Page 1

rtentie binn e v e ad

nin

.

Zie

a

D a

T

e

B 7

1

A

D

L

K

o

N

a

K

L

B te 8

2 9

1 1

4

n

1O

o

D 0

3 e

g

A

A

M

O

E

E

E

B

T

B

d

1A 0

2 0

2 N

0"

d

E

o

F

v 9

/1

1

4

-

e

8

8 T

v

ll

A ta

s

A .M e 0

1

v

d

s n

S

1

N

N id T

H

R ie

C N A

r s . o m n

E

A fo u

9 e li

e

1 n

o

te m g d

s t r s m m in n

b

n

s e n ij

G

e lf m

n s

d

la

b

s

jk

li

e

d

g

n

n

r

li

e a

i

a

r

9

o

ta "

d

1

m

a

m

0

e

A

m

b

e

2 u

g

e

l

S

u

g q

r

o

r in

li

IJ

tw

e

g

ff

ig

IN

6

R b

a

N

g

ig

n

A

5

V

P p

s

e m

e E

a

1 in

e

m

IJ € e it

r

S

e

L

R

ld

2 4

ti

u

U ¼

e

c

o

R

A

0

N

ID

G n

t v

n

e

L

n

R

ff

R

r T

s

1

H

a

0

0

d

8

M

T

A te g

1

% 0

0

E 0

r

/1

w

a

a

r

k

2

O

n

9

,0

,0

U

N

s D

e

1 e

u

B

s

e

,0 ie

,0

m ,0

ti

4

4

R

D

W

v

it

r

r

4

ie

0

0

E

o

K 1

1

T

0 0

1

U

E

DECEMBER 2019

In dit nummer: Waardig Levenseinde Kijk eens omhoog Feestdagen top voor iedereen?

Zie pag. 12

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

OPTIEK BORIAU

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


| Brilmonturen | Contactlenzen | Hoorapparaten | Kinderbrillen | Loepen | Sportbrillen | Kleuradvies |

afg Bij

ifte van de bo n:

Bij aankoop van een montuur met progressieve glazen: GRATIS PAAR LEESGLAZEN Geldig t/m 31/12/2019

Daalstraat 10 - 1790 AFFLIGEM - TERALFENE Tel: 053/67 05 77 - www.optiekvernaillen.be Openingsuren: Di. tot vrij. van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Zat. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Zondag en maandag gesloten

Voorwaarden in de winkel.

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM

Uw vertrouwen maakt ons sterk.


Regionaal nieuws - december 2019.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 146 - december 2019 Op de omslag: Nieuwjaar 2020 Verantwoordelijk uitgever: G. Steyleman Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2019 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van februari 15 januari 2020. Verschijningsdatum volgend nummer 5 februari 2020. Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00 ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70

Geruisloos sluipt het jaar 2020 naderbij, daarmee staat al één vijfde van de nieuwe eeuw op de teller. Wij stonden erbij en keken ernaar hoezeer in die 20 jaar de samenleving is veranderd, of is het geëvolueerd? In de edities van Affligem Nieuws uit 2000 was er nog bezorgdheid om de millenium bug die alle computers lam zou leggen; het bleek “fake news” in een tijdperk toen het woord nog niet was uitgevonden. Er hing nochthans een positieve sfeer rond de eeuwwisseling, nationaal omdat er een economische groei van 3% werd verwacht en dankzij het huwelijk van Mathilde en Filip. Het is de tijd toen er nog rijk gevulde winkelstraten in onze regio waren. Er bestond nog zoiets als Rock Affligem en met enige fierheid opende Affligem zijn nieuwe cultuurzaal met een feestelijke uitvoering van Weense Walsen door de Concertband. Enige nostalgie overvalt elke kunstliefhebber bij het terugdenken aan het vurige pleidooi dat, niemand minder dan Jan Hoet zelf, hield over de ziel van de kunstenaar bij de viering van 20 jaar De Montil. Er heerste een diepe overtuiging dat het mobiliteitsprobleem kon opgelost worden met verkeersdrempels en vele Vlamingen verloren een aardige duit bij het uiteenspatten van de luchtbel rond de spraaktechnologie van Lernhout en Houspie. Dat bleek nog peanuts te zijn bij de ramp die even later zou plaatsvinden op 11 september in de VS. Met de invoering van de Euro in 2002 viel onze frank; voortaan zouden wij een gemeenschappelijke munt hebben waarmee wij in gans Europa terecht konden. Heel handig bij de jaarlijkse vakantie. Als de voorbije 20 jaar reeds voor zovele spectaculaire evoluties heeft gezorgd, wat mogen wij dan verwachten voor de volgende 20 jaar? De smartphone, nog een fenomeen dat ons halfweg het voorbije decennium is overkomen, gaat ongetwijfeld allesbepalend worden in de komende jaren. Toch is er enige overeenkomst in de jaartallen 2000 en 2020; het laatste is ook een schrikkeljaar en er komt een zonsverduistering in december, zij het enkel waar te nemen in Chili. Alles overschouwd, verandert wel de snelheid waarmee problemen zich aandienen, maar niet de problemen zelf. Die problemen lijken wel een variatie op steeds hetzelfde thema. Momenteel zijn dat het blokkeren van het kapitalisme en de daaruit volgende polarisering, het migratiedossier en de klimaatproblematiek die grotendeels voortvloeit uit een falende mobiliteit. Voelen wij deze globale problemen ook lokaal? Zeer zeker. Het volstaat om elke dag in de ochtend- en avondspits een kijkje te nemen aan de Affligemse oprit van de E40 om te zien hoe de wegen verstopt raken door het teveel aan auto's. De oude verkeerdrempels hebben in elk geval niets bijgebracht. Toch is het decennium dat aanvangt in 2020 er een van hoop. Omdat de generatie die nu opgroeit op het keerpunt staat van het daadwerkelijk positief gebruik van artificiële intelligentie. De technologie is zover gevorderd dat slimme algoritmes het gedrag en de werkwijze van de mens kunnen ontleden om vervolgens een verbeterde en snellere oplossing voor problemen te kunnen voorstellen. Wellicht zullen de volgende generaties naar ons terugkijken en zich afvragen hoe het mogelijk is dat wij constant met een telefoon in de hand en tokkelend op het klavier moesten communiceren. Voor hen zal het waarschijnlijk ook een raadsel zijn waarom wij er niet in slaagden om migratie niet als een bedreiging te zien terwijl een symbool als de kerstkribbe zeker in de nationale canon gekoesterd moest worden. Affligem Nieuws wenst aan alle lezers een zalige kersttijd en een voorspoedig jaar 2020. 1


Waardig Levenseinde. Twee Affligemse zorgverleners, Caroline D'Hoye als verpleegster en Marleen De Bolle als verzorgende kwamen door hun dagelijkse ervaring in de thuiszorg tot éénzelfde besluit: soms botst de verzorgende op een grens van zijn kunnen. Uit diepgaande gesprekken besloten zij samen om alle mogelijke informatie te verzamelen over de gewetensvraag waar elke zorgverlener of dokter vroeg of laat mee geconfronteerd wordt: wat als ik vaststel dat ik mijn patiënt niet meer kan helpen genezen en er enkel nog een leven vol lijden als toekomst overschiet? Dan doemt de grote paradox op: werkt de verzorgende op dat moment mee aan de voortzetting van het lijden van een medemens? Voor een verzorgende is dat niets minder dan de wereld op zijn kop, want zijn doel was toch de levenskwaliteit van zijn patiënt te verbeteren? Deze problematiek bracht hen haast automatisch bij dé nationale specialist terzake: professor Wim Distelmans die inging op hun uitnodiging om hierover een lezing hierover te houden in Affligem op 24 oktober 2019. Een merkwaardig event. De belangstelling voor dit onderwerp in onze regio bleek veel groter dan verwacht, in zoverre dat de grootste zaal van De Montil nodig was om de geïnteresseerden plaats te bieden. Voor al wie er niet bij kon zijn, volgt hieronder een bondige samenvatting van de voornaamste aandachtspunten. Opvallend was in elk geval de vaststelling dat euthanasie zeer uitzonderlijk is en slechts in een heel klein percentage voorkomt in de totale .

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

sterftecijfers. De overdreven media aandacht voor het onderwerp is hiermee in feite aangetoond. Wetgeving. De voorwaarden voor euthanasie in België zijn: het moet gaan om aanhoudend ondraaglijk en uitzichtloos fysiek of psychisch lijden, dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, waaraan de patiënt evenwel niet noodzakelijk binnen afzienbare tijd wordt verwacht ..

POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be

Professor Wim Distelmans en de twee initiatiefnemers van het event. te overlijden. Het verzoek tot euthanasie dient vrijwillig, overwogen en herhaald te zijn, en niet tot stand gekomen als gevolg van enige externe druk. Ook de verder in de wet beschreven voorwaarden en procedures moeten nageleefd worden. België kent geen 'recht' op euthanasie. Een arts kan weigeren te euthanaseren en kan niet gedwongen worden tot euthanasie over te gaan. Of een rechtspersoon, zoals een ziekenhuis of zorginstelling, euthanasie kan verbieden binnen hun instelling, is omstreden. Weliswaar bleek uit vroege Kamerdebatten dat instellingen dit recht zouden hebben, maar de burgerlijke rechtbank van Leuven oordeelde in juni 2016 dat alleen een arts gewetensbezwaren kan inroepen, en veroordeelde bijgevolg een zorginstelling die de euthanasie had verhinderd. 2

Bijkomende voorwaarden en procedure. Deze verschillen naargelang de patiënt op het ogenblik dat de euthanasieaanvraag aan de orde komt, bewust is dan wel onomkeerbaar buiten bewustzijn verkeert, en naargelang hij of zij zoals de wet zegt "kennelijk binnen afzienbare tijd" zal sterven ('terminaal') of "kennelijk niet binnen afzienbare tijd" ('niet-terminaal'). Bewust en terminaal. Wanneer de patiënt bewust en terminaal is - wat het meest voorkomt moet de patiënt zijn vraag niet alleen mondeling maar ook onder de vorm van een 'schriftelijk verzoek' bevestigen. Dit is een handgeschreven euthanasieverzoek - bijvoorbeeld: "Ik, Naam - voornaam, vraag dat de arts euthanasie op mij uitvoert." Indien de patiënt niet meer kan schrijven mag


....

...-

LevensEinde InformatieForum Een waardig levenseinde voor iedereen. LEIF documenten voor wilsbeschikking zijn gratis beschikbaar; vraag er naar in uw apotheek.

Grote belangstelling voor het onderwerp "Levenseinde" in De Montil. een meerderjarige derde die door de patiënt gekozen is en geen materieel belang heeft bij het overlijden dit neerschrijven in aanwezigheid van een arts. Het schriftelijk verzoek wordt bewaard in het medisch dossier. Tussen de vraag en de uitvoering voorziet de wet dat de arts “meerdere gesprekken voert met de patiënt die, rekening houdend met diens gezondheidstoestand, over een redelijke periode worden gespreid”. Een andere arts, onafhankelijk en bevoegd om over de aandoening te oordelen, vergewist zich ervan dat het gaat om aanhoudend ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden. Iedere arts kan deze rol opnemen. In de praktijk zijn het vaak artsen bekwaam in palliatieve zorg en artsen van de pressiegroep LEIF. Bewust en niet terminaal. Indien de patiënt bewust maar niet terminaal is, kan de euthanasie ten vroegste een maand na de datum van het schriftelijk verzoek worden uitgevoerd. Bovendien moet in dat geval nog een derde arts geraadpleegd worden, eveneens onafhankelijk van de patiënt en de behandelende arts, en psychiater of specialist in de aandoening in kwestie. De arts moet zowel de terminale als de niet-terminale patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting, met hem overleg plegen over zijn verzoek en met hem de eventueel nog resterende therapeutische mogelijkheden bespreken,

alsook die van de palliatieve zorg. Hij moet met de patiënt tot de overtuiging komen dat er geen redelijke andere oplossing is. De arts moet de naasten die de patiënt aanduidt op de hoogte brengen. Als de patiënt dat echter niet wil, moet de arts dat niet doen, zelfs niet bij chronisch depressieve personen. Niet meer bij bewustzijn. Hoe zit het nu met euthanasie bij patiënten die volgens de huidige stand van de wetenschap onomkeerbaar ‘niet meer bij bewustzijn zijn’ zijn (bv. vegetatieve toestand na ongeluk of cerebrovasculair accident)? Euthanasie is bij deze patiënten enkel mogelijk indien de persoon voordien een ‘voorafgaandelijke wilsverklaring betreffende euthanasie’ heeft opgesteld. Deze wilsverklaring dient mede ondertekend te zijn door twee meerderjarige getuigen (waarvan minstens één geen materieel belang mag hebben bij het overlijden) en geldt alleen indien zij minder dan vijf jaar vóór het moment waarop de betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd. In deze wilsverklaring kunnen één of meer meerderjarige vertrouwenspersonen aangewezen worden, die de behandelende arts in dat geval op de hoogte zullen brengen van de wil van de patiënt. Dit document kan – maar hoeft niet – geregistreerd te worden bij de dienst bevolking van de stad of gemeente. Belangrijker dan registratie is dat relevante personen een exemplaar van dit document ontvan3

gen: de huisarts en/of behandelende arts-specialist, familieleden of vertrouwenspersoon, of dat dit gevoegd wordt bij het medisch dossier van de instelling waar men verblijft. Deze ’Voorafgaande wilsverklaring ingeval ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben’ is niet vereist voor een euthanasie bij een bewuste patiënt. Daar volstaat het schriftelijk verzoek zoals hierboven beschreven. Met dergelijke wilsverklaring euthanasie kan men ook geen euthanasie verkrijgen wanneer men onomkeerbaar verward is maar wel nog bewust, bijvoorbeeld in geval van dementie. Bij alle euthanasievragen, terminaal of niet, comateus of niet, bespreekt de arts deze met het verplegend team indien dit er is en in regelmatig contact staat met de patiënt, alsook met de vertrouwenspersoon en de naasten indien de patiënt dit wenst. Te allen tijde blijft elke arts vrij om al of niet op een euthanasieverzoek in te gaan. Hij dient hierover tijdig en open te communiceren. Na de euthanasering is er ten slotte een toetsing voorzien door de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie: de arts is verplicht elke uitgevoerde euthanasie aan te geven aan deze commissie door middel van een registratiedocument.

Een t-shirt met persoonlijke opdruk?

1 stuk € 24,50* aanmaak van uw ontwerp inbegrepen

mail en bestel: info@outstanding.be of bel: 053 67 37 70 *afnemende stukprijs bij meerdere shirts verzendkost niet inbegrepen


Kijk eens omhoog.

......

De maand december heeft iets met sterren en licht. Wanneer dit magazine in de brievenbus valt, kijk dan eens naar de hemel. De kans is groot dat een vallende ster meteen de mogelijkheid schept om een wens te mogen doen... De Geminiden-meteorenzwerm. De Geminiden-meteorenzwerm is te zien aan de sterrenhemel van 7 tot 16 december. De Geminiden worden veroorzaakt door stofdeeltjes die afkomstig zijn van de planetoïde 3200 Phaethon, die als een uitgedoofde komeet beschouwd wordt. Op 14 december bereikt de zeer actieve Geminiden-zwerm zijn maximum. Op dat ogenblik kan je met het blote oog gemiddeld 50 vallende sterren per uur waarnemen, tot een maximum van 120. De meteoren kenmerken zich door hun gele gloed en helderheid. Het uitstralingspunt van de zwerm ligt in het sterrenbeeld Tweelingen. Geminiden watte? De Geminiden-meteorenzwerm is een achtergebleven resultaat van de planetoïde 3200 Phaethon, een uitgedoofde komeet.

TUINONDERHOUD

Ronald Callebaut

bvba

• TUINAANLEG • SNOEIWERKEN • WEIDEONDERHOUD • Tuin - winteronderhoud. • Snoeien en verhakselen

Okaaistraat 36 • 1790 Affligem Tel: 053 67 11 99 GSM: 0486 25 27 48 E-mail: ronald.callebaut@hotmail.com

aarde inslaan. De snelheid van de Geminiden-meteoren is trager dan bij andere meteoren. De deeltjes vallen met een snelheid van 35 kilometer per seconde (126.000 kilometer per uur) de dampkring binnen, waarna ze verbranden. Het is deze verbranding die aan de donkere hemel een lichte streep vertoont. Het fenomeen wordt ook wel een vallende ster genoemd.

De planetoïde 3200 Phaethon laat tijdens zijn reis rond de zon heel wat stof en grijs achter. Het zijn deze stofdeeltjes die de aarde tegenkomt in haar eigen baan rond de zon. De ontmoeting van de aarde met de stofdeeltjes zorgt voor een prachtige sterrenregen. Dit zijn korte lichtsporen, ook wel vallende sterren genoemd, die bij een donkere hemel heel mooi te zien zijn. De Geminidenmeteorenzwerm is één van de mooiste van het jaar. Ze zijn zelfs talrijker dan de beroemde Perseïden-zwerm in augustus. De meteoren kenmerken zich door hun gelige kleur en relatief grote helderheid. De Geminidenzwerm is minder bekend bij het grote publiek omdat de aarde in de winter de zwerm ontmoet. In augustus met de Perseïden is het nu eenmaal aangenamer om vallende sterren te kijken dan in december als de Geminiden te zien zijn.

Nu meteorenzwerm kijken. De maand december is net als de maand augustus (Perseïden) een goede maand om vallende sterren te spotten. De zichtbaarheid van de Geminidenzwerm is het grootst rond 14 december. Het is rond deze dag dat de meteorenzwerm haar hoogtepunt bereikt. De invalshoek waarmee de stofdeeltjes in de dampkring binnenvallen is dan op zijn hoogste punt, waardoor er een maximaal aantal zichtbare verbrandingen zijn. Het is mogelijk om 50 vallende sterren per uur te zien. Zowel zeven dagen vóór als twee dagen na de nacht van 14 december zijn er nog meer vallende sterren dan normaal waar te nemen. De kans op een prachtige sterrenregen van gemiddeld 50 meteoren, tot een maximum van 120 meteoren, is dus heel groot rond 14 december.

Vanwaar komt de sterrenregen? Lichtsporen die ontstaan door de ontmoeting van de aarde met de Geminiden-stofwolk, zijn het gevolg van de zeer hoge snelheid waarmee stofdeeltjes op de atmosfeer van de

Eenvoudig spotten. Om vallende sterren te spotten is geen verrekijker of telescoop nodig. Het volstaat om met het blote oog vijftien minuten te kijken naar eender welke plaats aan de sterrenhemel.

4


Feestdagen top voor iedereen? Nationale trends krijgen doorgaans een uitloper naar lokale regio's. Zo blijkt ook in het Pajottenland het fenomeen van stress rond de periode van de feestdagen zich te manifesteren. De tijd van kerstdagen en Nieuwjaar is blijkbaar voor sommigen onder ons een periode van sociale verplichtingen en stress. Het is wel waar dat een soort verplichte vrolijkheid zich opdringt, iedereen wordt geacht om cadeautjes te kopen en aan overvloedige feestmalen deel te nemen. Dat past dan onder de noemer "omdat het nu eenmaal bij onze gewoontes hoort". Daarom kan de periode van Kerstmis en Nieuwjaar bij mensen met aanleg voor depressie extra druk met zich meebrengen. Gevoelens van eenzaamheid, somberheid en depressie kunnen daardoor versterkt worden. De korte winterdagen bieden tegelijk al niet veel zonlicht, waardoor ook een vitamine D-tekort dreigt. Hoe kunnen de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar, uitgerekend de dagen waarop iedereen geacht wordt altijd vrolijk te zijn, paradoxaal genoeg voor extra depressieve gevoelens zorgen?

aan zonlicht maakt iedereen sneller moe en guur weer resulteert in een beklemmend, neerslachtig gevoel. Op zich zijn dit al risicofactoren om een depressie te doen verergeren. Spanning of ontspanning? Op het einde van de maand december, in de periode van het jaar dat de dagen het kortst zijn, komt daar dan nog eens Kerstmis bij. De sociale verplichtingen die een feest als Kerstmis met zich meebrengt, zorgen bij een heleboel mensen voor stress. Weken op voorhand heerst er al een kerstsfeer met vele lichtjes en speciale muziek die een vals gevoel van geluk moeten opleveren. De traditie wil ook dat idereen elkaar cadeautjes geeft, dus in de week voorafgaand aan kerst wordt het weer naar de winkel snellen om een geschenkje te verzinnen voor alle geliefden. daardoor wordt kerstmis dan ook stressmis genoemd, omdat al dat uitzoeken van geschenkjes stress met zich meebrengt. Bovendien kan het stressvol zijn om aan de sociale druk te voldoen, vooral omdat je wordt geacht te feesten terwijl je daar eigenlijk geen zin in hebt.

Uitbundigheid of depressie met Kerstmis? Mensen die aanleg hebben voor gevoelens van somberheid, lusteloosheid en melancholie voelen deze emoties vaak verergeren in het winterseizoen. Zo is er het bekende winterdipje of de winterdepressie. Vanaf het moment dat het winteruur van kracht wordt, worden de dagen gevoelig korter en donkerder. Bovendien zorgt het koude en vochtige weer voor fysieke ongemakken. Schaarste .....

Sociale contacten. Een feestmaal als Kerstmis is nu eenmaal een sociale verplichting waar niemand onderuit kan. Kerstmis is een familieaangelegenheid waarbij iedereen geacht wordt goedgemutst te zijn. Iemand die al depressief is, kan net daarom de angst hebben om uit de toon te vallen en dat kan nog meer stress met zich meebrengen. Daarbij komt dat de nadruk op het familiegevoel extra deprimerend kan zijn voor mensen die alleen zijn of een geliefd .....

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

Apotheek online Alles om beter te slapen

Vakantie vlakbij Vakantieparken

Het grootste aanbod van originele bieren Elektro - Keukens

Verzorgd tot in de puntjes!

Altijd de juiste steun.

Elke Elke maand maand een een selectie selectie van de meest van de meest interessante interessante aanbiedingen aanbiedingen in in online online shops. shops. 5


persoon hebben verloren. Gevoelens van eenzaamheid en hulpeloosheid worden dan extra ervaren. Voorbije jaar afsluiten. Kerstmis en Nieuwjaar zijn typisch de periode waarop de balans van het jaar wordt opgemaakt en dat kan wel eens ontgoochelen. Sommige mensen komen tot de conclusie dat er weer niet veel vooruitgang is geboekt in hun leven en stellen zich vragen. Gevoelens van zinloosheid, nutteloosheid en somberheid over de eigen situatie en het leven in het algemeen kunnen in deze periode de kop opsteken. Ook dit .

kan depressieve gevoelens verder stimuleren: de indruk kan ontstaan dat -alweer een jaar verloren- is en dat er weer niks aan het persoonlijke leven veranderd is. Helpt vitamine D? Vitamine D, dat vooral via zonlicht wordt opgenomen, is noodzakelijk voor een goed functioneren van lichaam en geest. Doordat de winterdagen zo kort en donker zijn, kan minder vitamine D opgenomen worden, waardoor al snel minder energiek gevoel ontstaat. Gevoelens van somberheid, lusteloosheid en depressie kunnen hierdoor versterkt worden. Daarom is het aangeraden om tijdens de winter tijd door te brengen in een zonnige bestemming, waar veel vitamine D kan opgenomen worden. Een andere optie is om voedingssupplementen met vitamine D in te nemen om het tekort op te vangen. Ontsnappen aan kerst? Enkele tips. - Ga een weekendje weg. Maak er een weekendje van en ga ergens heen. De kerstsfeer is niet

...........

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

BRANDSTOFFEN bvba

Bart Van Hecke

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur

te ontvluchten, maar het brengt mensen in ieder geval ergens waar je er niets mee hoeft. Duur? Waarschijnlijk is, met alle boodschappen en drank voor een kerstdiner, thuis blijven duurder. -Series kijken. Hoe leuk is dat, twee dagen helemaal niets ‘moeten’ en alle tijd hebben om series te kijken? Hou een marathon om nu eindelijk alle seizoenen Breaking Bad of House of Cards te bekijken op dvd of blu-ray. - Ultiem ontspannen. Extra ontspannen tijdens de feestdagen kan in de sauna. Badderen, alles eruit zweten, gemasseerd worden, eten en chillen. Bedenk bij het zo lekker ontspannen, dat de meeste mensen op dat moment precies het tegenovergestelde doen… En doe dan nog een rondje in de sauna. -Neem de trein. Stap in de trein en ga nergens naartoe. Vlaanderen is heel mooi van achter het raam in het coupé. Alles wat hoeft is zitten en uit het raam staren. Heerlijk toch? Misschien worden er goedkope treinkaartjes aangeboden door de NMBS? 6

-Aan de slag met de foto’s. Gebruik deze gelegenheid om eindelijk eens een keer iets te doen wat we in dit digitale tijdperk eigenlijk nooit meer doen: foto’s uitprinten en in een album kleven. Een heerlijk klusje, want het laat al die momenten weer even door de handen gaan en wegdromen mag bij de herinneringen. - Ga werken. Werken. Why not? Misschien is er nog wat achterstallig werk, zoals het opschonen van de mailbox. Dit kan een prima invulling van de kerstvakantie zijn. Met een opgeschoonde inbox kan het nieuwe jaar dadelijk opgeruimd beginnen, inclusief een leeg hoofd voor allemaal nieuwe plannen en ideeën. - Pak het huis aan. Deze periode leent zich perfect voor opruimacties. Out with the old; in het oude jaar afscheid nemen van oude spullen. Een grote schoonmaak, of het huis net even wat anders inrichten. Voor veel mensen is de kerstperiode een rustige tijd op het werk, waardoor de handen vrij zijn voor dit soort klusjes. Bovendien is de familie en vrienden op de hoogte gebracht van de veranderde plannen tijdens de kerst, dus is er alle tijd en gelegenheid om het huis aan te pakken. -Kom in beweging. Ga sporten. Buiten hardlopen bijvoorbeeld; de meeste mensen zitten binnen, dus op straat, in het park, en op het strand is het rustiger dan ooit. -Lees een boek. Als het nodig is om in ontspanningsmodus van de vakantie te komen om nog eens in een boek te beginnen, dan is dit dé kans! Kies een comfortabele zetel en begin te lezen in een goed boek. Goed om alle stress te vergeten.


14 - 31 DEC

WIN! 2x CADEAUKAART €125 EN 53x CADEAUBON €25 Neem van 14 tem 31 december 2019 deel bij volgende handelaars: Anita’s - Antiloop - Arnel - Coxy - ELL - Esthetiek Margot Juwelier Lanckmans - Milano Due - Modekleding Stephano - Optiek Hanssens Standaard Boekhandel - The Hairstylist by Leonardo - ‘t Linnenkastje

Wedstrijdformulier en -reglement verkrijgbaar in de deelnemende winkels.

7


Wedstrijd. Comista Liedekerke organiseert eindejaarswedstrijd. De handelaars van Comista (Comité Middenstand Stationsstraat) in Liedekerke organiseren van zaterdag 14 tot en met dinsdag 31 december een eindejaarswedstijd. Als klant van de deelnemende handelaars maakt u zo kans op verschillende prijzen. Er vallen twee Liedekerkse cadeaukaarten ter waarde van 125 euro te winnen als hoofdprijs. Verder worden de winnaars ook beloond met cadeaubonnen van de Comista-handelaars ter waarde van 25 euro. Meedoen kan door een bezoekje te brengen aan één van de deelnemende winkels en de wedstrijden schiftingsvraag te beantwoorden. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht in de week van 13 januari 2020. De deelnemende winkels: Anita’s - Antiloop - Arnel - Coxy - ELL - Esthetiek Margot - For You - Juwelier Lanckmans - Milano Due - Modekleding Stephano - Optiek Hanssens Standaard Boekhandel - T he Hairstylist by Leonardo - en ’t Linnenkastje. Veel succes!

HERBALIFE

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

GIANVIST Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

BON voor GRATIS T-Shirt !*

* 1 per klant bij aankoop, zolang voorradig.

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

Strings 4 life Kerstconcert. Ten voordele van vzw Radar. Kamerconcert Cordae Lysis organiseert een benefietconcert ten voordele van Radar vzw uit Ternat. Dit is een initiatief binnen de jeugdhulp, actief in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. De organisatie zet zich sinds 1981 in voor de noden van kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Veelal werken ze met multiprobleem gezinnen. Men wil in de eerste plaats voorkomen dat kinderen opgroeien in problematische opvoedingssituaties en tracht hierbij maximaal de veiligheid van de kinderen te garanderen. Het kamerorkest Cordae Lysis uit Gent brengt authentieke Britse romantische muziek, onder leiding van Ann Pareyn. Muziek om heerlijk bij weg te dromen in deze warmste (kerst)week. Dit in samenwerking met de Voice Kandidaten 2019, Zeyneb en Rachel. Zondag 15 december 2019, aanvang 15.00 uur, in CC De Ploter Kerkstraat 4 1742 Ternat.

8


ING Kantoren Denderleeuw-Liedekerke verhuizen naar Affligemsestraat Liedekerke ! Vennoten: Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch, Paul De Kock, Johan De Kock, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier Tijdlijn in december 2019: 10/12 en 11/12: Liedekerke gesloten voor verhuis, Denderleeuw open. 12/12: Opening nieuwe locatie Liedekerke. 13/12: Sluiting kantoor Denderleeuw.

Affligemsestraat 536

Tot einde januari wordt u ontvangen met een drankje.

met Frank Van Alfene

De waarheid klinkt niet zot in Teralfene. Volgens verhalen die door Teralfene dwalen staat er op het einde van de regenboog een pot met kattenkwaad, waarmee men bedoelde dat alle venijn zich bevindt in de staart. Met andere woorden: laat je nooit beïnvloeden door kleuren of gedachten van anderen, wees niet blind voor een list of je geraakt in de mist. Zo kwam men in Teralfene snel tot de conclusie; wie zoals een regenboog bloost, die vindt na regen in wat zotheid troost. De associatie met eind goed, alles goed, blijft zeker in Teralfene voortleven en wordt vanuit dit dorp ontstaan tussen twee stromen, verspreid naar open zee met een ............

wereldwijd idee: na regen komt zonneschijn. Voor wie zich even minder goed voelt, die weet bij deze dat niets blijft duren. De grootste stormen gaan luwen en als dan ook de regen zwijgt rond het vertroebelde denken, is het pad vrij om opnieuw op weg te gaan.

Kom en zing met ons mee!

Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

www.2dehands.be

Pieter-Jan Van Vaerenbergh Kleemputtenstraat 3, 1770 Liedekerke www.vvverzekeringen.be info@vvverzekeringen.be Tel: 053 67 12 79 Openingsuren: elke dinsdag van 14-18u, elke woensdag van 9-12u en elke donderdag van 14-18u. Andere dagen en uren steeds op afspraak. RPR te Brussel BE0691.755.993

9


gericht op verkoop of verhuur dient Juridisch gezien. ook enkele gegevens vervat in het certificaat te vermelden. Dit certificaat is 10 jaar geldig. EPC en EPB in Brussel, Vlaanderen en Wallonië

door Johan Guns. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië moet een eigenaar die een goed, bestemd voor bewoning, wenst te verkopen of te verhuren beschikken over een energieprestatiecertificaat. In Brussel geldt deze verplichting ook voor de verkoop of verhuring van een kantoor met een oppervlakte groter dan 500 m2. Het energieprestatiecertificaat of EPB-certificaat is een document dat de energiezuinigheid van een onroerend goed aangeeft. Er worden ook aanbevelingen voor de kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie of tips voor goed gebruikersgedrag opgenomen. De eigenaar moet over het energieprestatiecertificaat beschikken vanaf het moment dat het goed te huur of te koop wordt aangeboden. Het certificaat is verplicht per wooneenheid. Indien niet aan de verplichting wordt voldaan, kan het bevoegde gewestelijke agentschap een boete opleggen. Een energie-prestatiecertificaat of EPB-certificaat wordt opgesteld door een erkend deskundige naar aanleiding van een bezoek aan de woning. Tijdens dit bezoek worden onder meer het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebr uikte isolatiematerialen, enz. gecontroleerd. De deskundige brengt deze gegevens in in een softwarepakket, dat een analyse maakt en een geschat energieverbruik weergeeft. Elke officiële of publieke mededeling

De algemene principes gelden voor de drie gewesten; niettemin zijn er enkele verschillen tussen de gewesten. We beperken ons hier tot de hoofdlijnen, geldig in Vlaanderen en Brussel. VLAANDEREN. In Vlaanderen maakt men onderscheid tussen een EPC en een EPB. Het EPC verwijst naar een energiecertificaat dat aanwezig dient te zijn voor verkoop en verhuur. Een EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A. Het softwarepakket dat hij gebruikt wordt ter beschikking gesteld door het Vlaamse Energie-agentschap. De verplichting tot het hebben van een EPC geldt in Vlaanderen heden enkel voor woningen bestemd als hoofd- en tweede verblijf. Residentiële panden zoals garageboxen en opslagplaatsen behoeven vandaag geen EPC. Vanaf 2020 zal het EPC bij verkoop of verhuur van niet-residentiële gebouwen kleiner dan 500 m2 verplicht worden. Het EPC moet onderscheiden worden van het EPB. Dit laatste staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat en verwijst naar regelgeving die bepaalde energetische waarden (het E-peil en het K-peil) vastlegt waaraan nieuwe en gerenoveerde gebouwen moeten voldoen. Bij een bouw- of renovatieproject waarvoor een omgevingsvergunning ....

10

nodig is, is het verplicht om een EPBstudie te laten uitvoeren. Dergelijke studie moet uitgevoerd worden door een EPB-verslaggever, zijnde een industrieel of burgerlijk ingenieur of een architect die geregistreerd is bij het Vlaams Energieagentschap als EPBverslaggever. Bij nieuwbouw wordt er een 'EPCbouw' opgemaakt, dit vormt een onderdeel van de EPB-studie. Elke officiële of publieke mededeling gericht op het verhuur of verkoop van een woning dient de volgende gegevens te vermelden: het kengetal in kWh/m2, de unieke code van het energieprestatiecertificaat of het adres van het gebouw waarvoor een EPC nodig is. Dateert het EPC van na januari 2019, dan dient ofwel het kengetal ofwel het energielabel vermeld te worden. Bij nieuwbouwwoningen dient het kengetal en het Epeil vermeld te worden in elke publicatie. BRUSSEL. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spreekt men niet van een EPC maar van een EPB-certificaat. Men maakt een onderscheid tussen drie modellen certificaten: het 'model nieuwbouw' (wordt opgesteld door een EPB-adviseur); het 'model wooneenheid' (opgesteld door een residentiële certificateur) en het model 'kantoren' (opgesteld door een tertiaire certificateur). Ongeacht het model, geeft het EPB-certificaat de energieklasse van het goed op een schaal van A++ (heel energiezuinig) tot G (heel energiegulzig) weer.


Overwinteren in Aalst. Winterweekends. De kerstsfeer opsnuiven in de dichtsbijzijnde stad kan in Aalst. In december zijn er opnieuw 3 themaweekends. WinterWeekend 1 [14-15 dec. 2019] Laat je verrassen door de wondere winteractiviteiten tijdens dit eerste WinterWeekend. WinterWeekend 2 [21-22 dec. 2019] Ook tijdens het tweede WinterWeekend kan je winkelen terwijl de binnenstad bruist van de winterse acts. WinterWeekend 3 [28-29 dec. 2019] Het derde WinterWeekend staat garant voor shopplezier opgeluisterd door hartverwarmende muziekensembles. Aalst Twinkelt. De aanvang van de kerstacties is op vrijdag 6 december 2019 met een sfeervolle koopavond. De binnenstad biedt veel variatie in een compact en toegankelijk historisch centrum: grote ketens, authentieke speciaalzaken en een uitgebreid horeca-aanbod. Tijdens Aalst Twinkelt blijven heel wat winkels langer open. De winkelwandelstraten worden ondergedompeld in de mystieke wereld van vuur en lichtacrobatie. Op het programma o.a.: aanvang om 18.30 uur op de Grote Markt met ‘Tick & Tock’. Nadien is er een uitgebreid programma met tal van hartverwarmende acts. Tick & Tock, Grote Markt – 18.30 u / Passage Pieter van Aelst – 18.45 u / Kattestraat – 19.45 u / Zoutstraat 21 u. Red Parade Hopmarkt – 18.45 uur / Nieuwstraat – 19 uur / Hopmarkt – 19.15 uur. Duo Magische Paardjes Molenstraat – 18.45 uur / Zoutstraten – 19.45 uur / Kattestraat – 20.45 uur. Hot Rod Molenstraat - 19 uur / Nieuwstraat en Vredeplein - 20.30 uur. Sneeuw Kattestraat – 18.30 uur / Passage Pieter van Aelst – 19.45 uur / Nieuwstraat – 21 uur. Light Zoutstraten – 18.45 uur / Sint Jorisstraat – 19.15 uur / Molenstraat – 20.15 uur. De Wandelende Kerstbomen Molenstraat – 19.15 uur / Grote Markt – 20.30 uur / Nieuwstraat – 20.45 uur. Santa op zijn Rudolf Kattestraat – 19 uur / Zoutstraten – 20.15 uur / Sint Jorisstraat – 20.45 uur.

Har tverwar mende melodieën winkelstraten 18.30 - 21 uur. Twinkellicht Sint Jorisstraat 18 - 21 u. Vlammend Vredeplein Vredeplein 18 - 21 uur. Vurige Zoutstraten Korte Zoutstraat 18 - 21 uur. Academie voor Twinkelkunsten Atrium Utopia – 19.30 uur. Let it Snow – Stampen en Dagen Vredeplein 19 – 19.45 / 20.15 – 21 uur. Kerstmis special met evergreens van Elvis, Sinatra tot Mud en Lennon. Het belfort binnenstebuiten by night belfort 18 – 20.30 uur. Kerstdorp ‘WinterSmaak’ Grote Markt: 11 – 22 uur. Huis van de Kerstman Grote Markt: 14.30 – 18.30 uur.

Koopactie ‘Gepakt en gezakt’ Chalet Korte Zoutstraat, 18.30 – 19 uur. Ben je op zoek naar een originele geschenkverpakking voor dat éne unieke geschenk? Misschien kan de twinkelt-zak soelaas bieden. Mis ‘m niet, want het is de laatste keer dat de ludieke herbruikbare winkelzak in omloop komt!

KERKVLIET AALST

GEMEENTE AFFLIGEM

37ste GROOT EETFESTIJN van WSC Dr. Tistaertvrienden vzw t.v.v. 101ste GROTE PRIJS AFFLIGEM Keuze uit diverse gerechten

Zaterdag 25 januari 2020

van 18.00 uur tot 21.00 uur

Zondag 26 januari 2020 van 11.30 uur tot 14.30 uur Bankcontact betalingen mogelijk.

CC SANDERUS • BELLESTRAAT 99 • AFFLIGEM Kerkstraat, 255 1851 Grimbergen (Humbeek) Tel. (02) 269.15.04 Fax. (02) 269.13.16 E-mail: toon.bieseman@belnot.be

Hogeweg 51 Erembodegem 053 77 77 78

www.ad-delhaize-erembodegem.be

BELGOR Feestzalen

RESTAURANT Het écht interessante streeknieuws lees je in Affligem Nieuws www.affligem.com

DEKENIJ HOGEWEG EREMBODEGEM

New Pleintje Haaltert

maakt juwelen

Volg ons op Facebook en Twitter.

SPORTRAAD AFFLIGEM

www.tistaertvrienden.be

11


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE ! Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "Welke organisatie levert gratis documenten voor wilsbeschikking af via de apotheek?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 januari 2020. U kan ook deelnemen via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar oktober. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam Mw. Merel Verleysen uit Erembodegem als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "Wat is de titel van het kinderboekje waarmee de Affligemse auteur Gina Haydon debuteert?" was: "Melle".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem is aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer (betalend) is: 0900 69 018. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/ Wachtdienst dokter Liedekerke: 053 221 770 Wachtdienst dokter Denderleeuw: 053 229 470

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2020 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

12


Steeds 10 % korting op alle merken zonnebrillen.

OPTICIEN SINDS 1988 Onze topmerken o.a.: LINDBERG NATAN SERENGETI JAGUAR J.F.REY PRO DESIGN DENMARK FLEYE

Kerkstraat 50 1761 Borchtlombeek 02 453 26 14

KOUDE EN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD

7 dagen op 7

Traiteur Ronny

Elke dag verse soep, een voedzame dagschotel en een dessert.

bel vrijblijvend: 053 68 00 78 of 053 66 92 56 Consulteer onze website: www.ronnytraiteur.be

Traiteur Ronny • Bellestraat 206 • 1790 Affligem

Adverteer doelteffender in 2020. Verschijningskalender 2020. Tweemaandelijks: 05 februari 2020 08 april 2020 03 juni 2020 12 augustus 2020 07 oktober 2020 02 december 2020

Affligem Nieuws als abonnement? Het kan: per nummer (€ 3.50) of per 6 nummers (€ 20,00) Info?: info@affligem.com


Hebt u onze nieuwe collecties van Joop!, Blackfin, Superdry, Calvin Klein en Ray-Ban al gezien? Kom eens kijken!

Profile for Outstanding Productions

Affligem Nieuws december 2019  

Affligem Nieuws magazine december 2019

Affligem Nieuws december 2019  

Affligem Nieuws magazine december 2019

Advertisement