Page 1

str /


WYDANIE SPECJALNE:

SPIS TREŚCI

KRZYSZTOF ANDRULONIS

BETLEJEMSKA

GWIAZDA POEZJI

strona 6

REDAKTORZY OUTRO

CO

KOMU W DUSZY GRA W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS

strona 16

Zapowiedź wydania styczniowego strona 32 str /


Z okazji zbliżających się świąt

BOŻEGO NARODZENIA Redakcja Outro składa swoim czytelnikom serdeczne życzenia radości przy wigilijnym stole, atmosfery wzajemnej miłości i spełnienia wszystkich marzeń, nawet tych najskrytszych… Niech ogarnie Was zewsząd najwspanialsza magia Świąt!str /


Każdy z nas kojarzy święta z czymś innym. Jednym najsilniej zapada w pamięci smak wybornego karpia, inni skupią się na górze prezentów piętrzącej się pod choinką, jeszcze inni zaś pomyślą o Pasterce, gdy z wielką siłą wybrzmiewają najpiękniejsze polskie kolędy. Nad tym wszystkim unosi się zaś pewne uczucie... No właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jakie emocje wiążą się w twojej świadomości ze Świętami? Skojarzenia symboliczne przywołujemy zazwyczaj w pierwszej kolejności, bo są dla tego czasu najbardziej emblematyczne. Nie miałyby jednak dla nikogo tak istotnego znaczenia, gdyby nie wiązały się w nas z mniej lub bardziej określonymi przeżyciami wewnętrznymi, wspomnieniami, całą skomplikowaną metafizyką, która wytwarza się w sferze ludzkiej psychiki. Można utrzymywać różne podejścia na temat genezy faktu, iż człowiek niektóre obiekty ujmuje chętniej w konwencji symbolicznej niż dosłownej. Pośród większości ludzi panuje jednak zgoda, że ich przeżywanie polega na zespalaniu ze sobą pierwiastka

duchowego i materialnego - żaden z nich nie obyłby się bez tego drugiego. Boże Narodzenie to szczególny czas. Chyba do żadnego innego święta nie przywiązuje się na świecie tak wielkiej wagi, jak właśnie do obchodów 25 grudnia. W sensie teologicznym, dla chrześcijan ten dzień oznacza spełnienie wielkiej obietnicy, której objęcie rozumem przekracza jego zdolności - oto Bóg, najwyższy pośród wszystkiego co istnieje, przychodzi na świat z własnej woli stając się człowiekiem i przyjmując wszystkie związane z tym cierpienia i słabości. Bez narodzin Chrystusa nie byłoby jego śmierci, co dla wierzących stanowiłoby zamknięcie drogi dostępu do raju i skazanie na wieczne przebywanie w Piekle. Oprócz

str /

religijnego wymiaru Gwiazdka stała się też jednak okazją do wspólnych spotkań z rodziną, swobodnej rozmowy, odrobiny odpoczynku i nieskrępowanej radości. Oczywiście nie zawsze - nie w każdym domu Boże Narodzenie przynosi radość. Czasem domownikom towarzyszy ból po stracie bliskiego, inni czują się w tym czasie szczególnie samotni, porzuceni przez ludzi. Są i tacy, którym brakuje pieniędzy na nawet skromną Wigilię, a wysypujące się zewsząd ze sklepowych półek upominki i żywnościowe specjały przyprawiają ich tylko o coraz większą gorycz. Boże Narodzenie ma wiele obliczy, a za każdym z nich stoją pewne emocje. Spróbujmy ich poszukać… Krzysztof


Outro – wychodzimy poza schemat

Szefowie działów:

ISSN: 2299-5242

Olimpia Orządała (korekta), Monika Stankiewicz (graficy), Żaneta Chwiałkowska (promocja)

Ogólnopolski miesięcznik młodzieżowy Wydawca: Fundacja Nowe Media

Promocja: Żaneta Chwiałkowska, Bartosz Simiński, Jagoda Jabłońska

www.outro.pl mail: redakcja(@)outro.pl, rekrutacja(@)outro.pl Redaktor naczelny: Krzysztof Andrulonis

Korekta: Olimpia Orządała, Paulina Kos, Barbara Truchan, Janusz Pyrkosz, Natalia Popławska

Skład wydania i fotoedycja: Krzysztof Andrulonis

Grafiki: Monika Stankiewicz, Julia Dałek, Wiktoria Wójcik

Projekt okładki: Krzysztof Andrulonis

str /


BETLEJ

GWIAZDA

Na kilka magicznych grudniowych dni oczekujemy nieraz pr

długą część roku. Choć zdawać by się mogło, że to kilka chw

jednak stojące za nimi piękno przemawia do nas ze wzmożo

łą. Znakomita większość z nas ulega szczególnemu urokowi,

zaklęty jest w wigilijnej wieczerzy i podniosłej pasterce. W sz gólny sposóbstrdoświadczali tego poeci. /


