Page 1

‘1 Gün Deðil 365 Gün Engelsiz Diyarbakýr’ '1 Gün Deðil 365 Gün Engelsiz Diyarbakýr' sloganýyla düzenlenen etkinlikte konuþan Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarba-

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

kýr'ýn altyapýsýnda engelli vatandaþlara yönelik ciddi eksiklerin olduðunu belirterek, engellilere yönelik yaþamlarýný kolaylaþtýracak çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. 6’DA

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

05 Aralýk 2019 Perþembe

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Önce elini yýkadý, sonra su içti 4’DE

AK Parti’den dikkat çeken araþtýrma! Çeþitli iddialar ile sürekli gündeme gelen AK Parti Diyarbakýr Ýl ve ilçe teþkilatlarýnda köklü deðiþiklikler yapýlmasý bekleniyor. Ýddialardan rahatsýz olan AK Parti Genel Merkezi, Diyarbakýr'da bir saha araþtýrmasý yaptý. Hizmet noktasýnda vatandaþýn takdirini kazanan isimlerin deðerlendirilmesi istenen anket çalýþmasýnda, en dikkat çeken isim gazeteci Engin Öztürk oldu. 9’DA

“Merkezi önemli ve deðerli buluyoruz”

Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Diyarbakýr Dini Yüksek Ýhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaþ'ý ziyaret ederek merkezin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Beyoðlu, yapýlan çalýþmalarý önemli ve deðerli bulduklarýný söyledi. 8’DE

Ailelerin sayýsý 58 oldu HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayýsý 58 oldu. 3’DE

MEZARLIKLARI mesken tuttular Diyarbakýr'da uyuþturucu kullanan kiþiler mezarlýklarý mesken tuttu. Bu durumdan rahatsýz olan aileler eþ ve çocuklarýyla buraya gelemediklerini, bu kiþilerim mezarlýklara zarar verdiðini ve insanlara korku saldýðýný belirterek duruma tepki gösterdiler. HABERÝ 2’DE

CMYK

Kadýnlar için fidan diktiler Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi tarafýndan oluþturulan "Kadýn Yaþam Ormaný"na bu yýl öldürülen 390 kadýna ithafen 390 fidan dikildi. Belediye Baþkaný Filiz Buluttekin, "bizler kadýna yönelik þiddete karþý mücadeleyi her alanda sürdüreceðiz ve bundan sonra da kadýn yaþam alanlarýný oluþturacaðýz" dedi. 5’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

05 Aralýk 2019 Perþembe

Uyuþturucu kullanýcýlarý mezarlýklarý mesken tuttu Diyarbakýr'da uyuþturucu baðýmlýlarý mezarlýklarý mesken tuttu. Bu durumdan rahatsýz olan aileler eþ ve çocuklarýyla buraya gelemediklerini, bu kiþilerim mezarlýklara zarar verdiðini ve insanlara korku saldýðýný belirterek duruma tepki gösterdiler. Diyarbakýr'da 3 yýl önce oðlunu trafik kazasýnda kaybeden Mesut Erdoðan, oðlunun mezarýnýn bulunduðu Baðlar ilçesi Yeniköy Mezarlýðýnda uyuþturucu kullanýcýlarýnýn mezarlýðý mesken edinmelerinden rahatsýzlýk duyduðunu belirterek bu duruma tepki gösterdi. Mesut Erdoðan oðlunu 3 yýl önce trafik kazasýnda kaybetti. Oðlunun acýsýný yaþayan Erdoðan ailesi, çocuðunun kabrine geldiklerinde yaðýþlý havalarda Kuraný Kerim ve Yasin okuduklarýnda yaðýþlardan korunmak için mezarýn üstünü saçla kapattý. Mesut Erdoðan, ailesiyle kabir ziyareti yapmaya geldiklerinde oðullarýnýn kabrinin bulunduðu alanda uyuþturucu kullanýcýlarýnýn mezarýn etrafýnda battaniyeler yere attýklarýný, uyuþturucu madde de kullandýklarý malzemelerin, býçaklarýn olduðu ve mezarýn mermerlerinin kýrýldýðý vaziyetle karþýlaþtý. Aile gördükleri manzara karþýsýnda üzüldüklerini belirtirken, yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi.

"Acýmýzý her gün daha da canlý canlý yaþamaya sebep oluyorlar" Mesut Erdoðan, 3 yýl önce oðlunu trafik kazasýnda kaybettiðini ifade ettiðini belirterek, "Evlat acýsýný Rabbim hiç kimseye göstermesin. Biz bu acýyla her gün mezarýna gelip Kuraný Kerim okuyup, duamýzý edip ayrýlýyoruz. Ama bu son zamanlarda burada uyuþturucu kullanan þahýslarýn mezarlýklarý sonsuz bir þekilde mesken etmeleri yüzünden artýk eþimiz, bayanlar ve çocuklarýmýzla gelemez duruma geldik. Mezarlýklarýmýza gelip battaniyelerle, kýrýlmalar, zarar vermeleri bizi daha da ürpertip korkutuyor. Burada ayrýca býçaðýn bulunmasý, kesici aletler, kovalarýn yapýlmasý. Bunu bizzat buradaki yetkililere anlattýðým halde, 'Güvenlik

görevlilerinin olmadýðý, ileride ihale usulü ile alýnacaklarýný, duvarlarýn yükseltilmesiyle koruma altýna alýnacaðý. Acil durumda gördüðümüz taktirde 155'i aramamýz' gerektiðini beyan ediyorlar. Evet, bizim burada mezarlýkta 24 saat nöbet tutma þansýmýz yok. Bu olaylar gece biz gittikten sonra sabaha kadar yaþanýyor. Burada artýk mezarlýklar eðlence merkezine dönmüþ durumda. Biz bunun için yetkililerden önlemlerin alýnmasýný istiyoruz. Aile mezarlýklarý içinde olsun, kapalý olan diðer mezarlýklarýn içinde olsun bunun genelinde büyük bir þikayet var. Buraya gerçekten uyuþturucu tacirlerinin tamamen yerleþtiði göz önünde. Acýmýzý her gün daha da canlý canlý yaþamaya sebep oluyorlar. Burada mezar taþýnýn kýrýlmasý ve burada kovalarýn, fulyalarýn, uyuþturucu malzemelerin bulunmasý bizi daha da kahrediyor" dedi. ÝHA


05 Aralýk 2019 Perþembe

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Ailelerin sayýsý 58 oldu HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayýsý 58 oldu. Hakkari'nin Þemdinli ilçesinden Diyarbakýr'a gelerek HDP önünde evlat nöbetine baþlayan anne Vahide Çiftçi, kýzýnýn 12 yaþýndayken kaçýrýldýðýný belirterek, kýzýnýn serbest býrakýlýncaya kadar burada eyleme devam edeceðini söyledi. 6 ayrý yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi Van'da 2019 yýlýnda 6 ayrý yakalamada 799 kilo eroin ele geçirilirken, olaylarla ilgili 28 þüpheli gözaltýna alýndý. Van Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince 2019 yýlýnda 6 ayrý yakalamada 799 kilogram eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit maddesi ele geçirildiði belirtildi. Ele geçirilen uyuþturucu maddelerle ilgili gözaltýna alýnan 8 þüpheliden 2'si serbest býrakýlýrken 6'sýnýn tutuklandýðý ifade edilen açýklamada, "6 ayrý yakalamada 'Uyuþturucu veya Uyarýcý Madde Ticareti Yapmak/Uyuþturucu Madde Nakletmek' olaylarýna iþtirak ettikleri tespit edilen 28 þüphelinin yakalanmasýna yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerimizce 3 Aralýk 2019 günü Van merkezinde 12, Baþkale ilçesinde 2, Saray ilçesinde 8, Özalp ilçesinde 3, Ýstanbul'da 1, Diyarbakýr'da 1 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere 4 ilde 28 þüpheliye yönelik yapýlan eþ zamanlý operasyonda, 24 þüpheli yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Gözaltýna alýnan þüphelilerin iþ yeri, ikamet ve üst aramalarýnda; 155 bin 750 TL para, 12 bin 500 USD, 31 milyon Ýran Tümeni, 47 adet fiþek, 1 adet av tüfeði, 22 adet av tüfeði fiþeði, 2 adet kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiþtir" denildi. ÝHA

