Page 1

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum Regeling en toelichting

Definitief: 14 september 2009


Inleiding: In het kader van de herontwikkeling van Leidschendam-Centrum zal het aanwezige buurtwinkelcentrum worden getransformeerd in een wijkwinkelcentrum op en rond het nieuwe Damplein. Hierbij zal de Damlaan gaan fungeren als aanloopstraat waar met name plaats is voor dienstverlening en wijkoverstijgende winkels. Ten behoeve van deze transformatie is een brancheringsplan en brancheringsconcept opgesteld, waarin is aangegeven welke branches op welke plekken zijn beoogd. Zowel brancheringsplan als brancheringsconcept zijn als bijlage bijgevoegd; de eerste bestaat uit een twee deelplannen. De komende twee a drie jaar wordt nog volop gebouwd in het centrum. Bovendien zal het nieuwe centrum zich de eerste tijd na oplevering nog moeten bewijzen. Dit maakt het niet eenvoudig het beoogde doel te bereiken. Tegen deze achtergrond is deze stimuleringsregeling opgesteld. Het doel van deze stimuleringsregeling is een stimulering van het totale winkelgebied door het realiseren van een branchering conform het gestelde in het brancheringsplan en brancheringsconcept. De stimuleringsregeling is met name gericht op de wijkverzorgende winkels op en rond het Winkelconcentratiegebied Damplein en de vergroting van de diversiteit van branches op de Damlaan.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. Aanloopstraat: de aanloopstraat Damlaan, tot het winkelconcentratiegebied Damplein, waarin zowel detailhandel, bedrijven, kantoren, horeca, detailhandelondersteunende horeca en consumentgerichte dienstverlening mogelijk is. b. Winkelconcentratiegebied Damplein: De commerciĂŤle ruimten op het Damplein, Damstraat, Molenpad, Sluiskant en Sluisplein zoals aangegeven op bijgaande tekening, waarin detailhandel, deels horeca en detailhandelondersteunende horeca en in beperkte mate consumentgerichte dienstverlening mogelijk is.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

2


c. Consumentgerichte dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan personen, zoals makelaars, reisbureaus, kappers, niet zijnde telefoneerinrichtingen, geldwisselkantoren, ophaalservicepunten (non store retail)of internetcafĂŠs. d. VOF Leidschendam Centrum: het samenwerkingsverband tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg, Schouten en De Jong/Bouwfonds, welke verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en herinrichting van het openbaar gebied van het project Leidschendam Centrum. e. Projectbureau: Het projectbureau Leidschendam Centrum tevens dagelijks bestuur van de VOF Leidschendam-Centrum. f. Directie: de directie van de VOF Leidschendam Centrum. g. Toetsingscommissie: Brancheringscommissie h. Branchering :het geheel van de ondernemers uit de verschillende branches in de detaihandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening die, in aansluiting op het brancheringsplan en brancheringsconcept, werkzaam zijn in het gebied van het project Leidschendam Centrum. i. Brancheringscommissie: commissie die op basis van het brancheringsplan en brancheringsconcept werkt aan de bevordering van een optimale verzorgingsstructuur van Leidschendam-Centrum. j. Brancheringsplan: een combinatie van het plan van Bas consultants d.d. 1 juni 2005 en de aanvulling cq. herijking hierop van 14 april 2009 jl. k. Brancheringsconcept; een kwalitatieve invulling van het brancheringsplan d.d. 31 juli 2009 van Catching Concepts l. Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen aan de eindgebruiker; m. Brancheringsthema: naam waaronder verschillende soorten ondernemingen gegroepeerd kunnen worden die bij elkaar passen n. Eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak, onder eigenaar wordt tevens begrepen degene die een opstalrecht, een appartementsrecht of een ander zakelijk recht op de onroerende zaak heeft verkregen. Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

3


o. Huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een pand, of gedeelte daarvan, huurt. p. Ondernemer: een persoon die, voor eigen rekening en risico, in een tak van handel of bedrijf zelfstandig werkt, op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht. q. Centrummanager: de persoon die verantwoordelijk is voor de adviezen ten aanzien van invulling van de gewenste branchering in een gebied. r. Gevel: de voor- en/of zijgevel en/of achtergevel van een gebouw voor zover deze naar de openbare weg is gekeerd, voor winkelende bezoekers zichtbaar is en zich in het Winkelconcentratiegebied Damplein of de aanloopstraat bevindt. s. Onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd t. Verhuurder: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een pand, of een gedeelte daarvan, verhuurt. u. vvo: verkoop vloeroppervlak v. De-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan â‚Ź 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

4


Artikel 2 Stimuleringsbijdrage 1. Aan een ondernemer die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 3 kan een bijdrage in de verhuiskosten, verbouwingskosten en/of huurkosten worden verstrekt indien de ondernemer zijn onderneming wil verplaatsen: a. Van de Damlaan naar de nieuwbouw op Damplein b. Van de Damlaan naar een ander deel van de Damlaan (relocatie) c. Van de bestaande bouw in het winkelconcentratiegebied Damplein naar de nieuwbouw van het Damplein 2. Aan een ondernemer die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 3 kan een bijdrage voor vestigings- en verbouwingskosten worden verstrekt indien de ondernemer de afgelopen drie jaar op geen enkele wijze actief is geweest in het gebied van het project Leidschendam-Centrum en zich wil vestigen: a. Aan de Damlaan b. In de bestaande bouw in het winkelconcentratiegebied Damplein Artikel 3 Criteria Voor het verlenen van de bijdrage gelden de volgende criteria: - De bijdrage wordt aangevraagd voor de vestiging en/of verplaatsing van een onderneming in een branche die ter plaatse nog onvoldoende vertegenwoordigd is of waarbij verplaatsing naar een andere locatie het winkelconcentratiegebied ten goede komt. Daarnaast moet de onderneming in het winkelconcentratiegebied Damplein of aanloopstraat een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de beoogde branchering van het betreffende gebied zoals neergelegd in het brancheringsplan, brancheringsconcept en tekeningen. Over de vestiging van de onderneming moet een positief advies zijn uitgebracht door de centrummanager. Daarna wordt dit advies (schriftelijk) getoetst bij de toetsingscommissie, die ook een advies uitbrengt. - de subsidieaanvrager verkeert niet in staat van faillissement, terwijl er ook geen sursĂŠance van betaling voor hem is aangevraagd, en: - het betreft een onderneming met niet meer dan 10 fulltime arbeidsplaatsen, en: - de onderneming is ingeschreven als onderneming bij de Kamer van Koophandel, en: - de vestiging van de onderneming op de locatie waarvoor de bijdrage gevraagd wordt is rechtmatig, en: - het betreft detailhandel, detailhandelondersteunende horeca, horeca of consumentgerichte dienstverlening.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

5


Artikel 4 Bijdrage verhuiskosten 1. De bijdrage is eenmalig en bestaat uit vergoeding van de verhuiskosten van de onderneming, voor zover die door facturen kunnen worden aangetoond. 2. Het maximum van de totale bijdrage per ondernemer is gelijk aan de facturen, doch nimmer meer dan € 5000,-. Artikel 5 Bijdrage huurkosten 1. Er kan aan een ondernemer een tegemoetkoming in de huur van een winkelruimte worden toegekend voor maximaal de eerste drie jaar indien er op de nieuwe locatie een hogere huur geldt dan op de oude locatie gold. De aanvraag wordt per jaar gedaan. Er kan een voorschot worden verstrekt. 2. De bijdrage is voor het eerste jaar maximaal 30% in het huurverschil per m2 vvo per jaar. Voor de twee jaren daarop is de maximale bijdrage 25% respectievelijk 10% in het huurverschil per m2 vvo per jaar. 3. Het maximum van de totale subsidie voor de huurkosten is € 15.000 per ondernemer per periode van 3 jaar als bedoeld in artikel 5, lid 1. Artikel 6 Bijdrage verbouwingskosten 1. De bijdrage is eenmalig en bestaat uit een bijdrage van max. 50 % van de noodzakelijke kosten die gemaakt worden voor het gebruiksklaar maken van het te betrekken pand. 2. Tot de verbouwingskosten worden gerekend: a. wijziging van de indeling door verwijdering, plaatsing of verplaatsing van binnenmuren en/of vloeren en tussenvloeren; b. herstel van buitenmuren, voor zover nodig in verband met het wegbreken van aanhorigheden; c. aanpassen van gas-, water- en elektriciteitsleidingen in verband met het verbouwen; d. Noodzakelijke afwerking van het verbouwde gedeelte ; 3. Alle maatregelen moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. Indien het gaat om vergunningplichtige maatregelen dan moet een bouwvergunning worden aangevraagd en verleend. 4. De maximale bijdrage per ondernemer is € 5.000,-. Artikel 7 Bijdrage vestigingskosten 1. De bijdrage is eenmalig en bestaat uit vergoeding van voor de vestiging noodzakelijke bedrijfsinvesteringen, voor zover die door facturen kunnen worden aangetoond. 2. De bijdrage mag niet worden aangewend voor schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen; 3. De maximale vestigingsbijdrage is € 15.000,- per ondernemer Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

6


Artikel 8 Maximale hoogte van de stimuleringsbijdrage De stimuleringsbijdrage bestaat uit de totale opgetelde bijdragen als bedoeld in de artikelen 4 t/m 7, echter met een maximum van â‚Ź 25.000,- per ondernemer. Artikel 9 Plafond van het budget voor de bijdragen 1. Een bijdrage kan alleen worden toegekend zolang het budget van de VOF Leidschendam Centrum dit toelaat. 2. Voor alle bijdragen gezamenlijk is voor de periode van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010 een totaal budget van â‚Ź 250.000 beschikbaar. 3. De verdeling van het beschikbare bijdrage-bedrag geschiedt op volgorde van datum en binnenkomst van volledige aanvragen. Als een aanvraag onvolledig is, zal gelegenheid worden gegeven de aanvraag aan te vullen. Als datum van ontvangst van de aanvraag, geldt de dag dat de aanvullende stukken zijn ontvangen.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

7


Hoofdstuk 2 Het verlenen van de bijdrage Artikel 10 De aanvraag 1. Een aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de Directie van de VOF Leidschendam Centrum, p.a. het projectbureau Leidschendam Centrum, postbus 905, 2270 AX Voorburg op een vastgesteld formulier. 2. De aanvraag dient vergezeld te zijn van: a. een kopie van het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel; b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer; c. een kopie van het huurcontract; d. een beknopt ondernemersplan ( 4 á 6 x pagina A4) waarin in iedergeval is opgenomen;: • een omschrijving van het beoogde ondernemersconcept en hoe dit aansluit op de (gewenste) branchering(sthema’s) • de toegevoegde waarde van dit concept voor het winkelgebied • beschrijving van de assortimentsopbouw, beoogde doelgroepen en de positionering van de onderneming en het assortiment • enkele voorbeelden van marketingactiviteiten e. een gespecificeerde begroting van de beoogde activiteiten waarvoor men een stimuleringsbijdrage aanvraagt; f. De-minimisverklaring. 3. Indien een aanvraag naar het oordeel van het projectbureau Leidschendam Centrum niet volledig is, dan heeft de aanvrager een maand om zijn aanvraag schriftelijk aan te vullen c.q. aan te passen nadat hij van het in gebreke blijven door het projectbureau op de hoogte is gesteld. 4. Indien de aanvrager deze gelegenheid ongebruikt voorbij heeft laten gaan, dan wel naar het oordeel van het projectbureau de aanvraag onvoldoende is aangevuld of aangepast, dan kan het projectbureau binnen vier weken nadat de herstel termijn is verstreken, besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

8


Artikel 11 Weigeringsgronden 1. Voor alle onderdelen van de stimuleringsregeling geldt dat de directie van de VOF een aanvraag om een bijdrage afwijst, indien: a. Er voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit. b. Het plafond bereikt is. c. De ondernemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde. d. Niet aan de criteria in artikel 3 wordt voldaan. Artikel 12 Intrekking en wijziging De beschikking tot verlening van een bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de ontvanger niet binnen de in de beschikking tot verlening van de stimuleringsbijdrage opgenomen termijn beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het project. Het besluit tot intrekking of wijziging bevat tevens de voorwaarden waaronder terugbetaling van reeds verleende voorschotten dient te geschieden.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

9


Hoofdstuk 3 het vaststellen van de bijdrage Artikel 13 Vaststelling en betaling 1. De definitieve beslissing over de toekenning wordt genomen door de directie van de VOF Leidschendam-centrum mede op basis van de adviezen van de centrummanager en de toetsingscommissie; 2. De aanvrager dient een schriftelijk verzoek in tot vaststelling van de bijdrage na afronding van de activiteiten zoals in de toekenning omschreven en ingeval van een bijdrage in de huurkosten binnen een maand na afloop van het betreffende jaar. 3. Het vaststellen van de definitieve bijdrage gebeurt door de directie van de VOF Leidschendam-centrum nadat de uitgevoerde werkzaamheden zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Ingeval van een bijdrage voor de huurkosten zal na afloop van elk jaar de bijdrage voor dat jaar definitief worden vastgesteld. De controle gebeurt door middel van: a. facturen, betalingsbewijzen die de aanvrager aanlevert. b. controle ter plaatse door een door het projectbureau aangewezen persoon of deskundige. 4. Op verzoek van aanvrager kan het projectbureau maximaal 2x een voorschot verstrekken van 1/3 deel van de bijdrage. Ingeval van een bijdrage in de huurkosten worden deze voorschotten gelijkelijk over het betreffende jaar verdeeld. Verleende voorschotten zullen in mindering worden gebracht op de uitbetaling van de definitieve bijdrage. Artikel 14 Extra Weigeringsgrond De bijdrage kan alsnog worden geweigerd en op nihil vastgesteld worden als een activiteit waarvoor een bijdrage is verleend, binnen een jaar nadat de verlening heeft plaatsgevonden nog niet is uitgevoerd; Eventueel verstrekte voorschotten zullen alsdan binnen een maand na het weigeringsbesluit moeten worden terugbetaald. Artikel 15 Hardheidsclausule Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk aan het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, kan de directie van de VOF Leidschendam-centrum in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

10


Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Artikel 16 Evaluatie Binnen ĂŠen jaar na de inwerkingtreding van deze regeling worden de doeltreffendheid en de effecten van deze regels in de praktijk geĂŤvalueerd. Na de evaluatie kunnen criteria eventueel worden bijgesteld. Artikel 17 Werkingsgebied en citeertitel Het werkingsgebied is het Leidschendam Centrum en de daarbinnen aangegeven gebieden, zie bijlage 1 en 2. De regeling kan worden aangehaald als Stimuleringsregeling detailhandel Leidschendam Centrum. Artikel 18 Inwerkingtreding en duur De regeling treedt in werking op 15 september 2009. De laatste dag waarop deze regeling geldt is 31 augustus 2010. De regeling kan door de directie van de VOF Leidschendam Centrum telkens met een jaar worden verlengd. Bijlagen: 1. Tekening huidige branchering winkelgebied 2. Tekening gewenste branchering 3. Brancheringsplan B@s consultants bestaande uit: - d.d. 1 juni 2005 - de aanvulling cq. herijking hierop van 14 april 2009 jl. 4. Brancheringsconcept van Catching Concepts d.d. 31 juli 2009 Vastgesteld door de directie van de VOF Leidschendam Centrum op 14 september 2009.

Stimuleringsregeling Detailhandel Leidschendam Centrum 14 september 2009

11


45 41 47 43 49 51 53

aa t De lfl an ds tr

Ju lia na we g

gin Ko nin

40

9

77

0 23 34 3

4644 50 48 Za ag

mo l en str

aat

87 73 89 59 75 91 61 77 98 93 63 79 65 -

36 30 34 8 28 32 6 26 4 2 tw erf Ho u

22 50 24 52 ad ole np

at Za ag m ol en str a

M

ad ole np M

Damplein

2 25 5a 24

erf Ho utw

23

4c 4a

10

4b 6

9

6

49

14 b 13 13c 3a a 1 11 1 1

16 18

16

16

7

15

10 9

12

11

13

14

15

1

2a

34

36

38

42

Ja

73 71 39

41

43

45

47

49

53

55

57

b 54

20 6

18 22 8

15

25 24

29a 29 28 27 26 26a

34a

34 411cb 4 1a 41 4 43

Nieuwstraat

69 51

54

16 14 4

Nieuwstraat

50

23

25 27 29 29a Trafo

10 8 6 4

61

63

61

67 69

63

75 75a 71

73

65 Venestraat

75 19

67 59

57

t

40

53

3

Leidschendam-Voorburg 90

telefoon (070) 30 09 300

92 94

96 98

5

65 81 83 85 87

89

91

93

95

97

postbus 905, 2270 AX Voorburg

100

Basiskaart winkelgebied Leidschendam

7 79

gemeente

1

Achterom

32

e 70

30

aa

28

b c70 70 d 0 7

26

68

24

51

70

22

14 12

at tra rss e g

a 70

20

1

66

18

3

tr es

16

c 58 8b 56 5 8a 58 60 5 a 62 4 6 64

5

Com m is s saarriisp spaad d

30

28 32

2

20

24 22

1b

14

a 54

12

22

12

s ers Jag

7

Regthuysstraa t

10

13

Commissarispad

18

11 9

13

n Ve

Oude Raadhuis straat

10 38 1 40 2 1 42 4 1 44 6 1 46 8

90 8 8 6 8 82

49a

7 5

8

72 4 7 76 80

1 44

7

20 48

50 8 4 6 4 42

2 8

2 5A

6

54 6 5 60

47

52 3a

3 6 7 10 15 16 36

37

45

1

11 8

t

a 4747

8

37

8 29 0 0 6 29 8 3 7 4 29 6 2 92 27 4 0 2 74 35 29 2 2 52 27 0 3 0 27 8 35 34

er ijs tr

70 8 6 66 62

53

b 45

11 13 28

29

8

43

20

21

4

46

22

5 4 2 4 9 43 6 5

47

38

35

30

27

23

19

6

48

42

39

34

31

26

18

1

40 41

3

4

t

40 42

24

26 32

28

10

34

30 48

36 50

40 42

38

52

54

44 58 56 46

6 11 4 11 06 1 2 11 04 1 0 2 11 98 10 8 0 10 96 10 70 90 94 68 88 92 66 82 86 64 80 84 62 74 78 60 72 76

2 0 15 15 144 48 2 4 1 6 14 6 12 22 4 13 0 14 3 01 4 12 28 1 8 1 8 3 11 26 1 32 1 1 01 13

4G

5

2

aa

36 3

33

6 27

a tra

43 t aa str

4E

3e 4 e 4a 3 2 1a 4b 3a 2 4c b 4d 3c 3 b 2a 1 3d 2c 2 2d

1 1 0 14 2

32 2

32

25

rss ge aJt a tra

ne Ve

18b

10a

6b 6a

4 4a

4C

24 25

9

2

35

d

39

4A

17

21

3

33

tpa

37 a 37

7

17

1a

31

29

19

7

6

27

1f 1g 1h

21 23 23a

t aa str

11 13 15 17

5

4

28

17

1c 1d 1e

ne Ve

45

1b 1a

15

at tra ers ud

12

2

8

15

8 10

1

13

Regthuysstraat

4

38

13

Regthuysstraat

6

t aa str

2

40

44

11

o mh Da

39

de ka tse f l De

9

23

31

35

44

7

19

33

11

46

9

38

42

30

ne Ve

40

1a

e kad ftse Del

3

To

h luc ev

5

5 1

34 36

26 1

aat t tsrtar

30

1

4

aat sstr

32

2

i dhu

et Vli De

3 1

Raa

26 28

12

14

s der

at

24 10

12

ou

18

22

8

n lei sp

Kerk

16 20

33 6 33 18 4 33 3 2 16 33 14 3 0 3 33 2 68 8 31 3 32 10 366 6 32 3 64 4 08 3 32 06 3 362 2 32 3 60 0 04 3 32 02 3 358 3 56 3

7

10

14

13

5

12

14

6

mh Da

6

D

de tseka Delf

6 8

e Oud

ra rtst sratea eset tmer ens muke ene K ur.k KDe

4

e

3

r kte Do

2

4 tra rinaas gsut n r i e u rgP Pte ro.k

a

Zuidelijke Sluisbrug

2 at

kad ds e

t aa str

i S lu

17

21

15

ne Ve

10

12

19

25a

17

Noordelijke Sluisbrug

kant

11

14

u

t an isk

8

19

10

13

at

Sluis

23

7

9

15

26 26 c

a kstr

n plei n Dammplei Da

8

13

19

Sl

4

7 1

2 26 6b a

Ker

e ad

18

3

6r 6s 6j 6k 6d 6e 8

elk po as

9 7

6

5

15 121 143 1 1 0 1

8

17 5

7

4

Pl

rf we ps

16 4

et

18

i Le

70

11

V li

27

a 26 6 2

22

15 3

9

29

69

14 2

De

25

w.i.u.

68

13

1

28

4

1

6 6 7 6 6 64 5 63

62

27 kerk

2

61 e he Sc

ng lli He

eur .kHt Dro

t straa

rf we ps

4

a str reara risjst u e yHs

60

28

6p 6m 6n 6h 6f 6gb 6c 6a 62 2c

t

Dam

e he Sc

r ld e Bo

3

Vl iet ka nt

4e

nd

28 30

38

14

2g

Tu i

81 67 83 5 69 85 -3 55 71 57 -

30 8 2 6 2 2 2

4 5 12

2b

26

34 44

t ra at

32 4 3 6 3 40 3

t

2

w.i.u.

at

5 54 4 1 45 8 4 40 2 5 5 3 47 0 4 5 41 4 5 9 57 8 5 55 6

2h

aa st r

36 7 3 8 3 9 3

t

sp oe lst ra a

51

1 0 10 9 9 31 1 7 0 91 99 5 10 11 8 9 10 7 5 3 87 95 1 89

2i

am

e

35 4 3 3 3

ad lk oe

Pl a

9

57

6 2c

5a

1a

2

4 3 2 26 4

12

108

5 7 7 a 9 a

Zi jd es

12 4 1 6 1 20

11 9

2 1 0 16 8

92 4 9 6 0 9 10 0 11 08 6 1 10 2 0 2 1 11 14 6 1 1 0 1 12

6 4

46 D

p as

30 1 3 2 3

Pl

29 8 2 7 2 6 22 3 2 2 4 2 5 2

aa astr tnrda dlsa aene neZl vZae earn .kvt Dro

t aa s tr ier z oe

1

8

81

40 2432

3

1 12 25 12 7 13 9 13 5 13 3 1

47

81 75 6 7 8 9 7 63 71 79 3 5 6 73 7 5 59 67 61

3 28 6

21 0 2 9 1

12 11 1 9

10

w.i.u.

10

50

49

15

13

24

2 2 2 2 4 28 6

24

0

83 3 3 8 22 0

16 7 1 8 1

12

13 13 7 14 9 1

m ar W

11

4 13 26 8 1 1 1

8

12

4

10

44

1 10 11 10 9 11 7 11 3 11 5 7

45

16

6

1 10 01 10 3 5

43

2

20

95

0 13 22 4 1 1 1 2 13 24 1 16 1

8

9 97 9

43

14

t

35 37 39 41

raa t

77

9 93 1

89

23 25 33 27 31 29

73

87

t

15 14 3 1 2 1

1

8

85

21 19 1 7 15

8 12 20 2 1 1 1 12

41

79

lst ra a

83

aa str el

oe

9 11 13

75

Pl as p

77

po as Pl

7 9

7 81 9

10 20

19

75

39 35 3 39 7 41

4 10 18

17

3 5

7 73 1

37

71

de ka el po as Pl

1

65

22

35 33 31 29

53 47 41 49 55 35 43 51 29 37 45 31 39 33

6 69 7

7 5 3 1

26 26 a

28

23 d

11

10

63 6 59 1

32 30

33

49

Ma ald erij st

21

18

22

9

5 5 7 53 5

34 A 34 34 c

23

5 49 1

23 23 b c

16

7

47

34 b am la an

23 a

12

14 20

8

35

D

27 27 a

10

6

4 43 1

25 25 a

31

4 6

5

45

36

23 25 27

2 5 19 1 2 27 3 1 7 15 23 17 9 11 5

4

35

3 37 9

36 a

49 3 51 21 5 3 7 23 7 9

t

21 19 17 15

ho orl aan

3

3

33

36 b

38

aa

Sc 9 11 13

1

1

O

31

29

40

29

2 25 7

str

7

61 63 65

23

nd

1

5

3

52 54 56

59 57 55

2

31 33

an ba am r eT ud

40 a

33 35 35 a

21

la

28

49 51 53

8 9

25 27

17

19

3 39 9a

13

4 41 1a

t

43

2 8

6

23b

45

aa

15

26

53

str

Ri jn

2f

11

24

47 45 43

po el

42

22

55

5 7

23a

Pl as

42 a

9

31 a

7

3 25 9 11 41 27 43 1 1 3 2 Ri 15 9 jn 45 lan 31 ds 47 t ra 17 3 3 at 19 3 5

2e

5

-

1

4 43 3B A

23

20

2d

55

3

18

2a

61 a

44

16

Gericht niet dagelijks/ (modisch) recreatief Diensten

11

46

14

2c

59

63 63 a

3

1a

5 50 0a 48

12

2t

52

4

21

10

a

61

6 5 a 6 5 67 a 67

1

2

19

29

42 4038 36

aa t

nd wa l

69

34a

8

87

34

6

85 81 77 73 69

15 17

Dagelijks

83 79 75 71 67

30

37

Vo or bu rg se we g

15

13a

Horeca

19

60 62 62 k j g 62 62h 60 60j e6 62 2f g6 60 c6 0h 6 2 e6 0f 62 2a62 d60c 60 b6 0 60 a60 d b 58 a D 5 8 am 56 laa 56 a n 5 54 4a

11 13

62 k

23

9

32

29 31

21

7

28

27

21

aan

17

5

22

ho orl

1 64 g 64 64 e64 f c6 64 4d a6 64 4b

2

18

Sc

65 63 59 55 51 47

a 69

St ra

71

aa t

at

3a

20

25 23

13

14

15

16

14 a

n 66

Ri jn la nd str a

De lfl an ds tr

68

Ri jn lan ds tr

L La ands nd ch sc eid he in idi g ng stra str at aa t

ra m ba an

73

b

61 57 53 49 45

a la

70

70 a

Ou de T

A 73

70

7

72 am D

10

16

43

3

8

39

41 37 33 29 25

6a

a

21

21

19

5

35 37

17

-

10

1

13

3

19

74

33

6 4 2

16

2

11

25

23

9

76

0 18

39 35 31 27 23

13

22 2

Overzicht situatie branchering april 2009 Leidschendam-Centrum

17 13 9 5 1

5

3

3 w.i.u.

14 12 108

aat str len o agm Za 24 26 28 il ssp ing n Ko

11

6

Bijlage 1

19

57

1

31

96

59

5

80

4a

27 29

43

65 63

7

23

45

67

55

4

4

25

41

8

21

12

6

19

at

2

47

tra ps lom S s rit

2

69

rla an

1

10

17

24

73

19 15 11 7 3

14

17

1

22

15

15

45

18 20

71

61

9

47

13

92 8808 6742 77886 8 5 6 48 620 764 90 3420 4564 6608 7842 1264 23308 34542 55686 8 12 26 40 6 4 1208 2342 4 2 1186 20

7

3

11

16

77

Sc ho o

75

27

9

20

39

7

41

5

w.i.u. 35

7

5

33

F

14

23

3

at

79 81

29

21

tra ps lom S s rit

Ba ch laa n

31

12

4 4 9 3 3 51 7

10 19

J.S

23

17

1

21

6 8

F

1 91 7 2 41 4 0 9 16 268 5724 - 20 7 - 8 3524 - 0 -

87

24

2

4

15

17 19

22

11 13

Centrum na realisatie nieuwbouw 131

133 143

Schaal 1: 1000

Gewijzigd

9/9/2009

Nr. 1


45 41 47 43 49 51 53

aa t De lfl an ds tr

Ju lia na we g

gin Ko nin

40

9

77

74

3

0 23 34 3

4644 50 48 mo l en str

aat

87 73 89 59 75 91 61 77 98 93 63 79 65 -

M

4c 4a

erf Ho utw

10

4b 6

16 18

7

10 9

12

11

13

14

15

1

2a

34

36

38

42

Jag

71 39

41

43

45

47

49

53

55

57

b 54

54

20 6

18 22 8

24

26 32

28

10

34

30 48

36 50

40 42

38

52

54

44 58 56 46

15

6 11 4 11 06 1 2 11 04 1 0 2 11 98 10 8 0 10 96 10 70 90 94 68 88 92 66 82 86 64 80 84 62 74 78 60 72 76

2 0 15 15 144 48 2 4 1 6 14 6 12 22 4 13 0 14 3 01 4 12 28 1 8 1 3 8 11 26 1 32 1 1 01 13

25 24

29a 29 28 27 26 26a

34a

34 411cb 4 1a 41 4 43

Nieuwstraat

69 51

50

23

73

10 8 6 4

59

63

61

67 69

63

75 75a 71 73

65 Venestraat

75 19

67 61

57

t

40

53

3

Leidschendam-Voorburg 90

telefoon (070) 30 09 300

92 94

96 98

5

65 81 83 85 87

89

91

93

95

97

postbus 905, 2270 AX Voorburg

100

Basiskaart winkelgebied Leidschendam

7 79

gemeente

1

Achterom

32

a 70 e 0b 70 7 c 70 d 70

30

51

aa

28

14 12

t aa str ers

Detailhandel ondersteunende horeca is in het hele gebied toegestaan

68

26

1

70

24

66

22

c 588b 56 5 8a 5 58 60 a 62 4 6 64

20

Com mis s saarriisp spaad d

28

30

32

16 14 4

20

24 22

1b

18

tr es

16

a 54

2

22

14

Commissarispad

18

12

3

n Ve

Oude Raadhuis straat

tw erf

ad ole np M

2 25 5a 24 23

12

4E

Ho u

22 50 24 52 ad ole np

at

16

16

7

a 4747

10

13

5

Regthuysstraa t

25 27 29 29a Trafo 37

10 38 1 40 2 1 42 4 1 44 6

2 11 14 6 1 1 0 1 12

Damplein 49

14 b 13 13c 3a a 1 11 1 1

15

11 9

13

2

35

36 30 34 8 28 32 6 26 4 2

72 4 7 76 80

Za ag

1 46 8

52 4 5 6 5 60

1

8

92 4 9 6 0 9 10 0 1 1 08 6 1 0 2 1 10

9

6

6

6

44

49a

7 5

er ijs tr

70 8 6 66 62

2 8

37

4G

20 48

50 8 4 6 4 42

3 6 7 10

2 5A

nd

90 8 8 6 8 82

Za ag m ol en str a

47

32 4 3 6 3 40

3a

4

1a

5 12 16 29

36

45

1 3

Tu i

81 67 83 53 69 85 55 71 57 -

30 8 2 6 2 22

53

b 45

11 21

28

8

38

20

4

46

43

30

27

5 4 2 4 9 43 6 5

47

42

35

26

22

19

1

41 48

39

34

31

23

18

7

33 40

11

t

t aa str

4C

5

4

t

42

2

32

6 27

3

33

8 29 0 0 6 29 8 3 7 4 29 6 2 92 27 4 0 2 4 35 29 2 27 52 3 27 0 50 27 8 3 34

1 1 0 14 2

aa

40

13 15 24 25

2d

3e 4 2e 4a 3 1a 4b 3a 2 4c b 4d 3c 3 b 2a 1 3d 2c 2

2

36 44

t ra at

32 34 3

17

25

a tra

43

8

s ers t ag aaJ r t s ers Jag

9

ne Ve

4A

4e

2 1 0 16 8

28 30

38

14

2g

21 8

Nieuwstraat

18b

10a

6b 6a

4 4a Let op: Dit is geen bestemmingsplan. Check het bestemmingsplan bij de gemeente Leidschendam-Voorburg

9

57

6 2c

3

24

2 2 2 2 4 28 6

24

5a

7

17

1a

31

d

39

7

tpa

37 a 37

19

29

1f 1g 1h

21 23 23a

6

27

11 13 15 17

5

15

at tra ers ud

1c 1d 1e

4

t aa str

38

2

ne Ve

6

10

1b 1a

13

Regthuysstraat

4

40

1

10

108

5 7 7 a 9 a

Zi jd es

12 4 1 6 1 20

11 9

17

Regthuysstraat

12 45

11

8

15

2

8

44

9

o mh Da

39

7

23

31

13 11 t aa str

33

3

To

h luc ev

5

5

19

35

44

de ka tse f l De

7

46

9

38

42

30

1

e kad ftse Del

36 40

1a

30

26 1

aat t tsrtar

32 34

1

4

aat sstr

28

2

i dhu

et Vli De

3 1

Raa

26 12

14

s der

at

24 10

12

ou

18

22

8

n

Kerk

16 20

lei

ne Ve

10

isp

5

12 14

33 6 33 18 4 33 3 2 16 33 14 3 0 3 33 2 68 8 31 3 32 10 366 6 32 3 64 4 08 3 32 06 3 362 2 32 3 60 0 04 3 32 02 3 358 3 56 3

6

mh Da

6

de tseka Delf

6 8

e Oud

ra rtst sratea eset tmer ens muke ene K ur.k KDe

4

4

13

3

r kte Do

2

2 tra naas sutri g n r i gPue er .kPt Dro

12

50

49

15

18

22

26

Zuidelijke Sluisbrug

17

at

14

11

19

13

2b

S lu

28

10

12

21

a

Noordelijke Sluisbrug

kant

11

19

15 e kad ds e

8

19

10

25a

17

7

9

14

26 26 c

Sluis

23

t aa str

8

13

u

t an isk

ne Ve

7

15

19 18

Sl

4

6

13

at

n plei n Dammplei Da

7 18

1

27

a 26 6 2

a kstr

e ad

9

5

et

2 26 6b a

Ker

elk po as

rf we ps

15 121 143 1 1 10

8

17

4

3

4

Pl

e he Sc

ng lli He

11

V li

25

i Le

70

16

5

29

22

15

7

De

69

3 9

4

w.i.u.

68

14 2

28

1

6 6 7 6 6 64 5 63

13

1

kerk

2

61 62

27

6r 6s 6j 6ke 6d 6 8

t straa

rf we ps

4

t

60

28

Dam

3

Vl iet ka nt

6p 6m 6ng 6h 6 f 6 b 6c 6a 62 2c

t

5 5 9 5 8 56 7 55

e he Sc

r ld e Bo

10 10 9 97 3 10 1 91 9 5 10 11 85 93 9 10 7 87 95 1 89

2i

t

38 9 3

2

w.i.u.

raa rast strea j s i r Hseu eury .kHt Dro

5 54 4 1 45 8 4 40 2 5 5 3 4 0 44 7 41

2h

aa st r

36 7 3

1

51

81 75 69 77 8 63 71 7 3 57 65 73 9 59 67 61

2

4 3 2 26 4

am

e

35 4 3 3 3

ad lk oe

t

sp oe lst ra a

47

16

6

46 D

p as

30 1 3 2 3

Pl

29 8 2 7 2 6 22 2 23 4 2 5 2

Pl a

45

8

40 2432

4

21 0 2 9 1

t aa s tr ier z oe

43

10

w.i.u.

83 3 3 8 22 0

16 7 1 8 1

aa astr tnrda dlsa aene neZl vZae earn .kvt Dro

12 3 11 1 12 9 12 5 12 7 13 9 13 5 13 3 1

12

0

12

13 13 7 14 9 1

m ar W

11

4 13 26 8 1 1 1

41

14

4

8

81

1 10 11 10 9 1 7 11 13 11 5 7

43

2

73

6

10

44

1 10 01 10 3 5

raa t

3 2 6 20 8

9 95 7

0 13 22 4 1 1 1 2 13 24 1 16 1

8

99

35 37 39 41

8 12 20 2 1 1 1 12

89

23 25 33 27 31 29

77

9 93 1

t

10 20

87

t

15 4 1 3 1 2 1

1

8

85

39 35 3 39 7 41

79

lst ra a

83

aa str el

oe

21 19 17 15

75

Pl as p

37

4 10 18

77

po as Pl

7 9

7 81 9

9 11 13

Ma ald erij st

17

75

33 3 29 1

53 47 41 49 55 35 43 51 29 37 45 31 39 33

3 5

7 73 1

22

35

49

7 5 3 1

26 26 a

28

23 25 27

> 50% Diensten

33

71

de ka el po as Pl

1

65

32 30

23 d

20

16

11

10

6 69 7

34 A 34 34 c

21

12

14

9

63 6 59 1

34 b am la an

23 a

6 10

7

5 5 7 53 5

36

23

5 49 1

D

25 25 a

4

8

47

29

4 43 1

27 27 a

2 8

6

35

36 a

49 3 51 21 5 3 7 23 7 9

t

21 19 17 15

ho orl aan

25 1 9 13 21 27 1 7 23 5 17 9 11 5

5

3 37 9 45

36 b

38

aa

Sc 9 11 13

3

4

35

40

7

> 50 % Gericht niet dagelijks/ (modisch) recreatief

1

3

33

str

1

5

3

52 54 56

61 63 65

1

O

31

29

3 31 1 a

4 41 1a 2 25 7

nd

28

59 57 55

2

23

33 35 35 a

21

la

26

49 51 53

8 9

31

an ba am r eT ud

40 a

23 23 b c

17

3 39 9a

13

43

t

19

25 27

45

6

23b

4 43 3B A

aa

15

24

53

str

Ri jn

2f

11

45 31 47 17 3 33 1 5 9

aa t

22

47 45 43

po el

42

20

55

5 7

23a

Pl as

42 a

9

-

7

43

2e

55

5

18

2d

61 a 1

Ri jn lan ds tr

41

2 1 9 - 5

16

2a

59

63 63 a

23

3 25 9 27 1 1 3

14

2c

61

6 5 a 6 5 67 a 67

44

3

33

42 4038 36

aa t

nd wa l

69 1a

3

46

1 - 1

12

2t

5 50 0a 48

4

21

10

87

1

2

19

8

85 81 77 73 69

34a

> 50% Dagelijks 6

83 79 75 71 67

17

37

Vo or bu rg se we g

15

15

29

29

19

13a

30 32

21

aan

Horecaconcentratiegebied (afhankelijk van de bestemming van het pand )

17

62 60k 62 j g6 62 2h 60 60 e6 j 62 2f g6 60 c6 0h 62 2d e6 60 0f 62 a62 c6 b6 0 0 60 a60 d b 58 a D 5 8 am 56 laa 56 a 5 n 54 4a 52

11 13

62 k

23

9

34

27

31

21

7

28

ho orl

1 64 g 64 64 e64 f c6 64 4d a6 64 4b

5

22

Sc

65 63 59 55 51 47

69

at

2

18 20

25 23

13

a

St ra

71

aa t

3a

16

15

a

14 a

n 66

14

Ri jn la nd str a

De lfl an ds tr

68

Ri jn lan ds tr

L La ands nd ch sc eid he in idi gs ng tra str at aa t

b

61 57 53 49 45

a la

70

70 a

ra m ba an

70

Ou de T

A 73 73

10

72 am D

39

7

8

16

6a

a

-

10

35 37

17

5

33

41 37 33 29 25

19

3

76

43

21

19

9

6

24 26 28 pil gss nin o K

16

21

11

11

0 18

1

Z

13

w.i.u.

22 2

Overzicht gewenste branchering Leidschendam-Centrum

6 4 2

2

3

3

l mo aag

14 12 108

at tra ens

1

31

5

80

4a

29

43

Bijlage 2

19

57

39 35 31 27 23

25

96

59

19 15 11 7 3

23

23

27

65 63

7

4

4

67

17 13 9 5 1

25

8

21

45 41

12

6

19

at

2

tra ps lom S s rit

2

69

rla an

55

13

10

17

24

15

14

73

61

5

1

22

71

1

15

45

18 20

17

47

13

9

11

16

47

20

92 8808 6742 77886 8 5 486 620 764 90 3420 4564 6608 7842 124 338 452 566 8 6 1220 2364 4508 6 4 1208 2342 4 2 1186 20

7

3

77

Sc ho o

75

27

7 9

w.i.u.

41

5

39

14

23

7

5

35

F

3

at

33

21

tra ps lom S s rit

79 81

29

12

Ba ch laa n

31

10 19

J.S

23

17

1

4 4 9 3 3 51 7

8

21

6

F

1 91 7 2 41 4 0 9 16 268 5724 - 20 7 - 8 3524 - 0 -

87

24

2

4

15

17 19

22

11 13

Centrum na realisatie nieuwbouw 131

133 143

Schaal 1: 1000

Gewijzigd

9/9/2009

Nr. 1

Stimuleringsregeling  

Stimuleringsregeling

Advertisement