Page 1

»

¾ ¹²¹

»

Ç ¶¹¶´

º

»

¾ ¹ ² ¹ 

²»

*¹³

WINN

ERS

°´²¶»¹²¹¾» Dzİ 606 ±Æ¶¹¯ǹ¶®´ Ƕ¾¶¾®

¹²¹¾

»

º¶¹¶´Ç»¹²¹¾»

WINNERS¹²¹¾»

Dzİ Dzİ

Dzİ º¶°¿¶±¹¸¹ SMS Dzİ

º¶°¿¶±¹¸¹

orangeÇÆŹ

606

Ç®´Å²»±Æ¶¹¯ǹ¶®´

º¶°¿¶¹

±Æ¶¹¯ǹ¶®´ Ƕ¾¶¾®

º¶½²ÁµÅ­»¾± ÅDz¶®º¶»°ÄÇ»±

º¶°¿¶±¹¸¹

±´ÁÆ»¹

¹³²»¹²¹¾» ‚¯­ SMS¹ ‚¯­

‚¯­

01.09.2011

rry black be

²¾»¾ SII¶¾Ä¹¯¯½

¼²Á¶¶­

º¶°¶¶½Ç»¹Dz°´²¶»Dz®µ± º¶Å¶Æ¸»±¹¹¸¹º¶Å³´±

Ƕ½¸²Ç±¶­½Ç¹²Dz­¸³Ç´¸²±¹À²Á¸®ƅ¶½®º¶¹¶¶´¹Ƕ½¸²Ç

ɸ°»²Á¾º´À» ´Ǹ¯½


4

31


‫מסביב ֹלעוֹלם‬ ‫בנושא‪ ,‬אך במוסֱקבה מעריכים כי‬ ‫הוא אכן יעשה זאת‪ .‬שאֹלה אחרת‬ ‫שעוִדנה פתוחה היא האם הנשיא‬ ‫המכהן‪ִ ,‬דמיטרי מִדבִדב‪ ,‬מתכוון‬ ‫ֹלהתמוִדִד ֹלכהונה שנייה ואם‬ ‫צפוי ֹלנו עימות ראש בראש בין‬ ‫פוטין הנערץ ֹלבין מי שהיה יִד‬ ‫ימינו עִד ‪.2008‬‬

‫בגוב האריות‬

‫‪ 35‬ימים ֹלישון וֹלאכוֹל עם ֹלביאה‬ ‫בתוך כֹלוב סגור ‪ -‬זו המשימה‬ ‫שֹלֱקח עֹל עצמו בתחיֹלת החוִדש‬ ‫אֹלכסנִדר פיֹלישנֱקו‪ ,‬אמן ובעֹלים‬ ‫שֹל בית חיות ֱקטן בכפר‬ ‫וסיֹליבֱקה שבִדרום המִדינה‪.‬‬ ‫מטרת ההרפתֱקה שֹל פיֹלישנֱקו‬ ‫בן ה‪ ,40-‬שתועבר בשיִדור חי‬ ‫באתר גן החיות‪ ,‬היא ֹלעורר‬ ‫תשומת ֹלב ציבורית‪ֹ ,‬לגייס‬ ‫תרומות וגם ‪ֹ -‬להיכנס ֹלספר‬ ‫השיאים שֹל גינס‪.‬‬ ‫הֹלביאה‪ ,‬שעונה ֹלשם ֱקטיה‪,‬‬ ‫המֹליטה כבר תשעה גורים בתשע‬ ‫שנותיה בגן החיות וכעת היא שוב‬ ‫ֹלפני המֹלטה‪ .‬פיֹלישנֱקו צפוי‬ ‫ֹלהיות עִד ֹלהמֹלטה‪ ,‬במה שנראה‬ ‫כאתגר המסוכן ביותר במשימה‬ ‫שנטֹל עֹל עצמו‪ .‬עִד אז הוא מתכנן‬ ‫ֹלצייר בכֹלוב ציורים עִד שיימכרו‬ ‫ֹלכֹל המרבה במחיר ֹלאחר שיצא‬ ‫משם‪.‬‬ ‫"ייתכן שסיבה נוספת ֹלעשות‬ ‫זאת‪ ,‬מֹלבִד ֹלהעמיִד את עצמי‬ ‫במבחן"‪ ,‬אומר פיֹלישנֱקו‪" ,‬היא‬ ‫ֹלהעניֱק ֹלנכִדים שֹלי הזִדמנות‬ ‫ֹלזכור איזה אִדם סבא שֹלהם היה‪,‬‬

‫‪30‬‬

‫זהירות! זה ֹלא חתוֹל‬

‫וכמה מפתיע ומִדהים הוא היה‪.‬‬ ‫הם יוכֹלו ֹלשפוט את זה בעצמם"‪.‬‬

‫שוִד ֱקטֹלני‬

‫השוִד החמוש הסתיים באסון‬ ‫כבִד‪ֹ :‬לפחות ‪ 13‬בני אִדם נהרגו‬ ‫בניגריה ועוִד עשרות נפצעו‪,‬‬ ‫כשאוטובוס ומשאית ִדרסו בשוגג‬ ‫עשרות בני אִדם שהושכבו עֹל‬ ‫כביש ביִדי שוִדִדים‪ .‬כך ִדיווחה‬ ‫המשטרה המֱקומית‪.‬‬ ‫עֹל פי ִדובר משטרת ניגריה‪ ,‬יימי‬ ‫אגאיי‪ ,‬המֱקרה התרחש ביום‬ ‫שֹלישי עֹל הכביש בין הערים‬ ‫ֹלוֱקוג'ה ואוֱקנה‪ ,‬מִדרום ֹלבירה‬ ‫אבוג'ה‪" .‬האוטובוס היה בִדרכו‬ ‫מהעיר ֹלאגוס ֹלעיר הבירה"‪,‬‬ ‫היִדיעות‬ ‫ֹלסוכנות‬ ‫הסביר‬ ‫הצרפתית‪" ,‬כשֹלפתע עצרו אותו‬ ‫שוִדִדים והורו ֹלכֹל הנוסעים‬ ‫ֹלרִדת"‪.‬‬

‫השוִדִדים השכיבו את עשרות‬ ‫הנוסעים עֹל הכביש‪ ,‬פניהם כֹלפי‬ ‫מטה‪ ,‬והחֹלו ֹלאסוף מהם את‬ ‫ארנֱקיהם ותכשיטיהם ‪ -‬כשֹלפתע‬ ‫אוטובוס‬ ‫במהירות‬ ‫הגיעו‬ ‫ומשאית‪ ,‬בזה אחר זה‪ ,‬וִדרסו את‬ ‫האנשים השכובים עֹל הכביש‪.‬‬ ‫"אני יכוֹל ֹלאשר שֹלפחות ‪13‬‬ ‫נהרגו"‪ ,‬אמר אגאיי‪" ,‬ועוִד עשרות‬ ‫נפצעו ֱקשה"‪ֹ .‬לפי ִדיווחי כֹלי‬ ‫התֱקשורת בניגריה‪ ,‬מספר‬ ‫ההרוגים הסופי עֹלוֹל ֹלהגיע עִד‬ ‫‪ .50‬עוִד עשרות מנוסעי‬ ‫האוטובוס מוגִדרים בשֹלב זה‬ ‫נעִדרים‪.‬‬ ‫אשר ֹלשוִדִדים‪ ,‬הם נמֹלטו מזירת‬ ‫האירוע ֹלפני הגעת המשטרה‪ .‬עִד‬ ‫כה‪ֹ ,‬לא נערכו מעצרים‪ .‬מעשי‬ ‫שוִד אֹלימים הם נפוצים מאוִד‬ ‫ֹלאחת‬ ‫הנחשבת‬ ‫בניגריה‪,‬‬ ‫המִדינות האֹלימות באפריֱקה‪.‬‬


‫מסביב ֹלעוֹלם‬ ‫הצעיר הֹלך ֹלעוֹלמו שבועיים‬ ‫ֹלאחר שננשך בעיירת מגוריו‬ ‫במכסיֱקו‪ ,‬בזמן שעבִד במטע‬ ‫סוכר בֹלואיזיאנה‪ .‬הוא נֹלֱקח‬ ‫ֹלבית החוֹלים כשמצבו החֹל‬ ‫ֹלהיִדרִדר‪ ,‬ושם נֱקבע כי הוא סובֹל‬ ‫מגרסה תוֱקפנית שֹל כֹלבת‪,‬‬ ‫המיוחסת ֹלעטֹלפים‪-‬הערפִדים‪.‬‬ ‫בניגוִד ֹלמשמעות הרווחת‬ ‫והאגִדית שֹל המיֹלה "ערפִד"‪,‬‬ ‫בֱקהיֹלה המִדעית כיום פירוש‬ ‫המיֹלה הוא עטֹלף הניזון מִדם שֹל‬ ‫חיות כִדי ֹלשרוִד‪ .‬בישראֹל ישנם‬ ‫אף ורֱק עטֹלפים הניזונים‬ ‫מחרֱקים ומפירות‪ .‬הערפִדים‬ ‫באמריֱקה‬ ‫בעיֱקר‬ ‫נפוצים‬ ‫הֹלטינית‪ ,‬אך הם גם ֱקיימים‬ ‫במִדינות מסוימות בארצות‬ ‫הברית‪.‬‬ ‫הצעיר ננשך בעֱקבו ביִדי‬ ‫העטֹלף‪-‬ערפִד באמצע החוִדש‬ ‫שעבר‪ ,‬אך הוא ֹלא פנה ֹלֱקבֹל‬ ‫טיפוֹל‪ .‬ביומו השני בארצות‬ ‫הברית הוא כבר החֹל ֹלחֹלות‪ .‬הוא‬ ‫התֱקשה ֹלנשום וסבֹל מחום גבוה‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬הוא סבֹל מכאב בכתפו‪,‬‬ ‫מחוסר תחושה ביִדו השמאֹלית‬ ‫ומצניחת עפעף‪.‬‬ ‫בתוך ימים הוא הפסיֱק ֹלהגיב‬ ‫ֹלגירוי חיצוני‪ ,‬והבִדיֱקות הראו‬ ‫התנפחות שֹל מוחו‪ִ .‬דגימות‬ ‫מנוזֹל השִדרה שֹלו גיֹלו כי הוא‬ ‫סובֹל ממין הכֹלבת המיוחס‬ ‫ֹלעטֹלפים מוצצי‪-‬הִדם‪ .‬הרופאים‬ ‫ֹלא הביאו אפשרות זו בחשבון‪,‬‬ ‫משום שֹלא ִדווח מֱקרה ִדומה ֹלזה‬ ‫בעבר‪ .‬גורמי רפואה הצביעו עֹל‬ ‫כך שתֱקופת הִדגירה שֹל המחֹלה‬

‫פוטין‪ .‬חובב עתיֱקות מימיות‪...‬‬

‫הייתה שבועיים‪ ,‬זמן ֱקצר ֹלעומת‬ ‫‪ 85‬הימים בהם בִדרך כֹלֹל המחֹלה‬ ‫מתפתחת‪.‬‬

‫אוצרות פוטין‬

‫האהבה ֹלתחביבים אתגריים היא‬ ‫פרט שיִדוע ֹלכֹל מי שעוֱקב אחר‬ ‫ֱקורות חייו שֹל ראש ממשֹלת‬ ‫רוסיה‪ ,‬וֹלִדימיר פוטין‪ :‬הוא בעֹל‬ ‫חגורה שחורה בג'וִדו‪ ,‬מתאמן‬ ‫בֱקראטה וגיו ג'יצו וגם ספג‬ ‫אגרוף כואב ֹלפנים‪ ,‬ישב‬ ‫בֱקוֱקפיט שֹל מטוס ֱקרב‪ ,‬ירִד עם‬ ‫צוֹלֹלת ֹלמעמֱקי אגם בייֱקֹל‪ ,‬נהג‬ ‫במכוניות מרוץ אך התֱקשה‬ ‫ֹלהתניע ֹלאִדה‪ ,‬ניהֹל מסעות ציִד‬ ‫אחר נמרים בסיביר וכעת‪ :‬צוֹלֹל‬ ‫ֹלאגמים בחיפוש אחר אוצרות‬ ‫ארכיאוֹלוגיים‪.‬‬ ‫התֱקשורת הרוסית שיִדרה‬ ‫השבוע תמונות בהן נראה פוטין‬

‫כשהוא מסיים צֹליֹלה באתר‬ ‫ארכיאוֹלוגי הנמצא במי הים‬ ‫השחור ובאמתחתו אוצר יֱקר‪:‬‬ ‫שני ֱקנֱקנים עתיֱקים מהמאה‬ ‫השישית ֹלפני הספירה‪" .‬הנה‬ ‫הפרס שֹלי"‪ ,‬אמר ראש הממשֹלה‬ ‫הגאה ֹלכתבים שהמתינו ֹלו‬ ‫בצאתו מהמים‪.‬‬ ‫פוטין צֹלֹל סמוך ֹלחצי האי טמאן‪,‬‬ ‫אזור שהיה ביִדי היוונים ֹלפני כ‪-‬‬ ‫‪ 2,500‬שנה וסופח ֹלרוסיה במאה‬ ‫ה‪ .10-‬הייתה זו בסך הכֹל צֹליֹלתו‬ ‫השֹלישית שֹל ראש הממשֹלה‬ ‫הרוסי ֹלעומֱק שֹל כ‪ 3-‬מטרים‪ ,‬אך‬ ‫הוִדות ֹלמזֹלו הטוב )או ֹליתר‬ ‫ִדיוֱק הוִדות ֹלמנהֹלי האתר( הוא‬ ‫זכה ֹלהצֹלחה‪.‬‬ ‫שבעה חוִדשים ֹלפני הבחירות‬ ‫ֹלנשיאות‪ ,‬עִדיין ֹלא ברור אם‬ ‫בכוונת פוטין ֹלשוב וֹלהתמוִדִד‬ ‫ֹלֱקרמֹלין‪ .‬ראש ממשֹלת רוסיה‬ ‫טרם פרסם הוִדעה רשמית‬

‫‪29‬‬


‫מסביב‬ ‫עורך‪ :‬יוסף ברגר‬

‫ֹלעוֹלם‬

‫המִדור שמביא את החִדשות‬ ‫המפתיעות והמוזרות ביותר‪,‬‬ ‫מרחבי העוֹלם‪ ,‬והכוֹל אמיתי!‬

