__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMMEN OM SUNDHOLM


INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD - VELKOMMEN I MIN BAGHAVE 5 INDLEDNING - SUNDHOLM OG EU? 6 Hvorfor er Sundholm med i User? 7 Aktører, interessenter og ressourcer 9 Den brobyggende indsats 10 Det robuste samarbejde 11 AT SKABE FÆLLES RETNING 12 Projekter på Sundholm 14 Social inklusion 17 En åben og tilgængelig bydel 18 Mødesteder, byrum og forbindelser 19 CASE-BESKRIVELSER 21 Sundholms bakker – et fælles projekt 21 Samarbejdsforum Sundholm – at samarbejde i hverdagen 23 En byhave der skaber social inklusion 25 Udgivelsesdato: April 2015 Udagivet af: Sundholmskvarterets Områdeløft Redigeret af: Lyng Brøndum Dyrholm & Pernille León Layout: Sara Itkin / itkin.dk Tryk: Nofoprint A/S

OPSAMLING 29


FORORD

VELKOMMEN I MIN BAGHAVE! André Just Vedgren, Næstformand i Amager Vest Lokaludvalg og medlem af Samarbejds­ forum Sundholm.

Det var derfor en særlig glæde, at vi kunne blive en del af EU’s URBACT program med ”USER”, som både har givet os ekstra ressourcer til at opbygge Samarbejdsforum Sundholm og udvikle denne plan. Vi kender nok alle det engelske udtryk: Not In My Back Yard eller blot NIMBYeffekten – at man nok er positivt stemt for vindmøller, behandlingshjem eller veje – bare ikke i min baghave. Det har Samarbejdsforum Sundholm omdøbt til WIMBY – Welcome In My Back Yard, eller på dansk: Velkommen i min baghave. Før Samarbejdsforum Sundholm for alvor kom i gang var Sundholms gamle voldgrave stadigvæk en realitet. Det var ikke et sted, jeg eller andre almindelige borgere havde lyst til at komme, og Sundholm var desværre kun kendt for problemer og ballade. Sundholm Byhave

Endelig kan jeg se tilbage på en lang række konkrete initiativer og handlinger, som har gjort Sundholm til min baghave: Ny belysning, Sundholms Byhave, forbindelserne til Amager Fælled Skole, Foreningshuset på Sundholm, Bybi, Rabalderstræde, Det har været inspirerende at besøge Sundholms Bakker og meget andet. de øvrige partnerbyer og deres blik på vores arbejde. Gennem det gode Og vi er slet ikke færdige! For som du europæiske samarbejde bliver vi alle kan læse i denne plan, så er der rigrigere og klogere. tig meget for Samarbejdsforum Sundholm at arbejde på i den kommende Med USER har vi fået konkrete værk- tid: Bedre belysning, nye beboere i tøjer til at styrke samarbejdet mellem Sundholm Syd, forbindelser igennem de mange institutioner, brugere og området og via Brigadevej til Amager borgere i og omkring Sundholm. Det Centeret, kunst og meget mere. har desuden styrket vores eget sammenhold og gjort det muligt at række USER har sat os i gang og givet os luft ud til andre. under vingerne. Det vil vi gerne takke for, samtidig med at jeg byder dig velFor mig har det ikke mindst betydet, kommen til min baghave på Sundholm at jeg i dag kan se Sundholm som et og i Samarbejdsforum Sundholm. sted fyldt med ressourcer og muligheder. 5


INDLEDNING

SUNDHOLM OG EU

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med Sundholmskvarterets Områdeløfts deltagelse i EU projektet ”USER – Changes & Conflicts in Urban Public Spaces”. Projektet har fungeret som et erfarings- og udvekslings program i samarbejde imellem ni europæiske byer; Riga, Krakow, Lublin, Dresden, Grenoble, Pescara, Malaga, Lissabon og København, hvor vi helt konkret har arbejdet med Sundholm som case. I projektperioden er der blevet etableret et samarbejdsforum med et bredt udvalg af lokale aktører fra Sundholm. Flere af Samarbejds­ forum Sundholms medlemmer, har gennem projektperioden været med ude at besøge de andre af projektets byer, og Sundholm har to gange været vært for de Europæiske partnere.

indsats. For overskuelighedens skyld, har vi på Sundholm valgt at lave handleplanen i to adskilte dele. Den ene del udgøres af denne udgivelse,

Som afslutning på EU samarbejdet udvikler alle ni lande en lokal handleplan, med fokus på læring fra processen og forankringen af den fremad­rettede EU partnere på byvandring, Nørrebro 2014 6

der har fokus på den brede formidling af projektets læring og udbytte. Den anden del består i en mere konkret arbejdsplan over igangværende pro-

jekter og fremtidige visioner. Disse er udarbejdet på baggrund af Sam­ arbejdsforum Sundholms identifika­ tioner af centrale udfordringer og konkrete løsningsforslag.

HVORFOR ER SUNDHOLM MED I USER? Ligesom mange andre europæiske byer har København fået vokseværk. Med en befolkningstilvækst på ca. 10.000 indbyggere om året, opstår der nye behov og krav til udviklingen af den stadigt mere komplekst sammensatte by.

helt centralt, konflikter som følge af differentieret brug af byens rum. Det fælles formål har været at implementere helt konkrete eksempler på indretning og brug af offentlige rum, for at skabe større tryghed og inklusion. Hvor Sundholm historisk har fungeret som en aflukket institution for udsatte grupper, er området siden blevet åbnet op og rummer i dag mere end 25 forskellige institutioner, virksomheder, lejere og foreninger. I de seneste år er der blandt andet blevet iværksat et byggeri af nye boliger samt blevet etableret to nye børneinstitutioner. Samtidig har halvdelen af Sundholms institutioner stadig til formål at håndtere borgergrupper, der almindeligvis betragtes som svære socialt udsatte grupper.

holdsrum, hvor de udsatte grupper har kunnet trække sig tilbage. Dette har øget risikoen for konflikter relateret til differentierede behov og forskelligartet adfærd i området. I den forbindelse har vi også haft særligt fokus på spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at nye indbyggere bydes velkommen samtidig med, at der stadig vises hensyn til de tidligere brugeres behov.

I USER projektet, har der været særlig interesse for, hvordan byens brugere i højere grad, kan inddrages i udviklingsprocessen, og være med til at skabe bæredygtige og langsigtede løsninger i vores byer. Projektet har centreret sig om problemstillinger Åbningen af Sundholm og tilkomsten knyttet til spørgsmål om; tryghed i af de nye beboere har skabt mere byens rum, vedligehold og sidst men trafik igennem området og færre op-

7


AKTØRER, INTERESSENTER OG RESSOURCER: 1 AMAGER FÆLLED SKOLE 2 FORENINGSHUSET SUNDHOLMSVEJ 8 3 AMAGER VEST LOKAL UDVALG 4 AMAGERBRO HELHEDSPLAN 5 FRIVILLIGHEDSCENTRET 6 FRISTEDET 7 KLATREHALLEN 8 JOBCENTER

1

6

9 PLEJEKOLLEKTIVET 10 KOLLEKTIVET 11 SØNDERBRO AKADEMIET

7 11

8

5

13

13 BYBI 12

10

14

17 19

15 NATCAFÉEN 21

16 BØRNEINSTITUTION

16

18

20

17 AKTIVITETSCENTRET 23

18 BOVENTRET 19 CYKELVÆRKSTEDET

3

9

15

12 SØNDERBRO OBSERVATIONSHJEM 14 SAND

2 4

22

22

20 SUNDHOLM VUGGESTUE 21 SUNDBYHUS 22 BOLIGFORENINGEN 3B

24

23 FABRIKKEN FOR KUNST OG DESIGN 24 BOLIGFORENINGEN HØRGÅRDEN

8

9


DEN BROBYGGENDE INDSATS Med henblik på at skabe tolerante byer anbefaler den anerkendte danske arkitekt Jan Gehl blandt andet at skabe byrum, hvor fremmede kan observere hinanden inden for en ”høflig” distance. Dette kan ifølge Gehl styrke tolerancen for forskellig adfærd og kultur imellem mennesker. Men desto mere en gruppe adskiller sig fra den alment accepterede adfærd, desto større er risikoen for, at tolerancen ophører. I stedet kan der opstå konfliktfyldte stemninger og situationer. Da de udsatte brugergruppers adfærd på Sundholm ofte skiller sig ud i en grad, der kan virke både afskrækkende og provokerende på mange af de øvrige brugere i området, har det derfor ikke været tilstrækkeligt alene at skabe byrum, der kan øge tolerancen imellem mennesker. For at skabe social inklusion, har det været afgørende at skabe nogle gode rammer for at opbygge en bedre forståelse og gensidig respekt imellem de folk, der bruger området. Med hensigt om at styrke den sociale inklusion og gensidige forståelse i området, har Områdeløftets deltagelse i USER projektet bygget på en teoretisk ramme, der sigter mod at skabe såkaldt social kapital gennem bonding, bridging og linking1.

10

DET ROBUSTE SAMARBEJDE

des ud fra en intention om at skabe et Det har været en central intention robust og selvstændigt samarbejdsmed USER projektet, at udviklingen af forum, og ikke blot et midlertidigt det udvalgte caseområde skulle ske netværk. med sparring og input fra et ”bruger netværk”, bestående af lokale aktører, der bruger området til daglig. Da Til at begynde med var der ikke Sundholmskvarterets Områdeløft bygså mange af os, der havde fokus ger på en grundlæggende forestilling på vigtigheden i at få politikerne om, at de lokale aktørers ejerskab til med. Men det var en af grundene processen er en forudsætning for en til, at det tog så lang tid – vi skulbæredygtig udvikling, har dette været le finde ud af at det var vigtigt. en naturligt forankret del af Områdeløftets fremgangsmåde.

Bonding handler om at skabe tillid og nære relationer imellem familiemedlemmer, nære venner eller naboer, der gør, at folk føler sig trygge og opbygger et tilhørsforhold. Det kræver et vist socialt overskud at deltage i relationer og netværk med folk, man ikke er nært relateret til i forvejen. Hvis man derimod føler tryghed ved at være med i et nært fællesskab, kan dette øge muligheden for, også at have overskud til at indgå i relation med folk, man ikke kender i forvejen. Bridging handler om at bygge bro og samarbejdsvenlige relationer på tværs af eksisterende netværk og grupper af personer, der ikke nødvendigvis kender hinanden i forvejen. Ved at skabe relationer imellem forskellige netværk, kan nye muligheder og samarbejdspotentialer opstå.

Tryghedsvandring med Samarbejdsforum Sundholm 2014

Linking er det der sker, når hierarkiske skel overskrides, så der for eksempel etableres kontakt imellem lokale netværk og politikere. For eksempel når Byhaveforeningen på Sundholm har inviteret Socialborgmesteren til en rundvisning og samtale om havens fremtidsmuligheder. Med afsæt i konkrete eksempler fra Sundholm, vil det i denne udgivelse blive uddybet, hvordan den sociale kapital er blevet styrket igennem de enkelte initiativer og projekter på Sundholm, hvormed området er begyndt at udvikle sig fra en aflukket institution for udsatte grupper, til et åbent område med indbydende byrum, med plads til alle.

Ved projektets opstart fandtes der ingen koordinering på tværs af de forskellige institutioner på Sundholm. De mange virksomheder, foreninger, institutioner samt eksisterende og fremtidige beboere havde ikke noget naturligt eller formelt mødested. Med en intention om at styrke områdets sociale kapital, har etableringen af det lokale netværk Samarbejdsforum Sundholm derfor ikke alene bygget på USER’s målsætning om at få brugernes input til udviklingsprocessen, men i høj grad også på en vision om at styrke den sociale kapital på Sundholm, ved blandt andet at skabe nogle gode platforme for tværgående samarbejdsrelationer imellem de lokale aktører. Da Samarbejdsforum Sundholm skulle etableres i forbindelse med USER projektet, var det såle-

Per, deltager i Samarbejdsforum Sundholm og formand for Styregruppen i Sundholmskvarterets Områdeløft

Samarbejdsforum Sundholm består i dag af ca. 30 medlemmer, der foreløbigt repræsenterer omkring 20 ud af de godt 25 eksisterende lokale institutioner og aktørgrupper på Sundholm. I forbindelse med USER projektet har dette forum mødtes fast en gang om måneden for at drøfte lokale udfordringer, løsningsforslag og udviklingspotentialer for Sundholm. De konkrete projekter, der beskrives i denne udgivelse, er således udarbejdet i tæt samarbejde imellem Områdeløftet og Samarbejdsforum Sundholm. Forhåbningen er, at den samlede Lokale Handleplan kan give indsigt i projektets foreløbige resultater og læring, bidrage til videreførelsen af igangværende aktiviteter, samt til en fremadrettet forankring af netværkets gode samarbejde.

11


FREMTIDSØNSKER

MÅLBARE PARAMETRER • Rekreative områder og zoner til flere forskellige behov. • Offentligt tilgængelige faciliteter.

AT SKABE FÆLLES RETNING

Sundholm skal være et sted med social inklusion, og det skal være trygt og let for alle at bruge Sundholms arealer både ude og inde på en måde, der kan styrke brugernes livskvalitet.

• Forskellige typer af brugere observeret i området (Børn, unge, ældre, hjemløse, familier, mv.) • Velholdt og indbydende område. • God grundbelysning, så det er trygt at færdes om aftenen. • Antal folk, der vælger at bruge Sundholm som smutvej.

Når mange forskellige aktører samles, vil det ofte være med afsæt i flere forskellige interesser og individuelle dagsordener. Det har derfor været vigtigt fra starten at definere nogle fælles fremtidsønsker, der har kunnet være med til at skabe fælles retning på det fremadrettede samarbejde.

På baggrund af disse fremtidsønsker har Samarbejdsforum Sundholm og Områdeløftet udarbejdet konkrete løsningsforslag, samt iværksat og realiseret en række initiativer på Sundholm. Fra starten har det været vigtigt, at deltagerne i Samarbejdsforum Sundholm, selv har bidraget aktivt til realiseringen af de ønskede aktiviteVed hjælp af forskellige former for ter og projekter, hvoraf nogle projekter workshops, walk-and-talks og konti- er gennemført med partnerskabsaftanuerlige møder, har Samarbejdsforum ler imellem flere af områdets aktører. Sundholm været med til at kortlægge og definere lokale udfordringer og be- I det følgende kort vises nogle hov, samt truffet beslutninger om de udvalgte eksempler på forskellige fælles succeskriterier og visioner for initiativer, som Samarbejdsforum den ønskede udvikling. Sund­ holm har beskæftiget sig med igennem USER projektet. I skemaet på næste side har vi forsøgt at samle de mest centrale fremtidsønsker for Samarbejdsforum Sundholms, samt kommet med forslag til, hvilke parametre disse kan evalueres ud fra.

12

• Antal politianmeldelser.

”Mit ønske har været at åbne

Sundholm op og gøre op med nogle af de fordomme, der har været, men lige så vel lade de brugere, der er her, åbne sig op for omverdenen. Mia, afdelingsleder på Aktivitets­ centret Sundholm og deltager i Samarbejdsforum Sundholm.

• Overskuelig og sammenhængende skiltning, der nemt guider folk rundt på Sundholm.

Sundholms identitet skal styrkes, og det skal være lettere at finde rundt og sige ”Vi ses på Sundholm!”

• Effektbelysning ved indgangs-portene og udvalgte pejlespots som store træer eller smukke bygninger, der fremhæver områdets æstetiske kvaliteter. • Beplantning, der gør området indbydende. • Mødesteder og attraktive opholdsrum. • God grundbelysning, der gør det trygt og nemt at færdes og finde rundt efter mørkets frembrud. • Overskuelige skilte, der gør det nemt at finde vej igennem Sundholm.

• Der er synlige netværk og platforme, hvor forskellige aktører fra Sundholm og fra det omgivende nærmiljø kan mødes. Det skal være lettere at kommunikere internt og lave arrangementer på Sundholm

• Lokale aktører har mulighed for, at få overblik over områdets aktører og potentielle samarbejdspartnere. • Folk kender hinanden og samarbejder om tværgående aktiviteter. • Det er nemt for lokale institutioner og socialøkonomiske virksomheder at engagere sig i området. 13


PROJEKTER PÅ SUNDHOLM

NY SKOLEGÅRD PÅ AMAGER FÆLLED SKOLE BOGBÆNKE

Sundholm Byhave

DEN LILLE FORBINDELSE

FORENINGSHUSET SUNDHOLMSVEJ 8

RABALDERSTRÆDE GRØN FACADE PÅ FIXELANCEN DET RØDE HJØRNE DEN GRØNNE OASE

Den lille Forbindelse Home Sweet Sundholm

EFFEKTBELYSNING PÅ HEGN VED SØNDERBRO SUNDHOLM BYHAVE

PROJEKTRUM PÅ FABRIKKEN FOR KUNST OG DESIGN

Bogbænke

Sundholms Bakker

SUNDHOLMS BAKKER HUSKUNSTNERWORKSHOP MOSAIKFLISER

Foreningshuset Sundholmsvej 8

14

Den Grønne Oase

Rabalderstræde

15


Som et internt bilag til nærværende rapport, er der til hvert projekt blevet udarbejdet en arbejdsplan for de projekter samarbejdsforummet har sat i gang, eller som de ønsker at igangsætte inden for overskuelig fremtid. Arbejdsplanen tager form af en samling overbliksdokumenter, hvor netværket hurtigt kan danne sig overblik over de enkelte projekter, samt et processkema, hvor de kan få overblik over aftaler og ansvarspersoner for kommende opgaver og deadlines. På den måde er formålet med bilaget, at give samarbejdsforummet en overskuelig og ”levende” handleplan, som de selv kan opdatere løbende. Både rapport og tilhørende handleplan, vil blive lagt op på et fælles drev, hvor alle netværkets medlemmer har adgang og mulighed for at oploade opdateringer og relevante bilag til de enkelte projekter. I det nedenstående vil vi give et kort overblik over de enkelte projekter. Selvom mange af projekterne dækker flere af ovennævnte fremtidsønsker, har vi her forsøgt at opdele dem i overordnede kategorier, der indikerer projekternes hovedformål.

SOCIAL INKLUSION

FIXELANCEN

SUNDHOLM BYHAVE

Sundholm skal være et sted med social inklusion, hvor det er lettere for alle at føle sig tryg og velkommen. Dette har været en grundlæggende vision for hele udviklingen på Sundholm, men kommer særligt til udtryk i de nedenstående projekter, som Samarbejdsforum har beskæftiget sig med.

Tilflytningen af nye beboere og børneinstitutioner til Sundholm har skabt et øget behov for, at gøre det trygt og sikkert for de nye beboere at færdes i området. Det ligger derfor Samarbejdsforum Sundholm meget på sinde at trække problemer med stofindtagelse væk fra gaderne og ind i ordnede forhold. Samarbejdsforummet har fundet inspiration fra andre dele af byen, hvor mobile stofindtagelsesrum har gjort det mere sikkert og hygiejnisk for brugerne at indtage deres stoffer. På den måde vil man forsøge at skabe nogle bedre rammer for områdets misbrugere, samtidig med at stofindtagelse ikke foregår på gaden, hvor der dagligt passerer adskillige skolebørn og børnefamilier.

Sundholm Byhave rummer i dag både udsatte brugere fra Aktivitetscentret og en haveforening med en bred vifte af områdets beboere i alle aldre. Takket være den socialpædagogiske indsats i haven, er det blevet det sted, hvor områdets beboere, i trygge omgivelser, kan møde hinanden på tværs af sociale skel. Haven og den pædagogiske indsats har således bidraget til en væsentligt øget gensidig forståelse og tolerance imellem de forskellige brugergrupper i området. For at sikre den fremtidige drift af haven, har det derfor været helt afgørende at finde midler til en videreførelse af den socialpædagogiske indsats i haven, hvilket Samarbejdsforum Sundholm har lagt et stort arbejde i.

RABALDERSTRÆDE & KIRKEPLADSEN Rabalderstræde er kaldenavnet på den forbindelse, der går forbi Nat­ caféen, Cykelværkstedet og Aktivitets­centrets bocenter, hvor byens hjemløse og socialt udsatte borgere kan søge nattely, få sig et måltid mad, og blive aktiveret i daglige opgaver, hvis de ønsker det. Projektet har haft til formål at skabe nogle zoner i området, hvor de hjemløse og udsatte brugere har kunnet opholde sig, uden at føle sig i vejen for, eller blive generet af områdets øvrige brugere. På strækningen er der etableret grønne siddemøbler med blomster og planter, som brugerne hjælper med at passe. Dette skaber et rart miljø at opholde sig i, hvor de udsatte grupper, kan trække sig lidt tilbage.

RAB ALDE RST RÆD FAKTA:

EN RENOV E & KIRK EPL ADS

ERING

Idé Note:

en

Areal: ved Natcafé

Der plantes i foråret

BY HA VE N

realisering

Nuværende status:

Pris: kr. 110.000,Sværhedsgrad:

#02

2015, som er sidste

Ejer: KEjd

del af projektet.

FAKTA:

BRUGERE:

teret:

Pris: ?

Hjemløse Stofmisbrugere

FAKTA:

LINKS TIL

TILTAG FIXE L ANC ANDRE kvarudenfor E & KOM

Sværhedsgrad: Areal: en mobil vogn

MUN IK ATIO N TIL OMGIV

#03

ELSER

Bænk til e øldrikker Nuværende status: i Enghave Idé Parken Note:

Ejer: SOF

Byhaven på Sundholm

(står også for driften) Aktivitetscentret Hjermind Jensen Arkitekten Simon

MULIGE AKTØRER: Center for udsatte Aktivitetscentret KEjd Arkitekten Områdeløft TMF Sundholm Samarbejdsforum

PROJEKTET: IDÉ:

Note:

LM FRE MTI DIG

DRI FT

#0 4

status:

En midlerti

E:

afsendt

dig løsning

på drift er

nu fundet

realiserin

g

frem til med

io 2015. LINKS TIL ANDRE TILT udenfor kvar AG teret:

LINKS TIL ANDRE TILTAG udenfor kvarteret: LINKS TIL TILTAG i kvarteret:

Byhaven 2200

Fixerum på Vesterbro

HVEM IMP

LEMENT

ERER: ne af At der passes på møbler ne samt Aktivite tscentre e,tså de fortsat kan At få renoveret skærme hvor de SOF brugern give ly for de steder, sikre der stadig er fungere optimalt og sig tilbage og hjemløse kan trække hjemløse. mere være i fred. At der suppleres med i alle forår mere hvert At få nye planter belysning, som skaber som MULIG asse, . Etryghed plantek AKTØRER: n og bedre PROJEKTET: At der skabes inklusio Aktivitetscentre lm af Sundho IDÉ: plads tilt alle brugere SOF

ERER:

Aktivitetsce ntret Hjemløse Byhaveforen ingen

MÅL/ VISION:

HVEM IMPLEMENT

Oprydning af grund ifm. etablering af Byhaven

MULIGE

Bybi Visit or Centre

AKTØRER:

Aktivitetsce LINKS TIL ntret TILTAG Byhavef oreninge i kvartere n t: ter Cen for udsatte

PROJEKTET :

Nabohave n i Telemarksgade

LINKS TIL TILTAG i kvarteret :

IDÉ:

KEjd MÅL/ VISI At få fina ON: Bybi nsieret en fremtidig af haven Borgere drift At med alle de fors gisk indsats en socialpædag Områdeløft okellige brug være sam Byhaveforensamt at få forankre ere kan men om SOF t ingens arrb nog haven uan drift ejde . set baggrun et fælles i Samarbe og At skabe jdsforum At forsætt At stofmisbrugere sunde mad d. Sundholm e haven som kan indtage van brugerne med foku deres stoffer i trygge og opnå tole er for s på tryghed grøn oase resp og kontrolrance og og ekt , inkl bæredygtig indb lerede omgivelser, usion så andre på hed i et soci At der find yrdes. perspektiv. Sundholm kan føle alt es en permane UDFORD sig trygge. finansiering nt RINGER: At få en Fixelance af driften Der er nog opstilletomr ådeløfte socialpæ med en i 2015 le udfordrin dagogisk med åbningstider fast finansie ts indsats slut som Natmedarbe ring af Byh ter medio 2015 ger med at find jder. caféen. e finansie aven med og dermed ring til at den socialpæ dere POTENT At minimere sprøjter fortsætte dagogiske s hidtidige finansie , der flyder i IALER: indsats. Projektet ring. Der byhavens drift, da alder, soci det offentlige rum. giver rum skal derfor al status UDFORDRINGER: til at borg og findes en giver god ere kan mød ny en del tid. Derudo Der er nogle udfordringer med at få e potienti etnicitet. Det bety ver aler en der es skal tilladels der og ogs for findes en placerin e til at opstille en i fællessk ceféen og Oasen ved at indhente å at kommun g til Fixelancen, som fixelanc ab passe Kirken. permane er hensigtsmæssigt e, som kan tage byhaven nt økonom en sparer driftsudg på tværs i forhold til Natisk støtte ifter. Det af POTENTIALER: te og hav til driften. Projektet giver rum ens succes til misbrugere, så jter, som ligger og de ikke skal fixe på flyder på gaden, så åben gade. Det giver alle kan føle sig trygge færre sprøi det offentlige rum.

Center for Udsatte At følge få en tilladelse til at nde belysning som KEjd opsætte og d på grund af mangle en Fixelan en mere gennemsigtig ce og kommunikere af, så med at der er utryghelukker meget miljøce ud ntret ene Arbejds Der er en udfordring til omgivelserne, hvad UDFORDRINGER: opstår ofte kamp om pladsen. Skærm. Lokal Politiet hensigten med projektet er, af hærværk og der er et alternativ i et fremtidigt projekt Områdeløft så alle føler sig r så andre gruppe åben afskærmning sted, trygge eget med en ny fixelanc deres har bro Sønder e på til de udsatte, så de Sundholm. et giver fred og ro Samarb Projekt ejdsforu m Sundholm POTENTIALER: lm. At få en arbejdsgruppe færdes trygt på Sundho etableret, forhåbentligt kan der arbejder med kommunikation til naboerne.

ULTU R ING - KUN ST/K SOC IAL UDV EKSL

MÅL/ VISION:

V - KLIM A - BYLI

SO CI AL

SOC IAL UDV EKSL ING - KUN ST/K ULTU R

16

Idé

BRUGER e til opsætning er

Stofmisbrugere på Sundholm

ERER:

Nuværende

Udsatte fam Hjemløse ilier Borgere

realisering

Anmodning om tilladels

BRUGERE:

HVEM IMPLEMENT

PÅ SU ND HO

Pris: kr. 375. 000,- pr. år Sværhed sgrad: Areal: ca. 3000 kvm Ejer: KEjd

UD VE KS

LIN G - KU NS T/ KU

LT UR KL IM A BY LIV

- KLIM A - BYLI V

17


EN ÅBEN OG TILGÆNGELIG BYDEL AKUT BELYSNING

BEGRØNNING VED FACADEN

Sundholms identitet skal styrkes, og Grundet et stigende antal udsatte brudet skal være lettere at finde rundt og gere i området, har der inden for det sige: ”Vi ses på Sundholm!” seneste år været markant flere tilfælde af uro i området. Den mangelfulde EFFEKTBELYSNING grundbelysning har gjort det utrygt Med effektbelysning af udvalgte for de ansatte at komme hinanden til bygninger, porte og træer, har Sam­ undsætning, og der opstået et akut arbejdsforum Sundholm en vision om behov for nogle løsninger, der kan at styrke Sundholms identitet ved at sikre de ansattes sikkerhed, når de er fremhæve områdets æstetiske kvali- i tjeneste. Denne indsats er også helt teter. Ligeledes kan belysning af ind- afgørende for, at sikre trygheden for gangene være med til, at gøre det både de udsatte grupper, såvel som mere trygt og indbydende at passere naboer og andre, der passerer områigennem området. det efter mørkets frembrud.

Siden opførelsen af den røde Børneinstitution på hjørnet af Sundholm, har flere naboer beklaget sig over det kraftige røde lys, der spejler sig fra bygningen og ind i deres dagligstuer. Samarbejdsforum Sundholm har derfor arbejdet på at dæmpe det stærke genskær, ved at plante grønt på facaden. En grøn facade, kan også styrke områdets grønne identitet og virke indbydende. Grundet praktiske udfordringer, er processen trukket ud, men Samarbejdsforum Sundholm arbejder ufortrødent på at finde en god løsning, og har foreløbigt fået mulighed for at plante et træ foran facaden.

GRUNDBELYSNING

SKILTNING

Den eksisterende grundbelysning på Sundholm er forældet, og der har længe været problemer med, at eksisterende lamper bliver sat ud af de hjemløse om natten, når de skal sove. Den mangelfulde belysning har gjort det utrygt for ansatte og beboere at færdes i området. Samarbejdsforum Sundholm samarbejder derfor med Københavns Ejendomme og Områdeløftet, i håb om at få lavet en fælles grundbelysning, der tager højde for de særlige behov i området.

Flere medlemmer fra Samarbejds­ forum Sundholm har oplevet, at deres gæster har haft svært ved at orientere sig og finde rundt på Sundholm. Der er derfor en vision om, på sigt at få lavet en fælles og overskuelig skiltning for området, så det er lettere at finde vej. EFFE KTB ELYS NING

SKILTNING PÅ SUNDHOLM

Sundholm skal have indbydende og anvendelige faciliteter, samt have gode platforme, hvor områdets aktører kan kommunikere internt og lave fælles arrangementer på Sundholm.

#08

VED INDGANGSPORTE OG DØRE

OPHOLDSRUM PÅ SUND

FAKTA: Pris: min. kr. 50.000,-

Nuværende status:

Sværhedsgrad:

Idé

Areal: Hele Sundholm

Note:

FAKTA:

realisering

Projektet er i den indledende fase

Alle der arbejder og færdes på Sundholm, dem der passerer igennem området og andre besøgende

LINKS TIL ANDRE TILTAG udenfor kvarteret:

Ejer: KEjd Skiltning i De Gamles By

BRUGERE:

KEjd Områdeløft

ved Sundholmsvej 8

realisering

Nuværende status:

MULIGE AKTØRER:

PROJEKTET:

Samarbejdsforum Sundholm KEjd TMF AVLU

IDÉ:

GRUNDBELYSNING

PÅ SUNDHOLM

ERER:

MULIGE AKTØRER: Sønderbro KEjd og Design Fabrikken for Kunst Aktivitetscentret Sikker By Områdeløft TMF lm Sundho m Samarbejdsforu

18

PROJEKTET: IDÉ: forslag At få udarbejdet nogle , bedre oriender skaber tryghed identitet til tering i mørket samt kan realområdet, som hurtigt

Grøn vertikal på Sund-

LINKS TIL TILTAG

#1 0

#05

effektbelysning At få etableret en det tryggere på hegnet, som gør ngen samt at passere på strækni

Den Lille Forbindelse

Effektbelysning på hegn ved Sønderbro

MULIGE

AKTØRER:

LINKS TIL KEjd TILTAG Fabrikken i kvartere for kun t:

SOC IAL

V ng på R S-TILKLIM A - BYLI dULTU LINK belysning hegn ved - KUN ST/K på TILTAG UDV EKSL ING Sønderbro

Sundholm

i kvarteret

PROJEKTET :

IDÉ: st og desi Aktivitetsce gn ntret Sikker By MÅL/ VISI At indhente ON: Områdeløft kreative fors PROJEKTET: tilbud på KEjd lag samt hegnet markant. bely AVLU elser At få etab slagssteder, sning ved nediseres. IDÉ: TMF At få færre politi anmeld leret ny TMF k. møder og som er valgt gennem æstetisk og funk miljøvenlig, MÅL/ VISION: Område samt mindre løft hærvær tryghedsvan Samarbe de steder, der tionel belysning, jdsf 2014 At dring side få samlet behov og Samarbejdsforum orum Sun , så der er et akut n så der Sundholm ønsker for dholm behov, At få lavet en belysnin belysning, skabes ekstra og grundbelysningen skab es ny mere tryg gsprojekt for hele Sundde steder sikkerhed. hed og for hele Sundholm, der er aku behov. holm, så et projekt Det som kan gent kan udvikles og ved Natcafé er blandt andet nemføres i 2015. At akutbel del en, Fabrikk lm, da der sker en kanprissættes samt realiseres hurtigst ysni en, ved ikke At den nye grundb supplement ngen fungerer som indgangsporte e belysning på Sundho muligt. og være små, så de elysning inger med at etabler og i de stor til grundbe giver UDF ORDRIN rerne skal sidde højt orientere sig og føle sig tryg. øget tryghed. Der er nogle udfordr e træe At have opmærksomhe lysningen. At det giver stem GER kan UDFORDRINGER: behov for en robust belysning. Armatu : man hær så Der ning og iden r. d på adværk på den er nogle udfo belysning, til Sundho At få etableret en færdskonsekvens titet lm hærværk, så der er på. Derudover skal der etableres nok føle rdringer med belysnin sig tryg, sameksisterende bely i forhold til belysg der er modstandsdyg , så flere har lyst at ningen. at etab bruges til at klatre snin tidig med tig over for t med effektbelysning at Sundho g. Derudover skal lere belysning hærværk og som giver POT e og får ny identite på Sun lms arkitekt der ENT identite Området bliver trygger IALER: ur fremhævetableres nok belydholm, da der er t til Sundholm. POTENTIALER: Området som supp en del es, snin og g, ude så blive lm. UDFOR lement til man n at man DRINGER: Der er færdes på Sundho grundbelysn r tryggere og får bliver blæ kan orientere nogle udfordringer arbejde om et fælles og ny identitet ndet. med at få alle institut ing, som projekt , idet institutionerne også skal med en sam ioner på Sundholm af produktion i 2015 fornyes. er lejere. De og KEjd til menhæn og skal udskiftes samt gende bely de bliver udsat for eksisterende armaturer er forælde at samsning de, hærværk, så det er POTENTIALER: et akut problem. går ud Området bliver trygger en identitet for område e og nemmere at orientere sig i med t, som skal underst ny belysning samt det rege stedets kvalitet skaber er.

fremhæver MULIG gen ikke E AKTØR at belysnin ER:

ULTU R ING - KUN ST/K SOC IAL UDV EKSL

V - KLIM A - BYLI

SOC IAL UDV EKSL ING - KUN ST/K ULTU R

SO CI AL

- KLIM A - BYLI V

UD VE KS

LIN G - KU NS T/ KU

Sundholms Byhave

Sundholm Samarbejdsforum vej området Beboere fra Brigade Områdeløft

AK UTMÅL/ VISION: BE LY MENTE SN IN HVEM IMPLE G RER:

MENTERER:

LINKS TIL ANDRE TILTAG udenfor kvarteret:

bruHjemløse og stofmis holder gere, der bor eller til på Sundholm. rådet Borgere i lokalom samt skolebørn.

HVEM IMPLEMENT

SOCIAL UDVEKSLING - KUNST/KULTUR - KLIMA - BYLIV

KEjd (står også for driften) : VISION Område MÅL/ løft

indledende fase

gade

TILTAG i kvarteret:

have VED NED i kvarteret: At få samlet behov og ønsker for At få etableret et lm SL AGS STE DER FAK Sundhoprojekt holmsvej ejdsforum samlet skiltningen for hele Sundholm,TA: så Samarb for ny skiltningfor på driften) Sundholm, som (står også ,KEjd kr. 200.000 et projekt kan prissættesPris og :finanskaber Pris: ca. kr. 150.000 Idé ,- en identitet for området. sieringen kan findes til realisering. ærende stat Sværhed det er nemt Nuv elsen af 2015. at orientere sig ,us: sgraAt Sværhedsgrad: d: Idé rerne er opsat i begynd Mange går forvirrede LANGSIG rundt og kan Note: Armatu især for nye TET brugere og besøgenPLAN LINKS TIL Areal: ikke finde rundt på Sundholm, FAKTA: ANDRE TILTAG det de ved indgangene og ved de en- PROJEKTET: Areal: ca. 200 meter Note: ER: kan ny skiltning ændre Ejer MÅL/ VISION: Proj på, især E AKTØR udenfor kvarkelte opgange ekte og døre, som MULIG både Pris: min. 500.000 : KEjd t er i den realiserin Ejer: KEjd IDÉ: g Nuværende status: indledende hvis oversigtsskilte placeres uden henvender sig til m teret: kr. lm Sundho cyklister fase mere grøn, Samarbejdsforu gående, Sværhedsgrad: Idé for indgangene. BRUGER At alle oplever byen ing langs Hjørne kørende. E: og BRUGERE: At få etableret en beplantnsom krav- når de færdes i området. Institutionen Det Røde Belysning i msvej, realisering Dem der Areal: Hele Sundho på r Gamles institutionen facaden på Sundhol De KEjd Note: arbejde der arbe lm Projektet ligger Dem jder på At naboerne overfor UDFORDRINGER: hos KEjd Der er nogle udfordringer med, at det erSun By, 2200 ler op ad facaden. de dho enkelte af den røde der selv skal sørge for skiltning TMF lm lejere, LINKSgenskin fra Sundholm else mindre Ejer: KEjd ved får opgangene TIL og at godkend det N. er KEjd, der har ansvaret med oversigtsskilte KBH Børn fra Amaved indgangene. At få en endelig Derudover skal der AND Bybi og dermed opnår tages stilling til, om der skal fortsættes med den eksisterende skiltning RE TILT facade Børn fra Amager Fælled ger Fæl blanke t kan gennemAG eller et projekte helt led Sko nyt så design. uden løft KEjd, le Område for kvar tet. BRUGERE: livskvali Skole mereteret LINKS TIL Brugerne ts: føres. Aktivite af e POTENTIALER: s af Området Brugern bliver nemmere at orientere kan etablere ivitets-så besøgende nemmer kan sig i med ny Akt Dem der arbejder ANDRE TILTAG skitlning, cent Bybi foreslår at det ret og finde frem til de forskellige institutioner. Med etudenfor centret og sommernyt design Belysning færdes på Sundho kvarskiltning vil Sundholm få ny identitet. Hvis der Defor hjem i beplantning, som bier lm løse etableres parkeringszone på Sundholm, vil det sandsynligvis teret: De Gamles De hjemløse af. Brugerne af Aktivite betyde at der kommer ny skiltning. Andre By fugle kan få glæde tsbesøgende Andre besøgende centret Belysning i onen Det Røde De hjemløse De Gamles vandskade på instituti træer i rabatten i forbindelse med en der plantes nger Skolebørn kan ivt udfordri By Der er nogle op ad facaden. Alternat UDFORDRINGER: Børnefamiler , hvis der skal plantes afklares 2015. skal LINKS TIL som primo Hjørne, Ny grundBorgere s på at få gennemført HVEM IMP ERER: TILTAG mindre dominerende foran, som der arbejde fremstå at LEM til belysning på HVEM IMPLEMENT t: komme ENTERER: ng kan i kvartere KEjd røde facadebeklædni Sundholm for driften) Bygningen og den Sønderbro (står også POTENTIALER: få mere grønt i byen. Områdeløft livskvalitet med at KEjd og naboerne får mere Samarbe jdsforum Områdeløft EffektbeSundholm HVEM IMPLE Ny lysni grun

FAKTA:

Projektet er i den

Parkeringshus Blågårds-

og Alle der færdes ved på Sundholm vil opleve en mere grøn by. der Naboerne over for til område skilte t. LINKS TIL har udsyn Nye

HVEM IMPLEMENTERER:

Idé Note:

BRUGERE:

realisering

Idé Fælledparmedio 2015 de i institutionen indtil ken r status på vandska Note: Vi afvente

Areal:

realisering

Ejer: KEjD / KK

nde status: Nuvære Skiltning i

Pris: ca. 20.000,Sværhedsgrad:

-

lm

Areal: Hele Sundho

teret:

FAKTA:

#09

HOLM SAMT BRIGADEVEJ

Nuværende status:

Pris: min. kr. 50.000, Sværhedsgrad:

#07

LINKS TIL DE DET RØDE HJØRNE FACA ANDRE TILTAG BEGR ØNNI NG VED udenfor kvar-

Ejer: KEjd

BRUGERE:

#01

VED SØNDE RBRO

MØDESTEDER, BYRUM OG FORBINDELSER

LT UR KL IM A BY LIV

:

Rabalderstræde

PRO JEKT RUM & ÅBEN

LINKS TIL TILTAG i kvarteret:

T GALL ERI

PÅ FABRIK KEN MÅL/ VISION: Pris: kr. 158.000,Nuværende status: le, der udarbejdet et materia At fåIdé Sværhedsgrad: er og er behov og beskriv er/ At få afdækket problem for illustrer forog ønsker Areal: opholdsrum, som ca. 50 kvm få samlet behov ønsker Note:forProjekt i 2015. rumme es klar t er realiser på Sundholm samt til brug i foråret 2015. opholdsrumEjer: holdsvis nemt kan KEjd et kan til alle de forBrigadevej, så projekt At der skabes rum man kan føle finansieringen kan prissættes og skellige brugere, så BRUGERE: i sit kvarter. findes til realisering. medejerskab og tryg stille og i rum kes Skoler indtæn At skabe nye grønne At skybrudssikring g. er de mange Institut ansierin ioner tilgodes medfin som som trafik, byrum og . Bybi forskellige brugere Aktivitetscentret brutransportvej for mange muligt løses i vej, der fungere som inger med Brigadetsmæssig støj på gaden, som bedst Der er nogle udfordr UDFORDRINGER: hvilket skaber meget trafik og uhensig Brigadevej. gere af Sundholm, lokale borgere, der bor omrkign samarbejder om at samarbejde med de ioner på Sundholm institut for de og der brugere mulighe t samt bedre Ved at beboere i område sundholm og Brigadevej, kan det skabe POTENTIALER: på for nye opholdsrum finde en god løsning i området. at færdes og mødes forskellige brugere

MULIGE AKTØRER:

Sundholm Samarbejdsforum vej området Beboere fra Brigade KEjd TMF løft Område

PROJEKTET:FAKTA:

BRIGADEVEJ

PROJEKTRUM PÅ FABRIKKEN

Brigadevej er den vej, der går fra Amagerbro Metro til Sundholms hovedindgang ved Sundholmsvej. Dette har gjort Brigadevej til den foretrukne rute for flere af de hjemløse og udsatte brugere, der dagligt benytter sig af de sociale tilbud på Sundholm. Selvom beboerne ønsker, at der skal være plads til alle, har flere følt sig presset på grund af støj fra nogle af gadens mindre opholdsrum. Hertil har flere beboere oplevet, at deres forhaver er blevet anvendt som toilet af de forbipasserende. På baggrund af dette har Samarbejdsforum Sundholm og Områdeløftet sat fokus på, hvordan beboerne og lokale aktører i fællesskab kan finde nogle bæredygtige løsninger, der forholdsvist nemt kan realiseres. Indsatsen har foreløbigt resulteret i en arbejdsgruppe med beboere fra Brigadevej, der arbejder videre med de forbedringsforslag, der er kommet i dialogen.

Fabrikken for Kunst & Design har længe været aktivt engageret i lokalområdet, og har allerede afholdt en række outreach projekter for børn og unge i kvarteret, samt afholdt åbent hus arrangementer, hvor folk kunne komme og se, hvad der sker på Fabrikken. De forskellige undervisningsforløb for de lokale skoler har været en stor succes, og Samarbejdsforum Sundholm har derfor også set et stort potentiale i at støtte op om realiseringen af et multifunktionelt projektrum på Fabrikken. Det kan for eksempel bruges til undervisningsforløb for de lokale skoler eller til afholdelse af aftenkurser og lignende. Projektet åbner op for, at skoler og andre i området, kan blive inddraget i workshops og aktiviteter med professionelle kunstnere, i et rum specielt indrettet til formålet. Fabrikken vil løbende underrette Samarbejdsforum Sundholm om projekt­ rummets aktiviteter.

#06

IDÉ:

realisering

LINKS TIL ANDRE TILTAG udenfor kvarteret: Biblioteker og Kulturhuse

V HVEM IMPLEMENT R - KLIM A - BYLI ERER: KUN ST/K ULTU ING - Fabrikk en for Kunst og Design SOC IAL UDV EKSL

Out reach projekter

MULIGE AKTØRER:

Fabrikken for Kunst og Design KEjd Områdeløft Samarbejdsforum Sundholm

UDFORDRINGER:

Huskunstner workshop med lokale skoler

LINKS TIL TILTAG i kvarteret:

PROJEKTET: IDÉ: MÅL/ VISION: At få indrettet en multifunktionelt At mange forskell rum til workshops ige skoler, og andre akinstitutioner og netvær tiviteter, hvor der er plads k i området vil bruge projekt mulighed for at arbejde og rumme med forforskellige kunst aktivite t til skellige kunstneriske ter. projekter. At Fabrikken bliver At få etableret flere mere åben kunst samarfor kvarteret. bejder med skoler, institutioner og At resultater af arbejde netværk i område t. t i projektrummet vises i det offentlige rum.

brugerne ikke skal Der er nogle udfordringer med, at der bør være en dør projektrum, hvor igennem den store sal på Fabrikken. der er en dør ud til Der skal findes et ud til det fri fra projektrummet, så det fri. ledigt rum, som kan indrettes til POTENTIALER: Projektet giver rum til, at skoler, institut workshops og aktivite ioner og andre i område ter med professionelle t kan blive inddrag udfolde sig kreativt kunstne re i et rum specielt et i . indrettet til formåle t, hvor man kan

SOC IAL UDV EKSL ING - KUN ST/K ULTU R

- KLIM A - BYLI V

1 Firth, Chris, Maye, Damian & Pearson, David: ”Developing ’community’ in community gardens”, i: Local Environment: The international Journal of Justice and Sustainability, 2011.

19


CASE-BESKRIVELSER Med afsæt i udvalgte cases, har følgende kapitel til formål at uddybe nogle konkrete eksempler på, hvordan Sundholmskvarterets Områdeløft og Samarbejdsforum Sundholm, gennem konkrete udviklingsprojekter, har søgt at bevæge sig i en fælles ønsket retning

SUNDHOLMS BAKKER – ET FÆLLES PROJEKT

”Når nye byrum anlægges er det ofte et ’oppefra og ned’ projekt, ejeren får en arkitekt til at designe og så gennemføres projektet. Med Sundholms Bakker ønskede vi et ’nedefra og op’ projekt. Ida Flarup, Projektleder på Sundholms Bakker, Sundholmskvarterets Områdeløft.

Med et ønske om at åbne Sundholm op for de nye boliger og institutioner, der er kommet til i den sydlige del af Sundholm, er der blevet etableret et midlertidigt grønt byrum, Sundholms Bakker.

Som det fremgår af ovenstående citat, har projektet fra starten bygget på en intention om at skabe projektet i fællesskab med de lokale aktører. For som urbanisterne Henri Lefevre, Charles Landly og David Harvey fortæller os, skabes demokratiske og bæredygtige steder gennem en ”nedefra og op” proces, hvor det ikke kun handler om den sociale konstruktion, men også om den sociale produktion. Det handler om også at anvende brugernes erfaringer, behov og ønsker udover den specialiserede ekspertise, der tilbydes af designere, ingeniører og arkitekter. Frem for at hyre en arkitekt ind til at lave et forslag, har Områdeløftet først og fremmest prioriteret at etablere kontakt imellem de forskellige grundejere og interessenter. I den forbin-

delse er det lykkedes at etablere en tværgående partnerskabsaftale imellem de forskellige grundejere: Københavns Kommune, Boligforeningen 3B, der netop har opført nye almenbolig+ byggerier op til grunden, Fabrikken For Kunst og Design og Aktivitetscentret Sundholm. Foruden grundejerne grænser Sundholms Bakker på til det almene boligbyggeri Hørgården, som for nylig var på den danske ghetto liste og stadig huser mange udsatte familier og den nye børnehave, som grænser op til Byhaven. Placeret ved den sydlige indgang til Sundholm, bliver Sundholms Bakker således en del af en grøn forbindelse igennem området, der knytter Sundholm sammen med det omgivende miljø.

21


I en fremtidig udvikling vil det være oplagt at involvere de nye beboere, så de også kan være med til at præge den videre udvikling. Vi kan se, at når forskellige ejere og brugere af et område samarbejder om at skabe et byrum, udvikler de et sted, som ikke kun ejerne, men også brugerne føler ejerskab til.

Mange børn passerer hver dag gennem Sundholm til og fra skole, og de mange forskellige typer af brugere har været en central del i udviklingen af det nye byrum. Visionen har derfor været at tilgodese alle brugere, nye som gamle, og ikke skubbe nogen væk. Ved planlægningen af større og mere permanente projekter, vil man ofte møde en del skeptikere. En modstand der ofte opstår, når de lokale aktører føler sig usikre på udviklingsplan, formål og konsekvenser. Midlertidige projekter er derimod mindre omkoste­ lige, og er i sin natur mulige at forandre. Derfor kan midlertidige projekter som Sundholms Bakker være med til at inspirere og pege på muligheder, som kan være svære at forestille sig, før man har et konkret eksempel her22

på. På den måde har Sundholms Bakker også kunnet fungere som redskab til, at invitere til dialog om fremtidigt udviklingspotentiale.

deres kommende beboere. Fabrikken fik mulighed for at udstille og vise deres kunst i det offentlige byrum. Aktivitetscentret så et potentiale i at kunne tilbyde endnu et byrum til deres Ved at inddrage de lokale aktører i brugere på Sundholm. udviklingen af et fælles byrum, inden de nye boliger har stået klar, er der På den måde har etableringen af både blevet skabt et byrum, der kan Sundholms Bakker styrket den lokaimødekomme de nye beboere, sam- le sammenhængskraft i mere end en tidig med at projektet har bygget forstand. En positiv erfaring, der også bro imellem områdets aktører. For har været med til at styrke sammenselvom det ofte tager tid at sam- hængskraften og forankringen af det arbejde på tværs, har Sundholms lokale samarbejde i området. Som Bakker vist, hvordan det med en det er fremhævet i evalueringen af åben og løsningsorienteret til­ gang, projektet, har det været en afgørenhar været muligt at opfylde grund- de fordel for processen, at flere af de ejernes individuelle interesser gen- deltagende parter på forhånd havde nem det fælles projekt: Københavns kendskab til hinanden igennem tidliKommune ville gerne skabe byrum for gere samarbejde med Områdeløftet, alle. Boligforeningen 3B så potentialet eller i forbindelse med deres deltai at kunne tilbyde udsigt og byrum til gelse i Samarbejdsforum Sundholm.

SAMARBEJDSFORUM SUNDHOLM hverdagen, som i nedenstående ek- AT SAMARBEJDE I HVERDAGEN sempel, beskrevet af Marie Louise,

Som vi har set i ovenstående, har det der er leder på Fabrikken For Kunst haft en positiv betydning for gennemfø- og Design: relsen af det fælles byrum Sundholms Bakker, at flere af de involverede aktører havde et vist forhåndskendskab til hinanden. Men ikke alene i forbinHer i efteråret havde vi en delse med konkrete anlægsprojekter, meget positiv oplevelse, som har det øgede kendskab imellem de viste, at vi her i lokalområdet kan Et styrket ejerskab kan blandt få folk forskellige aktører i området vist sig inddrage hinanden i projekter til til at føle sig hjemme og passe bedre som en fordel for området. alles glæde. Fabrikken var vært på deres omgivelser, samt nedbringe for et hus-kunstner forløb ledet hærværk. I den forbindelse er det en Når man først har mødt hinanden anaf to af Fabrikkens kunstnere, fordel, at grundejerne er repræsente- sigt til ansigt, og fundet ud af, at man hvor to 6. klasser fra henholdsvis ret i Samarbejdsforum Sundholm, så på mange måder har fælles interesPeder Lykkeskolen og Amager de har en fælles platform, hvor de lø- ser, er det også lettere at banke på, og Fælled Skole skulle lave mosaikbende kan drøfte vedligehold og frem- spørge om hinandens hjælp. På den ker på nogle betonfliser. Vi havde adrettet udvikling. måde har vi også set flere eksempler af Kommunen fået tilladelse til, at på, hvordan Samarbejdsforum Sundde færdige mosaiksten blev lagt i holm har bidraget til, at de forskellige jorden hhv. ved Sundholms Bakker aktører er blevet mere tilbøjelige til og ved Sæterdalsparken. Men vi Helt konkret er det også fedt, at at samarbejde og hjælpe hinanden i manglede fagfolk til at lægge hærværk er faldet stort set 100%. Det er fordi, skolerne har været involveret, og folk har været her. Vi har haft åbent hus, som var støttet af områdeløftet, hvor alle kunne komme. Vi er blevet syn­ lige, og folk ved, hvem vi er.

Camilla, Kunstner på Fabrikken For Kunst & Design og deltager i Samarbejdsforum Sundholm

Elever fra Amager Fælled Skole l laver mosaik med Fabrikken For Kunst & Design

23


Sundholm kan få gavn af hinanden i hverdagen, kan tværgående projekter som ovenstående eksempel desuden også bidrage til at fremme tolerance og forståelse imellem de deltagende parter. Når nogle af de socialt udsatte beboere får mulighed for at hjælpe til i et projekt med skolebørn, som her beskrevet, giver det ikke alene denne Aktivitetscentret hjælper med at lægge elevernes mosaikfliser i jorden. person en god oplevelse af at kunne hjælpe til og være værdifuld for lokalfliserne ned. Jeg kontaktede derfor men at det også styrker det interne miljøet, men det kan også være anAktivitetscentret Sundholm for at samarbejde imellem lokale virksom- ledning til, at børnene får en anden høre, om nogle af deres beboere heder og institutioner, som Marie Lou- respekt for de udsatte brugere i ommåske kunne hjælpe. Det resulteise videre uddyber: rådet. rede i et fortræffeligt samarbejde, hvor en af de lokale kvindelige beboere hjalp med at grave og I det godt halve år jeg har arbejVi har, som institution, sam­ lægge fliser, deltog i ferniserindet her på Fabrikken og deltaget arbejdet med Områdeløftet om at gen og tydeligvis havde det godt i møderne i Samarbejdsforum åbne området op. Det har været med at udfylde en central rolle i Sundholm, har jeg fået et klart et tæt partnerskab, der har haft et projekt for og med skolebørn i indtryk af, at den dialog og de en stor afsmittende virkning på lokalområdet. Og beviset for samdiskussioner, der her finder sted, vores dagligdag. Det har for ekarbejdet ligger der endnu, til alle har en særdeles positiv betydning sempel været en stor glæde, at forbipasserendes fornøjelse. for vigtige tiltag i lokalområdet. der gennme, projekterne er komVi sidder hver især med vores met en platform for samarbejdet Marie Louise, Leder på Fabrikken ønsker og behov, og når vi bringer mellem de meget forskellige inFor Kunst og Design. dem på banen i samarbejdsforum stitutioner, der er på området. finder det gerne genklang hos anEksempler som i ovenstående beretMia, afdelingsleder på Aktivitets­ dre i det forum, og sammen finder ning er med til at vise, at Samarbejdscentret Sundholm, og deltager i vi en vej til en løsning. forum Sundholm ikke alene har skabt

en platform, hvor områdets forskellige aktører kan mødes for at løse fæl- Ikke nok med at ovenstående eksemles udfordringer af mere overordnet pel fortæller os noget om betydningen karakter, som tryghed og belysning, af, hvordan de forskellige aktører på 24

Samarbejdsforum Sundholm.

EN BYHAVE DER SKABER SOCIAL INKLUSION En af områdets centrale indsatser for at øge den sociale inklusion er Sundholm Byhave. Haven er blevet etableret på en grund, der i flere år har stået efterladt og forfalden hen. Hjemløse og misbrugere har i en tid søgt ly for natten i nogle efterladte væksthuse på grunden, hvor man skulle se sig for, for kanyler og glasskår i græsset. Her startede Byhaven som et midlertidigt eksperiment i et partnerskab mellem Sundholmskvarterets Områdeløft, Københavns Ejendomme og Aktivitetscentret Sundholm, hvor udsatte brugere fra Aktivitetscentret var med til at rydde pladsen for glasskår og kanyler, så de kunne begynde at bygge haven op. tidig med, at både beboere fra området og børneinstitutioner har planDet skulle snart blive til en frodig tekasser i haven, som de jævnligt byhave med alt fra plantekasser, et kommer og kigger til. Haven har vist nyt drivhus, et hønsehus og en ka- sig at være et godt mødested, forningård til stor glæde for både de skellige grupper i haven kan møde hjemløse brugere og områdets børn. hinanden og få styrket den gensidige Byhaven har vist sig som en god forståelse på tværs af sociale skel. ramme til at hjælpe udsatte grup- Som vi har lært fra begreberne om per ud af misbrug, da haven og bridging, bonding og linking, er det dyrene har givet dem et ansvar og nødvendigt at de forskellige parter noget meningsfuldt at stå op til. føler sig trygge i deres omgivelser, hvis de skal begynde at opbygge reByhaven fungerer både som et lationer til hinanden. I en have, hvor socialpædagogisk aktiveringstilbud der kommer alt fra hjemløse og etfor hjemløse og misbrugere tilknyttet niske minoriteter til børnefamilier og Aktivitetscentret på Sundholm sam- ældre, har det derfor også været helt

Sundholm Byhave 2014

afgørende, at have en socialpædagogisk indsats knyttet til haven, der kan skabe den nødvendige tryghed, der gør det muligt for havens brugere at møde hinanden med forståelse og gensidig respekt. 25


”Før Byhaven var Sundholm en

utryg og lukket del af kvarteret. Byhavens gode samarbejde mellem frivillige og hjemløseindsatsen har skabt et inkluderende byrum, som jeg stolt viser frem til familie og venner. Cristina, nabo og formand for Byhaveforeningen

Den store forskel på de forskellige brugergrupper, har øget behovet for at værne om de trygge og nære relationer i mindre grupperinger i haven. Ikke alle har overskud til at involvere sig direkte med andre på tværs af de sociale grupper. Det har derfor været vigtigt at skabe plads til dyrkelsen af de nære og trygge relationer der foregår iblandt nogle af havens mere udsatte grupper, også kaldet bonding, for at sikre det nødvendige overskud til at tolerere tilstedeværelsen af andre. Disse grupper ville næppe have deltaget i haven, hvis ikke de kom der med deres nære gruppe. Selvom flere af de forskellige brugere i haven er kommet i haven i deres nære grupperinger, har flere grupper ofte befundet sig i haven på samme tid, og har skullet deles om de fælles faciliteter. På den måde har haven dannet en ramme, hvor der med små 26

skridt også er opstået relationer på tværs af de forskellige brugergrupper i haven, som tidligere beskrevet kaldes for bridging.

”Byhaven har gjort det muligt for

mig at komme i kontakt med nogle af de hjemløse fra Aktivitetscentret på Sundholm, som passer på halvdelen af Byhaven. Det er mennesker, jeg måske ellers gik udenom. Man har sine fordomme, men jeg fik lyst til at sige, det gør jeg op med. Jeg ville gerne se, hvad det er for nogle mennesker, der er der. Jeg er blevet venner med nogle af dem. Alt i alt har jeg rykket mig som menneske, og jeg er faktisk blevet lykkeligere. Catalina, nabo og deltager i Byhaven

”Børn fra kvarteret lægger i dag

For at fremhæve et eksempel, er der opstået en indforstået aftale imellem havens forskellige brugere. Hvis beboerne sætter et lille flag i deres plantekasse, når de er væk i forbindelse med ferie eller andet, så tager de hjemløse brugere sig af planterne, til beboerne er tilbage. På den måde, giver haven anledning til at bygge bro imellem brugere på Sundholm, der normalt ikke ville tale sammen, og som måske endda ville føle sig utrygge ved hinanden under andre omstændigheder. Dog har vi erfaret, at dette samarbejde kun lader sig gøre, så længe der er tilknyttet en socialpædagogisk indsats i haven. Gennem denne indsats vedligeholdes det sociale aktiveringstilbud til hjemløse og udsatte brugere, men den tilknyttede pædagog spiller også en helt afgørende rolle i forhold til at sikre en god og tryg atmosfære imellem de forskellige deltagergrupper i haven. Uden denne indsats ville det have været betydeligt mere vanskeligt, at skabe grundlag for at styrke den sociale kapital, da det kræver en vis tillid at opbygge nære såvel som mere løse relationer.

trygt deres skolevej igennem Sundholm. Jeg håber meget, at Kommunen kan fortsætte indsatsen. Ellers er jeg oprigtigt bange for, at haven må lukke og Sundholm igen bliver ingenmandsland. Cristina, Formand for Byhaveforeningen

Bål i Byhaven

Som midlertidigt projekt, har der ikke fra starten været etableret permanente aftaler om hverken den fysiske eller sociale drift af haven. Det har derfor også været helt afgørende, at det lokale netværk har været i stand til at linke til det politiske lag, for at sikre en bæredygtig videreførelse af havens drift.

ver med byrumsprojekter, er det en udfordring at skaffe den nødvendige finansiering af den sociale drift, da byrumsprojekter ofte vurderes som gennemførte, så snart den fysiske planlægning og drift er på plads. Det har således krævet en ihærdig og vedholdende indsats fra havens brugere, Aktivitetscentret og Områdeløft at linke opad i systemet for at skabe Da haven har vist sig at have en væ- politisk opbakning til at sikre en fremsentlig positiv indflydelse på området, adrettet social drift af haven. har der været stigende interesse for at forankre haven, som en permanent indsats i området. Dette har både krævet en permanent lejekontrakt, en driftsaftale, samt oprettelsen af en permanent socialpædagogisk indsats i haven. Men som man typisk ople-

I den forbindelse har Byhaveforeningen og Samarbejdsforum Sundholm blandt andet inviteret både Teknik-og Miljøborgmesteren samt Socialborgmesteren på besøg i haven, med henblik på at få politisk opbakning og økonomisk støtte til projektet. En indsats der i marts måned 2015 blev krediteret med en fast finansiering af havens sociale drift frem til og med år 2018. Således er der skabt en fremadrettet sikring af havens sociale drift, der skaber den nødvendige tryghed og ramme for mødet imellem områdets mennesker, på tværs af forskelligheder. Et møde der øger tolerancen, såvel som skaber større forståelse og gensidig respekt imellem de forskellige folk, der kommer i haven og på Sundholm i det hele taget. I den forbindelse har USER projektet muliggjort en ekstra indsats for en bæredygtig forankring af haven.

27


OPSAMLING

Som vi har set i denne rapport, har indsatsen på Sundholm været baseret på tæt dialog og samarbejde imellem områdets lokale aktører og netværk. Områdeløftets deltagelse i USER projektet, har ikke alene været et vigtigt bidrag for at kunne understøtte forankringen af robuste netværk og partnerskaber, men har også bidraget til at få defineret nogle fælles visioner og succeskriterier for den ønskede udvikling af området. En fælles indsats, som samtidig har styrket de lokale aktørers følelse af samhørighed og ejerskab til områdets udvikling, hvilket har stor betydning for Sundholms fremtid som et åbent, imødekommende og inkluderende sted.

28

”Vi har lært hinanden at kende

som mennesker i byen. Vi færdes i de samme byrum, der både skal være robuste og kunne favne byens mangfoldighed. Sundholmskvarteret har brede skuldre og det skal vi værne om som en kvalitet for et godt naboskab. Komplekse udfordringer kræver komplekse løsninger – her viser Samarbejdsforum Sundholm værdien af at løfte i fællesskab. Birgitte, Nabo til Sundholm og deltager i Samarbejdsforum Sundholm

29


”Det er blevet mit kvarter. Jeg er meget glad for Byhaven, og der er opstået et gadelaug, hvor en aktiv mand laver en masse arrangementer. Jeg har lært dejlige mennesker at kende, man behøver ikke at kunne spise middag med alle, men bare lige at kunne nikke til hinanden betyder meget. Mette, nabo og deltager i Samarbejdsforum Sundholm og Byhaven

30


Profile for Øystein Leonardsen

Sammen om Sundholm  

Handlingsplan for Sundholm samt gode historier om Byhaven, Samarbejdsforum og Sundholms Bakker

Sammen om Sundholm  

Handlingsplan for Sundholm samt gode historier om Byhaven, Samarbejdsforum og Sundholms Bakker

Advertisement