Page 1

Miroðlu’nun acý günü

A

K Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroðlu'nun bir süredir yoðun bakýmda tedavi gören oðlu Zerdeþt

hayatýný kaybetti. Mardin'de topraða verilen Zerdeþt Miroðlu'un cenaze törenine Baþbakan Binali Yýldýrým'da katýldý 5'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

08 Þubat 2018 Perþembe

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Çaldýklarý aracý parçalayýp sattýlar Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Oto Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekiplerince, "Oto hýrsýzlýðý ve suça konu eþyanýn satýlmasý ve kabul edilmesi" suçlarýnýn aydýnlatýlmasýna ve bu suçlarý iþleyenlerin yakalanmasýna yönelik çalýþma yapýldý. Çalýþmada bir vatandaþa ait aracý çalarak, parçalayýp satan 2 þahýs, polisin titiz çalýþmasý sonucu yakalandý. 3'DE

Mevzu madde ve baðýmlýlýk olunca… Ahmet BEÞENK

‘Sera sayýsýný artýracaðýz’ Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Bismil ilçesinde sera üreticileri ile bir araya geldi. Vali Güzeloðlu, " Diiyarbakýr'da 33 seramýz var, kurulu teþkil edilmiþ. Bunun sayýsýný arttýracaðýz. Ýklim avantajýný kullanarak serada ürün çeþitliliðini çoðaltacaðýz" 16'DA

Silahý kazara ateþ alan korucu þehit oldu Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde operasyon sýrasýnda silahý kazara ateþ alan güvenlik korucusu þehit oldu. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, Bayrak-76 Operasyonu'nda, Lice ilçesi Yalaza köyü mülki sýnýrlarý mücavirinde operasyon icra etmekte olan Güvenlik Korucusu Ömer Tumaç'ýn silahýnýn 04.20 sýralarýnda kazara ateþ aldýðý belirtildi. 3'DE

Duyuyor musunuz! Herkes uyuþturucu illetine top yekun dur denilmesi için kenetlenmeye hazýr, birlik, beraberlik ve dayanýþma mesajlarýný iletiyor. 'ALLAH bize gördüðümüz, duyduðumuz her þeyin hesabýný soracak.' Diyor Antalya'dan seslenen Hatice Keleþ. Faruk Mungan ise 'Bitmez, biz mi kurtaracaðýz demekle olmaz.', Sabri Tekidi'yse 'Onlar bizim çocuklarýmýz dýþarýdan gelmediler. Siyasiler el atmalý bu mevzuCMYK

na, uzak durmamalýlar.' diyor. Sadýk Elaldý ise 'Ýslam'dan uzak, batý medeniyetinin etkisinde yetiþen nesil büyük tehlikelerle karþý karþýya.' Diyor. Mesajlar basit ve net: "Sokaklar, çocuklar, gençler bizim, el ele verip kurtaralým." Dün yapmýþ olduðumuz 'SOKAK, SOKAK DOLAÞARAK' baþlýklý haberimizin yayýnlanmasýnýn ardýndan yüzlerce kiþi uyuþturucu ile mücadelede 'Bizde varýz' mesajlarýný ilettiler. Vatandaþ-

lar, gazeteciler ile iletiþim kurarak görüþlerini bildiler ve bu aðýr travmalara sebep olan toplumsal olayýn sürekli gündemde tutulmasýný istediler. Kolluk kuvvetlerine de mesaj veren vatandaþlar, destek anlamýnda kendileri ile birlikte olduklarýný da beyan ediyorlar. Vatandaþlar uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý ile verilen top yekun mücadelenin destekçisi olduklarýnýn bilinmesini de istediler. HABERÝ 8'de


02 ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

08 Þubat 2018 Perþembe

BAÞSAGLIGI Gazetemiz kurucularýndan ve köþe yazarlarýndan Fahrettin KANAT'ýn yeðeni ve Gazetemiz Haber Merkezinden arkadaþýmýz Kerem DOÐAN'ýn teyzesi

Vasfiye TUTAL

Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhumeye Allah’tan rahmet, Kanat ve Doðan ailelerine baþsaðlýðý dileriz

ÖZ DiYARBAKIR GAZETESi Taziye Yeri: Dicle Kent Ahmede Hani Camii


08 Þubat 2018 Perþembe

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Diyarbakýr’da oto hýrsýzlarý yakalandý Kalp krizi geçiren uzman çavuþ hayatýný kaybetti Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesinde kalp krizi geçiren uzman çavuþ kaldýrýldýðý hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Uzman çavuþun cenazesi düzenlenen törenin ardýndan memleketi Trabzon'a gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesi Sarýca Jandarma Karakolu'nda görev yapan uzman çavuþ Bülent Baykal, önceki akþam saatlerinde spor yaptýðý sýrada aniden fenalaþtý. Silah arkadaþlarý tarafýndan çaðrýlan ambulansla Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýlan Uzman Çavuþ Baykal, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Uzman Çavuþ Baykal'ýn kalp krizi sonucu hayatýný kaybettiði belirtildi. Dicle Üniversitesi Týp Fakültesinden alýnan cenaze Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesinde yapýlan törenin ardýndan topraða verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. ÝHA

Silahý kazara ateþ alan korucu þehit oldu Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde operasyon sýrasýnda silahý kazara ateþ alan güvenlik korucusu þehit oldu Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, terör ve teröristle mücadele harekatý kapsamýnda gerçekleþtirilen Bayrak-76 Operasyonu'nda, Lice ilçesi Yalaza köyü mülki sýnýrlarý mücavirinde operasyon icra etmekte olan Güvenlik Korucusu Ömer Tumaç'ýn silahýnýn 04.20 sýralarýnda kazara ateþ aldýðý belirtildi. Olayda Tumaç'ýn kalçasýndan yaralandýðýnýn kaydedildiði açýklamada, "Tumaç, helikopter ile sevk edildiði Diyarbakýr Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde yapýlan tüm týbbi müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak 06.55 sýralarýnda þehit olmuþtur. Bizleri derin bir acý ve üzüntüye boðan bu elim olayda þehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, deðerli ailesine, yakýnlarýna, silah arkadaþlarý ile yüce Türk milletine baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý için terör ve teröristle mücadele kapsamýnda yürütülen çalýþmalara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir" denildi. Ýhsan ÖZDEMÝR

Diyarbakýr'da bir vatandaþa ait aracý çalarak, parçalayýp satan 2 þahýs, polisin titiz çalýþmasý sonucu yakalandý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Oto Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekiplerince, "Oto hýrsýzlýðý ve suça konu eþyanýn satýlmasý ve kabul edilmesi" suçlarýnýn aydýnlatýlmasýna ve bu suçlarý iþleyenlerin yakalanmasýna yönelik çalýþma yapýldý. Bu çerçevede, 31 Ocak'ta S.G. isimli þahsýn Aziziye Mahallesi'ndeki ikametinde bulunan aracýn çalýnmasý olayý ile ilgili Oto Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekiplerince yapýlan araþtýrmalar neticesinde 2 Þubat'ta 15.00 sýralarýnda Seyrantepe 1. Sanayi Sitesinde çalýntý

3 aylýk hamile çýktý

araca ait bir parça bulundu. Elde edilen bilgiler doðrultusunda çalýþma kapsamýný geniþleten ekipler, çalýnan araca ait baþka bir parçayý ise Seyrantepe 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki bir iþ yerinde buldu. Parçalarýn bulunduðu iþ yerlerindeki þahýslar ile görüþen polis, aracýn parçalarýný satanlarýn H.Y. ve C.A. isimli þüpheli þahýslar olduðu tespit etti. Þüpheli þahýslar, 2 Þubat'ta Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnan arama kararý ile Aziziye Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlenen operasyon neticesinde þüpheli þahýslar ya-

kalandý. Þahýslarýn ikametinde yapýlan aramada çalýntý araca ait bazý parçalar bulunarak muhafaza altýna alýndý. Aracýn diðer parçalarýnýn ise ayný bölgede bulunan metruk bir binada olduðu bilgisine ulaþan ekiplerin belirtilen yerde yaptýklarý aramalarda ise aracýn diðer parçalarýna ulaþýldý. S.G. isimli þahsa ait aracý çaldýklarý ve çaldýktan sonra parçalayarak sattýklarý tespit edilen H.Y. ve C.A. isimli þüpheli þahýslar, 3 Þubat'ta çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. iHA

Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýnda bulunan 4 yaþýndaki kýzýný boðarak öldürmeye çalýþan anne, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Tutuklanan kadýnýn 3 aylýk hamile olduðu ortaya çýktý. Edinilen bilgiye göre, baygýnlýk ve kusma þikayetiyle Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk Servisine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan 4 yaþýndaki Z.S., tedavi gördüðü hastanede öz annesi Zeynep A. tarafýndan elbisenin kol kýsmýyla boðazý sýkýlarak boðdurulmaya çalýþýlmýþtý. 15 dakika boyunca nefessiz kalmasý sonucu kalbi duran ve daha sonra saðlýk görevlileri tarafýndan yapýlan müdahaleler sonucunda kalbi çalýþtýrýlarak yoðun bakým ünitesine alýnan Z.S'nin beyin ölümü gerçekleþmiþti. Öz kýz

