Page 1

Cumhurbaþkaný Erdoðan:

“Mektubu Trump’a takdim edeceðim” Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Barýþ Pýnarý Harekatý'nýn baþladýðý gün ABD Baþkaný Donald Trump'ýn kendisine gönderdiði mektubu kendisine takdim edeceðini de söyledi. 8’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

09 Kasým 2019 Cumartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

UYUYAN BABASININ BOÐAZINI KESTi

Minik öðrenciler, okullarýnda evcil hayvan besliyor Diyarbakýr'da bulunan 23 Nisan Anaokulu'nda eðitim gören küçük öðrenciler, okullarýnda evcil hayvan besliyor. 6’DA

20 yýldýr kitap okuyarak öðrencilere örnek oluyor Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde 20 yýldýr kýrtasiye iþi ile uðraþan Mehmet Aksal, bu mesleði baþladýðýndan beri kitap okuyor. Ýþ yerinde boþ vakitlerini kitap okumakla deðerlendiren Aksal, bu yönüyle özellikle öðrencilere örnek oluyor. 5’DE

Jandarmadan kaçakçýlara darbe

223 bin 197 dekar tarým arazisi sulandý DSÝ Genel Müdürü Mevlüt Aydýn, Diyarbakýr'da 3 Mayýs 2019 tarihinde baþlayan sulama sezonun tamamlandýðýný belirterek, "2019 yýlý sulama sezonunda Diyarbakýr ve ilçelerinde toplam 223 bin 197 dekar tarým arazisi sulandý" dedi. 2’DE

CMYK

Diyarbakýr'da cani evlat, 49 yaþýndaki babasýný gece uyurken boðazýný kesip, vücudunun çeþitli yerlerinden býçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüþ evlat, cesedin baþýnda sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamý býçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu. Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne teslim olan zanlýnýn verdiði bilgiler doðrultusunda olayýn yaþandýðý eve giden güvenlik güçleri, 49 yaþýndaki M.F.B.'nin cansýz bedeni ile karþýlaþtý. HABERÝ 3’DE

Diyarbakýr'dan Ankara'ya yüklü miktarda sevkiyat yapýlacaðý bilgisi üzerine Malatya Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, tarafýndan Malatya giriþinde durdurulan kamyonda 6 ton kýyýlmýþ tütün ve çok sayýda kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Malatya giriþinde bulunan Kömürhan Köprüsü giriþinde bir kargo firmasýna ait kamyonu durdurdu. Araçta narkotik köpeðinin yardýmý ile yapýlan aramalarda eþyalar arasýna gizlenmiþ 6 ton kýyýlmýþ tütün, 5 bin 350 karton makaron, bin 650 adet pipo tütünü, 350 paket kaçak sigara ve 78 adet makaron doldurma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 þüpheli gözaltýna alýndý. ÝHA

Akciðer kanserinin en büyük nedeni sigara Kansere baðlý ölümlerin baþýnda gelen akciðer kanseri sinsice ilerlediðinden ne yazýk ki ileri evreye gelinceye kadar anlaþýlmayabiliyor. Uzmanlar, akciðer kanserine yol açan en büyük etkenin yüzde 90 ile sigara olduðunu söylüyor. 10’DA


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

09 Kasým 2019 Cumartesi

223 bin 197 dekar tarým arazisi sulandý DSÝ Genel Müdürü Mevlüt Aydýn, Diyarbakýr'da 3 Mayýs 2019 tarihinde baþlayan sulama sezonun tamamlandýðýný belirterek, "2019 yýlý sulama sezonunda Diyarbakýr ve ilçelerinde toplam 223 bin 197 dekar tarým arazisi sulandý" dedi. Tarým ve Orman Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü yaptýðý yatýrýmlarla modern sulama sistemlerini yaygýnlaþtýrmaya, tarýmda su tasarrufu saðlamaya, çiftçilerimizin kazançlarýný doðrudan ve dolaylý yollarla artýrmaya ve ülke tarýmýna katký sunmaya devam ediyor. Diyarbakýr'da 223 bin 197 dekar tarým arazisinin sulandýðý bildirildi. DSÝ olarak son yýllarda modern sulama projelerini geliþtirerek uygulamaya koyduklarýný ifade eden DSÝ Genel Müdürü Mevlüt Aydýn, modern sulama ile tarýmda saðlanan verim artýþlarýnýn, üretim deseninin çeþitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doðrudan ve dolaylý artýþ saðladýðýný söyledi. Aydýn, bu durumun bir yandan kýrsal kalkýnmanýn hedeflerinden olan yoksulluðun azaltýlmasý amacýna hizmet ettiði-

Bismil’de Macar Fið Tarla Günü etkinliði düzenlendi Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde 'Macar Fið Üretim Projesi kapsamýnda Ýlçe Tarým Müdürlüðü eþliðinde Bismil Pamukçular Birliði tarafýndan Macar Fið Tarla Günü etkinliði düzenlendi. Bismil ilçesi Korukçu köyünde düzenlenen etkinliðe, Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Ýl Tarým ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bismil Ýlçe Jandarma Karakol Komutaný Binbaþý Ýsmail Sert, Ýlçe Tarým ve Orman Müdürü Remzi Çekiç, Bismil Pamukçular Birliði Baþkaný Hasan Vural ve kurum müdürleri ile çiftçiler katýldý. Programda konuþan Kaymakam Yüksel, üretimin önemine dikkat çekti. Kaymakam Yüksel, fið ekimiyle birlikte nadasa býrakýlan alanlarýn azaldýðýný, ayný zamanda çiftçilerimiz her sene ayný ürünü ekebilecek fýrsatý verdiðini kaydetti. Bismil'in tarým konusunda daha öncede örnek ilçe olduðunu dile getiren Kaymakam Yüksel, "Daha önce Bismil tarým konusunda örnek bir ilçe olmuþtur, inþallah bugünde baþka bir örneklik yaparak fið ürünün tanýtýmý yapacaðýz. Belediye ve kaymakamlýk olarak vatandaþýmýzýn menfaatine olan her iþte bütün gücüyle gayret göstermeye hazýr. Ne kadar çok üretirsek o kadar refahýmýz artacak" dedi. "Fið ürünü ara ürün olarak eken çiftçi, pamuk desteðini tam alacaktýr" Macar Fið Tarla Günü etkinliðinde ev sahipliði yapan Bismil Pamukçular Birliði Baþkaný Hasan Vural ise, fið ürünü ara ürün olarak eken çiftçilerin pamuk desteðini tam olarak alabileceðini söyledi. Pamuk ekiminin önemine deðinen Vural, "Böl-

gemiz için pamuk ekimi çok önemlidir. Bölgemizde sanayi tesisi, hizmet sektörü, ithalat ihracat yok bu bölgenin tek geçim kaynaðý tarýmdýr ve halkýn yüzde 85'i tarýmla geçimini saðlamaktadýr. Tarýmýn içerisinde de en önemlisi pamuktur, çünkü bu bölgede pamuk emek isteyen yoðun bir iþtir, yani pamukta çok insan çalýþmaktadýr. Bizim bölgemizde ki gençlerimizin çoðu pamuk tarýmýnda çalýþmaktadýr yani gençlerimizin iþ sahasýdýr baþka bir deyiþle bölgemiz için pamuk iþ ve aþ demektir. Bundan dolayý biz bu pamuk ekimini devam etmek mecburiyetindeyiz. Buna bir çözüm olarak ta hükümetimiz fið denilen bir bitkiyi ara ürün olarak ekmemizi önerdi. Yani bize diyor ki fið ara ikinci ürün olarak ekin ondan sonrada pamuðu tekrar eke bilirsiniz deniliyor. Bunun üzerinde bölgemize ilk defa resmi olarak ÇKS'ye kayýtlý olarak fið ekimi yapýlacak. Bu fið ekiminde baþarý saðlandýðý taktirde bölgemiz ara ürün olarak fið ekecek ve peþinde pamuk ekecek böylelikle her sene pamuk ekebilecektir" diye konuþtu.

ni bir taraftan da yaþam standardýný yükselttiði için göçü önlediðini belirtti. Bu kapsamda Diyarbakýr'da 3 Mayýs 2019 tarihinde baþlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandýðýný aktaran Genel Müdür Aydýn, "2019 yýlý sulama sezonunda Diyarbakýr ilimiz ve ilçelerimizde toplam 223 bin 197 dekar tarým arazisi sulanmýþtýr. Diyarbakýr il ve ilçelerimizde 2019 yýlýnda toplam 223 bin 197 dekar arazide yapýlan sulu tarým ile birlikte 2019 yýlý birim fiyatlarý ile ülkemiz ekonomisine 313 milyon lira katký saðlamýþtýr. DSÝ olarak ülke tarýmý ve ülke insaný için özveri ile çalýþmalarýmýz sürüyor. Tarým arazilerinin suya kavuþmasýný, kapalý sistem sulamanýn yaygýnlaþmasýný ve sulamada su tasarrufu saðlanmasýný önemsiyoruz. Çalýþmalarýmýzý da bu yönde kararlýlýkla sürdürüyoruz" dedi. Ümit ÖZDAL

