Page 1


© DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

DİSKİ 2011 Yılı Faaliyet Raporu, DİSKİ Genel Kurulunun 12.05.2012 tarih ve 2012/07 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toptancılar Sitesi Bitişiği, Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi Bağlar / DİYARBAKIR Tel: 0 (412) 252 29 90 (Pbx) www.diski.gov.tr


Yeraltında harıl harıl çalışan bir kurum: DİSKİ Mezopotamya topraklarındaki kadim tarihin çeşitliliği ve kesintisiz gündelik yaşamının en belirgin nedeni Dicle ve Fırat nehirleridir. Gündelik yaşamımızda zikrettiğimiz ‘su hayattır’ sözü basit gibi görünen bir cümlenin ötesinde koca bir tarihi birikimi, zengin kültürel yapıyı, dinsel ve dilsel çeşitliliği, üretimi, gündelik yaşamın sadeliğini işaret eder. Su damar damar ilerlediği tüm zihinsel ve fiziksel coğrafyalarda büyük bir sıçrama yaratarak ona medeniyetin altın çağının kapılarını açar. Ebul İz El Cezeri’nin yüzyıllar öncesinden, Dicle ve Fırat’tan aldığı ilhamla gelecek düşünü görmesi bir tesadüf değildir bu nedenle. Bu rüya ona geleceğin su makinelerini tasarlatmış ve onu dünyanın büyük âlimi yapmaya yetmiştir. Diyarbakır böylesine görkemli bir çağın bugüne emanet ettiği bir kent olması itibariyle her gün kendisine bir hazine gibi bakmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Belediyecilik bu nedenle çok tarihsel bir görev ve sorumluluk olmasının yanında geçmişten aldığımızı geleceğe aktarma bilgi görgü ve becerisini organize etme ve bugünü ve yarını yeniden inşa etme becerisidir. DİSKİ Genel Müdürlüğümüzün tarihsel bir görev ve sorumlulukla çalıştığını bilmek bir taraftan bizlere güven veriyor diğer yandan su medeniyetimizi daha da ileriye taşımak için cesaret ve umut vaad ediyor. Yoksa bugün dünyayı susuz bırakma pahasına kolları sıvamış devletler, hükümetler ve şirketlere karşı, suyun en temel insan hakkı olduğunu savunmaz, suyu ticari bir meta olarak görürdü. Ama öyle değil. DİSKİ Genel Müdürlüğü geleceğin politikalarının artık ekolojist olmak zorunda olduğunu bugünden görerek, çalışmalarını da yatırımlarını da buna göre şekillendiriyor. İlk önce sudan yoksun köy çeşmelerine, ‘suya erişim temel bir haktır’ diyerek suyu götürüyor. İleri Biyolojik Arıtma tesisi kurarak medeniyetler yaratmış Dicle Nehri’ne karşı tarihsel bir sorumluluğu yerine getiriyor. Dicle Nehri’nden aldığımı yine aynı şekilde ona vermeliyim, diyerek diğer kent yönetimlerine bir nevi doğayı koruma çağrısında bulunuyor. Havza yönetimlerinin esas alınması gerektiğini söyleyerek sadece Diyarbakır’ı değil, tüm insanlığı küresel ölçekteki çevre sorunlarına karşı duyarlı kılmaya çalışıyor. DİSKİ Genel Müdürlüğümüz sürdürülebilir bir işletim sistemi ile kentin altında, modern su ve kanalizasyon şebekeleri ile harıl harıl çalışan koca bir dünya yaratıyor. Bu başarıya, bu gurura ortak olalım. Tarihsel zenginliğimizi, kültürel çeşitliliğimizi, dinsel ve dilsel farklılıklarımızı, bugüne dek koruyabildiysek eğer, bu, suyun lütfundandır, bereketinden ve hoşgörüsündendir. Bu lütufa, bu berekete, bu hoşgörüye sahip çıkalım. Su gibi aziz kalın. En derin saygılarımla…

Av. Osman Baydemir Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı


İnsan ve çevre odaklı politikaları savunuyoruz Su ve kanalizasyon, bir alanın yerleşim birimi olabilmesinin ilk koşul ve gereklerinden biridir. Bugün Diyarbakır’da büyük nüfusuna rağmen kanalizasyon ve bertarafı konusunda tertemiz bir ortamda yaşıyorsak, Türkiye’nin işletme maliyetine rağmen en ucuz ve kaliteli içme suyunu verebiliyorsak, bunu, iyi yönetilen bir işletim sistemine borçluyuz. Her gün ayak bastığımız yerin altındaki kanal ve içme suyu sistemimizin maliyetinin 5 milyar doları aşan büyük bir değerde olduğunu belirtmek bile, yapılan yatırımın ve yaratılan değerin önemini göstermeye yetecektir. DİSKİ Genel Müdürlüğümüz, planlı, öngörülü ve yüksek temposu sayesinde daha binalar yapılmadan altyapı çalışmalarını tamamlayacak düzeye erişmiştir. Kentimizde artık altyapıyı bekleyen binalar değil, binaları bekleyen bir altyapı hizmeti ile karşı karşıyayız. Yıllar içinde yaptığımız yatırımlar ve kentleşmeye paralel olarak üretilen hizmetler konusunda birkaç veriyi bilgilerinize sunmak isterim. 2002 yılında 571 kilometre olan içme suyu şebekemiz 2011 yılında 1659 kilometreye ulaşmıştır. Yine, 2002 yılında 318 kilometre olan kanalizasyon şebekemiz 832 kilometreye ulaşmıştır. Bugün itibariyle kentimiz Diyarbakır’da su ve kanalizasyon şebekesine bağlanma oranımız yüzde 99 düzeyindedir. Söz konusu bu rakamlar son yıllarda çalışmamızın büyüklüğüne önemli birer örnektir. Hizmet alanımızın 20 kilometre çapta genişlemesiyle birlikte, çevre mahalle statüsü kazanan köylerimizin su ve kanal şebekelerini, hizmet noktalarının mesafesinden kaynaklanan ağır maliyetlerine rağmen kısa zamanda ve büyük oranda tamamladık. Diyarbakırımızın çevre mahalleleri bugün kent merkezimizde yaşayan yurttaşlarımızla aynı konforda hizmet görmeye başlamıştır. DİSKİ Genel Müdürlüğümüz altyapı çalışmalarında çevre sorunlarına insan odaklı bakmaktan ziyade çevreyi de gözeten bir anlayışa sahiptir. Çalışmalarına başlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz tam da bu amaçla kurulacak, Dicle Nehri’nden aldığımız suyu aynı temizlik ve berraklıkta nehre vereceğiz. Su sızıntılarını bile ölçebilen ve bu özelliğiyle su kayıplarını azaltan yeni su sayaçları, şebeke arızalarına hızlı müdahale imkanı tanıyan Su Arıza Onarım Araçlarıyla, her gün kent içinde ve çevre mahallelerde ilerleyen su ve kanalizasyon şebekeleri ile hummalı bir çalışma içindeyiz. Elinizde tutmuş olduğunuz DİSKİ Genel Müdürlüğü 2011 yılı Faaliyet Raporu, kentimizin daha yaşanabilir bir yer olması için yapılan çalışmalarla dolu. Bu çalışmalarda üstün gayret ve emeklerini esirgemeyen, hızlı ve verimli bir çalışma içinde olan tüm personelimize ve bu hizmetlerimizi sahiplenen siz değerli Diyarbakırlılara teşekkürü bir borç bilir, herkese hayırlı olmasını dilerim.

Fahrettin ÇAĞDAŞ DİSKİ Genel Müdürü V.


MİSYONUMUZ Kentin gelişimine paralel olarak su temini ve dağıtımını yeterli ve sürekli bir şekilde kent halkının kullanımına sunmak, atıksuları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacı ile tesisler kurmak ve işletmek.

VİZYONUMUZ Suya erişim hakkının temel insan hakkı olduğu bilinci ile su ve kanalizasyon hizmetlerinde yüksek kalitede hizmet sunan, sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir kurum olmak.

10


I - GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar DİSKİ’nin görev, yetki ve sorumlulukları, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. DİSKİ’nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/r maddesine göre, “su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” büyükşehir belediyesinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır. 2560 sayılı kanunda DİSKİ’nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır: a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yaptırmak veya yaptırtmak, bu projelere tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım, onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak. d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DİSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

11


B. İdareye İlişkin Bilgiler 1.Fiziksel Yapı Hizmet Binaları • Ana Hizmet Binası

• Abone Hizmetleri Binası

12

• Bağlar Şube Müdürlüğü


İdaremiz Adına Kayıtlı Araziler (Kamulaştırma davası sonucu protokol ile kamulaştırma bedelleri ödenip, İfraz İşlemleri devam edip tapusu alınmayan yerler dahil) Tarla Vasıflı 0,4%

Baahçe Vasıflı 1,0%

Kolleektör Vasıflı 0,1%

Sulu Tarla 5,7%

26.198,2 m²

Arsa Vasıflı

Arsa Vasııflı 10,3%

14.400 m²

Sulu Tarla

Susuz Tarla 82,5%

Susuz Tarla

209.293,5 m²

Tarla Vasıflı

1.002 m²

Bahçe Vasıflı

2.447,4 m²

Kollektör Vasıflı

374,6 m²

İdaremiz Adına İrtifaklı Saha

: 43.672,3 m²

İdaremizin Kullandığı Tahsisli Araziler (Susuz Tarla Vasıflı)

: 120.808,6 m²

İdaremizin Mesuliyetinde BulunanToplam Saha

: 411.995,7 m²

Tahsilat Şubeleri

ùube Adı

Adresi

Çalıúma Saatleri

Telefon

Büyükúehir Bld. Tahsilat ùb.

Diyarbakır B.ùehir Belediyesi Binası

08:00 -- 15:45

0412 223 75 69

Sur Tahsilat ùubesi

Ulu Cami yanı Eski Belediye Binası

08:00 -- 15:45

0412 228 01 21

Yeniúehir Tahsilat ùubesi

K.øsmail Paúa 2. Sok. Tuba Apt. altı No:8–9

08:00 -- 15:45

0412 224 41 58

ùehitlik Tahsilat ùubesi

ùehitlik Caddesi Berat Apt. Altı

08:00 -- 15:45

0412 226 39 89

Konukevi Tahsilat ùubesi

Büyükúehir Bld. Konukevi - Ofis

08:00 -- 15:45

Ba÷lar Dörtyol Tahsilat ùb.

Ba÷lar Gürsel Caddesi Ba÷lar Dörtyol

08:00 -- 15:45

0412 236 51 23

Ba÷lar 5 Nisan Tahsilat ùb.

Emek Cad. O÷uz Ap. altı No:16 A.Rezak Camii Karúısı

08:00 -- 15:45

0412 236 59 03

Merkez Tahsilat ùubesi

Ba÷cılar Mah.Yenihal Cad.No:1 DøSKø Genel Müdürlü÷ü

08:00 -- 15:45

0412 228 73 44

Kayapınar Tahsilat ùubesi

Fırat Bulvarı Çelik Apt.Altı 100/D Gaziler

08:00 -- 15:45

0412 252 39 09

Huzurevleri Tahsilat ùubesi

Dr. Sıtkı Göral Cad. Güler Apt. Altı No: 58/D H.Evleri

08:00 -- 15:45

0412 237 09 26

13


Bağlar 5 Nisan Tahsilat Şubesi

14

Bağlar Tahsilat Şubesi

Huzurevleri Tahsilat Şubesi

Kayapınar Tahsilat Şubesi

Ofis Tahsilat Şubesi


Araç Parkı

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Araç ve øú Makinesinin Cinsi Motosiklet Binek (Otomobil) Kamyonet Arazi Aracı (Jeep) Kanal Görüntüleme Aracı Mobil Tahsilat Aracı Minibüs/Midibüs Traktör Kamyon Hidroliftli Kamyon Asfalt Yama Aracı Su Tankeri Vinç Vidanjör Forklift Teleskopik Forklift Silindir Beko-Loder Ekskavatör TOPLAM

Kuruma Ait

Kiralık

2 8 10 1 1 1 5 8 3 1 1 1 1 9 1 1 1 14 2

15 53 17 -

71

85

Araç Parkı

15


Asfalt Yama Aracı

Mobil Tahsilat Aracı

Kiralık Araçların Birimlere Da÷ılımı Birim Adı

Binek

Kamyonet

Minibüs

Midibüs

Toplam

Kanalizasyon Daire Búk.

1

15

2

-

18

øçmesuyu Daire Búk.

1

23

-

-

24

Su Tesisleri Daire Búk.

1

6

3

-

10

Abone øúleri Daire Búk.

1

7

3

-

11

Elek. Mak. Mlz. økm. Dai. Búk.

10

-

4

2

16

øns. Kay. Dest. H. Dai. Búk.

1

1

1

-

3

Koruma ve Güv. ùb. Müd.

-

1

2

-

3

15

53

15

2

85

TOPLAM

2. Örgüt Yapısı DİSKİ örgüt yapısı, Genel Kurul (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi), Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organlarından oluşur. Genel Müdüre bağlı üç Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 9 Daire Başkanlığı ve bu Başkanlıklara bağlı 28 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.

16


DİSKİ ORGANİZASYON ŞEMASI

17


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynaklarıdır. Bilginin çok hızla değişime uğradığı ve geçmiş yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayışı için stratejik düşünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesi vazgeçilmez olmuştur. Kurumumuz üretilen hizmetin en iyi şekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

3.1. Teknik Yapı Network Yapısı

Adet

Ethernet Swich (48 Port) F/O Converter (4 Gbps)

9 4

Firewall

1

Vpn Client

38

Access Point

1

Tape Library

1

5651 ønternet Trafik Kayıt Cihazı

1

Metro Ethernet Swich

1

Adsl ønternet Hattı

12

Yedek ønternet Hattı

1

Metro Ethernet ønternet Fiber Optik

1

Tablo 1: Network Yapısı Bilgisi

øletiúim Cihazları GPS Cihazı Telefon Santrali Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)

Adet 2 5 8

Tablo 2: İletişim Cihazları Donanım Bilgileri

Güvenlik Sistemi Yapısı Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu Güvenlik Kamerası

1 40

Sistem Odası Kartlı Geçiú Sistemi

1

Tablo 3: Güvenlik Sistemi Donanım Bilgileri

18

Adet

Sunucu Yapısı

Adet

Domain Controller Sunucusu DHCP Sunucusu

2 1

DNS Sunucusu

1

Mail Sunucusu

1

Database Sunucusu

1

Web Sunucusu

1

Analitik Muhasebe Sunucusu

1

Antivirüs Sunucusu

1

Scada Sunucusu

3

Uygulama Sunucusu

1

185 Ses Kayıt Sunucusu

1

Araç Takip Sunucusu

1

PDKS Sunucusu

1

Makine ikmal Sunucusu

1

Yazılım Geliútirme Test Sunucusu

1

Tablo 4: Sunucu Yapısı Bilgiler


Server (Sunucu)

3.2. Donanım Bilişim Teknolojileri Cihazları

Adet

Barkod Okuyucu

28

Ploter

2

Yazıcı

147

Pc Sayısı

368

KVM Swich + Monitor

3

Kiosk Akıllı Terminal

1

Tablo 5: Bilişim Teknolojisi Donanım Bilgisi (Network) Sistemi

Kurumumuz merkez binasında faal çalışan lokal network tam anlamıyla 100 mbit çalışmakta, sunucuların tamamı merkezi network omurgasına 1.000 mbit ile bağlıdır. Lokal ağımızda kurulu bulunan switchler omurga switchlere cat-6 kablolar vasıtasıyla 1.000 mbit hızında bağlıdırlar. Merkezden uzak olan 12 adet dış birimimizde de % 90 seviyelerinde lokal network ağı kurulu durumdadır. Bu networklerde kullanılan switchlerin bir kısmı akıllı switchlerdir. Merkez binada kurulu bulunan lokal ağımızda akıllı switchler kullanılmaktadır. Network güvenliği için merkez binada iki adet firewall mevcuttur. Dış birimlerimizde de firewall koruması mevcuttur. Merkez bina ve 10 adet dış birimimizde internet erişimi mevcuttur. Ayrıca merkez bina ve ek bina olmak üzere tam yükte 3 saat besleme yapabilen toplam 170 Kva olmak üzere online çalışan üç adet, ve dış birimlerimizin tamamında değişik güç seviyelerinde 12 adet güç kaynağı mevcuttur.

19


DİSKİ Bilgi İşlem Sistem Şeması

3.3. Yazılım Genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan otomasyon sistemi mimarisi 3 katmanlı mimaridir. Sunucu sistemlerimizde AIX, Linux, Windows 2003 server işletim sistemleri kullanılmakta. PC’ler de ise Windows XP, Vista ve Windows 7 işletim sistemleri kullanılmaktadır. Veritabanı yönetim sistemi Oracle veritabanıdır. Web tabanlı, platform bağımsız çalışabilen sözel bilgi sistemi mevcuttur. Telefon belediyeciliği ve internet belediyeciliği uygulamalarının yanında, kurumumuz internet sitesi salt bir web sitesi olmayıp portal olarak da hizmet vermektedir. Hizmet kapsamı olarak borç öğrenme, EFatura, E-Ödeme, E-İtiraz, Borç Sorgulama ve Kredi kartı ile borç ödeme işlemleri yapılabilmektedir. Kurumumuzda kullanılan yazılımlar ve bunlara ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmiştir.

20


YAZILIM ADI

AÇIKLAMA

Memur Personel

Memur personelin Bilgilerinin saklandı÷ı, özlük haklarının kontrol edildi÷i ve gerekli raporların alındı÷ı program.

øúçi Personel

øúçi personelin bilgilerinin saklandı÷ı, özlük haklarının kontrol edildi÷i ve gerekli raporların alındı÷ı program.

Bordro

Personel maaúlarının mali iúler ile entegre olarak hazırlandı÷ı bir bordro programı.

Personel øzin Programı

Personelin izin durumlarının mevzuata uygun takip edildi÷i ve raporlandı÷ı program.

PDKS

Personel Devam Kontrol Sistemi.

Özel Güvenlik Kamera

Merkez bina güvenlik kameralarının kayıtlarının arúivlenmesi ve takip edilmesini sa÷layan program.

Genel Muhasebe Programı

Kurumun tüm mali faaliyetlerinin yürütüldü÷ü ve detaylı raporların hazırlandı÷ı mali takip ve yönetim sistemi.

Bütçe Programı

Kurum bütçesinin birim bütçe taleplerinden baúlayarak; bütçe belirleme, aktarım ve bütçe kulanım iúlemlerinin yürütüldü÷ü bütçe yönetim sistemi.

YTS (Yasal Takip Yazılımı)

Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldı÷ı yazılım.

Taúınır Mal Yönetim Yazılımı

Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldı÷ı ve kurumun yaptı÷ı satın alma iúlemlerinin, mali iúlerle entegre çalıúmasını sa÷layan yazılım programı.

Uygulama Yazılım Programı

Su tahakkuk ve tahsilat hizmetlerinin yürütüldü÷ü yazılım programı.

El Bilgisayarı

El bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme giriúi ve takibi için kullanılan yazılım programı.

Sayaç Hareketleri

Sayaç de÷iúim hareketlerinin takibi ve raporlanmasını sa÷layan yazılım modülü

Tahsilat

Abonelerin yapmıú oldukları ödemelerin takibini yapan ve raporlarını oluúturan program

Taksit

Abonelerin borçlarının taksitlendirilmesi ve bu úekilde ödemelerin takibinin gerçekleúmesini sa÷layan program.

Alo 185

Abonelerin, telefon ve bizzat bildirdikleri arıza taleplerinin girildi÷i ve bunların ayrıntılı raporların alındı÷ı bir program.

Sesli Yanıt Sistemi

Türkiye’nin her yerinden aranabilen IVR Sesli Yanıt Sistemi ile; Borç Sorgulama, Endeks Bildirimi, ølk Abonelik øúlemleri, Sayaç de÷iúikli÷i, Fatura øtirazı, Abone Bilgi De÷iúikli÷i, Geçici Fesih øúlemleri ve güncel tarife bilgilerine ulaúılabilen program.

yapılan

21


Internet

Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve úikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü iúlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sa÷layan eriúim sistemi.

DøSKø Basın

Basın Yayında DøSKø ile ilgili çıkan haberleri web üzerinden duyurulmasını sa÷layan sistem.

Bilgi Edinme Baúvurusu

ønternetten doldurulan bilgi edinme formunun de÷erlendirilmesi ve takibe alınmasını sa÷layan program.

Backup ve Restore øúlemleri

Kurum verilerinin yedeklenmesi, yedek verilerin geri dönülmesi iúleminin gerçekleútirilmesini sa÷layan program.

Su Kalite

DøSKø úebekesinden alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sa÷layan laboratuar otomasyon yazılım programı.

Atık su

Atık su üreten firmalardan alınan numunelerin analizi ve raporlanmasını sa÷layan laboratuar otomasyon yazılım programı.

ÇTV Programı

ødarenin ølçe belediyeleri adına yaptı÷ı ÇTV tahsilatların muhasebeleútirilmesi ve ilgili belediyelere aktarılmasını sa÷layan program.

Bankalar

ødare ile bankalar arasında abone tahsilatlarının gerçekleútirilmesini sa÷layan program

EL Terminali (CASIO)

El terminali sayaç okuma yazılımı

SMS Servisi

DøSKø Duyuru, Arıza ve Bilgi mesajlarının iletildi÷i GSM ve ev telefonlarına sesli mesaj olarak iletildi÷i servis.

Araç Takip

Kurum araçlarının takip edildi÷i raporlandı÷ı Araç Takip Yazılımı

Makine økmal Yazılımı

Araçların Bakım ve onarımlarının takip edildi÷i otomasyon programı

KøK

Kamu øhale Kurumu ihale takip sistemi.

ve

hareketlerinin

saklanarak

Bu yazılımlar ile Kurumda: Kurum içi bilgisayar a÷ının iúletilmesi, DøSKø’ nin internet hizmetlerinin yürütülmesi, Analitik Bütçe ve Muhasebe uygulamalarının sa÷lanması, Tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının basımının yapılması, Abonelerin su faturalarını bankalarda ödeyebilmeleri için “Esnek Ödeme” (istenilen anlaúmalı banka Resmi Kurumlara ait faturaların oluúturularak bildirilmesi, Abonelerin su faturalarını internetten kredi kartı ile ödeme imkanı sa÷lanması, DøSKø’ye ba÷lı taúıtların bakım onarımın denetlenmesi ve takip edilmesinin sa÷lanması,

22


a. Sistem Bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere paralel olarak Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Otomasyon sistemi kurulduğu günden bu yana teknolojik gelişmelerin de sonucu olarak sürekli güncellenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüze bağlı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kurum ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir. Yönetim: Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalışan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir.

4. İnsan Kaynakları 2007-2011 yıllarına ait personel durumu: 2007

2008

2009

2010

2011

85

85

85

86

87

8

18

18

25

68

Kadrolu øçi

14

319

307

301

271

Geçici øúçi

381

64

59

55

35

488

486

469

467

461

Memur Sözleúmeli Personel

Toplam

Geçici 7Ɣçi Memu ur 7,,6% 18,9% % SözleƔmeli Personel 14,8% Kadrolu 7çi 58,8%

23


Memur ve kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin kadro sınıflarına göre dağılımı: Kadro Sınıfı Memur GøH AH TH SH Memur Toplamı Kadrolu øúçi

Norm Kadro 226 6 100 12 344 190

Dolu 68 3 81 3 155 271

Boú 158 3 19 9 189 -

Birimler Bazında Personel Dağılımı Sözleúmeli Personel

Toplam

Oran %

2

9

2,0

2

0,4

3

5

1,1

5

1

9

2,0

8

13

2

23

5,0

Strateji Geliútirme Dairesi Búk.

25

14

2

41

8,9

Abone øúleri Dairesi Búk.

12

95

3

3

113

24,5

Elek. Mak.ve Mlz. øk. Dairesi Búk.

3

38

1

4

46

10,0

Projeler Dairesi Búk.

3

2

5

1,1

Bilgi øúlem Dairesi Búk.

2

3

2

5

12

2,6

øçme Suyu Dairesi Búk.

10

40

3

20

73

15,8

Su Tesisleri Dairesi Búk.

7

11

20

11

49

10,6

Kanalizasyon Dairesi Búk.

4

44

6

13

67

14,5

Koruma ve Güvenlik ùube Md.

1

6

7

1,5

87

271

461

100,0

Memur

Kadrolu øúçi

Özel Kalem ùube Müdürlü÷ü

6

1

Teftiú Kurulu Baúkanlı÷ı

1

1

Hukuk Müúavirli÷i

2

Basın Yayın ve Halkla ølúk. ùb. Md.

3

ønsan Kyn. ve Des. Hiz. D. Búk.

Birim Adı

Toplam

Geçici øúçi

35

68

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı: Memur

Kadrolu øúçi

Yüksek Lisans

4

2

Lisans

39

9

Ön Lisans

28

Lise ve Dengi Okul

15

Ortaokul 1

ølkokul Okuryazar Toplam

24

87

Geçici øúçi

Sözleúmeli P l 5

Toplam

%

11

2,4

10

29

87

18,9

17

23

24

92

20,0

69

2

10

96

20,8

51

51

11,1

110

111

24,1

13

13

2,8

461

100,0

271

35

68


Okury yazar 2,8% %

7lkoku ul 24,1% %

Yüksek k Lisans 2,4% Lisans L 18,9% 1

Ortaokul 11,1%

Ön Lisans % 20,0% Lise ve Deng gi Okul 20,8% %

Personelin hizmet sürelerine göre dağılımı: Hizmet Süresi

Memur

Kadrolu øúçi

Geçici øúçi

0 – 4 yıl

5

-

-

5 – 9 yıl

3

7

10 – 14 yıl

38

15 – 19 yıl

Sözleúmeli

Toplam

%

36

41

8,9

10

16

36

7,8

99

20

16

173

37,5

19

123

5

-

147

31,9

20 – 24 yıl

10

31

-

-

41

8,9

25 yıl ve üstü

12

11

-

-

23

4,9

Toplam

87

271

35

68

461

100,0

Ortalama hizmet süresi:13,9

20–24 yıl 8,9% 15–19 yıl y 31,9% %

y 25 ш 0–4 yıl % 4,9% 8,9%

5–9 yıll 7,8%

10–14 yıl 37,5%

25


Personelin yaş durumuna göre dağılımı: Geçici øúçi

Sözleúmeli P.

Toplam

%

2

10

14

3,0

92

20

47

182

39,6

50

144

12

10

216

46,9

50 – 59

9

34

1

1

44

9,5

60 ve üstü

3

1

4

0,9

Toplam

87

271

461

100,0

Yaú

Memur

20 – 29

2

30 – 39

23

40 – 49

Kadrolu øúçi

35

68

Personelin ortalama yaşı: 41,7

60 ш 0,9%

20-29 3,0% 50 – 59 9,6% 30 – 39 39,6%

40 – 49 46,9 9%

Personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı:

østihdam Türü

26

Kadın

Erkek

Toplam

Memur

7

80

87

Sözleúmeli Personel

14

54

68

Kadrolu øúçi

7

264

271

Geçici øúçi

5

30

35

Toplam

33

428

461

Oran (%)

7,2

92,8

100,0


DİSKİ hizmetlerini yerine getirirken bazı hizmetlerini, dışarıdan hizmet alımı (outsourcing) yoluyla yerine getirmektedir. Dışarıdan temin edilen hizmetlerde çalışan personel dağılımı şöyledir:

Hizmet Alanı

2007

2008

2009

2010

2011

Sayaç Okuma, Açma-Kesme

48

48

-

-

-

øçmesuyu Hizmetleri

104

118

82

80

74

Kanalizasyon Hizmetleri

67

97

76

68

73

Güvenlik Hizmetleri

52

52

49

49

47

Laboratuvar Hizmetleri

-

-

15

13

9

Ulaúım Hizmetleri

-

-

34

38

38

Destek Hizmetleri

-

-

-

-

25

271

315

256

248

266

Toplam

5. Sunulan Hizmetler 5.1. Su Temini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisine verilen içme suyunun, iki ana su kaynağı bulunmaktadır. Bunlar Gözeli yer altı su kaynağı ve Dicle baraj gölüdür. Yıllara göre su üretim miktarı şöyledir.

2007

2008

2009

2010

2011

6.047.000

8.443.000

7.207.971

6.908.662

7.643.899

Arıtma (m /yıl)

53.578.000

48.139.000

52.968.000

57.110.000

56.992.000

TOPLAM

59.625.000

56.582.000

60.175.971

64.018.662

64.635.899

3

Gözeli (m /yıl) 3

Gözeli Su Kaynağı Diyarbakır-Serapgüzeli (Gözeli) civarı içme suyu sondaj kuyularının DSİ tarafından 167 sayılı Yer Altı Suları Kanunu’nun 3. maddesine göre yer altı suyu işletme sahası olarak tespit edilmiştir. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu olarak kullanılmaktadır. Havzada; derin kuyular ve artezyen olarak elde edilen sular toplanarak kente iletilmektedir. Havzada yirminin üzerinde derin kuyu bulunmakta ve halen bu kuyulardan 16 adedi aktiftir. Derin kuyulardan yaklaşık olarak 250 lt/sn’lik su temini yapılabilmektedir. 2011 yılı itibariyle, üretilen içme suyunun %12’si Gözeli su kaynağından karşılanmıştır.

27


Gözeli su kaynağının özellikleri

Su kayna÷ının Yeri Su kayna÷ı

Diyarbakır Yer altı suyu

Amacı

øçme suyu

Kurulu Alan

110 hektar

Su Kayna÷ından Alınan Su Miktarı (m³/yıl) Kuyu Sayısı

7.643.893 m³/yıl 16

Dicle Baraj Gölü En büyük su kaynağımız olan Dicle Barajından elde edilen su, il merkezine verilmeden önce DİSKİ Genel Müdürlüğü içme suyu arıtma tesisinde arıtılarak şehir merkezine verilmektedir. Dicle baraj suyu şehir merkezine verilmeden önce arıtılmasına rağmen, baraj suyunun kalitesi ve kirletilmemesi önem arz etmektedir. Bu amaçla Dicle baraj suyundan aylık numune alınarak kirlilik seviyesi analiz edilmektedir. 2011 yılı itibariyle, üretilen içme suyunun % 88’i Dicle Baraj gölünden karşılanmıştır. Dicle barajının özellikleri

Barajın Yeri Akarsuyu Amacı ønúaatın (baúlama-bitiú) yılı Gövde dolgu tipi Gövde hacmi Yükseklik (Talvegden)

Maden Çayı ve Dibni Çayı Sulama, Enerji ve øçme suyu ....... - 2000 Kil Çekirdekli Kaya Dolgu 595 hm3 75 m

Normal su kotunda göl hacmi

595 hm3

Normal su kotunda göl alanı

24 km2

Güç

110 MW

Yıllık Üretim

298 GWh

Su Kayna÷ından Alınan Su Miktarı (m³/yıl):

28

Diyarbakır (Dicle ve E÷il ilçeleri)

56.992.000 m³/yıl


Dicle Baraj Gölü

Dicle Baraj Gölü

29


İsale Hattı Dicle baraj gölünden alınan su; pompa istasyonumuzdaki üç adet 4.000 kW gücündeki pompalar aracılığıyla, 1.600 Ø’lük paslanmaz çelik boru hattıyla 32 km’den arıtma tesisine gönderilmektedir.

Arıtma Tesisi Kent merkezine yaklaşık 11 km uzaklıkta Mastfroş tepesinde 440 dekarlık alan üzerine inşa edilmiştir. Dicle barajından getirilen su, arıtma tesisinde içme suyu standartlarına getirilmektedir. Arıtma tesisi günlük 255.000 m3 kapasiteyle (3 m3/s) içme suyu üretilebilmektedir.

