Page 1

Keâu goïi haønh ñoäng

CAÙI NHÌN cuûa giôùi treû

veà bieán ñoåi khí haäu

A call for action: Young People’s Views on Climate Change - Vietnam

B! GIÁO D"C VÀ #ÀO T$O MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING


Lôøi môû ñaàu

Foreword

“Caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa caùc nöôùc coù theå hôïp taùc vôùi nhau, tìm ra giaûi phaùp toát nhaát cho haønh tinh xanh cuûa chuùng ta” laø thoâng ñieäp chính maø thanh thieáu nieân Vieät Nam muoán göûi ñeán laõnh ñaïo caùc nöôùc tham döï Hoäi nghò Thöôïng ñænh veà bieán ñoåi khí haäu COP15 taïi Copenhagen thaùng 12 naêm 2009.

“World leaders all over the world can work together to find the best solutions for our green globe in the UN summit on climate change this coming December” is the key message that young people in Vietnam wish to say to the Heads of State joining COP15 in Copenhagen in December 2009.

Caùc thoâng ñieäp trong cuoán saùch naøy coøn höôùng tôùi caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch vaø coäng ñoàng caû ôû Vieät Nam vaø toaøn theá giôùi keâu goïi chuùng ta cuøng coù haønh ñoäng thieát thöïc ñeå giaûm thieåu taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu.

The messages are aimed at policymakers and the community in Vietnam and all over the world, calling us to act to reduce climate change impacts.

Cuoán saùch naøy laø trích daãn raát nhoû töø boä tö lieäu khoång loà goàm 20.000 baøi thi “Tìm hieåu veà Bieán ñoåi khí haäu cho hoïc sinh vaø sinh vieân” treân toaøn quoác. Oxfam phoái hôïp vôùi toå chöùc Cöùu trôï treû em vaø Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo toå chöùc cuoäc thi, moät trong caùc hoaït ñoäng cuûa chieán dòch truyeàn thoâng naâng cao nhaän thöùc veà bieán ñoåi khí haäu cho thanh thieáu nieân Vieät Nam.

This booklet contains a small selection from 20,000 entries in the “Climate is changing so is our life” competition for students nationwide. In collaboration with the Ministry of Education and Training and Save the Children, Oxfam organised this competition as part of the Climate change awareness raising campaign for youth in Vietnam.


Thö göûi nguyeân thuû caùc nöôùc tham gia Hoäi nghò thöôïng ñænh cuûa Lieân Hôïp Quoác veà bieán ñoåi khí haäu Haø Noäi ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2009

Kính göûi caùc nhaø laõnh ñaïo treân theá giôùi! Thöa caùc ngaøi, chaùu laø moät hoïc sinh THPT ôû ñaát nöôùc Vieät Nam nhoû beù. Moät hoïc sinh THPT chöa ñaày 18 tuoåi, chöa ñuû tuoåi tröôûng thaønh ñaâu coù ñuû tö caùch vieát thö cho nhöõng nhaø laõùnh ñaïo cao quyù vôùi nhieàu coâng vieäc quan troïng phaûi giaûi quyeát. Nhöng vôùi tö caùch laø moät ngöôøi chuû töông lai cuûa rieâng ñaát nöôùc Vieät Nam, vaø laø moät coâng daân toaøn caàu noùi chung, chaùu nghó vaán ñeà chaùu seõ ñeà caäp tôùi ñaây ñuû khieán caùc ngaøi phaûi suy nghó veà söï quan troïng vaø caàn thieát cuûa noù. Vaán ñeà maø chaùu ñeà caäp tôùi trong böùc thö naøy laø söï bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu. Moät vaán ñeà caáp baùch vaø caàn söï tham gia haønh ñoäng cuûa taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi.

Thöa caùc ngaøi! Bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu ñaõ taùc ñoäng raát lôùn ñeán nhieàu quoác gia, gaây aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa ngöôøi daân, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ngheøo ôû caùc quoác gia ñang phaùt trieån, trong ñoù coù Vieät Nam queâ höông chaùu. Vieät Nam laø moät trong nhöõng quoác gia chòu aûnh höôûng nhieàu nhaát töø bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu (baùo caùo cuûa uûy ban lieân chính phuû veà bieán ñoåi khí haäu IPCC). Vaø ñeå minh chöùng cho ñieàu ñoù laø caùc hieän töôïng thôøi tieát baát thöôøng, caùc thieân tai vôùi cöôøng ñoä maïnh xaûy ra lieân tieáp trong nhieàu naêm gaàn ñaây.

Tieâu bieåu laø côn baõo soá 9 ñoå boä vaøo mieàn Trung Vieät Nam cuoái thaùng 9 naêm 2009 vöøa qua. Baõo soá 9 ñöôïc ñaùnh giaù laø côn baõo maïnh nhaát trong lòch söû 45 naêm qua taïi Vieät Nam vôùi nhieàu toån thaát veà ngöôøi vaø cuûa. 162 ngöôøi cheát vaø thieät haïi 14,3 ngaøn tæ ñoàng laø nhöõng con soá kinh khuûng noùi veà thieät haïi maø côn baõo kinh hoaøng ñoù gaâõy ra ñoái vôùi khuùc ruoät mieàn Trung Vieät Nam, vôùi ñaát nöôùc Vieät Nam nhoû beù. …Ñoái vôùi moät ñaát nöôùc noâng nghieäp nhö Vieät Nam; khi caû cô ngôi, nguoàn soáng cuûa ngöôøi daân troâng vaøo töøng vuï hoa maøu, vaøo vöôøn caây coâng nghieäp. Boãng choác chuùng bieán thaønh moät bieån nöôùc meânh moâng, döõ doäi, cuoän chaûy, cuoán theo caû coâng söùc, tieàn cuûa cuûa ngöôøi daân; bieát bao giôø hoï môùi laïi gaây döïng ñöôïc. Cuoäc soáng ngheøo khoù nay laïi caøng khoán khoù, tuùng thieáu hôn do baõo luõ. Baõo luõ qua, ñeå laïi nhöõng maûnh ñôøi baát haïnh, troâi noåi; maø chæ caàn nghe nhöõng tieáng naác ngheïn ngaøo, nhöõng göông maët hoác haùc, quaèn quaïi sau bao ngaøy choáng choïi vôùi thieân tai khoác lieät cuõng khieán moïi traùi tim xoùt xa, ñau ñôùn. Ñoù laø boán em nhoû moà coâi cha meï ôû xaõù Tam Anh Baéc, huyeän Nuùi Thaønh, tænh Quaûng Nam (moät trong nhöõng tænh chòu thieät haïi naëng neà töø côn baõo soá 9). Boá meï caùc em ra ñi khi ñang gaéng söùc gia coá ñaàm toâm choáng baõo. Boû laïi caên nhaø ñôn sô vôùi boán ñöùa con thô coâi cuùt, khoâng nôi nöông töïa… Nhöõng aùnh maét ngô ngaùc, hoang mang cuûa em gaùi uùt chöa ñaày ba tuoåi. Ñoâi maét naëng tróu nhö muoán suïp xuoáng cuûa ngöôøi chò gaùi lôùn. AÙnh maét hoang

mang, nhö khoâng tin vaøo söï thaät khuûng khieáp cuûa ngöôøi anh caû. Moïi ngöôøi ñeàu caàu mong ñaây chæ laø moät giaác mô! …Khoâng chæ coù côn baõo soá 9 maø coøn nhieàu hieän töôïng thôøi tieát baát thöôøng khaùc lieân tuïc xaûy ra taïi Vieät Nam trong nhieàu naêm gaàn ñaây, gaây aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa ngöôøi daân. Vaø nguyeân nhaân cuûa caùc hieän töôïng thôøi tieát baát thöôøng ñoù laø bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu.

Thöa caùc nhaø laõùnh ñaïo treân theá giôùi! Khoâng chæ coù rieâng ñaát nöôùc Vieät Nam nhoû beù, queâ höông chaùu chòu aûnh höôûng töø bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu. Taát caû caùc quoác gia ñeàu coù theå trôû thaønh naïn nhaân cuûa hieän töôïng naøy. Traùi ñaát ngaøy caøng noùng leân mang theo nhieàu taùc haïi, ñe doïa cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Vaø vieäc maø chuùng ta caàn laøm laø tìm ra giaûi phaùp cho vaán ñeà naøy. Bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu khoâng chæ laø vaán ñeà cuûa moät quoác gia, ñaát nöôùc maø laø vaán ñeà cuûa toaøn nhaân loaïi. Chaùu hi voïng raèng, trong hoäi nghò thöôïng ñænh cuûa Lieân Hôïp Quoác veà vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu seõ ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng 12 tôùi ñaây; caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa caùc nöôùc coù theå hôïp taùc vôùi nhau, tìm ra giaûi phaùp toát nhaát cho haønh tinh xanh cuûa chuùng ta.

Kính thö Chaùu Haø Tuù Anh 16 tuoåi, Haø Noäi

1


Letter to the world leaders attending COP 15 Ha Noi, 22 October 2009

Dear Sirs I’m an upper secondary school pupil in Vietnam. Being a student who is not yet 18, I’m probably not old enough to write a letter to you noble leaders who are so busy with many important matters. However as a future owner of my country, Vietnam in particular, and a global citizen in general, I want to bring up a matter that is so important and essential that it requires your consideration. It is global climate change, an urgent problem which demands the active participation of all nations in the world.

Sirs, Climate change has caused huge impacts on many countries in the world, affecting lives and livelihoods of people, especially poor people in developing countries including Vietnam, my fatherland. The increased, unpredicatable and severe weather events that happened in the last few years are the obvious evidence. Typhoon Ketsana that struck Central Vietnam in September was a remarkable example. This typhoon was the fiercest one in the last 45 years causing heavy damages: 162 deaths, 14.3 thousand billion Vietnam dong (appr USD80b) of economic losses to Central provinves in my beloved Vietnam.

…For an agricultural country like Vietnam, people’s assets and livelihoods depend much on the harvest of each crop and industrial tree gardens. Suddenly all labour, investment and hopes were swept away by a giant sea of floodwater. How will they and how long will it take for them to recover? Their already difficult lives are made worse due to floods and storms. Each disaster ends, leaving so many unhappy and insecure lives. One could not help sharing the pain and feeling regretful, hearing the sobs, looking at the gaunt faces after long days fighting against severe disasters. There are four little orphans at Tam Anh Bac commune, Nui Thanh district, Quang Nam province (one of the provinces most damaged by Ketsana). Their parents passed away while they were trying to protect the prawn farms from the typhoon, leaving their four children homeless, orphaned. Bewildered eyes of the youngest sister who is not even three, the heavy eyes of the eldest sisters, the dazed eyes of the eldest brother as if he did not believe the harsh reality. They all wished what had happened was only a nightmare. There has not only been typhoon Ketsana but also other abnormal weather phenomena happening in Vietnam in recent years that have bad affects on people and production. And the reason for those phenomena is global climate change.

Sirs, Climate change has been affecting not only our beloved country. All other countries are the victims of it. The earth is getting hotter and hotter, which brings so many bad impacts and threatens human life. And what we have to do now is find solutions to this problem. Climate change is not only the problem of one country but also the problem of all human beings. I hope that world leaders all over the world will work together to find the best solutions for our green globe in the UN submit on climate change this coming December.

Sincerely yours. Ha Tu Anh,16 Hanoi


AÛnh höôûng cuûa

BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU Climate Change Impacts


AÛ nh höôûng cuûa bieán ñoåi khí haäu ñaõ laøm cho nhaân daân ta phaûi chòu nhieàu thieät haïi raát lôùn. Baõo laøm cho ngöôøi daân queâ chaùu cuõng nhö ôû nhieàu nôi khaùc voâ cuøng khoán khoå. Veà taøi saûn, muøa maøng toån thaát raát lôùn. Nöôùc traøn vaøo nhaø, nöôùc ngaäp ruoäng ñoàng. Khi baõo aäp veà, ngöôøi daân queâ chaùu lo sôï... Nhieàu tröôøng hoïc ôû queâ chaùu phaûi ñoùng cöûa ñeå traùnh baõo. Roài vaøi thaùng sau, caûnh haïn haùn ñau loøng laïi quay trôû veà. Ngöôøi daân queâ chaùu thieáu nöôùc saïch ñeå duøng, sinh hoaït thöôøng ngaøy raát khoù khaên, ruoäng ñoàng nöùt neû, muøa maøng thaát baùt. Nguyễn Minh Trí, 9 tuổi Trường tiểu học Thuận Thành, Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ccountry. limate change is causing severe impacts for the people in my Typhoons make the lives of villagers in my hometown and other areas miserable. Typhoons come, people in my hometown worry, there are big losses of possessions and crops. Water floods houses and farmlands... Many schools have to close. A few months later, drought returns. People in my hometown don’t have enough water for daily usage, daily life becomes more difficult. Farmlands dry out, crops fail. Nguyen Minh Tri, 9 Thuan Thanh Primary School, Long My, Hậu Giang Province

4


M uøa möa naêm nay ñaõ ñeán sôùm hôn so vôùi moïi naêm. Taát caû ruoäng

luùa ñeàu bò ngaäp uùng trong nöôùc duø ngöôøi daân ñaønh ñöùng nhìn vaø rôi nöôùc maét khi bao nhieâu hy voïng baây giôø ñaõ tan bieán thaønh nöôùc. Phan Thị Kim Phụng, 14 tuổi THCS Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Tthishe year. rainy season arrived early All rice paddies were

flooded, people could do nothing except stand there with tears in their eyes staring at their crops being destroyed under the water. Phan Thi Kim Phung, 14 Le Van Thoi Lower Secondary School, Go Dau, Tay Ninh Province

5 Trần Thùy Linh, 15 tuổi Lớp 10A1, Trường THPT số 1 Bát Xát, Lào Cai


Cvôùhæi cöôøtrongng voøñoänmaïg 3nthaùh ñoång boämaø vaøñaõocoùñaá5t côn baõo lieàn vaø

dieãn bieán cuûa noù cuõng khaù phöùc taïp. Caùc ñaøi khí töôïng thuûy vaên cuõng choùng maët theo veà ñöôøng ñi cuûa baõo. Nhöõng kinh nghieäm daân gian veà muøa baõo luõ khoâng coøn ñuùng nöõa. Hồ Thị Mỹ Hạnh, 22 tuổi Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Phạm Thị Thanh , 12 tuổi Lớp 7C

Flastivethree severe and unpredictable typhoons struck within the months. The hydro-meteorology staff felt dizzy

trying to follow the typhoon tracks. The indigenous built up for generations about typhoon and flood seasons can no longer be applied... Ho Thi My Hanh, 22 Duy Phuoc Cummune, Duy Xuyen Ditrict, Quang Nam Province

6


Tbaõorongnaøo coùvoøsöùngc100taøn naêphaùmmaõquanhchöalieät ñeátöønngtheácoùxuaácônt typhoon There within had never been such a destructive the last 100 years as happened hieän taïi thaønh phoá Vuõng Taøu xinh ñeïp naøy. Laø moät hoïc sinh ñang sinh hoaït vaø hoïc taäp ngay taïi thôøi ñieåm xaûy ra côn baõo toâi thaät söï raát hoaûng sôï vaø ñau loøng... Ngoâi tröôøng caáp ba toâi theo hoïc ñoù bò saäp hai khu nhaø toaøn boä caây coå thuï trong khu vöôøn bò baät goác. Gia ñình toâi bò saäp moät ngoâi nhaø caáp boán vaø boá toâi bò thöông naëng ôû ñaàu...

in my pretty Vung Tau city. As a student living and studying there when the typhoon struck, I was terrified and worried... Two buildings in our school collapsed and the trees in the yard fell down. Part of our bungalow collapsed wounding my dad’s head... Nguyen Thi Thu Hang, 18 Ward 15, District 11, Vung Tau City

Nguyễn Thị Thu Hằng, 18 tuổi Phường 15, Quận 11, Vũng Tàu

Thái Hoàng Ngân, 12 tuổi Lớp 7A2, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

7


Tcoùrong vaøi ba thaäp kyû trôû laïi ñaây, khi ngöôøi daân ñòa phöông caûm nhaän ñöôïc nhieät ñoä söï noùng leân so vôùi tình hình tröôùc ñoù, thì cuoäc soáng cuûa baø con baét ñaàu coù nhöõng xaùo troän. Ñeán nay, ñaõù coùù ba, boán lôùp nhaø vôùi haøng traêm hoä daân soáng doïc treân bôø bieån phaûi di dôøi ñeå traùnh nhöõng côn phaãn noä cuûa bieån caû töø ngoaøi khôi aäp vaøo.

K hi nhoùm chuùng toâi ñeán thöïc ñòa ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi daân vaø chính quyeàn xaõù keå laïi nhöõng chuyeän thaät kinh hoaøng nhö vaøo ñeâm 22/05/2009, chæ sau moät traän möa

lôùn do aûnh höôûng cuûa aùp thaáp nhieät ñôùi, ngoâi nhaø cuûa vôï choàng anh Vaïn - chò Thanh (thoân Lyù Hoøa) ñaõ ngaõ nhaøo xuoáng bieån, may maø chò Thanh kòp beá con nhoû chaïy thoaùt thaân ra ngoaøi tröôùc ñoù trong gang taác; caùc tuyeán ñöôøng trong thoân bò coâ laäp hoaøn toaøn; haøng chuïc ngoâi nhaø khaùc cheânh veânh beân meùp soùng, chæ caàn soùng bieån taêng theâm moät cung baäc giaän döõ thì chaéc chaén seõ laø thaûm hoïa. Cuõng keå töø ngaøy “côn giaän döõ” cuûa bieån caû nuoát chìm ngoâi nhaø anh Vaïn thì con ñöôøng tröôùc nhaø anh cuõng bò cuoán troâi, haøng chuïc hoä gia ñình khaùc trong xoùùm cuõng maát loái ñi, nhöõng hoä gia ñình soáng gaàn ñoù nhö nhaø chò Oanh, anh Baûy phaûi di dôøi ñi nôi khaùc ôû, moät soá hoä coøn laïi ñang ñöùng tröôùc nguy cô seõ maát nhaø, maát nôi cö truù... Nguyễn Tiến Thắng, 21; Long Quang Vinh, 24; Vy Viết Trần, 22; Lương Thiện Giang, 22 Trường ĐH Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

8

Nguyễn Ngọc Đan Trinh, 8 tuổi Lớp 3B , Trường Tiểu học Thạnh Phú

Đặng Nhật Hào Trường THCS Trần Hưng Đạo, Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn Thị Cẩm Tiên, 12 tuổi Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân,Tỉnh Bình Định


Iincrease n the recent three decades, as the people in this area felt the in temperatures their lives started to become chaotic.

There have been three or four rows of houses along the coast have had to relocate to avoid the rages of the sea.

Tevents he villagers and local officials told our group the shocking that happened on the 22 May 2009. After the heavy rain

followed the tropical low pressure, the family home of Thanh and her husband Van in Ly Hoa village collapsed into the sea. Luckily Thanh managed to grab her child and run off seconds before it happened. The roads linking the village became isolated; dozens of other houses were forced to the edge of the tides, any bigger waves could cause catastrophe. Also from that day when the angry ocean shallowed Thanh and Van’s house, the paths to their house and other houses in the villages also disappeared. Their neighbours Oanh and Bay had to move, others faced the risk of losing their homes, unsure of where to relocate to... Nguyen Tien Thang, 21; Long Quang Vinh, 24; Vy Viet Tran, 22; Luong Thien Giang, 22 Quy Nhon University, Binh Đinh Province

Hứu Phát Huy, 8 tuổi Lớp 3D, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

9


B oïn em phaûi xaén quaàn leân cao ñeå We had to roll up our trousers high traùnh laøm baån quaàn aùo khi vaøo lôùp, so they would not get dirty. When we trong khi vaøo ñeán lôùp roài thì khoâng coù ai maø khoâng öôùt caû, coøn deùp tuïi em mang trong chaân thì taém buøn. Vaøo lôùp thì lôùp cuõng saïch hôn ngoaøi ñöôøng moät chuùt thoâi laøm cho buoåi hoïc thieáu thoaûi maùi vaø töï tin.

Lê Thị Hồng Nhung Lớp 5/2, Trường Tiểu học Hòa Khánh, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

10

reached class, no one was dry, and our shoes were soaked in mud. The class was a little bit cleaner than outside but we all felt uncomfortable sitting through the lesson.

Trần Thị Trinh, 13 tuổi Trường THCS Ngô Quyền, Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Tran Thi Trinh, 13 Ngo Quyen Lower Secondary, Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Nguyễn Hoàng Thiện, 10 tuổi Trường Tiểu học Ngã Bảy 1, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Phùng Văn Vương, 12 tuổi Lớp 7A4, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Tỉnh Bình Định


ÖÙng phoù trong

THIEÂN TAI

Adapting to Disaters

11


B ao caùt nhö ghì chaët xuoáng ñoâi vai öôùt ñaãm möa hay laø nhöõng gioït moà hoâi maën chaùt cuûa baùc Chaâu. Boãng choác gioù rít leân töøng côn ñaåy

baùc veà phía sau. Söùc caûn quaù lôùn. Möa haét vaøo maët, boûng raùt. Töø phía treân maùi nhaø, boá duøng hai tay, ñôõ laáy bao caùt töø baùc Chaâu. Nheï nhaønh, caån thaän ñaët leân maùi nhaø. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñang choáng baõo. Ngöôøi caàm gaäy, ngöôøi beâ caùt. Tuy raèng coù vaát vaû nhöng treân moâi vaãn khoâng maát ñi nuï cöôøi laïc quan... Nguyễn Thị Mai Hương, 15 tuổi THPT Kim Sơn A, Tỉnh Ninh Bình

Tfromhe sand bag weighed heavily on uncle Chau’s shoulders soaked the rain and his own sweat. Fighting against the blustery

wind and the blistering rain, he pushed forward. From the roof, my dad reached out and took the sand bag from uncle Chau and put it carefully on the roof. Everybody in the village was preparing for the typhoon; some carried bamboos, some carried sand bags. It was hardwork but the smile remained on their faces... Nguyen Thi Mai Huong, 15 Kim Son A Upper Secondary School, Ninh Binh Province

12


Phạm Tiến Đạt, 12 tuổi Lớp 7A3, Trường THCS Chu Văn An, Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

13


Q ueâ toâi ñaõù taïo ra nhöõng saùng kieán chaèng choáng nhaø, ñaép ñeâ ngaên luõ, thöïc hieän chính saùch soáng chung vôùi

luõ, khoâng laøm cho luõ aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng vaø giaûm nheï haäu quaû cuûa noù mang laïi. Trần Văn Hùng, 15 tuổi Trường THPT Kim Sơn, Ninh Bình

Psucheopleas securing in my hometown came up with initiatives roofs and houses, building flood

embankments, implementing living with flood’ to minimise the flood impacts on our lives. Tran Van Hung, 15 Kim Son A Upper Secondary School, Ninh Binh Province

Trần Trọng Hiếu, 13 tuổi Lớp 8A3, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định

14


Nguyeân nhaân cuûa

BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU

Why Climate Change Happens

15


Traùi ñaát ta thaät ñeïp Nuùi non huøng vó Baàu trôøi trong xanh Maët bieån meânh moâng Thieân nhieân trong laønh Cho ta khíù thôû Cho ta nöôùc uoáng Vaø cho ta caû moät traùi ñaát xinh ñeïp Côù sao chuùng ta Khoâng baûo veä thieân nhieân Maø laïi phaù hoaïi noù Thieân nhieân noåi giaän Thieân tai noåi leân Côn baõo aùc ñoäc Cuoán ñi taát caû Thaät laø xoùt xa Thieân nhieân laø vaäy ñoù Ta haïi chuùng Chuùng haïi ta.

Lê Hồng Thúy Uyên, 12 tuổi Trường THCS Lê Văn Thới, Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

16

Our earth is beautiful With imposing mountains, Clear blue sky, And immense oceans Pure nature Giving us clean air Giving us fresh water All in this beautiful earth But why don’t we protect the nature Instead of destroying it Nature becomes furious Disasters appear Destructive typhoons Wash away everything How agonizing! That is nature We harm it It harms us.

Le Hong Thuy Uyen, 12 Le Van Thoi Lower Secondary School, Go Dau, Tay Ninh Province


Haønh tinh naøy Do vuõ truï taïo ra Luùc ñaàu Trong xanh töôi ñeïp Theá kyû XIX Haønh tinh trong saïch Khoâng khíù saïch seõ Moïi thöù töôi ñeïp

Hoàng Thị Thủy, 15 tuổi Lớp 10A15, Trường THPT Lạng Giang, Bắc Giang

Our planet Created in the universe At the beginning Beautiful and green 19th century Our planet remains clean The air is dusty Everything is beautiful

Theá kyû XX Trôû neân oâ nhieãm Khoâng khí buïi baån Röøng caây truùt laù

20th century Our planet became polluted The air is dusty Leaves fall off forest trees

Moâi tröôøng ñoäc haïi Baéc cöïc baêng tan Nöôùc bieån daâng traøn Haønh tinh noùùng boûng

The environment is noxious North Pole’s ice melting Sea level rising The planet is boiling hot

Nguyễn Thành Cao Phát, 11 tuổi Trường THCS Trần Văn Ơn, Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Nguyen Thanh Cao Phat, 11 Tran Van On Lower Secondary School, Bien Hoa, Đong Nai Province

17


Trích đoạn thư gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon

B aùc coù bieát raèng, ôû nôi ñaây chuùng chaùu ñang phaûi gaùnh chòu nhöõng haäu quaû maø khoâng phaûi do chuùng chaùu gaây ra? Caùc nöôùc coâng nghieäp treân theá giôùi ñaõ baát chaáp söï aûnh höôûng cuûa caùc loaïi khí thaûi leân moâi tröôøng...

18

Exerpt from the letter to UN Secretary General Ban Ki-Moon

D

... o you know that we the children here are bearing the climate consequences we did not cause? Industrial countries despite the impacts release green house gas into the environment...

Phạm Công Thành, THPT Lạng Giang số 7, Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Pham Cong Thanh, Lang Giang No.7 Upper Secondary School, Lang Giang, Bac Giang Province

Trần Thị Hồng Thu, 13 tuổi Lớp 8A4, Trường THCS Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh

Dương Văn Bình, 12 tuổi Lớp 7A, Trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú, Lục Ngạn, Bắc Giang


Leave the humans to deal with it After a week trip around the world, God summoned his heavenlly officials from all religions and said: “The earth is being destroyed by human being because they care too much about making money”

Maëc keä loaøi ngöôøi Sau khi tuaàn du haï giôùi trôû veà, Thöôïng ñeá cho môøi taát caû caùc chö vò thaùnh thaàn thuoäc caùc toân giaùo khaùc tôùi hoïp vaø phaùn raèng: “Hieän taïi traùi ñaát ñang bò con ngöôøi laøm hö haïi vì hoï chuù troïng ñoàng tieàn quaù.” Chuùa Jeâsu noùi: “Caùc con chieân cuûa ta raát chaêm chæ caàu nguyeän, ñoïc kinh, xöng toäi. Coù nhöõng ngöôøi raát ngheøo khoå vaø toäi nghieäp. Hoï vaãn caàn coù söï may maén, che chôû vaø tha thöù maø ta ban cho hoï.” Ñöùc Phaät ñoàng yù: “Phaûi vaäy ñaáy. Caùc Phaät töû cuûa ta cuõng theá. Coù nhieàu maûnh ñôøi nhoû tuoåi maø thieáu giaáy buùt, aên maëc do gia caûnh, thaäm chí khoâng ñöôïc ñi hoïc. Ngaøi noùi chuù troïng ñoàng tieàn laø sao?” Thöôïng ñeá noùi: “Minh chöùng ñaây: vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu. Hieän töôïng aám leân toaøn caàu gaây ra baêng tan ôû 2 cöïc roài sôùm muoän seõ gaây ra söï dieät vong cho loaøi ngöôøi thoâi. Vaäy maø toâi thaáy ít ngöôøi quan taâm, chuù troïng vaán ñeà naøy quaù. Ngay nghò ñònh Kyoto ñaáy thoâi, caùc nöôùc chæ kyù töôïng tröng chöù chöa coù 1 haønh ñoäng thieát thöïc naøo ñeå giaûm thieåu khí thaûi gaây hieäu öùng nhaø kính. Chæ toaøn cho phaùt trieån kinh teá vì chuù troïng ñoàng tieàn quaù maø. Vaán ñeà naøy lôùn quaù, theo caùc oâng, ta coù neân can thieäp chaêng?” Sau 1 ngaøy baøn baïc vaø tranh caõùi, cuoái cuøng, moät nghò quyeát ñöôïc ñöa ra: “Maëc keä loaøi ngöôøi!” Nguyễn Nam Phương, 13 tuổi Quận Ba Đình, Hà Nội

“My flock pray, read the bible and confess frequently. There are still poor people living in misery. They need our blessing, protection and pardon.” said Jesus “I agree, same with my Buddhists. There are still youngters who don’t have enough food to eat, clothes to wear because their family is too poor, they don’t have books and can’t go to school.” added Buddha. “What do you mean by saying they care too much about money-making? “ “The evidence is here: the climate is changing. The warming globe is causing the ice to melt which will lead to an unavoidable damaged planet. But I can’t see many people paying much attention to it. Even the Kyoto protocol, they seemed to sign it symbolically but no real action has been taken to reduce the global emissions. All is about economic development thus isn’t it all about making money. This problem is too big, do you think we should intervene?” After a full day of discussions and arguments, they came to a decision “Leave the humans to deal with it” Nguyen Nam Phuong, 13 Ba Dinh District, Ha Noi

19


Kim Lộc, 13 tuổi Lớp 8A5

Vũ Thị Hà Thúy, 16 tuổi Lớp 11A1, Trường THPT Lạng Giang 1, Bắc Giang

K hoâng ai khaùc laø ngoaøi chuùng ta ñang bieán maûnh ñaát chuùng ta soáng thaønh nöôùc bieån! Chuùng ta noùi

haïnh phuùc seõ ñeå cho ñôøi sau, nhöng haïnh phuùc gì nöõa khi trong tay chuùng ta khoâng coøn maûnh ñaát ñeå ôû. Thaät laø ñaùng xaáu hoå cho nhöõng ngöôøi laøm huûy hoaïi moâi tröôøng sinh thaùi. Nguyễn Thanh Triều, 15 tuổi Trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Tỉnh An Giang

N o one other than ourselves are turning our land into sea water! We say we preserve happiness for future generations but where is happiness if we have no land to live. Those who destroy the environment should be ashamed. Nguyễn Thanh Triều, 15 tuổi Trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Tỉnh An Giang

20


Cmìnhon ngöôø i ñaõ voâ tình taùc ñoäng vaø ñaåy cuoäc soáng cuûa vaøo caûnh laàm than khoán khoå. Toâi muoán thoát leân

raèng: “Coäng ñoàng ôi! Con ngöôøi ôi! Coù nghe khí haäu leân tieáng khoâng? Haõy traû laïi veû yeân bình cuûa ngaøy naøo, haõy laøm cho laù phoåi khoång loà saïch hôn” Nguyễn Thị Thùy Trang, 10 tuổi Trường Tiểu học Tràm Vàng 1, Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

H umans have unintentionally dragged their own lives into misery. I want to shout: “Everybody! Can’t you hear the climate’s voice! Please restore the peacefulness and make the giant lung clean again ” Nguyen Thi Thuy Trang, 10 Tram Vang 1 Promary School, Go Dau, Tây Ninh Province

Nguyễn Thị Tú Anh, 10 tuổi Lớp 5D, Trường Tiểu học Trần Phú, Bắc Giang

21


D aãu bieát xe ñaïp laø phöông tieän khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, reøn luyeän theå löïc, tieát

kieäm tieàn baïc... nhöng lôïi ích cuûa noù khoâng toàn ñoïng trong suy nghó moãi ngöôøi, thay vaøo ñoù laø nhöõng khuyeát ñieåm ñöôïc ñöa ra nhö ñaïp moûi chaân, laâu... vaø keát quaû laø treân ñöôøng phoá ñaày raãy oâ toâ, xe maùy ñuû kích côõ... Đỗ Thị Phương Hoa, 13 tuổi Trường THCS Bình Đa, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ameans lthough we know that the bicycle is an environmentally friendly of transport, brings physical advantage and saves money, its

benefits do not appeal enough in our thoughts but its inconveniences such as slow, our legs getting tired easily, do... so the result is the roads are full of motobikes and cars of all sizes… Do Thi Phuong Hoa, 13 Binh Da Lower Secondary School, Bien Hoa, Dong Nai Province

22

Lê Hoàng Nhật Linh, 10 tuổi Lớp 5A4, Trường Tiểu học Ngã Bảy 1, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang


Cuøng

HAØNH ÑOÄNG

Let’s Act!

23


YÙ thöùc cuûa con ngöôøi seõ quyeát ñònh maøu xanh cuûa traùi ñaát! Đinh Xuân Quang, 16 tuổi Trường THPT Lạng Giang Số 1, Tỉnh Bắc Giang

People’s consciousness decides the green of the earth! Dinh Xuan Quang, 16 Lang Giang No 1 Upper Secondary School, Bac Giang Province

24


Ñ

... ieån hình nöôùc chuùng ta xaûy ra raát nhieàu thieân tai, chuùng ta haõy ñeà xuaát yù kieán, giaûi phaùp giuùp ngöôøi daân, coäng ñoàng ñang chòu naïn. Phan Tấn Hưng, 15 tuổi Trường THPT Số 2, Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

O

... ur country has so many natural disasters, we should come up with initiatives and solutions to help disaster affected communities. Phan Tan Hung, 15 No 2 Upper Secondary School, Bao Yen, Lao Cai Province

Nguyễn Trọng Nghĩa, 12 tuổi Lớp 7A1, Trường THCS Hiệp Bình, Tân Đức, Đầm Giỏi, Cà Mau

Huỳnh Bảo Ngọc, 9 tuổi Lớp 4A, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

25


M uoán khaéc phuïc ñöôïc ñieàu naøy khoâng chæ qui traùch nhieäm cho caùc nöôùc coâng nghieäp maø taát caû caùc

nöôùc taát caû moïi caù nhaân ñeàu phaûi coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng thì moâi tröôøng môùi trong laønh vaø thaân thieän vôùi chuùng ta. Huỳnh Thị Trúc và Trần Thanh Nghiêm, Khoa Sư Phạm, Trường Đại Học Cần Thơ

Lê Thanh Trúc, 7 tuổi Lớp 2H, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Tnoto only overcome this [climate change] problem, industrialised countries but also all

other countries and individuals are responsible to preserve a clean and friendly environment for all.

Trịnh Kim Tâm Hảo, 9 tuổi Lớp 4I, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

26

Huynh Thi Truc and Tran Thanh Nghiem, Pedagogy Department, Can Tho University


Ccuûahuùbieángntañoåkhoâi khíng haätheåu trong choác laùt coù theå haïn cheá ñöôïc nhöõng haäu quaû maø phaûi coù keá hoaïch thöïc hieän vaø coù söï phoái hôïp cuûa taát caû moïi ngöôøi. Chuùng ta haõy phaùt trieån moâ hình saûn xuaát saïch trong moïi coâng vieäc ngheà nghieäp duø lôùn hay nhoû. Đinh Thị Dựu, 17 tuổi THPT Kim Sơn A, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

W e can’t immediately reduce the impacts of climate change so we need

good planning and coordination of all. We should apply clean development mechanism in all production whether big or small. Dinh Thi Duu, 17 Kim Son A Upper Secondary School, Kim Son, Ninh Binh Province

Hoàng Thúy Ly, 11 tuổi Lớp 6A1, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định

27


B aïn haõy töï hoûi laøm gì ñeå giaûm löôïng khí thaûi. Thaät ñôn giaûn laø baïn nhaän ra raèng haõy ñi boä hay ñi xe ñaïp thay vì duøng xe moâtoâ, xe gaén maùy, oâtoâ… Haõy ñeán vôùi nhöõng hoaït ñoäng tuy nhoû nhöng gaén keát baïn, moïi ngöôøi vaø moâi tröôøng ñeå baïn vaø moïi ngöôøi coù theå hieåu ñöôïc taùc haïi cuûa bieán ñoåi khí haäu.

Nguyễn Thị Ngọc Châm, 16 tuổi THPT Ngô Sỹ Liên, Tỉnh Bắc Giang Trần Hứu Tường, 7 tuổi Lớp 2E, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Awayskisyourself what you can do to reduce emissions. The simple to come to the realisation that walking or cycling

instead of riding a motorbike or driving a car is best. Do small activities that connect you with others and the environment to raise awareness about climate change. Nguyen Thi Ngoc Cham, 16 Ngo Sy Lien Upper Secondary School, Bac Giang Province

Huỳnh Bảo Toàn, 8 tuôi Lớp 3I, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

28

Bùi Quốc Thắng, 10 tuổi Lớp 5C, Trường Tiểu học “A” Tân Châu


N eân ñöa vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu vaøo tröôøng hoïc, trôû thaønh moät moân hoïc chính. Vì hoïc sinh, sinh vieân laø löïc löôïng coát yeáu cuûa vaán ñeà lieân keát choáng

laïi bieán ñoåi khí haäu... caàn daïy vaø keát hôïp quan saùt thöïc teá ñeå hoïc sinh thaáy roõ nhöõng taùc haïi cuûa bieán ñoåi khí haäu, töø ñoù nhaän thöùc seõ ñöôïc naâng cao. Vaø khi ñoù chính hoïc sinh, sinh vieân seõ laø nhöõng ngöôøi tuyeân truyeàn, giaûi thích giuùp naâng cao yù thöùc cuûa moïi ngöôøi xung quanh. Nguyễn Hoàng Phương Nghi, 14 tuổi Trường THCS Thị Trấn, Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Trần Lê Thiên Trúc, 8 tuổi Lớp 3D, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Cbecause limate change should become the main subject of the school curriculum young people are the major force of the climate change network… the subject should be delivered combining teaching in class and observation so they can see the real climate change impacts, helping them to increase awareness. Consequently, students will become change agents for communities to also raise their awarenss.

Nguyen Hoang Phuong Nghi, 14 Thi Tran Lower Secondary School, Go Dau, Tay Ninh Province Trịnh Kim Tâm Hảo, 9 tuổi Lớp 4I, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Trần Phạm Nhật Phương, 8 tuổi Lớp 3H, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Lý Kim Phụng, 7 tuổi Lớp 2D, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

29


Trích đoạn thư gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon

Chaùu chæ mong baùc vaø caùc thaønh vieân trong Lieân Hôïp Quoác seõ tìm ra nhöõng bieän phaùp thieát thöïc ñeå giaûi quyeát hieän töôïng naøy. Phạm Công Thành, THPT Lạng Giang số 7, Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Hồ Thanh Liên, 7 tuổi Lớp 2D, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Lao Thị Như Ý, 8 tuổi Lớp 3D, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Exerpt from the letter to UN Secretary General Ban Ki-Moon

I hope you and other UN members will find practical measures to solve the [climate change] problem. Pham Cong Thanh, Lang Giang No. 7 Upper Secondary School, Lang Giang, Bac Giang Province

30

Nguyễn Đức Anh, 7 tuổi Lớp 2B, Trường Tiểu học “A” Tân Châu


Egiaûmm löôï mong Vieät Nam vaø caùc nöôùc treân theá giôùi ng khí thaûi, khuyeán khích troàng caây xanh

ñeå mang laïi baàu khoâng khí trong laønh cho thieáu nhi treân theá giôùi. Phan Hưng, 10 tuổi THCS Lê Văn Tám, Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ireducewishemissions, Vetnam and other countries in the world encourage tree planting to bring fresher air for children all over the world.

Phan Hung, 10 Le Van Tam Primary School, Long My, Hau Giang Province

Nguyễn Thanh Thuận, 12 tuổi Lớp 7A1, Trường THCS Chu Văn An, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh

31


Ö ôùc gì em coù pheùp laï vaø ñuû lôùn ñeå coù söùc thuyeát phuïc moïi ngöôøi, ñeå em khuyeân moïi

ngöôøi haõy traû laïi nhöõng gì maø thieân nhieân ban cho, nhö keâu goïi moïi ngöôøi troàng caây gaây röøng... Danh Thanh Long, 10 tuổi Trường tiểu học Xà Phiên 2, Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ito persuade wish I could do magic and be big enough people to return what nature has given us, asking them to plant more trees...

Danh Thanh Long, 10 Xa Phien 2 Primary School, Long My, Hau Giang Province

32

Nguyễn Thị Mến, 13 tuổi Lớp 8A1, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định


Stheåauñöanaøngöôø y toâi coù theå khaùm phaù vuõ truï ñeå leân maët traêng tìm xem coù i daân ôû queâ höông toâi leân ñoù ñeå sinh soáng ñöôïc hay khoâng vaø traùnh thieân tai thaát thöôøng xaûy ñeán trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi vaø ñôøi soáng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû queâ höông cuûa toâi.

Trương Diệu Linh, 10 tuổi Trường THCS Lý Thường Kiệt, Thị xã Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Itakewish I could exlore the universe to see if I could people in my village to live on the moon to avoid unpredictable disasters happening to their lives and livelihoods.

Truong Dieu Linh, 10 Ly Thuong Kiet Lower Secondary School, Vi Thanh, Hau Giang Province

Mai Thị Mỹ Lương, 10 tuổi Lớp 5C, Trường Tiểu học Thạnh Phú, Đồng Nai

Vũ Phương Mai, 15 tuổi Lớp 10T2, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, 5B Tôn Đức Thắng, Mỹ Đình, LX, An Giang

33


Echaëmn hay tha thieát yeâu caàu nhöõng ngöôøi coù quyeàn baèng moïi bieän phaùp ngaên xöû phaït thích ñaùng, hoaëc coù bieän phaùp laøm haïn cheá tình traïng oâ nhieãm baàu khoâng khí, ñeå cho chuùng em soáng vaø hoïc taäp trong moâi tröôøng trong laønh. Nguyễn Võ Kim Ngà, 9 tuổi Trường tiểu học Hiệp Lợi, Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Trần Lập Trường, 6 tuổi Lớp 1A, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Thái Thị Thu Quyên, 10 tuổi Lớp 5E, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Nguyễn Khánh Duy, 6 tuổi Lớp 1I, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Ieffective hope that policy makers with their power to prevent and punish, will find solutions to reduce pollution so we children can live and study in a clean environment.

34

Nguyen Vo Kim Nga, 9 Hiep Loi Primary School, Nga Bay, Hau Giang Province


M ong hoäi nghò thaønh coâng vaø nhanh choùng thöïc hieän caùc chính saùch giaûm phaùt khí thaûi toaøn caàu ñeå trao laïi

cho treû em moät töông lai töôi saùng vaø traøn ñaày nieàm tin, töï haøo veà moùn quaø cuûa cha oâng. Lê Thị Bích Uyển - TP Hồ Chí Minh

B est wishes for a successful conference so the implementation of emission reduction policies can

soon be in place to give children a bright future, full of potential and proud about the priceless present given by their previous generations.

Le Thi Bich Uyen - Ho Chi Minh City

Lê Nguyễn Tấn Đạt, 10 tuổi Lớp 5A, Trường Tiểu học Thạnh Phú, Đồng Nai

Huỳnh Lý Khánh Hưng, 6 tuổi Lớp 1C, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

35


Nguyễn Thị Ánh Ngọc, 6 tuổi Lớp 1E, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Nguyễn Phi Phụng, 6 tuổi Lớp 1B, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

Nguyễn Khánh Ngọc, 12 tuổi Lớp 7G, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Biên Hòa, Đồng Nai


1. Save energy at home Use less energy does not only save the planet but also reduces daily expenses (electricity bills). Only turn on lights and fans when necessary and do use energy saving home appliances.

2. Save energy on the road

Everybody should walk and cycle if possible because it saves costs and also is good for your health. Share vehicles, use public transports to limit emissions. Use electric bicycle and motorbike contribute to limit emissions. Vehicles tires kept full of air use less energy therefore less emissions.

Huỳnh Vĩ Hào, 6 tuổi Lớp 1D, Trường Tiều học “A” Tân Châu

4. Value and save fresh water resources

Lê Hoàng Mai, 6 tuổi Lớp 1H, Trường Tiểu học “A” Tân Châu

3. Reduce rubbish

Water is very precious and important in human life. Each pupil should talk to people in their commune about the important of water, keep the water resource unpolluted. Use water wisely, if we waste water one day we will face water shortage. Huỳnh Bảo Ngọc , 9 tuổi Lớp 4A, Trường Tiều học “A” Tân Châu

Biên Hòa 22/10/2009 Lê Quốc Tuấn Học sinh lớp 3/4 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Each person releases a lot of rubbish each year. The simplest solution to this is to limit buying and using unnecessary packaging, rubbish sorting, recycling… Reusable plastic baskets or cloth bags should be used instead of plastic bags which take long time to dissolve; dispose rubbish in the right place… Trần Tú Ngọc , 7 tuổi Lớp 2D, Trường Tiều học “A” Tân Châu

In theo giấy phép xuất bản số: ....................................................................

COMPASS PRINTING JSC

Tel: (04) 6269 6761

designer: hoanghien


Oxfam Great Britain 22 Le Dai Hanh, Hanoi, Vietnam Tel: (84)-4 3945 4362 Fax: (84)-4 3945 4365 Web: www.oxfam.org.uk

Youth People's View on Climate Change  

“World leaders all over the world can work together to find the best solutions for our green globe in the UN summit on climate change this c...