çocuðunu öldürmeye çalýþan ve daha sonra polis ekiplerince gözaltýna alýnan Anne Zeynep A., ile ona yardým ettiði iddia edilen N.Ç., emniyette tamamlanan ifadelerinin ardýndan öðle saatlerinde Adýyaman Adliyesine sevk edilmiþti. Adliyeye sevk edilen Zeynep A., burada çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep A'ya yardým ettiði iddiasýyla adliyeye sevk edilen N.Ç., ise adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý. 4 yaþýndaki kýz çocuðunu hasta yataðýnda boðarak öldürmeye çalýþan Zeynep A'nýn 3 aylýk hamile olduðu öðrenildi. Cezaevine sevk edildiði esnada aðlayarak adliyeden çýkýp daha sonra polis ekip aracýna binen anne Zeynep A., gazetecilerin kendisine yönelttiði sorularý yanýtsýz býraktý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

08 Þubat 2018 Perþembe

5 bin 562 iþyerini denetledi Korkutan heyelan

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 2017 yýlý içinde halk saðlýðýný koruma amaçlý yaptýðý çalýþmalarda 5 bin 562 gýda ürünü üreten, daðýtan, satan ve depolayan iþyerini hijyen mevzuatý gereði denetleyerek bozulmuþ, son kullanma tarihi geçmiþ ve gýda yönetmenliðine aykýrý þekilde satýþý yapýlan 29 ton ürüne el koyarak kontrollü bir þekilde bertaraf etti

Halk saðlýðýný korumak amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý, 2017 yýlý içinde 5 bin 562 gýda ürünü üreten, daðýtan, satan ve depolayan iþyerini denetleyerek bozulmuþ, son kullanma tarihi geçmiþ ve gýda yönetmenliðine aykýrý þekilde satýþý yapýlan 29 ton

ürüne el koyarak çöp depolama sahalarýnda kontrollü bir þekilde bertaraf etti. Ayný çalýþma kapsamýnda kentin 4 merkez ilçesinde yer alan ilk, ortaokul ve lise kantinlerini de denetlendi. Toplam 198 okul kantininin denetlendiði çalýþmalarda ele geçirilen 100 kg bozuk ve tarihi geçmiþ gýda ürünü bertaraf edildi. Bay-

ram ve yeni yýl gibi özel günlerde ekipler, vatandaþlarýn yoðun olarak tükettikleri gýda ürünleri satan iþyerlerini sýký bir þekilde denetlendi. Okul kantinleri ile iþyeri denetimi çalýþmasý kapsamýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri, öðrencilere ve iþyeri çalýþanlarýna hijyen eðitimi verdi. Öðrencilere, yönelik gýda, hijyen ve öz bakým eðitimi verildiði çalýþmada ayrýca okullarýn WC'lerine el yýkama þemalarý asýldý. Ýþyeri çalýþanlarýna denetim esnasýnda verilen eðitimlerde, kiþisel bakým, ürünlerinin hangi þekilde depolanacaðý, kýlýk ve kýyafet kullanýmý hakkýnda bilgiler verildi. Denetimler saha ölçüm cihazlarýyla yapýldý Kent genelinde insan saðlýðýný tehdit eden gýda maddelerinin satýþýnýn önüne geçmek amacýyla Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý, gýda denetimlerini bilimsel yöntemlerle yapabilen cihazlarla gerçekleþtirmeye baþladý. Satýn alýnan 2 adet saha ölçüm cihazýnýn kullanýmý için yetkili firma 15 personelle sertifikalý eðitim verdi.

Bingöl'de bir köyde toprak kaymasý korkuttu. 365 nüfuslu köyde birkaç ev oluþan çatlaklardan dolayý boþaltýlýrken, köy sakinleri ise oluþan heyelandan dolayý yetkililerden yardým istedi. Solhan ilçesine baðlý Oymapýnar köyünde meydana gelen heyelan, köy sakinlerini korkutuyor. Ýddiaya göre, yapýmý devam eden demiryolu çalýþmalarýndan sonra heyelan oluþtuðunu belirten köy sakinleri, evlerinin hasar gördüðünü, birkaç evin risk altýnda olduðundan dolayý boþaltýldýðýný söyledi. Köy sakinlerinden Abdullah Hant, bir hafta önce heyelanýn meydana geldiðini belirterek, heyelanýn demiryolu çalýþmalarýndan dolayý olduðu iddia etti. Hant, "Köyde son bir haftadýr toprak kaymasý oluyor ve durmadan kayma meydana geliyor. Demiryolu çalýþmalarýndan sonra oluþtu bu durum. Yetkililerden durumu çözmelerini talep ediyoruz" diye konuþtu. Ailesini görmek için geçtiðimiz günlerde köye gittiðini belirten Yunus Hant ise, "28 Ocak 2018 tarihinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu köyün içinde bir tane ahýr ve birkaç ev çökmüþ ve boþaltýldý. Birden fazla evde de çatlaklar meydana geldi ve heyelan çöküntüsü devam ediyor. Þuan köyde yaþayan herkes için tedirginim. Durumun çözülmesi gerekiyor, aksi halde birçok aile ciddi bir maðduriyet yaþayacaktýr" þeklinde konuþtu. ÝHA


HABER

08 Þubat 2018 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Miroðlu’nun acý günü Kan baðýþý

A

K Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroðlu'nun bir süredir yoðun bakýmda tedavi gören oðlu Zerdeþt hayatýný kaybetti. Mardin'de topraða verilen Zerdeþt Miroðlu'un cenaze törenine Baþbakan Binali Yýldýrým’da katýldý AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroðlu'nun bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede yoðun bakýmda tedavi gören 25 yaþýndaki oðlu Zerdeþt hayatýný kaybetti. Miroðlu, sosyal medya hesabýnda yaptýðý paylaþýmda, "Zeromun kalbi, yaþadýðý acýlara daha fazla dayanamadý ve bu sabah sustu. Hayatýn anlamýný ondan öðrendik. Ze-

romu, mutlu zamanlarýndaki bu fotoðrafla uðurluyoruz. Kalbinde Zerdeþt sevgisiyle ve hatýralarýyla yaþayacak olan herkesin baþý sað olsun" dedi. BAÞBAKAN MARDÝN'DE Baþbakan Binali Yýldýrým, hayatýný kaybeden AK Parti Milletvekili Orhan Miroðlu'nun oðlu Zerdeþt'in cenaze törenine katýlmak üzere

Kocaköy’ün eðitimi masaya yatýrýldý

Mardin'e geldi. Baþbakan Binali Yýldýrým, AK Parti Milletvekili Orhan Miroðlu'nun bir süredir Ankara'daki özel bir hastanenin yoðun bakým servisinde tedavi gören ve dün hayatýný kaybeden 25 yaþýndaki oðlu Zerdeþt'in cenaze törenine katýlmak üzere Mardin'e geldi. Baþbakanlýða ait uçakla kente gelen Yýldýrým'ý havalimanýnda Vali Mustafa Yaman, askeri yetkililer ve kent protokolü karþýladý. Zerdeþt Miroðlu'nun cenazesi de ayný uçakla kente getirildi. Milletvekili Miroðlu'nun eþlik ettiði cenaze, Büyükþehir Belediyesi cenaze nakil aracýyla Gelinkaya köyüne götürüldü. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Kocaköy ilçesinde 2. dönemi eðitim öðretim yýlý toplantýsý yapýldý. Kocaköy Kaymakamlýðýnda gerçekleyen toplantý, Kocaköy Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Yusuf Turhan baþkanlýðýnda gerçekleþti. Toplantýya, Ýlçe Emniyet Amiri, Ýlçe Jandarma Komutaný, Ýlçe Yazý Ýþleri Müdürü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Kocaköy Mahalle Muhtarlarý, Ýlçe Müftüsü, Toplum Saðlýðý Merkezi Baþkaný, Merkez Okul Müdürleri, Anadolu Gençlik Derneði Temsilcisi, TÜGVA Temsilcisi, Okul Aile Birliði Baþkanlarý ve Taþýmalý Eðitim Temsilcileri ile katýldý. Geniþ bir katýlýmla gerçekleþen toplantýya, 1. dönem eðitim

öðretim yýlýnda alýnan karlar deðerlendirildi. Ýlçede bulunan okullarýn güvenliðinin artýrýlmasý kararlarýnýn alýndýðý toplantýda, uyuþturucu ve uyarýcý madde ile mücadele ile etkin bir þekilde mücadele edilmesi konularý masaya yatýrýldý. Öðrencilerin güvenli bir þekilde okullara taþýnmasý ve öðrencilerin gün ýþýðýndan daha fazla istifade etmeleri için yoðun ve azimli bir þekilde çalýþmasý konularýnýn da ele alýndýðý toplantýda, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aziz Yolcu, kýsa bir bilgilendirme yaptý. Toplantý, Kocaköy Kaymakam ve Belediye Baþkan Vekili Yusuf Turhan'ýn konuþmalarýyla sona erdi. ÝHA