30


Ar覺tma Tesisi

31


İçmesuyu Kalitesi Dicle baraj gölünden alınıp Arıtma tesisinde arıtılan su her gün tesis laboratuarında analiz edilmekte, üretilen tüm içme sularımız; İl Sağlık Müdürlüğünce şehrin muhtelif noktalarından haftada 15 numune alınarak izleme ve kontrol analizi yapılmakta ve yine Sağlık Müdürlüğünce ayda bir defa denetim izleme (44 parametrede) analizleri yapılmak üzere numuneler alınmaktadır. Ayrıca şehir klor miktarı devamlı olarak kontrol edilmektedir. Bu analizlerin sonucunda üretilen suyun; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, TS-266 (İnsani Tüketim Amaçlı Sular) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Standardına uygun kalitede olduğu görülmüştür.

5.2. İçmesuyu Hizmetleri Depo ve Terfi Merkezleri Şehrin değişik yerlerinde 10 adet depo mevcuttur. 2011 sonu itibariyle depolama kapasitesi 127.500 m³’tür. 7.500 m³’lük depo tamamlanmış olmakla birlikte 2012 Nisan ayında su toplanacaktır. Bu depoyla birlikte depolama hacmi toplam 135.000 m³ olacaktır. D4.2 Deposu alanında bulunan 2 gruplu Terfi Merkezinin bir grubu faal hale getirilerek, TOKİ Talaytepe Deposuna su iletilmektedir.

Depolar ve Kapasiteleri * KARAÇALI Deposu 2011 yılında tamamlanmıştır. Sur İlçesi kırsal mahalleleri su temin projesinin tamamlanması ile birlikte, 2012 Nisan ayında hizmete alınacaktır.

Sıra No

32

Depo Adı

Hacim (m3)

1

D 3.1

30.000

2

D 2.2

30.000

3

D 3.2

15.000

4

D 4.2

15.000

5

D 5.2

15.000

6

TOKø ÜÇKUYU

5.000

7

TOKø TALAYTEPE

5.000

8

TOKø ùILBE

2.500

9

KARAÇALI *

7.500

10

ARITMA

10.000

TOPLAM

135.000


3.2 Su Deposu

3.2 Su Deposu

33


10 Gruplu Terfi Merkezi

10 Gruplu Terfi Merkezi

34


Şebeke 2011 sonu itibariyle boru cinsi, çapı ve miktarları aşağıdaki şekildedir. Sıra No

Boru Çapı (mm)

Boru cinsi

Metraj (metre)

Toplam

1

Ø2200

ÇB

342

2

Ø1800

ÇB

4.562

3

Ø1600

ÇB (Arıtma-Pompa)

4

Ø1600

ÇB

172

5

Ø1400

ÇB

15.724

6

Ø1200

ÇB

7.220

7

Ø1000

ÇB

23.267

8

Ø800

ÇB

8.742

9

Ø800

ÇB (Gözeli)

9.610

10

Ø700

ÇB

10.869

11

Ø600

ÇB

16.885

12

Ø500

ÇB

9.059

13

Ø400

ÇB

4.838

14

Ø300

ÇB

991

15

Ø200

ÇB

60

16

Ø175

ÇB

782

17

Ø80

ÇB

686

18

Ø50

ÇB

564

19

Ø500

PE

778

20

Ø450

PE

4.062

21

Ø400

PE

363

22

Ø355

PE

6.876

23

Ø315

PE

9.384

24

Ø280

PE

12.157

25

Ø250

PE

341

26

Ø225

PE

34.471

27

Ø200

PE

3.386

28

Ø180

PE

6.653

29

Ø160

PE

33.878

144.396

30.023

628.924

35


30

Q140

PE

8.538

31

Ø125

PE

122.685

32

Ø110

PE

130.073

33

Ø90

PE

66.510

34

Ø75

PE

91.285

35

Ø63

PE

77.309

36

Ø50

PE

10.383

37

Ø40

PE

9.792

38

Ø160

PVC

415

39

Ø150

PVC

2.223

40

Ø140

PVC

606

41

Ø125

PVC

24.165

42

Ø100

PVC

280.768

43

Ø90

PVC

29.418

44

Ø75

PVC

2.404

45

Ø600

AÇB TAHLøYE

3.091

46

Ø400

AÇB

1.032

47

Ø350

AÇB

1.392

48

Ø300

AÇB

8.080

49

Ø250

AÇB

8.502

50

Ø200

AÇB

24.644

51

Ø150

AÇB

27.501

52

Ø100

AÇB

4.095

53

Ø1000

ÇB (Gözeli-çimento)

9.812

TOPLAM

1.201.468

339.999

78.337

9.812 1.201.468

Abone Bağlantıları: PE

Ø25

50.306

PE

Ø32

259.131

PE

Ø40

61.782

GALVANøZLø

Ø32

86.000

TOPLAM

36

457.219


ABONE

457.219 1.201.468

ùEBEKE GENEL TOPLAM

1.658.687

Yıllara Göre G 7çme esuyu bebe eke Mikta arı (km.) 1800

1.65 59

1500

1.304 1.152

1200 900 600

1 1.447

571

300

83

782

715

72 67

101

43

99 93

875

67

1 159

118

93

152

143

212

0 2002

2003

2004 4

2005

2006

20 007

2008

7çmesuy yu bebeke Miktarı M (km.)

2009

2010

2011

ArrtıƔ Miktarı

Şebeke Yönetimi 2008 yılından bu yana SCADA Sistemi’ne (Ana merkezden depoların seviyeleri ile şebekedeki işletme basıncı, debi ve klor seviyelerinin izlenmesi ve uzaktan kontrol edilmesi otomasyonu) geçen DİSKİ, şebeke yönetiminde daha etkin olmak için bu sistemi tüm kente yaymayı hedef edinmiştir. Bu kapsamda 2011 yılında; • SCADA Sistemi ana yazılımı daha gelişkin bir yazılımla desteklenmiş ve daha etkin bir işletme imkanı sağlanmış, • 2.2 şebeke katında 4 izole bölge için ölçüm odası inşa edilmiş ve ölçüm enstrümanları temin edilerek devreye alınmış, • Ana depoların çıkışındaki su miktarının ölçümü için ölçüm odaları inşa edilmiş ve enstrümanları temin edilmiş, • Yapılan yatırımlarla birlikte izole bölge adedi 20’ye çıkarılmıştır. Bunlarla birlikte; 2.2 şebeke katında bulunan Şehitlik Mahallesinde hidrolik modellemeye baz olacak şekilde şebeke ve abone hatlarının doğrulanması gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede izole bölge oluşturularak matematiksel modelleme yapılacaktır. Aynı zamanda 150 km.’ye varan büyük çaplı (500-2.200 mm arası) çelik boruların kullanma ömrünü arttırmak amacıyla, katodik koruma projeleri tamamlanmıştır. 2012 yılı içinde uygulama ihalesi gerçekleştirilecektir.

37


SCADA Merkezi

38


Su Kayıpları Genel olarak fiziki (şebeke) su kayıpları; özel bazı ekipmanlar (yeraltı dinleme mikrofonu, korelatör, dedektör vb.) ile yapılan ölçümlerle tespit edilebilmektedir. Su Kayıp ve Kaçakları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2011 yılı boyunca, 2.2 ve 3.1 şebeke katlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; • 75 km şebeke hattı taranmış, • 88 adet görülmeyen sızıntı tespit edilerek tamamı onarılmış, • Bina depolarında çalışmayan şamandıraların 299 adedi değiştirilmiş, • Bodrum ve zemin katlarına su sızıntısı olan vatandaşların sorunlarından 160 adedi çözüme kavuşturulmuştur.

5.3. Kanalizasyon Hizmetleri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yapım, İşletme-Bakım ve Onarım ve Atık Su Arıtma Tesisi Müdürlükleri ile kentsel gelişime paralel insan ve çevre sağlığını koruyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde atık suyun toplanması, taşınması ve bertarafı sağlanmaktadır. Her bir birimden abone bağlantısı aracılığıyla şebekeye alınan atık sular, şehrin çeşitli ana arterlerine döşenen toplayıcı hatlarla, Hevsel Bahçeleri bölgesinde bulunan Ø1.600 mm çapında 2.900 mt uzunluğundaki ana kolektör hattına bağlanır, nihai olarak Ø2.000 mm çapında ve 4.952 mt uzunluğundaki ana kolektör ile Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır. Tesiste mekanik arıtma işlemine tabii tutularak arıtılan su daha sonra Dicle Nehrine deşarj edilmektedir. Yıllar bazında DİSKİ ekipleri ve müteahhitlik aracılığıyla döşenen kanalizasyon şebeke miktarı aşağıda verilmiştir. Var olan hat miktar ve çapları aşağıda verilmiştir.

Y Yıllara Görre Kanalizzasyon ùeb bekesi Miktarı (km.)) 1000 8332

800 600 400 200

3 376

318 33

497

465

58

89

603 6

533

32

640

36

70

3 37

2006

2 2007

200 08

668

696

28

28

2009

2010

136

0 2002

2003

2004

2005

bebeke UzzunluŒu

2011

ArtıƔ Miktarı 39


Sıra No

Hat Çapı (mm)

Hat Uzunluþu (mt.)

1

Ø 200

580.491

2

Ø 300

111.202

3

Ø 400

45.546

4

Ø 500

18.061

5

Ø 600

16.061

6

Ø 700

2.550

7

Ø 800

9.163

8

Ø 900

3.056

9

Ø 1000

16.641

10

Ø 1200

10.575

11

Ø 1400

7.150

12

Ø 1600

2.966

13

Ø 1800

1.290

14

Ø 2000

4.952

15

Çeĩitli ilave

2.715

TOPLAM

832.419 Yağmursuyu Kolektör Hattı

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi a. Yönetim Yapısı DİSKİ’ nin yönetimi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarından oluşur. Genel Kurul: DİSKİ Genel Kurulu DİSKİ’ nin en üst karar organıdır. Büyükşehir Belediye Meclisinden oluşur. 5 yıl için seçilen toplam 30 üyelik meclis her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Yönetim Kurulu: Bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu’nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atanacak olanların DİSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Denetçiler: DİSKİ’nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler DİSKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurul’ a verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunulur.

40


Ayrıca, Genel Kurul’un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu’nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Genel Müdür ve Yardımcıları: Genel Müdür, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlık dallarında en az 10 yıl çalışmış olması gerekir. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi ve üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile atanır. Genel Müdür Yardımcılarına bağlı Daire Başkanlıkları ve altında Şube Müdürlükleri’ne bağlı Şeflikler ile yönetim kademesi tamamlanmaktadır.

b. İç Kontrol Sistemi DİSKİ, iç kontrol sistemini 5018 sayılı Kanun hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine uyumlu bir şekilde oluşturma, uygulama, izleme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. DİSKİ, İç Kontrol Standartları Eylem Planını, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberine göre hazırlayarak Maliye Bakanlığına göndermiştir. Eylem Planında yer alan çalışmaları her yıl periyodik olarak güncellenmektedir. DİSKİ’de iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; • faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, • varlık ve kaynakların korunmasını, • muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, • mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini, sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak yürütülmektedir. DİSKİ’de iç kontrol sistemi; üst yöneticiler, mali hizmetler birimi, iç denetim birimi ve tüm personeli içine almaktadır. DİSKİ’deki iç kontrol sorumluluğu hiyerarşik olarak şöyledir: Genel Müdür ve Yardımcıları: Sistem kurma ve gözetim Harcama Yetkilileri: Uygulama ve ön mali kontrol Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları ve ön mali kontrol Muhasebe Yetkilisi: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğu ve saydamlık Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama Yürütülmekte olan iç kontrolün bileşenleri şöyledir: • Kontrol Ortamı • Risk Değerlendirme • Kontrol Faaliyetleri • Bilgi ve İletişim • İzleme

41


HEVSEL BAHÇELERİ


II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Kurumsal Yapı

44

Stratejik Amaç 1

Kurumun insan kayna÷ını daha genç, dinamik, verimli ve motivasyonu yüksek bir düzeye getirmek.

Stratejik Hedef 1.1.

Memur ve iúçilerde mevcut olan 40 yaú ortalamasını 2014 yılı sonuna kadar 37'ye düúürülecektir.

Stratejik Hedef 1.2.

2014 yılı sonuna kadar Kurum personelinin üniversite mezunu oranını %32,8’den %40’a çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef 1.3.

Memur ve sözleúmeli personel sayısını 104’ten 2014 yılı sonuna kadar mevzuatın elverdi÷i ölçüde 150’ye çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef 1.4.

Etik kuralların tüm personelce bilinmesi amacıyla 2014 yılına kadar e÷itimler düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 1.5.

2014 yılına kadar yıllık ortalama e÷itim saati 4 saate çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef 1.6.

Tüm personelin özlük kayıtları elektronik ortama aktarılacaktır.

Stratejik Hedef 1.7.

2014 yılı sonuna kadar Kurumun ihtiyacını karúılayacak kapasitede bir e÷itim salonunun yapılması sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 1.8.

Kurumumuz bünyesinde akademik kitap a÷ırlıklı bir kütüphane oluúturulacaktır.

Stratejik Hedef 1.9.

Her yıl Su ve Kanalizasyon birimi ile ba÷lı tesislerde çalıúan personele ilkyardım ve koruyucu aúı çalıúmaları sürdürülecektir

Stratejik Hedef 1.10.

Kurumun risk analizi yapılarak 2012 yılına kadar önleyici tedbirler alınacak ve 2014 yılına kadar tüm birimlerde uygulanacaktır.

Stratejik Hedef 1.10.

Bütün personeli kapsayan performans yönetim sistemi 2014 yılına kadar kurulacaktır.

Stratejik Hedef 1.11.

Her yıl personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik sosyal içerikli geziler düzenlenecektir.

Stratejik Amaç 2

Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliútirmek.

Stratejik Hedef 2.1.

2010-2012 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 2.2.

2010-2014 yılları arasında iç kontrol eylem planı ile ilgili tüm birimlere bilgi verilecektir.

Stratejik Hedef 2.3.

2010-2012 yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması sa÷lanacaktır.


Stratejik Amaç 3

Mali hizmetlerde verimlili÷i ve etkinli÷i artırmak.

Stratejik Hedef 3.1.

2010-2014 yılları arasında performans esaslı bütçe sistemine geçilecektir.

Stratejik Hedef 3.2.

2012 yılına kadar e-bütçe sisteminin kurulması sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 3.3.

Her yılın performans programı 3’er aylık periyotlarla izlenecektir.

Stratejik Hedef 3.4.

2010-2014 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleúme oranları artırılacaktır.

Stratejik Amaç 4

Tahsilatı kolaylaútırıcı ve artırıcı çalıúmalar yapmak.

Stratejik Hedef 4.1.

Tahsilat veznelerindeki bilgisayar donanımları yenilenecektir.

Stratejik Hedef 4.2.

Tahsilat vezneleri tek tip, standart hale getirilecektir.

Stratejik Hedef 4.3.

Tahsilat iúlemlerinin hızlandırılması sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 4.4.

ønternet ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 4.5.

2010-2012 yılları arasında resmi kurumların faturaları kurum gönderilecektir.

Stratejik Amaç 5

Bilgi iúlem teknolojisini geliútirmek ve birimler arası entegrasyonu sa÷lamak

Stratejik Hedef 5.1.

2010-2011 yılları arasında bilgisayar yazılımları ve Abone Yönetim sistemi günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirilecektir.

Stratejik Hedef 5.2.

2010-2012 yılları arasında mevcut personelin uzmanlaúmasına yönelik hizmet içi e÷itim programları düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 5.3.

2010-2014 yılları arasında birimler arasındaki, di÷er kurumlarla ve ulusal internet a÷ı ile veri iletiúim altyapısını daha hızlı ve güvenilir hale getirilecektir.

Stratejik Hedef 5.4.

2010 yılında Abone Yönetim Sistemi, Co÷rafi Bilgi Sistemi (CBS) ve SCADA arasındaki entegrasyon sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 5.5.

2010-2014 yılları arasında vatandaúa daha hızlı, kolay, úeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden eriúilebilir e-diski uygulamaları geliútirilecektir.

Stratejik Amaç 6

Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek.

Stratejik Hedef 6.1.

2014 yılına kadar toplam 12 adet araç ve iú makinesi temin edilecektir.

e-maillerine

45


Stratejik Amaç 7

Temin ve stok sistemini daha iúlevsel ve ekonomik hale getirmek.

Stratejik Hedef 7.1.

1.500 m2’lik yeni bir ambar yapılarak stok kapasitesi artırılacaktır.

Stratejik Hedef 7.2.

Malzeme hareketleri takibi barkodlu otomasyon sistemiyle gerçekleútirilecektir.

Stratejik Hedef 7.3.

Do÷rudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımının gider bütçesine oranı %5’e indirilecektir.

Stratejik Amaç 8

Birimlerin ihtiyaç duydu÷u yazılım ve donanımı temin etmek, bilgi kapasitelerini güçlendirmek.

Stratejik Hedef 8.1.

Hizmet alanı ile ilgili üye olunan süreli yayın sayısı artırılarak geliúmeler daha iyi takip edilecektir.

Stratejik Hedef 8.2.

Birimlerin ihtiyaç duydu÷u yazılım ve donanım temin edilecektir.

Stratejik Amaç 9

Kurumun bilgi depolama ve saklama kapasitesini güçlendirmek.

Stratejik Hedef 9.1.

Kuruma ait elektronik arúiv sistemi ve evrak yönetim sistemi oluúturulacaktır.

Stratejik Amaç 10

Tüm tesislerin güvenlik sistemlerini geliútirmek.

Stratejik Hedef 10.1.

2010-2014 yılları arasında Kuruma ait tüm tesis ve Gözeli su havzasında görüntülü güvenlik sistemi kurulacaktır.

1. İçmesuyu Temini ve Dağıtımı

46

Stratejik Amaç 11

øçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek.

Stratejik Hedef 11.1.

2010-2014 yılları arasında 80 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.

Stratejik Hedef 11.2.

2010-2014 yılları arasında 40 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.

Stratejik Amaç 12

ømara yeni açılan bölgelerin içme suyu projelerini yapmak ve úebeke döúemek.

Stratejik Hedef 12.1.

Kayapınar ve Ba÷lar ilçelerinde imara yeni açılacak yerleúim alanlarının içmesuyu projeleri hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef 12.2.

øhtiyaç duyulan 200 km. lik úebeke döúenecektir.


Stratejik Amaç 13

øçme suyu úebeke sistemindeki kayıp ve kaçak oranını düúürerek standartlara uygun hale getirmek

Stratejik Hedef 13.1.

2010-2014 yılları arasında øçme suyu kayıp ve kaçak oranını %51’den %40 düúürülecektir.

Stratejik Amaç 14

øçmesuyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inúaat, izolasyon vb. çalıúmaları tamamlamak.

Stratejik Hedef 14.1.

ønúaatı yarım kalan 3 adet depoyu tamamlayarak toplam rezerv kapasitesi 122.500 m3’ten 164.500 m3’e çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef 14.2.

2 adet 30.000’lik deponun izolasyonu sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 14.3.

4 adet deponun çevre koruma duvarı inúa edilecektir.

Stratejik Amaç 15

Gözeli su havzasını rehabilite etmek.

Stratejik Hedef 15.1.

Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleútirilecektir.

Stratejik Hedef 15.2.

11 km. uzunlu÷undaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir.

Stratejik Amaç 16

øçmesuyu SCADA ve GIS sistemlerini tamamlamak.

Stratejik Hedef 16.1.

2014 yılı sonuna kadar içmesuyu úebekesinin %35’ine uygulanan SCADA sistemi %100 oranına çıkarılacaktır.

Stratejik Hedef 16.2.

2014 yılı sonuna kadar içmesuyu úebekesine %20 oranında uygulanan Co÷rafi Bilgi Sistemini %100 oranına çıkarılacaktır.

Stratejik Amaç 17

Mevcut isale hattını ve içme suyu úebekesini rehabalite etmek.

Stratejik Hedef 17.1.

2014 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası ba÷lantı ve úebekedeki 128 km. uzunlu÷undaki çelik boruların katodik koruma çalıúmaları tamamlaanacaktır.

Stratejik Hedef 17.2.

2014 yılı sonuna kadar mevcut øçmesuyu úebekesi içindeki 97 km. uzunlu÷undaki AÇB borularından 10 km.lik kısmı ve 364 km. uzunlu÷undaki PVC borularından 10 km.lik kısmını PE borularla de÷iútirilecektir.

47


48

Stratejik Amaç 18

Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koúullarını iyileútirmek, nüfus artıúına ba÷lı olarak su ihtiyacını optimize etmek ve bu amaçla gerekli planlamayı yapmak.

Stratejik Hedef 18.1.

Mevcut Pompa østasyonunda iúletme koúulları iyileútirilecektir. (Yazılım güncellenmesi, rutin servis bakımlarının yapılması, darbe sisteminin iyileútirilmesi ve vibrasyon ölçümü vb.)

Stratejik Hedef 18.2.

Mevcut Pompa østasyonunda arızalı ve eski nesil (üretimden kalkmıú) ürünleri yeni nesil ürünler ile de÷iútirilecektir. (Debimetre, PLC, Elektronik kartlar vb.)

Stratejik Hedef 18.3.

Mevcut Pompa østasyonunda SCADA Projesi geliútirilecek ve kurulumu sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 18.4.

Mevcut Pompa østasyonunda boú pompa kaideleri üzerine uygun kapasitede (1,6 MW, 600 lt/sn) yeni pompa grubu kurulacaktır.

Stratejik Amaç 18.5.

Yeni Pompa østasyonu için yer seçimi ve tasarım projesi hazırlanacaktır.

Stratejik Hedef 18.6.

Mevcut Arıtma Tesisinde iúletme koúulları iyileútirilecektir. (Rutin servis bakımları yapılacak, Yazılım ve SCADA Projesi geliútirilecek ve uygulaanacak)

Stratejik Hedef 18.7.

Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile de÷iútirilecektir.

Stratejik Hedef 18.8.

II. Aúama Arıtma Tesisi ile øsale Hattının güncel projeleri hazırlanacaktır.

Stratejik Amaç 19

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir úekilde etkin ve verimli su yönetimini sa÷lamak

Stratejik Hedef 19.1.

Mevcut su kaynaklarındaki (Dicle barajı ve Gözeli su havzası) kirletici unsurların tespit edilecek ve yönetmelikler çerçevesinde yasal iúlemler yapılacaktır.

Stratejik Hedef 19.2.

Dicle su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.

Stratejik Hedef 19.3.

Gözeli su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.

Stratejik Hedef 19.4.

ùebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.

Stratejik Amaç 20

øçme ve kullanma suyu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini eksiksiz yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde güvenilirli÷ini sa÷lamak

Stratejik Hedef 20.1.

Türk Akreditasyon Kurumundan (TURKAV) akredite belgesi alınacaktır.

Stratejik Hedef 20.2.

ønsani tüketim amaçlı sular yönetmeli÷indeki analizleri yapmak için gerekli cihazları temin edilecektir. (GCMS ve øyon Kromotografi cihazları)

Stratejik Hedef 20.3.

Resmi kurumlar ile vatandaúın talep etti÷i analizler yapılacaktır.

Stratejik Hedef 20.4.

Laboratuvarların yeni bir binaya taúınması sa÷lanacaktır.


2. Atıksu ve Yağmur Suyu Yönetimi Stratejik Amaç 21

Kentsel geliúime paralel atıksu sistemini geniúletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalıúmasını sa÷lamak.

Stratejik Hedef 21.1.

Kanalizasyon úebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır.

Stratejik Hedef 21.2.

Batı kolektörünün 8.153 m.lik kalan kısmı tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 21.3.

Kent içinde 100 km. ve Çarıklı ve Ba÷ıvar’da 60 km. kanalizasyon úebekesi döúenecektir.

Stratejik Hedef 21.4.

Yeni yerleúim alanlarında 40 mahallenin kanalizasyon úebekesi tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 21.5.

Kanalizasyon úebeke tıkanıklı÷ı arızaları sürekli azaltılacaktır.

Stratejik Amaç 22

Kentsel atıksuyun insan ve çevre sa÷lı÷ına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir úekilde bertaraf edilmesini sa÷lamak.

Stratejik Hedef 22.1.

Biyolojik arıtma tesisi yapılacaktır.

Stratejik Hedef 22.2.

Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 22.3.

Atıksu Arıtma atık çamuru de÷erlendirilecektir.

Stratejik Hedef 22.4.

Endüstriyel atıksu denetim sistemi geliútirilecektir.

Stratejik Amaç 23

Mevcut yerleúim alanları için ya÷mursuyu úebekesi yapmak ve yeni geliúme alanları için ya÷mursuyu sistemi tasarlamak.

Stratejik Hedef 23.1.

Kent içinde 60 km. ya÷mursuyu úebekesi döúenecektir.

Stratejik Hedef 23.2.

Geliúme alanları için ya÷mursuyu sistemi tasarlanacaktır.

3. Abone Hizmetleri Stratejik Amaç 24

Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.

Stratejik Hedef 24.1.

Kentin geliúimine paralel olarak abone sayısını 2014 yılı sonuna kadar 171.000’den 200.000’e çıkarılacaktır..

Stratejik Hedef 24.2.

2014 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %2’ye düúürülecektir.

Stratejik Hedef 24.3.

2014 yılı sonuna kadar 52.000 adet sayacın de÷iúimi sa÷lanacaktır.

Stratejik Hedef 24.4.

120.000 abonenin sözleúme bilgileri güncellenecektir.

49


50

Stratejik Amaç 25

Vatandaúa daha iyi bir halkla iliúkiler hizmeti vermek.

Stratejik Hedef 25.1.

Her yıl halkla iliúkiler personeline ortalama 80 saat e÷itim verilecektir.

Stratejik Hedef 25.2.

2010-2014 yılları arasında ALO 185 telefon hattıyla gelen bildirimlerin birimlere (Su, Kanal, Abone, Kaçak) direkt eriúimi sa÷lanacaktır.

Stratejik Amaç 26

Kurum hizmetlerini daha iyi bir úekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalıúmaları yapmak.

Stratejik Amaç 26

Kurum hizmetlerini daha iyi bir úekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalıúmaları yapmak.

Stratejik Hedef 26.1.

Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 300.000 adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve da÷ıtılacaktır.

Stratejik Hedef 26.2.

øçmesuyu ve atıksu tesislerine gezi ve e÷itim amaçlı programlar düzenlenecektir.

Stratejik Hedef 26.3.

2014 yılına kadar Kurum tarafından yayınlanmıú bütün yayınların envanter çalıúması yapılacaktır.

Stratejik Hedef 26.4.

Her yıl 1 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.

Stratejik Amaç 27

Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaú memnuniyeti araútırması yaparak sonuçlara göre gerekli de÷iúikliklerin yapılmasını sa÷lamak.

Stratejik Hedef 27.1.

Her yıl vatandaú memnuniyeti araútırması yapılacak ve sonuçları de÷erlendirilecektir.


51


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Gelir Bütçesi Ek. Snf. Kodu I

Bütçe Ödene÷i Toplamı

Gelir Türü

1

Vergi Gelirleri

3

Teúebbüs ve Mülkiyet

4

Alınan Ba÷ıú ve Yardımlar

5

Di÷er Gelirler

6 9

Gerçekleúme Oranı

4.500.000

4.108.331

91,3%

75.996.700

83.905.579

110,4%

5.216.300

2.356

0,00%

21.844.000

18.479.341

84,6%

Sermaye Gelirleri

130.000

26.560

20,4%

Red ve øadeler (-)

(-) 5.000.000

(-) 4.126.855

82,5%

102.687.000

102.395.312

99,7%

TOPLAM

Ge elir Gerçe ekleƔme Paayları Alınan BaaŒıƔ DiŒer Gelirler ve Yardım mlar 17,35% 0,00% %

Sermaye e Gelirlerii 0,02%

Vergi Gelirleri 6% 3,86

TeƔebbüs ve v Mülkiyett 78,77%

54

Yılı Tahsilat


1.2. Gider Bütçesi Ek. Snf. Kodu I

Bütçe Ödene÷i Toplamı

Gider Türü

01

Personel Giderleri

02

Gerçekleúme Oranı

Bütçe Gideri

23.168.700

23.482.584

101,4%

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

4.451.100

4.154.092

93,3%

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

34.618.700

33.988.169

98,2%

04

Faiz Giderleri

2.700.100

2.780.809

103,0%

05

Cari Transferler

1.610.400

981.723

61,0%

06

Sermaye Giderleri

27.337.700

19.925.390

72,9%

07

Sermaye Transferleri

100

438.904

100%

08

Borç Verme

5.300.000

4.300.000

81,1%

09

Yedek Ödenekler

3.500.200

0

0,0%

GENEL TOPLAM

102.687.000

90.051.671

87,7%

Gider GerçekleƔm G me Paylarrı Alınan BaŒıƔ ve Yardımlar 0,00% 0

Serrmaye Gelirle eri 0,02%

Verggi Gelirleri 3 3,86%

DiŒer Ge elirler 17,35 5%

TeƔebbüs ve Mülkiyet 78,77%

55


2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Faaliyet Gelir Gerçekleúme Tablosu KURUMU: DøSKø GENEL MÜDÜRLÜGÜ Hesap Ekonomik Faaliyet Gelirinin Türü 600

1

Vergi Gelirleri

600

3

Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

600

4

Alınan Ba÷ıú ve Yardımlar

600

5

Di÷er Gelirleri

600

11

De÷er ve Miktar

Mali Yıl: 2011 Gelir Tutarı TL 4.108.331 63.790.116 2.356 18.497.999 24.510

600

Faaliyet Gelirleri Toplamı

86.423.312

600

Red ve øadeler

-4.126.855

600

Faaliyet Gelirleri Net Toplamı

82.296.458

600

Faaliyet Sonuçları

- 34.564.941

Faaliyet Gider Gerçekleúme Tablosu KURUMU: DøSKø GENEL MÜDÜRLÜGÜ Hesap

Ekonomik

630

1

Personel Giderleri

630

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri

630

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

27.349.623

630

4

Faiz Giderleri

19.806.472

630

5

Cari Transferler

956.568

630

7

Sermaye Transferleri

438.904

630

13

Amortisman Giderleri

30.187.335

630

14

Tüketim Malzemeleri

5.355.905

630

99

Di÷er Giderler

5.129.915

Faaliyet Giderinin Türü

Faaliyet Giderleri Toplamı

56

Mali Yıl: 2011 Gider Tutarı TL 23.482.584 4.154.092

116.861.398


2011 YILI BøLANÇOSU AKTøF

TL

Kr

PASøF

49.077.346

99

III

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Hazır De÷erler

7.525.658

58

A

Kısa Vadeli øç Mali Borçlar

Banka Hesabı

7.451.129

75

300

Banka Kredileri Hesabı

74.528

83

303

Kamu ødarelerine Mali Borçlar

Faaliyet Alacakları

35.082.934

92

C

120

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

34.869.495

19

320

121

Gelirlerden Takipli Alacaklar

200.841

18

D

126

Verilen Depozito ve Teminat

12.598

55

330

Alınan Depozito ve Teminatlar

Kurum Alacakları

0

00

333

Emanetler Hesabı

Takipteki Kurum Alacakları

0

00

G

Di÷er Alacakları

12.205

08

360

Kiúilerden Alacaklar Hesabı

12.205

08

361

I

Dönen Varlıklar

A 102

Banka Kredi Kartlarından 109

C

D 137 E

Alacaklar

TL

Kr

51.594.730

41

7.128.510

54

0

00

7.128.510

54

Faaliyet Borçları

12.068.045

92

Bütçe Emanetleri Hesabı

12.068.045

92

1.285.755

44

33.606

51

1.252.148

93

30.076.696

29

566.287

57

1.232.708

95

72.611

68

Emanet Yabancı Kaynaklar

Ödenecek Di÷er Yükümlülükler Ödenecek Vergi ve Fonlar H. Ödenecek Sosyal Güvenlik

140

F

Kesintileri

Stoklar

3.369.545

94

362

Fonlar veya Di÷er Kamu ød. Adına Yapılan Tahsilat H.

