Page 1

1

тї

я л со ъи 13 м 20 а

(1 10 )

№25 №22 ) (107 (11-ум 110 )и июни 2013 сол № 25

љ ли ию аи

и м ум о 3- ан

т аф Њ

Рањматулло Зоиров:

таѓйири сиёсати имрўза таќозои зиндагист!

Президент Тўраљонзодањо даъват мекунад? нисоро мешиносед?

c.4

Нисо мехоњад Тољикистонро дар озмунњои байнулмилалии зебої, аз љумла, дар озмуни “Зебосанами Осиё” низ муаррифї кунад. “Бори ахир ман ду сол пеш дар Тољикистон будам, ватанамро беандоза дўст медорам, дар он љо хешовандони зиёд дорем

Муњсин Муњаммадиев ба ватан баргашт!


2

набз

раванд

№25 (110)

Маќомот

дар 5 моњ

8 млн. $

т

барќ фурўхтем!

айи моњњои январ-майи соли љорї Тољикистон ба маблаѓи беш аз 8 миллион доллар ба хориљ нерўи барќ содир кардааст. Ин раќам дар ќиёс ба њамин давраи соли сипаришуда зиёда аз 2 маротиба бештар мебошад. Бино ба иттилои Ољонсии омори Тољикистон, дар панљ моњи аввали соли 2012 ба хориљи кишвар ба маблаѓи беш аз 4 миллиону 286 њазор доллар нерўи барќ интиќол ёфта буд. Тољикистон ќасд дорад соли љорї содироти барќро ба хориља то 3 миллиард кВт/соат расонад, ки нисбат ба соли гузашта њудуди 5 баробар зиёдтар мебошад. Љумњурї метавонад дар фасли гар-

мо то 6 миллиард килловат соат нерўи барќро ба хориљ содир кунад, вале бо далели набудани хатти интиќол ин имконият истифода намешавад. Соли гузашта обе, ки бо истифодаи он Тољикистон метавонист 6,5 миллиард килловат соат нерўи барќ тавлид кунад, бе истењсоли барќ аз обанборњои кишвар рањо шуда, дар натиља Тољикистон њудуди 204 миллион доллари амрикоиро аз даст додааст.

Дар њамин њол кормандони ширкати “Барќи Тољик” аз сариваќт нагирифтани музди мењнташон садо баланд кардаанд!

Одамрабої се баробар зиёд шудааст Маќомоти Тољикистон мегўянд, љинояти одамрабої дар панљ моњи аввали соли равон нисбат ба њамин давраи соли гузашта се баробар афзоиш ёфтааст.

о

љонсии омори Тољикистон мегўяд тайи моњњои январ - майи соли равон 6 љинояти одамрабої сабт шудааст. Дар њоле, ки њамин давраи соли гузашта љиноёти одамрабої њамагї ду ададро ташкил медодаанд. Ин дар њолест, ки аввали моњи июн Вазорати умури дохилии Тољикистон аз боз-

дошти Абдусалом Раљабов, истиќоматкунандаи дењаи Тоштеппаи ноњияи Шањринав, муттањам ба дуздї, хабар дода, афзуд, ки дар пайи ин боздошт чор кўдак озод ва ба волидонашон баргардонда шуданд. Аммо таќдири Малика ва Сабина, ки моњи марти соли равон аз кўчаи Айнии шањри Душанбе ѓайб задаанд, то њол номаълум боќї мондааст.

Панљакент:

Соњибони чорвои гумшуда ба њукумат рафтанд

Беш аз 20 нафар аз сокинони ноњияи Панљакенти вилояти Суѓд, соњибони рамаи гумшудаи гўсфандон назди бинои Њукумати ин ноњияи љамъ омада, талаб кардаанд, ки њукумат дар љустуљўи чўпонњо ва садњо сар чорвои онњо кўмак кунад.

и

н иттилоъро дар Њукумати ноњияи Панљакенти вилояти Суѓд тасдиќ карда гуфтанд, субњи имрўз, 28-уми июн 22 нафар ба њукумати иљроияи њокимияти мањаллии ноњия омада аз таќдири панљ нафар чўпон изњри нигаронї карда, талаб кардаанд, то дар љустуљўї онњо ва чорвои мардум кўмак кунанд. -Мо ба мардум фањмондем, ки аз ин ќазия огоњ њастем. Гуфтем, ки бо ин кор маќомоти ќудратї ва амниятии Тољикистон машѓуланд ва онњо бояд барои расидагї ба ин ќазия ба маќомот мурољиат кунанд, гуфт манбаъ дар њукумати ноњияи Панљакент, ки нахост номашро ифшо кунем. Ин масъули њукумати ноњия гуфт, барои халал нарасонидан ба рафти тафтишот, наметавонад аз љузъиёти ин ќазия њарф занад. Ёдрас мекунем, ки бино ба иттилои Ситоди неруњои сарњадбонї дар вилояти Суѓд, 15-уми июн панљ нафар, ки ба чўпонї машѓул будаанд, њамроњ бо садњо сар гўсфанд аз ноњияи Панљакент ба ќаламрави Ўзбакистон бурда шудаанд. Њафтаи гузашта, маќомот иттилоъ доданд, ки дар робита ба ѓайб задани љавонони чўпон, сокинони љамоати Моѓиёни Панљакент, Тўлибой Ќурбонхољаев, Рустам Њайдаров, Мењриддин Шамсиддинов, Сўњроб Абдулло-

ев ва Довуд Њайдаров ба марзбонони Ўзбакистонї расман мурољиат карда, то њол ба дархосташон посух нагирифтаанд.

Сармуњаррир: њикматёри ЊИКМАТЗОД r.hikmatulloh@mail.ru 919-93-52-22 Котиби масъул: Муассис: ЉДММ «Марям 2011» Директор:А. Нуралиев

Мавзунаи Муњаммадалї,

Веростор: Њаётулло Муљебуллоев

Сокинони мањаллї мегўянд чўпонњоро њамроњ бо чорво марзбонони кишвари њамсоя зўран ба ќаламрави ин кишвар бурдаанд.

Њафтанома дар Вазорати фарњанги ЉТ аз 30-юми марти соли 2011 тањти №0227/рз ба њисоб гирифта шудааст. Нашрия ба хотири гуногунандешї маводеро низ ба нашр мерасонад, ки бо мўњтавои он њамфикр нест. Ба дурустии далелу раќамњо муаллифон . љавобгар њастанд Рўзнома дар нашриёти «Мега-Принт» чоп шудааст.

Адади нашр 1000 нусха.

Суроѓаи мо: Душанбе, хиёбони Саъдї Шерозї 16, ошёнаи 12

Телефон барои тамос: 904-333-700 93-570-06-02 Почтаи электронї:

ovah@list.ru

Дар рўзнома аз сайтњои интернетї истифода бурда шуда аст. ©Њамаи њуќуќњои муаллифон мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њифз карда мешавад


Мегўянд, ки

№25 (110)

3 Нигаронї !

Њушёр шавед!

Сомонињои ќалбакї!!!

АНМН: Мусодираи беш аз 200 кило маводи мухаддир Тўли се шабонарўзи сипаришуда кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти Тољикистон дар доираи баргузории амалиёти «Кўкнор-2013» беш аз 200 кило маводи мухаддирро дарёфт ва мусодира намуданд.

б

ино ба маълумоти маркази робита бо љомеаи АНМН, амалиёти якумро бо истифодаи усули «тањвили назоратшаванда» кормандони оперативї дар њудуди шањри Хуљанд гузаронида, дар натиља 50 кг њашиш мусодира карданд. Ба иттилои манбаъ, кормандони Агентї амалиёти навбатиро дар њуњуд ноњияи Дарвози ВМКБ, ки бо вилояти Бадахшони ЉИА њамсарњад аст, дар ваќти

амалї намудани хабари оперативї, аз муомилоти ѓайриќонунї 152 кг афюнро мусодира намуданд. Гуфта мешавад, барои содир кардани љиноятњои мухаддиротии мазкур 4 нафар шањрвандони ЉТ дастгир карда шуданд. Аз рўи ин њодисањо парвандањои љиноятї оѓоз гардида, тафтишот идома дорад. 4 нафар дастгиршудагон ба Тавќифгоњи нигањдории муваќќатии Агентї ворид карда шуданд.

Бонки миллии Тољикистон бо ирсоли як нома муассисањои молиявии кишварро хабардор кардааст, ки аз хориља ба Тољикистон маблаѓи калони ќалбакї ворид шудааст.

и

н нињод ба роњбарони ташкилоти ќарзї, соњибони нуќтањои мубодилаи асъор ва шуъбаи бонкњо дар навоњии Тољикистон њушдор додааст, ки тибќи иттилои расида аз хориља ба кишвар пулњои ќалбакии миллї ё сомонї ворид гардидаанд. Бонки Миллї аз муассисањои молиявї хостааст, дар табодулу гирифтани пули миллї эњтиёткор бошанд ва барои ифшои пулњои ќалбакї чорањои иловагии назоратию техникї биандешанд.

Бонки Миллї аз иштирокдорони бозори наќд даъват кардааст, дар сурати ошкор намудани пулњои ќалбакї фавран маќомоти ќудратї ва Бонки Миллиро огоњ созанд. Тибќи ин нома, ки бо имзои А.Неъматов, муовини раиси Бонки Миллї, ирсол шудааст, масъулини муассисањои молиявї вазифадор шудаанд, сари њар моњ аз чорабинињояшон барои ифшои пулњои ќалбакї ба Бонки Миллї гузориш дињанд.

Овоза

Овоза

Мегўянд, ки яке аз бозингарони маъруфи давраи шўравї, бењтарин бозингари тими «Помир»-и Душанбе Мўњсин Муњаммадиевро ба Тољикистон оварданиянду сармурабии тими мунтахаби љумњуриро ба ў месупоранд? Илтисос дар њамин бора маълумоти бештаре медодед.

Мухлиси шумо.

Њаќасту рост аст , юародари арљманди мо! Ўро ба Тољикистон даъват кардаанд ва њоло баъди баргузории як нишасти матбуотї бояд зери ќарордоде, ки се сол сармурабї будани ўро тасдиќ мекунад, имзои муборакашро гузорад! Мо њам боварї дорем бо омадани ин чењраи машњури варзишї футболи тољик љон мегираду дар ќораи Осиё яке аз бењтарин тим мегардад!

Муњаммадиев сармураббии Тољикистон мешавад!?

т

авре сухангўи Федератсияи футболи Тољикистон Фаридун Солиев хабар дод, пагоњ, 2-юми июл зимни конфронси матбуотї дар ФФТ Мўњсин Муњаммадиев зери ќарордоди сесола имзо мегузорад. Оѓози конфронси матбуотї – 15:00. Тамоми рўзноманигорони ватаниву хориљї даъват карда мешаванд. Мўњсин Муњаммадиев 21-уми октябри соли 1966 таваллуд шудааст. Устоди варзиши ИЉШС. Дар дастањои «Пахтакор»-и Ќўрѓонтеппа (солњои

1984-1985); «Помир»-и Душанбе (1985-1992), «Локомотив»-и Маскав (1992-1993), «Анкарагучу»-и Туркия (1993-1994), «Спартак»-и Маскав (19941995), «Локомотив»-и Нижний Новгород (19961997), «Аустрия»-и Вена (1997-1998), «Торпедо»-и Маскав (1998) ва дигар тимњо њунарнамої кардааст. Мўњсин Муњаммадиев дар ин маќом љойгузини мутахассиси сербиягї Никола Кавазович мешавад. Ќарордоди Кавазович бо ФФТ рўзи 1-уми апрели соли равон ќатъ ёфта буд. Ёдовар мешавем, ки дастаи мунтахаби миллии футболи Тољикистон тањти рањбарии Никола Кавазович баъди бохт дар мусобиќаи интихобии Љоми даъвати AFC-2014 дар Бишкек аз мунтахаби Ќирѓизистон бо њисоби 0:1 аз њаќќи ширкат дар марњилаи нињої мањрум гашта буд. Мунтахаби Тољикистон айни њол дар рейтинг ё фењристи охирини FIFA дар маќоми 112-ум ќарор дорад Мўњсин Муњаммадиеви 46-сола соли 2008-ум мудири варзишии бошгоњи футболи “Рубин” таъйин шуда буд. Вай бо бошгоњи футболи “Рубин”-и Ќазон то моњи декабри соли 2013-ум ќарордод дошт, вале дар моњи июни соли 2012 ин ќарордод пеш аз мўњлат лаѓв шуд. Мўњсин Муњаммадиев дар солњои 80-уми ќарни гузашта аз дўстдоштатарин бозигарони футболи Тољикистон ба шумор мерафт. Ў 21-уми октябри соли 1966 дар Душанбе таваллуд шудааст. Мўњсин Муњаммадиев, ки аз соли 1992 дар Маскав ба сар мебарад, оиладор ва соњиби 3 духтар аст.

Ўзбакистон планшет истењсол мекунад!?

-рост аст, ки њамсоякишварамон Ўзбакистон компутар истехсол мекардааст? Аниќ намедонам, ки компутар ё планшет, аммо њамин хел гуфтанд. Бо эњтиром аз Шумо хоњиш мекунем муфассал дар ин бора иттилоот медодед. Пешаки сипос!

Комдизи Дўст.ноњияи Рашт.

-Бале дўсти гиромї! Ўзбакистон ба истењсоли компутарњои планшетї оѓоз кардааст ва дар ин љода њиндуњо ба онњо мадад мекардаанд!