‫המפצח‬

‫גבר שבִדי נעצר בסוף החוִדש‬ ‫שעבר ֹלאחר שניסה ‪ֹ...‬לפרֱק‬ ‫אטומים במטבחו הביתי‪ֹ .‬להגנתו‬ ‫טען שהיה זה רֱק תחביב‪ .‬ריצ'רִד‬ ‫הנִדֹל בן ה‪ 31-‬סיפר כי אכן החזיֱק‬ ‫בביתו שבִדרום שבִדיה את‬ ‫הרִדיואֱקטיביים‬ ‫האֹלמנטים‬ ‫רִדיום‪ ,‬אמריציום ואורניום‪.‬‬ ‫המשטרה עצרה אותו בגין‬ ‫החזֱקת חומרים גרעיניים‪.‬‬ ‫הנִדֹל הוסיף כי במשך חוִדשים‬ ‫ניסה ֹליצור כור גרעיני בביתו ואף‬ ‫פרסם את התֱקִדמותו בבֹלוג‬ ‫שתיעִד את הניסויים שערך‪ .‬הוא‬ ‫אף גרם ֹלהתכה ֱקטנה בתנור שֹלו‪.‬‬ ‫פיצוֹל האטום ֹלגרעינים הוא‬ ‫תהֹליך שנֱקרא ביֱקוע גרעיני‬ ‫והוא הבסיס ֹלפעוֹלת פצצה‬ ‫במהֹלכו‬ ‫שכן‬ ‫גרעינית‪,‬‬ ‫משתחררת אנרגיה רבה‪.‬‬ ‫רֱק ֹלאחר מכן עֹלה בִדעתו שֹל‬ ‫הנִדֹל שייתכן כי המעבִדה‬ ‫הביתית שהֱקים איננה חוֱקית‪.‬‬ ‫הוא שֹלח שאֹלה בנושא ֹלרשות‬ ‫הֱקרינה השבִדית‪ .‬זאת הגיבה‬ ‫בשֹליחת השוטרים ֹלביתו‪.‬‬ ‫"תמיִד התעניינתי בפיזיֱקה‬ ‫וכימיה"‪ ,‬הסביר הנִדֹל‪" ,‬רֱק רציתי‬ ‫ֹלִדעת אם אפשר ֹלפרֱק אטומים‬ ‫בבית"‪ .‬אם יורשע‪ ,‬יעמוִד הנִדֹל‬ ‫בפני עונש מאסר שֹל עִד שנתיים‪,‬‬ ‫או תשֹלום ֱקנס‪.‬‬ ‫עֹל אף שהמשטרה ֹלא איתרה‬ ‫רמות חריגות שֹל ֱקרינה בִדירה‪,‬‬ ‫הנִדֹל מוִדה כעת שהמיזם ֹלא היה‬ ‫רעיון טוב‪" .‬מעכשיו‪ ,‬אִדבוֱק‬

‫‪28‬‬

‫פיצוץ גרעיני‪ .‬אֹל תנסו את זה בבית‪...‬‬

‫בתיאוריה בֹלבִד"‪ ,‬אמר‪.‬‬

‫הִדרך ההפוכה‬

‫רוב האסירים היו שמחים‬ ‫ֹלהשתחרר מהכֹלא‪ ,‬אבֹל מסתבר‬ ‫שיש כאֹלו שיעשו כֹל מאמץ‬ ‫ֹלעשות את הִדרך ההפוכה ‪ -‬גם‬ ‫אם מִדובר בניסיון ֹלפרוץ ֹלכֹלא‪.‬‬ ‫התירוץ שֹל אסיר משוחרר‬ ‫מֱקֹליפורניה‪ ,‬שנתפס מטפס עֹל‬ ‫גִדר הכֹלא בסֱקרמנטו‪ ,‬הייתה‬ ‫שהוא רצה ֹלהעֹלות זיכרונות‪ .‬כך‬ ‫ִדיווחו כֹלי תֱקשורת בארצות‪-‬‬ ‫הברית‪.‬‬ ‫בֱקֹליפורניה נעצר השבוע מרווין‬ ‫אוזרי‪ ,‬בן ‪ ,48‬בזמן שטיפס עֹל‬ ‫חומת הכֹלא שֹליִד סֱקרמנטו‪.‬‬ ‫האִדם שנתפס מכיר את החיים‬ ‫מאחורי הסורגים‪ .‬ביוני ‪2009‬‬ ‫הוא זכה ֹלשחרור מֱקוִדם‪ֹ ,‬לאחר‬ ‫שריצה עונש מאסר עֹל שוִד‪.‬‬

‫הרשויות בֱקֹליפורניה בִדֱקו האם‬ ‫אוזרי ניסה ֹלהבריח ֹלכֹלא‬ ‫טֹלפונים נייִדים‪ ,‬אך הם ֹלא מצאו‬ ‫ברשותו ִדבר‪ .‬האיש נעצר‪ ,‬בחשִד‬ ‫שהפר את תנאי השחרור שֹלו‬ ‫והוא הועבר ֹלבית כֹלא אחר‬ ‫בסֱקרמנטו‪.‬‬ ‫בכֹלא עצמו נערכה ספירה‪ ,‬כִדי‬ ‫ֹלבִדוֱק שאיש ֹלא ברח‪" .‬מצאנו‬ ‫את החשוִד עֹל הגִדר"‪ ,‬סיפר ִדובר‬ ‫הכֹלא‪" .‬הִדבר היחיִד שהוא אמר‬ ‫ֹלסוהרים ‪ -‬היה שהוא רוצה‬ ‫ֹלהעֹלות זיכרונות‪ .‬כנראה שהוא‬ ‫נהנה במהֹלך השהות בכֹלא"‪.‬‬

‫ערפִד אמיתי‬

‫עובִד זר בן ‪ 19‬ממכסיֱקו הוא‬ ‫האִדם הראשון בארצות הברית‬ ‫מאז ומעוֹלם שמת מנשיכת עטֹלף‬ ‫מוצץ ִדם‪ .‬כך ִדיווח הערב‬ ‫הצהובון הבריטי "הִדייֹלי מייֹל"‪.‬‬


‫במשפחות הכי טובות‬

‫מאת‪ :‬עיִדית ברטוב‬

‫אשֹליות הֱקיץ‬

‫הבוֱקר עברתי חוויה ֱקשה‪ .‬אפשר ֹלהגִדיר זאת אפיֹלו‬ ‫כטראומה‪ .‬הכֹל החֹל עת שכנה צִדיֱקה פרסמה בפורום‬ ‫הוִדעה תמימה ֹלכֹל החברים שטרם יִדעו ֹלעמוִד עֹל‬ ‫זכויותיהם‪ .‬מִדובר בהחזרי תשֹלומים שנגבו מאתנו שֹלא‬ ‫כחוֱק‪ ,‬והיום ממש ייסגר הֱקו החם שנפתח במיוחִד ֹלצורך‬ ‫כך‪ .‬ברור‪ .‬כך טבעם שֹל כֹל הֱקווים ֹלהחזרת תשֹלומים‪,‬‬ ‫תמיִד מפרסמים אותם ביום האחרון ֹלֱקיומם‪ ,‬בטרם ישבֱקו‬ ‫חיים באותה המהירות בה נוֹלִדו‪ ,‬וישאירו אותנו ֹלאנחות‪,‬‬ ‫וֹלמשחֱקי ִדמיון מוִדרך‪ -‬מה היינו עושים במיֹליונים‬ ‫שֱקיבֹלנו‪ ,‬איֹלו ֱקיבֹלנו‪.‬‬ ‫ֹלמען האמת חשבתי ֹלוותר עֹל הניסיון‪ֱ ,‬קוִדם כֹל יש ֹלי‬ ‫שיעור ֹלעֹלמות היישוב האנינות‪ ,‬בעוִד כרבע שעה ועֹלי‬ ‫ֹלסגור כמה פינות‪ .‬כמובן שהספר שחיפשתי חשב שזה מאִד‬ ‫מֱקורי ומשעשע ֹלהתחבא‪ ,‬וחוצמזה‪ -‬בטוח שֹלא אֱקבֹל‬ ‫כֹלום‪ ,‬אני מכירה את עצמי‪ ,‬כסף זה ֹלא הצִד החזֱק שֹלי‪ .‬וכך‬ ‫מצאתי את עצמי רושמת את המספר עֹל איזו ֱקבֹלה‬ ‫משומשת שמצאתי‪ ,‬ובכך משֱקיטה את המצפון‪ ,‬ואם היא‬ ‫תיעֹלם )אוֹלי כסימניה מאוֹלתרת בספר הסורר ִדֹלעיֹל(‪ ,‬אין‬ ‫זו אשמתי‪ -‬אני את שֹלי עשיתי‪ֹ ,‬לפחות השתִדֹלתי‪ .‬או כמו‬ ‫שאומרות המורות‪ -‬מֱקבֹלים ציון גם עֹל העמֹל והמאמץ‪ .‬כן‪,‬‬ ‫כן‪ ,‬רישום מספר עֹל פתֱק אינו מאמץ וגם ֹלא טירחה‪ ,‬אבֹל‬ ‫המסר הופנם‪.‬‬ ‫הצטייִדתי בשֹלושה סֹלים ובבֱקבוֱק מים‪ ,‬ויצאתי ֹלשיעור‪,‬‬ ‫שוכחת ֹלגמרי מההטרִדה הֱקֹלה שֹל הבוֱקר‪ .‬הכֹל התנהֹל‬ ‫ֹלמישרין‪ ,‬והבנות נענו מעֹל ומעבר ‪ .‬ואז בשיא ההתֹלהבות‬ ‫כשאני מנסה ֹלנתב את כֹל הִדוברות‪ ,‬צֹלצֹל הטֹלפון‬ ‫הסֹלוֹלארי בפעם הראשונה‪ .‬היתה זו שיחה מזוהה מגיסתי‪,‬‬ ‫שסיננתי מיִד בסנוביות מגעיֹלה‪ ,‬תוך נסיון ֹלהכניס‬ ‫ֹלהארִד‪ִ -‬דיסֱק שבמוח‪ֹ ,‬לזכור ֹלחזור אֹליה מאוחר יותר‪.‬‬ ‫אבֹל היא‪ֹ -‬לא נתנה ֹלי סיכוי‪ -‬כעבור חצי שעה היא ניסתה‬ ‫שוב‪ ,‬הנוהֹל חזר עֹל עצמו‪ ,‬והיא הבינה שאני מנועה‬ ‫מֹלִדבר‪ ,‬וברור ֹלה שזה ֹלא אישית נגִדה‪ ...‬את כֹל אֹלה‬ ‫השֹלמתי מאוחר יותר‪ ,‬עת ציֹלצֹלה הביתה‪ ,‬ושטחה בפני‬ ‫את ֱקורותיה ביממה האחרונה‪ֹ .‬למה נוִדניֱקית? מתמיִדה‪,‬‬ ‫ִדבֱקה במטרה‪ֹ ,‬לא מתייאשת‪.‬‬ ‫הטון הנֹלהב שֹלה ֹלא הותיר מֱקום ֹלספֱק‪ֹ ,‬לפני עומִדת א‪-‬‬ ‫ֹלת המזֹל‪ ,‬אשת בשורה )וֹלא ֱקוראים ֹלה אראֹלה !(‪ ,‬שמפתח‬ ‫האושר ֹלחיי מצוי ביִדיה הנִדיבות‪ .‬מבֹלי ֹלהתעכב יותר מִדי‬ ‫עֹל גינונים ונימוסים‪ ,‬מֹלבִד עִדכוני בריאות‪ ,‬חינוך וכֹלכֹלה‬ ‫תמציתיים‪ ,‬היא ניגשה ישר ֹלעניין שֹלשמו היא טיֹלפנה‪,‬‬ ‫וִדיווחה בהתרגשות עֹל הֱקו שנוֹלִד ֹלמען פועֹלי העוֹלם‬ ‫העשוֱקים ביִדי מנגנוני הרשע הֱקפיטֹליסטיים‪ .‬השבתי ֹלה‬ ‫ב"כן" רפה‪ ,‬שכבר שמעתי עֹל כך‪ ,‬והמספר יִדוע ֹלי‪ ,‬הוא‬

‫מתחיֹל ב‪ ,1800-‬נכון? מהעבר השני היא הוסיפה ֹלהֹלהיבני‬ ‫וֹלעוִדִדני‪ ,‬שֹלא אתייאש וֹלא אשבר )ֹלא אמרתי שהיא‬ ‫טיפוס מתמיִד‪ִ ,‬דבֱק במטרה‪ֹ ,‬לא מתייאש?(‪ ,‬כי זה שווה‪ .‬אז‬ ‫עוִד ֹלא הבנתי שצריך ֹלֱקרוא בין השורות הצפופות שֹל‬ ‫ִדבריה‪ ,‬אבֹל בהמשך היא נתנה גם עצות וטיפים מעשיים‬ ‫כיצִד ֹלא ֹלהתייאש‪ֹ -‬לה ֹלֱקח עשרים ִדֱקות ֹלֱקבֹל מענה‬ ‫אֹלֱקטוני‪ ,‬ועוִד רבע שעה ֹלמענה אנושי‪ ,‬אבֹל הסבֹלנות‬ ‫משתֹלמת !!! ואֹל תתפתי ֹלהשאיר מספר‪ ,‬ושהם יחזרו‬ ‫אֹלייך‪ ,‬המשיכי ֹלחכות‪ ,‬היו ההוראות האחרונות בטרם‬ ‫נעֹלמה בחשכת הנשיה‪ .‬וזכרי‪ -‬פֱקוִדות אֹלה נכתבו בִדם‪.‬‬ ‫מכיוון שהמצפון הרִדום החֹל ֹלהתעורר‪ ,‬וֹלחוש רעב מסוים‬ ‫)או שמא היתה זו בטני?(‪ ,‬החֹלטתי ֹלנסות‪ ,‬שֹלא אגיִד אחר‪-‬‬ ‫כך שֹלא אמרתי ֹלעצמי‪ .‬כמובן שהיה תפוס במשך זמן‬ ‫ממושך‪ ,‬הן עברתי הכנה מנטאֹלית ֹלכך‪ ,‬וכעת כֹל שנותר‬ ‫הוא ֹלהתמיִד‪ֹ ,‬לִדבוֱק במטרה ו‪ֹ ...‬לא ֹלהתייאש‪ .‬מיֹלאתי‬ ‫אחר ההוראות במִדויֱק‪ ,‬ואכן בתום חצי שעה ֱקיבֹלתי מענה‬ ‫ממוחשב‪ .‬אשרי‪ ,‬מימיי ֹלא ִדמיינתי בחֹלומותיי ההזויים‬ ‫ביותר‪ ,‬שאתרגש ֹלשמע מענה מנוכר שכזה‪ .‬ואז‪ -‬בשיא‬ ‫הִדרמטיות‪ -‬עת השמיעו באזני שתורי ֹליחס אנושי מתֱקרב‪,‬‬ ‫ֹלא עמִד הטֹלפון האֹלחוטי במעמסה הרגשית‪ ,‬וֱקרס‪ֹ .‬למה?‬ ‫ֹלמה? כֹל החיים הסוֹלֹלה סחבה יופי ימים שֹלמים ֹלֹלא‬ ‫טעינה‪ ,‬כשהטֹלפון זרוֱק מתחת ֹלאיזו מיטה‪ ,‬ועכשיו‪ -‬מת‪.‬‬ ‫ֹלניסיון כזה אפיֹלו גיסתי המנוסה ֹלא הכינה אותי‪.‬‬ ‫נאמנה ֹלרוח המפֱקִד אספתי את עצמי וחזרתי ֹלשגרת‬ ‫החיוג המתישה והמשמימה ממכשיר אחר תוך כִדי ֱקיצוץ‬ ‫בצֹל ֹלארוחת הצהריים‪ .‬כשנשמע שוב המענה הֱקוֹלי רעִדו‬ ‫יִדיי‪ ,‬ושפכתי ֹלסיר שֹליש בֱקבוֱק שמן‪ .‬הוצפתי שמחה‬ ‫והתאזרתי במרץ מחוִדש‪ ,‬ממתינה ֹלֱקִדם את פני הבאות‬ ‫וֹלסרב ֹלהצעה הנִדיבה ֹלהשאיר את המספר‪ ,‬ואכן ֹלא‬ ‫נכזבתי‪ ,‬וזו הגיעה וחזרה ונשנתה ושוֹלשה‪ ,‬כשבין ֹלבין‬ ‫מושמעת באזניי אותה הנעימה עשרות פעמים‪ ,‬כשחושבים‬ ‫עֹל זה הם יכֹלו ֹלהיות ממש רשעים‪ ,‬וֹלתֱקוע אותי עֹל הֱקו‬ ‫עם גֹלגֹל"ץ‪ .‬את רגעי ההתרגשות עת שמעתי מענה אנושי‬ ‫ֹלא אוכֹל ֹלשחזר‪ .‬אין מיֹלים שיכוֹלות ֹלתאר רגש כה עז‪,‬‬ ‫ומֹלבִד זאת‪ ,‬אני ֹלא ממש זוכרת מה אמרו ֹלי‪ ,‬זה נמשך‬ ‫כרבע ִדֱקה‪ ,‬בה נִדרשתי ֹלמסור מספר תעוִדת‪ -‬זהות‪,‬‬ ‫כתובת וטֹלפון‪ֹ ,‬להתראות‪ ,‬אה רגע רגע‪ ,‬אפשר ֹלֱקבֹל ברכה‬ ‫גם בשביֹל בעֹלי? גם הוא נראה ֹלי עשוֱק‪ .‬אפיֹלו ֹליֹלֹל ֱקצת‬ ‫עֹל משך ההמתנה ֹלא נתנה ֹלי‪ ,‬אבֹל מחשבה אֹלטרואיסטית‬ ‫עֹל כֹל הממתינים‪ -‬תוִדה עֹל הסבֹלנות‪ ,‬סֹליחה עֹל ההמתנה‪,‬‬ ‫הניאה אותי מֹלנסות ֹלהשחיֹל ֹלה ֱקטנה‪ .‬בסך הכֹל אני‬ ‫עומִדת ֹלהיות מיֹליונרית‪ ,‬אפשר ֹלהיות ֱקצת אִדיבה‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫תֱקשורת עוינת‬ ‫מיִדי שבוע נבֱקר‪ ,‬נעיר ונחשוף את הכוונה שמאחורי היִדיעה‪.‬‬

‫מחאה ֹלריֱק‬ ‫שרה ב"ֱק*‬

‫ֱקיץ‪ ,‬יוֹלי ‪ 2005‬בכפר מיימון‪ .‬שורות שורות שֹל‬ ‫אוהֹלים עם צעירים‪ ,‬משפחות ואפיֹלו מבוגרים‪.‬‬ ‫מרגישים שאי אפשר ֹלחגוג הֱקיץ ואי אפשר ֹלבֹלות כי‬ ‫צריך ֹלהֹלחם עֹל הצִדֱק‪.‬‬ ‫השוטרים‪ ,‬כמו שוורים רגע ֹלפני ההתפרצות ֹלזירה‪,‬‬ ‫מֱקיפים את האנשים שהגיעו מכֹל הארץ )"חרא‬ ‫עֹליהם‪ ,‬שישרפו"‪ ,‬ניסו שחם(‪ .‬את ההמונים שמנסים‬ ‫ֹלהגיע באוטובוסים מכֹל רחבי הארץ עוצרים כבר‬ ‫בִדרכם‪ ,‬במרכז‪ ,‬בצפון‪.‬‬ ‫הוויכוחים עֹל הטֱקטיֱקה הם שיחת היום‪ֱ ,‬קבוצות‬ ‫ֱקבוצות הם יושבים ומתִדיינים‪ .‬יש מי שחושב שרֱק‬ ‫באהבה ננצח‪ ,‬כמו ֹלמשֹל שרשרת אנושית שֹל ‪130‬‬ ‫אֹלף איש מגוש ֱקטיף ֹלירושֹלים‪ .‬יש מי שחושבים‬ ‫שרֱק אם נפרוץ ונֹלך ֹלשם בעצמנו‪ ,‬נראה שיש ֹלנו כוח‬ ‫)כפר מיימון( ואחרים מסתננים בֱקבוצות ֹלגוש ֱקטיף‪.‬‬ ‫יש מי שכותב שֹלטים‪ ,‬ממציא סֹלוגנים‪ ,‬מתראיין ‪ -‬ויש‬ ‫מי שהתייאש מהתֱקשורת‪.‬‬

‫מתֱקווה ֹלייאוש‬

‫‪ 11‬באוגוסט‪ .‬הפגנת ענֱק שֹל ‪ 250‬אֹלף איש בכיכר‬ ‫רבין בתֹל אביב‪ֹ ,‬לפי המארגנים‪ֹ .‬לפי המשטרה מִדובר‬ ‫ב‪ 200-‬אֹלף‪ .‬התחושה היא שֹל עוצמה שֹל ציבור‬ ‫שנֹלחם עֹל חייו‪ ,‬עֹל הבית הפיזי‪ ,‬עֹל הבית הרוחני‪.‬‬ ‫סרטים כתומים מתנופפים בכֹל מֱקום וגם חוֹלצות‬ ‫כתומות‪ .‬האם זאת מחאה שתצֹליח? שתצֹליח ֹלספר‬ ‫עֹל רמיסת זכויות הייסוִד שֹל מתיישבי חבֹל עזה? עֹל‬ ‫רמיסת ההֹליכים הִדמוֱקרטיים? עֹל מהֹלכים מִדיניים‬ ‫שנעשים בפזיזות מחרבת?‬ ‫היה אז סֹלוגן‪" :‬ההתנתֱקות תתפוצץ ֹלנו בפרצוף"‪.‬‬ ‫המהֹלך אמנם התפוצץ בפרצופה שֹל המִדינה בִדמות‬ ‫ירי רֱקטות ֹלשִדרות ועוטף עזה ומבצע עופרת יצוֱקה‬ ‫שבו נהרגו ‪ 13‬אזרחים וחייֹלים ישראֹלים ו‪1,200-‬‬ ‫אזרחים ומחבֹלים פֹלסטינים‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫עם זאת ההתנתֱקות התפוצצה גם בפני המפגינים‬ ‫שחשבו שֹלמחאה שֹלהם יש כוח‪ .‬הם טעו ‪.‬זו הייתה‬ ‫מחאה עם המון כוח‪ .‬כוח שהֹלך אֹל ריֱק‪ .‬התברר‬ ‫שכשממשֹלה רוצה ֹלעשות משהו‪ ,‬היא יכוֹלה ֹלעשות‬ ‫כמעט הכֹל‪.‬‬ ‫ֹלא "באהבה ננצח" וֹלא "שרון ִדיֱקטטור"‪ֹ .‬לא "חייֹל‪,‬‬ ‫שוטר‪ ,‬אני אוהב אותך" וֹלא "היכונו ֹלביאת הֱקסאם"‪.‬‬ ‫ִדבר ֹלא באמת משנה‪ .‬זה נגמר באֹלפי אנשים עֱקורים‬ ‫מביתם ממררים בבכי‪ ,‬שעִד היום‪ ,‬שש שנים אחרי‪,‬‬ ‫עִדיין אוספים את השברים‪ִ ,‬דחוֱקים ֹלֱקרן זווית שֹל‬ ‫התוִדעה הציבורית‪.‬‬ ‫איש כמעט ֹלא התעניין בגורֹלם אחרי הפינוי‪ .‬רבים‬ ‫אפיֹלו שמחו ֹלאיִדם או ֹלכֹל היותר ריחמו עֹל כֹלביהם‪.‬‬ ‫זה נגמר בחמאס השוֹלט בעזה‪ ,‬בחייֹל חטוף ובנוכחות‬ ‫שֹלוחות אֹל ֱקאעיִדה‪ ,‬מרחֱק ֱקיֹלומטרים ספורים‬ ‫מישובים ישראֹלים‪.‬‬

‫כשהתֱקשורת מאחוריך‪,‬‬ ‫הכֹל אחרת‬

‫אז ֹלמה ֹלהפגין? ֹלמה ֹלנסות ֹלשנות?‬ ‫יש מצבים שבהם אין ברירה‪" .‬אִדם חייב ֹלצעוֱק"‪.‬‬ ‫אימרה חסיִדית אומרת שאין "ֱקרעכצן" שאין ֹלו‬ ‫כתובת‪ ,‬אין זעֱקה שהוֹלכת ֹלאיבוִד‪ .‬כנראה שזה ֹלא‬ ‫תמיִד נכון‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם מאחוריך עומִדת התֱקשורת‬ ‫כוֹלה‪ ,‬כמו היום במחאת האוהֹלים‪ ,‬היא יכוֹלה ֹלהִדהִד‬ ‫את זעֱקתך פי שֹלוש‪ .‬ואז‪ ,‬אוֹלי‪ ,‬כבר אפשר ֹלהיות‬ ‫ֱקצת יותר אופטימיים‪.‬‬

‫*עיתונאית‪ ,‬במאית‪ ,‬מגישה‪ ,‬זמרת‪ ,‬אם ֹל – ‪ 5‬מכפר‬ ‫עציון‪ .‬בתו שֹל מאיר אינִדור‪.‬‬ ‫מֱקור‪ :‬אתר ‪mako‬‬


‫ֱקום והתהֹלך בארץ‬

‫‪.com‬מורשתהגֹליֹל‪www.‬‬

‫אֹל בורות המים ‪ -‬אֹל בריכת הֱקשתות ברמֹלה‬ ‫"מאהבתי הֹלכתי אֹל בורות המים‬ ‫בִדרכי מִדבר בארץ ֹלא זרועה"‬ ‫שרה נעמי שמר ומבטאת את‬ ‫הכמיהה שֹלנו ֹלמים שכן בעיית‬ ‫אספֱקת המים הייתה תמיִד בעיה‬ ‫אֱקוטית בארצנו היפה‪ .‬אשרי מי‬ ‫שישב עֹל מֱקורות נובעים והיה כעץ‬ ‫שתוֹל עֹל פֹלגי מים אשר פריו יתן בעתו‬ ‫ועֹלהו ֹלא יבוֹל‪) ...‬תהיֹלים‪ ,‬א‪ ,‬ג(‪,‬‬ ‫ֹלעומתו מי שֹלא ישב עֹל פֹלגי מים‬ ‫חפר בארות ומי שֹלרוע מזֹלו ֹלא ישב‬ ‫עֹל מי תהום חפר בור ואֹליה ניֱקז את‬ ‫מי הגשמים בעזרת אמות מים‪ .‬מכאן‬ ‫נוֹלִד הביטוי "אין הבור מתמֹלא‬ ‫מחוֹליתו"‬ ‫אמר ֹלו הֱקב"ה ֹלִדוִד‪ִ ,‬דוִד אין הבור‬ ‫מתמֹלא מחוֹלייתו אֹלא אם כן מושכים ֹלו‬ ‫אמה ממֱקום ֱקרוב )יֹלֱקוט שמעוני‬ ‫שמואֹל ב רמז ֱקמו(‪.‬‬ ‫בכִדי שהמים האגורים ֹלא יחֹלחֹלו מן‬ ‫הבור ֹלאִדמה חובה היה ֹלטוח את‬ ‫הבור וֹלסייִד את ִדפנותיו‪ .‬מכאן‬ ‫הביטוי "בור סיִד שאנו מאבִד טיפה"‬ ‫חמשה תֹלמיִדים היו ֹלרבן יוחנן בן זכאי ‪...‬‬ ‫הוא היה מונה שבחן רבי אֹליעזר בן‬ ‫הורֱקנוס בור סיִד שאינו מאבִד טפה‬ ‫)אבות‪ ,‬ב‪ ,‬ח(‬ ‫הבור חייב תחזוֱקה שוטפת‪ ,‬שכן‬ ‫הבורות היו נסתמים מִדרִדרת שֹל‬ ‫אבנים מעשי יִדי הטבע ומעשה יִדי‬ ‫אִדם‬ ‫וישֹלח אותם משה ‪ ...‬מפני שנתגִדֹל בארץ‬ ‫מִדין אמר אינו בִדין שאני מצר ֹלמי שעשה‬ ‫בי טובה‪ ,‬המשֹל אומר בור ששתית‬ ‫ממנו אֹל תזרוֱק בו אבן )במִדבר‬ ‫רבא כ"ה(‪.‬‬ ‫היו בורות פרטיים שנחפרו עֹל יִדי‬ ‫יחיִדים ובורות ענֱק ציבוריים שנחפרו‬ ‫עֹל יִדי שֹליטים‬ ‫ויבן עזיהו מגִדֹלים‪ ...‬ויחצב ברות רבים‪.‬‬ ‫)ִדה"ב כו (‬

‫שירן שבתאי – "מורשת הגֹליֹל"‬

‫או עֹל יִדי מועצת העיר והוו רכוש‬ ‫העיר‬ ‫המוכר את העיר מכר בתים בורות שיחין‬ ‫ומערות ‪) .....‬בבא בתרא‪ִ ,‬ד‪ ,‬ז (‬ ‫הסיור שֹלנו הפעם יביא אותנו אֹל‬ ‫הבור הציבורי המרשים ביותר בארץ‬ ‫האוגר מים עִד היום‪ ,‬בריכת הֱקשתות‬ ‫ברמֹלה‪.‬‬ ‫הבריכה נחפרה בשנת‬ ‫‪789‬‬ ‫החֹליף הארון א‪-‬‬ ‫בתֱקופתו שֹל‬ ‫רשיִד המוכר ֹלנו ִדווֱקא מאגִדות אֹלף‬ ‫ֹליֹלה ואכן כאשר נרִד במִדריגות אֹל‬ ‫המים נשים ֹלב ֹלכתובת משמאֹלינו‬ ‫בערבית שפירושה‪:‬‬ ‫"בשם אֹלֹלה הרחמן והרחום‪...‬זה מה‬ ‫שנעשה בפֱקוִדתו שֹל ִדינאר‪ ,‬סוכן‬ ‫אמיר המאמינים יאריך אֹלֹלה את‬ ‫שֹלטונו‪ .‬המֹלאכה נעשתה ביִדי עבִד‬ ‫א‪ ...‬בִד'ו אֹל חג'ה ‪"172‬‬ ‫הבריכה מרשימה בגוִדֹלה שטחה‬ ‫כחצי ִדונם‪ ,‬וגובה תֱקרתה כ‪-‬תשעה‬ ‫מטרים‪ .‬עומֱקה מגיע ֹלמטר בוִדִד‬ ‫ונפחה הוא כ‪ 5700-‬ממ"ֱק‪ ,‬בתיֱקרתה‬ ‫פתחים ששימשו ֹלהורִדת ִדֹליי מים‬

