OVD Week Número 4

Page 1

Ya demá s . . .

L aF a mi l i aP oz z o, l oss oc i osi t a l i a nosdeQui queP i na L osnúmer osdel ‘ Reque’ Númer o4 Año2012


Cont eni dos l egaraunequi popor queas íl o L

qui er eelent r enadordet ur nono esav als uf i c i ent epar aqueun f ut bol i s t ass eat i t ul ar ,per os ial menospar a que s ea t eni do en c uent a.L uegoes t ánl ospar t i dos depr et empor ada,l asdobl es s es i onesdet r abaj o,l asac t i t udes yl asapt i t udes( ques es uponen deant emano) .Y alf i naldees e l egal acompet i ci ón. c or t oc ami nol Noesdeext r añarqueel e por t odas f ut bol i s t a que pas es asf as ess ehagai l us i onesde debut arc on s u nuev ac ami s et a. Con i ndependenc i a de que s ea en l a pr i mer a o en l as egunda c ompet i c i ón en l a que es t éi nmer s os uc l ub,oenl os' mi nut os del abas ur a' deunenc uent r os i n hi s t or i a. . . E l pr obl ema l l ega c uandol ac os t umbr es ehac el ey di scos yl ades i l us i ónsecomeamor l at ar t a de l a mot i v ac i ón.Que nadi es eengañe,un equi po de f út bolnoesunaONG enbus c a debuenasac c i ones ,per oporel bi endelpr opi oequi pos edeber í a dec ui darl af or mademot i v ara s ust r abaj ador es .

Unañomást ar de,en2010,

l ai nt enci óndel osi t al i anoses

hacer secon elcont r oldelEspanyol , per of i nal ment eser et i r andel apuj a. Elgr an vol umen de j ugador es que mueven Pi na yl osPozzo l eshacen

buscarun t er cercl ub puent e par a col ocaren elmer cado asusr epr e-

sent ados.Deest af or maelempr esar i o mur ci ano sehacecon l agest i ón depor t i vadelCádi z.E lequi po

Est aes' agr ossomodo'l ahi st or i ade

ascensoaSegundaA,per ocaeenl a

Qui que Pi na.Aunque par a ponerl a

andal uzj uegal os' pl ayof f 'de

úl t i mael i mi nat or i aant eelLugo. Losacci oni st asgadi t anosse

' di vor ci an'deQui quePi naenj ul i ode

est eaño.Per osól ounosdí asant es, el29dej uni o,l af ami l i aPozzose

l a Fami l i a Pozzo y su r el aci ón con gui ndaaunr el at oquesegui r a

abi er t o os dej amos l os dat os,del ver dader o negoci o del f út bol ,l as vent asquesól oest ever anohahecho elUdi nese( 33mi l l onesdeeur os) :

haceconelcont r oldelWat f or dFC,

Sami rHandanovi c alI nt erde Mi l án

quecol ocanaGi anf r ancoZol acomo

al aJ uvent us por 10 mi l l ones de

equi podel asegundai ngl esaenel mánager .El31de

agost o13j ugador es

delUdi neseoel Gr anadahabí an r ecal adoenel

equi pobr i t áni co

( Pudi l ,Vydr a,Abdi ,

Bel eck,Anya,Gei j o, Casset t i ,Pi ccol i , Ekst r and,Bat t occhi o,Forest i eri , FanchoneyCar l osCal vo) .

por6mi l l onesdeeur os,Maur i ci oI sl a eur os,KwadwoAsamoahal aJ uven-

t uspor9mi l l onesdeeur os,Thi er r y DoubaialSochaux por3mi l l onesde eur os,Ger man

Deni salAt al ant a

por5mi l l onesde eur os.Conel Ov i edoenl ama l et a

¿ Qui énmemandar í aamímet eralOv i edoenl amal et aynounat or r e dei l umi nac i ónounc ur s odeel ec t r i c i s t aac el er ado? E s per pént i c oesqueenels i gl oXXIaúnhay af al l osdei l umi nac i ónenl osc amposde f út bol ( s al v os abot aj esc l ar o) ,per omásaúnl oesc uandoun“ i l umi nado”dec i deques e pos poneelpar t i dohas t as ol uc i onarelpr obl emac onl al uzyélmi s mo,dec i demás t ar de,ques er eanudec uandol ai l umi nac i ónesexac t ament el ami s ma. E s of uel oqueoc ur r i óenelHer manosAnt uña,per ot ambi énoc ur r i er onot r asc os as … Por ej empl o,que Al ber t oS uár ez L as o pudi es eof r ec eral aaf i c i óns umedal l ade or oc ons egui daenl osj uegosPar al í mpi c os deL ondr esel pas adov er anooquemásde mi ldel osaf i c i onadosques eenc ont r aban en l as gr ades f ues en “ azul es ”( aunque s egur oquemuc hoss egui dor esdel Caudal pr es ent esens ues t adi ot ambi én s i mpat i zanc onelOv i edo) .

E nl odepor t i v ol l amal aat enc i ónv erc omo Foto:http://rocf1926.blogspot.com.es/ j ugador esent r anys al endel asc onv oc at or i asper os i ndudal omej oresv ol v erav eraunf ut bol i s t ac omoÁl v ar oGar c í aCuel l o dent r odeunal i s t adef i ni t v aoaXav iMor éc omot i t ul ar .

Nos ev i er ondemas i adasc os asporl af al t adel uzyqui záspores ot ambi éns ev i opoc o f út bol .Aunquef uec onl al uzapagadac uandos uc edi óunodel osmoment osdel a noc he… Yquedar ápar aelr ec uer doel“ VOL VE RE MOSAPRI ME RA”másr ománt i c oc on s ul uzt enueyl ai l umi nac i óndemec her osymóv i l es .