ш

и р к а т и ўзбакистониву њинд СП OliveTelecom ба и с т е њ с о л и планшетњо оѓоз кардааст. Дар ин бора хабаргузории РИА Новости хабар пахш кардааст. Тибќи ин хабар планшетњои истењсолмешуда аллакай дар оѓози моњи июл ба фурўш бароварда мешудааст. Намояндаи ширкати номбурда хабар дода аст, ки ин планшетњо OlivePadV-T300 ном дошта, экрани он 180

миллиметро ташкил дода, бо протсесори 1 Ггц муљањаз гардонида шуда аст! Системаи оперативии Android 4.0 (Ice-creamSandwich).низ ба ин планшетњо бартарият медињад. Мутобиќи наќша то охири соли равон 13, 5 њазор дона ин гунна планшетњо ба фурўш бароварда мешудааст. Њамчунин истењсоли смартфонњои стандарти CDMA-450 дар назар дошта шудааст.ба ин хотир 6 миллион доллар људо гардидааст.


4

Мавќеъ

№25 (110)

Тўраљонзодањо ба мулоќоти Президент даъват мешаванд? Коршиносон бар онанд, ки ба ин мулоќот танњо домулло ва ё эшонњои суннатї, ки дидгоњ ва назарашон нисбати тасмимоти ахири њукумат дар иртибот ба њаёти динии љомеа мухолифат надошт, даъват хоњанд шуд. Дар назар аст, президент Эмомалї Рањмон 4-уми июли соли равон бо ањли љамоатчигї ва рўњониёни Тољикистон мулоќот кунад. Мавзўъ ва њатто шеваи ин суњбат барои бисёрињо шояд чандон аљибу ѓайриинтизор нанамояд, аммо оё руњониёни саршиноси тољик аз хонадони Тураљонзодањо ба он даъват хоњанд шуд, интригаи рўз аст....

м

улоќоти президент бо ањли љамоатљигї ва рўњониён дар њоле баргузор мегардад, ки Тољикистон дар чор соли ахир аз њодисањои фосиласоз миёни маќомоти њукуматї ва љомеаи динї бисёр изњори нигаронї кардааст. Дар њоли њозир дар Кумитаи дин ва Маркази исломии Тољикистон дар бораи тафсилоти ин мулоќот, бахусус дар бораи онњое, ки ба он даъват шудаанд, иттилоъ намедињанд. Вале як манбаи TojNews гуфт, ки аллакай номњои як идда аз иштирокчиёни эњтимолї сабт шудаанд, аммо руйхати онњое, ки дар ин мулоќот воќаен ширкат мекунанд, њанўз аз љониби Дастгоњи иљроияи роњбари давлат тасдиќ нашудааст. Чанде аз руњониёни саршинос, ки бо онњо суњбат доштем, мегўянд, расман ба ин мулоќот њанўз даъват нашудаанд. Коршиносон бар онанд, ки ба ин мулоќот танњо домулло ва ё эшонњои суннатї, ки дидгоњ ва назарашон нисбати тасмимоти ахири њукумат дар иртибот

ба њаёти динии љомеа мухолифат надошт, даъват хоњанд шуд. Ба иборати дигар, он идда аз рўњониёне ба мулоќоти президент даъват хоњанд шуд, ки нигоњ ва дидгоњњояшон бо масъулини њукуматњои мањаллї ва дар маљмўъ бо сиёсати пешгирифтаи њукумати Тољикистон мухолифат надоштааст. Дар долонњои њукумат бар он боваранд, ки агар Эмомалї Рањмон дар воќеъ њам аз ин мулоќот ќасди ба њам омадани њукумат ва љомеаи диниро дошта бошад, набояд доираи ин мулоќотро бо “муллоњои дарборї” ва “рўњониёни хушомадгў” мањдуд созад. Зеро бе ин њам бино бар риштаи наздикї доштани ин ду гуруњ бо њукумат љойгоњи онњо дар назди мунтаќидон беш аз пеш кам шудаасту зиёд не. Яъне, ин ду тоифа натавонистаанд, ки дањони мардум ва љомеаи динии Тољикистон ва бавижа мунтаќидонро дар муносибат бо њукумат “ширин” кунанд. Талхии коми як ќисмати љомеаи динї, асњоби раъйи мухолиф ва интиќодгарони

ислоњталаби Тољикистон замоне талхтар шуд, ки як идда аз масъулини бахши динии ноуњдабарои њукумат бо баъзе тарњњои номуваффаќи худ вориди амал шуданд. Њамин афрод, ки дар истилоњ бо номи ифротгароёни дунявї шуњрат пайдо кардаанд, мавзеъгирињои «њадафмандона»-и худро дар зарфи чор соли гузашт марњила ба марњила дар амал татбиќ кардаанд. Агар яке ин бархурди номуносиби онњоро натиљаи надоштани донишњои казоии динї, фарњанги мардумпазирї ва љомеасозї таллаќї кунад, дигаре онњоро ба ѓаразхоњї ва манфиатталбї муттањам мекунад. Мушоњидањои майдонї нишон медињанд, ки њанўз њам эњтиром ва љойгоњу нуфўзи рўњониёни халъи минбаршуда, назири Њољї Мирзову Эшони Нуриддинљон ва Домулло Абдурањиму эшони Абдухалилљон дар љомеа баръало эњсос мешавад ва онњо муридону мухлисон ва пайравони худро доранд ва дидгоњњояшон њам мисли пеншин дар хеле аз масъалањо созанда буд ва њаст. Яъне, бо вуљуд канор рондани онњо масъулини њукуматњои мањаллї натавонистаанд, ки дидгоњњои бунёдии рўњониёни номбурдаро нисбат њукумат таѓйир бидињанд. Њар чанд наворњои аудиої ё видиоии баъзе аз эшон аз рафњои нуќтањои

дискфурўши чида шуда бошанд њам, лекин дар њофизањои телефонњои њамроњу дигар намуди дастгоњои сабт забт гардидаанду дар фурсатњои муносиб мардум аз онњо ба таври дилхоњ бањрабардорї мекунанд. Агар масъулин љомеаи динии Тољикистонро бидуни онњо тасаввур карда, касе аз онњоро ба ин мулоќот даъват накунанд ва ё ин, ки амалан бо ќасди эътироз нафаре аз эшон дар он иштирок накунанд, маънои онро дорад, ки њанўз њам захмњои њарду љониб дармонталабанд? Ва њадс зада мешавад, ки ин мулоќот интизорињои љомеаи диниро дасти кам 50 дар сад бароварда мешаванд ё на? Манобеъи огоњ мегўянд дар њоле мулоќоти Эмомалї Рањмон бо ањли љамоатчигї ва рўњониён баргузор мегардад, ки њанўз барои иштирок кардани рўњониён мунтаќиду эмомхатибњои халъи минбаршуда,аз ќабили Њољї Мирзо, домулло Абдурањим, намояндањои Маљмаи уламои Њизби нањзати исломии Тољикистон ва бародарон Тўраљонзодањо тасмими нињої гирифта нашудааст. Интрига боќї мемонад.

сомонаи new.tj

Тўраљонзода тарљењ дод, «њамлибоси» имомхатибон набошад Дар њоле ки алайњи арзишњои дини мубини ислом, шурўъ аз њиљобу масљид то расму оинњои исломї ва рўњониёни мардумї дар Тољикистон маъракањои ѓайриодилонаи таблиѓотї љараён доранд, аз чунин мулоќот таваќќуъе надорам. Дар њоле ки Кумитаи дини Тољикистон эълом кардааст, ки имохатибон дар дидор бо раисиљумњур бо либосњои якнавохт ширкат хоњанд кард, Њољї Акбар Тўраљонзода, барљастатарин руњонии тољик, ёдовар шуд: «Ман ба мулоќоти рўњониён бо президент даъват нашудаам, ки аз ин хеле хуш њастам». Њољї Акбар Тўраљонзода бо баёни ин матлаб дар гуфтугў бо хабаргузории TojNews, хотирнишон кардааст, ки вай њамчунин интизореро њељ гоњ надоштааст ва майле њам барои ширкат дар ин мулоќот надорад, чун «руњонии њукуматї» нест.

в

ай ёдовар шудааст: «Дар њоле ки алайњи арзишњои дини мубини ислом, шурўъ аз њиљобу масљид то расму оинњои исломї ва рўњониёни мардумї дар Тољикистон маъракањои ѓайриодилонаи таблиѓотї љараён доранд, аз чунин мулоќот таваќќуъе надорам.» Ва ин дар њоле аст, ки Мухтор Мавлонов, муовини раиси Кумитаи дини Тољикистон рўзи душанбеи 1-уми июл дар сўњбат бо родю Озодї гуфтааст: «Шўрои уламои Маркази исломии Тољикистон барои имохатибоне, ки дар ин мулоќот њузур пайдо мекунанд, либоси ягонаро супориш додааст.» Бар пояи гузориши Озодї, Мухтор Мавлонов њамчунин гуфтааст, ки дастгоњи иљроияи президенти Тољикистон аз мубтакирони аслии ин иќдом аст ва интизор меравад дар ин њамоиш

беш аз 1200 нафар, аз љумла фаъолону раисони љамоатњо ва имомхатибони масљидњои кишвар ширкат кунанд. Љаноби Мавлонов ёдовар шудааст, рањбарони ањзоби сиёсї, назири ЊНИТ ба ин мулоќот даъват нашудаанд. Вай ба ин пурсиш, ки оё рўњониёни маъруф ба мисли Эшони Нуриддинљон, Њољї Мирзо, Эшони Мањмудљон ва Њољї Акбари Тураљонзода низ даъват шудаанд, гуфт, ки даъвати руњониёни маъруф ба дўши Дастгоњи иљроияи президент аст ва ў феълан дар ин бора чизе гуфтан метавонад. Зубайдуллоњи Розиќ, раиси Окодемии исломии собиќи Њизби нањзати исломии Тољикистон дар сўњбат ба Озодї гуфтааст, ки тайи чанд соле, ки президент бо рўњониён мулоќот дорад, њељ нафаре ба намояндагї аз ЊНИТ даъват нашудааст.


5

Баёния

№25 (110)

Рањматулло Зоиров:

таѓйири сиёсати имрўза таќозои зиндагист! Рушди Алтернативї Барои Тољикистон

Ман њамчун раиси ЊСДТ бо итминони комил ќайд менамоям, ки ЊСДТ дар яке аз даврањои мураккабтарини таърихи халќи тољик ба сањнаи сиёсї омад ва то имрўз навобаста аз њама гуна мушкилотњои ба миён омада, ба мардум ва давлати Тољикистон содиќона хидмат кард ва хоњад кард. Пас аз як сол аз рўзи таъсиси худ ЊСДТ ба њизби мухолиф табдил гашт, азбаски бо усул ва натиљањои кори њукумати имрўза розї нагаштем ва наметавонем! Њамчун раиси ЊСДТ тибќи Барномаи њизб ин баёнияро дар мавриди он эълом мекунам, ки имрўз барои Тољикистон рушди алтернативї ЛОЗИМ МЕБОШАД ва ин њам бошад, рушди алтернативии сосиал-демократї!

м

оњияти ин РУШД дар шиори ЊСДТ, ки «Адолат, Хирад, Тараќќиёт» мебошад, муљассам ёфтааст. ЊСДТ муътакид бар он аст, ки сохтмони давлати њуќукбунёд ва дунявї, инкишофи институтњои љомеаи шањрвандї, таъмини њокимияти воќеии халќ, эњтиром ва њимояи воќеии њуќуќи инсон ва шањрванд танхо он ваќт мумкин аст, ки шањрвандон имконияти иштироки фаъолона дар љараёни ќабули ќарорњои ба манфиатњои хаётии онњо марбут дошта бошанд. Ин мављудияти демократияи сиёсї, идеологї ва гуногуншаклии иктисодї,

ѓайримарказонидани њокимиятро дар назар дорад, то ки шаклњои мушаххаси иштироки воќеї дар ќабули ќарорњо барои њар шахс муњайё бошад. Инро танњо ЊСДТ якљоя бо нируњои демократии Тољикистон амалї гардонида метавонад!

ЊСДТ чунин мешуморад:

а) баробар дастрас будан ба имконот њуќуќи асосии инсон аст; б) адолат аз таќсими баробари натичањо иборат набуда, балки аз додани имконияти баробар барои ба даст овардани натиљањо иборат мебошад; в) моњияти адолат ба маънои њуќуќии он ин баробари дар назди ќонун ва њуќуќи њимояти баробар аз љониби ќонун аст. Аз ин љо, ќабл аз њама, ќонун бояд ќонуни адолатпеша бошад. Ин љараёнро танњо ЊСДТ ба амал оварда метавонад; г) мафњуми иљтимоии адолат ин дастёбии баробарона ва озодона ба маориф, ба кори сазовор, ба дастовардњои фарњанг ва манбаъњои иттилоот, ба хидмати давлатї, имкони иљрои дигар њуќуќу озодињо, аз љумла њуќуќи интихоб намудан ва интихоб шудан аст, ки њокимияти имрўза рўз ба рўз аз ин дур меравад ва таѓйири сиёсати имрўза таќозои зиндагист; д) инкишофи одилона, пеш аз њама, адолати иљтимої, на маблаѓгузории оддиро дар назар дорад, балки сармоягузории мустаќим дар имконоти башарї аст. Зеро танњо инкишофи

инсоният, њар як фарди Тољикистон, сармояи асосии љомеа мебошад. Вале пештар инро њамчун тарбияи кадрњо мефањмиданд, дар њоле ки асли инкишофи инсонї ин мањорати таќдири худро ба дасти худ гирифтани одамон аст; е) давлатдории воќеии системаи инкишофёфта, пеш аз њама, њамкории мутаќобилаи давлат, бахши хусусї ва њизбњои сиёсї ва дигар иттињодияњои љамъиятї, аз љумла динї, бо назардошти воќеъияти мављуд ва мавќеи неруњои љамъиятии сиёсї дар љомеа, ки ба анъанањо, ворисият ва инкишофи рўњї ва психологияи миллї асос ёфтаанд, дар назар дорад; ж) озодї њамеша ду равияи инкишоф дорад. Ваќте ки онро дар чањорчўбаи ќонуни ѓайрињуќуќи мањдуд месозанд, он харобкунанда аст. Дар сурати озодї дар доираи ќонуни њуќуќи имконияти амалкарданро дорад, вай созанда мегардад.

