Page 1

Què unitats li segueixen al Terabyte? Quines són les seues equivalències? Un petabyte (Pb) = 1024 terabytes (Tb). Un exabyte (Eb) = 1024 petabytes (Pb). Un zettabyte (Zb) = 1024 exabytes (Eb). Un yottabyte (Yb) = 1024 zettabytes (Zb)

Àmplia la taula d'equivalències amb més unitats i la correspondència amb les unitats més xicotetes, és a dir, el més completa possible. Recorda donar-li format a la taula abans de copiar-la a l'entrada. Nombre Bytes Kilo mega Giga Tera Peta Exa Zetta yotta

Abrev. B K M G T P E Z y

Factor Binario 20 = 1 210 = 1024 220 = 1 048 576 230 = 1 073 741 824 240 = 1 099 511 627 776 250 = 1 125 899 906 842 624 260 = 1 152 921 504 606 846 976 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

Unidad

SI 100 = 1 103 = 1000 106 = 1 000 000 109 = 1 000 000 000 1012 = 1 000 000 000 000 1015 = 1 000 000 000 000 000 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000

Equivalencia 1 byte 1 kilobyte 1 Megabyte 1 Gigabyte 1 terabyte 1 Petabyte 1 exabyte 1 zettabyte 1 yottabyte

8 bits 1024 Bytes 1024 Kilobytes 1024 Megabytes 1024 Gigabytes 1024 Terabytes 1024 Petabytes 1024 Exabytes 1024 Zettabytes

Bytes  

ºaodubvaÞºosdñuvj

Bytes  

ºaodubvaÞºosdñuvj