JEMSKA

A POEZJI

rzez

wil, to

onฤ… si-

, ktรณry

zczestr /


Śpiewajmy w Święta

redaktor

Krzysztof Andrulonis

Wiersze poruszające się w obszarze tematyki Bo-

Szczęśliwe bydło, które gdy mróz chłodzi,

żego Narodzenia wyszły spod piór licznych auto-

Grzejecie pana w ciepłym swoim tchnieniu;

rów, często bardzo różniących się od siebie – za-

Luboście nieme, w takim przysłużeniu

równo poetyką, jak i wątkami, z którymi przede

Zazdrościć się wam tego szczęścia godzi.

wszystkim kojarzy się ich twórczość. Tym silniejszy dowód na to, jak wielka spajająca siła skry-

Szczęśliwa stajni, szczęśliwe pieluchy,

wa się w corocznych obchodach pamiątki tego, iż

Które się boskich członeczków tykają;

Bóg stał się człowiekiem, uniżył się przed nami

Szczęśliwy i żłób, szczęśliwe i siano;

i zgodził się na współcierpienie z nami, aby ostatecznie zapewnić nam wieczne życie w Nie-

Szczęśliwsze jednak nad wszystko pastuchy;

bie. W obliczu tak niezwykłych okoliczności ro-

Sądzę, że naprzód dzieciątko witają,

dziła się właśnie bożonarodzeniowa poezja.

I do zbawienia powstali tak rano. Poeta w formie apostrof zwraca się do kolejnych

Tradycja staropolska

adresatów, które wzbudzają w nim najbliższe

Okazuje się, że źródeł liryki opiewającej jedną

zusa. W pierwszej strofie zostaje on opisany za

z najważniejszych nocy w roku – noc wigilijną –

pomocą ozdobnej peryfrazy dnia jasnego, świa-

- można doszukiwać się już w baroku. To wtedy

tła wszystkiemu stworzeniu. Morsztyn korzysta

powstał sonet Jana Andrzeja Morsztyna Na Boże

z kontrastu rodzącego się między światłem (lux)

Narodzenie:

i ciemnością (tenebrae), za pomocą którego do-

sercu skojarzenia z chwilą przyjścia na świat Je-

Szczęśliwa nocy, w którą się nam rodzi

datkowo podkreśla wyjątkowość okoliczności na-

Dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu,

rodzin Syna Bożego. Chrystus okazuje się jasno-

I w któréj brudach i okropnym cieniu

ścią, która rozświetla grzech i ludzkie słabości.

Słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi.

W swej doskonałości okazuje się słońcem jaśniejszym nad codzienne, przez co zamanifesto-

str /


Śpiewajmy w Święta wana zostaje wyższość Boga nad wszystkim, co

czamy go przede wszystkim św. Franciszkowi

stworzone.

z Asyżu, twórcy pierwszej wystawianej publicznie

W kolejnej strofie odnajdujemy zwrot do personi-

szopki betlejemskiej, do której postanowił wpro-

fikowanego bydła, które stanowi jedno z naj-

wadzić zwierzęta. Nie widział w tym nic niewła-

powszechniejszych

wiążemy

ściwego – w końcu to właśnie on głosił słynne

z betlejemską grotą. Już w baroku obraz ten był

kazania dla ptaków, uważając, że skoro stanowią

silnie obecny w wyobraźni nie tylko Morsztyna,

one, tak jak i cały świat, element boskiego stwo-

lecz również większości Europejczyków. Zawdzię-

rzenia, to należy im się taka sama miłość i od-

skojarzeń,

jakie

str /


Śpiewajmy w Święta

danie, bo i przez nie przemawia Bóg. Po dziś

wpół sakralnego, symbolu boskiej obecności

dzień, a więc już blisko 800 lat, obecność we

w świecie, wymownego przez swą prostotę

wszystkich wyobrażeniach narodzin Chrystusa

i świętego przez swe życiodajne własności:

zwierząt czyni je szczególnymi uczestnikami Bo-

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

żego planu – to nie przed bogaczami i możnymi

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

tego świata, lecz przed ufnymi i w najprostszy

Dla darów nieba,

sposób dobrymi zwierzętami ukazał się Syn Bo-

Tęskno mi, Panie.

ży. Oprócz nich zaś pierwsi do groty przybyli pasterze, których sprowadziła na miejsce betlejemska gwiazda. Morsztyn ustawia ich w ostatniej

Podobnie dzieje się w utworze Opłatek, bezpośrednio łączącym się z Wigilią:

tercynie sonetu na szczycie piedestału – zostali

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

wyróżnieni w szczególny sposób, jako z pozoru

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej

najmniej istotni i najmniej znaczący dla świata

na niebie,

pierwsi dostąpili tak wielkiej łaski. Już w tym

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny

momencie zaczyna się realizacja Chrystusowej

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

nauki, która znajdzie wyraz w słowach Ewangelii

Ten biały kruchy opłatek,

według św. Mateusza: ostatni będą pierwszymi,

pszenna kruszyna chleba, a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.

a pierwsi ostatnimi.

Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.

Chleb biblijny

Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy

Szczególnie silne przeżycia wzbudzały obchody Bożego Narodzenia w przedstawicielach polskiego romantyzmu, szczególnie tych trwale odcię-

krzywdy, gdy trzeba. Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

tych od ojczyzny, zmuszonych do tułania się „po

Symbol chleba podlega w wierszu zwielokrotnio-

paryskim bruku”. Pośród nich ten, którego okre-

nej metaforyzacji, jest zarazem chlebem biblij-

śla się mianem „poety ciemnego”, ponieważ

nym, takim, jakim łamał się Chrystus ze swymi

w jego słowie rozbłyskują niezliczonej natury,

uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, jak rów-

lecz i niebywałej mocy blaski – Cyprian Kamil

nież chlebem pokoju i nieba, nośnikiem wartości

Norwid. Już w znanej każdemu Mojej piosnce (II)

leżących u podstaw nauczania chrześcijańskiego.

poeta przytacza motyw chleba jako obiektu na

Paradoksalnie przez swą delikatność i kruchość

str /


Śpiewajmy w Święta

emanuje on siłą i wzniosłością, wzruszeniem,

Bóg ubogich i strapionych

które odczuć można w czasie dzielenia się opłatkiem. Już za kilka dni, gdy po raz kolejny dopeł-

Chrystus przychodzi na świat z dala od świata

nimy tej tradycji, warto przywołać w pamięci

ludzi możnych, sprawujących władzę i dysponu-

myśl, jak długą tradycją jest ona uświęcona. Już

jących

w pierwszych wiekach po Chrystusie wierni przy-

w pierwszej kolejności pasterzom, następnie zaś

nosili do kościołów w noc wigilijną chleb, któ-

tajemniczym mędrcom ze Wschodu. Nie ma żad-

rym, po poświęceniu przez kapłana, dzielili się

nych szczególnych względów dla władców czy

między sobą, a także zabierali do domów dla

wysokich dostojników, ponieważ w jego oczach

chorych, niemogących osobiście brać udziału

nie zaszczyty czy godności urzędu czynią czło-

w nabożeństwie. Początkowo nie różnił się on w

wieka, lecz sfera jego życia wewnętrznego oraz

żaden sposób od tego spożywanego na co dzień.

to, w jaki sposób wypełnia on podstawową i je-

W takiej zaś formie, w jakiej wypieka się opłatek

dyną istotną zasadę – przykazanie miłości. Chry-

współcześnie, znamy go od ponad 1000 lat.

stus nie oczekuje od swych wyznawców nic wię-

str /

potężnymi

wpływami.

Objawia

się


Śpiewajmy w Święta

cej. W pięknych słowach w eseju Jezus Chrystus

zaoferowania. Dostrzega to w sonecie Przyjście

– prorok i reformator ujął to Leszek Kołakowski:

Mesjasza pozytywistyczny „poeta czasów niepoe-

Jezus w rzeczywistości nie tyle zastępuje pewne

tyckich” Adam Asnyk:

przepisy innymi, nie tyle uzupełnia je lub popra-

Lud czekający na swego Mesjasza

wia, ile uczy, że wszelkie przepisy są zbyteczne,

Nie zwróci oczu na dziecinę małą

jako że miłość pochłania sobą nakaz i uzbytecz-

I do biednego nie zajrzy poddasza;

nia go niejako w spontanicznej więzi – a tylko

Mniema, że zbawcę, którego czekało

miłość jest ważna. […] Tylko to ma wartość

Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza

prawdziwie, co z miłości pochodzi, ale cokolwiek

Od razu ziemską okrytego chwałą,

z miłości korzenia wyrasta nie może być sądzo-

Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza —

ne prawem ani mierzone paragrafem ustawy.

Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało.

Miłości tej nie mają w sobie wielcy tego świata –

Że nawet głowy ugną się książęce,

- wydaje im się za prosta i zbyt słaba, by móc

Zdając mu władzę nad światem...

stanowić głównie spoiwo i podstawową dyrekty-

Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajence

wę moralną postępowania ludzkiego. Oni chcą

I że mędrcowie dary mu przynieśli,

widzieć i czuć siłę, potęgę w ziemskim, namacal-

Pyta ze śmiechem: „Jak to? ten syn cieśli

nym znaczeniu, której Chrystus nie ma im do

Ma rządy świata ująć w swoje ręce?"

str /


Śpiewajmy w Święta

Asnyk odsłania przed czytelnikiem niezwykłość

W obliczu tej tajemnicy wszystkie oznaki ziem-

przesłania, z jakim przychodzi na ziemię Jezus.

skiej władzy bledną, stają się marnymi iluzjami

Nie chce on być monumentalnym bóstwem, które

potęgi, która przysługuje Bogu. Jej rozumienie

przeraża swoich wyznawców i blaskiem swej

przekracza zdolności ludzkiego poznania, ponie-

chwały zmusza ich do posłuszeństwa. Nie przy-

waż manifestuje się w pełni dopiero poza sferą

bywa jak na wojsk czele, jako wybitny dowódca

ogarnialną umysłowo – transcenduje ona na

i rycerz. Nie posiada żadnych insygniów władzy,

świat stworzony, ale nie manifestuje się w wido-

ponieważ królestwo jego jest nie z tego świata.

wiskowych formach. Przeciwnie, jak zauważa

Jego władza paradoksalnie, choć nie manifestuje

Asnyk, Zbawiciel narodził się w stajence i jest

się w widowiskowych formach, to roztacza się

synem cieśli – jest blisko człowieka, i to tego

przecież na cały wszechświat. Nie potrzebuje jed-

najprostszego, bo to jemu najprościej będzie od-

nak aparatu przymusu – jest Synem Stworzycie-

rzucić wszystko, by móc zacząć się rządzić zasa-

la, któremu świat jest podporządkowany z samej

dą chrześcijańskiej miłości.

swej istoty, z przyczyny genezy swego powstania.

str /


Śpiewajmy w Święta

Mimo tych obciążeń potrafi jednak zdobyć się też

Bóg odnaleziony

na miłość, współczucie, bezinteresowne poświęRefleksję nad dominującą wszystkie inne zasadą

cenie. Szczere uczucia mogą się zrodzić nawet w

kierowania się miłością rozwija też Leopold

największym grzeszniku, czego przykładem jest

Staff, wybitny poeta trzech epok – modernizmu,

postać dobrego łotra ze sceny ukrzyżowania.

dwudziestolecia międzywojennego i współcze-

Nawet w jego sercu skrywa się jakaś boska

sności. W nieopatrzonym tytułem wierszu pod-

cząstka, zduszona i zapomniana, lecz jednak nie-

miot liryczny zwraca się w formie apostrofy do

ustannie obecna. To ona prowadzi człowieka

Trzech Króli, mędrców ze Wschodu, jednych

i pomaga w najtrudniejszych chwilach. Jeśli zdo-

z pierwszych, którzy zobaczyli Mesjasza na wła-

ła ją wydobyć na zewnątrz i świadomie kontem-

sne oczy:

plować, to zdobędzie prawdę, mądrość. W myśl

Patrzyli z oczu ogromną dziwota

słów św. Augustyna to we wnętrzu człowieka

Pasterze, owiec porzuciwszy straże,

mieszka prawda: Nihil foras ire, in te ipsum redi

O, trzej królowie, gdyście Panu w darze

– in interiore homine habitat veritas. Jej mozol-

Przynieśli mirrę, kadzidło i złoto,

ne wydobywanie można potraktować jako wy-

Lecz o Melchiorze, Kasprze, Baltazarze,

zwanie chrześcijańskiego życia.

Tajnej mądrości słynęliście cnotą I z swych uczonych ksiąg doszliście oto,

Przy wigilijnym stole

Że się w Betlejem cud boski ukaże. Cóż to wielkiego, Magowie ze Wschodu,

Jak można było zaobserwować, poeci różnych

Żeście odkryli po roku podróży

epok i różnych stylów mieli częstokroć podobne

Pana na sianie, między bydłem, gnojem,

skojarzenia z Bożym Narodzeniem. To tylko jesz-

Gdy ja, bez gwiazdy szczególnej przewodu,

cze jeden dowód na to, jak szczególne emocje

Znalazłem Boga — błądząc wiele dłużej —

i silne przeżycia są związane z tym czasem.

W jeszcze podlejszej stajni: w sercu swojem.

Z jednej strony to wielkie doświadczenie religij-

Na tle wydarzeń biblijnych instancja nadawcza

ne, zetknięcie z jedną z najgłębszych tajemnic

snuje refleksję nad swymi prywatnymi poszuki-

chrześcijaństwa – dlaczego Bóg zgodził się na

waniami istoty boskiej, którą odnajduje w sobie

bycie człowiekiem? Dlaczego sam zrezygnował

samym, w sercu, które nazywa peryfrastycznie

dobrowolnie ze swej wszechmocy i wszedł w na-

jeszcze podlejszą stajnią, wypełnioną lękami,

sze ciało, narzucając sobie ograniczenia? Z dru-

złymi emocjami i nagromadzonym cierpieniem.

giej święta to czas spotkań w gronie najbliż-

str /


Śpiewajmy w Święta

szych, chwila, w której możemy, a wręcz powin-

Że, jako mówi nam wszystkim

niśmy spojrzeć na siebie życzliwiej niż zwykle,

Dawne, odwieczne orędzie,

z zainteresowaniem i przede wszystkim… z miło-

Z pierwszą na niebie gwiazdą

ścią, bo takie jest główne przesłanie, z jakim

Bóg w naszym domu zasiędzie.

przybywa na świat nowonarodzone Boże Dziecię.

Sercem Go przyjąć gorącym,

Refleksję tę niech podsumują słowa Jana Ka-

Na sciezaj otworzyć wrota —

sprowicza:

Oto co czynie wam każe Miłość, największa cnota.

str /


CO KOMU W

W TEN ŚWIĄT

Każdy z nas wiąże okres Bożego Narodzenia z innym

redaktorzy Outro, starający się przez cały rok dostarc

szczególnym okresie w ciągu roku postanowiliśm

str /


DUSZY GRA

TECZNY CZAS

mi emocjami. Zarówno Wy, drodzy czytelnicy, jak i my,

czać wam ciekawych wątków do przemyśleń. W tym

my podzielić się z Wami tym, co czujemy w Święta.

str /


JEST TAKI

C

Już od p

ny klima wane na

Ludzie pędzą na ostatnią

tów. Jednak chyba zapom

niejsze. Gdy piszę te sło

chodzę, gdyż już nie dos

lecz sama mam zaszczyt

rodzą się we mnie prze

magiczny czas tak napraw Święta zawsze kojarzyły

kojem i radością. Unoszą

ków, żywej choinki, ba

wszystko sprawia, że cz str /

Świąteczne dni to dla mn

- jeden z nielicznych w r


I DZIEŃ, BARDZO CIEPŁY, CHOĆ GRUDNIOWY redaktor

Anna Adamczyk

oczątku grudnia na świecie panuje iście świątecz-

at. W radiu słychać piosenki specjalnie zarezerwoten czas, a galerie przystrojone są w choinki, które mienią się kolorowymi światełkami.

ą chwilę w poszukiwaniu prezen-

minają, że to nie one są najważ-

owa, mamy 6 grudnia. Zaraz wy-

staję prezentów od św. Mikołaja,

t nim być! I właśnie w tej chwili

emyślenia dotyczące tego, co ten

wdę dla mnie znaczy. mi się przede wszystkim ze spo-

ący się w domu zapach piernicz-

arszczu, kompotu z suszu – to

zuję się szczęśliwa i bezpieczna.

nie czas spędzony z najbliższymi –

roku, kiedy można przeżyć te kilka

chwil bez pośpiechu. Można skupić się w zupełności na sobie i trochę odpocząć. W święta mam jedną zasadę: choćby nie wiem ile mam do zrobienia, nie robię nic. Prezentacje, referaty, egzaminy, zaliczenia nie są wtedy ważne, odkładam je na bok. Jest to dla mnie czas, gdy przez te kilka dni w roku naprawdę mogę odpocząć. Dzięki temu wracam potem do nauki i innych obowiązków w pełni sił Bardzo lubię ten czas - mimo że za oknem szybko zapada zmrok i dzień jest tak krótki, to uważam, że ma to swój urok. Jedyne czego brakuje od kilku lat to białego puchu pokrywającego świerki. Jednak ja co roku mam nadzieję, że tym razem wszystkich zaskoczy i w końcu się pojawi, żeby magia panująca str / wokół nas była jeszcze większa!


CO POCZUJĘ W

U każdego

jednak ok redaktor

Gabriela Szczepanik

zawiera ch

z nieba do

Akurat by

Znamy całą gamę uczuć. Od smutku przez złość i rozgoryczenie aż po szczęście i zachwyt. A jakie uczucia wzbudzają w nas nadchodzące święta?

i – muszę

śmy preze puszek.

Na pewno

świętami B

zadowolen

zauważała

i którym n czeka na

świąteczny mam to,

może

str /


W TE ŚWIĘTA?

o jest inaczej. Składa się na to wiele czynników,

Czuję się także zniecierpliwiona – nie mogę doczekać się

kres grudniowy, w moim odczuciu, dla każdego

tegorocznego Mikołaja. Piszę ten krótki tekst i jest czwar-

hoć odrobinę magii. W tym roku śnieg spadający

ty grudnia, jeszcze tylko dwa dni. Nie mogę się doczekać,

okładnie drugiego grudnia bardzo mnie ucieszył.

aż obdaruję upominkami ważne mi osoby i sprawię tym

yłam w trakcie zakupów w towarzystwie mamy

komuś przyjemność. Czuję, że to dla mnie naprawdę

ę przyznać – miało to swój urok, kiedy szukały-

szczególny czas. Mimo że cała ta otoczka jest taka sama

entów mikołajkowych, a z nieba leciał delikatny

jak co roku, to właśnie ten grudzień jest dla mnie zupełnie inny – może przyczyną jest to, że uczę się doceniać to,

o mogę stwierdzić, że przed zbliżającymi się

co mnie otacza, szukać radości w tych najdrobniejszych

Bożego Narodzenia czuję wdzięczność. Ogromne

rzeczach. Może to, że spotykam się z ludźmi, czy zdarza

nie z tych małych rzeczy, których wcześniej nie

mi się usłyszeć historię o tym, że nie mają z kim w przy-

am; wdzięczność za ludzi, którzy mnie otaczają

jemności i w spokoju spędzić świąt.

na mnie zależy; za to, że ktoś z niecierpliwością

Zbliżające się Boże Narodzenie na pewno też sprawia, że

każdy mój przyjazd do domu, szczególnie ten

mam ochotę zrobić coś dobrego, powiedzieć zupełnie ob-

y. Czuję ogromną wdzięczność i doceniam, że

cej osobie coś miłego i życzyć każdemu świąt spędzonych

co teraz mam, bo zrozumiałam, że nie każdy

w pogodnej atmosferze. Może w grudniu o to chodzi, żeby

e się cieszyć chociażby radosnymi powrotami do

poczuć tę dziecięcą radość z Gwiazdki, mimo że jest się

rodzinnego domu.

coraz starszym?

str /


nie w

Nie wyo

domow

strony m

wości, a

kam n

Każdy z członków ro

którzy nawet za gra

mnie tak niezwykł

opłatkiem, składani

rodzinie istnieje już

jest z nami zaprosz

wyraz staropolskiej

jest przekazywana z

wy na wigilijną wi

przez co smakują je

ra się co roku przyr

stole jest ich zawsz

Czas świąt to dla m wy, wspomnienia str /

Bardzo cenię sobie


Bez czego wyobrażam sobie świąt? redaktor

Kinga Pregler

obrażam sobie świąt bez: rodzinnej atmosfery, tradycyjnych,

wych potraw oraz samodzielnie ubranej choinki. Rodzina ze

mamy jest dość liczna, dlatego – niestety – nie mamy możli-

aby spotkać się w ciągu roku. Zawsze z niecierpliwością cze-

na święta, kiedy wszyscy zbierają się przy wigilijnym stole.

odziny mieszka w innej części Polski, a nie-

mieszka w Anglii. Odległość sprawia, że widujemy się bardzo

anicą, dlatego świąteczne spotkania są dla

rzadko, ale zawsze mamy okazję spotkać się w trakcie świąt.

łe. Jest to czas na wspólne łamanie się

Bardzo dobrze pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, babcia

ie sobie życzeń oraz kolędowanie. W naszej

zawsze gotowała dwanaście potraw i w zgodzie z tradycją

ż tradycja, że przy wigilijnym stole zawsze

trzeba było spróbować każdej z nich. Najbardziej smakował mi

zona samotna osoba. W ten sposób dajemy

barszcz z uszkami, dlatego babcia gotowała dodatkową porcję

j gościnności, która wśród moich bliskich

z myślą o moim wilczym apetycie. Nigdy nie jadłam lepszego

z pokolenia na pokolenia. Świąteczne potra-

niż na naszej rodzinnej Wigilii. Babcia niestety nie jest już

ieczerzę zawsze przygotowujemy wspólnie,

w stanie przygotować posiłku. Mama – z rodziną – podtrzymu-

eszcze lepiej. Każdy z członków rodziny sta-

je tradycję, dlatego pomimo choroby babci wciąż możemy de-

rządzić inną potrawę, dlatego na wigilijnym

lektować się świątecznymi potrawami. Dzięki współpracy każ-

ze tak, jak nakazuje tradycja – dwanaście.

dy z nas ma swój wkład w tworzenie niezwykłej atmosfery.

mnie – przede wszystkim – wspólne rozmo-

Pomimo iż niektórzy członkowie rodziny, z powodu swojego

oraz planowanie wakacyjnych wyjazdów.

podeszłego wieku, nie są już obecni przy wigilijnym stole,

rady starszej kuzynki, która na co dzień

wciąż o str nich/ myślimy i bardzo ciepło ich wspominamy.


redaktor

Anna Sydorczak

Tęsknota niestety jest częścią chyba każdego wigilijnego stołu

Zazwyczaj jest związana z osobą, której nie ma z nami lub któr już odeszła. Z jej głosem, gestami – po prostu z jej (nie) obecnością doskwierającą nam najbardziej podczas świąt. Już tak mamy, że święta Bożego Narodzenia są bardzo

o tym aż tak nie myśleć. I wtedy moje przyjaciółki

rodzinne, w biologicznym języku można by powiedzieć, że

na pomysł naszej wspólnej wigilii, którą miałyśm

mają to wpisane w genotyp. I mimo tego, że tęsknota jest

gotować kilka dni przed tą właściwą, zanim w

z nami zwłaszcza w święta, nigdy nie była lubiana. Woli-

wrócimy do swoich domów na święta. Zorganizow

my ją tłamsić i dusić w sobie, wolimy o niej zapomnieć

ją razem – ktoś krzątał się w kuchni, ktoś nakry

i zająć się czymś innym, ale ona i tak wraca.

stołu, a ktoś inny układał świąteczną playlistę. O

nie w gronie ośmioosobowym zasiedliśmy do stołu Ale jednocześnie możemy tak naprawdę wspomnieć tę osobę z innymi. Z tymi, którym tak samo jak nam tej osoby brakuje. Porozmawiać szczerze o niej, co najbardziej pamiętamy, jakie wydarzenie nam się z nią kojarzy.

ła to najpiękniejsza przedwigilijna kolacja, na jak

dykolwiek byłam. W dodatku w gronie najbliższ

osób. Do tamtej chwili nie wierzyłam, że przyjacie

stać się tak samo bliscy jak członkowie rodziny. P

mi się bardziej niż ta „prawdziwa” spędzana w

Rok temu moje święta miały być bardzo smutne, a przy-

i pozwoliła zapomnieć o tęsknocie. Okazała się lek

najmniej tak się zapowiadały, właśnie przez brak jednej

całe zło. Była ryba po grecku, barszcz z uszkami i

osoby. Już tak bywa, że wigilię spędzam tylko w gronie

ruskie, a także wspólne kolędowanie. O niczym ni

czteroosobowym, w tym zawsze z rodzicami. Tamtego ro-

mnieliśmy!

ku okazało się, że ze względów zawodowych nie będzie na niej mojej mamy. Ba, wróci dopiero w styczniu. Do sprawy podeszłam bardzo emocjonalnie, nie wyobrażałam sobie bez niej świąt, tym bardziej że to właśnie ona najbardziej angażowała się w przygotowania do wieczoru wigilijnego. Do 24 grudnia zostało jeszcze trochę czasu, starałam się str /

Wspominam ją dziś ze wzruszeniem, bo mam

mość, że tym razem to ja nie będę obecna na przedwigilijnej kolacji. W sumie to będę, pewnie wspólną wideokonferencję. Dzięki Bogu, że mamy logię!


u.

ra

i wpadły

my przy-

wszystkie

wałyśmy

ywał do

Ostatecz-

u i… by-

kiej kie-

zych mi

ele mogą

Podobała

w domu

kiem na

i pierogi

ie zapo-

świado-

a naszej zrobimy techno-

TĘSKNOTA str /


TRADYCJ

Jeżeli chodzi o

tymi oczywisty

lacji wigilijn

Rozsiadamy się wygodnie na sofie i kanapie, b

lub różnego rodzaju smakołykami i rozmawiam

nikt nie zerka na telefon. Wspólne rozmowy nie

nocnych. Nie mamy w zwyczaju śpiewać kolę gdyż rozmowa w zupełności mi wystarcza.

Co więcej, podczas rozmowy losujemy osoby,

prezent pod choinkę w przyszłe święt

sprawdza się u mnie w domu,

duża i jest to właściwie jed jesteśmy

wszyscy

razem.

politycznych, więc nie doc

dyskusji. Zresztą myślę

str /


JA BOŻONARODZENIOWA redaktor

Przemysław Świerad

o tradycje związane z Bożym Narodzeniem, to poza

ymi mam jeszcze jedną szczególną. Po wspólnej ko-

nej całą rodziną zasiadamy do wspólnej rozmowy.

brzuchy dopełniamy ciastkami

wdawać się w jakąkolwiek burzliwą debatę po tak wyczerpującym posiłku.

my. Telewizor jest wyłączony,

Dodatkowo podczas rozmowy odpakowujemy swoje prezenty, co – szczerze

eraz trwają do późnych godzin

mówiąc – jest moją ulubioną częścią. Z reguły wiem wcześniej, kto mnie wy-

ęd, co mnie osobiście cieszy,

losował i co mi kupił, aczkolwiek zawsze pozostaje nutka emocji związana z tajemniczym pakunkiem.

, którym będziemy kupować

Ponadto pod naszą choinką zawsze znajduje się prezent dla niespodziewane-

ta. Tradycja ta znakomicie

go gościa i, o dziwo, już kilka razy się przydał. Oczywiście niespodziewanym

, ponieważ moja rodzina jest

gościem nie był „zagubiony w zamieci wędrowiec”. Miło było widzieć

dyny wieczór w roku, kiedy

uśmiech na twarzy niespodziewającego się prezentu kuzyna.

Nie

poruszamy

tematów

Na koniec chciałbym dodać, że gdyby nie ta tradycja, to nie byłbym wielkim

chodzi na tym tle do gorących

fanem tych świąt. Całe spowodowane nimi zamieszanie… To po prostu nie

ę, że nikt nie miałby siły

dla mnie. Aczkolwiek co roku staram się być cierpliwy, bo wiem, że nagroda będzie tego warta…

str /


TUW

Powinniśmy dzięk

wie. W święta jes

słuchania można w

nej umieję

Sprawa jest niewątpliwie po

wstrzymają nadętej ciotki od

cia duszkiem nie tylko kawy,

świecie, że ludzie jednoczą si

w święta – bo trzeba się spo

wrogów, powychwalać sojus i przyduszonego plastikiem

szczególnie kiedy szukają pa

czym welurowy koc. Choci

w płachtę na byka i też by n

mężczyzn? To czas testów w

mowanych suplementów die ale i erekcję.

redaktor

str /

Ba


WIM NA ŚWIĘTA

kować Tuwimowi, że oddał powagę sytuacji w swojej Lokomoty-

st pociąg do jedzenia, picia i mówienia trzy po trzy. Od samego

wyzionąć ducha, bo niewątpliwie ten piękny czas wymaga zwin-

ętności przepływania między jednym tematem a drugim.

oważna – nawet dobre maniery nie po-

W medycynie ratunkowej jest takie określenie „złota godzina”. Odnosi

d wścibskich pytań albo szwagra od wypi-

się do czasu mającego kluczowe znaczenie dla przedłużenia życia, ale

, lecz także całej butelki wódki. Mówią na

nadawałoby się również do opisu początku świątecznych zjazdów ro-

ię w trudnych czasach, i tak właśnie jest

dzinnych. Ta pierwsza radość ze spotkania szybko mija – kiedy na tacę

otkać razem, by ponarzekać na wspólnych

rzucony zostaje temat zasadności świadczenia 500+ albo zakazu religii

szników i zjeść niedopieczoną karpatkę

w szkole. Wtedy ktoś pośpiesznie rzuca się do drzwi, ktoś wychodzi na

karpia. To jest trudny czas dla kobiet,

balkon, a ostatni ktoś po prostu robi show. Bo w święta ma być show,

asującej sukienki, najlepiej eleganckiej ni-

które zostanie dobrze zapamiętane na kolejny rok. Czasem przy okazji

iaż równie dobrze mogłyby się ubrać

wyjdą na jaw największe sekrety rodzinne, ale co tam – grunt to do-

nikt nie zauważył, w czym przyszły. A dla

brze się bawić, bo po złotej godzinie już wszystko wolno.

wątrobowych i skuteczności szeroko rekla-

ety poprawiających nie tylko metabolizm,

arbara Truchan

W święta trzeba pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy – że po piątej lampce wina i kieliszku wypada zrobić kilka zdjęć. To jest nader trudne zadanie, by nie stanąć obok wujka o skłonnościach pedofilskich, cioci odurzającej intensywną wonią potu albo babci, której rozrywką w przeszłości było zamykanie wnucząt w pokoju na kilka godzin. Po kilku głębokich wdechach można mieć nadzieję, że krótka seria nieudanych ujęć robiącemu zdjęcia wystarczy. Obchody świąt przypominają uczestnictwo w krwawych azteckich zwyczajach, w czasie których wycinano bijące jeszcze serce – mimo to rzesza chętnych, by brać w nich udział, jest imponująca. Może dlatego, że trwają tak naprawdę dwa i pół dnia, a kolejne są dopiero za rok, a może dlatego, że innej opcji nie ma. Być może to odpowiedni czas na to, aby uczyć się powściągliwości w emocjach, zrozumienia, że w rozmowie nie chodzi o to, kto ma rację, i poczuć, że się jest. Razem. Trudno nie str przyznać Tuwimowi racji, że emocje trzeba uwalniać – / - „Para – buch! Koła – w ruch!” – bo pociąg to mamy, ale do miłości.


W CIEPLE

Gdy w

DOMOWEGO OGNISKA

pa gro

wytwa przez

Szczep

Mrok

mosfe

ten el aurę

wszelk

tensyw

Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się zawsze z atmosferą domowego ogniska. To taki rodzaj aury miejsca, jakiej nie sposób ubrać w słowa, a która – mimo że ma charakter wyłącznie emocjonalny – zapewnia doznania niemalże fizjologiczne.

str /

kiwan


w rodzinnym gronie zasiadamy przy wigilijnym stole,

Przez cały wieczór trwamy w tym błogim nastroju ode-

arza się specyficzny rodzaj intymności – od tej chwili

rwania – od codzienności, od trosk, od dynamicznego

kilka godzin tworzymy wyjątkową wspólnotę.

tempa życia. I jest nam po prostu dobrze. Z tym właśnie

p. Tylko w ten jeden wieczór w ciągu roku owa gru-

kojarzą mi się święta Bożego Narodzenia.

omadzi się w takiej formie.

To oczywiście tylko moje subiektywne i wysoce ideali-

za oknem, późna pora i trudne, zimowe warunki at-

styczne impresje oraz refleksje. Wszyscy przecież zdajemy

eryczne (choć w ostatnich latach w polskich realiach

sobie sprawę, jaka jest często rzeczywistość – w wielu do-

lement trzeba sobie „wyobrażać”) tworzą niezwykłą

mach wieczór wigilijny generuje konflikty i uaktywnia

bezpieczeństwa i ciepła noszonego w sercu. Jakby

wszelkie demony czające się w ludzkich słabostkach oraz

kie więzi wtedy automatycznie się zacieśniają, a in-

na skonfliktowanych liniach familijnych więzów.

wność rodzinnej miłości na te kilka godzin nieocze-

Mimo to konsekwentnie obstaję przy swoim, nieco naiw-

nie wzrasta.

nym i wyniesionym z dzieciństwa, osądzie. Z jednej strony dlatego, że miałem szczęście i trafiłem na rodzinę, która w bardzo bliski sposób odwzorowuje powyżej opisany pozytywny model, a z drugiej dlatego, że tylko z takim na-

redaktor

Kamil Durajczyk

stawieniem uda nam się tenże piękny wzorzec propagować i upowszechniać. Dlatego też takiej Wigilii (i całych świąt), jaką opisałem w pierwszych akapitach, życzę Czytelnikom Outro na Boże Narodzenie 2019 i wszystkie kolejne!

str /


WYDANIE STYCZNIOWE MAGAZYNU OUTRO dostępne już od 10 stycznia!

str /

Profile for Outro Beyond outlines

Outro 308  

Boże Narodzenie to szczególny moment w ciągu roku. Na tyle niezwykły, że trudno nie poświęcić mu wydania specjalnego! Zgodnie z tradycją pre...

Outro 308  

Boże Narodzenie to szczególny moment w ciągu roku. Na tyle niezwykły, że trudno nie poświęcić mu wydania specjalnego! Zgodnie z tradycją pre...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded