Page 1

‰Ë_« ¡e‡‡‡'«

≤∑


≤∏


W«b« ÆÆju*«Ë qOM« 5 ‡ ±

vKŽ ¨±π¥∂ ÂU???Ž bË b???I?? ¨œö??O?*« WE( q U?J« vŽu« v? ÊU?? u X?OM9 s Uγ¹d?Ið qO WzU? WU? vKŽË ¨WO½U?¦« WO*U?F« »d(« ¡U?N²½« s bŠ«Ë ÂU?Ž WU? °UN —UF Èd³

ÆdB U²œ v …dO׳« WEU× WL UŽ —uNM œ WM¹b v W¹«b³« X½U

t≈ …œU?³?F «b??³?F? rCð X½U? U??N½√ b?I?²?F¹ W1b? W??O½u?Žd? WM¹b? —u?N?M œ WM¹b? Ë Ê√ b?I²?Ž√Ë ‡ Êü« tOKŽ u¼ U? v≈ s e« l rÝô« —u?% rŁ ¨”—uŠ tù« ¨fL?A« U?N?ð«– fL?A« Ê_ sJ?Ë ¨fL?A« t≈ b??³?F* UM?Þu? U?N?½u? s Q¹ r W?M¹b*« rÝ« vKŽ ÷—_«  œU− ¨‰b?²F ŒUM0 rN²D³?žQ UNK¼√Ë WM¹b*« l ¡U? « WGUÐ X½U

ÆWOŽ«—e« qO U;« d«uÐ UNK¼√ ÕËdÐ Êu?F?²?L??²¹ ¨Êu«e¹ ôË «u½U? ¨5¹d?B?*« W?O?IÐ q¦? rNK¦?? ¨—u?NM œ q¼√Ë ”U½√ rN ¨r?NðUH vKŽ p– f?JFMO ¨UNK?š«œ s ¡UOCUÐ l?Að WdA? ¨WIQ?² dOž UE×K« v v²?Š ¡UOý_« s ‚dA*« V½U'« ÊËd¹ UÎLz«œË ¨Êu−?N²³ ÊËœËœË v²«Ë ”—u?Š fL?ý s U?³O?B½  c?š√ b?I v²?O?ŠU½ s Ë ÆÆrNðU?O?Š s …bO?F? « U½Q ÆƉƒUH?²UÐ v H½  ú² U? ÈœöO WE( vM×UB?² UN²F?ýQÐ XKÝ—√ b X½U

Æ—uNM œ WM¹b ¡UMÐ√ s vIOIŠ sЫ pcÐ U?“— s¹uÐ_ ±π±≥ d??³?L?²?³?Ý s f? U?)« v W¹—bMJÝù« v b?Ë b? vÐ√ ÊU? Ë ÆtðUOŠ Èd− v —Ëœ WO½U¦« WO*UF« »d×K ÊU Ë Æ UO² lЗ√Ë œôË√ WFЗQÐ v ‰U?²?I« W?N³?ł s rN?²M¹b? »d?I «ÎdE½ »d?(UÐ W¹—bMJÝù« ÊUJ?Ý dF?ý b?Ë ≤π


ÂuK « v? e? d??L?²ð —u??;« «u? X½U?? ±π¥± u¹U? d??N?ý vË ÆU??O?I?¹d?√ ‰U??L?ý X½U? W?N?ł sL? ¨Ÿ«d?B« «c¼ v oL?FÐ WÞ—u?²? d?B? X½U? Ë ¨ÕËdD vÝd? Ë U?O½UD¹dÐ 5Ð ±π≥∂ WMÝ …b¼U?F* UÎF?³ð UO½UD?¹dÐ ¡UHKŠ b?Š√ WO?L?Ýd« WO?ŠUM« s dB? vË Ær¼œö³ e?OK$ô« ‰ö²ŠUÐ ¡«bF?Ý Êu¹dB*« sJ¹ r Èdš√ WN?ł s Ë ¨dB Ë bKO?H«  «u? vKŽ Èd u?−?²½u? œ—U½dÐ ‰Uý—U? bKO?H«  «u? X³KGð ±π¥≤ d?³L?u½ W d?F v¼Ë ¡U? bK UJHÝ W?OÐd(« „—UF*« d?¦ √ s …b?Š«Ë v qO Ë— s¹Ë—√ ‰U?ý—U W d?F XKJý b?Ë Ær ±±∞ u×MÐ W¹—bMJÝù« sŽ »d?G« v≈ bF?³ð v²«Ë 5LKF« WDI½ ¨d?OB? XuÐ 5LKF« WF?u b?FÐ XF?Ë v²«Ë ¨œ«d−MU?²Ý W? dF? Ë 5LKF« Winstonqýd???Að Êu??²??? ½Ë ÊËœ b???Ë Æ»d??(« —U??? ?? v W???O??ÝU???Ý_« ‰u??×???²« UM×??³? √ U¼b??FÐË ¡U?I??³« vG??³½ UM 5LKF?« q³? ÆÆò tu?? tð«d? c?? v Churchill XL?O?√ v²?«Ë 5LKF« v W?ö?L?Ž …d??³?I? b?łuð d?{U?(« Xu« vË Æås?¹d?B?²M œuMł v≈ W??U?{ùUÐ 5O½UD¹d?³?«Ë 5OUD¹ù«Ë ÊU*_« œuM'« ·ôü È—U?? cð VBM

ÆW dF*« Ác¼ v «uK² s¹c« YuM uJ« ‰Ëœ q¼√ s d?O?¦? —œUžË œU? J« r?ŽË ÈdB*« œU?B?²?ô« —u¼bð ÆÆ…d?²?H« pKð ÊUÐ≈ s? d?????łU¼ Y?O?????Š ¨¡ôR¼ s? «b?????Š«Ë Èb«Ë ÊU????? Ë ¨r?N?????²M?¹b????? W¹—b?MJ?Ýù« ¨UM √ d??¦? _« ‚u?Ýœ W?M¹b? v≈ ¨jÝu??²*« iOÐ_« d??×?³« ”Ëd?Ž Ë√ ¨W?¹—bMJÝù« Uł«—b« lOL&Ë œ«dO²Ý« u¼Ë WM¹b*« v tŽu½ s ‰Ë_« ÊU ¨U¹—U& UŽËdA ÂU√Ë WM¹b? v dI?²Ý« Ê√ b?FÐË ÆWO? uJŠ WH?OþuÐ p– bFÐ o×?²« rŁ ¨WOü« d?OžË W?Oü« ¨Ã«Ëe« vKŽ Âb?√ rŁ s Ë ¨WM¹b*« Ác¼ vMÞ«u? Èb U?ËdF? Èb«Ë `³ √ ‚u?Ýœ W¹b?OKI?²« W?I¹dDUРëËe« -Ë ¨ «uMÝ d?A?FÐ Ád?G?Bð X½U? v²«Ë vðb«uÐ Êd?²?«Ë U?N²?³D) ÂbI?²¹ Ê√ q³ dE²M*« U?N ¹d?Ž vðb«Ë dð r YO?Š ¨„«c½¬ …bzUÝ X½U? v²« v½U¦« v Èb«Ë vuð Ê√ v≈ UÎ UŽ 5 Lš u×½ UF «d?L²Ý« bË ÆUN²KzUŽ s UOLÝ— ÆUÎ UŽ 5F³ÝË WF ð sŽ ±ππ≤ ÂUŽ dÐu² √ s s¹dAF«Ë ¨W¹—bMJÝù«Ë —u?NM œ v UNzU?CŽ√ rEF e? d²¹ ¨«Îb?ł …dO?³ WKzUŽ q?¹Ë“ WKzUŽ «u?CŽ ±≤∞ s d?¦? √ „UM¼Ë ÆsDI« W?ŽUMBÐ —uNM? œ v WKzUF« Ác¼  d?N?²ý« b?Ë …cðU?Ý√ q¦? W?u? d? V UM ÊuKG?A¹ W¹—bM?JÝù«Ë —u?NM œ v WKzU?F« ¡U?C?Ž√ s Èc« ‰U?H?²?Šô« v WKzU?F« ¡U?CŽ√ i?FÐ XKÐU?Ë Æp– v≈ U? Ë …U?CI«Ë W?F? U?'« ≥∞


q³? rNM s¹d?O¦? —√ r vM½QÐ U?LKŽ ¨qÐu½ …ezU?ł v×M b?FÐ v U1dJð WËb« t?² U?√ ÆWOJ¹d _« …bײ*« U¹ôu« v≈ vUI²½« v U?NzU?C?Ž√ rEF? e? d?²¹Ë ¨Èb«Ë WK?zUŽ s? «Îœb?Ž q√ vN? vðb«Ë WKzU?Ž U? √ Èb?FÐ vðb«Ë X³?$√Ë ¨…u?š≈ WŁöŁË Xš√ vðb«u ÊU? Ë Æ…—ËU?:« Êb*«Ë ‚u?Ýœ U½√  cš√ ULK¦ ¨UMðULŽË UMðôUšË UMð«bł ¡ULÝ√ s s¼¡ULÝ√ Êcš√  «uš√ ÀöŁ å+U¼ò rÝô« q× ¨W1bI« sN?zULÝ√ q× W¦¹b?Š »UI√ XKŠ bË ¨vÐ√ b«Ë rÝ« ÆåWLF½ò q× åU½U½òË å…dCšò q× åÂUNÝò rÝô«Ë ¨åW OH½ò q× UM²KzU?Ž r¼ UF?O?Lł ‚u?Ýœ q¼√ ÊU Ê≈Ë W?ÐdI*« UM²KzU?Ž sÞu? v¼ ‚uÝœ WM¹b? Ë v UCFÐ rNCFÐ Êu —UA¹Ë ¨UC?FÐ UNCFÐ ·dFð WM¹b*« v  özUF« q Ë Æd³ _« v pMÐ „UM¼ ÊU t½√ d –√ ôË ÆUC?FÐ rNCFÐ ÊË—“«R¹Ë WOŽUL?²łô« rNðU³ÝUM q

v „d?²A? q r¼U ¹ å U?O?FL?łò rNMOÐ UL?O? Êu½uJ¹ vU¼_« ÊU sJË ¨‚u?Ýœ rŽœò WÐU¦0 ÊuJ¹ VÝUM å‰UL?Ý√—ò pcÐ ÊuJ²O ¨‰U*« s ÂuKF —bIÐ åW?OFL'«ò √b?³? s¹d??šü« —u?F?ý …U?Ž«d? Ë Æ»ËU?M²UÐ W?O?F?L??'« ¡U?C?Ž√ s u?C?Ž q?J åvU? ‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨tÐ ÕuL *« dOž sL ¨WM¹b*«  özUŽ lOLłË v²KzUŽ Èb vÝUÝ√ U?NÐ b?łu¹ v²« W?d?G« ×U?š U?ÎŽu?L? Êu?J¹ Èc« b?(« v≈ ŸU¹c*«  u? ld½ Ê√ bË ¨WM¹b*« v Ê«dO'« s bŠ«Ë È√ …UË vKð v²« UÎ u¹ 5FЗ_« WKOÞ p–Ë ŸU¹c*« s WLÝ ¨rNÐ ÂUL²¼ô«Ë s¹dšx vŽUL²łô« —uFA« …UŽ«d √b³ ¨√b³*« «c¼ qJý Æ‚uÝœ v vË_« vð«uDš  ULÝ s ¡e?ł u¼ qOMU? ¨…e?O2 W?LÝ qOM?« vKŽ UN?F?u? rJ×Ð ‚u?Ýœ X³? ²? « b?Ë s ò ∫v¼Ë p– i?FÐ sŽ d?³??Fð Wu??I? „UM¼Ë Æ.b??I« Èd?B?*« À«d?²«Ë a¹—U??²« n Ë «c¼Ë åÆÆÈd?š√ …d? »dA?O t?O≈ œuF?¹ Ê√ bÐô ÆÆ…d qOM« ¡U? s »d?A¹ Æ»UŠd²«Ë œuUÐ rNuO{ ‰U³I²Ýô r¼œ«bF²Ý«Ë 5¹dB*« „uKÝ `{u¹ ÈdO³Fð Ê≈ tu? ©œö?O*« q³? ¥≤µ ‡ ¥∏¥®  ËœËd?O¼ vI¹d?žù« ·u? K?O?H« v≈ V M¹Ë  d¦? bË ¨q Q²«Ë »U−?Žù« v≈ uŽb¹ VO−Ž d?N½ qOM« dNM ¨åqOM« W³¼ d?B ò ÂUE²½«Ë t?FÐUM Ê√ p– ¨vDÝu« —uB?F« v²ŠË o¹d?žù« s “ cM dOÞU?Ý_« t½QAÐ cM 5O«dG'«Ë W?HÝöH« dJ XKGý v²« W³O−F« d¼«uE« s U½U? ÈuM « t½UCO «c¼ fJF½« bË ÆÂUE²½ô« fHMÐ W?K¹uÞ —u¼œ WKOÞ ob²¹ dNM« «c¼ qþ b?I ¨ÂbI« ≥±


ÆÆW¹d?B*« W?OB??A« UH? Ë W?FO?³Þ vKŽ ÈbÐ_« ¡UD?F«Ë dO?)UÐ ob?²«Ë œuK)« ÆœËbŠ öÐ …¡UDF WOBý vN qOMK? È“«u*« o¹dD« vK?Ž d? √ XM? ¨‚u?Ýœ ‰U??HÞ√ s qH?Þ È√ ÊQ?ý v½Q??ýË d??O?Ý  «uD?š l³?²¹ e??O2 o¹dÞ «c?¼ UMI¹dÞË ÆvB??% ôË b??Fð ô  «d? U?ÐU¹≈Ë UÐU¼– qC?HÐ b?O?ý— WM¹b? XO? Ÿ«– bË Æb?O?ý— WM¹b? v²?Š ‚u?Ýœ s ¨t½U¹d?łË qOM« «c¼ l³I¹Ë ¨Â±∑ππ W?MÝ v tOKŽ d¦?Ž åbO?ý— d−Šò U?NLÝ« c?š√Ë UN?O błË d?−Š Á—b √ —«d? d−?(« «c¼ vKŽ gI½ b?Ë ÆÊbM v v½UD¹d³« n×?²*« v Êü« d?−(« ¨d?B? Êu??Žd? ”uK' vË_« Èd? c?UÐ ‰U?H?²?Šô« W?³??ÝUM0 nM v WM?NJ« fOz— ÆÊuŽd?H« «cN qO?L'UÐ t?O Êud?²F¹ ©œö?O*« q³ ≤∞∞ v«u?Š® f U)« ”uL?OKDÐ v WUŠd«Ë W?OÝU uKÐb«  U?¦F³«Ë —U?−²« ·ô¬ t b?²Ý« rN? ¡UMO bO?ý— WM¹b Ë v≈ «uKB??O Èd??³« o¹dD« Ë√ W??OKOM?« d?š«u??³« ÊuKI??²? ?¹ tM Ë ¨d??B? v≈ ‰u??šb« WM¹b?? v Êu??H?u??²¹ —«Ëe« ¡ôR¼ ÊU?? Ë ÆU¼«d??Ë d?B?? Êb?? s U¼d?O??žË …d¼U??I« ÆÊR*UÐ œËe²«Ë …—U−²« Ë√ WŠ«dK ¨rNðöŠ— ¡UMŁ√ v ¨‚uÝœ ‡ WOM¹b« U?N²?OL¼√ v≈ WU?{ùUÐ ¨Ác¼ WL?N*« UN²½UJ0 kH?²% ‚u?Ýœ WM¹b ‰«eðôË bŠ√Ë 5¹dB*« ¡UN?IH« bŠ√ vuÝb« rO¼«dÐ≈ ÈbOÝ b−? błu¹ WM¹b*« jÝË vH lz«– ÈËb?³« b?L?Š√ Èb?O?Ý u¼Ë dš¬ d?O?N?ý vu?B «Îc?O?LKð ÊU? b?Ë ¨U?N?Ou?B?²? Áb?−?? ? b?łu¹ Y?O?Š ¨UDMÞ WM?¹b? v W? U??ÐË U¹uMÝ tÐ qH??²?×¹ Èc«Ë X?O?B« ÆtLÝUÐ vL *« b− *« «c¼ œbŠ bI ¨vðUOŠ v W U?š WOL¼√ vuÝb« rO¼«dÐ≈ ÈbOÝ b− *Ë v≈ 5Ðc??−M UM ??H½√ b?$ ‰U??HÞ_« s vU??—Ë XM b?I?? ¨…dJ³*« v²u??HÞ rU??F? v W¹b?'« W?Ý«—bK …«u½ qF?HUÐ b?−? *« «c¼ qJý b?Ë ¨…d? «c*«Ë …ö?BK b?−? *«  «uKB« ¡«œ√ vKŽ d?B?²?I¹ r Âö?Ýù« v b?−? *« —Ëœ Ê√ ·Ëd?F*«Ë ¨d?L?F« p– ¨W?? U?š W??O?Ýb??Ë W? d??Š b?−?? ??LKË ÆU?C?¹√ W?Ý«—b«Ë rO?KF?²K? ÊU? U/≈Ë ¨jI?? b?−? *« ÊS? ¨Ê–P? Ë …bL?Ž√Ë »U?³? s WKO?L?'« W¹—U?L?F*« Ád? UMŽ v≈ W?U?{ùUÐË vzUb √ l tłuð√ XM ÂU?Ž q s ÊUC — dNý ‰öš vË ÆU «d²?Š«Ë W³O¼ oQ²¹ s È√ Ë√ UM²??OÐ v≈ U¹u?Ý t??łu?²½ p– b??FÐË …ö?B« ¡«œ_ b??−? *« v≈ —UD?ù« b?FÐ ≥≤


v≈ œu?F½ rŁ ¨d?−?H?« lKD v²?Š UMÝË—œ d? c?²? ½ q?E½Ë ¨¡U?b? _« ¡ôR¼ u?OÐ q¼√ …U?O?ŠË vðU?O?Š —u?× b?−? *« qJý b?I? rŁ s Ë Æd?−?H« …ö? ¡«œ_ b?−? *« s uł v? UF …U?O(«Ë qL?F« vKŽ UF?OLł UM? WЖU'« …uI« WÐU?¦0 ÊU Ë ¨U?NK WM¹b*« ÆÆÂUzu«Ë oÝUM²« UMeM lI¹ ¨Ÿ—«uA?« s œbŽ vuÝb« rO¼«dÐ≈ Èb?OÝ b− ? WŠUÝ s Ÿd?H²¹Ë  u? ¡ö?−Ð lL? ½ UM? rŁ s Ë ¨b?−? *« s WKOK —U?²? √ b?FÐ v?KŽ U?NM b?Š«Ë v v W??? U??š W?½UJ W???F???L??'« …ö???BË ÆUM?eM v s?×½Ë fL???)«  «uKBK? Ê–R*« b−? LK ÊU? Ë ÆÂUE²½UÐ WF?L'« …ö? ¡«œ√ vKŽ vMF−?Að vðdÝ√ X½U? Ë ¨ÂöÝù« ÊU? U?MU?— s «Îb??Š«Ë Ê√ UMF??L?Ý UM½√ d?? c?²½ ôË ¨UM? uKÝË UMðU??O?Š v vÐU??−¹≈ —Ëœ nO? »d?−¹ Ê√ ‰ËU?Š b? UMC?FÐ ÊuJ¹ U0—Ë ¨U?N?NÐUý U? Ë√  «—b?<« l q U?F?²¹ Ë√ d½ rË Æ«bÐ√ t¹b«Ë s? È√d v?KŽ sJ¹ rK ¨p– Àb?Š Ê≈Ë ¨…—U?−?O?Ý sšb¹ b WKO?³M« b− ?*«  UOö?š√Ë rOI ¨Ÿ—«u?A« v …u I«Ë nMF« d¼U?E sŽ lL ½ tÐ XD³?C½« WK?{UH?« ‚ö?š_«Ë rO?I« s ÃU?O? Ð U¼d?ÝQÐ W?¾?O?³«Ë lL?²?:« XÞU?Š√ »Ëd?ž b??N?A?? U?Î U9 d?? cð√ vM½≈Ë ÆiF??³Ð rN??C?FÐ rNðU??ö?ŽË ”U?M«  ö? U??F? ¨rN“U?M* vD)« Êu??Žd?? ?¹ r¼Ë ”UM«Ë ¨rE?F*« ÊU??C?? — d??N??ý ÂU¹√ v? fL??A« U??NЫu?Ð√ W¹—U??−??²?«  ö??;« XIK?ž√ b??Ë ¨…ö??BK? u??Žb¹ ∆œU??N?« Ê–R*«  u?? Ë ÆdOB XuÐ —UDù« lb ‚öD½« qO³ p–Ë ¨—UDû «Îœ«bF²Ý« ¨v²KzU?ŽË vÐ√ Êu?d?F¹ UL? vL?Ý« Êu?dF?¹ b−? *« ‰u?Š 5 U? b« »U?× √ ÊU?