‫ֹלשאיבה‪ .‬הגג נתמך עֹל יִדי שֹלושה‬ ‫טורי עמוִדים‪ .‬בכֹל טור חמישה‬ ‫עמוִדים‪ ,‬ובין כֹל זוג עמוִדים‬ ‫תומכת‪.‬מפתיע‬ ‫ֱקשת‬ ‫ישנה‬ ‫שהבריכה נשתמרה עֹל אף רעיִדות‬ ‫האִדמה הרבות שהחריבו את רמֹלה‪.‬‬ ‫כיום אוגרת הבריכה מי הגשמים‪ ,‬אך‬ ‫בעבר ניזונה ממי מעיינות‬ ‫מסביבות תֹל גזר שהובאו אֹליה‬ ‫באמצעות אמת מים‪ .‬האמה נתגֹלתה‬ ‫במהֹלך סֹליֹלת כביש ‪.6‬‬ ‫בסצנה‬ ‫הופיעה‬ ‫הבריכה‬ ‫מהסרט" חסמבה ונערי ההפֱקר"‬ ‫מומֹלצת ֹלביֱקור שֹל כֹל המשפחה עם‬ ‫היֹלִדים שיאהבו את השיט בסירות‬ ‫בתוך המאגר‪.‬‬ ‫איך מגיעים?‬ ‫מרכז רמֹלה‪ ,‬פינת ההגנה ‪-‬‬ ‫טרומפֹלִדור‬ ‫שעות פתיחה‪:‬‬ ‫א‪-‬ה ‪08.00-14.30‬‬ ‫ימי ו' ‪08.00-14.00‬‬ ‫עֹלות כניסה‪ֹ ₪ 8 :‬לאִדם‬ ‫ניתן ֹלהזמין סיור ברמֹלה בִדגש יהִדות‬ ‫אצֹל שירן שבתאי ‪0523246827‬‬

‫‪25‬‬


‫שותי‬ ‫ח‬

‫התית‬ ‫היה ויעין‪,‬‬ ‫העיתון‬ ‫ית באזור ממונאים‪,‬‬ ‫והחר ספר‪ ,‬חש מונים‬ ‫רית‬ ‫ט‬ ‫ בים‪ ,‬גוש האזור‬ ‫שע‬ ‫שובי‬ ‫ושאר י סום‪:‬‬ ‫פר ‪050-40‬‬ ‫‪01611‬‬

‫שותי‬ ‫ח‬

‫אזור מויעין פואר‬ ‫יונתן אחור‬ ‫ספירה‬ ‫ה‬ ‫‬

‫‬

‫ ‬

‫‬

‫גיש ב‬

‫נתניהו ה‬

‫ייצוגית‪:‬‬ ‫תביעה יעין עיית‬ ‫מו‬ ‫תושבי נג חברת‬ ‫רית ספר"‬ ‫" ‬ ‫‪10‬‬

‫בוע החס‬ ‫ש אופנת‬ ‫ב‬ ‫מויעין‬

‫הכספי‬ ‫הו"ח החשה‬ ‫ רן‬ ‫ש ה ישרא‬ ‫עמו ‪6‬‬

‫עמו ‪12‬‬

‫עמו ‪16‬‬

‫עמו‬

‫  ‬

‫‬

‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‪" $‬‬ ‫ "‪ " $$‬‬ ‫‪ $ "$ $$ $ "  $‬‬ ‫ "‬ ‫"!‬ ‫ ‪ $$‬‬ ‫‪$ $ #‬‬ ‫‬ ‫"‬ ‫‬ ‫‪$‬‬ ‫‪" $ $$ "#$ 16‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ $ " $‬‬ ‫ ‬ ‫"‬ ‫‪" $# $ 19‬‬ ‫‪ 8‬‬

‫Ÿ‪nµ¯°ª°‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫י‬ ‫מ פ‬ ‫יטעוני?‬ ‫ב‬ ‫עיי שמא‬ ‫פ תכו את‬ ‫ח‬ ‫העירוב‬

‫עמו ‪12‬‬

‫עמו ‪2‬‬

‫במעות‪:‬‬ ‫כריז‬ ‫סער ה את אשר‬ ‫זכור ך עמ ‬ ‫עשה‬ ‫עמו ‪16‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫בר ‬ ‫מ פיא‬ ‫בש ט‬ ‫עמו ‪4‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‬

‫ור מויעין‬

‫אז‬

‫ ‬ ‫‬

‫ ‬ ‫‬

‫‬

‫ ‬

‫‬

‫ ‬ ‫ !‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪50,0‬‬ ‫‪00‬‬

‫יים בשנה‬ ‫בתי חו‬ ‫מעצרים‬

‫‬

‫‬

‫כיום‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ר הריב הבית‬ ‫אפש ח בהר‬ ‫בן פס ‬ ‫ ‬ ‫ר‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‬

‫ימין‪:‬‬ ‫כים‪ ,‬ארגונישרא‬ ‫בונות י‬ ‫ח"‬ ‫שרים‪ ,‬ת רי‬ ‫שומרון‬ ‫החי א הוה ו‬ ‫ע י‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫יכו‬

‫את ה‬

‫א מח‬

‫מארי‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫סערה‬ ‫בית א ‪-‬‬ ‫ב השין?‬ ‫מי‬

‫‬

‫אז‬

‫אז‬

‫‬

‫א תצ‬

‫ור מויעין‬

‫ ‬ ‫‬

‫‬ ‫‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫‬

‫אז‬

‫‬

‫אובמה‪.‬‬ ‫רשמית ‬ ‫שת חנינה‬ ‫עמו ‪8‬‬

‫מויעין‬ ‫ריית‬ ‫בעי מיניות‬ ‫אין סכון במים‬ ‫חי‬

‫‬

‫ור מויעין‬

‫ ‬ ‫‬

‫ ‬ ‫‬

‫‬ ‫‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ור מויעין‬

‫ור מויעין‬ ‫אז‬ ‫אייון(‬ ‫אמן )נוף נוער‬ ‫ ‬ ‫עומי‬ ‫‬ ‫שומי תנ"ך ה‬ ‫חתן ה‬

‫ ‬ ‫‬

‫ ‬

‫התית‬ ‫היה ויעין‪,‬‬ ‫העיתון‬ ‫ית באזור ממונאים‪,‬‬ ‫והחר ספר‪ ,‬חש מונים‬ ‫רית‬ ‫ט‬ ‫ בים‪ ,‬גוש האזור‬ ‫שע‬ ‫שובי‬ ‫ושאר י סום‪:‬‬ ‫פר ‪050-40‬‬ ‫‪01611‬‬

‫שותי‬ ‫ח‬

‫התית‬ ‫היה ויעין‪,‬‬ ‫העיתון‬ ‫ית באזור ממונאים‪,‬‬ ‫והחר ספר‪ ,‬חש מונים‬ ‫רית‬ ‫ט‬ ‫ בים‪ ,‬גוש האזור‬ ‫שע‬ ‫שובי‬ ‫ושאר י סום‪:‬‬ ‫פר ‪050-40‬‬ ‫‪01611‬‬

‫שותי‬ ‫ח‬

‫התית‬ ‫היה ויעין‪,‬‬ ‫העיתון‬ ‫ית באזור ממונאים‪,‬‬ ‫והחר ספר‪ ,‬חש מונים‬ ‫רית‬ ‫ט‬ ‫ בים‪ ,‬גוש האזור‬ ‫שע‬ ‫שובי‬ ‫ושאר י סום‪:‬‬ ‫פר ‪050-40‬‬ ‫‪01611‬‬

‫שותי‬ ‫ח‬

‫התית‬ ‫היה ויעין‪,‬‬ ‫העיתון‬ ‫ית באזור ממונאים‪,‬‬ ‫והחר ספר‪ ,‬חש מונים‬ ‫רית‬ ‫ט‬ ‫ בים‪ ,‬גוש האזור‬ ‫שע‬ ‫שובי‬ ‫ושאר י סום‪:‬‬ ‫פר ‪050-40‬‬ ‫‪01611‬‬

‫שותי‬ ‫ח‬

‫התית‬ ‫היה ויעין‪,‬‬ ‫העיתון‬ ‫ית באזור ממונאים‪,‬‬ ‫והחר ספר‪ ,‬חש מונים‬ ‫רית‬ ‫ט‬ ‫ בים‪ ,‬גוש האזור‬ ‫שע‬ ‫שובי‬ ‫ושאר י סום‪:‬‬ ‫פר ‪050-40‬‬ ‫‪01611‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‬ ‫‬

‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫     ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪     14‬‬ ‫‪  20‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 6‬‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪ 2‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫    ‬ ‫‬ ‫‪14‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪16‬‬ ‫‬ ‫‪4‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪     24‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 4‬‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪26‬‬

‫ž¨´¡‪|§£²£¡¨§£¥´Ÿ¡j¤®²Ÿ¬›§£®³Ÿª§£²‬‬

‫¨¡®‪|²´Ÿ£››Ÿ¢žŒ¦£Œž´š§£³‬‬

‫ž¦‪´Ÿ¡Ÿ±‬‬

‫«®‪|¯¡Ÿ¦±ª›ž|¤£¦¬§£³±¨§£±‬‬

‫ž‬

‫žš§š´ž‪|§«²®¦š¦¤¨°¬¦´Ÿ³²ž¦¦Ÿ¥£‬‬ ‫›¬Ÿ¦§ž¬«‪k¤¨°¬´šœ´¨¦›££¡ž´š§Ÿ£ž¦³§£±‬‬ ‫¦‪´Ÿ¡Ÿ±¦ž§¬²³±ž¦¬²Ÿ¨³¦ §£¬°›¨›§£ª¥²°ž´š¬££‬‬ ‫¦‪ž¡¦°žŸ´Ÿ›£°£i´Ÿª£¨š¦³´£¨´´²£°£¦ ´Ÿª±¦Ÿ¢£¦¡£³¥jžªŸ¨´›¤´Ÿš²Ÿ¨³‬‬

‫חדשודתי הוא עיתון אזורי המגיע לקהל יעד של כ‪ 100,000-‬קוראים במודיעין‪ ,‬גבעת זאב‪,‬‬ ‫קרית ספר ‪ -‬מודיעין עילית‪ ,‬שוהם ועוד ‪ 20‬ישובים באזור מערב בנימין )חשמונאים וגוש‬ ‫טלמונים(‪ ,‬בית אריה – עופרים וחבל מודיעין )שעלבים‪ ,‬נוף האיילון‪ ,‬גמזו ועוד(‪.‬‬ ‫חדשודתי מופץ שבועית לקהל הדתי‪ ,‬החרדי והמסורתי‪.‬‬ ‫חדשודתי הוא עיתון בעל תוכן ייחודי ומעניין המרתק אליו מידי שבוע את קהל הקוראים‪.‬‬ ‫קוראי חדשודתי הם קהל חם‪ ,‬תוסס‪ ,‬בעלי משפחות ברוכות ילדים‪ ,‬עם בית ורכב בבעלותם‪.‬‬ ‫חדשודתי ימתג את עסקך ויהפוך אותו לשם השגור על לשון קוראינו הנהדרים‪.‬‬

‫מבצע קיץ‪ :‬חבילות מיתוג ל‪ 6 -‬חודשים‬ ‫עסק חדש ‪₪ 4,900 -‬‬ ‫) ‪ 5‬מודעות ‪ 1/2‬עמוד‪,‬‬ ‫‪ 20‬מודעות ‪ 1/4‬עמוד(‬

‫עסק מבוסס ‪₪ 9,800 -‬‬ ‫)‪ 5‬מודעות עמוד שלם‪,‬‬ ‫‪ 20‬מודעות ‪ 1/2‬עמוד(‬

‫¨‪mrmjqmmnsnn©ž¥©Ÿ£°w´Ÿ²£¥¨¦žª‬‬

‫‪mailwchjmodp@matehkorg‬‬


‫הסעיף‬

‫נתוני‬ ‫שֹלום עכשיו‬

‫מֹלבִד זאת‪ ,‬התפרסמו נתונים‬ ‫מעוותים ביחס ֹלנֱקוִדות הבאות‪:‬‬ ‫אזורי עִדיפות‪ :‬ביש"ע אין הטבות שֹל‬ ‫אזורי עִדיפות ֹלאומית מֹלבִד עיִדוִד‬ ‫תעשייה‪ .‬אזורי תעשייה אֹלו מסייעים‬ ‫באופן משמעותי ֹלערביי יו"ש‪ ,‬כפי‬ ‫שפרסמנו בעבר‪.‬‬ ‫הסעות תֹלמיִדים‪ :‬מִדובר בִדרישה שֹל‬ ‫המִדינה בכִדי ֹלחסוך בתֱקציבי‬ ‫הביטחון‪ .‬הֱקצאות אֹלו אינן שונות‬ ‫מהמֱקובֹל באזורי העימות בגבוֹל‬ ‫הצפון ובעוטף עזה‪.‬‬ ‫פיתוח תשתיות‪ :‬מזה יותר מעשור‬ ‫מִדינת ישראֹל אינה משֱקיעה תֱקציבי‬ ‫פיתוח ביהוִדה ושומרון‪ .‬רבים‬ ‫מהכספים המושֱקעים באזור נועִדו‬ ‫ֹלשרת את הצרכים האֹלמנטאריים שֹל‬

‫כמה‬ ‫מגיע‬ ‫ֹלמנתחֹלים‬

‫התושבים‪ ,‬כבכֹל מֱקום אחר בארץ‪.‬‬ ‫"הסעיפים הנסתרים"‪ :‬רשימת‬ ‫הסעיפים בהם מוסוות כביכוֹל עוִד‬ ‫כספים‬ ‫שֹל‬ ‫עתֱק‬ ‫העברות‬ ‫ֹלהתנחֹלויות אינה אֹלא הונאה גֹלויה‪.‬‬ ‫רוב רובם שֹל כספים אֹלו אינו מגיע‬ ‫ֹלתושבי יו"ש אֹלא ֹלכֹלֹל אזרחי‬ ‫המִדינה‪.‬‬ ‫מניתוח זה עוֹלה כי בארגון שֹלום‬ ‫עכשיו מבֱקשים ֹלהפריז בעֹלויות‬ ‫ההתנחֹלויות בכֹל מחיר‪ .‬ארגון זה‬ ‫משתמש בתחשיביו בהגִדרה רחבה‬ ‫ביותר שֹל המושג התנחֹלויות‪,‬‬ ‫העוברת הרבה מעבר ֹלֱקונסנזוס‪.‬‬ ‫מכיוון שבשיח הציבורי מֱקובֹלת‬ ‫הגִדרה שונה ֹלחֹלוטין שֹל 'התנחֹלות'‪,‬‬ ‫נוצר מצג שווא ֹלפיו יישובי יו"ש‬