Fið ürünün faydasýna da deðinen Vural, konuþmasýna þöyle devam etti. "Fið, kýymetli bir hayvan yemidir yani yem bitkisidir. Bu yem bitkisi ayný zamanda topraðý kuvvetlendiren ektiðin zaman da topraða azot gübresi veren toprakta kaldýðý zaman ikinci bir sene kompozit gübre olarak topraða faydasý oluyor. Ýkinci sene ekmiþ olduðumuz pamuk, buðday veya mýsýr olursa daha az gübre kullanmak durumda kalýrsýnýz. Biz bunu kuruttuðumuz zaman biçerlerle ayný þekilde biçiyoruz hata biz bunu kurutmadan yeþilken bir 20-30 cm olmuþsa bunu silajlýk olarak yine hayvan yemi olarak kullanabiliriz. Fið ara ürün olarak eken çiftçiler her sene pamuk ekimi yapabilecekler. Bu nedenle biz belli çiftçilerimizi buraya de davet ettik çiftçilerimize bu ürünü göstereceðiz ve bundan sonra ki yýllarda her sene pamuk ekmek isteyen çiftçilerimiz öncelikle bir fið ekmesi gerekiyor." Çiftçilerden Edip Yamaner ise "Tarým ve Orman Bakanlýðýný yeni çýkarýlan uygulama ile 2 yýl ekilen ürün arkasýnda münavebe yapýlmasý gerekiyor. Biz bunun önüne geçmek için ara ürün olarak fið ekimi yapýyoruz. Geçen sene deneme olarak 100 dekar alanda fið ekimi yaparak iyi sonuçlar aldým. Az gübre vererek 3050 kilogram arasýnda pamukta fazla verim alabildim. Bismil'de bu yýl ilk defa ÇKS'li fið ekimi gerçekleþtireceðiz. Biz bu uygulama ile beraber her sene pamuk veya mýsýr ekimi yapabileceðiz. Fið kazýk köklü bir bitkidir. Fið normal havadaki azot alýp topraða aktarýyor. Mart ayýnda yeþil fið ürünü topraða katarak topraðý daha verimli hale getireceðiz. Bu da ekeceðimiz pamukta verim artýþý demektir. Yani az maliyetle daha çok verim elde edeceðiz" diye konuþtu. Fið tarlasýnýn alanýnýn gezilmesiyle devam eden etkinlik, çekilen hatýra fotoðraflarýn ardýndan sona erdi. ÝHA


09 Kasým 2019 Cumartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Babasýnýn boðazýný kesti Diyarbakýr'da 21 yaþýndaki S.B., 49 yaþýndaki babasýný gece uyurken boðazýný keserek öldürdü. Cesedin baþýnda sabaha kadar bekledikten sonra karakola giden S.B., babasýný býçakla keserek öldürdüðünü itiraf ederek teslim oldu.

Yankesicilik þüphelisi 2 kiþi tutuklandý Diyarbakýr'dan gelip Elazýð'da bir kiþinin abdest alýrken yankesicilik yöntemi ile 5 bin TL'sini çalan 2 þüpheli polisin çalýþmasýyla yakalandý. Þüphelilerin Mardin'de de ayný yöntemle bir þahsýn 10 bin TL'sini çaldýðý ortaya çýktý. Olay, kent merkezinde Ýzzetpaþa Camisinin þadýrvanýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Þadýrvanda abdest alan 1 kiþinin 5 bin TL'si yankesicilik yöntemi ile çalýndý. Parasýnýn çalýndýðý fark eden þahýs, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri çalýþma baþlattý. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarýný tek tek izleyen polis, özel beceri gerektiren perdeleme yöntemi ile yankesiciliði yapan þüphelilerin C.Ç. ile M.D.M. olduðunu belirledi. Polislerin kýsa sürede kimliklerine ulaþtýðý þüpheliler, kullandýklarý araçla polis tarafýndan yakalanýp gözaltýna alýndý. Þüphelilerin Diyarbakýr'dan Elazýð'a gelerek olayý gerçekleþtirdikleri ortaya çýktý. Emniyete götürülen 2 þüphelinin Mardin'de de ayný yöntemle bir kiþiden 10 bin TL çaldýklarý tespit etti. Polisin ifadelerini aldýðý 2 þüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çýkan 2 þüpheli tutuklanarak cezaevine

Diyarbakýr'da cani evlat, 49 yaþýndaki babasýný gece uyurken boðazýný kesip, vücudunun çeþitli yerlerinden býçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüþ evlat, cesedin baþýnda sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamý býçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu. Olay, Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaþandý. Edinilen bilgilere göre, 21 yaþýndaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayý akþam saatlerinde babasý M.F.B ile tartýþtý. Gece yarýsý babasýnýn uyumasýný bekleyen S.B., eline aldýðý býçakla uykudaki babasýnýn boðazýný kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüþ evlat, býçaðý babasýnýn vücudunun çeþitli yerlerine sapladý. S.B., öldürdüðü babasýnýn cesedinin baþýnda sabaha kadar bekledikten sonra karakola gi-

dip, "Ben babamý býçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu. Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne teslim olan zanlýnýn verdiði bilgiler doðrultusunda olayýn yaþandýðý eve giden güvenlik güçleri, 49 yaþýndaki M.F.B.'nin cansýz bedeni ile karþýlaþtý. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptýðý çalýþmasý sonrasý M.F.B.'nin cansýz bedeni, otopsi iþlemleri için Diyarbakýr Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili geniþ çapta inceleme baþlatýldý. ÝHA

Avcý köpekleri, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvaný telef etti Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde avcý köpekleri, nesli tükenme tehlikesi altýnda bulunan su samurunu telef etti.

Çýnar merkezde avcý köpeklerinin aðzýnda bir þeyler olduðunu gören çevredeki vatandaþlar, köpeklerin yanýna gittiði. Bu sýrada

köpeklerin aðzýndaki hayvaný telef olmuþ halde gören vatandaþlar, ilk defa gördükleri hayvanýn cinsini öðrenmeye çalýþtý. Yaptýklarý araþtýrmada hayvanýn nesli tükenme altýnda olan su samuru olduðunu öðrenen vatandaþlar, telef olan hayvaný, kendi elleri ile ÝHA açtýklarý çukura gömdü.

39 kaçak göçmen yakalandý Gaziantep'te yasa dýþý yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasýnda yakalandý. Araç sürücüsü gözaltýna alýndý.

Edinilen bilgiye göre, Þehitkamil Ýlçe Jandarma Suç Araþtýrma Timi (JASAT) ile Þehitkamil Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna baðlý Arýl Jandarma Karakolu ekipleri, Þanlýurfa-Gaziantep Otoyolu'ndaki yol kontrol noktasýnda Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalý minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri minibüste 27 Afganistan, 10 Pakistan ve 2 Bangladeþ uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalarken, sürücüyü gözaltýna aldý. Jandarma karakoluna götürülen göçmenlere yemek ve su ikramýnda bulunuldu. Düzensiz göçmenlerin her birine 3 bin 549 lira para cezasý kesilirken, iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Ýl Göç Ýdaresi Müdürlüðüne teslim edilecekleri bildirildi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

09 Kasým 2019 Cumartesi

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayýsý 56’ya yükseldi Çocuklarýnýn PKK mensuplarý tarafýndan daða kaçýrýlmasýndan HDP'yi sorumlu tutan ve Diyarbakýr'da partinin il baþkanlýk binasý önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayýsý 68. gününde 56'ya yükseldi. Çocuklarýnýn PKK mensuplarý tarafýndan daða kaçýrýldýðý iddiasý ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakýr il binasý önünde toplanan ailelerin sayýsý, 68. gününde 56'ya yükseldi. 5 yýl önce daða kaçýrýlan oðlu Roþat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine katýlarak çocuðunun geri getirilmesini istedi. "Roþat'ý kaçýrdýlar, aðabeyini þehit ettiler" 5 yýl önce 16 yaþýndayken daða kaçýrýlan oðlu Roþat Çiftçi'ye kavuþma ümidiyle eyleme katýldýðýný ifade eden anne Çiftçi, "HDP önüne geldim çocuðumu bulmak için. Çocuðumu HDP kaçýrdý. Bugüne kadar oðlumdan hiçbir haber alamadým. Büyük oðlum 4 çocuk babasý Sami Çiftçi de örgüte destek vermediði için terör örgütü PKK mensuplarýnca köyden kaçýrýlarak katledilip þehit oldu. Sami örgüte destek olmadýðý için þehit ettiler. 4 çocuk babasýydý. Çocuklarýnýn gözü önünde evden çýkarýp katlettiler. 2 saat sonra cenazesine ulaþtýk. Bir çiftliðe götürüp elini, kolunu baðlayýp öldürmüþlerdi. Önce kardeþini kaçýrdýlar sonra gelip aðabeyini þehit ettiler. Roþat serbest býrakýlana kadar ben burada oturma eyleminde olacaðým. Buradan onu almadan gitmeyeceðim" diye konuþtu. ÝHA