150

ølk Madde ve Malzeme H.

3.369.545

94

363

Kamu ødareleri Payları Hesabı

1.034.201

75

157

Di÷er Stoklar Hesabı

0

00

368

Vadesi Geçmiú Ertelenmiú Ve

27.170.886

34

Ön Ödemeler

878.326

20

I

Gelecek Aylara Ait Gelirler

1.035.722

22

160

øú Avans ve Kredileri Hesabı

878.326

20

381

Gider Tahakkukları Hesabı

1.035.722

22

162

Bütçe Dıúı Avans ve Kredile

0

00

J

Di÷er Kısa Vadeli Yabancı K.

0

00

Di÷er Dönen Varlıklar

2.208.676

27

391

Hesaplanan KDV

0

00

190

Devreden Katma De÷er V.

2.208.676

27

397

Sayım Fazlaları Hesabı

0

00

191

øndirilecek Katma De÷er Vergisi

0

00

IV

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

198.255.093

14

Uzun Vadeli øç Mali Borçlar

160.078.819

07

G

J

II

Duran Varlıklar

574.968.019

19

A

F

Maddi Duran Varlıklar

574.865.218

06

400

Banka Kredileri Hesabı

74.769.166

95

250

Arazi ve Arsalar Hesabı

7.179.712

00

403

Kamu ødarelerine Mali Borçlar

85.309.652

12

251

Yeraltı ve Yerüstü Düzenler

684.718.317

16

D

6.027.686

97

Di÷er Borçlar

57


253

Tesis, Makine ve Cihazlar H

9.794.722

11

430

254

Taúıtlar Hesabı

1.989.197

45

H

255

Demirbaúlar Hesabı

3.807.104

70

472

257

Birikmiú Amortismanlar H.

-90.177.136

98

I

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar

57.553.301

62

481

Maddi Olmayan Duran V.

102.801

13

V

260

Haklar Hesabı

154.193

98

A

268

Birikmiú Amortismanlar H.

-51.392

85

0

G

AKTøF TOPLAMI

IX

Nazım Hesaplar

B 910 C 920

6.027.686

97

Borç ve Gider Karúılıkları

1.274.313

99

Kıdem Tazminatı Karúılı÷ı H.

1.274.313

99

Gelecek Yıllara Ait Gelirler

30.874.273

11

Gider Tahakkukları Hesabı

30.874.273

11

Öz Kaynaklar

374.195.542

63

Net De÷er

359.179.004

40

500

Net De÷er/Sermaye Hesabı

359.179.004

40

0

C

Yeniden De÷erleme Farkları

62.427.375

97

0

0

522

Yeniden De÷erleme Farkları

62.427.375

97

0

0

H

Geçmiú Yıllar Olumlu Faaliyet

398.118

46

0

0

570

Geçmiú Yıllar Olumlu Faaliyet

398.118

46

0

0

I

Geçmiú Yıllar Olumsuz Faaliyet

-13.244.015

55

0

0

580

Geçmiú Yıllar Olumsuz Faaliyet

-13.244.015

55

0

0

J

Dönem Faaliyet Sonuçları

-34.564.940

65

0

0

590

Dönem Olumlu Faaliyet S.

0

00

0

0

591

Dönem Olumsuz Faaliyet S.

-34.564.940

65

624.045.366,18

PASøF TOPLAMI

24.039.282

11

IX

Nazım Hesaplar

Nakit Dıúı Teminat ve Kiúiler

3.832.738

00

B

Teminat Mektupları Hesabı

3.832.738

00

911

Taahhüt Hesapları

20.206.544

11

C

Gider Taahhütleri Hesabı

20.206.544

11

921

AKTøF GENEL TOPLAM

58

Alınan Depozito ve Teminatlar

648.084.648,29

624.045.366,18

24.039.282

11

Nakit Dıúı Teminat ve Kiúiler

3.832.738

00

Teminat Mektupları Emanetle

3.832.738

00

Taahhüt Hesapları

20.206.544

11

Gider Taahhütleri Karúılı÷ı

20.206.544

11

PASøF GENEL TOPLAM

648.084.648,29


3. Mali Denetim Sonuçları 3.1. İç Mali Denetim DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün mali denetimi, Genel Kurul’ca atanan denetçiler tarafından yapılarak denetim sonucunda hazırlanan rapor şöyledir:

DENETİM RAPORU DİSKİ Genel Müdürlüğünün 2011 faaliyet dönemine ilişkin olarak denetçiliğimizce yapılan inceleme ve denetimler sonucundaki tespitlerimize aşağıda başlıklar halinde yer verilecektir. A- YATIRIM FAALİYETLERİ: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde; kent nüfusuna içilebilir ve kesintisiz sağlıklı içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, çevreyi kirletmeden arıtmak, uzaklaştırmak ve su havzalarını her türlü yapılaşmadan korumak DİSKİ’nin temel görevlerini oluşturmaktadır. Ayrıca toplum için hayati önem arz eden suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve gelecekte yaşanması muhtemel su sıkıntısını önlemek amacıyla yapılan su şebekeleri, kanalizasyon, su kuyuları ve su depolarına ilişkin yeni yatırımların yanı sıra mevcutların kapasitesinin genişletilmesi ve bakım onarımı 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş ve bir kısmının yapımına devam edilmiştir. Bu dönem içerisinde gerçekleştirilen yatırımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. İncelemeye konu olan dönem içerisinde 32.072 mt. lik kısmı kurum tarafından, 180.212 mt. lik kısmı ihale yoluyla yapılan toplam 212.284 mt. su şebekesinin yapımı tamamlanmıştır. Yine aynı dönem içerisinde yeni yerleşim alanlarına götürülen kanalizasyon hizmetleri kapsamında kurumun kendi organizasyonu ile 7.983 mt. kanal şebeke döşeme 8.898 mt. kanal bağlantı döşeme yapımının yanı sıra ihale yoluyla 107.869 mt. kanal şebeke döşeme, 11.250 mt. kanal bağlantı döşemesi (Toplam 115.852 mt. kanal şebeke döşeme, 20.148 mt. kanal bağlantı döşemesi) yapılmıştır. Mevcut içme suyu temin sisteminin iyileştirilmesine yönelik teknik hizmet, Gözeli Su Havzasının iyileştirilmesi, Mevcut SCADA Sisteminin genişletilmesi, Atık su toplama sisteminin tamamlanması ve iyileştirilmesi, İleri Atık su Arıtma Tesisi İnşaatı, Mevcut yerleşim alanı sınırları için yağmur suyu drenaj sistemin inşası, DİSKİ Genel Müdürlüğünün kapasitesinin geliştirilmesi, Atık su Arıtma Tesisi inşaat işleri ve IPA proje paketindeki diğer altyapı yatırımlarına yönelik kontrollük hizmetleri, Kanalizasyon hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ekipman tedarikine ilişkin projeleri içinde barındıran ve Yatırım Bedeli 78 milyon Euro olan “Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi Projesi” 26/12/2011 tarihinde imzalanmıştır. Çevrenin korunması ve daha yaşanılır bir kent için elzem olan bu projenin maliyet bedelinin % 9 luk kısmı kurum tarafından geri kalan maliyet bedelinin bir kısmı Avrupa Birliğince sağlanacaktır. Kurumumuz tarafından üretilen ve tüketime sunulan suyun kayıt altına alınması, kayıp ve kaçağın önlenebilmesi için uygulanan SCADA (supervisory control and data acquisition) projesi ile izlenilmesi gereken alanın % 17’lik kısmı denetim altına alınmıştır. Yaklaşık % 50 oranındaki su kayıp ve kaçağı olan kentimizdeki bu kayıp ve kaçağın makul bir seviyeye çekilmesi için ikinci etap SCADA projesinin (IPA projesi kapsamında) yapımı kararlaştırılmış olup Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen Türkiye ile Mali İşbirliği kapsamında uzun bir süreden beri yürütülen çalışmalar sonucunda ilgili taraflar ile mutabık kalınan IPA projesine ilişkin sözleşme 26/12/2011 tarihinde imzalanmıştır. B- ÜRETİM FAALİYETLERİ: Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde üretilen su başlıca iki ana kaynaktan üretilmektedir. Bu ana kaynaklar Dicle baraj gölü ile Gözeli yer altı su kaynağıdır.

59


1- Dicle Baraj Gölü: Kent suyunun büyük bir kısmının karşılandığı Dicle Baraj Gölünden 2011 yılı itibariyle, 56.992.000 m³/yıl İçme suyu üretilmiş olup üretilen bu içme suyu kent için üretilen toplam su miktarının % 88’ini oluşturmaktadır. 2- Gözeli Su Kaynağı: Diyarbakır-Serapgüzeli (Gözeli) civarındaki içme suyu sondaj kuyularından (16 aktif kuyudan) 2011 yılı içerisinde toplam 7.643.899 m³/yıl su üretilerek üretilen bu su miktarı, Büyükşehir sınırları içerisinde üretilen su miktarının % 12 sine tekabül etmektedir. C-TERFİ FAALİYETLERİ: Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki su kaynaklarından üretilen ve kurumumuz tarafından 2011 yılı içerisinde terfi ettirilen toplam içme su miktarı (56.992.000 + 7.643.899) = 64.635.899. m³/yıl. dır. Dicle Baraj Gölü ve Gözeli Su Kaynağında üretilen ve terfi ettirilen 64.635.899. m³ içme suyu için toplam 36.535.424.Kwh’lık elektrik enerjisi sarfiyatı yapılmış olup karşılığında 7.754.255.TL ödeme yapılmıştır. D- MALİ DURUM Kurumumuzun 2011 yılında mali işlemleri üzerinde yapılan denetim esnasında tespit edilen hususlara aşağıda başlıklar halinde yer verilecektir. 1- Bilanço ve Gelir Tablolarının Analizi: Kurumumuzun sağlıklı bir planlama ve geleceğe dönük yatırım kararları alabilmesi için her şeyden önce kurumun içinde bulunduğu mali durumun iyi analiz edilmesi gerekir. FøNANSAL GÖSTERGELER TABLOSU ORANLAR LøKøDøTE ANALøZø CARø ORAN (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) Nakit Oranı (Disponibilite Oranı) (Hazır De÷erler/Kısa Vadeli Borçlar) MALø YAPI Finansal Kaldıraç Oranı (Yabancı Kaynaklar/Aktif Toplamı)

2010

2011

1.38

0.95

1.30

0.88

0.14

0.14

0.31

0.40

Özvarlıklar/Pasif Toplamı Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı

0.68

0.60

0.089

0.083

Toplam Borçlar/Pasif Toplamı

0.31

0.40

Tablodan görüleceği üzere; - DİSKİ’nin Genel Likidite durumunu yansıtan cari oran, 2010 yılında 1,38 iken 2011 yılında 0,95 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında Dönen Varlıklarda azalma oluşurken Kısa Vadeli Borç tutarında artış meydana gelmiştir. - 2010 yılında stoklardan sonraki dönen varlıların kısa vadeli borçları karşılama oranını gösteren asit-test oranı 1,30 iken 2011 yılında bu oran 0,88 olarak gerçekleşmiştir. - Disponibilite (Bankalarda mevcut nakit ve derhal paraya çevrilebilecek kıymet) oranı kurumun elindeki mevcut hazır değerleri ile kısa vadeli borçların ne ölçüde karşılandığını ifade eder. 2010 ve 2011 yılında da 0,14 oranında gerçekleşmiştir.

60


- Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren finansal kaldıraç oranı % 40 olarak gerçekleşmiştir. - Öz varlıkların toplam kaynaklar içindeki payı % 60 seviyesindedir. - Kısa vadeli borçların toplam kaynaklar içindeki payı % 0,083’dır. -Dönem bilânçosunun tetkiki neticesinde; sürekli büyüyen kurumumuzun 2010 yılında 504.047.347.17 TL olan aktif toplamı 2011 yılında 624.045.366.18 TL olarak gerçekleşmiş olup % 24 oranında bir artışa neden olmuştur. - Bilânçoda önceki döneme göre; dönen varlıklardaki % 19 oranında azalış ve Duran varlıklar % 30 oranında büyüme, kurumun yıl içerisindeki yatırımlarından kaynaklanmaktadır. - Dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı % 8 olarak gerçekleşmiş, duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payı % 92 olmuştur. - Öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı 2011 yılında % 60 olmuştur. 2- Kasa Sayımları: Kurumumuz tarafından kentin birçok semtinde kurulan bazı tahsilât şubeleri veznelerinde denetçiliğimizce zaman zaman yapılan fiili kasa sayımları sonucunda, yapılan tahsilâtların mevzuata öngörülen sürelere uygun bir şekilde kurumun Banka hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir. 3- Bütçe Gerçekleşmeleri: DİSKİ Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2011 yılı Bütçesine göre Harcama Birimlerine ayrılan ödenekler ile yine kurum gelirlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan gerçekleşme oranları aşağıda belirtilmiştir. a- Gider Bütçesi: Kurum bünyesindeki tüm harcama birimlerine 2011 yılı içerisinde aktarılan toplam 102.687.000.00 TL ödeneğin sadece 90.051.671.00 TL.si kullanılarak Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 89,70 olarak tespit edilmiştir. b- Gelir Bütçesi: Hazırlanan bütçe gereği aynı döneme ilişkin olarak belirlenen 102.687.000.00 TL kurum gelirleri, 102.395.313.23 TL olarak gerçekleşmiş olup gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 99,77 olarak tespit edilmiştir. 4- Taşınır Mal İşlemleri: Temmuz-2011döneminde kurumun taşınırlarına ilişkin yapılan denetim sonucunda 26/07/2011 tarih ve 2011-1 sayılı rapor tanzim edilmiş olup kuruma ait taşınırların etkili verimli kullanılmaları, muhafaza edilmeleri ve usulüne uygun olarak kayıt altına alınabilmeleri için yapmış olduğumuz tespit ve öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 5- İç Kontrol Sistemi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumların bünyesinde İç kontrol sisteminin oluşturulması istenilmiştir. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamayı amaçlayan İç Kontrol sisteminin kurumumuzda etkin ve aktif bir şekilde yerleşebilmesi için hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında belirtilen standartların uygulanılmasına geçilmiştir.

61


F- İSTATİSTİKÎ BİLGİLER Diğer yandan kuruma ait bir kısım İstatistikî bilgilerin DİSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kayıtlara uygun olarak ve kanuni süreleri içerisinde Türkiye İstatistik Kurumuna gönderildiği belirlenmiştir. III- TEKLİF VE ÖNERİLERİMİZ: Yüklenmiş olduğu misyon gereği, Diyarbakır halkına çağdaş ve kaliteli hizmet sunmak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir kent inşa etmek ve mevcut idareye kurumsal bir kimlik kazandırmak için yoğun bir çaba sarf eden kurum yönetimi ve personelinin bu çaba ve gayretlerini takdirle karşılarken raporumuzun yukarıdaki bölümlerinde belirtilen 2011 yılına ilişkin faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucundaki tespitlerimize ilişkin olarak aşağıda belirtilen önerilerimiz, 1- Kurum kapasitesinin genişletilmesi, ileri arıtma tesislerinin oluşturulması ve uzaktan izleme, denetim ve kontrol olarak tanımlanan SCADA projesi dahil 8 başlıktan oluşan Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi Projesi’nin öngörülen süre içerisinde tamamlanması, 2- Su kayıp ve kaçağının % 50 oranında olan kentimizdeki su kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin olarak izlenilmesi ve denetlenmesi gereken alanın % 17.lik kısmı izlenilmektedir. Kısaca uzaktan izleme, denetim ve kontrol olarak tanımlanan SCADA projesi ile izlenilmesi ve denetlenmesi gereken alanın genel kabul gören bir orana bir an önce getirilmesi, su kayıp ve kaçağının makul bir seviyeye çekilmesi halinde suyun amacı dışında kullanılmasını engellediği gibi yine kurum gelirlerinde çok büyük bir artışa neden olacaktır. Dolayısıyla kurumun yürütmüş olduğu bu çalışmaların daha büyük bir hassasiyetle sürdürülmesi, 3- Kurumun mevcut personel yapısı dikkatte alındığında Hizmet Alım Personeli, Geçici İşçi ve Sözleşmeli Personelin yüksek bir oranda olduğu, sürekli hizmet sunan bir kurum olarak sürekli ve asli görev ifa edebilecek memur ve kadrolu işçi oranın artırılması, 4- Kurum personelinin verimli, etkin ve kaliteli bir hizmet sunması için programlanan eğitim faaliyetlerinin daha geniş kapsamlı sunulması ve bunun için yeterli bir bütçenin oluşturulması, 5- Elde edilen suyun daha verimli kullanılması açısından suyun kayıp ve kaçak kullanılmasına neden olanlar hakkında caydırıcılığı çok etkin olan cezai yaptırımların uygulanması, 6- Bilimsel araştırmaların önümüzdeki dönemde hızlanacağını gösterdiği küresel ısınma dikkate alınarak, alternatif su kaynakları üzerinde çalışılması ve mevcut kaynakların azalmasına yönelik diğer tedbirlerin alınması, 7- Finansal planlama ve kontrol faaliyetlerinin yapılabilmesine ilişkin kurumun 2010, 2011 yıllarına ait Finansal Tabloları üzerinde yapılan analiz sonucunda; -Kurumun borçlanmada uygulamış olduğu kısa vadeli borçlanma yerine uzun vadeli borçlanma stratejisinin yerinde olduğu, -Kurumun bir önceki döneme göre toplam borç/pasif oranındaki artış kurumun yatırımcı bir kurum olmasından kaynaklandığı, -Öz varlıkların toplam kaynaklar içindeki payının normal değerler seviyesinde olduğu, -% 0,14 seviyesinde olan hazır değerlerin % 0,20 seviyesine çekilmesinin kurumun ani ve acil ödemeler noktasında zafiyet yaşamamasına ve bazı yatırım kararlarında daha rahat hareket etmesine neden olması, 8- Kurumun mal varlıklarından olan taşınırların etkili verimli kullanılmaları, muhafaza edilmeleri ve usulüne uygun olarak kayıt altına alınabilmeleri için 2011 yılı içerisinde yapılan düzeltme işlemlerinin devamının sağlanılması, 9- 2011 yılına ilişkin Gelir Bütçesinin % 99 oranında gerçekleşmesi, kurumun gelir tahsilâtına vermiş olduğu

62


önemin yanı sıra 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununa istinaden yapılan tahsilâtında etkili olduğu, aynı döneme ilişkin gider bütçesine ilişkin gerçekleşme oranında önümüzdeki dönemlerde artırılması, 10- Kurumun, belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesine ve kurumsal bir kimlik kazanmasına büyük katkı sunacak İç kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasının sağlanması, 11- En eski güzellik malzemesi ve en doğal ihtiyaç maddesi olarak da tanımlanan suyun mevcut durumu, kurum tarafından alınan gerekli tedbirler ve bu yılki yağışlarla birlikte doluluk oranı % 100 seviyelerine varmış olup kent halkının musluklardan içmiş olduğu su kalitesinin aynen devamının sağlanılması, 12- İnsan yaşamı için bir elzem olan suyun yönetimi büyük bir önem arz etmektedir. Su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için su tüketicilerinin bilinçlendirmelerine yönelik kurumun yapmış olduğu çalışmaların daha yoğun ve geniş kapsamlı bir şekilde (tüm kitle iletişim araçları kullanılarak) yapılması, 13- Kent halkının dilek temenni ve şikâyetlerine ilişkin tüm başvuru, faturalandırma ve bilgilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilir bir sistemin oluşturulması ve yine daha fazla banka ve fatura ödeme merkezi ile anlaşma sağlanarak vatandaşa ödeme kolaylığının sağlanılması, 14- Kent halkına bulunduğu yerde hizmet sunmak için oluşturulan Hizmet Bürolarının, kurum gelirlerinde yaratmış olduğu bir artışın yanı sıra vatandaşın memnuniyetine de neden olmuştur. Kentin ihtiyaç duyulan diğer yerleşim alanların da bu büroların oluşturularak daha fazla yetkiyle donatılması, DİSKİ Genel Kuruluna saygıyla arz olunur.

Ekrem YEŞİL

Fesih ÇAPAR

Denetçi

Denetçi

3.2. Dış Mali Denetim 2011 yılında Sayıştay tarafından mali denetim yapılmamıştır.

63


B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. İçmesuyu Yatırım Faaliyetleri

KOŞUYOLU PARKI

64


Tamamlanan İçme Suyu Yatırımları BAùLAMA VE BøTøù TARøHø

YATIRIM TUTARI (TL)

Diyarbakır Kısmi øçmesuyu Projesi

07.09.2010 05.01.2011

115.500,00

11 Mahallede øçmesuyu ùebeke Yapımı

07.12.2010 20.07.2011

1.017.438,35

Çelik Boru Deplase iúi

16.03.2011 13.07.2011

858.450,00

Acil Durumlar Pompa øst. Projesi øúi

17.01.2011 07.04.2011

58.500,00

Kabahıdır, Kırhencik, Çiçekliyurt ve Tavúantepe Mahallelerinde Sondaj Kuyusu Açılması

11.09.2011 02.11.2011

117.470,00

YATIRIM ADI

TOPLAM

2.167.358,35

11 Mahallede İçmesuyu Şebekesi Açılış Töreni

65


Yeni Mahallelere Şebeke Döşeme

66


Çelik Boru Deplase Yapımı

Acil Durumlar Pompa İstasyonu Projesi

67


a) Şebeke Döşeme

b) Abone Bağlantısı

Yatırım Maliyeti (1.000 TL)

Ocak

3.491

Ocak

274

ùubat

971

ùubat

485

Mart

1.973

Mart

164

Nisan

13.752

Nisan

429

Mayıs

22.969

Mayıs

750

Haziran

26.357

Haziran

1.119

Temmuz

29.839

Temmuz

1.538

A÷ustos

27.759

A÷ustos

722

Eylül

22.666

Eylül

619

Ekim

27.526

Ekim

528

Kasım

24.004

Kasım

335

Aralık

3.559

Aralık

457

Toplam (mt.)

Toplam (mt.)

204.864

7.420

Ocak ùubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A÷ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

177 0 122 282 0 249 1.770 1.835 802 0 1.047 673 6.957

Kuyu KUYU AÇILAN YER

DERøNLøöø (mt.)

DEBøSø (lt/sn)

Kabahıdır

32

6

Kırhencik

180

kuru

Tavúantepe Çiçekli Yurt

410 400

8 6

Araútırma Hastanesi

480

5

TOPLAM

MALøYET (TL) 139.082

76.000 215.082

Devam Eden İçmesuyu Yatırımları YATIRIM ADI

BAùLAMA TARøHø

YATIRIM TUTARI (TL)

Sur ølçesine Ba÷lı Mahallelerde øçmesuyu ùebeke Yapımı (40 Yeni Mahalle)

18.05.2011

4.838.000,00

Kayapınar 75 m.lik Yol üstü ve Ba÷lar Kısmi øçmesuyu ùebeke Yapımı

09.09.2011

4.590.000,00

ølbaú ve Kırhıncık Mah.Sondaj Kuyusu Açılması

25.12.2011

110.290,00

Acil Durumlar Pompa østasyonu Pompa Motoru, Pompa ve Elektrik Aksamının Satın Alınması ve Montajı øúi

17.09.2011

2.227.512,00

Arıtma Tes. ve Pompa øst. Otomasyon øyileútirme øúi

12.11.2011

115.000,00

TOPLAM

68

12.364.802,00


40 Yeni Mahalle İçmesuyu Şebekesi Temel Atma Töreni

İçmesuyu Şebekesi Döşenen 40 Yeni Mahalle

69


• Acil Durumlar Pompa İstasyonu Pompa Motoru, Pompa ve Elektrik Aksamının Satın Alınması ve Montajı: 2.227.512,00.-TL’ye 17.09.2011 tarihinde sözleşme imzalandı. Malzeme teslimatı ve montajı devam ediyor. • Acil Durumlar Pompa İstasyonu İnşaatı Yapımı: 25.10.2011 tarihinde ihalesi yapıldı. 2012 yılında sözleşme yapılıp başlanacaktır. • Pompa İstasyonu İyileştirme İşi: Acil durumlar pompa istasyonu devreye alındıktan sonra; mevcut pompa istasyonu trafo, idare binası ve PLC odası uygun zemine taşınacak. • Menfez Yapımı: Arıtma tesisi altındaki 50 m.’lik yolda isale hattı yol geçişi için menfez yapılacak • Sosyal Tesis Yapımı: Arıtma tesisi içine yüzme havuzu ve tesis yapımı • Laboratuar Cihazı Alımı: Denetim izleme yapacak kapasiteye gelmek için üç adet cihaz alınacak • Kayapınar ve Bağlar İlçeleri Kısmi Şebeke Yapımı • Sur İlçesi Kırsal Mahalleleri Şebeke Yapımı • D 4.2 ve D 5.2 Depoları İhata Duvarı Yapımı • İlbaş ve Kırhencik Sondaj Kuyusu Projesi

70


B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.2. Atık Su Yatırım Faaliyetleri

SANAT SOKAĞI

71


Tamamlanan Atık Su Yatırımları

Mahalle statüsü kazanan Batıkarakoç (1.756 mt), Develi (2.806 mt), Kabahıdır (2.837 mt), Körtepe (3.924 mt), Tavşantepe (1.556 mt), Topraktaş (2.136 mt), Uzunbahçe (5.180 mt), Sarıdallı (5.235 mt), Talaytepe (8.700 mt) ve Cankatran (4.100 mt) köylerinde 38.000 mt kanalizasyon şebekesi ve 11 adet fosseptik uygulaması yapılarak kanalizasyon sorunu çözümlenmiştir. Devam Eden Atık Su Yatırımları

BAùLAMA TARøHø

YATIRIM TUTARI (TL)

Diyarbakır Kanalizasyon ùebekesi Yapımı

25.07.2011

1.877.175,60

Diyarbakır øli Kayapınar ve Ba÷lar ølçeleri Kısmi Ya÷mursuyu Kollektör Hattı ønú. Yapımı

11.10.2011

2.973.439,00

YATIRIM ADI

TOPLAM

4.850.614,60

Yatırım dönemi içerisinde Kısmi Kanalizasyon Şebekesi Döşeme İşi, Yeni Mahalleler Kısmi Kanalizasyon Şebekesi Döşeme İşi, Yağmursuyu Kolektör Hattı Yapım İşi adlarıyla üç önemli projeye başlanmıştır. Yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı Batı Çevre Yolu kuzeyi, 3. Sanayi Bölgesi ve Barış Mahallesi bölgelerinde 31.000 mt kanalizasyon şebekesi yapımına başlanarak %85 oranında bir gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar 2012 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Kayapınar ve Bağlar İlçelerinden geçen atıl durumdaki D.S.İ. sulama kanalı, yağmursuyu kolektör hattı olarak projelendirilmiş ve ihalesi yapılarak %45 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2012 yılında tamamlanması planlanan ve yapımı devam eden bu proje ile kentin yağmur suyu tahliye problemleri büyük ölçüde çözüme kavuşturulacaktır. 2011 yılında kent merkezinde 2.030 mt. yağmur suyu hattı döşenmiştir.

72


Kanalizasyon Şebekesi Yapımı

Yenimahalle (Köy) Şebeke Döşeme Çalışmaları

Yağmur Suyu Kollektör Hattı Döşeme Çalışmaları

73


Abone Bağlantısı 2011 yılı içerisinde 20.148 mt. abone bağlantısı yapılmıştır. Yapılan bağlantı miktarlarının yıl içerisinde dağılımı aşağıda verilmiştir.

Kan nalizasyon ve YaŒmu ursuyu be ebeke DöƔeme (mettre) 78.421

80000

60000

37.431 1

40000

20000

2.030

0

Kentt Merkezi

Yeni Mahaalleler

YaŒŒmursuyu

K Kanal BaŒlantı Yapım mı (metre e) 2500

2.364 1.898

2000

2..052

2.044 1.586 6

1500 1000 500 0

74

330

50 04

1.953 1.705

95 2.19 1.779

1.738


B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.3. İçmesuyu İşletme Faaliyetleri

DAĞKAPI MEYDANI

75


İçme Suyu Arıtma Faaliyetleri Aylara Göre Su Üretim Miktarı 8.000

6.840

7.000

6.039

6.000

4.621

5.000

4.079

4.641

4.522

4.000 3.906

3.000 2.000

3.400

715

1.000

3.896

3.794

745

728

679

5.100

6.331

7.238 6.162 6.880

4.878

4.297 656

509

5.169

5.673

5.383

803

5.526

358

489

648

4.522

647

4.700

4.032 668

0

Dicle Barajı

Gözeli Su Havzası

Toplam

2011 yılı toplam su üretimi 64.635.899 m3 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık Elektrik Tüketimi (kW-TL)

Sıra

Birimin Adı

1

Arıtma

2

Tüketim (Kw)

Tüketim (TL)

934.336

206.291,00

Pompa østasyonu

32.783.210

6.872.204,80

TOPLAM

33.717.546

7.078.495,80

2011 Yılı Aylara göre Elektrik Tüketimi (kW-TL) Aylar

Arıtma Tesisi Tüketim (Kw)

76

Tüketim (TL)

Pompa østasyonu Tüketim (Kw)

Tüketim (TL)

Toplam Tüketim (Kw)

Tüketim (TL)

Ocak

71.726

15.575,10

2.227.020

438.538,00

2.298.746

454.113,10

ùubat

72.760

15.790,50

2.018.630

403.474,50

2.091.391

419.265,00

Mart

101.761

20.882,60

2.290.750

445.545,90

2.392.511

466.428,50

Nisan

63.032

14.163,90

2.355.700

445.798,90

2.418.732

459.798,80

Mayıs

72.119

15.255,50

2.502.740

486.179,70

2.574.859

501.435,20

Haziran

80.896

17.664,50

3.162.850

681.208,80

3.243.746

698.868,30


Temmuz

86.298

19.120,00

3.331.150

730.328,40

3.417.488

749.328,40

A÷ustos

84.849

18.888,00

3.456.010

769.030,80

3.540.859

787.898,80

Eylül

93.419

20.616,60

4.012.350

886.450,10

4.105.769

907.066,70

Ekim

68.828

16.006,40

2.911.840

627.738,00

2.980.668

643.744,40

Kasım

76.528

17.803,00

2.416.000

508.877,00

2.492.528

526.680,00

Aralık

62.120

14.544,90

2.098.170

449.323,70

2.160.290

463.868,80

Toplam

934.336

206.291,00

32.783.210

6.872.204,80

33.717.546

7.078.495,80

Yıllık Tüketilen Kimyasal Malzemeler: Sıra No

Kimyasal Malzemenin Türü

Tüketilen Miktar (kg.)

1

Demir Klorür (FeCl3)

696.880

2

Polielektrolit (Polimer)

3

Gaz Klor

61.400

4

Sıvı Klor

18.000

5

Kireç

4.975

0

Mekanik Bakım ve Onarım Faaliyetleri 1. Pompa İstasyonu • Pompalardan oluşan toplam 6 arızaya müdahale edilerek sorun giderildi. • 2 nolu ve değişken devirli pompaların yatakları ve rotor kısımları yenilendi. • Darbe ünleme vanalarında oluşan 17 arıza ve su kaçaklarına müdahale edildi sorun giderildi. • Pompalara zemin kaymasından dolayı 6 kez eksen ayarı yapıldı.

2. Terfi ve İsale hattı • Terfi hattında bulunan 1 ve 2 nolu denge bacasının şamandıralarından kaynaklı su kaçakları giderildi. • Terfi ve İsale hattında gerek köylüler tarafından ve gerekse kendiliğinden oluşan su kaçaklarına toplam 27 kez müdahale edildi. • İsale hattı üzerinde bulunan tahliye vana odalarında oluşan 6 su kaçağına müdahale edildi. • V17 A ve V8 vantuz odasında vantuzu besleyen DN 200’lük boru hattında oluşan delinme, kelepçe takılarak giderildi. • 9 adet vantuz vana odasına döküm kapak yerine beton kapak bırakıldı. • V05, V23, V24 vantuz odalarındaki eski tip vantuzlar sökülüp yerine yeni tip üç fonksiyonlu vantuz vana takıldı.

77


3. Arıtma Tesisi • Arıtma tesisindeki tüm makine ekipmanlarının genel bakımı yapıldı. Yağları değiştirildi. • Çevre ve yangın suyu pompaları yenilendi. • Çamur ünitesinde; 2 adet çamur transfer pompası, 2 adet hava kompresörü ve filtre presin bezleri yenilendi. • Çamur yoğunlaştırıcıların ve klor binasının çevre düzeni yapıldı. • Arıtma tesisinde 23 hava kaçağı, 28 su kaçağı, 76 mekanik arıza olmak özere toplam 127 arızaya müdahale ederek sorun giderildi. • Çevre düzenleme için 765 m boru kullanılarak toplam 2500 m2’lik alan sulanma sistemi yapıldı. • Durultucu vakum odalarındaki mekanik şamandıra şalteri arızasına 46 kez müdahale edildi. • Vakum odası şamandıra şalterine alternatif alt ve üst limitli sensoru takıldı. 4. İşletme • Arıtma tesisi yıl boyunca elektrik dalgalanması ve teknik arızalardan dolayı toplam 52 saat üretime ara vermek zorunda kaldı.

Elektrik Bakım-Onarım Faaliyetleri 1. Arıtma Tesisi • C Filtresi Çıkış vanası arızası giderildi. • Yeni yapılan odaya kanal ve tesisat döşendi. • Enerji nakil hattı kablo başlığı değiştirildi. • Enerji nakil hattı ve sayaç değerleri sürekli kontrol edildi. • PLC 2 ve PLC 4 bağlantı arızası giderildi. • Makine dairesindeki hava kompresörünün arızası giderildi. • Çamur çekme C ve F vanalarının arızası giderildi. • Tesiste çalışan motorların akım değerleri ölçüldü. • D filtresi yıkama suyu çıkış vanası arızası giderildi. • Polimer tankı arızası giderildi. • Yangın suyu hidroforunun basınç şalteri arızası giderildi. • Yıkama suyu tankı seviye göstergesi arızası giderildi. • H filtresi giriş penstoğu arızası giderildi. • Servis suyu hidrofor arızası giderildi. • Filtre binası aydınlatma tesisatında oluşan arıza giderildi. • Klor ünitesi otomatik kumanda vanası arızası giderildi. • Klor binası dozaj hattına ısıtıcı bandı bağlantısı yapıldı. • Periyodik bakımlar yapıldı.

78


• Yıkama suyu tankı seviye cihazının arızası giderildi. • Filtre ve durultucu ünitesine ait hava kompresörünün arızası giderildi. • PLC’lere ait bağlantı arızaları giderildi. • İdare binasına ait tesisat arızası giderildi. • Teknik galerideki motopompların bakımı yapıldı. • Trafo binasındaki sulu tip akülerin bakımı yapıldı. • Trofo binalarının bakım ve temizliği yapıldı. • 2 nolu trafoya ait patlayan XLPE kablonun ek işlemi yapıldı. • Servis suyu hidroforunun elektrik arızası giderildi. • Polimer hazırlama tankı arızası giderildi. • PLC 4 Ethway arızası giderildi. • C ve E durultucu şamandıra şalterleri değiştirildi. • Tesiste çalışan motorların akım ve gerilim değerleri kontrol edildi. • Aktif, reaktif ve kapasitif sayaç değerleri sürekli kontrol edildi. • Enerji nakil hattı periyodik aralıklarla kontrol edildi. • Kesici açma bobini kontak arızası giderildi. • Debimetre pompa istasyonu arası kablo hattı için 900 metre boru döşendi. • Periyodik bakımlar yapıldı. • Filtre ve durultucu ünitesine ait floresan lambalar yeniden düzenlendi. • Gözeli havzasındaki gaz klor dozaj pompası için hat düşendi. • Tesis dış çift aydınlatma direklerinde yanmayan lambalar değiştirildi. • Makine binasındaki motopompun bakımı yapıldı. • Trafo binalarının bakım ve kontrolleri yapıldı. • Pompa istasyonu debimetre için kablo döşendi. • Elektrik ambarı yeniden düzenlenip temizliği yapıldı. • Polimer hazırlama tankı arızası giderildi. • PLC 5 Ethway arızası giderildi. • PLC odalarının tüm kablo klemensleri kontrol edildi. Gevşemiş klemensler sıkıldı. 2. İsale Hattı ve Pompa İstasyonu • Pompa istasyonu converter panosunun arızası giderildi. • Pompa istasyonunda oluşan kumanda ve bağlantı arızaları giderildi. • Enerji nakil hattında meydana gelen arızalara müdahale edildi.(Kablo başlığı, parafodur değişimi, kuplaj arızası ve XLPE kablo değişimi). • PLC ve MCC panolarında oluşan arızalara müdahale edildi. • Arıtma tesisinde bulunan motorların periyodik bakımları yapıldı, çalışma esnasında oluşan motor arızalarına müdahale edildi.

79


• Güç kaynakları, seviye sensoru, debi ölçer ve dijital sayaçlarda oluşan sorunlar giderildi. • Tesiste ve pompa istasyonunda oluşan tesisat ve aydınlatma sorunları giderildi. • İdare binası ve işletme ünitesinde ihtiyaç duyulan yerlere tesisat döşendi. • Su Sağlığı ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı köylerde klor dozaj ünitesi ile ilgili elektrik arızalarına müdahale edildi. • Filtre ünitesi ve durultucu ünitesine ait elektrikli vanalarda oluşan arızalara müdahale edildi. • Arıtma tesisi ve pompa istasyonunda bulunan trafoların bakımı yapıldı. Trafolarda oluşan arızalara müdahale edildi. • Pompa istasyonuna yeni alınan debimetre için elektrik hattı düşendi. • Pompa istasyonundaki motorların ve elektrik panolarının bakımı yapıldı. • Klor ünitesi, kimya ünitesi ve çamur ünitesinde oluşan arızalara müdahale edildi. • Reaktif ve kapasitif değerler sürekli kontrol edildi, gerekli durumlarda müdahale edildi. • Pompa istasyonunda çevre betonarme ve ızgaralarda tadilat yapıldı. • Vardiyanın bildirdiği diğer arızalara müdahale edildi. • Lokalde oluşan tesisat arızası giderildi. • Enerji nakil hattı Fider 16 kablo başlığı değiştirildi. • Enerji nakil hattı ve sayaç değerleri sürekli kontrol edildi. • Periyodik bakımlar yapıldı.

80


İsale Hattı Enerji Hattı Arıza Giderimi

Pompa İstasyonu Arıza Giderimi

81


Şebeke ve Tesis Yönetimi Şebeke Onarımı (Adet/Ay)

Abone Hattı Onarımı (Adet/Ay)

Ocak

115

ùubat

99

Mart

110

Nisan

94

Mayıs

104

Haziran

120

Temmuz

131

A÷ustos

104

Eylül

121

Ekim

118

Kasım

116

Aralık

130

Toplam

1.362

Ocak ùubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A÷ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

Şebeke Onarımı

82

112 98 109 106 113 104 126 113 130 147 135 133 1.426


Şebeke Onarımı

83


1. Şebeke Kayıplarını Önleme Faaliyetleri Yer Altı Dinlemeleri

Çalıúma Yürütülen Bölgeler

33 km / 2.2 Basınç Katı (Yeniúehir) 42 km / 3.1 Basınç Katı (Ba÷lar)

Tespit edilen arıza sayısı

88

Onarılan arıza sayısı

88

De÷iútirilen Bina ùamandıra Sayısı

299

Bodrum Sızıntıları Nedeniyle Yapılan Başvurular

ùebeke Sızıntısı

74

Kanalizasyon Sızıntısı

49

Yer altı (kaynak) Suyu

35

Alınan Su Numunesi

55

Toplam Not Sayısı

160

Şebeke Kayıp Tespiti

84

Şebeke Kayıp Giderimi


2. Kuyu ve Pompalar İşletme Faaliyetleri Mekanik Onarım (adet/ay)

Elektriksel Onarım (adet/ay)

Ocak

12

Ocak

55

ùubat

5

ùubat

50

Mart

11

Mart

71

Nisan

6

Nisan

83

Mayıs

5

Mayıs

73

Haziran

14

Haziran

72

Temmuz

17

Temmuz

86

A÷ustos

8

A÷ustos

79

Eylül

15

Eylül

72

Ekim

16

Ekim

82

Kasım

16

Kasım

77

Aralık

14

Aralık

73

Toplam

139

Elektrik Tüketimi (1.000 kwh/ay)

Toplam

873

Elektrik Tüketimi (1.000 TL/ay)

Ocak

55

Ocak

274

ùubat

50

ùubat

549

Mart

71

Mart

839

Nisan

83

Nisan

925

Mayıs

73

Mayıs

437

Haziran

72

Haziran

381

Temmuz

86

Temmuz

592

A÷ustos

79

A÷ustos

530

Eylül

72

Eylül

693

Ekim

82

Ekim

1.430

Kasım

77

Kasım

435

Aralık

73

Aralık

438

Toplam

873

Toplam

7.523

85


ABONE HİZMETLERİ • Yıllara göre abone sayıları ve artış oranları şöyledir:

Yıllar

2007

2008

2009

2010

2011

Abone Sayısı

146.375

158.774

172.301

179.690

187.755

Artıú Oranı

1,0%

9,5%

8,5%

4,3%

4,5%

Yıllara Göre G Abon ne Sayısı 200.00 00

158.774

172.30 01

2008

2009

17 79.690

187.755

14 46.375 150.00 00

100.00 00

50.00 00

0 2007

86

20 010

2011


• Son 5 yıla ait abone sayısının ilçelere göre dağılımı şöyledir:

ølçe Adı

2007

2008

2009

2010

2011

Sur øçi

15.211

15.366

16.084

16.743

16.971

Yeniúehir

38.747

40.038

44.211

43.984

45.516

Kayapınar

31.196

40.703

46.786

51.768

56.010

Ba÷lar

61.221

62.667

65.220

67.195

69.258

Toplam

146.375

158.774

172.301

179.690

187.755

• Yıllar itibariyle türlerine göre abone sayısının dağılımı şöyledir:

Abone Türü Mesken

2007

2008

2009

2010

2011

131.836

142.851

154.932

161.244

168.406

13.506

14.807

16.214

17.252

18.110

Resmi Kurum

849

928

966

1.003

1.047

Umuma Açık Yer

184

188

189

191

192

Toplam

146.375

158.774

172.301

179.690

187.755

øúyeri

2011 yılında 8.065 adet abone verilmiş olup, verilen abonelerden 2.121.180 TL tahsil edilmiştir. Veri Güncelleme Çalışmaları

Adet Yeni Verilen Abone Sayısı

8.065

%50 Sayacını Dıúarı Alan Abone

24.211

Sözleúme Yenileyen Abone

15.603

Adres De÷iúikli÷i Yapılan Abone

2.652

Tür De÷iúikli÷i Yapılan Abone

149

Taraması Yapılan Abone

91.679

Tespiti Yapılan Abonesiz Yerler

5.463

Abone Alan Abonesizler

3.361

Geçici Fesih øúlemleri

Kapatılan Açılan

1.324 357

87


1. Tahakkuk Hizmetleri • Yıllara göre fatura çıkarılan toplam abone sayısı, tahsilatı yapılan fatura adedi ve fatura tahsilat oranı şöyledir:

Yıllar

Okuma Yapılan Abone

Tahsilatı Yapılan Fatura

Fatura Tahsilat Oranı

2007

1.731.201

1.266.514

73,2%

2008

1.791.272

1.310.633

73,2%

2009

1.985.799

1.402.937

70,6%

2010

2.100.039

1.463.173

69,7%

2011

2.167.349

1.548.503

71,4%

• Yıllara göre tahakkuk – tahsilat verileri şöyledir:

Yıllar

Tahakkuk (m3)

Artıú /

2007

26.721.105

7,8%

42.736.399

19,6%

32.131.889

19,3%

2008

26.654.873

-0,2%

45.900.316

7,4%

33.743.256

5,0%

2009

28.781.083

8,0%

52.329.822

14,0%

38.518.378

14,2%

2010

30.542.321

6,1%

65.259.850

24,7%

47.749.376

23,9%

2011

32.497.820

6,4%

70.272.939

7,68%

57.244.584

19,9%

Tahakkuk

Artıú /

24,7% %

25,00%

Tahsilat (TL)

23,9% % 19,9%

19,3%

19,6%

20,00% 14,0%

15,00% 10,00%

7 7,4%

14,2%

7,7%

5,0% %

5,00% 0,00% 2007 7

2008

Tahakkuk ArrtıƔ / AzalıƔ O Oranı

88

2009

20 010 T Tahsilat ArtıƔƔ / AzalıƔ Oraanı

2011

Artıú /


2. Borç Takip Faaliyetleri • Borcunu ödemeyen abonelere yönelik 16.131 kesme işlemi yapılmış ve ödeme yapıldıktan sonra 9.685 abonenin suyu açılmıştır.

Aylar

Kesme Sayısı 1.621 1.341 1.538 1.461 2.309 1.686 889 835 1.188 972 1.090 1.201 16.131

Ocak ùubat Mart Nisan Mayıs* Haziran* Temmuz A÷ustos* Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

Açma Sayısı 841 673 1.040 2.480 879 94 531 355 702 600 687 803 9.685

Açma/Kesme Oranı 51,88 50,18 67,62 169,74 38,06 5,57 59,73 42,51 59,09 61,72 63,02 66,86 60,04

* Mayıs ve Haziran aylarında ağırlıklı uyarı verilmiş, Ağustos ayında ise Ramazan Ayı nedeniyle Kesme işlemleri düşük oranda uygulanmıştır.

3. Abone İtiraz Faaliyetleri • 2011 yılı faturaya yapılan itirazlar türlerine göre aylık dağılımı şöyledir:

1.012 832

Tona kadar 70 114

Toplam itiraz 3.486 3.173

øtiraz Oranı % 2,08 1.90

715

1.110

134

5.818

3,46

775

1.611

1.187

70

10.625

6,30

1.818

474

1.034

905

112

6.307

3,73

2.028

774

40

415

871

222

4.350

2,57

Temmuz

2.161

577

12

360

818

304

4.232

2,50

A÷ustos

1.379

324

18

255

700

450

3.126

1,85

Eylül

1.865

505

31

698

936

927

4.962

2,89

Ekim

1.669

816

32

351

961

1.381

5.210

3,01

Kasım

1.511

686

23

309

658

1.771

4.958

2,84

Aralık

1.794

1.029

20

476

955

494

4.768

2,81

Toplam

22.440

12.925

1.571

7.085

10.945

6.049

61.015

3,00

øtiraz Türü Oranı

36,8%

21,2%

2,6%

11,6%

17,9%

9,9%

Aylar

Sayaç Bozuk 580 491

Usulsüz tüketim 28 7

Teftiú

Mahsup

Ocak ùubat

Normal okuma 1.305 1.359

491 370

Mart

2.152

1.596

111

Nisan

3.253

3.729

Mayıs

1.964

Haziran

89


Abone Ä°tiraz BĂźrosu

90


Türllerine Göre G 7tiraaz Oran nları Tona kadar; 9,990% Normaal okuma; 366,80%

Maahsup; 17,990%

TeftiƔƔ; 11,60% Usulsüz tü üketim; 2,600%

Sayaç Bozu uk; 21,20%

Faturraya Yapılan 7tirazlaarın Aylık DaŒılımı 12.0000

10.625

10.0000 8.0000

5.818

6.0000 4.0000

3.486

6 6.307 4.962

4.350 4.232 3.173

5 5.210

4.9588 4.768

3.1226

2.0000 0

2011 yılında okuması yapılan 2.167.349 aboneden 61.015 abonemiz çeşitli nedenlerden dolayı Abone İtiraz Şube Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmuş, gerekli inceleme ve kontrol sonucunda başvuruları cevaplandırılmıştır. Ayrıca yıl içinde okuma yoktan veya sayaçlarına ulaşılmadan işlem gören abonelerin ilgili birimimize; şahsen, telefonla, internet vb yollarla başvurmak suretiyle 119.765 abonenin endeksleri işlenerek tahakkuka dönüşümleri sağlanmıştır.

91


4. Sayaç İşlemleri • 2011 yılında aşağıdaki işlemler yerine getirilmiştir: De÷iútirilen sayaç sayısı

20.237

Dıúarıda onarım gören sayaç sayısı

142

Dıú piyasadan alınan sayaç sayısı

1.000

økinci el verilen sayaçlar

225

Mühürlenen sayaç sayısı

20.099

Testi yapılan sayaç sayısı

6.915

Arızalı sayaç sayısı

6.342

Sa÷lam sayaç sayısı

573

Sayaçların Mesken Dışına Alınması

• 2011 yılında 362.421 TL sayaç satış ve mühürleme geliri elde edilmiştir.

Sayaç Satıú Gelirleri

319.811

Sayaç Mühürleme Gelirleri Toplam (TL)

42.609 362.421

Kaçak Kontrol Faaliyetleri Kontrol Edilen Abone Sayısı Ceza Kesilen Abone sayısı

1.379

Ceza Tahakkuk Tutarı(TL)

618.861

Tahsil Edilen Tutar(TL)

247.672

Yasal øúlem Baúlatılan Abone

92

56.820

20


Kaçak Su Bağlantıları

93


• 2007 yılından itibaren şehre verilen su miktarı, faturalandırılan su miktarı ile kayıp ve kaçak oranları şöyledir:

Yıl

Üretilen Miktar (m3)

Faturalandırılan Miktar (m3)

Kayıp ve Kaçak Oranı (%)

Atıksu Miktarı (m3)

Atıksu Hariç Kayıp ve Kaçak Oranı (%)

2007

59.152.000

27.821.480

52,97

3.909.056

59,57

2008

57.881.567

26.654.873

53,95

3.405.489

59,83

2009

60.175.971

28.701.222

52,30

2.845.587

57,03

2010

64.119.707

30.542.321

52,37

3.105.231

57,21

2011

64.635.899

32.497.820

49,72

2.873.272

54,17

5 59,57

60

52,97

59,83 533,95

52,3

57,033

557,21 52,37

54,17 4 49,72

45 30 15 0 2007

2 2008 Kayıpp Oranı (%)

94

2009

20100

Atıksu Hariç H Kayıp Oranı (%)

2011


B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.4. Atık Su İşletme Faaliyetleri

GAZİ CADDESİ

95


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ FAALİYETLERİ 2011 yılı sonu itibariyle Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) biriminde 10 personelle yapılan çalışmalar neticesinde, veri tabanımıza işlenen 341 km. kanalizasyon hattı üzerinde, verileri alınan rögar (baca) sayısı 20.250 adet olmuştur. Bunların 16.250 adedine etiket çakılmıştır. ŞEBEKE TEMİZLİĞİ FAALİYETLERİ Yıl içerisinde 8 Adet vidanjör ve 16 personelle vardiyalı çalışma sistemi uygulanarak, 7/24 hizmet sunumuyla, 148.120 mt. şebeke temizliği yapılmış olup bunların dışında 13.412 adet tıkanıklık sorununa müdahale edilmiştir.

Kanal ùe ebeke Tem mizli÷i (metre) 25.00 00 20.00 00 15.00 00 10.00 00 5.00 00 0

24.222 2 16.440 6.020

Şebeke Temizliği

96

24.1 110

9.640

0.020 8.220 9.860 10

4.975

9.310 0

11.840 13.463


Şebeke Temizliği

97


Yıl içerisinde DİSKİ araç ve ekiplerince müdahale edilen şebeke tıkanıklığı sorunları aylara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

Vida anjörle Çö özülen Sorrunlar (ade et) 1.600

1.459

1.400 1.200 1.000

1 1.195 951

94 1.19

1.258 1..319

1.238

1.039 87 78

9 1.129

898

854

800 600 400 200 0

ŞEBEKE BAKIM VE ONARIMI

Kanal ùeb beke Onarıımı (adet) 140

2 122

120 100

83

80 60

86

93

92

93

7 77

68 51 63

40 20 0

Bakım-Onarım ekiplerimizce yıl içerisinde 976 adet şebeke onarımı yapılmıştır.

98

91 57


99


B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.5. Su Sağlığı ve Çevre Koruma Faaliyetleri

100


SU SAĞLIĞI İLE İLGİLİ FAALİYETLER 1. Laboratuvar Faaliyetleri • 20 Ekim 2010 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olan laboratuvarımız, 27-28 Ekim 2011 tarihinde TÜRKAK denetçileri tarafından denetlendi ve akreditasyonun devamına karar verdi.

• Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik belgesi Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi aldı. Kontrol İzleme Parametreleri Kontrol izlemesi; İnsani kullanım amaçlı suyun bu Yönetmelikte belirlenen ilgili parametrik değerlere uyup uymadığını belirlemek amacıyla, tüketime verilen suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır.

101


102


Kontrol izlemesinde aşağıdaki parametreler mutlaka dikkate alınmalıdır. Sağlık Bakanlığı bu listeye uygun gördüğü diğer parametreleri de ekleyebilir.

Tesisten Alınan

ùehirden Alınan

Kimyasal Numune Sayısı

960

890

Bakteriyolojik Numune Sayısı

156

830

1.116

1.720

Analizin Tipi

Toplam 2011 yılında bakılan Kontrol İzleme Parametre Sayısı: 1.684 Denetim İzleme Parametreleri

Tüketime sunulan kaynak ve içme suları denetim izlemesine ve kontrol izlemesine tabi tutulur. Şebeke suyumuz her ay denetim izleme parametresi numunesi alınarak analiz edilir.

Birim

Metot

Monomer Bileúikler

Tayin

Analiz

Limiti

Baúlangıç

(LOQ)

Tarihi

Mevzuat

Deney Sonucu

Limiti

(The TestResult)

(Unit)

(Method)

Epikloridin

μg/L

EPA 8260 B

0,05

26.10.2011

0,1

Tespit Edilmedi

Akrilamid

μg/L

EPA 8316

0,001

26.10.2011

0,1

Tespit Edilmedi

Vinil Klorür

μg/L

EPA 8260 B

0,001

26.10.2011

0,5

Tespit Edilmedi

Karbamatlar (Pestisitler)

μg/L

EPA 531.1

0,003

26.10.2011

0,1

Tespit Edilmedi

Herbisitler (Pestisitler)

μg/L

EPA 8141A

0,003

26.10.2011

0,1

Tespit Edilmedi

Fungusitler (Pestisitler)

μg/L

EPA 8141A

0,003

26.10.2011

0,1

Tespit Edilmedi

Organofosforlu Pestisitler

μg/L

EPA 8141A

0,003

26.10.2011

0,1

Tespit Edilmedi

Organoklorlu Pestisitler

μg/L

EPA 8081 A

0,003

26.10.2011

0,1

Tespit Edilmedi

Kalıntı Analizleri

Fiziksel ve Organoleptik Parametreler Tat

--

Organoleptik

26.10.2011

TKEDY

Normal

Bulanıklık

--

Organoleptik

26.10.2011

TKEDY

Normal

Koku

--

Organoleptik

26.10.2011

TKEDY

Normal

Renk

--

Organoleptik

26.10.2011

TKEDY

Normal

Kimyasal Parametreler Antimon

μg/L

ISO 11885

1

26.10.2011

5

Tespit Edilmedi

Selenyum

μg/L

ISO 17294-2

1

26.10.2011

10

Tespit Edilmedi

Arsenik

μg/L

ISO 17294-2

1

26.10.2011

10

Tespit Edilmedi

Bromat

μg/L

TS EN ISO 15061

1

26.10.2011

10

Tespit Edilmedi

103


Bromat

μg/L

TS EN ISO 15061

1

26.10.2011

10

Tespit Edilmedi

Florür

mg/L

ISO 10304-1

0,1

26.10.2011

1,5

Tespit Edilmedi

Cıva

μg/L

ISO 17294-2

0,5

26.10.2011

1

Tespit Edilmedi

Nitrat

mg/L

ISO 10304-1

0,5

26.10.2011

50

2,13

Siyanür

μg/L

DIN 38405-D13

0,02

26.10.2011

50

Tespit Edilmedi

Nitrit

mg/L

ISO 10304-1

0,05

26.10.2011

0,5

Tespit Edilmedi

Bor

mg/L

ISO 11885

--

26.10.2011

1

Tespit Edilmedi

Kadmiyum

μg/L

ISO 11885

--

26.10.2011

5

0,83

Nikel

μg/L

ISO 11885

--

26.10.2011

20

Tespit Edilmedi

Krom

μg/L

ISO 11885

--

26.10.2011

50

Tespit Edilmedi

Kurúun

μg/L

ISO 11885

--

26.10.2011

25

0,25

Serbest Klor

mg/L

Fotometrik

0,002

26.10.2011

0,5

0,1

Bakır

mg/L

ISO 11885

--

26.10.2011

2

Tespit Edilmedi

μg/L

EPA 550.1

0,01

0,1

Tespit Edilmedi

μg/L

EPA 550.1

0,001

0,01

Tespit Edilmedi

Tetrakloreten ve trikloeten

μg/L

EPA 8260 B

1

26.10.2011

10

Tespit Edilmedi

Benzen

μg/L

EPA 8260 B

0,1

26.10.2011

1

Tespit Edilmedi

Bromoform

μg/L

EPA 8260 B

0,1

26.10.2011

--

Tespit Edilmedi

Kloroform

μg/L

EPA 8260 B

0,1

26.10.2011

--

Tespit Edilmedi

Dibrimochlorometan

μg/L

EPA 8260 B

0,1

26.10.2011

--

Tespit Edilmedi

Trihalometanlar (Toplam)

μg/L

EPA 8260 B

0,1

26.10.2011

150

Tespit Edilmedi

1-2 Dikloretan

μg/L

EPA 8260 B

0,3

26.10.2011

3

Tespit Edilmedi

Bromodiklorometan

μg/L

EPA 8260 B

0,01

26.10.2011

--

Tespit Edilmedi

μg/L

EPA

--

26.10.2011

0,5

Tespit Edilmedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Toplam) Benzo (a)pyrene

26.10.2011 26.10.2011

Uçucu Organik Bileúikler

Kalıntı Analizleri Toplam Pestisitler

2011 yılında bakılan Denetim İzleme Parametre Sayısı: 12 Sağlık Bakanlığının denetleme amacıyla ayda bir Bağlarbaşı su deposundan alıp kendi laboratuarlarında çalıştığı 23.11.2011 tarih B.10.1.RSH.1.03.00.08/2528 sayı ve 8-11/3927 protokol numaralı raporunun sonuçlarıdır.

104


Ücreti Karşılığında Yapılan Analizler Analiz Türü

Numune Adedi

Ücreti (TL)

Kimyasal

9

2.562,00

Bakteriyolojik

4

120,00

Toplam

13

2.682,00

2011 Yılında Havzalardan alınan Numune Sayısı Maden

Dicle Barajı

Gözeli

Kimyasal Numune Sayısı

36

12

24

Bakteriyolojik Numune Sayısı

36

12

24

72

24

48

Toplam

2. Kuyularda Klorlama Çalışmaları øúlemin Tanımı

Kent Merkezi

Yeni Mahalle

Otomatik Klorlama Sistemi bulunan birim sayısı

0

45

Oto. Klor. Sis.’lerinden alınan numune sayısı (Kimya+Biyolojik)

0

65

3. Depo Temizleme Çalışmaları Sıra 1

Deposu Temizlenen Yerleúim Birimi Okul ve Hastane

Adet

Temizleme Ücreti (TL)

10 TOPLAM

ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİ 1. Havza Koruma Faaliyetleri • Dicle Barajı Havza Koruma Yönetmeliği ve Gözeli Havza Koruma Yönetmeliğine uygun 2011 çalışma programı çıkarıldı. • Dicle ve Eğil İlçe Belediye Başkanlıkları ziyaret edildi. Havza Koruma Yönetmelikleri dosya halinde başkanlıklara verildi. • Dicle Baraj Gölünde, Gözeli su toplama havuzunda, Gözeli havar deresinde, Maden ilçesinde aylık numuneler alındı. Alınan bu numunelerde kimyasal ve bakteriyolojik analizlere bakıldı. • Dicle ve Eğil İlçelerinde Dicle Baraj Havzası alanında faaliyet yürütmek isteyen vatandaşlardan gelen yazılara yönetmeliğe uygun cevaplar yazıldı. • Bağlar İlçesinde Gözeli Havza alanında faaliyet yürütmek isteyen vatandaşlardan gelen yazılara yönetmeliğe uygun cevaplar yazıldı. • Diyarbakır Tarım il Müdürlüğünün organize ettiği, Dicle Baraj Gölünü, tarımsal ve evsel atıklarla kirleten

105


ilçe ve köylerde ne tür önlerler alınabilir ve bu önlemler yanında çiftçiyi organik tarıma teşvik ederek Barajda oluşacak tarımsal kirliliği önlemeye yönelik bilgilendirme toplantılarına katılım sağlandı. • Orman ve Su İşleri Bakanlığından gelen yazılara cevaplar yazıldı. • Havza Koruma Yönetmeliğinde yer alan Madencilik yasası ile barajda tekne kullanılması ile ilgili maddelerde yönetmeliğe uygun meclis kararı ile değişiklik yapıldı. Sıra No

Baraj Havzamızda Bulunan Yerleúim Tipi

Adedi

Adı

1

ølçe

2

E÷il, Dicle

2

Köy

6

Dö÷er, Kocaalan, Meydan, Tepebaúı, Yeúilsırt ve Kazanlı

3

Mezra

3

Yeúilalan, Nohutlu ve Altıntaú

2. Atıksu Arıtma Faaliyetleri Hali hazırda var olan arıtma tesisi konseptimiz, Izgaralı, Kum ve Yağ Tutuculu, Ön Çökeltmeli, Yoğunlaştırıcılı, Çamur Çürütmeli, Çamur Susuzlaştırmalı ve Çamur Şartlandırılmalı Mekanik Ön Arıtma iken yıl içerisinde ihale süreci tamamlanan IPA projesi ile tesis konsepti ön çökeltme havuzları olan aktif çamur tesisi, biyolojik nitrifikasyon/denitrifikasyon ve biyolojik/kimyasal fosfor giderimi olan anaerobik çamur çürütmeli İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi olarak modernize edilecektir. Yıl içerisinde Atık su Arıtma Tesisi’ ne alınıp arıtılan su miktarı ve aylara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

2.000

2.548

2.036

2.600

2 540 2.540

2.435

3.112

20 011

3.273

3.441

1.904

3.000 2.500

3.180

3.500

3.256

3.256

Tesise Alınan Atıksu Mik ktarı (1000 m3)

1.500 1.000 500 0

oplam Mikta ar: 33.580 m3 To

Yıl içerisinde Atık Su Arıtma Tesisi kalite ölçüm sonuçları aşağıda verilmiştir. Atık Su Kalite ölçüm Sonuçları GøRøù SUYU

ÇIKIù SUYU

7,70

7,68

18,75

18,75

4,31

0,70

Askıda Katı Madde Miktarı

165,75

80,50

Kimyasal Oksijen øhtiyacı

436,75

263,91

Biyolojik Oksijen øhtiyacı

149,00

81,14

8,05

6,03

60,08

48,75

Ph Sıcaklık Sedimantasyon

Toplam Fosfor Toplam Azot

106


B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.6. Kurumsal Faaliyetler

KANTAR - YENİYOL KAVŞAĞI

107


İNSAN KAYNAKLARI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

108


Personele Öğle Yemeği

1. Personel Özlük Faaliyetleri • 2011 yılı içinde emekli olan 2, istifa 1 olmak üzere toplam 3 memurun işlemleri SGK’ya gönderildi. • 2011 yılı içinde 28 adet emekli, 1 adet istifa ve 1 adet iş akdi fesh olmak üzere toplam 30 adet kadrolu işçi personelin durumu Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirildi. • 2011 yılında kurumumuza nakil için başvuran 4 memurun yazışmaları yapılarak geçiş işlemleri tamamlandı. • Norm Kadro sonrası boşalan memur 3 adet memur kadrosu iptal ve ihdas işlemleri yapıldı. • Memur ve işçi personelin özlük hakları (yıllık izinleri, doğum, ölüm, hastalık, refakat, evlilik gibi izinler) ile Kurum içi ve Kurum dışı toplam 1.391 adet evrakın işlemleri yapıldı. • Kurumda çalışan memurların aylık kademe terfileri ile sözleşmeli personele ait performans değerleme formu tanzim edildi. • Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan memurların maaş bordroları her ay düzenlendi. • Memur ve işçi personele ait İcra Müdürlüklerinden gelen yazılara cevap verilip maaşlarında kesintiler yapıldı. • Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İşçi Disiplin Kurulu’nda 8 işçinin durumu görüşüldü. • 5393 sayılı yasanın 49. maddesine istinaden 25 personelin çalışması uzatma işlemi ile birlikte 43 adet sözleşmeli personel de alınarak toplam 68 tam zamanlı sözleşmeli personel ile ilgili işlemler yapıldı. • Memur ve İşçilerle ilgili gelen yazılara cevap verildi. • Her ay periyodik olarak; İl Valiliğine irticai faaliyetlerle ilgili bilgiler yazılı olarak düzenli bir şekilde gönderildi İş Kur Müdürlüğüne İşçi Cetvelleri, Sakat ve Hükümlü sayısı bildirildi.