‫הסבר‬

‫נהנים מתֱקציבי עתֱק שֹלא כִדין‪ .‬בעוִד‬ ‫שֹלמעשה‪ ,‬חֹלֱק ניכר מהסכום מושֱקע‬ ‫בירושֹלים רבתי‪ ,‬אשר מעמִדה מצוי‬ ‫בֹליבו שֹל הֱקונסנזוס הֹלאומי‪.‬‬ ‫עוִד עוֹלה כי מרבית הכספים‬ ‫המושֱקעים ביהוִדה ושומרון נועִדו‬ ‫ֹלספֱק את צרכי החיים הנורמאֹליים‬ ‫שֹל תושבי האזור‪ ,‬הזכאים ֹלכך ככֹל‬ ‫אזרח אחר‪ .‬תושבי יו"ש נמצאים‬ ‫בראש רשימת התורמים ֹלמִדינה‬ ‫בביטחון‪ ,‬ביזמות‪ ,‬במִדע ובתחומים‬ ‫רבים אחרים‪ .‬הצגת זכויותיהם‬ ‫או‬ ‫כפריביֹלגיה‬ ‫האזרחיות‬ ‫כהשתֹלטות עֹל תֱקציבים הנה‬ ‫מניפוֹלציה גסה‪ ,‬המזכירה כתיבה‬ ‫עיתונאית מתֱקופות חשוכות‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫מועצת יש"ע‪ :‬כמה באמת עוֹלות ההתנחֹלויות?‬ ‫שני מיֹליארִד? ואוֹלי פחות ממאה מיֹליון?‬

‫בימים האחרונים מושמעת בשיח‬ ‫הציבורי הטענה כי ההתנחֹלויות‬ ‫מהוות מֱקור ֹלבזבוז כספי המִדינה‪,‬‬ ‫וכי יש ֹלראות בתֱקציבים המופנים‬ ‫אֹליהן את הגורם האשם במצוֱקתם‬ ‫החברתית שֹל אזרחי ישראֹל‪.‬‬ ‫טענה זו מבוססת עֹל ממצאי ִדו"ח‬

‫הסעיף‬

‫‪22‬‬

‫שֹל ארגון השמאֹל שֹלום עכשיו‪,‬‬ ‫הֱקובע כי מתוך תֱקציב ‪ 2011‬ניתן‬ ‫ֹלזהות שני מיֹליארִד שֱקֹלים‬ ‫המופנים ֹלהתנחֹלויות‪.‬‬ ‫אוֹלם‪ ,‬בחינה ביֱקורתית שֹל הִדו"ח‬ ‫מִדובר‬ ‫ֹלמעשה‬ ‫כי‬ ‫מגֹלה‬ ‫במניפוֹלציה גסה‪ ,‬אשר נועִדה‬

‫נתוני‬ ‫שֹלום עכשיו‬

‫כמה‬ ‫מגיע‬ ‫ֹלמנתחֹלים‬

‫ֹלהכפיש מאות אֹלפי ישראֹלים‬ ‫תושבי האזור‪ ,‬ובכך ֹלשרת את‬ ‫השאיפות הפוֹליטיות שֹל הארגון‪.‬‬ ‫מחֹלֱקת המחֱקר שֹל מועצת יש"ע‬ ‫ערכה בִדיֱקה ביֱקורתית שֹל הִדו"ח‪,‬‬ ‫אשר תוצאותיה מתפרסמות כאן‪:‬‬

‫הסבר‬


‫תפילין‪ ,‬ספרי תורה‪ ,‬מזוזות‪ ,‬מגילות‪ ,‬קלף‪ ,‬שרטוט‬

‫‪¸¡ª£¢§¬§¸£ £°‬‬ ‫‪¸£§ £°n¸£ £°‬‬ ‫‪¶©£¯žªª¸£§ £°‬‬ ‫‪«§¡¥£§¬«§¬¥ª‬‬ ‫‪¸£ª¥£¸£§®¬¥ªn«§¬¥ª‬‬ ‫‪«§¥£´§²‬‬ ‫¯§‪¸£§¶ ‬‬ ‫‪¸£¡§ª ‬‬ ‫‪c·¡¥‬‬ ‫¸¬‪¢¬¥¢§¸· ª°¢®£‬‬ ‫‪ª‬‬ ‫‪·d²£¯§®£¸§° ©°ª£¶¢§ž £°‬‬

‫לוי תשמישי קדושה‬

‫‪¸£©§ž¢‬‬ ‫·‪«£§¢ª‬‬ ‫‪ª·«°¦¢‬‬ ‫‪«°²‬‬

‫יצור תפילין מהודרות‬

‫מכירת קלף ושירטוט‬ ‫קלף ‪₪ 200 - 56‬‬ ‫קלף ‪₪ 180 - 48/50‬‬ ‫מזוזות ‪₪ 6 - 10‬‬ ‫מזוזות ‪₪ 10 - 12‬‬ ‫מודיעין עלית רח' משך חכמה ‪24‬‬

‫טלפון ‪ 050-4103056‬שמעיה‪ 050-4180360 ,‬נטע‬ ‫תפילין‪ ,‬ספרי תורה‪ ,‬מזוזות‪ ,‬מגילות‪ ,‬קלף‪ ,‬שרטוט‬

‫לקראת מתן תורה‬

‫מבחר ספרי תורה החל מ‪₪ 65,000-‬‬

‫‪|·¡£µ¸Ÿ·¡£Ÿ©ª‬‬ ‫¯‪n¥£ª¬ ¡n¯°Ÿ¶žn«§ª £µn«§¦ª‬‬ ‫¶‪¡Ÿ©£j¶°ªž k¢·£¶µª ‬‬

‫‪057-3188688‬‬

‫‪1534‬‬

‫‪avishay.m.r@walla.com‬‬ ‫‪-‬‬

‫·¡§‪¶²¯¸§¶µs¡¬¥‬‬

‫·‪y|rrosu|rri£«£§z|rrotu|rr¢ož|¢¥§¸²¸£°‬‬ ‫¦‪rzo{tzwyvs|¯µ²rwtoyxt{ryrnrzo{yvrwwz|ª‬‬

‫ל“¨¦¡“‪§˜¡“•š§U¦Z’–f‬‬

‫‪–U¨khcaccc‬‬


‫החומר(‪ .‬כמו כן יש ִדרישה ֹלהֱקמת‬ ‫מפעֹלי ֱקצה ֹלזכוכית‪ֹ ,‬לפסטיֱק‪,‬‬ ‫ֹלמתכות ועוִד מוצרים שברצוננו‬ ‫ֹלמחזר במֱקום ֹלהטמין‪.‬‬ ‫נֱקווה שהמיזם יצֹליח‪ ,‬ו‪31-‬‬

‫היישובים המשמשים כ"חֹלוצים"‬ ‫בהפרִדת פסוֹלת ֹלשני זרמים‪ ,‬יוביֹלו‬ ‫את שאר ‪ 214‬רשויות ֹלשֹלב הבא‬ ‫במהפכה הסביבתית!‬

‫ביֱקרתי בחוִדש האחרון ברשויות שונות וציֹלמתי מוֱקִדי מחזור מעניינים‪:‬‬

‫ֱקריית אונו‪:‬‬

‫מרכז המחזור בֱקריית אונו מכיֹל מיכֹלי איסוף ֹלסוֹלֹלות‪ִ ,‬דיסֱקים‪ ,‬נייר‪,‬‬ ‫בגִדים ופסוֹלת מעורבת וכן בֱקבוֱקי זכוכית )במיכֹלי ‪ֹ 1100‬ליטרים‬ ‫סגורים כִדי ֹלמנוע נזיֹלת נוזֹלים המושכים חרֱקים(אני מניח שבעתיִד‬ ‫יתווסף גם מיכֹל ֹלאיסוף פסוֹלת רטובה‬

‫עמיאִד ֹלפיִדות "אבי שיטת ההפרִדה במֱקור" בארץ‬ ‫במתֱקן הֱקומפוסטציה בֱקיבוץ עין הכרמֹל‬

‫וחינוך )הוֹלכים בית‪-‬בית כִדי‬ ‫ֹלהסביר מה עושים ואף מחֹלֱקים ֹלכֹל‬ ‫בית "פח שיש" ֹלשימוש המשפחה‬ ‫ֹלאיסוף פסוֹלת אורגנית!( ועוִד‪.‬‬ ‫‪ 31‬היישובים שזכו החוִדש ֹלהיות בין‬ ‫היישובים שזכו ֹלמימון המשרִד‬ ‫ֹלהגנת הסביבה הם‪ :‬יֱקנעם עיֹלית‪,‬‬ ‫מגִדֹל העמֱק‪ִ ,‬דימונה‪ ,‬באר שבע‪,‬‬ ‫אשֱקֹלון‪ ,‬אופֱקים‪ֱ ,‬קריית ביאֹליֱק‪,‬‬ ‫כפר סבא‪ ,‬זיכרון יעֱקב‪ ,‬ראש פינה‪,‬‬ ‫מועצה אזורית גוש עציון‪ ,‬מועצה‬ ‫אזורית מגיִדו‪ ,‬מועצה מֱקומית‬ ‫משגב‪ ,‬מוִדיעין‪ ,‬מועצה אזורית עמֱק‬ ‫חפר‪ֱ ,‬קריית אונו‪ ,‬מועצה אזורית‬ ‫גֹלבוע‪ ,‬מועצה אזורית רמת הנגב‪,‬‬ ‫מועצה אזורית מטה אשר‪ ,‬הוִד‬ ‫השרון‪ ,‬עפוֹלה‪ ,‬אשִדוִד‪ ,‬רמת השרון‪,‬‬ ‫מועצה אזורית ברנר‪ ,‬שוהם‪ ,‬ראש‬ ‫העין‪ ,‬נס ציונה‪ ,‬מועצה אזורית גוֹלן‪,‬‬ ‫מועצה אזורית שִדות נגב‪ ,‬חִדרה‪,‬‬ ‫ורמֹלה‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬הגישו כ‪ 25-‬יזמים ֹלמשרִד‬ ‫ֹלהגנת הסביבה בֱקשות ֹלמימון‬ ‫)חֹלֱקי( ֹלהֱקמת תחנות ֱקצה ֹלעשיית‬ ‫ֱקומפוסט בפריסה ארצית כִדי‬ ‫ֹלֱקֹלוט את מאות אֹלפי הטונות שֹל‬ ‫פסוֹלת אורגנית שיווצרו מִדי שנה‪,‬‬ ‫וֹלהופכם ֹלֱקומפוסט או ֹלאנרגיה‬ ‫)עֹל יִדי שחרור גז מתן או שריפת‬

‫‪20‬‬

‫גבעתיים‪:‬‬

‫מיכֹל מֱקורי ֹלאיסוף עיתונים בגבעתיים!‬


c·¡¥ ¸£§¶©c·¡¥ ¸£§¡²£¦¶£ž £µ¯§£ ¡ŸªŸh

s{{

¸£¶ž£²¬¸£§¶²¯­££ ¬ «§°§¸²¬«§¶§¥¬Ÿ


‫קיעים‬

‫למש‬ ‫ח‘ דיור להשכרה‬ ‫חשמונאים ‪ 3 +‬י‬ ‫‪ 2‬וילות ב‬ ‫נות בלתי חוזרת‬ ‫בהזדמ‬ ‫לקנית וילה אחת‬ ‫אפשרות‬ ‫‪052-7667343‬‬ ‫‪------‬‬

‫‪-----------‬‬‫‪-----‬‬

‫שכרה‬

‫לה‬ ‫עיר בחשמונאים‬ ‫יור חדשה לזוג צ‬ ‫יח‘ ד‬ ‫מחיר מציאה!‬ ‫‪052-7667343‬‬

‫¯¸‪Ç¿¸²´±‬‬

‫¸´‪»¯Çȸ°¼¸¸¿°Ç³¶ÃȽ´¾¸¯´È¸¿¸ÅÁ‬‬

‫«‬

‫¬‪¥‬‬

‫‪¸Åǯ³²Æ´½³‬‬ ‫‪É´¸¿Ã³»¸É´°²¿É³‬‬ ‫»½´½¶¸¼½´½»‪¼¸Å‬‬ ‫‪³Ç´É¸»´²±¸²¸»Á‬‬

‫¶ « ¨ ‪¡ ¨ ® ¶œ ¨ ³‬‬

‫¨¨œ¶‪© ¡¨ µ‬‬

‫‪Ä´Á¸¸³¸½´¶É‬‬

‫¸‪ɸ¸¶¿³ ¸º´¿¸¶Ä´Á¸¸ ¸É¶ÃȽ´¸±´µ¸È¸¯Ä´Á‬‬ ‫‪¸¿¸¸¿¸Á°¸Éº»³Á´¸À ¼¸º´ÀºÀ°´È¸¸´Ǵȸ± ¼¸Ç´³‬‬ ‫‪ɸ°¸Áȸɺ»³Ä´Á¸¸ »¯Çȸ°¼¸¸¿°Ç¾¸²¸É°‬‬ ‫‪·ÃȽ³ÉÆ´¶³¯Ç´³³‬‬ ‫‪¯·¸»È±Ç°¿¸¸ÈöDZ³É´¯¸È¿°‬‬

‫½´½¶¸¼‪»µ´½¼´»ÈÉ°ɸÅǯ³À¸Çð‬‬ ‫¯‪¼´»Èɯ»»¼¸¶½É½É»°Æ»É´ÇÈÃ‬‬ ‫‪WWW.YNR.ORG.IL‬‬

‫‪1-700-5000-65‬‬


����

����������� ��������� �����������������

������������

���������� �����������������������������������������


‫רפורמת "עוז ֹלתמורה"‪ .‬במסגרת זו‬ ‫יחוֹל שינוי במבנה שבוע העבוִדה עֹל‬ ‫יִדי מתן תוספת שעות ֹלשהיית מורים‬ ‫בבי"ס ֹלצורך בִדיֱקת מבחנים וִדיאֹלוג‬ ‫אישי עם התֹלמיִד‪.‬‬ ‫במסגרת הרפורמה יצומצם מספר‬ ‫התֹלמיִדים בכיתה ויושֱקע זמן איכות‬ ‫בכֹל תֹלמיִד ֹלצמצום פערים ושיפור‬ ‫ההישגים‪ .‬בבית הספר יבוצעו שינויים‬ ‫מבניים ֹלהתאמה ֹלצורכי התכנית‬ ‫ויוכשרו פינות עבוִדה ֹלסגֹלי ההוראה‬ ‫וֹלתֹלמיִדים‪.‬‬ ‫המורים יעברו השתֹלמויות ותעשה‬ ‫פעיֹלות ֹלחיזוֱק הגאווה המֱקצועית‬ ‫וֹלמתן שכר הוגן יותר ֹלמורים‪ .‬את‬ ‫התכנית יֹלווה מטמיע מטעם משרִד‬ ‫החינוך‪.‬‬

‫תכנית "עיר ֹלֹלא‬ ‫אֹלימות"‬

‫בשנת הֹלימוִדים הֱקרובה תפעֹל‬ ‫הרכזת היישובית שֹל "עיר ֹלֹלא‬ ‫אֹלימות" והרשות ֹלמֹלחמה בסמים‬ ‫ואֹלכוהוֹל‪ ,‬שנֱקֹלטה ֹלאחרונה‪ ,‬ביישום‬ ‫מגוון תכניות במערכת החינוך‬ ‫היישובית‪ .‬במסגרת זו יימשך פרויֱקט‬ ‫מנחי מנחים ֹלהִדרכת הצוות החינוכי‬ ‫בבתיה"ס העֹל יסוִדיים ֹלהֱקניית כֹלים‬

‫ֹלחיזוֱק הסמכות החינוכית‪ .‬בבתי‬

‫‪16‬‬

‫הספר היסוִדיים תימשך תוכנית‬ ‫"איֹלנות גבוהים" – ֹלחיזוֱק הסמכות‬ ‫ההורית ומִדריכי מוגנות ישובצו‬ ‫ויפעֹלו בבתיה"ס העֹל יסוִדיים‪ֹ ,‬למתן‬ ‫אוזן ֱקשבת ֹלתֹלמיִדים ומתן טיפוֹל‬ ‫בזמן אמת בתופעות ונִדֹליזם ואֹלימות‬ ‫בתוך בתי הספר‪.‬‬ ‫השנה תתוגבר תכנית מתנִדבים‬ ‫בחינוך‪ ,‬שֹל מנהֹל חברה ונוער‪ֹ ,‬לגיוס‬ ‫שיבוץ וֹליווי שֹל מתנִדבים מבוגרים‬ ‫במערכת החינוך‪.‬‬

‫רווחה וֱקהיֹלה‬

‫השנה תתחיֹל כבר במעונות היום‬ ‫תכנית "תאנים"‪ֹ ,‬לאיתור מוֱקִדם‬ ‫וטיפוֹל ביֹלִדים בגיֹל הרך‪ .‬בנוסף‪,‬‬ ‫תפעֹל ביישוב "סיירת סטוִדנטים"‪,‬‬ ‫בוגרי יחיִדות ֱקרביות‪ ,‬שיחנכו בני‬ ‫נוער בסיכון )תכנית "יִדיִדים"(‪.‬‬ ‫מרכז "יחִד"‪ ,‬המעניֱק מסגרת בשעות‬ ‫אחר הצריים ֹליֹלִדים ובעֹלי נוער בעֹלי‬ ‫צרכים מיוחִדים‪ ,‬יוסיף ֹלפעוֹל במתן‬ ‫פעיֹלויות המתמֱקִדות בכישורי‪-‬חיים‪,‬‬ ‫מוטוריֱקה עִדינה וגסה ומיומנויות‬ ‫חברתיות תוך שיֹלוב היֹלִדים ובני‬ ‫הנוער בֱקהיֹלה‪ .‬בפעיֹלות משוֹלבים‬ ‫מתנִדבים‪.‬‬

‫תכניות תֱקשוב‬ ‫יישוביות‬

‫תוכנית "מחשב ֹלכֹל מורה" תורחב גם‬ ‫ֹלמורי התיכון‪ ,‬שיֱקבֹלו כ‪100-‬‬ ‫מחשבים נייִדים‪ .‬במהֹלך השנה‬ ‫תתֱקיים השתֹלמות מוסִדית ֹלסגֹל‬ ‫החינוכי בנושא זה ובתי"הס היסוִדיים‬ ‫יצטרפו ֹלתכנית התֱקשוב הֹלאומית‪.‬‬ ‫פורטֹל החינוך היישובי יוטמע בכֹל‬ ‫בתי הספר ותושֹלם עבוִדת התשתית‬ ‫וההצטייִדות בבתי הספר עֹל יִדי‬ ‫התֱקנת ‪ 74‬מערכות הֱקרנה‪ 43 ,‬צגים‬ ‫וֹלמעֹלה מ‪ 30-‬מחשבים נייִדים‬ ‫ונייחים‪.‬‬ ‫המועצה תמשיך ֹלתמוך בשיעורי‬ ‫מחשב בכיתות ב'‪-‬ו'‪.‬‬

‫תכניות פִדגוגיות‬

‫השנה תתחיֹל בשוהם תכנית חִדשנית‬ ‫שֹל "נס טכנוֹלוגיות" ֹלפיתוח מנהיגות‬ ‫ומרכז‬ ‫מִדעית ֹלתֹלמיִדי ט'–י'‬ ‫הֹלמיִדה ותגבור והכנת שיעורי בית‬ ‫יפעֹל במתכונת חִדשה בחטיבת יהֹלום‪.‬‬ ‫בתשע"ב יימשכו תכנית נערים‬ ‫מֹלמִדים יֹלִדים מתמטיֱקה )חצ"ב(‬ ‫והתכנית ֹלפיצוֹל כיתות באנגֹלית‬ ‫ומתמטיֱקה בשכבות עמוסות‪.‬‬ ‫כמו כן יימשכו השנה תכניות ֹלחינוך‬ ‫ערכי בתחום האזרחות הפעיֹלה‬ ‫ושמירה עֹל ערכי סביבה ותכנית בית‬ ‫ספר מנגן שתורחב ֹלכֹל בתי הספר‬ ‫היסוִדיים‪.‬‬ ‫בגני היֹלִדים תפותח תכנית חִדשה‬ ‫בנושא אורח חיים בריא ויוכנסו גני‬ ‫יֹלִדים ֹלתהֹליך "גן ירוֱק"‪ 8 .‬גנים יפעֹלו‬ ‫במתכונת ייחוִדית‪ :‬גן תנועתי‪ ,‬גן‬ ‫אמנות‪ ,‬גן מוסיֱקֹלי‪ ,‬גן ֱקשת ו‪ 4-‬גני‬ ‫יֹלִדים בֱקומפֹלֱקס מִדעי במרכז‬ ‫א‪.‬ת‪.‬ג‪.‬ר‬ ‫בתחום החינוך מיוחִד תיפתח כיתה‬ ‫נוספת ֹלתֹלמיִדים עם ֹלֱקויות ֹלמיִדה‬ ‫)ז'( ותימשך הפעֹלת ‪ 2‬גנים‬ ‫טיפוֹליים ו ‪ 4 -‬כיתות חינוך מיוחִד‬ ‫בבי"ס )רבין‪ ,‬ניצנים‪ ,‬וחט"ב יהֹלו"ם(‪.‬‬ ‫בנוסף יונגשו השנה ‪ 4‬כיתות בחט"ב‬ ‫וכיתה נוספת ב"ניצנים"‪,‬‬ ‫יהֹלו"ם‬ ‫בכפוף ֹלֱקבֹלת תֱקציב משרִד החינוך‬ ‫ֹלנושא‪.‬‬


����������� ������������

������������������������������

����������

� � � � �� �� � � � �� � � � � � �� � � � � � � �� �� � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � �� � �� � � � � �� � � � � � �


‫שוהם נערכת ֹלשנת‬ ‫הֹלימוִדים התשע"ב‬

‫הנהֹלת מועצת שוהם אישרה תכנית‬ ‫הערכות ֹלשנה"ֹל תשע"ב‪ .‬במוֱקִד‬ ‫העשייה החינוכית יעמִדו הבניית רצף‬ ‫חינוך מגן ועִד י"ב בחינוך הממֹלכתי‬ ‫והממ"ִד; הטמעת רפורמת "עוז‬ ‫ֹלמורה" בתיכון שוהם וכניסת גני‬ ‫היֹלִדים ֹלתכנית "אופֱק חִדש"‪.‬‬ ‫בנוסף יתמֱקִדו בשוהם בהרחבת‬ ‫תכנית "מחשב ֹלכֹל מורה" ֹלתיכון‬ ‫שוהם‪ ,‬בהמשך הטמעת התכנית‬ ‫בבתיה"ס היסוִדיים וכניסתם ֹלתכנית‬ ‫"התֱקשוב הֹלאומית"‪.‬‬ ‫כֹל גורמי החינוך ביישוב יהיו שותפים‬ ‫ֹלתכניות במסגרת "עיר ֹלֹלא אֹלימות"‬ ‫וֹלפיתוח תכניות סביב נושא שנתי‬ ‫מרכז "חינוך ֹלבריאות"‪ ,‬ובנוסף‬ ‫תיושם בשנת הֹלימוִדים שורה שֹל‬ ‫תכניות חינוכיות ארוכות טווח‪ ,‬חֹלֱקן‬ ‫חִדשות וחֹלֱקן ממשיכות משנים‬ ‫ֱקוִדמות‪ .‬מנהֹלת אגף חינוך וֱקהיֹלה‪,‬‬ ‫אופירה ביטון סֱקרה השבוע את‬ ‫היערכותה שֹל המועצה המֱקומית‬ ‫שוהם ֹלשנה"ֹל הֱקרובה בפני הנהֹלת‬ ‫המועצה והיא תועֹלה ֹלִדיון בישיבת‬ ‫המֹליאה השבוע‪.‬‬ ‫גיֹל ֹליבנה‪ ,‬ראש מועצת שוהם‪" :‬תנופת‬ ‫הבנייה והפיתוח במוסִדות החינוך‬ ‫העֹל יסוִדיים בשוהם נמשכת‪ ,‬בהתאם‬ ‫ֹלרפורמה בחינוך העֹל יסוִדי ביישוב‪.‬‬ ‫יהֹלום ושֹלהבת אף מבססים מעמִדם‬ ‫וציביונם הייחוִדי בתכניות פִדגוגיות‬ ‫מותאמות ֹלחזון בית הספר‪ .‬בנוסף‪,‬‬ ‫ממשיכה מערכת החינוך בשוהם‬ ‫בשורה שֹל יוזמות חינוכיות‬ ‫ופִדגוגיות‪ ,‬חֹלֱקן חִדשות וחֹלֱקן‬ ‫ממשיכות משנים ֱקוִדמות‪ .‬השֱקעות‬ ‫המועצה בנושא התֱקשוב‪ ,‬הן‬ ‫בתשתיות והן בתכניות ֹלימוִד‪ ,‬הן‬ ‫חסרת תֱקִדים ומצעיִדות את מערכת‬ ‫החינוך היישובית ֹלעיִדן המוִדרני"‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫רפורמה‬ ‫בחינוך‬ ‫העֹל‬ ‫יסוִדי‬

‫כ ‪1 0 6 0 -‬‬ ‫ת ֹל מ י ִד י ם‬ ‫יֹלמִדו בחט"ב‬ ‫יהֹלום‪,‬‬ ‫ב‪33-‬‬ ‫כיתות‪ .‬בנוסף יפעֹלו בבית הספר ‪2‬‬ ‫כיתות חינוך מיוחִד‪ .‬גם השנה תיפתח‬ ‫בכֹל שכבה כיתה נוספת‪ֹ ,‬לצמצום‬ ‫מספר התֹלמיִדים בכיתות‪ ,‬במימון‬ ‫מועצה והורים‪.‬‬ ‫בימים אֹלה שוֱקִד אגף החינוך עֹל‬ ‫הֱקמת צוותי עבוִדה רב גיֹלאים‬ ‫ֹליצירת רצף חינוכי‪ ,‬בין מסגרות‬ ‫הֹלימוִד העוֱקבות‪ ,‬ובניית תוכניות‬ ‫ֹלימוִדים הוֹליסטיות )פִדגוגי‪ ,‬חברתי‪,‬‬ ‫התפתחותי(‪.‬‬ ‫בתחום הפִדגוגי‬ ‫תיפתח בבית הספר‬ ‫תכנית ֹלמנהיגות‬ ‫ותיפתח‬ ‫מִדעים‬ ‫מנהיגות‬ ‫כיתת‬ ‫מִדעית "מסִד נחשון"‬ ‫ז'‪-‬ח'‪,‬‬ ‫בשכבות‬ ‫משרִד‬ ‫מטעם‬ ‫תכנית‬ ‫הביטחון‪.‬‬ ‫עם‬ ‫"מצטיינים‬ ‫תורחב‬ ‫רבִדים"‬ ‫ז'‪-‬ט'‬ ‫ֹלשכבות‬ ‫ותיפתח כיתה שנייה‬ ‫ֹלמיִדה‬ ‫ֹלֹלֱקויות‬ ‫בבית הספר‪.‬‬ ‫משנת‬ ‫החֹל‬ ‫הֹלימוִדים תשע"ב‪,‬‬ ‫מרכז‬ ‫יפעֹל‬

‫ֹלתגבור ֹלמיִדה והכנת‬ ‫שיעורי בי בבית הספר‬ ‫בסוף יום הֹלימוִדים‪.‬‬ ‫המרכז פעֹל עִד כה בתיכון‬ ‫אחר‬ ‫בשעות‬ ‫שעות‬ ‫הצהריים‪.‬‬ ‫ֹלֱקראת תחיֹלת שנת‬ ‫הֹלימוִדים יושֹלם בינוי‬ ‫שֹלב ב' שֹל בית הספר‪ ,‬בו תיֱקֹלט‬ ‫שכבת ט' ואוֹלם הספורט שֹל בית‬ ‫הספר‪ .‬במהֹלך השנה יושֹלם שֹלב ג'‬ ‫שֹל ביה"ס ‪ -‬מבנה אגף ההנהֹלה‪,‬‬ ‫אוִדיטוריום והספרייה‪.‬‬ ‫בישיבה התיכונית והאוֹלפנה שֹלהבת‬ ‫יֹלמִדו בשנה הבאה כ‪ 200 -‬תֹלמיִדים ב‬ ‫ ‪ 8‬כיתות מ‪-‬ז' ועִד ט'‪ .‬במהֹלך השנה‬‫תעמיֱק שֹלהבת את הייחוִדיות‬ ‫הפִדגוגית שֹל בית הספר ותפעיֹל‬ ‫תכנית ֹלימוִד בֱקבוצות ֱקטנות‪.‬‬ ‫בית הספר נערך ֹלמעבר ֹלמשכן הֱקבע‬ ‫בשכונת כרמים העתיִדית ֹלֱקראת סוף‬ ‫‪ 2011‬וֹלבניית אגף כיתות נוסף‬ ‫במהֹלך השנה‪.‬‬

‫"עוז‬ ‫ֹלתמורה"‬ ‫ו"אופֱק‬ ‫חִדש"‬

‫המשך‬ ‫ֹלצִד‬ ‫שֹל‬ ‫יישומה‬ ‫רפורמת "אופֱק‬ ‫בבתי‬ ‫חִדש"‬ ‫הספר היסוִדיים‬ ‫והכנסתה ֹלכֹל‬ ‫היֹלִדים‬ ‫גני‬ ‫ביישוב‪ ,‬תוטמע‬ ‫שוהם‬ ‫בתיכון‬


!ĤđĢĞ

ĤĜĤč ĦĞčĎ ĕĔĕĐĤč đĕĥėĞ ,ĤđĒēĦ ČĘĥ ĦđĜĚďĒĐ ěĕĞĕďđĚ ğĕĜĝ ĤčĞĚ ĘĎĤĘ

ĦĤĕėĚ Ęđĝĕē

Ęė Đ ģ ęďđėđĒ !Đ

Ğ ď Đ Ġ Ĥ ĕ Ĕ Đ Č !ēģđ ęĘĥ - ěđĤē ęĕďĘĕĐ ĕĤďē Ęė ęĕĔ ĕĐĤĐ Ęė ĐĎđĢĦĐ Ęė

ē.Ę.Ĕ / ĐĤčēĐ ěđĜģĦĘ ğđĠėč

(ACE ĘĞĚ) ĦĘĕĥ ĐĕĕĥĞĦ ĤđĒČ :ěĕĞĕďđĚ ğĕĜĝ 09:00-14:00

Äđ

08-9768879

09:00-21:00

ÄĐ-ÄČ

www.gbr.co.il

:ĐēĕĦĠ

:ĦĕčĐ

ĤĦČč

ĦđĞĥ đĤģč


‫מחאת האהֹלים‬ ‫אישור שֹלא יעמוִד במבחן משפטי‪.‬‬ ‫הוא כֹל כך בֹלתי מיִדתי וכֹל כך פוגע‬ ‫בזכויות יסוִד שֹל אֹלפי אנשים‬ ‫אחרים‪ ,‬עִד שֹלא נראה כיצִד בכֹלֹל‬ ‫ניתן ֹלהעניֱק אותו‪.‬‬ ‫הגיע הזמן ֹלומר זאת בֱקוֹל רם‬ ‫וברור‪ :‬מִדובר בחבורת פורעי חוֱק‪,‬‬ ‫ומה שחמור עוִד יותר ‪ -‬הם נהנים‬ ‫מגיבוי בפועֹל או בשתיֱקה מצִד‬ ‫הרשויות‪ .‬עיריית תֹל אביב‬ ‫מאפשרת ֹלהם ֹלתפוס שטחים‬ ‫ציבוריים ואף מספֱקת ֹלהם סיוע‪.‬‬ ‫ואיֹלו המשטרה עומִדת מנגִד ואינה‬ ‫עושה ִדבר‪ .‬תגובתה הרשמית‪:‬‬ ‫"המשטרה מטפֹלת באירועי הֱקמת‬ ‫רעש עֹל‪-‬פי החוֱק ובכֹל מֱקרה בו‬ ‫מתֱקבֹלת הוִדעה עֹל כך"‪.‬‬ ‫התנהגות המשטרה היא שערוריה‬ ‫בפני עצמה‪ .‬עֹל‪-‬פי פרסום ב‪-‬‬ ‫‪ynet,‬היא ביֱקשה מראשי הרשויות‬ ‫המֱקומיות ֹלא ֹלמהר ֹלהוציא צווי‬ ‫פינוי ֹלמאהֹלים‪ .‬כתבה באחִד‬ ‫מעיתוני סוף השבוע סיפרה‬ ‫ֹלאחרונה‪ ,‬כי שוטרים רבים מזִדהים‬ ‫עם המפגינים וֹלכן ֹלא מוכנים‬ ‫ֹלפעוֹל נגִדם‪ .‬אם זה המצב‪ ,‬הרי‬ ‫שהוא חמור ביותר‪.‬‬ ‫שנים מפחיִדים אותנו מפני מה‬ ‫שיֱקרה אם וכאשר חייֹלים ִדתיים‬ ‫יישמעו ֹלרבנים במֱקום ֹלמפֱקִדיהם‪,‬‬ ‫ויסרבו ֹלפנות מתנחֹלים‪ .‬בניגוִד‬ ‫ֹלִדברי ההסתה הֹלֹלו‪ ,‬זה מעוֹלם ֹלא‬ ‫ֱקרה‪ֹ .‬לעומת זאת‪ִ ,‬דומה שאנחנו‬ ‫מצויים בעיצומה שֹל פריֱקת עוֹל‬ ‫כֹלֹלית בשורות המשטרה‪ ,‬הנהנית‬ ‫ככֹל הנראה מגיבוי שֹל ֱקצינים‬ ‫בכירים‪ .‬אמור מעתה‪ :‬המשטרה‬ ‫תאכוף את החוֱק עֹל‪-‬פי מיִדת‬ ‫הסכמתה או אי‪-‬הסכמתה עם מי‬ ‫שמפרים אותו‪.‬‬ ‫היכן זה ייעצר? מִדוע ששוטרים‬ ‫מתחנת חצור הגֹליֹלית יפעֹלו נגִד‬ ‫מפגינים המוחים עֹל פיטורים‬ ‫במפעֹל פרי הגֹליֹל המֱקומי? מִדוע‬ ‫שֹלא יאמרו‪ :‬הם שכנינו‪ ,‬חברינו‪,‬‬

‫‪12‬‬

‫ֱקרובינו ואנחנו מזִדהים איתם?‬ ‫ונניח שמישהו יעֹלה באש את‬ ‫המפעֹל; מִדוע שאנשי הכיבוי‬ ‫מהאזור ֹלא יסרבו ֹלכבות את‬ ‫השריפה‪ ,‬מאותו נימוֱק בִדיוֱק?‬ ‫אוֹלי זה נשמע ֹלכם מופרך ומופרע‪,‬‬ ‫אך זהו השֹלב ההגיוני הבא‪ .‬ברגע‬ ‫בו אכיפת החוֱק ומיֹלוי חובות‬ ‫שֹלטוניות הופכות ֹלעניין שֹל טעם‬ ‫אישי ‪ -‬אפשר ֹלסגור את המִדינה‪.‬‬ ‫ההימנעות מפעוֹלה נגִד הפרות‬ ‫החוֱק ברוטשיֹלִד גם יוצרת בעיה‬ ‫מייִדית וחמורה באכיפת החוֱק‬ ‫בכֹלֹל‪ .‬אם מחר יתיישב מחוסר‪-‬בית‬ ‫באוהֹל בפארֱק הירֱקון והעירייה‬ ‫תפנה אותו‪ ,‬הוא יוכֹל ֹלטעון ‪ -‬במה‬ ‫שמכונה בֹלשון משפטית "הגנה מן‬ ‫הצִדֱק" ‪ -‬שמִדובר באכיפה בררנית‪.‬‬ ‫החוֱק והפסיֱקה נוטים יותר ויותר‬ ‫ֹלֱקבֹל טענות אֹלו‪ ,‬כאשר מתברר‬ ‫שרשויות אוכפות את החוֱק רֱק עֹל‬ ‫פֹלוני וֹלא עֹל אֹלמוני‪ .‬ושוב‪ :‬כאשר‬ ‫מתחיֹלים ֹלהתִדרִדר במִדרון הזה‪,‬‬

‫הסוף הצפוי הוא בתהום‪.‬‬ ‫שמירת החוֱק בישראֹל הפכה כבר‬ ‫מזמן ֹלאופציה או ֹלעסֱק ֹלפראיירים‬ ‫בֹלבִד‪ .‬אנחנו רואים את זה עֹל כֹל‬ ‫צעִד ושעֹל‪ :‬באופנועים הנוסעים עֹל‬ ‫המִדרכות ובמכוניות החונות עֹליה‪,‬‬ ‫במסיבות רועשות בעיצומו שֹל‬ ‫ֹליֹלה‪ ,‬בהתחמֱקות מתשֹלום מיסים‪,‬‬ ‫בהעסֱקת עובִדים בֹלתי חוֱקיים‪.‬‬ ‫תצאו ֹלרחוב ֹלרבע שעה ‪ -‬ותחזרו‬ ‫עם ֹלפחות עוִד ִדוגמה אחת‪ .‬מה‬ ‫שֱקורה כעת הוא‪ ,‬שהרשויות ‪-‬‬ ‫בגיבוי נֹלהב שֹל תֱקשורת‬ ‫מונוֹליתית וסותמת‪-‬פיות ‪ -‬אפיֹלו‬ ‫ֹלא מעמיִדות פנים שהן מתכוונות‬ ‫ֹלאכוף את החוֱק‪.‬‬ ‫‪ 14‬ביוֹלי ‪ 2011‬הוא ֹלא היום בו‬ ‫החֹלה המחאה החברתית שתשנה‬ ‫את פני המִדינה‪ 14 .‬ביוֹלי ‪ 2011‬הוא‬ ‫היום בו מת שֹלטון החוֱק בישראֹל‪.‬‬ ‫מֱקור‪ :‬אתר ‪news1‬‬


‫טיפול חדיש למניעת נמלים‬ ‫ללא הזזת חפצים‬ ‫אפשרות לחומרים ירוקים‬ ‫טיפול מיוחד נגד עכברים‬ ‫טיפול לטרמיטים‬

n­£¶¬£·¸£®§ n­£¶¬£·§®¶µnªž§¶žnŸµ°§Ÿ©£©n¢¶²£°nªž¸§Ÿn§ª° ¢§¶®n­£¬ª¦nª¥¶¸£Ÿ·n¢ª§·n·¬©¬¢ª°¬n­£¶¥ž£Ÿ¬n¸£ ¯²

|°´Ÿ¬¢ ª°¬«§¶Ÿ¡¬ª p·¡£¥Ÿ’¡srr ¶²¯¬«§¶§Ÿ°¬ª p¢¶¥¸¬¢¶Ÿ¥¬

|¸£²¯£®¸£Ÿ¦¢

«§¶¥Ÿ®«§¡°§woª’µ¡twrrps htroŸj«§¥§§®m­£²žª²k §§£®¬­§Ÿk¢¥²·¬Ÿ’µ¡urrpt hsrŸj¥£µª¢ htrŸ«§¡°§¢ª©ªSMStrrpu ¡ŸªŸ’ žvs¢ §¶¥¸µ¡

|«§¦¶²ª

rowroxroyrozrox


‫מחאת האהֹלים‬

‫חוצפת המחאה‬

‫תארו ֹלעצמכם שאִדם היה פוֹלש‬ ‫ֹלביתכם ומתיישב בסֹלון‪ ,‬וֹלאחר‬ ‫מכן מואיֹל בטובו ֹלנהֹל איתכם‬ ‫מו"מ עֹל הסרת רגֹליו מן השוֹלחן‪.‬‬ ‫חוצפה תהומית‪ ,‬נכון? אז זה בִדיוֱק‪,‬‬ ‫או כמעט בִדיוֱק‪ ,‬מה שעושים מזה‬ ‫חוִדש יושבי המאהֹל בשִדרות‬ ‫רוטשיֹלִד‪.‬‬ ‫כבר ֹלא מִדובר בתֹלונות מבוִדִדות‬ ‫שֹל ִדייר זה או אחר‪ .‬כבר מִדובר עֹל‬ ‫התארגנות שֹל עשרות ואוֹלי מאות‬ ‫ִדיירים‪ ,‬המתכוונים ֹלהגיש תביעה‬ ‫נגִד עיריית תֹל אביב והמשטרה‪.‬‬

‫איתמר ֹלוין‬ ‫הִדיירים מספרים עֹל רעש בֹלתי‬ ‫פוסֱק בכֹל שעות היממה‪ ,‬חוסר‬ ‫אפשרות ֹלישון‪ ,‬סמים‪ ,‬ונִדֹליזם‬ ‫הפוגע בבתיהם והפיכת חצרותיהם‬ ‫ֹלבתי השימוש שֹל המוחים‪.‬‬ ‫והעירייה? "הסברנו ֹלִדיירי השִדרה‬ ‫בסיטואציה‬ ‫הבעייתיות‬ ‫את‬ ‫הנוכחית‪ .‬אנו מתגברים ככֹל‬ ‫האפשר את הנוכחות העירונית‬ ‫במֱקום ומבינים ֹלֹליבם שֹל‬ ‫הִדיירים" ‪ -‬זו תגובתה‪.‬‬ ‫והנה תגובת מארגני המחאה עֹל‬ ‫טענות הִדיירים‪ ,‬כפי שפורסמו‬

‫בגֹלובס‪" :‬אנו מנסים ֹלעשות המון‬ ‫צעִדים ֹלכיוון תושבי השִדרה"‪ .‬זו‬ ‫בִדיוֱק אותה חוצפה שֹל הפורץ בו‬ ‫פתחנו‪ .‬התיישבנו בצורה בֹלתי‬ ‫חוֱקית ברחוב שֹלכם‪ ,‬אנחנו עוברים‬ ‫עֹל החוֱק כֹל יום וכֹל שעה‪ ,‬אנחנו‬ ‫הופכים את חייכם ֹלבֹלתי נסבֹלים ‪-‬‬ ‫ואנחנו מוכנים "ֹלעשות המון‬ ‫צעִדים" בכיוון שֹלכם‪.‬‬ ‫גם אם יושבי המאהֹל ֱקיבֹלו אישור‬ ‫ֹלהפגנה ‪ -‬וספֱק רב אם כך הִדבר‪,‬‬ ‫שכן הפגנה צריכה ֹלהיות מתוחמת‬ ‫במֱקום ובזמן ‪ֱ -‬קרוב ֹלווִדאי שזהו‬

‫ֹלמכירה‬ ‫אנחנו‬ ‫בחו"ֹל‬

‫רהואטחזות‬ ‫שיֹלִד‬

‫אז מי אמר שֹלא בונים בארץ ישראֹל?‬ ‫‪10‬‬


‫מחאת האהֹלים‬ ‫אהרונוביץ' ֹל"הארץ"‪:‬‬ ‫המשטרה ֹלא תפנה את האוהֹלים‬

‫השר יצחֱק אהרונוביץ'‪ :‬האם‬ ‫המשטרה נערכת ֹלפינוי אוהֹלי‬ ‫המחאה בֱקרוב?‬ ‫"אין ֹלמשטרה שום כוונה ֹלפנות את‬ ‫המאהֹלים‪ ,‬משום שהמשטרה אינה‬ ‫מפנה‪ .‬אם העיריות השונות יפנו‬ ‫ֹלמשטרה כִדי ֹלסייע ֹלפֱקחים וֹלספֱק‬ ‫ֹלהם הגנה ואבטחה‪ ,‬נבחן את זה‬ ‫בהיבט הציבורי והמשפטי ורֱק אז‬ ‫נחֹליט‪ .‬עִד עכשיו ֹלא היתה בֱקשה‬ ‫כזאת‪ .‬הסברתי ֹלראש הממשֹלה ביום‬ ‫שישי שאין ֹלנו שום כוונה ֹליזום‬ ‫מהֹלכים ֹלהוביֹל פֱקחים ֹלפינוי‬ ‫אוהֹלים‪ .‬אני מבין את המצוֱקות‬ ‫והמחאה וחושב שזה ֹלא יֱקרה"‪.‬‬ ‫האם יש תכנית מגרה ֹלכך ומה הרֱקע‬ ‫ֹלפרסומים עֹל היערכות המשטרה?‬ ‫"אני יושב עם המשטרה פעם בשבוע‬ ‫ֹלהערכת מצב וֹלאישורי תכניות‪.‬‬ ‫העניין ֹלא הוצג בפניי וֹלא היתה‬ ‫בֱקשה כזאת‪ .‬אִדרבה‪ ,‬צריך ֹלנהוג‬ ‫באיפוֱק‪ ,‬בשכֹל ישר ובהבנה כֹלפי‬ ‫האוהֹלים‬ ‫ברחובות‪,‬‬ ‫המחאה‬ ‫וההפגנות‪ֹ .‬לגֹלות סבֹלנות‪ .‬יכוֹלת‬ ‫ֹלראות את המִדיניות הזאת שֹל‬ ‫המשטרה גם בהפגנה הגִדוֹלה בתֹל‬ ‫אביב בשבוע שעבר וגם בסוף השבוע‬ ‫האחרון"‪.‬‬ ‫כיצִד המשטרה מתמוִדִדת עם תֹלונות‬ ‫השכנים?‬ ‫"המשטרה ואני ֹלא ננֱקוט שום צעִד‪.‬‬ ‫אם הם מהווים מטרִד ֹלשכנים‪ ,‬צריך‬ ‫ֹלהפנות את התֹלונות ֹלאגף הרווחה‪,‬‬ ‫ֹלעירייה‪ֹ ,‬למשרִד הבריאות‪ ,‬הם‬ ‫צריכים ֹלהתעסֱק עם זה‪ .‬הוועִד שֹל‬ ‫ראשי המחאה צריך ֹלעסוֱק בזה"‪.‬‬ ‫מהו היֱקף התופעות הפֹליֹליות‬ ‫במאהֹלים?‬

‫‪8‬‬

‫אי אפשר ֹלהתעֹלם מכך‪ ,‬אבֹל אין‬ ‫עֹלייה ִדרמטית בפשיעה באזורים‬ ‫בהם הוֱקמו המאהֹלים‪ .‬המשטרה‬ ‫מאבטחת מבחוץ‪ .‬יש כמה מֱקרים‪,‬‬ ‫אבֹל זה ֹלא בא ֹליִדי ביטוי כתופעה"‪.‬‬

‫השר אהרונוביץ‬

‫"בהחֹלט היו תֹלונות עֹל הפרות סִדר‬ ‫או עֹל מֱקרים פֹליֹליים בתוך‬ ‫המאהֹל‪ ,‬ואנחנו מטפֹלים בזה‪.‬‬ ‫אוהֹלים הם אוהֹלים‪ ,‬אֹלה מֱקומות‬ ‫פתוחים‪ .‬יש שם פעיֹלות כֹל היממה‪.‬‬

‫האם המשטרה ערוכה ֹלהתמוִדִד עם‬ ‫הפרות סִדר המוניות בספטמבר‬ ‫במֱקביֹל את המשך המחאה‬ ‫החברתית?‬ ‫"ֹלא תהיה שום התנגשות וִדבר ֹלא‬ ‫צריך ֹלהפריע ֹלִדבר‪ .‬אני ֹלא ֱקושר‬ ‫בין אירועי ספטמבר הצפויים ֹלמה‬ ‫שֱקורה היום‪ .‬אם חֹליֹלה המחאה‬ ‫וגם אירועי ספטמבר יתממשו‪,‬‬ ‫המשטרה תִדע ֹלהתמוִדִד‪ .‬יש ִדי‬ ‫כוחות‪ .‬אין ֹלמשטרה את‬ ‫הפריביֹלגיה ֹלפנות את האוהֹלים‬ ‫כִדי ֹלהתמוִדִד טוב יותר עם‬ ‫ספטמבר"‪.‬‬


¶·©‘°´Ÿ¬ §¡¶¥o§¸¡¢¶£Ÿ§´ª rr «§¡°§¢ª©ª’µ¡u m ’µ¡wrr ¸£¶·©¢¸£ª§¢µª ¸£¶Ÿ¥¢ª©Ÿ m ª’µ¡trrr p³¶žŸ«§¥§§®¢ª© p{roŸ ccc¡ŸªŸh

x{

¶§·©¬ªª£©

jhwª·¸²¯£¸Ÿ’´ž¦ ®£¯¬¯ªŸµª­¸§®kalcatel tsw|¶§·©¬¢« ¡l ·¡£¥Ÿ’µ¡urr«§¶Ÿ¡¬ªll ¢¶¥¸¬¢¶Ÿ¥¬¸§®£Ÿ·¥«§ §´¬£ž¶²¯¬«§¡§§®¬ªll

rowroxroyrozrox ‫בס“ד‬

«§ªµª£µ¬«§® ¤¬¢®£µ ¸§®£´§¥£¸§¬§®²¢¡§¥§

§ª¬¯¶§¥¬Ÿ

rwro{twtwtw­ª£

¸Ÿ·Ÿžª


³§µŸ«§·²£® ¢£¥ª·¢£¥¢

Ÿ§Ÿžª¸¬¸£µ¡urn¢ª²·¢¶£¤žŸ«§§¥³²¥³£Ÿ§µŸ¸®©£·n«®£¡ttª°°¶¸·¬¢ª£¡ §¶ž²¯ p³¶ž¢¤©¶¬Ÿ·¬¬n°Ÿ·¶žŸ¬¸£µ¡vr£«§ª·£¶§£ ¸§¶²©¢¶§££žŸ«§§¥¢§ª°Ÿ«°§¡£¥§§£§°´¬ž§¸ªŸ° ¬ª£©¤¸¢²p¥°Ÿª·ª£¡ ­££ ¬¢££¥Ÿ p«§žª¬§ £¶²¯§¸Ÿn«§® n¸£´£Ÿµn¸£¥²·¬ª¸£§£ª§°²­££ ¬«§°§´¬£®žp¸§¸¥²·¬£

«§¤§°¸Ÿ§ª¥ ¢¶©¶© ¸£¸§²¸§§²ž «§¶£¬¥ª°¢Ÿ§©¶ ¶´¥ §¶£Ÿ¬§’ «§¥²®¸¬ ¶ž£¡§®£§¸¥¶²¢ ¸Ÿ©¶ ¸£°¸²¢­£¬¢¡£°£ ±£¦§ª

«£§¢ª©¨ª¢¬Ÿ§·²£¥¢²µ¬£®¢§«§¶£¢¢ p¢¶£¢ª¥·tw¡ª§ª¥·vrž£¢¢££¥ª¶§¥¬¢ ccc¢ªŸ ¢žªª¸£§£ª§°²¢ª©¸žªª£©¶§¥¬¢

¸ž£ž§Ÿ§·¸£¥²·¬ «£¯¶²¢ £ž¥¶µµ§¦¶ž«®§¥£ªŸµ§ ¡ª§ª©ª¡¶Ÿ

wwwphavafarmpcopil½rwvotvystty½rzozw{uzyx¡¶·¬


• •

¢¤­£²£µ¸ ´¢Ÿnª£ªž¥¶¡°n¸£®¬v¸®¬¤¢Ÿ

¢¤­£²£µ¸ ´¢Ÿnª£ªž¥¶¡°n°£Ÿ·±£¯Ÿhsrr¨¯Ÿ¢§®µŸ

054-4663165

1‫ה‬0‫נח‬%‫ה‬

‫למביא‬ ‫מודעה זו‬

­˜£˜«“

§¥™¤•

­˜“«¡ ¢˜¤žœ“œ™•«“ œ–Ÿœœ£•Ÿ˜­œ”Ÿ›˜—œ« œ˜£Ÿ ­˜“¤§˜ª  œ›œ¬ž­ ­˜“¤§˜ª ­˜«•¤˜¡¡ –œšœ ›œ«§ Ÿž —”«— –˜¥˜  œ–ŸœŸ  œªš¬¡ –š˜œ¡ ”˜©œ¥”˜ “Ÿ¡ ¨¥¡ Ÿž— ˜Ÿ œ£¬ ¢œ“˜ fkjchklgfmfc¤˜ªœ§ ªœ­¥›˜—œ« œ­œ¥Ÿ•œ¬—Ÿ¢­œ£


‫"ההתנתֱקות הבאה‬ ‫תוביֹל ֹלמֹלחמת אזרחים"‬ ‫אוהִד חמו‬

‫"עם היווִדע ִדבר הטבח במשפחת‬ ‫פוגֹל בשעות אותו בוֱקר‪ ,‬ברור היה‬ ‫ֹלכוֹלם שנֱקמה בוא תבוא‪ .‬השאֹלה‬ ‫הייתה רֱק היכן ובאיזו עוצמה‪.‬‬ ‫והזרוע הזאת‪ ,‬הנוֱקמת‪ ,‬הגאה‪,‬‬ ‫העצמאית‪ ,‬הפוגעת בערבים‪,‬‬ ‫שורפת מסגִדים וכֹלי רכב בנֱקמה‬ ‫עֹל הריסת מאחזים ועֹל רצח‬ ‫משפחות‪ ,‬ובעיֱקר זו שֹלא ממתינה‬ ‫ֹלצה"ֹל ‪ -‬הזרוע הזאת נוֹלִדה בִדיוֱק‬ ‫ֹלפני שש שנים‪ .‬בהתנתֱקות"‪ ,‬כותב‬ ‫חמו‪.‬‬ ‫"בחוִדש האחרון החברה הישראֹלית‬ ‫חוגגת את ֹליִדתו מחִדש שֹל‬ ‫האֱקטיביזם הפוֹליטי‪ ,‬אותו מושג‬ ‫חמֱקמֱק הֱקובע ֹלמעשה כי אִדם‬ ‫מעצב את גורֹלו במו יִדיו‪ .‬כי רֱק‬ ‫יציאה מסף הבית ֹלמרחב הציבורי‬ ‫ועשיית מעשה ‪ֹ -‬לרוב כזה המאתגר‬ ‫את השֹלטון ‪ -‬רֱק היא יכוֹלה ֹלשנות‬ ‫את המציאות‪ .‬בעבור רבים מאיתנו‬ ‫מִדובר בגיֹלוי מרעיש‪ .‬בעבור‬ ‫צעירים רבים ביהוִדה ושומרון‪,‬‬ ‫ההתנתֱקות והשבר הגִדוֹל שבא‬ ‫בעֱקבותיה הם שהחישו את הגיֹלוי‬ ‫הזה‪ .‬אֹלא שאם האֱקטיביזם‬ ‫הפוֹליטי ברוטשיֹלִד הוא ֹלינה‬ ‫במאהֹל‪ ,‬הנפת שֹלטים ויצירת ִדיון‬ ‫ציבורי נגִד מִדיניות עושֱקת‪ ,‬בעבור‬ ‫ֱקבוצה שֹלמה שֹל אנשים ביהוִדה‬

‫פינוי נוה ִדֱקֹלים‬

‫ושומרון ‪' -‬תג מחיר' הוא התגֹלמות‬ ‫האֱקטיביזם הפוֹליטי נגִד מִדיניות‬ ‫עושֱקת‪ֹ ,‬לאו ִדווֱקא נגִד מִדינה‬ ‫עושֱקת"‪ ,‬כותב חמו באתר ערוץ ‪.2‬‬ ‫חמו מציין "ביהוִדה ושומרון יש מי‬ ‫שרואה בהתנתֱקות את הסימן‬ ‫ֹלמותה שֹל הֱקורבנות הגֹלותית‬ ‫ובֹליִדתה שֹל מערכת כֹלֹלים חִדשה‬ ‫ הֱקמת מאחזים באישון ֹליֹלה‪,‬‬‫פגיעה בערבים בתגובה עֹל הרס‬ ‫אותם מאחזים‪ ,‬רִדיפת אנשי שמאֹל‪,‬‬ ‫הנתפסים‬ ‫וצבא‬ ‫פרֱקֹליטות‬ ‫כעוינים"‪.‬‬ ‫"שש שנים אחרי‪ ,‬טראומת‬

‫חִדשוִדתי‬ ‫כנסו ֹלאתר שֹלנו‪:‬‬

‫‪www.ournews.co.il‬‬ ‫‪2‬‬

‫ההתנתֱקות עִדיין חיה‪ ,‬הפצע עִדיין‬ ‫פתוח‪ ,‬האימה משובה שֹל‬ ‫ההיסטוריה ממשיכה ֹלרחף‪.‬‬ ‫ובמציאות שֹל היום‪ ,‬יש מי שמנסה‬ ‫ֹלגרום ֹלציבור וֹלנבחריו ֹלהבין‬ ‫שהמחיר שיהיה רשום עֹל התג שֹל‬ ‫התנתֱקות נוספת יהיה מחיר גבוה‬ ‫מִדי‪ ,‬אפיֹלו במונחים שֹל ֱקפיטֹליזם‬ ‫חזירי‪ .‬זה יהיה מחיר שאיש ֹלא יוכֹל‬ ‫ֹלעמוִד בו‪ֱ :‬קרע פנימי כה עמוֱק‬ ‫בחברה הישראֹלית שיוביֹל ֹלֹלא‬ ‫פחות ממֹלחמת אזרחים"‪.‬‬

‫*כתב ההתיישבות שֹל ערוץ ‪.2‬‬

‫מנהֹל שיווֱק‪ :‬ציון כהן ‪tzionco@walla.co.il 050-4001611‬‬ ‫עורך‪ :‬אביעִד ויסוֹלי ‪ch-mod@mateh.org 050-5791746‬‬ ‫עריכה גרפית )מערכת(‪ :‬יוחאי אביֱקסיס‬ ‫כתובת ֹלמשֹלוח מכתבים‪ :‬ת‪ִ.‬ד‪ 7987 .‬חיפה‬ ‫מזכירות‪077-7177706 :‬‬ ‫פֱקס מזכירות‪077-7177704 :‬‬

‫כֹל הזכויות שמורות‬ ‫המערכת אינה אחראית ֹלתוכן המוִדעות ונכונותן‬


modiin49  

* SII black berry SMS SMS WINNERS orange 01.09.2011 4 31 40 13 13‫בניאִדםנהרגו‬ ‫מנוסעי‬ ‫עשרות‬ ‫עוִד‬ . .‫וכמהמפ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you