Diyarbakýr Milli Birlik ve Kardeþlik Federasyonu öncülüðünde çok sayýda vatandaþ, Türk Silahlý Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik baþlattýðý Zeytin Dalý Harekatýna katýlan askerler için kan baðýþýnda bulundu. Diyarbakýr Milli Birlik ve Kardeþlik Federasyonu tarafýndan TSK'nýn Suriye'nin Afrin bölgesinde baþlattýðý Zeytin Dalý Harekatýna katýlan askerler için kan baðýþý kampanyasý baþlatýldý. Dernek binasýnda baþlatýlan kampanyaya çok sayýda vatandaþ destek verdi. Federasyon Baþkaný Mehmet Ali Cankurt, askerlere desteklerinin bununla sýnýrlý kalmayacaðýný belirterek, "Bugün burada Milli Birlik ve Kardeþlik Federasyonu Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý Olarak hemen yaný baþýmýzda devam eden Afrin harekatýnda görev alan askerlerimize bir nebze de olsa destek olabilmek için biz Diyarbakýrlýlar olarak, kan baðýþý yaparak bu görevimizi yerine getirmeyi istiyoruz. Hemen önümüzdeki günlerde Federasyonumuz Genel Baþkaný ve üyelerimiz ile birlikte Afrin sýnýrýna gidip, orada görev alan askerlerimize, annelerimiz ve bacýlarýmýzýn yaptýklarý kaþkol, bere ve çorap gibi giysilerden oluþan çeþitli hediyeleri götüreceðiz. Böyle bir süreçte milli birlik ve kardeþlik ruhu ile tüm sivil toplum kuruluþlarýna ve Türkiye'de yaþayan tüm halka birlik ve kardeþlik zamaný olduðunu belirtin. Her daim Devletimizin yanýnda yer almamýz gerektiðini göstermemiz lazým" dedi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

08 Þubat 2018 Perþembe


08 Þubat 2018 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Vali Aktaþ, Suriye sýnýrýnda incelemelerde bulundu

Bismil’de halk günü toplantýsý Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediye Baþkanlýðý tarafýndan her hafta düzenlenen halk günü toplantýlarý yoðun katýlýmlarla devam ediyor Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç'in her hafta düzenlendiði halk günü toplantýsý saat 10:00'da Kaymakamlýk Toplantý Salonunda baþlayarak akþam mesai bitimine kadar sürüyor. Toplantýya Kaymakam ve Belediye Baþkaný Gülenç ile birim müdürleri katýlarak vatandaþlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinliyor. Vatandaþlar istek, öneri ve þikayetlerini Belediye Baþkaný Gülenç ile bire bir görüþerek iletiyor. Toplantý ile ilgili konuþan Gülenç, "Vatandaþlarýmýzdan gelen talepleri, teþekkürleri ve ayný zamanda þikayetleri dinlemiþ olduk. Bu husustaki uygulamamýz devam edecek. Halkýmýzýn hayatýný kolaylaþtýrmak için, halkýmýzýn refah ve huzur içerisinde yaþamalarýný temin etmek için Bismil Belediyesi olarak çalýþmalarýmýz devam edecek. Yine halk günümüz her hafta devam edecektir" dedi. Tek tek þikayet veya

‘Esnafýmýzýn sorunlarýný birlikte çözeceðiz’

taleplerini ileten vatandaþlar, taleplerini kayda alýnmasý, çözüm yollarý ile ilgili bilgilendirilmeleri ve sürecin baþlatýlmasýnýn ardýndan toplantý sona erdi. Bismil Belediye Baþkanlýðý bir yandan vatandaþlarýn sorunlarýna çözüm ararken, diðer yandan hizmetlerini de aralýksýz sürdürüyor. Daha önce farklý amaçlarda kullanýlan ve bakýmsýzlýktan kullanýlamaz hale gelen Þentepe ve Seyrantepe mahallelerindeki taziye evleri Bismil belediyesi tarafýndan bakým ve onarýmdan geçirilerek vatandaþlarýn hizmetine sunuldu. Halkýn kültüründe önemli bir yere sahip olan taziye evlerine önem veren Bismil Belediyesi, ilçede birçok taziye evlerinde bakým ve onarým çalýþmalarýný sürdürüyor. Vatandaþlarýn en acýlý günlerinde yanýnda olmak ve acýlarýný paylaþmak için Bismil'de taziye evlerini Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne baðlý faaliyet yürüten Oda Baþkanlarý ve esnaflarla düzenlenen istiþare toplantýsýna katýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Esnafýmýzýn sorunlarýný birlikte çözeceðiz" dedi. Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB) tarafýndan düzenlenen etkinliðe, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný

yaptýklarýný belirten Gülenç, "Taziye bizim inancýmýzda güzel bir gelenektir. Birbirimize sabýr tavsiye ederiz, acýlarý paylaþýrýz. Bunun için ilçemizde bulunan uygun alanlara ve vatandaþlarýmýzýn taleplerini de göz önüne alarak taziye evi sayýmýzý her geçen gün artýrýyoruz. Vatandaþlarýmýz zor günlerinde misafirlerini daha iyi ortamlarda aðýrlýyorlar. Gelenek ve göreneklerini yaþatýyorlar. Bu anlamda hizmete açtýðýmýz taziye evleri önemli mekanlar haline gelmiþ durumda" diye konuþtu. Bismil Belediyesi tarafýndan onarýlan taziye evleri için Gülenç'e teþekkür eden Abdulkadir Çakýr ise, taziye evi mahalleler için önemli bir ihtiyaç olduðunu söyledi. Çakýr, "Sað olsun baþkanýmýzýn talimatýyla taziye evlerimiz onarýlarak tekrar hizmette açýldý. Buradan kendisine tekrar teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Cumali Atilla'nýn yaný sýra DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, DESOB'a baðlý faaliyet yürüten Oda Baþkanlarý ve esnaflar katýldý. Görüþ alýþveriþinde bulunulan istiþare toplantýsýnda Baþkan Atilla, talepleri ve önerileri dinledi. Ýþ adamlarýný kentte yatýrýma davet eden Baþkan Atilla, "Ýstihdamý arttýracak her konuda esnafýmýzýn yanýndayýz. Oda baþkanlarýmýz ve esnaflarý-

Þýrnak Valisi Mehmet Aktaþ, 23.Jandarma Sýnýr Tümen Komutaný Tümgeneral Veli Tarakcý, Cizre Kaymakamý Faik Arýcan, Ýdil Kaymakamý Ersin Tepeli, Jandarma Komutaný Jandarma Albay Selçuk Yýldýrým ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte Suriye sýnýr hattýnda incelemelerde bulundu. Ýlk olarak sýrasýyla Kozluca, Yüzsüren ve Yolaçan karakollarýný ziyaret eden Vali Aktaþ, akabinde Köyceðiz Bölük Merkezine geçerek, yetkililerden bilgi aldý. Daha sonra "Ýzzettin Taburu Nöbet ve Gözetleme Kulesine geçen Vali Aktaþ ve beraberindeki heyet, burada sýnýr güvenliðini saðlamak amacýyla kurulan "Duvar Arkasý Gözetleme Sistemi" ve Kobra 2 aracýný da yerinde inceledi. Ýncelemelerinin ardýndan tekrar Köyceðiz Bölük Merkezine geçen Vali Aktaþ ve beraberindeki heyet, öðle yemeðini karakolda görev yapan askerlerle birlikte yedi. Yemeðin ardýndan hudut hattý ziyaretlerine devam eden Vali Aktaþ ve beraberindeki heyet, Uçar Nöbet ve Gözetleme Kulesini ziyaret ettikten sonra sýrasýyla Þahin ve Erdem Karakollarý ile "Katran Bölük Merkezine geçerek yapýlan çalýþmalar ve karakol hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Daha sonra Esentepe ve Hayati Bilgin Karakol'larýný da ziyaret eden Vali Aktaþ, burada yapýlan çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi alýp çeþitli istiþarelerde bulunduktan sonra Korg. Refik Kurttekin Kýþlasýna geçti. Vali Aktaþ, ayrýca ziyaretleri kapsamýnda karakol ve bölük merkezlerinde kendisini karþýlayan komutanlara Türk Bayraðý hediye etti. ÝHA

mýz, bu þehrin ekonomisine yön veriyor. Esnaflarýmýz iþ yaptýkça hemþehrilerimiz kazanýyor. Bizlere deðerli fikirlerinizde destek olmanýz çalýþmalarýmýzýn daha verimli olmasýný saðlayacaktýr. Esnafýmýzýn sorunlarýný birlikte çözeceðiz." dedi. Baþkan Atilla, sivil toplum kuruluþlarý ve farklý meslek kuruluþlarýnýn temsilcileriyle toplantýlarýna devam edecek. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

08 Þubat 2018 Perþembe

MEVZU MADDE VE BA

DUYUYOR MUSUNUZ? Duyuyor musunuz! Herkes uyuþturucu illetine top yekun dur denilmesi için kenetlenmeye hazýr, birlik, beraberlik ve dayanýþma mesajlarýný iletiyor. 'ALLAH bize gördüðümüz, duyduðumuz her þeyin hesabýný soracak.' Diyor Antalya'dan seslenen Hatice Keleþ. Faruk Mungan ise 'Bitmez, biz mi kurtaracaðýz demekle olmaz.', Sabri Tekidi'yse 'Onlar bizim çocuklarýmýz dýþarýdan gelmediler. Siyasiler el atmalý bu mevzuna, uzak durmamalýlar.' diyor. Sadýk Elaldý ise 'Ýslam'dan uzak, batý medeniyetinin etkisinde yetiþen nesil büyük tehlikelerle karþý karþýya.' Diyor. Mesajlar basit ve net: "Sokaklar, çocuklar, gençler bizim, el ele verip kurtaralým." AHMET BEÞENK Dün yapmýþ olduðumuz 'SOKAK, SOKAK DOLAÞARAK' baþlýklý haberimizin yayýnlanmasýnýn ardýndan yüzlerce kiþi uyuþturucu ile mücadelede 'Bizde varýz' mesajlarýný ilettiler. Vatandaþlar, gazeteciler ile iletiþim kurarak görüþlerini bildiler ve bu aðýr travmalara sebep olan toplumsal olayýn sürekli gündemde tutulmasýný istediler. Kolluk kuvvetlerine de mesaj veren vatandaþlar, destek anlamýnda kendileri ile birlikte olduklarýný da beyan ediyorlar. Vatandaþlar uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý ile verilen top yekun mücadelenin destekçisi olduklarýnýn bilinmesini de istediler. Toplumun kanayan yarasý, Annelerin ve babalarýn korkulu rüyasý, herkesin kapýsýnýn önünde beliren büyük tehlike: Uyuþturucu ve bahis illeti. Her geçen gün tahrip alanýný geniþleten, kapsama alaný sýnýr tanýmayan uyuþturucu ile top yekun mücadelenin kangrenleþmiþ parçasýný söküp atmak þart oldu. Yaptýðýmýz haberler arasýnda en çok tepki alan ve duyarlýlýk saðlayan madde baðýmlýlýðý, uyuþturucu ve bahis haberleri vatandaþlarýn bam teli. Sosyal medyada da büyük tepkilere neden olan uyuþturucu ve bahis konusunda vatandaþlar kolluk kuvvetleri ile birlikte çalýþmaya hazýr olduklarýný beyan ederken, bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn felsefesinden vazgeçilmesi gerektiði mesajlarýný da veriyorlar. Ýþte Vatandaþlarýn yaptýklarý açýklamalar ve gönderdikleri me-

sajlar: Hatice Keleþ: "Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn diye, diye o yýlan bir gün döndü kendisini de ýsýdýr. Yeter artýk duyarsýzlýklar, merhametsizlikler ben orada öyle güzel gençler tanýdým ki, öyle güzel gözler gördüm ki ama birileri tarafýndan ruhu zehirlenmiþ, bedeni zehirlenmiþ. Yazýk biz eðer yatýnca yastýða kafamýzý koyunca ra-

hat uyuyorsak ve bir sokakta çocuklarýmýz her tür zehirleniyorsa hem manevi (Yanlýþ fikirle) hem maddi (uyuþturucu) ve biz hala ben deyip biz olamýyorsak yazýk bize yazýk, hem de çok yazýk. Ýþte bu gün, buna el atýp, hep birlikte karþýlýk vermez isek yarýn zehirlenmiþ bir zihniyetle karþý karþýya kalýyoruz. Sonra çözümler daha zor oluyor. STK'lar ah STK'lar birlik olup çocuklara, gençlere, yaþlýlara sahip çýkmayýp bir gönle dokunmuyorsa kapatsýnlar, tabela STK olmasýnlar. Sadece bürokrasi ile resim çekinmekle olmuyor. ALLAH bize gördüðümüz, duyduðumuz her þeyin hesabýný soracak." Sadýk Elaldý: "Ýslam'dan uzak, batý medeniyetinin etkisinde yetiþen nesil büyük tehlikelerle karþý karþýya. Psikolojik, ahlaki çöküntünün yaný sýra büyük fizyolojik çöküntülere sebep olan uyuþturucu baðýmlýlýðý her geçen gün daha da artýyor. Bu konuda herkes duyarlý olmalýdýr ve çocuklarýmýzý bu illete düþürenlere savaþ açmalýyýz."Faruk Mungan: "Bitmez, biz mi kurtaracaðýz demekle olmaz. Herkes


08 Þubat 2018 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

AGIMLILIK OLUNCA…

üzerine düþeni yaparsa, ailelerde sorumluluðunu bilip evlatlarýna sahip çýkarsa bu konuda bayaðý baþarý elde edilir sanýyorum. Bence en önemlisi aileleri eðitmektir." Sabri Tekidi: "Biliyor musunuz, hayat keþkelere sýðmayacak kadar az bir süre. Evet, onlar bizim çocuklarýmýz, dýþarýdan gelmediler. Dikkat ederseniz her siyasetçi seçim zamaný atar, tutar amma hiç biri bu çocuklar ya da benzerlerini ele almaz, bahsetmez, sokaklar, köprü altlarý hep onlarla dolu. En büyük suçlusu da aymazlýk yapan toplumumuz, her þeye klavyeþörlük yaparýz onlarý ise görmezden geliriz. Özellikle devletimizin uyuþturucu baronlarýnýn üzerine gerektiði gibi gitmez ise polisin bin bir güçlükle ele geçirdiði uyuþturucu sanýklarý rahatlýkla serbest

kalmaz ise sorunlar azalýr. Hani bir deyim var bataklýðý kurutmadýkça sivrisinekleri öldürmekle bitiremezsiniz." Ali Bozkurt: "Bunlarý anlatmaya kalksak inan ki roman olur. Bu toplumu öyle bir hale getirdiler ki düzeltmeye kalksan nüfusun yüzde ellisini hacamat etmek lazým. Bizler bu memleketin evlatlarýyýz, adým atmadýðýmýz küçeleri, sokaklarý yok. Bunun sebebi, müsebbibini en az sizlerde benim kadar iyi bilisiz. Bu kadim þehre en büyük zararý doksanlý yýllarda aldýðý yoðun göç yaþattý ve birileri de bundan faydalanýp fazlasýyla nemalandý. Yoksulu, eðitimsizi birer canavar, okumuþu da bunlarýn sýrtýna binen jokey oldu. Islahý zor bir mevzu ile karþý karþýyayýz ALLAH yardýmcýmýz Olsun."

Mikdat Kavmaz: "Buradan tüm STK'lara sesleniyorum, ALLAH rýzasý için hele bir dýþarýya bakýn, sonra da çocuðunuza bakýn! Ne fark göreceksiniz ve de o zaman anlayacaksýnýz. Herkes, her daim doðruluktan ve dürüstlükten söz ediyor, özellikle de Sivil Toplum Kuruluþlarý. Bu kuruluþlarýn en az 7 kurucu üyesi vardýr. Diyarbakýr'da samimi olduðuna inandýðýnýz 100 STK'nýn yönetim kurulu toplanarak bir hafta sokaða çýksa, bir sürü genci bu kötü dönemeçten çevirebilir, topluma kazandýrabilirler. Birçok Sivil Toplum Kuruluþu, iyi niyetten uzak, gerçekten de dönemin adamý rolünde, arada bir çukurundan kafasýný çýkaran köstebekler misali kafalarýný dýþarý çýkarýyor, sonrasýnda uzunca bir dönem yine sessizliðe gömülüyorlar. Öyle Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Bakanla veya Milletvekilleri ile poz vermeye benzemez dava adamlýðý. Sokaða çýkacaksýn, insanýn için mücadele edeceksin, sine-

yi açýp mücadele edeceksin hem de. Öyle baþýný sallayýp, iki resim ile dava adamlýðý olmaz. Hodri meydan; Dava adamýysanýz mücadele edeceðiniz iki ana konu. 1. Uyuþturucu, 2. Bahis. Hadi görelim hepinizi! Samimiyseniz, sokaklar size kucak açýyor, yok aklýnýz hilede ise o ayrý. Birde Devletten proje alarak þunu, bunu yapýyoruz, yaptýk diyenler var. Bu STK'larýn tespit edilmesi, çalýþmalarýný ispatlamalarýnýn saðlanmasý, yapýlmamýþ ise ifþasýnýn saðlanmasý da büyük önem taþýyor. Rezil olmalý ki bir daha kimse yapmaya cesaret gösteremesin." Ruveyda Terkiner Çelebi: "En baþta istihdam çok önemli beyin ve el iþlemezse taþýma suyla deðirmenin çarký yanlýþ tarafa döner bu çocuklara yapýlabilecek en büyük þey çalýþma iþ imkaný yaratma." Cemil Alp: "Bu gençler, istihdam ve eðitim ile gösterilecek þefkat topluma kazandýrýr."


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

08 Þubat 2018 Perþembe

YERLi WHATSAPP

Gaziantep'te elektrik elektronik mühendisi Nihat Cindioðlu, beþ arkadaþýyla birlikte Türkiye'de bir ilke imza atarak, yerli Whatsapp programý geliþtirdi. Yeni görüntülü ve sesle konuþma programý Kamapp, App Store, Play Store, Google Store gibi elektrik ortamlardan yüklenebiliyor. Mühendis Nihat Cindioðlu, geçtiðimiz yýl beþ arkadaþýyla birlikte Türkiye'de bir ilke imza atarak yerli Whatsapp'ý geliþtirdi. Dünyada var olan birçok sesli ve görüntülü konuþma programýnýn Türkiye'de bulunmamasý nedeniyle böyle bir çalýþma baþlattýklarýný belirten Cindioðlu, Whatsapp'a kafa tutacak bir yazýlým hazýrladýklarýný kaydetti. Arkadaþlarý ile yaptýklarý çalýþmada dosya gönderimi, görüntülü ve sesli konuþma ile bilgisa-

14 Þubat’ta çiçeklere zam kapýda

yardan cep telefonuna arama yapmaya kadar birçok iþlevi olan 'Kamapp' adlý programý bugün aktif olarak hizmete açtýklarýný aktaran Cindioðlu, uygulamanýn App Store, Play Store, Google Stroe gibi elektronik ortamlardan indirilebildiðini ifade etti. Tanýtým ve reklam yapmadan bugün itibariyle 100 kullanýcýya ulaþtýklarýný anlatan Mühendis Cindioðlu, programýn daha da geliþtirilip tüm dünyada kullanýlmasý için 12 kiþilik ekiple çalýþmalarýný sürdüreceklerini söyledi. Programýn yapým aþamasýný ve tanýtýmýný yapan Türk Mühendis Cindioðlu, "2017 yýlýnda bu Kamapp projesinin ilk testlerini yaptýk. Kamapp, ismini kamu uygulamasýndan alýyor. Programda, görüntülü ve sesli konuþma, video, fotoðraf paylaþýmý, 14 Þubat Sevgililer Günü'nün yaklaþmasý sebebiyle çiçekçilerde de hazýrlýklar yoðunlaþtý. Ýþletme sahipleri, 14 Þubat'ta çiçek fiyatlarýn ciddi oranda artacaðýný dile getirdiler. Çiçeklerin en hareketli dönemlerinden olan 14 Þubat Sevgiller Günü sebebiyle iþletme sahipleri, çiçek stoklamaya þimdiden baþladý. Bunun yaný sýra 14 Þubat'ta çiçek fiyatlarýnýn arz-talebe baðlý olarak zamlanacaðýný belirten çiçekçiler, bu senenin geçen seneye kýyasla daha kazançlý geçmesini beklediklerini söylediler. Eskiþehir'de 30 yýldýr çiçekçi dükkaný iþleten Kemal Þengül, 14 Þubat'ýn kendileri için çok önemli bir gün olduðunu dile getirdi. Tüm yurtta olduðu gibi Eskiþehir'de de çiçek fiyatlarýnýn artacaðýný vurgulayan Þengül, "Tarým ürünlerinin fiyatlarý, arz-talebe göre þekillenir.

lokasyon paylaþýmý, dosya gönderimi gibi iþlerde kullanýlabiliyor. Bu programda ayrýca masaüstü bilgisayarýnýzdan cep telefonlarýný arayýp sesli ve görüntülü görüþme yapabilirsiniz. Whatsapp ve benzeri uygulamalarýnýn olmasý ve Türkiye'de bu tür programlarýn kurucularýnýn olmamasýndan dolayý, böyle bir eksikliði gidermek adýna beþ arkadaþýmla birlikte bir çalýþmaya imza attýk. Bu çalýþmamýz tamamen yerli olup, herhangi bir yerden destek almadýk. Türkiye'de bizden baþka böyle bir programý geliþtiren veya yapan yok. Hatta araþtýrmalarýmýza göre test aþamasýnda olan böyle bir programda yok. Bizim þu anda kullandýðýmýz sistemi, Dünyada internetin olduðu her yerden herkes baðlanabilir" dedi. Cindioðlu, hiç bir reklam ve tanýtým yapmamalarýna raðmen sistemin þu an 100 kiþi tarafýndan indirilip kullanýlmaya baþladýðýný belirterek, "Bugün itibari ile sistemimizi aktif ettik. Herhangi bir tanýtým ve reklam yapmadan yaklaþýk 100 kiþi programý indirerek, kullanmaya baþladý. Bu sayýnýn da giderek yükseleceðine inanýyoruz" diye konuþtu. Cindioðlu, programýn patentini de aldýklarýný vurgulayarak, yakýn bir zamanda programýn tanýtýmýný da yapacaklarýný ifade etti. Baþbakan Binali Yýldýrým, baþkanlýk edeceði Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesinde ise Cindioðlu ve arkadaþlarýnýn yazdýðý uygulamanýn bir benzeri olan PTT Messenger ile Hatay'daki Harekat Merkezi'ne baðlanmýþ, 2. Ordu Komutaný Korgeneral Ýsmail Metin Temel'den Zeytin Dalý Harekatý'na iliþkin bilgi almýþtý. ÝHA

Çiçek deyince akla gelen ilk gün de 14 Þubat oluyor. Doðal olarak Sevgililer Günü'nde de çiçek fiyatlarýnda ciddi bir artýþ olacak. 3-4'e bile katlanabilir. Bu her sene olan, sýradan bir durum. Satýþlarýmýz da o gün çok güzel oluyor. Biz bir günde 400 tane satýyoruz. Bu çiçekçiler için çok iyi bir rakam" þeklinde konuþtu. 14 Þubat'ta çiçeklere olan yoðun talep sebebiyle çiçek stoðunu hassas bir þekilde hesapladýklarýný aktaran Kemal Þengül, þunlarý kaydetti: "Biz baðlantýlarýmýzla o gün her an irtibat halinde oluyoruz. Çünkü inanýlmaz bir talep oluyor. Çiçek sayýsý konusunda sýkýntý yaþamamak için stok yeterliliði konusunda tedbirli davranmaya gayret gösteriyoruz. Bu sene de bir problem olacaðýný düþünmüyorum. Her zaman olduðu gibi yine müþterilerimize en iyisini sunmaya hazýrýz." ÝHA


08 Þubat 2018 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Kelebek hastasý Kardeþlere þiþme yatak Van merkez Ýpekyolu ilçesinde yaþayan ve halk dilinde "kelebek" hastalýðý olarak bilinen "epidermolizis bülloza" hastasý Karakoç kardeþlerin yardýmýna koþan Van Büyükþehir Belediyesi, kardeþlere rahat uyumalarý için aðrý giderici özel tasarým þiþme yatak ve baza alýndý

Van Büyükþehir Belediyesi, dar gelirli vatandaþlara yaptýðý yardýmlarý aralýksýz sürdürüyor. Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðýna baðlý ekipler, Ýpekyolu ilçesine baðlý Çalýmlý Mahallesinde yaþayan 10 nüfuslu Karakoç ailesine ulaþtý. Sosyal hizmet uzmanlarýnýn yaptýklarý tespitler sonucunda ailenin maddi durumunun kötü olduðu ve iki çocuðunun doðuþtan kelebek hastasý olduðu belirlendi. Yapýlan deðerlendirme sonucunda maddi imkansýzlýklar yaþayan aileye yardýmda bulunulurken, 17 yaþýndaki Ergin ve 12 yaþýndaki Serkan'a rahat uyumalarý için aðrý giderici özel tasarým þiþme yatak ve baza alýndý. Alýnan yatak ve baza sosyal destek uzmanlarý tarafýndan eve götürülerek kuruldu. Artýk geceleri daha rahat uyuyacaklarýný söyleyen Ergin Karakoç, "Ailemizin maddi durumu nedeniyle daha önce normal yataklarda uyuyorduk. Buda benim ve kardeþimin aðrýlarýný artýrýyordu. Bugün bize Büyükþehir Belediyesi tarafýndan özel yataklar getirildi. Ben bu güzel hediye için çok teþekkür ediyorum" dedi. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla kentin her noktasýndaki muhtaç insanlara ulaþmak adýna özverili bir þekilde çalýþtýklarýný belirten Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Selim Elhansu, "Valimiz ve Belediye Baþkan Vekili Murat Zorluoðlu'nun talimatlarý doðrultusunda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bugünde bu güzel çocuklarýmýza özel tasarým yatak ve baza aldýk. Ýyi günlerde kullansýnlar. Çalýþmalarýmýz 2018 yýlý içinde de hýz kesmeden devam edecektir" dedi. ÝHA

8 AYAKLI KUZU görenleri þaþýrttý Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde ölü doðan 8 ayaklý kuzu görenleri þaþýrttý Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde bir çiftçi kendisine ait koyunun doðum yapamadýðýný fark ederek hayvanýný da yanýna alýp ilçe merkezinde veterinere gitti. Doðumu yaptýran Veteriner Hekim Ali Demirkapý gördüðü manzara karþýsýnda þoke oldu. Doðum sonrasýnda 8 ayaklý

ölü kuzu dünyaya geldi. Konu ile ilgili açýklama yapan Veteriner Hekim Ali Demirkapý, "Bugün ilginç bir vakayla karþýlaþtýk. Bir kaç kliniðe götürülen bir koyun var, doðurtamýyorlar en son bana geldiler dokunmak istemedim ama baktým hayvan ölecek gibi en

Aðrý’da güvercinler soba ile korunuyor

iyisi yavruyu alalým da koyunu kurtaralým dedim. Sezaryen ile de doðum yapabilirdik ama lakin önce hayvaný çýkarmayý denedik, çevreden gelen arkadaþlar ile beraberce hayvanýn kafasýný doðum kanalýna getirdikten sonra bol bol kayganlaþtýrýcý kullanarak hayvaný doðurttuk, lakin hayvan periþan oldu sonra hayvanýn gerekli tedavisini vitamin, mineral takviyesini serumunu yaptýk. Þu anda koyunumuz yaþýyor" dedi. ÝHA

Aðrý'da hobi olarak beslediði güvercinleri zamanla ticarete dönüþtüren bir vatandaþ, onlarca çeþit kuþu soðuk havalardan korumak için günde 4 defa soba yakýyor. Güvercinseverlerin oldukça fazla olduðu Aðrý'da, vatandaþlar yazýn boþ alanlarda güvercinleri besleyip eðitirken, hava sýcaklýklarýnýn çoðu zaman eksi 20 dereceye düþtüðü kýþ mevsiminde ise barakalar ve evlerde soðuklardan korumak için farklý yöntemler kullanýyor. Eski Van Caddesi, Sem Pazarý'nda yýllardýr güvercin besleyen Erdal Kocaaða adlý vatandaþ, dondurucu havalardan güvercinleri korumak için gece gündüz 4 defa soba yakýyor. Öte yandan Kocaaða, barakayý tel örgü ve tahtalarla ortadan ikiye ayýrarak güvercinleri sobadan koruyor. Gü-

vercinleri çocuklarý gibi bakan Kocaaða, zamanýnýn çoðunu onlara ayýrarak büyük bir fedakarlýk örneði gösteriyor. Güvercinleri çok sevdiðini ve bu iþe hobi olarak baþladýðýný söyleyen Kocaaða, Mardin taklacý oyun kuþlarýna talebin çok fazla olduðunu ve bazý kesimlerin bu mesleðe yadýrgayan gözlerle baktýðýný ifade etti. Güvercin fiyatlarýnýn 100 liradan baþlayýp 7 bin liraya kadar deðiþtiðini dile getiren Kocaaða, "Biz bu iþi yaptýðýmýzda çoðu insanlar bunu yadýrgýyor, bu iþ kötü bir hobi deðildir. Her insana tavsiye ederim, iþimizi severek yapýyoruz. Kuþlarý çok sevdiðimizden dolayý evlerimizde çocuklarýmýza nasýl bakýyorsak, bunlara da öyle bakýyoruz. Bir iþi severek yaptýðýnýz zaman zor olmuyor" dedi. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

08 Þubat 2018 Perþembe

ÝHALE ÝLANI BÝNA ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ Aktif yaþam merkezi yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/51113 1-Ýdarenin a) Adresi : ELAZIG CADDESI 21100 ÇAMLICA YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122241221 - 4122241221 c) Elektronik Posta Adresi : mustafaozen21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý

b) Yapýlacaðý yer c) Ýþe baþlama tarihi ç) Ýþin süresi 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer b) Tarihi ve saati

: Aktif yaþam merkezi yapým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : DÝYARBAKIR : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 220 (iki yüz yirmi) takvim günüdür.

: DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE KOMÝSYONU TOPLANTI SALONU : 05.03.2018 - 10:00

4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Benzer Ýþ olarak (B) Üst Yapý Ýþleri III. Grup Bina Ýþleri Benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Diplomalarýný iþ deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye iþtirak edecek gerçek kiþi Ýnþaat Mühendisi veya Mimar kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE BÜROSU adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE KOMÝSYONU TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi(DEVAMI 13’TE) nat vereceklerdir.

Bu hastalýk 1 milyardan fazla kiþiyi ilgilendiriyor Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ahmet Avcý, yüksek tansiyonun 1 milyardan fazla kiþiyi ilgilendirdiðini söyledi Hipertansiyon kan basýncýnýn büyük deðerin 140, küçük deðerin ise 90 milimetre üzerinde olduðu durumlarda ortaya çýktýðýný ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ahmet Avcý, dünyada 1 milyardan fazla insanýn yüksek tansiyondan etkilendiðini söyledi. 2025 yýlýnda hipertansiyon prevalansýnýn yaklaþýk yüzde 60 olmasýnýn beklendiðini belirten Avcý, "Tansiyon yüksekliði, diðer hedef organlar böbrek, beyin, göz gibi hasar vermesi açýsýndan da çok önemlidir. Biz kan basýncýný kontrol altýna aldýðýmýzda, kalp yetmezliðini, inmeyi ve diðer kardiyovasküler hastalýklarý da önlemiþ oluyoruz. Tek ilaçtan çok, ayný anda birkaç ilacýn birlikte kullanýlmasýyla daha etkin deðerler alýnabiliyor. Yine bir ay kadar önce Amerika'da yayýnlanan tansiyon kýlavuzunda tansiyon yüksekliðinin önemi bir kez daha vurgulandý. Özellikle kalp damar hastalýklarý açýsýndan riski yüksek bulunan hastalar da tansiyonun büyük 13, küçük 8 ve altýna düþürülmesinin hastalarda daha da kýymetli olduðunu ve daha çok faydalar saðlandýðý bir kez daha açýklandý. Tansiyon yüksekliði ömür boyu kontrol altýnda olmalý ve devamlý tedavi edilmelidir" dedi. Avcý, "Þu andaki bilimsel ve týbbi geliþmelere raðmen, tansiyon yüksekliðinin yüzde 90'ýnýn sebebi tam bulunamýyor. Ancak tansiyon yüksekliði olan hastalarýn sadece yüzde 10'unda bu rahatsýzlýðýn sebebi tespit edilebiliyor. Bunlar da genellikle böbrek rahatsýzlýklarý, þeker hastalýklarý, hormonal veya irsî bozukluklar olabiliyor. Eðer erken yaþta ya da ileri yaþlarda baþlamýþsa ve hýzlý bir þekilde yükseliyorsa, beraberinde eþlik eden baþka hastalýklar varsa tedavi edilmesi çok önemlidir" diye konuþtu. ÝHA


08 Þubat 2018 Perþembe

POLÝTÝKA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Sadakataþý’ndan Arakanlý mülteciler için 3 okul Saldýrýda ölenlerin sayýsý 113’e yükseldi Doðu Guta'da Rusya ve Suriye rejiminin savaþ uçaklarýnýn saldýrýsý sonucu ölenlerin sayýsý 113'e yükseldi. Rus ve Suriye savaþ uçaklarýnýn sivillerin üzerine zehirli klor gazý attýðý öne sürüldü. Rus ve Suriye savaþ uçaklarý, Ýdlib'in güney taraflarýnda bulunan köy ve beldeleri, Þam'da ise Cobar Mahallesi'ni bombaladý. Rus ve Suriye savaþ uçaklarý Doðu Guta'da Kafr Badna, Sekba, Hamuriye, Arabin, Duma, Harasta'yý yoðun þekilde bombaladý. Rus ve Suriye savaþ uçaklarýnýn Hareste'de sivillerin üzerine kullanýmý yasak olan yakýcý napalm bombasý attýðý ve binalarda büyük yangýnlara sebep olduðu iddia edildi. Ýdlib'in güney kýrsalýnda bombalanan Termela köyünde de çok sayýda sivilin hayatýný kaybettiði kaydedildi. Suriye Ýnsan Haklarý Ýhlalleri Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Paola Pinheri, Sarak, Ýdlib ve Doðu Guta Duma'da yasaklanmýþ klor gazý ihtiva eden bombalar kullanýldýðý iddiasýný araþtýrdýklarýný söyledi. ÝHA

Falcon Heavy uzaya fýrlatýldý SpaceX firmasýnýn Dünya'nýn en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli Cape Canaveral uzay üssünden fýrlatýldý. Patlatýldýktan üç dakika sonra, sürat artýrýcý roketlerinden ayrýlan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doðru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiði bildirildi. 2 roket görevini tamamladýktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya'nýn Van Allen radyasyon bandýný dolaþacak. Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir þirket tarafýndan yýllarca uzaya yük taþýyan Falcon 9 roketinin turbo þarjlý versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuþunda önemli bir kilometre taþý konulduðuna dikkat çekiyorlar. Bu arada Falcon Heavy'in ilk kez bir otomobil taþýmasý uzay yolculuðuna olan ilgiyi artýrdý. Falcon Heavy'in ilk uçuþu ile daha büyük roketler geliþtirmek için SpaceX'e güç verdiðini belirten uzmanlar Musk'un Mars'a insanlarý gönderme hayalini gerçekleþtirmesine yardýmcý olabileceðini ifade ediyorlar. ÝHA

Bangladeþ'te Arakanlý mültecilerin yaþamýþ olduðu kamplara Sadakataþý Derneði tarafýndan inþa edilen 3 okulun açýlýþý gerçekleþtirildi. Sadakataþý Derneði Arakanlý mültecilerin yaþamýþ olduðu Balukali mülteci kampýnda 50'þer öðrencinin dini eðitim göreceði Binnaz Sever, Abdurrahman Sever ve Jhamtoli mülteci kampýnda Prof. Dr. Necmettin Erbakan okullarýný eðitime açtý. Sadakataþý Derneði Genel Baþkaný Kemal Özdal, Okullarýn açýlýþ programýna katýlan milletvekilleri Serap Yaþar, Mustafa Þükrü Nazlý, Mehmet

Ýsrail, Þam’ý vurdu

Ýlter Çitil, Hasan Karal, Tülay Kaynarca ve Mahmut Kaçar'a okullar ile ilgili bilgi verdi. Dernek açýklamasýna göre okullarýn bulunduðu Balukali mülteci kampý, Myanmar Ordusu ve fanatik Budist gruplarýn saldýrýlarý ile beraber ülkelerinden göç etmiþ yaklaþýk 1 milyon 200 bin mülteciyi barýndýrýyor. Özdal, "Burada bulunan mülteci kamplarýnýn tamamý kapasitelerinin çok üzerinde insan barýndýrýyor. Kamplarýn en büyük sorunlarýndan birisi de eðitim problemi, açmýþ olduðumuz okullar ile beraber Bangladeþli yavrularýmýzýn eði-

Ýsrail savaþ uçaklarýnýn Þam yakýnlarýnda bulunan askeri noktalarý vurduðu ifade edildi. Ýsrail savaþ uçaklarý Suriye'nin baþkenti Þam yakýnlarýndaki askeri noktalarý vurdu. Suriye ordusu tarafýndan yapýlan açýklamada, yerel saatle 03.45 sýralarýnda Ýsrail jetlerinden Þam kýrsalýna çok sayýda füze atýldýðý kaydedildi.

tim görebileceði üç okula kavuþturmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Sadakataþý Derneði bölgede eðitim faaliyetlerinin yaný sýra gýda kolileri, sýcak yemek, hijyen malzemesi ile zekât daðýtýmlarý, düzenli olarak her ay adak, akika, þükür kurban kesimi, yetim sponsorluðu, Kurban ve Ramazan organizasyonlarý ile su kuyusu açýlýþlarý gibi birçok alanda yardým faaliyetlerini sürdürüyor. Sadakataþý'nýn Arakanlý mülteciler için yaptýðý projelere destek olmak için banka hesap numaralarýna, sadakatasi.org.tr web adresinden ulaþabiliyor. ÝHA

Açýklamada, "Tekrarlanmýþ, saldýrgan ve öngörülmemiþ maceralardan Ýsrail sorumludur" denildi. Ýsrailli askeri sözcü ise "Bu tür ifadelere yanýt vermiyoruz" ifadelerini kullandý. Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi, füzelerin "Suriyeli ve müttefiklerinin askeri noktalarýný" hedef aldýðýný ifade etti. ÝHA

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

Resmi Ýlanlar (749 469) www.ilan.gov.tr’de


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Özhaseki: “Yýlda 500 bin konutu deðiþtireceðiz” Çevre ve Þehircilik Bakaný Mehmet Özhaseki, Büyükçekmece'deki fuar merkezinde düzenlenen 'ISKSODEX Ýstanbul 2018 Uluslararasý Isýtma, Soðutma, Klima, Havalandýrma, Yalýtým ve Benzeri Sistemler' fuarýnýn açýlýþ töreninde konuþtu. Yasalar çýktýktan sonra yýlda yaklaþýk 500 bin konutu deðiþtireceklerini açýklayan Bakan Özhaseki, "Son yüzyýl içerisinde bu ülkede 6 ve üzerindeki þiddete deprem sayýsý 56, can kaybýmýz 83 bin, cebimizden çýkan hasar bedeli 100 milyar dolar civarýnda peki o zaman yenilenmeye ihtiyacýmýz yok mu? Deðiþime, dönüþüme ihtiyacýmýz yok mu? Bunlarý yapmak zorunda deðil miyiz? Bir an önce yapmalýyýz. Depremler geldiðinde, evlerimizi, iþyerlerimizi salladýðýnda hiçbir zarar vermeden ninni söyleyen bir anne rahatlýðý içerisinde o depremleri karþýlamalýyýz. Bunu yapacak gücümüz ve kabiliyetimiz var. Bunun programlarýný yapýyoruz. Yasalar çýktýktan sonra yýlda 500 bin konutu deðiþtireceðiz. Tabi bunu yaparken de dikkat edeceðimiz þeyler var. Sýradan yüksek katlý yoðunluðun verildiði, sosyal donatý hiç düþünülmemiþ rastgele konutlar deðil akýllý evler konseptinde, enerjisini kendi üretebilen yeþil evler diye tarif ettiðimiz ve bu kapsama giren birçok özelliði de taþýyacak evler yapacaðýz ve bu evleri de mahalle konsepti içerisinde çözeceðiz ki yaptýktan bir müddet sonra 'oldu mu buralar yahu hadi yýkalým' demeyelim. Baþtan mükemmel bir tarz içerisinde geliþtirmek zorundayýz" ifadelerini kullandý. Çevre ve Þehircilik Bakaný Mehmet Özhaseki, imar yasalarýnýn yeniden gözden geçirileceðini kaydetti. Bakan Özhaseki, dönüþüm yapacak belediye baþkanlarýna sýfýr faizle para vereceklerini belirterek, þöyle konuþtu: "Bu meclis çalýþma takvimi içerisinde, 1-2 ay içerisinde Bakanlýðýmýzýn bir yasasý meclise gelecek ve çokça tartýþacaðýz. Ýmar yasalarýný gözden geçiriyoruz. Tartýþacaðýz. Çok dertli olduðumuz konular var. Yapý denetim meselesini gözden geçirdik ona baþka bir standart geliþtirdik onu da tartýþacaðýz. Sonrasýnda Þehircilik Þurasý düzenledik 100'den fazla prensip kararý alýndý. Her birini tek tek not ettik. Önümüzdeki günlerde hem yasalar hem yönetmelikler içerisinde yer alarak yeni bir alana doðru da bir sevkiyat yapacaðýz. Biz hazýrlýðýmýz kendi açýmýzdan yapýyoruz. Mesele þunu söyleyebilirim; dönüþüm yapacak belediye baþkanlarýna sýfýr faizle para vereceðiz. Paramýz bol mu? Bol. Kayserili'ye para sorulmaz". Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan fuarda bulunan standlarý gezen Bakan Özhaseki, daha sonra gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin, inþaat yýkýmlarýnda çevreye asbest tozu saçýldýðý ve bu durumun uzun vadede kansere neden olduðu yönündeki iddialarý sormasý üzerine Bakan Mehmet Özhaseki, þu ifadeleri kullandý: "Türkiye'de kullanýlmýþ birçok alan eskiden çok hoyratça, tehlikesi bilinmedi dönemlerde kullanýlmýþ. Haliyle binalar yýkýlýrken ortaya çýkardýðý tehlikeler de yeni yeni dikkat çekiyor. Burada özellikle þunu söylemem lazým; daha önce birçok þehrin bile su temin eden borularýnýn çoðunluðu asbestliyken veya asbest birçok þekilde hayatýn içindeyken þimdi artýk bertaraf edilme noktasýna geldi. Gerek inþaatlarýn yýkýmýnda gerekse baþka türlü asbestli borularýn nasýl taþýnacaðý, nasýl bertaraf edileceði hususu yönetmeliklere tabi. Bu konuda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý yetkili. Onlar iþin daha çok iþ saðlýðý, iþçi saðlýðý ilgili alanýnda takipteler. Bizler de bu ürünün nasýl elde edileceði, bunlarýn nasýl muhafaza edileceði, taþýnmasýnýn nasýl olacaðý, nasýl bertaraf edileceði hususunu tek tek çalýþtýk. Bunlar bir yönetmeliðe tabi. Kimse rastgele bina yýkýp, sonra kamyonlara bunu taþýyýp sonra da çöplüklere, o bildiðimiz depolama yapýlan alanlara götürüp atamaz.”

DÜNYA

08 Þubat 2018 Perþembe

ÝHALE ÝLANI T.C. DÝYARBAKIR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas - Karar No: 2017/541 Esas - 2018/270 1-Davanýn KABULÜ ile, Diyarbakir Ýli, Dicle Ýlçesi, Çelebi Mah/Köy, 2 Cilt, 70 Hanede nüfusa kayýtlý, davacý 44164752788 T.C. Kimlik numaralý Fatma Selvi Kavak Akay'ýn nüfüsta "FATMA SELVÝ'' olarak yazýlý adýnýn "SELVÝ" olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfus siciline TESCÝLÝNE

Resmi Ýlanlar (197 217) www.ilan.gov.tr’de

ÝHALE ÝLANI T.C. DÝYARBAKIR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Kayapýnar Ýlçe, 1351 Ada, 3 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, 16 Nolu Baðýmsýz Bölüm Taþýnmaz asansörlü ve doðalgaz ýsýtma sistemli B+Z+7 katlý 2009 yýlý inþaalý Doðu, Kuzey, Güney cepheli 7. Kat 16 Nolu meskenin ahþap görünümlü çelik kapý giriþli olduðu, iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý, 3 oda 1 salon, mutfak, çift banyo wc daðýlýmlý, 2 balkonlu 120 m2 net kullaným alanlý, yer zeminleri seramik kaplamalý, duvarlarý alçý saten plastik boyalý, tavanlarýn kartonpiyer, wc ve banyo tavanlarýnýn pvc, mutfak, banyo ve wc duvarlarý tavana kadar seramik kaplamalý, mutfak eviye tezgahý granit alt ve üst ahþap dolaplý, banyo duþakabinli pencereler pimapen, kapýlar amerikan panel vestiyer ve yüklük var elektrik ve suyu müstakil. Adresi : Baðcýlar Mah. 1101. Sokak Öz-Ay 5 Furkan Sitesi 12-C Blok 7. Kat 16 Nolu Daire Kayapýnar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 7.335,58 m2 Arsa Payý : 40/3775 Ýmar Durumu : Yok Kýymeti : 130.000,00 TL KDV Oraný : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fýkrasý Uyarýnca Muaf Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. 1. Satýþ Günü : 16/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arasý 2. Satýþ Günü : 10/04/2018 günü 14:00 - 14:10 arasý Satýþ Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binasý) - Diclekent Bulvarý Park Orman Karþýsý Adliye Ek Hizmet Binasý Mezat Salonu KAYAPINAR / DÝYARBAKIR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9628 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.02/02/2018 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

Resmi Ýlanlar (197 977) www.ilan.gov.tr’de


SPOR

08 Þubat 2018 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Peyasspor farklý kazandý Erkekler Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Peyasspor, Baðlar Gençlikspor engellini 3-1'lik sonuçla geçti. Seyrantepe Spor Salonunda oynanan karþýlaþmayý kazanan Peyasspor, sezonun tamamlanmasýna üç hafta kala, plaf off'a kalmayý garantiledi. Baðlar Gençlikspor maçýný 25-19, 19-25, 25-14 ve 25-20'lik set sonuçlarý ile kazanan Peyasspor, hem liderliðini sürdürdü hem de galibiyetlerine bir yenisini daha eklemiþ oldu. Peyasspor kulüp Baþkaný Veysi Koyun, spor camiasýnýn büyük ilgi gösterdiði maçýn çok zevkli bir mücadeleye sahne olduðunu söyledi. Koyun, hedefi play off ve 1. Lig olan iki takýmýn da bu maça çok özel hazýrlandýðýný ama kazanan tarafýn kendileri olduðu için çok mutlu olduklarýný belirtti. Koyun, "Her iki takýmda kazanmak için var gücüyle mücadele etti. Ýki takýmda kazanmayý gerçekten hakketti ama gülen taraf Peyassporumuz oldu. Baðlar Gençlikspor'un oyuncularýný, ortaya koyduklarý baþarýlý mücadeleden dolayý, teknik heyet ve idarecileri de centilmenliklerinden dolayý kutluyorum" dedi. Kendilerini yalnýz býrakmayanlara da teþekkür eden Koyun, "Bu maç için bizleri yalnýz býrakmayan, özel forma tasarlayan ve sporcularýmýza galibiyet primi veren Yunus Oruç'a sonsuz teþekkür ediyorum" diye konuþtu. ÝHA

Özel çocuklar kayakla tanýþtý Tunceli'de özel çocuklar Ovacýk Kayak Merkezi'nde karýn keyfini çýkararak doyasýya eðlendi

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 3 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 10936

08 Þubat 2018 Perþembe SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Tunceli'de özel çocuklarýn hayata adapte olabilmeleri ve sosyal yönlerini geliþmesi için etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Umudumuz Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eðitim gören özel öðrenciler, Ovacýk Kayak Merkezi'ne götürüldü. Kayak merkezinde kayan ve kar topu oynayan öðrenciler, doyasýya eðlenerek karýn keyfini çýkardý. Özel bireylerin sosyal hayata adapte olabilmeleri ve sosyal yönlerinin geliþebilmesi için bu tür etkinlikleri her fýrsatta gerçekleþtirdiklerini belirten Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Necla Ergün, "Özel çocuklarýmýzýn aldýklarý teorik derslerini pratikte uygulamasý çocuklarýmýzýn hafýzasýnda daha kalýcý etkiler býrakýyor. Ýmkanýmýz oldukça ilçelerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizi ziyaret ediyoruz, geziler düzenliyoruz. Ovacýk'ta da öðrencilerimiz karýn keyfini çýkardý. Kayak yaptýlar, kartopu oynadýlar. Oldukça güzel zaman geçirdiler" dedi. ÝHA BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

08 Þubat 2018 Perþembe

Sera sayýsýný artýracaðýz Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Bismil ilçesinde sera üreticileri ile bir araya geldi. Vali Güzeloðlu, " Diiyarbakýr'da 33 seramýz var, kurulu teþkil edilmiþ. Bunun sayýsýný arttýracaðýz. Ýklim avantajýný kullanarak serada ürün çeþitliliðini çoðaltacaðýz"

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, kamu kurum müdürleri ile Bismil ilçesine ziyaret gerçekleþtirdi. Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkan vekili Turgay Gülenç tarafýndan karþýlanan Vali Güzeloðlu, ilk olarak Bismil bitkisel palet üretim ve pazarlama tesisini gezip, burada yetkililerden bilgi aldý. Ardýndan TMO'ya ait buðday silolarýný gezen Vali Güzeloðlu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkililerinden silolarýn durumu ile ilgili brifing aldý. Daha sonra ilçede bulanan bir serayý ziyaret eden Vali Güzeloðlu, yetiþen ürünleri inceleyip çalýþanlarla sohbet etti. ArdýnCMYK

dan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Vali Güzeloðlu, serada topraksýz tarým uygulandýðýný söyledi. Seralarda toprak yerine ortam kültürü olarak perlit kullanýldýðýna dikkat çeken Vali Güzeloðlu, þöyle devam etti: "Damla sulama ile merkezi bir yönetim sistemi ile hem ýsý hem sulamayý kontrol altýnda tutuyoruz. Yine çok önemli bir özellik bu sera ürününde, döllenmeyi de doðal olarak yapýyoruz. Böylelikle hem doðal bir ürün eldesi oluyor hem de verim çok iyi oluyor. Bugün seracý üreticilerimiz ile birlikteyiz. Þu anda toplam Diyarbakýr'da 33 seramýz var, kurulu teþkil edilmiþ.

Bunun sayýsýný arttýracaðýz. Ýklim avantajýný kullanarak serada ürün çeþitliliðini çoðaltacaðýz. Seralarda bir yýlda ortalama 30 ton civarýnda domates verimi var, salatalýkta da 20-25 ton civarýnda bir ürün alýnýyor. Hem seranýn alan olarak çoðalmasý hem de ürün çeþitliliðinin artmasý ekonomik olarak çok ciddi bir katký saðlayacak. Desteðimiz, Diyarbakýr'ý hep diyoruz 2023'te tarýmsal üretim merkezi haline getirmek, sera dahil bütün üretim alanlarýnda mevcut kapasitemizi çoðaltmak" dedi. Vali Güzeloðlu, daha sonra sera üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarýný dinledi. ÝHA

08 02 2018 0  
08 02 2018 0  
Advertisement