Page 1

Aileler soðuða aldýrmýyor

Öðrencilere ücretsiz saç bakýmý

Çocuklarýnýn daða kaçýrýldýðýný iddia ederek 3 Eylül'de HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi baþlatan ailelerin evlat nöbeti soðuk havalara raðmen devam ediyor. 3’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

Diyarbakýrlý kuaför Mehmet Öner, Hazro ilçesindeki köylerde eðitim gören çocuklarýn saç bakýmýný ücretsiz gerçekleþtirip kendilerine oyuncak daðýttý. 5’DE

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

08 Kasým 2019 Cuma

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Diyarbakýr’da yapýlacak olan yeni sebze ve meyve hali

“Türkiye’de örnek olacak” “Fidan diken çocuklarýmýz herkese örnek olmalý” Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, geçtiðimiz hafta belediye olarak gerçekleþtirdikleri fidan dikme çalýþmalarýna katýlan öðrencileri evlerinde ziyaret etti. Öðrencilere bisiklet hediye eden Beyoðlu, "Yarýnlarýmýzýn teminatý olan çocuklarýmýzýn fidan dikme çalýþmalarýna verdiði desteðin tüm vatandaþlarýmýza örnek olmasýný diliyoruz" dedi. 2’DE

Diyarbekirspor'da Tiryaki dönemi TFF 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbekirspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuþtu. Yeþil kýrmýzýlý kulüp, Cüneyt Tiryaki ile anlaþmaya vardý. 11’DE

Çocuklar tiyatrodan keyif aldý Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi'nin desteði ile çocuklar için tiyatro etkinliði düzenleniyor. Ýlk etkinliðe, Sur ilçesine baðlý köylerde yaþa-

Elektronik sigara, sigaraya teþvik ediyor Kardiyoloji Uzmaný Dr. Ýsmail Erdoðu, elektronik sigaralarýn kendi pazarlarýnda üçte 1 oranýnda hiç sigara içmemiþ insanlara sigara içmeyi öðrettiðini söyledi. 10’DA

CMYK

yan çocuklar katýldý. Amed Þehir Tiyatrosu oyuncularý tarafýndan oynanan oyun 80 çocuk tarafýndan büyük bir keyif ile izlendi. 9’DA

Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Güzeloðlu, "Bu halin geçmiþten bugüne emeði olan herkesten Allah razý olsun. Kim taþ üstüne taþ koymuþ, bir insana iþ aþ koymuþ, baþýmýn üstünde yeri var, ölmüþ olanlara da allah gani gani rahmet eylesin ama þimdi bir gerçek var bu zamanda artýk bu hal, bu kente de, size de, bize de yetmiyor. Doðru bir iþ yapmamýz lazým. Ne yapacaðýmýzý birlikte konuþmamýz lazým. En kýsa zamanda yakýþan ve yaraþan sadece Diyarbakýr'a deðil bölgeyi kucaklayan tüm Türkiye'de örnek olan bir hal projesinin kompleksini hayata geçireceðiz." dedi. HABERÝ 6’DA


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

08 Kasým 2019 Cuma

“Fidan diken çocuklarýmýz herkese örnek olmalý” Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, geçtiðimiz hafta belediye olarak gerçekleþtirdikleri fidan dikme çalýþmalarýna katýlan öðrencileri evlerinde ziyaret etti. Öðrencilere bisiklet hediye eden Beyoðlu, “Yarýnlarýmýzýn teminatý olan çocuklarýmýzýn fidan dikme çalýþmalarýna verdiði desteðin tüm vatandaþlarýmýza örnek olmasýný diliyoruz dedi.

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe belediyesinin fidan dikme ve yeþil alan oluþturma çalýþmalarýna katýlan öðrencileri evlerinde ziyaret eden Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu eþi Dürdane Beyoðlu ile birlikte öðrenciler bisiklet hediye etti. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Bozan ve Üstündað ile Þeyh Þamil Mahallesi'ndeki Ýlcan ve Taþkýn ailelerine konuk olan Baþkan Beyoðlu, ailelerle sohbet etti ve çocuklara bisiklet he-

diyelerini takdim etti. Çocuklarýn mutluluðu gözlerinden okunurken, Baþkan Beyoðlu çocuklarla beraber resim çektirerek sevinçlerine ortak oldu. Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, geleceðin teminatý olarak gördükleri çocuklarýn fidan dikme çalýþmalarýna katýlarak ortaya koyduðu duyarlý davranýþlarýn topluma örnek olmasýný istediklerini dile getirdi. Beyoðlu,"Fidan dikme çalýþmalarýmýza katý-

Mardin’de 135 bin fidan toprakla buluþacak Tarým ve Orman Bakanlýðý koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasým'da 11 milyonu aþkýn fidanýn toprakla buluþturularak aðaçlandýrmada dünya rekoru kýrýlmasý amacýyla gerçekleþtirilecek etkinlik için geri sayým sürüyor. Bu kapsamda Mardin'de hummalý bir

çalýþma sürerken kentte 135 bin fidan dikileceði öðrenildi. Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2023 farklý lokasyonda gerçekleþtirilecek etkinliði duyurmasýnýn ardýndan Mardin'de hummalý bir çalýþma baþladý. Mardin Orman Ýþletme Müdürlüðü, kentin 40 farklý noktasýnda 135 bin fidan dikecek. Vatandaþlar tarafýndan büyük destek gören kampanyada 5 bin gönüllü 11 Kasým'da fidanlarý toprakla buluþturacak. Proje hakkýnda konuþan Mardin Orman Ýþletme Müdürü Siyamet Kaya, Mardin'in karasal bir iklime sahip olduðu için daha çok bölgeye özgü Antep fýstýðý, alýç, badem,

larak çalýþkanlýklarýyla dikkat çeken çocuklarýmýza hediye vermek istedik. Bu yüzden ailelerini ziyaret ederek sembolik olarak bisiklet hediye ettik. Onlarý mutlu görmek bizim için tarifsiz bir duygu ve mutluluktur. Yeþil bir gelecek ve çevre için tüm vatandaþlarýmýzý duyarlý olmaya davet ediyoruz" dedi. Çocuklar ve aileleri ise örnek davranýþlarýndan dolayý Baþkan Beyoðlu ve eþi Dürdane Beyoðlu'na teþekkür etti. Ümit ÖZDAL

menengiç, ceviz, iðde ve mahlep fidanýnýn dikileceðini söyledi. Kaya, "40 noktada 135 bin fidaný 5 bin kiþiyle dikeceðiz. Bu iþlemi 3 saat gibi bir sürede bitireceðiz. Ýnþallah þehrimiz yeþillenecek ve vatandaþlarýmýz rahat bir nefes alacak. Bin 306 dönüm arazide hizmet veren fidan þefliðimizden çevre illerde faydalanýyor. 2018 yýlýnda 2 buçuk milyon fidan yetiþtirdik. Bu sene 1 buçuk milyon fidan yetiþtirdik. Bunlar daha çok bölgemizde yetiþen aðaç türleri oluyor. Batman, Þýrnak, Siirt ve bazen de Diyarbakýr'a gönderiyoruz" dedi. Proje ile ilgili hazýrlýklarýný ta-

mamladýklarýný anlatan orman mühendisi Serdar Acar ise, "Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne baðlý fidanlýk þefliðimizde fidanlarýmýzýn yüklenme iþlemlerini yapýyoruz. Mardin'de müdürlüðümüz tarafýndan belirlenen 40 farklý noktada 135 bin fidan dikeceðiz. Ýnþallah Mardin'de vatandaþlarýmýzla birlikte 135 bin fidanýmýz toprakla buluþturacaðýz" diye konuþtu. ÝHA


08 Kasým 2019 Cuma

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Riskli bina yýkýlacak Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçesindeki mahalleli için risk oluþturan binaya yýkým kararý çýktý. Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, 5 Nisan Mahallesi'nde yaptýðý ziyaret sonrasýnda metruk binanýn encümen kararýyla yýkýmý için talimat verdi.

Þýrnak’ta uyuþturucu ve kaçakçýlýk operasyonu: 33 gözaltý Þýrnak'ta, uyuþturucu ve kaçakçýlýkla mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonlarda 33 kiþi gözaltýna alýndý. Þýrnak Valiliðinden yapýlan açýklamada, terörün finans kaynaklarýndan kaçakçýlýkla ve uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan 28 Ekim-4 Kasým tarihleri arasýnda kent merkezi ile bazý ilçelerde operasyonlar düzenlendiði belirtildi. Açýklamada, "Operasyonlarda 7.93 gram metamfetamin maddesi, 11.49 gram esrar maddesi, 12 bin 257 paket kaçak sigara, 171 kilogram kaçak çay, 84 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 adet seyyar akaryakýt pompasý, 1 adet sentetik ecza maddesi, 990 metre þemsiye kumaþý, 2 bin 200 adet maket býçaðý, 170 adet inþaat malzemesi, 215 adet muhtelif gýda ürünü, 287 adet muhtelif giyim eþyasý, 2 bin 200 adet muhtelif ev-büro eþyasý, 460 bin Suudi Arabistan Riyali ele geçirildi. Ekiplerce gözaltýna alýnan 33 þüpheliden 6'sý çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý" denildi. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, 5 Nisan Mahallesi'nde yaptýðý ziyaret sonrasý mahalleli için risk oluþturan metruk binayý encümen kararýyla yýkýmý için talimat verdi. Merkez Baðlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan metruk bina için mahalleli Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu'nun yaptýðý ziyaret sýrasýnda þikayetlerini dile getirdi. Binanýn olduðu bölgeye gelerek durum tespiti yapan belediyenin Yapý Kontrol Müdürlüðü ekipleri rapor hazýrladý. Baþkan Beyoðlu, encümen oylamasýna sunduktan sonra olumlu kararýn çýkmasýyla metruk binanýn yýkýmýna karar verdi. Konu hakkýnda konuþan Baþkan Beyoðlu, eski Baðlar'da çok sayýda metruk yapý olduðunu belirtti. Baþkan Hüseyin Beyoðlu, "Çeþitli nedenlerle terk edilmiþ ve çürümeye yüz tutmuþ, bu yüzden vatandaþlar için risk oluþturan, bir çok tehdidi ve olumsuzluðu barýndýran yapý var. Eski Baðlar bu açýdan çok sorunlu.

Zaman içerisinde hepsini ortadan kaldýracaðýz. 2020 yýlýnýn Mart ayýnda kentsel dönüþüme baþladýktan sonra inþallah eski Baðlar olarak bildiðimiz bölge bu konudaki yükünden ve olumsuz görüntüsünden kurtularak hak ettiði modern görüntüye kavuþacak" dedi. Ziyaret sýrasýnda vatandaþlar, mahalledeki alt yapý sorunlarýný ve bunun getirdiði zorluklarý Baþkan Hüseyin Beyoðlu'na da dile getirdi. Baþkan Beyoðlu, alt yapý ile ilgili sorunlarý çözeceklerini kaydetti. ÝHA

HDP önündeki ailelerin direniþi devam ediyor Çocuklarýnýn daða kaçýrýldýðýný iddia ederek 3 Eylül'de HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi baþlatan ailelerin evlat nöbeti soðuk havalara raðmen devam ediyor. 67 güne giren evlat nöbeti ile ilgili konuþan Cennet Kavaklý, 2015'te usta birliðine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlan asker oðlu Adil Kavaklý (24) için oturma eylemini sürdürdüðünü söyledi. Oðlunun esir alýndýðýný aktaran acýlý anne Kavaklý, çocuklarýn býrakýlýncaya kadar oturma eylemi-

ni sürdüreceklerini ifade etti. Kavaklý, "Çocuklarýmýzýn býrakýlacaðýný umut ediyorum. Ýnþallah tek benim oðlum deðil, burada bulunan asker, polis ve PKK tarafýndan zorla daða kaçýrýlarak örgüt mensubu yapýlan ailelerin çocuklarýnýn da býrakýlacaðýna inancým tamdýr. Kýþ kar demeden burada oðlum gelinceye kadar bekleyeceðim. HDP'liler parti binasýna pek fazla gelmiyorlar. Onlar gitmesek aileler kalkar diye düþünüyor. Ama biz çocuklarýmýzý alýncaya kadar buradan gitmeyeceðiz" dedi. ÝHA

6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi Batman'da durumundan þüphelenilerek durdurulan bir araçta yapýlan aramada, 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarlar Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince sýnýra yakýn illerden Batman'a ve buradan da batý illerine gümrük kaçaðý sigara sevkiyatý yapan þahýslara yönelik çalýþma baþlatýldý. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince durumundan þüphelenerek durdurulan bir araçta yapýlan aramada 6 bin 150 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Olayda gözaltýna alýnan 2 zanlýnýn emniyetteki iþlemlerinin ÝHA sürdüðü öðrenildi.


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

08 Kasým 2019 Cuma

“Kentin sorunlarýný çözme amacýndayýz” Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hasan Basri Güzeloðlu, kentteki yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi. Güzeloðlu, gazetecilere "kentin sorunlarýný uzmanlarýyla birlikte tespit edip kýsa, orta ve uzun vadede çözme amacýndayýz. Bu meselelerin çözümünde sizlere de büyük görev düþüyor. Hep birlikte bu kenti hak ettiði noktaya getirmeliyiz" dedi. Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkanvekili Hasan Basri Güzeloðlu, kentte yayýn yapan dokuz yerel Gazetenin Genel Yayýn Yönetmenleriyle bir araya geldi. Yerel basýna büyük bir önem verdiðini belirten Güzeloðlu, "Yerel basýn halkýn gözü, kulaðý ve kaynaðýndan doðru haberi almasýnda en önemli faktördür. Valilik ve Belediye ile ilgili yapacaðýnýz haberlerle ilgili daire baþkanlarýyla görüþtüm. Herkes kendi alanýyla ilgili bilgi verebilir. Bizim tek gayemiz bu kentin deðerlerini korumak ve deðer katmaktýr. Göreve geldiðimiz 2 aylýk zaman diliminde önemli mesafeler aldýk. Kentin zenginliklerini biliyoruz, kangren haline gelmiþ ve çözülmeyi bekleyen sorunlara el atarak iþe baþladýk ve þimdi kentin sorunlarýný uzmanlarýyla birlikte tespit edip kýsa, orta ve uzun vadede sorunlarýmýzý çözme amacýndayýz. Bu meselelerin çözümünde sizlere de büyük görev düþüyor. Hep birlikte bu kenti hak ettiði noktaya getirmeliyiz" dedi. Kerem DOÐAN

Okullarda çalýþacak personel göreve baþladý ÝÞKUR üzerinden Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde görevlendirmek üzere alýnan 135 temizlik ile güvenlik personeli, göreve baþladý. ÝÞKUR, okullarda görevlendirilmek üzere 135 kiþilik özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarým ve temizlik personeli görev yerlerine gitti. Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Metin Aydýn, "Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý baðlý okullardan görevlendirmek üzere 35 kiþilik özel güvenlik elemaný ile 100 kiþilik temizlik personeli alýmlarý için baþvuru sürelerinin ardýndan bize iletilen liste Hükümet Konaðý'nýn önünde bulunan ön panoya asýlmýþtýr. ÝÞKUR kapsamýnda alýnan personelimize ve ilçeÝHA mize hayýrlý olsun" dedi.


HABER

08 Kasým 2019 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Güzeloðu’ndan Mevlid Kandili mesajý Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, bugün kutlanacak olan Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Güzeloðlu, mesajýnda, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayý teþrifini müjdeleyen Mevlid Kandiline ulaþmanýn huzuru ve mutluluðu içerisindeyiz. Bütün insanlýða rahmet elçisi olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz (S.A.V), yeryüzünde güzel ahlakýn ve adaletin timsali, bütün insanlýk için yol gösterici ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir." dedi. Güzeloðlu, mesajýna þöyle devam etti: "Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in doðumunu kutlarken, onun

imanýný, ibadet hayatýný, yüce ahlakýný, kardeþlik hukukunu, adalet anlayýþýný tekrar hatýrlamalý, sevgi, saygý ve hoþgörü ortamýnda, birlik ve beraberliðimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz. Bu gece vesilesiyle yapacaðýmýz dualarýn baþta gönül coðrafyamýz olmak üzere, bütün insanlýðýn muhtaç olduðu manevi huzura dönüþmesini diliyor, bu gecenin birlik ve beraberliðimize, dirlik ve düzenimize vesile olmasý temennisiyle tüm Diyarbakýrlý vatandaþlarýmýzýn Mevlid Kandilini en kalbi duygularýmla kutluyor, bu gecenin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." Kerem DOÐAN

Öðrencilere ücretsiz saç bakýmý Diyarbakýrlý kuaför Mehmet Öner, Hazro ilçesindeki köylerde eðitim gören çocuklarýn saç bakýmýný ücretsiz gerçekleþtirip kendilerine oyuncak daðýttý. Yönetmen Yeniay üniversite öðrencileri ile buluþtu

Devlet Tiyatrosu sanatçýsý, oyuncu ve yönetmen Saydam Yeniay, Dicle Üniversitesi'ni ziyaret ederek öðrencilerle söyleþi gerçekleþtirdi. Yaklaþýk 5 yýl Diyarbakýr'da tiyatro yaptýktan sonra Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'na giden, birçok oyuna oyuncu ve yönetmen olarak katýlan Yeniay, 2019 yýlýnda Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye koyduðu Kosovalý Peer Gynn oyunuyla baþta en iyi yönetmen ödülü olmak üzere bir-

çok dalda ödülleri topladý. Yýllar sonra ilk görev yeri olanDiyarbakýr'a Devlet Tiyatrosu'nda 11 Kasým tarihinden itibaren sahnelenmeye baþlayacak olan 'Kurtlar Sofrasý' oyununu yönetmek üzere gelen Yeniay, Dicle Üniversitesindeki tiyatro kulüpleri öðrencilerinin söyleþi isteðini kabul ederek, Kültür ve Kongre Merkezi'nde öðrencilerle buluþtu. 1988 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarý tiyatro bölümünden mezun olur olmaz ilk açýlýþýný yaptýklarý Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çýktýðýný belirten Yeniay, "Devlet Tiyatrosu sanatçýsý kimliðimle yönettiðim ilk oyunum Sevgili Doktoru Dicle Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde yaptým. Birçok ilkleri yaþadýðým bu güzel þehrin, her zaman hayatýmda özel bir yeri oldu. Baþta bu organizasyonu gerçekleþtiren 31 yýllýk dostum Remzi Yardýmcý'ya, emeði geçenlere ve söyleþiye katýlan herkese çok teþekkür ederim. Ýyi ki varsýnýz" dedi. ÝHA

Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde, Toplum Yararýna Çalýþma Programlarý (TYÇP) kapsamýnda okullarda görevlendirilen personellere iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü koordinatörlüðünde düzenlenen toplantýda konuþan Ýþ Saðlýðý ve Güvenlik Uzmaný Süleyman Arcan, okullarda zaman zaman saðlýksýz ve güvensiz durumlardan kaynaklanan çeþitli olaylar ve kayýplarýn yaþanabileceðini söyledi. Arcan, "Kayýplarý önlemek için risk alanlarýný bilmek çok önemlidir. Çalýþma ve yaþam alanlarýna

iliþkin risk envanteri oluþturmak ve risklerin deðerlendirilmesi yoluyla ortamdaki riskler ve tehlikeleri izlemek mümkündür. Özelikle büyüme ve ergenlik çaðýndaki öðrencilerin bulunduðu okul ortamlarý, saðlýk ve güvenlikle ilgili tüm konularda daha çok özen gerektirmektedir. Bu seminerle amaçlanan iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda yapýlmasý gerekenlerle ilgili olarak okullara yol göstermek ve iþ saðlýðý ve güvenliði kapsamýnda okullarda yürütülecek çeþitli çalýþmalarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri sunmak üzere ÝHA hazýrlanmýþtýr" dedi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda Diyarbakýr'ýn farklý ilçelerini gezip köy okulunda eðitim gören öðrencilerle buluþan kuaför Mehmet Öner, Hazro'da öðrencilerle bir araya geldi. Ýlçeye baðlý Dadaþ ve Sarýerik köylerinde eðitim gören çocuklarýn saç bakýmlarýný ücretsiz gerçekleþtiren Öner, daha sonra öðrencilere oyuncak daðýttý.

Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda köy okullarýnda öðrencilerin saç bakýmlarýný ücretsiz gerçekleþtirdiklerini söyledi. Öner, "Geçtiðimiz günlerde de buna benzer bir çalýþmamýz oldu. Bugün de Dadaþ ve Sarýerik köylerinde öðrencilerle bir araya gelip saç bakýmlarýný gerçekleþtirip kendilerine hediyeler daðýttýk. Hedefimiz bu etkinliði tüm ilçelerde periyodik olarak sürdürmek" dedi. Etkinliðe, Hazro Kaymakamý Ali Öner, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Hasan Baþ, Ýlçe Milli Eðitim müdürü Uður Doðaner, Hazro Aile Destek Merkezi personeli katýldý. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

08 Kasým 2019 Cuma

“Yeni yapýlacak hal bö Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Güzeloðlu, “En kýsa zamanda yakýþan ve yaraþan sadece Diyarbakýr'a deðil bölgeyi kucaklayan tüm Türkiye'de örnek olan bir hal projesinin kompleksini hayata geçireceðiz” dedi.

Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, esnafýn sorunlarýný yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için esnaf toplantýlarý düzenlemeye devam ediyor. Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla bir araya gelen Güzeloðlu, esnafýn sorun ve taleplerini dinledi. Baðlar Ýlçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali Ýdare binasýnda gerçekleþen toplantýya Sayýn Valimiz ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatlarlar Odalarý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, Sebze ve Meyve Komisyoncular Odasý Baþkaný Mehdi Taþ, Büyükþehir Belediyesi daire baþkanlarý, Karacadað Kalkýnma Ajandasý Genel Sekreteri Hasan Maral ve hal esnafý katýldý. Toplantýda konuþan DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, ile Sebze ve Meyve Komisyoncular Odasý Baþkaný Mehdi Taþ, Sayýn Güzeloðlu'nun esnafa verdiði destekleri için teþekkür ettiler. Güzeloðlu'nun talimatýyla Büyükþehir Belediyesi bünyesinde kurulan Esnaf Daire Baþkanlýðý'nýn tek olduðuna dikkat çeken DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, esnafýn sorunlarýna birinci elden çözüm sunulacaðýný ifade etti. Esnafa hayýrlý iþler dileyerek konuþmasýna baþlayan Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, "Allah hepi-

nize hayýrlý, helal bol kazançlar nasip etsin inþallah. Sevdiklerinizle, dostlarýnýzla bize güzel günler görmeyi de hepimize nasip eylesin. Bizim 3 yýla yaklaþýk bir süredir Diyarbakýr'da vali olarak, yaklaþýk 3 aydýr da belediye baþkan vekili olarak, tek bir gayretimiz var; Milletimize hizmet etmek, Diyarbakýr'a yakýþýr bir hizmeti Diyarbakýrlýya sunmaktýr. Birikmiþ sorunlarý gerçekten büyük sýkýntýlarý, ertelenen, çözümsüzlüðü terk edilen neredeyse adým atýlmayan alanlarý bir bir temizlemektir. Çünkü Diyar-

bakýr bunu hak ediyor Diyarbakýr her þeyin en iyisine en güzeline bekliyor ve istiyor Diyarbakýr insanýna yaþatýlan geçmiþteki acýlarý, bu kentte, bu kentin esnafýna dayatýlan sýkýntýlarý, bir insanýn, namusu rýzký olan kepengini kapattýran ihanet yapanlarý artýk geride býrakmak istiyor. Ýhanet odaklarý artýk geride kalmýþtýr. Yýllarca bu kente. Bu bedeli ödetenleri, geride býrakarak, onlarý hukuk karþýsýnda adaletle baþ baþa býrakarak, aydýnlýk ve güzel yarýnlara gitmektir. Diyarbakýr'ýn gerçeði bu zaten. Diyarbakýr ta-

rihin her döneminde sadece sýnýrlarýna deðil, ötesini de etkileyen bir merkezdir, insanlýðýn varlýðýndan beri, bugünkü yerinde 10 bin yýllýk, yaklaþýk 33 medeniyeti bugüne kadar barýndýran, yaþatan ve onlarýn izleriyle zenginlikleriyle, bugüne gelen bir Büyükþehir zaten. Çok deðil þöyle yaþlarý müsait olanlar hatýrlarlar, bu ihanet, bu kente bu bedelleri ödetmeden, bu kentin geliþimi engellemeden önce, Diyarbakýr 30-40 yýl önce bu bölgenin ve çevrenin tek merkeziydi. Bunu bir valiniz olarak da söylüyorum, bir hemþeriniz olarak da söylüyorum. Diyarbakýr benim bilmediðim bir yer deðildir. Diyarbakýr Sur'uyla, Melik Ahmet'i ile Gazi caddesi ile Karacadað'dan Terkan'ý ile bilmediðimiz yerler deðildir. O günler de Diyarbakýr ticaretin, eðitimin, saðlýðýn her türlü faaliyetin bir uçtan bir uca taþýyýcýsý ve merkeziydi. Ýnsanlar ticaret için, eðitim için, saðlýk için alýþveriþ için her iþ için Diyarbakýr'a gelirdi. O hýzla


08 Kasým 2019 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

ölgeyi kucaklayacak”

Diyarbakýr'ýn önü kesilmesiydi, bugün Diyarbakýr hepiniz biliyorsunuz ve hissediyorsunuz ki çok ötelerde olurdu. Türkiye'yi taþýyan bir merkez konumunda olacak bir kenttir. Bu ihaneti, bu kente yaptýlar. Diyarbakýr'ýn geleceðini kapatmak karartmak istediler. Fakat hamdolsun Aziz hemþerilerim ve vatandaþlarým milleti ile Devleti ile bir oldular, bu ihaneti geride býraktýlar. Bugün Diyarbakýr'ýn her köþesi huzur ve güven içerisindedir hamdolsun daha da iyi olacak daha da güzel olacak, Diyarbakýr özüne dönmeye baþladý, hiçbir haine, bu memleketin geleceðini karartacak, çoluðunu çocuðunu, iþsiz, aþsýz býrakýp, daða götürüp, terör örgütüne katacak ve sonradan hayatýna mal olacak bu ihanete Diyarbakýr artýk buna prim vermeyecektir. Diyarbakýr'da huzur ve sükun olacaktýr, biz bu iddianýn, bu hedefin peþindeyiz" dedi. 'Tüm Türkiye'de örnek olan bir hal kompleksini hayata geçireceðiz' Güzeloðlu, "Bu halin geçmiþten bugüne emeði olan herkesten Allah razý olsun. Kim taþ üstüne taþ koymuþ, bir insana iþ aþ koymuþ, baþýmýn üstünde yeri var, ölmüþ olanlara da allah gani gani rahmet eylesin ama þimdi bir gerçek var bu zamanda artýk bu hal, bu kente de, size de, bize de yetmiyor. Doðru bir

iþ yapmamýz lazým. Ne yapacaðýmýzý birlikte konuþmamýz lazým, Reçeteyi hastayý görmeden yazan doktor hiç olmadým olmam da. Dikeceði elbiseyi prova etmeden diken bir terzi olmadým olmam da. Ýþin doðrusu elbiseyi giyecek, yükünü taþýyacak iþi yapacak olanla konuþmaktýr. Olan da burada daire baþkanlýðýmýzýn hepsi

var arsasýndan altyapýsýna imar düzenlemesinden yapý düzenlemesi ne kadar hem valiniz, Hem belediye baþkanýmýz olarak, yeni hal projesinde ne olacaksa sizin yanýnýzdayýz, hizmetinizdeyiz bunlardan hiç þüpheniz olmasýn. Allah nasip etsin inþallah baþlamayý ve bitirmeyi de bizlere. En kýsa zamanda yakýþan ve yaraþan sadece Diyarbakýr'a deðil bölgeyi kucaklayan Tüm Türkiye'de örnek olan bir hal projesinin kompleksini hayata geçireceðiz. Buna gücümüz de var niyetimiz de var. Hiç þüpheniz olmasýn. Âmâ biraz hýzlý yol alalým, acele deðil. Acele iþe, bizim o þeytan ile iþimiz yok, Allah onun cezasýný veriyor. Bize Rahman olanlar lazým bizim onlarla iþimiz var. Rahman olanlarla, hýzlý davranacaðýz, süreyi kýsaltmak, doðru olaný çabuk yapmaktýr. Buna ben hazýrým. Belediye Meclis kararý var Alican baþkan, büyükþehirde bir karar almak için yazýyý yazdýrmak 3 ay sürdü karar çýkartmak 3 ay, kararý yazdýrmak 3 ay. 9 ay sürmüþ. Biz de bu iþ ne kadar sürdü biliyor musunuz? 9 gün . Niyeti olmasý önemlidir. Ýnandýðým her þeyde sonuna kadar bu hýzla giderim. Þimdi baþkana yetki verdiniz, onlar sizi temsil ediyor, Sizlerden de önerilerinizi alalým bir yol haritasý çýkarta-

lým takvime baðlayalým. En kýsa süre içerisinde bu sürelerde Bütün arkadaþlar var, hýzla yol alalým, hiç burada duracak halimiz yok. iki buranýn taþýnmasý sonrasýnda mevcut arazinin kullanýlmasý, deðerlendirmesi dahil, birincil öncelik burada bulunan hepinizin hakkýný hukukunu gözetilmesi haklarýnýzýn size getirisinin en fazla yükseltilmesidir. Yani bir rant olacaksa, o rantý sahibi de sizlersiniz. Benim felsefem yaklaþýmýn budur. Büyükþehir Belediyesine geldiðimizde ilk yaptýðýmýz iþ esnafýn gelip derdini anlatan deðil, beklemeden derdin sahibine gidecek, bulacak bir daire baþkanlýðý kurmak. Türkiye'de ve Diyarbakýr'da bir ilk hepinize hepimize hayýrlý uðurlu olsun. Evet ben sözü burada bitiriyorum, sözü sahibine hal esnafýna veriyorum. Hepinize helal bol kazanç diliyorum Allah var eylesin, bol rýzk versin hepinize" diye konuþtu. Kerem DOÐAN


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Pompeo: ‘Ýran’ýn son nükleer adýmlarý endiþe oluþturuyor’ ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo, Ýran'ýn son nükleer adýmlarýnýn endiþe oluþturduðunu söyledi. Ýran'ýn son dönemde gerçekleþtirdiði nükleer adýmlara iliþkin açýklamalarda bulunan ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo, uluslararasý toplumun Ýran'ýn üzerindeki baskýyý arttýrmasý gerektiðini söyledi. Ýran'ýn yüzde 4,5 zenginleþtirilmiþ uranyum üretimine baþlayacaðýný duyurmasýnýn ardýndan Pompeo, tüm ülkelerin Tahran'a baskýyý arttýrmasý yönünde ciddi adýmlar atacaðýný belirtti. Pompeo, "Artýk tüm ülkelerin baskýyý arttýrmak için ciddi adýmlar atmasý zamaný. Ýran'ýn çok sayýda nükleer provokasyonu bu tür bir eylemi gerektiriyor" dedi. Zenginleþtirilmiþ uranyumun hem elektrik üretimi için hem de askeri amaçlý nükleer silah yapýmý için kullanýldýðýný belirten Pompeo, "Uluslararasý toplum Ýran'ýn nükleer bir silahla nasýl davranacaðýný hayal etmelidir. ABD bunun olmasýna asla izin vermeyecek" þeklinde konuþtu. ÝHA

ABD’nin terk ettiði Suriye’deki askeri üsse Rus bayraðý çekildi ABD'nin Suriye'den çekilme kararýnýn ardýndan ABD ordusunun boþalttýðý noktalara Suriye rejimi ile Rusya girmeye baþladý. ABD Devlet Baþkaný Donald Trump'ýn ABD ordusunu Suriye'den çekme kararýný açýklamasýnýn ardýndan birçok nokta ve askeri üs boþaltýlmaya devam ederken, Rakka'nýn kuzeyinde bulunan Ayn Ýsa kasabasýnda bulunan ABD üssüne Rusya girdi. Rus askeri kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, ABD'nin çekildiði üsse Rus bayraklarý çekilirken üsse Rus ordusuna ait çok sayýda zýrhlý araç ve ekipman sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, üsse Rusya tarafýndan mayýna dayanýklý zýrhlý araç Kamaz Typhoon, Rus devriye polislerinin de kullandýðý zýrhlý asayiþ aracý Gaz Tiger-2, Ural-4320 tipi askeri sevkýyat kamyonlarý, BTR-82A devriye tanklarý ve Kamaz 5350 tipi askeri nakliye araçlarýnýn yaný sýra çok sayýda silah ve mühimmat sevk edildi. Rusya'nýn askeri üsse toplamda 40 parça askeri araç ve ekipman gönderdiði öðrenildi. Rusya'nýn askeri üsse sevkýyat yaptýðý sýrada Þam yönetimine baðlý güçlerin üs çevresinde yoðun güvenlik önlemleri aldýðý belirtildi. ÝHA

T.C. DÝYARBAKIR 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2019/357 KARAR NO: 2019/464 20119816446 TC kimlik numaralý ''RÜKYE METÝN'' in isminin ''GÜLÞEN'' olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verildiði ilan olunur. 24/09/2019 (Basýn: 1079909 www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

