Page 1

д л и ж а н й и х г а н л а г с и н ш ы а м т о э н Н р е т н и лт эс г т л Бэ

рд Э 0 эн:23

ра ц а ц энэ


Орш ил

 Уг сэд

юу б вээр ин олох терн эт гэ ,инте номы ж рнэт н сан ийг санч д н омы ид ө н дө р ажил т утам даа ын яаж инте ажил р н эт лах үүсс эхлэ эн ца н ном гаас ямар ын с анд а ч х ямар олбо авчи рсны гдлы г хичэ г гар эллэ гаж и э. р эх и йг


Ин т е рнэт гэ ж юувэ ?

 Интер

ихмэ нэтийг т д о бага ээлэл аг дорхойл у з н нь ор ардалаа улахаас о гэдэг м р хур гадн шиж а тан аш төвөг улс о байг дан ш а т д р асар ныг хол а юм. Үн уурхай ш тулгарс эй. Инте р босо эндэ а их м н ол э инт ийдвэрл н асууд нэт нь а эдээ дахи о л са л э е н н ы чуха ыг хама лийн сан сая ком рнэт гэд ж өгдөгт г хамгий р рс л э п г г н чуха биш.Хар ан олон тодорхо ьютерий г нь дэлх ол агуул л юм г н й и к и а л о й с ү лж н би мп сон ни . хэр э глэгд Хэдийти дэнд аш ьютерий нэр юм ээ ба эн хэнхи .Т н й и Инте э д рнэт хүүн учр м боловч глаж бол сүлжээ г эгэхдээ байгаа эдэг хари аас ш дэлх нь : б ох ш инте л н и ү и нөөц цаа холб х дэлхий үүмжлэл рнэт нь о нэ орчин ь бидэнд й тэй х лон н сүл оо, м боло гэдэ ни ан э г нь мжуу ж д ком дээлэл д ээнүүди дах тал йтийн йн ам б пьют еруу жуулах сүлжээ айж болн , дын з холб ам ба ас хамтын о. олт ю ар и х м. баял аг,


 . Номы

хамг н сан ор аала ч гч ба ин үед м дэлг эрүү йх тө эдээ л сура д л х бол эгч, боло ийгүй м эл хадга эдээ всро мэдэ лагч оѐср л л , элэл э олын л о л т гогч, ү гээгч ханг т Өнөө ө в б амжи гэдэ и , е гийн д г у тг аан йн тө мэдэ номы а араа в элли б н о лж б эх с у йн эр сангий айна н зор рвал ин үе . жууд элек и д л х го нь эр эг тр о н ад т у лэгч : мэдэ л г . Ши д уурл эд д эллэ нжлэ а ижит сан эр үй х уха мэдэ ал лчлэ а н те элэл х явда х хурд и н н и т к ернэ л юм ийн м ан ш тэ д б .. уурх ашиг а ш их айрл ай ца лах ш а н тү г тави х а у а г рдла ацаа үний гдаж га за нд н г байн ь йлш а. олох гүй , авч


 . Н омы

Ном ын с ан б а инте рнэт

н сан бол унши гийн м эд ээ гчды шаар лэл н н эр э длаг ом з зогсо лт хэ атай үйн а р х гү й м э э г дэ э л цээ, жи л ,тэдэ н омз л ийг ө үйн а нд ш г өөд инэ х мэдэ жилл элэл э р эг а г а а цээг түгээ н омз юм.Н үүсгэ х д ээ үйн а о м ын с тодо д эг н ж и и й а л т ун ш рх ой н нь м бичг игч, эдээ гийн н эг у бүлэ ийн лэл н ш и х г г элбэ дамж ч д ад унши р у өндө улдаг.М ээр мэдэ аман бол гч, р хур э дэ э элэл он л инте д рнет ацтай х лийн тех өгжл ийг а мэдэ н ол о и шигл гийн э л эл йн а ч ан н о , н ом боло а ар з н би м ү ын с йн а чгий хүр г ан г и л ьчх н х эл э х өр йн элбэ бэ р э г өн б рийг эр х э ол ом аман р э гл ж нэ э гч д эг д э эд э д ба йн а


 Тухай

цахи лбал Д. Н м байг хуудсан ацагдор ж а д олж а үйл аж өөрийн ийн нэрэ м и м e хэлб эдэх бол ллагааны -mail ха жит хоты я э о н түүн рээр цах мжтой б тухай мэ гаа бүртг “Төв но чл о и ү м д нийт эн номы м мэдээ лжээ. Үү ээлэл, с үлснээр ын сан” л н у т х н мате эрэглэгч сангийн эл түгээх ийг бүлэ рталчил эндээс я гийн га г в р и а байр иал бүрд ддээ зор олон улс рга гэж уншигчд аг цаг а уулж лд ү а л ы и ү Дээр уулсан н үлж оро улж яма н холбо зэж боло д бичгий алгүй о л х н р ь х инте бичгийн нийтэд цож бол цуглаан IFLA-гий юм. Мөн о зо р н х хура нетээр ү элбэрий риулсан х вэ? зэр хэдийд б вэб хуу л з э о д н Дээр зохион я үүлж бол ажлаас номзүйн г мэдээл лох вэ?, санд ү л я х о г в номз жишээнү уулах, в х болом адна ам йлчилгээ ийг ил то мар ар хэ ж и ү н ү д лбэр ий жишэ ашиг йн ажил дээс үзэ деон хур той юм. Ө яв и х а э туст айхэ уулахад эд интер л явуула өрөөр хэ йн үйлчи болно. рэгс эл бо тохиром нет номы х гэх мэт лбэл онл лгээг . ж айн лох н н ь хар той цаг х сангийн у м агда ж ба гацаа, о эдээлэл рон з йна. , ай хэ мнэс эн


Дүгн элт

 Дэлхи

хөгж й нийтээ л р мана ийнүед о мэдээл ли р й хурд улсад м ж буй мэ йн техн ол а э д амьд цтай дэв дээлэлх ээллийн огийн э рч о ш р г сан б алд ихээ иж, нийг лбоо тех эгдэх 21 имтэй н -р зу э о х у төди лэрдэм эн өөрч м болон ологийн лөлт мэдл дэвш н йгүй хувь хү ор тэ э түгээ ил ж аж рхүү ба гийн өрг уулсаар ний ял өн ил фонд б ын х ладаг ч агмэдээ хүрээтэ айна. Но мэдэ ү л й н элли рээнд аж омын са лээ өргө хадгала мын й Ийм ээси г интерн илладаг ндзөвхөн н олон тү мж . нтер юм. нети етээс ол Номын с өөрт ба мэнд й йг то ж а м но авах бо ндбайхг гаа мын ү л сан г омж бай й эж х элж даг. боло х

Номын сангийн ажилд интернэт ашиглах copy  
Номын сангийн ажилд интернэт ашиглах copy  
Advertisement