L al uzs eapaga E lf uego,l al uz,nec es i t a oxí geno par amant ener s ev i v o.Cuandoés t e baj adeldi ec i s éi sporc i ent o,l al l ama s eapaga.S et r at aunac ues t i ón pur ament equí mi c aquel osmi ner os c onoc en al aper f ec c i ón.Dadoque c as ual ment e s e pr oduj o en l as Cuenc asMi ner as ,elapagóndel domi ngo en elHer manos Ant uña podr í as erunamet áf or adel oquel e oc ur r ealOv i edo.Comenzó l al i ga c onunal l amav i v ayf ul gur ant een Av i l és ,c omo l as que pr es i den l as c ent r al ess i der úr gi c asquer odeanl a Vi l l a delAdel ant ado.S e ganó y , además ,j ugandobi en.Per ot r asuna nuev av i c t or i a en F uenl abr ada,s i n quel al uzbr i l l as et ant oc omoenel S uár ezPuer t a,l ospi nc hazosf r ent ea S ans e,Mar i no,S al amanc aoRay oB, han s embr ado l a i nc er t i dumbr e s obr eS ar r i ugar t e. “ ¿ A qué j ugamos ? ”s e pr egunt a el af i c i onadoov i edi s t a.E suna pr egunt ar et ór i c a,pors upues t o.E l r unr únc adav ezesmay orymuc hos pi den y al ac abezadelent r enador . Per o,¿ r eal ment eesl as ol uc i ón? E s t adí s t i c ament e,es t amos ant e el mej ori ni c i ol i guer odelc l uben s egundaB.E lhec hodequeno hubi es emí s t erhas t af i nal esdej ul i o yquel apl ant i l l anos ec er r as ehas t a pr ác t i c ament equi nc edí asant esdel i ni c i odel i ga,qui zános eaexc us a, per os íunf ac t orat enerenc uent a.

L oc i er t o esque elent r enadorno es t ádandoc onl at ec l ayl agent es e empi eza a des es per ar .E lpr i mer pues t o,quees( odeber í as er )el obj et i v o pr i nc i pal ,es t áy aas i et e punt os ( af al t a delmedi o par t i do c ont r aelCaudal ) .Duel ev erl obi en quel ev aaequi posquej ueganen una c ompet i c i ón que pormér i t os depor t i v os no mer ec en, per o el t i empoponeac adaunodonde c or r es ponde. S ar r i ugar t et i enequedemos t r arque v al e.S el eac abaelc r édi t oyl os abe. No s epuedes egui rv i v i endo del a punt er í adeBus t opor quenoes i nf al i bl e.A Pac het a,que t ení a una i deadej uegobas t ant emásdef i ni da, s el emandó“ al aS uzukiav ender mot os ” .Hay que c onf i ar en que s ac ar ál as i t uac i ón adel ant e.E nt r e ot r asc os as ,por queno haydi ner o par aot r o ent r enador .Quedan nov ent apunt osenj uegoyhaymar gen, per oelequi ponec es i t aoxí genoy a, por ques ees t ál l egando alt emi do di ec i s éi s por c i ent o.L al l ama s e apaga.F ot os : www. z i mbi o. c om


P A L A BRE RUDE LF ÚBOL


E l mej orpar t i dodel ahi s t or i a. Mipadr enunc af uemuys uf r i dorenel f út bol ,s il odabanporl at el enopodí as c ont arc onél .E s at ar dedes ábadoer al a t í pi c at ar dedes ábado en As t ur i asde F ebr er o,elv i ent o no dej abaabr i rl os par aguasyelaguat eent r abahas t aen l osc al zonc i l l osdel osMazi ngerZ. Yol l ev abat odal at ar dec onl a c ami s et adelOv i edoporc as a, j ugandoc onunosc al c et i nes enr ol l adosys oñandoqueer a Tomásporl ospas i l l os ,c uando mipadr emedi j oquemej orl o v eí amosporl a2por quehac í a undí adeper r os ,as íqueme s ent éc onc ar adeI kerAl egr e enels of á.Mimadr equeesmas

per oalv er mec onelgor r odel anapor enc i madel aspes t añasyl as onr i s ade or ej aaor ej as edebi ódedarc uent ade queaquel l oy av al í al apena.Yv ay aque s iv al í a,al oss egundosdes ent ar nosDe L aTor r eempat abayy aenel2ºt i empo c uandomaspes abaelbar r o Chapac úbat í aaAbel .Pi noc ho Var gasponí ael3-1.Yl l egar í ael moment oquemar c ómii nf anc i a,mij ugadorf av or i t o,Tomás , met í aunzapat azodes deel c ent r odelc ampomi ent r ast oda l agent ec ant aba“ Car l ost equi er e l agent edelTar t i er e”quees eaño es t abaenelAt l ét i c o.E l5-2f i nal f ueeldel i r i o.L agr i pepos t er i or met uv odí asenc ama per ol oqueempec é as ent i rj unt oami madr ees af r í anoc he dei nv i er nonol o c ur anielf r enadol .


¿Sa bi a sque. . .

. . . E l c ol egi a doSa guésOs c ozobl i góa l Ca uda l ac a mbi a rl osba nder i nesdec ór nera l ent ender queenl osquef i gur a bael es c udoc a uda l i s t a por t a ba npubl i c i da d?

. . . Dur a nt eel a pa gónmuc hosj uga dor es a pr ov ec ha r onpa r as egui res t r ec ha ndoa mi s t a des ?

. . . 2 . 900a f i c i ona dospobl a r onl agr a dadel Her ma nosA nt uña ya l gomá sde1 . 1 00er a nov i edi s t a s ?

www. ov ds por t . es