09 Kasým 2019 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Kitap okuyarak öðrencilere örnek oluyor Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde 20 yýldýr kýrtasiye iþi ile uðraþan Mehmet Aksal, bu mesleði baþladýðýndan beri kitap okuyor. Ýþ yerinde boþ vakitlerini kitap okumakla deðerlendiren Aksal, bu yönüyle özellikle öðrencilere örnek oluyor. Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde uzun yýllardýr kýrtasiyecilik yapan Aksal, iþ yerini açtýðý günden beri boþ zamanlarýný kitap okuyarak deðerlendiriyor. Özellikle müþterileri olan öðrencilere örnek olan Aksal, genç neslin daha fazla kitap okumasýna ön ayak olmaya çalýþýyor. Esnaf olarak eðitimcileri yakýndan tanýdýðýný belirten Aksal, "Ýlçemiz öðrencilerine yeterli kadar kitap okutulmamaktadýr. Bu durum roman satýþlarýmýzdan belli. Öðrenciler benim çokça kitap okuduðumu görüp, bildiklerinden dolayý, zaman zaman gelip bana romanlarýn konusunu soruyorlar. Bazý, öðretmen, öðrenci

ve arkadaþlar, bu yaþta bu kadar çok kitap okuyuþumu takdirle karþýlýyor. Bana özenerek gelip kitap okuyorlar. Kitaplarýn özetlerini benden öðrenince, okuma istekleri artýyor" dedi. "Kitaplar hayatýmýza ve kiþiliðimize renk katar" Kitap okumaya daha erken baþlayamamanýn piþmanlýðýný yaþadýðýný kaydeden Aksal, þunlarý söyledi: "Tüm insanlara tavsiyem kitap okusunlar. Ancak okudukça kitap okumanýn deðerinin farkýna varýlýr. Kendim dahi, kitap okumayarak geçen yýllarýma yanýyorum, üzülüyorum. Keþke kitap okumaya daha erken yaþta baþlasaydým. Bazen öðretmenlerle de kitap konusunda fikir alýþveriþinde bulunuyoruz. Kitaplarýn hayatýmýzda bir ayrý yeri ve önemi var. Kitaplar bizim hayatýmýza, kiþiliðimize renk katar. Kitap okumakla davranýþlarýmýza daha çok dikkat ederiz. Kitap okumakla daha iyi doðaya, hayvanlara yani kýsacasý dünyadaki tüm varlýklara daha hassas bir gözle bakmamýza neden olur. Tüm yaþam alanlarýný daha iyi analiz ediyorsunuz." "Çocuklarým da bana özenerek kitap okuyor" 50 yaþýnda ve çocuk babasý olduðunu aktaran Aksal, "Ýbadet yaptýðým zamanlar dýþýnda, boþ zamanlarýmda kitap okumaya gayret ediyorum. 4 evladým var. Çocuklarým da bana öze-

‘Bir harf öðretenle bir fincan kahve’ projesi

nerek kitap okumaktadýrlar. Aile içinde, kendi aramýzda okuduðumuz kitaplarla ilgili fikir ve bilgi alýþveriþinde bulunuyoruz. Kitabýn konusunu seçmem. Elime geçen her romaný, kitabý okuyorum. Þu ana kadar dünya klasiklerini, Türk klasiklerini okudum. Ayrýca günümüzde olan roman ve hikaye kitaplarýný okudukça, daha çok seçici olmak durumunda kalýyorum. Fýrsat buldukça haftada 1 kitap okuyorum. Bir kýrtasiyeci esnafý olarak üzülerek belirtiyorum ki, roman ve hikaye kitaplarýmýzýn satýþý yok denecek kadar azdýr. Ayda 3-5 kitap ancak alýnýyor. Anne ve babalar, çocuklarýný evde televizyon izlemek yerine, kitap okumaya teþvik etmeliler. Kitap okuyarak edindiðim birikim, beceri neticesinde dürüstlüðün, doðruluðun, bilginin, kültürün, kaliteli yaþamýn anlam ve önemini daha iyi kavradým. Öðrenciler, pembe bir hayat çizeceklerine, kitap okuyup, doðru, baþarýlý bir þekilde yaþamlarýna devam etmelidirler. Yaþým 50, 20 yýldýr kýrtasiyecilik yapýyorum. Mesleðim gereði okumaya baþladým. Ýlkokul, ortaokul ile liseyi Dicle'de okudum. Maddi imkaným olmadýðýndan dolayý üniversiteyi okuyamadým. Yüksek tahsili yapamamanýn, daha çok okuyamamanýn ezikliðini yaþýyorum. Geç de olsa, iþ yerimde 20 yýldýr belli aralýklarla kitap okuyarak, bu eksikliðimi giderebildim" diye konuþtu. ÝHA

Bitlis Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün baþlattýðý 'Bir harf öðretenle bir fincan kahve' projesi kapsamýnda 2 bin 961 öðretmen, veliler ve öðrencileri evinde ziyaret etti. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce öðrenci ve öðretmen iliþkilerini artýrmak amacýyla 'Bir harf öðretenle bir fincan kahve' projesi hayata geçirildi. Projede, kent genelinde görev yapan 2 bin 961 öðretmen, öðrencileri ve velilerini evlerinde ziyaret etti. Projeyle öðrencilerin eðitimde baþarýlarýný da artýrmayý amaçladýklarýný anlatan Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, "Çocuklarýn okuldaki yaþantýlarýný takip edebiliyoruz, fakat evde neler yaþýyor bilmiyoruz. Onlarýn ev hayatlarýný bilmeden okul yaþantýlarýný düzenleyemiyoruz. Bu durum bir günle sýnýrlý kalmasýn istiyoruz, devamý olacak. Öðrenciler, öðretmenlerini evde görünce çok mutlu oldu. Kendini daha güçlü hissettiðini gördüm. Çocuðun

evdeki eksikliðine göre öðretmenler ihtiyaçlarýný karþýlayacak. Bitlis'te 2 bin 961 öðretmenimiz il ve ilçe genelinde toplamda 4 bin 311 öðrenci ve veliyle buluþtu. Bütün gayemiz, öðrencilerimizin mutlu ve saðlýklý bir eðitim öðretim hayatý geçirerek hayata emin adýmlarla yürüyecekleri güzel bir gelecek inþa etmeleridir" dedi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

09 Kasým 2019 Cumartesi

Minikler, okullarýnda tohum Diyarbakýr'da bulunan 23 Nisan Anaokulu'nda eðitim gören öðrenciler, okullarýnda evcil hayvan besliyor. 23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya, “Çocukluðumda hayalini kurduðum tüm hayallerimi bu okulda gerçekleþtirmeye çalýþýyorum” dedi. Diyarbakýr'da bulunan 23 Nisan Anaokulu'nda eðitim gören küçük öðrenciler, okullarýnda evcil hayvan besliyor. Çocuklar, hayvan beslemenin yaný sýra okulun bahçesine ektikleri çeþitli tohumlarýn olgunlaþtýðý sürenin her evresine tanýklýk ediyor.

Baðlar ilçesi Baðcýlar Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Anaokulu idaresi, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Okullarda Evcil Hayvan Projesi kapsamýnda okullarýnýn bahçesinde içinde köpek, tavuk, hindi, horoz, koyun, koç gibi hayvanlar beslemeye baþladý. 23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya, bunlarýn yaný sýra okulun içinde en üst kattan okul çýkýþýna çýkan kaydýrak projesini faaliyete geçirdi.

Müdür Çetinkaya, bunlarý yapmasýnýn amacý hem öðrencilerin küçük yaþta hayvan sevgisiyle yetiþmesi hem de çocukluðundaki hayallerini öðrencileri için gerçekleþtirmek olduðunu söyledi. "Projeyle çocuklara hayvan sevgisi aþýlanýyor" Proje ve çalýþmalar ile ilgili konuþan Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdür Mehmet Erdoðan, Bakanlýðýn Okullarda Evcil Hayvan Projesi kapsamýnda çalýþmalarý yürüttüklerini söyledi. Proje ile çocuklarla hayvanlar ve canlýlar arasýnda bir bütünlük oluþtuðunu kaydeden Erdoðan, "Bu okulumuzda daha farklý. Koyun, köpek, tavuk gibi daha farklý ve daha detaylý bir þekilde çocuklarla birlikle canlýlarýn yaþamýný sürdürme konusunda gerçekten baþarýlý bir okulumuz. Türkiye'de belki de bir ilktir. Burada amaç okulumuzun ve öðretmenlerimizin en azýnda ileri ki yaþlarda da hayvanlara sahip olmak. Küçüklükten edindiðiniz zaman ileri ki zaman-

larda bu perçinlenir ve hayvan sevgisi, canlý sevgisi daha da bir bütünleþir. Tüm okullarýmýzda zaten var. Ama biz bunu bu okulumuzdaki gibi daha da geniþleteceðiz inþallah. Sadece bir hayvanla

deðil, daha farklý hayvanlarla bunu yapmaya çalýþýyoruz. Veliler eðer bu konuda okulda verilmeye çalýþýlan bu çalýþmayý evde de yürütürlerse bu daha da bütünleþecek, perçinleþecek. Proje sayesinde çocuklara hayvan sevgisi aþýlanýyor" dedi. Çocukluk hayali olan kaydýraðý müdür olduðu anaokuluna yaptý 23 Nisan Anaokulu Müdürü Hakan Çetinkaya ise, dezavantajlarýn çoðunu avantaj haline getirdiklerini söyledi. Çetinkaya, "Kendi çocukluðumda hayalini kurduðum tüm hayallerimi bu okulda gerçekleþtirmeye çalýþýyorum. Bunlarýn baþýnda hayvan sevgisi vardý. Hayvan sevgisini kazandýrdým. Güvenli bir ortam saðlama isteðim vardý. Bunu da Türkiye'deki 37 okuldan biri içine girerek ÝSO 18000 belgesi Bakanýmýz tarafýndan alýnarak gerçekleþtirdim. Þimdi çocukken hep hayalini kurduðum yukarýdan, dýþarýdan geçilecek sonra tekrar içine düþebileceðim bir kaydýrak vardý. Onu kendi okulumda uyguladým. Velilerimden, çevreden çok olumlu destek aldým bu konuda.


09 Kasým 2019 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

ekip evcil hayvan besliyor

Yaklaþýk bir buçuk ay sürdü bu kaydýraðý hazýr hale getirmemiz. Çocuklarýmýz þuanda velileri teslim alýrken oldukça mutlu. Heyecanlý bir þekilde velilerinin kucaðýna koþuyorlar. Bu benim için en büyük mutluluk zaten. Bunlar çocuklarýn kendi ilerleyen yaþantýlarýnda diðer hayvanlara karþý nasýl davranacaklarýyla ilgili olumlu katkýlar saðlayacak. Hayvan sevgisi, doða sevgisi kazandýracak. Uygulama bahçesinde ekinler ekerek kendileri de sýfýrdan bir þeyin nasýl üretildiðini görecek. Ya da organik bir yumurtanýn nasýl ortaya çýktýðýný, ya alýndýðýný görecek. Kendi elleriyle bunu alacak. Bir uygulamam daha var. Bütün çocuklarýmýz þuanda maydanoz, nane, tere

otu ekiyorlar. Bunlarý desti haline getirip velilerine yolluyoruz. Bunlar kendi çocuklarýnýzýn tohumdan oluþturduklarý ürünler diye kendilerine teslim edeceðiz" diye konuþtu.

"Okuldaki uygulamalardan memnunuz" Öðrenci velisi Kadriye Ünsoylu da, güvenlik, oyun veya etkinlik anlamýnda okulun çok iyi olduðunu söyledi. Ünsoylu, "Dýþarýda birkaç çeþit hayvanýmýz var. Bunlarýn hayvan sevgisi aþýlama anlamýnda çocuklara olumlu katkýlarý olduðunu düþünüyorum açýkçasý. Diðer ana okullarýnda bu tarz etkinliklerin, uygulamalarýn olduðunu görmedim. Arkamýzda çocuk kaydýraðý da var. Ýsteyen hemen kayýp geliyor. Ýsteyen eðlenme amaçlý kullanýyor. Ýsteyen de yukarýdan merdivenleri kullanmadan aþaðý inme anlamýndan kullanýyor. Bu baðlamda okuldaki uygulamalardan açýkçasý memnunuz" þeklinde konuþtu.

Anaokulu öðrencilerinden Emir Serhat Emek ise, oyun oynadýklarýný, burada eðlendiklerini ve spor yaptýklarýný söyledi. Bir baþka öðrenci Zeynep Yarým Alper de, buralarda bir þeyler öðrendiklerini belirtti. Alper, "Oyunlar falan oynuyoruz. Koyun, kuzu, köpek var. Onlarýn yanýna gitmiyorum, korkuyorum. Kaydýraðý eve giderken kullanýyoruz" ifadelerini kullandý. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

09 Kasým 2019 Cumartesi

“Mektubu Trump’a Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Sayýn Trump 13 Kasým ziyareti için 'iyi bir hazýrlýk yapýyoruz. Biz de bu iyi hazýrlýða karþý kendimiz de iyi bir hazýrlýk yapýp gideceðiz. Temennim odur ki gerçekten baþarýlý bir ziyaret olur" dedi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Macaristan ziyareti dönüþünde açýklamalarda bulundu. Macaristan ziyaretine iliþkin bilgi veren Erdoðan, "Budapeþte'de gerçekleþtirdiðimiz Yüksek Düzeyli Stratejik Ýþbirliði Konseyi Toplantýsýnda Macaristan'la siyasi, ekonomik, kültürel iliþkilerimizi ve Suriye baþta olmak üzere bölgesel konularý ele aldýk. 2018'de 2,5 milyar dolar civarýnda seyreden ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaþtýrma konusunda irade beyanýnda bulunduk. Sayýn Cumhurbaþkaný Janos Ader ve Baþbakan Viktor Orban ile baþ baþa ve heyetler arasý görüþmeler gerçekleþtirdik. Toplam 10 anlaþma imzaladýk. Bu anlaþmalar stratejik ortaklýðýmýzýn ahdi zeminini güçlendirecek ve bize yeni fýrsat kapýlarý açacaktýr. Macaristan AB ülkeleri içerisinde bizi en iyi anlayan ve birçok konuda her zaman yanýmýzda olan bir ülke. Bunu 15 Temmuz ve Barýþ Pýnarý Harekatýnda da gösterdi. Sayýn Baþbakan Orban, birçok uluslararasý toplantýda net tavrýný ortaya koydu. Macaristan Türkiye'nin AB'nin güvenliði ve bölgenin istikrarý için oynadýðý kilit rolün farkýnda olan bir ülke ve NATO'da da bizim stratejik ortaðýmýz. Maalesef Avrupa'da ufuk daralmasýna, stratejik aklýn devre dýþý kaldýðýna ve Türkiye'ye karþý ön yargýlý tavýrlarýn sergilendiðine þahit oluyoruz. Bunun en son örneðini Barýþ Pýnarý Harekatýna yönelik tepkilerde açýk bir þekilde gördük. Biz haklý davamýzý her platformda anlatmaya devam edeceðiz." ifadelerini kullandý. "Trump, 13 Kasým ziyareti için iyi bir hazýrlýk yaptýklarýný söyledi" ABD Baþkaný Donald Trump ile önceki akþam bir telefon görüþmesi gerçekleþtirdiklerini hatýrlatan Erdoðan, bu telefon görüþmesinden sonra 13 Kasým 2019 tarihinde ABD'ye gitme kararýný verdiklerini kaydederek, "Arkadaþlarýmýzla birlikte yaptýðýmýz deðerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduðunu ve bu ziyaretle Barýþ Pýnarý Harekatýnýn þu an geldiði noktayý yüz yüze deðerlendirmenin faydalý olacaðýna inandýk. Bunu zaten Sayýn Trump'la telefon görüþmemizde kendisine de ifade ettik. Ayýn 13'ünde bugüne kadar ele aldýðýmýz ve almadýðýmýz birçok konuyu yüz yüze görüþmenin faydalý olacaðýna inandýk. Tabi ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarýna geri dönüþü konularýný masaya yatýracaðýz. Gerek S400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlýk ticaret hacmi meselelerini ele alacaðýz. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüþeceðiz. Malum, Pence'in Pompeo ile geliþinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabýk kalmýþtýk. Þu ana kadar bunlar bölgeyi terk etmiþ deðiller. Ayný

þekilde Rusya ile yaptýðýmýz Soçi mutabakatýnda da 150 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etme sözü vardý. Onlar da bunu yerine getirmediler. Burada birçok sýkýntýyý yaþamaya devam ediyoruz. ABD ile stratejik ortaklýðýmýza sýðmayacak bazý geliþmeler bizi ciddi manada rahatsýz etmektedir. Bunu aþabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Özellikle sözde Ermeni yasa tasarýsý ve yaptýrým tehditleri ile bizi yýldýrmaya çalýþma gayretleri var. Sayýn Trump'ýn da bunun farkýnda olduðunu önceki akþamki telefon görüþmesinde de hissettim. 'Bugüne kadar bu nasýl oldu?' diye sordu. Bu soru üzerine ben de 'Ben bugüne kadar oðul Bush ve ayný þekilde Obama ile de çalýþtým. Þimdi de sizinle çalýþýyorum. O dönemlerde onlar bu iþi komisyona havale ederlerdi ve komisyondan dönerdi. Þimdi ise komisyonu by-pass ettiler ve kongreye gönderdiler. Direkt böyle bir durumla karþý karþýyayýz' dedim. Kendisi 'Ben bunu inceleyeceðim ve arkadaþlarla konuþacaðým' dedi. Kendisinin þu ifadesi de manidardý; '13 Kasým ziyareti için iyi bir hazýrlýk yapýyoruz' dediler. Biz de bu iyi hazýrlýða karþý kendimiz de iyi bir hazýrlýk yapýp gideceðiz. Temennim odur ki gerçekten baþarýlý bir ziyaret olur. Bu ziyaretle de hayýrlýsýyla oradan döneriz" açýklamasýný yaptý. "Devriyeler devam edecek" Cumhurbaþkaný Erdoðan, bir basýn mensubunun, "Macaristan'a giderken havaalanýnda yaptýðýnýz basýn toplantýsýnda hem Rusya hem de ABD ile varýlan mutabakatýn sahaya yansýmasý konusunda olumsuz bir tablo çizdiniz. Teröristlerin üzerinde mutabakat saðlanan alanlardan çekilmediðini ve saldýrýlarýn devam ettiðini görüyoruz. Rusya'nýn daha önce de ABD'de görmeye alýþtýðýmýz bir oyalama taktiði içine girdiði konusunda bir kuþkunuz var mý yoksa bu kuþkular için erken mi? Eðer mutabakat gerçekleþmezse, beklentiler karþýlanmazsa operasyon seçeneði Türkiye açýsýndan hala masada mý?" sorusuna þu cevabý verdi: "Malum þu anda Rusya, rejim güçleri ile beraber hareket ediyor. Rejim güçleri ile hareket ederken de belli yerlerde terör örgütü PKK-PYD-YPG ile baðlantýsý var. Bu baðlantý þu anda da ayný hýzla devam ediyor. Mesela daha baþýndan beri ABD'nin bize verdiði söz vardý; 'Münbiç'ten terör örgütlerini çýkartacaðýz' dediler. Ne kadar zamanda? 90 günde. 1,5-2 sene oldu, hala terör örgütü orada. Þu anda da çýkmýþ deðil. Biz ne olup bittiðini tüm istihbaratýmýzla biliyoruz. Ayný þey Ayn el-Arab'da da var. Burasý Obama döneminden beri terör örgütlerinin cirit attýðý ve bu haliyle Obama yönetiminin

kutsadýðý bir yerdi. Ayn el-Arab'ýn ismi sonra Kobani'ye çevrildi. Buranýn halkýndan yaklaþýk 350 bin kiþi terör örgütünden kaçýp ülkemize sýðýndý. Aðýrlýklý olarak da bizim Suruç'a yakýn bölgedeler. Ayn el-Arab'dan gelen Kürtlere de biz bakýyoruz. Barýnmadan yeme-içmeye ve saðlýða kadar her ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz. Bu gerçeðe raðmen bazýlarý hala 'Türkiye Kürtlere karþý' diye yalan yayýyorlar. Kürtlerin temsilcisi olduklarýný söyleyenlerin hiçbirinin bunlara vermiþ olduðu herhangi bir destek asla söz konusu deðil. Biz veriyoruz. 3 milyon 650 bin mülteciye de yine ayný þekilde her þeyiyle biz bakýyoruz. Bunlarýn kahir ekseriyeti Arap. Bunlarýn yanýnda bir miktar da Hristiyan, Keldani, Arami, Ezidi var. Mesela Arap Ligi toplantý yapýyor ve Türkiye'ye karþý tavýr takýnýyor. Bu Arap Ligi'nin mensuplarýna sormak lazým; 'Siz Türkiye'ye karþý bu tavrý takýnýyorsunuz da peki Türkiye'deki aðýrlýklý olarak Araplardan oluþan bu mültecilere karþý bir kuruþ desteðiniz oldu mu? Buradaki STK'lara veya Türkiye'ye herhangi bir destek gönderdiniz mi?' Yok. Onlarýn da yaptýðý en ufak bir yardým, destek söz konusu deðil. Bütün yapýlanlarý 40 milyar dolarýn üzerindeki harcamayla biz gerçekleþtiriyoruz. Burada AB de sözünü tutmamýþtýr. 2015 yýlýnda 3 milyar avro vereceklerdi. Oralarda kaldýlar. Kendileriyle konuþtuðumuz zaman 'verdik, veriyoruz' gibi ifadelerle aldatmacalarý oynuyorlar. Bunlarýn birbirinden farký yok. Gelelim þimdi bizim kontrolümüzde olan Tel Abyad ve Rasulayn'a. Tamamen bizim kontrolümüzde olan bu bölgenin uzunluðu 120 kilometre, derinliði 30-32 kilometre. Diyoruz ki destek verecekseniz burada süratle bir mülteciler þehri veya bir pilot bölge yapalým. Biz proje çalýþmalarýna varana kadar hazýrlýk yaptýk. Görüþtüðüm bütün liderlere de bunlarý anlatýyorum. Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde kontrolümüz devam ediyor. Ancak Resulayn'ýn güneyinde Tel Tamer bölgesi var. Burasý terör örgütünün bulunduðu bir yer. Terör örgütü rahat durmuyor ve oradan sýnýrlarýmýzý sürekli taciz ediyor. Ayný þey Münbiç'te var. Ayný durum Ayn el-Arab çevresinde var. Burada yine PKK-PYDYPG en ufak fýrsatý bulduðunda bunu yapýyor. Mesela dün sabah Tel Tamer bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na karþý

terör örgütleri saldýrýda bulundu ve 11 kiþi þehit oldu. Tabi onlar da bunu karþýlýksýz býrakmadýlar. Onlar da 10'un üzerinde terörist öldürdü. Mücadele bu þekilde kararlýlýkla devam ediyor. ABD ziyaretimizde bunlarýn hepsini kendileriyle paylaþacaðýz. Ancak Resulayn'ýn doðusundan Kamýþlý'ya doðru ABD askerleri terör örgütü ile devriye yaptýlar. Biz de Rusya ile devriyemizi 2 kez gerçekleþtirdik. Þu anda bunlar da devam ediyor ve edecek." "Bu durumda Barýþ Pýnarý Harekatý devam edecek diyebilir miyiz?" sorusuna karþýlýk Erdoðan, "Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu iþi býrakmayýz. Bu iþin bir boyutu. Ýkinci olarak, diðer ülkeler buradan çýkmadýktan sonra biz buradan çýkmayýz. Biz Suriye'nin birliðine, beraberliðine ve bütünlüðüne taraftarýz. Asla parçalanmasýný da istemeyiz. Eðer diðer ülkeler de buna taraftarlar ise kendilerinin de bunu ispat etmeleri lazým. Onlar ispat edecekler ki bizden de bunun ispatýný istesinler. Bunlarýn hiçbirinin burada sýnýrý yok ama bizim burada sýnýrýmýz var. En batýdan aldýðýmýz zaman en doðuya kadar sadece 911 kilometre Suriye sýnýrý var. Oysa bu-

rada ne Rusya'nýn ne ABD'nin ne de Ýran'ýn sýnýrý var. Sadece Irak'ýn biraz sýnýrý var. Bizim Adana Mutabakatý gibi bir belgemiz var. Bu terör örgütleri temizlenmedikçe, Adana Mutabakatýnýn bize vermiþ olduðu yetkiyle buradaki duruþumuzu aynen devam ettireceðiz" dedi. "DEAÞ elebaþýnýn çok sayýda aile üyesini Azez'de ele geçirdik" "DEAÞ ile mücadele noktasýnda önemli rakamlar açýkladýnýz. Bununla birlikte Baðdadi'nin ailesine yapýlan operasyon var. DEAÞ'la mücadele noktasýnda Türkiye ciddi bir aksiyon ortaya koyuyor fakat batý medyasý bunu görmezden geliyor. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bununla birlikte Türkiye elindeki DEAÞ'lý teröristleri ne yapacak? Yargýlamalarý süreci nasýl olacak? Avrupalý DEAÞ'lýlarý nasýl geri gönderecek?" sorusuna ise Erdoðan, "Bu konu ile ilgili de biz üzerimize düþen sorumluluklarý açýk ve net yerine getirdik. Bugüne kadar 7 bin 600 yabancý teröristi yakaladýk ve bunlarý ülkelerine geri gönderdik. Suriye'de DEAÞ'a katýlmak üzere


09 Kasým 2019 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

takdim edeceðim” tespit ettiðimiz Türk vatandaþlarýný, eþlerini ve çocuklarýný geri alýyoruz. Burada bu þahýslar arasýnda hakkýnda terör baðlantýlarýna dair delil olanlarý adli sürece tabi tutuyoruz. Bunlarý yargýlýyoruz. Çocuklarla ilgili olarak da onlarýn yaþadýklarý travmayý atlatabilmeleri, en saðlýklý ortamda rehabilite edilmeleri için ilgili tüm kurumlarýmýzý da devreye sokuyoruz. Burada bizim için en önemli konu þu. Son rakamlar doðrultusunda, sýnýr dýþý edilenlerin sayýsý 7 bin 550. Hapishanelerimizde bin 201 militan var. Suriye'deki DEAÞ kamplarýndan kaçýp ülkemiz tarafýndan yakalanan ve tekrar hapishaneye konulanlarýn sayýsý 287. Fýrat Kalkaný Harekatýnda 3 bin 500 DEAÞ'lý etkisiz hale getirildi. Biz þimdi DEAÞ elebaþýnýn çok sayýda aile üyesini Azez'de ele geçirdik. Bunlarýn sorgulanma süreci devam ediyor. Ýddialý bir þekilde söylüyorum, dünyada Türkiye gibi DEAÞ'la mücadele veren ikinci bir ülke yok" cevabýný verdi. "Mektubu Sayýn Trump'a takdim edeceðim" Bir gazetecinin, "ABD seyahatiniz çerçevesinde, PKK-YPG-SDG'nin komutaný olarak lanse edilen ve Türkiye tarafýndan iadesi istenen, ayrýca Interpol tarafýndan kýrmýzý bültenle aranan Mazlum Kobani adlý terörist ile ilgili Trump'la görüþmenizde masada neler olacaktýr?" sorusuna yönelik Erdoðan, þu açýklamada bulundu: "Bunlarý biz Sayýn Trump'a daha önce de söyledik. Terör örgütünün Mazlum Kobani diye ad taktýðý Ferhat Abdi Þahin isimli terörist PKK terör örgütünün elebaþlarýndan bir tanesi. Biz önceki akþamki görüþmemizde Sayýn Trump'a dedik ki 'ne yazýk ki siz böyle bir kiþiyle bir araya geliyorsunuz. Böyle bir kiþi ile bir araya geliþinizi biz kýnýyoruz.' Elimizde malum mektup var. Bu mektubu ben Sayýn Trump'a takdim edeceðim. Siz bana bu mektubu bu adamýn arabulucu olmasýný düþünerek gönderdiniz. Benim size söylediklerim belli. Dedim ki 'Ben böyle bir teröristi veya terör örgütünü muhatap almam.' Bunun üzerine kendisi 'Pence'i göndereceðim' dedi. Ardýndan Pence'i, Pompeo ve O'Brien da yanýnda olmak üzere bize gönderdi. Bir gün öncesinde arkadaþlarýmýz O'Brien ile görüþmeler yaptýlar. Sonra da ikinci gün Pence ve Pompeo geldi. Ben Pence ile ikili görüþme yaptým. Ýkili görüþmeden sonra heyetler arasý görüþmemize girdik ve 120 saat kararýný orada mutabakat metni içerisine koyduk. Neler olacak, neler yapýlacak hepsini o metinin içerisinde kamuoyuna açýkladýk. Þu anda da bu yürürlükte. Ferhat Abdi Þahin denilen adamýn birçok terör saldýrýlarýnda rol aldýðýný biliyoruz. Bu kiþi 2005 yýlýnda Ýzmir Çeþme'deki bombalý saldýrýda, 2005 yýlýnda Aydýn-Kuþadasý'ndaki bombalý saldýrýda, 2006 yýlýndaki Antalya-Kalekapýsý'ndaki bombalý saldýrýda, 2008 yýlýnda Ýstanbul-Güngören'deki bombalý saldýrýda,

Mersin-Adana yolundaki intihar saldýrýsýnda, ayný yýl Hakkari Þemdinli'deki karakol saldýrýsýnda var. 2009 yýlýnda Tokat-Reþadiye saldýrýsýnda, 2010 yýlýnda Hakkari-Þemdinli üs bölgesine saldýrýda, ayný yýl Ýstanbul-Taksim'deki intihar saldýrýsýnda var. 2011 yýlýndaki DiyarbakýrSilvan, Hakkari-Çukurca ve Ankara saldýrýlarýnda da var. 2012 yýlýndaki Gaziantep saldýrýsýnda var. Adamýn olmadýðý yer yok. Sayýn Baþkan'a mektupla birlikte bu bilgileri takdim edeceðiz. Buna karþý bizim tavrýmýzýn neden böyle olduðunu ve konu ile ilgili atmamýz gereken adýmlarýmýzýn bitmediðini aktaracaðýz. Biz bunlarýn baþlarýna da ödül koyduk. Cemil Bayýk, Duran Kalkan, Murat Karayýlan vesaire. Biz terör devleti kurmaya yönelik oyunu bozduk. Güney sýnýrýmýzý birilerinin hatýrýna feda edemeyiz." "Cumhurbaþkaný olarak burada yorum yapmayý doðru bulmam" Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Trump göreve geldiðinde Obama'nýn siyasetini devralmak zorunda olmakla karþý karþýya kaldý ve müesses nizam ile bunu her defasýnda yaþadý. S-400'le ve YPG vesaire. Þimdi bu Türkiye açýsýndan anlamasý için Trump'a imkan saðlamasý ve ilan etmesi en azýndan diyalog kanallarý açýsýndan. Þimdi Trump'ýn azli ile ilgili bir süreç baþladý. Bu sürecin Türkiye-ABD iliþkilerini nasýl etkileyeceðini düþünüyorsunuz?" sorusuna, "Aslýnda bu konuya girmek istemem. Çünkü þu anda bu ABD'nin kendi iç meselesi ve bu meselesinin çýkýþ tarihi de anlamlý. Çünkü ABD bir seçime gidiyor ve bu seçime giderken bu mesele gündeme geldi. Seçimden bu yana yaklaþýk 3 yýl geçti. 3 yýl boyunca böyle bir þey niçin gündemde yok da þimdi gündeme geliyor? Burada bir plan var, proje var. Þimdi o proje devreye girmiþ oluyor. Böyle bir iç meseleden dolayý bir stratejik ortak olarak ve Türkiye'nin Cumhurbaþkaný olarak burada yorum yapmayý doðru bulmam" yanýtýný verdi. "Bu piþirip piþirip önümüze getirdikleri bir yemek" Bir gazetecinin, "Geçen hafta ABD'ye gidip gitmeme konusunda bir soru iþareti olduðunu söylemiþtiniz. Bu soru iþareti dünkü telefon görüþmesinde anladýðýmýz kadarýyla giderildi. Bu nasýl giderildi? Sayýn Trump ne dedi ve görüþünü deðiþti? O görüþmede sizin masaya koyacaðýnýz ilk baþlýk hangisi?" sorusuna Erdoðan, þu cevabý verdi: "Önceki akþam, yapacaðýmýz görüþmeye iliþkin bazý ipuçlarýný Sayýn Trump'tan aldým ancak yüz yüze görüþmeyi yaptýðýnýz zaman çok daha farklý ipuçlarýnýn ortaya çýkacaðýna inanýyorum. Ben çok önemsemiyorum. Bunlardan bir tanesi diyelim sözde Ermeni soykýrýmý. Bu artýk bizim için piþirip piþirip önümüze getirdikleri bir yemek oldu. Býkkýnlýk veriyor. Bunu da kendilerine ifade edeceðiz. Bunun tadý tuzu yok. Kendisi hatta þöyle bir ifade kullandý; 'Buna soykýrým deðil de savaþ desek nasýl olur?' dedi. Ben de þu cevabý verdim; 'Bir defa karþýmýzda bir devlet yok. Böy-

le bir þey de aramýzda zaten söz konusu deðil. Bu bir zorunlu göç meselesiydi. Bunda da bazý sýkýntýlar yaþandý. Þu bizim bir Van Gölümüz var. Bu gölümüzde bir Akdamar Adasý ve Kilisesi var. Biz devlet olarak buranýn restorasyonunu yaptýk. Þu anda her yýl Ermeniler gelir, orada yýllýk ayinlerini yaparlar. Kaldý ki þu anda Türkiye'de 100 bine yakýn Ermeni var. Bunlarýn içerisinde benim resmi vatandaþým olan Ermeniler var. Bir de vatandaþ olmadýðý halde bize sýðýnmýþ olan Ermeniler var. Türkiye'den ABD'ye göç etmiþ olan Ermeniler de var. Þu anda Türkiye'deki dini azýnlýk gruplarýný temsil eden 17 kiþi New York'ta bir Yahudi fotoðraf sanatçýmýzýn Akdamar Kilisesi ile ilgili fotoðraf sergisini açmak üzere bulunuyor. Dolayýsýyla her þey size anlatýldýðý gibi deðil. Türkiye'de Patrik adayý olan Ermeni vatandaþýmýzýn yaptýðý açýklamalar çok manidardýr. Ben onu Sayýn Pence'e de verdim. Bunun dýþýnda diðer dini azýnlýklarýn Barýþ Pýnarý Harekatý ile ilgili yaptýklarý destek açýklamalarý var. Yine bu açýklamalarý da Pence'e verdik.' Tabi merakla bizim yine bunlarla ilgili anlatacaklarýmýzý bekliyorlar. Bunlar önem arz ediyor. Tüm bunlarýn yanýnda S-400, F-35, Patriot konusu da görüþeceðimiz konular içerisinde." "Kýrgýnlýk nasýl olmasýn" Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Irak'ta 2003'den beri ilk defa bu denli büyük protesto gösterileri ile karþýlaþýyoruz. Gösteriler Þiilerin yoðun olduðu Basra ve Kerbela gibi þehirlerde ve Ýran'a yönelik protestolar. Son durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz? TürkiyeÝran ve Baðdat Merkezli iliþkilerimizi nasýl etkiler? Yine bizim TSK'nýn Kandil'deki operasyonlarý Irak'taki bu durumdan dolayý sekteye uðrayabilir mi?" sorusuna karþýlýk, "Biz Pençe 1-2-3 harekatlarýmýzý ayný kararlýlýkla devam ettiriyoruz. Burada herhangi bir aksama eksilme söz konusu deðil. Bunu sonuna kadar da götüreceðiz. Sincar ise Sincar, Kandil ise Kandil Aynen devam edeceðiz. Ama þunu açýk ve net söylüyorum; burada özellikle Irak'taki bu ayaklanmalarýn arkasýnda kimler yatýyor? Biz kimler tarafýndan yapýlabileceði veya yapýldýðýna yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun Ýran'a sirayet etme noktasýndaki durumlarýný da tahmin ediyoruz. Çünkü dert Ýslam dünyasýný bölmek, parçalamak ve birbirine düþürmek. Düþünün bizim aleyhimizde Irak'tan karþý açýklamalar geldi. Son dönemde Neçirvan Barzani olumlu, güzel bir açýklama yaptý. Ama Ýran'dan bile olumsuz açýklamalar geldi. Bizim Barýþ Pýnarý Harekatýmýzý tasvip etmediklerini söylediler" ifadelerini kullanýrken, "Kýrgýnlýk var herhalde" sorusuna ise, "Olmaz olur mu? Nasýl olmasýn. Bu kadar zamandýr vatandaþlarýmýzý, insanýmýzý teröristler sivil ve asker demeden þehit ediyorlar. Elimiz baðlý kalacak halimiz yok. Gereði neyse gereðini yapmamýz lazým. O zaman biz niye devletiz? O zaman bunca Silahlý Kuvvetler mensubunu niye biz güçlü tutmaya çalýþýyoruz? Suriye Milli Ordu-

su mesela Kim bunlar? Kýlýçdaroðlu'na göre terörist. Bana göre deðil. Onlar anlý þanlý, benim askerimle el ele, kol kola, omuz omuza orada kendi topraklarýný savunan gerçek manada diriliþ mücahitleridir. Ama bay Kemal'e sorarsan Suriye Milli Ordusu terörist. Sen nasýl dersin bunu? Sen böyle bir þeyi söyleyeceksen öbür tarafta bir tane malum terör örgütlerinin baþýnda olan güç var, onun için söyle" dedi. "Barýþ Pýnarý Harekatý'nda yanýmýzda yer almadýlar" Bir basýn mensubunun, "Salý günü grup toplantýsýnda 'Dostlarýmýz daha evvel hava savunma sistemlerini söküp götürdüler' ifadesini kullandýnýz. Yeni süreç sizce NATO parametlerini, algýlarýný dönüþtürür mü, deðiþtirir mi?" sorusuna Erdoðan, "3-4 Aralýk'ta Londra'da NATO Liderler Zirvesi olacak. Orada bu konularý çok açýk ve net gündeme getirmeyi planlýyorum. Ýlla savaþ olduðu zaman mý NATO devreye girer? 5. Madde savaþ olduðunda mý devreye girer? 5. Madde terörle mücadele esnasýnda devreye girmeyecek mi? Ben bunu Stoltenberg'e sordum. Þu ana kadar NATO en ufak bir adým atmadý. Hiçbir AB üyesi ülke Barýþ Pýnarý Harekatý'nda yanýmýzda yer almadý. En ufak olumlu açýklamalarý yok. Bunlar sadece 'Doðu Akdeniz'de petrol arama iþlerinde Türkiye'yi nasýl engelleriz?' gayreti içindeler. Nerede petrol var bunun gayreti içindeler. Biz böyle bir derdin peþinde deðiliz. Bizim bütün derdimiz þu anda Suriye ile ilgili olarak, bu ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüðüdür. Onun için de yaptýðýmýz tüm çalýþmalar, tüm müdahaleler ona yöneliktir. Temenni ederiz ki bunu inþallah süratle, kýsa zamanda neticeye ulaþtýrýrýz" cevabýný verdi. "Cumartesi Putin ile telefon görüþmemiz olacak" Son olarak, "ABD askerlerinin petrol alanlarýnýn etrafýnda kümelendiði görülüyor. Alandan çekilme vaatlerine raðmen özellikle petrol alanlarýnda görünmelerini nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna karþýlýk Erdoðan, "Ben aðýrlýklý olarak açýklamalarýmda Sayýn Trump'ýn ifadelerine dayalý olarak konuþuyorum. Sayýn Trump'ýn altýndaki emir-komuta zinciri içerisinde, yani memur sýfatýnda olanlarýn aðzýna bakmýyorum. Trump'ýn aðzýna bakarak konuþtuðum zaman Trump çekilecekler veya çekiliyoruz dediði için deðerlendirmemizi böyle yaptýk. Ama ondan sonra yaptýðým iki telefon görüþmesinde de tüm bu geliþmeleri kendisi ile paylaþtým. Kendileri de bu konunun üzerine eðileceðini söyledi. En sonunda Pence ve Pompeo'yu buraya gönderdi. Þu anda bizim heyetlerimiz Ruslarla da görüþüyor. Yine devam ediyoruz. Önceki akþam Trump ile görüþtüm. Cumartesi de Sayýn Putin ile telefon görüþmemiz olacak. Oradan da görüþmelerde bilgilerimizi alalým ki, ayýn 13'ünde yapacaðýmýz görüþmelerin altyapýsýný oluþturmuþ olalým" açýklamasýný yaptý. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

Akciðer kanserinin en büyük nedeni sigara Kansere baðlý ölümlerin baþýnda gelen akciðer kanseri sinsice ilerlediðinden ne yazýk ki ileri evreye gelinceye kadar anlaþýlmayabiliyor. Uzmanlar, akciðer kanserine yol açan en büyük etkenin yüzde 90 ile sigara olduðunu söylüyor.

Tüm dünyada hem erkeklerde hem de kadýnlarda kansere baðlý ölümlerin baþýnda gelen akciðer kanseri sinsice ilerlediðinden ne yazýk ki ileri evreye gelinceye kadar anlaþýlmayabiliyor. Acýbadem Altunizade Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Gülseren Saðcan, akciðer kanserine yol açan en büyük etkenin yüzde 90 ile sigara olduðunu söyledi. Bu tehlikeli kanser türüne karþý toplumda farkýndalýk yaratmak amacýyla Kasým ayý Akciðer Kanseri Farkýndalýk Ayý olarak ilan edilirken, Dr. Gülseren Saðcan akciðer kanserinin sinsi de olsa bazý sinyallerini verdi; önemli uyarýlar ve önerilerde bulundu. Akciðer kanseri akciðer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz olarak çoðalmasý sonucu oluþuyor. Tüm dünyada hem erkeklerde hem de kadýnlarda kansere baðlý ölümle-

rin en sýk nedeni olan akciðer kanseri, tüm kanser ölümlerinin yaklaþýk yüzde 20'sinden sorumlu. Gülseren Saðcan, akciðer kanserine sigara, yaþlanma ve asbest gibi faktörlerin yol açabildiðini belirterek, "Yüzde 90 ile en sýk görülen nedeni sigaradýr. Sigara dumanýnda 4 binden fazla kimyasal ve 70'den fazla kanser oluþumuna neden olan madde olduðu bilinmektedir. Günde içilen sigara miktarý ve sigara içmeye baþlama yaþýnýn erken olmasý kanser geliþme riskini artýrmaktadýr" diyor. Bununla birlikte, kendileri sigara içmediði halde pasif olarak sigara dumanýna maruz kalan kiþilerde de akciðer kanseri geliþme riskinin yüzde 20-30 oranýnda arttýðýný söyleyen Dr. Gülseren Saðcan, bir de olumlu haber veriyor: "Sigaranýn býrakýlmasý durumunda akciðer kanseri olasýlýðý giderek azalmakta ve býrakýldýktan 10-20 yýl sonra hiç sigara içmemiþlerin düzeyine inmektedir." Geçmeyen öksürüðünüzü dikkate alýn! Akciðer kanserinde görülen bulgu ve þikayetlerin oluþumu birkaç yýl sürebildiðinden hastalýk ileri evreye gelinceye kadar ne yazýk ki hasta tarafýndan fark edilmeyebiliyor. Örneðin sigara içen insanlar öksürüðün sigaraya baðlý olduðunu düþünerek çoðu zaman dikkate almadýðýndan bu da tanýda gecikmeye neden oluyor. Dr. Gülseren Saðcan "3 haftadan uzun süren öksürük varsa, öksürüðün karakterinde bir de-

Ergenin ilacý zaman kontrolü Çocuklarýyla iyi iletiþim kurmayan ve zamaný birlikte yönetmeyen ebeveynler, ergenlik döneminde ciddi sýkýntýlarla karþýlaþabiliyor. Psikolog Esma Kýnalý, iyi zaman yönetimi tavsiyesinde bulundu. VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikologu Esma Kýnalý, IKEA Bursa çalýþanlarýna çocuk ve ergen psikolojisi konusunda seminer verdi. Anne-babalarýn merak ettikleri sorularý yanýtlayan Esma Kýnalý, "Çocuklar özerklik, geliþim, öðrenme ve kabul görmeye ihtiyaç duyar. Özerklik, karar verme ve sorun çözme gibi birçok beceriyi içerir. Ýyi bir iletiþimle ve duygularýný anlayarak özerklik kazandýrabilirsiniz. Ýnsanýn motivasyonunu baþarýdan deðil, geliþimden saðladýðýný da bilmeliyiz. Çocuðun yaptýðý bir þeyle ilgili önce geri bildirim sonra öv-

ðiþiklik olmuþsa, öksürükle birlikte balgamla karýþýk kan geliyorsa bunlarýn akciðer kanserinin ilk belirtileri olabileceði akýlda tutulmalý ve mutlaka bir göðüs hastalýklarý uzmanýna baþvurulmalýdýr" diyor. Saðcan, akciðer kanserinin 5 önemli belirtisini þöyle sýralýyor; Öksürük Balgam çýkarma, kanlý balgam ve kan tükürme Nefes darlýðý Hýrýltýlý solunum Tekrarlayan akciðer enfeksiyonlarý Elektronik sigara ve nargile de ciddi risk faktörü! Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Gülseren Saðcan, "Akciðer kanserinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanýmýdýr. Sigara kadar, nargile ve elektronik sigara kullanýmý da hem KOAH hem de akciðer kanseri açýsýndan ciddi risk oluþturmaktadýr. Özellikle elektronik sigara; sigara içen kiþilere ve gençlere zararsýzmýþ gibi pazarlanýyor. Bu tuzaða düþmemek gerekir" diyor. Faruk ÞÝMÞEK

güyü seçin. Çocuðunuz böylece hem öðrenir hem de kabul görür. Çocuðumuz bizi duymuyorsa sorunun onun kulaklarýnda deðil, bizim aðzýmýzdan çýkanlarda olduðunu anlamalýyýz" dedi. Psikolog Kýnalý, ergenlik konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri de þöyle özetledi: "Ergenlikte beyin, arkadan öne doðru geliþmeye baþlar. Ön kýsým daha geç geliþir. Bu kýsým; düþünme, planlama, sonuçlarý öngörme ve dürtü kontrolü gibi görevleri üstlenir. Bu baðlamda ergenlik döneminde risk alma, dürtü kontrolünde zorlanma, ani patlamalar, yaptýðý þeyleri öngörememe gibi sorunlar yaþar. Bu dönemde ebeveynler, zamaný organize erme becerisini kazandýrýrken zor seçimlerde beraber düþünebilmelidir. Anne ve babalar bu davranýþlarý olumsuz þekilde yorumlamamalý, anlamaya çalýþmalýdýr. Ergenler spor, sanat ve kitap okumaya yoðunlaþtýrýlmalýdýr. Belirgin bir dikkat eksikliði varsa, uzun süredir içine kapanýk bir tavýr sergiliyorsa, iletiþim kurmakta zorlanýyorsanýz bir uzmandan yardým alabilirsiniz." ÝHA

09 Kasým 2019 Cumartesi

Yaþlanma belirtilerine dikkat Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, vücudun bazý bölgelerinin diðer bölgelere göre daha hýzlý yaþlanmaya baþladýðýný söyledi. Ayran, "Yaþlanmayý kýsaca þöyle tanýmlayabiliriz; Ýlerleyen zamanla birlikte hücre ve dokularda hastalandýrýcý ve ölümcül etkilerin kümülatif olarak birikmesiyle oluþan durumu 'yaþlanma süreci' olarak düþünebiliriz. Doðada hayvanlar nadiren yaþlanmaya baðlý ölürler. Vahþi doða koþullarý, açlýk, beslenme amacýyla öldürülme gibi nedenler hayvanlar için daha çok geçerli. Bu durumda 'yaþlanma' daha çok insanlarý ilgilendiren bir sorundur. Sorun olarak nitelendiriyorum çünkü yukarýdaki tanýmdan ilerlersek hücresel boyutta olan tüm bu durumlarýn fiziksel-duygusal-ruhsal sonuçlarý elbette olacaktýr" dedi. Dr. Ayran yaþlanma belirtilerini þöyle sýraladý: "Yüzümüz: Çünkü yüz vücudun en dikkat çeken bölgesidir. Bu nedenle yüzün yaþlanmasýný önlemek için doðru antiaging uygulamalar, güneþten-solaryumdan koruma, doðru beslenme çok önemlidir. Eller: Aman dikkat eller yaþýnýzý ' ele' vermesin ! Nemlendirme, koruma ve doðru antiaging bakýmlar uygulanmasý ellerin yaþlanmasýný geciktirir. Göz kapaklarý-Gözler: Göz çevresi en ince dokuya sahip olan yerlerdir. Zaman içerisinde göz çevresinde kas doku ve baðdoku gevþeyerek gözler daha küçük görünür ve göz kapaklarý sarkar. Boyun ve Dekolte: Boynumuz güneþ ve solaryumdan çok daha fazla etkilenir.Bu nedenle bu etkenlerden kaçýnýlmasý faydalý olur ve o bölgeye yönelik tedavilerden faydalanýlabilir. Dirsekler: Dirseklerimiz travmaya çok fazla maruz kalýr, nemlendirmek önemli ve özellikle masa baþý çalýþanlar dirsekleri daha az yaslayarak çalýþýrlarsa koruyucu bir önlem olabilir, o bölgeye yönelik yapýlacak yenileyici tedaviler de mümkündür. Saçlar: Yaþlandýkça saçlar sadece beyazlamaz, dökülür, zayýflaþýr, kurur. Doðal yað bakýmlarý ve düzenli olarak taramak evde yapabileceðiniz basit tüyolar arasýndadýr. Dokuyu saðlýklý ve taze tutmak için elimizde oldukça fazla bilgi var. Hem Batý Týp ekolüyle yetiþmiþ ama 10 yýldýr da Tamamlayýcý Týpla ilgilenen biri olarak bu bilgileri doðru ve sistemli kullanmanýn önemli olduðunu söyleyebilirim." ÝHA


HABER

09 Kasým 2019 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Nemrut Daðý’nda esrarengiz olay Vadi Doða Sporlarý Kulübü üyeleri, ziyaret ettikleri Nemrut Daðý'nda ilginç bir olayla karþýlaþtýlar. Daðýn kuzey kýsmýnda beliren ve gökkuþaðýný andýran sarý beyaz halkayý fotoðraflamaya çalýþan daðcýlar, halkanýn içerisinde sadece kendi yansýmalarýnýn olduðunu görünce þaþýrdý. Vadi Doða Sporlarý Kulübü üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsýn" sloganýyla bu kez Tatvan'a 25 kilometre mesafede bulunun Nemrut Daðý'na týrmanýþ gerçekleþtirdiler. Senede en az iki kez Nemrut Daðý'na týrmanan Vanlý daðcýlar, ilk kez ilginç bir olaya rastladýlar. Gökkuþaðýný andýran sarý beyaz halkayý fotoðraflamaya çalýþan daðcýlar, halkanýn içerisinde sadece kendi yansýmalarýnýn olduðunu görünce þaþýrdý. Vadi Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Ömer Demez, "Vadi Doða Sporlarý Kulübü ailesi olarak her hafta sonu ayrý bir alana etkinlik düzenliyoruz. Bu haftaki etkinliðimiz dünyanýn ikinci, Türkiye'nin birinci büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'ne bir etkinlik gerçekleþtirdik. Ýç alan göller bölgesini gezdikten sonra zirve yolculuðumuz baþladý. Hiç karþýlaþmadýðýmýz bir doða harikasý

bir durum yaþadýk zirvede. Kuzeydoðu tarafý tamamý sisle kaplý iken güneydoðu ve batý bölgesi sisten eser yoktu. Bulunduðumuz konum çanaðýn uç kýsmý. Nemrut krater çanaðýnýn iç kýsýmdan

esen rüzgar, kuzeydoðudan yükselen sisin çanaðýn iç kýsmýna yayýlmasýna izin vermiyordu. Dolayýsýyla çanaðýn sýrt boyunca bir tarafý güneþli iken, diðer taraf yoðun sis vardý. Sisin yanýnda daha da önemlisi ilginç bir olay yaþandý" dedi. "Ayný alanda olmamýza raðmen kimse kimseyi o yansýmanýn içinde görmüyordu" Sis bölgesinde gökkuþaðýný andýran sarý beyaz bir yansýmanýn olduðunu ifade eden Demez, "Sis bölgesinde gökkuþaðýný andýran sarý beyaz bir yansýma karþýmýza çýktý. Fakat herkes sadece kendini görebiliyordu. Hepimiz ayný alanda olmamýza raðmen kimse kimseyi o yansýmanýn içinde görmüyordu. Herkes fotoðraf çekti fakat yansýmada sadece herkes kendi fotoðrafýný çekebiliyordu. Anlatýlmasý, inanýlmasý zor. Ama çemberin dýþýnda olanlar görmüyordu. Ve dahasý yansýma çemberin arka kýsmýna geçildiðinde ise sade bir güneþ gibi görmüyordu, bu da videolarýmýzda mevcuttur" dedi. Nemrut'u gezdiklerini, kendilerine umduklarýndan daha fazla güzellik sunduðunu ifade eden Demez, "Vadi Doða Sporlarý Kulübü olarak keþfetmeye, gezmeye, gezdirmeye devam edeceðiz. Bize katýlýn þehir stresinden kurtulun. Bu doða gezilerimizle bir bilinç, farkýndalýk oluþturmak istiyoruz. Doðada canlý býrakmayan avcýlara dur demek, tarihi dokuyu yok eden define avcýlarýna dur demek, doðaya çöp býrakanlara dur demek. Doða ortak sevindirir, korumak zorundayýz, sahip çýkmak zorundayýz. Ýnsanoðlu olmadan da doða mükemmel yaþar. Ama doða olmadan insanýn yaþama þansý yoktur. Geleceðimizi yok etmeyelim" þeklinde konuþtu. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

MUHABÝRLER

SAYI: 11548

09 Kasým 2019 Cumartesi SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

YAZAR Hatice KAMER

SAYFA EDÝTÖRÜ Faruk ÞÝMÞEK

Ümit ÖZDAL Kerem DOÐAN Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09 Kasým 2019 Cumartesi

‘Çocuk A tletizm Þenliði’

Diyarbakýr'da Valilik ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan 'Çocuk Atletizm Þenliði' düzenlendi. Þenlikte konuþan Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, “Çocuklarýmýzýn gelecekte hem Diyarbakýr için hem de Türkiye için çok büyük baþarýlar elde edeceðimize inanýyorum.” dedi. Diyarbakýr Valiliði, Büyükþehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan 'Çocuk Atletizm Þenliði' düzenlendi. Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü Seyrantepe Atletizm Sahasý'nda gerçekleþtirilen þenliðe Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Baþkaný Fatih Çintimar, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, Gençlik Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir, atletizmde birçok ödül kazanmýþ milli sporcular, öðrenciler ve aileleri katýldý. Güzeloðlu, Çintimar ve Milli Sporcularla birlikte parkurlarda yarýþan öðrencileri izledi, baþarýlar diledi. Öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði Güzeloðlu, aileleri kýrmayýp sýk sýk hatýra fotoðrafý çektirdi. Milli Sporcular da hazýrlanan parkurlarda yarýþan öðrencilere eþlik ettiler. Þenlikte konuþan Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, "Gelecekte hem Diyarbakýr için hem de Türkiye için çok büyük baþarýlar elde edeceðimize inanýyorum. Bu coþkunuzun hiç bitmemesini, yüzlerinizdeki gülümsemenin hiç eksilmemesini, hayatýn her alanýnda bugün burada olduðu gibi çok mutlu olmanýzý istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler de biliyorum ki sporu çok seviyorsunuz. Buradaki coþkunuz onu gösteriyor. Diyarbakýr'ýn gelecekte þampiyonlarý Türkiye'nin þampiyonlarý olarak her birinizin Bayraðýmýzý gönderde, Ýstiklal Marþýmýzý da dünyanýn her köþesinde zirvede söyleteceðinizi hem spor açýsýndan hem ahlak açýsýndan örnek bir birey olacaðýnýza inanýyorum. Bugün burada anneleriniz babalarýnýzla birlikte çok büyük bir þöleni coþkuyu paylaþýyoruz. Diyarbakýr Valiliði ve Büyükþehir Belediyesi olarak gelecekte bu tip organizasyonlarýmýz devam edecek. 19 Nisan 2020 tarihinde Uluslararasý Sur CMYK

Yarý Maratonu Diyarbakýr'da koþulacak. Hem ülkemizin hem de dünyanýn sayýlý atletlerinin katýldýðý ama ayný on binlerin sporla atletizmle buluþtuðu bir büyük spor þöleni ve coþkusu yaþanacak. Diyarbakýr'ý tanýtan, Diyarbakýr'ýn güzelliklerini dünyaya ulaþtýran ama ayný zaman Diyarbakýr gençlerini sporla buluþturan bir büyük þölen olacak. Þimdiden onun hazýrlýðý içerisindeyiz. Valilik ve Büyükþehir Belediyesi olarak federasyonumuzla iþbirliði içerisindeyiz. Bu coþkunun hiç bitmemesi, her alan ve her zamanda daha iyiye gitmesini amaçlýyoruz. Sur Uluslararasý Yarý Maratonu da bunun çok önemli bir dönüm noktasý olacak" dedi. Güzeloðlu, þenliðin düzenlenmesini saðlayan Türkiye Atletizm Federasyonu'na ve katýlým gösteren Milli Sporcular, öðrenciler ile ailelerine teþekkür etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Baþkaný Fatih Çintimar ise Çocuk Atletizmini Diyarbakýr'dan baþlattýklarýný ve tüm Türkiye'de gerçekleþtirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kerem DOÐAN

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi