Page 1

AFRIKAANS

OOS VRYSTAAT KAAP BEHEREND EIENDOMS BEPERK Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika. Registrasie nommer: 1999/004070/07 ("OVK Beherend")

ENGLISH

SUIDWES BEHEREND (RF) EIENDOMS BEPERK Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika. Registrasie nommer 1998/007242/07 ("Suidwes")

OOS VRYSTAAT KAAP HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED Incorporated in the Republic of South Africa Registration number: 1999/004070/07 ("OVK Holdings")

SUIDWES HOLDINGS (RF) PROPRIETARY LIMITED Incorporated in the Republic of South Africa Registration Number: 1998/007242/07 ("Suidwes")

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BEPERK Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika. Registrasie nommer: 1999/004069/06 ("OVK Bedryf")

OOS VRYSTAAT KAAP OPERATIONS LIMITED Incorporated in the Republic of South Africa Registration number: 1999/004069/06 ("OVK Operations")

GESAMENTLIKE OMSIGTIGHEIDSAANKONDIGING

JOINT CAUTIONARY ANNOUNCEMENT

Aandeelhouers word hiermee in kennis gestel dat OVK Bedryf, OVK Beherend en Suidwes begin het met onderhandelinge wat, indien suksesvol afgehandel, die waardes van die onderskeie maatskappye se aandele wesenlik mag beïnvloed.

Shareholders are advised that OVK Operations, OVK Holdings and Suidwes have commenced negotiations, which if successfully concluded, may have a material effect on the price of each of the Companies’ securities.

Die aandeelhouers van die onderskeie maatskappye word vervolgens aangeraai om omsigtig handel te dryf met die onderskeie maatskappye se aandele tot ‘n verdere aankondiging gemaak word of hierdie omsigtigheidsaankondiging onttrek word.

Accordingly, shareholders of each of the companies are advised to exercise caution when dealing in any of the companies’ securities until a further more detailed announcement is made or this joint cautionary announcement is withdrawn.

In opdrag van die onderskeie rade.

By order of the boards.

Vir enige navrae kontak:

For enquiries please contact:

Ladybrand

Leeudoringstad

Ladybrand

Leeudoringstad

Dirk du Plessis

Derek Linde

Dirk du Plessis

Derek Linde

Tel:

051 923 4516

Tel:

018 581 1022

Tel:

051 923 4516

Tel:

018 581 1022

Sel:

082 772 3228

Sel:

082 526 0995

Cell:

082 772 3228

Cell:

082 526 0995

E-pos: dirkdp@ovk.co.za

E-pos: derekl@suidwes.co.za

Email: dirkdp@ovk.co.za

Email: derekl@suidwes.co.za

Regsadviseur vir OVK Beherend en OVK Bedryf.

Regsadviseur vir Suidwes.

Legal Advisor for OVK Holdings and OVK Operations.

Legal Advisor for Suidwes.

Gesamentlike Regsadviseur: White & Case SA

Joint Legal Advisor: White & Case SA

Profile for OVK Groep

Gesamentlike Omsigtigingsverklaring  

OVK & Suidwes

Gesamentlike Omsigtigingsverklaring  

OVK & Suidwes

Profile for ovk_group