Çocuklarýnýn daða kaçýrýldýðý iddiasýyla HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 93 gününde de devam ederken, ailelerin sayýsý 58 oldu. Hakkari'nin Þemdinli ilçesi Güvenli köyü Çatlaca mezrasýnda 2017 yýlýnda köye gelen terör örgütü PKK mensuplarý, burada oturan Vahide Çiftçi'nin 12

yaþýndaki kýzý Özlem Çiftçi'yi yanlarýna alarak kaçýrdý. 2 yýldýr kýzýndan haber alamadýðýný belirten acýlý anne Vahide Çiftçi, Diyarbakýr'a gelerek HDP il binasý önünde evlat nöbeti tutan ailelere katýldý. "Acýma acý kattýlar" Konuþmada zorluk çeken ve kýzý kaçýrýlmadan önce 9 yaþýndaki oðlunun araç çarpmasý sonucu hayatýný

kaybettiðini, hemen ardýndan 12 yaþýndaki kýzýnýn kaçýrýldýðýný belirten acýlý anne Çiftçi, "Oðlum araç çarpmasý sonucu vefat etti. Acým üzerinden kýsa bir süre geçmeden kýzým evden dýþarý çýktý. Bu sýrada köye gelen örgütçüler kýzýmý kaçýrdý. Acýma acý katýldý. Babasýyla birlikte her yeri aradýk ama kýzýmý bulamadým. Örgüt kýzýný biz kaçýrdýk dedi bizlere. Ben kýzýmý istiyorum. Bu yüzden gelip buradaki ailelere katýldým. Kýzým gelinceye kadar buradan kalkmayacaðým" diye konuþtu. Anne Vahide Çiftçi, konuþmasýnýn ardýndan evlat nöbeti tutan ailelerle birlikte elinde kýzýnýn fotoðrafý ile eyleme katýldý. ÝHA

Öðrenci servisi þarampole yuvarlandý: 2 ölü, 11 yaralý Tarihi geçmiþ gýdalara imha Þanlýurfa'da zabýta ekipleri, okul çevrelerinde bakkal, büfe, market ve benzeri iþ yerlerinde denetim yaptý. Denetimlerde tarihi geçmiþ yüzlerce ürüne el konularak imha edildi. Þanlýurfa'da okul çevrelerindeki iþ yerlerine yönelik denetimlere hassasiyet gösteren Büyükþehir Belediyesi zabýta ekipleri, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçe zabýta ekipleri ile ortak gerçekleþtirdiði çalýþmalar kapsamýnda bakkal, büfe, market ve benzeri iþ yerlerine yönelik uygulama düzenledi. Uygulama kapsamýnda tarihi geçmiþ ürünlere el konuldu. Ýþ yerlerini tek tek denetleyerek tarihi geçmiþ bisküvi, þeker, cips, çikolata, süt ve kek gibi gýda ürünlerine el koyan zabýta ekipleri, ürünlerin imhasýný gerçekleþtirdi. Büyükþehir zabýta ekipleri, þehir genelindeki denetimlerine devam edecek. ÝHA

Hakkari'nin Oðul köyünde öðrenci servisinin þarampole yuvarlanmasý sonucu 2 kiþi hayatýný kaybederken, 11 öðrenci de yaralandý. Alýnan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde merkeze 20 kilometre mesafedeki Oðul köyü Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. C.T. yönetimindeki okul servisi, bilinmeyen bir sebepten dolayý þarampole yuvarlandý. Araçta bulunan 55 yaþýndaki S.T. olay yerinde hayatýný kaybederken,

sürücü ile 11 öðrenci de yaralandý. Yaralýlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldýrýldý. Yaralýlardan sürücü C.T., kaldýrýldýðý Hakkari Devlet Hastanesinde yapýlan bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yaralýlardan durumu aðýr olan bir öðrenci Van'a sevk edilirken, diðer 10 öðrencinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kazanýn duyulmasýnýn ardýndan çok sayýda vatandaþ Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisinin önüne akýn etti. Kazada hayatýný kaybedenlerin otopsi iþlemlerinin ardýndan Oðul köyünde topraða verileceði öðrenilirken, kazayla ilgili baþlatýlan inceleme ise sürüyor. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

05 Aralýk 2019 Perþembe

Fare su kabýnda önce ellerini yýkadý sonra da içti Diyarbakýr'da bir iþ yeri sahibi Zelal Kaya, hayvanlar için iþ yerinin avlusuna koyduðu su kabýndan adeta insan gibi ellerini yýkayýp su içen fareyi görünce hayretler içinde kaldý.

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bir iþ yeri iþletmecisi olan Zelal Kaya, hayvanlar için iþ yerinin avlusuna içi su dolu tabaðý býraktý. Daha sonra pencereden avluyu izleyen Kaya, bir farenin adeta insan gibi ellerini suda yýkadýðýný, avuçlarýyla su içtiðini ve su kabýndan yiyecek bir þeyler arayýp alýp yediðini gördü. Þahit olduðu manzara karþýsýnda þaþkýnlýðýný gizleyemeyen Kaya, o anlarý cep telefonuna kaydetti. Görüntü çekerken, 'tipe bak, kulaklara bak' diyerek gülen Zelal Kaya, o anlarý Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine anlattý. "Görünce çok þaþýrdým ve insan gibi yiyor" Sürekli olarak Sur'daki hayvanlarýn su ve yiyecek kabýna yiyecek ve su içmek için geldiðini belirten Kaya, "Kedi, kuþ ve þimdi de faremiz çýktý ortaya. Sürekli avluya su kabý, yemek ve mama býrakýyoruz. O da bugün bizim misafirimiz oldu ve umarým her zaman gelir. Görünce çok þaþýrdým ve insan gibi yiyor. Deðiþik deðiþik hareketler yapýyor. Su içine elini sokuyor sonra su içip yiyecek yiyor. Bu hareketler çok hoþumuza gitti bir hayvansever olarak" dedi. Kýþ mevsiminden dolayý dýþarýda kalan hayvanlar için su kabý ve yiyecek býrakýlmasý için çaðrýda bulunan Kaya, "Kýþ aylarýna girdik, bu dönemde hayvanlar hem üþüyorlar hem de daha çok aç kalýyorlar. Bu yüzden vatandaþlarýn bulunduklarý evlerin ve iþ yerlerinin önüne bir tas su ve bir tas yemek býrakmak zor bir þey deðil. Bu çaðrýmý da herkese duyurmak istiyorum" diye konuþtu. ÝHA


05 Aralýk 2019 Perþembe

Kitabý ders konusu oldu Diyarbakýrlý Üniversite 4 sýnýf öðrencisi Haydar Alper Eser'in yazdýðý ve Eylül ayý içinde okuyucusu ile buluþturduðu 'Kimler için yazdým' isimli kitabý okuduðu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ders konusu oldu. Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 4'ncü sýnýf öðrencisi olan Diyarbakýrlý Haydar Alper Eser, yazdýðý ve Eylül ayýnda okuyucusuyla buluþan 'Kimler için yazdým' adlý kitabý, üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Programý Öðrencilerinin "Topluma Hizmet Uygulamalarý" dersi kapsamýnda hazýrladýklarý "Kimler Ýçin Yazdým" isimli Tiyatral Þiir Dinletisi, pazar günü saat 18.00'de Alanya Kültür Merkezinde (AKM) ücretsiz olarak izleyicilerinin ve okuyucularýnýn karþýsýna çýkýyor. Konu ile ilgili açýklama yapan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eðitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Ana Bilim Dalý Baþkaný Öðretim Üyesi Dr. Ayþe Sibel Demirtaþ, bölümlerin Topluma Hizmet Uygulamalarý Dersi Eðitim Fakültesi öðrencilerine, toplumsal sorumluluk bilinci kazandýrma ve uygulama sýrasýnda iþbirliði, dayanýþma, etkili iletiþim ve öz deðerlendirme becerilerini geliþtirmeyi amaçlayan bir ders olduðunu söyledi. Dr. Demirtaþ, "Bu kapsamda bizde bölüm öðrencimiz Haydar Alper Eser "Kimler için yazdým" isimli kitabýnda yayýnladýðý þiirlerini arkadaþlarýnýn da desteði ile toplum önünde sergilenmesinin topluma hizmet anlamýnda önemli bir katký olacaðýný düþündük. Öðrencilerimin son sýnýf olmalarýndan dolayý kýymetli zamanlarýný bu etkinliðe ayýrmalarý takdire þayan bir durumdur. Heyecanla pazar gününü bekliyoruz. Umarýz her þey yolunda gider. Bu baðlamda bu etkinliðe tüm öðrencilerimizi ve Alanya halkýný bekliyoruz" dedi. Diyarbakýrlý Þair ve Yazar Haydar Alper Eser ise, "Bu etkinliðin bir ders bazýndan alýp bir proje aþamasýna taþýyan ve dümdüz yürürken direksiyonda yol tutan dinleyen, paylaþan, anlayan, soran baþta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Ana Bilim Dalý Baþkaný Dr. Öðretim Üyesi Ayþe Sibel Demirtaþ hocama ve emeði geçen herkese teþekkürü borç bilirim" diye konuþtu. ÝHA

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Öldürülen kadýnlar için fidan diktiler Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi tarafýndan oluþturulan "Kadýn Yaþam Ormaný"na bu yýl öldürülen 390 kadýna ithafen 390 fidan dikildi.

Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi eþbaþkanlarý Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir ile Kadýn Meclis üyeleri ve Kadýn Merkezindeki çalýþanlar ile Karaçalý Mahallesi'nde kadýn katliamlarýna dikkat çekmek için kurulan "Kadýn Yaþam Ormanýnýn" tabelasý asýlarak fidan dikimi gerçekleþtirdiler. Belediye meclis üyeleri, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü kapsamýnda Karaçalý (Tilalo) Mahallesi'nde daha önce fidan dikme etkinliði düzenlemiþlerdi. O etkinliðin

Genç manav kampanyayla 600 kitap topladý Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde manav iþleten Abit Mengeþ isimli genç, 4 ay önce sosyal medya üzerinden kitap toplama kampanyasý baþlattý. Mengeþ bir yandan sebze-meyve satarken bir yandan da kitap topladý. 'Bir Kitap, Bir Gelecek' kampanyasýyla yaklaþýk 600 kitap toplayan Yüksekovalý Abit Mengeþ, hedefinin 2 bin kitap olduðunu ve bu hedefe ulaþtýðýnda ihtiyaç sahiplerine daðýtacaðýný belirtti. Mengeþ, "Küçüklükten beri hayalimde olan bir þeydi. Ýnsanlara yardým etmek istiyorum, özellikle küçük çocuklara. Bu yüzden 'Bir Kitap Bir Gelecek' kampanyasý baþlattým. Ýlk olarak sosyal medya aracýlýðýyla Yüksekova çapýnda baþlattým. Kam-

devamý olarak da bugünde, eþbaþkanlarýmýz belediye Kadýn Meclis üyeleri ile beraber hem fidan dikimi gerçekleþti hem de alanýn tabelasý asýldý. Sur belediyesi oluþturulan bu alana "Kadýn Yaþam Ormaný" adý verilerek, bu yýl katledilen 390 kadýna ithafen 390 fidan dikildi. Eþbaþkanlarýn da fidan diktiði alanda, Filiz Buluttekin, "bizler kadýna yönelik þiddete karþý mücadeleyi her alanda sürdüreceðiz ve bundan sonra da kadýn yaþam alanlarýný oluþturacaðýz" dedi. Ümit ÖZDAL

panyayý baþlattýktan sonra arkadaþ, dost ve akrabalar geldiler, kampanyama destek için kitap yardýmýnda bulundular. Dalga geçenler de oldu. Buradan dalga geçenlere teþekkür ediyorum. Onlar dalga geçtikçe ben daha çok odaklandým, daha çok kitap toplamaya baþladým" dedi. Kampanyayý 4 ay önce baþlattýðýný kaydeden Mengeþ, "Ýlk baþlarda kendi imkânlarýmla karþýlamak istiyordum, ancak iþler iyi gitmeyince yapamadým. Gelen kitaplarýn yarýsýný burada manav dükkânýmda, yarýsýný da dükkanda yer olmadýðý için evde bi-

riktiriyorum. Konu hakkýnda yetkililerle görüþtüm, kitaplarý toplamam için izin verdiler. Þu ana kadar 600 kitap topladým. Hedefim 2 bin kitap ve bu kitaplarý topladýktan sonra milli eðitim yetkilileri ile beraber durumu iyi olmayan okullarda daðýtacaðýz" ifadelerini kullandý. "Geleceðimiz okuyan öðrencilerimize baðlý" diyen Mengeþ, þöyle devam etti: "Okuyarak bizler daha geleceði güzel bir Yüksekova'ya kavuþabiliriz. Manav dükkâný iþletiyorum, tezgâhçýlýk yapýyorum. Bir yandan kitap topluyorum, bir yandan iþimi yapýyorum. Herkesten destek bekliyorum." Kampanyaya kitap baðýþýnda bulunarak destekleyen Engin Kýlýç, ise "Kampanyayý sosyal medyadan gördüm. Evimizde okuduðumuz fazla kitaplar vardý. Ben de destek vermek istedim. Bir kitap bir insan diyerek kampanyaya destek olmak isteyen arkadaþlarý bekliyoruz" dedi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

05 Aralýk 2019 Perþembe

‘1 Gün Deðil 365 Gün Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr'ýn altyapýsýnda engelli vatandaþlara yönelik ciddi eksiklerin olduðunu belirterek, engellilere yönelik eðitim çalýþmalarý ve kent içindeki yaþamlarýný kolaylaþtýracak çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaþlara yönelik etkinlik düzenledi. Kültür Kongre Merkezi'nde '1 Gün Deðil 365 Gün Engelsiz Diyarbakýr' sloganýyla düzenlenen etkinliðe Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, eþi Ayþe Güzeloðlu, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Musin Eryýlmaz, Ýl Emniyet Müdürü Þükrü Yaman, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Mustafa Erdem, Büyükþehir Belediyesi daire baþkanlarý, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, engelliler ve aileleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn Okunmasýyla baþlayan etkinlikte katýlýmcýlara hitap eden Vali ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, "Giriþten itibaren küçüðünden büyüðüne kadýnýndan erkeðine hakikaten sevgi temelli bir büyük aile olduðumuzu fark ettik. Bence bugünün en güzel anlamý engelli kardeþlerimize yýlda bir gün hatýrlamak deðil onlarýn farkýndalýðýnda onlarýn sevgisinde hepimizi buluþturmak olsa gerek Çünkü sevgi varsa engel yoktur" dedi.

