ýpekyolu Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Cemil Öztürk'e, sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Takýmdan sorumlu müdür yardýmcýsý Mahmut Kipici ise, "Van da yapýlan maçlarda yenilgi yüzü görmeden toplamda 43 gol atýp 3 gol yedik ve Van þampiyonu olduk. Yarýn oynayacaðýmýz bölge turnuvasýnda 12 ilden gelen takýmlarla karþýlaþacaðýz. Tek hedefimiz bölgede þampiyon olup Van'ýmýzý en iyi þekilde temsil etmektir. Bölge birinciliði için Diyarbakýr, Elazýð, Bingöl, Iðdýr, Bitlis, Hakkari, Siirt, Muþ, Tunceli, Batman, Aðrý ve Þýrnak'tan gelen takýmlarla karþýlaþacaðýz. Okulumuza bu yýl gelen beden eðitimi öðretmeni Emin Öncel'e de yaptýðý bütün çalýþmaÝHA lar için teþekkür ederim" dedi.

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

10 Mart 2018 Cumartesi

Sýnav Komisyonundan jest ;

Hasta yataðýndan V A yaptýlar N I S

D.Ü. Týp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde taþeron elemaný olarak çalýþan iþçilerin, 696 Sayýlý KHK kapsamýnda, sürekli iþçi kadrosuna geçebilmesi için yapýlan sýnava hasta olduklarý için katýlamayan üç iþçi için tedavi gördükleri klinikte sýnava yapýldý.

D.Ü. Týp Fakültesi Hastaneleri Kadýn Doðum Kliniðinde yatarak tedavi gören taþeron iþçisi Mihriban Bozkuþ Koçak, Yanýk Ünitesinde tedavi gören, Zikra Akyol ile Ortopedi kliniðinde tedavi gören Pýnar Almas, hastanede yatarak tedavi gördükleri için sýnava giremeyeceklerini bildirmeleri üzerine, yapýlan deðerlendirmeler sonucunda söz konusu iþçilerin sýnav haklarýný kayýp etmemeleri için tedavi gördükleri klinikte sýnav yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Alýnan karar üzerine, Hastaneler Baþmüdürü Saðlýk Uzmaný Yaþar Aslan, Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Þefik Doru ile Hastaneler Müdür Yardýmcýsý Mürþide Belgin Nacitarhan dan oluþan sýnav komisyonu söz ko-

CMYK

nusu hastalarý tedavi gördükleri klinikte ayrý, ayrý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu ve daha sonra bu üç hastayý sýnav yaptýlar. Sýnav Komisyon Üyesi Hastaneler Baþmüdürü Uzman Yaþar Aslan konuyla ilgili yaptýðý açýklamada; "Tedavi gören üç taþeron çalýþanýmýz, sýnava giremedikleri için üzülmemeleri ve sýnav haklarýný kayýp etmemeleri için bir jest yaparak tedavi gördükleri klinikte ziyaret ettik ve geçmiþ olsun dileðinde bulunduk ve kadýnlar günlerini kutladýk.” dedi. Kerem DOÐAN

10 03 2018 0  
10 03 2018 0  
Advertisement