DÜNYA

08 Kasým 2019 Cuma

ÝHALE ÝLANI TRAFÝK GÜVENLÝÐÝNÝN SAÐLANMASI AMACIYLA KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ SINIRLARINDAKÝ YOLLARDA MEVCUT SÝNYALÝZASYON SÝSTEMLERÝNÝN BAKIM-ONARIMI ÝLE YENÝ KAVÞAKLARA SÝNYALÝZASYON SÝSTEMÝ KURULMASI YAPIM ÝÞÝ BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-9.BÖLGE DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Trafik Güvenliðinin Saðlanmasý Amacýyla Karayollarý 9 Bölge Müdürlüðü Sýnýrlarýndaki Yollarda Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakým-Onarýmý ile Yeni Kavþaklara Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasý Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2019/561452 1-Ýdarenin a) Adresi : BÜYÜKALP CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122410200 - 4122410282 c) Elektronik Posta Adresi : bol9@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 500 adet Akustik Sesli Yaya Uyarý Cihazý, 35.000 kg Baþ üstü TAG Konstrüksiyonun yapýlmasý ve galvanizlenmesi, 600 grup 200 mm Çaplý Power LED'li Yaya Sinyal Verici Grubu ve muhtelif iþlerin yapýlmasý. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Sýnýrlarýndaki Yollar c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beþ yüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Büyükalp Cad. Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Lojman Giriþi Yaný Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : 05.12.2019 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Ýhale konusu iþte kullanýlacak Kavþak Kontrol Cihazý için TS EN 50556, Power LEDLÝ Sinyal Vericiler için TS EN 12368 Sayýlý Türk Standartlarýna uygunluðunu gösteren "Türk Standartlarýna Uygunluk Belgelerinin", Elektrikli Yol Butonu için ise UL94 V0 yanmazlýk belgesinin asýllarý veya aslýna uygunluðu noterce onaylanmýþ örneðinin ihale teklif dosyasýnda sunulmasý zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uy(DEVAMI 9’DA) gun olarak düzenlenen belgeyi sunar.


08 Kasým 2019 Cuma

HABER

Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapým iþleri cirosunu gösteren belgeler, Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, yapým iþleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler SIRA NO TANIMI SAYISI ÖZELLÝKLERÝ AÇIKLAMA 1 Sepet Platformlu Araç 2 1 adet Kendi Malý olacak 2 Çift Kabinli Pikap 2 Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 41. maddesi gereði; "Ön yeterlik þartnamesi veya idari þartnamede, aday veya isteklinin kendi malý olmasý istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapýlan, tesis, makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgelerin de baþvuru veya teklif kapsamýnda sunulmasý zorunludur. Adayýn veya isteklinin kendi malý olan tesis, makine, teçhizat ve diðer ekipman; ruhsat, demirbaþ veya amortisman defterinde kayýtlý olduðuna dair noter tespit tutanaðý ya da (Deðiþik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 5. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik iþleminin aslýna uygunluðu noter tarafýndan onaylanmýþ ruhsat örneklerinin sunularak yapýlmasý halinde örnek çýkarma iþleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapýlmýþ olmasý zorunludur. Geçici ithalle getirilmiþ veya finansal kiralama yoluyla edinilmiþ tesis, makine, teçhizat ve ekipmanýn, kira sözleþmesinin sunulmasý ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarýnýn ödendiðinin belgelenmesi þartý ile adayýn veya isteklinin kendi malý sayýlýr. Ýþ ortaklýðýnda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortaklarýn biri veya birkaçý tarafýndan saðlanýr." 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE BENZER ÝÞ GRUPLARI TEBLÝÐDE (11/06/2011 tarih ve 27961 sayýlý RG) yer alan E-I. GRUP: TRAFÝK ÝZLEME VE YÖNETÝM SÝSTEMÝ KURULMASI ÝÞLERÝ 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik-Elektronik Mühendisliði veya Elektronik Mühendisliði veya Elektronik-Haberleþme Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. 14. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. 4 Aralýk 2015 tarih ve 29552 sayýlý Resmi Gazete'de çeþitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yapým iþleri ihalelerinde; Sýnýr Deðer Katsayýsý (A) Alt Yapý Ýþlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiþtir" hükmü gereðince Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiþtir. (Basýn: 1080167 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Çocuklar için tiyatro etkinliði Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi'nin desteði ile çocuklar için tiyatro etkinliði düzenleniyor. Ýlk etkinliðe, Sur ilçesine baðlý köylerde yaþayan çocuklar katýldý. Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi'nin desteði ile Amed Þehir Tiyatrosu oyuncularý tarafýndan"Pîrê û Rovî" adlý oyun 5 gün boyunca izleyici karþýsýna çýkacak. Sur Belediyesi meclis üyeleri yapýlan bu ortak çalýþmada daha çok tiyatro izleme imkâný bulmayan çocuklar için böyle bir çalýþma yaptýklarýný vurguladýlar.

Ýlk sahnelen oyunu 4 köyden getirilen 80 çocuk izledi. Çocuklar oyunu büyük bir keyif ile izledi. Oyun bittikten sonra da Sur Belediyesi tarafýndan içerisinde oyuncak bulunan hediyeler daðýtýldý. "Pirê û Rovî "adlo oyun Pazar gününe kadar sahnelenecektir. Faruk ÞÝMÞEK

T.C. DÝYARBAKIR 7. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2019/137 Esas - 2019/407 33727666730 T.C kimlik numaralý davacý Heybet Çelen'in ''HEYBET'' olan isminin "ESMA'' olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE, (Basýn: 1079913 www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

08 Kasým 2019 Cuma

Elektronik sigara, sigaraya teþvik ediyor Kardiyoloji Uzmaný Dr. Ýsmail Erdoðu, elektronik sigaralarýn kendi pazarlarýnda üçte 1 oranýnda hiç sigara içmemiþ insanlara sigara içmeyi öðrettiðini belirterek, "Buhar yöntemiyle bir likitin sýcak hava ile temas ettirilip buharlaþtýrýlýp ciðerlere çekilmesiyle sigaradan aldýðýnýz hisleri almanýza yardýmcý oluyor" dedi. Kardiyoloji Uzmaný Doktor Ýsmail Erdoðu, "Elektronik sigaralar kendi pazarlarýnda üçte 1 oranýnda hiç sigara içmemiþ insanlara sigara içmeyi öðretiyor" dedi. Medicana Sivas Hastanesi doktorlarýndan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Ýsmail Erdoðu, sigara ve tütünün Türkiye'de her yýl 100 bin kiþinin ölümüne neden olduðunu belirterek, "Sigara ve tütün kullanýmý Dünya'da oldukça yaygýn, ülkemizde her yýl 100 bin kiþinin ölümünden sorumlu hastalýk. Sigara ile ilgili bir bilinç oluþtu artýk insanlarda, içenlerde rahatsýz. Kanser yapýcý olduðu konusunda herkesin hem fikir olduðu bir zararlý alýþkanlýk ama günümüzde yeni þeyler trend olmaya baþladý. Elektronik sigara kullanýmý sanki zararlý deðilmiþ ya da sigarayý kullanmayý býraktýrýyor veya sigarayý býrakmanýza yardýmcý oluyor gibi birtakým halk arasýnda dolaþan konuþmalar söz konusu. Elektronik sigara son 5-10 yýlýn icadý diyelim, çok yeni bir þey. Artýk bir çoðunun içerisinde nikotin de var, nikotinden baðýmsýz bir ürün deðil. Buhar yöntemiyle bir likitin sýcak hava ile temas ettirilip buharlaþtýrýlýp ciðerlere çekilmesiyle sigaradan aldýðýnýz hisleri almanýza yardýmcý oluyor" dedi. "Elektronik sigara masum deðil" Erdoðu, elektronik sigaralarýn masum olmadýðýný söyleyerek, "Çok yeni bir þey olduðu için zararlarý konusunda da çok büyük ölçekte çalýþmalar yok ama güvenli kullanýlabilir bir þey mi, ne yazýk ki deðil. Geleceðe dair bir takým kötü, olumsuz þeylerin olacaðýný düþünüyoruz. Bunlarýn içerisinde kullanýlan bir takým kimyasallar var ki çok küçük oranlarda kullanýlmalarýna raðmen zararlý kanserojen, kalp, damar hastalýklarý yönünden olumsuz etkileri olan bir takým þeyler var. Tatlandýrýcý kimyasal þeylerinde yine akciðerlere, buhar ve sýcak hava olarak çekilmesi de akciðerler üzerinde gelecek dönemlerde kanser ile ilgili bir takým þeylerin geliþmesine sebep olacaktýr diye düþünüyoruz. Elektronik sigara masum deðil. Elektronik sigaralar, mevcut içilen sigaralardan daha mý zararlý konusu henüz muallakta ama masum olmadýklarý kesin" diye konuþtu. "Elektronik sigara içmek, sigara kullanýmýný býraktýrmýyor" Erdoðu, sigarayý býrakmak için elektronik sigara içenlerin sigarayý býrakmadýðýný ifade ederek, "Kullanýlmasýný tavsiye etmiyoruz. Türkiye'de yasal bir boþluðu da var, piyasaya sunulmasý ve kullandýrýlmasý, bayilik alýnmasý zor þeyler ama buna raðmen birçok insanýn elinde görüyoruz. Bence daha etkin mücadele edilmesinde fayda olduðunu düþünüyorum. Bu tarz þeyleri kullanan insanlar genelde þu tarz yargýya kavuþuyor. Sigarayý býrakmak istiyorum, ne yapayým, bu dönemi nasýl atlatayým. Nargile içeyim günde bir tane ya da elektro-

nik sigara alayým sigarayý býrakmama yardýmcý olur. Bunla ilgili yapýlmýþ 700 hastalýklý bir çalýþmada, elektronik sigara kullananlarýn sigarayý býrakmadýklarýný tespit etmiþler. Sigarayý býrakmaya yardýmcý olmuyor. Hatta elektronik sigaralar kendi pazarlarýnda üçte

1 oranýnda yeni hiç sigara içmemiþ insanlara sigara içmeyi öðretiyor aslýnda. Yani sigara içenler dönüp de bunu içmiyor, birde sigaraya hiç bulaþmamýþ insanlarýn bazýlarý da meraktan üçte 1 potansiyelle elektronik sigara kullanýyorlar" þeklinde konuþtu. ÝHA

Yiyeceklerin psikolojiye etkileri Psikolog Merve Kýrna, yiyeceklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri hakkýnda bilgiler verdi. Uzman Klinik Psikolog Merve Kýrna, "En temel fizyolojik ihtiyaçlarýmýzýn baþýnda yeme içme gelir. Bebeklikten itibaren saðlýklý geliþimin olmazsa olmaz parçasý olan yiyecekler, insan saðlýðý için oldukça önemli yer tutmaktadýr. Gün içinde saðlýklý ve doðru beslenme; fizyolojik geliþim ve saðlýk açýsýndan önemli olmakla birlikte ruh saðlýðýmýz için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Beynimizi düþüncelerimizi, davranýþlarýmýzý ve duygularýmýzý yöneten bir makine olarak düþünürsek en uygun çalýþma þekli için enerjiye ihtiyaç duyar ve bu enerji besinlerden alýnarak saðlanýr. Alýnan besinler ne kadar saðlýklý ve yararlý ise fizyolojik

saðlýðýmýz ile birlikte ruhsal dünyamýz da o kadar saðlýklý olacaktýr. Alýnan zararlý gýdalar ise fizyolojik saðlýmýzý tehdit etmek ile birlikte depresyon baþta olmak üzere birçok psikolojik sýkýntýya neden olabilmektedir" dedi. Beynin aç olduðunda ya da doyduðunda sinyal göndererek bizi uyardýðýný ifade eden Psikolog Kýrna, "Acýktýðýmýzda gelen sinyal sonrasý karnýmýzý doyurduðumuzda beyne mesaj gider ve fizyolojik durumumuz ile birlikte ruhsal durumumuz da deðiþir. Yediðimiz ve içtiðimiz birçok besin bizi fiziksel olduðu kadar ruhsal olarak da olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bazý kiþiler acýkýnca sinirli olurken, yemek yedikten hemen sonra sakinleþirler. Bazý insanlar ise stresliyken bir þeyler yeme ihtiyacýnda olur, bazýlarý üzgünken abur cubur yer, bazý kiþiler et yemeden doyduðunu hissetmez, bazýlarý yorgun bir günün ardýný kahve içerek deðerlendirip mutlu olur. Yapýlan çalýþmalar göstermiþtir ki stresli zamanlarda salgýlanan kortizol hormonu fazla yemek yemenin yaný sýra kan þekerinin artmasýna neden olabilmektedir ve bu durumun uzun süre devam etmesi ile oluþan insülin direnciyle beraber diyabet riski de artmaktadýr. Yapýlan bir çalýþmada güne kahvaltý yaparak baþlayan kiþiler kendilerini daha mutlu ve enerjik hisse-