tMLŁ lœ√ Ê√ ÊËœ Ác?š¬Ë ‰U?¦*« qO³?Ý vKŽ WU?I³?« s b¹—√ U Èd?²?ý√ Ê√ vFÝuÐ ÊU? Ë WMO½QLDUÐ ÂU?Ž —uFý „UM¼ ÊU ÆX?¹d²ý« U sLŁ lb¹ ·u?Ý Èb«Ë Ê_ ¨—uH« vKŽ d cð√Ë ÆtK lL²:« „uKÝ tÐ j³C½« rOI« s UłUOÝ qJý Èc«Ë ÆÆW½U _«Ë WI¦«Ë å…œu?L?Š rŽò l W??O?³?A?š W? œ vKŽ U? U??ł Xu« iFÐ vC?√ Ê√ «œU?²?F?? XM vM½√ V½U?'« vKŽ ÊU? b« «c¼ ÊU? Ë ¨b?L?×? vŽb¹Ë vzU?b √ b?Š_ «b«Ë ÊU? Ë ¨‰U?I?³« «c¼ `zU?B½Ë W?LJ×Ð XF?²?L?²?Ý«Ë bF?Ý r Ë ÆÆt?O? sDI½ Èc« Ÿ—U?A« s d?šü« ÆÆÁœôË√ s bŠ«u vM³×¹ ÊU Ë ÆÆÁ—b√Ë tKł√ XM Èc«Ë ¨qłd« s d?L?²? *« Êu?F«Ë lO?−?A?²« b?$ UM Ë ¨ÊU1û? 5Ðc?−M UM —U?G? ‰U?HÞQ? Ë WDO? ³« s¹b« rOU?Fð qþ v gO?F½ UM Ë Æ.uI« „u?K « «c¼ vKŽ UM b−? *« …—«œ≈ ≥≥


UMFLÝ bË ÆbFÐ ULO dNþ Èc« œu?L'«Ë œbA²« qþ v fOË …dOM² *«Ë W×L «Ë —dJð r Ë ¨U?MðU?O?Š »u?KÝ√ vKŽ fJF½« Èc«Ë ¨W??d?F*«Ë rK?F« W?O?L?¼√ sŽ «—«d? s ¨rKÝË t?O?KŽ ¶« vK ‰u?Ýd« ÁU?IK?ð d? √ Ë√ ⁄öÐ ‰Ë√ ÊQÐ ‰u?I« UMF?? U? ? vKŽ rË ¨t?O d?O « vKŽ v?M²F?−ýË ÁU?&ô« «c¼ vðd?Ý√ X —UÐ bË Æå√d?«ò u¼ ¡UL? « ÆW UŽ WHBÐ UMðUOŠ v ÊUJ „uK «Ë dOJH²« v œuL'«Ë œbA²K sJ¹ ¿ ¿ ¿ iFÐ tÐ vE×¹ U0 vEŠ√ Ê√ ÈdÞUš v œd¹ rË ¨‚u?Ýœ v s×½Ë ÂU¹_« d b??Š√ v nO??B?« WKDŽ v?C??I½ Ê√ ¨‰U??¦*« qO??³??Ý vK?Ž ¨dJH½ rK? ¨Âu??O« »U??³??ý Ë√ ¨B.M.W …d?šU? …—U?O?Ý œu?√ U½√Ë W?Ý—b*« v?≈ V¼–√ Ê√ Ë√ ¨ U?O½U?³?Ý√ n¹U?B? v U?ÝË—œ ÊËc?šQ¹ Êü« ÈœôË√ b¼Uý√ U?LMO?ŠË ÆW?O? uB?)« ”Ë—b« l q U?Fð√ q¦ v XM U?LMOŠ vM½QÐ dF?ý√ ¨ÊULJ«Ë ÂbI« …d? Ë WK « …d Ë rÝd«Ë WŠU?³ « sJË ¨Âb?I« …d? W?³?F ”—U/ UM UM½√ `O?×? ¨d?š¬ V u? v gO?Ž√ XM rNMÝ q  d?B?×½« b?I U? u?L?ŽË ÆÆW1b?I« UMЗ«u?ł iFÐ s U¼UMF?M …d «b??²?ÝUÐ X½U? Ë ‚—u«Ë WËUD« W?³?F U½U?O?Š√Ë vIO?Ýu*« v≈ ŸU?L?²?Ýô«Ë …¡«d?I« v vðU¹«u¼ ÆUM²?OÐ s?Ž «Îb?O?FÐ r ±∞∞ vKŽ b¹e¹ ô ‚U?D½ v …—u?B?×? vðö?Š— Ë√ v?ðö?IMð q

W¹dÝ_« …UO(«Ë ¨Òv rN?²IŁË s¹b«u« VŠ v UMO …UO(« U?UÞ qł  dB×½« bË ÆvDÝu« WI³D« v≈ vL²Mð …dÝ√ v¼Ë UNKEÐ UMLF½ v²«Ë W¾OMN« …bOF « b?I? ¨…b?Š«Ë WŁœU?Š v? ô≈ X³?u?Ž b? vM½√ ¨ d?³? Ê√ b?F?Ð v²?Š ¨d? cð√ ôË  «–Ë ¨pc ÈdEM« ”UÝ_« ·d?Ž√ X œU  «—UO « …œUO? vKŽ —œU vM½√ XMMþ …œU?O WÐd?& ÷uš√ Ê√  —d?Ë ¨…dO?G W?Ždð —«u?−Ð WH?«Ë vUš …—U?OÝ X½U? Âu¹  œU b?I rŁ s Ë ¨d?š¬ ¡vý UN?IO?³DðË ¡vý W¹dEM« Ê√ v≈ sD√ Ê√ ÊËœ …—U?O « v XMJ W??O?IÐ d?L?F« v Ê√Ë ¨vU?F?𠶫 W¹UMŽ ôuË ¨W?Žd?²« v ’u??Gð …—U?O? «  «d³š tM X³ ?² « b vM½QÐ ULKŽ ¨Èb«Ë s XIIײ?Ý« U XK½ bË ‡ vðu*« œ«bŽ ôË ‡ Âu?O« v²?Š U??NÐ l²?L?²?Ý√ ‰“√ r v²«Ë ¨ U??ł«—b« »u? — U?NM …d?O?¦?? W?OKL?Ž r vM½√ v?≈ p– lłd¹ b?Ë ¨ «—U?O?? « …œU?O? vM?LKF¹ Ê√ tM VKÞ√ r? «–U* ·d?Ž√ ÆsH« «c¼ rKFð v≈ WłUŠ v X K vU²UÐË …—UOÝ pK² √ Ê√ luð√ s √ u?ł—√ ¨5¹dš√ 5²KB?š lL?ł bI? p– v≈ W?U{ùUÐË ¨hK? qł— Èb«Ë ≥¥


UL? ¨tðdÝ_Ë tKLF ’ö?šù« b¹bý ÊU? bI ¨vðU?OŠ ‰«uÞ UL?NO ÁdŁ√ vH?²√ Ê√ dš¬ v²Š ‰U?(« «c¼ vKŽ dL²Ý«Ë ÆÆ…œUFÝË W?−NÐ v gOF½ nO UF?OLł UMLKŽ t½√ U¹ôu« v U?LO?I? „«c²?Ë XM Ë ¨d?OB? XuÐ tðU?Ë qO³? p–Ë ¨t?O t?²¹√— Âu¹ …d?O?B? …U?O?(« Ê√ b?I?²?F¹ ÊU? Ë ÆUÐË—ËQÐ «—Ëd? tð—U¹e X¾?łË ¨W?OJ¹d? _« …b?×?²*« l t U¹√ qJÐ qF?HUÐ l²L²Ý« Y?OŠ tðUOŠ v p– o³Þ b?Ë ÆUNÐ ŸU²L?²Ýô« V−¹Ë s UÐu³?× ÊU b?I ¨Â«d?²Šô«Ë V×K uŽbð  U?H Èb«uË Æt?—UF Ë tzU?b √ qF?HU?Ð U½√Ë ¨t½uK−¹Ë t½Ëd??³J¹Ë tÐ 5³?−?F?? U?ÎF?O?L?ł «u?½U? Ë ¨t?—U?F? Ë t?zU?b? √ nO? È√ …U??O?(« s rKF?²¹ Ê√ V?−¹ ¡d*« Ê√ v¼Ë ¨pKð t?²??LJ( —b?I? Ë tÐ V?−?F? ô t½√ u¼ Èb«Ë s t?²?LKFð ¡v?ý rEŽ√ ÊU? U0—Ë ÆtðU?O?Š WKŠ— v t? U¹QÐ l²?L?²? ¹ …U???O??(« V?Š 5ÐË t ’ö???šù«Ë qL???FK? b¹b???A« V(« 5Ð W???²???³« iU?Mð b???łu¹ ÆUNÐ ŸU²L²Ýô«Ë v fL??)«  «u?KB« ¡«œ√ vKŽ U??N?? d???ŠË Èu??I??²«Ë Ÿ—uUÐ vðb?«Ë XL?? ð«Ë U? qJÐ WO½U?ŠË— v¼Ë ¨W?OŠË— U?N?LÝU? ¨vL ? vKŽ rÝ« qF?HUÐ v¼Ë ÆU¼œU?FO? Èb«Ë s XłËeð U bMŽ U¼d?LŽ s …dAŽ WM U¦« v vðb«Ë X½U? Ë ÆWLKJ« vMFð b¹eð Êü« v¼Ë ±π≤≤ WMÝ d¹«d?³? s v½U?¦« v  bË UN?½≈ U¼œöO? …œU?Ný ‰u?IðË ‡ WOÐd?² UNðUOŠ XÝd? bË ÊuMŠË …—uË …bO?Ý v¼Ë Æb¹b*« U¼dLŽ s 5½U?L¦« sŽ ÆUNzUMÐ√ W¹UŽ—Ë ÊuJ¹ «c¼ U?N?IKË ¨ «cUÐ U?½√ ÒvKŽË ¨U?FO?L?ł UMO?KŽ W?IK vN? «c¼ UM u¹ v²?ŠË cM q «u²*«Ë U?NzUMÐ_ Ê«b¹bA« V(«Ë v½UH?²« «c¼Ë ÆŸu b« s iOHÐ UÐu×?B fH½ sŽ ¡öłË ‚bBÐ d³F¹ U/≈ U¼dLŽ s 5½UL¦« v²ŠË …dAŽ WM U¦« v X½U Ê√ ¡U c« s d?O³ —b?IÐ vðb«Ë XF²9 b?Ë ‡ «c¼ UM u¹ fO¹UI v?KŽ U uB?šË WOuDÐ W?OÝU?Ý_« UN?²H?OþË Ê√  d?³²?Ž«Ë ¨UÎO? UE½ U?ÎLOKFð oK²?ð r UN½√ l vN¹b?³« „«—œù«Ë ¨—«d??I??²??Ýô«Ë V(UÐ rF?M¹ vKzU??Ž u??ł v ‰e?M*« Êu??¾??ý …—«œ≈Ë …d??Ý_« W¹U??Ž— v¼ WF?«b« …uI« b?O Q?²UÐ ¨X½U Ë ¨XO?³« v U{d«Ë WMO½Q?LD«Ë s _« —u×? X½U Ë Æv²Ý«—œ v ‚uH²« vKŽ vMðbŽUÝ v²«  b?FÝ b?Ë ¨sJ1 U? s ?Š√ v≈ q _  b?N²?ł«Ë W?O? uJŠ WÝ—b0 X?I×?²« ≥µ


W? ??UM*« √b?³?? vKŽ Âu?I?¹ «Î“U?²2 U?Î U?E½ d?B? v? rOKF?²?« ÂUE½ ÊU? Ë ÆpcÐ v?ðd?Ý√ d¹bI²«Ë «d²Šô« W?GUÐ W½UJ0 ÊuLKF*« vEŠË ÆW ½U−² WOŽUL²?ł« W¾OÐ v WH¹dA« ¨Á–U?²?Ý√Ë cO?LK²« 5Ð W?ö?F« vKŽ p– fJ?F½«Ë ¨ÁdÝQ?Ð lL²?:«Ë r¼c?O? öð s UNðU¹UG W?O uB)« ”Ë—b« ‰u?Š WH²K X OË WF?−A Ë WKO √ W?öŽ X½U v²« ÆWU lL²:« d¹b?IðË Â«d²ŠUÐ XOEŠ UOKŽ WOŽUL²ł« W?LO q¦1 rOKF²« ÊU Ë ¨W¹œU*« ÊU? Ë ¨lL?²??:« W?U? s W?u? d? W??O?ŽU?L?²?ł« W½UJ?0 c?O? ö?²« s Êu?u??H?²*« l²9Ë vM¦O ¨‚uH² cOLKð åv½öH« Êöò ÊQÐ ‚uÝœ v ”UM« WM √ vKŽ Èd−¹ Y¹b(« W?O?ŽUL?²?ł« W½UJ tÐU?×? √ √u³?²¹ W?Ý«—b« v ‚u?H?²U ¨ö?O?L?ł ¡UMŁ Êu?F U? « t?OKŽ v rOKF²« s?Ž vðd «– ÊS U? uLŽË ÆWu? d özUŽ …d?¼UB* rNK¼R¹ bË ¨W?OUŽ ƉU:« «c¼ v WO³KÝ —u W¹√ ‚uHð WOÐU−¹≈ —uBÐ dšeð v½U “ dNþ sŽ kH?(« …d¦ u?N WÝ«—b« ÂUE½ sŽ vðd? «cÐ UIUŽ ‰«e¹ ô ¡vý √u?Ý√ U √  UŽu{u*« Ác¼ X½U? Ë ¨ U¹uGK« Ë√ WO½U ½ù« ÂuKF« v  U?Žu{u*« iFÐ VK ¡ULÝ√ kHŠ vKŽ eO d²« ÂeK¹ ÊU? ‰U¦*« qO³Ý vKF Æ—U Ë ·Uł »uKÝQÐ ”—bð u¼ U? s?JË ¨a≈ ÆÆnOK)« sÐ vK?Ž sÐ Èb?ý— sÐ b?L??×? ∫q¦? WK U?? Âö?Ž_« °U¹—Ëd{ fO ÆÆøtÐ ÂU Èc« rN*«Ë dN³*« ¡vA« l ¨W?OKOK?×?²«  U?Žu?{u*« vKŽ U?ÎLz«œ U?³?BM v U?L?²?¼« ÊU? b?I? v²?O?ŠU½ s Ë vðU¹«u¼ d?¦ √ Ê√ ·d?Ž U? «–≈ iF³« V−?F?²¹ bË ønO? Ë «–U* ∫‰«R? « v W³?žd« v²«Ë WŽuM²*« a¹—U?²« V² s b¹b?F« rCð W³²J ÈbË ¨a¹—U?²« …¡«d v¼ WF?²L*« XM U bMŽ tÐ l?²L²?Ý√ r Èc« ¡vA« ¨«ÎdO³? UÎŽU²?L²Ý« U?NðUŽu{u? …¡«dIÐ l²L?²Ý√ ÆUÎFU¹ v½b?³« »U??I?F« »uKÝ√ u?N? t??³?Š√ rË tÐ b?F?Ý√ r Èc« d??šü« Ÿu?{u*« U? √Ë Ë√ U?ÎO?ÝU? sJ¹ r »U?I?F« «c¼ Ê√ `O?×? ¨W?Oz«b?²Ðô« ”—«b*« v U?ÎF?³?²? ÊU? Èc« t½≈ ÆÆWMON X½U …dJH« sJË »UIF« «c¼ rNOKŽ lI¹ s¹c« »öDK U¹b ł U¹–R Ê√ V−¹ ÊU U? Ë rKF*« „uKÝ Ë√ ¨W?Ý—b*« WHOþËË WU?Ý— l oH²?O sJ¹ r „uKÝ iFÐ s ozô d?Ož ·d?Bð Àb×¹ ÊU? ULMO?ŠË ¨ÁcO? öð l tK UFð v t?OKŽ ÊuJ¹ ô «u½U?? ‰U??HÞ_« Ê√ …d??  «– d?? –√Ë Ær?N½uÐd??C¹ 5Ý—b*« i?FÐ ÊU?? c??O?? ö??²« ≥∂


©p– ÀbŠ nO? d cð√ ôË® UÎFOL?ł U½—d bË ¨WOÐd?F« WGK« vÝ—b b?Š√ Êu³×¹ t?LKŠ b?I??Ë UEO?ž ”—b*« «c¼ ◊U?A?²?Ý« c?zbMŽË ”—b*« «c¼ kO?G¹ U?ξ??O?ý qL?F½ Ê√ t½√ U? u?B?š ¨p– Á¡U?Ý nu*« «c?NÐ Èb«Ë rK?Ž U?LMO?ŠË ÆvN?łË vKŽ vMF?H?

W??Ý—b*« dþU½ v≈ ÈuJ?AÐ Âb?I?ðË W?Ý—b*« v?≈ t?łuðË ¨b??N??²?−?? VUÞ vM?½√ rKF¹ ÆQD)« «c¼ sŽ WÝ—b*« dþU½ s «Î—«c²Ž« Èb«Ë rK ðË ¨W¹d?(« s —bIÐ l²?L²½ UM UM½√ U?NM …b¹bŽ W?OÐU−¹≈ —u? √ „UM¼ X½U qÐU?I*« vË ÆUMÞUA½ œb$Ë UMðUUÞ s pcÐ ⁄dHM WÝ—b*« ¡UM v uNK½Ë Èd$ UMJ «—dI? WÝ«—œ v W?OH?OB« …“U?ł_« qG²?Ý√ Ê√ Xu« p– v vðœUŽ s? ÊU Ë ÆWÝ—b*«Ë W?Ý«—b« v≈ …œuF« WH?NË nGAÐ dE²½« XM Ë ¨WÝ«—b« s q³?I*« ÂUF« X½U? W?F? U?'U? ¨W?F? U?'UÐ o×?²√ Ê√ ¨d?O?G? qHÞ U½√Ë v²?Š ¨v ö?Š√ s ÊU? Ë v≈ WU?{ùUÐ ¨WdF*«Ë rKFK v³ŠË v?FË V³ Ð p–Ë ÈœUŽ dO?ž UξOý v W?³ MUÐ Èb«Ë ÊU Ë Æ„«c?²Ë lL?²:« rO s Èd?³ W?OŽUL?²ł« W?LO q¦9 X½U? WF? U'« Ê√ ¨WO uJ(« nzUþu« ÈbŠSÐ ‚Uײö tK¼Rð WDÝu?² WOÝ«—œ …œUNý vKŽ qBŠ b s Áb«Ë sJ¹ r U U uLŽ WF U'UÐ oײK¹ Ê√ rKŽ VUD sJ¹ r Èb«Ë ÂU¹√ vKŽË Ʊπµ≤ WMÝ bFÐ p– q dOGð bË ¨–uHM« «b²ÝUÐ Ë√ ¡U¹dŁ_« Ë√ v{«—_« „ö ¿ ¿ ¿ »U?³A …b¹b?ł UÎ d? XŠUð√Ë ‚Ë—U pK?*UÐ —«dŠ_« ◊U?³C« …—uŁ XŠUÞ√ b?I ‰Ë_« nBU?Ð ‚U?×??²ö? Q?O??Nð√Ë Èd??L??Ž s W??ÝœU?? « v „«c??²??Ë XM Æd??B?? Ê√ ¨…—u?¦« bzU? ¨d? UM« b³?Ž ‰U?L?ł fOzd« sKŽ√ ¨t?³Dš Èb?Š≈ vË ¨vz«b?²Ðô« qJ Ê√ vMF¹ U2 ÆÆ U?³?ł«u«Ë ‚u?I(« v? ÊËËU ?²? rN½√Ë W?OÝ«u?Ý 5¹d?B*« q

b?Ë ÆÆW?F?? U?'« fH½ ‰u?šœ v o(« ‡ W¹—u??N?L?'« fOz— sÐ«Ë Õö?H?« sЫ sÞ«u? ÆWdA*« ‰U üUÐ rFH b¹bł dBŽ v qFHUÐ UMKšœ b UM½√ Xu« p– v UM —œ√ W¹ƒd œËb??(« b?FÐ√ v≈ «e??H?×?²?? XM ¨±πµ∂ WMÝ ¨Èd??L?Ž s …d?ýU??F« vË ∫t?O? XK ÆÆUÐU?Dš t qÝ—√ Ê√ —d? b?I? rŁ s Ë ¨d? UM« b??³?Ž ‰U?L?ł fOzd« ÆåÆÆdB ou¹Ë pIu¹ UMЗ ÆÆò ≥∑


vKŽ «œ— d??? UM« b??³???Ž fOzd« s X?LK ð ±πµ∂ d¹U?M¹ s d??A???Ž ÈœU??(« vË WH?łd«Ë …—UŁù« Èb d? cð√Ë ¨ÂuO« v²Š fO?zd« »UDÐ kH²Š√ X?“U Ë vÐUDš b¹ t?²Dš b?Ë vL?Ýô v²¹ƒ— Èb U?H?OM?Ž «e¼ Èd?ŽU?A e?¼Ë v½bÐ v  d?Ý v²« ULO?Ë ¨tOKŽ vM¦×¹Ë vLKF« vK?³I² l?u²¹ ÊU t½Q Ë …d?³F*« —uD « rŁ ¨fOzd« ∫»UD)« h½ vK¹

bLŠ√ e¹eF« ÈbË bFÐË W¹uÐ√ WO% v H½ v dŁ_« qLł√ UN ÊUJ? qO³M« „—uFý sŽ …d³F*« WI?Od« p²UÝ— XOIKð …dÐU?¦*UÐ rJ?O? Ë√Ë d¼«e« tK³?I?²? ? v sÞu« …b?Ž «u½uJ?² rJEH?×¹ Ê√ ¶« u?Žœ√Ë v …bU?)« dB? ¡UMÐ v «u?L¼U ?² ¨W1dJ« ‚ö?š_UÐ 5×K r?KF« qOB?% vKŽ Æb:«Ë W¹d(« qþ dB* …eF«Ë d³ √ ¶«Ë e¹eF« vUš o¹dÞ sŽ Âu¦K Â√ v½Už_ lL²Ý√ cš√ b XM Xu« p– vË W? U?šË ¨t W?³ ?MUÐ Â_« WeM v v¼ X½U? Ë ¨vðb«u U?I¹b? ÊU? Ë ¨‚“— Èb gOF½ UM Èc« vM³?*« fH½ v sDI¹ „«– XË ‚“— vUš ÊU Ë Ætðb«Ë qO?Š— bFÐ ÊU tMJË WOKJ« v≈ V¼c¹ r ¨t HMÐ t H½ rKŽ ¨v UBŽ qł— ‚“— vUšË ÆtO W¹«bÐ v vML?KŽË ¨n×?BK W¹œU?I²?½ô« …¡«dI« Z?N½ tM X³? ?² « b?Ë ÆU?ÎL?N½ UÎz—U? ÆÆ √d U? ÈeG? v≈ vðdOB?³Ð cH½√ nO? Ë ¨WB?ŠU 5FÐ √d√ U? √d√ nO? d _« W?LO?LŠ W?öŽ vKŽË ”UM« s UÐu?³?× ö?ł— ¨Èb«Ë q¦ tK¦? ¨‚“— vUš ÊU? Ë ÆrNÐ XLKF?ð vU?š s Ë ¨d?{U??(« v²?Ë gO?Ž√Ë U??O?Š√ nO? XLK?Fð v √Ë vÐ√ s Ë Æq³I² *« v≈ lKD²« ‚“— vU??š ÊU? ¨v? ?H½ v? —Ëd? «Ë W??−??N?³« ‰U??šœ≈Ë vMŽ `¹Ëd??²« ·b??NÐË pKð ¨W?O?zUMG« Âu?¦K Â√  ö?H??Š —u?C?( …d¼U?I« v≈ t?ðö?Š— v t?F? vM³??×DB¹ ≥∏


œb×? ¡vý „UM¼ ÊU U «–≈Ë ¨v?ðUOŠ v …“—UÐ W½UJ p– b?FÐ XK²Š« v²« …b?O « …b?O? « pKð ¨Âu?¦K Â√ u?N? ¨ÈdÞU?šË v ?H?½ v W?−?N?³« ‰U?šœ≈ v XÐUŁ —Ëœ t …bO?Ý `³B² b?F Ë ¨…—uBM*« s W?³¹dI« ¨…d¹U¼e« ÈULÞ W¹d? s  ¡Uł v²« ¡«d?F??A« —U?³J? bzU?B? X?KL?ý W?Žu?M²? v½U??ž√ Âu?¦K Â√ XM?ž b?Ë ÆvÐd?F?« ¡UMG« Â√  UOMž_ Èd¹bIðË vÐU−Ž≈ √bÐË ÆWOMÞËË W?OM¹œË WOHÞUŽ  UOMž√Ë ¨5OJOÝöJ« s …dAŽ W?¦U¦« v«uŠ v „«c²Ë XM Ë ¨W¹œ«bŽù« W?KŠd*« v XM U bMŽ Âu¦K

ŸU¹c*« Êu?J¹ Ê√ vKŽ ’d??Š√ XM ¨d??B? v? v²??Ý«—œ «uMÝ ‰ö??šË ÆÈd?L??Ž XM ¨u¹œ«d?«  UD×?? q v d??OŁ_« d?³??Ž Âu??¦K Â√  u?? sŽ Y×Ð√Ë È—«u??−Ð ¨…d¼UI« WŽ«–≈Ë »dF«  u q¦ WHK²?<«  UD;« v UNðUOMž√ WŽ«–≈ œUFO ·dŽ√ Â√  u qJA¹ Èc« —bIUÐ ŸU¹c*«  u? qFł√ XM Ë ¨a≈ ÆÆjÝË_« ‚dA«Ë Æv²dž v vKLŽ ¡UMŁ√ v WzœU¼ WOHKš Âu¦K

«c¼ v≈ Âu?¦K Â√ uBÐ UMÞU?³ð—« dÝ sŽ n¹d?A« dLŽ ÊUMH?« Âu¹  «– ‰¡U ðË «c¼ ¨U??NðU??OMž√ v ¨t??²??B?? lL?? ¹ UMO?? b??Š«Ë q Ê√ u¼ V³?? « ÊU?? U0—Ë ¨b??(« ÆÂu?¦K Â√  u? ŸU?LÝ bM?Ž UN?O? ÊuJ½ v²« Èu?AM«Ë »dD« WU?Š v≈ W?U?{ùUÐ WMÝ v UN?² U?√ v²« pKð W UÐË W?OzUMG« UNðö?HŠ rEF d? cð√ vM½S v²?OŠU½ s Ë q WKOK« pK?ð v XÐdÞ√ b? UN½√  d?F?ý b?Ë ÆåÈd?LŽ X½√ò U?N?O? XMžË ±π∂¥ Ác¼ X½U?? Ë ÆW¹u?Ë …d??³?F?? W?OMž_«  U??LK X½U?? Ë ¨vÐd?F« VF??A« q Ë d??B? u¼Ë ¨»U¼u« b?³?Ž bL?×? —UI?O?Ýu*« U?N UNM( v?²« vË_« ¨ÈdL?Ž X½√ ¨W?OMž_« Ác¼ v UL?NzUI²UÐË ¨WO?JOÝöJ Âu¦K Â√ U √ ¨t½U?(√ v b¹b−²« v≈ tKO0 ·Ëd?F ÆvÐdF« ¡UMG« WL ¨WLI« ö Ë b U½U WOMž_« —uC( ‚“— vU?š vM³×DB¹ U bMŽ UÎÐdÞ e²¼√ XM Âu?¦K ÂQÐ vFËË v³Š l Ë UNLÝu? v dNý q s ‰Ë_« fOL)« v U?NLOIð X½U v²«Ë ¨UNðö?HŠ s WKHŠ WOUš ÊuJð œUJð Ÿ—«uA« X½U Ë …dýU³ ¡«uN« vKŽ Ÿ«cð UNðöHŠ X½U Ë ¨vzUMG« WKH?Š WÐU?¦0 v¼ WK Ë q ¨ ö? Ë ÀöŁ WK?H(« v v?MGð X½U? ÆWKH?(« ¡UMŁ√ v YO?Š s Âu?¦K Â√  öH?ŠË v½U?žQÐ W? U)« qO? U?H?²« q ·dŽ√Ë ÆU?Nð«– b?Š v Â√ UN?OHCð X½U v²«  U? LK« iFÐ v²ŠË ¨W¹d?FA« bzUBI«Ë vI?OÝu*« 5×K²« bMŽ Âu?¦K Â√ W½UJ Ë ÆW?HK?²? ÊU?O?Š√ v ÊU?(_« Ë√  U?LKJ« vKŽ U?N? ?HMÐ Âu?¦K

≥π


U? bMŽ X½e??Š b?Ë 5OÐd?G« bMŽ su??N?²ÐË —«“u? W½UJ t?³?Að »d??F«Ë 5¹d?B*« b? Âu?¦K Â√ X½U? «–≈Ë ÆU?NM ‚U?AŽ s 5?¹ö*« UN?OKŽ Êe?Š U?LK¦? Âu?¦K Â√ XðU? W?OJOÝö?J« UNðU?OMž√ iFÐ ‰«eð ôË UMM?OÐ UÎO?Š ‰«e¹ ô U?Nðu ÊS? U¼b? ?−Ð XH²?š« s ULN? «Î¡eł qJAð U¼dOžË å„—UE²½« v U½√òË åÂUO)«  U?OŽUЗòË å‰öÞ_«ò q¦ vKŽ ÊUJ q v s?JË U¼bŠË d?B? v fO ¨W?O? uO?« 5¹ö*« …UO?ŠË qÐ Ê«b?łË Æ÷—_« `DÝ dOŁQ?²« v XLNÝ√ bË ¨Âu?¦K Â√  uBÐ l²L?²Ý√Ë lL²Ý√ U½√Ë U?Î UŽ 5FЗ√ cM qO− ð “UNł p²UJÐ v³²J v ÈbË ¨…d²H« Ác¼ ‰«uÞ v OÝUŠ√Ë v½«błË vKŽ v²??łË“ —u?? —«u??−Ð v³??²?J vKŽ U??Nð—u?? l{√Ë U??N??O?½U??ž_ tö??š s lL??²??Ý√ lЗ√ œu??łË vË ¨qL?FU?Ð ö?I?¦?? U?N??O? Êu?? √ v²«  U?Ë_« v v?²?ŠË ¨ÈœôË√Ë vM½S? p– q? jÝË ÆÆtK rU?F« l v?½Ëd?²J« b¹dÐË ¨ U? ? U??Ë ¨ «d?OðdJÝ lL?Ý√ Ê√ vHJ¹Ë ¨∆œU?N« U?Nðu? s W?O?HKš vKŽ všd?²?Ý√Ë Âu?¦K Â√ v≈ lL?²?Ý√ ÈbŠ≈ X U? …dOš_« W½Ëü« vË ÆÈËUJ bO?Ý »u¼u*« 5×Kð åv½dN ? U¹ò WOMž√ d?OŁQ?²« fJF¹ U?NU?L?Ž√Ë U?NðU?O?( vIzUŁË q−?Ý œ«b?ŽSÐ PBS UJ¹d? √ v  U? d?A« ÆdB ×Uš v²Š UNðuB rC« ÈdJ ·dBð Ë√ X²Að r Âu?¦K Â√ v½Už_ WOIOÝu*« WO?HK)« ÊS ¨d _« l«Ë vË vK?Ž v½b???ŽU?? ?ð W??O???H?K)« Ác¼ ÊS??? p– s i?O??I?M« vK?Ž qÐ ¨ÃU???²½ù«Ë rKF?« sŽ v²?FO?³DÐ U½√Ë ÆÃU?N?²Ðô«Ë …œU?F « W?L? v U½√Ë …b¹b?Ž  UŽU?  vKL?Ž v —«d?L²?Ýô« rKF??²UÐ ·u?G?ý U?½Q? U?ÎLz«œ vðb?«Ë ‰u?Ið X½U? U??L? Ë ¨U?N h?K? W?Ý«—bK? V×? U?N²?IKŽ v²« W?²ö?« s vK³I?²? 0 WKzUF?«  Q³Mð U0—Ë ¨«Îb¹b?ł U?ξO?ý rKFð√ Ê_ nNK²? «ÎdO?¦ Ë ÆW¹œ«bŽù« WÝ—b*« v „«c?²Ë XM Ë åbL?Š√ —u² b«ò rÝUÐ v²?dž »UÐ vKŽ ¨…d «c*UÐ UNK²?Ið ô ¨p HMÐ vMÐ U¹ UI— ∫v ‰uI¹Ë v²d?ž v v Ò ≈ Èb«Ë vðQ¹ ÊU U WzU? s Wł—œ π∏ vKŽ XKB?Š U «–≈ U?Š“U v ‰u?I¹ ÊU Èd?š_« WO?ŠUM« s tMJË v …d?O?G? W?d?ž v X½U? ø5¹d?š_« 5²?ł—bK vMÐ U¹ Àb?Š «–U? Ë ∫ÊU?×?²? ô« v s UN?O `¹d²Ý√ XM v²«  UE×K« vË ÆV?Oðd²«Ë oO M²« W¹Už v X½U? Ë ¨XO³« ÆWOKzUF« —u _« iFÐ v gUM²½ bË v½—Ëeð vðdÝ√ X½U …d «c*« ¿ ¿ ¿ ¥∞


WO UE½ Z «dÐ vKŽ bL?²Fð …e d WO1œU √ WÝ«—œ W¹u½U?¦« WKŠd*« v WÝ«—b« X½U

Âu??O« √b??³¹Ë Æ”—b?« «d??−??Š ×U??š »öD« U??NÐ Âu??I?¹ v²«  UÞU??AM?« iFÐË UFOLł bAM½ rŁ ¨rKF« l—Ë ¨W?Ý—b*« ¡UM v ÕU³B« v »öD« lL−²Ð vÝ«—b« «d²Š«Ë fHMUÐ WI¦« »öD« »U ≈ ·bNÐ UM?MÞuÐ U½d dNE½ tOË vMÞu« bOAM« W??Ý«—b« V?½U??−ÐË ÆW??O?1œU?? _« hB??(« ”Ë—œ √b??³?ð rŁ ¨U??NÐ œ«b???²??Žô«Ë  «c« X —Uý b?I v²OŠU½ s Ë ¨ U¹«u?N« WÝ—UL* UÎB?B Xu« iFÐ ÊU W?O1œU _« d¹u?B?²« ‰U?L?Ž√ s ÊU?Žu½ „UM¼ ÊU? Ë Æv«d?žuðu?H« d¹u?B?²«Ë vMH« ◊U?AM« v ¡Ub? _« —u ◊UI²« v?KŽ V¹—b²« qLA¹ U?L¼bŠ√ ¨ULN?O X —Uý v«d?žuðuH« —u??B« d??O?³?Jð u¼ v½U??¦«Ë ¨—u??B« pKð i?F?³?Ð kH?²??Š√ X“U?? Ë ¨U??N??C?O??L??%Ë …—u? ¨‰U?¦*« qO?³?Ý vKŽ c?šQ½ UMJ ¨d?O¼U?A*« iF?³ å U?N¹dð—u?³«ò W?O?B??A« ¨tOKŽ ‰«b?« Áe —Ë dB?F« p– qDÐ ¨d UM« b?³Ž ‰U?Lł fOzdK …d?OG W?OB?ý Ë√ s¹d?AŽ v≈ …—u?B« rO ?I²Ð p–Ë ¨U¹Ëb¹ U?¼dO?³Jð WI¹dÞË W?OH?O vKŽ »—b?²½Ë qB?×½ W¹U?NM« vË ¨…—uB« q?OKEðË rÝd r×?H« Âö√ Âb??² ½Ë ¨U?FÐd? 5ŁöŁ Æ»U−Žù« dO¦ð …d³J …—u vKŽ W?Ý«—bK Àö¦«  «u?M « W¹UN½ v t?½√ p– ¨W³?F? WO1œU? _« W? UM*« X½U?

fUM²¹ t?OË WËb« ¡Uł—√ qL?A¹ W UF« W?¹u½U¦« ÊU×?² « ÊU ¨W¹u½U?¦« WKŠd*« v ¨WÝ—b*« Ë√ qBH« Èu² vKŽ fOË ¨UNK WËb« Èu² vKŽ »öD« lOLł W?OK?J«Ë W?F? U?'« V?UD« U?N?OK?Ž qB?×¹ v²« U??ł—bK vKJ« Ÿu?L??:« œb?×¹Ë  U¹ôu?« v Ád??O?E½ sŽ ÂUE?M« «c¼ nK?²??¹Ë Æt?Ð o×???²K¹ ·u???Ý Èc« r ???I«Ë …b?×?²*«  U¹ôu« v VUD« —U?²?¹ YO?Š ¨‰U?¦*« qO?³?Ý vKŽ W?OJ¹d? _« …b?×?²*« d?B?? v U?? √ ¨U?N??Ý—b¹ Ê√ b¹d¹ v²« W??O?LK?F« œ«u*«Ë vÝ«—b« —U?? *« W?OJ?¹d? _« ¨VUD?K ¡vý q œb???×¹ Èc« u?¼ W?? U??F?« W¹u½U??¦?« v  U??ł—b« Ÿu???L??−???L?? qLFK? rNK¼Rð v²« WÝ«—bK r¼—U?O²š« r²?¹ vKŽ_« vKJ« ŸuL?:« ËË– »öDU Æ…eOL²*« WOMN*« nzUþu« v V³? Ð WÐu?F? d¦? √ vðU?O?Š X׳? √ W¹u½U?¦« v²?Ý«—b W?OzU?NM« WM « ‰ö?š v WKOÞ v?Ý«—b« vu?Hð V³?? Ð fHM« ∆œU¼ X?M vM½√ ô≈ ¨dE²M?*« ÊU?×?²?? ô« jG?{ ¡U?O?L?OJ«Ë ¡U¹e??O?H«Ë UJO½UJO*« qzU? ? q?×Ð U?Fu? XM Ë ÆU?NK W?I?ÐU? «  «uM « ¥±


U?NłU?²×¹ v²?« qzU *« iFÐ d?O ?HðË Õd?AÐ l²L?²?Ý√ XM UL? ¨WOK?OKײ« qzU? *«Ë ÆqBH« v ¡ö e« rJË ÆÆ¡UOý_« UNÐ qLF?ð v²« WO¼U*UÐ UÎL²N Ë UÎuGý XM W?OKLF« WOŠUM« s Ë v≈ VA)U W?³KB« œ«u*« iFÐ ‰uײ𠫖U*Ë ø¡UOý_« qLFð nO? ∫v H½ X¡UÝ ÆÆ…dO³ Wł—bÐ vuC dO¦¹ ÊU Èdš_ …—u s œ«u*« ‰uײ øUN«d²Š« bMŽ “Už s …œ«b Ð UNðœbÝË ¨—U?³²š« WÐu³½√ v VA)« s …dO?G WFD XF{Ë Âu¹ «–Ë kŠô√ v VA??)« W?FD X?d?Š√ rŁ ¨L ·d?Š q?Jý vKŽ WÐu?³?½QÐ U?N?²?K Ë√ 5K v×?²? vŽb¹ qO? “ ‰e?M*UÐ v²?d?ž v vF? ÊU? Ë ÆWÐu?³½_« W?¹U?N½ bMŽ “U?G« ÃËd?š XEŠô b?I? ÆÆÊU? bË ÆÆVN v?KŽ qBŠ_ »U?IŁ œu?Ž XKF?ý√ rŁ ¨g¹ËU?ł ‰«eð ôË ¨‚d?²% Ê√ W?dG«  œU? Ë ÆÆU?NðbłË È√ ∫Èd?š_ …—u s …œU*« ‰u?% Æ«c¼ UM u¹ v²Š WŁœU(« ÁcNÐ v½d cð v √ d? W?? U?F« W¹u?½U?¦« v vzU??NM« ÊU??×?²? ô« Ê≈ ‰u??√Ë W? U??F« W¹u½U?¦« v?≈ œu?Ž√Ë q v U? ½U−²? sJ¹ r  Uł—b« qO?B% Ê√  b?łË W−?O²M« —uNþ b?MŽË ¨¡ËbNÐ ¨ U?O??{U¹d«Ë ¡U¹e?O??H«Ë ¡U?O??L?OJ« v  U??ł—b« vKŽ√ vK?Ž XKB?Š b??I? ¨œ«u*« ÈdDH« v¼U?&« `{u¹ U?2 ¨a¹—U?²«Ë W?OÐdF?« WG?K« v q√  U?ł—œ vKŽ XKB?ŠË W? d?H« Ê√ Xd?Ž  U?ł—bK vKJ?« ŸuL?−?L?K U?ÎI?³ÞË ÆW?O?LKF« œ«u*« W?Ý«—œ u¼Ë Xu« p– vË ÆW¹—bM?JÝù« WF? U?ł Ë√ …d¼U?I« W?F U?−Ð ‚U?×?²ö v U? √ WŠU?²? b¼U?F*« s «Îœb?Ž  Q?A½√ b? ¨d? UM« b?³?Ž ‰U?L?ł fO?zd« W?ÝUzdÐ ¨W? uJ(« X½U?

ÊU Ë ÆÈ—U?−²« b?NF*«Ë vŽUMB« b?NF*«Ë vŽ«—e?« bNF*« q¦? WOU?F« WO?łuuMJ²« W³¹dI« aO?A« dH WM¹b v rO?√ b ¨vUF« vŽ«—e« bNF?*« ¨b¼UF*« Ác¼ s bŠ«Ë tM qB?Š√Ë bN?F*« «cNÐ o×?²√ Ê√ v Èb«Ë Vž— WMO?F «—U³?²ŽôË Æ‚u?Ýœ s rË ¨vŽ«—“ ”bMNL W?OKLF« …UO(« v tÐ oKD½√Ë W?Ž«—e« ”u¹—uUJÐ Wł—œ vKŽ k(« s Š s Ë ¨WF? U'UÐ oײ√ Ê√ v²OM √ X½U b?I ¨v H½ v Èu¼ p– o«u¹ u v²?Š WF U?'UÐ ‚U×?²ô« v È—«d U?LŽœË v²?³ž— «b¹√ b ‚“— vU?šË vðb«Ë Ê√ Æp– qO³Ý v W¹œU*« ¡U³Ž_« s «Îb¹e …dÝ_«  b³Jð  U?????O?KJ?« vK?Ž »öD?« l¹“u?????²?Ð ◊uM?*« oO????? ?M²?« V²?J* v?«—ËQÐ X? b?????IðË ¥≤


ÆW U?F« W¹u½U?¦« ÊU×?² « v U?NOKŽ qB?×½ v²« Uł—b?« ŸuL?: UI?Ë  UF? U'«Ë YOŠ s WLzUI« ”√— vKŽ ÊUH?Ið VD« WOK Ë WÝbMN« WOK X½U Xu« p– vË ÆÂuKF« W?OK rŁ Wb?O?B« WOK? UL?N?OKð ¨U?LNÐ ‚U?×?²ö WK¼R*«  U?ł—b« Ÿu?L−? X×???ý— b?? v?M½QÐ b???O??H?ð oO?? ?M²« V²?J s WU???Ý— XL?K ð WK?OK lO?ÐU??Ý√ b???FÐË dJ√ rË Èd?ŽUA? WUÝd« Ác¼  e¼ ÆW¹—bM?JÝù« WF? Uł ÂuKF« W?OKJÐ ‚U×?²ö t?OKŽ q?B?ŠQ?Ý Èc« ÈœU*« qšb?UÐ Ë√ W?O?F? U?'« v?²?Ý«—œ ¡U?³?Ž√ v v?Ë_« WK¼uK  U?Ý«—b«Ë ¨‚d?A*« q³?I?²?? *« v ÈdJHÐË vU?O?Ð XŠd?Ý U?/≈Ë ¨Ãd?ð√ U? bMŽ ÆÂuKF« UO½œ v ÊQý «– Êu √ Ê√ v vK √Ë ¨UOKF« sŽ «Îb???O???FÐ Èœd???H0 rO???_ ¨W¹—b?MJÝù« v≈ ‚u???Ýœ s q?I??²?½√ Ê√ ÒvKŽ ÊU??? Ë ÆW¹—bMJÝù«  «uMÝ  √bÐ UM¼Ë ÆÆq³ s UNÐ d √ r …b¹bł WÐd& v ¨v²KzUŽ ¿ ¿ ¿ v¼Ë U?N?O?? rKF« WЫuÐ qšœ_ U/≈Ë W?M¹b*« a¹—Uð W?Ý«—b W¹—b?MJÝù« v≈  ¬ r Æ…b¹b?'« ·—U?F*«Ë  «d?³)« »U? ?²? «Ë WÝ«—b« ‰ö?š s ÆÆW¹—b?MJÝù« WF? U?ł ¨ÂU?L?−²?Ýö lu? Ë nO?B? Ë TÞU?ý œd?− d? _« l«Ë v W?¹—bMJÝù« sJð rË q b?B?I? X?½U? Ë ¨ÂuKF«Ë ·—U?F?LK W??? U?ý W?FK ÊU? e« .b? c?M X½U? U/≈Ë W½UJ W¹—b?MJÝù« W?³?²J XK²?Š« Y?O?Š ÆrU?F« ¡U?×½√ q s W?d?F?? Ë rKŽ VUÞ Êu¦?ŠU³« U¼bB?I¹ ÊU Ë ¨…—UC?(«Ë ÂuKF« a¹—Uð v …—UC(«Ë rK?FK …—UML …“—UÐ ÆjÝu²*« iOÐ_« d?׳« ÷u?Š WIDM W U?ÐË ¡Uł—_« q s Wd?F*«Ë rKF« sŽ W??F?? U??'UÐ ±π∂≥ WMÝ v W?¹—bMJÝù« v≈ vu?? u ‰Ë_« Âu??O?« cM XKG??ý b??Ë ‰U?B?H½« ôË v{U*UÐ ‰u? u? d?{U?(« ÊS? ‰U?(« W?F?O?³D?ÐË ¨W?O1œU? _« U?NðU½UJ ≈Ë W?F? Uł v XL?KFð b v?M½√ «uLK?ŽË …b×?²*«  U¹ôu« v≈ XK? Ë ULMO?ŠË ÆU?L?NMOÐ q¼Ë øW¹—b?MJÝù« W??³?²?J ‚d?Š√ Èc?« s ∫vU??²« ‰«R?? UÐ v½Ë—œUÐ W¹—b?MJÝù« q¼Ë øÈd?š√ …d? U¼œU?−? √ b?O?Fð Ê√Ë ¨b¹b?ł s W¹—bM?JÝù« W?³?²J rO?Ið Ê√ d?B* øv «bI« W¹—bMJÝù« W³²J ¡ULKŽ s rJöÝ√ œU− √ «ËbOFð Ê√ Êu¹dB*« UN¹√ rJ œö?O*« q³? lЫd« Êd?I« v W¹—bM?JÝù« WM¹b? v½Ëb?I*« —bMJÝù« Q?A½√ U?LMO?ŠË ¨.b?I?« rU?FK? U?C¹√ …—U??−?²«Ë ¨…—U??C?(«Ë rKF?K «e? d?? U?NKF??−¹ Ê√ ·b?N?¹ ÊU?

¥≥


W¹—bMJÝù« X×?³ √Ë œ«—√ U t? oI% bË ÆÆW?L U?F fO?H2 WM¹b q×? qײË qCH?Ð tK p– -Ë ÆÆWU?I¦K W?L UŽË tK? .bI« rU?F« v ÂuKF«Ë WU?I¦« e? d s¹c« WŁö¦« W UD?³« tzUHKšË v½ËbI*« —bMJÝû W³U?¦« …dOB³«Ë VOB?)« ‰UO)« ÊU ¨«c? UιdJ Ž «ÎbzU d?³ _« —bMJÝù« ÊU U —b?IÐË Æ…dýU³? —bMJÝù« bFÐ «uð√ v½U½uO« ·u KOH« tLKF v≈ p– v qCH« lłd¹Ë ¨ÊuMH«Ë ÂuKFUÐ UL²N UC¹√ 3_« s W?? √ Âb??I??²ð r a¹—U??²?« Èb? v?KŽË Æ©ÂÆ‚ ≥≤≤ ‡ ≥∏¥® uDÝ—√ d??N??ý_« U?NÐ ÊuM R¹Ë W?I?OI?(« pKð ‰Ëb« …œU? vF¹ U?LMO?ŠË ¨¡U?LKF«Ë rKF« «“U?$≈ ÊËbÐ ÆUN²½UJ q²%Ë ‰Ëb« pKð ÂbI²ð ÂuKF« —U¼œ“«Ë r?Žœ v d?³? _« —Ëb« U?N?²?³??²J Ë W¹—bMJÝù« n×??²* ÊU? b?IË VO³D?«Ë ¨”bOK≈ dN?ý_« v{U¹d« rNM ¡ULKF?« s dO¦J« d?N²?ýU UO?łuuMJ²«Ë —u?N??A*« v{U¹d«Ë ¨fðËœuM¹“Ë ”u??²¹d? u?O?Ł Ê«d?ŽU?A«Ë ¨fK?O?Ëd?O¼ —u??N?A*« Áb?łË Èc« U? √Ë ¨åU??Nðb?łË ÆÆU?Nðb?łËò …—u??N?A*« …—U?³?F« VŠU?? ”b?O?L?ý—√ Ác¼ ÁdÞUš vKŽ  √d?Þ bË ¨uHD« Êu½U?I vLKF« ”UÝ_« u?N „«c½¬ ”bO?Lý—√ W?H½ü« …—U?³?FUÐ `O?B¹ U?Žd ? Ãd?š U¼bMŽË ¨ÂU?L?(« v Áœu?łË ¡UMŁ√ …Q?−? …dJH« W¹—bMJÝù« s q v W?O?UD« ÂU? ł_« ¡U¹e?O? ”—œ b ”b?O?L?ý—√ ÊU Ë Æd? c« v W?O?LKF«  U??Ý«—b« rEŽ√ iFÐ Ê√ v≈ W?U?{ùUÐ «c¼ ÆW?O?KI? v “u?O? «d?O?ÝË vJKH« WDÝ«uÐ ÷—_« jO?× ”U?O ö?¦ p– s Ë ¨W¹—bMJÝù« v X9 a?¹—U²« U?L? W?L?J(« TÞU?ý Ë√ W¹—bMJÝù« b??−? c?š√ rŁ ÆÆ5²?Ýuð«d¹« l? ö« v{U¹d«Ë v lË Èc« o¹d?(« v W¹—bMJÝù« W?³?²J dO? bð b?FÐ u?³¹ —Ëö? p¹d¹œ U¼—u?

«dðUÐu?OK s “ v v½U? Ëd« d?BO?IK W¹d?׳?« »d(« ¡UMŁ√ p–Ë œö?O*« q³? ¥∏ WMÝ W³?²J ÕU²?²UÐ W¹—bMJÝù« XKH?²Š« b?Ë Æs e« d³?Ž WOU²?² —«d?{√ W³²J?*UÐ XI(Ë ¡UMÐ√ s sÐU Ë ¨W³²?J*« ÁcN ¡UM _« fK− v «uCŽ v²HBÐË ¡U?M³« WLOEŽ …b¹bł …d? ‰u??I?F?« rEŽ√ rOEF« v?¹—U?²« “U??$ù« «c¼ »c?−?¹ Ê√ q ¬ v½S? W?¹—bMJÝù« ÆWMÝ vH√ q³ ÀbŠ ULK¦ W¹—bMJÝù« v≈ Èdš√ ·d?Fð√ Ê√ q?³? v²‡Š W¹—bM?JÝù« W‡‡‡F? U??ł ¨d‡‡ _« l«Ë v ¨vM?ðu?N?²‡‡‡?Ý« b?I v U?L¼dŁ√Ë 5L?OE?F« U?N?H?×?²? Ë U?N?²?³?²J Ë W¹—bMJÝù« WM¹b* o?¹d?F« v{U*« vKŽ oÐU?? « Y¹b??(« U‡‡N??¹—Uð vK?Ž ·d‡‡Fð√ Ê√ q³?? v²‡‡?ŠË ¨…—U?C??(«Ë rK‡‡?F« a¹—Uð ¥¥


±π≥∏ ÂUŽ v≈ W¦¹b(« W¹—bMJÝù« WF Uł ¡UA½≈ U¹«bÐ œuFðË ¨±πµ≤ uOu¹ …—u¦ v ‰Ë_« œ«R? WF? U' ÊU?²FÐUð ‚u?I(« W?OK Ë »«œü« WOK U?L¼ ÊU²?OK X¾A½√ Y?OŠ U?I?O?I?%Ë Æ±π¥± ÂU?Ž v W?ÝbMN« W?OK ¡U?A?½≈ p– öðË ©…d¼U?I« W?F? U?ł® …d¼U?I« oKÞ√Ë ¨tð«cÐ öI² ? U½UO W¹—bMJÝù« WF Uł X׳ √ b?I W¹—bMJÝù« q¼√ W³žd lЗ√ UNÐ ¡v?A½√ Ê√ bFÐ ±π¥≤ WMÝ v p– ÊU? Ë ¨‰Ë_« ‚Ë—U WF? Uł rÝ« U?NOKŽ rÝ« d??O???Gð ±πµ≤ ÂU??Ž vË ÆW???Ž«—e«Ë VD«Ë …—U???−??²«Ë ÂuKF?K …b¹b??ł  U???OK

Èd?š√ U?OK U?N?}≈ XL?C½« a¹—U?²« p?– cM Ë ¨W¹—bMJÝù« W?F? U?ł v≈ W?F? U?'« ¨VUÞ n√ u?×½ ±π¥≥Ø ±π¥≤ v?F? U?'« ÂU?F« v »öD« œb?Ž ÊU? Ë Æ…b¹b?ł 5L?? ?I?? ¨VUÞ n√ WzU?? vKŽ W¹—bMJÝù« W??F? U??ł »öÞ œb?Ž b?¹e?O?? Êü« U? √ ÆÀU½ù«Ë —u c« 5Ð U³¹dIð ÈËU ²UÐ p–Ë ¨‚“— vU???š W??³??×???BÐ W¹—bMJ?Ýù« W??F?? U???ł Âd??( vð«—U¹“ vË√ X?½U??

WM¹b0 pÐ Âd×? vŠ v WMzUJ«Ë ÂuKF« WOKJ?Ð œb'« »öD« bŠQ? vLÝ« qO−? ² ÆW¹—bMJÝù« s XD?U?? ð b?? l? b« s «dD Ê√ d??? cð√Ë ¨±π∂≥ nO?? v? p– ÊU?? Ë Õd??H?« Ÿu?? œ v¼ U?/≈ ¨Êe??Š sŽ p?– sJ¹ rË ¨Ác?¼ vË_« vð—U¹“ ¡U?MŁ√ v²K?I?? tM oKDMð Èc«Ë ¡U?LKF«Ë rKF« Âd?Š ÆÆvðUO?Š v …d ‰Ë_ WF? U'« Âd?Š v²¹ƒd ¡Ëb?N« jÝËË ¨W??HK²?<« U?N??Ž«u½QÐ ÊuMH«Ë ÂuKF?«  ôU?−? v ‰u?I??F«  U?Ž«bÐ≈  «dL?*« V½«uł vKŽ  «d?O−A?«Ë —U−ý_« XH?D « WF U?'« ÂdŠ vKŽ r?Oš Èc« rKF d c« WH½ü«  PAM*« s bŠ«Ë q hBšË ÆWF U'« ÂdŠ WO{—√ ‚d²ð v²« ÆÆ¡UOLOJK lЫ—Ë ¡U¹e?OHK YUŁË  UO{U¹dK dš¬Ë UO?łuuO−K bŠ«Ë ¨ÂuKF« s pKð ¨tðPAM0 vF U'« Âd(« q UM È¡«dð v²?Š ×b« ¡UIð—« s UMON²½« Ê≈ U Ë Æa≈ ÁdEM0 W??F? U?'« Âd?Š e?O?9Ë ÆÆŸ—U?A« v s¹—U?L?K fH½_« oAÐ Èdð v²?«  P?AM*« ÆjO ³« tULłË l¹b³« bIË Æå¡«uN«Ë ¡U*U rKF«ò Ê√ v¼Ë 5 Š tÞ —u²? bK …—uNA …—U³Ž UM¼ d –√ ¡U*« —b?B?? v≈ œd¹ s q¦??L? vF? U??'« Âd?(« l{u? v≈ U?½ƒU?Ið—«Ë U½œu?F?? ÊU?

…cðUÝ√ s U?CFÐ Èd½ UMÐ «–S ¨«c¼ UMF?u s UMuŠ U½dE½Ë ¨U?O½b« Ác¼ v ¡«uN«Ë ¥µ


WDЗ√Ë qKŠ l U¼Ëbð—« b?Ë ¡UC?O³« n?ÞUF*« ∫e?OL*« œu?NF*« rN?ÝU³ v W?F U?'« v≈ ”—œ …d?−??Š s Ë√ d?šü vM³? s ◊U??A½Ë W?L?NÐ ÊuK?IM²¹ r¼UM¹√— ¨W?I??O½√ oMŽ Æd³² ¨vF? U?HÞU?Fð d?¦? √Ë ôU?F?H½« d?¦? √ UE×K?« pKð v ÊU? ‚“— vU?š Ê√ bÐôË œË v ÆÆtðœU???F?? È—“√ s? b??ý b???I?? ÆÆÈ—UJ?√ s U??¾???O??ý √d??? b?? Êu?J¹ U0—Ë Ê√ ô≈ vðœU?FÝË v²?Šd vM²? —UýË vÐ  b?FÝ b? WKzUF« q X½U? «–≈Ë ÆÆÊUMŠË Èc« ÂuO« p– s  UE×K« pKð v v W —UA Ë U U?L²¼« r¼d¦ √ ÊU ‚“— vUš UMËUM?ðË ‚“— vU?š W??³?×??BÐ X³¼– Âu??O« p– vË Æv?ðd? «– v tð—u??  d?H??Š WL¼U ?L Ë ¨gO½—uJ« vKŽ szUJ«Ë ·ËdF*« g¹Ë—œ rFD v W?O½«—bMJÝ≈ W³łË v rO?√ Ê√ —d?Ið b?I Èb«Ë v?KŽ WOU?*« ¡U³?Ž_« nO?H?ð v WKzU?F« œ«d?√ iFÐ s ¨v ??H½ v? Èu¼ p– ·œU??B¹ r?Ë ¨Èb«Ë ¡UÐd??√ b??Š√ W??U??O??{ v? pÐ Âd??×?? Xu« iF?Ð rN?²??U?O??{ v XO?C??Ë ¨.dJ« ÷d??F« «c¼ b? √ ô√  dŁ¬ v?MMJË ‰eM* v½U?¦« oÐUD« ‚u …b?OA? dAÐ Èb?O?Ý v Wd?ž v W U?û p– bFÐ XKI?²½«Ë s Ë ¨WF U'« ÂdŠ sŽ lu*« «c¼ bFÐ V³ ÐË ¨œ«u'« b³Ž vŽb¹Ë v²LŽ sЫ tJK²1 vU?š sJ ?? v —u?NM œ WM¹b? v rO??√ Ê√ —d?Ið b?I? ¨‰U?I?²½ô« W?I?A?? Èb?³Jð rŁ d c²Ý_ ¨Èb«Ë XOÐ v ‰U?(« ÊU UL WKI² W?dž v X׳ √ «cJ¼Ë ÆÆvKŽ Æv H½ v≈ W³³;« Âu¦K Â√ vIOÝu Ë  u s WOHKš vKŽ vÝË—œ UNO u¼Ë W¹—bMJ?Ýù« v≈ —u?NM œ s —UDI« q?I?²?Ý_ «ÎdJ³? kI?O??²?Ý√ Ê√ ÒvKŽ ÊU? Ë d? «cð Âb?² ½ ¨»öD« s?×½ UM Ë Æ öŠd« œb?F²? Ë rE²M Ë l¹d?ÝË bO?ł —UD W?F?? U?ł »öÞ s «Îd??O?³? «Îœb??Ž b?& Ê√ ·uQ*« s ÊU?? Ë ¨…d?ł_« W?C??H?? d??H?Ý r¼Ë ¨W??³U?ÞË VUÞ WzU?? r¼œb??Ž q?B¹ b?? ¨ U??OKJ?« nK²???? s W¹—b?MJÝù« W?ÝœU? « 5Ð U?LO? W¹—bM?JÝù« v≈ —u?NM œ s  «—UDI« W?LE²M …—u?BÐ ÊuKI?²? ¹ ¡U?N?²½« b?FÐ »öD« s …d?O?H?G?« œ«bŽ_« Ác?¼ œu?FðË ¨Âu¹ q ÕU?³? s W?F?ÝU?²«Ë «Îd?O¦? Ê√ d cUÐ d¹b?'« Æ¡U ? WM U?¦«Ë W ? U)« W?ŽU? « 5Ð UL?O È√ vÝ«—b« Âu?O« WÝUz— vuð Èc« WAODÐ dLŽ q¦ WLN V UM «uK²Š« b  «—UDI« Ác¼ »U — s ÆW¹dB*« WŽ«–ù« ¥∂


—UDI« v UO u¹ UÎÐU¹≈Ë UÎÐU¼– dH «Ë —uNM œ v W Uù« d ¹ v²« »U³Ý_« s Ë UMðö??Š— UM —U??A¹ ÊU? b??I? ¨U??ÎC¹√ »u??žd? v²??ŠË V³??×? ¡vý W¹—b?MJÝù« v≈ s dO³ —bIÐ sNM d?O¦ l²9 bË ÆÆ—uNM œ s  U³UD« s dO³? œbŽ pKð WO uO« ¡ôR?N U?Ðd?Ë ö?O? d??¦? √ UMðö?Š— ¡U??I?— s ÊËd?O?¦?J« ÊU? Ë ÆƉU?L?'«Ë W??OЖU?'« ¡Ëb¼ v WKŠd« XË ¡UCI öO? d¦ √ XM bI v²OŠU½ s Ë ¨ ö?OL'«  U³UD« °WAODÐ dLŽ ‰U U V Š vÝË—œ —U c²Ý«Ë ¿ ¿ ¿ «dOÝ WF U'« v ¨WOKLF ”Ë—œË  «d{U× s ¨WOLOKF²« WOKLF«  —UÝ bI ¨‰ö?łù«Ë d¹b?I²«Ë «d?²?ŠôUÐ s¹d¹b?ł WF? U?'« …cðU?Ý√ s dO?¦? ÊU? Ë ¨UO?ł–u/ ÊuK?L???×???²¹ «u½U??? b???I??? ¨»öD?« s×½ UM? WM ???(« …Ëb???I?«Ë vKŽ_« q¦?*« «u½U??? Ë UM WM ?(« …Ëb?I« rNM qF?ł U2 W½U? √Ë ’ö?š≈Ë ‚b?BÐ rNÐöÞ ÁU?& rNðU?Ou¾? ? ‰c³«Ë ¡UDFK 5 L×?² …cðUÝ_« ÊU Ë ¨Xu« «c¼ v WF U?'« …cðUÝ√ s dO¦JË ÆXu« dBMF dO³ «d²Š« l dÞUš VOÞ sŽ «b??Ž U?L??O?? W?O?Ðd?F« W??GKU?Ð vË_« WM « v W??O??Ý«—b«  «—d??I*« q UMÝ—œ b??Ë W??OzU?NM?«  «uM « vË ¨W??O*U?F?« U?N??²?GKÐ V?²Jð X½U?? v²«Ë  U½uJ*«Ë  ôœU??F*« W?³²J v …d?«u?² X½U? v²«Ë W¹e?OK$ù« WGKU?Ð V²J«Ë lł«d*« vKŽ d?¦ √ U½b?L²?Ž« ¡U?L?Ý√ q¦ W?OMO?ðö«  U×K?DB*« s «Îd?O¦? U?O?łuu?O'«  «—d?I? XL?{Ë ÆW?OKJ« s qK Èc?« d? _« ¨VK d?Nþ s?Ž U?NEH?×½ Ê√ V?−¹ ÊU? Ë ¨ÊœU?F*«Ë  U¹d??H?(« Æv W³ MUÐ UOłuuO'« …œU WOЖUł q _ vÝË—œ qOB% v  b?N²ł« WOF U?'« WÝ«—b« v v ‰Ë_« ÂuO« cM Ë b?I? ¨ œ—√ U? v ÊU? Ë Æ©d?¦? Q? •∏µ® “U?O?²? ô« Ë√ ‚u??H?²«  U?ł—œ vKŽ√ v≈ rË ¨UN²Ý—œ v²«  «—d?I*« q v «Îbł bOł Ë√ “UO² « d¹b?Ið vKŽ qFHUÐ XKBŠ  «—dI*« XI«uð bI? ¨v W³ MUÐ ¡UOý_« WFO³Þ s ÊU? pc ¨U³¹dž p– sJ¹ pKð s?Jð rË ¨ÈdDH?« Èœ«b??F??²??Ý«Ë vu??O?? l U??N??Ý—œ√ XM v?²« W??O??Ý«—b« W?H?O?×?  d?A½Ë Æ U¹u?GK« Ë√ W?O?ŽU?L?²?łô« ÂuKF« Ë√ a¹—U?²« qL?Að  «—d?I*« Æv WO?«džuðu …—u?BÐ UN?²I—√Ë vLKF« vu?Hð sŽ UN?O XŁb% «Î—uDÝ —U?³š_« ¥∑


d???AMð …d??? ‰Ë√Ë vMŽ W???U??×???B« U???N??O??? ÁuMð v?²« vË_« …d*« v?¼ pKð X½U??? Ë sÐU? vÐ r¼dšU?H² …U?Žb ÊU? Ë ¨‚uÝœ q?¼√ p– q b¼Uý l³DUÐË ¨vð—u?

Ë√ …—u? c*« WH?O?×B« s? W? ½ vKŽ rNM d?O?¦J« qB?ŠË ¨WM¹b*« Ác¼ ¡UMÐ√ s s U? √ ¨W¹uMF*« W?OŠUM« s «c¼ ¨vu?HðË vŠU?−M U?ÎFO?Lł «Ëb?F?ÝË UN?OKŽ lKÞ« dAŽ WŁöŁ U¼—b ©‚uHð …Q?UJ ® W¹dNý …QUJ WF U'« vM²×M? bI W¹œU*« WOŠUM« Z¹d?š Vðd Ê√ d? cUÐ d¹b?'«Ë ÆÂU¹_« pKð v «d?O³? U?OU U?GK³? ÊU? Ë ÆUN?OMł ÆU¹dNý UNOMł dAŽ WF³Ý ÊU „«c²Ë WF U'« s ‰Ë_« vÝ«—b« ÂU??F« XKð v²« W??O?H?O?B?« WKDF« ¡UMŁ√ ‚u??Ýœ v≈ X³¼–Ë dDA« X?O?C?Ë ¨v²?KzU?Ž l l²?2 XË ¡U?C??IÐ b?F?ÝË ¨W??O?F?? U?'« v‡‡‡?²?Ý«—œ dO?¦ðË v ?H½ v≈ W³?³;«  U¹«u?N« d¦? √ v¼Ë ¨…¡«dI« v …“U?ł_« pKð s d?³ _«  «—dI*UÐ W U)« V²J« UNMOÐ s V²J« s «ÎœbŽ vF XKLŠ b XM Ë ÆvUOš WK «u* U?H?NK²? Ë U?«uð XM Ë ¨‚u?H?²Ð v²Ý«—œ q?N²?Ý_ ¨W?O½U?¦« WM K W?O?Ý«—b« ÊQÐ ÂUð ŸUM²« vKŽ XM Ë ¨v²?Ë s V½Uł È√ lOC¹ ô√ vKŽ X d?ŠË ¨…¡«dI« r¼dŁ√ vH²I¹ Ê√Ë …dU³F« s ÊU ½ù« rKF²¹ Ê√ u¼ ÕU−M«Ë ÂbI²« WK «u* qO³ « vðdE½ œu?Fð U/≈ò ∫tu?IÐ p– sŽ d?³?Ž b? sðu?O½ o×Ý« ÊU? Ë Ær¼Ëc?Š Ëc?×¹Ë V U?M vKŽ X?H??Ë b??? vM½√ v≈ U???Nðôub??? Ë ¡U???O??ýú W???I???O??L???F«Ë …b‡‡?O??F???³« ¡U?LKF« —U?³?? s Ád?O?žË u?OKOU?ł s r?KFð b? sðu?O½ o×?Ý« ÊU? Ë åÆÆ…d?‡‡U?³?F« √d?√  √bÐ v²?OŠU½ s?‡‡ Ë Æt‡‡‡ŠU?$Ë t? b‡‡Ið q‡‡ «u¹ Ê√ t‡‡MJ? U2 ¨ÁuI?³?Ý s¹c« U???N? fO r?KF?« —u???×Ð Ê√ X? —œ√Ë rNð«“U????$≈Ë ¡U‡‡?LKF?«Ë d???O?¼U‡‡?A*« a¹—U?ð v ÆœËbŠ Z «dÐ …b¼UA?0 UNöš l²?L²Ý√ …e?OłË  «d?²H …¡«dI« s `¹d?²Ý√ UνU?OŠ√ XM Ë  U?OMO?²?Ý W¹«b?Ð v Êu¹e?H?OKð “U?N?ł UMOM?²?« UM½√ v 5þuE×? UM b??Ë ¨Êu¹e?H?OK²« UFu X?M Ë Æ„«c²Ë UM²M¹b v ”UM« qJ «—u? O p– sJ¹ rË s¹dA?F« ÊdI« ÊuJ¹ YO?Š fL??A« »Ëd?ž XË qOM« W?H?{ vKŽ U?N?Ð d?O? «Ë  U?ł«—b« »u? dÐ Xu Êu¹e?HOK²« Z «dÐ b¼U?ý_ XO³« v≈ œu?Ž√ rŁ ¨fHM« v≈ U?³³?× U³Þ— ¡«u?N« UNK¦ vðd?Ý√  dNÝ bË Æ¡ULKF«Ë »U?²J« dO¼UA Y¹œU?ŠQÐ töš l²L²Ý√ d?OB ¥∏


v q UNzUMÐ√ s s¹“—U³« .dJ² WËb« t?² U√ qHŠ …b¼UA* W¹dB*« d?Ý_« WOIÐ q¦ l«Ë v dB Ë ÆÆtðezU?ł ¡ôR¼ s bŠ«Ë qJ W¹—uNL'« fOz— rKÝ b?Ë ¨tU− ¨U¼dOžË »«œü«Ë ÊuMH«Ë ÂuKF« ôU?− v²ý v s¹“—U³« UN?zUMÐQÐ WOMž bKÐ d _« vË ¨ÿuH× VO?$Ë œUIF« œuL× ”U³ŽË r?OJ(« oOuðË 5 Š tÞ »œ_« vH sðU??Ë k?U??Š rOK(« b???³??ŽË Âu??¦K Â√Ë »U?¼u« b??³??Ž b??L??×??? vI??O??Ýu*«Ë Êu?MH« ©W?U?×?B«® qJO¼ 5M ?Š b?L?×? Ÿ«bÐù«  ôU?−? s p– d?O?ž vË ÆÆW? U?L?Š Èc« ‰«R « œUŽË ÆÊËdO¦ r¼dOžË ©ÂuKF«® WdA vHDB Ë „dð ÷U¹— bLŠ√Ë v v? Âu¹ ‰Ë√ v rK? «  U???ł—œ vzU???I?ð—« ¡UMŁ√ v p?– q³??? ÈdÞU???š vK?Ž `√ øs¹“—U?³« ¡ULKF« ¡ôR?¼ s «ÎbŠ«Ë U? U u¹ Êu? √ Ê√ v q¼ ÆÆW¹—bMJÝù« W?F U?ł Ë√ U?N??O? XM v²?« ÊuM'« W?ł—œ Ë√ Èb?? s d?{U?(« X?u« v V−?F??O ¡d*« Ê≈Ë vUÐË ÈdJ qG?ý√ r vM½√ Ë√ ÆÆd?L?F« s …dJ³*« WKŠd*« pKð vË „«c?²?Ë UN?OKŽ sJË ¨…œu?N?F*« …U?O(« l²? s p– v≈ U? Ë√ …d?šU? …—UO?Ý ¡UM²?« Ë√ ‰U*«Ë …Ëd?¦UÐ «Îe d? √u³ð√ Ê√Ë rKF« vKŽ qB?Š√ Ê√ u¼ ¨vUO?š vKŽ vu²Ý«Ë Èd?J qGý Èc« ÆÆt H½ lC¹ YOŠ UÎLz«œ ¡d*«Ë ¨ÁUO½œ v vF{Ë ÊU? ¨lz«— u×½ vKŽ W¹—bMJÝù« W?F U?ł v v²Ý«—œ  «uMÝ XC? bI l  U?«b? Ë  U?ö?Ž s W?O?F? U?'« vðU?O?Š X½U? U?L? ¨W?¹U?GK «Îe?O?L?²? vÝ«—b« ÆÈdš_« v¼ …eOL² ¨vðcðUÝ√Ë vzö “ ◊U?A½ s W?O??F? U?'« W?¾?O?³UÐ ŸU?²?L??²?Ýö ·U? XË rKF« —«u?ł v?≈ UM¹b ÊU? Ë ‰U??¦?²?? ô«Ë vö?š_« «e??²ô« ÊU?? ¨W? U??F« W?F??²*« ¡«u??ł√ —«u?ł v≈Ë ¨ ö??Š—Ë ÆUÎ —U Ë UÎLzU bOUI²K ÂuO?« p– v X³¼–Ë »öD« q ZzU²½ W?F U?'« XMKŽ√ ±π∂∑ ÂUŽ nO? vË Âd?Š v?≈ ‚“— vU?š W?³??×?BÐ ¨W¹—b?MJÝù« W?F?? U?ł v v U¹√ ‰Ë√ v? XKF? U??L?

»öD« lO?L?ł ¡U?L?Ý√ U?N?O? ÊËb*« U½ö?Žù« W?Šu? v≈ Uιu?Ý UMN?łuðË ¨W?F? U?'« »öD« r?z«u?? v ¨oKI«Ë d?ðu??²« s ¡vAÐ ¨Èd?þUMÐ  —d?? b??Ë ÆrN?ð«d¹b??IðË W??³ð—Ë r?Ýô« vKŽ U½d??B?Ð lË WE( vË ¨Èd?¹b??IðË vL??Ý« s?Ž U??Φ??×Ð 5×???łUM« Ê√ p– b?FÐ Xd?Ž b?Ë ÆåvË_« ·d?A« W?³ðd l? “UO?²? ô« W?³ð—ò ∫v¼Ë ÕU?−M« ¥π


vM³?×D «Ë ¨UÎL?OEŽ «Î—ËdÝ —d?Ý bË Æ•π≥ v¼ vðU?ł—œ ŸuL: W?¹u¾*« W³? M« ¨¡«b?G« ÂU?FÞ ‰ËUM² g¹Ë—œ rFD u¼Ë q?CH*« t?½UJ v≈ t?²U?O?{ v ‚“— vU?š WF?O³DÐË ÆÂu?¦K Â√  öHŠ ŸU?L  W?BB<« s U? _« bŠ√ v≈ p– bF?Ð UMłdŽ rŁ s dO?¦ q¦? ULNK¦? vÐ UOH?²×?O U½—UE²½« v ‚uÝœ v Èb«ËË vðb«Ë X½U? ‰U(« ÆdO³ ‰UH²Š« W USÐ p–Ë ‚uÝœ WM¹b v UMK¼√ VO?$ ‰œU?ŽË vMOO?Fð -Ë ¨W¹—bMJÝù« W?F? U?−Ð WF?b« vKŽ ‰Ë_« v³?Oðdð ÊU? Ë uN? o¹bB«Ë nB« oO?— aOA« d¼U? U √Ë ÆÂuKF« W?OKJÐ s¹bO?F s¹d?š¬ ¡ö “Ë v½b?F « d?O?LÝ r¼Ë Êu?U³« W?FЗ_« ¡ö? e« rŁ ¨…b×?²*«  U¹ôu« v gO?F¹ Êü« bO?LŽ VBM qGA¹ ÊU? Èc«Ë q¹bM ‰UL Ë f¹d« ÊU?L¦ŽË nÝu¹ VKD*« b?³ŽË ÆqÐu½ …e?zU?ł t??O?? XLK ?ð Èc« Xu«  «– v W¹—b?MJÝù« W??F?? U?ł Âu?KF« W??OK

«Î—u XŽd?ý bI? rŁ s Ë ¨ÈœU−? QÐ ‚bA?²«Ë WŠ«d« v≈ s —√ ô vM½S? v²FO?³DÐË rÝ« t??O?KŽ oKD?½ Èc«Ë ¨t??²??Ý«—bÐ Âu???√ ·u??Ý Èc« vLK?F« Ÿu??{u*« v? Y×Ð√ ÆåY׳« WDI½ò W??OKL??F*« ”Ë—b« h?B?Š …—«œ≈Ë d??OÐb??²Ð 5 e??²K? UM W??F?? U?'U?Ð s¹b??O?F??L?? Ë tOL ½ UM U Ë√® bŠ«u« qBH« v U³UÞ 5FЗ√Ë 5ŁöŁ 5Ð U „UM¼ ÊU Ë ¨»öDK v²« W¹dEM« «d?{U×?LK vFO?³D« œ«b²? ô« WOKL?F*« ”Ë—b« Ác¼ q¦9Ë ¨©sAJÝ U/≈Ë ¨ «d{U;« ¡UI≈ «uÝ—U1 Ê√ s¹bOFLK sJ¹ rË Æf¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ UNOIK¹ X —Uý b?I v²?OŠU½ s Ë ¨W? U)«Ë WOK?LF*« ”Ë—b« dO? HðË Õd?AÐ jI Êu? uI¹ vIK¹ v? ?O??Ž X√— —u?²?? b« –U?²??Ý_« ÊU? Ê√ b??F?³?? ¨ «d?{U??;« iFÐ ¡U??I≈ v vKŽ ÊU ¨W? UF« Wł—b« »öÞ s VUÞ WzUL? Lš u×M ¡U?OLOJ« v tð«d?{U× vKŽ ×b?? ò v¼ W?ŽU? v »ö?D« lL?ł√ XM Ë ¨ «d??{U?;« Ác¼ ¡U?I≈ b??O?Ž√ Ê√ jO? ?³ð vKŽ —œU? d{U?×?L? WM ?Š WF?L?ÝË …d?³š p?cÐ X³ ?²? « b?Ë ÆÆårO¼«dÐ≈ …œUF Ð d?Fý√ ÂuO« v²Š X“ U Ë ¨t?O d{UŠ√Ë ÁœbB?Ð U½√ Èc« Ÿu{u*« `O{uðË v …dJ „UM¼ Êu?Jð Ê√ …—Ëd{ v? bI?²?Ž√ vM½√ p– ‡ ÂuK?F« jO? ³ð v? ŸU²?L?²?Ý«Ë U? «–S ¨W?L?N? Ë WO?ÝU?Ý√ W?OM¼– …—u Ë√ Âu?N?H? q ¡«—Ë Õu?{u«Ë WÞU ?³« W¹U?ž sL? «Îb?O?I?Fð ÊU? ½ù« U?N?OKŽ v?H?{√Ë ¨W?ýu?A? Ë√ W?×?{«Ë d?O?ž …dJH« Ác¼ X½U?

ÆbFÐ …dJH« Ác¼ rNH½ r UM½√ czbMŽ b R*« µ∞


ÆqLFð Ê√ b¹dð s l —U²ð Ê√ u¼ —u _« r¼√ sL Y׳K W³ MUÐ U √ ‰ËU??Š b??I?? r ???I« v vKŽ_« ÕU??−?M« W??³ð— vK?Ž vu??B??ŠË vu??Hð V?³?? ÐË W?ł—b q?O?−? ??²«Ë ¨W?O?¦??×?³« rNðU??Žu?L?−?? v≈ rC½_ v½uKO??L?²? ?¹ Ê√ …cðU?Ý_« Àu׳UÐ U³−F? Ë ôUO XM bI v²OŠU½ s Ë ÆrN«dý≈ X% Á«—u?² b«Ë dO² łU*« pKð X½U? Ë ¨vÐe?F« d?OL?Ý —u?²? b«Ë v O?Ž X√— —u?²? b« –U²?Ý_« U?N¹d?−¹ v²« ∆œUÐ v XMMþ b?Ë ÆW×? U?ł WOu?C W?³ž—Ë Èb? UÎO?B?ý UÎ U?L?²¼« dO?¦ð Àu×?³« v Àu?×?Ð ¡«d?łù 5DO??AM« 5ÐU?A« 5?¦?ŠU?³« s?¹c¼ „—U?ý√ Ê√ v½UJ S?Ð t½√ d? _« d?OL?Ý —u²? b« ÊU? Ë ÆWOzU‡‡‡‡?OL?OJ« U‡‡‡³? d*« i‡‡‡FÐ spectroscopy nOÞ ‰U?− Uðu¹ W?F? U?ł v? t?²?¦?FÐ s Áu‡‡² «ÎbzU?‡‡‡‡Ž ÊU? Ë ¨„«c½¬ d‡‡‡?‡L?F« s  U‡‡‡O?MOŁö?¦« v W??F??? U??'U?Ð o×??²«Ë Á«—u?‡‡²??? b« W‡‡?‡ł—œ vKŽ q?‡‡‡‡B???Š Ê√ b‡‡?‡FÐ W‡?‡‡OJ?¹d?? _« utah ÆUNÐ f¹—b²K …dOG? …d−Š vKŽ d¦Ž tMJË ¨tÐ W U?š V²J …d−Š dOL?Ý —u² bK sJð rË VF??B¹ …—u??BÐ …—«c??I« W??GUÐ …d??−??Š X½U?? Ë ÆU¹d??O??²??UJ« s V¹d??I« vM?³*« v  ú?²? «Ë U?N «–ö? ÷—«u?I« U?Nðc?ð«Ë  ö?L?N?LK U½e?? X½U? b?I? ¨U¼—u?Bð vKŽ U?¼dEM ÊU??? Ë åÊe??<«ò rÝ« U???N??OKŽ o?KD½ UM? Ë ÆWKL??N?*« ¡U??O??ý_«Ë W?Ðdð_UÐ U?³²J U?NO? U½d?AŠË ÊUJ ù« —b?IÐ UN?H?OEM²Ð UMLË ¨—Ëd? « vKŽ YF?³¹ ô ‰UL?łù« v²«Ë …uK)« UN?O UM³³Š√ sJË W?KOLł  UH? s …d−(« ÁcN sJ¹ rË ¨5O?Ýd Ë UÎOB?ý ÒvKŽ …d−(« Ác¼ dG œU?Ž bË ¨WIOL?F«  UAUM*« v UM²¹dŠ UN?O b$ UM

oO?b« t?łU?N?M Ë tÐuKÝ√ W? U?ÐË d?O?L??Ý —u?²? b« s d?O?¦J« XLK?Fð –≈ ÆÆ…bzU?HÐ 5½«u?I«Ë UNðôu?b v≈ ‰u? u« W?OGÐ U?NKOK%Ë W?OL?KF« qzU *« ‰ËUM?ð v oOL?F«Ë ¡Ub √ UM׳? √Ë ¨UMMOÐ WLOL(« Uö?F«  bÞuð Xu« —Ëd0Ë ÆUNÐ j³CMð v²« W U?ÐË UMO≈ W³?³;« W?ł“UD« „ULÝ_« s ÂU?FD« ‰ËUM² UιuÝ V¼c?½ UM Ë ¨¡«eŽ√ —u²? b« W³×?BÐ V¼c½ UM UL? ¨W¹—bMJÝù« rŽUD nK²? v Èd³L?'«Ë ”UO*« v …d? ·ËdF?*« åÊu¹dO?“ò rFD v UMz«b?ž ‰ËUM² åd?O? uÐ√ò v≈ ÈËUDMD« vO?×¹ ÆŸu³Ý_« v O?Ž —u² b« v?KŽ ÊU Ë ¨dO?LÝ —u²? b« s Âb√ v ?OŽ X√— —u²? b« ÊU Ë µ±


U?O½U*√ s Á«—u²? b« W?ł—œ vKŽ qBŠ v ?O?Ž —u²? b«Ë ÆY׳?« WDI½ v —U²?¹ Ê√ c?š√ d?B? v≈ œU?Ž U? b?MŽË ¨¡«d?L?(« X% W?F?ý_UÐ W?IKF?²?*« U?Ý«—b« ‰U?−? v WOzd*«Ë WO− ?HM³« ‚u WFý_«Ë ¡«dL(« X% WFý_« «b?²Ý« vKŽ tðUÝ«—œ Èd−¹ «Îd¹ež ÊU Ë ÆW¹eKH«  U½u¹_«  «– UNðU³ «d² Ë W?OzUOLOJ«  U³ d*« vKŽ ·dF²« v »öÞË 5¦?ŠU³« s …d?O³ W?ŽuL?− tu?Š n²« V³ « «c?NË ¨vLKF« tłU?²½≈ v V½U−ÐË ¨ÁdA½ r²OÝ tÐ ÊuKLFOÝ Èc« Y׳« Ê√ ÊuLKF¹ rN½_ ¨UOKF«  UÝ«—b« UMOKŽ d²I¹ rË UM Uγ¹d? ÊU Ë ¨ÁcO ö² UÎF−A UÎB?ý X√— —u² b« ÊU p– q

ÂU?FD« UM bF?¹ ÊU Ë ¨W¹—bMJÝù« v t?²?OÐ v tð—U¹e U½u?Žb¹ ÊU U?L? ÁdJË t²?uÐ ÊU UL²¼« UN WŽuL− X√— —u² bK X½U Ë ÆUMŁU×Ð√ gUM½Ë V²JM fK$Ë t HMÐ ¨ÂbI« …d? W³F v s¹dO?³J« 5I¹dH« bŠ_ UÎF?−A XM Ë ÆÂbI« …d? Ë rKF« UL¼ W??ýU??ý ÂU?? √ b¹b??ý ”U??L??×Ð Âb??I« …d?? U¹—U??³?? …b¼U??A?? vK?Ž U?ÎB?¹d??Š XM Ë Âb?I« …d W?³?F XÝ—U? bË ¨ÈËdJ« rÝu?*« ‰öš W?F?Lł Âu¹ q v Êu¹e?H?OK²« ¡U?C?Ž√ s «Îb?Š«Ë Êu? _ vUJ« Xu« Èb sJ¹ rK W?F? U?'« v U? √ ¨‚u?Ýœ v ÆX√— —u² b« o¹d ¨–U²Ý√ Wł—œ v dOLÝ —u² b«Ë X√— —u² b« s È√ sJ¹ r Xu« p– vË vKO− ð vKŽ v ?Ozd« ·dA*« ÊuJ¹ Ê√ ULNM È_ o×¹ ô WF U?'« 5½«u V ×ÐË Wł—œ v W?Ý«—b« vKŽ v O?zd« ·dA*« ÊuJ¹ Ê√ VKD²¹ pc? ¨dO?² łU?*« Wł—b ÆÊu½UI« «cNÐ «Î—Ëd s √ r ULNK¦ Ë ¨–U²Ý√ dO?ž ¡UO?LOJ« W?³Fý W? Oz— ¨rU?Ý v½UNð …—u?² b« …–U²?Ý_« X׳? √ bI? tOKŽË —u²? b« v≈ WU{ùUÐ U?N²H?OþË rJ×Ð WUÝd« vKŽ v ?Ozd« ·dA*« v¼ ¨W¹u?CF« WDI½ nu*« «c¼ qJ?ýË ¨vðUÝ«—œ vKŽ s¹d?ýU?³*« 5d?A*« dO?L?Ý —u²? b«Ë X√— XM Ë ÆW?BB?²*« W?OLKF«  ö?:« v ÀU?×Ð_« dA½ XË v W? UÐË W?ÝU ?Š ÆŸUD² *« —bIÐ lOL'« 5Ð oË√ Ê√ XËUŠË nuLK UÎLNH² ¨vŁu×ÐË vðU?Ý«—œ v t «b?²Ý«Ë nOD« rKŽ Ë√ WOU?OD*« WÝ«—bÐ UÎu?Gý XM

v b¹b?ł ©d²? uðuËd?²J³Ý® vH?OÞ d²? uðu? “UN?ł „UM¼ ÊU t½√ lUD« s ?Š s Ë «Îb¼Uł XK?LŽ bË ¨…b?Oł WO?M “ …b* t «b?²ÝUÐ X√— —u?² b« v `L?ÝË ¨r I« ÆWKOK —uNý ‰öš v²Ý«—œ s vKLF*« ¡e'« vN½√ Ê√ vKŽ µ≤


v dO² ?łU*« Wł—œ vKŽ ‰uB(« ·bNÐ v²Ý«—œ v dL²?Ý√ Ê√ v «Î—bI ÊU Ë ¡«d???ł≈ s? XO???N????²½« vM?MJË ¨5? U???Ž v½œ√ b????×ÐË ¨lЗ√ v?≈ 5²M?Ý s ÂuK?F« r t½S WO?LÝd« WOŠUM« s Ë Æd?Ný√ WO½ULŁ b?FÐ WUÝd« œ«bŽ≈Ë WOKL?F*« »—U−²« ¡U?CI½« q³? dO?²? łU*« W?ł—œ vKŽ ‰u?B×K Ác¼ v²U?ÝdÐ Âb?Ið√ Ê√ v o×¹ sJ¹ v²U??Ý— vKŽ v ?Ozd?« ·d?A*« sJË ¨W??ł—b« Ác?N vKO??−? ð a¹—Uð s? 5 U?Ž vKLF« »uKD*« XO?N½√ b vM½√ vKŽ UOÐU?² XI«Ë rU?Ý v½UNð …—u² b« …–U?²Ý_« XMJ9 vM½√ ô≈ W?F? U?'« ö?−?Ý v ÊËbð r WU?Ýd« Ê√ rž—Ë ÆWU?Ýd« ¡U?N½ù W??ł—œ v?KŽ ‰u??B???(«Ë W??Ý«—b« qł_ ×U???)« v …cðU??ÝQ?Ð ‰U??Bðô« s? pcÐ —u?² b«Ë d?OL?Ý —u²? b« UML ¨t? H½ Xu?« vË ÆÆÂuKF« v WH? KH« Á«—u²? œ v²«Ë —u?AM*« vLKF« vłU²½≈ ‰Ë√ q?¦9 v²« Àu×?³« s 5¦×Ð œ«b?ŽSÐ U½√Ë X√— Ʊπ∑±Ë ±π∂π v UŽ 5Ð  dNþ ¿ ¿ ¿ v W³?OBŽ W?OM “ …d² v¼Ë ±π∂∏Ë ±π∂∑ v U?Ž v vŁU×Ð√ X¹d?ł√ b XM

¨ÎöO¾{ ÊU? ‰ƒUH²«Ë …—u J X½U ”uHM«Ë »dŠ …d²? X½U –≈ ¨dB a¹—Uð X½U??ŽË ¨q²??I?? v XÐd??{ b?? …d??(« ‰U?L??Ž_«Ë W¹œU??B??²??ô« `U??B*« X½U?? Ë ô¬Ë  «—U?O?? « —U?O?ž lD q?¦? W?O?ÝU??Ý_« lK « s d?O??¦? v U?×??ý ‚«u?Ý_« v≈ »U³A« s vzUb √ s œbŽ vŽb²Ý«Ë ¨WŠUO « XHuðË ¨U¼dOžË l½UB*« v bO?Šu« sÐô« vM½_ W¹dJ F« W b?)« ¡«œ√ s XOHŽ√ b? XM Ë ¨‰U²I« WN?³ł Âb??Ž s WU?Š v? UM²KF??łË ¨W¹dJ ??F« W1e??N« —U??³?š√ UM²?? b?? b?Ë ÆÆvðd??Ý√ qzUÝË  cš√ ±π∂∑ uO½u¹ »dŠ s vË_« ÂU¹_« vH Æo¹bB²« ÂbŽË Ê«eðô« …b???ŽU??? * ÈdJ? ??Ž È“ v? UM³?¼–Ë ¨5³*« d???BM?UÐ Èd???A???³« UM?O≈ ·eð Âö???Žù«  «¡UŽœ« UM ‰UI¹ ÊU U? q Ê√Ë ¨W*R*« WIOI(« p– bFÐ UMH?A² « rŁ ÆÆÆ5O½b*« œb?F¹Ë mU?³¹ u¼Ë b?O?F?Ý b?LŠ√ –U?²?Ý_« —u?N?A*« l¹c*« d? –√ X“U? Ë ÆÆÆWЖU?

ÆËbF« vKŽ UMð«—UB²½« ¡UN?²½« 5( WOzU?NM« «uM « »öD W³? MUÐ WÝ«—b« XH?Ë√ b W?F U?'« X½U Ë  «d¼UE*« XFb½«Ë ¨WDK « sŽ t?O×Mð d? UM« b³?Ž ‰ULł fOzd?« sKŽ√Ë ¨»d(« µ≥


…œuF«Ë «c¼ Á—«d? sŽ ‰ËbFUÐ fOzd« VUDð dB ÷—√ vKŽ ÊUJ q? v W UF« l¹d r√Ë dzU?ž Õd−Ð »U³?A« VO √Ë WH?OMŽ W b W? _« XÐU²½«Ë ÆÆÆtF?u v≈ «c¼Ë ÆÆ…d−?N« rNM dO¦ —d?Ë ¨UN«e“ r¼dŽU?A Xe“ qÐ r¼dŽUA? e²¼«Ë b¹b?A« t³?×Ð UÎO?¹—Uð d?N²?ý« Èc« ÈdB*« VF?A« a¹—Uð v U? UÎŽu½ V¹d?ž „uKÝ ÊU Ë ¨«Îb?ł WKOK œ«bŽ√ v 5?¹dB*« iFÐ v{U*« v d?łU¼ bË Æt{—Q?Ð tÞU³ð—«Ë qþ v sJË ¨W?F? U?'« v−¹d?š s? «Îb?ł œËb×? œb?Ž WK?OKI« œ«b?Ž_« Ác¼ sL?{ dO³? œbŽ —d W³O¾J«Ë WÐdDC*« W?¹œUB²ô« ·ËdE«Ë —UF« ”QO« —u?FýË W JM« Æ…d−N« ¨5¼dJ ¨ UF U'« v−¹dš s ¨W?OJ¹d _« …b?×?²*«  U¹ôu« v v²?Ý«—œ ‰ULJ?²Ýô …b¹b?ý W?³ž— Èb X½U? Ë d?OL?Ý —u?² b« W?Ý«—œ v t?² * Èc« gF?M*«Ë Y¹b(« »uKÝ_« X?³³?Š√ vM½√ p– vO??×¹ —u?²?? b« pc?? Ë ¨pO Xu??Ý WM¹b?? v 5MÝ lCÐ vC?? Èc« ¨vÐe??F« Èuš_« V(« W?M¹b ¨UO?HœöO? v Xu« iFÐ dšü« u¼ ‘U?Ž Èc«Ë ÈËUDMD«  U¹ôu« v Á«—u??²?? b« W??ł—b t?²??Ý«—œ U??L¼ö? q?L? √ b??Ë ÆUM ‰u??I¹ ÊU?? U?L??

WF? Uł v vO?×¹ —u²? b«Ë ¨Uðu¹ WF? Uł v t?²Ý«—œ qL? √ dO?LÝ —u?² b« ¨…b?ײ*« ÆUO½UHK MÐ W?F U?ł v d?šü« u¼ ”—œ Èc«Ë v u?O³« ·d?ý√ —u?² bU?Ð UÎC¹√ X³?−?Ž√ UL?

v²Ý«—œ ‰ULJ²Ý« vKŽ WŁö¦« ¡ôR¼ vMF−ý bË ¨…bײ*« U¹ôuUÐ «b¹—uK W¹ôË WU{ùUÐ «c¼ ÆÊQA« «c?NÐ WÐu²J WO eðË  UO uð v «u? bË …bײ*«  U¹ôu« v ¨…—uD²*« WOLKF« ÀU×Ð_« v rUF« W? bI v v¼ …bײ*«  U¹ôu« ÊQÐ vLKŽ v≈ ÊU ½≈ ‰Ë√ ‰«e½ù jDð W?OJ¹d _« …b×?²*«  U¹ôu« ÊQÐ „«c²Ë ‰u?I« vHJ¹ ÊU Ë ÆdLI« `DÝ vKŽ ÊuJð ÊQÐ U?N `L? ¹ l{Ë v „«c²?Ë …b?ײ*«  U¹ôu« sJð r ‰U?(« W?FO?³DÐË WO?LÝd?« WO?Ý«—b«  U¦?F³«Ë `M*« rEF? X½U b?I rŁ s Ë ¨d?B* WL?OL?Š WI?¹b

b?IŽ b?I p– l Ë ¨W?O?dA« UÐË—Ë√ ‰Ëœ v≈ Ë√ v²?O?u « œU?%ô« v≈ U ≈ t?łuð Ê√ ·dŽ√ vM½_ ¨UN?O v²Ý«—œ qLJ²Ý√Ë …b×?²*«  U¹ôu« v≈ V¼–√ Ê√ vKŽ ÂeF« v —Ëœ v ÊuJ¹ Ê√ sJ1Ë ¨„UM¼ Èd& X½U vBBð ‰U− v ÀU×Ð_« qC√ µ¥


vI√ U? «–≈ ÃU?²M²?Ýô« p– W?×? ¡d*« „—b¹ Ê√ s?J1Ë ‡ b¹b?'« v¦?×?³« rU?F« «c¼ pKð ¨ÂuKF?« v qÐu½ …ezU?ł vK?Ž «uKB?Š s¹c« 5¦??ŠU?³«Ë ¡U?LKF« œb??Ž v≈ …dE½ ÂU?Ž cM Ë ¨…ezU?'« Ác¼ a¹—Uð d?³F? Æ„«c?²Ë U?ξ?Oý U?NMŽ ·d?Ž√ s √ r v²« …ezU?'« ‰öš ez«u?'« Ác¼ s bÝ_« VO?B½ vKŽ –u×?²Ý« ¨…d ‰Ë_ X×M? U bMŽ ±π∞± rŁ W??O½U*√ W?O??LKŽ b¼U??F? v≈ Êu??³? ?²?M¹ Êu?¦??ŠUÐ s¹d?A??F« Êd?I« s? ‰Ë_« nBM« ÂU? “ …b×?²*« U¹ôu« XLK ð W?O½U¦« W?O*UF« »d?(« bFÐ s?JË ¨WO? ½dË W?O½UD¹dÐ Ác¼ s d??³? _« VO??BM« vKŽ U¼u??¦?ŠUÐ q?B?ŠË vLKF?« Y×?³« ‰U??−? v rU??F« ÆÂuO« v²ŠË a¹—U²« p– s «Î—U³²Ž« ez«u'« W¹—bMJÝù« W?F Uł v d?O²? łU*« W?ł—œ vKŽ ‰uB?(«  U³KD²? ‰ULJ²?Ý« bFÐË ÂUŽ W?¹«bÐ vË ¨WOJ¹d? _«  UF? U'UÐ W?IKF²*«  U? uKF*« lLł√  √b?Ð ¨±π∂∏ ÂUŽ vzU??b? √ v U??N?×??ý— v²« pKð s?  U?F? U??ł ÀöŁ v≈  U??³KDÐ X b??Ið ±π∂π WF U?łË UO½UHK MÐ WF? UłË Uðu¹ WF U?ł v¼  UF U'«Ë ¨rNð«d³?š l«Ë s vzö “Ë ÆÆp²U?? W??F?? U?ł q¦?? Èd??š_«  U??F? U??'« iFÐ v?≈ W?U??{ùUÐ ¨«b¹—u?K W¹ôË —u² b« U¼U¹≈ v½UDŽ√ v²«  UO u²« vKŽ ¡UMÐ 5OJ¹d _« …cðUÝ_« iF³Ð XKBð«Ë q¹dÐ√ d?Ný s fL?A vF?OЗ Âu¹  «–Ë Æ·d?ý√ —u²? b«Ë vO×¹ —u?² b«Ë d?OL?Ý q¹dÐ√ ≤ a?¹—U?²Ð …b??×??²*«  U¹ôu« s? Òv≈ ö??Ýd? UÐU?Dš b?ł_ U?M²KO?? v≈ XF??ł— s t½√ v≈ …“—UÐ ·Ëd??×Ð »UD)« ·ö?ž vKŽ W??Žu?³D*«  U?LKJ?« d?O?AðË ¨±π∂π s f U?)« v UÐUDš U?NO≈ XKÝ—√ b? XM v²«Ë ¨U?OHœö?O? v UO½U?HK MÐ W?F U?ł ¶«  u?Žœ Ê√ b?FÐ ¨oKI«Ë dðu?²« s ¡vAÐ »UD)« X×?²?Ë ¨ÂUF?« fH½ s d¹UM¹ Ê≈ò ÆƉu?Ið W?×?{«Ë …œb×?  U?LK v Èd?A?³« b?ł√ vÐ «–S? ÆÆÆt?O≈ XKÝuðË v WÝ«—b« √b³ð Ê√ vKŽ ÆÆpu?³IÐ X Ë√ b ¡UOLOJ« r ?IÐ UOKF«  UÝ«—b« WM'  UE×?K« d??¦? √ s? …b?Š«Ë X?½U?? Ë åÆƱπ∂π fD ??ž√ s s¹d??A??F«Ë f U??)« rKŽ√ s √ r vM½S? ‰U?(« W?FO?³DÐË ÆÆÈd?ŽU?A U?N?O  e?²¼« v²« vðU?O?Š v …dŁR*« b½«dł q¦ UNIÞUM Ë W?OŠUO « WOŠUM« s WOJ¹d _« …bײ*«  U¹ôu« sŽ «Îd?O¦ UξOý qLŽ√ ·u?Ý vM½√ u¼ td?Ž√ U q Ë ¨È«ËœËdÐ Õ—U ? v²Š Ë√ b½ô v½e¹œË Êu?O½U

V²J« Àb??Š√ vKŽ Èu?²?% v?²« U?³?²J*« W??U? Ë rU?F?« v  «d?³?²?<« s? ?Š√ v ÆWOLKF«  ö:«Ë µµ


fOz— b?ŽU? f?² bU½Ëœ —u?²? b« rÝUÐ —u?N?L*« »UD)« …¡«d? bO?Ž√ c?š√Ë vM½√ p– ¨È—UE²½« v? WA¼b? «—U?³?š√Ë …—U?Ý  PłU?H? „UM¼ Ê√ Xd?ŽË ¨r ?I« ·u?Ý WF? U'« Ê√ v≈ W?U?{ùUÐ WÝ«—b« Âu?Ý— s q U? ¡UH?Ž≈ vKŽ qBŠ√ ·u?Ý ÀU?×Ðú W?O?Ý«—œ W??×M v≈ W?U?{ùUÐ ¨—ôËœ ≤∑∞∞ Á—«b?I? UιuM?Ý U?γ𫗠v Âb?Ið U*UÞ v? ·d?Bð d??L??²?? ð ·u??Ý `M*« Ác¼ Ê√Ë ÆÆ—ôËœ π∞∞ U¼—«b??I?? W??O?H??O??B« v²MŁ« s d¦ √ »UD)« «c¼ …¡«d bOŽ√Ë bOŽ√  cš√Ë ÆÆÂbIð v vðUÝ«—œ  dL²Ý« WF U'« Ác¼ v≈ q _ —uH« vKŽ dOÞ√ Ê_ œ«b?F²Ý« vKŽ XM l³DUÐË ¨…d …dAŽ r²?% v²« b?Ž«u?I?«Ë ◊Ëd?A« s b¹b?F« „UM¼Ë p– v v?½√ sJË ¨v²?Ý«—œ √bÐ√Ë vKŽ 5K U 5 UŽ ¡UCI½« q³ sÞu« ÷—√ «Ë—œUG¹ ô√ dO² łU*« Wł—œ »öÞ vKŽ ÆXu« iFÐ dE²½√ Ê√ vKŽ r²?ײ¹ t½√ vMF?¹ U2 ¨dO²? łU*« W?ł—b rNKO−? ð a¹—Uð n{√ ¨d?O²? ?łU*« Wł—b v?²Ý«—œ qF?HUÐ XKL? √ b XM? vM½S U?H½¬  d? – UL? Ë W?Žu?b? W?×M v¼ U?O?½U?HK MÐ W?F? U?ł s v W? b?I*« W?O?Ý«—b?« W?×M*« ÊS? p– v≈ s W?O½U−? WO?Ý«—œ W×M vN? ¨Uξ?Oý W¹d?B*« W u?J(« nKJð s UN½√ vMF0 ¨d?ł_« WKJA? Ê–≈ UN½≈ ÆÆW¹dB*« W? uJ(« WI?H½ vKŽ WO?Ý«—œ W¦FÐ X ?OË WOJ¹d? √ WF? Uł ÆWOÞ«dËdOÐ U??N½≈ ¨Èd?š√ W??H¹dÞ WKJ?A? „UM?¼ X½U? qÐ ¨b??(« «c¼ bMŽ d?? _« nu??²¹ rË Èc« »UD)U? ÆÆW?ŽU−?ý v≈ ÃU?²×¹ ‰u?N?:« ÈbM'U u?¼Ë å‰uN?:« »UD)«ò WF U?ł v≈ tłu¹ rË ¨UO½U?HK MÐ WF Uł s U?ÎOBý ]v≈ t?łu »UDš u¼ Èb¹ 5Ð vL ð v²«Ë W?OÝ«—b« `M*« Ác¼ q¦0 `L? ð WF U?'« `z«u sJð rË ÆÆW¹—bMJÝù« Ê√ W¹—bMJÝù« W?F? U?ł …—«œ≈ X³KÞ WKJA?*« Ác¼ q(Ë ÆÆå…d?ýU³? W?O?B??ý `M ò ÂuI¹ rŁ ¨W¹—bMJ?Ýù« WF U−Ð ¡U?OLOJ« r?  v≈ Ác¼ UN?²×M UO½U?HK MÐ WF U?ł ÂbIð U?ξ??O?ý p?– ÊU? l³DU?ÐË ¨W?×M*« Ác??N VÝUM*« h??A« —U??O?²??šUÐ ¡U?O??L?OJ« r? ? «c?NÐ W?×M W?F? U?'« Ác¼ Âb?Ið nO? –≈ ÆÆU?O½U?HK MÐ W?F? U?ł v≈ W?³? MUÐ Îö?O?×?²? ? øUξO?ý WOLKF« tðö¼R? sŽ ÊudF¹ ô È√ ¨rN¹b ·ËdF? dOž hý v≈ ¡U? « sÐË— —u²? b« u¼Ë t«dý≈ X% vðUÝ«—œ ¡«d?łù XDDš Èc« –U²Ý_« v≈ X³?² Ë X L²«Ë ¨UξO?ý UNMŽ rKF¹ ô v²«Ë WOÞ«dËdO³« WKCF*« Ác¼ t Õd?ý√ dÝ«d²A u¼ µ∂


U?Î dJðË U??ÎHDKð –U?²?Ý_« «c?¼ o«Ë b?Ë Æ…d?ýU?³? W?¹—bMJÝù« W?F? U??ł v≈ V²J¹ Ê√ —«d??I?« Ê√ W??Š«d??BÐ `?{Ë√Ë ¨W¹—bMJ?Ýù« W??F?? U??ł v?≈ »uKD*« »U?D)« qÝ—√Ë W???F??? U???ł `O???ýd?ð WU???Š v t?½√ vMF?0 ÆÆÁ—«d??? u¼ W???×M*« Ác?¼ ÊQ???ý v vzU???N?M« v≈ »UD)« «c¼ XODŽ√Ë ÆW?×M*« vGKð q?¹Ë“ bL?Š√ dO?ž d?š¬ UÎB??ý W¹—bMJÝù« W¹U??NM« vË ÆÆU??N?I¹d?Þ c?šQð W¹—«œù« «¡«d??łù«  √bÐË ¨¡U??O?L??OJ« r ?? fOz— Âb?I²« v Êu?³?žd¹ ô rN½√ bO?H¹ U0 ¡U?OL?OJ« r ?IÐ s¹b?OF*« q lO?uð vKŽ XKB?Š U?N??OKŽ ‰u?B?×K? Âb?I?²*« b??O?Šu« vM½√ UML??{ vMF¹ U2 ÆW??×M*« Ác¼ vKŽ ‰u?B??×K ÆW×M*« Ác¼ qOM r I« vM×ýd¹ Ê√ q³ p–Ë ¨s¹dNý …b* W¹œUO²Ž« …“UłQÐ v ÕUL? K VKÞ UNO U0  «bM² *« lOLł  cš√Ë UN b_ ¨Êu½UI« V Š ×U)« v?≈ »U¼cK 5ÐuKD*« 5 UF« s WOI³²*« …b*« v¼Ë …—«œ≈ vM³ v≈ X³¼–Ë ¨…d¼UIUÐ vUF« rOKF?²« …—«“Ë v≈ rŁ s Ë WF U'« …—«œ≈ v≈ hA« t½_ W?F U'« fOz— WKÐU?I* gO½—uJ« vKŽ v³ÞUA« v W¹—bMJÝù« WF? Uł Æt²I«u ¡UDŽSÐ  «¡«dłù« Ác¼ q vNM¹ Ê√ tMJ1 Èc« bOŠu« nþu*« ÂU?? √ t?łu U??ÎN?łË vM?ðb?łË v²??Š vM³*« v ‰Ë_« —Ëb« XK?šœ Ê≈ U? Ë v v½b¼U?ý U? bMŽË ©œu?L×? rŽ t?L?Ý« qFË® W?F? U'« b¹d?Ð rOK ðË rK ?²Ð ◊uM*« ¨W??F?? U??'UÐ b??O??F?? v?M½√ „—œ√ ‚«—Ë_UÐ «Î¡uK2 U??ÎH?K qL??Š√Ë oMŽ ◊U?ÐdÐ q U?? È“ q¹Ë“ b??L??Š√ U½√ò —u??H« vKŽ XK?I? ÆÆv?²?A¼œ p?– —UŁ√Ë ÆÆvMH??u??²?Ý« c?zbMŽË vKŽ v½≈Ëò ÆÆözU Xœ—√Ë ¨åÂuKF« WOKJÐ ¡U?OLOJ« r IÐ bOF? WHOþË v qLŽ√Ë ÆÆv²ŽU−ýË vð√dł t²J×{√ Ê√ bFÐ qłd« ‰UI ÆÆÆåWF U'« fOz— WKÐUI* q−Ž «c?N?Ð X¾?łu?Ë åøW?ÞU? ?³« Ác??NÐ W?F?? U?'« fOz— qÐU??Ið Ê√ p½UJ SÐ t?½√ sEð q¼Ëò œœ—√  cš√Ë v²?ŽU−ý XF?L−?²Ý«Ë ¨¡vA« iFÐ XJ³ð—«Ë È—UJM²?Ýô« ‰«R « qłd« bMŽ XO?I b? Ác¼ vðULK? Ê√ Ëb³¹Ë ÆÆÆåU?ξ?Oý t ‰u?√ ÆÆ Ê√ ÆÆ b¹—√ U½√ò W?F?? U?'« hð  UÐUD?Ð ¡uKL*« fOJ« «c?¼ qL?Š« ¨UM ??Šò ∫‰U?I? ÆÆU? ôu??³? —Ëb« v≈ rK «  U?ł—œ qłd« l  b?F Ë b¹d?³« fO X?KL×? ¨åvF ‰U?FðË s ÊU? «–≈ U? dE½_ ÆÆv½dE²½«Ë Xu« iFÐ U?M¼ fKł«ò ∫‰U? czbMŽË ¨ÈuKF« v≈ W?F? U?'« b¹d³?Ð ◊uM*« nþu*« V¼– rŁ s Ë ÆÆåW?F? U?'« fOz— „«d¹ Ê√ sJL*« µ∑


v …b? u*« »«uÐ_« ×U?š UÎ U?ł U½√ XO?IÐ U?LMOÐ ¨vMŽ WÐU?O½ WF? U?'« fOz— V²J ƉušbUÐ v ÕUL « —UE²½« —u²? b« –U²?Ý_« t³zU½ U? √ Æœö³« ×U?š v WF? U'« fOz— ÊU? Xu« p– vË b¹d?³?« nþu? d¹c?% b??FÐË ÆÆt?³?²?J v «œu?łu? ÊU?? b?I? —b??B« sL?Šd« b??³?Ž —Ëd0Ë ¨5?N« d??? _UÐ X ???O W???F??? U??'« f?Oz— WK?ÐU??I??? ÊQÐ v?Šu¹ Èc« t???¦¹b???ŠË b???³???Ž —u???²???? œ U¹ò ÆÆXK?Ë W???łU???łbU??? n?&—√ vMðb???łËË v?IK œ«“ ÆÆX?u« W??ł—b« v Âu?KF« ”u¹—uU?JÐ vKŽ XKB??Š b??Ë ¨q?¹Ë“ b??L?Š√ U?½√ ÆÆsL??Šd« W×M vKŽ XKBŠ bË ¨vË_« ·d?A« W³ðd l “UO² « d¹bI²Ð ¡U?OLOJ« v W U)« ÆÆÆÁ«—u²? b« Wł—œ vKŽ ‰u?B×K …b×?²*« U¹ôuUÐ UO½U?HK MÐ WF U?ł s WO½U?− ÆÆÆUO½UHK MÐ WF? Uł »U Š vKŽ  UIHM« q Ë ÆÆÆ UIH½ W¹√ qL?ײð ô WF U'«Ë o×?²√ v²Š 5MŁ« Ë√ d?Ný ‰ö?š dU?Ý√ Ê√ u¼Ë bŠ«Ë ◊d?ý vKŽ nu²? p– q Ë ÆårJðœUOÝ lOuð vKŽ nu² p– q Ë ÆÆœb;« œUFO*« v WÝ«—bUÐ »c?N? qł— uN? tðd?³?š V½U?−ÐË `łU½ VO?³Þ —b?B« sL?Šd« b?³Ž —u?²? b«Ë s W¼d?³ vÐUDšË v?ðU?LK v dJ Ê√ b?FÐË ¨t?IKš WŁU? bÐ —UE½_« X?HK¹Ë nODË Ác¼ v?KŽ l?ËQ????Ýò ‰U???? r?Ł ÆÆv«—Ë√ h?×????H?¹ c????š√Ë t????Ý√d?Ð Q???? Ë√ ÆÆX?u« …¡u³½ WÐU¦0 tðU?LK X½U Ë ÆÆÆåWO½UŁ œuFð s pMJË ÆÆd?U ð ·uÝË ÆÆ‚«—Ë_« ÆW¹—bMJÝù« WF U−Ð f¹—b²« W¾ONÐ oײ_ bŽ√ r vM½√ p– ¨qFHUÐ XII% vKŽ XKB?Š ±π∂π nO? v v«—Ë√ vKŽ s?LŠd« b?³?Ž —u?²? b« lË Ê√ b?FÐ ¡u??{ ÆÆ¡u???C« W¹ƒ— s? XMJ9 …u?D)« Ác??N?ÐË ¨d??H?? ?« vKŽ W???OzU??N?M« W??I???«u*« …U?O(« …—u? v dOJH?²UÐ v `L? ¹ l{Ë v X×?³ √Ë ¨oHM« W¹U?N½ v ÆÆq _« v Êu? √ Ê√ vF?O??³D« s ÊU? czbMŽË ÆU?O??Hœö?O? v U?N?O≈ V¼«– U?½√ v²« …b¹b?'« ·uQ*« s ÊU Ë øv²?łË“ l dUÝ√Ë ÃËeð√ Â√ Èœd?H0 dUÝ√ q¼ ¨Èd √ s …d?OŠ Ë√ Ád?L?Ž s s¹d?A?F« v u¼Ë »U?A« ÃËe?²¹ Ê√ c?¾²?Ë »U?³?A« s vKO?' W?³? MUÐ rNðU?¦?FÐ v rNðU?łË“ W?³?×?BÐ «Ëd?U?ÝË s¹b?O?F*« s ÊËd?O?¦ ÃËe?ð ¨qOKIÐ U¼b?FÐ rNðö?O “ s Ë√ W?F? U'UÐ  U?³UÞ s s¹b?O?F*« iFÐ ÃËeðË ¨Ã—U?)« v WO?Ý«—b« iFÐ »U?−?Ž≈ j×? XM Ád?L?Ž s s¹d?AF?«Ë W¦U?¦« v »U?A? Ë Æ «b?O?F*« s µ∏


WEU?;« ÈbOU?IðË WO?UI?¦« v²?OHKš V³? ÐË ¨sNÐ vÐU?−Ž≈ v≈ W?U{ùUÐ U?³UD« s WKŠd?*« Ác¼ q¦?? vË ÆÆWЫc?ł l?³DUÐË W?? d?²??×? …œU??ł …U??²? sŽ Y?×Ð√ XM

vMF?LK `{«u« ÂuN?H*« t¹b ÊuJ¹ ô »UA« ÊS? WDO? ³« »U³?A« …d³?ÐË ¨dL?F« U?Î «—œ≈ v²?³?ž— „—œ√ X?M vM½√ s «Îb? Q?²? s √ r?K v²?O?ŠU½ s Ë ÆV×K? vI?O?I?(« Æ«ÎbOł »öD« s U??γ¹d? b??O?F?*« U?N?O?? ÊuJ¹ v²«Ë W??OKL??F*« ”Ë—b« hB??Š ‰ö?šË s ÊU Ë ¨sNULłË sNzU cÐ U³UD« iFÐ v¼U³²½« bý ¨…dO³ Wł—bÐ  U³UD«Ë …bŠ«Ë XdO X½U bI? ¨ÀbŠ U «c¼Ë ¨s¼«bŠ≈ VDš√ Ê√ v dJ√ Ê√ vFO³D« WMÝ bF?ÐË ¨vð«d{U×? v UÎC¹√Ë W?OKLF*« ”Ë—b« v W?¦U¦« WM « v vðU?³UÞ s s Xd??O?? sJð rË ¨¡U?¹e?O??H«Ë ¡U??O??L??OJ« v ÂuK?F« ”u¹—uUJ?Ð vKŽ XKB??Š ¨Õd0  UJ×??C« sI?KD¹Ë W?I?KD W¹d??×Ð sŁb?×??²¹ vðö?«  «d?²??N?²?? *«  U??³UD« U¼b¹ U?γUÞ X bIðË U?NðUH?BÐË UNÐ X³?−Ž√ bË ¨…œU?łË …—uË W?³UÞ X½U U?NMJË ÊUðdÝ_« XF?L²ł«Ë ¨W¹—bMJÝù« v≈ vUšË vðb«ËË Èb«Ë d?CŠË ¨U¼b«Ë s ÆW³D)« W —U³* ·U? XË „UM¼ sJ¹ rË ¨Ã«Ëe« ÂU9ù U?MC — q?Ð ¨UMK−?Fð b?I WI?O?I?(« vË Ê≈ W?O??L?Ý— W?I¹dDÐ U?MMOÐ Èd?−¹ ÊU?? œ«u?²« v²?ŠË ¨d??šü« vKŽ UM q ·d??F?²¹ Ê_ v v²?łË“ vM³??×?Bð v²?Š ëËe« ÂU9ù Èd? √ s WK−?Ž v? XM Ë ¨‰u?I« X¾?ý vKŽ qB??Š√ v²??Š —UE²½ö? œ«b?F??²??Ý« Ë√ W?³??ž— Èb sJ¹ rË ¨U?J¹d? √ v?≈ d?H?? « v≈ …b¹b?ł ”Ëd?Ž W³?×?BÐ d?OÞ√ Ê√ U?ÎO ½U? Ë— «Îb?N?A ÊU? Ë ¨ÃËeð√ rŁ Á«—u?²? b« qO³? WDO Ð WKHŠ v UMU?“ - bI ¨v Àb?Š U «c¼Ë …b¹bł WÐd?& v b¹bł ÊUJ b?FÐ È√ ¨f?D ?ž√ d?N??ý v p– ÊU? Ë ÆWK?OK ÂU¹QÐ …b?×??²*«  U¹ôu« v≈ U½d??H?Ý XM Ë Æ…œU²?F*« WÐuD)« …d²?HÐ d/ r rŁ s Ë ¨jI bŠ«Ë d?NAРëËe« vKŽ W?I«u*« v≈ …œu?FUÐË Æb?Š«Ë ÂU?FÐ v½dG?Bð v¼Ë Èd?L?Ž s s¹d?A?F«Ë W¦?U¦« v „«c?²?Ë UM¹b sJð r UL ◊uG?{ …bŽ X% UM Ë q−Ž vKŽ ÀbŠ p– q Ê√ „—œ√ v{U*« UM q ÊU? b?I? p– q rž—Ë Æd?šü« vKŽ UM q ·d?F²?¹ Ê_ WO?I?O?I(« W? d?H« ¨UMðU?ö?Ž v U?ÎLzU? «d²?Šô« d?BMŽ vKŽ v?IÐ√ Èc« d? _« ¨tK−¹Ë d?šüUÐ U?γ−?F? UM ö?Š√ UM tð—u U?L ÂU?− ?½ô« s —b vKŽ sJ½ r UM?½√ UM q sI¹√ U bMŽ v²?Š µπ


ÊUHK² ÊUB?ý UMMJË WOI½Ë …“U²2 W½U ½≈ XdO ÊS? U uLŽË Æp– q³ W¹œ—u« ÆÆUÎ U9 d?H?Ý d? «cð ¡«d?AÐ XL? Èd?H? Ð W? U?)« «bM²? *« q? vKŽ XKB?Š Ê√ b?FÐË UNOKŽ ‰uB(« sJ¹ r v²«Ë ÃËd)«  «dOýQð vKŽ XKBŠË v²łËeË v …dzUDUÐ “«u?ł vKŽ ¨UMF? tKL?×Ð UM Õu?L *« vU*« m?K³*«  U³Ł≈ r?Ł ¨dO? ?O« d _U?Ð „«c²?Ë 5FЗ√ tÐ ÕuL? *« vB_« b(« ÊU sÞu« ÷—√ U?½—œUž ULMOŠË ÆÆUM qJ d?H « W?GK UνU?Ið≈ vM d?¦ √ Xd?O? X½U? Ë Æ…b×?²*«  U¹ôu« v U?MðUO?Š √b?³½ vJ «Î—ôËœ vË ÆW?F? U?'UÐ UN?U?×?²« q³? W?OJ¹d? _« WÝ—b?*« v XLKFð U?N½√ p– ¨W¹e?OK$ù« vË ¨…dzUD« qš«œ v Xu« s d?O¦J« UM¹b ÊU U?OHœöO v?≈ …d¼UI« s UM²KŠ— f¹—UÐË U? Ë— v UMH?u?ð YO?Š ‡ X¹e½«dð ‡ Xu« iF?³ U?N?O? UM?H?uð v²«  «—UD*« ÆWKŠd« vKŽ UNðUEŠö ÊËbð XdO X½U Ë ¨ÊbMË U½—UE²½« v ÊuJ¹ Ê√ sJ1 Èc?« U —u?B²½ Ê√ UM²?ŽUD²?ÝUÐ sJ¹ r ‰U(« W?FO?³DÐË –≈ ¨UN?O rOI½ W?Iý UM¹b X OË ¨W?OU œu?I½ UMF sJð rË ¨U?OHœöO? UMu Ë bMŽ ¡d*« qO?²¹ Ê√ VF?B« s ÊU Ë ÆÆb?FÐ «ÎœuI½ vM²?×M b U?O½UHK MÐ W?F U?ł sJð r UM f?O t½√ v≈ W??U??{ùUÐ «c¼ øtKL??Ž sJ1 «–U?? WU??(« pKðË n?u*« «c¼ q¦?? v b?Ë ÆÆW??łU?(« bM?Ž rN?O≈ Q??−K½ Ë√ …b?A« b?MŽ rNÐ –uK½ Ê√ sJ?1 UJ¹d? √ v ¡U?Ðd?√ Êu³¼«– s×½ò ∫özU? vDMKÞ_« jO;« ‚u …dzUDUÐ s×½Ë v²?łË“ Ê–√ v X L¼ W¹«b?³« Ác??NÐË Æå’d?H« ÷—√ v≈ sJ?Ëò ∫özU? Xœ—√ rŁ ÆÆå©uu??Ý® U½b?Šu ÷—√ v≈ U??γ¼«– ‡ jÝu?²?*« iOÐ_« d?×??³«Ë qOM?« 5Ð ‡ d?B?? ÷—√ X dð b? Êu?? √ Æ«Îb¹bł UÎI¹dÞ oý_ …b¹bł

∂∞

عصر العلم- أحمد زويل  

‰Ë_« ¡e‡‡‡'« ≤∑ ≤∏ WW«bbë ÆÆjjuu*«Ë qOMë 55 ‡ ± ≤π ≥∞ ≥± ≥≤ ≥≥ ≥¥ ≥µ ≥∂ ≥∑ vKŽ «œ— d????UMë b??³???Ž fOzdë sÄ X?LKKð ±πµ∂ d¹U?M¹ sÄ d??A...