Page 1

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel! februari 2011


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

februari 2011


Colofon Datum februari 2011 Oplage 600 Uitgave provincie Overijssel Teksten en coรถrdinatie Bind | Interactieve communicatie, Zwolle Fotografie/Illustraties Raymond van Olphen, Zwolle Job Boersma, Zwolle Jos Tielbeke (foto Overkampsweg Raalte) Vormgeving Meindertsma Reclame, Zwolle Druk Molenberg Media B.V., Zwolle Inlichtingen bij Linda Huibers Telefoon 038 499 87 44 Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl

2

Investeren met Gemeenten 2011


Inhoudsopgave Voorwoord

4

Projecten per gemeente

6

Almelo

6

Borne

10

Dalfsen

14

Deventer

16

Dinkelland

20

Enschede

24

Haaksbergen

28

Hardenberg

32

Hellendoorn

34

Hengelo

36

Hof van Twente

40

Kampen

44

Losser

46

Oldenzaal

48

Olst-Wijhe

50

Ommen

52

Raalte

54

Rijssen-Holten

58

Staphorst

62

Steenwijkerland

64

Tubbergen

68

Twenterand

70

Wierden

74

Zwartewaterland

76

Zwolle

78

1

Het maximale bedrag dat gemeente en provincie gezamenlijk

Sommige gemeenten financieren projecten specifiek uit de

per gemeente investeren, is de opbrengst die de gemeente

Essent opbrengsten. Andere gemeenten financieren zowel

heeft ontvangen uit de verkoop van de Essent aandelen,

uit de verkoopopbrengsten als uit reguliere middelen. Dat

verdubbeld door de provincie. Voor de verdubbeling van de

maakt dat de bedragen per project, zoals gepresenteerd in

provincie gelden twee criteria. Ten eerste moet het project

dit boekje, tussen provincie en gemeente niet altijd in even足

onomkeerbaar starten voor eind 2011. Ten tweede moet

wicht zijn. In de bedragen die in dit boekje staan vermeld,

het project een provinciaal belang dienen. Op project足

is geen onderscheid gemaakt tussen gereserveerd geld en

niveau is het mogelijk dat provincie of gemeente iets meer

reeds toegezegd geld.

of minder bijdraagt, mits het totaal maar gelijk is.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

3


"De Overijsselse investeringsmethode is een unieke werkwijze in Nederland."

"Er is goed met elkaar gesproken over gemeentelijk en provinciaal belang. En dat is een groot goed." Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel

4

Investeren met Gemeenten 2011


Samen maatschappelijk rendement realiseren Samen investeren in de Overijsselse woon-, werk- en leefomgeving. Dit boekje geeft u een beeld van de resultaten die we bereiken als de provincie en de 25 Overijsselse gemeenten hun krachten en financiële middelen bundelen. Van het revitaliseren van bedrijventerreinen, het behoud van cultureel erfgoed en natuurelementen, het verbeteren van de bereikbaarheid tot het opknappen van centra van steden en dorpen. Het is zomaar een aantal projecten waarin de provincie Overijssel samen met de betrokken gemeente investeert via het programma ‘Investeren met Gemeenten’. Zo realiseren we samen een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement voor onze inwoners. De investeringen zijn mogelijk gemaakt door de verkoop van Essent-aandelen. Deze leverde de provincie Overijssel in 2009 1,2 miljard euro op. Als provincie hebben we ervoor gekozen om een aanzienlijk deel van die opbrengsten direct te laten terugvloeien in de maatschappij. Zo dragen we bij aan de bestrijding van de economische crisis en versterken we de kwaliteit en weerbaarheid van de provincie. Het programma ‘Investeren met Gemeenten’ maakt het mogelijk om tussen 2010 en 2011 een groot aantal projecten versneld uit te voeren. Gemeenten en provincie leggen daarvoor eenzelfde bedrag aan Essent-gelden op tafel, samen 288 miljoen euro. Zo ontstaat een multipliereffect. In totaal profiteren 108 projecten hiervan. Projecten die een provinciaal belang dienen en waarbij duurzaamheid centraal staat, zoals door Provinciale Staten is vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Uitgangspunt bij de realisatie van alle projecten is dat voor 2012 de schop in de grond gaat. Het afgelopen jaar zijn er meerdere projecten gestart en ook in 2011 kunnen de inwoners van Overijssel nog meer resultaten verwachten. Met enige trots kan ik melden dat deze Overijsselse investeringsmethode uniek is in Nederland. Een winstpunt is dat een gemeente niet meer per project bij het provinciehuis hoeft aan te kloppen. Het College van Gedeputeerde Staten overlegt nu twee keer per jaar met de gemeentebesturen om een vinger aan de pols te houden en knopen door te hakken. Het overleg is daardoor duidelijk en transparant voor iedereen. Projecten staan daarbij niet meer op zich, maar zijn makkelijker met elkaar te verbinden, zodat we meer integraal kunnen werken. Dit zetten we door! De intensieve samenwerking heeft er bovendien voor gezorgd dat de onderlinge banden zijn verstevigd. Zowel intern bij de provincie en gemeenten als tussen provincie en gemeenten zijn de lijnen korter geworden door Investeren met Gemeenten. Er is goed met elkaar gesproken over gemeentelijk en provinciaal belang. En dat is een groot goed. Ik kijk er daarom naar uit om alle gemeenten te ontmoeten tijdens mijn eerste bestuurlijke ronde in het voorjaar van 2011. Ik hoop de banden dan nog verder aan te halen en wens u veel leesplezier. Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

5


"Het project Jong en Kansrijk biedt jongeren in Almelo die problemen hebben met school, werk en wonen nieuw perspectief. Burgers en organisaties krijgen de ruimte voor eigen plannen om deze probleemjongeren te helpen. Jong en Kansrijk maakt een einde aan de huidige versnipperde aanpak wat betreft jongeren. Bijkomend effect is dat alle jongeren met dit project kunnen worden geholpen en niet alleen probleemjongeren. Er wordt samengewerkt met welzijns- en jeugdinstellingen in Almelo."

Gert Ranter

Gedeputeerde voor Jeugd, Sociale infrastructuur en Maatschappelijke ontwikkeling in Overijssel

Jong en Kansrijk 6

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Almelo Jong en Kansrijk Het aantal jongeren dat overlast veroorzaakt of zelf crimineel gedrag vertoont, neemt toe in Almelo. Ook valt steeds meer jeugd uit, waardoor er problemen ontstaan met school, werk en wonen. Tijd dus voor actie, vindt Almelo, met het project Jong en Kansrijk.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

Waterboulevard zet Almelo op de kaart De gemeente Almelo gaat het kanaal De Haandrik doortrekken tot in het stadscentrum. Deze forse ingreep in de ruimtelijke structuur moet een impuls geven aan de plannen om de binnenstad te revitaliseren. Doel is om Almelo beter te laten functioneren als regionaal centrum voor dit deel van Twente. Dit is niet alleen goed voor de economie, maar dient ook sociaal-maatschappelijke belangen. In het Masterplan Binnenstad heeft Almelo de aanleg van de Waterboulevard al voorzien, maar de uitvoering liet tot dusver op zich wachten.

e

n

t

h

e

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Samen met de provincie Overijssel geeft Almelo in dit project burgers en organisaties de ruimte voor eigen plannen om deze probleemjongeren te helpen. Zo kunnen er plannen worden aangeleverd voor alle jongeren in Almelo en niet alleen op de probleem­ gevallen. Er zijn wel pijlers die extra aandacht verdienen. Het Gebiedsgericht an'pakkn bijvoorbeeld voor de binnenstad en het gebied Sluitersveld/Schefhorst. Omdat het aantal probleemjongeren hier flink groeit, wordt er een gerichte aanpak gelanceerd voor zo'n veertig jongeren. Met het Geluksbudget van maximaal € 750,- voor de jongere en zijn gezin, kunnen zij een droom verwezenlijken. Dat gebeurt onder begeleiding van een coach. De tweede pijler is Organiserend vermogen jongeren/gezinnen. Doel hiervan is om jongeren en hun gezinnen eigen initiatieven te laten ontwikkelen. Dat gebeurt samen met welzijns- en cultuurinstellingen. Almelo wil op deze manier de eigen verantwoordelijkheid en het oplossend vermogen van haar burgers vergroten. De provincie Overijssel steunt het project omdat er wordt geïnvesteerd in het sociale domein en het zich richt op grootstedelijke problematiek. Dat is niet alleen een gemeentelijk, maar ook een provinciaal belang. In 2011 worden de plannen verder geconcretiseerd waarna het bestuur een definitief besluit neemt.

r

Steenwijkerland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Jong en Kansrijk Waterboulevard Herinrichting Waagplein Woonzorgzones Groene long Noorderpark

investering investering gemeente1 provincie1 € 435.000,- € 253.000,€ 38.000.000,- € 12.344.323,€ 850.000,- € 850.000,€ 650.000,- € 550.000,€ 1.000.000,- € 500.000,-

Het terugbrengen van water in de binnenstad zet Almelo op de kaart als waterstad en maakt de stedenbouwkundige structuur van de stad beter leesbaar. Op dit moment ligt namelijk het winkelgebied rond de Grootestraat met de rug naar de rest van de binnenstad. Voor bezoekers zijn de routes tussen parkeergarages, winkelgebieden en ander voorzieningen in de binnenstad niet altijd even helder. Door de lange, historische lijn naar de havenkom in het centrum te herstellen, worden bezoekers vanaf het station naar het winkelhart geleid. De aanleg van de Waterboulevard geeft bovendien een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving doordat ook kades en oevers worden meegenomen en er een aangenaam verblijfsgebied ontstaat. Water zorgt voor levendigheid en vertier.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

7


Waterboulevard: zicht op het kanaal richting centrum

De Waterboulevard wordt van buiten naar binnen gerealiseerd. Dit betekent dat wordt begonnen met de bouw van een brug vanaf het IndiĂŤterrein. Daarna worden de oevers van het bestaande kanaal in het stationsgebied aangepakt. Het doortrekken van het kanaal tussen de Gorterstraat en de bestaande stadsvijver volgen daarna. Als laatste wordt de oude havenkom in het centrum van Almelo hersteld en wordt het kanaal tot dit punt doorgetrokken. De totale kosten van het project bedragen ruim â‚Ź 50.000.000,-. Het overgrote deel daarvan komt voor rekening van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor geld gereserveerd uit de exploitatie van het Masterplan voor de binnenstad. De provincie draagt ruim â‚Ź 12.000.000,- bij aan het project Waterboulevard voor revitalisering van de binnenstad. Voor de provincie is het belangrijk dat binnensteden functioneren als hart van de Overijsselse steden. De kwaliteit van de binnensteden bepaalt niet alleen de identiteit en het imago van de steden, maar ook van Overijssel als dynamisch economische en culturele regio.

8

Investeren met Gemeenten 2011

Dit is de reden dat de provincie samen met de gemeente Almelo de pilot Binnenstedelijke Transformatie is gestart. Gemeente en provincie slaan de handen ineen om de binnenstad van Almelo beter te laten functioneren. De inzet op de aanleg van de Waterboulevard is een van de eerste resultaten van de pilot. De provincie hoopt met de pilot meer inzicht te krijgen in binnenstedelijke transformaties en de rol van de provincie daarin, om daarmee ook andere steden verder te kunnen helpen.


Waagplein krijgt meer terrassen en groen

Verbindende pleinen Om de binnenstad beter te laten functioneren gaat de gemeente Almelo pleinen opnieuw inrichten en met elkaar verbinden. Op dit moment zijn de routes tussen het winkelgebied rond de Grootestraat en het horecagebied in de omgeving van het Theaterhotel voor bezoekers niet duidelijk. Door de kwaliteit van de verblijfsgebieden te verbeteren en routes duidelijker te maken, wordt de binnenstad aantrekkelijker voor zowel eigen inwoners als bezoekers. Dit is goed voor het economisch functioneren van de binnenstad als regionaal centrum in dit deel van Twente.

De provincie draagt ₏ 850.000,- bij aan de her­ inrichting, om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van het project Verbindende pleinen. De provincie vindt het belangrijk dat binnensteden goed functioneren. Dat is goed voor de economie, maar ook voor de identiteit en het imago van de steden en van de provincie als geheel. Woonzorgzones Zorg aan huis in de vorm van een Woon Zorg Service in de wijken. Mensen uit de wijk of buurt verlenen deze zorg.

Als eerste is het Waagplein aan de beurt. Door een andere indeling ontstaat er meer ruimte voor terrassen en groen. Verwacht wordt dat een nieuwe inrichting van het plein een stimulans is voor verbetering van de kwaliteit van nabijgelegen panden, waaronder winkels. Het is namelijk de bedoeling dat daarna het gebied Schokland-Werfstraat en de verbinding van de Grootestraat met de Almelose Aa worden aangepakt. Ook bij het realiseren van de Verbindende pleinen wordt teruggegrepen op het thema Almelo als waterstad, omdat het water beter beleefbaar wordt.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

9


"De Groene Poort is een boegbeeldproject van de gemeente Borne binnen het samenwerkingsverband van de Netwerkstad. Het is goed dat de gemeente Borne, met behulp van de provincie, bij de verlichting van de fietspaden rekening houdt met zowel de sociale- en verkeersveiligheid als het behoud van donkerte in het gebied."

Ayhan Tonca

Adviseur Grote Steden Beleid provincie Overijssel

Duurzame verlichting Groene Poort 10

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Borne Duurzame verlichting Groene Poort De fietspaden richting de dorpen Hertme en Zenderen en het AZC in Azelo krijgen een duurzame verlichting. Deze fietspaden liggen in de Groene Poort, het boegbeeldproject van de gemeente Borne voor Netwerkstad. Duurzame verlichting moet voorkomen dat het nachtelijk duister te veel wordt verstoord. Aan de andere kant moet het er ook voor zorgen dat fietsers in het donker veilig over de paden kunnen rijden. Om aan beide eisen zoveel mogelijk tegemoet te komen, is het de bedoeling om langs fietspaden in het buitengebied groenblauwe verlichting aan te brengen die aangaat als er fietsers langskomen. Dit type verlichting is nieuw in Overijssel. De provincie draagt uit het programma Gezond en Veilig Leefmilieu € 58.000,- bij aan het project Duurzame verlichting fietspaden. Het realiseren van dynamische verlichting van fietspaden past goed in de doelstelling van de provincie om het nachtelijke duister in dit gebied zoveel mogelijk te behouden, maar anderzijds ook de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie wil graag nader ervaring opdoen met dit nieuwe type verlichting. Groene Poort voorkomt versnippering groen De gemeente Borne zet met het project Groene Poort in op het verbinden van de landgoederen van Zuidwest-Twente (waaronder Twickel) met het Nationale Landschap Noordwest-Twente. Borne werkt daarin samen met buurgemeenten met als doel om de natuur in Twente te behouden en te voorkomen dat het teveel versnippert. Het project omvat allerlei concrete maatregelen in het buitengebied. Zo krijgen beeksystemen weer een natuurlijk verloop, worden essen hersteld en wordt laanbeplanting teruggebracht. Er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing van infrastructuur en stadsranden. Het gebied van de Groene Poort gaat hierdoor functioneren als groene long voor de Netwerkstad Twente en biedt mogelijkheden voor recreatie in de vorm van fiets- en wandelpaden. De kosten van het totale plan Groene Poort worden geschat op € 7.500.000,-. De provincie draagt hieraan € 1.260.000,- bij. Dit geld wordt gebruikt voor maatregelen in de stadsrand Borne-Hengelo. Zo worden

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Duurzaamheid: Duurzame verlichting fietspaden Groene poort Zuidelijke randweg Toekomstvisie N743 inpassing Stadsranden Borne

investering gemeente1

investering provincie1

€ 50.000,- € 58.000,€ 1.000.000,- € 1.260.000,€ 250.000,- € 250.000,€ 170.000,- € 60.000,€ 250.000,- € 250.000,€ 250.000,- € 350.000,-

erven in de omgeving van de woonwijk Stroomesch en in het gebied Hemmelhorst opnieuw ingericht. Het project Groene Poort past goed in de pilot van de provincie en de Netwerkstad Twente, waarbij onderzocht wordt hoe de stadsranden beter ingericht kunnen worden. De provincie vindt het belangrijk dat stadsranden goed worden ingericht omdat hiermee niet een buffergebied tussen stad en platteland wordt gerealiseerd, maar ook omdat hierdoor stedelingen in hun directe omgeving mooie routes krijgen om te fietsen en wandelen.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

11


Groene Poort voorkomt versnippering groen

Borne krijgt zuidelijke randweg Borne doet onderzoek op welk tracĂŠ de nieuwe randweg aan de zuidzijde van de kern het beste kan komen te liggen. De zuidelijke randweg moet een verbinding vormen tussen de Amerikalaan, het bedrijventerrein De Veldkamp en de afrit Borne West op de A1/A35. De randweg is niet alleen belangrijk voor de afwikkeling van het verkeer dat in Borne moet zijn, maar biedt ook de mogelijkheid om het doorgaande verkeer af te wikkelen als er een calamiteit op de A1 is. Op dit moment doen zich regelmatig problemen voor op de A1 ter hoogte van de IKEA. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van het provinciale wegennetwerk. Omdat de zuidelijke randweg van bovenlokaal belang is, zijn ook de provincie Overijssel, de gemeente Hengelo en de regio Twente bij het onderzoek betrokken.

12

Investeren met Gemeenten 2011

De provincie Overijssel neemt een gedeelte van de financiering van het onderzoek voor haar rekening. Uit het toegekende bedrag van â‚Ź 250.000,- kunnen overigens ook andere voorbereidingskosten worden betaald. Toekomstvisie De inwoners van Borne praten mee over de toekomst van hun gemeente. Wat zij belangrijk vinden, wordt verwerkt in de Toekomstvisie van Borne. Pact van Twickel Twickel is het grootste landgoed van Nederland. In het Pact van Twickel werken de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente samen met de provincie aan het versterken van de kenmerkende landschappelijke structuren, meer mogelijkheden voor toerisme en recreatie en de realisatie van allerlei water- natuur- en landbouwopgaven.


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

13


"De provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen leveren gezamenlijk een krachtige impuls voor de leefbaarheid van Dalfsen. Door deze ontwikkelingen krijgt Dalfsen een nieuwe uitstraling met het gezicht naar de Vecht." Nicole Lamers Beleidsmedewerker gebiedsgerichte projecten/recreatie en toerisme provincie Overijssel

Symfonie aan de Vecht: de Vecht prominent in beeld 14

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Dalfsen Symfonie aan de Vecht: de Vecht prominent in beeld De gemeente Dalfsen investeert om de relatie tussen Dalfsen en de rivier de Vecht te versterken; een grotere herkenbaarheid van Dalfsen als Vechtdal­ gemeente. Dalfsen is een van de partners binnen de Vitale Coalitie Ruimte voor de Vecht. Met de ontwikkeling van het project Symfonie aan de Vecht geeft de gemeente Dalfsen een sterke impuls aan de ambities van dit programma.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Dalfsen speelt een belangrijke rol in het gezamenlijke programma Ruimte voor de Vecht en kiest ervoor om de Vecht weer in beeld te brengen door het uitvoeren van een aantal inspirerende projecten. Het herinrichten van de voormalige vuilstort bijvoorbeeld, zodat die onderdeel wordt van fiets- en wandelroutes langs de Vecht. Compleet met picknickbanken en informatieborden. Daarnaast wordt de passantenhaven opgeknapt, een waterbelevingspark ingericht (om het waterbewustzijn van kinderen te versterken) en een uitkijktoren langs de Vecht geplaatst, zodat de Vecht weer gezien wordt. Naast deze projecten worden ook enkele deelprojecten van de herinrichting Vechtvliet versneld aangepakt en uitgevoerd. Te denken valt aan de ontwikkeling van het molengebied met bezoekerscentrum De Westermolen. Deze ligt aan de rand van het nieuwe Waterfront en om de molen meer allure te geven, krijgen de bestaande bijgebouwen een tweede leven. Eén gebouw wordt een multifunctionele ruimte, dat ook geschikt is voor het geven van presentaties en het houden van vergaderingen. Het andere gebouw wordt verbouwd tot een winkel voor streekproducten. Door deze renovatie voldoen de gebouwen weer aan de eisen van deze tijd op het gebied van onder meer isolatie en veiligheid. Prominent onderdeel van het Waterfront is de voormalige cichoreifabriek. De karakteristieke gevel van dit pand blijft behouden, maar wordt wel opgeknapt zodat het past in de uitstraling van het Waterfront als geheel. Met name het waterbelevingspark, de passantenhaven, de Stokte en de uitkijktoren hebben als doel de rivier de Vecht als levensader van het Vechtdal toegankelijk te maken voor bewoners en bezoekers. Zij kunnen hierdoor het water echt beleven. De rivier krijgt zo de status van de echte ‘voorkant’ van het Vechtdal. Het Waterfront Dalfsen: kloppend hart aan de Vecht Dalfsen ontwikkelt het nieuwe Waterfront als het kloppend hart van Dalfsen. Het project heeft als doel om

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Rondje Vecht Waterfront Dalfsen

investering investering gemeente1 provincie1 € 1.100.000 ,- € 1.100.000 ,€ 1.700.000 ,- € 1.700.000 ,-

Dalfsen een grotere herkenbaarheid als woonkern aan de Vecht te geven. De recreatieve functie wordt versterkt door een wandelgebied (promenade) langs de oevers. Compleet met pleinen, winkeltjes en horeca met terrassen. De woonfunctie die het gebied krijgt, is gericht op beleving van de Vecht, door directe zichtlijnen of door de directe nabijheid van met de Vecht verbonden functies. De schop gaat nog dit jaar de grond in. De gemeente wil een duurzaam ingerichte entree van haar dorp, met het gezicht gericht naar de Vecht. Met het nieuwe Waterfront krijgt Dalfsen een krachtige economische impuls en wordt de aantrekkelijkheid van het dorp en de rivier versterkt. Door het combineren van functies en activiteiten is het prettig toeven in Dalfsen. Een boulevard die via enkele straatjes en een centraal plein de Vechtdijk verbindt met waterrecreatie in de passantenhaven. Het centrum wordt ook richting de rivier uitgebreid, waardoor er meer winkelruimte aan de zuidkant van het dorp ontstaat. Wie straks een drankje drinkt op het terras, heeft een prachtig uitzicht over de veilige, levende en beleefbare Vecht als slagader van het Vechtdal. Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

15


"Wij juichen een betere doorstroom op het station en de komst van extra fietsenstallingen enorm toe. Veel van onze gasten maken gebruik van het openbaar vervoer. Hoe prettiger zij de heen- en terugreis ervaren, des te meer genieten ze van een avondje theater."

Marleen Bouwhuis

Manager marketing & communicatie Deventer Schouwburg

Fietsenrekken om verpaupering te voorkomen 16

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Deventer Fietsenrekken om verpaupering te voorkomen Er komen meer plekken om de fiets te stallen op het busstation van Deventer. De huidige 2.300 rekken zijn in 2020 uitgegroeid naar 4.250 fietsenrekken, ondergronds. Hiermee oogt het station minder rommelig en is het voor de fietsers een stuk makkelijker om hun tweewieler te parkeren.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

Deze maatregelen zijn ook nodig om het openbaar vervoer te stimuleren. Als het station goed bereikbaar is en er is voldoende plek om de fiets te stallen, pakken mensen immers eerder de bus of trein. De provincie Overijssel en gemeente Deventer zijn het erover eens dat er iets moet worden gedaan aan de huidige inrichting van het stationsomgeving. Het stationsplein wordt namelijk steeds intensiever gebruikt. Het is dan ook van belang dat het overzichtelijk blijft op het station en dat al deze vervoersbewegingen goed worden afgewikkeld. Naast de plaatsing van meer fietsenrekken krijgt het plein ook een betere uitstraling door de aanplant van meer groen. De verbinding met het nabijgelegen monumentale park is dan snel gemaakt. In totaal kosten deze plannen ruim € 10.000.000,-. Tunnel om fietsen te stimuleren Om mensen te stimuleren vaker de fiets te pakken, komt er een fietstunnel onder het spoor bij de Rivierenwijk. Hierdoor kunnen inwoners van Deventer voortaan ook lopend of fietsend naar de sportvelden en het groengebied aan de andere kant van het spoor. Dat versterkt ook nog eens de leefbaarheid van de wijk. Door de fietstunnel wordt de verkeersdoorstroming voor een recreatiegebied, een ziekenhuis en de wijk Schalkhaar naast de Rivierenwijk flink verbeterd. De gemeente Deventer kan hierdoor rekenen op € 850.000,- bijdrage van de provincie. De gemeente draagt nog eens € 850.000,- bij en andere partijen investeren € 1.800.000,-. In 2011 begint de aanleg van de tunnel.

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering gemeente1 Busstation en fietsenstalling € 2.100.000,- Fietstunnel onder spoor Rivierenwijk € 850.000,- Filmtheater Hegius nog niet bekend Havenprojecten Sluiscomplex en Hanzebrug € 4.450.000,- Aansluiting onderliggend wegennet op het hoofdwegennet (A1) en oostelijke ontsluiting Bedrijvenpark A1 € 8.200.000,-

investering provincie1 € 4.600.000,€ 850.000,€ 5.000.000,€ 5.450.000,-

€ 6.000.000,-

Filmtheater Hegius Theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer krijgen samen een stek in Filmtheater Hegius, omdat de huidige huisvesting niet meer toereikend is. Samen met de nieuwe bibliotheek zorgt Filmtheater Hegius voor een levendige zuidelijke binnenstad.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

17


Grondige opknapbeurt voor PrinsBernhardsluis

Grondige opknapbeurt voor Prins Bernhardsluis De Prins Bernhardsluis in Deventer krijgt een nieuwe uitstraling. Hierdoor voldoen niet alleen de sluis, maar ook de Hanzebrug weer aan de eisen van deze tijd en staan zij er de komende twintig jaar weer stralend bij. De eerste fase is inmiddels afgerond, de twee fase van de werkzaamheden start begin 2011. De sluis is ruim zestig jaar oud. Net als de bruggen aan het uiteinde van de sluiskolk: de Zutphensewegbrug en de Deensestraatbrug. De technische levensduur van de sluis en de Hanzebrug is op onderdelen volledig verstreken. Met de renovatie worden de installaties en civieltechnische en bouwkundige werken vervangen en onderhouden. Voor de grondige opknapbeurt is veel geld nodig. De provincie draagt â‚Ź 5.450.000,- bij en de gemeente â‚Ź 5.050.000,-. Overijssel hecht groot belang aan dit project, omdat bereikbaarheid een provinciaal belang is. De renovatie verbetert de toegankelijkheid van de haven voor transport via het water.

18

Investeren met Gemeenten 2011

Deventer wordt beter bereikbaar Om de bereikbaarheid van Salland en de stad Deventer in het bijzonder te verbeteren, treft de gemeente Deventer een aantal maatregelen: het verdubbelen van de Siemelinksweg, de oostelijke ontsluiting van bedrijvenpark A1, het verlengen van de plusstrook A1 en de aansluiting van het onderliggend wegennet. Ook start de gemeente met de benuttingsmaatregelen A1, ter hoogte van de aansluiting Siemelinksweg/A1. Dit is onderdeel van een totaalpakket van maatregelen die het Rijk, de provincie en gemeente Deventer zijn overeengekomen. Op korte termijn worden enkele knelpunten op de A1 opgelost, totdat er structurele maatregelen kunnen worden genomen. In totaal wordt voor al deze maatregelen, waarbij ook Beekbergen en Apeldoorn worden betrokken, bijna â‚Ź 41.300.000,- uitgetrokken. De werkzaamheden vinden dit jaar plaats.


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

19


"Noordoost-Twente is gemaakt voor de beleving per fiets. Daarom investeert de gemeente Dinkelland samen met de provincie in veilige fietspaden, langs zandwegen en op rustige B wegen. Goed aangelegde fietspaden en goede bewegwijzering zorgen ervoor dat de toerist nauwelijks kan verdwalen. En men komt op plekjes en ziet dingen die men anders misschien had gemist."

Gerard Davina

Beleidsmedewerker Groen en Landschap gemeente Dinkelland

Lekker fietsen door het landschap 20

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Dinkelland Lekker fietsen door het landschap Bijna 60 kilometer aan fietspaden in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, dat is de ambitie van onder meer de gemeente Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser. Dit zijn de vier gemeenten die in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente liggen.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

e

n

t

h

e

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Het is de bedoeling dat over twee jaar in totaal 57 kilometer recreatief fietspad is aangelegd in de vier gemeenten. De fietspaden zijn deels een aanvulling op het routenetwerk en deels nieuw. In Dinkelland wordt in totaal 7,5 kilometer aangelegd. De verschillende gemeenten en de provincie Overijssel hebben de financiering rond. Vanuit het Nationaal Landschap wordt 25 procent gefinancierd en 50 procent komt van de provincie. De gemeente financiert de overige 25 procent.

r

Steenwijkerland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Het Nationaal Landschap beleven vanuit Natura Docet Natuurhistorisch museum Natura Docet in Denekamp wordt het centrale kennis- en bezoekerscentrum voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Vanuit dit centrum kunnen liefhebbers kennis opdoen, het gebied intrekken en bovenal: beleven. Hiervoor wordt een educatief programma ontwikkeld en het museum wordt het knooppunt voor wandel-, fiets- en autoroutes. Natura Docet is na de Fundatie (Zwolle) het tweede museum in Overijssel dat erg belangrijk is voor cultuur, toerisme en recreatie in de provincie. Dat is dan ook de reden dat de provincie dit project een warm hart toedraagt. Paul Overakker is inmiddels begonnen als kwartier­ maker voor het centrale bezoekerscentrum, dat bij Natura Docet komt. Medio 2011 wordt een architect in de arm genomen zodat de voorbereiding van de bouw kan beginnen. Het kennis- en bezoekers­ centrum is in het najaar van 2013 open voor bezoekers. De provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland investeren gezamenlijk € 2,6 miljoen in het bezoekerscentrum.

Projectnaam investering investering gemeente1 provincie1 Fietspaden in het Nationaal Landschap Noordoost Twente nog niet bekend € 394.000,Masterplan Ootmarsum € 3.134.750,- € 2.876.150,Centrumplan Weerselo / verkenning sociaal flankerend beleid nog niet bekend nog niet bekend Centrumplan Weerselo € 3.176.000,- € 1.069.850,Parkeerfaciliteiten Natura Docet € 250.000,-

Natura Docet is een deelproject van het Masterplan Ootmarsum. Ootmarsum heeft als cultuurhistorisch centrum een prominente plek in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Het is dé plek waar bezoekers een beeld kunnen krijgen van de cultuurhistorie van dit deel van Nederland.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

21


Natura Docet: regionale aantrekkingskracht van natuurliefhebbers

In Ootmarsum wordt dan ook nog druk gewerkt aan de ontwikkeling van de Commanderie. Extra aandacht is er voor het Openluchtmuseum en het klooster­ complex en de kloostertuin van Maria AdFontes. Om het plaatje compleet te maken, is er ook aandacht voor de karakteristieke panorama’s rond de Kuiperberg. Deze worden in ere hersteld evenals de Molenbeek. De beek was vroeger essentieel voor de watervoor­ ziening van het dorp. Centrumplan Weerselo / verkenning Begeleiding van de planvorming met participatie voor de centrumontwikkeling van Weerselo.

22

Investeren met Gemeenten 2011

Centrumplan Weerselo Een nieuw plan vormt het centrum van het dorp Weerselo om tot een aangenaam gebied waar ruimte is voor ontmoetingen, evenementen en ontspanning. Parkeerfaciliteiten Natura Docet Om de bezoekers van het nieuwe Natura Docet voldoende parkeerplekken te bieden, zoekt de gemeente naar nieuwe parkeermogelijk­heden in de buurt van het natuurhistorisch museum.


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

23


"Fase I gaat van start en gaat een enorme dynamiek veroorzaken en als vliegwiel fungeren voor de ontwikkeling in dit gebied. Met de versterking van de stationsomgeving en de bijzondere woningbouw, krijgen de peilers duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in dit project volop de ruimte. Dit wordt voor toekomstige bewoners een bijzondere plek. Maar ook voor bedrijven en bezoekers. Het wordt een hoogstandje van architectuur en cultuur. Een grote aantrekkingskracht voor Enschede."

Theo Rietkerk

Gedeputeerde voor Ruimte, Wonen en Milieu in Overijssel

De gemeentewerfstraat maakt onderdeel uit van het Middengebied 24

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Enschede Wonen, werken en leren in de Spoorzone Om kennis aan de stad te blijven binden, wil Enschede een compleet carrièreperspectief bieden met een bijbehorend cultureel milieu en woonklimaat. In de spoorzone zet de gemeente in op een hoogstedelijke en onderscheidende woon-, werk- en cultuurmilieu waar hoogopgeleide kenniswerkers zich thuis voelen.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

Naast wonen ligt hier ook de nadruk op innovatie en kennisintensieve bedrijvigheid. Daarmee wordt Enschede een complete stad. Met deze ontwikkelingen breidt de binnenstad zich in noordelijke richting uit: de Spoorzone, en meer specifiek het Middengebied van de Spoorzone. De eerste fase van het Middengebied richt zich op het creëren van dé plek waar de maatschappelijke voortrekkers hun thuishaven vinden. Dit woonmilieu vergroot de concurrentiekracht van Twente/Enschede als vestigingsplaats. Groot is de ambitie om als ruimtelijk kwaliteitsstreven een reëel binnenstadsmilieu te bouwen, in hoge stedelijke dichtheid, met een voelbare binnenstedelijke sfeer en maatvoering. In nieuwbouwsituaties is een dergelijke ambitie in Nederland nog nooit gerealiseerd. Het Middengebied is straks niet alleen om te wonen en te werken, maar ook een bezoek waard door de bijzondere hoogwaardige architectuur met internationale uitstraling. Alle woningen worden gerealiseerd met een verhoogde begane grondvloer, zodat transformatie in de toekomst eenvoudig is. Het Middengebied zal zich ook onderscheiden in duurzaamheid, zoals ook in het Energiepact van de provincie is beschreven. De met private partijen gedeelde ambitie krijgt vorm in de beoogde samenwerking met Proper Stok en woningcorporatie De Woonplaats. Naast de bouw van woningen is ook de inrichting van de openbare ruimte een belangrijk aandachtspunt. Het ontwerp is gericht op smalle straatjes, met twee stedelijke pleintjes als stepping stone in de Cultuurmijl tussen binnenstad en Roombeek. Ook onderzoekt de gemeente of de voormalige waterader van de Molenbeek weer naar het oppervlak is te brengen, zodat het natuurlijk watersysteem weer herkenbaar is. En bestaande monumentale bomen worden iconen in het gebied.

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering gemeente1 Middengebied Spoorzone Enschede € 30.000.000,- Stadsrandzone € 2.265.000,- Versterken preventief beleid risicojongeren € 8.000.000,- Duurzaamheid: Energiebesparing in de bestaande woningbouw € 2.750.000,- Terug naar de eenvoud € 2.000.000,- Wijziging aanlanding spoorverbinding Münster € 165.000,- VIS II € 700.000,-

investering provincie1 € 7.000.000,€ 1.650.000,€ 3.400.000,€ 1.000.000,€ 500.000,€ 165.000,€ 100.000,-

Niet alleen een plek om te wonen en werken, maar ook om te leren. In de eerste fase van het Midden­gebied is daarom ook de herhuisvesting van de aanwezige IOK school voorzien en herhuisvesting van de opvang voor kwetsbare groepen (daklozen/verslaafden Leger des Heils).

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

25


Verhalen, kunst en recreatie in stadsrand Verhalen over plekken in de stadsrand, het inrichten van de strook Vaneker, het Kristalbad, Beeldtaal en het kunst- en activiteitenprogramma Enschede Noord. Deze projecten wil de gemeente Enschede uitvoeren in de stadsrand. De Twentse stadsranden zijn erg belangrijk voor het functioneren van de steden en het omringende landelijk gebied. Ze vormen de buffer tussen de drukte van de stad en de rust en ruimte van het platteland. Ook bieden de stadsranden ruimte aan (commerciële) functies die zijn verdrongen uit de stad. Maar projecten in de stadsranden zijn vaak ingewikkeld, omdat stad en platteland er staan te dringen om functies zoals wonen, natuur, recreatie en landbouw. Komt nog eens bij dat deze gebieden vaak de gemeentegrens overschrijden en er dus meerdere partijen bij zijn betrokken. Enschede zet bij haar standsrand in op een verhalenboek en websites als reisgids voor Beeldtaal en Kunst. In de strook Vaneker wordt de beek verlegd, waardoor er een fiets- en wandelpad kan worden aangelegd. Er komt ook kunst bij verschillende rusten belevingspunten. Voor het Kristalbad in het middengebied tussen de gemeenten Enschede en Hengelo hebben de twee gemeentes en Waterschap Regge en Dinkel een plan gemaakt voor een ecologische verbindingszone. Die zone wordt gecombineerd met een waterbergingsgebied. Water, ecologie, landschap en recreatie komen daarin samen. Meer aandacht voor risicojeugd De huidige aanpak van risicojongeren is niet effectief genoeg en de gemeente Enschede gaat daar wat aan doen. Zo worden bestaande projecten als het Thuislozen Team, Bemoeizorg en Kamers met Kansen bijvoorbeeld verbeterd in het project Versterken preventief beleid risicojongeren. Enschede is samen met de provincie Overijssel en de Netwerksteden al langere tijd druk bezig om de aanpak van risicojongeren te verbeteren. In 2004 begonnen ze met Operatie jong en inmiddels lopen er meerdere projecten en acties. De afgelopen twee jaar is onder meer fors ingezet op vroegtijdige preventie door middel van opvoedingsondersteuning.

26

Investeren met Gemeenten 2011

Veel jongeren vallen door verschillende zaken buiten de boot. Netwerkstad Twente probeert deze groep op verschillende manieren te helpen. Het provinciale jeugdbeleid Nieuwe Bezems en het 1000-jongeren project zijn daarbij belangrijk. De verschillende steden vinden het op hun beurt van belang om gezamenlijke successen door te zetten en de bestaande projecten nog verder te verbeteren. Zoals het Thuislozen Team (T-team). Dit team probeert contact te maken met thuisloze jongeren en hen te ondersteunen. Bij de Twentse Opvang Voorziening krijgen dakloze en thuisloze jongeren intensieve begeleiding. Bij Kamers met Kansen tenslotte kunnen jongeren begeleid zelfstandig wonen. Energierekening omlaag in Enschede In minimaal duizend Enschedese woningen worden dit jaar maatregelen getroffen om energie te besparen. De gemeente schroeft dit aantal de komende twee jaar nog eens op naar 1.800. Enschede heeft dan ook grote ambities qua duurzaamheid en vervult een voortrekkersrol in Overijssel. Enschede richt zich op particuliere huizenbezitters in de bestaande woningbouw. Met speciale campagnes hoopt de gemeente ze bewust te maken van energiebesparing. Verder worden er energieboxen uitgedeeld, krijgen ze advies op maat, een offerte en is er een speciale lening om de maatregelen daadwerkelijk te treffen. Om de Enschedese doelstellingen voor klimaatmaat­ regelen en energiebesparing te halen, wordt het project uitgerold over de totale woningvoorraad. Het gaat om een groot aantal huizen: 43.000 koopwoningen en 26.000 huurwoningen. De gemeente bereidt met een groot aantal partners in de stad een klimaatakkoord voor. Hierbij gaat het om onder meer het bedrijfsleven, woningcorporaties, banken en energieleveranciers. Eén hulpverlener voor hele wijk Het project Terug naar de eenvoud van de gemeente Enschede heeft als uitgangspunt dat er zoveel mogelijk één hulpverlener in een wijk beschikbaar is voor de burgers. Die moet dan wel de bevoegdheden hebben om mensen op een breed vlak te ondersteunen. Op die manier kan er efficiënter worden gewerkt, omdat er minder overleg nodig is tussen allerlei betrokken hulpverleners. Bij complexe en riskante gevallen worden er natuurlijk wel andere instanties betrokken.


Lasonder / Zeggelt Boddenkamp

Middengebied Polaroid

Schuttersveld

Stationsomgeving

3

Enschede breidt de binnenstad in noordelijke richting uit

Het eerste team wijkcoaches is inmiddels begonnen in de wijk Wesselerbrink. Doelgroep is wijkbewoners met een Wet Werk en Bijstand-uitkering die niet gemakkelijk aan het werk komen. Het gaat om 205 uitkeringen. De coaches zijn bijgeschoold en hebben hun intrek genomen in een pand van de Brinken. De pilot duurt tot en met 2011. Wijziging aanlanding spoorverbinding MĂźnster Door de aankomst van de Duitse trein te verplaatsen naar een ander perron wordt gezorgd dat de loopafstanden naar andere aansluitingen verbeteren. Ook het herstellen van een eventuele internationale doorgaande verbinding van Dortmund naar Hengelo en verder is dan makkelijker. VIS II Met dit project verbetert de gemeente de jeugdaanpak vanuit de veiligheidshuizen. Aan de ene kant door signalen van de politie over risicojeugd gemakkelijker op te pakken vanuit VIS II. Aan de andere kant door instanties en cliĂŤnten overzichtelijk en snel aan elkaar te koppelen.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

27


"Met dit project wordt het station van binnenuit aangepakt en teruggebracht in oorspronkelijke staat, maar wel aangepast aan de eisen van de moderne tijd. De cv-installatie valt nu bijvoorbeeld uit, er is geen internet en de verlichting is ouderwets. We gaan terug naar het oude, maar we voegen het nieuwe er wel aan toe." Jan Astrego Voorzitter Museum Buurtspoorweg

Historische treinen blijven rijden 28

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Haaksbergen Historische treinen blijven rijden Het stationsgebouw van Haaksbergen wordt gerenoveerd en ook veiliger gemaakt. Er komen slagbomen bij de nu nog onbeveiligde overgangen. Dit is goed voor het behoud van het cultureel erfgoed en de historische treinen kunnen blijven rijden. Het gaat om de overgangen met de Wiedenbroeksingel, de Noordsingel en de Oude Boekelose weg. Op het traject Haaksbergen-Boekel rijdt zeker honderd dagen per jaar een stoomtrein. Het historische spoorwegcomplex krijgt een maatschappelijke functie als museum. Investeren in het stationsgebouw en in veilige spoorwegovergangen is noodzakelijk, om deze bredere maatschappelijke functie mogelijk te maken. Ook voor deze plannen hebben zowel de gemeente als de provincie de Essent-middelen aangewend. De gemeente Haaksbergen is al druk bezig en het project is dan ook zo goed als afgerond. Facelift voor Kop van de Parallelweg Het gebouw van de Coöperatieve Landbouwvereniging (CLV) in Haaksbergen wordt als eerste onder handen genomen. Daarna volgt de verplaatsing van het busstation. Verder ontwikkelt de gemeente Haaksbergen een bedrijvenzone, waar tevens de brandweergarage komt. Kortom: de Kop van de Parallelweg in Haaksbergen krijgt een facelift mede dankzij Investeren met Gemeenten. Het project Kop van de Parallelweg bestaat uit drie fasen. In de eerste helft van 2011 wordt het CLVgebouw tegenover het Museum Buurtspoorweg (MBS) opgeknapt en kan het weer gebruikt worden. Daarna gaat ook de brandweergarage op de schop. De huidige voldoet niet meer aan de eisen. Het is de bedoeling een nieuwe plek te vinden op de nog te ontwikkelen bedrijvenzone. De huidige locatie van de garage gaat dienst doen als woningbouwlocatie. Ook het busstation gaat naar die nieuwe bedrijvenzone, zodat het dan op een centrale plek ligt met een goede verbinding naar de winkels en de museale trein. De huidige plek van het busstation maakt dan ruimte voor onder meer woningbouw.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering gemeente1 Museum Buurtspoorweg en stationsgebouw (Rijksmonument) € 233.230,- Kop van de Parallelweg € 750.000,- Stepelo variant N18 € 1.000.000,-

investering provincie1 € 233.230,€ 664.692,€ 500.000,-

In het verleden is gebleken dat het gebied lastig te ontwikkelen is. Woningcorporatie Domijn heeft hier al diverse pogingen voor ondernomen, maar tot nu toe zonder resultaat. Door het gebied nu breder aan te pakken verwacht de gemeente dat de kans van slagen groter is. Zo wordt er ook ingezet op de toeristische functie en de koppeling tussen de MBS en het CLV-gebouw. De gemeente wil met name investeren in de monumentale panden van de MBS, de renovatie van het CLV-gebouw en in de inrichting van de openbare ruimte tussen deze locaties. Er wordt een duidelijke verbinding gecreëerd tussen deze voorzieningen.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

29


Het CLV-gebouw krijgt een opknapbeurt

Voor al deze plannen gebruikt de gemeente het geld dat is vrijgekomen door de verkoop van de Essentaandelen. De facelift van de Kop van de Parallelweg is belangrijk voor Haaksbergen en de provincie Overijssel, omdat het de economie versterkt: het levert werk en inkomen op.

30

Investeren met Gemeenten 2011

Stepelo variant N18 Deze variant zorgt voor de aansluiting van Haaksbergen op de N18 ten oosten van de Hengelosestraat. Via het zuidelijke gedeelte van de Kolenbranderweg sluit de variant aan op de interne ring van de gemeente.


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

31


“Elke mooie stad verdient een stadspark. Met de aanleg van het Vechtpark wordt dit waargemaakt. De kern Hardenberg en de Vecht worden op deze manier sterker met elkaar verstrengeld. Inwoners en bezoekers van Hardenberg kunnen in de nabije toekomst nog meer genieten van de prachtige omgeving.�

Ursela Linthorst

Adviseur ruimtelijke ordening provincie Overijssel

Het Vechtpark: meer natuur, water en ruimte 32

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Hardenberg Het Vechtpark: meer natuur, water en ruimte Het Vechtpark is gerust een ambitieus plan te noemen. Gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel en waterschap Velt en Vecht investeren samen dan ook circa € 12.000.000,-.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Het is de bedoeling om de Vecht bij de stad te betrekken door de aanleg van stadspark Het Vechtpark. Hierdoor wordt de belevingswaarde van de rivier vergroot, net als de cultuurhistorische waarde. Het Vechtpark is een aanvulling op de ontwikkeling van het centrum van Hardenberg. In het stadspark komt extra ruimte voor natuur. Er komen meer fiets- en wandelmogelijkheden, zodat bezoekers de omgeving goed kunnen verkennen en beleven. Tot slot komt er veel extra ruimte voor water en voor waterberging. Het Vechtpark was al opgenomen in het tussen de provincie en gemeente afgesloten akkoord Hardenberg, stad met een streekfunctie. In de provinciale visieontwikkeling Ruimte voor de Vecht is het zelfs bestempeld als een van de boegbeeldprojecten. De drie partijen zijn vorig jaar begonnen met het Vechtpark. Naar verwachting is het project in 2015 klaar. De provincie heeft inmiddels € 2.000.000,beschikbaar gesteld. De gemeente investeert hetzelfde bedrag en het waterschap telt het resterende bedrag neer.

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Project Vechtpark Stationsomgeving

investering investering gemeente1 provincie1 € 2.000.000,- € 2.000.000,€ 2.200.000,- € 2.200.000,-

Stationsomgeving Hardenberg De gemeente Hardenberg heeft een Gebiedsverkenning gemaakt voor de Stationsomgeving 2010-2020. In de Gebiedsverkenning worden de huidige kenmerken van de Stationsomgeving en de kansen en bedreigingen in kaart gebracht voor wat betreft het vergroten en verbeteren van de streekfunctie. Het gaat daarbij om plannen op het gebied van mobiliteit, werkgelegenheid, het zorgaanbod en het sportaanbod.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

33


"Ik denk dat de Koemaste zich uitstekend leent voor recreatie. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen ervaren hoe prachtig de omgeving van Hellendoorn is. Ik hoop dat ze net zo genieten als ik en mijn hond Bommel." Melissa Hegeman Buurtbewoonster Hellendoorn

Duurzame inrichting van De Koemaste 34

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Hellendoorn Duurzame inrichting van De Koemaste Het landelijk gebied op een duurzame manier inrichten, waarbij waterberging, toerisme, recreatie, werkgelegenheid en goede infrastructuur bijeen komen. Dat wil de gemeente Hellendoorn bereiken met het project de Koemaste.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

e

n

t

h

e

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Bij de Koemaste wordt 1 à 2 hectare natuur (ecologische hoofdstructuur) gecombineerd met waterberging (1,5 hectare) en het verleggen en aanpassen van twee voetbalvelden van sportcomplex de Voordam. Ook het verleggen van de weginfrastructuur en aanleggen van 1 kilometer fietspad, 1,5 kilometer ruiterpad en rolstoelpaden maken deel uit van de plannen. Het gebied moet straks goed aansluiten op de Oostwest-as N35 en de Noordzuid-as Ommen-Nijverdal.

r

Steenwijkerland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Voor recreanten valt er in en rondom de Regge ook veel te beleven. Zo komt er een recreatieve brug over deze rivier en vissers krijgen hier een aparte stek. Ook waterliefhebbers komen aan hun trekken door de nieuwe aanlegplaats voor kano’s. Als het aan de gemeente Hellendoorn ligt, wordt het zelfs voor historische Hollandse zeilvaartuigen zonder kiel (de zogeheten platbodems) mogelijk om bij de Regge aan te leggen.

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Natuurinrichting en Regge­herstelgebied de Koemaste

investering gemeente1 € 1.500.000,-

investering provincie1 € 1.500.000,-

Landschap Overijssel en het bedrijf Ola onderhandelen nog over de bouw van een informatiepunt in De Koemaste. Het is al wel zeker dat een oude boerenschuur in het gebied een nieuwe plek krijgt, omdat die moet wijken voor de Noord-zuidverbinding. De schuur wordt meteen ook gerestaureerd. De gronden voor dit project zijn deels aangekocht en uiterlijk 2014 is alles afgerond. De Koemaste is dan een onderdeel van de Puzzel van de Regge. Dat is een totaalplan voor het verduurzamen van deze rivier, in combinatie met toerisme en recreatie. Hellendoorn werkt hiervoor onder meer samen met Waterschap Regge en Dinkel, Landschap Overijssel, het Bestuurs­ orgaan voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS), sportclub VV Hellendoorn en de Milieuraad.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

35


"Dankzij Investeren met Gemeenten kunnen we projecten versneld oppakken, waardoor het voorzieningenniveau van de stad verbetert. Zo krijgt het project Kanaalzone een duurzame impuls door meer watergebonden bedrijvigheid mogelijk te maken. Dat resulteert in minder vervoer over de weg."

Gerwin Koekoek Projectmanager gemeente Hengelo

Twentekanaal Noord wordt beter bereikbaar 36

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Hengelo Twentekanaal wordt beter bereikbaar Het Twentekanaal Noord in de gemeente Hengelo wordt met de aanleg van 330 meter kade en de verbetering van een bestaande haven beter bereikbaar gemaakt voor vervoer over water. Het bedrijventerrein Twentekanaal Noord maakt onderdeel uit van een van de grootste bedrijventerreinen van Overijssel, waarvan grote delen als verouderd gelden. Het bedrijventerrein Twentekanaal heeft een omvang van 370 ha en omvat ondermeer de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek. Het project heeft betrekking op een gebied van ongeveer 11 hectare dat bekend staat als de Kanaalzone. De aanleg van de kade maakt onderdeel uit van de herstructurering van dit gebied. Daardoor wordt het geschikt voor twee bedrijven uit het gebied Hart van Zuid die uitbreidingsruimte nodig hebben.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

De provincie heeft € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de opknapbeurt van dit deel van het bedrijven­ terrein Twentekanaal. Hiermee wordt de grote her­structureringsopgave van Hengelo weer een stap verder gebracht. Vitale en kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen zijn niet alleen goed voor de economie, maar door bestaande bedrijventerreinen beter te benutten wordt ook voorkomen dat er nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd. Weusthagpark wordt het groene hart van de Netwerkstad Het Weusthagpark is een landschapspark met een omvang (200 ha) die voor een stedelijk gebied uniek is. Het park is niet alleen belangrijk als recreatiegebied voor de inwoners van Hengelo, maar heeft ook als landschap kwaliteit. Het gebied staat onder druk door het oprukken van de stad. Om het gebied als groene hart voor de Netwerkstad Twente te behouden, zet de gemeente Hengelo samen met andere partijen, zoals Landschap Overijssel, de Groene kennispoort en Waterschap Regge en Dinkel, maar ook met burgers en bedrijven, in op het behouden en versterken van de kwaliteiten van het landschapspark. Nieuwe beken doorkruisen straks het park en ook het ecosysteem van vijvers neemt men onder de loep. Om het landschap beter beleefbaar te maken worden wandelpaden aangelegd. Een belangrijk punt is om de A1 – die het gebied doorsnijdt – beter in het landschap in te passen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering gemeente1 Twentekanaal bedrijventerrein € 3.800.000,- Weusthag € 3.814.000,- Waterpark Berflo Es € 1.600.000,- Hazart factory nog niet bekend Hart van Zuid/CST € 6.000.000,- Pact van Twickel € 400.000,- Versterken voorveld Jeugdzorg € 250.000,- FBK games € 600.000,- Binnenstad (Marktplein, Lange Wemen, Lambertushof) € 1.000.000,-

investering provincie1 € 3.300.000,€ 1.605.000,€ 500.000,€ 400.000,€ 6.000.000,€ 400.000,€ 250.000,€ 600.000,€ 1.000.000,-

zodat ook het verkeer op deze weg het Weusthagpark als visitekaartje voor Oost-Nederland ervaart. Overijssel investeert € 1.605.000,- in dit project dat goed past binnen de pilot voor de stadsranden van de Netwerkstad Twente. De provincie vindt het versterken van de kwaliteit van stadsranden belangrijk omdat hier het platteland het stedelijk gebied raakt en omgekeerd.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

37


Pact van Twickel

Watertorenpark versterkt stadsrand Hengelo De gemeente gaat het voormalige waterwingebied nabij de woonwijk Berflo Es inrichten als water-, speel- en doepark. Het is bedoeling door de ontwikkeling van het Watertorenpark te zorgen voor een goede overgang van stad en platteland. Hierdoor wordt ook de leefomgeving van de bewoners van de wijk Berflo Es verbeterd. In het gebied staan nog gebouwen die een functie hadden voor de waterwinning en die vanwege de cultuurhistorische waarde aangemerkt zijn als monument. Het is de bedoeling om in het gebied het bekenstelsel te herstellen en uit te breiden. Het park biedt straks rust, ruimte en recreatieve mogelijkheden voor de bewoners van het zuidelijk stadsdeel. Zorgen welzijnsorganisaties hebben al aangegeven het park te willen gebruiken voor dagbesteding voor hun cliënten in combinatie met leer- en werkplekken bij bijvoorbeeld het beheer van het park. De provincie investeert € 500.000,- vanuit de subsidie­ pot Kwaliteitsimpuls Rood Groen Blauw in de ontwikkeling van het Watertorenpark. Het project past binnen de pilot Stadsranden Netwerkstad Twente.

38

Investeren met Gemeenten 2011

De provincie vindt stadsranden belangrijk omdat het niet alleen buffers zijn tussen het stedelijke gebied en het buitengebied, maar ook van belang zijn als wandelgebied voor stedelingen. Creatieve Fabriek voor cultuur en economie Het voormalige bedrijventerrein van HOLEC/Hazemeyer in het Hart van Zuid in Hengelo is straks een broedplaats voor creatieve economie onder de naam De Creatieve Fabriek. Er wordt onder meer een programmaraad samengesteld die evenementen gaat organiseren waar bedrijven en de creatieve sector elkaar kunnen ontmoeten. Ook wordt het geld gebruikt om initiatieven van startende creatieve bedrijven samen te brengen in het project Seats to meet. Een belangrijke doelstelling van de Creatieve Fabriek is creëren van werkgelegenheid. Naast het stimuleren van startende ondernemingen en zelfstandigen in de creatieve sector, wordt hieraan invulling gegeven met door coaching, begeleiding en financiering van initiatieven. Hierbij wordt samengewerkt met de Kamer van Koophandel en andere partijen.


De voormalige bedrijfslocatie en fabrieksgebouwen moeten geschikt worden gemaakt voor bestaande en nieuwe functies op het snijvlak van cultuur en economie. Door verblijf en faciliteiten te bieden aan de creatieve doelgroep kunnen ontmoetingen ontstaan van waaruit nieuwe initiatieven kunnen groeien. De provincie Overijssel werkt mee aan de Creatieve Fabriek, omdat het de lokale economie stimuleert, er banen worden gecreëerd, het vestigingsklimaat aantrekkelijk wordt gemaakt en omdat het innoverend is. In principe is in totaal een bedrag van € 400.000,beschikbaar gesteld voor de diverse werkgelegen­heids­ projecten. Hart van Zuid / CST Het Centraal Station Twente in Hengelo vormt het Europees en regionaal openbaar vervoerknooppunt waar hoogwaardig openbaar vervoer, trein, fiets en auto samenkomen en ze verbindt met het Kennispark en de luchthaven Twente. In de stationsomgeving is een internationaal vestigingsklimaat ontstaan met 7500 duurzame arbeidsplaatsen en goede voorzieningen. Pact van Twickel Twickel is het grootste landgoed van Nederland. In het Pact van Twickel werken de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente samen met de provincie aan het versterken van de kenmerkende landschappelijke structuren, meer mogelijkheden voor toerisme en recreatie en de realisatie van allerlei water- natuur- en landbouwopgaven. Versterken voorveld Jeugdzorg Dit project betreft het versterken van de preventieve jeugdzorg om eerder en dichterbij hulp te bieden aan jeugdigen en hun familie. FBK games De FBK-Games is vanaf 2010 drie jaar onderdeel van de IAAF World Challenge. Het atletiekevenement zit dicht tegen de Diamond League aan en kan met deze extra investering ten behoeve van de IAAF–eisen de komende jaren waarschijnlijk daarin worden opgenomen. Dat zou Hengelo en Overijssel letterlijk op de wereldkaart zetten. Marktplein Het marktplein van Hengelo vervult samen met de winkelstraat een regiofunctie. Daarom zijn in 2010 de marktkiosk en de toren opgeknapt, net als wat gevels. In 2011 worden onder meer bomen geplant, een kunstwerk geplaatst en de openbare ruimte aangepast.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

39


"Met de ambitie van de Kunstvereniging en de inzet vanuit de overheid ontstaat hier een dynamiek die nationaal de aandacht gaat trekken en Diepenheim tot 'hotspot' laat groeien. De inwoners hebben laten zien dat ook als hun 'ding' te beschouwen."

Dick Buursink Gedeputeerde voor Cultuur, Europa en Stedelijke netwerken in Overijssel

KunstWerk zet Diepenheim op de kaart 40

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Hof van Twente KunstWerk zet Diepenheim op de kaart Kunstenaars, artiesten, professionals en amateurs, inwoners en publiek ontmoeten elkaar bij KunstWerk Diepenheim. Bij deze culturele hotspot in de historische kern van Diepenheim is volop ruimte voor experiment, interactie en loopt buiten en binnen, heden en verleden en oud en nieuw door elkaar heen.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

De gemeente Hof van Twente gaat onder meer het pand van de Kunstvereniging Diepenheim verbouwen. Maar ook het diepvrieshuisje, de oude Maalderij, de herberg en het oude sociaal-cultureel centrum van Diepenheim worden onder handen genomen. Net als een ‘los hoes’: een boerderij van het hallenhuistype, die vooral in Twente en de Achterhoek voorkwam. Bewoners leefden in dit huis met het vee samen onder één dak, in dezelfde ruimte.

e

Steenwijkerland

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Een nationaal centrum voor hedendaagse tekenkunst (een Drawing Centre) wordt gevestigd in één van de lokaties. De andere panden zijn bestemd voor een modern cultureel centrum annex theaterzaal met binnen- en buitenpodia, een theater- en kunstwerkplaats (productiehuis), gastateliers en een documentatiecentrum. De gemeente buigt zich nog over de precieze invulling van de gebouwen. Ook de ‘buitenruimte’ wordt onder handen genomen, want in en rond het Stedeke Diepenheim is een reeks bijzondere tuinen te vinden. Die zijn vormgegeven door kunstenaars. Het gaat om: het Rosarium (een rozentuin), een hostatuin door kunstenaar Urbain Mulkers (het Gazebo van Diepenheim), enkele volkstuinen, een joods kerkhof en zes kasteeltuinen. Deze tuinen worden uitgebreid met een vlinder-, seringen- en een wintertuin. Ontworpen door kunstenaar Herman de Vries. Tot slot wordt de Nijenhuizer waterleiding hersteld. Dit is een oude watergang die de Stadsbeek en de grachten van het huis Diepenheim verbond met de rivier de Regge. Kunstvereniging Diepenheim, Stichting KUNSTen Op straat, Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente en de gemeente zijn initiatiefnemers van dit project. Zij willen dat onder meer lokale toneel- en muziekverenigingen een plek krijgen in het KunstWerk. Ook inwoners van Diepenheim worden zoveel mogelijk bij de plannen en de uitvoering betrokken.

Projectnaam KunstWerk Diepenheim Revitalisering Haven Markelo Herstel Boven Regge 1e fase Duurzaam landschapsbeheer via Groene Diensten Duurzaamheid en Energie Bestaande Woningbouw

investering investering gemeente1 provincie1 € 4.200.000,- € 4.000.000,€ 1.600.000,- € 1.100.000,€ 1.000.000,- € 1.000.000,€ 300.000,-

€ 1.200.000,-

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

Kunstwerk is voor de provincie Overijssel een onderscheidend project, omdat een groot aantal disciplines op cultuurgebied elkaar hierdoor ontmoet en bovendien versterkt. De Kunstvereniging Diepenheim is een instelling met een landelijke uitstraling. Dat maakt dit gebied aantrekkelijk; voor toeristen én voor nieuwe inwoners en bedrijven om zich hier te vestigen.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

41


Twentekanaal

Markelo pakt Haven Markelo aan De kade hersteld, de grond gesaneerd en de toegangswegen en infrastructuur van het bedrijventerrein Haven (Twentekanaal) van Markelo aangepakt. Naast de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel geeft het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat een bijdrage. Defensie draagt financieel bij in de kosten voor de sanering. Het Twentekanaal is een van de terreinen die op het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 voorkomt. Herstel Boven Regge 1e fase De Boven Regge krijgt een nieuw aanzien. De gemeente herstelt haar waterloop en maakt het beter zichtbaar. Met de aanpak van de Regge verbetert ook de afvoercapaciteit in het dorp Goor. Dit is onderdeel van de herinrichting van de complete Reggeloop. Duurzaam landschapsbeheer via Groene Diensten Samen met particulieren gaat de gemeente 100 hectare landschap aanleggen, herstellen en beheren. De betrokkenen krijgen een vergoeding voor hun inzet.

42

Investeren met Gemeenten 2011

Duurzaamheid en energie in woningbouw Om de gemeente zo duurzaam mogelijk te maken, investeren de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel gezamenlijk in energiebesparing en zonne-energie in bestaande woningen. Pact van Twickel Twickel is het grootste landgoed van Nederland. In het Pact van Twickel werken de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente samen met de provincie aan het versterken van de kenmerkende landschappelijke structuren, meer mogelijkheden voor toerisme en recreatie en de realisatie van allerlei water- natuur- en landbouwopgaven.


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

43


"Een goede ontsluiting is van levensbelang voor een goed economisch klimaat in de provincie. Overijssel en Kampen hebben zich samen sterk gemaakt voor een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen en de Zuiderzee- en Haatlandhaven van Kampen." Peter Treep Wethouder Verkeer, Vervoer en Economie gemeente Kampen

Ontsluiting bedrijventerrein op N50 44

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Kampen Betere doorstroming bedrijventerreinen Om de doorstroming van het verkeer van en naar de bedrijventerreinen in Kampen-Noord te verbeteren, moet er een aansluiting komen op de N50. De gemeente en provincie Overijssel zien, in samenspraak met Rijkswaterstaat, twee mogelijkheden voor de verbinding met de rijksweg.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

Tuinders boren aardwarmtebron Drie tuinders in de Koekoekspolder in Kampen gaan samen de eerste aardwarmtebron van NoordoostNederland boren. Zij hebben daarmee een landelijke primeur en krijgen hiervoor een lening van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. Het ministerie geeft ook een subsidie. Het is voor het eerst in Nederland dat tuinders de handen ineen slaan om samen te investeren in een dergelijk project. De Gebroeders Vahl, AmboValentes en Kwekerij Voorhof/Valstar hebben gezamenlijk Aardwarmtecluster BV opgericht. Dit is ook de eerste keer dat er in Noordoost-Nederland naar aardwarmte wordt geboord. Dankzij de lening van de gemeente en provincie wordt een duurzame energiebron gegarandeerd. En blijft de werkgelegenheid in de Koekoekspolder behouden. Door het boren naar aardwarmte onderscheidt deze plaats zich van andere tuinbouwgebieden. Grote kans dat tuinders uit andere delen van Nederland zich daarom hier willen gaan vestigen. Voor dit project zijn twee putten nodig op een diepte van circa 2 kilometer. Uit de ene wordt warm water omhoog gepompt om de kassen mee te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens via de andere put teruggepompt. Veilingweg op de schop Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de Koekoek te verbeteren, gaat de Veilingweg op de schop. Hiermee is de aanleg van een rondweg door de polder Mastenbroek, een onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta, niet meer nodig. De oversteek bij Oosterholt wordt veiliger gemaakt met gescheiden rijbanen en een vrij liggend fietspad. De Veilingweg krijgt geluidsarm asfalt, waardoor

e

Steenwijkerland

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam 2e Ontsluiting Kampen Noord Aardwarmte koekoek Opwaardering Veilingweg Dorps wonen Verduurzaming glastuinbouw Koekoekspolder

investering investering gemeente1 provincie1 € 1.550.000,- € 1.550.000,€ 1.000.000,- € 1.000.000,€ 300.000,- € 715.830,voorlopig € 500.000,-

€ 500.000,-

€ 30.000,-

€ 30.000,-

geluidsschermen overbodig zijn. Tot nu toe zijn het nog plannen, maar de gemeente Kampen wil voor het einde van 2011 beginnen met de werkzaamheden. Dorps wonen Bij de uitbreiding van kernen kijkt de gemeente in dit project zorgvuldig naar de landschappelijke inpassing van de plannen. Stadswijken passen namelijk niet in de structuur van het landschap en Kampen wil het Overijssels landschap zoveel mogelijk behouden. Verduurzaming glastuinbouw Koekoekspolder Doel van dit project is het glastuinbouwgebied Koekoekspolder duurzaam te maken, zodat de producten ook duurzaam worden geteeld. Dit kan onder meer door het terugleveren van energie en het inzetten van restwarmte. Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

45


"Het project Overdinkel voorziet in een integrale herstructurering voor de kern Overdinkel wat zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid en de ruimtelijke kwaliteit van de kern. Daarnaast wordt een nieuw centrumplein gecreĂŤerd wat de belevingswaarde voor de bewoners zal vergroten. Een aantal voorzieningen wordt geconcentreerd in een nieuw Kulturhus."

Wietse Douwes

Beleidsmedewerker provincie Overijssel

Nieuw dorpshart voor Overdinkel 46

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Losser Nieuw dorpshart voor Overdinkel Het dorp Overdinkel is toe aan een grote opknapbeurt. Een nieuw dorpshart met een kulturhus is de meest in het oog springende verandering, die de gemeente Losser in gedachten heeft. Met het project Hart voor Overdinkel, waar het dorpsplein onder valt, is in totaal € 35.000.000,- gemoeid.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

Ook de openbare ruimte in het dorp met circa 4.000 inwoners wordt aangepakt, de sociale woningvoorraad verbeterd en het watersysteem wordt robuuster en duurzamer. Verder wordt geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing. De landschappelijke overgang tussen dorp en buitengebied (Nationaal Landschap Noordoost Twente) en de grensovergang naar het Duitse Gronau vallen in het totale project.

e

Steenwijkerland

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

In Hart van Overdinkel werken de gemeente Losser en woningbouwcoöperatie Domijn uit Enschede samen. De Universiteit van Twente en de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) verleenden ook hun medewerking. De provincie investeert in totaal € 2.000.000,- in Overdinkel. Het project raakt aan meerdere provinciale belangen: ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, woonbeleid, waterveiligheid, landschap, klimaatbestendig bouwen en duurzame energie. Bergbezinkbassin verbetert waterkwaliteit Om de waterkwaliteit van de Dinkel te verbeteren, wil de gemeente Losser een nieuw bergbezinkbassin realiseren. Dat is ook bedoeld om overstorten van het riool te voorkomen.

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering investering gemeente1 provincie1 Herstructurering van Overdinkel: Hart van Overdinkel € 1.400.000,- € 1.400.000,Bovenwettelijke maatregelen stedelijk waterbeheer € 300.000,- € 300.000,Onderdeel klimaatbestendig bouwen € 450.000,-

De provincie Overijssel heeft inmiddels € 300.000,toegekend. Waterschap Regge & Dinkel neemt € 600.000,- voor zijn rekening en de gemeente legt zelf € 300.000,- op tafel.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

47


"Voor de 15.000 inwoners in de Thij, De Graven Es en de Essen wordt het recreatiegebied Het Hulsbeek beter bereikbaar. Verder kunnen we door Investeren met Gemeenten de nieuwe uitvaartvoorziening bij Oldenzaal kwalitatief beter en duurzamer landschappelijk inpassen. Zo kunnen we beter rekening houden met de inwoners van Oldenzaal en omgeving, maar ook met dier en natuur." Huub van Uum, Planoloog gemeente Oldenzaal

Verbetering stadsrandgebied Schipleidelaan 48

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Oldenzaal Verbetering stadsrandgebied Schipleidelaan In de stadsrand ten westen van Oldenzaal komen diverse ontwikkelingen samen. Zo wordt hier een crematorium gepland dat goed ontsloten moet worden, maar speelt hier ook het probleem van wateroverlast. Om te zorgen voor een goede afstemming en een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen, is een plan gemaakt voor de stadsrand in de omgeving van de Schipleidelaan.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Zwolle

Twenterand

Op basis van dat plan wordt het gebied aan weerszijden van de Hulsbeek samen met het waterschap Regge en Dinkel getransformeerd tot retentiezone. Door het gebied van de wijk de Thij naar het Hulsbeek toegankelijk te maken voor voetgangers ontstaat bovendien een wandelroute naar het buitengebied voor bewoners van de Thij. Overijssel heeft € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het stadsrandgebied nabij de Schipleidelaan. De provincie vindt stadsranden belangrijk vanwege de bufferfunctie tegen stedelijke invloeden in het buitengebied. Een goed ingerichte stadsrand biedt verder voor stedelingen wandelmogelijkheden waarbij genoten kan worden van cultuurhistorie, landschap en natuur. Vanuit het Grote Steden Beleid wordt bijgedragen aan een ruimere studie naar mogelijkheden om de stadsranden van de Netwerkstad Twente aanpakken. Het project aan de Schipleidelaan neemt hier een voorschot op. Bedrijventerrein beter bereikbaar Door het aantal rijbanen op de Eektestraat in Oldenzaal te verdubbelen, wordt het bedrijventerrein EekteHazewinkel beter bereikbaar. Dit bedrijventerrein is verouderd en zal worden geherstructureerd. Wanneer het bedrijventerrein door de rijbaanverdubbeling beter bereikbaar is gemaakt, wordt het voor nieuwe bedrijven aantrekkelijker om zich daar te vestigen.

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Verbetering bereikbaarheid en wegenstructuur bedrijventerrein Eekte Stadsrandgebied Schipleidelaan

investering gemeente1

€ 1.000.000,- € 2.000.000,-

investering provincie1

€ 1.550.000,€ 500.000,-

De provincie investeert € 1.550.000,- in de verdubbeling van de rijbanen van de Eektestraat omdat Overijssel het opknappen van verouderde bedrijventerreinen belangrijk vindt. Vitale werklocaties zijn goed voor de economie. Het herstructureren van bestaande terreinen voorkomt dat er nieuwe bedrijfsterreinen moeten worden aangelegd ten koste van groene gebieden.

De gemeente Oldenzaal voert de rijbaanverdubbeling uit in goed overleg met de ondernemers op EekteHazewinkel. Het is de bedoeling dat deze onder­ nemers een vereniging oprichten, zodat zij het project kunnen beheren.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

49


"De herontwikkeling van de Raalterwegzone betekent een belangrijke economische impuls voor het dorp Wijhe. Het versterkt de ontwikkeling van het centrum en de verbinding met de IJssel, het verbetert de verkeersveiligheid en het is een kwaliteitsimpuls voor het noordelijk deel van bedrijventerrein De Enk."

Gerard van den Blink

Projectleider gemeente Olst-Wijhe

Zicht op Wijhe vanaf de IJssel 50

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Olst-Wijhe Toeristen verleiden tot Wijhe Toeristen die de IJssel bezoeken, ook verleiden om het dorp Wijhe in de gemeente Olst Wijhe te bezoeken. Dat is de uitdaging die de gemeente zich gesteld heeft. Daarom wordt het dorp aantrekkelijker gemaakt. In het najaar van 2011 beginnen de werkzaamheden.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

Wijhe heeft een kwaliteitsimpuls nodig, vinden gemeente en de provincie Overijssel. Door de verbinding van het dorp met de IJssel te verbeteren, het toerisme aan de IJssel te bevorderen en een betere koppeling te maken naar het centrum zijn toeristen in dit gebied sneller geneigd ook een kijkje te nemen in het dorp. Om dit te bereiken, krijgt de Raalterwegzone een nieuw uiterlijk. De Raalterwegzone aan de noordkant van bedrijventerrein De Enk wordt getransformeerd: van puur bedrijventerrein krijgt het gebied meer een publieks- en verblijfsfunctie. Ondermeer door realisatie van het nieuwe gemeentehuis en een medisch centrum. De herontwikkeling van de hele Raalterwegzone draagt bij aan een aantal ambities: versterken en vergroten centrum; Raalterweg ontwikkelen als centrale entree van Wijhe tot aan het Gelder aan toe; een kwaliteitsimpuls voor het noordelijke deel van bedrijventerrein De Enk; het weren van het doorgaande verkeer van en naar Raalte; verbeteren van de veiligheid op de Raalterweg door een goede inpassing van het langzaam- en autoverkeer; de klinkerbestrating van de Langstraat doortrekken in de Raalterweg. Op deze manier ontstaat er een betere en vriendelijke verbinding tussen de rivier en het centrum. Ook de zuidelijke poort van Wijhe krijgt een aantrekkelijke entree. Door de loswal her in te richten ontstaan meer mo­ gelijkheden voor toerisme en recreatie. De provincie Overijssel draagt bij aan dit project, omdat het bijdraagt aan een sterkere economie en vestigings­ klimaat en versterken van ruimtelijke kwaliteit.

e

Steenwijkerland

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering investering gemeente1 provincie1 Programma Wijhe en OverIJssel € 2.650.000,- € 2.650.000,Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing station Wijhe € 25.000,- € 25.000,Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid € 120.830,- € 120.830,-

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid De focus in dit uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar ligt op het behalen van de Klimaatakkoord-doelstellingen, zoals vermindering van de uitstoot van CO2 en duurzame energieopwekking.

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing station Wijhe De provincie is in juni 2010 samen met de gemeenten Deventer en Zwolle een onderzoek gestart naar de mogelijke aanleg van een aantal nieuwe haltes aan de spoorlijn Zwolle-Deventer: Zwolle-zuid en Deventernoord. Daarbij wordt ook gekeken naar de infrastructuur van de hele spoorlijn Zwolle-Deventer.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

51


"Ruimte voor de Vecht betekent onder meer dat de Vecht weer terugkomt in het hart van Ommen. En ik denk ook in het hart van de Ommenaren, want eindelijk wordt een lang gekoesterde droom werkelijkheid: Ommen aan de Vecht, de rivier als levensader van het Vechtdal. De nieuwe Vechtoevers zorgen voor extra veiligheid, meer ruimte voor ondernemers en zelfs kansen voor de otter. We zetten samen de stap van schetsidee naar uitvoering en maken de droom van Ommen waar."

Piet Jansen

Gedeputeerde voor Landelijk gebied, Landbouw en Water in Overijssel

Oevers Vecht kans voor recreatie en natuur 52

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Ommen Oevers Vecht kans voor recreatie en natuur De provincie, het waterschap en de gemeente richten de oevers van de Vecht rondom de brug in Ommen opnieuw in. Hier zijn de uiterwaarden namelijk smal, waardoor de ruimte bij hoogwater beperkt is. Tegelijkertijd liggen hier kansen voor extra economische ontwikkelingen en natuur.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

De gemeente Ommen, de provincie en Waterschap Velt en Vecht hebben gezamenlijk een inrichtingsvoorstel ontwikkeld voor de Vechtoevers. Uitgangspunt voor het plan is de keuze voor economische ontwikkeling, zoals de jachthaven en een plein aan de noordoevers en ruimte voor natuurontwikkeling met een nevengeul aan de zuidzijde van de rivier. De nevengeul zorgt voor extra waterafvoer in tijden van hoogwater. Door de recent gerealiseerde rondweg rond Ommen is er ruimte ontstaan om het centrum van Ommen te verbinden met de Vecht. Een groot plein en wandelpaden door de uiterwaarden vormen straks de verbinding tussen het centrum en de Vecht. Het totale project is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. Momenteel bekijken de drie partijen de verdere stappen om te komen tot de gewenste nieuwe inrichting, waarbij water, natuur en vrijetijdseconomie een rol spelen. Uitvoering vindt tussen 2011 en 2013 plaats. Ruimte voor de Vecht is een van de majeure gebiedsontwikkelingen van de provincie.

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering gemeente1 Ruimte voor de Vecht; verkenning € 928.000,- Herstructurering industrieterrein Transformatie deel industriegebied € 372.000,- voorlopig

investering provincie1 € 928.000,-

€ 500.000,-

Behalve de inrichting van de oevers van de Vecht is ook de doorstart van het project Kunstwegen belangrijk. Kunstwegen is een 'grensoverschrijdend openluchtmuseum’ van hoogwaardige en onderscheidende kunstwerken. Het geeft een culturele en recreatieve impuls aan het Vechtdal door het plaatsen van kunstwerken gebaseerd op thema’s uit het Vechtdal, maar ook door kunstenaars de vrije hand te geven met het inrichten van de omgeving van de Vecht. Herstructurering industrieterrein Door deze herstructurering kan de eerste fase woningbouw in het Havengebied van start gaan. Het gaat hierbij om het oprichten van een gemeenschapshuis en het verplaatsen van verenigingsactiviteiten.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

53


"De provincie en de gemeente werken samen aan een verbetering van de bereikbaarheid van Raalte en de verkeersstructuur in en om Raalte. Dit is enerzijds belangrijk voor bewoners van Raalte omdat met een verbeterde ontsluiting een aantal woongebieden worden ontlast van zwaar verkeer en anderzijds belangrijk voor de economie van Raalte."

Gerald Zwarthoff

Programmaleider Bereikbaarheid provincie Overijssel

Bedrijventerrein De Zegge krijgt opknapbeurt 54

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Raalte Duurzaam De Zegge Sinds begin 2007 wordt op provinciaal niveau met het project Vitale Bedrijventerreinen gewerkt aan het versnellen van de herstructurering van bedrijventerreinen in de provincie Overijssel. Doel van het project is de herstructurering te intensiveren en voldoende (kwalitatieve) ruimte te bieden voor (lokale) groei. Ook de gemeente Raalte erkent de noodzaak om het bedrijventerrein de Zegge te vitaliseren. Alleen op deze wijze is het mogelijk ook deze terreinen te behouden als kwalitatieve en duurzame vestigingsplaats voor ondernemers. Het plan wordt in 2011 uitgevoerd.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

F

l

e

v

o l

n

d Staphorst

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

Kruising Okkenbroek Het kruispunt N322 Holterweg/Okkenbroekerstraat bij Nieuw Heeten is een verkeersonveilig kruispunt. De aanleg van een rotonde verbetert de situatie aanzienlijk. Lokaal klimaatgebied Raalte wil met lokale klimaatprojecten bijdragen aan de vermindering van CO2. Het gaat hierbij om projecten als energie-advies voor minima, stimuleren van biomassavergisting, windturbines, Biomassalland en de bouw van een regionaal biobrandstoffenstation.

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

De provincie Overijssel vindt de aanleg van de rotonde van provinciaal belang, omdat de noordelijke aansluiting op de N348 flink wordt verbeterd. Daarom legt ze 50 procent van de totale kosten van € 2.500.000,bij. De aansluiting op de Zwolsestraat wordt verwijderd zodra de rotonde is geplaatst. Er kunnen geen grote ruimtelijke ontwikkelingen komen aan de westkant van de N348. De klus begint in 2011.

e

a

Zwartewaterland

G

Rotonde in Ceintuurbaan Om de nieuw aan te leggen Ceintuurbaan in Raalte goed aan te laten sluiten op de N348 is een vierpoots rotonde nodig.

h

Steenwijkerland

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering investering gemeente1 provincie1 Doortrekken Ceintuurbaan naar de N348 € 1.250.000,- € 1.250.000,Ontsluiting Zegge € 125.000,- € 125.000,Kruising Okkenbroek € 112.500,- € 112.500,Bedrijventerrein de Zegge € 150.000,- € 150.000,Lokaal klimaatbeleid € 291.750,- € 291.750,Scheiden stedelijk / landelijk water € 65.000,- € 65.000,Duurzame scholen € 175.000,- € 175.000,Duurzaam Hoftheater nog niet bekend € 145.000,-

Scheiden stedelijk / landelijk water In dit kader wordt een landelijke waterstroom verlegd langs de zuidrand van het plangebied van het toekomstig bedrijventerrein De Zegge VII. De inrichting van de nieuwe watergang wordt aangepast op nieuwe, te verwachten waterhoeveelheden en uitgevoerd in combinatie met een natuurvriendelijke oever aan een kant.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

55


Betere doorstroming door aanpak van de Overkampsweg

Route naar N348 aangepakt De gemeente Raalte wil met de aanpak van de Overkampsweg de doorstroming van het verkeer van industrieterrein De Zegge naar de N348 verbeteren. Vrachtverkeer gebruikt nu vaak een route door woonwijken en dat moet anders, want dat zorgt voor overlast voor bewoners. De bestaande route, via de Heesweg, Overkampsweg en de rotonde op de N348 is volgens de transportsector erg slecht. Vandaar dat vrachtverkeer de alternatieve route langs woonwijken aan de Accacialaan en de Westerdorplaan neemt. Dit veroorzaakt veel overlast en het komt de duurzaamheid en de leefbaarheid in de wijken niet ten goede. Door de Overkampsweg aan te pakken, wordt De Zegge beter ontsloten. De provincie Overijssel betaalt mee aan dit project, omdat het meerdere voordelen heeft. Het komt de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming ten goede. De planvorming voor dit project is inmiddels afgerond en het werk is begonnen.

56

Investeren met Gemeenten 2011

Duurzame scholen Heino krijgt twee nieuwe brede scholen (Hoogerheyne en de Springplank). Het doel is om te voldoen aan de gestelde ½ Q als EPC (helft van de wettelijke norm). De gemeente doet een bijdrage voor extra duurzaamheidsmaatregelen om deze norm te kunnen halen. Hoogerheyne is begonnen met de bouw. De Springplank begint medio 2011. Duurzaam hoftheater Het Hoftheater is een theater waar een professionele organisatie zonder winstoogmerk podiumkunsten en andere culturele uitingen organiseert voor een breed publiek uit Salland. Ook gericht op jeugd en sport. Het pand op de huidige locatie is verouderd.


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

57


"Het omvormen van het bedrijventerrein De Kol naar een aantrekkelijk woongebied leidt tot een structuurverbetering met een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor de kern Holten. De goede samenwerking tussen overheden en de gebundelde inzet van Essent-gelden maakt de uitvoering versneld mogelijk, met de bewoners als grote winnaars."

Jan Bakhuis

Adviseur ruimtelijke ordening provincie Overijssel

Bedrijventerrein wordt woonwijk 58

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Rijssen-Holten Bedrijventerrein wordt woonwijk De gemeente Rijssen-Holten tovert bedrijventerrein de Kol in Holten om in een aantrekkelijke woonwijk. Op dit moment is De Kol een vervallen bedrijventerrein van ruim 10 hectare in het dorp. De industrie die er zat is grotendeels verplaatst naar het nieuwe bedrijventerrein Vletgaarsmaten. Herstructurering van bedrijventerreinen is van provinciaal belang.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

Ontmoetingsplek op Canadese begraafplaats Op de Canadese Begraafplaats in Holten zijn ongeveer 1400 graven van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Er ontbreekt echter nog een ontmoetingsruimte waarin verhalen over de bevrijding van Salland kunnen worden verteld. De Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats wil daar samen met de gemeente Rijssen-Holten wat aan doen. Het is de bedoeling om eind 2011 een informatie­ centrum te hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het centrum houdt de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder de bevrijding van Noord- en Oost-Nederland, levend. Ook voor toekomstige generaties. Het informatiecentrum is volgens de provincie Overijssel van groot maatschappelijk belang. Bij het project zijn verschillende partijen betrokken, zoals de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats, gemeente Rijssen-Holten, het Europees Plattelands Ontwikkelingsfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, eigenaar en beheerder The Commonwealth War Graves Commission.

e

n

t

h

e

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

Het gebied grenst aan het stationsgebied, het centrum van Holten, de bestaande woonwijk De Kol en ligt aan de voet van de Holterberg. De provincie investeert in het project omdat het bijdraagt aan de verbetering van de leefomgeving in het dorp. De klus is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke visie Heerlijk Holten, waarbij ook de ontwikkeling van de stationsomgeving, de schakel van de Holterberg naar het centrum en de aanpassing van de verkeersstructuur belangrijke projecten zijn. De gemeenteraad stelt begin 2011 het bestemmingsplan en het exploitatieplan vast. Het bouwrijp maken begint voor medio 2011.

r

Steenwijkerland

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering investering gemeente1 provincie1 Transformatie van het bedrijventerrein de Kol naar woningbouw (als onderdeel van Holten Hogerop) € 5.500.000,- € 2.000.000,Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten € 150.000,- € 350.000,Restauratie monument Grotestraat 27 Rijssen nog niet bekend € 200.000,Plein Smidsbelt € 350.000,- € 150.000,Project Klimaat Uitvoeringsprogramma 2009 - 2012 nog niet bekend € 300.000,-

Er is binnen de gemeente Rijssen-Holten een collecte gehouden door leden van de Stichting Informatie­ centrum Canadese Begraafplaats Holten. Dit leverde € 55.000,- op, wat aangeeft dat het informatiecentrum ook lokaal belangrijk wordt gevonden. De Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten constateerde een tijd geleden al dat veel bezoekers op de begraafplaats met vragen komen, waar geen ruimte voor is. Daarnaast komen er veel aanvragen voor rondleidingen en lezingen bij leden van de stichting die meer kunnen vertellen over het ereveld. Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

59


De voormalige stadsboerderij aan de Grotestraat 27 vóór renovatie

In het informatiecentrum komen een bezinningsruimte en een sanitaire voorziening. Er wordt in het centrum en bij de informatievoorziening rekening gehouden met minder-validen. De begraafplaats zelf wordt ook beter toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

Kulturhus in kern van Holten Het voormalige gemeentehuis van Holten aan de Smidsbelt is in 2010 omgebouwd tot Kulturhus Holten. In dit gebouw in het hart van Holten is een professioneel uitgeruste theaterzaal en de bibliotheek gevestigd.

Met het informatiecentrum wordt ook een extra impuls gegeven aan de Holterberg als onderdeel van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug.

Van het plein voor het Kulturhus, waar eerst een parkeerplein en doorgaande weg lag, is een aantrekkelijk plein gemaakt met horeca en terras. De uitstraling van het dorpshart is daarmee flink verbeterd. De provincie Overijssel droeg bij omdat het project, onderdeel van Heerlijk Holten, het woon- en leef­ klimaat van bewoners, middenstand en bezoekers van Holten verbetert.

Winkelpand in oude stadsboerderij De gemeente Rijssen-Holten heeft een voormalige stadsboerderij aan de Grotestraat 27 in Rijssen verbouwd tot winkelpand. Het gebouw is een monument en een van de oudste stadsboerderijen in Rijssen. De provincie Overijssel hielp er aan mee, omdat het project een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om het zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

60

Investeren met Gemeenten 2011

Project Klimaat Uitvoeringsprogramma 2009 – 2012 Het project Klimaat uitvoeringsprogramma 20092012 herbergt verschillende energiebezuinigende projecten, zoals het uitvoeren van energiescans voor alle bedrijven. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van gebruik van biomassa voor energievoorzieningen.


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

61


"De Oude rijksweg/Gemeenteweg is zowel verkeerskundig als cultureel en historisch het hart van Staphorst en Rouveen. De weg is beeldbepalend voor het beschermde dorpsgezicht."

Hero Klinker

Beleidsmedewerker provincie Overijssel

Facelift voor De Diek 62

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Staphorst Facelift voor De Diek De Oude Rijksweg-Gemeenteweg in Staphorst wordt herstraat met de oorspronkelijke klinkers. Daarbij worden fietsstroken aangebracht en er komt een deel van het oorspronkelijke groen langs de weg terug. Op deze manier blijft de cultuurhistorische waarde van de weg behouden als onderdeel van het beschermde dorpsgezicht.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

e

n

t

h

e

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

De gemeente werkt de plannen voor dit idee uit samen met de provincie, Het Oversticht en de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Met als uitgangspunt het oorspronkelijke profiel van de weg. De plannen gaan in de eerste helft van 2011 in procedure. Direct na de zomervakantie van 2011 kan de schop de grond in, zo is de verwachting.

r

Steenwijkerland

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Het gaat om één lange weg, globaal beginnend in het zuiden bij de Lichtmis en die doorloopt tot aan de Buitenstouwe in het noorden. Het is een karakteristiek lint dat binnen het beschermde dorpsgezicht valt, ook wel De Diek genoemd. Inrichtingsplan bedrijventerrein De Esch 3 in combinatie met waterberging Om het nog te bouwen bedrijventerrein De Esch III een goede uitstraling te geven, heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het terrein ligt namelijk aan de A28 en komt dus duidelijk in het zicht te liggen. Op de Esch III komt waterberging voor het bedrijventerrein zelf, maar ook als oplossing van de stedelijke wateropgave van Staphorst.

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering investering gemeente1 provincie1 Herinrichting oorspronkelijk straatprofiel Oude Rijksweg/ Gemeenteweg € 1.350.000,- € 1.350.000,Inrichtingsplan bedrijventerrein De Esch 3 in combinatie met waterberging € 160.000,- € 80.000,-

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

63


"We hebben eind oktober, aan het einde van het seizoen, drie elektrisch aangedreven boten besteld. We zijn straks het eerste botenverhuurbedrijf die de boot klaar heeft. Elektrisch varen kan een vooruitgang zijn, zeker wat betreft lawaai. De ontwikkelingen in de accutechniek gaan steeds verder en die blijven we volgen."

Hendrik Smit

Smit Botenverhuur Giethoorn

Elektrische boten beter voor milieu 64

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Steenwijkerland Elektrische boten beter voor milieu Grotere rondvaartboten en particuliere bootjes die door natuurgebieden De Wieden en De Weerribben varen, moeten elektrisch worden aangedreven. Dat is beter voor het milieu en voor de toerist en zorgt voor minder geluidsoverlast dan de benzine- of diesel­ motoren die nu nog veel worden gebruikt.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

T

S

L

A

N

D

Tubbergen Hellendoorn

Raalte Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Grotere brug, minder opstoppingen De Vollenhoverbrug in de gemeente Steenwijkerland is oud en technisch bijna afgeschreven. Hij werd gebouwd in 1941 en al jaren klagen inwoners van en bedrijven uit Vollenhove over de verkeersproblemen bij de brug. De doorvaart voor de scheepvaart is smal en laag, waardoor de brug vaak open moet en er regelmatig files en vertraging ontstaan op de weg. Omdat het weg- en scheepvaartverkeer alleen maar zal toenemen, wordt de brug in 2011 aangepakt.

I

Twenterand

G

Er liggen inmiddels vele aanvragen voor boten. Ondernemers zijn bezig een aanvraag voor te bereiden. Naar verwachting worden er in 2011 zo'n twintig aanvragen ingediend. De provincie ondersteunt graag duurzame initiatieven en is daarom betrokken bij dit project.

U

Ommen

Zwolle

Noordwest-Overijssel is een waterrijk gebied met veel meren, kanalen, sloten en grachten. Veel van deze wateren liggen in de natuurgebieden De Wieden en De Weerribben. Deze gebieden zijn dan ook erg geliefd bij waterrecreanten. De reguliere verhuurbootjes zijn bijna allemaal uitgerust met elektrische aandrijving. De gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel willen nu ook de grotere rondvaartboten en de particuliere bootjes uitrusten met elektrisch aangedreven motoren. Dat doen ze door een financiële vergoeding te geven voor elektrisch aangedreven boten. Voor particuliere bootjes met buitenboordmotoren is de ombouw met een elektrische motor simpeler dan voor rondvaartboten met ingebouwde motoren. Die zullen veelal moeten worden vervangen door een compleet nieuwe boot. Daarom wordt de stimuleringsregeling uitgespreid over meerdere jaren.

e

Steenwijkerland

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Elektrisch varen Vollenhoverbrug Gasthuispoort Spijkervetpanden Centrumontwikkeling Vollenhove Streekcentrum Scheerwolde Pilot dekkend glasvezelnetwerk De Meenthe

investering investering gemeente1 provincie1 € 850.000,- € 750.00,€ 450.000,- € 500.000,€ 1.591.150,- € 1.076.850,€ 204.000,- € 476.000,€ 1.500.000,- € 805.000,- € 100.000,- € 2.515.320,-

€ 1.500.000,€ 375.000,€ 100.000,€ 2.416.680,-

Doel is om de brug compleet te vernieuwen, zodat hij de komende vijftig jaar weer mee kan. De nieuwe Vollenhoverbrug krijgt een breder brugdek met vrijliggende fietspaden. Dat komt de veiligheid van fietsers ten goede. Door de doorgang voor de scheepvaart te verbreden en verhogen, hoeft hij niet meer zo vaak open en dat zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijven in de omgeving. Daarmee wordt de economische structuur in de regio meteen verstevigd.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

65


Restauratie Spijkervetpanden

De provincie Overijssel draagt â‚Ź 500.000,- bij aan de nieuwe brug, omdat een versnelde bouw ervan bijdraagt aan de provinciale uitgangspunten uit Overijssel werkt!. Het stimuleert recreatie en toerisme en versterkt de regionale economie. Daarmee bestrijden de provincie en de gemeente samen de negatieve gevolgen van de economische recessie in deze regio. Er zijn diverse partijen betrokken bij de nieuwe Vollenhoverbrug. Scheepswerf Royal Huisman, Shipyards, gemeente Steenwijkerland, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en provincie Overijssel hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

De provincie Overijssel draagt bij aan dit project omdat ze waardering heeft voor de wijze waarop de gemeente Steenwijkerland aandacht besteedt aan de ruimtelijke kwaliteit in Steenwijk. De oplossing voor het parkeerprobleem -de ondergrondse plekken- vindt Overijssel prima bedacht. Het plan is ook onderdeel van het streekconvenant 2008 - 2011 dat met de provincie is afgesloten vanwege de streekfunctie die Steenwijk, net als Hardenberg, heeft in de Omgevingsvisie. De uitvoering van het project begint halverwege 2011.

De bestemmingsplanprocedure is inmiddels opgestart. De bouw kan nog voor de zomer van 2011 beginnen.

Restauratie Spijkervetpanden De gemeente Steenwijkerland begint in het voorjaar van 2011 met het restaureren van de rijksmonumentale Spijkervetpanden. De voormalige stallen krijgen ook een nieuwe bestemming.

Stadswallen en stadsgracht weer zichtbaar In en om de Gasthuispoort in Steenwijk worden de stadswallen en stadsgracht weer zichtbaar gemaakt, historische structuren hersteld en extra parkeerplekken ondergronds gerealiseerd.

66

Investeren met Gemeenten 2011


Steenwijkerland kocht in 2009 de Spijkervetpanden aan en ze zijn dringend toe aan een opknapbeurt. Herstel en restauratie van de monumenten levert een belangrijke meerwaarde voor het centrum van Steenwijk. De Spijkervetpanden worden aantrekkelijker en gemakkelijker bereikbaar gemaakt. De provincie Overijssel draagt bij aan dit project, omdat het wegwerken van restauratieachterstanden aan rijksmonumenten van provinciaal belang is. Centrumontwikkeling Vollenhove Het centrum van Vollenhove krijgt een betere winkelfunctie, meer woningen, meer parkeerplekken en wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt. Naast herstructurering van een gebied binnen de kern Vollenhove is er ook sprake van inbreiding. De provincie investeert in duurzaamheid, leefbaarheid en sociale veiligheid door het behouden en uitbreiden van voorzieningen. Streekcentrum Scheerwolde In de gebiedsontwikkeling van Scheerwolde besteedt de gemeente veel aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit binnen de kern Scheerwolde. Een aantal voorzieningen blijft behouden en waar mogelijk geconcentreerd om de leefbaarheid van een kern te bevorderen. Ook gaat het om een aantal appartementen die gebouwd worden voor de doelgroep ouderen. Zij kunnen hierdoor langer zelfstandig blijven wonen. Het project omvat verder de bouw van een nieuw dorpshuis, verplaatsing van scholen, de bouw van woningen en een winkelvoorziening en een informatiepunt voor het Nationaal Park Weerribben – Wieden. Glasvezel Internet en digitale dienstverlening spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Een open, toekomstvast en provinciedekkend breedbandnetwerk is daarom van strategisch belang. Dit netwerk is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Overijssel en werkt versterkend voor onze kenniseconomie. In de gemeente Steenwijkerland wordt aan een eerste proef gewerkt. De Meenthe Door kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de theaterzaal van 425 tot 550 stoelen wordt de regionale functie versterkt en kan de exploitatie en het voortbestaan als theater, cultureel centrum, evenementen en vergaderfunctie worden gegarandeerd.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

67


"Het opknappen is een goed alternatief. Heel belangrijk ook, want deze historische klinkerwegen verbinden de dorpen en gehuchten met elkaar. Ze zijn van grote historische waarde. We hebben in dit gebied veel natuurschoon en asfaltwegen passen daar minder goed in." Vincent Booijink uit Vasse Buurtbewoner

Waardevolle klinkerwegen in Tubbergen 68

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Tubbergen Waardevolle klinkerwegen in Tubbergen De nog 14 kilometer oude klinkerwegen in NoordoostTwente zijn van groot historisch belang, vindt de provincie Overijssel. Ze behoren net als monumentale gebouwen tot het cultureel erfgoed van de provincie. Ze zeggen iets over het verleden van het gebied, over hoe mensen er hebben geleefd, hoe ze het gebied hebben gebruikt en hoe het is ontwikkeld. Niet vreemd dus dat Overijssel investeert in het opknappen van 3 kilometer klinkerweg samen met de gemeente Tubbergen en het Nationaal Landschap.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

n

De klinkerwegen leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan de beleving van het Nationale Landschap. Tubbergen wil dan ook graag de waardevolle karakteristieken op haar grondgebied versterken en behouden. Inmiddels is Tubbergen klaar met de voorbereiding van de opknapbeurt. De concrete uitvoering is begonnen. Naar verwachting is het project klaar in de eerste helft van 2011.

n

t

h

e

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Hellendoorn

Olst-Wijhe

De gemeente Tubbergen liet Het Oversticht onderzoek doen naar de historische waarde van de klinkerwegen. Daaruit bleek dat ze daadwerkelijk bijzondere cultuurhistorische elementen zijn die een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van het gebied. Keramische klinkerwegen vormen immers een zichtbare herinnering aan de historie.

e

a

Raalte

Binnen het Nationaal Landschap Noordoost-Twente is nog 14 kilometer van de wegen voorzien van deze traditionele klinkers. Ruim 12 kilometer daarvan ligt in de gemeente Tubbergen. Die heeft dus, in verhouding met andere gemeenten in dit gebied, een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van dit provinciale erfgoed.

r

Steenwijkerland

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Cultuurhistorische klinkerwegen Tubbergen Aanleg van fietspaden in het Nationaal Landschap Noordoost Twente

investering gemeente1

investering provincie1

€ 70.000,-

€ 70.000,-

nog niet bekend

€ 394.000,-

Lekker fietsen door het landschap Bijna 60 kilometer aan fietspaden in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, dat is de ambitie van onder meer de gemeente Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser. Dit zijn de vier gemeenten die in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente liggen. Het is de bedoeling dat over twee jaar 57 kilometer recreatief fietspad is aangelegd in dit gebied. De fietspaden zijn deels aanvulling op het routenetwerk en deels nieuw. De verschillende gemeenten en de provincie Overijssel hebben de financiering rond. Er is in totaal € 787.500,- nodig. Gemeenten en het Nationaal Landschap hoestten samen 50 procent van de kosten op. De rest komt bij de provincie vandaan.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

69


"Het lukt ons om dankzij dit project achter de voordeur te komen. Overlast gevende jongeren worden op straat aangesproken en daar reageren ze goed op. Ze hebben echt het gevoel dat er iets gebeurt. Het blijkt dat in 80 procent van de gevallen de ouders of een ander gezinslid al bij maatschappelijk werk lopen en door de nieuwe aanpak kun je gelijk het hele gezin onder handen nemen."

Marcus Elzinga

Directeur Stichting Welzijn Twenterand

Actieve hulp voor hangjongere 70

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Twenterand Actieve hulp voor hangjongere Niet wachten tot de jongere naar de hulpverlener komt, maar juist als hulpverlener actief 'naar de hangjongere toe'. Het project Outreachende aanpak overlastgevende jongeren van de gemeente Twenterand moet hiermee vroeger ingrijpen bij kwetsbare jeugd, zodat de Jeugdzorg buiten beeld kan blijven.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

Uit de Jeugdzorgmonitor van het eerste kwartaal van 2010 bleek dat er maar liefst twintig meldingen zijn geweest bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en dertien keer aanspraak is gemaakt op geïndiceerde jeugdzorg. Om de druk op de provinciale jeugdzorg te verminderen, moeten die cijfers omlaag. Het project Outreachende aanpak overlastgevende jongeren draagt daar aan bij.

Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Door in een vroeger stadium hangjongeren en hun familie integrale hulp te verlenen, kan de instroom naar Jeugdzorg uiteindelijk worden voorkomen. Maar daarvoor is wel een tijdelijke uitbreiding nodig van het bestaande jongerenwerk in Twenterand. Want het huidige jeugd- en jongerenwerk is niet voldoende toegerust om zo'n intensief hulpverleningstraject in gang te zetten. Daarom komt er een extra jongerenwerker bij met een hulpverleningsachtergrond. Het project duurt tot eind 2011 en richt zich op jongeren die op straat hangen en gebruik maken van het bestaande aanbod van jeugd- en jongerenwerk. De hulpverleners maken in het project Outreachende aanpak overlastgevende jongeren gebruik van de bestaande initiatieven, zoals het 1000 Jongerenplan en de Eigen Kracht Conferenties. Bij het project zijn verschillende partijen betrokken, zoals Stichting Welzijn Twenterand, Straathoekwerk, Maatschappelijk Werk, Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg/jeugdhulpverlening, de politie, Bureau Halt en Tactus Verslavingszorg.

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering gemeente1 Outreachende aanpak overlastgevende jongeren € 90.000,- Centrumontwikkeling Den Ham € 1.000.000,- Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost: Versterking natuur (uitbreiding Fayersheide) € 300.000,- Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost: Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven Oosteinde € 875.000,- Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuid-Oost: rondweggebied € 850.000,-

investering provincie1 € 125.000,€ 300.000,-

€ 300.000,-

€ 875.000,€ 850.000,-

Leefbaarheid beter in Den Ham Een brede school, nieuwe woningen en sociale duurzaamheid op de locatie Zuidmaten Oost door Roelofs Wegenbouw te verplaatsen naar een locatie nabij de Kroezenhoek. In Den Ham wil de gemeente Twenterand de leefbaarheid de komende vijftien jaar aanzienlijk verbeteren.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

71


Natuurgebied Fayersheide wordt beschermd tegen verdroging

In 2011 begint de bouw van de brede school en de daarmee samenhangende inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw. De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat er voldoende en flexibel aanbod is van woonmilieus, dat er hoogwaardige voorzieningen beschikbaar zijn, dat de identiteit van dorpen als Den Ham wordt versterkt en er diversiteit is onderling.

De benodigde grond voor dit project is aangekocht in 2010, het inrichtingsplan wordt in 2011 opgesteld en aansluitend wordt begonnen met de aanleg en inrichting van de bufferzone. De gemeente Twenterand werkt hierin samen met de VOF Oosterweilanden, die de zandwinning gaat uitvoeren, de grondeigenaren die hun grond ervoor afstaan en Staatsbosbeheer als eigenaar van het natuurgebied.

Buffer tegen uitdroging Fayersheide De gemeente Twenterand breidt natuurgebied Fayersheide uit met een bufferzone tussen de aangrenzende zandwinplas Oosterweilanden en het natuurgebied. Doel is om Fayersheide te beschermen tegen verdroging.

De gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost is volgens het coalitieakkoord van de provincie Overijssel een belangrijk project. Het plan verbetert namelijk de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Niet alleen door natuurgebied Fayersheide te verbeteren, maar ook door bedrijven te verplaatsen uit Oosteinde en door daar een rondweg aan te leggen zodat er minder verkeer in het dorp komt.

Bij de gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost hoort de aanleg van de zandwinplas Oosterweilanden. Maar hierdoor wordt het grondwaterpeil verlaagd en dat zorgt ervoor dat Fayersheide verdroogt. De bufferzone moet dat voorkomen.

72

Investeren met Gemeenten 2011


Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost: Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven Oosteinde In het gebiedsontwikkelingsplan Vriezenveen Zuidoost zijn specifieke afspraken gemaakt over bedrijfsverplaatsingen van milieuhinderlijke bedrijven vanaf het Oosteinde en over het versterken van de natuur via de uitbreiding van Fayersheide. Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost: rondweggebied De aanleg van de rondweg leidt er toe dat de verkeersintensiteit op het Oosteinde afneemt waardoor ook de geluids- en milieuoverlast (luchtvervuiling) afneemt. Door de realisatie van dit project verbetert tevens de leefbaarheid van het dorp Vriezenveen.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

73


"De provincie investeert in het opknappen van bestaand bedrijventerrein. Voor representatieve ruimte voor ondernemen èn een mooi, groen, leefbaar Overijssel."

Carry Abbenhues

Gedeputeerde voor Economie, Toerisme en Arbeidsmarkt in Overijssel

Opknapbeurt voor bedrijventerrein Hogelucht 74

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Wierden Opknapbeurt voor station en bedrijventerrein Een mooier station en een betere en veilige verbinding tussen de noord- en zuidzijde. De gemeente gaat het stationsgebied verbeteren onder meer door een tunnel onder het spoor te bouwen bij de Dikkensweg en de Hogeluchtsweg.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

e

n

t

h

e

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Nu vormt de spoorlijn een barrière tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het dorp. De spoorwegovergang is namelijk driekwart van de tijd gesloten. De tunnel moet dat probleem oplossen en zorgen voor een veilige en comfortabele verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk gedeelte van het dorp Wierden. Daarnaast worden ook openbare ruimtes grenzend aan het station aangepakt. Aan de noordzijde wordt het bedrijventerrein Hogelucht gerevitaliseerd. Het terrein Hogelucht is verouderd, kent achterstallig onderhoud en heeft een opknapbeurt nodig. Aan de zuidzijde wordt het stationplein heringericht waarmee de uitstraling van de stationsomgeving een flinke impuls krijgt. De provincie Overijssel werkt er aan mee, omdat het opgeknapte stationsgebied mogelijk nieuwe bedrijven aantrekt en het project de verkeersveiligheid verbetert. Bovendien investeert de provincie overal in het opknappen van bestaande bedrijventerreinen om de economie in Overijssel te stimuleren.

r

Steenwijkerland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering gemeente1 Herstructurering bedrijventerrein Hogelucht inclusief Masterplan Stationsomgeving Wierden € 5.700.000,-

investering provincie1

€ 800.000,-

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

75


"Het is een kwaliteitsimpuls voor het centrumgebied van Zwartsluis. De nieuwbouw van de school zorgt ervoor dat het voortgezet onderwijs voor de inwoners en in het bijzonder de jeugd van Zwartewaterland en omliggende gemeenten voor de toekomst weer volop mogelijkheden heeft. Zonder de financiĂŤle bijdrage van de provincie was deze kwaliteitsimpuls niet mogelijk geweest."

Herman Schoemakers

Projectleider herontwikkeling Arrivaterrein en Agnietenterrein gemeente Zwartewaterland

School krijgt nieuwe stek op Arriva-terrein 76

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Zwartewaterland School krijgt nieuwe stek op Arriva-terrein De gemeente Zwartewaterland investeert in de inrichting van het voormalige Arriva-terrein in Zwartsluis. Hier wordt een nieuw schoolgebouw voor voortgezet onderwijs neergezet van het Agnieten College en een sporthal. Op de oude plek van de school komen woningen.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

r

e

n

t

h

e

Steenwijkerland

F

l

e

v

o l

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen

Zwartewaterland bouwt op het Agnieten-terrein zo'n 30 tot 35 huizen en de ernaast gelegen Kolk wordt toegankelijk gemaakt voor kleine bootjes vanuit de Wieden en de Weerribben. Daarvoor is het nodig om in de Arembergerstraat een brug te plaatsen. Landstede, Woonconcept Vastgoed en het college van Burgemeester en Wethouders van Zwartewaterland onderhandelden een jaar intensief over de nieuwbouw van het Agnieten College. Bij de nieuwbouw op het vroegere Arriva-terrein komt ook een stek voor muziekvereniging Voorwaarts en jeugd- en jongerenwerk. Met de ontwikkeling van de twee gebieden wordt een enorme impuls gegeven aan het voortgezet onderwijs en de sport in Zwartsluis. Een dergelijke herstructurering is van provinciaal belang. Bovendien kunnen er vanaf 2013 woningen worden bij gebouwd. De Landstede groep heeft veertien scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder het Agnieten College. De onderwijsinstelling wordt verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van de school en de sporthal. De gemeente Zwartewaterland geeft daarvoor jaarlijks een financiële bijdrage. Het geld is inmiddels vrijgemaakt voor het Arrivaterrein en de herinrichting van het gebied waar nu de school nog staat. Voor 2012 beginnen de werkzaamheden. Toegangspoort tot IJsseldelta en natuurlijk transferium naar Nationaal Park Nationaal Park Wieden, de IJsseldelta en natuurgebied Olde Maten worden beter bereikbaar vanuit Zwartsluis. Zo komt er onder meer een wandelpad, wordt de Kolk bij het voormalig Agnietenterrein toegankelijk voor bootjes en krijgt dit water aanlegsteigers. Voor bezoekers komen er meer parkeerplekken en museum Schoonewelle verplaatst naar het centrum van Zwartsluis. Het nationaal park is één van de twee nationale parken van Overijssel.

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Zwolle

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam Toegangspoort tot IJsseldelta en natuurlijk transferium naar Nationaal Park Passende beoordeling ontwikkeling industriehaven Genemuiden Arrivaterrein

investering gemeente1

investering provincie1

€ 2.180.000,-

€ 2.180.000,-

€ 22.500,- € 6.200.000,-

€ 125.000,€ 2.000.000,-

Passende beoordeling ontwikkeling industriehaven Genemuiden De kwaliteitsverbetering van de (bestaande) industriehaven Genemuiden is gericht op de verplaatsing van het watergebonden bedrijf Tebezo van de Kop van Noord naar deze haven. Door het verbeteren van de overslagfaciliteiten is er voor die bedrijvigheid ook in de toekomst ruimte aanwezig voor verdere ontwikkeling.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

77


"Deze gezamenlijke investering in de A28-zone is een geweldige aanwinst voor de inwoners, forenzen en recreanten in het gebied Zwolle-Kampen. Samen met de Regiotram die in 2013 gaat rijden, de Hanzelijn, de fietssnelweg en de aanpassing van de stations in Zwolle en Kampen zorgen ze voor snelle verbindingen tussen beide gemeenten. En met de uitbreiding van de A28 en de nieuwe dynamische informatiepanelen boven de hoofdverbindingswegen krijgen alle vervoersmodaliteiten in deze Netwerkstad een flinke impuls."

Job Klaasen

Gedeputeerde voor Mobiliteit, FinanciĂŤn en Bestuur in Overijssel

Spoorbrug Blaloweg wordt vervangen 78

Investeren met Gemeenten 2011


gemeente

Zwolle Het goede leven in Zwolle Gemeente Zwolle en de provincie Overijssel hebben gedeelde ambities. In de Gebiedsagenda Zwolle Kampen en het document ‘Het beste van twee werelden’ zijn hun doelen beschreven. De ontwikkeling van Zwolle wordt geschetst aan de hand van de programmalijnen Spoorzone, A28-zone, Binnenstad plus, Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid en Sociaal/Jeugd.

F

r

i

e

s

l

a

n

d

D

F

l

e

v

o l

Wervend multimodaal vervoersknooppunt Van spoorzone naar een wervend multimodaal vervoersknooppunt. Met deze integrale gebiedsontwikkeling, met bijbehorend integraal stedenbouwkundig plan, geeft de gemeente Zwolle een stevige impuls aan de binnenstad en economie. Naast de ontwikkelingen in de spoorzone investeert de gemeente, op verzoek van de provincie, ook in de doorstroomassen openbaar vervoer. Het busvervoer heeft binnen Zwolle veel last van congestie. Daardoor is de dienstregeling onbetrouwbaar en missen reizigers steeds vaker hun overstappen. Uit een gezamenlijke studie, die de provincie en gemeente Zwolle in 2009 hebben uitgevoerd naar de realisatie van doorstroom­ assen voor het openbaar vervoer, komen twee kansrijke opties. De realisatie van de beste optie is gekoppeld aan de planvorming van de Spoorzone Zwolle. De plannen worden gefaseerd uitgevoerd terwijl er nu al wordt gewerkt aan de nieuwe voetgangerstunnel. De doorstroomassen sluiten aan op een nieuw te realiseren bustunnel onder het spoor en een nieuw centraal busstation, ten zuiden van het NS-station. Voorsterpoort: grootste werkgelegenheidslocatie De A28 loopt dwars door Zwolle en vormt de nationale autoverbinding tussen het westen en NoordoostNederland. Vier regionale ontsluitingswegen takken

e

n

t

h

e

a

n

d Staphorst

Zwartewaterland

Hardenberg

Kampen

D Dalfsen Zwolle

De gemeente Zwolle profileert zich duidelijk als een stad van ‘het goede leven’, met een uitzonderlijke combinatie van een hoge kwaliteit van leven en grote economische dynamiek. Samen met haar gunstige ligging geeft dit de stad een geweldige voorsprong op andere steden en regio’s. Zwolle wil deze voorsprong behouden door de komende jaren met name te investeren in de binnenstad, ruimte voor nieuwe economische bedrijvigheid en bereikbaarheid.

r

Steenwijkerland

U

I

T

S

L

A

N

D

Ommen

Twenterand

Tubbergen Raalte

Hellendoorn

Olst-Wijhe

Dinkelland Wierden

Almelo Borne

G

e

l

d

e

r

l

a

n

Oldenzaal

Losser

Rijssen-Holten

d Deventer

Hengelo Hof van Twente

Enschede

Haaksbergen

Beleidsinformatie jan. 2011

Projectnaam investering investering gemeente1 provincie1 Binnenhaven visie Zwolle / Realiseren van bereikbaarheid € 700.000,- € 934.000,Versnelling reconstructie kruispunten IJsselallee-Ittersumallee € 500.000,- € 500.000,A28-zone: fiets / spoorbrug Blaloweg € 1.000.000,- € 1.000.000,-

ter hoogte van Zwolle aan op de A28. Dit vormt een perfecte locatie voor bedrijvigheid. Reden voor de gemeente om het gebied Voorsterpoort, dat langs de A28 ligt, te herontwikkelen tot grootste werkgelegenheidslocatie van Noordoost-Nederland. Een uitstekende bereikbaarheid is een harde voor­ waarde voor een succesvol Voorsterpoort. En dat betekent dat ook de toegangswegen tot de snelweg de verkeersstroom op een goede manier kunnen verwerken. Om de gewenste bereikbaarheid van de A28-zone (Voorsterpoort) te realiseren, vervangt de gemeente de bestaande spoorbrug bij de Blaloweg. In 2011/2012 wordt vanwege de realisatie van de fietssnelweg Zwolle-Kampen een fietsbrug over de Blaloweg geplaatst. Parallel aan de bestaande spoorbrug van de Kamperlijn. Het is wenselijk en kostenbesparend om de spoorbrug gecombineerd Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

79


"Het programma Binnenstad plus komt tegemoet aan de vraag naar centrumstedelijk wonen, het aanvullen van het voorzieningenaanbod en het vergroten van de bereikbaarheid. Dat gebeurt onder meer door de realisatie van twee bruggen. De samenwerking tussen provincie en gemeente maakt de uitvoering van de projecten versneld mogelijk."

Jaap Wesselink

Programmamanager Investeren in Overijssel provincie Overijssel

Binnenstad plus, een ambitieus programma 80

Investeren met Gemeenten 2011


met de aanleg van de fietsbrug te vervangen. De brug kan hierdoor tijdens de al geplande buitendienstregeling van de Kamperlijn voor de ombouw tot Regiotram worden uitgevoerd. Dat bespaart kosten en geeft minder overlast voor de reiziger. In plaats van twee losse bruggen kan er één gecombineerde fiets- en spoorbrug worden gebouwd. Dat is niet alleen goed­ koper, maar geeft ook extra allure aan de Kamperlijn. Binnenstad plus, een ambitieus programma Het stimuleren van de economie, verbeteren van de bereikbaarheid, de ruimtelijke en verblijfskwaliteit, het creëren van aantrekkelijke stedelijke woonmilieus en het vergroten van de herkenbaarheid van Zwolle. Het zijn gerust ambitieuze doelstellingen te noemen, die de gemeente Zwolle voor ogen heeft met het programma Binnenstad plus. De binnenstad is de grootste troefkaart en meest waardevolle schat van Zwolle. De hoge belevingswaarde (ook voor bewoners), vormt een belangrijke reden voor bezoekers om naar Zwolle te komen. En is voor de economie van groot belang. Dat is ook de reden dat de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad cruciaal is in de ontwikkeling van Zwolle als centrumstad. Binnenstad plus is een programma waarbinnen verschillende projecten een plaats hebben of in de toekomst nog zullen krijgen. Op dit moment zijn het negen projecten in diverse stadia van voorbereiding en uitvoering. In totaal gaat het om ruim 1500 (centrum)stedelijke woningen en het toevoegen van een nader te bepalen aantal culturele en andere voorzieningen zoals een poppodium, bibliotheek en zorgvoorzieningen. Net als het toevoegen van winkels en kantoren en circa duizend parkeerplaatsen. De creatieve sector in Zwolle in de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt. In Zwolle heeft dat vooral te maken met de toename van het aantal afgestudeerden van creatieve opleidingen van het HBO en MBO. De bezoekersaantallen van de Fundatie in de binnenstad van Zwolle is gestegen van 30.000 in 2006 naar 130.000 in 2010. De uitbreiding wordt gefinancierd door gemeente en provincie. Onder het programma Binnenstad plus vallen de volgende projecten: • Roelenweg Oost; Woonvoorziening voor dak- en thuislozen, verslaafden en studentenkamers/woningen; • Laatste fase herinrichtingspark Wezenlanden; • Bolwerkparken; Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de bolwerkparken rondom de binnenstad;

Projectnaam investering gemeente1 Binnenstad plus: brug Achtergracht € 1.200.000,- Binnenstad plus: Roelenweg Oost € 2.000.000,- Binnenstad plus: laatste fase herinrichtingpark Wezenlanden € 500.000,- Binnenstad plus: Herinrichting Bolwerkpark Potgietersingel € 350.000,- Binnenstad plus: Bagijneweide € 700.000,- Binnenstad plus: brug Rodetorenplein € 1.000.000,- Binnenstad plus: Huize Hofvliet € 218.674,- Duurzaamheid: projecten warmtenet Stadshagen en Renovatie en aanleg warmtenet Diezerpoort € 5.450.000,- Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid: Versterking landschappelijke en recreatieve realisatie Stadshagen - Nationaal Landschap Ijsseldelta € 11.300.000,- Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid: verbetering toegankelijkheid bushalte 2e fase € 500.000,- Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid: fietsstraten (Fietsstratenplan) € 1.165.000,- Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid: duurzaam Diensten Bedrijf Hessenpoort € 840.000,- Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid: zonnepanelen gemeentelijke gebouwen € 1.400.000,- Sociaal / Jeugd: terug naar de eenvoud: versimpeling van de casusnetwerken € 145.000,- Sociaal / Jeugd: niet geïndiceerde ambulante begeleiding voor 0 - 6 jarigen € 165.000,- Sociaal / Jeugd: niet geïndiceerde ambulante begeleiding voor 6 - 12 jarigen € 22.000,- Sociaal / Jeugd: pilot versterken aansluiting tussen jeugdzorg en maatschappelijke opvang en begeleiding zwerfjongeren € 140.000,- Sociaal / Jeugd: invoer één signalerings-en samenwerkingssysteem € 208.860,- Cultuur: creatieve broedplaats DOAS € 313.500,- Kraanbolwerk € 2.500.000,-

investering provincie1 € 505.000,€ 2.000.000,€ 500.000,€ 317.500,€ 700.000,€ 1.000.000,€ 218.674,-

€ 1.300.000,-

€ 600.000,-

€ 500.000,-

€ 1.165.000,-

€ 840.000,-

€ 1.400.000,-

€ 145.000,-

€ 165.000,-

€ 22.000,-

€ 80.000,-

€ 132.000,€ 313.500,€ 1.000.000,-

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

81


De Oude AmbachtSchool: DOAS

• Bagijneweide; Inbreiding: gebouwen van de gemeente en SWZ worden gesloopt voor nieuwbouw; • Brug Rodetorenplein; Fiets- en voetverbinding tussen Kamperpoort en binnenstad; • Huize Hofvliet; Restauratie van Huize Hofvliet en een opknapbeurt van een rommelig stukje Zwolle; • Brug Achtergracht; Verbinding tussen Diezerpoort en theater “de Spiegel” op het Eiland. Twee rode draden Dwars door de Zwolse voornemens en plannen heen lopen twee rode draden: duurzaamheid en kwaliteit. Deze elementen voeren de boventoon bij drie projecten gericht op het landschap, energie en mobiliteit waar de gemeente een aparte programmalijn voor heeft opgezet:

82

Investeren met Gemeenten 2011

Versterking landschappelijke en recreatieve relatie Stadshagen – Nationaal Landschap IJsseldelta. Een goede ruimtelijke inpassing van de provinciale weg rondom Stadshagen is voor de provincie en de gemeente erg belangrijk. Hiermee willen beide partijen de landschappelijke en recreatieve verbinding tussen het stadsdeel en het Nationaal Landschap versterken. En de oude, voor het Nationaal Landschap kenmerkende, landschappelijke structuur herstellen. Om dit te bereiken wordt de tunnel in de Hasselterweg iets dieper en over een grotere lengte aangelegd dan aanvankelijk gepland. Duurzaam EnergieBedrijf Hessenpoort-Zuid Bedrijventerrein Hessenpoort-Zuid krijgt een eigen duurzaam energiebedrijf. Samen met het advies- en ingenieursbureau DHV onderzoekt de gemeente Zwolle de mogelijkheden voor de aanleg van een Warmte Koude Opslag (WKO). Zwolle krijgt hiermee een primeur.


Fietsstraten Zwolle wil vanuit iedere windrichting uit de regio tot het stadscentrum de fietsers faciliteren met een route waar de aspecten herkenbaar, veiligheid, snelheid en comfort centraal staan. Op deze manier wil Zwolle het fietsgebruik vanuit het buitengebied naar de stad, maar ook in de stad, stimuleren. Agenda voor de jeugd Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Vandaar dat de gemeente Zwolle via projecten extra aandacht besteedt aan de sociale infrastructuur, de jeugd en haar grote steden beleid. De projecten richten zich op innovatie variĂŤrend van preventie van hulpvragen en een flexibeler aanbod van hulp tot het verbeteren van de aansluiting van diverse hulptrajecten en de invoering van VIS-II. De Oude AmbachtSchool: DOAS DOAS is gevestigd in het gerestaureerde pand van de ambachtschool aan de Hortensiastraat. Het pand is eigendom van woningcorporatie SWZ, die er naast huisvesting voor creatieven ook woningen in heeft gemaakt. De restauratie van het monument is mede mogelijk gemaakt door rijk, provincie en gemeente. DOAS heeft tot doel de ontwikkeling van artistieke en ambachtelijke kwaliteiten van de huurders te bevorderen door samenwerkingen aan te gaan met culturele- en onderwijsinstellingen. Kunstenaars wordt de mogelijkheid geboden door te groeien en een volwaardige beroepspraktijk op te bouwen. Stichting DOAS werkt nauw samen met verschillende partijen, waaronder woningbouwvereniging SWZ, ARTez, Stichting KIZ, R10 en scholen. Vanuit de overtuiging dat de groei van de creatieve industrie bijdraagt aan de vernieuwing en versterking van de lokale en regionale economie steunen gemeente en provincie dit project.

Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!

83


Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!  
Investeren met Gemeenten: zo werkt Overijssel!  

De provincie en de Overijsselse gemeenten maken afspraken over hoe ze samen duurzaam kunnen investeren in de Overijsselse samenleving. In di...

Advertisement