derken, güne kahvaltý ile baþlamayan kiþilerin mutluluk puanlarýnýn düþük olduðu bulunmuþtur. Baþka bir çalýþmada ise saðlýksýz beslenme tarzýný yansýtan hazýr ve iþlenmiþ gýdalarýn, kýzarmýþ yiyeceklerin, þekerli içeceklerin ve fast-food gibi ürünlerin fizyolojik saðlýðý olumsuz etkilediði ve bununla birlikte psikolojik açýdan da depresyon riskinin artmasýyla iliþkili olduðu bulunmuþtur" diye konuþtu. Bir diðer çalýþmanýn ise otizmde uygulanan beslenme programýnýn semptomlarý azalttýðýný, fakat tek baþýna tedavi edici özelliði olmamak ile birlikte beslenme þeklinin düzenlenmesinin destekleyici tedavi olarak önemli etkiye sahip olduðunu ortaya koyduðunu kaydeden Kýrna, "Avustralya'da yapýlan bir çalýþmada tam tahýllý yiyecekler, iþlenmemiþ et, sebze, meyve gibi saðlýklý yiyecekler tüketen kadýnlarýn saðlýklý besinleri az tüketenlere kýyasla bipolar bozukluk, anksiyete, depresyon tanýlarýnýn daha az konulduðu bulunmuþtur. Yapýlan çalýþmalar da bize göstermiþtir ki, yediðimiz yiyecekler sadece fizyolojimizi etkilemekle kalmýyor, ruhsal dünyamýzý da etkiliyor. Yenilen her yemeðin kendine ait besin deðeri vardýr, bu yüzden her besin birbirinden farklýdýr. Ne yemeyi seçerseniz bedeniniz kadar ruhunuz da onunla beslenmiþ oluyor. Fiziksel saðlýk ve ruhsal saðlýk bir bütünün ayrýlmaz parçasýdýr. Bu yüzden fizyolojimiz ne kadar saðlýklý ise ruhsal açýdan da o kadar saðlýklý oluruz" açýklamalarýnda bulundu. ÝHA


SPOR

08 Kasým 2019 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Diyarbekirspor’da Tiryaki dönemi

ÝHALE ÝLANI ÝHALEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Ýhale konusu iþlere iliþkin bilgiler Ýhale konusu aþaðýda yazýlý bulunan iþ 19/11/2019 tarihinde ihale edilecektir. 1. Ýþin Adý : Teknolojik Donaným Satýn alýmý ÝKN : 1003439 Son Teklif verme Tarihi : 19/11/2019 Son Teklif verme Saati : 14:30 Komisyon Toplanma saati : 15:00 Tekliflerin sunulacaðý yer : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Altunizade 34662 Üsküdar-Ýstanbul Komisyonun toplanacaðý yer : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Altunizade 34662 Üsküdar-Ýstanbul 2. Hususlar; 1. Ýhale tarihinde belirtilen Komisyon toplantý saatinde açýk eksiltme yapýlacaktýr. Açýk eksiltmeye katýlacak olan ilgililerin imza sirkülerini, vekalet edecekler için de vekaletnamenin olmasý zorunludur. Ýmza sirküsü ve vekaleti olmayan isteklilerden teklif alýnmayacaktýr. 2. Ýhaleye KEP adresi olmayan kiþiler katýlamazlar. 3. Ýhale dosyasý hazýrlanýrken istenilen belgeler ayrý bir zarf, sadece teklif mektubu/cetveli ayrý bir zarfa konulacak ve ikisi de tek bir ihale zarfýna býrakýlacaktýr. Bu þartlarý saðlamayan teklif zarflarý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. (Basýn: 1079376 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

TFF 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbekirspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuþtu. Yeþil kýrmýzýlý kulüp, Cüneyt Tiryaki ile anlaþmaya vardý. Nazili Belediyespor'la deplasmanda yapýlan ve 3-1'lik yenilgiyle sonuçlanan maçýn ardýndan teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollarýný ayýran Diyarbekirspor, aradýðý teknik direktörü buldu. Takýmýn baþýna geçen sezon Nevþehir Belediyespor'da görev yapan Cüneyt Tiryaki getirildi. Somaspor maçý hazýrlýklarýna bugünden itibaren teknik direktör Cüneyt Tiryaki gözetiminde sürdürecek olan Diyarbekirspor'da yardýmcý antrenörler de belli oldu. Cüneyt Tiryaki'nin yardýmcýlýk görevini Mustafa Yaçýnkaya, Oktay Kahraman, Atacan Öztürk ve Ceyhun Elçiler yapacak. ÝHA

Fenerbahçe, Kasýmpaþa’ya 13 maçtýr kaybetmiyor Süper Lig'de evinde Kasýmpaþa'yý aðýrlayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasýmpaþa karþýsýnda 13 maçtýr kaybetmiyor. Sarýlacivertliler bu müsabakalarýn 11'inden galibiyetle ayrýlýrken, iki maç ise beraberlikle sonuçlandý. Fenerbahçe, Kasýmpaþa'yla karþýlaþtýðý son 13 maçta yenilmedi ve bu müsabakalardan 11 galibiyet, 2 beraberlik aldý. Bu maçlarýn 12'sinde Kasýmpaþa aðlarýna 35 gol gönderen sarý-lacivertliler rakibine Süper Lig'de 29 Eylül 2012'den bu yana kaybetmiyor. Fenerbahçe, net pozisyonlarda zirvede Fenerbahçe, Süper Lig'de en çok gol pozisyonuna giren takým unvanýný elinde bulundururken, ayný zamanda en çok net pozisyon kaçýran takým sýralamasýnda da lider konumda yer alýyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren (40) ve en fazla net gol pozisyonu kaçýran (29) takým Fenerbahçe. ÝHA

T.C. DÝYARBAKIR 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ 2019/128 Esas 2019/206 Karar No 42739056590 TC Kimlik numaralý MEHMET FIRAT KARAKEÇÝ'nýn nüfusta MEHMET FIRAT olarak kayýtlý olan isminin FERHAT olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE ilan olunur. (Basýn: 1079918 www.bik.gov.tr)

Ýçofis Kýþla Sokak Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

MUHABÝRLER

SAYI: 11547 08 Kasým 2019 Cuma

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

YAZAR Hatice KAMER

SAYFA EDÝTÖRÜ Faruk ÞÝMÞEK

Ümit ÖZDAL Kerem DOÐAN Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

08 Kasým 2019 Cuma

Öðrenciler Zerzevan Kalesi’ni gezdi Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde eðitim veren Beþpýnar Ortaokulu öðrencileri, 'Zerzevan ile Kültürümü Öðreniyorum' Projesi kapsamýnda Zerzevan Kalesi'ni gezdi. Diyarbakýr'ýn Çýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesindeki okul öðrencileri, Zerzevan ile Kültürümü Öðreniyorum Projesi kapsamýnda Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenledi. Son olarak Beþpýnar Ortaokulu öðrencileri tasarým ve beceri atölyesine çevrilen Zerzevan Kalesi'ni gezdi. Zerzevan Kalesi ile ilgili bilgi alan öðrenciler, projede emeði geçenlere teþekkür etti. ÝHA CMYK

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi