Page 1

‘Ben talip deðilim ama talep edilirse…’ Gerçekleþtirilen genel ve yerel seçimlerin son dönemlerdeki en popüler sözü kuþkusuz 'Benim bir talebim yok ama takdir edilirse de yok demem, görevden kaçmam' sözüdür. Yine bir seçim dönemi geldi ve yine piyasada bu sözü dillendiren çok sayýda kiþi boy göstermeye baþladý. Bu söyleme karþýlýk Baðlar Ýlçesinden Belediye Baþkan Aday Adayý olan Hüseyin Beyoðlu insanlarýn gönül verdikleri siyasi düþünceye nefer olmasý gerektiðinin altýný çizerek: "Ben istemiyorum ama teklif edilirse gibi saçma söylemleri dillendirenler samimi deðildi. Bir yere gönlünüzü vermiþseniz canla, baþla onunla olmalýsýnýz." dedi. Ahmet Beþenk’in Haberi 7’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

09 Kasým 2018 Cuma

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

10 ayda 37 ton esrar ele geçirildi

Ýmam nikahlý eþini vurdu Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bir kadýn dini nikahlý olduðu iddia edilen kiþi tarafýndan kendisini aldattýðý gerekçesiyle silahla vurularak yaralandý. Polis kaçan þahsýn yakalanmasý için bölgede operasyon baþlattý. Olayýn yaþandýðý daireyi güvenlik þeridiyle kapatan polis içeride incelemelerde bulundu. 3'DE

“Her yýl 300 kadýn hayatýný kaybediyor”

2008 yýlýndan günümüze þiddet neticesinde ölen kadýnlarý anmak için oluþturulan dijital anýta dikkat çeken Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Baþkaný Dr. Öðretim Üyesi Engin Eker, 2018 yýlýnda 310 kadýnýn hayatýný kaybettiðini söyledi. 10'DA

Diyarbakýr’da üretip dünyaya satýyorlar

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Baðýmlýlýkla Mücadele Komisyonu'na baþkanlýk ettiði toplantýda, son dönemlerde gerçekleþtirilen operasyon ve çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.Baðýmlýlýkla mücadele kapsamýnda çeþitli teknik çalýþma gruplarýn çalýþmalarýnýn kararlý ve sürekli bir þekilde devam ettiðini belirten Vali Güzeloðlu, bu teknik gruplarýn içinde uyuþturucunun en önemli mücadele çalýþma sahasýný oluþturduðuna deðindi. 2018 yýlýnýn ilk 10 ayýnda 2 bin 110 operasyon yapýldýðýný vurgulayan Vali Güzeloðlu, "Operasyonda 2

bin 374 þüpheli þahýs yakalanmýþ, bunlardan 460 þahýs tutuklanmýþtýr. Gerçekleþtirilen bu operasyonlarda 3 milyon 16 bin 747 kök hint keneviri, 14 ton 525 kilo 784 gram kubar esrar, 22 ton 768 kilo 209 gram toz esrar, toplam 37 ton 293 kilo 994 gram esrar maddesi, 89 kilo 16 gram eroin maddesi, 539 gram kokain maddesi, 9 kilo 147 gram metamfetamin maddesi, 40 bin 122 adet sentetik hap ele geçirilmiþtir. Ayrýca bu operasyonlarda çeþitli çap ve markalarda silah, mühimmat ve uyuþturucu ticaretinde kullanýldýðý deðerlendirilen para ele geçirilmiþtir." HABERÝ 2'DE

Diyarbakýr'da sertifikalý tohum üreten bir fabrika, dünyanýn çeþitli ülkelerine bu ürünleri ihraç etmeye baþladý. 200 kiþinin istihdam edildiði ve yýlda yaklaþýk 20 bin ton tohumun üretildiði fabrika, yurt dýþý talebine yetiþemez duruma geldi. 8'DE

Kanat önderleri devreye girdi, aileler barýþtýrýldý 5’DE


02

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09 Kasým 2018 Cuma

10 ayda 2 bin 110 operasyon Diyarbakýr'da son 10 ayda düzenlenen 2 bin 110 operasyonda, 3 milyon 16 bin 747 kök hint keneviri, 37 ton 293 kilogram esrar, 89 kilogram eroin 539 gram kokain, 9 kilo 147 gram metamfetamin maddesi ile 40 bin 122 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltýna alýnan 2 bin 374 þahýstan 460'ý tutuklandý. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Baðýmlýlýkla Mücadele Komisyonu'na baþkanlýk ettiði toplantýda, son dönemlerde gerçekleþtirilen operasyon ve çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Vali Güzeloðlu, uyuþturucu ile mücadelenin, dünya çapýnda baðýmlý sayýsýndaki hýzlý artýþý, uyuþturucu kaçakçýlýðýndaki yüksek kar payý, terör örgütlerinin bu kardan artan oranda pay almalarý ve teknolojik geliþmeler sonucu uyuþ-

turucu madde üretiminin kolaylaþmasý gibi sebeplerden dolayý küresel bir boyutta ele alýndýðýný söyledi. Baðýmlýlýkla mücadele kapsamýnda çeþitli teknik çalýþma gruplarýn çalýþmalarýnýn kararlý ve sürekli bir þekilde devam ettiðini belirten Vali Güzeloðlu, bu teknik gruplarýn içinde uyuþturucunun en önemli mücadele çalýþma sahasýný oluþturduðuna deðindi.

“Mem ile Zin”

2018 yýlýnýn ilk 10 ayýnda 2 bin 110 operasyon yapýldýðýný vurgulayan Vali Güzeloðlu, þöyle devam etti: "Operasyonda 2 bin 374 þüpheli þahýs yakalanmýþ, bunlardan 460 þahýs tutuklanmýþtýr. Gerçekleþtirilen bu operasyonlarda 3 milyon 16 bin 747 kök hint keneviri, 14 ton 525 kilo 784 gram kubar esrar, 22 ton 768 kilo 209 gram toz esrar, toplam 37 ton 293 kilo 994 gram esrar maddesi, 89 kilo 16 gram eroin maddesi, 539 gram kokain maddesi, 9 kilo 147 gram metamfetamin maddesi, 40 bin 122 adet sentetik hap ele geçirilmiþtir. Ayrýca bu operasyonlarda çeþitli çap ve markalarda silah, mühimmat ve uyuþturucu ticaretinde kullanýldýðý deðerlendirilen para ele geçirilmiþtir." AMATEM VE ÇAMATEM BÝNALARI YAPILIYOR Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmalarda, il genelinde okul ve kurumlarda çalýþan 835 rehber öðretmene yönelik Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele eðitiminin verildiðini aktaran Vali Güzeloðlu, þu ifadeleri kullandý: "Her okulumuzun okul polisi belirlenmiþ ve bu ekiplerle okul yönetimlerinin irtibatlý olmasý saðlanarak, okul çevre güvenliði saðlanmýþtýr. Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmalarda ilimizde 30 yataklý Alkol Madde Baðýmlýlýðý Tedavi Merkezi, 20 yataklý yeni Çocuk Ergen Madde Baðýmlýlýðý Tedavi Merkezi ihalesi yapýlmýþ olup 27 Mart 2018 tarihinde bu merkezlerin yapýmýna baþlanmýþtýr. Uyuþturucuyla mücadele ülkemizin tamamýnda olduðu gibi ilimizde de büyük bir kararlýlýkla devam etmekte olup, bütün vatandaþlarýmýzýn bu konuda daha duyarlý olmalarý gerektiði düþünülmektedir." ÝHA

Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu yeni sezonun üçüncü oyunu ‘Mem ile Zin’ oyunuyla tiyatro severlerin karþýsýna çýktý. Cahit Sýtký Tarancý Kültür merkezi Orhan Asena sahnesinde sezonu "Entrikalý dolap komedyasý" ile açan Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu, tiyatro meraklýlarýný "bu kez Mem ile Zin isimli yeni bir oyunla buluþturdu. Cuma Boynukara'nýn kaleme aldýðý Fýrat Aygün'ün yönettiði "Mem ile Zin" oyunu "Mem ile Zin'in kalpleri sýzlatan ve newroz ateþiyle yanýp bir daha sönmeyen Mezopotamya'nýn dillere destan olmuþ yüzlerce yýllýk aþký.. Dilden dile,nesilden nesile geçen bugünlere büyüyerek gelen destaný anlatýyor. Ýhsan ÖZDEMÝR


09 Kasým 2018 Cuma

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Mahsun Kýrmýzýgül’e HIRSIZ ÞOKU Mahsun Kýrmýzýgül'ün annesinin Ýstanbul Etiler'deki evinde hizmetçi olarak çalýþan Türkmenistan uyruklu kadýn evden bir buçuk milyon lira çaldý. Kadýn eþiyle birlikte Ankara'da kýskývrak yakalandý. Mahsun Kýrmýzýgül'ün 90 yaþýndaki annesinin Etiler'deki evinde

bir hafta önce hizmetçi olarak iþe baþlayan Türkmenistan uyruklu kadýn evdeki bir buçuk milyon lirayý çalarak kaçtý. Olayla ilgili çalýþma baþlatan polis ekipleri, kadýný ve kocasýný Ankara'da paralarla birlikte yakaladý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA

Ýmam nikahlý eþini vurdu Diyarbakýr Baðlar ilçesinde yaþayan 20 yaþýndaki kadýn dini nikahlý olduðu iddia edilen þahýs tarafýndan kendisini aldattýðý gerekçesiyle silahla vuruldu. Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bir kadýn dini nikahlý olduðu iddia edilen kiþi tarafýndan kendisini aldattýðý gerekçesiyle silahla vurularak yaralandý. Olay Merkez Baðlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarýnda meydana geldi. Bir apartmanýn zemin katýnda ikamet eden 20 yaþýndaki kadýn dini nikahlý olduðu iddia edilen þahýs tarafýndan kendisini aldattýðý gerekçesiyle silahla vuruldu. Silah sesini duyan komþularýn haber vermesi olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralý kadýn yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Polis kaçan þahsýn yakalanmasý için bölgede operasyon baþlattý. Olayýn yaþandýðý daireyi güvenlik þeridiyle kapatan polis içeride incelemelerde bulundu. Bacaðýndan vurulan kadýnýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken olayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA

Kablo hýrsýzlarýna operasyon Diyarbakýr'ýn aralarýnda bulunduðu Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen

kablo hýrsýzlýðýyla ilgili operasyonda 14'ü Ýstanbul'da olmak üzere toplam 18 kiþi gözaltýna alýndý. Samsun Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Bürosu ekipleri, Samsun merkez ile Kavak ilçesinde kablo hýrsýzlýðýyla ilgili yaptýklarý teknik ve fiziki takip sonucu 2 ay süren çalýþmalarda bu sabah Samsun merkezli Ýstanbul, Ordu, Diyarbakýr illerinde eþ zamanlý operasyon düzenledi. 60 ayrý ekip ile 200 polisin katýldýðý operasyonda, Samsun'da 2 kiþi, Ýstanbul'da 14 kiþi, Ordu ve Diyarbakýr'da ise 1'er kiþi olmak üzere toplam 18 kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslarýn Samsun merkez ile Kavak ilçesinde, Çorum, Eskiþehir, Bursa ve Sakarya'da da fabrika, iþ yeri ve elektrik tesislerinden kablo çaldýklarý ortaya çýktý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. ÝHA

47 yabancý uyruklu kaçak yakalandý Van'da yapýlan çalýþmalar sonucunda yurda yasadýþý yollardan girdikleri belirlenen 47 kaçak þahýs yakalandý. Van Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Gevaþ Ýlçe Emniyet Amirliði görevlilerince Gürpýnar Kavþaðý'nda durdurulan bir araçta arama

yapýldýðý belirtildi. Aramada, yurda yasadýþý yollardan giriþ yapan 34 Afganistan ve 13 Pakistanlý olmak üzere toplam 47 kaçak þahýs yakalandý. Göçmen kaçakçýlýðý yapan R.K. isimli þüpheli ise, çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklandý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

09 Kasým 2018 Cuma

Fiyat denetimi Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi zabýta ekipleri, büyük market zincirleri baþta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi zabýta ekipleri, büyük market zincirleri baþta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimlerini aralýksýz sürdürürken, yapýlan denetimlerde ürünlerin raftaki ve kasadaki fiyatlarý, karþýlaþtýrýlýrken yerli malý etiketleri de kontrol ediliyor. Döviz kurlarýndaki hareketlilik sonrasý bazý ürünlerdeki fahiþ fiyat artýþýný önlemek amacýyla Bismil Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleþtirdi. Marketlere girerek reyonlarý gezen ekipler, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artýþý, gramaj eksikliði ve yerli malý etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde bazý ithal ürünlere yerli üretim logosu konulduðunu tespit eden zabýta ekipleri, bu konuda market görevlilerine uyarýlarda bulundu. Ekipler ayrýca, tespit ettikleri bazý ürünlerin 1 ay önceki fiyatlarýný da isteyerek fiyat farklýlýklarýný karþýlaþtýrdý. Marketlerde alýþveriþ yapan vatandaþlar da zabýta ekiplerinin denetimlerinden son derece memnun olduklarýný belirterek, bu uygulamalarýn döviz kurlarýndaki artýþtan dolayý fýrsatçýlýk yapan firmalara engel olacaðýný belirtti.

Yapýlan denetimleri deðerlendiren Bismil Belediyesi Zabýta Müdürü Arap Karademir, 'Haksýz Ticari Uygulamalar Yönetmeliðindeki' son deðiþiklikle döviz kuruna baðlý olarak fiyat artýþý yapýlmamasý gerektiði belirtilmesine raðmen bazý firmalarda fahiþ fiyat artýþlarý yaptýklarý yönünde kendile-

Kartpostallýk görüntüler

rine ihbar edilmesi gerektiðini belirterek, bunlarla ilgili hem denetim yapmak hem de bilgi vermek üzere kontrolleri arttýrdýklarýný ve eski fiyatlarla yeni fiyatlarý karþýlaþtýrarak fiyat artýþýna sebep olduysa idari para cezasý kesilmesi söz konusu olacaðýný dile getirdi. Ümit ÖZDAL

Sonbahar mevsimi her yerde olduðu gibi Bitlis ve köylerinde de farklý güzellikleri ortaya çýkarýyor. Özellikle ormanlýk alanlarda ve köylerde oluþan manzaralar, kartpostallýk görüntüler oluþturuyor. Bitlis ve baðlý köylerde yazýn ayrý, sonbaharda ayrý bir güzelliðe bürünen doða, fotoðraf sanatçýlarýnýn da ilgisini çekiyor. Seyrine doyumsuz sonbahar manzaralarý, kartpostallýk görüntülerle kendisine hayran býrakýyor. Bitlisli Fotoðraf Sanatçýsý Ercan Çaðlayan, merkeze baðlý Dörtaðaç köyünde arþivi için sonbahar fotoðrafý çekerken, ayný zamanda fotoðrafçýlarý kente davet etti. Köyde birçok sonbahar fotoðrafý çeken Çaðlayan, Bitlis'in tanýtýmý için dýþarýdan gelecek olan fotoðrafçýlara gönüllü rehberlik yapabileceðini söyledi. Çaðlayan, "Bugün Dörtaðaç köyündeyiz. Bu köyümüzde sonbaharýn tüm renklerini bir arada görebiliyoruz. Bu hazan mevsiminin güzelliklerini görüntüleyip belgeliyoruz. Her mevsimin kendine göre güzellikleri var, biz de sonbaharý çok sevdiðimizden bu doða güzelliklerini arþivlemek istedik. Bir yandan fotoðraflarýmýzý çekerken, diðer yandan ilimizi, köylerimizi tanýtýyoruz. Dýþarýdan gelen insanlar böyle bir doða güzelliðini baþka yerlerde görmediklerini söylüyorlar" dedi. ÝHA

3 bin 500 kiþiye drone eðitimi Ýnsansýz Hava Araçlarýnýn (ÝHA) yaygýnlaþmasýyla beraber doðan eðitim ihtiyacýný karþýlamak amacýyla ilk baþlarda gönüllülük esasýna göre kurulan Drone Türk Grubu, Türkiye'nin deðiþik þehirlerinde bugüne kadar 3 bin 500 kiþiye eðitim verdi. Türkiye'de hemen her sektörde kullanýlmaya baþlanan Ýnsansýz Hava Araçlarý (ÝHA) için kamu kurum ve kuruluþlarý da çaða ayak uydurmak amacýyla drone uçurmaya baþladý. Kullanýmý için eðitim ve ehliyet gereken droneler için doðan eðitim ihtiyacýný karþýlamak amacýyla ilk baþlarda gönüllük esasý ile kurulan Drone Türk Grubu, 2015 yýlýndan beri verdiði eðitimlerde yaklaþýk 3 bin 500 kiþiye eðitim verdi. Diyarbakýr'da da Drone Türk Grubu tarafýndan DSÝ. 10. Bölge Müdürlüðü toplantý salonunda 60 kiþilik bir gruba 4 günlük eðitim sonunda ehliyetleri verildi. Drone Türk Grubu eðitimcisi Gürhan Ünses, 2015 yýlýndan beri ÝHA eðitimleri verdiklerini belirterek, "Yaklaþýk 3 bin 500 katýlýmcýmýzla beraber bu 120'nci eðitimimiz. Büyük bir kitleye ulaþtýk. Gönüllülük esasý ile kurmuþ olduðumuz bu grupta ÝHA kullanýcýlarýna Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðünün kurallarý çerçevesinde bildiklerimizi ve Türkiye'de ÝHA'larýn nasýl kullanýlmasý gerektiðini elimizden geldiðince anlatmaya çalýþýyoruz. Yeni kullanýcýlarýn Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðünün kurallarýna uygun bir þekilde sahalarda izinleriyle beraber uçmalarýný tavsiye ediyoruz. Diyarbakýr DSÝ 10. Bölge Müdürlüðüne de bize sunduðu imkandan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. ÝHA


HABER

09 Kasým 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Kanat önderleri devreye girdi, aileler barýþtý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesi, Üçtepe Mahallesinde geçen hafta Ayaz ve Özbek aileleri arasýnda pamuk hasat makinesi yüzünden çýkan kavgada 12 kiþinin yaralamasýnýn ardýndan baþlayan husumet, Bismil'deki kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu.

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesi, Üçtepe Mahallesinde geçen hafta Ayaz ve Özbek ailelerinin arasýnda pamuk hasat makinesi yüzünden çýkan kavga nedeniyle oluþan husumet, Üçtepe'de ikamet eden Bismil'in önemli kanaat ön-

Çüngüþ ilçesine Z Kütüphane Diyarbakýr'ýn Çüngüþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Zenginleþtirilmiþ Kütüphane (Z Kütüphane) projesi kapsamýnda ÝMKB 75. Yýl Yatýlý Bölge okuluna kütüphane yaptýrýldý. Z Kütüphanenin açýlýþýna Ýlçe Kaymakamý Mehmet Durgut, Belediye Baþkaný Zübeyir Arslanca, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Cevat Baran ve kurum amirleri katýldý. Kaymakam Mehmet

derlerinden Molla Ýbrahim Durmuþ, Maruf Yüksel, Ferit Altay ve Nuri Bilmedi'nin araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Üçtepe camisinde yapýlan barýþ merasiminde okunan Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan Bismil'in önemli kanaat önderlerinden Molla Ýbrahim Durmuþ, iki aile arasýnda güzel bir barýþ olduðunu, önemli olan bu barýþýn devam etmesi olduðunu belirtti. Durmuþ, "Her iki ailenin birbirlerine karþý her hangi bir düþmanlýðý týrmandýrmanýn içerisinde deðildir. Bunun için bu barýþ inþallah hayýrlara vesile olur. Bilhassa bölgemiz diken üzerinde onun için barýþa baþlamak barýþla iþi bitirmek iyidir. Bu çok güzel bir manzara, bugün birbirimizi vurarak taziyelerimize gelmektense böyle bir barýþ toplantýsýnýn meydana gelmesi çok daha güzel ve gurur vericidir. Allah hepimizi hak yola getirsin sulhu aramýzda eksik etmesin" dedi.

Durgut ve Belediye Baþkaný Zübeyir Arslanca açýlýþtan önce Yatýlý Bölge Ortaokulu öðrencilerine yemek servislerini yaparak öðrencilerle sohbet edip birlikte yemek yedi. Açýlýþta konuþan Kaymakam Durgut, bölgenin tek yatýlý okulu olan ÝMKB 75. Yýl Yatýlý Bölge Ortaokuluna þartlarý elveriþsiz bölgelerden gelen öðrencilerin bulunduðunu, böyle modern imkanlarla donatýlan kütüphanede okumanýn keyfini ve bilgiyi keþfetmenin heyecanýný yaþamalarýnda öðrencilere yeni imkanlar sunan okuma kültürlerinin geliþmesini saðlayacak, zeka oyunlarýna bir sürü teknik imkanlarýn bulunduðu kütüphanede hem okulun hem ilçede bulunan diðer öðrencilerin de faydalanabileceðini belirtti. Kaymakam Durgut, Belediye Baþkaný Arslanca ve beraberindekiler, öðrenciler ile birlikte kitap okuma etkinliðine katýlarak birlikte güzel vaÝHA kit geçirdi.

Köyde 30 yýldýr herhangi bir husumet yaþamadýðýný aktaran Kanaat önderlerinden Maruf Yüksel ise "Allah'ýn izniyle bugün bir sünneti yerine getirmiþ olduk. Ayaz ve Özbek ailelerinin özür ve barýþ talebini büyük bir olgunluk içerisinde kabul ettikleri için çok teþekkür ediyorum. Bizlere kin, nefret, düþmanlýk yakýþmaz. Birbirimize düþmanca davranmak islamiyette yoktur. Bizler, Hz. Muhammed Mustafa ümmetiyiz" dünyada kibir, savaþ, yalan, þeytani düþünce hem dünyamýzý, hem ahiretimizi cehenneme çevirir" diye konuþtu. Ayaz ve Özbek ailelerin temsilcileri ise husumeti sona erdirenlere teþekkür ederek sonuna kadar her iki ailenin dost olarak kalacaðýný söyledi. Daha sonra Kuraný kerimin altýnda yürüyen Ayaz ve Özbek aileleri birbirlerine sarýldýktan sonra ve Molla Ýbrahim Durmuþ'un okuduðu dua ile sona erdi. Ýhsan ÖZDEMÝR

Kýrsal mahallelerde incelemelerde bulundu Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Kaymakamý Nazlý Demir, kýrsal mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaþlarýn taleplerini dinledi. Kaymakam Nazlý Demir, beraberinde Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Ahmet Seyhun, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Bozdoðan, milli eðitim þube müdürleri ile kýrsal mahallelerde incelemelerde bulundu. Arabük mahallesini de ziyaret eden Demir ve beraberindekileri Arabük Mahalle Muhtarý Mehmet Fikret Çeri ve mahalle sakinleri karþýladý. Mahalle sakinlerinin sýkýntýlarýný dinleyen ve taleplerini not alan Kaymakam Demir, "Taleplerin çözümü noktasýnda ilgili daire amirlerine gerekli talimatlarý vererek konularýn takipçisi olacaðýz" dedi. Arabük Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Nazlý Demir sý-

nýflarý dolaþarak öðrencilerden kendilerinden bir istekleri olup olmadýðýný sordu. Demir, öðrencilere bol, bol kitap okumalarý yönünde tavsiyelerde bulundu. Mahalle sakinleri gerçekleþtirilen ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Demir ve beraberindekilere teþekkür etti. Kaymakam Demir ve beraberindekiler, sorunlarý yerinde görmek için sahada incelemelerde bulunduktan sonra mahalleden ayrýldý. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

09 Kasým 2018 Cuma

“Gönüllerimiz çoraklaþtý, çölleþti, karardý” Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Dünya Þehircilik Günü Kapsamýnda Çevre Þehir ve Kültür Baþkanlýðý Eðitim ve Ýstiþare Toplantýsýna katýldý. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen toplantýda konuþma yapan Erdoðan, "Binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleþti, altyapýlar geliþti fakat gönüllerimiz çoraklaþtý, çölleþti, karardý. Geçtiðimiz 16 yýlda insanýmýzýn hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdik ama maalesef bu gönül çoraklaþmasýnýn önüne geçmekte tam baþarýlý olamadýk. Önümüzdeki dönemde gücümüzü ve imkanlarýmýzý gönüllerimizi zenginleþtirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hýzlandýrmak için daha çok kullanacaðýz" diye konuþtu. "Fatih ne güzel söylemiþ: 'Hüner bir þehr bünyâd etmektir; Reâyâ kalbin âbâd etmektir' sözü hem hükümetteki hem de belediyelerdeki çalýþmalarýmýzda bizim rehberimiz olacaktýr" diyen Erdoðan, "Siyasi parti olarak icraatlarýmýzýn önceliðini milletimizin ihtiyaçlarý belirliyor. AK Parti olarak iktidara geldiðimizde karþýmýzda her alanda olduðu gibi çevre, þehir ve kültür konusunda da sorunlu bir ülke bulduk ve kollarý sývadýk, çalýþmalara baþladýk. Milletimiz baþýný sokacak ev bulamýyordu, TOKÝ vasýtasýyla 837 bin konut inþa ederek özel sektöre de örnek teþkil eden bir þehircilik hamlesi baþlattýk. Bu süreçte ülkemize en büyük katkýlarýmýzdan biri de; Selçuklu, Osmanlý ve modern mimari yaklaþýmýnýn sentezi yeni projeler geliþtirmiþ olmamýzdýr. Genel Merkez binamýzdan Cumhurbaþkanlýðý Külliyesine kadar projesinde söz sahibi olduðumuz tüm binalarýn bu mimariye göre inþa edilmesini saðladýk. Dikkat ederseniz bizim bu eserlerimizin mimarisinde bunu görürsünüz. Þimdi bu anlayýþý TO-

KÝ'nin tüm projelerine yansýtýyor, yerel mimariyle modern ihtiyaçlarý bütünleþtiren projelerle þehirlerimizi donatýyoruz. Kentsel dönüþüm çalýþmalarýnda öncelikle büyük þehirlerimizin etrafýný bir ur gibi saran gecekondu bölgeleriyle, çirkin olduðu kadar saðlýksýz binalardan oluþan semtleri hedefledik. Buralar inþaat kalitelerinin kötü olmasý sebebiyle ayný zamanda depremde zarar görme riskinin de yüksek olduðu yerlerdir. Þu anda 53 farklý ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalýþmalar sürüyor. Bu kapsamda 30 ilimizde 133 kentsel dönüþüm ve geliþim alaný belirledik. Ýmar barýþý ile ülkemizin her köþesine yayýlmýþ olan 13 milyon imarsýz birimin hukuki sorununun, yani buralarýn kullanýcýsý olan vatandaþlarýmýzýn devletle ihtilafýný çözmeyi hedefliyoruz. Bu sýkýntýlý yerlerin yarýsý imar barýþýndan faydalanacak gibi görünüyor. Bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine, fýrsata çevirmesine asla göz yummuyoruz" ifadelerini kullandý. Çevrenin korunmasý konusunda da çok önemli icraatlar gerçekleþtirdiklerinin altýný çizen Erdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Verdiðimiz destekler ve teþvikler ile nüfusumuzun 4'te 3'ünün katý atýk depolama hizmetinden faydalanabilmesini temin ettik. Atýk su hizmeti verilen belediyelerin nüfusa oraný da yüzde 85'i geride býraktý. Mavi bayraklý plajlarýmýzýn sayýsý 459'u buldu. Sýfýr atýk projesi hýzla yaygýnlaþýyor. Doðalgazýn yaygýnlaþmasýyla þehirlerimizin hava kirliliði sorunu önemli ölçüde çözüldü. Þu anda 3 vilayetimiz kaldý. Büyük ihtimalle yýl sonuna kadar onu da bitireceðiz. Ayný þekilde; yeþilin, aðacýn, ormanýn, suyun korunmasý hususunda da tarihi yatýrýmlara imza attýk. Bereketli ovalarýmýzý koruma altýna alýyoruz. Bugüne kadar toprak büyüklüðü 69

milyon dekarý bulan 243 ovamýzý bu kapsama dahil ettik. Orman varlýðýmýzý 22,3 milyon hektara çýkardýk. Ýktidarlarýmýz döneminde 4 milyar fidaný toprakla buluþturduk. Fidan üretimimizi yýlda 350 milyona yükselttik. Böylece topraklarýmýzýn erozyonla sulara karýþýp gitmesinin önüne geçiyoruz. Ýnþa ettiðimiz 538 yeni baraj ve 247 yeni gölet ile azgýn sulara gem vurduk. Böylece su depolama kapasitemizi 166 milyar metreküpe çýkartarak en kurak yýlda bile vatandaþlarýmýzýn ve topraklarýmýzýn susuz kalmasýný önledik. Mersin'den Kýbrýs'a döþediðimiz su hattý projesi kendi alanýnda dünyada ilktir. GAP'ý büyük ölçüde tamamlarken, Konya'daki Mavi Tünel Projesini hizmete sunduk." ÝHA

Tarihi mekanlar fotoðraf ile sergilendi

Üreticilere badem soyma makinesi Yerel üreticiyi desteklemek için çeþitli çalýþmalar yürüten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, üreticileri teþvik etmek amacýyla Badem Yetiþtiricileri Birliði'ne badem soyma makinesi hibe etti. Yerel üreticileri desteklemek için Muhtarlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'ný kuran ve çeþitli çalýþmalar yürüterek çiftçilere destek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Eðil'de yýlda 52 ton badem üreten Badem Yetiþtiricileri Birliði'ne badem soyma makinesi hibe etti. Badem soyma makinesi, Büyükþehir Belediyesi yetkilileri tarafýndan Yeniköy Dolum Tesisinde Ba-

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, “Binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleþti, altyapýlar geliþti fakat gönüllerimiz çoraklaþtý, çölleþti, karardý. Geçtiðimiz 16 yýlda insanýmýzýn hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdik ama maalesef bu gönül çoraklaþmasýnýn önüne geçmekte tam baþarýlý olamadýk” dedi.

dem Yetiþtiricileri Birliði üyelerine tutanak karþýlýðýnda teslim edildi. 1.5 kilovat motor gücüne sahip ve saatte yaklaþýk bir ton badem soyabilen makine traktör ve elektrik ile çalýþtýrabilir. Makinanýn giriþ haznesindeki helezon sayesinde bademi soyucuya otomatik sürecek ve badem boyutuna göre hassas boyut bulunuyor. Makinanýn kabuksuz badem üretimini önemli ölçüde artýracaðýný belirten birlik üyeleri, Büyükþehir Belediyesi'ne çiftçilere verdiði destekten dolayý teþekkür ettiler. Kerem DOÐAN

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan "Manevi Mekanlarýmýzdan Güzel Kareler" projesi kapsamýnda 40 öðrenci tarihi mekanlarý gerzek fotoðraf çekip sergi yaptý. Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen proje kapsamýnda Vakýf Ýmam Hatip Ortaokulundan 40 öðrencisi tarihi mekanlarý gezdirilerek çektikleri fotoðraflardan sergi açýldý. 40 öðrencinin katýldýðý gezide Çanakkale, Eðil, Ergani, Sur, tarihi ve turistik yerlerinin fotoðraflarý çekildi. Bu mekanlarda öðrenciler çektikleri fotoðraflarla Baðlar Halk Eðitim Merkezi spor salo-

nunda sergi açtý. Sergi açýlýþýna Baðlar Kaymakamý Barýþ Demirtaþ, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fikret Elaltuntaþ, Halk Eðitim Müdürü Umut Özekinci, Baðlar Nüfus Müdürü Nimet Eren ve öðrenciler katýldý. Sergide bir fotoðrafta Kaymakam Barýþ Demirtaþ'a hediye edildi. ÝHA


09 Kasým 2018 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

‘Ben talip deðilim ama talep edilirse…’ Gerçekleþtirilen genel ve yerel seçimlerin son dönemlerdeki en popüler sözü kuþkusuz 'Benim bir talebim yok ama takdir edilirse de yok demem, görevden kaçmam' sözüdür. Yine bir seçim dönemi geldi ve yine piyasada bu sözü dillendiren çok sayýda kiþi boy göstermeye baþladý. Bu söyleme karþýlýk Baðlar Ýlçesinden Belediye Baþkan Aday Adayý olan Hüseyin Beyoðlu insanlarýn gönül verdikleri siyasi düþünceye nefer olmasý gerektiðinin altýný çizerek: "Ben istemiyorum ama teklif edilirse gibi saçma söylemleri dillendirenler samimi deðildi. Bir yere gönlünüzü vermiþseniz canla, baþla onunla olmalýsýnýz." dedi. AHMET BEÞENK 'Ýstemem yan cebime koy diyenlerin sayýsý her geçen gün artmaya devam ediyor. Son dönemlerin popüler realitesi olan 'Benim bir talebim yok ama takdir edilirse de yok demem, görevden kaçmam' sözüne karþýlýk son noktasý daha önce Ak Parti'de Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Baðlar ilçe eski Baþkaný Hüseyin Beyoðlu koydu. Beyoðlu bu tarz söylemlerle siyasette yer edinebilecek düþünceye sahip olanlarýn asla samimi olmadýklarýnýn altýný çizerken þunlarý belirtiyor: "Bu cümle baþlý baþýna bir skandal zaten. Eðer siz bir davaya gönül vermiþseniz onun neferi olmalýsýnýz. Þahsým Ak Partinin bir neferi olduðum içindir ki bugün herkesten önce gidip, en ön safta

belediye baþkan aday adaylýðý için baþvurumu yaptým." diyerek belkide en güzel göndermeyi yaptý. 24 Haziran tarihinde gerçekleþtirilen genel seçimlerde AK Parti 3 Bin kiþinin üze-

rinde aday adaylýðý baþvurusu ile yeni bir rekor kýrmýþtý. Bu kez de Mart 2019 yerel seçimleri için de verilen startýn sonucu oldukça merak ediliyor. Daha önce yüzde 10'larda olan Ak Parti Baðlar Ýlçesinin oylarý kademeli olarak 2013-2014 yýllarýna kadar yüzde 32'lere yükselse de daha sonra umulan performans Hüseyin Beyoðlu'nun görevden ayrýlmasý ile birlikte 24 Haziran seçimlerinde oylarýn yüzde 21'lere düþtüðü görüldü. Hal böyleyken Yüzde 30'larýn üzerinde bir oy potansiyeline Ak Parti Baðlar ilçesinde sahip olan Hüseyin Beyoðlu, çevresindeki ve partideki talebin sürekli artmasý münasebeti ile Baðlar ilçesinde Ak Parti Belediye Baþkan Aday adaylýðý için baþvurusunu gerçekleþtirdi. Baðlar ilçesinde gerçekleþtirilen ilk baþvuru olmasý asabiyle de örnek olmasý için örnek teþkil etmesini istediðini dile getiren Beyoðlu: "Önümüzde Belediye seçimleri bulunmakta, þahsýmda Ak Partinin kurulduðu günden bu güne deðin içerisinde bulunan bir neferi olarak bu kutlu çalýþmada yer almak istedim. Baþvuru yapmamdaki en büyük etken partimizin her kademesinde görev almýþ biri olmam asabiyle ve Baðlar ilçe teþkilatýmýzýn tüm katmanlarý ve gençlerimizin ýsrarlý yaklaþýmlarý aday adayý olmamda etken oldu. Daha önce Partimizde Ýl Baþkan yardýmcýlýðý, Ýlçe Baþkanlýðý dahil olmak üzere birçok alanda görev almýþ biri olarak Baðlar ilçemizin hassasiyetlerini çok iyi bilmekle birlikte ciddi bir çevremizde bulunmaktadýr. 2013-2014 yýllarý arasýnda almýþ olduðumuz yüzde 31'lik oranýn daha bir yukarýlara çekilmesi için bayraðý benden sonraki çalýþma arkadaþýmýza isteyerek devrettim. Baðlar ilçemizde yaratmýþ olduðumuz sinerjiyi ciddi bir enerjiye evirmek için ise Baðlar ilçesinde Belediye Baþkan aday adaylýðýmý bugün resmen yaptým ve tesadüf bu ki ilk baþvuru yapmak yine bana kýsmet oldu.


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

09 Kasým 2018 Cuma

Diyarbakýr’da üretip dünyaya satýyorlar Diyarbakýr'da sertifikalý tohum üreten bir fabrika, dünyanýn çeþitli ülkelerine ihracat gerçekleþtiriyor. Sözleþmeli üretim yapan çiftçiler dahil yaklaþýk 200 kiþiye istihdam saðlayan fabrika, yurt dýþý talebine yetiþemez duruma geldi. Yýllýk 20 bin ton tohum üretilen fabrikanýn büyütülmesi için çalýþmalara baþlandý. Diyarbakýr'da sertifikalý tohum üreten bir fabrika, dünyanýn çeþitli ülkelerine bu ürünleri ihraç etmeye baþladý. 200 kiþinin istihdam edildiði ve yýlda yaklaþýk 20 bin ton tohumun üretildiði fabrika, yurt dýþý talebine yetiþemez duruma geldi. Diyarbakýr'da yaklaþýk 2 yýl önce 5 milyon lira maliyetle kurulan sertifikalý tohum üretim fabrikasý, 2 yýlda dünyanýn farklý ülkelerine tohum ihraç etmeye baþladý. Yýllýk 20 bin ton civarýnda yapýlan üretimin yetersiz kalmasý üzerine þirket yetkilileri fabrikalarýný büyütme kararý aldý. Yýllýk 20 bin ton üretim ile 200 kiþilik istihdam sayýsýný ikiye katlamayý düþünen fabrika, kentin lokomotifi haline geldi. Konu ile ilgili Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine açýklamalarda bulunan Meya Tohumculuk Fabrikasý Genel Müdürü Nihat Devrim

Çelik, sertifikalý tohum ürettiklerini, bu tohumun kalitesinin devlet tarafýndan garanti edildiðini söyledi. 2016 yýlýnda fabrikayý Organize Sanayi Bölgesi 3. etapta yaklaþýk 5 milyon liralýk bir harcama ile kurduklarýný aktaran Çelik, fabrikalarýnýn 12 bin metrekarenin üzerine kurulu 3 bin 200 metrekare kapalý alandan oluþtuðunu, burada da yýllýk yaklaþýk 20 bin ton üretim elde ettiklerini ifade etti. Fabrikalarýnda aðýrlýklý olarak buðday tohumu ürettiklerini, bunun yanýnda arpa, kýrmýzý mercimek ve nohut tohumunu da ürettiklerini dile getiren Çelik, þöyle konuþtu: "Halihazýrda 15 teknik personelimiz var. Dönemsel olarak da 20'ye yakýn iþçi fabrika alanýnda çalýþýyor.

Bunun yanýnda bize baðlý olarak sözleþmeli üretim yaptýðýmýz 150 civarý sözleþmeli çiftçimiz mevcuttur. Burada ürettiðimiz sertifikalý tohumlarý biz aðýrlýklý olarak Ortadoðu'ya, bize yakýn olan ülkelere gönderiyoruz. Suriye, Ýran, Irak bunlardan birkaçý, bunun dýþýnda Ukrayna'ya da ihracatýmýz da var. Þu anda iç pazar talebini karþýlýyor yaptýðýmýz üretim, özellikle yurt dýþýndan görmüþ olduðumuz talep önümüzdeki yýllarda bizim, mevcut üretimle bu talebi karþýlayamayacaðýmýzý gösteriyor. Dolayýsýyla biz önümüzdeki yýllarda üretimimizi arttýrmak için çalýþmalara baþlayacaðýz, fabrikayý geniþleteceðiz. Bu anlamda da biz yan tarafýmýzda olan 5 bin 200 metrekarelik alaný da aldýk, önümüzdeki yýlda burayý da kendi alanýmýza katmayý düþünüyoruz. Hem istihdamý arttýrmýþ olacaðýz hem de üretimi arttýrýp talebi karþýlayacaðýz." ÝHA


HABER

09 Kasým 2018 Cuma

“Yaþam Tüneli” Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirilen 'Yaþam Tüneli Projesi' kapsamýnda Batman-Diyarbakýr karayolu Bismil Uygulama Noktasýnda durdurulan araç sürücülerine özellikle emniyet kemeri, cep telefonu kullanýmý ve genel trafik kurallarýna uymalarý konusunda kýsa bir sinevizyon gösterimi yapýldý.

Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirilen 'Yaþam Tüneli Projesi' Batman Emniyet Müdürlüðü Trafik Düzenleme ve Denetleme Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirildi. Batman-Diyarbakýr karayolu Bismil Uygulama Noktasýnda durdurulan araç sürücülerine özellikle emniyet kemeri, cep telefonu kullanýmý ve genel trafik kurallarýna uymalarý konusunda kýsa bir sinevizyon gösterimi yapýldý. Sürücülerin bilgilendirme ve uyarma amacýyla hayata geçirilen 'Yaþam Tüneli Projesi' sürücülerden takdir aldý. Emniyet kemerinin hayat kurtardýðýný konu alan kýsa sinevizyon filmini izleyen sürücülerden Engin Yýldýz, "Emniyet kemeri çok önemli bir þey, hayat kurtarýr. Kesinlikle insanlar kemersiz arabaya binmesin, kemer kullansýnlar. Karþýlarýndakini de düþünsünler sadece kendilerini deðil. Baþkalarýnýn da hayatýný kurtarýrlar" dedi. Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan baþka bir sürücü olan Hasan Yýldýz ise þunlarý söyledi:

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

"Emniyet kemeri hayat kurtarýyor. Emniyet kemeri iyidir. Emniyet kemeri takmadan kesinlikle insanlarýmýz trafiðe çýkmasýnlar. Sürekli yollarda olduðum için bazý kazalar da görüyorum. Emniyet kemeri olan vatandaþlar kurtuluyor ama emniyet kemeri kullanmayan ölüyor. Bunlarý yaþadým birebir. Kesinlikle araca bindiðim zaman takmadan devam etmiyorum. Herkese de tavsiye ederim. Hem sürücü hem de yanýndakiler de takmalýdýr. Ön koltuk da arka koltuk da aynýdýr. Emniyet kemeri hayat kurtarýyor." Trafik uygulamasýnda, 'Emniyet kemeri' kýsa filmini izleyen baþka bir sürücü olan Feadi Kara da emniyet kemerinin önemine vurgu yaptý. Kara, "Baþkasýnýn caný yanmasýn. Herkes emniyet kemerini taksýn. Ýnsanlarýn can güvenliði için bu uygulama için polisimiz ve emniyetimize teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. ÝHA

Köyde Vehbi Koç caddesi Tunceli'de bir köydeki caddeye hayatýný kaybeden iþ adamý 'Mustafa Vehbi Koç' ismi verildi. Durumu öðrenen Koç ailesi, teþekkür amacýyla köye temsilcilerini gönderdi. Tunceli'nin Pülümür ilçesine baðlý 57 haneli Kýrkmeþe Köyü Muhtarý Hýdýr Eren ve ihtiyar heyeti, 2017 yýlýnda aldýklarý bir kararla köylerindeki 4 kilometrelik bir caddeye 2016 yýlýnda hayatýný kaybeden Mustafa Vehbi Koç ismini verdi. Durumdan haberdar olan Koç grubu, teþekkür amacýyla Kýrkmeþe köyüne þirket temsilcilerinden Ercüment Polat'ý gönderdi.

Köy giriþinde muhtar Hýdýr Eren ve köylüler tarafýndan karþýlanan þirket temsilcisi Ercüment Polat, Mustafa Vehbi Koç isminin Tunceli'nin bir köyünde yaþatýlmasýnýn kendilerini son derece mutlu ettiðini söyledi. Koç ailesinin teþekkür için kendisini yetkili kýldýðýný belirten Polat, " Bizim için çok önemli bir jest. Koç ailesi yoðun olduklarý için gelemedi. Ben temsilcileri olarak bu güzel atmosferi onlara hem sözlü hem yazýlý hem de resimlerle aktaracaðým" dedi. ÝHA

Mahsur kalan eþeði ekipler kurtardý Adýyaman'da dik bir tepede mahsur kalan eþek itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalýþmasýyla kurtarýldý. Olay, Adýyaman merkeze baðlý Turuþ Köyü Gemlik Mevkiinde medya geldi. Nazif Ertürk isimli çobana ait eþek tepenin alt kýsmýnda bulunan uçurumda mahsur kaldý. Sahibi eþeðini kurtaramayýnca itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Ýtfaiye ve AFAD ekipleri belirtilen bölgeye gelerek tepeden aþaðýya iple sarktý. Ekipler eþeði bulunduðu yerden kurtararak sahibine teslim etti. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

09 Kasým 2018 Cuma

“Her yýl ortalama 300 kadýn hayatýný kaybediyor” 2008 yýlýndan günümüze þiddet neticesinde ölen kadýnlarý anmak için oluþturulan dijital anýta dikkat çeken Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Baþkaný Dr. Öðretim Üyesi Engin Eker, 2018 yýlýnda sayaca göre 310 kadýnýn hayatýný kaybettiðini söyledi.

Hamilelikte unutkanlýk alarmý Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Yýldýz Ayhan Tunçay, hamilelik sürecinin anne adayýnda hormonsal, fiziksel ve psikolojik birçok deðiþikliðe neden olduðunu ve hafýza sorunlarýna da yol açabileceðini ifade etti. Hamilelik döneminde anne adaylarýnýn unutkanlýk yaþamasý hormonlar ile ilgili olabilmektedir. Hamilelik döneminin bebeðin ihtiyaçlarýna göre deðiþiklik gösterdiðini belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Yýldýz Ayhan Tunçay, hamilelik sürecinin anne adayýnda hormonsal, fiziksel ve psikolojik birçok deðiþikliðe neden olduðunu ve hafýza sorunlarýna da yol açabileceðini söyledi. Hamilelik döneminde çoðu anne adaylarý unutkanlýktan þikayetçi olmaktadýr. Hamilelikte sadece hafýza sorunlarý deðil konsantrasyon güçlüðü ve dikkat eksikliði de görülebiliyor. Tunçay konuyla ilgili þunlarý söyledi: "Yapýlan araþtýrmalarda hamilelik sýrasýnda kadýnlarda yüzde 68 oranýnda hafýza deðiþikliði Yrd. Doç. Dr. Rýdvan Üney, korku ve fobinin birbirinden farklý olduðunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Rýdvan Üney, "Korku; bir tehlike veya tehlike düþüncesi karþýsýnda duyulan aþýrý kaygý ve üzüntü hali olarak tanýmlanabilir. Korku yaþamýmýzýn bir parçasýdýr. Örneðin karanlýk bir sokakta yalnýz yürürken birçoðumuz korkarýz. Bunun nedeni; karanlýkta karþýmýzda nasýl bir tehlike olduðunu göremeyiz. Tehlikeyi göremediðimiz için, tedbir de alamayýz. Bu tehlike; düþmemize neden olabilecek bir çukur da olabilir, bir insanýn bize zarar verme ihtimali de olabilir. Korku, bizim tehlikelere karþý uyanýk olmamýzý saðlar. Yani hayatýmýzý korur. Korkmak insaný tehlikeli durumlara karþý tedbirli kýlar ve yaþamýmýzýn devamýný saðlar. Bu yönden bakýldýðýnda hayatta

görüldüðü saptanmýþtýr. Ayrýca yüzde 54 konsantrasyon güçlüðü ve buna baðlý olarak geliþen dikkat eksikliði, yüzde 52 oranda kýsa süreli hafýza kayýplarýna neden olduðu belirtilmiþtir. Hafýza kayýplarý gebeliðin ilk ve son 3 ayýnda daha belirgin olur. Doðumdan sonra 1-2 ay içinde geçer ama bazen 1 yýla kadar uzayabilir." Hamilelik dönemindeki unutkanlýklarýn düzelmesine yardýmcý olabilecek birkaç bilgiyi de paylaþan Op. Dr. Yýldýz Ayhan Tunçay, "Bu durum tedavi gerektirmese de bazý önlemlerin fayda saðlayabilir. Örneðin, yapýlacak iþleri not tutmak, alýþkanlýklarý deðiþtirmemek, vitamin, demir eksiklikleri var ise bunlarý saðlýklý þekilde normal deðerine ulaþtýrmak ve en önemlisi balýk yaðlarýnýn kullanýlmasý hafýza kayýplarýnýn düzelmesinde yararý olduðu çalýþmalarla gösterilmiþtir" diye konuþtu. ÝHA

Korku ve fobiyi birbirine karýþtýrmayýn kalmamýzý saðlayan saðlýklý bir tepkidir. Fobi (Özgül Fobi) ise belirli bir nesneden, durumdan ya da olaydan aþýrý þekilde bir korkma halidir. Yani aþýrý bir korku halidir. Bir psikiyatrik sorundur" dedi. Her on insandan birinde Fobi olduðunu ifade eden Dr. Üney, "Kadýnlarda erkeklere göre iki kat fazla görülür. Birçok kiþi bu durumdan uzak kalarak yaþamýný sürdürür. Ancak fobisi; sýk karþýlaþtýðý bir durumsa, çoðunlukla o zaman tedaviye gelir. Örneðin kapalý alan korkusu olan bir memurun;

odasý deðiþtirilip penceresi olmayan bir odaya taþýnsa, iþe gidemez ya da iþe gitse de odasýnda çalýþamaz. Yani iþ yaþamý etkilenir. Bu kiþi asansöre ya da metroya binmese de önemli olmayabilir ancak iþe gitmese sorun olur. Bu nedenle daha önceden beri olan korkusu yaþamýný etkilediðinde psikiyatriste gider" diye konuþtu. Yüz elliden fazla fobinin olduðunu kaydeden Üney, "Bizlerin en çok karþýlaþtýðý fobiler; yükseklik korkusu, toplum içinde konuþma fobisi(sosyal fobi), kan görme fobisi, iðne olma fobisi, kapalý yer fobisi, örümcek fobisi, köpek fobisi, yýlan fobisi, uçak fobisi, gök gürültüsü fobisi, kanser olma fobisi, ölümden korkma fobisi, açýk yer ve kalabalýk fobisi, karanlýk fobisi, diþ hekimi fobisidir" ifadelerini kullandý. ÝHA

Kadýna yönelik þiddetin, 'Eril Þiddet' olarak anýlmasý gerektiðine vurgu yapan Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Baþkaný Dr. Öðretim Üyesi Engin Eker: "Yalnýzca gücünü gösterme peþinden koþan güçsüzlerin uyguladýklarý þiddet neticesinde bu yýl 310 kadýn hayatýný kaybetti" dedi. Öðretim Üyesi Engin Eker, Ben bu þiddete eril þiddet demeyi tercih ediyorum. Öðrencilerime de böyle anlatýyorum. Çünkü toplumsal zihniyet dönüþümü gerektiren þiddet sorunu, kadýnla isimlendirilince ne olduðu pek anlaþýlmýyor. Tam tersine kadýna yönelik þiddet sözüyle hiç istenmediði halde kadýnlar güçsüz ya da suçlu gösterilebiliyor" dedi. Eril þiddetin, þiddet uygulamayý kendisine hak gören çarpýk erkeklik algýsýný afiþe ettiðini belirten Dr. Engin Eker: "Yaygýn bir toplumsal sorundur. Temel hak ve özgürlüklerin ihlalidir. Sebebi, erkeðin kadýnýn davranýþlarýný korkutucu bir þekilde kontrol etme çabasý, üstünlük kurma isteði, ekonomik yetersizlikler, iç dünyasýnda kendisini yetersiz hissetme diyebiliriz. Kadýna þiddet terimi, faili gizliyor. Erkeði, þiddetin failini her kim olursa ortaya çýkarmak lazým. Kadýna yapýlan þey kadýný tanýmlamamalý. Erkeklerin feminizm okumasý þart. Kadýn aþaðýlama aracý olarak kullanýyor. Kadýn ve temsil ettiði þeyler o denli yüklü ki kadýnla ne yapacaðýmýzý bilemiyoruz. En popüler problem çözme yöntemi olan þiddet, kadýnla sorun yaþayan erkeðin heybesinden derhal çýkarýlýyor. Þiddet, âcizin meþrebidir. Gücünü gösterme peþinde koþanlar, güçsüzlerdir. Gerçek güçlüler, gücünü gösterme çabasýna girmez, bunu içinden bilirler" diye konuþtu. Ülkemizde eril þiddetin arttýðýna dikkat çeken Dr. Eker 2008 yýlýndan günümüze þiddet neticesinde ölen kadýnlarý anmak için oluþturulan dijital anýta dikkat çekerek, 2018 yýlýnda sayaca göre 310 kadýnýn hayatýný kaybettiðini söyledi. Kadýn karþýsýnda erkek egemen toplumun erkeðe biçtiði rol üzerinden kadýný ancak þiddet uygulayarak kontrol altýna alabileceðini düþünüyor diyen Eker, "Þiddet temel olarak bir güç gösterisi. Erkek güçsüzleþtikçe þiddet uygulama potansiyeli artýyor. "Cinsiyet eþitliði söz konusu olursa, erkekler kadýnlarýn kendilerine ait bir meta olduðunu düþünmezlerse denge o zaman kurulacak" dedi. ÝHA


SPOR

09 Kasým 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Çüngüþ yenilmezlik serisini sürdürdü

Çüngüþ Gençlikspor kendi saha ve seyircisi önünde misafir ettiði konuk takým Diyarbakýrspor'u 2-0 maðlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11202 09 Kasým 2018 Cuma

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Mesut FÝGANÇÝÇEK

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Diyarbakýr 1. Amatör liginde mücadele eden Çüngüþ Gençlikspor kendi saha ve seyircisi önünde misafir ettiði konuk takým Diyarbakýrspor'u 2-0 maðlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Çüngüþ Belediye Baþkaný Zübeyir Arslanca, daha önceleri gençlerin top oynayabileceði bir sahanýn olmadýðý Çüngüþ'te dönemim Diyarbakýr Valisi Hüseyin Aksoy'la yaptýðý görüþmeler neticesinde ilçeye sentetik çimle kaplý stat yaptýklarýný belirterek, daha sonra Çüngüþ Gençlikspor kulübünü kurduklarýný söyledi. Baþkan Arslanca, geçen yýl Diyarbakýr 2. Amatör ligde namaðlup þampiyon olan Çüngüþ Gençlikspor'un bu yýl mücadele ettiði Diyarbakýr 1. Amatör liginde oynadýðý 4 maçtan üçünde galibiyet birinde ise beraberlik alarak þampiyonluk yolunda emin adýmlarla ilerlediðini dile getirdi. Çüngüþ Gençlikspor'un baþarýsý için ilçe Kaymakamý Mehmet Durgut ile birlikte destek verdiklerini dile getiren Belediye Baþkaný Zübeyir Arslanca, geçen yýl olduðu gibi bu yýlda Çüngüþ Gençlikspor'un þampiyonluða yürüyeceðini kaydetti. ÝHA BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09 Kasým 2018 Cuma

Kaybolmaya yüz tutmuþ meslekler canlandýrýlýyor

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, açtýðý sepet örücülüðü ve kilim dokumacýlýðý kurslarýyla, kaybolmaya yüz tutmuþ meslekleri yeniden canlandýrýrken kadýnlarýn, ekonomik kazanç elde etmelerini de saðlýyor.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarý (DÝSMEK) birçok kiþiye ekonomik kazanç saðlamaya ve meslek edindirmeye devam ediyor. Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda açýlan ve kaybolma tehlikesiyle karþý karþýya olan sepet örücülüðü ile kilim dokuma kurslarý sayesinde meslekler yeniden canlandýrýlýyor. Kurslarla mesleklerin yeni nesillere aktarýlmasý saðlanýrken, ayrýca kadýnlar ekonomik kazanç elde ediyor. ÝÞKUR iþbirliðinde günlük 35 TL ücretli þekilde, hafta içi 5 gün devam eden kurslardan toplam 24 kadýn faydalanýyor. Kurs süresi boyunca kadýnlarýn, Genel Saðlýk Sigortalarý da yatýrýlýyor.

Geçmiþte ihtiyaç, günümüzde daha çok aksesuar amaçlý üretilen sepetler ve günlük yaþam içinde birçok evde hala kullanýlmaya devam kilim kurslarýnda kursiyerler, meslekleri A'dan Z'ye öðreniyor. Kurs süresi boyunca öðrencilere, temel iletiþim, müþteriye yaklaþým ve meslekteki geliþmeler hakkýnda da bilgiler veriliyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin açmýþ olduðu sepet örücülüðü ve kilim dokumacýlýðý kurslarýný baþarýyla tamamlayan öðrencilere, Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) onaylý sertifika daðýtýlacak. Faruk ÞÝMÞEK

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement