Page 1

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - 1

Bezoek onze website: www.gblochem.nl voor het complete verkiezingsprogramma


2 - Gemeenteraadsverkiezingen 2014

GemeenteBelangen Lochem: lokaal en onafhankelijk! Op 19 maart kunt u als stemgerechtigde inwoner van de gemeente Lochem gebruik maken van uw stemrecht. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om

hierbij

de

kieslijst

van

GemeenteBelangen (GB) Lochem te presenteren. GB Lochem is

onafhankelijk van de landelijke

Kiezen of delen

partijen. Gedreven zet ik me in

Ook GB Lochem moet keuzes maken en heeft zich

tijd van bezuinigen noodzakelijk, om de gemeente

voor de belangen van de inwoners

vooral gericht op de wensen uit de gemeenschap. En

ook in de toekomst levensvatbaar te houden. Voor

van onze gemeente. Mijn insteek

wil die vertalen naar de onafhankelijke en bindende

stabiliteit in werkgelegenheid is de ontwikkeling

daarbij: beleidszaken praktisch en

rol die GB in de gemeenteraad wil vervullen. GB wordt

van het bedrijvenpark Stijgoord en industrieterrein

nuchter

Daarom

niet gehinderd door de visie van landelijke partijen,

Diekink in Lochem en kleinschalige bedrijven-

hoop ik van harte dat GB Lochem,

maar is niet zo naïef om te denken dat de landelijke

terreinen nabij de overige kernen een must.

met ondersteuning van andere

politiek geen invloed heeft op onze gemeente. In de

Stilstand is achteruitgang.

partijen, het beleid kan uitdragen

komende jaren krijgen we de consequenties te zien

dat wij voor ogen hebben. Poli-

van het doorschuiven van belangrijke en invloedrijke

tieke principes zijn mooi, maar

taken vanuit de centrale overheid naar de locale

gemeentelijke belangen liggen

politiek. Een strak financieel beleid is daarbij nood-

vaak anders. Vandaar dat een

zakelijk.

een lokale politieke organisatie,

beoordelen.

“GB richt zich op wensen uit de gemeenschap” GB streeft er naar om een beter ondernemers-

sterk GB belangrijk is voor de gemeente Lochem. We zijn bij-

We leven wonen en werken in een prachtige

klimaat te realiseren in de binnenstad van Lochem,

zonder trots op de kieslijst waar-

gemeente, met krachtige kernen en belangrijke

om zo de leegstand tegen te gaan. En is tevens

mee we de verkiezingen 2014

agrarische en industriële bedrijven. Dit schept veel

voorstander van het oprichten van een ondernemers-

in gaan. Trots op 20 prachtige

werkgelegenheid. Het buitengebied biedt vele

fonds en steunt nieuwe initiatieven.

kandidaten; gezichten bij u uit de

kansen voor de vestiging en ontwikkeling van

buurt. Zij vormen de rode draad

kleine bedrijven. GB wil hiervoor meer ruimte in vrij-

door deze verkiezingskrant!

gekomen agrarische gebouwen, zonder dat dit ten

Marja Eggink-Meuleman

koste gaat van omliggende agrarische bedrijven

Lijsttrekker GB Lochem

en particulieren. De drijvende kracht achter een goede leefomgeving is het stimuleren en faciliteren van werk en werkgelegenheid. Investeren is ook in

Colofon GB Lochem verkiezingskrant Uitgever:

GemeenteBelangen (GB) Lochem

Eindredactie:

Bert Wesseldijk

Fotografie:

Arjan Gotink

Ontwerp:

Ovii Ontwerp, Lochem

Oplage:

15.000 exemplaren

Maart 2014: Ondanks de zorgvuldige samenstellling van deze krant stelt GB Lochem zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder schriftelijke

Plak de poster van GB Lochem

Maak hier een foto van en mail

De winnaars ontvangen

op uw raam. (te vinden

deze naar: info@gblochem.nl

een heerlijke taart

op de achterzijde

van een van

van deze krant)

de lokale bakkers.

toestemming van de uitgever.

Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op: info@gblochem.nl of volg ons op twitter & facebook: gblochem


Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - 3

Annie Visschers-Markerink (54), Lochem ‘Ik ben raadslid geweest in 3 verschillende gemeenten, waarvan de laatste 4 jaar in Lochem. De twee grootste kernwaarden voor onze gemeente zijn volgens mij werken en wonen, waarbij mobiliteit essentieel is. Ik ben gefotografeerd bij de Lochemse brug, die volgens Rijkswaterstaat een draagkracht heeft van 38 ton. In ogenschouw genomen dat de meeste vrachtauto’s meer dan 50 ton wegen, betekent dit dat niet alleen Lochem op slot zit, maar ook de Achterhoek en Twente. Gemeentebelangen pleit al sinds de jaren ‘80 voor een rondweg om Lochem, hetgeen door roeken wordt verhinderd. Komende raadsperiode moet aan deze onwenselijke situatie een einde komen!’

Marja EgginkMeuleman

Arjen Dieperink (51), Lochem

(53), Laren

‘Vanaf 2006 ben ik gemeenteraadslid voor GB. Werk

‘Samen met mijn man en zoon heb

dat ik kan doen met de steun van mijn vrouw Rosita en

ik een agrarische onderneming.

de kinderen Laura en Maarten. Mijn portefeuille kent een

Daarbij ben ik bestuurlijk actief,

grote variatie, met onder andere jeugd, gezin, ouderen-

onder andere voor GB. Vanuit

zorg, onderwijs, politie en brandweer. De laatste 4 jaar

die functie vind ik het belangrijk

heb ik me namens onze fractie ingezet voor de nieuw-

om werk en werkgelegenheid

bouw van de Prins Hendrik- en Propschool op het

te blijven faciliteren en inno-

Freddy van Ditshuizen

voormalige terrein van de Garve (zie foto). Goede

vatieve plannen zo min mogelijk

(43), Barchem

voorzieningen staan aan de basis van goed onderwijs.

te belemmeren. Want zonder

‘Naast mijn werkzaamheden bij een accountants-

Naast het doorspitten van veel lijvige dossiers loop ik

gezonde economie kunnen we

kantoor in Lochem ben ik sinds 2010 actief in de

graag rond op de werkvloer, om die ervaringen mee te

onze

Lochemse

laten wegen in de besluitvorming.’

voorzieningen

niet

in

gemeenteraad.

Mijn

aandachtspunten

stand houden. Werkgelegenheid

daarbij zijn financiën en verkeer. En mijn persoonlijke

is de beste sociale voorziening

motto: geen geld uitgeven dat er niet is. De afgelopen

die we kennen. Het zorgt niet

jaren zijn de financiële reserves van de gemeente

alleen

het

fors afgenomen, door te grote uitgaven van het

stimuleert ook consumptieve

college. Met deze foto in het buitengebied van

bestedingen en haalt mensen

Barchem wil ik aandacht vragen voor de bereikbaarheid

uit een sociaal isolement. Een

van inwoners en bedrijven. Het afwaarderen van

gezonde economie is de basis

asfaltwegen naar bijvoorbeeld zandwegen of karren-

voor goed wonen en leven in

sporen verslechterd die bereikbaarheid. Er zal dus

Lochem

naar andere manieren gezocht moeten worden om de

voor

en

inkomen,

werkgelegenheid

is de basis voor welvaart en

onderhoudskosten te beheersen.’

welzijn.’

Roel Blaauw (67), Gorssel ‘60% van de inwoners van de gemeente Lochem woont buiten de stad Lochem en 40% woont op meer dan 20 km van Lochem. Zonder adequaat openbaar vervoer. Deze inwoners mogen verwachten dat er evenredig veel aandacht is voor hun welzijn. Dat het gemeenteloket open blijft en dat er aandacht is voor veiligheid, verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en sociaal maatschappelijke voorzieningen binnen de kernen. De parkeerproblematiek in Gorssel rond het nieuwe museum verdient onmiddellijke aandacht, evenals de handhaving van de snelheidslimiet in de dorpskern en de toegangswegen. De prachtige dorpskern van Gorssel moet veilig blijven voor fietsers en wandelaars.’ Bezoek onze website: www.gblochem.nl voor het complete verkiezingsprogramma


4 - Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Bert Stok (68), Lochem ‘In 2005 ben ik als oud-bankier vanuit Amsterdam naar Lochem verhuisd, nadat ik in de jaren ’90 al had kennis gemaakt met deze stad er haar prachtige omgeving. Het openluchttheater van Lochem herinnert me aan mijn eigen ervaringen met amateurtoneel. Mijn keuze om in de locale politiek te stappen, komt voort uit mijn idee om niet alleen vanuit het publiek toe te kijken en de ontwikkeling van het politieke theater te bekritiseren. Maar er actief aan deel te nemen. Ik ben gehuwd, heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen. En veel van mijn vrije tijd besteed ik aan golfen, lezen en schilderen.’

Annalies Harenberg - van Hees

Jan Wesseldijk

(52), Gorssel

(53), Laren

‘Van origine ben ik klinisch chemisch analiste. Werk dat ik

‘Na 20 jaar te hebben gewerkt

15 jaar met veel plezier heb gedaan. Via een andere baan

bij LTO, werk ik sinds 2008 bij

ben ik weer terug gekeerd naar het laboratorium, maar nu

de gemeente Voorst. Ik ben

als laborante bij de trombosedienst. In mijn vrije tijd houd

geboren en voor het grootste

ik me druk bezig met de paarden. Ik geef les, jureer en ben

deel getogen in het buiten-

voorzitter van RV en PC Gorssel-Zutphen. Mijn aandachts-

gebied

een

gebieden zijn, natuurlijk niet geheel onverwacht, gezond-

steenworp afstand van Roo-

heidszorg, sport en toerisme. Vooral dat laatste is in mijn

winkel. Een van de onderdelen

beleving erg belangrijk, omdat de prachtige gemeente

van het mooie buitengebied

Lochem voor veel toeristen – zowel vakantiegangers als

van

dagjesmensen – op de kaart moet blijven staan.’

van

de

Laren,

op

gemeente

Lochem.

Het is een natuurterrein dat ’s

winters

dienst

doet

als

Gert-Jan de Ruiter (57), Eefde

ijsbaan. Een goed voorbeeld

‘Ik ben in 1956 geboren in Groningen en heb tot 1976

van

IJs-

in Assen gewoond. Daarna ben ik naar Zutphen verhuisd

wordt

en in 1986 naar Eefde. In 1994 ben ik betrokken geraakt

zeer

bij de locale politiek (gemeente Gorssel). Mijn fotoplek

Gezamenlijke

betreft de sluizen bij Eefde, vanwege mijn opleiding en

inzet levert hier een fantastisch

vanwege het feit dat hier in de toekomst grote

resultaat voor de schaatssport

ontwikkelingen gaan plaatsvinden, die ook van belang

in de wijde omgeving en voor

zijn voor Eefde. Na het behalen van mijn HBO-opleiding

een mooi buitengebied. De basis

civiele techniek ben ik sinds 1991 werkzaam bij de

voor een goed functionerende

gemeentelijke overheid, met name op het gebied van

gemeenschap.’

milieu;

multifunctionaliteit.

vereniging gekenmerkt actief

Roowinkel door

bestuur.

een

bodemvervuiling

en

milieuplanologie

met

betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen.’

André Oudenampsen (41), Lochem ‘Ik ben 41 jaar geleden geboren op het landgoed Verwolde en woon nu met mijn vrouw Berna en 3 kinderen in het prachtige Nettelhorst. Waar we samen met veel passie en plezier een melkveebedrijf runnen. Daarnaast ben ik voorzitter van de Vereniging Landbouw Voorlichting Lochem-Gorssel. Een erg actieve club, verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten over actuele zaken in de landbouw. De Daltonschool in Nettelhorst is een belangrijk centraal punt voor onze buurtschap. Er zijn veel activiteiten in en om de school, zoals paasvuur, kerstmusical en het school- en volksfeest, met 6-kamp. Dit soort scholen moeten we koesteren.’ Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op: info@gblochem.nl of volg ons op twitter & facebook: gblochem


Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - 5

Dinand Wichers (45), Laren ‘Mijn keuze voor deze fotoplek was snel gemaakt! Ik voel me namelijk zeer betrokken bij voetbalvereniging Witkampers. Als (oud)speler, jeugdsecretaris, (assistent)scheidsrechter, of in welke andere hoedanigheid dan ook. Daarbij vind ik sporten erg belangrijk. Door te sporten ontspan je jezelf. Het is goed voor zowel de fysieke als de mentale gesteldheid. GB stimuleert jong en oud om via sport en verenigingsleven tot een verdere sociale ontplooiing te komen. En dat vind ik erg goed. Ik kom vaak bij sportaccommodaties en zie hoeveel plezier mensen beleven aan het sporten. De bedrijvigheid op de velden zou ik absoluut nooit willen missen!’

Henk Smelt (64), Lochem ‘In 1950 ben ik geboren en in 1977 naar Lochem verhuisd. Lochem lag vroeger redelijk centraal in het gebied van

Jan Truin

Coberco, vandaar. De laatste jaren van mijn werkzame

(60), Almen

leven was ik directielid van de boter- en melkpoeder-

‘Naast mijn werkzaamheden bij

bedrijven van nu Friesland/Campina. Daartoe hoorde ook

de Rabobank ben ik actief en

de fabriek op deze foto. Wonen en werken zijn naar mijn

passief

mening de belangrijkste fundamenten van de gemeente

onze vereniging in Almen. Mijn

Lochem, om de gemeente leefbaar en financieel gezond

credo is: samen bereik je meer

Herbert Langeler (48), Lochem

te houden. We zullen in Lochem wel zuinig moeten

dan alleen. Dat geldt voor mijn

omgaan met de centen en niet teveel investeren in grote

werk, voor mijn favoriete sport

gebouwen. Ook het realiseren van een goede rondweg is

voetbal en voor de politiek.

‘Mijn vrouw Gera en ik hebben een zoon van 17. En

voor Lochem van groot belang.’

Gemeentebelangen (GB) gelooft

voetballiefhebber

bij

samen voeren we een melkveebedrijf op het landgoed

in die gezamenlijk kracht, net als

Ampsen. Daar heb ik ook mijn fotoplek gekozen. Om te

de inwoners van Almen. Dankzij

laten zien dat landbouw ook goed past in de natuurlijke

hun gezamenlijke inzet is de

omgeving van een landgoed. Ik vind een vitaal buiten-

eerste

gebied erg belangrijk en dat kan alleen met voldoende

clustering en de terugkeer van

ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. Dat

een supermarkt gerealiseerd.

geldt overigens voor alle sectoren binnen de landbouw.

GB beseft dat leefbaarheid in de

Daarnaast moeten er voldoende andere economische

kernen erg belangrijk is. In het

activiteiten kunnen plaatsvinden in het buitengebied.

verkiezingsprogramma

Bijvoorbeeld in oude bedrijfsgebouwen. Alleen zo kunnen

dat duidelijk verwoord. Daarom

we ons mooie platteland leefbaar houden.’

stem ik GB. U toch ook!’

Rietje Dommerholt - Rietman (60), Epse ‘Mijn man Henk en ik hebben samen 2 dochters en 4 kleinkinderen. We wonen 38 jaar in Epse en ik doe al jarenlang vrijwilligerswerk voor de samenleving van ons dorp. Door de veranderende relatie tussen samenleving en overheid (burgerparticipatie) wordt “noaberschap” steeds belangrijker, om het wonen en leven aangenamer te maken. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen deze verbindingen. Het nieuwbouwplan Waterdijk West (fotoplek) is van belang voor de uitbreiding van het dorp Epse, voor het in stand houden van winkels, de school en het verenigingsleven. En zeker ook voor de moderne “noaberschap” in de kleine gemeenschap Epse. Stilstand is immers achteruitgang.’ Bezoek onze website: www.gblochem.nl voor het complete verkiezingsprogramma

fase

van

de

sport-

wordt


6 - Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Rondweg snel realiseren Een mooi voorbeeld waartoe burgerparticipatie kan leiden: het Kulturhus in Laren.

GB vindt dat het buitengebied goed ontsloten en bereikbaar moet blijven

Burgerparticipatie een kernthema van GB

voor alle verkeer. En dat er een een-

Veel activiteiten van verenigingen en instellingen zijn

De aankomende overheveling van zorgtaken door de

realisatie van de rondweg N346. Dit

mogelijk dankzij de inzet van vele honderden vrijwilli-

landelijke overheid naar gemeenten gaat gepaard met

moet in de komende raadsperiode

gers. De gemeentelijke taken zullen in de komende ja-

een lager budget voor deze taken. Er zal daarom een

gebeuren. Vanwege de onderhouds-

ren uitgebreid worden en er zal in toenemende mate

groter beroep worden gedaan op vrijwilligers. GB wil

toestand van de smalle Lochemse

een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Met een

voorkomen dat gespecialiseerde taken door niet op-

brug en de grote economische

mooi woord ook wel burgerparticipatie genoemd. GB

geleide dienstverleners moeten worden uitgevoerd.

belangen voor de gemeente Lochem

wil vrijwilligers en verenigingen blijven ondersteunen door initiatieven te faciliteren. De sleutel voor het verder ontwikkelen van een goede en leefbare samenleving ligt vooral in de toename van burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Een kernthema van GB!

“GB wil de toekomst van de jeugd in Lochem laten afspelen�

duidig beleid komt ten aanzien van 60km-zones buiten de bebouwde kom. Ook erg belangrijk vindt GB de

en de hele regio is een goede rondweg N346 een absolute must!

GB wil dat de doelstellingen van het jeugdbeleid Door een duidelijke communicatie met de burgers wil

nadrukkelijk doelgericht blijven. Ook de jeugd kan bij

GB prikkels afgeven om bijdragen daartoe te leveren.

de ontwikkeling van vele projecten worden betrokken.

GB vindt dat dorpsraden en dorpshuizen de sociale

GB vindt dat er te weinig aandacht is om de jeugd op

cohesie binnen de kernen verstevigen. Een reĂŤel

jonge leeftijd te betrekken bij de participatie in de

en goed doordacht plan voor een dorpshuis, dat

leefomgeving en wil nadrukkelijker samenwerken

gedragen wordt door de inwoners en andere belang-

met scholen en jeugdorganisaties. GB wil de toekomst

hebbenden, kan op de volle steun van GB rekenen.

van de jeugd in Lochem laten afspelen.

Inzet voor betaalbaar wonen De vergrijzing zal in de komende jaren toenemen en daarmee breidt de vraag naar wonen en zorg in de kernen uit. GB wil waarborgen verstrekken voor nieuwe initiatieven op dat terrein. Jonge gezinnen zullen zich vestigen op plekken waar werkgelegenheid voor handen is en waar adequate woonvoorzieningen zijn te vinden. GB zet zich ervoor in om bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden te streven naar clustering van betaalbare huur- en starterswoningen in of aan de kernen. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op: info@gblochem.nl of volg ons op twitter & facebook: gblochem


Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - 7

Bert Wesseldijk (48), Laren‘ ‘Samen met mijn vrouw Diana en onze zoons Frank, Ruben, Bart en Luuk woon ik in Laren. Een mooi dorp met veel gedreven ondernemers en een bloeiend verenigingsleven. Deze kleurrijke (door vrijwilligers gemaakte) handwijzer bij de basisscholen draagt voor mij veel symboliek. Ik hecht veel waarde aan goed onderwijs in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Ook vind ik dat er meer aandacht en waardering moet zijn voor de talrijke vrijwilligers bij sportverenigingen, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties, ons prachtige zwembad etc. Ook vanuit de gemeente Lochem. Al deze harde werkers vormen namelijk het onmisbare cement binnen onze maatschappij. De samenleving maken we samen!’

Gera Heijink - Hoentjen (55), Exel ‘Mijn man Wim en ik hebben 4 kinderen en runnen samen (met 2 zoons) een melkveebedrijf in het buitengebied van

Alex Welbergen (50), Barchem

Exel. Daarnaast ben bestuurslid voor GB. Voor mij is de leefbaarheid van het platteland een heel belangrijk item.

‘In 2008 zijn we gestopt met

Om dat te bereiken is een goed onderhouden wegennet

ons pluimveebedrijf en ik werk

essentieel. En het is noodzakelijk dat er genoeg woningen

momenteel als adviseur voor

zijn, ook voor onze jongeren, zodat ze niet wegtrekken

een stalinstallateur voor pluim-

naar elders. De school in Exel moest helaas dicht, maar

vee, waarvoor ik veel reis. Wij –

door bij de FAB clustering van Exel ook het voormalige

kinderen Lynn, Tess en Luc en ik –

Annemarie EsselinkScholten (54), Barchem

wonen in het buitengebied van

‘Na mijn opleiding ben ik 9 jaar werkzaam geweest als

Barchem. En ik vind dat kleine

assistent-accountant in Doetinchem en Lochem. Samen

ondernemers in een kern als

met mijn man en zoon hebben we een melkveebedrijf

Barchem

bestaansrecht

in Nettelhorst. Daarnaast speel ik volleybal en heb ik

moeten blijven houden. Anders

altijd veel vrijwilligers- en bestuurswerk gedaan. Momen-

loopt het dorp leeg. De school

teel nog als bestuurslid van Centraal Bestuur Barchem

en het verenigingsleven spelen

en als penningmeester van Vereniging Dorpshuis

daarbij ook een grote rol. Het

’t Onderschoer. Het is werk dat ik met veel plezier doe,

initiatief Barchem Centraal geeft

omringt door een enthousiast team van bestuursleden

aan dat men Barchem graag

en personeel. En door de vele mensen die ’t Onderschoer

leefbaar wil houden. Daaraan wil

aandoen voor sport, cultuur of sociale ontmoetingen. Door

ik graag mijn steentje bijdragen,

gezamenlijke inspanning kan het dorpshuis het actieve

in welke vorm dan ook.’

hart van Barchem blijven.’

mijn vrouw Angelique, onze

hun

schoolterrein te betrekken, kunnen hier voldoende woningen worden gebouwd.’

Jan Visschers (45), Barchem ‘Mijn vrouw Willy en ik hebben 2 kinderen. Tijmen speelt voetbal en Mayke is bij gym, volleybal en muziek. We prijzen ons gelukkig dat in Barchem alle voorzieningen aanwezig zijn om deze activiteiten binnen minimale reisafstand te kunnen uitvoeren. Inclusief een basisschool. Voorwaarde voor het in standhouden van deze voorzieningen, is het verhogen van het aantal jonge gezinnen. We zijn in 1997 in de nieuwbouwwijk Eekvenne komen wonen. En ik heb geteld dat er in de 10 jaar daarna in onze straat 35 kinderen zijn geboren. Op het aantal inwoners van Barchem is dat veel. Het geeft aan dat nieuwbouw zorgt voor leefbaarheid.’ Bezoek onze website: www.gblochem.nl voor het complete verkiezingsprogramma


8 - Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op: info@gblochem.nl of volg ons op twitter & facebook: gblochem

Gemeente Belangen Lochem  

Verkiezingskrant Gemeente Belangen Lochem