ЊСДТ барои амали озоди дар доираи ќонуни њуќуќї мубориз мебошад. Охир мо дар њаќиќат озодем, то замоне ки тањти њокимияти ќонунњои адолатпеша зиндагї дорем!!! Инро танњо ЊСДТ таъмин карда метавонад! Раиси ЊСДТ Рањматилло Зойиров

Афѓонистон

Вокуниши њизби Њикматёр ба кушода шудани дафтари Толибон дар Ќатар Њизби исломии Афѓонистон ба рањбарии Гулбуддин Њикматёр, ба гушоиши дафтари Толибон дар Ќатар вокуниш нишон дод.

п

ойгоњи хабарї-тањлилии Шањодат, вобаста ба Њизби исломии Афѓонистон дар матлабе навишт: «Дар њоле ки Кохи сафед эълом кардааст, ки пас аз соли 2014 низ теъдоде аз низомиёни хориљї ва НАТО дар Афѓонистон њузур хоњанд дошт, мутаассифона Толибон дар чунин вазъияте на танњо гузинаи музокира бо Омрикоро интихоб карда, балки бо ишораи Омрико дар кишваре чун Ќатар, ки пойгоњи Омрико мањсуб мешавад, дафтар ифтитоњ кард.» Дар идомаи матлаб тарсењ шудааст: «Ќатар, ки аз нигоњи сиёсї, иќтисодї ва низомї як кишвари вобаста ба Омрико мањсуб мешавад, дар њодисањои кишварњое чун Миср, Либї, Яман, Тунис, Алљазоир ва Сурия, ба шиддат бо Омрико њамроњї кардааст.» Дар ин матлаб ба амалкарди манфии Толибон дар гузашта низ ишора ва гуфта шудааст: «Гушоиши дафтари Толибон дар Ќатар ва омодагии Толибон барои музокира бо Омрико низ яке аз иштибоњоти бузурги дигари ин гурўњ аст.» Дар ахири ин матлаб афзуда шудааст, ки танњо роњи

бурунрафт аз бўњрони феълии Афѓонистон, хуруљи комили низомиёни хориљї аз ин кишвар, оѓози музокирот байни афѓонњо, додани њаќќи интихоб ба мардуми Афѓонистон ва эљоди як давлати исломї аз тариќи интихоботи одилона ва шаффоф аст.

Њамла ба Кохи раёсати љумњурии Афѓонистон дар Кобул

Дар хабаре дигар, ба гузориши ВВС тољикї, хабарнигори ин шабака мегўяд, муњољимон бо нигањбонњои Кох ва нерўњои омрикоии вобаста ба созмони CIА, ки дар он наздикї мустаќар њастанд, даргир шудаанд. Садои тирандозї ва чанд инфиљор аз беруни дарвозаи шарќии Кох шунида шуд. Бар асоси ин гузориш, ин њамла бомдоди сешанбе (25 июн) ба ваќти мањаллї рух додааст.Толибон мегўяд, ки њамалотро њудуди соъати 6.30 даќиќа ба ваќти мањаллї оѓоз кардаанд. Толибон мегўяд, ки ба ѓайр аз Кохи раёсати љумњурї сохтмони Вазорати дифоъ ва њутели “Ориёно”-ро, ки дафтари созмони CIА дар он воќеъ аст, њадаф ќарор додааст.

Њанўз аз талафоти эњтимолї гузориш мунташир нашудааст. Њорун Наљафизода, хабарнигори ВВС форсї дар Кобул, мегўяд, ки дастикам садои 10 инфиљорро шунидааст. Ба гуфтаи оќои Наљафизода, шуморе аз хабарнигорон дар беруни сафорати Омрико ва Кохи раёсати љумњурї љамъ шуда буданд, то дар ду кунфронси хабарии Њомид Карзай ва Љемз Добинз, намояндаи вижаи Омрико дар умури Афѓонистон ва Покистон ширкат кунанд. Бар асоси гузориши ВВС тољикї, Љемз Добинз аз Ќатар ба Кобул сафар карда ва ќарор аст дар бораи музокироти сулњ бо Њомид Карзай гуфтугў кунад. Оќои Добинз пас аз гушоиши дафтари Гурўњи Толибон ба Дуња, пойтахти Ќатар, сафар кард ва ќарор буд бо намояндагони ин гурўњ дидор кунад, аммо љанљол бар сари чигунагии гушоиши дафтари Толибон монеъи ин дидор шуд. Дар пайи њамлаи бомдоди сешанбе њар ду кунфронси хабарї ба таъвиќ афтодааст.


6

љањон

№25 (110)

Дањшати аср

100њазор кас кушта шудаанд! Ба гузориши хабаргузории Олмон рўзи чањоршанбе, Созмони Њуќуќи Башари Сурия эълон кард, ки шумори кушташудогон дар љанги Сурия дар ин кишвар аз марзи 100 њазор нафар фаротар рафтааст.

т

ибќи гузориши нињоди мазкур, аз оѓози эътирозоти мардумї алайњи режими Сурия дар моњи марти соли 2011 то кунун, маљмуан 100 њазору 191 нафар љони худро дар љараёни

љангу даргирї аз даст додаанд. 32 њазору 266 нафар аз онњо ѓайри низомї, 18072 тан аз мухолифони Асад, 25207 нафар сарбози артиши њукумати Сурия ва 17311 нафар аз шибњи низомиёни њаводорони Асад будаанд.

Шумори аъзои Њизбуллоњи Лубнон, ки дар љараёни љанги Сурия кушта шудаанд, низ бар 169 нафар мерасад. Созмони Њуќуќи Башари Сурия ин омор ва арќоми тозаро бар асоси иттиллооте мунташир карда, ки аз шабакањои пизишкону фаъолони њуќуќи башар дарёфт мекунад. Дар гузориши ин созмон низ омадааст, ки 5166 тан аз маљмуи кушташудагон хурдсол ва миёни онњо 3330 зан будаанд. Њамчунин гуфта мешавад, ки имко-

ба Мурсї ду рўз мўњлат дода шуд!

Мухолифони давлати Миср ба президенти ин кишвар Муњаммад Мурсї ду рўз мўњлат доданд, ки ваколатњои худро бигзорад ва ба истеъфо равад.

«

м

о ба Муњаммад Мурсї фурсат медињем, ки на дертар аз соати 17-00 рўзи сешанбе, 2 июл аз мансаби худ канор равад ва ба маќомоти кишвар имкон фароњам орад, ки ба интихоботи зудраси президентї омодагї гиранд», - гуфта мешавад дар сомонаи рас-

мии Љунбиши «Тамарруд», ки тазоњуроти зиддидавлатиро дар Миср сарварї мекунад. Дар акси њол тањдид кардаанд, ки мардуми Мисрро як бори дигар ба майдонњо мекашанд ва даст ба тазоњуроти густардаи зиддидавлатї мезананд. Тибќи иттилои пойгоњи интернетии «Ал-Масрї ал-Яум», вазорати мудофиаи ин кишвар эълон кардааст, ки шумораи тазоњуркунандагон дар солгарди ќасамёдкунии президенти Миср чандин миллион нафарро ташкил медод. Ин

манбаъ гуфтааст, ки Миср ин теъдод тазоњуркунандагони мухолифро дар њама таърихи худ бори аввал шоњид мешавад. Бино ба гузоришњои дигар, ки дар ВАО интишор ёфтаанд, бар асари бархўрди пулис бо мардуми тазоњуротгар дар шањрњои мухталиф бештар аз дањ нафар љони худро аз даст додаанд ва зиёда аз 300 тани дигар захмї шудаанд. Пурљамъияттарин тазоњурот дар пойтахти Миср - шањри Ќоњира доир гардид. Тибќи арзёбии коршиносон ва шањодати шоњидон, дар чанд майдони бузурги ин шањр аз 2 то 4 миллион нафар гирдињам омадаву зидди президентии Мурсї шиор медоданд. Мухолифони давлат бар ин назаранд, ки тўли ин як сол Муњаммад Мурсї натавонист ваъдањои ќаблазинтихоботии худро иљро кунад. Дар ислоњоти иќтисодї барномањои коршоям ќабул нашуданд, камбизоатї рў ба рушд овард ва гузашта аз ин, Мурсї мекўшад њукуматро пурра зери назорати «Бародарони мусалмон» нигоњ дорад.

ни шиносоии 2571 тан аз ќурбониён низ вуљуд дорад. Дар омори мунташиршуда аз сўи Созмони Њуќуќи Башари Сурия, касоне, ки сарнавишт ва вазиъяташон номаълум аст, манзур нашудаанд, аз љумла беш аз 10 њазор зиндонии сиёсї, ки дар боздоштгоњњои режими Асад мањбус њастанд, ва њамчунин њудуди 2500 нафаре, ки дар асорати мухолифини режими Асад ба сар мебаранд.

Боздошти исломињо дар Ќирѓизистон Гурўњи муттањам бо узвият дар Њизбуттањрир дар вилояти љанубии Ўши Ќирѓизистон боздошт шудааст.

Рўзи душанбе сухангўи идораи полиси мањаллї Замир Сиддиќов ба хабарнигорон гуфт, ки се фарди муттањам бо узвият дар гурўњи манъшудаи исломии Њизбуттањрир аз 18 то 20 сола буда, дар мактабњои боэътибор тањсил мекунанд. Сиддиќов дар бораи шумораи даќиќи боздоштшудањо чизе нагуфт. Вале афзуд, ки яке аз боздоштшудањо рањбари барномаи телевизионии љавонон ва дигаре як ваќт наворбардори телевизиони мањаллї будааст. Муфаттишон мегўянд, гурўњ афкорашро тавассути шабакаи YouTube ва интернет пањн мекардааст. Њукумати Ќирѓизистон ва дигар љумњурињои собиќ шўравї фаъолияти гурўњи Њизбуттањрирро, ки марказаш дар шањри Лондон аст, манъ намуда, пайравони онро “эктремист” мешуморанд.


7

ёдбуд

№25 (110)

Дар ин давраи њассос ў ба арзиши касбият, бебањоии соњибкасбону мутахассисон боварї њосил намуда, худро чун мутахассиси дараљаи оллї ва нотакрор нишон дода тавонист! Дар њар мамлакате,ки мерафт яке аз бењтарин ва донишмандтарин мутахассис кору фаъолият менамуд ва шояд яке аз сарватмандтарин олимон њам мегардид, аммо ў Душанбегии ноороми њар лањза таѓйирёбандаро ба Маскави орому тинљу обод тарљењ дод.. Замони нав одамони навро мехост ва ин одам ў буд, ки њатто барои омўхтани роњу равиши тоза , бо он дониши мукаммали техникиву иќтисодї, ба омўзиши њаёту фаъолияти оруи асал пардохта садњо китобу маљаллањоро мутолиа намуда, то охири умр аз ин тарзи равиши зиндагонию фаъолияти нотакрор, бањрањо мебардошт . Пас аз даргузашти ин нобиѓаи беназир њамкоронаш ба ман китоберо нишон доданд, нимкушода, гўё интизори омаани соњибаш буд… Донишњои амалї боварии ўро ба оянда зинда нигањ медоштанд ва ў тамоми ваќту мањорату илмашро барои кушодану бунёди пайтњои Интернетї дар

солњо солњои таърихии воридшавии кишвар ба раванди глобалии иттилоот мањсуб меёбанд! 27-уми феврали 1996 ширкати «Телекомм Технолољї» узви ташкилоти байналхалќии системаи алоќаи моњвораї INTELSAT DATE USER гардид. Роњбарияти мамлакат дар он солњо вазифа ба пеш гузошта буд, ки мамлакатро аз фишору тањмили иттилооти ѓайр берун орад.ва ин кори пурмасъулиятро сарвари давлат ба дўши ширкати «Телекомм Технолољї» гушошта буд. Дар муддати кўтоњ бо сари баланд ин вазифа иљро гардид! 23-уми декабри соли 1998 ин ширкат Тољикистонро бо шабакаи умумиљањонии Интернет пайваст гардонид! 1-уми сентябри соли 2005 оѓози пайвастшавї бо пайти NGN, гардид,ки заминаи пайвастшавї ба интернетро комилан осон ва бо нархњои дасттрас фароњам овард. Дар солњои охир шањрвандони азизи кишвар, ки бо амри таќдир ба њар гўшаву канори дунё партофта шуда буданд, танњо бо телефон метавонистанд бо њамдигар тамос бигиранду халос . ёд овардан мумкин аст, ки дар нуќтањои алоќа интизорон чї гуна навбат

РАВОНАШ ШОД БОД марди ЗАМОНАРО! Ёде аз Шавкат Халилов – бунёдгузори интернет дар Тољикистон Боре њукамо маљлис оростанд ва домани бањс густурданд, ки

киро метавон бузургу шуљоъ номид? Пас аз мубоњисаи зиёд ба натиљае расиданд, ки њамонеро метавон гуфт, ки воќеиятро ба афсона ва афсонаро ба воќеият табдил медињад! Ду олими барўманд, яке устоди Донишгоњи Миллї профессор Онаљон Азизќулова ва дигаре номзади илмњои геологиву маъданї Муњаммад Халилов ба тавсифу шарњи зиёд ниёз надоранд, њамагон эшонро мешиносанду эътироф мекунанд! Садњо нафар шогирдони онњо имрўзњо дар соњаи худ кору фаъолият бурда, сипосгузори таълиму тарбияи эшонанд.

Ќ

ањрамони мо –Шавкат Халилов мањз дар њамин оилаи барўманди омўзгорон ба дунё омада, давомдињандињан-даи кори волидайни худ гардид! Онњо барои фарзандашон тамоми шароити тањсилу илмомўзиро фароњам овара , дар ќалби ў мењри фанњои даќиќ , аз ќабили химия, физика ва математикаро љой карданд. Шавкатљон чун фарзанди ќобилу гапдаро ба дилу дилњо љой мешуд ва алаккай дар мактаби миёна чун љавони доништалабу донову заковатманд маъруф гардида буд. Њамин талошњои пай дар пай ва ќобилияти нотакрору беназираш буд, ки мактаби миёнаро бо медали тилло хатм карду њуљатњояшро ба Донишкадаи политехники Тољикистон супорид ва ин макони донишро низ бо дипломи сурх хатм намуд! Раёсати Донишкада тавсия дододанд, ки олими љавон њуљатњояшро ба Аспирантура супорад. Њамин тавр соли 1992 дар синни 30 солагї Шавкат Хали-

лов мувафаќона , пеш аз мўњлат, дар шањри Масква дисертатсияи илмиашро њимоя намуда, ба Душанбе баргашт! Дере нагузашта дар кори пешгирифтааш аввалин ва бењтарин мутахассис мањсуб меёфт! Инсонњои фарњехтаву дилбастагони илм дар кадом давру замоне наафтанд, тамоми кўшишу мањораташонро ба он равона месозанд, ки натиљаи кори илмиашонро бубинанду дигарон аз он бањра бардоранд. Дар он солњои гирудори дохилї бештари олимону мутахассисон тарки Тољикистон намуданду дастовардњои илмияшонро пешкаши дигарон гардониданд, ўро њам чандин ташкилотњои хориљї ва ширкатњои бонуфуз ба кор даъват карданд, аммо ў нарафт, тоќат карду истод ва садоќати ватанпарастии худро низ нишон дод ! Дар он замоне, ки аксари одамон барои зинда мондан маблаѓ мељустанд, Шавкат тавонист ин маблаѓро на танњо пайдо созад, балки чунин заминае фароњам созад, ки маблаѓ худ ба љустўи ў ояд! Соли 1994 њангоме, ки аксари корхонаву ташкилотњои хурду бузург фаъолияташонро ќатъ мекарданд, Шавкат аз ифтитоњи компанияи «Телеком Технолољи» хабар дод! Дар он замоне,ки дигарон медуздиданду мекашонданду ѓорат мекарданд, Шавкат ба бунёдкуниву офаридан оѓоз кард: ў тавонист дар муддати ду сол ,яъне то соли 1996 занљираи(сет) 40 калонтарин банк ва корпатсияњоро роњадозї намояд. Дар айни замон бештар аз 1000 компания ва бонкњо аз ин занљира бо мувафаќќона истифода мебаранд ва муштариёни «Телеком Технолољї» мебошанд!

Тољикистон сарф менамуд. Албатта бо камоли масъулият дарк мекард, ки дар ин љодда бе мутахассисони соња ќадаме ба пеш гузоштан имкон надорад, аз инрў аз тамоми гўшаву канори мамлакат мутахассисонро љамъ меоварду барои ба маќсади нињої расидан талошњо мекард! Як њамкори Шавкат , ки аз рўзњои авали кор њампою њамќадами ў буд, чунин наќл мекунад: «Шавкат њамеша ѓамхори кормандонаш буд.вай њељ гоњ фикри худро болотар аз пешнињоду назари коргарон намедонист ва назарашро тањмил намекардњамвора бо дарду мушкилоти њамкорон њамроњ буду оддитарин мушкилотро мекўшид њал намояд ва њал њам мекард. Намегузошт дар коргоњ касе худро нолозим ва бегона њис намояд.» Шавкат Халиловмувафаќона илмро бо амал пайванд дода, комилан дарк менамуд, ки оянда кишвар бе якљоякунии фазои иттилоот имконпазир аст ва ин раванд бе воридсозии технологияи пешрафтаи замонавї иљронашавандааст. њар рўзи кори нав боз як хиште ба бинои Тољикистони рушдкунанда гузошта мешуд! Бе муболиѓа ин

мепоиданду барои шунидани садои роњдурашон чї азобњое намекашиданд! Бо тараќќї додани технологияи комуникатсионї Шавкат Халилов пеш аз њама ба ин табаќа ёрї доду мушкилоташонро осон намуд. њарчанд номи ўро шояд онњо то њол надоданд њам, зеро ќањрамонњо њамеша ноаёнанд! Шавкат њамеша як суханро такрор мекард, ки метавон гуфт шиори зинадагї ва ширкаташ низ буд! -«Агар одамон аз натиљаи кори мо бањраманд нагарданду фикран ба мо дуо нафиистанд ва аз мо розї набошанд, мењнату зањмати мо бењудааст! » Ин марди нотакрор, соле ќабл, ба сафари охират рафт ва ёди ў дар дилњоямон зинда аст! Ў рафт, вале неъмати бебањои ИНТЕРНЕТро ба мо монд! Ў рафту натиљаи кору зањматаш ба мо монд! Ў рафту кору пайкораш ўро зинда нигоњ медоранд! Рўњат шоду манзили охиратат обод бод! Тарљимаи Ориёнфар

ЭЪЛОН ЭЪЛОН эълон!!!

Хонаи фурўшї дар посёлкаи ќирѓизон(рублёвка) се ошёна, 700 м кВ, 12 сотих замин, канализатсия об, барк доимї. дар лаби роњи калон. Хонаи њољї Рустам. Нарх 600 доллар метри кватратї. 938684004, **** 650 кв, 3 ошёна бо хамин нарх. 938684004 **** Обект бо чил сотих замин дар Вањдат. 938684004 **** Евроремонт. Устои дараљаи олї +992915493085 Муњаммадљон.


8

диди нав

№25 (110)

Порисро дидану намурдан ё за барои адолат, актёрњои пулакии мисли ман, баъзе чењрањои шинос аз Бишкек – ана ба ин мегўянд эњсоси аљибу ѓариб! На ба чанд сўм ва оши палов, балки бо Бурљи Ейфел - бо њаяљон аз дил гузаронидам. “Ташкилкунандааш дар бораи донишљўёни хориљї мегуфт, шояд касеро аз Бишкек бубинам. Аљиб аст, онњо медониста бошанд, ки ба чї розї шудаанд?” Хулоса, хоњиши сафари арзон ба Порис лањза ба лањза дар ман боло мегирифт ва бехабар мондам, ки чї тавр соати 21:00 њамроњ бо дўстам Жибек дар назди автубуси Прага - Порис њозир шудем. Одамони зиёд инљо љамъ шуда, 8 автобус омодаи сафар ба Порис буд. Мо автобуси даркориро ёфтем ва фурсат пайдо кардам, ки ба чењраи њамсафарњоям назар афканам. Инњо намояндагони миллатњои мухталиф буданд. Ба шасти ин ба ном “Тур де Франс” осиёињо њам афтида буданду чехњо њам. Инњо асосан љавонњо буданд ва борхалтањои бузург доштанд, ки гўё барои як моњ ба Порис мераванд. Њаво сард мешуд, аммо аз

Алина Алимќулова дар «тазоњурот»-и эронињо дар Порис

м

ан маъмулан дар шабакаи “Вконтакте” мусиќї гўш мекунам. Мањз дар њамин љо, њафтаи гузашта чашмам ба эълони фиребандае бархўрд, ки истироњат дар Порисро ваъда мекард. Љазабааш дар ќимати рафту баргашт ба Порис буд, ки њамагї 35 евро гуфта мешуд - сафар бо автобус, мењмонхонаи чањорситорагї ва он њам бо субњонааш. “Фиребгар будагистанд”- аз дил гузаронидам ман. Аммо пешнињодкунандаи ин ба истилоњ “Тур де Франс” кам намеомад ва маро эмейлборон мекарду мутаќоид месохт, ки зинњор аз ин пешнињоди таќрибан ройгон даст накашам. “Дигар ба ту, ба як донишљўи оддї аз Осиёи Марказї кай даст хоњад дод, ки Порисро бубинї ва дар Шонзе Лизе гаштугузор кунї ва дар ивази 35 евро мењмони Квазимодо шавї?”- мегуфт нидое гўши ман. Аммо зењнам мегуфт, “панири бепул танњо дар мушќапак аст, бепул њатто паша њам парвоз намекунад, пурс ки дар иваз чї мехоњанд?” Посухи ширкат маро зиёд мунтазир накард, љавоб гирифтам, ки “дар иваз њељ чиз намехоњем... шумо танњо бояд якчанд соат дар як гирдињамої иштирок кунед, ба форсї шиор партоед ва парчамро алвонљ дињед. Мо аз шумо занозанї талаб намекунем.” “Форсї??? Шумо аз ман мехоњед, ки дар тазоњуроти пуштибонї аз ...Эрон иштирок кунам??” – пурсидам ман ва њис кардам, ки Порис бо заминњои Елисей аз ман дур мешаванд. “Пуштибонї аз гурўњи мухолифини Эрон! Ба шумо ѓизо медињанд, Шумо суханронињои љолиберо мешунавед ва бо бисёр донишљўёни хориљї шинос мешавед,”- маро љасур мекард ташкилкунандаи тазоњурот. Ман нагуфтам, ки аз ду сар ман аз ин “суханронињои љолиб” бо забони бароям ношинос чизе намефањмам,

ѓизии Радиои р и ќ и ш х а б Коромўзи ри дити о х а б ва о л у ќ м и Озодї Алина Ал як тазоњуроти ташкилдани Порис дар уљоњидини халќи Эрон М шудаи созмони ширкат кард. танњо пурсидам, ки амнияти маро кї кафолат медињад? “Њељ кас, албатта, кафолат надорад. Аммо ин амалњо бори аввал нест ва аз соли 2006 љараён доранд ва дар зењни њама хотироти хуб мегузоранд ва њама розї бармегарданд,»- посух дод ба истилоњ “Тур де Франс.”

Тазоњурот дар маркази Порис

“Хуб... фаразан агар ман розї шудам, ду- се соат дар тазоњурот иштирок мекунам ва баъд салом, Порис ва сайругашт?”- пурсидам ман. “Бале, баќияи рўз дар ихтиёри шумост,” - гуфтанд аз он тараф. Тазоњурот дар маркази Порис бо талаботи номаълум, мубори-

ронандањо ва ташкилкунандањо хабар набуд, гуфтанд, ки барои мулоќот бо эронињо рафтаанд. Барои зудтар гузаштани ваќт бо ду духтари рус њамсўњбат шудам ва пурсидам, ки мо куљо меравем? “Барои дифоъ аз њуќуќи занони Эрон,”- посух дод яке. “Биё мон,


диди нав

№25 (110)

9

«панири бепул»-и ќапќони Порис занњои эронї ба мо чї даркор, меравем, ки бо фаронсавињои хушќиёфа шинос шавем,”- сухани ўро бурид дигарї. Соат 23:12. Ташкилкунандањо нињоят омаданд ва мо аз њавои сард ба даруни автобусњои гарм чањидем. 1:15. Борон мисле ки аз сатил мерехт. Баъзе њамсафарњои мо бозї мекарданд, баъзеи дигар дар зери навои борон хоб рафтанд. Автобусњо соати 11: 15 –и сањар ба Порис расиданд. Моро дар назди майдони Ризоият(Place de la Concorde) аз автобусњо фароварданд ва барои шиносої бо шањр як рўз ваќтамон доданд. Атроф пури пулис буд ва онњо дар тан либоси хандаоваре доштанд. Айни њамон моделе, ки дизайнер Юдашкин барои артиши Русия дўхта буд. Хеле гаштем... 17:31. Хеле акс њам гирифтем, махсусан дар пояи Бурљи Эйфел, ки макони ошиќон номаш мебаранд. Дар гулгаште дароз кашидем ва бо њавас њунари дасти Эйфелро тамошо кардем. Бо донишљўе бо номи Юсуф шинос шудем. Ў аз мо хоњиш кард, ки аксашро дар телефони мобилаш бигирем. Баъдан маълум шуд, ки ў дар Олмон тањсил мекунад, вале намедонам аз чї бошад, бовар дошт, ки тазоњурот ба хотири Ироќ доир мешавад, на Эрон. 22:58. Баробари фаро расидани торикї бурљи Эйфел чароѓон шуд, Рўдхонаи Сена њам чароѓон буд. Мо акнун мехостем дар пасманзари ин зебоињо акс бигирем, ки автобусњо њозир шуданд, то моро ба мењмонхона бубаранд. Дар Новотел њуљрањои барои мо људошударо наёфтанд ва моро бурданд ба «f-otel» 60 километр дуртар аз Порис. Мењмонњонае, ки мо - “тазоњургарон”-ро љой доданд, чањорситорагї ном дошт, аммо ба як ситора њам намеарзид. Вале ман он ќадар хаста будам, ки танњо кўрпаву болиш мехоњастам. “Бо 35 евро мехостї, ки дар

Шиор ба пуштибонї аз Марям Раљавї

њотели “Њилтон” љояд кунанд?”бо тамасхур луќма партофт кадоме аз њамсафарњо. 11:42 сањар. Мо аз субњона дер мондем. Аммо онњое, ки сари ваќт бедор шуданд, гуфтанд, ки ширу бутерброд хўрданд ва њатто мизи шведиро дастрас карданд. Ин њама ба он хотир, ки мо аз мухолифини Эронї пуштибонї кунем.

Шиор ба пуштибонї аз Марям Раљавї 13:16. Љойи аљибе, на чандон дуртар аз фурудгоњи Шарл де Гол. Ба мо дастури тартиби баргузории тазоњуротро доданд. Мутаассифона, аксбардорї манъ будааст. Каме зиќ шудем. Хостем, оњиста фирор кунем, аммо ќатори

«Эътирозгарон»-и ќирѓиз дар тазоњуроти эронињо

пулисро аз берун фикрамон гаштем ва аздида, автобус шудем. Дар майдон ин ќадар парчамњои хурди зарду арѓувонї овехта буданд, ки аз дидани онњо чашмам шаб зад. Дар њамаи парчамњо як исм хонда мешуд – Марями Раљавї (рањбари созмони Муљоњидини халќи Эрон – Озодї). Њадди аќал акнун маълум шуд, ки ташкилкунандаи ин тазоњуроти фарогир кист. Теъдоди бешумори автобусњо аз кишварњои гуногун вањмангез буд. Пеш аз ворид шудан ба майдон моро хуб санљиданд, ки мабодо корд ё силоњи дигари сард надошта бошем. 14: 23. Бештар аз 10 њазор нафар дар ин майдон љамъ шуда буд. Мусиќии ношиносе гўши маро парма мекард, мис-

ле ки дар љаласаи кадом фирќаи мазњабї бошам. Ба њама талони ѓизо, кола ва бутерброд доданд. Ѓизоро хўрдему каме нерў гирифтем ва ба маконе баланд шудем, ки ба майдони варзишї монанд буд. Њар курсї гўшие дошт, ки маърўзањоро њамзамон тарљума мекард. Дар пањлуи ман зани фаранљипўше менишаст, ки њар замон “Оллоњ акбар!” мегуфт. Соат 15:11. Кофї аст, бояд акнун аз ин љо бароем. Дар назди даромадгоњ, љойе ки сендвич ва кабоб мефурўхтанд, каломи ќирѓизї ба гўшам расид. Инњо њамватанони мо буданд, ки аз Олмон омадаанд. Боз ду ќирѓизи дигар омаданд, аммо бо ин бањона ки дар маќомоти њифзи тартибот кор мекунанд, аз сўњбат худдорї карданд ва хеле бо дили нохоњам бо мо сурат гирифтанд. Соат 15:37. Ба зўр аз байни муњофизон гузашта, билохира ба озодї баромадем. Акнун чї кор кунем? Соат 16:07. Кофта-кофта то метро расидем. Ба Порис баргаштем, то чанд гўшаи нодидаи шањрро тамошо кунем. Соат 21:28. Њанўз њам диламон кашоли тамошои Порис ба назди автобусњои худ баргаштем. Њамзамон дидаву шунидаамро дар зењнам тањлил мекардам. Ин тазоњурот хунрезї надошт, террористї набуд, аммо як чизи ноќис дошт. Эронињое, ки барои демократия мубориза мебурданд, моро як рўз мисли асир нигоњ доштанд. Аљаб чархише! Соат 11:57 – Албатта, рўзи дигараш! Ба Прага расидем. Таги дилам сиёњ буд. Њатто баъзе тўњфањое, ки аз Порис харидам, нороњатиамро рафъ намекард. Ман аз пайи панири бепул то Порис рафтам, вале бори дигар маълумам шуд, ки ягон ќимат бе њикмат нест ва ягон арзон – бе иллат...

Муаллифи блог: Алина Алимќулова


10

љомеа

Аз соли 2006 инљониб дар водии Рашт филиали донишкадаи омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї фаъолият менамояд. Моњи майи соли 2013 ин филиал ба донишкадаи мустаќил табдил дода шуд. љињати огоњї аз фарогирии љавонони дорои имконияти мањдуддошта аз ин донишкада дидан намудем. Сарвари ин донишкада Сайидамир Чононов иброз дошт, ки тањсил барои љавонони маъюби аз љињати љисмонї ноќисидошта мушкиле эљод наменамояд. Айни њол дар ин донишкада 12 нафар донишљўёни оризањои љисмонидошта тањсил менамоянд ва љараёни тањсилашон хуб арзёбї мешавад.

№25 (110) фасли зимистон, ки барфи ин мавзеъ хеле баланд мешавад, рафтуомади писараш ба мактаб муддатњо ќатъ мегардад, зеро барои рафтуой шароити лозима надоштаанд. Сарвари ин хонавода Мирзошариф Муродов бо таассуф бароямон изњор намуд, ки ба ѓайр аз маъюбии писараш модари фарзандон нўњ моњ аст, ки бемори бистарї аст. Оилаи ин мард Гулбањор Булбулова гирифтори бемории занона буда, ў низ имрўз ба маъюбї гирифтор шудааст ва то имрўз дар љойгоњи бистарї хоб аст. Мирзошариф Муродов бо оњи пурдард суханашро љамъбаст намуд: Намедонам, оилаамро чї гуна ба по хезонам. Аз равуо ба шањри Душанбе ва бистарї намудан дар Карияи боло, ки маротибањои зиёд такрор меёбад, маро хеле хаста кардааст. Зеро барои идомаи табобат аллакай кисањоям батамом холї гаштааст». Боз шумораи нафари маъюб дар минтаќаи Рашт афзудааст, вале то њанўз аз масъулини соњаи њифзи иљтимоии ањолї ва тандурустї нисбати ин зани бемор таваљчўње зоњир наменамоянд. Хама мушкилоти беморї бар дўши танњо њамон оилаи камбизоат будан хеле мушкилу сангин аст. Аз ин рў, масъулини соњаро мебояд љињати ташхис, табобат ва билохира барои дастгирии чунин хонаводањои камбизоат масъулияти бар дўшдоштаашонро сарбаландона иљро намоянд. Зеро чуноне мебинед, касе аз мо фардо кафолати чунин њолатро надорем, ин њаќиќат њам њаст, ки њељ кас наметавонад доимї солиму тануманд бимонад.

Барканорї аз мањдудият

Абдуљаббор Ашўров маъюби гурўњи саввум буда, аз бокимондаи осори бемории полиомиелит ба кўтоњии пойњо гирифтор шудааст. Бино ба изњори худи Абдуљаббор: - Аз донишомўзиву азхудкунии дарсњо камбудие надорам. Маълумоти ибтидоиамро аз мактаби президентї гирифтаам. Коллељи техникии шањри Душанберо бо дипломи сурх хатм намуда, ихтисоси барномасозро соњиб шудам. Айни њол дар ин донишкада ѓоибона дар факултаи физикаю математика тањсил менамоям. Хамзамон, ба њайси барномасоз ин љо кор мекунам. Нафаќаи маъюбиам, ки гурўњи саввум мебошам, 50 сомониро ташкил медињад. Ман њељ гоњ ин маблаѓро интизор намешавам ва ба он умед њам намебандам. Муњимаш, худ соњибкасб њастам ва

камбудињои иќтисодиамро худ таъмин менамоям. Дар ин љо ба баъзе љавонон њайрон мешавам. Мисли ман дар роњгардї мушкилот доранд, вале мехоњанд худро аз љомеа дур гиранд , на ба тањсил майле доранд на аз паси сомон додани коре њастанд. Ман шукрона мекунам, ки њарчанд бо мушкилї њам бошад, роњ мегардам ва зиндагиамро худ метавонам пеш барам. Лозим ба ёдоварист, ки ба шахсони имконияти мањдуди љисмонидошта дар њамаи бахшњои њифзи иљтимоии ањолї шуѓлу њунар мављуд аст. Дар маркази шањраки Гарм чандест сехи дўзандагии «Ёќут 2000» амал мекунад. Ин авалин коргоњи дўзандагист, ки занону духтарони хонанишинро ба кор љалб намудааст. Бино ба иттилои муовини сарвари ин коргоњ Назира Камолова ташкили чунин коргоњњо дар шањраки Гарм, ки дар саросари ноњияи Рашт ин аввалин коргоњи занон аст, метавонад тамоми занњои бешуѓлро ба кору њунар љалб намояд. Айни њол дар ин сех 15 нафар занону духтарон бо дўзандагї машѓул њастанд. Дар байни онњо Нигораи 21 сола, ки ноќисии пойњо дорад, бо омўзиш ва кор фаро гирифта шудааст. Нигора аз дењаи дури Бедак ба маркази шањраки Гарм барои коркунї меояд, то ки бо гирифтани дастмузде ва муњимтараш- дар муошират бо њамсолонаш бошад. Бино ба гуфтаи масъули ин коргоњ Назира Камолова, Нигора барои рафтуомад ба кор мушкилї дорад. Борњо шудааст, ки аз боиси дарди пойњо ва њаракат намудан ба кор таъхир менамуд. Аз ин рў, ќарор додем мањсулоти лозимаро ба хонааш барем, то ки дар манзилаш бемамониат бо дўзандагї машѓул бошад. Дар љамоати «Калъаи сурх» бо наздикони Марямбї Булбулова вохўрдем. Аз рўи гуфтањои бародари Марямбї Ислом, бояд ў синфи 10 хонад, вале… Бароямон маълум гашт, ки Марямбї ноќисии аќлонї дошта, рўзе њам дар мактаб тањсил накардааст. Аз боиси камбаѓаливу нодорї ањли оила натавонистаанд, боре духтарашонро табобат намоянд. Падари Марямбї тракторронї карда, базўр оилаашро таъмин менамояд. «-Айни њол аз он ѓамгин њастем, ки кўмаки маводи ѓизої ба ин ањли оила њам омада нарасид. Хар бор «помощь» -ро бойњову сарватмандон мегиранд. Оилаи ин камбаѓали инвалид боз њам аз «помощь» бенасиб монд», -бо њасрат иброз намуд яке аз пайвандони Марямбї, ки аз муаррифии ному насабаш худдорї намуд. Сокини дењаи Кошони болои љамоати дењоти Навдї Рањимљон Муродов низ гирифтори бемории фалаљи пойњост. Бо душворињои зиёд соли љорї синфи 10 ро хатм намудааст.Бино ба гуфтаи падари Рањимљон њангоми

Ба љои охирсухан;

Тибќи омори расмї имрўз 2 дарсади ањолии Тољикистон ва ё бештар аз 160 њазор нафар гирифтори шаклњои мухталифи маъюбият њастанд. Ва ќариб њамаи онњо бо мушкилињо, бо печидагињову мањдудиятњо мувољењ њастанд. Фарогирии онњо ба табобату тањсил, таъмини шуѓлу кор ва љалби шахсони дорои имконияти мањдуд ба љомеа як рукни ахлоќи њамидаи њар як шањрванд бояд бошад. Хусусан ташкили марказњои будубоши кўдакону калонсолони маъюб дар минтаќаи кўњистони Раштонзамин амали зарурї ба њисоб меравад. Зеро имрўз айёме фаро расида, то њазору як уќдаи маъюбон дар љомеа роњи њалли худро ёфта, эшон аз мањдудиятњои атроф барканор карда шавад. Нигориши Матлуба Муњаммадзода Душанбе-Рашт-Душанбе


№25 (110)

Маърифати исломи

11

Роњи осон шудани мушкилот кадом аст?

Рўза ва рўзадор аз забони Паёмбар (с) Ба бањонаи наздик шудани моњи мубораки Рамазон, шоиста донистем чанд ривоят дар бораи рўза ва рўзадор аз Паёмбари Акрам (с) барои хонандањои азизамон пешкаш кунем: 1. «Рўза сипар аст модоме ки ба василаи дурўѓ ва ѓайбат пора накардад.»

(Алмуъљамул-авсат, 3/13 ба наќл аз Ашшомила)

2. «Панљ кор рўза ва вузуро ботил мекунад: дурўѓ, ѓайбат, суханчинї, нигоњи шањватолуд ва ќасами дурўѓ.»

(Канзул-уммол, 8/497 ба наќл аз Ашшомила)

Њамаи инсонњо дар тўли зиндагии худ ба мушкилоти кўчак ва бузурги фаровоне дучор мешаванд, ки мумкин аст бархе аз онњо афродро дучори шикастњои њавлноке кунад. Аммо афроди боимон ва перњезкор, ба сабаби таќвопешагї, ин мушкилот барояшон осон мешавад. Худованди Мутаол мефармояд: «Ва њар кас аз Худо парво кунад (ва таќови ў пеша намояд), Худованд ўро дар кораш осонї падид орад.» (Талоќ/4). Ва њам ў мефармояд: «Ва њар кас аз Худо парво кунад (ва таќвои ў пеша намояд), Худо барои ў роњи берун шудан (аз њар душворї ва андўње) падид орад.» (Талоќ/2). Рози осон шудани корњо барои инсони парњезкор њам аз он рўст, ки ў мутобиќи ќонунњои њастї, ки Худованди Мутаол онро вазъ карда њаракат мекунад, ва њар кас ки бар вифќи суннатњо ва ќонунњои илоњї њаракат кунад, корњо барояш осон мешавад. Дар њадисе аз Абўзари Ѓифорї (р) наќл шуда, ки Паёмбар (с) фармуд: «Ман оятеро медонам, ки агар мардум ба он чанг зананд, онњоро кифоят мекунад, ва он, ин оят аст: «Касе ки таќво пеша кунад, Худованд роњи наљоте (ва берун шудан аз мушкилот)-ро барои ў фароњам мекунад...» Дар њадиси дигаре аз Паёмбари Акрам (с), мафњуми «наљот» дар њадиси мазкурро «наљот аз шубњањои дунявї, сахтињои марг ва рўзи ќиёмат» муаррифї кардаанд. Љамъе аз муфассирон гуфтаанд, ки ин оят дар бораи Авф ибни Молик (р) низол шуда, ки аз ёрони Паёмбар (с) буд. Душманони ислом фарзандашро асир карданд, ў ба мањзари Паёмбар (с) омад ва аз ин мољаро ва низ фаќру тангдастї шикоят кард. Паёмбар (с) фармуд: «Таќво пеша кун ва шакибо бош ва бисёр зикри «Ло њавла ва ло ќуввата илло биллоњ» бигў.» Ў ин корро (бо тамоми ихлос) анљом дод. Ногањон дар њоле ки нишаста буд, фарзандаш аз дар ворид шуд ва маълум гардид, ки аз як лањзаи ѓафлати душман истифода карда ва фирор намуда

ва њатто шутуре аз душманро низ бо худ овардааст. Аммо нуктаи ќобили таваљљўњ ин ки зикри ин баён ба маънои гўшанишинї ва сустї ба умеди фазли илоњї нест, балки инсон бояд нињояти талоши худро дар зиндагї анљом дињад ва дар айни њол, дар мушкилот аз Худо ёрї бихоњад. Дар њадисе аз Имом Содиќ (а) омадааст: «Ваќте ояти «Ва њар кас аз Худо парво кунад (ва таќвои ў пеша намояд), Худо барои ў роњи берун шудан (аз њар душворї ва андўње) падид орад» нозил шуд, љамъе аз ёрони Расули Худо (с) дарњоро бар рўи худ бастанд ва ба ибодат рў оварданд ва гуфтанд, Худованд рўзии моро ўњдадор шудааст. Ин љараён ба гўши Паёмбар (с) расид. Касеро назди онњо фиристод, ки чаро чунин кардаед? Гуфтанд: эй Расули Худо! Чун Худованд рўзии моро такаффул карда, мо ба ибодат машѓул шудем. Паёмбар (с) фармуд: «Касе ки чунин кунад, дуъояш мустаљоб намешавад ва талабаш бароварда намегардад.» Оре, «осонии кор», ки Худованд ваъда додааст ва фармудааст: «Ва њар кас аз Худо парво кунад (ва таќови ў пеша намояд), Худованд ўро дар кораш осонї падид орад» (Талоќ/4) ва низ фармудааст: «Аммо он кас ки дар (роњи Худо) инфоќ кунад ва парњезгорї пеш гирад ва подоши нек (-и илоњї)-ро тасдиќ кунад, мо ўро дар масири осонї ќарор медињем» (Лайл, 5-7), инњо њама ба даст намеояд магар дар гарави гузаштан аз курањои сахти озмоиши илоњї ва тањаммули ранљу машаќќат ва кору талош, ва асосан суннати илоњї дар данё бар ин умур аст, на танпарварї ва гўшанишинї ва сустї, ки «Нобурда ранљ ганљ муяссар намешавад...»

3. «Рўзадор, аз субњ то шаб дар ибодат аст модоме ки ѓайбат накунад. Ваќте ки ѓайбат кард, рўзааш пора мешавад.»

(Канзул-уммол, 8/507 ба наќл аз Ашшомила)

4. «Чи бисёр рўзадоре, ки аз рўза фаќат гуруснагї ва ташнагї насибаш шудааст, ва чи бисёр шабзиндадори (намозгузоре), ки аз намозаш фаќат бедорї насибаш гашта.»

(Сањењи Ибни Хузайма, 3/242 ба наќл аз Ашшомила)

5. Дар њадисе ќудсї омадааст: «Худои Таъоло мефармояд: рўза барои ман аст ва ман подоши онро медињам (ё ман подоши он њастам). Барои рўзадор ду шодї аст: он гоњ ки ифтор кунад хушњол мешавад, ва он гоњ ки бо Худои Таъоло дидор кунад ва Худо подош дињад низ хушњол мешавад. Савганд ба зоте, ки љони Муњаммад дар дасти ўст, бўйи бади дањони рўзадор некўтар аст назди Худо аз бўйи миск.»

(Сањењ Муслим, 2/806 ба наќл аз Ашшомила)

Ба истиќболи моњи Худо... Яке аз рўзњои охири моњи шаъбон ва дар остонаи моњи рамазон Паёмбари Худо(салому дуруди Худо бар ў бод) хутбаи муњимме хонд, ки мазмунаш чунин аст:

- Эй мардум! Моњи Худо њамроњи баракат ва рањмату омурзиши гуноњон ба шумо рўй овардааст. - Моњест, ки аз њамаи моњњо арзишмандтар ва бофазилаттар аст. - Рўзњояш арзишмандтарин рўзњост. - Шабњояш бофазилаттарин шабњост. - Соатњояш аз њамаи соатњо арзишмандтар ва арљмандтар аст. - Моњест, ки шумо ба мењмонии Худо даъват шудаед ва Худо шуморо дар ин моњ гиромї доштааст. - Нафасњои шумо дар моњи рамазон тасбењ аст. - Хобатон ибодати Худост. - Амали шумо мавриди ќабули даргоњи Худост. - Дуоятон дар ин моњи азиз мустаљоб аст. - Бо ниятњои дуруст ва дилњои пок хостањоятонро аз Худо бихоњед ва дуо кунед, ки шуморо дар ин моњ ба гирифтани рўза тавфиќ дињад ва низ ба тиловати Ќуръон маваффаќ созад...


12

Детектив

Ў як фоњиша буд

№25 (110) атах ли да, у с о у мањ н б еањ жа лифо у вок уфї ю С ( уал санад тасод им юл ќати вокеї д) а и оф они ебош м мув шахс бо

та ѓам набоа к а л у б л у б , сї р Ай чи мета чандон бахуд ї л а в й а С м а д р ша, - њис ка пайдо шуд, е м њ а в м а л и д ар нест, аз ин рў д ён аз ќафои гў д а ш о б а н д а вале њарчи бош . Сайвалї маро м а д у ш о н и б и д Сайвалї вори ту беруни и к , т ф гу а в д вар ошёнаи… баро имон. дар мунтазир б

«

»

а

з оњанги гуфтораш маълум буд, ки бо танз њарф мегўяд. Баъди нимсоати гуфтугў ман аз ў чанд суол кардам ва гуфтам, мехоњам барои фањмидани ин њаќиќат аз ту кўмак гирам. Бо худо њофизї рафтам аз назадаш. Ќарор гузоштем бо телефон, ки пагоњ дар фурсате, ки духтар дар дарс аст, назди ў биравам. Пагоњи барваќт назди дарбон Сайвалї рафтам. Сайвалї бо дидани ман як ќат парид ва гуфт: - Эй бачча, агар имшаб ба љои ман мебудї… дигар суханашро идома надода маро ба дохили утоќи кориаш даровард. - Чизеро имшаб шоњид будам, мегўям вале як шарт! - Чї шарт? – бо тааљљуб аз ў пурсидам. - Ба шарте, ки он чи ман мегўям то охир ту аз ман нашунидї ва агар касе донад, ки ман гуфтам аз њама корам мемонам, нашавад, ки зомини ризќи фарзандонам шавї? Баъди чанд лањзаи сукут ба чашмони Сайвалї нигаристам ва даст додам, ки њељ ваќт зомини ризќи кўдаконат нахоњам шуд. Сайвалї медонист, ки ин тадќиќот чї ќадар барои ман арзиш дорад, аз ин сабаб хеле ба ман кўмак мекард то њаќиќати њолро бидонам… Сайвалї ба баъди гуфтани воќеае, ки шаб шоњид буд, дастонашро ба китфам гузошта гуфт: - Шунидани ин ќисса барои ту сахтар ва барои ман диданаш аз њама сахтар аст. Медонї, акунун ки ба 33 медароям ба як чиз фикр

мекунам ва борњо ба худам савол медињам, ки оё шараф ё њамон номусе ки дар гузашта барояш љон мебохтанд, имрўз ањмияте дорад? Не. Медони чаро њоло њамин духтаре соњибљамоле, ки маъшуќаи раиси мост аз њама пеш бо як љавони бадбахт издивољ мекунад. Мисли ту љавонон бисёранд, ки бо як ишва мафтунаш мешаванд. Ана баъд чї? Дигар аз њељ чиз ибо намекунанд, мисли зани ќонунї хизматгори раисашон мешаванд - баъд аз гуфтани ин њарфњо Сайвалї маро аз дохили бино берун баровард ва дасташро ба китфам гузошта гуфт: - Медонї раис аз њама беш ба ман эътимод дорад ва наворњои махсусе ки аввалин бор аз ин духтар гирифта буд, албатта барои тарсониданд, дар дасташ аст. Агар он лањзаи аввалини айшу нуши ин дуро бинї дигар тамоман фаромўш мекунї. Лекин барои гирифтанаш бояд чанд њафта ваќт сарф кунам. Наход њамин хел бошад – гўён бо навмедї даст афшонда аз Сайвалї људо шудам. Баъди чанде ќадам задан садои Сайвалї ба гўшам расид: - телефонро фаромуш накун, чизњои аљоиби дигаре њам њаст як љоя мебинем. Ба аќиб нигоњ карда дастафшон – бошад, – гуфтам… Моње гузашт. Ман бо он духтар дигар таваљљўњ намекардам, вале ў мисли гузашта бо ман муносибат дошт. Ва ин муносибати мо сўитафоњумњои зиёде дар байни раќифон ба вуљуд оварда буд. Ман аз суолњои ањмаќонаи онњо дар хиљолат мемондам. Баъди ин

чанд рўз агарчи мудовим бо дарбон Сайвалї дар тамос будам, вале аз сабаби он ки чизи даќиќе наёфта буд наздаш намерафтам. Бегоње Сайвалї ба ман занг зад ва хоњиш кард, ки наздаш биравам. Њамин ки ба наздаш рафтам, гуфт: ин шаб лањзаи… мебинї, воќеї мисли филм. - Сайвалї баъд аз гуфтани ин њарфњо, ки хеле хушњол буд, хоњиш кард ки ба тарабхонаи рў ба рўи бино чизе бихурем. Ман таклифи ўро рад накардам. Њамроњаш то чанд хуроки шом хурдем. Сайвалї ѓам дошт ё чизи дигаре буд, ки чанде шароб њам хурд, вале ман аз пешомади чизе нигарон будам. Ба хона телефон кардам ва гуфтам ман дар хобгоњ дар назди рафиќонам. Бо ин бањона хостам хотири хонавода ором шавад, вале метарсидам, ки балое наафтам. Сайвалї ба фикр фуру рафтани маро дида нохост пурсид: - братан, чида зиќї – сигори дасташро гузошта ба ман нигарист. - метарсум – гўён сигоро даргиронда рост ба чашмонаш нигарстам. - Ай чи метарсї, булбулаката ѓам набоша, - њис кардам Сайвалї чандон бахуд нест, аз ин рў дар дилам вањме пайдо шуд, вале њарчи бошад набошад гўён аз ќафои Сайвалї вориди бино шудам. Сайвалї маро ошёнаи… баровард ва гуфт, ки ту беруни дар мунтазир бимон. Худаш оњиста - оњиста бидуни он ки садои пояшро касе бифањмад вориди утоќ шуд. Ба утоќе ки даромад ман њам бидуни истињола ва бесадо ворид шудам. Садои духтаре аз дохил ба гўш мерасид. Дари утоќи дарун каме нимпуш буд, вале чизеро дидан намешуд. Сайвалї ки каме кайф дошт, дарро оњиста кушод. Ваќте дарро кушод дидам он духтар дар баѓали љавонмарде, ки муйњои сиёњи љингила дошт, хобидааст ва аз пешониаш араќ мешорад. Намедонам чанд сония буд ман он манзараро мушоњида кардам. Рафтем дигар лозим нест - пичирос задам ба гўши Сайвалї. - С… њаќиќї – а дар интернет, инхелаша намебинї, бо ханда ба ман нигаристам гуфт Сайвалї. Сайвалї то ба беруни дар маро њамроњї кард, мехост зиёдатр ин лањзањоро бубинам, вале ман мегуфтам, ки дигар њама чиз рафшан аст. Ниёзе ба тањќиќот нест… - Ин дискро биги, давомаша дар хона мебинї, Сайвалї дискеро ба ман дода чунин таъкид кард. Ман аз назди ў рафтам… Аммо тањќиќоти ман мисле ки

нав шурўъ шуда бошад, ман бештар ба гаштанњои он духтар шубња мекардам. - Фарњод дар куљої, раиси мо авария кардаст, дар бемористон, бо оњанги таассуф бо як занги телефонї Сайвалї ба ман хабар дод. Тафсилоти воќеаро нахоста зуд ба наздаш рафтам. Баъд аз шунидани љузъиёти њодиса аз забони Сайвалї њар ду ба бемористон рафтем. Алакай раиси Сайвалї мурда буд. Вале љисмашро дар мурдахона њабс карда буданд. Ба идаои кормандони милитсия ин тасодуф ќасдан сурат гирифта ва шањрванде, ки фавтидааст, шањрванди кишвари хориљї аст. Бо ин мо натавонистем аз асли њодиса хабардор шавем, раиси Сайвалиро аз наздик ман намешинохтам аз сабаб аввалинбор ва охирин дидорам буд, ўро дар њамон утоќи кориаш дар њолати комравои бо он духтар дида будам. Дигар бо инак он мард ин дунёро такрор кард. Вале чизи аљиби дигаре буд, ки ман то њоло меандешам. Чанд њафта пеш аз ин воќеа ман мошине ки аз они раиси Сайвалї буд, дар зери пойи њамон шайтонча дида будам. Бинобар ин пай бурдам, ки байни ин тасодуф ва мошинсавории он духтар пайванде њаст, ки ман аз он бехабарам. Бо фикру андешаи зиёд ба тарабхонаи “Мерве” омадем. Ба назарам мерасид, ки Сайвалї хеле андўњгин аст. Баъди сукути чанд, пешхизмат омад ва Сайвалї аввалин чизи хостааш аз пешхизмат – шароб буд. Чой – бепарвоёна ман ба пешхизмат гуфтам. - Медонї агарчи одами фосиќе буд, вале мењрубон ва њаќиодамхўр набуд. Маоши моро аз будаш зиёд медод. Гоњо агар кайфош љур бошад моро зиёфат медод, дили касеро намеранљонд. Ин гуна раисон каманд, барои њамин дилгирифтаам, - бо андўњ таъкид кард Сайвалї. - Чаро ин садама дар роњи каммошин рухдодааст ва њатто беодам? - суол кардам аз Сайвалї. - Чум, ина ма ай куљо медонум, таќдирай. - Бояд инро тањќиќ кард, набояд ин тасодуф бошад! Сайвалї аз ин сухани ман тааљљуб карда мамнунона сари тасдиќ хам намуд! Ин мавзўъ то чанд њафта барои њар дуи мо сарбаста монд… Шервони УМРИДДИН Сипењри КАРОМАТУЛЛО


«

13

Повест

№25 (110)

оми мулм а Т . д а н о м е ак париро м роста ёфтан о ю Зани ин мард о б е з н и и дї, аз зан кашоки Кўлоба гар бошад, аз ќафои дигарон аш д занаки н а ч , д н а д ба гумон. Худ р а ўро мањкам к Намела. Ваќте ки дам. Дар њаќаш месўзанд. хў р ошнояшро во о дорад? бал донам, ин чї

(аввалаш дар шуморахои гузашта)

б

ародари чорпањлуи ќомат-баландашро ба оѓўш гирифт. Бо нўги по рост истода г а р д а н а ш р о љонибаш хамонд. Ва аз гунањояш мебўсид, мебўид бародарро. Сар ба синаи бародар нињод. Баланд ба гирйя даромад. Њарчанд њаёти хешро паси панљара гузаронда бошад њам, Шароф марде буд ќавї. Чун кўњ устувор. Лек даме, ки хоњар сар рўйи синаи ў нињод, дилаш ларзид. Дар чашмонаш ашк њалќа зад. Гирйяи Мањтобро шунида аз хона наберагон берун шуданд. Њамсояњо доду ѓиревро шунида вориди њавлї гардиданд. Њама ба ин ду нафари њамдигарро оѓўш гирифта, њайрон менигарист. Сунњори Мањтоб нони тасфонро ба даст гирифта, сўзишро њис намекард. Нонњои боќимонда даруни танўр аз лахчаи сўзон сўхта, бўйи ѓализ ба атроф пањн мегашт. Њељ кас онро дарк намекард. Хоњар дар оѓўш Шароф давраи кўдакиро ба ёд овард. Њамагї ду - се сол дошт Мањтоб. Тез – тез хумори модар мегирифт ўро дар хонаи хола. Дар чунин маврид хоњарашро пуштора мекард. Ба сайругашташ мебурд. Дар пушти ака сар нињода, хоб мерафт хоњар. То саѓирахона рафтан одати маъмул њамин буд. Имрўз чун айёми тифлї сар ба баѓали ака нињодааст, Мањтоб. Ва гирйя дорад, Лек гирйяи ў аз шодист. Шодии дидори бародар. Бародаре, ки умраш дар дурињо гузаштааст. Дурињои хеле дур. *** Ќариб ду моњ дар хонаи хоњар монд. Хеле гиромї дошт бародарро Мањтоб. Бегоњи аввал чорво кушт. Њамсояњоро хонда, маърака орост. Фарзандони боќимондаро даъват намуд. Барои бозгашти бародар тўй барпо кард. Якљоя ба зодгоњ рафтанд. Бо ёрии кўњансолон ќабри модар ёфт шуд. Дар гўристони тамоман тахту њамвор гашта, болои ќабри модар лавња бардоштанд. Њамчунин рўйи ќабри хола. Холае, ки барои Мањтоб модарро иваз намуд. Мањтоб дар фикри љуфт намудани сари бародар афтод. Дар ин бора бо худаш гапзанон кард. - Синат ба љойе расидааст, ака. Шукр њоло бардаму баќувватї. Зан гирифтан лозим. Аз дунё бе нишон рафтан хуб нест. Шароф ба фикри хоњар розї шуд. Мањтоб ба арўскобї даромад. Зани зебои бевамондаеро барояш ёфт. Бо пулњои дўсташ тўњфа карда, хонаи хуб харид. Мебоист ваќтњои наздик тўй барпо мегашт. Муноќишаи бо милиса рухдода, наќшањоро вайрон намуд. Ўро чанд муддат дар милисахонаи ноњия нигоњ доштанд. Сипас бо исрори љияни додситонаш ба мањкамаи тафтишотии

пойтахт оварданд. *** Шароф нимрўзї њамроњи домулло мурѓбирёни аз берун фиристодаи љиянашро тановул доштанд. Дари оњанини њуљра кушода шуд. Њамроњи посбон се нафар ба њуљра даромад. - Њамроњони навро ќабул кунед, - овоз дод посбон. – Бисёр бошед, боз бењтар. Зиќ намешавед. Инро гуфта посбон ќафо баргашт. Ва дарро ќулф кард. - Э, акай Шароф, инља чї мековї? – сухан гуфт нафаре аз навомадагон. У марде буд, тахмин чилупанљсола. Ќадкутоњи тануманд. - Вањ, Раќќос туро њам ин љо оварданд? – Шароф аз љо бархоста, оѓўшкашон бо ў вохўрї намуд. Бо дигарон даст дода, салом намуд. Њар се бо домулло низ салом карданд. - Лоќу лапаратонро љо ба љо кунеду баъд марњамат, ба сари дастархон, - ба таом муроот кард онњоро Шароф. Ду нафар дар ќабати поён, нафаре дар ќабати боло љойхоб густурданд. Сипас пањлуи Шароф ва домулло љо гирифтанд. - Ай пагоњї то њозир дар роњум, дар поњом љон намонд. Хушдоманум ай афтуш дўст медошт, ки болои зиёфати шумо омадем. - Вообше, мумкин дўст медошт. Ту бошї овора аз думи занњои бегона. Охир ба ин љо афтодї. - Ма – ку маълум, акай Шароф. Лекин худут инља чї хел афтодї? - Њоли авќота хўрдан гир, ваќт бисёр. Баъд гапзанон мекунем. Дар офтоба об гирифта дар кунљи халољо ва дасту рўйшўйї аввал домулло, пасон Шароф тањорат карданд. Ва ба намозхонї шурўъ намуданд. Раќќос ба намозхонии Шароф бо њайрат менигарист. - Чашм нараса, акай Шароф намозхон њам шидай. Ду моње, ки дар район будї, ягон бор намозхонита надидум. Инља боша… - Њамин домулло сабаб шуду намозхон шудам, - давоми сухани Ракќосро бурида гуфт Шароф. – Короче, ин љо ки бо њамем , хуб мебуд агар шумо њам намоз мехондед. - Дар умрам ягон бор намоз нахондам. Читарї мехонум? - Чї, ман хонда будам? Чи хеле ки мебинед, хонда истодаам. - Хайр, домулло ёд дињад, майлаш мехонам. - Шумоњо чї? – аз ду нафари дигар пурсид Шароф. - Ман кам – кам хондагї. - Ман доимо намоз мехонам. - Набошад якљоя намоз мехонем. Чи гуфтед? Навомадагон бо аломати ризо сар љунбонданд. Шароф куртаашро аз тан кашида бо тагпўши беостин рўйи кат нишаст. Раќќос њам куртаашро бароварда, рўйи

»

араќшорашро бо рўймолча пок намуд. - Сабил нафас мегира – йе, ѓур – ѓур кард ў. – Аќаллан ай тарафи берун тиреза ё форточка нест, ки њавои тоза дароя. Да и хонай бетонї љо ба љо мурдан мумкин. - Шукр кун, ки њоло тобистон, - рўйи кат дароз кашида, посухаш дод Шароф. - Дар гармї як бало карда тоќат мекунї. Зимистон очаи зората дидан мумкин. - Акай Шароф, ба ин ља афтоданата мегуфтї. - Чї љойи гуфтан дорад? Бо як кас муноќиаш кардаму ин љо оварданд. - Дар райони худамон масъала њал нашид? - Хайр, худи туро чаро ин љо оварданд? - Кори ма дигарай, акай Шароф. Бе ин ља намешава. Лекин барой як муноќиша ин ља овардани худут, ба фикрум кирой саргардонї надошт. - Магар кўфтани милиса кирои саргардонї надорад? - Милисара куфтї? - Зада дандонњояшро шикастам. - О – о, набоша корой ту њам чатоќ, акай Шароф. - Чатоќ. Барои њамин ин љо гирифта оварданд. - Агар махфї набоша, љияни прокурорут ин ља овард? - Љиянам овард. Туро бошад, ошнот, ки началники турмаи ин љост. Њамин тавр не? Раќќос љавоб надода хандид. - Ё гапам нодуруст? - Не, дуруст, акай Шароф. - Дуруст, ки бошад кори њардуямон як. Ин љо ошноят коре карда љонатро халос мекунад. Набошад, агар ба зона афтї, корат действителна љатоќ. Занњое, ки ту савор шудаї, аз мўйи сарат њам зиёд. Дар зона, албатта, алами онњоро аз ту мегиранд. Пуштат мушхона шуда мемонад. Дар њуљра чанд лањза хомўшї ба миён омад. Домулло аз муколамаи њар ду њайрон шуд. Гоњ ба Раќќос нигоњ мекарду гоњ ба Шароф. - Њайрон нашав, домулло, - ваљоњати ўро пай бурда гуфт Шароф. – Кори ин фаќат занакбозї будааст. Вай аз љо бархоста роњравон боз ба сухан даромад: - Зани ин мардак париро

мемонад. Тамоми мулки Кўлоба гардї, аз зани ин зебою ороста ёфтан ба гумон. Худаш бошад, аз ќафои дигарон кашола. Ваќте ки ўро мањкам карданд, чанд занаки ошнояшро вохўрдам. Дар њаќаш месўзанд. Намедонам, ин чї бало дорад? Ку, гап зан, Раќќос, фаќат росташа. Чаро занако ба ту ин ќадар часпидаанд? Раќќос табассумкунон сар љунбонд. - Э, акай Шароф, сири мардакора фош мекунї – да, њамоно табассум дар лаб гилаомез гуфт Раќќос. – Хап шинї намешава? Шароф хандид. - Эй, бача, ин љо сир чї мекобад? Мо аз муваффаќиятњоят пурсон шудем. Њамона гап зан. - Хайр, чї бугум? Дар умрам араќ нахурдаам, чой њам. Барои њамин доимо дар хизмати занако тайёрум. - Нахўрдан араќ ясно, Лекин чой чї? - Чой одама ором, суст мекуна. Ќувват њам тамом мешава. - Тавба, умр ба чойнўшї гузашту нафањмидем, ки марда суст мекарда бошад. Раќќсоси шайтон ин сирро аз куљо ёфт, ман њайрон. *** Барои сайругашт баромадан овоз доданд. Њама аз љо бархост. Ба долон баромада саф кашиданд. Сипас бо амри посбон ба берун равон шуданд. - Ин ља њар рўз прагулка мебароранд? - пурсид Раќќос. - Он љо чї? – ба љойи посух суол дод Шароф. - Мебаранд. - Тартиб бояд дар њама љо як хел бошад. Навомадањо барои дидани берун он ќадар њавас надоштанд. Ба атроф бе тафовут нигариста, њама дар назарашон якранг буд. Домулло ва Шароф баръакс. Рўзи дароз дар њуљраи танги њавояш ифлос дамгир мешуданд. Дар берун нигоњашон ба атроф бо њавас буд. Хусусан домулло. Њарчанд кирои тамошо надошт берун. Биноњои калону дилгир ињота кардааст, майдончаи сайругаштро. Вале худро чун мурѓи аз ќафас рањоёфта мепиндоштанд, њар ду. Шароф сархам андешаманд ќадам мезад. Гўё наќша мекашид. дар

сар масъалаи чигилеро њал дошт. Домулло бошад, ба осмон менигарист. Дар фазо селаи фароштурукњо берабт парвоз дошт. Мањз парвози онњо ба худ мекашид диќќати ўро. На дар сояи девор, балки зери нурњои хуршед дастонро болои чашм лапар карда, фароштурукњоро назора дошт. Гўё њисобашон мекард. Сайругашт анљом ёфт. Њангоме ба њуљра баргаштанд, се нафари дигарро он љо диданд. Ду наврас ва як калонсол. - Главарако! – нидо карда калонсоли навомада ва худро ба оѓўши Шароф партофт. - Э-њњ-е, Мужик! – Шароф низ хушњол гашту сахт ба оѓўш гирифт навомадаро. – Рафтем, гузашта шину гап зан. Шамоли куљоњо парронд? Наврасон дањ – дувоздањсола ба назар мерасиданд. Њини рўйи катњо нишастан Раќќос ба онњо зењн монду пас гуфт: - Ин ља дедсадай – чї? - Чї ѓуд – ѓуд дорї Раќќос? – ѓурунгид Шароф. - Нигоњ кун, акай Шароф. Кудако ин ља чї мекован? -Эњ Раќќос, Раќќос. Нафањмидї? - О, ай куљо фањмум?.. - Ту фаќа як кора медонї. - Чї кора, ака? - Аз думи занако давидана. Хуб давидию ба ин љо расидї. - Давидани ма ба кудако чї алоќа дора? - Кўдакони бисёрро дар сизо як љо нигоњ доштан хуб нест. - Чиба? - Ту баринњо миёнашон бисёр. Даррав чашм ало мекунанд. - Шухї накун, акай Шароф. - Ин корњоро бисёр дидаам, додар. Ё гапам нодуруст Мужик.? - Главарако дуруст мегўянд. – овоз дод Мужик. – Байни наврасон кўрдилаш бисёр. Корњое мекунанд, ки калонсолон сарфањм намераванд. - Ин корњо давраи союз њам бисёр буд. Мисли њозира бисёр ваќт бачањоро байни калонсолон таќсим мекарданд.

(Идома дорад…) Толибшоњи Давлат

«Шумо мумкин аст битавонед гулеро зери по лагадмол кунед, аммо мањол аст битавонед атри онро дар фазо мањв созед.»

(Вултер)


14

ганљина

№25 (110)

НОМНОМАИ ЊАМПАЙКАРЊО (ДУГОНИКЊО) Номномањои мунташираи чињил соли ахир дар Тољикистон (хоњ аз мураттибони тољик ва хоњ бозчопи номномањои эронї) асосан номњои мардона ва занонаро дарбар гирифтаанд. Ин маљмўањо дар роњи ба маънои аслї аз хасу хошок пок намудани захираи номњои тољикї хидмати арзанда карданд. Вале, ба назари инљониб, њамаи ин китобњо як камбуд доранд. Мураттибони мўњтарам номгузорї ба њампайкарњо (дугоник, сегоник, чоргоник)-ро фаромўш кардаанд ва мардум навад дар сад ба фарзандони худ то имрўз ба љуз Њасану Њусейн, Тоњиру Зуњро, Фотимаю Зањро номњои дигар намегузоранд, њол он ки ганљинаи беш аз њазорсолаи номњои форсї-тољикї пур аз номњои зебо, фарањфизо ва ѓуруру ифтихорбарангез мебошад.Дар ин мухтасар кўшиш карда шуд аз номномањои дастрас ва фарњангњои куњану муосир интихобан як даста номњои њампайкарњо барои мардум пешкаш карда шавад. Агар хонандагони муњтарам таваљљуњ ва њавсала кунанд, метавонанд ин кори хайрро идома бидињанд. нўшу Анўшак (мардона-занона) А растую Парасту (м-з) Арванду Исфанд (мардона-мардона) Ардавону Артавазд (м-м) Ардою Аршо (м-м) Ардоду Арток (м-м) Аржангу Њушанг (м-м) Аршаку Афшин (м-м) Арљманду Астуванд (м-м) Аскару Афсар (м-м) Афсонаю Афсун (занона-занона) Ашкону Кўшон (м-м) Ањуману Бањман (м-м) абраку Бабрина (м-з) азморою Разморо (з-з) Барзому Барзин (м-м) Бармаку Бобак (м-м) Бастому Бастур (м-м) Бењбуду Бењдод (м-м) Бењзоду Бењдин (м-м) Бомшоду Комшод (м-м) Бостону Достон (м-м) Бохтару Ховар (м-м) Бундору Буншод (м-м) Бўстону Гулистон (м-з) андою Васто (з-м) ахшону Рахшон (м-з) Висаю Ромин (м-з) Ведою Висто (м-м) итою Рито (з-з) улгулу Гулгун (з-з) Гулруху Гулчењр (з-з) Гулшеру Гулрез (м-з) Гурдону Гурдия (м-з) Гўёю Пўё (м-м) алеру Диловар (м-м) илбару Дилдор (з-м) Додору Бедор (м-м) Довару Бовар (м-м) Доною Тавоно (м-м) Дорою Дебо (м-з) олаю Лола (з-з)

Т

Ф

Б

В Г

Д

Жанду Зандина (м-з) З ардушту Ардушт (м-м) Зарину Симин (з-з)

Зарнигору Зарнисор (з-з) Зангинаю Шангина (з-з) Зарнўшу Заргун (м-з) Зармењру Заршед (м-м) Зармику Зармия (м-з)

Пешравї

Ситою Чисто (з-з) Сомону Сосон (м-м) Суману Савсан (з-з) Сурушу Куруш (м-м) Суѓдону Суѓдия (м-з) ансару Таштар (з-м) ањмону Тањмина (м-з) Тобишу Тобон (з-з) Турону Пирон (м-м) арању Фарњат (з-м) арвару Фарњуш (м-м) Фарзоду Фардод (м-м) Фарзону Фарзин (м-м) Фаридуну Фарида (м-з) Фарноку Фаронак (м-з) Фикрату Фитрат (м-м) удойдоду Худойбахш (м-м) урраму Хуљаста (м-з) Хурдоду Хурзод (м-з) Хуршеду Љамшед (м-м) обуку Чолок (м-м) омаю Чакома (з-з) ањболу Шањбоз (м-м) ањлою Шифо (з-з) Шераку Шируя (м-з) Шеру Шамшер (м-м) Шикебою Шукуфо (з-з) Ширбоную Шакарбону (з-з) Ширину Шиво (з-з) Ширину Нўшин (з-з) Шопуру Шоњон (м-м) Шумону Њумон (м-м) умою Њумоюн (з-м) ушёру Бедор (м-м) ањрамону Пањлавон (м-м) атраю Чашма (з-з)

Х

Ч Ш Заршою Зарбону (м-з) Зебою Фиребо (з-з) Зодону Шодон (м-м) авкабу Кавсар (м-м) айњону Шодон Каюмарсу Каюмењр (м-з) Каёнушу Диёнуш (м-м) Ковусу Комус (м-м) Комбизу Комвар (м-м) Комёбу Комёр (м-м) Комрону Шодмон (м-м) Коруну Коран (м-м) Кўшою Нўшо (м-з) айлою Шањло (з-з)

К

Л аздаку Маздо (м-м) М ашою Машиёна (м-м) Миною Минў (з-м)

Митою Митрон (з-м) Мењрбону Шањрбон (м-м) Мењрбоную Шањрбону (з-з) аврўзу Навбањор (м-з) имою Симо (м-з)

Н

Нозбоную Ноздона (з-з) бгину Обтин (з-м) зару Озарм (м-м) Озарбоду Озарбон (м-м) Озодаю Нажода (з-з) Орашу Оршо (м-м) Оростаю Пироста (з-з)

О

аймону Пайѓом (м-м) П аймонаю Парвона (з-з) Пилзўру Пилтан (м-м) ањбару Сарвар (м-м) Р ому Сом (м-м) Рудобаю Судоба (з-з) Рустаму Суњроб (м-м) амаку Сиёмак (м-м) апедаю Падида (з-з) Сарбозу Сарфароз (м-м) Сарву Сада (з-з) Сардору Саркор (м-м) Сароњангу Шабоњанг (м-з) Сафдару Ахтар Сафою Сабо (м-з)

С

Њ Ќ амсуру Љамњур (м-м) Љураку (м-м) Ѓ гонаюЃуриён Якдона (з-з) Я здоду Яздон (м-м) Яшмаю Яшта (з-з) Яштою Ясно (м-м) Яштару Яштия (м-з) раљу Тураљ (м-м)

Э

Љопон дар Вени Панљакент мактаб сохт!

Рўзи 25 июни соли 2013 маросими анљом ёфтани «Лоињаи сохтмони мактаби миёнаи №51 дар љамоати Ворўи ноњияи Панљакент» дар ќишлоќи Вени љамоати Ворўи ноњияи Панљакент баргузор шуд.

т

авре аз сафорати Љопон дар Тољикистон хабар доданд, лоињаи мазкур аз љониби њукумати Љопон дар чањорчўбаи кўмакњои бебозгашти лоињањои амнияти башарї барои бахши аъзами ањолї бо маблаѓи 111,820 доллари ИМА дастгирї гашт. Дар маросими анљоми лоиња Такааки Коматсу, котиби сеюми сафорати Љопон дар Тољикистон ва Мањбуба Гадоева, муовини раиси ноњияи Панљакент ширкат варзида, толибилмон ва кулли маъмурияти мактабро бо ин маросим табрик намуданд. Мактаби мазкур соли 1985 сохта шуда, тайи заминларзаи шадид соли 2006 нисбатан хароб гардид. Аз он ваќт инљониб хонандагон маљбуран дар мадрасаи њамсоя тањсилро идома медоданд. Бинобар сабаби корношоям гаштани таљњизоти омўзишї, аз љумлаи мизу курсї ва тахтасинфњо ва бар замми ин камбуди љой дар масљид, аксари хонандагони ин мавзеъ дигар

њељ имкони мактабравї надоштанд. Тавассути лоињаи мазкур бинои нави омўзишї бо 6 синфхона сохта шуд. Бо сањми Вазорати маорифи Тољикистон таљњизоти нави омўзишї, ба мисли мизу курсї ва тахтањои синфї насб шуд. Бо бинои нав ва таљњизоти омўзишї, мактаби мазкур њоло имкони омўзиши 240 талабаро аз ќишлоќи Вен ва мањалњои гирду атрофи он пайдо намуд. Кўмакњои бебозгашти лоињањои амнияти башарї барои бахши аъзами ањолї ба њокимиятњои мањаллї, созмонњои ѓайридавлатї, соњањои маориф ва тандурустии мамлакатњои рў ба тараќќї расонида мешавад. Лоињањои амнияти башарї дар бахши аъзами ањолї 301 лоињаро ба маблаѓи умумии $23.2 миллион доллари ИМА дар Тољикистон амалї намудааст.

Гирдоваранда Бањриддини ЉЎЁ


№25 (110)

њалталаб

15


16

оина

№25 (110)

тољикдухтар

Русияро тасхир кард!? Дар давраи аввали озмун, ки дар он таќрибан њазор нафар духтарон аз гўшаву канори Русия ширкат карда буданд, ў аз њама бештар – таќрибан 3 њазор раъй - гирифта буд. Дар сўњбат бо Озодї Нисо Муборакшоева гуфт, ки ў дар шањри Душанбе ба дунё омадааст, аммо љанги шањрвандї хонаводаашонро маљбур сохт, ки аввал ба Чкаловск ва баъдан ба Маскав кўч бандад.

«Ман дар шањри Чкаловск бори аввал ба мактаб рафтам, аммо мактаби миёнаро дар Маскав хатм кардам,” - мегўяд Нисо. Ў њоло дар Донишгоњи иќтисодии ба номи Плеханов тањсил мекунад, вале мегўяд, ки тањсил ва ширкат дар намоишњои мўд барояш сангин аст ва шояд тањсилро аз ин ба баъд дар бахши шабона идома дињад. Баъд аз хатми мактаб Нисо чанд муддат дар гурўњи маъруфи “Тодес”- и Алла Духова њам раќс кардааст. Нисо мегўяд, ки ў аз ин пеш њам дар озмунњои зебої ширкат доштааст: “Ман дар озмуни “Зебосанами Университет” ва “Зебосанами Асимол” ширкат доштам. Дар озмуни давидан бо пошнаи баланд аз њама бењтар њунарнамої кардам. Ман њамчунин дар филмњои тарѓиботї иштирок мекунам.” Аз Нисо суол кардем, ки чї гуна ба озмуни Russian Beauty роњ ёфт? Ў посух дод, ки барои ин фаќат хоњиши ширкат дар

озмун кофї буд: “Кастинг ё интихоби номзадњоро баргузор карданд ва онњо мутањайир шуданд, ки духтаре аз Тољикистон бо чунин симои ѓайримуќаррарї дар озмун ширкат мекунад. Ман ба озмун мањз ба он хотир рафтам, ки чї гуна зебо будани духтарони тољикро намоиш дињам, зеро бисёрињо тољикдухтарњоро “музофотї” мехонанд, вале ман мехоњам собит кунам, ки онњо духтарони замонавиянд ва метавонанд худро муаррифї кунанд. Онњо маро билофосила дар кастинг интихоб карданд ва аз байни сад нафар аввалин шуда аз имтињонашон гузаштам. То њол њамагї 11 духтарро интихоб кардаанд. Чун тобистон аст ва мардум аз пайи дамгириянд, баргузории даври дуюми кастингро ба тирамоњ вогузоштанд. Даври нињоии озмун дар чанд марњала мегузарад ва њар марњала аз аксгирї, навор ва реклама иборат хоњад буд. Барои ширкат дар њар давра иштирочиён хол мегиранд ва касе пирўз хоњад, ки дар њама марњалањо аз њама бењтар буд. Муњимтар аз њама, пуштибонии мухлисон њам зарур аст.” Мухлисон метавонанд ба ширкаткунандагони Russian Beauty дар торнамои расмии озмун раъй дињанд. То њол дар озмун духтаре бо номи Екатерина ва Нисо пешсафанд. Дар шарњњо дар ин сомона назарњои гуногун нашр мешаванд ва Нисо мегўяд, њатто нафаре навиш-

та буд, ки бо ширкаташ дар ин озмун Тољикистону тољикдухтарњоро шарманда мекунад. Ба гуфтаи зебосанами тољик, ў ин гуна назарњоро нодида мегирад, зеро кори баде анљом надодааст ва мехоњад зебоии тољикњоро тарѓиб кунад. Нисо мехоњад Тољикистонро дар озмунњои байнулмилалии зебої, аз љумла, дар озмуни “Зебосанами Осиё” низ муаррифї кунад. “Бори ахир ман ду сол пеш дар Тољикистон будам, ватанамро беандоза дўст медорам, дар он љо хешовандони зиёд дорем, аз ин рў агар дар Тољикистон озмуни зебосанам ташкил шавад, ширкат хоњам кард,» мегўяд Нисо. Ў меафзояд, ки баъд аз хатми донишгоњ мехоњад ба њайси тарљумони забонњои англисиву испанї кор кунад. Вале аз ширкат озмунњои зебої њам даст бардоштанї нест.

Ин чењраи зебои ту, рашки бутони озарї Њарчанд васфат мекунам, лекин аз он болотарї!!!

Овах №25  

Овоза ва Хакикат