'Dünya çapýnda bir örnek sosyal güvenlik sistemimiz var' Diyarbakýr'ýn altyapýsýnda engelli vatandaþlara yönelik ciddi eksiklerin olduðuna dikkat çeken Güzeloðlu, "Allah hiçbirimizin gönlünden sevgiyi eksik eylemesin. Bugün ya doðuþtan ya

da sonradan herhangi bir nedenle vücudunun herhangi bir duyusunu yeteneðini kaybeden belki engelli denilen ama hayata dokunmakta, nefes almakta, gök kubbeyi paylaþmakta, konuþamasa da gözleriyle bizimle iletiþim kurmakta kýsaca bizimle ayný hayatý pay-

laþmakta hiçbir engeli olmayan gönlü güzel kendi güzel siz deðerli kardeþlerimizle birlikteyiz. Bugün sadece yýlda bir gün olarak bu engelle yaþayan kardeþlerimize buluþma onlarla bir araya gelme günümüz deðil. Çünkü biz bir büyük medeniyetin yüksek bir ahlakýn ve inancýmýz gereðince Þüphesiz ki yaratýlan her canlýya saygý duyarken yaratýlmýþ insana ve kardeþimize kardeþlik hukuku ile baðlý olan bir anlayýþý temsil ediyoruz. Her birimiz ve her biriniz bugün saðlam ve saðlýklý olabilir ama hayatýn akýþýnda þüphesiz her an ve her zaman engelli olabilir. Kaderimizi bilmeden yaþýyoruz ama hem bilmemiz hem de sorumluluk almamýz gereken bir alan var ki iþte onu hiç mi hiç ihmal etmiyoruz. Hayatý yaþarken ister doðuþtan ister sonradan bu engelle buluþan kardeþlerimizin hayatýnýn önündeki engelleri kaldýrmamýz gerektiðini her birisinin hayata tutunma hayatla buluþma hem eðitim alma hem de mutlu olma noktalarýndaki beklentilerini karþýlamamýz gerektiðini aslýnda sosyal devlette tam böyle bir þey. Her bir ferdini düþünen ihtiyaçlarýný gözeten ve onlarý karþýlamak için bütün imkanlarýný seferber eden. Hamdolsun bu duyarlýlýða bu insani vicdani ve imaný bir anlayýþa sahip olan bir Cumhurbaþkanýmýz var, Recep Tayyip Erdoðan. Onun deðerli eþleri Emine Erdoðan hanýmefendi var. Bu projenin hepsinin hamisi bu ülkede gönlü kýrýk olan, derdi olan, çare arayan herkesin çaresini sunan bunlarýn hamisi 2002'den beri Cumhurbaþkanýmýzýn liderliðinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sosyal devlet olma alanýnda dünya çapýnda bir baþarýya ve bir dönüþüme bugün imza attý. Bugün hiçbir engelli kardeþimiz ne eðitimde ne ekonomik destekte ne psikolojik desteðin de olmak üzere hiçbir eksiðini býrakmayacak bir sosyal güvenlik altyapýsý tesis edildi. Bugün bütün kardeþlerimizin gerek evlerinde bakým almalarý, bakým ücreti yakýnlarýnýn almalarý, bunlarýn eðitim almalarý, eðitime giderken ulaþýmlarýnýn saðlanmasý eðitim aldýklarý kurumlarda ve þüphesiz ondan sonraki iþ ve istihdam alanlarýnda sosyal güvenliklerinin saðlanmasý dahil dünya çapýnda bir örnek sosyal güvenlik sistemimiz var. Çünkü biz yaratýlan her canlýya ve insana Yaradan'dan ötürü deðer veren ve bir kiþinin kalbini ve gönlünü ve derdini dertlenerek gidermenin en büyük ve en ulvi görev olduðunu bilen bir anlayýþý temsil ediyoruz. Bugün duruþumuz budur, yaptýðýmýz budur, yapacaðýmýz da budur. Hiç kimsenin kendini çaresiz hissetmemesi hiç kimsenin kendini sahipsiz düþünmemesi ve sesimi duyan yok mu dediðinde son sözü aðzýndan çýkmadan onun gönlünü duyan birilerinin yanýnda olup derdine


05 Aralýk 2019 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Engelsiz Diyarbakýr’

derman olmasý gerekiyor. Devletimizin bütün kurumlarý, bütün birimleri bu amaçla bu düsturla çalýþýyoruz. Þüphesiz bu alanda yapacaðýmýz çok iþimiz var. Özellikle yýllarýn ihmali var. Belki de ihmal edilmiþ bir dizi engelli kardeþlerimizin hayata tutunmakla ilgili beklentileri var ama emin olun bunlarý bir bir çözeceðiz. Ýnþallah hiçbirini ertelemeden ötelemeden hiçbirini önemsiz görmeden çözeceðiz." dedi. Güzeloðlu engellilere yönelik çalýþmalarý anlattý Güzeloðlu, "Diyarbakýr Büyükþehir Baþkan vekilliði görevini devraldýðýmýzdan bu yana özellikle þehrin altyapýsýnda engelli kardeþlerimizin hayatla buluþmasýnda ve tutunmasýnda bizden beklentileri vardý, haklý beklentiler. Bunlarý bugün sabah dernek baþkanlarýmýz geldiðinde de bir gözden geçirdik. Öncelikle buradan þu müjdeyi vermek istiyorum eðitim alanýnda yýllardýr Diyarbakýr'da çok büyük bir eksiklik olan ister otizm ister görme ister iþitme engelli bütün evlatlarýmýzýn kardeþlerimizin önümüzdeki eðitim yýlýnda her birisini eðitim saðlayacaðý okullarý Diyarbakýr'da hayata geçiriyor ve eðitime açýyoruz. Önümüzdeki yýl 300 öðrenci kapasiteli otizmli çocuklarýmýzýn eðitim alacaklarý okullarý tamamlayýp açacaðýz inþallah. Ayrýca okullarýn yaný sýra okul çaðýndan sonra bu çocuklarýn becerilerini emeklerini deðerlendirecekleri belki de ailelerinin yükünü alacaklarý iþ ve meslek atölyeleri ve birimleri de oluþturacaðýz. Hem meslek sahibi olacaklar hem para kazanacaklar hem de hayata tutunacaklar. Görme engelli çocuklarýmýz için pansiyonumuz eksik bunu bu yýl tamamlýyoruz ve önümüzdeki yýl görme engelli okulumuzun hem kapasitesini arttýracaðýz hem de pansiyonla

çocuklarýmýzýn orada barýnmalarý ile eðitimin tam anlamýyla gerçekleþmesini saðlayacaðýz. Ýþitme engelli çocuklarýmýz içinde hakikaten bir büyük eksiklik olan hem kapasiteyi hem de eðitim altyapýsýný tamamlayacaðýz. Þuradan baþlýyoruz, ailelerimizin üzerindeki yükü taþýdýklarý manevi bir emanetin deðerini biliyoruz. Onu azaltmak onlarýn katký ve çabasýnýn yaný sýra bizde katký vererek her bir çocuðumuzu kazanmak istiyoruz. Özellikle eðitim almýþ engelli kardeþlerimizin iþ ve istihdamda buluþmalarýný saðlamak yasanýn tam anlamýyla uygulanmasý yeni açýlan her bir iþletmede yasanýn zorunlu olan sýnýrýnda ve sayýsýndaki engelli kardeþimizin

istihdam edilmesinin de birebir takipçisi olacaðýz. Ýnþallah þüphesiz hayatýn akýþý içerisinde onlarýn hayatlarýný kolaylaþtýracak bir dizi belediye projemiz de var. Toplu taþýma araçlarýmýzda engelli rampalarý otobüs ve toplu taþýmla kolayca ve rahatça buluþmalarý. Baþta kamu binalarý olmak üzere her binaya ticaret, kültür, sanat baþta olmak üzere bütün bu binalara rahat ve kolay ulaþýmlarýnýn saðlanmasý. Otobüs duraklarýmýzýn trafik ýþýklarýmýzýn ve toplu taþýma araçlarýmýzýn sesli uyarý ve anons sistemi ile buluþmasý. Onlarýn hayatýný kolaylaþtýracak karþýlýklý ulaþýmlarýnda hiç kimseye ihtiyaç duymadan Ýnþallah saðlýkla varacaklarý yere gitmelerini

saðlayacak bir bilgilendirme ve sesli uyarý sistemlerinin yapýlmasý. Engelli kardeþlerimize dönük sosyal alanda ve toplumsal alanda ihtiyaçlarýný karþýlayacak dinlenme, ihtiyaç giderme ve yardým isteme merkezlerinin oluþturulmasý. Kaldýrýmlar dahil bütün mimari alanlarýnda engel varsa bunlarýn hepsinin kaldýrýlmasý. Ýnþallah Büyükþehir Belediyesi'nin bir taahhüdüdür sizlere. Ýnanýyorum ki baþlarken söyledim bu sevgi oldukça kardeþlik hukukumuz bu kadar güçlü oldukça aþamayacaðýmýz hiçbir engel yoktur inþallah. Belki mevcut gözüyle görmese de gönül gözüyle bizlerden çok daha iyi görebilen belki iþitmese de bizim gibi kalbi ile dinleyebilen ve karþýsýndakini hissedebilen yürümese de o heyecanýyla uçarak varacaðý hedefe bizden önce gidebilen, dolayýsýyla görmenin ötesinde engeli olmayan ve bu duruþuyla bizlere örnek olan bütün engelli kardeþlerime selam sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Bugüne kadar yaþanan eksikliklerden gerçekleþmeyen hizmetlerden ötürü hepinizden kocaman bir özür diliyoruz. Bunlar sizin hakkýnýz, hayatla buluþmadaki þüphesiz en doðal hakkýnýz ama inanýn bu sözü de bugün veriyoruz. Ýnþallah gelecek her gün önünüzdeki engelleri hep birlikte bir bir kaldýracaðýz. Engelsiz Türkiye engelsiz Diyarbakýr'a hep birlikte ulaþacaðýz inþallah. Saðlýklý kalýn hoþça kalýn diyor hepinize sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Sað olun var olun Allah'a emanet olun" diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü görevli Psikolog Sevil Keleþ tarafýndan engellilerin haklarý hakkýnda bilgiler verildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Engelliler Þube Müdürlüðü Halk Müziði Korusu'nun müzik dinletisi gerçekleþtirdiði etkinlikte Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü Özel Bakým Merkezlerinde kalan engelli vatandaþlar, Yaz Dostum tiyatro oyununu oynadýlar. Ardýndan Beyaz Ay Derneði'nin engellilerden oluþan halk oyunlarý ekibi gösteri gerçekleþtirdiler. Etkinlikte ayrýca Kayapýnar Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü personeli Hatice Tunç ve Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü personeli Sosyal Bilgiler Öðretmeni Abdulhakim Aslan motivasyon konuþmasý yaptýlar. Programýn ardýndan Güzeloðlu ve eþi Ayþe Güzeloðlu, TÜYAP GURME Fuarý'nda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi adýna katýlan ve Engelsiz Lezzetler kategorisinde birincilik elde eden Büyükþehir Belediyesi kursiyerlerine madalyalarýný takarak kupalarýný verdiler. Güzeloðlu ve eþi Ayþe Güzelolu, etkilikte sahne alanlarý tebrik ederek plaket taktim ettiler. Kerem DOÐAN


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

05 Aralýk 2019 Perþembe

“Merkezi önemli ve deðerli buluyoruz” Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Diyarbakýr Dini Yüksek Ýhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaþ'ý ziyaret ederek merkezin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Beyoðlu, yapýlan çalýþmalarý önemli ve deðerli bulduklarýný söyledi.

Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Diyarbakýr Dini Yüksek Ýhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaþ'ý ziyaret ederek merkezin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Din görevlilerine ve vaizlere eðitim verilen merkezin bulunduðu binayý gezen Beyoðlu, yapýlan çalýþmalarý önemli ve deðerli bulduklarýna dikkat çekerek belediye

Aday öðretmenlerden Taþçýer’e ziyaret Aday öðretmenler, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret ederek kurumu tanýma, iþ ve iþleyiþleri yerinde görerek birimler hakkýnda bilgi aldýktan sonra Milli Eðitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taþçýer ile görüþtü. Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret eden aday öðretmenler þubeleri gezerek birim þeflerinden þubeleri ile ilgili iþ ve iþlemlerin süreci hakkýnda bilgi aldý.

Þube ziyaretlerinin ardýndan aday öðretmenleri makamýnda kabul eden Doç. Dr. Feysel Taþçýer, geleceðimizi inþa eden, nesilleri yetiþtiren öðretmenlik mesleðinin kutsal bir görev olduðunu, toplumun geliþmesinde en büyük paya sahip bir mesleðe baþlamýþ olduklarýný belirterek genç meslektaþlarýyla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardýndan aday öðretmenlerle hatýra fotoðrafý çekildi. ÝHA

olarak her türlü desteði saðlayacaklarýný kaydetti. Dini eðitimin doðru bir þekilde verilmesinin önemini vurgulayan Beyoðlu, "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Diyarbakýr Dini Yüksek Ýhtisas Merkezin çalýþmalarýný ve hizmetlerini deðerli buluyoruz. Bize düþen sorumluluk ne ise biz de bu noktada üzerimize düþeni yapacaðýz. Bu merkezdeki hizmetler geleceðe ýþýk tutacak. Merkezimizin müdürü Fatih Çatmakaþ'a da gö-

revinde baþarýlar diliyorum" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Diyarbakýr Dini Yüksek Ýhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaþ da ziyaret nedeniyle Baþkan Beyoðlu'na teþekkür etti. Beyoðlu'ndan, Mevlana Halit Mahallesine ziyaret Öte yandan Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, yoðun geçen belediyedeki çalýþmalarýna raðmen mahalle ve semt ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar þehir merkezi ve kýrsal bölgelerde bir çok yerleþim yerini ziyaret ederek vatandaþlarla bir araya gelen Baþkan Beyoðlu, eski Baðlar bölgesinde yer alan Mevlana Halit Mahallesi'ne çýkarma yaparak mahalle sakinleriyle görüþtü. Vatandaþlarýn ve esnaflarý taleplerini dinleyen, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili belediye birimlerine talimat veren Beyoðlu, mahalle sakinlerinin sýcak ilgisi ile karþýlaþtý. Beyoðlu, mahalle ziyareti sýrasýnda 410.sokakta ikamet eden Çiçek ailesine misafir oldu. Baþkan Beyoðlu'nun eþi Dürdane Beyoðlu'nun da katýldýðý ev ziyaretinde Beyoðlu'nu karþýlarýnda gören ev sakinleri, hem þaþkýnlýk yaþadý hem de ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarla yakýndan ilgilenerek resim çektiren Baþkan Beyoðlu,"Çat kapý misali her yere, insanlarýmýzýn yaþadýðý her yere gidiyoruz. Amacýmýz gidilmedik ev, çalnmadýk kapý býrakmamaktýr" deðerlendirmesinde bulundu. Kerem DOÐAN


HABER

05 Aralýk 2019 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

AK Parti’den dikkat çeken araþtýrma! Çeþitli iddialar ile sürekli gündeme gelen AK Parti Diyarbakýr Ýl ve ilçe teþkilatlarýnda köklü deðiþiklikler yapýlmasý bekleniyor. Ýddialardan rahatsýz olan AK Parti Genel Merkezi, Diyarbakýr'da bir saha araþtýrmasý yaptý. Hizmet noktasýnda vatandaþýn takdirini kazanan isimlerin deðerlendirilmesi istenen anket çalýþmasýnda, en dikkat çeken isim gazeteci Engin Öztürk oldu. AK Parti Diyarbakýr Ýl teþkilatýnýn her geçen gün iþlevsizleþmesi üzerine AK Parti Genel Merkezi, harekete geçti. Ýl Baþkanlýðýnýn ÝÞKUR alýmlarý baþta olmak üzere birçok iddialar ile gündeme gelmesinden rahatsýz olan Genel Merkez, bu söylemlere son vermek için kollarý sývadý. Bu nedenle AK Parti Genel Merkezi, Diyarbakýr'daki parti kurucularý ile partiye gönül vermiþ üyeleri arasýnda bir anket çalýþmasý yaptý. Ensarioðlu, Güzeloðlu ve Öztürk ayný listede Hizmet noktasýnda vatandaþýn takdirini kazanan isimlerin deðerlendirilmesi istenen anket çalýþmasýnda, deneyimli siyasetçilerin yaný sýra dikkat çeken isimler de yer aldý. Bunlardan en dikkat çeken isim

ise Gazeteci Engin Öztürk oldu. Daha önce birçok ulusal basýn kuruluþunda görev alan ve þuan Diyarbakýr Özgür Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmenliði görevini yürüten Öztürk, Alaattin Parlak, Cevdet Nasýranlý, Mehmet Galip Ensarioðlu, Abdurrahman Kurt, Cumali Atilla ve Hasan Basri Güzeloðlu gibi isimlerle ayný listede yer aldý. Sonuçlar Cumhurbaþkaný Erdoðan'a iletilecek Yapýlan deðerlendirme sonuçlarýnýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a iletileceði öðrenilirken, yapýlan anket çalýþmasý "AK Parti Ýl ve Ýlçe teþkilatlarýnda köklü deðiþiklikler mi yapýlacak?" sorununu akýllara getirdi. Ýhsan ÖZDEMÝR

Kulp’ta açýlan diksiyon kursu büyük ilgi gördü Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan ilçe milli eðitim müdürlüðüne baðlý Mehmet Akif Ersoy kültür ve sanat merkezinde açýlan diksiyon kursu büyük ilgi gördü. 2019-2020 eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasýyla mesleki ve teknik, kültür ve sanat, spor, okumayazma, oryantasyon, YKS hazýrlýk, kiþisel geliþim alanlarýnda 52 kurs açtýklarýný ve 951 kursiyerin bu

kurslardan yararlandýðýný ifade eden Kulp Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Þemsettin Pehlivanoðullarý, "Merkezimiz bünyesinde açmýþ olduðumuz diksiyon kursu ile kursiyerlere nefes, tonlama, beden dili, söyleyiþ özellikleri,yazý ve konuþma dili arasýndaki fark ile etkili konuþma yöntemleri eðitimi verilmektedir. Ýlçemizde ilk defa açýlan bu kursa katýlan kursiyerlerin alacaklarý eðitim, daha etkili bir ileti-

þim yeteneðine sahip olmalarýna olanak saðlayacaktýr. Bu da, mesleki ve sosyal yaþamlarýnda daha etkin ve baþarýlý bir birey olmanýn kapýlarýný açacaktýr" dedi. Öðrenilmesi gereken ilk dilin tatlý dil olduðunu ifade eden kurs eðitmeni Elif Ruþen Taþkýran "Kulp'ta açtýðýmýz diksiyon kursuyla, kursiyerlerin sesleri ve harfleri daha iyi çýkartabilmesini, Türkçe'yi daha doðru, akýcý ve etkili kullanabilmesini, duygu ve düþüncelerini daha anlaþýlýr bir þekilde ifade edebilmesini amaçlýyoruz. Bu sayede kursiyerlerin çalýþma hayatý ve sosyal hayatlarýnda daha öz güvenli ve etkin bireyler olmalarýný hedeflemekteyiz" dedi. Diksiyon kursuna katýlan kursiyerler, Kulp'ta böyle bir kurs imkaný bulduklarýndan dolayý çok þanslý olduklarýný, etkili iletiþim konusunda çok þey öðrendiklerini ve iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek kursun açýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ettiklerini dile getirdi. ÝHA

Þahsýn üzerine gizlenmiþ 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi Bitlis'te, polis ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucu bir þahsýn üzerine gizlenmiþ vaziyette 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi. Bitlis Valiliði'nden yapýlan açýklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðümüzce yapýlan çalýþmalar neticesinde; durumundan þüphelenilerek durdurulan bir arata rama yapýldý. Yapýlan aramada, A.Y. isimli þüphelinin üzerine gizlenmiþ vaziyette 5 kilo 616 gram eroin maddesi ele geçirilmiþtir. A.Y. isimli þüpheli gözaltýna alýnmýþtýr. Ýlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karþý yürüttüðümüz kararlý mücadelemiz devam edecektir" denildi. ÝHA

Karla birlikte soðuk hava etkili oldu Bingöl'dün Karlýova ilçesinde hava sýcaklýklarýnýn gece eksi 15'lere kadar düþmesiyle çatýlarda buz sarkýtlarý oluþtu, araçlarýn motoru dondu. Bingöl'ün Karlýova ilçesinde önceki gün etkili olan kar yaðýþ sonrasý soðuk hava da etkisini göstermeye baþladý. Gece saatlerinde eksi 15'lere kadar düþen hava sýcaklýðý nedeniyle bazý çatýlar da buz sarkýklarý oluþurken, araçlarýn motoru dondu. Karlýova Belediyesi tarafýndan ise ilçe merkezinde karla mücadele çalýþmasý yapýldý. Sabah saatlerinde arabalarýný çalýþtýramayan vatandaþlar ise araçlarýný uzun uðraþlar sonucu çalýþtýrmayý baþardý. Aracýnýn aþýrý soðuktan çalýþmadýðýný aktaran Þerif Yýldýz, "Araba çalýþmýyor, þu anda her taraf don, buz tutmuþ" diye konuþtu. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

05 Aralýk 2019 Perþembe

Anne karnýndaki bebeðin her türlü sorunu olabilir Anne karnýndaki bebekte her türlü sorunun olabileceði, Bunlarýn bir kýsmýnýn anne karnýnda erken teþhis edilip tedavisinin planlanmasý mümkün olurken, bazý hastalýklarýn tedavisi yapýlamýyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Perinatal Taný ve Tedavi Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Cihat Þen, gebelikte anne ya da bebekte karþýlaþýlabilen saðlýk problemleri ve tedavi metotlarý hakkýnda bilgi verdi. Saðlýklý yaþamýn anne karnýnda baþladýðýný belirten Cihat Þen, "bu nedenle gebelikte annenin ve bebeðin yakýn takibi büyük önem taþýyor. Rutin gebelik muayenelerinde annenin deðerleri ve fetüsün anatomisi, organlarýnýn geliþimi ve bebeðin büyümesi tüm ayrýntýlarýyla deðerlendiriliyor. Anne karnýndaki bebekte beyin, göz, yüz, omurga, kollar, eller, ayaklar, bacaklar, kalp, akciðer, mide, karaciðer, baðýrsak ve mesane ile alakalý her türlü sorun olabiliyor. Bunlarýn bir kýsmýnýn anne karnýnda erken teþhis edilip tedavisinin planlanmasý mümkün olurken, bazý hastalýklarýn tedavisi yapýlamýyor." dedi. 1. Enfeksiyon: Gebelikte anne adaylarýnýn yakalandýðý enfeksiyonlar bebek için sorun yaratabilmektedir. Enfeksiyon erken dönemde saptanýr ve anne hemen tedavi edilirse bebeðe olan zararý önlenir. Bu enfeksiyonlarýn bebeðe geçmesi durumunda organlarýna zarar verebileceðini unutmamak gerekir. 2. Tiroit: Annenin tiroit ya da guatr problemi varsa kullandýðý ilaçlar bebeðin tiroit fonksiyonlarýný olumsuz yönde etkileyebilir. Anne adayýna verilecek ilacýn dozu deðiþtirilerek ya da

bebeðin kendi tiroidi çalýþmýyorsa içinde bulunduðu amniyon sývýsýna tiroit ilacý verilerek anne karnýndaki geliþimini saðlýklý bir þekilde sürdürmesi saðlanabilir. 3. Kalp: Anne karnýndaki bebeðin kalp saðlýðýyla ilgili olarak ana þah damarýnda sorunlar olabilir, kapaklarda daralma görülebilir. Bu daralma kalbi ciddi etkileyecek boyuta gelirse anne karnýndayken balonla bu kapaklarý açýp geniþletmek mümkün olmaktadýr. Bebekte çarpýntý ya da kalp atým hýzýnda problem varsa anneye verilecek ilaçlarla bu durum kontrol altýna alýnýrken, bazý kalp problemlerine de bebek doðar doðmaz müdahale edilmesi gerekir. 4. Akciðer: Akciðerlerde bazen kist ya da kist benzeri yapýlanma geliþir. Böyle olunca akciðer þiþer ve kist geliþen lob diðer loba veya kalbe baský yapmaya baþlar. Eðer kistler büyükse içine bir borucuk konularak kist boþaltýlýr. Akciðer loblarýndan birinde sorun olmasý durumundaysa o lobu besleyen damar lazerle kapatýlarak civar organlara baský yapmasý önlenir. 5. Karaciðer: Karaciðerde enfeksiyon görülebilir. Annedeki enfeksiyon tedavi edildiðinde karaciðer de korumuþ olur. Karaciðerde görülebilecek damar kistleri ve damar yumaklarý ise kalp yetmezliðine kadar ilerleyebileceði için hemen önlem almak gerekir. Gerekli durumlarda erken doðum planlanýr ve bebek doðar doðmaz ameliyata alýnýr.

Bu hastalýk erkeklerin korkulu rüyasý oldu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Baþaran meme büyümesinin erkeklerin korkulu rüyasý olduðu söyledi. Baþaran, çeþitli sebeplerden dolayý erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti sýkça görülen bir problem olduðunu ifade ederek, "Jinekomasti, erkeklerde göðüs dokusunun normalden büyük olmasýný tarifler. Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastalarýn büyük çoðunluðunda altta yatan bir neden bulunamaz. Diyet ve egzersizle çözüm çoðu zaman saðlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneði'ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göðüs bozukluklarýnýn %65'ini oluþturmaktadýr. Ciddi týbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Þanslýyýz ki cerrahi teknolojideki ilerle-

6. Baðýrsak týkanýklýklarý: Anne karnýndaki bebekte baðýrsak týkanýklýklarý olmasý durumunda bebeðin sývýsý çok birikir, karný þiþer ve erken doðum olabilir. Bunun için amnios adý verilen bebeðin sývýsý zaman zaman boþaltýlýr. Ayrýca baðýrsaðýn týkanýk olduðu bölümleri öncesinde bilinirse bebek doðduktan sonra uygun ameliyat için hazýrlýk yapýlabilir. 7.Böbrek kistleri: Böbrek tamamen kist içerebilir. Eðer böbreklerden biri çalýþýr ve diðer böbrekteki kist büyüyerek çevre organlara baský yaparsa bazen 40 haftayý beklemeden erken doðum planlanabilir. Doðum sonrasý sorunlu böbrek bebekten alýnýr ve bebek tek böbrekle saðlýkla yaþamýna devam edebilir. 8. Mesane: Böbreklerde idrar ortada birikip sonra kanalla mesaneye ulaþýp böbrekte idrar birikmesi ve þiþme yapabilir. Böyle bir durumda mesaneye bir borucuk yerleþtirilir ve dýþarý akamayan idrar o borucuktan dýþarý akýtýlýr. Bebek doðduktan sonra da kýsa bir ameliyatla idrar týkanýklýðý tamamen giderilir. 9. Kese sorunlarý: Bebeðin etrafýnda bir kesenin içinde sývý bulunur. Bazen içteki kese yýrtýlýp bebeðin koluna ya da bacaðýna dolanabilir. Böyle durumlarda kamerayla izleyip dolaþým bozukluðu olan yer ayrýlabilir. 10. Çoðul gebeliklerde ortak plasenta: Ýkiz gebeliklerde eðer tek ortak plasenta varsa bunlarýn çoðunda ortak

meler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarýna ve büyümüþ göðüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiþtir" dedi. Baþaran, baþarýlý bir erkek göðüs küçültme ameliyatýnýn bir dizi fiziksel ve duygusal yarar saðlayacaðýný bunlar arasýnda: daha sýký, daha düz ve daha þekilli bir göðüs, kendine güvenin ve verdiði deðerin artmasý olduðunu belirterek, "Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alýmý haricinde, kalýcýdýr. Büyük göðse sahip tüm yaþlardaki erkekler, göðüs geliþimleri stabil hale gelmiþse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düþünebilir. Bir jinekomasti adayý fiziksel ve duygusal olarak saðlýklý olmalýdýr. Aþýrý kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydasý belirgindir. En baþarýlý sonuçlar, esnek ve sýký derisi olan hastalarda alýnmaktadýr. Ýyileþme süresi kabaca 1 haftadýr. Ameliyat sonrasý hastalarýn, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takmasý önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatlarý ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir" þeklinde konuþtu. ÝHA

damar olabilir. Bu ortak damarlarýn yaklaþýk üçte birinde kan alýþveriþi olup bebeði etkiler. Bu durumda anne karnýna bir kamera yardýmýyla girilerek lazerle ortak damarlar kapatýlýr. 11. Spina bifida: Anne karnýndaki bebekte omurgada bel açýklýðý olabilir. Bunlarýn bir bölümü anne karnýnda ameliyat edilebilir. Anne karnýnda omurilik açýklýðýnýn ameliyatla kapatýlmasýyla bebek doðduktan sonra normal fonksiyonlarýný yerine getirebilir. 12. Kan uyuþmazlýðý: Bazý gebeliklerde kan uyuþmazlýðý görülür. Anne negatif baba pozitifse çocuðun pozitif olma olasýlýðý artar. Þayet bebek pozitifse bebeðin hücreleri anneye geçer ve annenin baðýþýklýk sistemini uyarýr. Anne de buna karþý antikor adý verilen madde üretir. Annenin ürettiði bu antikor plasentadan geçerek bebeðin kan hücrelerini parçalar ve bebekte kansýzlýk yapar. Böyle bir durumda bebeðe göbek kordonundan kan verilir. Bu verilen kan bebeðin dolaþýmýnda yaklaþýk 50-60 gün kalabilir. Gebelik süresince 2-3 kere daha bebeðe dýþardan kan desteði verilebilir. Dýþarýdan verilen kanla bebek hayatta kalýrken doðduktan sonra kendi kanýný üretmeye baþlar. Düþük riskine deðil bebeðin hayatýna odaklanýn Anne karnýna yapýlan müdahaleler sonrasý önlenemeyen düþük oraný bin vakada bir olarak gösterilir. Bebek dünyaya gelmeden gündeme gelen ameliyat kararý, sadece hayati durumlarda verilir. Bebek eðer ameliyat olmazsa çok daha büyük zarar görebilir. Böyle durumlarda düþük riskini göz ardý etmek ve bebeðin hayatýna odaklanmak gerekir. Hayati önem taþýyan bu iþlemlerin yapýlmamasý durumunda bebeðin kaybedilebileceðini ya da ciddi bir organ hasarýyla dünyaya geleceðini unutmamak gerekir. Faruk ÞÝMÞEK


DÜNYA

05 Aralýk 2019 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

“Yaptýrýmlar kalkarsa ABD ile görüþürüz” Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani, ABD'nin Ýran'ý aldatamayacaðýný söyleyerek, "Biz dünyaya ABD ile görüþme hususunda bir sorunumuz olmadýðýný gösterdik. Eðer ABD yaptýrýmlarý kaldýrýrsa ben hemen ardýndan ABD Baþkaný ile görüþeceðim. Þuan için herhangi bir görüþme mevzu bahis deðil" diye konuþtu.

Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani, baþkent Tahran'da nükleer anlaþma ve ABD ile iliþkilere dair önemli açýklamalar yaptý. Nükleer anlaþma ile birlikte Ýran'ýn benzin cennetine dönüþtüðünü ve Ýran'da yatýrým yapmak isteyenlerin yarýþa girdiklerini belirten Ruhani, "Olumlu bir ortam oluþmuþtu ve bizim bu anlaþmayý korumamýz gerekiyordu" dedi. Nükleer anlaþmayý büyük zorluklara karþý korumayý baþardýklarýný ve Ýran'ýn anlaþmayý ihlal eden taraf olmadýðýný vurgulayan Ruhani, "Biz hiçbir þeyi sade ve basit bir þekilde

imzalamayýz ancak eðer imzaladýysak arkasýnda dururuz" ifadelerini kullandý. Eski ABD Baþkaný Barack Obama döneminde nükleer anlaþmada sona gelindiðini ancak Ýsrail rejimi ve Suudi Arabistan'ýn giriþimleri ile nükleer anlaþmanýn gecikmeli imzalandýðýný belirten Ruhani, ABD'nin Ýsrail ve Suudi Arabistan'ýn baskýlarý sonucu nükleer anlaþmadan ayrýldýðýný söyledi. ABD ile müzakere iliþkin konuþan Ýran Cumhurbaþkaný Ruhani, ABD'nin Ýran'a yönelik uyguladýðý yaptýrýmlarý kaldýrmasý halinde görüþmeye hazýr olduklarýný söyleyerek, "Biz dünyaya ABD ile görüþme hususunda bir sorunumuz olmadýðýný gösterdik. Eðer ABD yaptýrýmlarý kaldýrýrsa ben hemen ardýndan ABD Baþkaný ile görüþeceðim. Þu an için herhangi bir görüþme mevzu bahis deðil" dedi. ABD'nin Ýran'ý aldatamayacaðýný söyleyen Ruhani ABD ile görüþmelerin ancak yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasýyla mümkün olacaðýný belirterek, "Onlar öncelikle görüþüp ardýndan yaptýrýmlarý konuþmak istediklerini söylediler. ABD'nin aldatmalarýna artýk kanmayýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Esad rejimi Ýdlib'in güneyini vurdu: 1 ölü, 7 yaralý Suriye'de Esad rejimine ait savaþ uçaklarýnýn Ýdlib'in güneyine düzenlediði hava saldýrýsýnda 1 çocuk hayatýný kaybederken 5'i çocuk 7 sivil de yaralandý. Suriye'de Esad rejimine ait savaþ uçaklarý Ýdlib'in güneyindeki Bazabur beldesine hava saldýrýsý düzenledi. Sivil alanlarýn hedef alýndýðý saldýrýda 1 çocuðun hayatýný kaybettiði, 5'i çocuk 7 sivilin de yaralandýðý öðrenildi. Yaralýlarýn tedavi altýna alýnmasý için olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Öte yandan Esad rejimine ait savaþ uçaklarýnýn gece saatlerinde Ýdlib'in güneyindeki Maart Hurma beldesine düzenlediði hava saldýrýsýnda da 1 kadýnýn hayatýný kaybettiði bildirilmiþti. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

MUHABÝRLER

SAYI: 11570

05 Aralýk 2019 Perþembe SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

YAZAR Hatice KAMER

SAYFA EDÝTÖRÜ Faruk ÞÝMÞEK

Ümit ÖZDAL Kerem DOÐAN Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05 Aralýk 2019 Perþembe

Engelliler yemekte bir araya geldi Diyarbakýr'da engellilerin sosyal yaþama katýlýmlarýný saðlamak amacýyla çeþitli aktiviteler organize eden, meslek edindirmek için kurslar açan ve 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nü düzenlediði etkinlikle kutlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, engellilerle yemekte buluþtu.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, engelli vatandaþlarla yemekte buluþtu. Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Engelli Þube Müdürlüðü'nün Kayapýnar ilçesinde bir restaurantta düzenlediði yemeðe Baðlar Kaymakamý ve Vali Yardýmcýsý Vekili Nihat Karabiber, Ýl Müftüsü Yavuz Selim Karabayýr, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, engelli dernekleri, engelliler ve aileleri katýldý.

Yemek etkinliði görme engelli Abdullah Çaðlar'ýn Kuran-ý Kerim tilavetini okumasýyla baþladý. Sayýn Valimiz ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu'nun engelliler için önemli çalýþmalar yaptýðýný belirten Baðlar Kaymakamý ve Vali Yardýmcýsý Vekili Nihat Karabiber, engelliler için sivil toplum kuruluþlarýyla ortak çalýþmalar yaptýklarýný söyledi.

Son 15 yýl içerisinde cumhuriyet tarihinde saðlanan imkânlarýn 2 misli imkânla engellilere seferber ettiklerini aktaran Karabiber, "Toplu taþýma, evde bakým hizmetleri ve ailelerin bakamadýðý yatalak kardeþlerimizin devlet kurumlarýnda ve özel kurumlarda bakýmlarý gibi birçok hizmet son zamanlarda saðlandý. Ama bunlar tabii ki bizim için sýnýr deðil. Bizim için bunlar son nokta deðil. Her daim kurumlarýmýzla gerek devlet gerek belediyelerimizin imkânlarý her zaman emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Bu hizmetleri batý ülkelerinin standartlarýnýn çok çok ötesinde bir gönül ve vicdan sorumluluðu olarak yapmaktayýz. Engellilerin sosyal yaþama katýlýmlarý, daha iyi koþullarda yaþamalarý ve toplumla bütünleþmeleri için her türlü eðitim, saðlýk, kültür faaliyetlerinden istifade edebilmeleri adýna bu hizmetlerin hepsi seferber ediliyor" þeklinde konuþtu.

Etkinlikte bir konuþma yapan Ýl Müftüsü asýl engelli olanlarýn gönlünde perdesinde, aklýnda, kafasýnda ve niyetinde engel olanlar olduðunu söyledi. Kuran-ý Kerim'in engeli bu þekilde tarif ettiðine vurgu yapan Karabayýr, iyiliði, hakikati ve güzelliði göremeyenlerin asýl engelliler olduðunu ifade etti. Engellilerden Büyükþehir Belediyesi'ne teþekkür Yemek sonunda Baðlar Kaymakamý ve Vali Yardýmcýsý Vekili Nihat Karabiber, engelliler ve aileleriyle yakýndan ilgilenerek bir süre sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Engelliler ve aileleri yemek organizasyonu vesilesiyle Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne teþekkür etti. Yapýlan etkinlikten sonra engelliler ikamet ettikleri adreslere ulaþýmlarý Büyükþehir Belediyesi toplu taþýma araçlarýyla saðlandý. Felat BOZARSLAN CMYK

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement