Page 1

JUNI 2018

Het volledige team achter Regiobib Pajottenland & Zennevallei In dit nummer: Boerensmid is weg Hoppetocht fietsroute Affligem Tripel hĂŠt topbier Terugkeer van een GSM-icoon Wie tekende onze gemeentegrenzen? Regiobib Pajottenland & Zennevallei

Zie pag. 20

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


Zonneglazen op sterkte vanaf € 38,00* per paar.

*vraag de voorwaarden in de winkel

KOUDE EN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD

7 dagen op 7

Traiteur Ronny bel vrijblijvend: 053 68 00 78 of 053 66 92 56 Consulteer onze website: www.ronnytraiteur.be

Elke dag verse soep, een voedzame dagschotel en een dessert. Traiteur Ronny • Bellestraat 206 • 1790 Affligem

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM


Regionaal nieuws - juni 2018.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 137 - juni 2018 Op de omslag: Regiobib Pajottenland & Zennevallei medewerkers. Verantwoordelijk uitgever: G. Steyleman Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2018 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van augustus 12 juli 2018. Verschijningsdatum volgend nummer 8 augustus 2018. Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00

Boven de zomer, die zich veelbelovend aanzet, hangt er toch een grijze donderwolk; die van de pensioenregeling. In de media schuiven de meest uiteenlopende verklaringen voorbij. Van lijsten met zware beroepen tot een gelijk basisloon voor iedereen. Het kan een indruk zijn, maar het voelt toch aan alsof deze regering het vraagstuk niet zal kunnen oplossen. Een goede regeling is nochtans dringend nodig. Een hele generatie babyboomers die er altijd van heeft gedroomd om zorgeloos met pensioen te gaan, komt eraan. Er is hen altijd voorgehouden dat zij van hun oude dag zouden kunnen genieten. En dat zij die zaken zouden kunnen realiseren die ze tijdens hun loopbaan altijd hebben uitgesteld. Voor die generatie is de ontnuchtering groot. De stakingen rond deze problematiek hoeven ons niet te verwonderen. Heeft dan niemand het probleem zien aankomen? Het was de bedoeling dat iedereen die afstudeerde terecht zou komen op de arbeidsmarkt. Door de jaren heen is de gemiddelde leeftijd waarop de eerste job werd aangenomen gestegen van 18 jaar naar ergens tussen 22 en 25 jaar. Door de tewerkstelling met indexatie en een gezonde ambitie stijgt het loon tegen de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar zeer sterk. Dat kan een verdubbeling of meer zijn van het startersloon. Tegelijk is de levensstandaard onophoudelijk gestegen. Momenteel is het zo dat bij het uiteindelijk bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd er een pensioenuitkering staat gelijk aan veertig procent van het laatst verdiende loon. Anders bekeken wil dat zeggen dat een gepensionneerde, van de ene dag op de andere, zijn levensstandaard met zestig procent ziet dalen. In werkelijkheid komt het er op neer dat, wanneer alle statuten bij elkaar worden genomen, zelfstandigen, ambtenaren en loontrekkenden, het gemiddelde pensioen ongeveer rond de 1000 euro per maand bedraagt. Zoals bekend ligt de gemiddelde maandelijkse prijs van een rusthuis vlug op 1500 euro. Voor vele ouderen zal dat een onhoudbare situatie zijn. Het meest onrechtvaardige is de ongelijkheid; er is wel degelijk een verschil tussen ambtenaren, loontrekkenden en zelfstandigen. Het is de demografische ontwikkeling die aan de basis ligt van deze verontrustende vaststelling. Het verdelingssysteem rekent erop dat de werkende van vandaag het pensioen van de huidige gepensioneerde betaalt. De combinatie van mensen die later op de arbeidsmarkt terecht komen, vroeger stoppen met werken en langer leven, moest het systeem vroeg of laat onderuit halen. Het is niet te geloven dat de overheid al deze factoren waarnam en omschreef, en er toch geen voldoende reserve werd opgebouwd om de druk op de wettelijke pensioenen te verlichten. Wellicht is dit ook de verklaring waarom de Belgen de kampioenen van het sparen zijn. Laat ons dan maar liever uitkijken naar de sportieve prestaties deze zomer, hoe gaan de Rode Duivels het er van af brengen in Rusland? Komt er nog eens een Belgische topprestatie in de wielerrondes? Of komt er een revival van de Belgen in het vrouwentennis? Affligem Nieuws wenst aan alle lezers in elk geval een deugddoende zomervakantie toe. De uitgever.

ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70 1


Boerensmid is verdwenen. Elk tijdperk heeft wel enkele typische en onmisbare beroepen die daarna door de technische evolutie opnieuw verdwijnen. De Boerensmid is daar een typisch voorbeeld van. Nog geen eeuw geleden vervulde de smid in elk dorp een onmisbare rol, vergelijkbaar met een hedendaagse garagist. De smid was eertijds bekend als de persoon die ijzeren voorwerpen kon maken, vervormen en herstellen. Maar op de “boerenbuiten” vervulde hij nog heel wat andere taken, in de eerste plaats het beslaan van paarden als hoefsmid, verder het bekappen van de hoeven bij paarden en van de klauwen bij koeien. Ook het herstellen van de ouderwetse potkachel of Leuvense stoof, het leggen van de ijzeren koepels rond de wielen van karren en wagens samen met de wagenmaker, het herstellen van versleten, kapot of gebroken klein ijzeren materiaal zoals ploegen, eggen, rieken, zeisen, schoppen of spaden. In dat geval was hij “grofsmid”. Zelfs het ringen van varkens behoorde tot zijn arbeidsgebied. Vandaar soms ook de volkse benaming van paardenmeester. Kortom een brede waaier van activiteiten die terecht toelaat hem de naam van “boerensmid” te geven. In Affligem. Al deze bezigheden zijn ook terug te vinden in het rekeningenboek van Egidius De Pauw - “Hoefsmid in de Kerkstraete te Esschene”. Egidius werd gedoopt te Esschene op 5 juli 1757 en trouwt op 6 juni 1797 met Maria Teresia Plas. Het gezin telde

Jaarlijkse vakantie POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN

van maandag 13 augustus t.e.m vrijdag 31 augustus

vier kinderen. Enkele voorbeelden uit de vele rekeningen: Voor Peter de Vogel van denjaere 1781: twee nuw crammen en de sehup (schop, spade) ingeset en een anteef (handvat) aen het strykeyzer en de vlegelcap (bovenste deel van de vlegel) opgedaen. Den aes (handvat) aen de moor en den stofpot (stoofpot) opgedaen. Eenen necht (heft) in het ames (kapmes) en dry loynsen (ijzeren stek door de as om het wiel er op te houden) en twee nuw bussen (ijzeren buis in het midden van het wiel) in de wielen gedaen. Eene bandt aen de hede (egge) opgeleydt en de stoefaek (pook) vermeerdert. Voor J.B. Van Mulders; Een gebedt (gebit) van den brael (breidel) aaneengeset en van den grep (greep of riek) eenen drytint gemaakt. En van de drytint eenen grep en daer eenen tint aengeset en een voyten (voetje van de ploeg) beslaegen en den rooster (groot blad of strijkbord aan de ploeg) vastgeset. Eenen nien (nieuwe) pickel (pikkel-poot) aen den pot en twee onschijnen beslaegen en een stuk van den vedderboom (groot haamschijd vastgehaakt aan de wagen ...

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be

De vuurhaard, het hart van elke smidse. of ploeg, waaraan twee paarden werden gespannen) en het slot van de ruyboom (draaiboom) gerepareert en de banden van het berevat (beervat) gerepareert en aengeleydt. Een nie wiel beslagen met de houde (oude) banden en eenen nien loynsbandt (band aan het uiteinde van de dom) vastgezet. Het beslaan en de scherpen (scherp zetten bij sneeuw en ijs) van de peerden. De ermen (tremels van een kar) beslaegen, en de roosters van de coffoyzen (komforen) gemaekt en aan de roede (ijzeren arm van de pomp een oogh aengemaekt. Nuw hoevijsers gemaekt en peerden beslaen.

Afbeelding van het interieur van een traditionele smidse en de uiteenlopende activiteiten die er werden uitgevoerd.

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

2


.............

Egidius De Pauw bezat ook een belangrijke landbouwuitbating, gezien hij de handen vol had in de smidse liet hij het grove werk doen door een andere pachter. Hij werkte een gans jaar voor de grote pachters, onder andere J.Wambacq (Ankerhof), H.Bastaerts, J.Van Mulders en Peeter Van Cauwelaert zonder één cent te ontvangen. Hij moest dus zelf over een belangrijk bedrijfskapitaal beschikken. Hieronder volgen enkele rekeningen van het vervoer van landbouwproducten en grondbewerkingen die voor zijn rekening gedaan werden. Drij voeder (vrachten) mes (mest) gevoert voor de pataten en het boekwijetland omgedaen (omgeploegd). Het voeren van de hoppe (naar Aalst) en asschen (kolen) medegebragt. Een half dagwant geholvoort (op kleine bedden leggen om beter te laten opdrogen) en verset en voorts geheggerd. Vier dagen gemest en den toemaat (nagras) en den torf (turf) gehaeldt. Eene voeyse (reis) naar Aelst gedaen. Een dagwant geschalmt (het onkruid afhakken) en geëgt. Vier voeder haut gehaeld naar Hertegem (bos bij Liedekerke bos). Deze vermelde werken werden door een andere pachter uitgevoerd. Smid is een oud beroep. Het smeden bestaat uit het verhitten van een stuk metaal dat wegens zijn vervormbaarheid in allerhande vormen kan worden gebracht. Het is een zeer oud beroep dat zich volop ontwikkelde van zodra de mens metaal ging gebruiken voor het maken van zijn gebruiksvoorwerpen. Het zouden de Kelten geweest zijn die voor het eerst het hoefbeslag bij paarden

.

invoerden en gesmede wapens en kunstvoorwerpen vervaardigden. Speciale goden van de smeedkunst waren bij de Romeinen de God Vu l c a nu s e n b ij d e G r i e ke n Hephaistos. Het smeden dateert in feite uit de ijzertijd, de periode die volgde op de bronstijd. In de Westerse wereld was dit ongeveer 800 jaar voor Christus. Smidsvuur. In de smederij, de werkplaats van de smid, is het voornaamste werktuig het smidsvuur, waarin het voorwerp dat moest gesmeed worden heet gemaakt werd. Om de optimale temperatuur van 800°C tot1000°C voor het smelten te bereiken, moest de smid gebruik maken van de blaasbalg Dit is een flexibele lederen zak, die bij een opwaartse en neerwaartse beweging lucht aanzuigt, samenperst en uitblaast. Hij zorgde ervoor dat het vuur voldoende aangewakkerd en onderhouden werd.

Blaasbalg. Een onmisbaar gereedschap was het aambeeld. De zware stalen blok op een houten voetstuk heeft een ronde punt om allerlei rondingen en buigingen te kunnen maken. Het laatste gereedschap is de hamer om het gloeiende ijzer door een reeks harde slagen zijn gewenste vorm te geven. Meestal stond aan de voorzijde van het vuur een lange metalen waterbak waarin het 3

Aambeeld. bewerkte gloeiende smeedwerk snel afgekoeld werd. Aan dit water, ook smidswater genoemd, werd in de oudere volksgeneeskunde een geneeskundige werking toegeschreven, o.a bij huidinfecties zoals kantrienewielen en ijzer- of bloedarmoede. De dominante activiteit van de boerensmid was het beslaan en verzorgen van de hoeven van de paarden in het tijdperk dat vooraf ging aan de motorisatie van het landbouwbedrijf, vooral sedert de opkomst van verharde wegen. Het beslaan kende verschillende fasen. In vroegere tijden werd door de smid zelf het hoefier geplooid en op de maat van de poot vervormd en aangepast. Dus echt maat- en paswerk. Later werden ze door leveranciers opgemaakt geleverd in verschillende vormen. De ijzers dienden nog wel individueel aangepast te worden aan de hoef van het paard, daartoe werd het ijzer met de hoeftang in het vuur verhit tot het roodgloeiend was en tegen de heef gehouden waarbij de typische verbrande hoornlucht zich door de smidse verspreidde. Uit deze beschrijving blijkt dat de vroegere smid voor de boeren een duivel-doet-al was, een ware dorpsfiguur die zelfs meer dan alleen maar de hoefsmid was. De smidse was daarenboven, vooral


Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

www.2dehands.be tijdens de koude winter- en ijsmaanden, wanneer het landwerk beëindigd was, de toevlucht van de boeren om samen rond het warme gloeiende smidsevuur in het schemer van de duistere beroete werkplaats, hun pijp rokend, een babbeltje te slaan over weer en wind, de vruchten, de problemen en de dorpsgenoten. De huidige evolutie en grootschaligheid in de landbouw heeft dit beeld van de creatieve, inventieve en veelzijdige boerensmid verdreven. Alleen de hoefsmid is mede door de ruitersport bij de nieuwe jongere generatie boeren, een levend beroep gebleven. Het liedje van de smid was vroeger door iedereen gekend en tot de jaren 1960 werd het aan de kinderen in de lagere school aangeleerd. De eerste strofe luidt als volgt: Een smidje in zijn smisse Die zong de hele dag Zijn stemme klonk zo helder Bij ied’ren hamerslag.

TUINONDERHOUD

Ronald Callebaut

bvba

• TUINAANLEG • SNOEIWERKEN • WEIDEONDERHOUD • Tuin - zomeronderhoud. • Snoeien en verhakselen alle volumes.

Okaaistraat 36 • 1790 Affligem Tel: 053 67 11 99 GSM: 0486 25 27 48 E-mail: ronald.callebaut@hotmail.com

STANT DE SMID

huis Asselman

ijzerwaren - geschenken huishoudartikelen

Erkend slotenmaker Antieke sleutels op slot gemaakt Depannage service Openen van deuren, vervangen van sloten Sleutels, sloten, autosleutels, sleutels op code Transponder sleutels (codesleutels met chip)

Open: di-vr: 10-12 en 14-18 uur za: 10-12 uur

G. Gezellestraat 21 9470 Denderleeuw

Tel/Fax: 053 66 85 21

Hoppetocht fietsroute. De zomer is het ideale moment om onze regio te ontdekken per fiets. Een aanrader is in elk geval de route waarmee Toerisme Oost-Vlaanderen fietsers verleidt met een interessante 'Hoppetocht', een thematische fietstocht door de heuvelachtige regio van Aalst, Asse en Affligem. Vanuit Meldert en de abdij Affligem leiden twee fietslussen de fietsers door de rijke en verrassende hopgeschiedenis van deze streek. Onbekend. Voor nogal wat mensen is het een goed bewaard geheim: eeuwenlang stond de regio tussen Aalst en Brussel bekend als een van de rijkste hopschuren van Europa. De oudere bewoners vertellen graag dat ze vroeger van de ene stad naar de andere konden wandelen zonder de groene hopvelden vol metershoge staken en sierlijk opklimmende ranken te verlaten. Gestart als smaakmaker en natuurlijk bewaarmiddel in het abdijbier van de Affligemse monniken, werd de plant een vast ingrediënt in tal van andere bieren. Hoewel de grootschalige hopteelt intussen uit de streek verdween, bleef de traditie leven. Met de thematocht van Toerisme OostVlaanderen bij de hand, is het nu mogelijk om uitgebreid kennis te maken met dit verrassende stukje culinair erfgoed en de boeiende geschiedenis ervan. De Hoppetocht werd uitgestippeld op de fietsnetwerken Scheldeland en Groene Gordel, en bestaat uit twee lussen van 36,6 km en 34 km die ofwel apart of gecombineerd gefietst kunnen worden. De bijbehorende brochure "De Hoppetocht" bevat naast twee gedetailleerde fietskaarten uitgebreide informatie over de geschiedenis van de hop, de hopteelt en de hopevenementen die de rijke hoptraditie levend houden. Zo wordt uitgelegd waarom men hop aan bier begon toe te voegen, wat hopkeesten precies zijn en hoe ze het lekkerst bereid kunnen worden, en wat de hoptermen 'dubbel gehopt', 'tuitelen' 4

en 'zakkers' betekenen. Fietslus 1. Lus 1 (36,6 km) leidt door de Faluintjesstreek en start aan het Levend Hopmonument van MeldertDorp, dat toont hoe men vroeger hop teelde. Via het gerenoveerde hopveld van de gemeente en de SintRochuskapel, gewijd aan een van de hopheiligen of 'hoppesantjes', loopt de route voorbij de Abdij Affligem, Aalst en Wieze. Hou onderweg zeker halt om een biertje met streekeigen hop te proeven, een lekker stukje hoppebrood of een hoppraline. In de lente zijn ook de hopkeesten te proeven, een fel gesmaakte, exclusieve delicatesse die in het voorjaar met veel zorg wordt bereid in de betere restaurants in de regio. Fietslus 2. Lus 2 (34 km) start aan de indrukwekkende abdij Affligem, waar de fietser agio.


Affligem Tripel hét topbier.

aan het heraangelegde hoppeveld van de gemeente de hoppeplantjes kan zien groeien. Van daaruit gaat het langs tal van plekken die herinneren aan de ooit zo bloeiende hopcultuur: eerst langs de Sint-Rochuskapel, het hopveld en het ...

Levend Hopmonument van lus 1, daarna via de heraangelegde hopvelden van Opwijk en Asse naar de markt van Asse, om er oog in oog komen te staan met de beruchte Hopduvel. De Hoppetocht kost € 3,00 en kan besteld worden bij Toerisme Oost-Vlaanderen, via www.tov.be en bij de toerisme diensten in de regio.

Affligem Tripel is ongetwijfeld de kroon op het werk van de Benedictijnermonniken, ook al brouwen zij zelf al vele jaren geen bier meer. De bierhistorische waarde van Affligem is enorm groot, want het waren immers de paters van Affligem die de hopteelt introduceerden in de regio Asse-Aalst. Vandaar ook dat er in de onmiddellijke omgeving van de Benedictijnerabdij nog enkele hopvelden te vinden zijn als herinnering aan de rijke geschiedenis. Bovendien waren het Vlaamse hopboeren die bij het begin van de zestiende eeuw starten met de hopteelt in het Engelse Kent, een graafschap waar de abdij van Affligem ooit nog eigen hoptuinen bezat. Dat de Vlamingen hoog in aanzien stonden, mag blijken uit het feit dat zij de Engelsen ‘beer' leerden drinken in plaats van het hun vertrouwde ‘ale’ dat met het kruidenmengsel, gruit, gebrouwen werd.

Bij het begin van de eenentwintigste eeuw brengt Godehardus Heigh, de pastoor van Affligem, de aromatische Hallertau hop in de streek tussen Asse en Aalst. Daarmee legt hij meteen ook de basis voor de latere opmars van allerlei speciaalbieren die in de eerste plaats aromatische hopvariëteiten verkiezen boven de tot dan gebruikelijke bittere soorten. Tot aan de Franse Revolutie brouwden de monniken een twintigtal maal per jaar een eigen bier om in hun levensonderhoud te voorzien. Na hun terugkeer naar de abdij namen zij tegen het einde van de negentiende eeuw een nieuwe brouwerij in gebruik. Echter niet voor lang, want tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog werd de brouwerij gesloten. In 1950 wordt een licentie-overeenkomst ondertekend met De Hertog uit Antwerpen om het Affligembier te brouwen.

De recent nieuw ontworpen fles en glas van de Affligem Tripel.

5


Twintig jaar later werd deze overeenkomst overgenomen door brouwerij De Smedt uit het nabijgelegen Opwijk. Sindsdien zijn de Affligem-bieren uitgegroeid tot sterk gewaardeerde en kwalitatief verfijnde producten. Zo ook de Affligem Tripel, die langzaam uitgeschonken de kelk vult met een warm goudgelig bier, voorzien van een mooie schuimkraag. Deze tripel heeft een geurig aroma, voelt zachtfruitig aan op de tong met een lichte alcoholtoets. In de afdronk blijft die alcoholwarmte eventjes hangen, voldoende lang om een bier als edel en mooi te ervaren. En dat genot heeft Affligem Tripel al menig internationale onderscheiding opgeleverd, en het verklaart wellicht ook waarom de Nederlandse bierreus Heineken in 2000 zijn oog liet vallen op de brouwerij, zij het evenwel met respect voor de vakbekwaamheid van de lokale Affligem-brouwers. Intussen is Affligem uitgegroeid tot een internationaal bekend merk. De brouwerij zelf omschrijft de tripel als een sterk en complex amberkleurig bier met een rijke aardachtige smaak en een romige schuimkraag. Bij het schenken komen een groot aantal aroma's vrij: van versgebakken brood, banaan en rijp fruit. In de mond valt de zoetheid van de restsuiker op; gecombineerd met de smaken van abrikoos en perzik. Met zijn middelmatige body heeft Affligem Tripel een zacht gevoel op de tong. De afdronk is kruidig en bitter. De ingrediënten zijn water, gerstemout, glucosestroop, hop, hopextract, suiker en gist. Per 100 ml. is de voedingswaarde: energie 308kJ/74kcal. Of dat allemaal klopt, wil iedereen ongetwijfeld nagaan op een zonnig terrasje.

Een partijtje golf als uitstap.

Deze zomer starten met golfen? Het kan niet ver uit de buurt bij Golfclub Kampenhout. De wijdse infrastructuur heeft geen last van de landende en laag overkomende vliegtuigen richting Brussels Airport. Integendeel, de sublieme ligging op minder dan twintig kilometer van het hart van Brussel, zorgt ervoor dat de club een boeiend kosmopolitisch karakter heeft. Zonder evenwel het zalige ruimtegevoel, zo eigen aan Golfclub Kampenhout, aan te tasten. Rond een kasteel. Het golfterrein leidt overigens langs Kasteel Wilder, oorspronkelijk een middeleeuws hof. Het huidige kasteel, in classistische stijl, werd in 1823 gebouwd. Het kasteel is, zoals het toen hoorde, omringd door een ruim park met veel zeldzame oude boomsoorten. De oude hoeve langs de Wildersedreef met dubbele rijen honderdjarige platanen werd omgevormd tot een knus Clubhouse met secretariaat, restaurant en de nodige lokalen om de golfers alle nodige service aan te bieden.

Voorzitter Bernard de Broqueville, is zeer tevreden om vast te stellen hoeveel absolute beginners de weg naar Golfclub Kampenhout inslaan. Vrijwel zeker komt dit door het aanbod van een uitgebalanceerd en efficiënt starterspakket. Het pakket biedt niet alleen twaalf maanden lang onbeperkt oefenen op de driving range, chippíng en putingreen en de drie practice holes aan, maar omvat ook twaalf lesuren van een PGA-professional en één theorieavond. Het nodige materiaal voor de lessen wordt gratis ter beschikking gesteld. Hiermee kan elke beginnende golfer naadloos naar het behalen van het Golfvaardigheidsbewijs g eleid worden. Eens dit bewijs is behaald, is het de speler toegelaten om op het hele terrein te spelen en, bij uitbreiding, geeft dit toegang tot alle golfterreinen in de hele wereld. Een doeltreffender instap is niet te vinden. Locatie: Wildersedreef 56, 1910 Kampenhout. T. 016 65 16 80. Info: www.golfclubkampenhout.be Op het domein is er ook een shop: Stokes The Golf Shop.

• ontvangst 1 uur voor aanvang wedstrijd • dranken (cava, wijn, bieren, frisdrank, water) en quality food gedurende 3 uur inbegrepen • in aanwezigheid van special guest • maak kans op een officieel supporterspakket • free gadgets op fo • randanimatie r in ok & om e Me ebo til.c • free gift bij winst van de Belgische ploeg fac mon • afterparty met DJ Bizz e w.d w • geacclimatiseerde zaal w • HD-kwaliteitsprojectie en HiFi geluidskwaliteit • gratis parking

Moortelstraat 8 B - 1790 Affligem info@demontil.com +32 2 583 00 70

6


Terugkeer van een GSM-icoon. Zeker en vast herkent iedereen het toestel nog; de legendarische Nokia 3310. Het opnieuw uitgebrachte toestel in 2017 kent een ongelooflijk succes. Goed, maar wat heeft dat met Affligem te maken, zal menig lezer zich afvragen. Wat zo goed als niemand weet, is echter dat de introductie van Nokia in Europa via België liep en dat de man die aan de basis lag van dit commercieel succes in Teralfene woont! Nokia wie? De Nokia 3310 is een mobiele telefoon van het type dual-band GSM 900/1800, gefabriceerd door de Finse fabrikant Nokia. Het model werd uitgebracht in het vierde kwartaal van 2000 en verving de populaire Nokia 3210. De 3310 was minder succesvol dan zijn voorganger, maar er zijn toch 126 miljoen exemplaren van verkocht, waarmee dit een van de meest gebruikte mobiele telefoons was. Opnieuw op de markt. In februari 2017 meldde techsite Venturebeat dat de 3310 een comeback maakte. Op 26 februari werd het toestel in Barcelona aangekondigd. De nieuwe 3310 is voorzien van een kleurenscherm, dat bovendien groter is dan bij de oude versie, en wordt naast het klassieke blauw ook in ‘hippe’ kleuren uitgebracht. Verder is hij platter en lichter. Het toestel wordt op de markt gebracht door HMD Global, de licentiehouder van het merk Nokia. Krapte op de markt. De nieuwe versie van de Nokia 3310, de moeder der gsm’s, is dus opnieuw te koop in België.

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

Kent u deze nog? De moeder van alle gsm's.

De Nokia 3310 is geen smartphone, maar een basic gsm. Toch is het toestel razend populair, winkels kunnen de massale vraag zelfs niet aan. De electronica verkopers betreuren zelfs dat wanhopige fans hun toevlucht nemen tot tweedehands.be om een tweedehands versie van de originele Nokia 3310 te bestellen. Zowel in fysieke winkels als online slaat Nokia 3310 echt aan bij het grote publiek. De goed geïnformeerde klanten stellen veel vragen wat opvallend is, aangezien het niet om een smartphone gaat, maar een simpele gsm. Dit concept past blijkbaar bij de zogenaamde digitale detox. Meer en meer mensen willen af en toe eens niet constant online bereikbaar zijn of geprikkeld worden. De instroom van producten loopt te traag waardoor de telefoon haast permanent is uitverkocht. De fabrikant belooft een oplossing om op korte termijn voldoende stuks te leveren.

BRANDSTOFFEN

Bart Van Hecke

bvba

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur 7

Tweedehands.be profiteert. Voor tweedehands.be is het tekort aan de nieuwe Nokia 3310 dan weer een goede zaak. Op de zoekertjessite bieden mensen namelijk hun oude Nokia’s aan, en ook naar die toestellen is veel vraag. Bij tweedehands.be voelen ze al een tijdje dat de Nokia 3310 echt leeft bij mensen omdat er gemiddeld 350 zoekopdrachten per dag over de Nokia gaan. De populariteit zou te wijten zijn aan de nostalgische waarde van het toestel, de Nokia 3310 was voor veel mensen hun eerste gsm ooit.

De nieuwe (digitale) Nokia 3310. Gelanceerd vanuit Teralfene. De geschiedenis loopt als volgt. In de jaren 1950 ontstonden reeds in verschillende landen mobiele netwerken. De R.T.T. (later Belgacom, nu Proximus) introduceerde in België de draadloze telefonie in 1977 met het analoge netwerk, de "Mob 1". Een tiental jaren later had dit netwerk zijn plafond bereikt en was het niet meer mogelijk om nieuwe klanten aan te sluiten. Bij de liberalisering in 1988 schakelde de operator over naar een nieuw analoog netwerk, de "Mob 2". Siemens, synoniem voor de belangrijkste fabrikant van mobiele telefoons, schakelde meteen naar een hogere versnelling. De Teralfense Herman De Bisschop, voorheen verkoopsdirecteur bij Clarion autoradio-stereo, kreeg bij Siemens België de opdracht om de


Mob 2 bij de operator méér kenbaar te maken. De toestellen moesten ook worden verkocht in de verschillende gewesten over het hele land. Bovendien kwamen terzelfdertijd de zelfstandige verkoopspunten die zich geroepen voelden in deze materie, als het ware "uit de grond gekropen". Samen met Siemens en de R.T.T. werd deze nog steeds analoge telefonie een nationaal succes, maar werd definitief stopgezet in augustus 1994.

Formule 1. Het Autosalon 1994 stond dit jaar dan ook voor een groot deel in het teken van deze nieuwe generatie draagbare toestellen.

De Siemens toestellen van de Mob2 generatie werden in de directievoertuigen van het nieuwe Belgacom onmiddellijk vervangen door de Nokia GSM 6050. Meteen werd de eerste draagbare Nokia 1011 voorgesteld. De oude getrouwe Siemens toestellen waren voorbijgestreefd

Nokia Cityman Mob2 Blik op de toekomst, blik op een nieuwe eeuw. Een werkgroep "Groupe Spécial Mobile" (GSM) legde, na meerdere conferentie's in Roma, Munchen e.a. de huidige Europese digitale standaard vast in 1990. GSM werd de benaming voor "GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION". Dit was een open standaard waardoor zich een concurrentiële markt kon ontwikkelen voor zowel de infrastructuur als voor de mobiele telefoons. Deze nieuwe GSM-standaard was van zeer hoge kwaliteit en liet een groot aantal functionaliteiten toe. 1994 - De wieg van Belgacom Proximus en de GSM. Herman De Bisschop werd meteen door Nokia Finland gevraagd om hun toestellen bij de operator voor te stellen. Gezien Siemens op het ogenblik van de omschakeling naar de nieuwe standaard geen draagbaar toestel kon leveren, nam hij dit voorstel aan. Daarmee stond hij inderdaad aan de wieg van een nieuwe generatie telefonie, maar moest hij tegelijk ook even wennen aan de nieuwe logo's en aan de toestellen.

De hippe Nokia Formule 1.

Onder de vleugels van de "herboren" R.T.T. met als nieuwe naam Belgacom, werd de mobiele en echt draagbare mobilofoon voorgesteld. 1994 was voor de eerste Belgische operator inderdaad een "historisch moment". Alain Delon, de bekende acteur die in België was voor de opnames van zijn film "L'OURSE EN PELUCHE", kon samen met Herman De Bisschop als een der eersten deze nieuwe draagbare GSM testen. Dit toestel was echter veel te zwaar en te groot om handig te zijn, maar… even wachten naar het Autosalon 1994.

De Nokia stand was "the place to be" want iedereen wou wel eens met dit kleine wonder bellen. De voltallige directie van Belgacom Mobile Proximus werd op de stand uitgenodigd. Er werden een 20 - tal Nokia 2110 toestellen ter beschikking gesteld van de genodigden om hun eigen netwerk even te testen… en… met succes! Proximus nam deze bestseller dan ook vanzelfsprekend onmiddellijk op in zijn programma en kon op dat moment één enkel tarief aanbieden, bellen en gebeld worden waren de eerste mogelijkheden. Maar, dat was voor koning klant geen probleem. Kunnen bellen met een draagbaar GSM-toestel, dat was het belangrijkste!

Historisch moment 1994. Een historisch moment voor de operator: Belgacom Mobile lanceert het eerste GSM-netwerk in België onder de merknaam Proximus. De persconferentie op 5 januari 1994 lokte de voltallige pers naar de voorstelling van de nieuwe draagbare mobilofoon. Hoewel de testen reeds geruime tijd aan gang waren, werd dit nieuwe GSMnetwerk voor iedereen officieel open gesteld op 1 januari 1994. Op het Autosalon 1994: - LAUNCH PROXIMUS GSM was er de voorstelling van de topper van het salon de Nokia 2110. Er werden ook heel vlug meerdere covers voor dit toestel op de markt gebracht: meerdere kleuren, echt houten imitatie en covers met unieke druk zoals de Nokia

Van eenvoudige GSM's naar de meest ingewikkelde Smartphone's en nog zoveel meer… Sinds de lancering in 1994 bleef Proximus voortdurend innoveren om een netwerk van topkwaliteit uit te bouwen en zijn klanten steeds de nieuwste diensten en toepassingen te kunnen aanbieden aan de beste voorwaarden. Een greep uit de hoogtepunten: • 1996 lancering van de sms en de voorafbetaalde kaart ( pay & go) • 1998 1 miljoen klanten (september) • 1999 lancering Eureka: de berekening van de beste tariefformule voor de klanten. • 2001 mobiel internet via het GPRS netwerk. • 2004 lancering 3G-netwerk voor snel mobiel internet.

8


• 2007 bustickets via sms. • 2007 eerste packs met combinatie van vaste en mobiele telefonie. • 2009 5 miljoen klanten. • 2012 commerciële lancering van het Proximus 4G Netwerk dat momenteel reeds meer dan 4 miljoen personen in België bereikt. • 2013-2014 Een perfecte afsluiter en begin met meer dan 27 miljoen SMSjes, en een data verkeer van 5 miljoen MB. Dit is en stijging van 80% ten opzichte van vorig jaar.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië konden de klanten terecht voor een perfecte montage van hun nieuwe toestellen. Deze Car Centers stonden onder de kundige leiding van Jean-Luc Joulain en Erwin De Bisschop (nvdr. zoon van Herman), en werden ...............

Mobiel handenvrij bellen.

De heer Goossens werd door alle Belgacommedewerkers op handen gedragen, en wordt tijdens gesprekken nog vaak als referentie vernoemd. regelmatig bijgeschoold bij het aankomen van nieuwe toebehoren en “handsfree carkits”. Al snel werden een 16-tal Smart promotiewagens door BelgacomProximus aangeschaft die ook bij de klanten thuis de montage konden uitvoeren.

Het B.I.V.V had meteen een stokpaardje, en... terecht. Bellen in de wagen zou enkel kunnen /of toegelaten mogen zijn, met beide handen aan het stuur. Belgacom speelde kort op de bal en startte een eerste "Car Ceneter" in de vroegere vestiging van de R.T.T. op de Koninginnelaan, 211 te Brussel. De officiële opening van dit eerste "Montage Center" vond plaats met een persconferentie op 3 februari 1994. Nadien volgden er nog een 11-tal centers, over het hele land. Samen waren een 40 tal techniekers van ’s morgends tot ’s avonds druk in de weer om een extra service te bieden aan de Belgacom - Proximus klanten.

Het openbreken van de GSM markt werd in dat belangrijke scharniermoment begeleid door de toenmalige CEO van Belgacom John Goosens. Bij het plotse overlijden van deze topman op 8 november 2002 werden de carcenters opgedoekt, voor alle betrokkenen om een onverklaarbare reden…

Hoewel al vele jaren niet meer professioneel actief volgt Herman De Bisschop nog altijd de evolutie in mobiele communicatie op, onder andere als journalist. Bij elke persvoorstelling van alle operators is hij present om de nieuwste ontwikkelingen te volgen. De ontwikkeling van mobiele communicatie wads revolutionair, waar en hoe zal dit eindigen? Wellicht in een volgende eeuw.

Uw vertrouwen maakt ons sterk.

9


......... Herbergen en Eerste hulp bij file: pottenhuizen mobiliteitsvergoeding. Er is al heel wat gepubliceerd en bedrijfswagen is voorzien. In te Essene. gediscussiëerd over de mobiliteitsverband met RSZ of de fiscus is er Het langverwachte boek over herbergen en pottenhuizen te Essene van Herman Steppe is nu verkrijgbaar. Het omvangrijke boek van 362 pagina's bevat meer dan duizend foto's of afbeeldingen en ontelbare anekdotes over herbergiers uit Essene over een periode van 1600 tot heden. Het boek weerspiegelt de invloed van herbergen, pottenhuizen, brouwerijen en fanfares op het sociale leven in Essene.

Het boek Herbergen en Pottenhuizen te Essene is verkrijgbaar via: - de auteur Herman Steppe, - de boekhandel in Affligem • Gina in Essene • Yannick in Hekelgem • Onder de toren in Teralfene op bestelling met een e-mail op adres: affligemnieuws@affligem.com, in de nationale boekhandel door opgave van het ISBN nummer: 978 90 815 5284 4 Prijs: € 32,00

vergoeding, beter bekend als ‘cash for car’, maar nu is, sinds de maand mei, de regeling van toepassing. In ruil voor de bedrijfswagen ontvangt een werknemer op die manier een bedrag. Voor gemeenten als Affligem die nationaal bekend zijn als file-kampioen is het hoopvol afwachten of de maatregel een voelbaar effect zal hebben. Intussen bestaan er nog veel twijfels over de preciese toepassing van de regeling zowel bij werknemers als werkgevers. Bijvoorbeeld over de vanzelfsprekendheid van de invoering door de werkgever. De toepassing is namelijk geen verplichting. Het is de werkgever zelf die bepaalt of de regeling geldt voor zijn onderneming. Daarbij komt dat de mobiliteitsvergoeding pas ingevoerd kan worden als de werkgever al minstens 36 maanden één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stelt. Startende ondernemingen krijgen hierop een uitzondering.

niet zoveel verschil met de oude regeling. Er moeten geen RSZbijdragen betaald worden op de vergoeding. Maar het wordt wel beschouwd als een belastbaar voordeel dat forfaitair wordt vastgesteld. De vergoeding is voor de werkgever 75% aftrekbaar. De werknemer die kiest voor een mobiliteitsvergoeding moet nadien wel zelf instaan voor de kosten van de woon-werkverplaatsing. Indien de werkgever toch nog zou tussenkomen in deze kosten, dan geldt er geen vrijstelling. Concreet wordt de tussenkomst dan beschouwd als loon, dus onderworpen aan RSZ en belastingen. De hoogte van de vergoeding berekenen is iets voor boekhouders. Op jaarbasis is die gelijk aan 20% van 6/7de van de cataloguswaarde in nieuwe staat van de ingeruilde wagen. Indien de werkgever ook tussenkwam in de brandstofkosten, wordt de waarde van het voordeel vastgesteld op 24% .

Van de kant van de werknemer is het zo dat wie van de regeling gebruik wil maken, minstens drie maanden over een bedrijfswagen moet beschikken. Het gevolg is verder dat de bedrijfswagen en alle andere voordelen zoals tankkaart of parkeerplaats volledig verdwijnen. De mobiliteitsvergoeding kan ook eindigen indien de werknemer opnieuw een bedrijfswagen heeft of een functie uitoefent waarbij geen

van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen. Het vergt ongetwijfeld heel wat rekenwerk voor de werknemer om na te gaan of de bedrijswagen inruilen al dan niet loont naast het voordeel voor de mobiliteit. Om van de maatregel een succes te maken zal veel afhangen van de aangeboden alternatieven voor de wagen; openbaar vervoer en fietsroutes met voldoende ruimte.

Herbergen en Pottenhuizen te Essene

De invloed van Herbergen, Pottenhuizen, Brouwerijen en Fanfares op het sociale leven te Essene

- Herman Steppe -

10


Ziekenwagen Zomer 112 overname. barbecue. Vervroegde overname van de 112Ziekenwa gendiensten na de sluiting van de Civiele Bescherming te Liedekerke.

De federale regering heeft in 2017 beslist om de operationele eenheid van d e C iv i e l e B e s ch e r m i n g va n Liedekerke te sluiten, en dit met als datum 31 december 2018. Als gevolg hiervan zou de 112ziekenwagendienst vanaf eind 2018 een einde nemen, hetgeen door de gemeente Liedekerke als onaanvaardbaar werd beschouwd. De Task Force Civiele Bescherming zoekt een nieuwe invulling van de site van de Civiele Bescherming, en dit zo nauw mogelijk aansluitend bij de huidige bestemming. De gemeente Liedekerke heeft nu reeds bekomen dat de federale regering de infrastructuur van de Civiele Bescherming Liedekerke ook in de toekomst ten dienste zal stellen als uitvalsbasis voor de 112-ziekenwagendienst, zodat de 112-ziekenwagendienst in wezen ongewijzigd zal functioneren.

Niets zo gezellig dan een zomerse barbecue. Toch komt het nog dikwijls voor dat er gasten of aanwezige kinderen ernstige brandwonden oplopen. De oorzaken zijn doorgaans het gevolg van steeds dezelfde onvoorzichtigheden. De Stiching Brandwonden waarschuwt daarvoor en zet een aantal eenvoudige raadgevingen op een rij die veel leed kunnen besparen. Hierbij de tips: - Zet de barbecue stevig en uit de wind. - Laat uw gasten zo min mogelijk bij de barbecue komen. - Kinderen komen niet dichter dan 2 meter bij de bbq en spelen niet in de omgeving ervan. - Zet naast de bbq een emmer fijn zand.

- Gebruik geen vluchtige brandbare vloeistoffen of pasta om het vuur aan te wakkeren. - Gebruik nooit water om te blussen, doof het vuur met zand. - Laat 1 persoon exclusief bakken en bedienen, de bakker drinkt niet. - Draag geen synthetische kleding maar enkel linnen. - Laat de barbecue nooit onbeheerd achter.

Affligems abdijbier en Zotskap op de boerenmarkt. Op vrijdag 8 juni 2018 tapt Open VLD Affligem naar jaarlijkse Affligem nodigt uit! traditie vanaf 17 uur Affligems abdijbier voor alle Affligemse inwoners aan de kerk van Teralfene. Elke Affligemnaar is bij deze Dit jaar wordt ook de Zotskap van Teralfene geserveerd. van harte uitgenodigd! De opbrengst van deze activiteit zal geschonken worden aan de andersvaliden van Affligem. Maak van deze gelegenheid gebruik om samen met Open Vld een glas te heffen en te klinken op de toekomst van het project.

Vandaag staat vast dat de ambulancedienst van de Civiele Bescherming te Liedekerke reeds met ingang van 1 juli 2018 overgenomen zal worden door een private partner (Ambuce). Deze ziekenwagendienst zal daardoor, net zoals voorheen, uitrukken in het kader van de dringende medische hulpverlening vanuit de terreinen van de Civiele Bescherming zodat de veiligheid van de inwoners, wat betreft ambulancediensten, nu reeds op eenzelfde niveau gewaarborgd blijft. Meer informatie is verkrijgbaar op aanvraag bij gemeente Liedekerke via mai: 1790@liedekerke.be. 11


De Notaris geeft.......raad.

...........

Tim Herzeel Notaris

De Redactie: Wij vernamen dat het huwelijksvermogensrecht ook zal worden gewijzigd. Kan u ons enige toelichting geven hierover? Notaris Tim Herzeel: Eerst en vooral kan ik u zeggen dat de bestaande huwelijksstelsels: het wettelijke stelsel, het stelsel van scheiding van goederen en het stelsel van algehele gemeenschap allen blijven behouden. De voorgestelde her vormingen zouden enkel de echtgenoten meer zekerheid en bescherming bieden. Let wel, de voorliggende voorstellen zijn nog niet definitief gestemd. Het voorstel voorziet in de creatie van een vierde huwelijksvermogensstelsel, dat neerkomt op het stelsel van scheiding van goederen met een verrekening van de aanwinsten. Dit stelsel werd in de praktijk soms al conventioneel gemaakt tussen partijen, maar in de rechtspraktijk waren er wel een aantal juridische bezwaren en problematieken rond dit stelsel. In het huidige voorstel trekt de wetgever een streep onder deze discussie door ze op te nemen als een wettelijk mogelijk beding. Dit is vooral interessant als één van de twee echtgenoten zijn loopbaan opoffert voor de carrière van de andere echtgenoot. Het nieuwe stelsel voorziet een scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten. De vermogens blijven gescheiden tijdens het huwelijk, maar bij echtscheiding worden de tijdens het huwelijk gemaakte aanwinsten verrekend. Groot voordeel hierbij is dat de echtgenoot beschermd blijft als de andere

in faling, bijvoorbeeld, gaat maar bij een echtscheiding kan men dan toch genieten van het opgebouwde vermogen. Het huidige wetsvoorstel voorziet zowiezo in een billijkheidsclausule, indien men gehuwd is met scheiding van goederen na inwerkingtreding van de nieuwe wet, die men altijd zou kunnen inroepen bij echtscheiding. Als men dit niet wenst dan zal dit uitdrukkelijk dienen te worden opgenomen in het huwelijkscontract. De notaris heeft dan ook de verplichting de aanstaande echtgenoten hier grondig over te informeren. Door deze clausule kan de meest vermogende echtgenoot verplicht worden om maximaal 1/3 van zijn tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen af te staan aan de andere echtgenoot, na verrekening van de eigen aanwinsten van die andere echtgenoot. Normaal zal deze vergoeding worden uitbetaald in geld, de echtgenoten kunnen ook overeenkomen dit te doen met bijvoorbeeld de overdracht van een onroerend goed. Ook de mogelijkheid om een nieuwe echtgenoot - ingeval van bestaan van stiefkinderen - nog verder te beperken in haar of zijn erfrecht wordt opgenomen in het voorliggende voorstel. Soms zijn koppels geremd om te huwen in een tweede huwelijk, net omdat ze de erfrechten van hun respectieve kinderen niet willen aantasten. Hierbij lopen ze evenwel vaak het risico bepaalde sociaal rechtelijke voordelen, zoals bv. het overlevingspensioen van de overleden partner, te mislopen. In het nieuwe huwelijksvermogensrecht zouden echtgenoten elkaar volledig kunnen onterven ten voordele van hun eigen kinderen. Vandaag heeft men steeds minstens het vrucht12

gebruik op de gezinswoning en inboedel, wat vaak door de echtgenoot wiens woning men gaat bewonen, wordt aanzien als een niet aanvaardbare onterving naar de kinderen toe. Bij kinderloze huwelijken zal de langstlevende echtgenoot de erfenis minder vaak moeten delen met (verre) bloedverwanten van de overledene. Vandaag krijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de gemeenschappelijke goederen als zij gehuwd zijn in een wettelijk stelsel of algemene gemeenschap. In de toekomst zal dit ook zo zijn voor de g oederen die echtg enoten in onverdeeldheid hebben als ze gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen. Voor de eigen goederen en het vruchtgebruik van de eigen goederen van de overledene, maar de blote eigendom van die eigen goederen gaat naar de bloedverwanten (broers, zussen, neven, nichten…). De hervorming voorziet dat de langstlevende echtgenoot, ongeacht het gekozen huwelijksstelsel en mits het huwelijk kinderloos was, een groter deel van de nalatenschap in volle eigendom kan bekomen. Let wel, al deze veranderingen zijn nog niet in voege en kunnen nog altijd worden aangepast, voor de uiteindelijke wetteksten worden gestemd, maar dit lijkt toch wel de belangrijkste teneur van de op stapel staande hervorming van het huwelijksvermogensrecht.

Lezers die een specifieke vraag willen voorleggen aan de Notaris kunnen hierop een antwoord krijgen in deze rubriek. Het volstaat uw vraag via mail te verzenden naar de redactie op het adres: affligemnieuws@affligem.com.


ING Kantoren Denderleeuw-Liedekerke Vennoten: Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch, Paul De Kock, Johan De Kock, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier

Zakenkantoor Van den Bossche kiest voor ING! De bank- en verzekeringswereld is in volle evolutie. Een tijdje geleden besliste ING dat het op één merk terugplooit en Record Bank integreert in ING. Een beperkt aantal Record-agenten kregen de mogelijkheid met hun bankactiviteiten een ING-kantoor over te nemen of te vervoegen. Zakenkantoor Van den Bossche Pascal, met zaakvoerders Pascal Van den Bossche en Carine De Baetselier, koos ervoor de uitdaging aan te gaan en wordt mede-zaakvoerder van BVBA Financieel Advies Dender, dat de ING-kantoren Denderleeuw en Liedekerke onder haar hoede heeft. Na bijna 30 jaar bankfiliaal én verzekeringsmakelaar zijn de activiteiten dus opgesplitst. Het makelaarskantoor zal verder uitgebaat worden door VV verzekeringen, met zaakvoerder Pieter-Jan Van Vaerenbergh, die al 3.5 jaar de verzekeringen behandelde binnen Zakenkantoor Van den Bossche Pascal BVBA. Pieter-Jan was al langer onafhankelijk verzekeringsmakelaar en blijft in het bestaande kantoor in de Kleemputtenstraat hét aansprekingspunt voor alle verzekeringen. Het bankgedeelte is verhuisd (met Pascal en Carine) naar het bestaande ING-kantoor op het kruispunt van de Stationsstraat en de Opperstraat in Liedekerke en vormt dus één geheel met het ING-kantoor Denderleeuw. De nieuwe samenwerking, met ook Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch en de Gebroeders De Kock als zaakvoerders, betekent een sterke troef voor de cliënten die in beide kantoren volledig bediend kunnen worden. Dit is een mooie nieuwe uitdaging voor Pascal en Carine. De combinatie van de gekende persoonlijke aanpak, de voordelen van een grootbank (ruimer productengamma voor zelfstandigen en ondernemers en meer digitale mogelijkheden) en een groot team van specialisten maakt ING dé referentiebank in de streek. Hypothecaire leningen, gepast vermogens- en beleggingsadvies én nog meer dan vroeger advies op maat van ondernemers en zelfstandigen zijn de speerpunten van de nieuwe samenwerking. Pascal en Carine zijn er in elk geval klaar voor!

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

Apotheek online

Vakantieparken

Elektro - Keukens Elke maand een selectie van de meest interessante aanbiedingen in online shops.

Pieter-Jan Van Vaerenbergh Kleemputtenstraat 3, 1770 Liedekerke www.vvverzekeringen.be info@vvverzekeringen.be Tel: 053 67 12 79 Openingsuren: elke dinsdag van 14-18u, elke woensdag van 9-12u en elke donderdag van 14-18u. Andere dagen en uren steeds op afspraak. RPR te Brussel BE0691.755.993

13


Afscheid van Leo. Eind maart gebeurde het ondenkbare;

aanvang te 20u - deuren open vanaf 19u30. Inkom 7€

Frank Van Alfene 14

Affligem verloor Leo de Ryck, ereburger, schepen, sterkhouder van ontelbare verenigingen, sport-promotor en vooral vriend van alle inwoners van zijn geliefde gemeente. Er verschenen reeds vele uitingen van eerbetoon aan Leo, waarvan één van Frank van Alfene hiernaast, maar ook online. Enkele links online vermeldingen: http://stijnstassijns.org (forum) en www.securycom-info.net (tab diverse). Leo de Ryck was ook jarenlang medewerker van Affligem Nieuws door het leveren van teksten, als gastauteur, uit zijn onuitputtelijk archief en paraat geheugen. Tot vlak voor het verschijnen van de editie april van dit magazine onderhield hij intensief contact via e-mail over mogelijk te publiceren bijdragen. Hij had nog zovele plannen... Eind 2017 stapte Leo het kantoor binnen met een manuscript met het idee om dit in afleveringen te publiceren in Affligem Nieuws. De tekst bleek echter zo omvangrijk dat een opname als vervolgverhaal niet mogelijk is. Het betreft een door Leo herscheven tekst op basis van een tekst van zijn broer en schetst een interessant beeld van het leven in Hekelgem tussen 1930 en 1970, met inbegrip van een uitgebreide passage over WOII. Hij beschikte ook over beelden die hij zou selecteren en doornemen in de zomer van 2018... Het idee om het manuscript uit te geven in boekvorm maakte hem enthousiast. Hoewel dit werk uitgeven zonder de begeleiding van Leo niet eenvoudig kan zijn, is het anderzijds zonde het verloren te laten gaan. Affligem Nieuws onderzoekt nu of een postume uitgave mogelijk is, samen met een gelijkaardige tekst van een Teralfense auteur die handelt over dezelfde periode, wat een divers beeld zou opleveren over het sociale leven in Affligem vanaf 1930. Om een zicht te krijgen over het mogelijke potentieel van het boek kan u als lezer uw mogelijke interesse aangeven. Zend eenvoudig een mail naar affligemnieuws@affligem.com met onderwerp: boek Leo interesse.


Wie tekende onze......... gemeentegrenzen? Met de komende gemeenteraadsverkiezingen als aanleiding wilde Affligem Nieuws eens achterhalen hoe de gemeenten in de loop van de geschiedenis aan hun grenzen zijn gekomen. Het blijkt dat de aanzet daartoe is gegeven door een politieke beslissing die anders is uitgedraaid dan bedoeld. Kan het nog actueler? Hoge middeleeuwen. Om de indeling van onze gewesten te begrijpen, is het nodig om terug te keren naar de periode die de hoge middeleeuwen wordt genoemd. Deze liep van het jaar 950 tot ongeveer 1250 na Christus en was cruciaal voor de ontwikkeling van de gebieden in de Lage Landen. Het was de Rooms Duitse keizer, Karel de Grote die besloot een stelsel van leenheren in te voeren, met de bedoeling om zijn centrale macht te versterken. Maar net daardoor gaf hij, net omgekeerd, veel macht uit handen. Zijn leenheren grepen de kans om op hun beurt het verkregen gebied te beschermen en zo mogelijk te vergroten. Met als gevolg een reeks conflicten en oorlogen. Het voordeel van dat leenstelsel was wel dat het tegen het einde van de hoge middeleeuwen resulteerde in een duidelijke afgebakening van de meeste gebieden. Daarop besloot de keizer ze officieel te erkennen als gewest. De ontwikkeling van Brabant. De benaming "Pagus Bracbatensis" of "Brabantgouw" komt voor het eerst voor in het Verdrag van Meerssen uit 870 na Christus. Volgens het verdrag was de Brabantgouw gelegen in het hertogdom Lotharingen, een onderdeel van de Lage Landen. Het hertogdom Lotharingen viel uiteen in 959 na Christus en de Brabantgouw werd daarbij ingedeeld bij het nieuwe hertogdom Neder-Lotharingen. Omstreeks de tiende eeuw was het gebied van de Brabantgouw dermate uitgebreid dat ze werd opgedeeld in vier deelgraafschappen: •Het graafschap Brussel: de Brabantgouw lag tussen de de Zenne en de Dijle. Het gebied werd verheven tot graafschap, onder de benaming Brussel. Het graafschap komt in de middeleeuwen ook voor onder de

namen graafschap Ukkel of graafschap Ukkel-Brussel. Het markgraafschap Ename, ook Mark Ename genoemd, was ontstaan uit een samenvoeging van twee oudere deelgebieden van de Brabantgouw; namelijk de heerlijkheden Chièvres en Biest. •Het landgraafschap Brabant was het stuk van de Brabantgouw dat gelegen was tussen de Dender en de Zenne. Het werd in het jaar 1085 verheven tot landgraafschap en vormt de basis voor het latere hertogdom Brabant. Hendrik III was de graaf van Leuven en Brussel die het landgraafschap in leen kreeg van de Rooms-Duitse keizer. Daardoor kwamen de drie gebieden, Brussel, Leuven en Brabant onder éénzelfde gezag te staan. Dankzij de belening en het opwaarderen van het gebied Brabant tot l a n d g r a a f s ch a p we r d B r a b a n t definitief gesplitst van het hertogdom Neder-Lotharingen. Het meest zuidelijke deel van de Brabantgouw werd vanaf de elfde eeuw in leen gegeven aan de graaf van Henegouwen die besloot de twee gebieden samen te voegen. Het zuidelijke deel van de Brabantgouw behoorde daarmee niet langer meer tot het Brabantse gebied maar tot het Henegouwse gebied. Het hertogdom Brabant. Vanaf het moment dat de Brabantgouw verdeeld was in vier deelgebieden was het uiteenvallen van de gouw voltrokken. Graafschap Brussel werd toevertrouwd aan de graaf van Leuven en voor de rest van de middeleeuwen bleef dit onveranderd. Het deel Mark Ename maakte zich gaandeweg steeds verder los van de vo o r m a l i g e B r a b a n t g o u w o m uiteindelijk volledig te worden opgeslorpt in graafschap Aalst. Het graafschap Brussel en Mark Ename behoorden na de samenvoeging niet langer meer tot het gebied van de Lage Landen. Hetzelfde gebeurde, door belening van de zuidelijke gebieden aan de graaf van Henegouwen, met dit gebied. Alleen het landgraafschap Brabant bleef over van het gouw en werd verheven tot hertogdom in 1184 waarna het snel uitbreidde. 15

Een t-shirt met persoonlijke opdruk?

1 stuk € 24,50* aanmaak van uw ontwerp inbegrepen

mail en bestel: info@outstanding.be of bel: 053 67 37 70 *afnemende stukprijs bij meerdere shirts verzendkost niet inbegrepen

In de late middeleeuwen voerde de hertog Jan I van Brabant strijd om de Limburgse erfopvolging en overwon bij de Slag in Woeringen. Brabant versmold met het Limburgse grondgebied en deze samenvoeging hield vijf eeuwen stand. In de dertiende eeuw kon Brabant verschillende delen van haar vroegere gebied terug veroveren op de graaf van Leuven. Hedendaagse gemeenten. Na eeuwenlange verdere opdeling van gebieden door overerving, huwelijken en veroveringen door oorlogen kwamen de gemeenten uiteindelijk tot stand. Het waren de Fransen die in 1795 naar aanleiding van het aanhechten van de Zuidelijke Nederlanden bij de Franse republiek en de afschaffing van de Ancien régimeindelingen, de gemeenten vorm gaven.

Boek je vluchten met Brussels Airlines nu voordelig vanuit Affligem. Surf: www.affligem.com Klik op het logo en je bent al onderweg.


HERBALIFE

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

GIANVIST Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

De gemeenten zijn daardoor ouder dan het koninkrijk België zelf. Oorspronkelijk werden de provincies, departementen genaamd, ingedeeld in kantons. Gemeenten met minder dan 5000 inwoners kregen geen eigen bestuur maar werden gegroepeerd in kantonmunicipaliteiten die als kleinste bestuurseenheid functioneerden. Elke gemeente werd in de kantonraad vertegenwoordigd door een municipale beambte of "agent municipal". Gemeenten met meer dan 5000 inwoners vormden elk een afzonderlijke kantonmunicipaliteit. Onder het Consulaat, werden in 1800 de kantons en de kantonmunicipaliteiten afgeschaft en alle gemeenten werden zelfstandig. Zo ontstonden er 2776 gemeenten, van uiteenlopende formaten. De gemeenten stonden op die manier onder de rechtstreekse voogdij van het departement, via het onder-departement. Enkele uitzonderlijke fusies werden onder het keizerrijk doorgevoerd. Tijdens het daaropvolgend Verenigd koninkrijk der Nederlanden veranderde er weinig, enkel een aantal kleinere gemeenten werden gefusioneerd. Bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 werden de gemeenten door de Grondwet behouden. Er waren toen 2739 gemeenten. In 1839, bij de erkenning van de .............

BON voor GRATIS T-Shirt !*

* 1 per klant bij aankoop, zolang voorradig.

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

huidige grenzen van België, werden 124 gemeenten naar Nederland overgeheveld en 119 naar het latere Groothertogdom Luxemburg. Het aantal gemeenten viel daardoor terug tot 2508. Tot 1928 werden er enkele tientallen nieuwe gemeenten opgericht zodat het aantal opnieuw steeg, 2528 in 1850, 2572 in 1875, 2617 in 1900 om een maximum van 2675 te bereiken in 1929. Daarbij zijn ook begrepen de gemeenten van de Oostkantons die na de Eerste Wereldoorlog bij België gevoegd werden. Er werden tot in 1961 enkele kleine gemeenten opgeheven, het aantal gemeenten bedroeg toen 2663. Na de eerste kleine gemeentelijke herindeling in 1965 bedroeg het aantal Belgische gemeenten 2586. Na de fusieoperatie van 1971 bleven er nog 2359 gemeenten over. Op 1 januari 1977 werd een grootschalige fusieoperatie doorgevoerd, de "fusie van Belgische gemeenten", waardoor er in eerste instantie nog 596 gemeenten, en na de Antwerpse fusie in 1983 nog 589 gemeenten overbleven. Affligem moet zowat de laatste gemeente zijn die in België is ontstaan. Het was dankzij een wetsvoorstel van Jef Valkeniers uit Schepdaal dat de naam van de fusiegemeente GrootHekelgem begin 1979 officieel werd gewijzigd in Affligem.

Per boot naar Temse. Op zaterdag 25 augustus 2018 organiseert Open Vld Affligem een boottocht naar Temse.

Deelnemers worden om 8u00 verwacht voor een tas koffie met koek, bij Nelly (café Schettenberg - Teralfene), vanwaar een autobus (Rantour) ze naar Aalst brengt. Om 9u30 is de inscheping te Aalst, Tragel 17 (ter hoogte van NV De Nul).

‘s Middags rond 11u30 wordt er paella gemaakt door kok Gino Van Den Broeck. De muziek wordt verzorgd door Accordionist Organist Deceuninck Gilbert en Iwein. Aankomst in Temse is voorzien om 16u30, om daarna per autocar terug naar Affligem te rijden. Deelnameprijs: € 55,00 voor leden en € 60,00 voor niet-leden (dranken aan boord niet inbegrepen). Inschrijving wordt bevestigd na betaling via Kristine Neven, contact: 0478 45 04 39.

Niets dan blije gezichten bij de uitreiking van de cheque ter waarde van 3.500 euro aan de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus door de organisatoren van De Mooiste Nacht. (zie artikel hiernaast)

16


De Mooiste Nacht. De ‘Mooiste Nacht’ van Affligem schenkt 3500 EUR aan de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus. Vorig jaar werd in Affligem de 3de editie georganiseerd van de ‘Mooiste Nacht’. Het werd eens te meer een groot succes. Maar liefst 900 bezoekers kwamen kijken naar de show met Willy Sommers en Christoff & Lindsay. Dit resulteerde in een recordopbrengst voor het goede doel. Begin mei overhandigde Tim Herzeel, voorzitter van vzw De Blauwe Pluim, een cheque ter waarde van 3.500 euro aan de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus. De Blauwe Pluim, de vereniging die instaat voor de organisatie van de Mooiste Nacht, ijvert voor vrije meningsuiting, persvrijheid en het vrije denken. Hiertoe wil zij vooruitgangsbewuste verenigingen ondersteunen. Het bestuur koos deze keer de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus omdat de Affligemse vereniging aandacht wou voor de vrijheidsbeperkingen die men kan ervaren wanneer iemand getroffen wordt door deze ziekte. Spina Bifida of open rug is een aangeboren afwijking waarbij één of meerdere wervels niet gesloten zijn. Kort na de geboorte wordt de rug meestal chirurgisch gesloten. De gevolgen voor het kind zijn van die aard dat zowel na de geboorte als op latere leeftijd er blijvend problemen zijn. Deze problemen situeren zich op diverse vlakken, nl. vorming van een waterhoofd, misvormingen aan het skelet vooral wervelkolom en onderste ledematen, blaas-, nier- en stoelgangproblemen. Naast al deze lichamelijke problemen, hebben mensen met spina bifida soms te kampen met problemen op mentaal en sociaal vlak. De Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus werkt individu- en groepsondersteunend en verzamelt informatie over spina bifida met zijn aanverwante problemen. De vereniging organiseert diverse activiteiten om het onderling contact onder de leden te bevorderen. De vereniging biedt leden, studenten en professionelen een telefonische permanentie om elke vraag over

.....................

Tickets exclusief verkooppunt: DE TOREN, Potaardestraat 1, Teralfene.

!

"!

SPONSORS:

OUTSTANDING productions communication service

ALL WORKS COMPANY

spina bifida en hydrocephalus te beantwoorden. Als lid van de internationale organisatie voor spina bifida nemen leden geregeld deel aan internationale congressen en geven ze steun aan diverse buitenland-se projecten ten behoeve van mensen met spina bifida. Jonge ouders kunnen na de geboorte van hun kindje met spina bifida terecht bij piloot-ouders. 17

De volgende Mooiste Nacht zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 5 oktober 2018 in Congrescentrum De Montil te Affligem. Een voorlopig overzicht van artiesten en sponsors is te vinden op deze pagina. Alle info: www.demooistenacht.be. Suggesties voor een nieuw goed doel 2018 zijn altijd welkom bij de organisatie.


Juridisch gezien. De uitschrijving van gewezen huurder (in hoedanigheid van een fysieke persoon)

door Johan Guns. 1. Een eigenaar loopt vroeg of laat de kans te vernemen dat huurders nog steeds gedomicilieerd zijn in de verhuurde woonst ondanks het feit dat ze sedert lang verhuisd zijn of gedwongen uit huis werden gezet. Meestal komt men dat te weten doordat de nieuwe huurder er zich hierdoor niet kan domiciliëren. In dat geval dienen stappen ondernomen te worden om de vorige huurder af te voeren van het bevolkingsregister. 2. Het principe is dat de inschrijving in het bevolkingsregister verplicht is, en dat dit een kwestie van feiten is. Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juni 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, moet elke persoon ingeschreven worden in de registers van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfsplaats gevestigd heeft. Dit veronderstelt een actief optreden, vermits iedereen die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen in een gemeente of wil overbrengen naar een andere gemeente van het Rijk, die moet aangeven aan het gemeentebestuur van de gemeente waar hij zich komt vestigen (art. 7 Koninklijk Besluit van 16 juli 1992). De aangifte moet gebeuren binnen acht werkdagen nadat de nieuwe woning effectief betrokken wordt. De intentie om zich ergens te vestigen volstaat dus niet om de inschrijving te bekomen. Het onderzoek van de reële

verblijfplaats van een persoon wordt uitgevoerd door de lokale overheid binnen acht dagen na de aangifte. De modaliteiten van dit onderzoek worden vastgesteld door de gemeenteverordening. 3. Maar wat moet de eigenaar doen wanneer de huurder vertrokken is, maar nog ingeschreven blijft in de betrokken woonst? Meestal komt de eigenaar te weten dat de vorige huurder niet is uitgeschreven uit het bevolkingsregister omdat de nieuwe huurder zich niet kan domicilíëren op zijn nieuw adres. a) Normale procedure. Overeenkomstig artikel 8 van het voormeld KB spoort het gemeentebestuur de personen op die, zonder de aangifte van wijziging van hoofdverblijfplaats afgelegd te hebben‚ hun hoofdverblijfplaats in een andere gemeente of in het buitenland hebben gevestigd. Sedert 8 mei 2017 is de nieuwe regel in voege getreden dat de afvoering van ambtswege automatisch wordt gelast door het College van Burgemeester en Schepenen of het gemeentecollege, wanneer er vastgesteld wordt, op basis van het verslag van het onderzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat de opgespoorde persoon sinds minstens zes maanden onvindbaar is. Het College van Burgemeester en Schepenen voert een burger ambtshalve af op de datum van de beslissing van het college. Best neemt men dus zo snel mogelijk contact op met de bevolkingsdienst op het gemeentehuis van de ligging van het goed, indien de huurder niet uitgeschreven blijkt. Men kan ook de wijkagent aanspreken, maar deze zal meestal doorverwijzen naar de bevolkingsdienst. Als de verschillende vaststellingen van de wijkagent wijzen op de afwezigheid van de bewoner gedurende minstens zes maanden, wordt de zaak voorgebracht op het College van Burgemeester en Schepenen die dan zal beslissen tot afvoer van ambtswege uit de registers. De termijn van zes maanden is bewust lang en wordt gemotiveerd door het belang van de hoofdverblijfplaats (gezien de eraan verbonden rechten). De overheid wil uitsluiten dat de afvoer van het bevolkingsregister zou plaatsvinden omwille van de tijdelijke afwezigheid (bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekenhuisopname). De tijdelijke 18

afwezigheid, die niet langer dan een jaar mag duren, geeft immers geen aanleiding tot schrapping. Elke tijdelijke afwezigheid van meer dn drie maanden kan overigens aangegeven worden aan het gemeentebestuur. Het spreekt vanzelf dat de termijn van zes maanden te lang is in een situatie waarin het gaat op een opeenvolging van huurders. b) Versnelde procedure. De afvoer uit de bevolkingsregisters kan versneld worden wanneer de gemeente daartoe een bijzondere procedure heeft aangenomen. 4. Advies. Wanneer een huurder vertrekt, wijst u hem op zijn verplichting zich op zijn nieuwe verblijfplaats te laten inschrijven in de bevolkingsregisters en op aangifteplicht binnen acht werkdagen. Zelf kan u na het vertrek van uw huurder op de gemeente best laten nagaan of de vertrekkende huurder wel het nodige heeft gedaan. Zo niet, dan kan u onmiddellijk de (al dan niet versnelde) procedure tot afvoer in gang laten zetten.

Petanque club Affligem. Petanque Federatie Vlaanderen Stamnummer 04-027. Elke donderdagnamiddag om 14u intiatie en spel. Het zomerseizoen loopt van april tot oktober. Vanaf 4 mei ook spel op vrijdagavond om 19u. Plaats: Oud voetbalplein FC. E. Hekelgem, (overkant gemeentehuis Affligem) aan de Haezenweg. De Affligemse petanqueclub verwelkomt alle liefhebbers, zowel voor recreatie als voor competitie. !!! IEDEREEN WELKOM !!!


Regiobib is geboren. Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, SintGenesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

De Regiobib Pajottenland & Zennevallei is geboren! Op vrijdag 25 mei werd te Galmaarden d e Re g i o b i b Pa j o t t e n l a n d & Zennevallei definitief als deelwerking van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei voorgesteld aan de pers. Na eerdere projectmatige samenwerkingen tussen de bibliotheken is deze bibregio nu officieel juridisch verankerd binnen de Cultuurregio, naast de erfgoedcel en de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst. Concreet vormen 14 bibliotheken de Regiobib Pajottenland & Zennevallei: ..

Waarom een samenwerking met de Cultuurregio? Marc Snoeck, voorzitter van de raad van bestuur van de Cultuurregio, legt uit: “De inkanteling in onze Cultuurregio is voor deze bibliotheekregio de meest logische stap om te kunnen groeien en het biedt meer mogelijkheden om te werken aan de uitdagingen waar de bibliotheken voor staan. In het verleden was er reeds een traditie van transversale en structurele samenwerking.” Deze verankering betekent ook meer duidelijkheid naar Vlaanderen toe. De vraag naar meer samenwerking is in deze regio vanuit de basis gegroeid. Alle bibliothecarissen zijn overtuigd .....

van de meerwaarde, zij willen klaar staan voor de toekomst. Want de opdracht van de bibliotheken is in deze veranderende (digitale) tijden veel complexer geworden en daar kan een bibliotheek niet meer alleen een antwoord op bieden! “We willen een kwaliteitsvolle bibliotheek blijven garanderen in iedere gemeente”, vult Isabelle De Gauquier, bibliothecaris van Galmaarden, aan. “De bibliotheek moet een plaats zijn waar iedereen welkom is, leesplezier en ontspanning mag vinden, informatie kan vergaren, maar ook sociale contacten kan leggen met medebewoners, enz. De bibliotheek moet een thuis zijn voor iedereen!” Galmaarden, 25 mei 2018. Op de kaft van Affligem Nieuws staat de foto met alle medewerkers en betrokkenen bij de geboorte van de Regiobib Pajottenland & Zennevallei, origineel voorgesteld als de peters en de meters van de pasgeborene.

SCHELDELAND IN STOOM 2018

zaterdag 7 en zondag 8 JULI 2018 van 10 tot 18 uur Vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs - BVS organiseert: Scheldeland in Stoom. Op het programma: • Uitgebreide dienstregeling met 2 stoomlocomotieven onder stoom • Ritjes met een smalspoordiesel • Uitgebreid buffet met o.a. streekbieren en snacks • Springkasteel • Ritjes met draisinnes en een bezoek aan de loods • Historische tractoren Informatie over tickets en dienstregeling zijn te vinden op de website: www.stoomtrein.be Station Baasrode-Noord • Fabriekstraat 118 • 9200 Baasrode

19


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE ! Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "Hoeveel gemeenten telt België na het jaar 1983?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 juli 2018. U kan ook deelnemen per fax op het nummer 053 68 23 55 of via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar april. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam Mw. Vanessa Matthyssen uit Affligem als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "Welke deugd heb je in 2018 vooral nodig om succesvol kinderen op te voeden?" was: "Geduld".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem is aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer (betalend) is: 0900 69 018. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/ Wachtdienst dokter Liedekerke: 053 221 770 Wachtdienst dokter Denderleeuw: 053 229 470

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2018 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

20


Onze topmerken o.a.: LINDBERG NATAN SERENGETI JAGUAR J.F.REY PRO DESIGN DENMARK

Steeds 10 % korting op alle merken zonnebrillen.

Uitzonderlijk aanbod geldig tot 30/09/2018: uw gepersonaliseerde progressieve zonneglazen op sterkte tegen – 50 % Uitzonderlijk aanbod geldig tot 30/09/2018: bij aankoop van een bril met gepersonaliseerde progressieve glazen: uw identieke tweede paar glazen tegen – 50 % (zelfde type en sterkte)

OPTICIEN SINDS 1988

Kerkstraat 50 1761 Borchtlombeek 02 453 26 14

VERZEKERINGEN ROSSIGNOL

Tel. 053 58 00 00 BALLEISTRAAT 1 - TERALFENE www.rossignolaffligem.be - info@rossignolaffligem.be


Nieuw! Shop For Geek Aalst De leukste giftshop in Aalst en omstreken ... Een groot aanbod aan merchandise van bekende licenties zoals: Star Wars Marvel DC Comics Harry Potter Disney The Walking Dead Game of Thrones Unicorns Rick and Morty Dragon Ball Z Overwatch World of Warcraft Zelda One Piece En nog zoveel meer ….

Nieuw in het assortiment: prachtige figurines van de wereldberoemde Guust Flater,

Nou moe !

Op zoek naar een specifiek item? Neem gerust contact op via Facebook of bel naar 0499 82 76 76 of mail naar shopforgeekaalst@outlook.com.

Shop for Geek • Kattestraat 73 • Aalst

Affligem Nieuws juni 2018  

Affligem Nieuws magazine juni 2018

Affligem Nieuws juni 2018  

Affligem Nieuws magazine juni 2018

Advertisement