__MAIN_TEXT__

Page 1

Dans

1

EDI-coöperatief samenwerken in heterogene groepen

Curriculumimplementatie

Actief pluralisme, effectief Een vliegende start inspelen op diversiteit in de klas

Computationeel denken Ouderbetrokkenheid voor je school Leesparadijzen en boekenpaleizen

Meetkunde Respectvol in gesprek met elkaar Iedereen actief in de klas Coaching

Evalueren Co-teachingBeeld

Gedrag

Nieuwe autoriteit

Technisch en vloeiend lezen Inzetten op talenten

De tablet als didactisch hulpmiddel

Differentiëren door gebruik te maken van flexibele leerwegen ABC van het leerplan Muziek De mentor als spil in de aanvangsbegeleiding

Burgerschapseducatie Media in de kleuterschool Interne procescoach Rondom rOK Teambuilding in Brussel of in Gent

Gedeeld onderwijskundig leiderschap Frans, een kwestie van durven

Let’s rOK

Licht op krachtig leesonderwijs

Drama

Didactiek en klasmanagement

De vakgroep als leergemeenschap Opleiding voor startende, ervaren en kandidaat directies

Advies, vorming en service

Workshops ICT


Deze brochure is een uitgave van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel, www.ovsg.be Verschijningsdatum: maart 2019 Verantwoordelijke uitgever Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG Coördinatie An Budts Eindredactie Julie Van Oost Met medewerking van Team vorming, Anne Berckmoes

Foto’s Ann Snauwaert – www.annsnauwaert.com Philip Alliet, Julie Van Oost Vormgeving Eline Kempeneers Drukwerk De Riemaecker Printing

Deze brochure werd gedrukt op FSC gecertificeerd papier. FSC (Forest Stewardship Council) is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het verantwoord beheer van bossen in de wereld. FSC streeft naar een milieuverantwoord, sociaal gunstig en economisch leefbaar beheer van bossen.


3

‘Professionalisering van teamleden is een essentieel middel om onderwijskwaliteit te verwezenlijken.’ Professionalisering is een belangrijke hefboom om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. Zo staat het ook in het referentiekader voor onderwijskwaliteit (rOK). Een job in het onderwijs van vandaag moet beantwoorden aan heel wat eisen en dat vraagt vakmanschap van alle teamleden. Levenslang leren en competentieontwikkeling zijn vaste ingrediënten bij de realisatie van actueel en kwaliteitsvol onderwijs. Als pedagogische begeleidingsdienst hebben we elk jaar een vormingsaanbod dat optimalisering van de onderwijskwaliteit ondersteunt. Onze nascholingen winnen nog aan kracht doordat we nascholing en begeleiding naadloos op elkaar kunnen laten aansluiten. Op die manier wordt de inhoud effectiever ingebed in de context van een school, centrum of academie. We willen graag jouw partner zijn om professionaliseringsdoelen te helpen realiseren. Inspiratie hiervoor is terug te vinden op www.ovsg.be/nascholing. De vormingen die we aanbieden betekenen misschien wel … een vliegende start voor je school … An Budts Coördinator dienst vorming


4

Aanvangsbegeleiding Structureel werk maken van aanvangsbegeleiding is een belangrijk en boeiend verhaal. Aanvangsbegeleiding kan het zelfvertrouwen van starters versterken en hen helpen om op een positieve manier hun (nieuwe) plaats in de school in te nemen. Een starterscoach of mentor op school is de ideale man of vrouw om een startend teamlid te begeleiden bij de aanvang van de onderwijsloopbaan. Investeren in aanvangsbegeleiding op school is investeren in de toekomst. Het is een hefboom die starters laat uitgroeien tot teamleden die mee vormgeven aan kwaliteitsvol onderwijs.

Een greep uit ons aanbod • De mentoropleiding krijgt opnieuw een plaats in ons vormingsaanbod. • Coachen is een kunst • Verder hebben we een specifiek aanbod voor de startende directeur en de startende zorgcoördinator of leerlingbegeleider. www.ovsg.be/nascholing


‘Als startende leraar komt er veel op je af. Waar ik het meest nood aan heb, is de ondersteuning van mijn collega’s en die krijg ik hier op school zeker. Als starter is het in ieder geval fijn om goeie praktijken te horen en te zien van collega’s die al wat langer in het vak zitten.’ —  Ameline Blommaert

Stedelijke Freinetschool De Notelaar, Aalst

5


6

Curriculum Het curriculum is de richtingaanwijzer van de leraar. Het bevat doelen maar biedt ook kansen aan leraren en lerarenteams om doelgerichte en kwaliteitsvolle didactiek in scholen binnen te brengen. Curriculumimplementatie en -realisatie is teamwork. We nemen heel wat initiatieven om individuele leraren en lerarenteams vertrouwd te maken met het curriculum.

Een greep uit ons aanbod • De ABC’s van de leerplannen basisonderwijs • De vakgroep als leergemeenschap in het secundair onderwijs • De taxonomie van Bloom • Route DKO www.ovsg.be/nascholing


‘Het nieuwe decreet DKO zorgde voor mogelijkheden, maar evengoed voor angsten. De begeleiders van OVSG zijn hierin een grote steun. De samenkomsten met de andere ambassadeurs zijn verhelderend.’

7

—  Sandra Carota, beleidscoördinator

Academie De Kunstbrug, Gentbrugge


8

Communicatie Communicatie is meer dan wat je zegt of hoe je overkomt op anderen. Communicatie is veel meer dan de zender die in het communicatieproces informatie probeert over te brengen aan de ontvanger door middel van een boodschap. Om communicatie optimaal te doen verlopen, moeten we met veel zaken rekening houden, er komen heel wat luister- en gespreksvaardigheden aan te pas. Goede communicatie zorgt voor beter en efficiënter teamwerk.

Een greep uit ons aanbod • Communicatie: respectvol in gesprek met elkaar • Binnen de opleiding voor leidinggevenden (Opstart - Topstart) krijgt communicatie expliciet aandacht. • Voor een mentor of starterscoach is communicatie de start van sterke aanvangsbegeleiding. www.ovsg.be/nascholing


‘Tijdens de sessie ‘respectvol communiceren’ komen af en toe emoties los in de schoolteams. Het doet hen deugd om in een veilige context te kunnen oefenen in het geven van waardering en dit ook effectief uit te spreken tegen de collega’s.’ —  Jos Vandael

Dienst vorming OVSG

9


10

Diversiteit De grote diversiteit in onze maatschappij en scholen vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Omgaan met diversiteit is een belangrijke vaardigheid. Vertrekken vanuit erkenning en diversiteit als meerwaarde benutten is de sleutel naar de wereld. Door vanuit een actief pluralistische basishouding maximaal in te zetten op dialoog, communicatie en participatie bereiden we leerlingen voor op een leven in een maatschappij waar de ontmoetingen met diversiteit groot zijn.

Een greep uit ons aanbod • Flexibele leerwegen (basisonderwijs/secundair onderwijs) • Co-teaching • Actief pluralisme • Burgerschapseducatie • Meertalige contexten in de kleuterschool www.ovsg.be/nascholing


‘Het is een voorrecht om met een diverse doelgroep te werken. De verschillende achtergronden van onze leerlingen zijn een troef. Ze leren veel van elkaar en tegelijk leer ik ook veel van hen. Dat is een interessante wisselwerking. Respectvol in gesprek gaan met elkaar draagt bij aan het welbevinden van de leerlingen.’ —  Yee Li Law

OKAN-afdeling Stedelijk Lyceum Oude Bareel, Merksem

11


12

ICT Dat ICT behoort tot de leefwereld van leerlingen is al lang geen nieuws meer. Het gebruik van ICT in onderwijs neemt dan ook toe. Leraren die ICT integreren in hun lessen, kunnen beter inspelen op de verschillen in de klas en beter variëren in werk- en instructievormen, tempo en leerstof. Doelgericht ICT gebruiken en hiermee je didactisch repertoire uitbreiden, vraagt specifieke vaardigheden. Leraren op weg helpen om ICT op een kwaliteitsvolle manier te integreren in de eigen klaspraktijk is één van onze speerpunten. Elke vorming zit vol praktische en haalbare tools. Een greep uit ons aanbod • Morgen ICT in jouw klas • Praktijkgerichte verkenning van het ontwikkelingsplan ICT • Experimenteren met ICT, nieuwe tools ontdekken • Een schooleigen beleidsplan in de steigers • De tablet als didactisch hulpmiddel • De smartphone als evaluatiemiddel www.ovsg.be/nascholing


‘Op de studiedag kregen we veel concrete info 13 waarmee we in de klas kunnen werken: bruikbare apps, zelf QR-codes maken, de tablet projecteren op het digitale bord … Het maakt het voor mij een stuk gemakkelijker om te differentiëren in de klas en de kinderen zijn altijd blij als de tablets bovengehaald worden.’ —  Elise Depoorter

‘t Gemeentelijk Jonkerschooltje, Jonkershove


14

Co-teaching Co-teaching biedt veel troeven om werk te maken van ‘samen leergemeenschap vormen op school’. Co-teaching speelt een belangrijke rol bij schoolontwikkeling. Het ondersteunt de professionele groei van leraren. Ook bij leerlingen genereert co-teaching positieve effecten. Het komt zowel de leerresultaten als de motivatie en betrokkenheid van leerlingen ten goede. Meer en meer scholen zijn overtuigd van deze krachtige vorm van ‘samen onderwijzen’ en willen hun schoolorganisatie op deze manier vorm geven.

Een greep uit ons aanbod • Co-teaching, een antwoord voor onze school? www.ovsg.be/nascholing


‘Toen we gestart zijn met co-teaching was er wel wat weerstand, maar in de loop der jaren is het vertrouwen gegroeid en nu is het een cultuur in onze school. Onze visie en de afspraken zorgen ervoor dat zowel collega’s als leerlingen de voordelen ervaren.’ —  Lieve Sweere en Anja Thys

Gemeentelijke basisschool Schransdries, Beerse

15


16

Leesonderwijs Lezen is volgens Catherine Snow (2014) de belangrijkste vaardigheid voor de informatiemaatschappij van de 21ste eeuw. Het is een absolute basisvaardigheid. Kunnen lezen is nodig voor de schoolloopbaan, voor het zelfvertrouwen en voor het maatschappelijk functioneren van leerlingen. Het belangrijkste doel van onderwijs is leerlingen te leren lezen en hen als volwaardige lezer de school te laten beëindigen. Effectief leesonderwijs vraagt om sterke, goed geprofessionaliseerde leraren. Wie werk wil maken van meer en beter leesonderwijs en wie de leesresultaten van leerlingen wil verbeteren, kan terecht in ons aanbod. Een greep uit ons aanbod • Licht op krachtig leesonderwijs, een gids voor goede leesdidactiek • Begrijpend lezen is een sleutel om de wereld te verkennen • Leesparadijzen en boekenpaleizen: werken aan leesplezier • Vloeiend lezen: een sleutel tot leesbegrip www.ovsg.be/nascholing


17

‘Goed kunnen lezen is belangrijk. Lezen is mijn passie en ik wil mijn liefde voor boeken graag doorgeven aan mijn leerlingen. In de klas probeer ik uit wat ik tijdens professionaliseringsmomenten leer. Zo krijg ik mijn leerlingen, ook de zwakste lezers, enthousiast voor lezen.’ —  Ann De Jonge

Gemeentelijke Basisschool Oosterzele


18

Gedrag Een leerling presteert beter als hij zich goed voelt op school. Door een positieve bril kijken naar gedrag van leerlingen werkt stimulerend voor een aangenaam klasen schoolklimaat. Positieve interactie tussen leraar en leerling ondersteunt de algemene ontwikkeling van de leerling én van zijn sociale vaardigheden. Hier werk van maken vraagt een schoolbrede aanpak met dezelfde verwachtingen, afspraken en visie. Ook ouders betrekken is hierbij van groot belang. Hoe ga je om met een brede aanpak voor gedrag? Hoe zorg je ervoor dat je als team op één lijn staat? In ons vormingsaanbod vind je inspiratie om hier werk van te maken. Een greep uit ons aanbod • Gedrag in de brede basiszorg • Nieuwe autoriteit • Traject brede aanpak gedrag • Traject ouderbetrokkenheid www.ovsg.be/nascholing


‘Sinds ik de vorming ‘Nieuwe autoriteit’ volgde bij OVSG, sta ik anders in de klas. Vroeger had ik soms het idee dat ik de hele dag boos was geweest op de kleuters, nu benoem ik vooral het positieve. Kinderen denken zelf na hoe ze dingen kunnen oplossen en dat maakt hen trots.’ —  Hanne Janssens

Stedelijke kleuterschool De Gummi’s, Antwerpen

19


20

Beeldverslagen Deze fotoreeksen geven je een zicht op het sterke en diverse vormingsaanbod van OVSG. Jaar na jaar bouwen we dit aanbod verder uit en hierbij spelen we in op de meest recente noden en ontwikkelingen in het onderwijslandschap.


Vanuit onze visie op sterk onderwijs willen we teams inspireren om het stedelijk en gemeentelijk onderwijs nog sterker te maken. Elk jaar belichten we een ander thema en kiezen we voor een andere doelgroep.

21

Inspiratiedagen ‘Het was een topdag! Ik keer met veel vernieuwde inspiratie en praktische tips terug naar de klas. Ik neem me voor om los te laten, tijd te nemen, dieper na te denken en te blijven evolueren.’


22

‘Het was een verrassende en deugddoende teambuilding met nog een extraatje: ik heb ontdekt dat werken met de iPad toch niet zo moeilijk is en I ♥ Brussel! Spijtig dat het zo snel voorbij was!’


23

Teambuilding iBrussel

/

iGent

Op een iPadwandeling door Brussel of Gent met teambuildingsopdrachten leer je hoe je ICT-toepassingen in verschillende leergebieden kan toepassen in de klas. Je ontdekt niet alleen de stad, maar ook onverwachte talenten van jouw collega’s. De iPad is jouw reisgenoot.


24

Opleiding voor leidinggevenden ‘De opleiding gaf me op vele vlakken duidelijke inzichten in kwaliteitsvol onderwijs, ik sta steviger in mijn schoenen nu en voel me gesteund. Zonder de opleiding was ik er al mee gestopt!’

OVSG werkte een opleidingstraject uit voor leidinggevenden en leidinggevenden in spe, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en een klantenbevraging: Opstart, Topstart, Toproute. Het doel is om leidinggevenden in het onderwijs gedurende hun hele loopbaan te ondersteunen en te versterken.


Ondersteuners krijgen heel wat uitdagende en uiteenlopende vragen die diverse vaardigheden vergen. Uit onderzoek blijkt dat ondersteuners continu moeten switchen tussen vijf rollen of posities. Elk van deze vijf rollen komt aan bod in het nascholingsproject ‘Switch’ dat OVSG en POV in nauwe samenwerking met UGent (vakgroep orthopedagogiek) aanbieden.

Ondersteuningsnetwerken ‘De sessies geven onder meer inzicht in de verschillende rollen die je opneemt als ondersteuner en in de diverse taken die onze job omvat. Ik merk nu waarin ik al gegroeid ben en waar ik nog groeikansen heb.’

25


26

Rondom rOK

Bouwen aan onderwijskwaliteit is geen eenmanszaak. Via een interactief spel maak je in team kennis met de opbouw van het referentiekader onderwijskwaliteit (rOK). Samen zet je de eerste stappen om goede praktijken, inzichten die in de school aanwezig zijn en items die verder uitgediept kunnen worden, in kaart te brengen.


27

‘Na het spel hebben we bewust stilgestaan bij wat er al werkt in onze school en waar de kwaliteit verhoogd kan worden. Door een stevig onderwerp op deze manier te benaderen, krijgen we zelf veel inbreng.’


28

Leergemeenschappen ‘We bouwen bruggen, werken aan maximale ontwikkelingskansen en gaan zo van eiland naar wij-land ...’

De vele uitdagingen die op je school afkomen, pak je beter samen aan met het team. Door in te zetten op leergemeenschappen, kan je op een slimme manier vormgeven aan kwaliteitsvolle schoolontwikkeling. Leraren die samen reflecteren en leren, zijn meer geneigd om hun eigen handelen onder de loep te nemen. Dat komt de praktijk ten goede.


Het nascholingsaanbod voor DKO bouwt verder op de professionaliseringstrajecten die de pedagogische begeleidingsdienst uitrolde ter ondersteuning van de implementatie van het nieuwe decreet. Academies kunnen hun expertise verder verfijnen. Daarnaast kunnen academies die minder vertrouwd zijn met bepaalde nieuwigheden hun expertiseopbouw opstarten.

Academies ‘Als leraar in de academie ĂŠn als nascholer speel ik in op de laatste ontwikkelingen en de nieuwe decretale verwachtingen. Zo zijn de leraren die deze vorming volgen beter gewapend om terug te keren naar hun eigen academie.’

29


30

STEM

Kinderen observeren allerlei dingen en stellen die voortdurend in vraag. Vanuit die verwondering helpen we je om de wereld van STEM (verder) te verkennen. Kruip als leraar zelf in de huid van een onderzoeker Ên van een ontwerper en verbind zo de theorie aan de praktijk.


31

‘Het was fijn om zelf nog eens op ontdekking te mogen gaan! Op een creatieve, interactieve manier deden we nieuwe ideeën op die onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas.’


32

Ons aanbod Schoolbesturen, schoolteams, directies, leerkrachten, administratieve medewerkers en clb-medewerkers vinden een breed en actueel aanbod aan nascholing en producten op maat van de praktijk.

www.ovsg.be/nascholing Hoe vraag je een schoolteamcursus aan? Op de eerste werkdag na de paasvakantie start de eerste aanvraagperiode. Als school kan je je aanvraag enkel digitaal doen via onze website. Kies je eigen onderwijsniveau, klik op ‘teamgericht’ en maak je keuze. De eerste aanvraagperiode loopt tot en met de eerste week van juni. Doe je je aanvraag later? Dan wordt ze pas verwerkt in de eerste week van september.

Hoe vraag je een individuele vorming aan? Ook individuele aanvragen kan je enkel digitaal doen via onze website. Kies je onderwijsniveau en klik op ‘individueel’, daar vind je het overzicht.


33

OVSG-toets De alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar in de basisschool bestaat zowel uit praktische proeven die de leerlingen in de loop van het schooljaar uitvoeren als eindtoetsen in juni. De toets garandeert een brede evaluatie. https://www.ovsg.be/ovsgtoets

Sport- en openluchtklassen Wij doen de administratie van jouw sport- of openluchtklas, van de reservatie tot de facturatie. https://www.ovsg.be/sport-openluchtklassen

Jurering en evaluatie Wens je een medewerker van OVSG in de jury bij de aanstelling of evaluatie van een directeur? Dat kan. https://www.ovsg.be/over-ovsg/jurering-evaluaties

Publicaties Een specifiek voor de doelgroep ontwikkelde publicatie kan een belangrijk hulpmiddel zijn om kwaliteitsvol te werken. De medewerkers van OVSG zijn auteur van een hele reeks speciaal voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs geschreven titels. https://www.ovsg.be/publicaties


34

Waar volg je onze vormingen? Onze vormingen worden ofwel op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel georganiseerd ofwel in Huis Madou in Brussel. In Huis Madou zijn de ontmoetingsruimtes en de kantoren van OVSG gevestigd net zoals die van VVSG, GSD-V en een aantal kleinere partners die als doelgroep de lokale besturen hebben. Huis Madou is een open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken en te leren, deskundige informatie te krijgen of ervaringen te delen.

Adres: Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel Multimodaal toegangsplan op www.huismadou.be


36

Professionalisering en onderwijskwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voortdurend leren en ontwikkelen is de hoeksteen van actueel en kwaliteitsvol onderwijs. OVSG biedt een breed aanbod voor onderwijzend, ondersteunend of beleidsvoerend personeel. In deze brochure hebben we niet de ambitie om ons volledige aanbod aan je voor te stellen. Daarvoor verwijzen we graag naar onze website. WĂŠl werpen we een licht op wat professionalisering betekent voor diegenen die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken op verschillende domeinen. Met portretten en beeldverslagen willen we je tonen wat professionalisering ook voor jou en jouw team kan betekenen.

Profile for OVSG

Vormingsbrochure OVSG  

Een vliegende start voor je school!

Vormingsbrochure OVSG  

Een vliegende start voor je school!

Advertisement