109


• Memur ve İşçi özlük dosyaları yeniden düzenlenerek standartlara uygun hale getirildi. • Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlere toplam 21 adet eğitim yapıldı.

2011 Yılı Personel Hareketi Memur Sözleúmeli Personel Kadrolu øúçi Geçici øúçi Toplam

01 Ocak 2011 øtibariyle Personel Mevcudu

86

25

Açıktan (söz. memur) veya naklen iúe alım

4

43*

Emeklilik

2

28

østifa Eden

1

1

301

467 47 30

20

22

1

Disiplin Kurulu ile iú akdi fesh edilen 31 Aralık 2011 øtibariyle Personel Mevcudu

55

87

68

1

271

35

461

* 20 geçici işçi, 19 hizmet alımı, 4 açıktan toplam 43 sözleşmeli personel atanmıştır.

1. Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Sıra No

110

E÷itimin Konusu

Katılı mcı

E÷itim Süresi

E÷itimin Yeri

E÷itimi Veren Kiúi / Kurum

1

Netcad Prg. øçmesuyu Prj. Kursu

7

18

ønúaat Mühendisleri Odası

Netcad

2

ølk Yardım E÷itimi

14

42

Atıksu Arıtma Tesisi

Nuray øÇEN

3

Hijyen E÷itimi

17

42,5

øçmesuyu Arıtma Tesisi

Nuray øÇEN

4

Temizlik Hizmetleri

18

27

Toplantı Salonu

Mahmut VURMAZ

5

øúçi Sa÷lı÷ı ve øú Güvenli÷i

10

30

Sümerpark

Bedri TEKøN

6

Bilgisayar Programları

102

102

Toplantı Salonu

Bengi Heval Diken, Usamettin AY

7

Sivil Savunma E÷itimi

22

110

øl Afet Acil Durum Müdürlü÷ü

øl Afet Acil Durum Müdürlü÷ü

8

ølk Yardım E÷itimi

15

45

Toplantı Salonu

Nuray øÇEN

9

Kanser ve Jinekolojik Hastalıklar

15

45

Sümerpark

Günay SAKA, Sıddık EVùEN


10

5018 Sayılı Kanun

21

42

Toplantı Salonu

Edip BERK

11

5018 Sayılı Kanun

34

68

Toplantı Salonu

Edip BERK

12

ølk Yardım E÷itimi

25

75

Toplantı Salonu

Nuray øÇEN

13

Turnike Sisteminin øúletilmesi

23

35

Toplantı Salonu

Levent ÖZER

14

Halkla øliúkiler E÷itimi

89

356

Sümerpark

Yunus Emre AYNA

15

Halkla øliúkiler E÷itimi

93

372

Sümerpark

Prof.Dr.Remzi OTO

16

Halkla øliúkiler E÷itimi

85

352

Sümerpark

Özgür Eylem AYNA

17

Halkla øliúkiler E÷itimi

88

352

Sümerpark

Yunus Emre AYNA

18

Halkla øliúkiler E÷itimi

71

284

Sümerpark

Prof.Dr.Remzi OTO

19

Taúınır Kayıt Kontrol Yet. Gör.

12

36

Toplantı Salonu

Hacı Ahmet YAVUZ

20

Mapınfo E÷itimi

16

80

Toplantı Salonu

Kıvanç ÖZYILDIRIM

21

Kamu øhale Mevzuatı

16

112

Ticaret ve Sanayi Odası

Sadettin DOöANYøöøT

2011 Yılı içinde 2.625,5 saat eğitim verilmiş olup, kişi başına düşen eğitim 6 saat 3 dakikadır.

Personelin øzin-Rapor Durumu øzne Ayrılan Personel Sayısı

554

Ortalama øzin Süresi

16

Raporlu Olan Personel Sayısı

88

Ortalama Rapor Süresi

8,2

Personelin Raporlu Oldu÷u Ortalama gün sayısı

14,9

Staj Gören Stajer sayısı

167

111


Hakla İlişkiler Eğitimi

Hakla İlişkiler Eğitimi

112


İlk Yardım Eğitimi

113


2. Bordro Tahakkuk Faaliyetleri • Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan işçilerin maaşları her ay düzenlendi. • Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan geçici ve kadrolu işçilerin aylık mesaileri, gece vardiya zamları, devlet ve sendika ikramiyeleri, öğrenim yardımları, düzenli olarak yapıldı. • İşçi personele ait İcra Müdürlüklerinden gelen yazılara cevap verilip ve maaşlarında kesintiler düzenli olarak yapıldı. • Rapor alan işçilerin aylık kazançları ile ilgili SGK işlemleri yapıldı. • 2011 yılında emekli olanların tazminatları hesaplanıp bordroları düzenlendi. • 2011 Mart ayında Tüm işçiler için ortalama %4 oranında zam oranı hesaplanıp maaş ve tüm sosyal alacaklara uygulandı. • Her ay düzenli olarak işçilere ait SGK Ek bildirge belgesi internet üzerinden gönderildi.

3. İşçi Sağlığı ve Güvenliği • Genel Müdürlüğümüz idare binasında bulunan personele, Atıksu arıtma tesisi ile temizsu arıtma tesisinde bulunan personele ilkyardım eğitimi ile hijyen eğitimleri verildi. • Genel Müdürlüğümüzde iş riski analizine esas olabilecek 6 birime iş riski analizinin yapılması ve alınacak önlemlerin tespitine ilişkin Kurumumuz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuruluna yazı yazılarak bu konuda çalışma başlatılmıştır. • Su ve kanal birimlerinde 134 personelin periyodik muayeneleri yapıldı.

Kazı Güvenliği Cihazı Eğitimi

114


4. Destek Hizmetleri • Temizlik ve yeşil alanlar bakım işinin hak ediş raporu hazırlandı. • Abone İşleri Daire Başkanlığına 30 kişilik 12 adet bank ve masa takımı yaptırıldı. Söz konusu malzemeler daha önce yaptırılan kamelyaya bırakıldı. • Temiz su arıtma tesisinde yeşil alan hazırlık çalışmaları yapıldı. • Klimaların bakım ve onarımı yapıldı. • Temizlik elemanlarının iş elbiseleri için ölçüler alındı. • Temizsu arıtma tesisindeki ağaçların bir kısmı budandı. • Atıksu Arıtma Tesisi’nde küçük bir sera oluşturuldu. • Hizmet alımı personelinin kullandığı odaların klimalarının elektrik tesisatı döşendi. • Yıllık malzeme talebi yapıldı. • Bina içinde ve dışında tadilatlar (boya vs.) yapıldı • SCADA alanında 500 adet meyve ağacı 500 adet ise yapraklı ve ibreli ağaç dikimi yapıldı. • Gözeli’ye 4 kamyon bitkisel toprak gönderilip tesviyesi yapıldı. Ayrıca Gözeli’de bulunan 120 ağacın su çanakları açıldı ve mavi selvi dikildi. • Atıksu Arıtma Tesisi’nde daha önce yapılmış olan sera alanına 400 metrelik su şebekesi döşendi. • Talebi yapılan temizlik malzemeleri alındı. • Genel Müdürlük binası çevresine 50 adet gül, oya, süs eriği ve hatmi ağacı dikildi. • Çim biçme işlemi ile gübreleme ve ilaçlama yapıldı. • Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağaç çanakları açıldı, çim biçme işlemi ile yabancı otlara karşı kimyasal mücadele yapıldı. • Gözeli’de sulama tesisatı için 32’lik boru döşendi. • SCADA alanında Kanalizasyon ve İçmesuyu Daire Başkanlıklarına ait malzeme depolama yeri yaptırıldı.. • Zararlı böceklere karşı mücadele yapıldı. • Gözeli havzasında bulunan tüm ağaçların ilaçlaması yapıldı. • Çim biçimi, gübreleme, sulama, yabancı ot mücadelesi gibi rutin işlere devam edildi. • Genel Müdürlüğümüz bünyesinde moral motivasyonu artırmak amacıyla hizmet alımı personel dahil olmak üzere tüm personele öğle yemeği verildi. • İdari binada benzinlik ve Makine İkmal arasındaki duvar önüne 120 mt. bordür döşendi. • Bina içinde ve dışında genel temizlikler yapıldı. • Yeşil alanda çim kesme, gübreleme ve sulama yapıldı. • Personele elbise yaptırıldı. • Hamsu Arıtma Tesisinde çim biçme, gübreleme, sulama, genel temizlik, ve çanak açma çalışmaları devam etmektedir. • Hizmet binasında bulunan tuvaletlerin tadilatı yapıldı, ikinci kattaki tuvalete pisuvar takıldı, muhtelif odalara boya-badana yapıldı. • Ek hizmet binasının tuvaletlerinin tadilatları yapıldı. • İdare binasına 1.300 adet mevsimlik çiçek dikildi. • Ağaçların budamasına başlandı. • Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Mastfroştepeye Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına 1.000 adet çam ağacı dikildi. • 10 kamyon gübre getirildi. • Tüm klimaların bakım onarımı yapıldı, gerekli görülen yerlere yeni klimalar takıldı. • İhale hazırlıkları tamamlandı.

115


• Ana binanın bozulan elektrik tesisatı yeniden yapıldı. • Patlayan zeminlerin bakım onarım ve tadilatları yapıldı. • İdaremizce alınan karar doğrultusunda personel giriş çıkışları aktif hale getirildi. • Su ve Kanal bölümünde ilgili Müdürlüklerin ve Şefliklerin tanıtımını yapan isimlikler asıldı. • Yapılan yeşil alan ve çevre düzenleme miktarı (m2): 9.000 • Toplam Yeşil alan (m2): 21.100 • Dikilen ağaç sayısı: 1.285 • Toplam dikili ağaç sayısı: 5.885 • Dikilen çalı bitkisi ve çiçek sayısı: 1.755 • Toplam çalı bitkisi ve çiçek sayısı: 3.175

Personelle Ağaç Dikimi

116


5. Disiplin İşlemleri • 3 işçi personele 2 yevmiye kesimi cezası, • 2 işçi personele 1 yevmiye kesimi cezası, • 1işçi personele uyarı cezası, • 1 işçi personele iş akdi fesh cezası, • 1 işçi personele ihtar cezası uygulandı.

6.

Zabıt ve Kararlar Faaliyetleri

• 01/01/2011 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar Müdürlüğümüze 100 adet evrak havale edilmiş olup, bu evraklara ait 1 numaradan 100 numaraya kadar Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. • 100 adet Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmış, Yönetim Kurulu Karar defterine işlenmiş ve Karar defteri Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılarak noterden tasdiki yapılmıştır. • Yönetim Kurulu Kararlarının birer nüshaları ilgili birimlere ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilmiş ve birer nüshaları da Denetçilerin dosyalarına bırakılmıştır. • 2011 Yılında, Mayıs ve Kasım aylarında Olağan Genel Kurul toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda toplam 23 adet Karar alınmıştır. • Olağan Genel Kurul toplantıları Kararlarının birer nüshaları ilgili birimlere, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve Vilayete gönderilmiştir. • Olağan Genel Kurul Kararları Karar defterine işlenmiş ve Genel Kurul 1.ve 2. Bşk. Vekillerine ve Katip Üyelerine imzalatılmıştır. • Olağan Genel Kurul toplantılarında komisyon raporlarının komisyon defterlerine yazılması ve komisyon üyelerine imzalatılması işlemleri tamamlanmıştır. • Olağan Genel Kurul toplantıları zabıtları kayıt altına alınmış ve Genel Kurul 1. ve 2. Başkan Vekillerine imzalatılarak dosyalanmıştır. • Olağan Genel Kurul toplantıları Kararları 15 gün süre ile DİSKİ ilan panosunda ve internet üzerinden ilan edilmiştir. • Olağan Genel Kurul toplantılarının hazırlık ve tamamlanma işlemleri eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

7. Evrak Kayıt Faaliyetleri • 01/01/2011’den 31/12/2011 tarihine kadar vatandaş ve resmi kurumlardan İdaremize gelen toplam 21.578 adet evrakın kayıtları yapılmış olup, ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. • 01/01/2011’den 31/12/2011 tarihine kadar İdaremizin bütün birimlerinden diğer resmi kurum ve vatandaşlara giden toplam 2.160 adet evrak kaydı yapılmış posta ve zimmet defteri ile ilgili yerlere ulaştırılmıştır. • İdaremizden, Resmi Kurum ve vatandaşlara ait 21.884 adet su abone borçları ihbarnamelerinin posta yolu ile gönderilme işlemleri yapılmıştır. • Birimimizde 2011 yılı içerisinde toplam 45.622 adet işlem yapılmıştır.

117


STRATEJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 1. Bütçe, Planlama ve Performans Ölçümü Faaliyetleri • 2010 yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak, Mayıs 2011 Genel Kurulu olağan toplantısında kabul edildikten sonra yayımlanarak tüm birimler ile ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtıldı. • Her ay bitiminde birimlerin aylık faaliyet raporları alındı ve özetlenerek Genel Müdürlüğe sunuldu. • 2012 yılı Performans Programı hazırlanarak tüm birimler ile ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtıldı. • Birimlerin altı aylık performans hedefleri gerçekleşme verileri alınarak değerlendirme yapıldı. • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu “Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesi” kapsamında Kurum bilgileri periyodik olarak veri tabanına girildi. • 4-5 Temmuz tarihlerinde Van’da ve 1-2 Ağustos tarihlerinde Batman’da düzenlenen Başka Bir Su Politikası İçin Kapasite Geliştirme Atölyelerine katılım sağlandı. Atölyelerde “Dünyada Su Özelleştirme Politikaları” konulu sunum yapıldı.

• İlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kitap evlerinden satın alma yoluyla kitap temin edilerek kitaplık oluşturuldu. • Kurumumuzun iş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi amacıyla süreç iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’ndaki süreçlerin incelenmesi, iş akış şemalarının çıkarılması aşamaları tamamlandı. • Valilik, Başkanlık ve ilgili kurumlara sunulmak üzere çeşitli brifing dosyaları ve sunumlar hazırlandı. • 2011 yılı içerisinde 249 adet Ödenek Aktarma Talebi doğrultusunda 31.412.971,50 TL tutar aktarma gerçekleştirilmiştir.

118


• 201 yılı Bütçe çalışmaları hazırlanıp Genel Kurul onayına sunuldu.

2. Tahsilât Faaliyetleri • Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ve vatandaş memnuniyeti ilkesiyle hizmet üreten Şube Müdürlüğümüz, su faturalarının rahat bir ortamda ve seri olarak (fatura ödeme kuyruklarına girmeden) ödeme yapılabilmesi amacıyla 10 Tahsilât Şubemizle; anlaşma yaptığımız 13 Banka Şubesiyle ve İl genelinde faaliyet gösteren 34 PTT Şubesi ile su faturalarını tahsil etme çalışmalarını yürütmektedir. • Bunların yanında mobil tahsilât aracımız ile merkeze uzak olan mahallelerimize gidilerek vatandaşlarımıza yerinde su faturalarını ödeme kolaylığı sağlanmıştır. • Bütün Tahsilât Şubelerimizde, Kredi Kartı ile su faturalarının ödenmesi imkânı sağlanmıştır. • 6111 Sayılı Yasa kapsamında borç yapılandırmasından 24 Adet Resmi Kurum faydalanmıştır. • 6111 Sayılı Yasa ile toplam 13.360 abonemiz borç yapılandırmasına başvurmuş bu abonelerimizin % 50’si yapılandırılmış borçlarını aksatmadan ödemelerini yapmaktadırlar. 6111 Sayılı Yasanın dışında da su borçlarının taksitlendirilmesi işlemleri devam etmektedir. • Tahsilât Şubelerinin vizyonu değiştirildi, yeni bir imajla halkımızın hizmetine açıldı. • Borcunu ödemeyen aboneler tespit edilip Hukuk Müşavirliğine yasal takibin başlatılması için bildirimde bulunuldu. • Yenilenen Tahsilât Şubelerine kamera sistemi kurulmuş olup bütün Tahsilat Şubelerimizde alarm sistemi mevcuttur.

119


DİSKİ’ ye bağlı tahsilat vezneleri ve diğer ödeme türleri ile ilgili bilgiler şöyledir: Tahsilât Türü

Makbuz Adedi

Ana Para

Gecikme

Toplam

Tahsilât Oranı

Tahsilât Vezneleri Nakit

695.234

35.869.804

652.918

36.522.722

41%

Kredi Kartı ile Tahsilât

62.234

6.295.365

135.216

6.430.581

7%

PTT ùubeleri Tahsilâtı

185.916

4.237.966

0

4.237.966

5%

Banka ùubeleri

155.417

5.246.030

0

5.246.030

6%

Internet ùubesi

64.313

2.357.090

40.218

2.397.308

3%

Resmi Kurum

4.703

32.942.035

28.820

32.970.855

38%

Toplam

1.167.817

86.948.290

857.172

87.805.462

100%

2. Muhasebe Faaliyetleri • Müdürlüğümüzce 2011 yılında 7.471 adet muhasebe işlemi yapılmıştır. • Hazine Müsteşarlığından alınan kredilerin geri ödemeleri zamanında yapılmıştır. • İdaremizin 2005-2010 yılları arasındaki birikmiş elektrik borçları 6111 Sayılı yasa kapsamında yapılandırılarak, taksit ödemeleri zamanında yapılmıştır. • İdaremizin DSİ'ye olan borçlarının 6111 Sayılı yasa kapsamında yapılandırılması için gerekli çalışmalar yapılarak başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili yazışmalar halen devam etmektedir. • Vergi Dairesi ile KDV mahsup işlemi yapılarak 255.524,41 TL KDV iadesi alınmıştır. • IPA kapsamındaki ''Diyarbakır Atık Su ve Yağmur Suyu Projesinin'' 7.047.082 Avro tutarındaki eş-finansmanın İller Bankasından kredi alınarak karşılanması için çalışmalar yürütülmüş ve İller Bankasınca kredi onaylanmıştır. • İller Bankası kredi geri ödemeleri gününde ödenmiştir. • Mülkiye Müfettişlerine, Genel Müdürlüğümüzün teftişi esnasında Muhasebe biriminin teftişi verilmiş ve teftiş raporunun ilgili bölümleri cevaplandırılmıştır. • 2006, 2008 ve 2009 mali yılı denetlemeleri sonucu çıkan Sayıştay ilamlarına karşı temyiz başvuruları yapılmıştır. • Mali Kontrol birimine gelen evraklar incelenerek kayıt altına alınmıştır. • Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemine mizan girişleri aylık olarak düzenli şekilde yapılmıştır. • Mali veriler ve raporlar ilgili harcama birimlerine verilmek üzere hazırlanmıştır. • Tahsilâtlar günlük olarak kontrol edilmiş giriş ve çıkış işlemleri hesaplara işlenmiştir. • Banka işlemleri muhasebe kayıtlarına alınmıştır. • Genel Müdürlüğümüzün mali işlemlerine ait tutulması gereken yasal defterleri, taşınır taşınmaz kayıtları ile mali tablo dökümleri noterden onaylattırılmıştır. • Genel Müdürlüğümüzün 2010 yılı mali tabloları çıkarılarak ilgili mercilere gönderilmiştir. • Taşınır İşlemleri ile ilgili olarak Taşınır Konsolide Görevlisinin kontrolünde düzenli şekilde kayıt altına alınmış, 2010 yılı taşınır hesapları 2011 yılı Mayıs ayı Genel Kuruluna sunulmuştur.

120


• Birimlerin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden alınan, Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlü olduğundan, yılsonu itibariyle Taşınır Kesin Hesabı, ilgili yönetmeliğin 35’inci maddesinin 10’uncu fıkrası göre; “Taşınır Kesin Hesap Cetveli” ile “Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli”nin bir nüshası Genel Kurula gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

PROJE YÖNETİMİ • Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından finanse edilen Türkiye ile Mali İşbirliği kapsamında yürütülen Belediyeler Altyapı Programı III-Diyarbakır Nihai Önlemler Projesi (PKI III, BMZ-No: 2003 65 239) 2009 yılında tamamlanmıştır. 01.07.2005 tarihinde DİSKİ Genel Müdürlüğü ile KfW arasında imzalanan Finansman Anlaşmasında, Toplam Maliyet ve Finansman Tablosuna göre DİSKİ Genel Müdürlüğünün Projeye 2.550.000 Avro tutarında katkısı öngörülmüştür. • 20.01.2011 tarihinde KfW’ye yazı yazılarak DISKI Genel Müdürlüğünün projeye katkı miktarı teyit edildi. • Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Küçük Yatırım Önlemleri Projesinin tamamlanmasıyla Yüklenici Firmanın 27.04.2011 tarihinde İş Bitirme Belgesi alma başvurusu üzerine, 27.04.2011 tarihinde Yüklenici Firma ÖZ-SU İnşaata İş Bitirme Belgesi düzenlendi. • Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi İlk İşletme Hizmetleri Projesinin Konsorsiyum ortaklarından Mat Consult Firmasına 03.02.2011 tarihinde Yüklenici İş Bitirme Belgesi düzenlendi. • Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi İlk İşletme Hizmetleri Projesinin Konsorsiyum ortaklarından Alman Consulaqua Firmasına 03.02.2011 tarihinde Yüklenici İş Bitirme Belgesi düzenlendi. • Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Küçük Yatırım Önlemleri Projesinin tamamlanmasıyla, Müşavir Firma Consulaqua Firmasının Nihai Faturası 01.03.2011 tarihinde onaylanarak ödenmesi için Alman Kalkınma Bankası KfW’ ye gönderilmiştir. DİSKİ Genel Müdürlüğü “Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi Projesi” için IPA Fonlarından yararlanmak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığına 03.08.2006 tarihinde başvuru yapmıştı. Söz konusu başvuru kabul edilmiş ve 03.01.2008 tarihinde Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Mutabakat Zaptının imzalanmasıyla Diyarbakır Atık su Arıtma Tesisinin de içinde bulunduğu Avrupa Birliği IPA Programının Teknik Yardım projesi başladı. 2009- 2014 IPA Yatırım Programında Genel Müdürlüğümüze ait aşağıdaki projeler bulunmaktadır.

WS1

Mevcut içme suyu temin sisteminin iyileútirilmesine yönelik teknik hizmet

2009-2014

WS2

Gözeli Su Havzasının iyileútirilmesi

2009-2014

WS5

Mevcut SCADA Sisteminin geniúletilmesi

2009-2014

WC1

Atıksu toplama sisteminin tamamlanması ve iyileútirilmesi

2009-2014

WT1

øleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ønúaatı Mevcut yerleúim alanı sınırları için ya÷mur suyu drenaj sistemin inúası DøSKø Genel Müdürlü÷ünün kapasitesinin geliútirilmesi Atık su Arıtma Tesisi inúaat iúleri ve IPA proje paketindeki di÷er altyapı yatırımlarına yönelik kontrollük hizmetleri Kanalizasyon hizmetlerinin sürdürülebilirli÷ini sa÷lamak amacıyla ekipman tedariki

2009-2014

SW1 CB1 SP1 PR1

2009-2014 2009-2014 2009-2014 2009-2014

121


IPA Yatırım Projeleri İle İlgili Faaliyetler • 10.01.2011 tarihinde “Teknik Destek İhalesinin Kısa Liste” oluşturma çalışmaları için İhale Komisyonu ilk toplantısını MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi) Merkezinde yapmıştır. Söz konusu toplantıya İhale Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak Birimimizden katılım sağlanarak İhale Değerlendirme çalışmalarına başlandı. • 25.01.2011 tarihinde “Teknik Destek İhalesinin Kısa Liste” oluşturma çalışmaları için İhale Komisyonu 2. toplantısını MFİB Merkezinde yapmıştır. Söz konusu toplantıya İhale Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak Birimimizden katılım sağlandı. • 10.03.2011 tarihinde “Teknik Destek İhalesinin Kısa Liste” oluşturma çalışmaları için İhale Komisyonu 3. toplantısını MFİB Merkezinde yapmıştır. Söz konusu toplantıya İhale Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak Birimimizden katılım sağlandı. • 24.03.2011 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde, IPA kapsamında projeleri bulunan Belediyeler için Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Biriminin de katılımıyla Ankara’ da “Atıksu ve Katı Atık konularında İrlanda Modeli” konulu seminere katılım sağlandı. • IPA Kapsamında bulunan Kanalizasyon ve Yağmur suyu projesinin İhale dokümanlarının kontrolü amacıyla 06.04.2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Biriminde çalışmalara katılım sağlandı. • Teknik Yardım Projesi kapsamında WC1, SW1 ve WT1 projelerine ait İhale Dokümanları incelenerek Kurumumuza ait yorumlar Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Birimine 12.04.2011 tarihinde iletildi. • IPA Kapsamında bulunan Atıksu Arıtma Tesisi ile Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesinin ihale dokümanlarının kontrolü, mülkiyet problemleri konularında 25.04.2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı IPA biriminde çalışmalara katılım sağlandı. • Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme aşaması öncesinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi konusunda bilgi edinmek üzere Gaziantep, Adana ve Mersin İllerinde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerine teknik düzeyde 05-07.05.2011 tarihlerinde bir ziyaret düzenlenmiştir. • Gaziantep, Adana ve Mersin İllerinde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerine yapılan teknik düzeydeki ziyaretin “Gözlem Raporu” 13.05.2011 tarihinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunuldu. • 04.06.2011 tarihinde “Teknik Destek Projesi İhalesinin ilk aşaması “Kısa Liste” oluşumu için değerlendirme çalışmalarına katılmak üzere Ankara MFİB’ ye gidildi. • 07.06.2011 tarihinde İstanbul Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisine teknik bir ziyaret gerçekleştirildi. • 14.06.2011 tarihinde “Teknik Destek Projesi İhalesinin ilk aşaması “Kısa Liste” oluşumu için hazırlanan “Değerlendirme Raporu” MFİB’ de imzalandı. • Çamur Arıtma Üniteleri olmayan Bursa İlindeki Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunmak ve proses hakkında bilgi edinmek üzere 07-08.07.2011 tarihlerinde Bursa BUSKİ’ ye gidildi. • Çamur Arıtma Üniteleri olmayan İstanbul Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisine ve Bursa İlindeki Doğu Atıksu Arıtma Tesisine incelemelerde bulunmak ve proses hakkında bilgi edinmek üzere yapılan teknik düzeydeki ziyaretleri kapsayan ve proseslere ilişkin değerlendirmeleri içeren “Yönetici Özeti Raporu” 13.07.2011 tarihinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunuldu. • 15.07.2011 tarihinde Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin “Saha Ziyareti” yapıldı. 21 firmanın yerli ve yabancı temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Orman ve Su Bakanlığı IPA Birimi temsilcilerinden oluşan heyet birimimizin organize ettiği toplantıya katılım sağlamışlardır. • Diyarbakır Su ve Atıksu Projesi bileşenlerinden Diyarbakır İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi Projesinin

122


İhalesi Değerlendirme Komitesi için 12.08.2011 tarihine kadar Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Birimine gönderildi. • Diyarbakır Su ve Atıksu Projesi bileşenlerinden Diyarbakır İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi Projesinin İhalesi 23.08.2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Biriminde yapıldı. Söz konusu ihaleye, İhale Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak birimimizden katılım sağlandı. • 06.09.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • Diyarbakır Su ve Atıksu Projesinin Uygulama aşaması için Hizmet Alımı İhalesi Değerlendirme Komitesi için personel CV’ leri Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Birimine 13.09.2011 tarihinde gönderildi. • 13-16.09.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • 20-23.09.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • Diyarbakır Su ve Atıksu Projesinin bileşenlerinden “Hizmet Alımı (Müşavirlik) için kısa listeye kalan 8 firmadan teknik ve mali teklifleri 26.09.2011 tarihinde alındı. Söz konusu toplantıya birimimizden İhale Değerlendirme Komitesi Üyeleri olarak katılım sağlandı. • Diyarbakır Su ve Atıksu Projesi bileşenlerinden Hizmet Alımı İhalesi 28.09.2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Biriminde yapıldı. Söz konusu ihaleye, İhale Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak Birimimizden katılım sağlandı. • 27-30.09.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • Değerlendirme Komitesi “Hizmet Alımı” projesi için çalışmalarına 05-07.10.2011 tarihleri arasında devam etti. Söz konusu ihale değerlendirme çalışmalarına İhale Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak birimimizden katılım sağlandı. • 12.10.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme çalışmalarında gelinen noktayı görüşmek üzere Komisyon Üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı temsilcileri toplanmışlardır. Söz konusu toplantıya katılım sağlandı. • 18-20.10.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • 15-17.10.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • “Hizmet Alımı” projesi için çalışmalar 23-25.11.2011 tarihleri arasında devam etti. İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • 29.11.2011-02.12.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile Hizmet Alımı Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. • 13.12.2011-16.12.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile Hizmet Alımı Projesinin İhale Değerlendirme çalışmaları için IPA Birimindeki çalışmalara katılım sağlandı. Çalışmalar sonucunda İhale Değerlendirme Raporları hazırlanarak onay için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sunuldu. • 26.12.2011 tarihinde IPA Merkezinde Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin Sözleşmesi imzalandı.

123


MAKİNA İKMAL FAALİYETLERİ • 2010 ve 2011 yıllarında DİSKİ’ye ait araçların aylık yakıt tüketimi (litre) karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. Birim Adı

Binek

Kamyonet

Minibüs

Midibüs

Toplam

Kanalizasyon Daire Búk.

1

15

2

-

18

øçmesuyu Daire Búk.

1

23

-

-

24

Su Tesisleri Daire Búk.

1

6

3

-

10

Abone øúleri Daire Búk.

1

7

3

-

11

10

-

4

2

16

øns. Kay. Dest. H. Dai. Búk.

1

1

1

-

3

Koruma ve Güv. ùb. Müd.

-

1

2

-

3

15

53

15

2

85

Elek. Mak. Mlz. økm. Dai. Búk.

TOPLAM

2010 yılında toplam 268.663 litre, 2011 yılında ise toplam 258.938 litre motorin tüketilmiş, %3,7 oranında tüketimde azalma meydana gelmiştir. • 2011 yılında çeşitli tiplerde 85 araç hizmet alımı yoluyla temin edilmiş ve birimlerin çalışmalarında kullanılmıştır. Hizmet alımı yoluyla temin edilen araçların birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. • Kurum’a ait 70 araç ve iş makinesinin bakım-onarımı yapılmış ve 578.599,67 TL harcama yapılmıştır. • Kurum’a 3 adet yeni iş makinesi temin edilmiştir, bu araçlara ait bilgiler şöyledir: 1 Adet Beko-loder Alımı

DMO

132.949,44

1 Adet Ekskavatör Alımı

DMO

344.489,00

1 Adet Emici Vidanjör Alımı

21-F

122.500,00

Emici Vidanjör

124


Beko Loder

Ekskavatรถr

125


• İçmesuyu Daire Başkanlığı için 3 adet İçmesuyu Bakım Aracı ve Kanalizasyon ve Arıtma Daire Başkanlığı için de 1 adet 3 tonluk İtici Vidanjör DMO’dan satın alınmış ancak teslimi 2012 yılına kalmıştır. Bu araçlarla ilgili bilgiler şöyledir: 1 Adet Vidanjör Monteli Kamyon Alımı

DMO

132.949,44

3 Adet øçmesuyu Bakım Aracı Alımı

DMO

631.675,20

SATINALMA FAALİYETLERİ • 2011 yılında 601 adet doğrudan temin yöntemi ile mal, hizmet ve yapım işleri alınmıştır. İhale türüne göre alınan mal, hizmet ve yapım işlerinin dağılımı şöyledir: 2011 Yılında 21-f ve 22-d Do÷rudan Temin Usulü øle Yapılan Alımlar Alım Usulü 21-f Pazarlık Usulü ile Yapılan Alımlar

22-d (Do÷rudan Temin) ile Yapılan øhaleler

Türü

Talep Sayısı

Mal

1

Mal

374

2.548.847,20

Hizmet

219

1.635.065,01

Yapım

7

Toplam

601

Tutarı 122.500,00

227.327,09 4.533.739,30

2011 Yılında Di÷er Alım Usulleri øle Yapılan Alımlar 22-a (Yetkili Servis) ile Yapılan Alımlar 22-c (ølk Alımı øzleyen 3 Yıl) Standardizasyon

Mal

64

398.160,72

Hizmet

1

1.690,00

65

399.850,72

Toplam

2011 Yılı Y DoŒru udan Tem min Yönte emiyle Ya apılan Alımların Türleri (Yapım ) 227.3 327,09 TL (5% %) (Hizm met Alımı) (Mal Alım mı) 1.635..065,01 TL 2.548.847,2 20 TL (37%) (58%)

126


%58 oranında mal, % 37 oranında hizmet alımı ve % 5 oranında yapım doğrudan temin yöntemiyle alım yapılmıştır. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımların birim bazında dağılımı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sıra

Birim Adı

Harcanabilir Tutar

Harcanabilir Tutar (%10)

Harcanan Miktar

Harcanan %

16.519.500

1.651.950

1.121.619,80

6,8

9.208.500

920.850

1.409.380,71

15,3

1

øçmesuyu Daire Baúkanlı÷ı

2

Kanalizasyon ve Art. Dai. Búk.

3

Su Tesisleri Daire Baúkanlı÷ı

15.162.300

1.516.230

441.257,09

2,9

4

Elk. Mak. ve Mlz. øk.Dai. Búk.

4.459.400

445.940

444.723,51

10,0

5

Abone øleri Daire Baúkanlı÷ı

2.087.500

208.750

297.549,02

14,3

6

ønsan Kyn. ve Dst. Hz. D. Búk.

1.009.800

100.980

130.864,81

13,0

7

Strateji Geliútirme Daire Búk.

606.100

60.610

157.501,93

26,0

8

Bilgi øúlem Daire Baúkanlı÷ı

476.300

47.630

115.116,90

24,2

9

Projeler Daire Baúkanlı÷ı

1.729.100

172.910

28.042,00

1,6

10

Teftiú Kurulu Baúkanlı÷ı

23.100

2.310

3.360,00

14,5

11

Özel Kalem Müdürlü÷ü

219.000

21.900

6.389,79

2,9

12

Koruma ve Güv. ùube Md.

1.923.900

192.390

97.585,50

5,1

13

Yazı øúleri ve Kar. ùube Md.

57.300

5.730

19.067,80

33,3

14

Hukuk Müúavirli÷i

57.300

5.730

6.778,92

11,8

15

Basın Y. ve Hlk. ølú. ùb. Md.

351.400

35.140

132.001,52

37,6

16

Uzmanlar

29.800

2.980

0,00

0,0

53.920.300

5.392.030

4.411.239,30

8,2

TOPLAM

2011 Yılında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımların Birimlere Dağılımı

Alım Usulü

Türü

Talep Sayısı

3-e DMO Statüsü øle Yapılan Alımlar

Mal

6

1.301.776,44

21-b Pazarlık Usulü (Do÷al Afet) ile Yapılan Alımlar

Mal

2

138.500,00

19 Madde Açık øhale Usulü ile Yapılan øhaleler

Mal

12

6.011.528,82

Hizmet

11

9.484.338,00

Yapım

11

17.506.628,90

42

34.442.772,16

Toplam

Tutarı

127


2011 Yılı Y 7hale Yö öntemiyle e Yapılan Alımların A T Türlerine Göre D DaŒılımı

( (Yapım) 17.5 506.628,90 (53%)

(Mal Alım mı) 6.011.528 8,82 (18%) Hizmet Alımı) (H 9 9.484.338,00 0 (29%)

• 2011 yılında açık ihale yöntemiyle alınan mal, hizmet ve yapım işleri ise şöyledir:

S.No

128

øhalenin Adı

øhale Tarihi

Yaklaúık Maliyet

Sözleúme Bedeli

Sözleúme Tarihi

1

Akaryakıt Mal Alımı

10.01.2011

833.000,00

758.700,00

07.02.2011

2

Kanal Hizmet Alımı

24.01.2011

1.748.591,08

1.639.000,00

11.02.2011

3

Kırtasiye ve Büro sarf Malzeme alımı

31.01.2011

61.960,49

36.372,19

21.02.2011

4

Atıksu Laboratuar cihaz ve Malzeme alımı

08.02.2011

66.719,17

56.679,00

09.03.2011

5

Çelik Boru Deplase Yapım Alımı

14.02.2011

969.193,27

858.450,00

11.03.2011

6

Gözeli Foseptik Enerji Nak.Hattı Yapım øúi

23.02.2011

80.557,21

66.500,00

08.03.2011

7

Koruge Boru ve Ek Parçaları Mal Alımı

04.03.2011

117.118,87

67.234,00

28.03.2011

8

Sur ølçesine ba÷lı Mah.øçme suyu ùebeke Yapım øúi

11.04.2011

8.058.040,17

4.838.000,00

13.05.2011

9

Beton Boru ve Baca Mal Alımı

03.05.2011

655.290,00

397.750,00

25.05.2011

10

Sfero Baca Kapa÷ı ve Ya÷mur Suyu Izgara Mal Alımı

16.05.2011

307.866,67

257.580,00

17.06.2011


S.No

øhalenin Adı

øhale Tarihi

Yaklaúık Maliyet

Sözleúme Bedeli

Sözleúme Tarihi

11

Su Sayacı Mal Alımı

24.05.2011

658.666,00

634.500,00

20.06.2011

12

Diyarbakır Kanalizasyon ùebeke Yapımı

09.06.2011

5.228.063,00

1.877.175,60

21.07.2011

13

Lastik Tekerlekli Ekskavatör ve Ataúmanları

DMO

344.489,00

344.489,00

15.08.2011

14

1 Adet øVECO Daily 70C15 4x2 ùasi Vidanjör Monteli Kamyon Alımı

DMO

132.949,44

132.949,44

11.07.2011

15

3 Adet øVECO Daily 70C15 4X2 Çift Kabinli Kamyon Alımı

DMO

631.675,20

631.675,20

11.07.2011

16

Emiú Vidanjör Mal Alımı 21-f

04.07.2011

125.000,00

122.500,00

27.07.2011

17

Diyarbakır Yeni Mah. Kanalizasyon ùebeke Yapımı

18.07.2011

4.001.415,84

2.075.304,30

19.08.2011

18

Kayapınar 75 mt'lik yol üstü ve Ba÷lar kısmi øçmesuyu Yapım øúi

25.06.2011

8.439.073,99

4.590.000,00

05.09.2011

19

Acil Durumlar Pompa øst. Pompa Motoru, Pompa ve Elektrik Aksamının Satın Al. ve Mont. Mal Alım øúi

05.08.2011

4.042.863,27

2.227.512,00

07.09.2011

20

DMO Kazıcı Yükleyici Kepçe Alımı

DMO

133.618,38

133.618,38

10.08.2011

05.08.2011

161.956,48

117.470,00

09.09.2011

19.08.2011

6.889.232,28

2.973.439,00

12.09.2011

258.474,46

115.000,00

137.718,41

115.476,63

21

22

23

24

Kabahıdır, Kırhencik, Çiçekliyurt ve Tavúantepe Mah. Sondaj Kuyusu Açıl. Yapım øúi Diyarbakır øli K.pınar ve Ba÷lar ølçeleri Kısmi Ya÷mursuyu Kollektör Hattı ønú.Yap. Diyarbakır øli øçme suyu Arıtma tesisi Otomasyon sistemi yenilenmesi hizmet alımı D.Y.4.2 ve D.Y 5 øçme suyu depoları koruma duvarı ve Güv. Kulübesi inú. Yapım øúi

12.10.2011

25

øçmesuyu PE100 Boru Mal Alımı

20.10.2011

26

Acil Durumlar Pompa øst. ønúaatı Yapım øúi

25.10.2011

129


øhalenin Adı

S.No

Yaklaúık Maliyet

Sözleúme Bedeli

27

Akaryakıt Mal Alımı

15.11.2011

1.035.800,00

921.000,00

28

Büro øúleri, Temizlik ve Yeúil Alanların Bakımı Hizmet Alım øúi

17.11.2011

652.177,06

478.770,00

29

Abone Araç Kiralama Hizmet Alımı

18.11.2011

720.038,09

347.000,00

30

ølbaú ve Kırhıncık Mah. Sondaj Kuyusu Açılması Yapım øúi

24.11.2011

115.700,00

110.290,00

31

Kum, Stabilize, Mil, Kilitli parke taúı ve çimento Mal Alımı

25.11.2011

64.172,50

49.000,00

32

Su Tesisleri Bakım Onarım Hizmet Alımı

28.11.2011

613.765,90

475.000,00

33

Kimyevi Malzeme Alımı

29.11.2011

536.150,00

489.725,00

34

Kanal Bakım Onarım Hizmet Alım øúi

30.11.2011

2.433.603,26

2.095.000,00

35

øçmesuyu Bakım Onarım Hizmet Alımı

30.11.2011

2.230.221,82

1.990.000,00

36

Özel Güvenlik Hizmet Alımı

02.12.2011

1.100.082,90

986.864,00

37

Araç Kiralama ve Makine økmal Hizmet Alımı

17.11.2011

1.401.121,70

1.022.985,00

38

øçmesuy Tesisat Malzemesi ve Ekipman Mal Alımı

06.12.2011

137.718,41

62.900,00

39

Memur Yemek Hizmet Alımı

23.12.2011

408.221,00

334.719,00

40

Koruge Boru ve Ek Parçaları Mal Alımı

16.12.2011

98.300,00

75.600,00

55.630.605,32

34.506.227,74

TOPLAM

130

øhale Tarihi

Sözleúme Tarihi


• 2011 yılında açık ihale yöntemiyle yapılan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

ELEKTRİK TEMİNİ • 3 yeni mahallenin (köy) İçme ve kullanma suyu elektrik tesis projesi hazırlanmıştır. • Elektrik tüketimi ödeme tutarının tesislere göre dağılımı şöyledir:

Tesis Adı øçmesuyu Kuyuları

2007 (TL)

2008 (TL)

2009 (TL)

2010 (TL)

2011 (TL)

605.639

1.116.983

1.190.923

1.353.563

2.190.469

Hamsu Arıtma Tesisi

4.626.756

5.475.290

6.398.893

7.083.377

7.078.496

Atıksu Arıtma Tesisi

279.162

338.291

539.524

610.455

536.610

9.972

49.575

114.682

190.441

254.867

5.521.529

6.980.140

8.244.021

9.237.837

10.060.441

ødari Binalar TOPLAM (TL)

• Elektrik tüketiminin tesislere göre dağılımı verileri şöyledir:

Tesis Adı øçmesuyu Kuyuları

2007 (kW)

2008 (kW)

2009 (kW)

2010 (kW)

2011 (kW)

3.480.249

4.706.934

4.363.440

4.725.052

7.529.466

Hamsu Arıtma T.

29.905.701

32.084.757

31.759.113

33.954.669

33.718.146

Atıksu Arıtma T.

1.634.657

1.409.118

2022.887

2.011.964

1.728.050

43.322

224.146

425.932

568.343

819.156

35.063.929

38.424.954

38.571.372

41.260.027

43.794.817

ødari Binalar TOPLAM(kW)

BİLGİ İŞLEM • Otomasyon sisteminde kullanılan PC, server, yazıcı ve network alt yapı sorunları giderilerek bakım ve onarımları yapıldı. Onarımı yapılamayan donanım sorunları için ilgili birimlere rapor edildi. • Dış birimlere ait PC, yazıcı ve network sorunlarına anında müdahale edilerek devreye alındı. • Otomasyon sisteminde kullanılan program yedekleri her gün mesai saatinden sonra alındı. • Otomasyon sistemine bağlanan yeni kullanıcılar sisteme tanıtıldı. Kullanılan programlara göre menüleri hazırlandı ve yetki düzeyleri belirlendi. Otomasyon sisteminden ayrılan kullanıcılar pasif yapılarak sisteme erişimleri engellendi. • Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda istatistik icmalleri ve raporlar hazırlanarak menü haline getirildi. Menüsü olmayan icmal ve raporlar ise ilgili birimlere elektronik ortamda veya döküm sağlanarak verildi. • Çözüm Masası programı yeniden yapılandırılarak aktif hale getirildi. Kullanıcılar gelen sorunları alarak ilgili birimlere aktarır. Aktarılan bildirimlerin çözüm aşamaları program üzerinde takip edilir. Böylece çağrı merkezine gelen çağrılar bilgisayar ortamında takip edilir. • Su fiyat tarifesi TÜİK’in 3 aylık periyotlarla TÜFE verilerine göre düzenlendi. 2011 yılı TÜFE artış oranı yıllık 7,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

131


• Analitik bütçe, muhasebe programı, personel, taşınır mallar ve satın alma programları ile ilgili tespit edilen eksiklikler firma ile görüşülerek çözümü sağlandı. • Bankalar aracılığı ile otomatik ödeme talimatı veren abonelerin su borçlarını tahsil etme imkânı sağlanmıştır. 2011 sonu itibari ile anlaşmalı 15 banka ve PTT şubelerinde ödeme yapılması için anlaşma sağlanmıştır. • 2011 yılında otomatik ödeme talimatı, Banka ve PTT şubelerine yapılan ödemelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Otomatik ödeme sistemiyle yapılan ödeme sayısı Otomatik ödeme talimatı ile ödeme tutarı (TL) PTT ve banka úubelerine úahsen yapılan ödeme sayısı PTT ve banka úubelerine úahsen yapılan ödeme tutarı (TL) E-Ödeme ile yapılan ödeme sayısı E-Ödeme ile yapılan ödeme tutarı (TL) Toplam ödeme sayısı Otomatik ödeme, banka ve PTT úubelerine yapılan toplam ödeme tutarı (TL)

Miktar

Oran (%)

155.417

13%

5.246.148,24

6%

185.944

16%

4.239.497,79

5%

64.315

6%

2.397.385,77

3%

405.676

35%

11.842.452

13%

• Otomatik ödeme talimatı ile ödeme yapanlar için bankalara her gün güncel dosya gönderilmiştir. • Otomatik Ödeme talimatından yararlanan abonelerin tahsilatları hafta içi her gün sisteme aktarılarak tahakkuk tahsilat bilgileri güncellenmiştir. • DİSKİ Web portalı, bilgi, haber ve duyurularla sürekli güncellenmiştir. • 2011 yılında E-DİSKİ ile yapılan işlem ve sayıları şöyledir: E-DøSKø ye kayıtlı üye sayısı

5.302

2011 yılında üyelik baúvurusu kabul edilen üye sayısı

1.217

E-øtiraz sisteminden yararlanan üye sayısı

1.383

E-Kaçak suya verilen cevap sayısı E-Fatura gönderilen üye sayısı E-Bilgi edinmeye verilen cevap sayısı

19 5.302 109

• Bilgi işlem personeli tarafından yazılmakta olan Abone Bilgi Yönetim Sisteminin alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Bu proje ile DİSKİ kendi Abone Bilgi Yönetim yazılımına sahip olacaktır. 2012 yılında devreye alınarak test çalışmalarına başlanacaktır. Projenin tasarım kısmı %90, yazılım kısmı ise %80 bitmek üzeredir. • DİSKİ hizmet binası çevre koruma kamera güvenlik sistemi ve Turnike geçiş sistemi devreye alındı. • Mail Server devreye alındı. Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılara kurumsal mailler gönderildi.

132


• Toplu mesaj servisi yeniden yapılandırılarak Türk Telekom ile anlaşma sağlandı. Yapılan bu anlaşma ile DİSKİ mesaj servisi daha interaktif bir yapıya kavuştu. GSM operatörleri dışında, ev telefonlarına da mesajlar sesli olarak gönderilecektir. Böylece, DİSKİ abonelerine DİSKİ Duyuru, DİSKİ Personel, DİSKİ Su Arıza, DİSKİ Kanal Arıza gibi başlıklarla hizmet verebilecektir. • 6111 sayılı Yasa kapsamında Bilgi İşlem Merkezi tarafından boçlu abonelerin taksitlendirilmesi ve ödeme kolaylı sağlanması için program hazırlandı. Yasa’dan yararlanarak su borcunu yapılandıran abonelerimize büyük bir kolaylık sağlandı.

EMLAK VE KAMULAŞTIRMA • İlimiz Merkez Kayapınar Mahallesi 4850 nolu parselde (Yeni 7074 nolu parsel) kayıtlı Arsa vasıflı 1102 m²’lik taşınmazın 453,8 m²’si Bağlarbaşı Su Deposu (D.Y.2.2.BAG) çıkış şebeke hattının geçtiği kısımda yer aldığından 209517,63 TL bedel ile kamulaştırılmış ve Tapu Ferağı DİSKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır • Genel Müdürlüğümüzce daha önceden kiralanması yapılan Tahsilat Şubelerinden kira müddeti sona eren 5 Nisan Tahsilat Şubesinin kira sözleşmesi 17.03.2011- 17.03.2015 tarihlerini kapsayacak şekilde yeniden yapılmış olup aylık kira bedeli 805 TL olarak belirlenmiştir. • Genel Müdürlüğümüzce daha önceden kiralanması yapılan Tahsilat Şubelerinden kira müddeti devam edip, yıllık kira artışı yapılacak olan Şehitlik Tahsilat Şubesi ( Feride DÜNDAR Vekili Baran DÜNDAR) yerinin yeni aylık kira bedeli 936 TL, Kayapınar Tahsilat Şubesi ( Mehmet YILDIRIM) yerinin yeni aylık kira bedeli 1144 TL, olarak Kira Tespit Komisyonumuzca belirlenmiş olup, aylık kira bedellerinin ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazı yazıldı. • 13.10.2009 Tarih ve 2009/38 sayılı DİSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararınca Kamulaştırılmasına karar verilen Bağıvar Mahallesi 491, 492, 493, 494, 495, 498, 509, 510, 511, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 ile Çaruği Mahallesi 28 nolu taşınmazların kamulaştırma haritalarının yapımı, ifraz işlemlerinin sonuçlandırılması ve gerekli çalışmalara başlanılması için Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığına yazı yazıldı. • İmar Planında Yeşil Alan ve Atıksu Arıtma Tesisi Alanı olarak ayrılan İlimiz Merkez Çaruği Mahallesi 309 nolu parsel 02.06.2011 tarih ve 2011/47 sayılı Yönetim Kurulu Kararına İstinaden 2942 sayılı Kamulaştırma yasasının 4650 sayılı kanunun 3. maddesi ile değişik 8. maddesi gereğince satın alma usulü ile kamulaştırılacağından, söz konusu taşınmazda 4/5 hisseye (69.465,6 m²) sahip Durmaz Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri ile anlaşma sağlanamadığından, idaremiz adına tescili için Hukuk Müşavirliğine yazı yazıldı. • Genel Müdürlüğümüzce daha önceden kiralanması yapılan Tahsilat Şubelerinden kira müddeti devam edip, yıllık kira artışı yapılacak olan, Huzurevleri Tahsilat Şubesi Yeri olarak kullanılan işyerinin yıllık kira artışı Kira Tespit Komisyonumuzca % 4 oranında artışı yapılarak yeni aylık kira bedeli 1040 TL olarak tespit edilmiş olup, aylık kira bedelinin ödenmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazı yazıldı. • İlimiz Yeni Silvan yolu ile Eski Silvan yolunun kesiştiği yerde, Karaçalı 574 nolu parsel üzerinde, İller Bankası’nca yaptırılan 7.500 m3’lük D.Y.3.3 nolu Gömme su deposunun yeri için 350.348,58 TL kamulaştırma bedeli Dicle Üniversitesi Rektörlüğü hesabına yatırılmıştır.

TEFTİŞ KURULU • 56 adet dahili ve harici yazışma yapılmıştır. • 3 adet soruşturma yapılmış olup, sonucunda soruşturma raporu düzenlenmiştir. • 1 adet disiplin soruşturması yapılmıştır

133


• İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünün talebi üzerine Satın Alma ve Kayıt Kontrol görevlilerine eğitim verilmiştir. • Gerekli hallerde birçok birime şifahi görüş verilmiştir. • 1 adet Daire Başkanlığı genel denetimi yapılmıştır. • Değişik yıllara ait Sayıştay sorgularına savunma yapılmıştır. • 2008 yılına ait Sayıştay ilamları temyiz edilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ • Adli ve İdari Yargıda toplam 237 duruşmada kurum vekaleten temsil edilmiştir. • Mahallinde yapılan 9 keşifte kurum vekaleten temsil edilmiştir. • Kurum lehine 26 aleyhine 59 olmak üzere toplam 85 dava açılmıştır. • Yargıtay’da 36, Danıştay’da 11, Bölge İdare Mahkemesinde 1 olmak üzere toplam 156 adet derdest dava dosyası mevcuttur. • 20 adet aleyhte,17 adet lehte olmak üzere toplam 37 adet icra takibi yapılmıştır. • Tapu Sicil Müdürlüklerine 9 adet yazı yazılmıştır. • 99 Adet İcra Takip Dosyasına haciz işlemi yapılmıştır. • 197 dahili ve harici yazışma yapılmıştır. • Tüm dava ve icra takipleri ile ilgili harç ve masraflar zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birimlere yatırılmıştır. • Trafik Tescil Müdürlüğüne 3 adet yazı yazılmıştır. • Bankalara 4 adet yazı yazılmıştır. • Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne icralık aboneler ile ilgili adres araştırması için 49 adet yazı gönderilmiştir. • Birçok Davalı ve İcralık abone ile çok sayıda telefon ve şifai görüşmeler yapılmıştır. • Tüm dava ve icralık aboneler ile ilgili karar ve ara kararların gereği yapılmıştır. • Adresi tespit edilen 7 adet İcralık Aboneye yeniden tebligat yapılmıştır. • Uyap üzerinden 4 adet dosya ile ilgili adres tespiti yapılmıştır. • 7.İcra Müdürlüğüne 1 adet talimat yazısı yazılmıştır.256 aboneye Avukat mektubu gönderilmiştir. • Posta İşletme Müdürlüğüne 1 adet yazı yazılmıştır. • Adet Mütalaa ilgili birimlere yazılmıştır.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, görevlerini üç vardiya şeklinde 7 gün 24 saat olarak yerine getirmektedir. Vatandaşlar istek, şikâyet, görüş ve önerilerini şahsen, ALO 185 hattı ve internet aracılığı iletebilmektedirler. Alınan istek, şikayet, görüş ve öneriler ilgili birime iletilmekte, elde edilen sonuçlar telefonla geri bildirilmektedir. 2011 yılında vatandaşlar tarafından 5.085 şahsen, 28.122 telefonla ve 1.328 adet internet aracılığıyla olmak üzere toplam 40.057 başvuru yapılmıştır. Alınan bildirimler aynı su ve kanalizasyon arızalarına ait olabilmektedir. Bu nedenle toplam bildirimlerden 5.522 adedi kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu bildirimlerin su ve kanalizasyon olarak türlerine göre aylık dağılımları aşağıdaki grafiklerde görülmektedir.

134


Su øle ølgili Bildirimlerin Türlerine Göre Aylık Da÷ılımı

500 400

308

300 200 100 0

93

26

139

47

177

65

127

139

80

108

354

37

41

106 151

84

99

95 37

Su Patla÷ı

Kanalizasyon 7le 7lgili Bildirimlerin Türlerine Göre DaŒılımı

250

217

200

170

153

140

156

142

101

150 115

94

100 50

340

223

194

Su Akmıyor

150

438

4

8

Ocak

bubat

15

11

7

9

95

12

12

32

35

75

Ekim

Kasım

17

3

0 Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz AŒustos Eylül Kanal Tıkalı

Aralık

Kanal Patlak

Türlerin ne Göre Bildirim B Orranları Kanal Diilekçe; 613; Kanal Patlak P 1 11% 2288 Su Akm mıyor 4% % 803 15% %

Kannal Tıkalı D Su Dilekçe 1 1.545 Su PatlaŒı 2275 28% 2 2.064 5 5% 37%

ALO 185 hattı ile 2011 yılında toplam 768 saat 46 dk. görüşme yapılmıştır.

135


Ortadoğu Belediye İhtiyaçları Fuarı / 13-16 Ekim 2011 - DİYARBAKIR

DİSKİ Su Yapıları Sempozyumunda

136


İlköğretim Öğrencilerinin Hamsu Arıtma Tesisi Gezisi

Muhtarlarla Toplantı

137


BASINDA DİSKİ

138


139


TARİHİ DİYARBEKİR EVİ


142 41,73

65,00

153,2

30.00

100.00

%70

%30

%60

7 Organizasyondan n ortalama memnuuniyet oranı (%)

%80

%50

%75

6 E÷itimlerden E ortaalama memnuniyeet oranı (%)

%80

10 Bütçe B kullanım orranı (%) Personel P baúına düúen d e÷itim maliyyeti (TL/E÷itim allan personel 11 sayısı) Varssa Sapma Nedenleri

%80

5 E÷itimcilerden E orrtalama memnuniyyet oranı (%)

6 saat 3 dk.

70.000

4 saat

4 Personel P baúına düúen d e÷itim saati

462

9 Toplam e÷itim maliyeti (TL)

457

3 Toplam personel sayısı

417

140.000

450

2 E÷itimlere E katılan n personel sayısı

2.625,5

Gerçekleúen

8 E÷itime E ayrılan bütçe miktarı (TL)

1.800

Hedeflenen

2014 yılınna kadar yıllık ortalama e÷itim saatti 4 saate çıkarılaccaktır. Personel bbaúına düúen ortallama 4 saat e÷itim m verilecektir. ønsan Kayynakları ve Destek k Hizmetleri Daireesi Baúkanlı÷ı ve ølgili Birimler

1 Verilen V toplam e÷ ÷itim saati

Perfformans Göstergeleri

Stra atejik Amaç 1 Stra atejik Hedef 1.5. Perfformans Hedefi Harccama Birimi

38

0,0%

-100,0%

98

235,7%

233,3%

116,7%

106,7%

100,0%

150,0%

92,7%

145,9%

Baúarı Seviyesi

135,7%

133,3%

16,7%

6,7%

0,0%

50,0%

-7,3%

45,9%

H Hedef Sapma

Kurumun insan kayna÷ını daha d genç, dinamik, verimli ve mottivasyonu yüksek k bir düzeye getirm mek.

Personelin yaú ortalaması o

Varssa Sapma Nedenleri

2

2- Peerformans Sonuççları Tablosu Kurumunn insan kayna÷ını daha genç, dinam mik, verimli ve mo otivasyonu yüksek k bir düzeye getirm mek. Stra atejik Amaç 1 Stra atejik Hedef 1.1. Memur vve iúçilerde mevcu ut olan 40 yaú ortaalamasını 2014 yıllı sonuna kadar 37 7'ye düúürülecektiir. Personeliin yaú ortalaması 38’e 3 düúürülecekttir. Perfformans Hedefi ønsan Kayynakları ve Desteek Hizmetleri Dairresi Baúkanlı÷ı Harccama Birimi Baúarı Perfformans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleúen H Hedef Sapma Seviyesi 1 Personel sayısı 457 462

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Düúük

P Performans Seviyesi


143

0,0%

0,0%

17,1%

15,8%

75,9%

70,5%

-100,0%

-100,0%

-82,9%

-84,2%

-24,1%

-29,5%

Düúük

Düúük

Düúük

Düúük

Orta

Orta

Risk analizi yap pılan birim sayısı

Risk analizi yap pılma oranı (%)

2

3

%100

6

6

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

-100,0%

-100,0%

-100,0%

Düúük

Düúük

Düúük

Kurumunn risk analizi yapıllarak 2012 yılına kadar k önleyici ted dbirler alınacak vee 2014 yılına kadaar tüm birimlerde uygulanacaktır. Kurumunn risk analizi yapıllacaktır. ønsan Kayynakları ve Destek k Hizmetleri Dairresi Baúkanlı÷ı Baúarı P Performans Hedeflenen Gerçekleúen H Hedef Sapma Seviyesi Seviyesi

Risk unsuru bullunan birim sayısı

Varssa Sapma Nedenleri

%3.2

6

-

-

%16

30

%71

-

%93,6

190

%93,6

134

Kurumunn insan kayna÷ını daha genç, dinam mik, verimli ve mo otivasyonu yüksek k bir düzeye getirm mek.

1

Perfformans Göstergeleri

Perfformans Hedefi Harccama Birimi

Stra atejik Hedef 1.10..

Stra atejik Amaç 1

Varssa Sapma Nedenleri

8 Su ve kanalizasyo on birimlerinde m mesleki hastalık oraanı (%)

6 Su ve kanalizasyo on birimlerinde m meydana gelen iú kazası k sayısı Su ve kanalizasyo on birimlerinde m mesleki hastalı÷ı ollan personel 7 sayısı

5 Koruyucu K aúı yap pılan personel orannı (%)

4 Koruyucu K aúı yap pılan personel sayıısı

3 ølk yardım e÷itim mi verilen personell oranı (%)

2 ølk yardım e÷itim mi verilen personell sayısı 190

Kurumun innsan kayna÷ını daaha genç, dinamik k, verimli ve motiv vasyonu yüksek bir b düzeye getirmeek. Her yıl Su vve Kanalizasyon birimi b ile ba÷lı tessislerde çalıúan peersonele ilkyardım m e÷itimi ve koruy yucu aúı çalıúmalaarı Stra atejik Hedef 1.9. sürdürüleceektir Su ve Kanaalizasyon birimi ille ba÷lı tesislerde çalıúan 190 perso onele ilkyardım e÷ ÷itimi verilecek vee koruyucu aúı yappılacaktır. Perfformans Hedefi ønsan Kaynnakları ve Destek Hizmetleri H Dairessi Baúkanlı÷ı Harccama Birimi Baúarı Peerformans Hedef Perfformans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleúen Sapma Seviyesi S Seviyesi 1 Su ve kanalizasyo on birimlerinde çaalıúan personel say yısı 203 183

Stra atejik Amaç 1


144 6,6

Personel baúına düúen sosyal etkiinlik maliyeti (TL L/etkinli÷e katılan personel sayısı)

Etkinlik memnu uniyet oranı (%)

4

5

Temizlik person neline verilen e÷ittim süresi (saat)

Temizlikle ilgilii lavabolara ve kooridorlara asılan uyarıcı u sayısı

Temizlik ve hijy yen konusundaki memnuniyet oran nı (%)

2

3

4

Varssa Sapma Nedenleri

Temizlik person neline verilen e÷ittim sayısı

1

%80

20

6

2

Hedeflenen

%75

23

12

2

Gerçekleeúen

10

93,8%

115,0%

200,0%

100,0%

Baúarı Seviyesii

-6,3%

15,0%

100,0%

0,0%

Hedef Sapma

ønsan K Kaynakları ve Desstek Hizmetleri Daairesi Baúkanlı÷ı

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

Personeelin temizlik ve hiijyen konusundak ki memnuniyet oraanı %80’e çıkarılaacaktır.

Perfformans Hedefi

-10,0%

Temizlik hijyen bilinciniin oluúturulması çalıúmaları ç yapılaccaktır.

90,0%

213,9%

220,0%

0,0%

Stra atejik Hedef 1.12..

%90

313,9%

320,0%

100,0%

Kurumun insan kayna÷ın nı daha genç, dinaamik, verimli ve motivasyonu m yükssek bir düzeye gettirmek.

%100

5

%86

400

1

H Hedef Sapma

Stra atejik Amaç 1

Varssa Sapma Nedenleri

%27,4

Sosyal etkinli÷ee katılan personeliin tüm personel saayısına oranı (%)

3

125

Sosyal etkinli÷ee katılan personel sayısı

2

1

Düzenlenen sosyal etkinlik sayısıı

1

Baúarı Seviyesi

ønsan Kaaynakları ve Desteek Hizmetleri Daiiresi Baúkanlı÷ı

Harccama Birimi Gerçekleúen

Personellin moral motivasy yon düzeylerinin artırılmasına yöneelik en az 1 sosyaal içerikli gezi düzzenlenecektir.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen

Her yıl ppersonelin moral motivasyon m düzey ylerinin artırılmasıına yönelik sosyall içerikli geziler düzenlenecektir. d

Stra atejik Hedef 1.11..

Perfformans Göstergeleri

Kurumunn insan kayna÷ınıı daha genç, dinam mik, verimli ve mo otivasyonu yüksek k bir düzeye getirrmek.

Stra atejik Amaç 1

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Performans Seviyesi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi


145

Toplam çalı bitk kisi ve çiçek sayıssı (adet)

Personel baúına düúen yeúil alan m miktarı (m )

6

7

Bilgi verilen harrcama birimi sayıısı

Bilgi verilme orranı (%)

2

3

Varssa Sapma Nedenleri

Harcama birimi sayısı

1

%100 0

16

16

%100

16

16

Gerçekleúúen

100%

100%

100%

Baúarı Seviyesi

Mali Hiizmetler Dairesi Baúkanlı÷ı B

Harccama Birimi

Hedeflen nen

øç kontrrol eylem planı ilee ilgili tüm birimlere bilgi verilecek ktir.

Perfformans Hedefi

Perfformans Göstergeleri

2010-20014 yılları arasınd da iç kontrol eylem m planı ile ilgili tü üm birimlere bilgii verilecektir.

81,5% %

105,8% %

Stra atejik Hedef 2.2.

44

3.175 5

111,1% %

102,3% %

111,7% %

84,4% %

69,8% %

Baúarıı Seviyessi

Yönetim m sistemleri kurm mak ve bilgi yönetiimini geliútirmek..

54

3.000

1.755 5

5.885 5

1.285 5

21.10 00

9.000 0

Gerçeklleúen

Stra atejik Amaç 2

Varssa Sapma Nedenleri

Dikilen çalı bitk kisi ve çiçek sayıssı (perf. yılı)

5

2

5.750

Toplam dikili a÷ ÷aç sayısı (adet)

4 1.580

1.150

Dikilen a÷aç say yısı (performans yyılı)

3

25.00 00

12.90 00

Toplam yeúil allan (m )

2

Yapılan yeúil allan ve çevre düzennlemesi miktarı (m m2)

Hedefleenen

ønsan K Kaynakları ve Desstek Hizmetleri Dairesi Baúkanlı÷ı

Tüm teesis ve su havzalarrının yeúil alan vee çevre düzenlemeeleri yapılacaktır. Personel baúına düúen yeeúil alan miktarınıı 54 m2’ye çıkarm mak.

-18,5%

5,8%

11,1%

2,3%

11,7%

-15,6%

-30,2%

Hedef Sapma

0%

0%

0%

Hedef Sapma

Kurum mun insan kayna÷ın nı daha genç, dinaamik, verimli ve motivasyonu m yükssek bir düzeye gettirmek.

2

1

Perfformans Göstergeleri

Harccama Birimi

Perfformans Hedefi

Stra atejik Amaç 1 Stra atejik Hedef 1.13..

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Performans Seviyesi


146

e-bütçee uygulamaları ile ilgili birimler bilg gilendirilecektir.

Mali Hiizmetler Dairesi Baúkanlı÷ı B

Perfformans Hedefi

Harccama Birimi

Birebir e÷itim verilen v harcama biirimi sayısı

Bütçesini e-bütççe sistemi ile yapaan harcama birimii sayısı

3

4

Mali Hiizmetler Dairesi Baúkanlı÷ı B

Harccama Birimi

Perform mans programı 6 aylık a periyotla izleenmiútir.

Performans izlenme periyodu

Varssa Sapma Nedenleri

1

4

16

13

13

16

Gerçekleúúen

2

Gerçekleúen

2010 yıılı performans pro ogramı 3’er aylık periyotlarla p izleneecektir.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

Her yılıın performans pro ogramı 3’er aylık periyotlarla p izleneecektir.

Stra atejik Hedef 3.3.

Perfformans Göstergeleri

Mali hizmetlerde verimliili÷i ve etkinli÷i artırmak. a

16

Stra atejik Amaç 3

Varssa Sapma Nedenleri

13

Kullanıcı úifresii verilen harcama birimi sayısı

2 13

16

Harcama birimi sayısı

1

Hedeflen nen

2012 yıılına kadar e-bütçee sisteminin kurullması sa÷lanacakttır.

Stra atejik Hedef 3.2.

Perfformans Göstergeleri

Mali hizmetlerde verimliili÷i ve etkinli÷i artırmak. a

Stra atejik Amaç 3

10

50%

Baúarı Seviyesi

100%

100%

100%

100%

Baúarı Seviyesi

-50%

Hedef Sapma

0%

0%

0%

0%

Hedef Sapma

Düúük

P Performans Seviyesi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi


147

Sermaye gelirleri gerçekleúme orranı (%)

Alınan ba÷ıú ve yardımlar oranı ((%)

Di÷er gelirler geerçekleúme oranı (%)

6

7

8

Yenilenen bilgissayar donanımı saayısı

Bilgisayar donanımı yenileme maaliyeti (TL)

3

4

Tahsilat veznesii baúına düúen yennileme maliyeti (T TL/tahsilat 5 veznesi) Varssa Sapma Nedenleri

Tahsilat veznesii sayısı Tahsilat veznesiindeki bilgisayar ddonanımı sayısı

1 2

Perfformans Göstergeleri

Stra atejik Amaç 4 Stra atejik Hedef 4.1. Perfformans Hedefi Harccama Birimi

%100

%100

%100

%34

%70 %100

%86

%0,1

%34

%106

%97 %91

600

6.600

11

19 19

Hedeflenen

1.016

6.100

6

19 19

Gerçekleúen

Tahsilaatı kolaylaútırıcı ve artırıcı çalıúmallar yapmak. Tahsilaat veznelerindeki bilgisayar b donanım mları yenilenecek ktir. Tahsilaat veznelerindeki bilgisayar b donanım mları yenilenecek ktir. Stratejii Geliútirme Daireesi Baúkanlı÷ı, Billgi øúlem Dairesi Baúkanlı÷ı B

Teúebbüs ve mü ülkiyet gelirleri geerçekleúme oranı (%) (

5

Varssa Sapma Nedenleri

Gelir bütçesi gerçekleúme oranı ((%) Vergi gelirleri gerçekleúme g oranıı (%)

3 4

169,3%

92,4%

54,5%

Baúarı Seviyesi

86,0%

0,1%

34,0%

311,8%

138,6% 91,0%

Mali hizzmetlerde verimliili÷i ve etkinli÷i arrtırmak. 2010-20014 yılları arasınd da gelir ve gider bütçesi b gerçekleúm me oranları artırılaacaktır. Gelir büütçesi gerçekleúem me oranı %70’e çııkarılacaktır. Mali Hiizmetler Dairesi Baúkanlı÷ı B Baúarı Perfformans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleúen Seviyesi 1 Gelir bütçesi bü üyüklü÷ü (TL) 102.687.000 102.687.000 2 Toplam gelir geerçekleúme rakamlları (TL) 71.590.400 99.954.420 139,6%

Stra atejik Amaç 3 Stra atejik Hedef 3.4. Perrformans Hedefii 3.4.1. Harccama Birimi

69,3%

-7,6%

-45,5%

H Hedef Sapma

-14,0%

-99,9%

-66,0%

211,8%

Yüksek

Yüksek

Orta

Peerformans Seviyesi

Yüksek

Düúük

Düúük

Yüksek

Yüksek Yüksek

Yüksek

39,6% 38,6% -9,0%

P Performans Seviyesi

Hedef Sapma


148

Tahsiilat vezneleri tek tip, t standart hale getirilecektir. g Mali Hizmetler Dairesii Baúkanlı÷ı

Perfformans Hedefi Harccama Birimi

110.000

Bankalarda yapıılan ödeme sayısı

ønternetle yapılaan ödeme sayısı

Tahsilat vezneleeri dıúında yapılann toplam ödeme saayısı

Tahsilat vezneleeri ile yapılan ödeeme oranı (%)

Tahsilat vezneleeri dıúında yapılann ödeme oranı (%)

4

5

6

7

8

Varssa Sapma Nedenleri

120.000

PTT veznelerind de yapılan ödemee sayısı

3

32,5%

67,5%

410.000

180.000

850.000

Tahsilat vezneleerinde yapılan ödeeme sayısı

2

1.260.000

Bir yıl içinde yaapılan ödeme sayıısı

1

34,7%

65,3%

405.646

64.321

155.409

185.916

762.660

1.168.306

Gerçekleúen

10

93,7%

96,7%

101,1%

58,5%

129,5%

103,3%

89,7%

Baúarı Seviyesi

Mali H Hizmetler Dairesii Baúkanlı÷ı

Harccama Birimi Hedeflenen

ønternnet ve otomatik öd deme talimatı vereen abone sayısı arrtırılacaktır.

Perfformans Hedefi

Perfformans Göstergeleri

ønternnet ve otomatik öd deme talimatı vereen abone sayısının n sürekli artırılmaası sa÷lanacaktır.

200,2%

Stra atejik Hedef 4.4.

9.082

18.181

45,5%

Baúarı Seviyesi

Tahsilatı kolaylaútırıcı ve artırıcı çalıúmaalar yapmak.

45.412

5

19

200.000

11

19

Gerçekleúen

Stra atejik Amaç 4

Standart hale geetirme maliyeti (T TL) Tahsilat veznesii baúına düúen staandart hale getirmee maliyeti 4 (TL/tahsilat vezznesi) Varssa Sapma Nedenleri

Standart hale geetirilen tahsilat vezznesi sayısı

2

3

Tahsilat veznesii sayısı

1

Hedeflenen

Tahsiilat vezneleri tek tip, t standart hale getirilecektir. g

Stra atejik Hedef 4.2.

Perfformans Göstergeleri

Tahsiilatı kolaylaútırıcı ve artırıcı çalıúmalar yapmak.

Stra atejik Amaç 4

-6,3%

-3,3%

1,1%

-41,5%

29,5%

3,3%

-10,3%

H Hedef Sapma

100,2%

-54,5%

H Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Orta

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Yüksek

Düúük

P Performans Seviyesi


149

Veri iletimi hızıındaki artıú oranı ((%)

2

Varssa Sapma Nedenleri

Veri iletim hızı

1

Perfformans Göstergeleri

%100

100 Mbit

Hedeflenen

%100

100 Mbit

Gerçekleúen

100%

100%

Baúarı Seviyesi

0%

0%

Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Bilgi øúlem Dairesi Baúúkanlı÷ı

Harccama Birimi

Yüksek

ønternnet eriúim hızı 100 0 Mbit’e çıkarılacaktır.

-20,0%

Düúük

Perfformans Hedefi 5.3.1. 5

80,0%

-100,0%

Yüksek

2010--2014 yılları arasıında birimler arasındaki, di÷er ku urumlarla ve ulusaal internet a÷ı ilee veri iletiúim altyyapısını daha hızlı vve güvenilir hale getirilecektir. g

%80

0,0%

2,6%

Orta

Stra atejik Hedef 5.3.

%100

-

102,6%

-20,4%

Bilgi iúlem teknolojisin ni geliútirmek ve birimler b arası enteegrasyonu sa÷lamak

Yazılım tamamllanma oranı (%)

4

54

40

79,6%

P Performans Seviyesi

Stra atejik Amaç 5

Uygulamaya alıınan modül sayısı

3

39

43

Hedef Sapma

.

Bitirilen program m sayısı

2

54

Baúarı Seviyesi

Varssa Sapma Nedenleri

øhtiyaç duyulan program sayısı

1

Perfformans Göstergeleri

Gerçekleúen

Bilgi øúlem Dairesi Baúúkanlı÷ı

Harccama Birimi Hedeflenen n

2010-22011 yılları arasında bilgisayar yazılım mları ve Abone Yöneetim sistemi günüm müz teknolojisi ile uyyumlu hale getirileccektir. Yeni abone yönetim sisstemi yazılımı olu uúturulacaktır.

Stra atejik Hedef 5.1.

Perfformans Hedefi

Bilgi iúlem teknolojisin ni geliútirmek ve birimler b arası enteegrasyonu sa÷lam mak

Stra atejik Amaç 5


150

Domain kontroll sistemine ba÷lı bbilgisayar sayısı

Domain kontroll sistemi kurma m maliyeti (TL)

Firewall sistemiinin güncellenme oranı (%)

2

3

4

SCADA’nın enttegre edilme oranı (%)

2

Varssa Sapma Nedenleri

GIS'in entegre edilme e oranı (%)

1

%100

%100

Hedeflenen n

%60

%70

Gerçekleúen

10

60,0%

70,0%

Baúarı Seviyesi

-40,0%

-30,0%

Hedef Sapma

Bilgi øúlem Dairesi Baúúkanlı÷ı

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

Abone Yönetim Sistem mi, Co÷rafi Bilgi Sistemi S (CBS) ve SCADA arasındaaki entegrasyon saa÷lanacaktır.

Perfformans Hedefi

0,0%

0,0%

-100,0%

-0,3%

Abone Yönetim Sistem mi, Co÷rafi Bilgi Sistemi S (CBS) ve SCADA arasındaaki entegrasyon saa÷lanacaktır.

100,0%

100,0%

0,0%

99,7%

Stra atejik Hedef 5.4.

%100

15.000

-

359

Bilgi iúlem teknolojisin ni geliútirmek ve birimler b arası enteegrasyonu sa÷lamaak

%100

15.000

360

360

Hedef Sapma

Stra atejik Amaç 5

Varssa Sapma Nedenleri

Otomasyon sisteemine ba÷lı bilgissayar sayısı

1

Baúarı Seviyesi

Orta

Orta

P Performans Seviyesi

Yüksek

Yüksek

Düúük

Yüksek

P Performans Seviyesi

Bilgi øúlem Dairesi Baúúkanlı÷ı

Harccama Birimi Gerçekleúen

Domaain kontrol sistem mini kurmak ve fireewall sistemini gü üncellemek.

Perfformans Hedefi 5.3.2. 5

Hedeflenen

2010--2014 yılları arasın nda birimler arasıındaki, di÷er kuru umlarla ve ulusal internet i a÷ı ile verri iletiúim altyapıssını daha hızlı vve güvenilir hale getirilecektir. g

Stra atejik Hedef 5.3.

Perfformans Göstergeleri

Bilgi iúlem teknolojisin ni geliútirmek ve birimler b arası enteegrasyonu sa÷lamak

Stra atejik Amaç 5


151

%2,8

Uygulama yazıllımlarından faydalanan abone oranıı (yazılımlardan yararlanan abon ne sayısı/toplam abbone sayısı)

3

Toplam abone sayısı s

e-diski sistemin nden yararlanan abbone oranı (%)

2

3

Varssa Sapma Nedenleri

e-diski sistemin nden yararlanan abbone sayısı

1

%13

185.000

24.700

Hedeflenen n

%11

187.749

20.379

Gerçekleúen

84,6%

82,5%

Baúarı Seviyesi

-15,4%

-17,5%

Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Bilgi øúlem Dairesi Baúúkanlı÷ı

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

e-diskki sisteminden yarrarlanan abone oraanını %12,8’den %13’e % çıkarmak.

Perfformans Hedefi 5.5.2. 5

Yüksek

Yüksek

Yüksek

2010--2014 yılları arasın nda vatandaúa dah ha hızlı, kolay, úeffaf, ekonomik, güvenilir g ve her yeerden eriúilebilir ee-diski uygullamaları geliútirileecektir.

0,7%

5,0%

0,0%

Stra atejik Hedef 5.5.

100,7%

105,0%

100,0%

P Performans Seviyesi

Bilgi iúlem teknolojisin ni geliútirmek ve birimler b arası enteegrasyonu sa÷lamak

%2,82

5.302

%100

Hedef Sapma

Stra atejik Amaç 5

Varssa Sapma Nedenleri

5.050

Uygulama yazıllımlarından faydalanan abone sayıssı

2

%100

e-diski portalı güncelleme g oranı ((%)

1

Baúarı Seviyesi

Bilgi øúlem Dairesi Baúkanlı÷ı

Harccama Birimi Gerçekleúen

e-diskki portalı güncelleenecek ve uygulam ma yazılımları gelliútirilecektir.

Perfformans Hedefi 5.5.1. 5

Hedeflenen n

2010--2014 yılları arasıında vatandaúa daaha hızlı, kolay, úeeffaf, ekonomik, güvenilir g ve her yeerden eriúilebilir e-diskki uygulamaları geliútirilecektir.

Stra atejik Hedef 5.5.

Perfformans Göstergeleri

Bilgi iúlem teknolojisin ni geliútirmek ve birimler b arası enteegrasyonu sa÷lam mak

Stra atejik Amaç 5


152 71

øçme suyu sorun nu çözülen yeni m mahalle sayısı (küm mülatif)

øçme suyu sorun nu çözülen yeni m mahalle oranı (%)

Yeni mahallelerre toplam içme suuyu sistemi tesis maliyeti m (TL)

Birim yeni mahalleye içme suyu sistemi tesis maliyeti (TL)

3

4

5

6

Uygulanan proje sayısı

2

Varssa Sapma Nedenleri

Proje hazırlayan n personel sayısı

1

10

2

3

2

Gerçekleúen

10

30,0%

Baúarı Seviyesi

Elektrrik Makine Malzeeme økmal Dairesii Baúkanlı÷ı

Harccama Birimi

Hedeflenen n

10 yeni mahallenin (kö öy) elektrik tesis projesi p hazırlanacaaktır.

Perfformans Hedefi

Perfformans Göstergeleri

2010--2014 yılları arasında 40 yeni mahaallenin sondaj kuy yularının elektrik tesisleri t yapılacak ktır.

52,4%

245,8%

Stra atejik Hedef 11.2..

76.287

1.220.596 6

160,0%

øçme suyu bulunmayan n yeni mahalleleriin (köy ve mezra) içme suyu sorunllarını çözmek.

40.000

3.000.000 0

%21,3

77

16

69

Stra atejik Amaç 11

Varssa Sapma Nedenleri

10

øçme suyu sorun nu çözülen yeni m mahalle sayısı (perrformans yılı)

2

%13,3

75

øçme suyu sorun nu bulunan yeni m mahalle sayısı

1

Baúarı Seviyesi

-70,0%

Hedef Sapma

-47,6%

145,8%

60,0%

Hedef Sapma

øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı

Harccama Birimi Gerçekleúeen

2011 yılında 10 yeni mahallenin m (köy vee mezra) içme suy yu sorunu tamameen çözülecektir.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

2010--2014 yılları arasın nda 80 yeni mahaallenin (köy ve meezra) içme suyu siistemi tesis edileccektir.

Stra atejik Hedef 11.1..

Perfformans Göstergeleri

øçme suyu bulunmayan n yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunllarını çözmek.

Stra atejik Amaç 11

Düúük

P Performans Seviyesi

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi


153

øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı

Harccama Birimi

ùebeke döúeme toplam maliyeti ((TL)

ùebeke döúeme km. maliyeti (TL L)

Toplam úebeke uzunlu÷u (m.)

Döúenen úebekeenin toplam úebekke uzunlu÷una oraanı (%)

2

3

4

5

46

øçme suyu kayıp p ve kaçak oranı ((%)

3

Varssa Sapma Nedenleri

2

Fiziki kaçak kon ntrolü yapan ekip sayısı

2

10

Fiziki kaçak kon ntrolü yapılan böllge sayısı

1

Hedeflenen n

50

2

5

Gerçekleúen

33,3%

50,0%

Baúarı Seviyesi

-66,7%

-50,0%

Hedef Sapma

øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

øçme suyu kayıp ve kaççak oranı %46’ya düúürülecektir.

Perfformans Hedefi

-54,8%

-8,8%

-53,6%

2010--2014 yılları arasın nda øçme suyu kaayıp ve kaçak oran nını %51’den %40 0 düúürülecektir.

45,2%

91,2%

46,5%

Stra atejik Hedef 13.1..

%1,9

1.215.397

65.767

1.527.450

23,225

Hedef Sapma

øçme suyu úebeke sistemindeki kayıp ve kaçak oranını dü üúürerek standartlaara uygun hale gettirmek

%4,2

1.192.172

60.000

4.500.000

50

Baúarı Seviyesi

Stra atejik Amaç 13

Varssa Sapma Nedenleri

Döúenen úebekee uzunlu÷u (km.)

1

Gerçekleúen

50 km m. úebeke döúeneccektir.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

øhtiyaaç duyulan 200 km m. lik úebeke döúeenecektir.

Stra atejik Hedef 12.2..

Perfformans Göstergeleri

ømaraa yeni açılan bölgeelerin içme suyu projelerini p yapmak k ve úebeke döúem mek.

Stra atejik Amaç 12

Düúük

Düúük

P Performans Seviyesi

Düúük

Yüksek

Düúük

P Performans Seviyesi


154 %5,5

Tamamlanan deeponun hacminin ttoplam rezerv haccmine oranı (%) (kümülatif)

4

Çevre duvarının n tamamlanma oraanı (%)

2

Varssa Sapma Nedenleri

Çevre duvarının n uzunlu÷u (metree)

1

%100

2.000

-

-

Gerçekleúen

11

0,0%

0,0%

Baúarı Seviyesi

-100,0%

-100,0%

Hedef Sapma

øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı

Harccama Birimi Hedeflenen n

3 adett deponun çevre koruma k duvarı inúa edilecektir.

Perfformans Hedefi

Perfformans Göstergeleri

4 adett deponun çevre koruma k duvarı inúa edilecektir.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Stra atejik Hedef 14.3..

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

øçmessuyu rezerv kapasitesini artırmak vee depolardaki gerekli inúaat, izolasy yon vb. çalıúmalaarı tamamlamak.

%5,5

%5,8

135.000

7.500

Hedef Sapma

Stra atejik Amaç 14

Varssa Sapma Nedenleri

%5,9

Artan kapasite oranı o (%)

3

135.000

Tüm depoların rezerv r kapasitesi ((m3)

2

7.500

Tamamlanan deepo kapasitesi (m33)

1

Baúarı Seviyesi

Düúük

Düúük

P Performans Seviyesi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı

Harccama Birimi Gerçekleúen

1 adett deponun (DY.3.3.) inúaatı tamamlanacaktır.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

ønúaattı yarım kalan 3 adet depoyu tamam mlayarak toplam rezerv r kapasitesi 122.500 1 m3’ten 16 64.500 m3’e çıkarıılacaktır.

Stra atejik Hedef 14.1..

Perfformans Göstergeleri

øçmessuyu rezerv kapasitesini artırmak vee depolardaki gerekli inúaat, izolasy yon vb. çalıúmalaarı tamamlamak.

Stra atejik Amaç 14


155

øçme suyu úebek kesine uygulanan CBS oranı (%)

CBS uygulayan n personel sayısı

3

4

1

1

%32

406.000

1.270.000 0

100,0%

106,8% 0,0%

6,8%

Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Toplam çelik haat uzunlu÷u (km.)

Katodik korumaa oranı (%)

2

3

4 Birim katodik koruma k maliyeti (kkm./TL) Varssa Sapma Nedenleri

Katodik korumaası yapılan çelik hhat uzunlu÷u (km.)

1.563

%100

128

128

-

0

0

0

0,0%

0,0%

-100,0%

-100,0%

Düúük

Düúük

Mevccut isale hattını ve içme suyu úebekesini rehabalite ettmek. 2014 yılı sonuna kadarr ana isale, depolarr arası ba÷lantı vee úebekedeki 128 km. k uzunlu÷undaki çelik boruların katodik korum ma çalıúmaları tam mamlanacaktır. Ana isaale, depolar arası ba÷laantı ve úebekedeki 64 km. uzunlu÷undaki çeelik boruların katodik koruma çalıúmaları taamamlanacaktır. øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı Baúarı Hedef P Performans Hedeflenen n Gerçekleúen Seviyesi Sapma Seviyesi

1

Perfformans Göstergeleri

Perfformans Hedefi Harccama Birimi

Stra atejik Hedef 17.1..

Stra atejik Amaç 17

Varssa Sapma Nedenleri

380.000

CBS uygulanan n úebeke uzunlu÷uu (metre)

2 %32

1.192.172 2

Toplam úebeke uzunlu÷u (metre)

1

Baúarı Seviyesi

øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı

Harccama Birimi Gerçekleúeen

øçmessuyu úebekesine %20 % oranında uygu ulanan Co÷rafi Biilgi Sistemi oranı %32’ye çıkarılaccaktır.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

2014 yılı sonuna kadar içmesuyu úebekeesine %20 oranınd da uygulanan Co÷ ÷rafi Bilgi Sistemiini %100 oranına çıkarıılacaktır.

Stra atejik Hedef 16.2..

Perfformans Göstergeleri

øçmessuyu SCADA ve GIS G sistemlerini tamamlamak.

Stra atejik Amaç 16


156

Toplam AÇB uzzunlu÷u (metre)

De÷iútirilen AÇ ÇB oranı (%)

De÷iútirilen PVC boru uzunlu÷u (metre)

Toplam PVC uzzunlu÷u (metre)

De÷iútirilen PVC oranı (%)

Birim AÇB boru u de÷iúim maliyetti (metre/TL)

Birim PVC boru u de÷iúim maliyetti (metre/TL)

2

3

4

5

6

7

8

Tasarım projesin nin tamamlanma oranı (%)

3

%100

%100

1

0

0

0

IPA P Programı kapsamın nda yürütülece÷in nden 2012 yılına ertelenmiútir. e

Zemin vd. etütleerin tamamlanma oranı (%)

2

Varssa Sapma Nedenleri

Yapılan yer tesp piti

1

Perfformans Göstergeleri

11

0,0%

0,0%

0,0%

-100,0%

-100,0%

-100,0%

Düúük

Düúük

Düúük

P Performans Seviyesi

Yeni ppompa istasyonun nun yer seçimi için n zemin vd. etütleer yapılacak ve tassarım projesi hazıırlanacaktır. Su Teesisleri Dairesi Baaúkanlı÷ı Baúarı Hedef Hedeflenen Gerçekleúen Sapma Seviyesi

Yüksek

Yüksek

Düúük

Düúük

Yüksek

Yüksek

Perfformans Hedefi Harccama Birimi

0,0%

-16,7%

-80,0%

-80,0%

0,0%

0,0%

Yeni P Pompa østasyonu yer seçimi için ettüt yapılacaktır.

100,0%

83,3%

20,0%

20,0%

100,0%

100,0%

Stra atejik Hedef 18.5..

25

30

%0,28

353.000

1.000

%2,2

88.000

2.000

Merkeezi Su Temin Sistteminin mevcut ko oúullarını iyileútirm mek, nüfus artıúın na ba÷lı olarak su ihtiyacını optimizze etmek ve bu am maçla gerekli planllamayı yapmak.

25

25

%1,4

354.000

5.000

%2,2

90.000

2.000

Stra atejik Amaç 18

Varssa Sapma Nedenleri

De÷iútirilen AÇ ÇB boru uzunlu÷u (metre)

Mevccut isale hattını vee içme suyu úebek kesini rehabalite ettmek. 2014 yılı sonuna kadarr mevcut øçmesuyu u úebekesi içindek ki 97 km. uzunlu÷ ÷undaki AÇB boru ularından 10 km.llik kısmı ve 364 kkm. uzunlu÷undak ki PVC borularınd dan 10 km.lik kısm mını PE borularla de÷iútirilecektir. Mevccut øçmesuyu úebeekesi içindeki AÇB B borularından 5 km.lik kısmı ve PVC P borularından n 5 km.lik kısmını PE borularla de÷iúttirilecektir. øçmessuyu Dairesi Baúk kanlı÷ı Baúarı Hedef Performans Hedeflenen n Gerçekleúen Seviyesi Sapma Seviyesi

1

Perfformans Göstergeleri

Harccama Birimi

Perfformans Hedefi

Stra atejik Hedef 17.2..

Stra atejik Amaç 17


157

Yeni nesil (netw work) kartlarla de÷÷iútirilen mevcut(at wave) kart sayıısı (PLC sayısı)

3

%100 %100

Trafo ve elektrik k tesisatının kurullma oranı (%)

øsale hattına ba÷ ÷lantı yapılma oraanı (%)

3

4

100,0%

62,5%

0,0%

0,0%

-37,5%

-100,0%

Yüksek

Orta

Düúük

0

0

%18,55

0

0,0%

18,6%

0,0%

-100,0%

-81,5%

-100,0%

Düúük

Düúük

Düúük

0,0% -100,0% Düúük øúletm me binası ihalesi KøK’e K gitti÷inden n Pompa østasyonu u’nun inúaatı 2012 2 yılında tamamlaanaca÷ından dolayyı performans hedeffinde sapma görüllmüútür.

%100

Pompanın kurullması oranı (%)

2

%100

Pompa østasyon nu iúletme binası tamamlanma oranı (%)

Varssa Sapma Nedenleri

5

1.250

0

P Performans Seviyesi

Merkkezi Su Temin Sistteminin mevcut koúullarını iyileútirrmek, nüfus artıúın na ba÷lı olarak su u ihtiyacını optimiize etmek ve bu am maçla gerekli plan nlamayı yapmak. Mevccut Pompa istasyonunda meydana gelebilecek g bir arızzada úehir úebekeesini besleyecek “A Acil Durumlar Poompa østasyyonu” kurulacaktırr. Acil D Durumlar Pompa østassyonunun, Pompa vee Ekipmanının Trafossu kurulacak ve mevccut øsale hattına ba÷llantısı sa÷lanacaktır. Su Teesisleri Dairesi Baaúkanlı÷ı Baúarı Hedef P Performans Hedeflenen n Gerçekleúen n Seviyesi Sapma Seviyesi

1

Perfformans Göstergeleri

Perfformans Hedefi Harccama Birimi

Stra atejik Hedef 18.9..

Stra atejik Amaç 18

5

2.000

1

Hedef Sapma

Bir addet yazılımın günccelleútirilmesi Ocaak 2012’de tamam mlanaca÷ından peerformans hedefinde sapma meydanna gelmiútir.

Fiber optik kabllo ile de÷iútirilen nnetwork uzunlu÷u u (metre)

2

Varssa Sapma Nedenleri

Güncelleútirilen n yazılım adedi

1

Perfformans Göstergeleri

Baúarı Seviyesi

Harccama Birimi

Perfformans Hedefi

Gerçekleúen

Su Teesisleri Dairesi Baaúkanlı÷ı

Stra atejik Hedef 18.6..

Hedeflenen n

Merkezi Su Temin Sistteminin mevcut ko oúullarını iyileútirrmek, nüfus artıúın na ba÷lı olarak su u ihtiyacını optimize etmek ve bu am maçla gerekli planllamayı yapmak. Mevccut Arıtma Tesisin nde iúletme koúulları iyileútirilecekttir. (Rutin servis bakımları b yapılacaak, yazılım ve SCA ADA projesi geliútiirilecek ve uygulaanacaktır) Pomppa østasyonundaki mevcut yazılım güncelleútirilecek g ve eski tip otomaasyon sistemi (atw way kart ve kablolaar) yeni tip otomaasyon sistemi (nettwork kart ve fibeer optik kablo) ile de÷iútirilecektir.

Stra atejik Amaç 18


158

Yapılan kimyasal analiz sayısı

Yapılan bakteriyyolojik analiz sayyısı

Analiz yapan peersonel sayısı

2

3

4 20.000 1.667 -

2

12

12

12

2

12

12

12

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Yapılan kimyasal analiz sayısı

Yapılan bakteriyyolojik analiz sayyısı

Analiz yapan peersonel sayısı

2

3

4

5 Toplam analiz maliyeti m (TL) 6 Birim analiz maaliyeti (TL/analiz sayısı) 7 Analiz sonuçlarınna göre yapılan düzeenleme sayısı (veya uyarı sayısı) Varssa Sapma Nedenleri

Yapılan fiziksell analiz sayısı

20.000 1.667 -

2

12

12

12

2

24

24

12

11

100,0%

200,0%

200,0%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

Su kaaynaklarının sürdü ürülebilir bir úekillde etkin ve verim mli su yönetimini sa÷lamak s Gözeli su havzasında fiziksel, f kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaaktır. Gözeli su havzasında her mevsim su numuneelerinin alınarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik b analizzler yapılacaktır. Su Teesisleri Dairesi Baaúkanlı÷ı Baúarı Hedeflenen n Gerçekleúen n Hedef Sapma Seviyesi

1

Perfformans Göstergeleri

Stra atejik Amaç 19 Stra atejik Hedef 19.4.. Perfformans Hedefi Harccama Birimi

5 Toplam analiz maliyeti m (TL) 6 Birim analiz maaliyeti (TL/analiz sayısı) 7 Analiz sonuçlarrına göre yapılan ddüzenleme sayısı (veya uyarı sayısıı) Varssa Sapma Nedenleri

Yapılan fiziksell analiz sayısı

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Performans Seviyesi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Su kaaynaklarının sürdü ürülebilir bir úekillde etkin ve verim mli su yönetimini sa÷lamak s Diclee su havzasında fizziksel, kimyasal ve v bakteriyolojik analizler a yapılacakktır. Dicle baraj gölü havzasınnda her mevsim su numunelerinin n alınaarak fiziksel, kimyassal ve bakteriyolojikk analizler yapılacakktır. Su Teesisleri Dairesi Baaúkanlı÷ı Baúarı Performans Hedeflenen n Gerçekleúen n Hedef Sapma Seviyesi Seviyesi

1

Perfformans Göstergeleri

Stra atejik Amaç 19 Stra atejik Hedef 19.2.. Perfformans Hedefi Harccama Birimi


159

Yapılan bakteriyyolojik analiz sayyısı

Yapılan kimyasal analiz sayısı

Standartlara uym mayan fiziksel anaaliz sonucu

Standartlara uym mayan bakteriyoloojik analiz sonucu u

Standartlara uym mayan kimyasal aanaliz sonucu

2

3

4

5

6

TÜRKAK denetim mleri sonucunda uyygun hale getirilen durum d sayısı

Varssa Sapma Nedenleri

1

22

Hedeflenen

19

Gerçekleúen n

86,4%

Baúarı Seviyesi

-13,6%

Hedef Sapma

Yüksek

Performans Seviyesi

Su Teesisleri Dairesi Baaúkanlı÷ı

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

TÜRK KAK denetimi so onucu laboratuar akreditasyonu a sa÷llanacaktır.

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Perfformans Hedefi

0,0%

0,0%

0,0%

131,3%

23,3%

131,3%

Türk Akreditasyon Ku urumundan (TURK KAK) akredite beelgesi alınacaktır.

100,0%

100,0%

100,0%

231,3%

123,3%

231,3%

Stra atejik Hedef 20.1..

3 4

0

0

0

1.850

986

1.850

Performans Seviyesi

øçme ve kullanma suy yu ile ilgili yönetm meliklerdeki bütünn parametrelerin analizleri eksiksizz yapmak ve yapıılan analizlerin uluslaararası düzeyde gü üvenilirli÷ini sa÷llamak

3 4

0

0

0

800

800

800

Hedef Sapma

Stra atejik Amaç 20

7 Bakteriyolojik analiz a yapan persoonel sayısı 8 Kimyasal analizz yapan personel ssayısı Varssa Sapma Nedenleri

Yapılan fiziksell analiz sayısı

Su kaaynaklarının sürdü ürülebilir bir úekillde etkin ve verim mli su yönetimini sa÷lamak s ùebekke suyu fiziksel, bakteriyolojik b ve kimyasal k analizlerrle takip edilecekttir. ùebekke suyu fiziksel, bakteriyolojik b ve kimyasal k analizlerrle takip edilecekttir. Su Teesisleri Dairesi Baaúkanlı÷ı Baúarı Hedeflenen n Gerçekleúen n Seviyesi

1

Perfformans Göstergeleri

Stra atejik Amaç 19 Stra atejik Hedef 19.5.. Perfformans Hedefi Harccama Birimi


160

Kontrol edilen úebeke ú oranı (%)

Tespit edilen muayene m bacası sayyısı

Etiket çakılan baca b sayısı

Koordinatı alınan baca sayısı

Bilgileri alınan baca sayısı

GIS veritabanınna iúlenen baca saayısı

GIS veritabanınna iúlenen veri yüzzdesi (%)

3

4

5

6

7

8

9

Ortalama birim úebeke döúeme m maliyeti (TL/metree)

2

Varssa Sapma Nedenleri

Döúenecek úebeeke miktarı (metree)

1

120

60.000

Hedeflenen n

57,90

64.000

Gerçekleúen

11

207,3%

106,7%

Baúarı Seviyesi

107,3%

6,7%

Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Kanallizasyon Dairesi Baúkanlı÷ı B

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

Kent içinde 6 km. kanaalizasyon úebekesii döúenecektir.

Perfformans Hedefi 21.3.2. 2

-18,0%

-15,6%

-15,6%

2,7%

8,3%

-30,2%

-45,8%

-38,0%

Kent içinde 100 km. vee Çarıklı ve Ba÷ıvvar’da 60 km. kannalizasyon úebekessi döúenecektir.

82,0%

84,4%

84,4%

102,7%

108,3%

69,8%

54,2%

62,0%

Stra atejik Hedef 21.3..

10

%67,9

20.250

20.250

29.790

16.250

20.250

%42,6

341

Kentssel geliúime paraleel atıksu sisteminii geniúletmek ve sistemin s daha etkiin ve verimli çalıúmasını sa÷lamak.

15

%82,8

24.000

24.000

29.000

15.000

29.000

%78,6

550

Stra atejik Amaç 21

10 GIS için çalıúann personel sayısı Varssa Sapma Nedenleri

Kontrol edilen úebeke ú uzunlu÷u (km.)

2

Kentssel geliúime paralel atıksu sistemini geniúletmek ve sistemin s daha etkiin ve verimli çalıúúmasını sa÷lamak. Kanaalizasyon úebeke bilgileri b %100 oraanında GIS ortamıına alınacaktır. Kanaalizasyon úebeke bilgileri b %80 orannında GIS ortamınna alınacaktır. Kanaalizasyon Dairesi Baúkanlı÷ı B Baúarı Performans Perfformans Göstergeleri Hedeflenen n Gerçekleúen n Hedef Sapma Seviyesi Seviyesi 1 Toplam úebeke uzunlu÷u (km.) 700 799

Stra atejik Amaç 21 Stra atejik Hedef 21.1.. Perfformans Hedefi Harccama Birimi


161

%17,1

Temizlenen úebbekenin oranı (%)

ùebeke temizli÷÷inde çalıúan personel sayısı

ùebeke tıkanıkllı÷ı arıza sayısı

ùebeke tıkanıkllı÷ı arıza sayısındaaki azalma/artma oranı (%)

3

4

5

6

øhale süreci tam mamlanma oranı (% %)

Varssa Sapma Nedenleri

1

%100

Hedeflenen n

%100

Gerçekleúen

%100

Baúarı Seviyesi

%0

Hedef Sapma

Yüksek

P Performans Seviyesi

Kanalizzasyon Dairesi Baaúkanlı÷ı

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

Avrupaa Birli÷i hibe fonu u (IPA) deste÷indee biyolojik arıtma tesisi ihale sürecii tamamlanacaktırr.

Yüksek

Yüksek

Perfformans Hedefi

42,0%

2,0%

Yüksek

Yüksek

Biyolojjik arıtma tesisi yaapılacaktır.

142,0%

102,0%

11,1%

23,4%

Stra atejik Hedef 22.1..

-%7,1

13.412

111,1%

123,4%

P Performans Seviyesi

Kentsell atıksuyun insan ve çevre sa÷lı÷ınaa zarar vermeden daha ekonomik, verimli v ve etkin biir úekilde bertaraff edilmesini sa÷lamaak.

-%5

13.680

16

%19,0

148.120

799.000

Hedef Sapma

Stra atejik Amaç 22

Varssa Sapma Nedenleri

120.000

Temizlenen úebbeke uzunlu÷u (m.)

2

24

700.000

Toplam úebeke uzunlu÷u (m.)

1

Baúarı Seviyesi

Kanallizasyon Dairesi Baúkanlı÷ı B

Harccama Birimi Gerçekleúen

Kanallizasyon úebeke tııkanıklı÷ı arızalarıı %5 azaltılacaktır.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

Kanallizasyon úebeke tııkanıklı÷ı arızalarıı sürekli azaltılacaaktır.

Stra atejik Hedef 21.5..

Perfformans Göstergeleri

Kentssel geliúime paraleel atıksu sisteminii geniúletmek ve sistemin s daha etkin ve verimli çalıúmasını sa÷lamak.

Stra atejik Amaç 21


162

Yıllık numune alma a sayısı

Endüstriyel atıkksu üreten iúletme sayısı

Numune alma ve v denetim personneli sayısı

Personel baúına düúen denetim saayısı (adet/yıl)

Personel baúına düúen numune allma sayısı (adet/yııl)

2

3

4

5

6

Verilen toplam abone sayısı

2

Varssa Sapma Nedenleri

Toplam abone sayısı s

1

6.000

185.301

Hedeflenen n

8.060

187.755

Gerçekleúen

11

134,3%

101,3%

Baúarı Seviyesi

34,3%

1,3%

Hedef Sapma

Abone øúúleri Dairesi Baúkaanlı÷ı

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

Abone saayısı 6.000 artırılaacaktır.

Perfformans Hedefi

-100,0%

-100,0%

Kentin geeliúimine paralel olarak o abone sayısını 2014 yılı sonuuna kadar 171.000’den 200.000’e çıkarılacaktır. ç

0,0%

0,0%

Stra atejik Hedef 24.1..

-

-

-

7

-

-

Abone hiizmetlerini daha etkin e ve verimli haale getirmek.

75

100

1

7

75

100

Hedef Sapma

Stra atejik Amaç 24

Varssa Sapma Nedenleri

Yıllık denetim sayısı s

1

Baúarı Seviyesi

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Düúük

Düúük

P Performans Seviyesi

Kanalizzasyon Dairesi Baaúkanlı÷ı

Harccama Birimi Gerçekleúen

Endüstrriyel atıksu üreten n iúletmelerden nuumune alınacak vee denetlenecektir.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

Endüstrriyel atıksu denetiim sistemini geliúttirilecektir.

Stra atejik Hedef 22.4..

Perfformans Göstergeleri

Kentsell atıksuyun insan ve çevre sa÷lı÷ınaa zarar vermeden daha ekonomik, verimli v ve etkin biir úekilde bertaraff edilmesini sa÷lamaak.

Stra atejik Amaç 22


163

2,40% 2,32%

Yıllık øtiraz orannı (%) (øtiraz sayıısı/okuma sayısı)

Aylık øtiraz orannı (%) (aylık øtiraz sayısı/abone say yısı)

øtirazları çözüm mleyici personel saayısı

Çözümleyici personel baúına düúen itiraz sayısı

5

6

7

8

Toplam sayaç saayısı (abone sayıssı)

De÷iútirilen sayaç oranı (Perform mans yılı)

De÷iútirilen sayaç oranı (Kümülaatif)

4

5

6

Varssa Sapma Nedenleri

50.784

Kümülatif de÷iúútirilen sayaç sayısı

3

27,41%

6,75%

185.301

12.500

De÷iútirilen sayaç sayısı

2

2

Sayaç de÷iúimi yapan personel saayısı

Hedeflenen

38,55

11,50

187.755

72.388

21.604

2

Gerçekleúen

10.169

6

2,70%

2,81%

5.085

61.015

2.167.349 187.755

Gerçekleúen

Abone hiizmetlerini daha etkin ve verimli haale getirmek. 2014 yılı sonuna kadar 52.000 adet sayacın de÷iúimi sa÷lanaccaktır. 12.500 saayacın de÷iúimi yaapılacaktır. Abone øúleri Dairesi Baúkaanlı÷ı

8.590

1

Perfformans Göstergeleri

Stra atejik Amaç 24 Stra atejik Hedef 24.3.. Perfformans Hedefi Harccama Birimi

Varssa Sapma Nedenleri

4.295

Aylık øtirazda bulunan b abone sayyısı

4

6

51.540

Yıllık øtirazda bulunan b abone sayyısı

3

2.143.562 185.301

Bir yılda okunann abone sayısı Toplam abone sayısı s

Hedeflenen

Abone hiizmetlerini daha etkin e ve verimli haale getirmek. 2014 yılıı sonuna kadar abo onelerden gelen ittiraz yüzdesi %2’yye düúürülecektir. Abonelerrden gelen itiraz yüzdesi y %2.40’a düúürülecektir. d Abone øúúleri Dairesi Baúkaanlı÷ı

1 2

Perfformans Göstergeleri

Stra atejik Amaç 24 Stra atejik Hedef 24.2.. Perfformans Hedefi Harccama Birimi

140,6%

170,4%

142,5%

172,8%

Baúarı Seviyesi

84,5%

0,0%

0,0%

84,5%

84,5%

Baúarı Seviyesi

40,6%

70,4%

42,5%

72,8%

Hedef Sapma

-15,5%

-100,0%

-100,0%

-15,5%

-15,5%

Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Yüksek

Düúük

Düúük

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi


164

Yapılan güncellleme sayısı

Kümülatif güncelleme sayısı

Toplam abone sayısı s

Yapılan güncellleme oranı (Perforrmans yılı)

Yapılan güncellleme oranı (Kümüülatif)

Personel baúına düúen güncellem me sayısı

2

3

4

5

6

7

Açma/Keesme oranı %70,17’ye çıkarılacaktıır.

Abone øúúleri Dairesi Baúkaanlı÷ı

Perfformans Hedefi

Harccama Birimi

Yapılan açma saayısı

Açma/Kesme orranı

Kesme yapılan abone a oranı (Kesm me sayısı/Abone sayısı) s

2

3

4

Varssa Sapma Nedenleri

Yapılan kesme sayısı s

1

7,6%

70,17%

10.000

14.250

Hedefleneen

Açma/Keesme oranı %72’y ye çıkarılacaktır.

Stra atejik Hedef 24.5..

Perfformans Göstergeleri

Abone hiizmetlerini daha etkin e ve verimli haale getirmek.

10.000

50,7%

10,8%

185.301

94.000

20.000

2

Stra atejik Amaç 24

Varssa Sapma Nedenleri

Güncelleme yappan personel sayıssı

Hedefleneen

Abone hiizmetlerini daha etkin e ve verimli haale getirmek. 120.000 aabonenin sözleúm me bilgileri güncellenecektir. 20.000 abbonenin sözleúmee bilgileri güncelleenecektir. Abone øúúleri Dairesi Baúkaanlı÷ı

1

Perfformans Göstergeleri

Perfformans Hedefi Harccama Birimi

Stra atejik Amaç 24 Stra atejik Hedef 24.4..

8,59%

60,04%

9.685

16.131

Gerçekleúen

7.802

47,7%

8,3%

187.755

89.603

15.603

2

Gerçekleúen n

12

88,5%

0,0%

96,9%

88,3%

Baúarı Seviyesi

78,0%

94,1%

76,9%

95,3%

78,0%

Baúarı Seviyesi

-11,5%

-100,0%

-3,2%

-11,7%

Hedef Sapma

-22,0%

-5,9%

-23,1%

-4,7%

-22,0%

Hedef Sapma

Yüksek

Düúük

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Orta

Yüksek

Orta

Yüksek

Orta

P Performans Seviyesi


165

Okunan aabone oranı %96,4 4’e çıkarılacaktır..

Abone øúúleri Dairesi Baúkaanlı÷ı

Perfformans Hedefi

Harccama Birimi

Yıllık okunmasıı gereken abone sayısı

Yıllık okunan abbone sayısı

Okunan abone oranı o

2

3

4

-

Vatandaútan perrsonel ile ilgili gelen úikayet sayısı

4

Varssa Sapma Nedenleri

16

Personel baúına düúen e÷itim saatti

3

80

Verilen e÷itim saati s

2

5

E÷itim alan perssonel sayısı

1

Hedeflenen n

20

140

7

Gerçekleúen

125,0%

175,0%

Baúarı Seviyesi

25,0%

75,0%

Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Basın Yaayın ve Halkla øliúúkiler Müdürlü÷ü

Harccama Birimi

Perfformans Göstergeleri

Halkla iliiúkiler personelinee diksiyon, halklaa iliúkiler, bilgisayyar, iletiúim vb. koonularda ortalamaa 80 saat e÷itim veerilecektir.

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Perfformans Hedefi

-0,2%

1,1%

1,3%

P Performans Seviyesi

Her yıl halkla iliúkiler perssoneline ortalama 80 saat e÷itim veerilecektir.

99,8%

101,1%

101,3%

Hedef Sapma

Stra atejik Hedef 25.1..

%96,20

2.167.349

2.253.000

187.755

Baúarı Seviyesi

Vatandaúúa daha iyi bir halk kla iliúkiler hizmeeti vermek.

%96,4

2.143.5622

2.223.6122

185.301

Gerçekleúen

Stra atejik Amaç 25

Varssa Sapma Nedenleri

Toplam abone sayısı s

1

Hedefleneen

Okunan aabone oranı %98’e çıkarılacaktır.

Stra atejik Hedef 24.6..

Perfformans Göstergeleri

Abone hiizmetlerini daha etkin e ve verimli haale getirmek.

Stra atejik Amaç 24


166 -%13,0

Personel baúına düúen bildirim saayısı

Direkt bildirim uygulamasına u vattandaútan gelen úikayet sayısı

Direkt bildirim memnuniyet orannı (%)

Yapılan toplam bildirim sayısı

Kayıt altına alınnan (bildirimi mükkerrer olmayan) arıza sayısı

Toplam bildirim m sayısındaki artıúú/azalıú oranı (%)

Toplam kayıt alltına alınan bildiriim sayısındaki artııú/azalıú oranı (%))

4

5

6

7

8

9

10

Varssa Sapma Nedenleri

4.250

Direkt gelen bildirim sayısı

3

-%5,6

20.000

%100

-

4.500

18.000

4

Direkt ba÷lantı yapılan birim sayyısı

2

10

ølgili birimlerdee Alo 185 hattındaa çalıúan personel sayısı

1

+%8,8

+%100,3

4.624

40.057

%100

-

3.515

28.122

3

8

12

128,0%

75,0%

80,0%

Baúarı Seviyesi

28,0%

-25,0%

-20,0%

Hedef Sapma

Yüksek

Orta

Yüksek

P Performans Seviyesi

Basın Yaayın ve Halkla øliúúkiler Müdürlü÷ü

Harccama Birimi Gerçekleúen

ALO 1855 telefon hattıyla gelen g bildirimlerinn ilgili birimlere (Su, ( Kanal, Abonee, Kaçak) direkt eriúimi e sa÷lanacakktır.

Performans Hedefi

Hedeflenen n

2010-20114 yılları arasındaa ALO 185 telefonn hattıyla gelen bildirimlerin ilgili birimlere b (Su, Kannal, Abone, Kaçakk) direkt eriúimi saa÷lanacaktır.

Stra atejik Hedef 25.2

Perfformans Göstergeleri

Vatandaúúa daha iyi bir halk kla iliúkiler hizmeeti vermek.

Stra atejik Amaç 25


167

Da÷ıtılan materyyal sayısı

Da÷ıtılan materyyal oranı (%)

Da÷ıtılan tanıtım m materyal miktarrının il nüfusa oraanı (%)

2

3

4

Gezi düzenlenenn ö÷renci sayısı

øldeki toplam ilkkö÷retim ö÷renci sayısı

Geziye katılan ö÷renci ö oranı (%)

Birim gezi maliyeti (Gezi toplam m maliyeti/Adet)

2

3

4

5

Varssa Sapma Nedenleri

Düzenlenen gezzi sayısı

1

7

0,28%

177.286

500

4

0,33%

177.286

600

8

Gerçekleúen

117,9%

100,0%

120,0%

200,0%

Baúarı Seviyesi

Basın Yaayın ve Halkla øliúúkiler Müdürlü÷ü

Harccama Birimi Hedeflenen n

ølkö÷retim m ö÷rencilerine yönelik y 4 kez içmeesuyu ve atıksu tesislerine gezi düzenlenecektir.

Perfformans Hedefi

Perfformans Göstergeleri

øçmesuyuu ve atıksu tesislerine gezi ve e÷itim m amaçlı program mlar hazırlayıp düzzenlenecektir.

40,0%

100,0%

40,0%

40,0%

Stra atejik Hedef 26.2..

%8,8

%100

80.000

80.000

Kurum hhizmetlerini daha iyi i bir úekilde Kam muya tanıtmak vee bilinçlendirme çaalıúmaları yapmakk.

%22

%100

200.000

200.000

Stra atejik Amaç 26

Varssa Sapma Nedenleri

Hazırlanan mateeryal sayısı

1

Baúarı Seviyesi

17,9%

0,0%

20,0%

100,0%

Hedef Sapma

-60,0%

0,0%

-60,0%

-60,0%

Hedef Sapma

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

P Performans Seviyesi

Düúük

Yüksek

Düúük

Düúük

P Performans Seviyesi

Basın Yaayın ve Halkla øliúúkiler Müdürlü÷ü

Harccama Birimi Gerçekleúen

Kurumu tanıtmaya yönelik k ortalama 200.0000 adet bilinçlendiirme materyali haazırlanacak ve da÷÷ıtılacaktır.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

Kurumu tanıtmaya yönelik k her yıl ortalama 300.000 adet biliinçlendirme materryali hazırlanacakk ve da÷ıtılacaktır..

Stra atejik Hedef 26.1..

Perfformans Göstergeleri

Kurum hhizmetlerini daha iyi i bir úekilde Kam muya tanıtmak vee bilinçlendirme çaalıúmaları yapmakk.

Stra atejik Amaç 26


168

Envanteri çıkarıılan toplam yayın sayısı

Envanteri çıkarıılan yayın oranı (% %)

2

3

Varssa Sapma Nedenleri

Kurum tarafındaan yayınlanan topplam yayın sayısı

1

100%

15

15

33%

5

5

12

33,0%

33,3%

33,3%

Baúarı Seviyesi

-67,0%

-66,7%

-66,7%

Hedef Sapma

Basın Yaayın ve Halkla øliúúkiler Müdürlü÷ü

Harccama Birimi Gerçekleúen

Kurum taarafından yayınlan nmıú bütün yayınlların envanter çalııúması yapılacaktıır.

Perfformans Hedefi

Hedeflenen n

2014 yılıına kadar Kurum tarafından t yayınlaanmıú bütün yayınnların envanter çalıúması yapılacakttır.

Stra atejik Hedef 26.3..

Perfformans Göstergeleri

Kurum hhizmetlerini daha iyi i bir úekilde Kam muya tanıtmak vee bilinçlendirme çaalıúmaları yapmakk.

Stra atejik Amaç 26

Düúük

Düúük

Düúük

Peerformans Seviyesi


3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi DİSKİ, 2009 yılında 2010-2014 yılı Stratejik Planını hazırlamış ve 27 Stratejik Amaç, 88 Stratejik Hedef belirlemiştir. 2011 yılı Performans Programı, 57 performans hedefi ve 264 performans göstergesinden oluşmaktadır. Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını veya ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmede performans göstergeleri kullanılmıştır. Performans sonuçlarının değerlendirilmesinde, yürütülen faaliyet ve projelerin sonuçları esas alınmıştır. Performans sonuçlarının değerlendirilmesi, 2011 yılı için belirlenen hedef performans gösterge değerlerinin yılsonunda gerçekleşen değerlerle kıyaslanması sonucunda elde edilmiştir. Kıyaslama sonucunda hedefe ulaşma derecesi veya gerçekleşme değeri, Başarı Seviyesini belirlemektedir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri hesaplanmıştır. Başarı seviyesinin hesaplanmasında; 1- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Başarı Seviyesi: (Gerçekleşen Değer / Hedeflenen Değer) x 100 2- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Başarı Seviyesi: (Hedeflenen Değer / Gerçekleşen Değer) x 100 hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Hesaplana başarı seviyelerine göre de performans seviyesi elde edilmiştir. Performans seviyesi, başarı seviyesi %0-49 arasında olanlar “Düşük”, %50-79 arasında olanlar “Orta” ve %80 ve üstü olanlar “Yüksek” olarak derecelendirilmiştir. Performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki fark ise Hedef Sapma (%) olarak hesaplanmıştır. Hedef sapmanın hesaplanmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır: 1- Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: l (Gerçekleşen Değer-Hedeflenen Değer) / Hedeflenen Değer x 100 l 2- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: l (Hedeflenen Değer-Gerçekleşen Değer) / Hedeflenen Değer x 100 l 2011 yılı performans programında belirlenen 264 performans göstergesinden, performans sonuçlarının değerlendirilmesinde 181 adedi kullanılmıştır. 181 performans göstergesinin 122’si “Yüksek”, 15’i “Orta” ve 44’ü “Düşük” olarak elde edilmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 2011 yılı performans programı, 2010-2014 Stratejik Planı’nın da 2011 yılı öncelikleri ele alınarak hazırlanmıştır. DİSKİ performans bilgi sistemi, performans programının oluşturulmasında temel ilke olan katılımcılık ilkesine dayanmaktadır. Performans hedefleri, üst yönetim ile birimlerin bir araya gelerek ihtiyaçların, eksikliklerin ve önceliklerin belirlenmesiyle elde edilmektedir. Üst yönetim ve birimler tarafından belirlenen hedefler, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından Performans Hedefi Tablolarına aktarılmakta ve performans göstergeleri belirlenmektedir. Belirlenen performans göstergeleri birimlere yerel intranet aracılığıyla gönderilmekte ve gösterge değerlerinin belirlenmesiyle son halini almaktadır. Performans programının değerlendirilmesi, performans hedefi tablolarının birimlere gönderilmesiyle başlamakta ve gerçekleşme değerleri tablolara işlenmektedir. Gerçekleşme değerlerinin işlenmesi sonrasında Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, performans göstergelerinin “Başarı Seviyesi”, “Hedef Sapma” ve “Performans Seviyesi” değerlerini hesaplar. Hesaplanan değerler sonucunda, gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenir. İlgili birimin gerekçesini belirmesiyle performans değerlendirme aşaması son bulur. Performans hedef ve göstergelerine ait bilgilerin elde edilmesinde, otomasyon sistemi, birimlere ait yazılımlar ve veritabanları kullanılmaktadır.

169


TARİHİ HASANPAŞA HANI


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler •

Büyükşehir Belediyesi’nin desteği

Karar alma ve icra yetkisi

Bütçesinin özerk olması

Kent halkının yapılan hizmetlere desteği

Nitelikli personel kapasitesine sahip olması

Kentin jeolojik ve topografik açıdan yerleşime uygun olması

Yeteri kadar su kaynağına sahip olması

Su ve kanalizasyon gibi temel alt yapı yatırımlarının önemli ölçüde tamamlanmış olması

Teknolojik yapının sürekli geliştiriliyor olması ve teknolojiyi kullanma düzeyinin yüksekliği

Uluslar arası proje uygulama deneyiminin olması

Araştırma ve geliştirme kapasitesinin güçlü olması

Kentin gelişimine paralel hizmet sunma yeteneğinin olması

Su ve kanalizasyon hizmetlerindeki çalışmaların 7 gün 24 saat sunulabilmesi

İşbirliğine açık olmak

B- Zayıflıklar

172

Memur personel sayısının azlığı

Memur / İşçi personel oranının dengesiz olması

Kurumun sosyal tesislere sahip olmaması

Mali kaynakların yetersizliği

İşsizlik ve yoksulluğun gelirlere negatif etkisi

Yasal sınırlamalar

Su kayıp ve kaçak oranının yüksek olması

Kurumsal kimlik ve kültürün yeterince gelişememesi

Abonelerin su sayaçlarının çoğunlukla evlerin içinde olması

Yağmursuyu şebekesinin olmaması

Hizmet alanının genişlemesine paralel öz gelirlerin arttırılamaması.

İçmesuyu sisteminin terfiye bağımlı olması

İşletme giderlerinin yüksek olması

Abonelerin yeterli su ve kanalizasyon kullanımı bilincine sahip olmamaları

Abonelerin su faturalarını zamanında ödeme alışkanlıklarının yeterli düzeyde olmaması

Tesislerde mekanik ve elektriksel donanımların dışa bağımlı olması


TARİHİ ONGÖZLÜ KÖPRÜ


EKLER Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

175


Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

176


Ek-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Güvence Beyanı

177

Diski Genel Müdürlüğü  

Diski Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2011

Diski Genel Müdürlüğü  

Diski Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2011

Advertisement