Page 1

S S E R P s y o B r Ou Σετάρτη 17/3/2010 Υύλλο 1

Μια παραγωγή τοσ OUR BOYS ΓΙΑΒΑΣΤΔ ΜΠΟΤΡΛΗ΢

2

ΘΟΤΚΤΔΙΔΕΙΟ 3

Ι΢ΣΟΡΙΑ

4

΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

5

΢ΕΡΥΑΡΟΤΜΕ. 6 ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ

7

΢Ε Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ

6

Σα play-off μεθίλεζαλ θαη όιεο νη νκάδεο,πνπ πξνθξίζεθαλ,εδώ θαη 2 εβδνκάδεο ηίζεληαη αληηκέησπεο κεηαμύ ηνπο,κε ζηόρν κία από ηηο 3 ζέζεηο ηνπ βάζξνπ θαη γηαηί όρη θαη ηε πξώηε. Η πξσηηά,ε θνύπα,όκσο δελ είλαη δπλαηόλ λα είλαη απηνζθνπόο.Εηδηθά ζ'απηά ηα ειηθηαθά γθξνππ.Δελ είλαη δπλαηόλ γηα ράξε ηεο δάθξηζεο,γηα ράξε ηεο πξσηηάο,λα ρξεζηκνπνηνύληαη αζέκηηα κέζα,από ηηο νκάδεο.Καη γηα λα πξνιάβσ πηζαλέο αληηδξάζεηο,δελ έρεη δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην κέρξη ηώξα.Αιισζηε ηα θεηηλά ηνπξλνπά ΜΠΟΤΡΛΗ΢ θαη ΘΟΤΚΤΔΙΔΕΙΟ δηαθξίλνληαη γηα ηηο ειάρηζηεο,έσο κεδεληθέο θαηαηεζεκέλεο ελζηάζεηο γηα θαθή ζπκκεηνρή αζιεηώλ.΢ε αληίζεζε,δειαδή, κε πέξπζη,όπνπ ζηα αληίζηνηρα ηνπξλνπά θαη εδηθά ζηηο ηειηθέο θάζεηο,νη ελζηάζεηο πέθηαλ βξνρή.Δελ έρεη ζεκαζία πόζεο θαη πνηέο θεξδίζεθαλ,δελ έρεη ζεκαζία πνηέο νκάδεο ελαληίνλ πνηώλ ηηο θαηέζεζαλ.΢εκαζία έρεη απηό λα κελ επαλαιεθζεί θέηνο.Μελ ιεζκνλείηε,όηη ηώξα κπήθακε ζηα play-off θαη άξα ηώξα ζα αξρίζνπλ λα ζπγθξνύνληαη θαη ηα όπνηα "ζέισ" ησλ θνξπθαίσλ νκάδσλ απηώλ ησλ 2 ηνπξλνπά. Οη θαλνληζκνί δηεμαγσγήο ησλ 2 ηνπξλνπά είλαη ζαθείο,ζαθέζηεξνη δελ γίλεηαη.Θα ήηαλ θνπηό γηα κηα νκάδα λα ρξεζηκνπνηήζεη παίρηεο,πνπ δελ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ,κόλν θαη κόλν επεηδή νη αγώλεο ησλ play-off είλαη,ζαθώο,κεγαιύηεξεο δπζθνιίαο.Καη ζα ήηαλ θνπηό,γηαηί αο κε γειηόκαζηε όιεο νη νκάδεο πηα είλαη εμ αξρήο ππνςηαζκέλεο,είλαη ζίγνπξα ςαγκέλεο.Οπηε ηα παηδηά ππεξαλαπηύζζνληαη κέζα ζε 2-3 κήλεο,νύηε από ην λαδίξ ηεο απόδνζεο κπνξεί κηα νκάδα,μαθληθά,λα κεηακνξθσζεί θαη λα θηάλεη ζν δελίζ,όζν θαη αλ βειηίσζε ην ηξόπν παηρληδηνύ ηεο απηό ην 3κελν.Πέξα από θνπηό,όκσο,είλαη θαη ππνηηκεηηθό,θπξίσο γηα ηα παηδηά ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο,πνπ πηζαλόλ ζα παξαλνκήζεη.Κη απηό γηαηί απηά ηξάβεμαλ ην θνππί ηεο Α' θ'αζεο θαη απηά δηθαηνύληαη,εθ ησλ πξαγκάησλ λα απαξηίδνπλ ηελ νκάδα ηνπο ζηα play-off.TA ΦΕΣΙΝΑ PLAY-OFF ΣΟΤ ΜΠΟΤΡΛΗ΢ ΚΑΙ ΣΟΤ ΘΟΤΚΤΔΙΔΕΙΟΤ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΟΤΝ ΣΗ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΢ΚΙΑ,ΣΗ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΤΠΟΝΟΙΑ. Α΢ ΚΕΡΔΙ΢ΟΤΝ ΟΙ ΚΑΛΤΣΕΡΟΙ!!!

OUR BOYS

ΟΦΙ ΒΙΑ ΢ΣΑ ΓΗΠΕΔΑ

΢ελ. 6 ΢ΠΟΤΔΑΙA ΝΙΚΗ ΣΗ΢

΢ελ. 2

΢ελ. 4


ΜΠΟΤΡΛΗ΢ ΢ει.2

Με 3 γκολ από τους Βάσσο (πέν.),Μπούζα και Μούρτζη η ομάδα του Κολωνού επικράτησε της ιδιαίτερα δυνατής ομάδας των Αγ.Αναργύρων.΢’ένα πολύ δυνατό παιχνίδι ακι οι 2 ομάδες απέδειξαν γιατί τελείωσαν και οι 2 πρώτες στους ομίλους τους στην Α’ φάση.2 κίτρινες κάρτες για το COSMOS και 1 για τους Αγίους Αναργύρους.

΢ΠΟΤΔΑΙΑ ΝΙΚΗ ΣΗ΢ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ΢ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ-PUMA 4-2 Σεράστιας βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας η νίκη τησ Ηλιούπολης κατά του PUMA CLUB με 42.Μετά απ’αυτή τη νίκη,η Ηλιούπολη,απέκτησε προβάδισμα στον όμιλό της,εκμεταλευόμενη και το ισόπαλο αποτέλεσμα του άλλου ζευγαριού Απόλ.Αναβύσσου-Σράχωνες 1-1.Η ψυχολογία στα παιδιά της Ηλιούπολης βρίσκεται στα ύψη,μιας και κατέβαλλαν τη ΄1η του 1ου ομίλου της Α’φάσης,PUMA CLUB.,που στάθηκε άτυχο αφού αγωνίστηκε χωρίς το βασικό τερματοφύλακά του.

Η ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 5ο ΛΕΠΣΟ ΕΠΙΘΕ΢Η ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ΢ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΢ΟΤΣ ΑΟΤΣ 7ο ΛΕΠΣΟ ΕΠΙΘΕ΢Η Γ.΢.Α. ΢ΟΤΣ ΑΟΤΣ 12ο ΛΕΠΣΟ ΕΠΙΘΕ΢Η ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ΢ ΚΑΛΟ ΢ΟΤΣ ΣΟΤ ΠΑΠΑΦΡΙ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΚΟΛ 1-0 ΓΙΑ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 17ο ΛΕΠΣΟ ΚΑΛΟ΢ ΢ΤΝΔΤΑ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΠΑΙΚΣΩΝ ΣΗ΢ Γ΢Α ΑΛΛΑ ΣΟ ΢ΟΤΣ ΕΚΣΟ΢ Ε΢ΣΙΑ΢ 20ο ΛΕΠΣΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ΢ ΢ΤΝΔΤΑ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΠΑΙΚΣΩΝ ΣΗ΢ ΒΟΤΛΙΓΜΕΝΗ΢ ΢ΟΤΣ ΑΠΟΚΡΟΤ΢Η ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΥΤΛΑΚΑ ΣΗ΢ Γ΢Α 27ο ΛΕΠΣΟ ΢ΟΤΣ Γ΢Α ΚΑΣΑΠΛΗΚΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΟΤ΢Η ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΥΤΛΑΚΑ ΣΗ΢ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ΢ 34ο ΛΕΠΣΟ ΢ΤΝΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΠΑΙΚΣΩΝ ΣΗ΢ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ΢ ΢ΟΤΣ ΕΝΣΟ΢ ΠΕΡΙΟΦΗ΢ ΣΟΤ ΔΡΙΣ΢Α ΚΑΙ ΓΚΟΛ 2-0 43ο ΛΕΠΣΟ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΠΕΝΑΛΣΤ ΣΟ Γ΢Α ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΑΟΤΛ ΕΝΣΟ΢ ΠΕΡΙΟΦΗ΢ 44ο ΛΕΠΣΟ ΚΣΤΠΑΕΙ ΣΟ ΠΕΝΑΛΣΤ ΚΟΤ΢ΟΤΝΗ΢ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΥΩΝΕΙ ΣΟ ΣΕΛΙΚΟ ΢ΚΟΡ 2-1 ΢ΤΝΘΕ΢ΕΙ΢ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ ΦΑΣΖΗΝΙΚΟΛΑΟΤ, ΕΤΑΓΓΕΛΑΣΟ΢, ΠΑΠΑΦΡΙ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢, ΔΡΙΣ΢Α΢, ΜΑΡΥΑ, ΓΑΛΑΚΟ΢, ΠΑΠΑΚΩ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ, ΢ΟΤΛΙΩΣΗ΢, ΦΑΛΒΑΝΣΗ΢ Γ.΢.Α. ΠΟΛΙΣΗ΢, ΓΚΟΤΒΡΑ΢, ΚΑΣ΢ΑΝΕΒΑΚΗ΢, ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗ΢, ΜΠΟΜΠΑ΢, ΜΟΤΥΣΑΡΗ΢, ΚΟΤ΢ΟΤΝΗ΢, ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ΢, ΞΕΖΩΝΑΚΗ΢

ΝΕΑ ΗΣΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤ COSMOS CLUB

COSMOS CLUB-Akadhm;ia

Ενα αποτέλεσμα,που δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα,αφού το COSMOS έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα,αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τις ευκαιρίες,γκολ.


ΘΟΤΚΤΔΙΔΕΙΟ ΢ει. 3

ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ-RENTI SOCCER 1-0

Μετά την ανέλπιστη ισοπαλία της 1ης Αγωνιστικής των play-off με τη ΘΤΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ, το RENTI SOCCER ,έχασε περισσότερο έδαφος στο κυνήγι των 2 προνομιούχων θέσεων του ομίλου του,μετά από την ήττα του στα ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ με 1-0. Πλέον η νίκη στον επόμενο εντός έδρας αγώνα,φαντάζει σαν μονόδρομος,προκειμένου η ομάδα του Ρέντη να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Κολλημέμος με ηο παιδικό ποδόζθαιρο

ΚΕΡΑΣ΢ΙΝΙ

2

COSMOS CLUB

1

΢ε ένα παιχνίδι που κυριάρχο στοιχείο ήταν η δύναμη η ομάδα μας γνώρισε την ήττα από το Κερατσίνι ευτυχώς χωρίς συνέπειες για την πρόκριση στα play-off.Σα παιδιά μπήκαν στο γήπεδο νωθρά και βρέθηκαν γρήγορα να κυνηγούν στο σκορ.Ο Ν.ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ΢ προσπάθησε με φωνές και συνεχείς αλλαγές θέσεων των παικτών να γυρίσει το παιχνίδι αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.


΢ελ.4

OUR BOYS-PRESS

Νικούν όσ οι πιστεύοσν πως θα νικήσο σν!

Ourboys.football@gmail.com

ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΟ... ΕΥΕΙ ΣΗΝ Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΢ΗΜΕΡΑ: ΙΩΝΕ΢ ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ Η ιστορία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου ΙΩΝΕ΢ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ ξεκινά το 1997, όταν ο προπονητής ποδοσφαίρου Γιάννης Αντωνίου ιδρύει τους CHAMPIONS Ν. ΢μύρνης.Μια ομάδα 35-40 παιδιών από Ν. ΢μύρνη και Π. Υάληρο, που προπονούνταν αρχικά σε γήπεδα 5x5 (Ωνάσειο, Άλιμος, Ρέντης), και στη συνέχεια αποτέλεσαν τον πυρήνα για την ίδρυση του ποδοσφαιρικού τμήματος του Α.Ο.Ν.΢. "Ο ΜΙΛΩΝ" το 2003.Μέχρι την ενσωμάττωσή τους, συμμετείχαν ανελλιπώς σε ποδοσφαιρικά τουρνουά, εντός και εκτός Αττικής, με σημαντικές διακρίσεις:

    

ΣΕΛΙΚΟ΢ COCA COLA CUP 2000 (3-4 με ΞΑΝΘΗ) στη Βάρη ΣΕΛΙΚΟ΢ COCA COLA CUP 2001 (1-2 με ΑΚ. ΡΟΣ΢Α) στη Μεταμόρφωση ΣΕΛΙΚΟ΢ CORFU CUP 2002 (2-3 με ΕΛΠΙΔΕ΢ ΑΓΡΙΝΙΟΤ) στην Κέρκυρα ΣΕΛΙΚΟ΢ FAIR PLAY CUP 2001 (4-2 με SPANOS CLUB) στη Μυτιλήνη ΣΕΛΙΚΟ΢ MILCO CUP 2002 (0-1 με ΚΑΛΛΙΘΕΑ) στο Ελληνικό (με συμμετοχή 640 ομάδων σε διήμερο τουρνουά). Παιδιά όπως οι Μάριος Μαυρουδής, Γρηγόρης Παππάς, Γιώργος Ελευθεριάδης, Κώστας Ελευθεριάδης, είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές και πλαισίωσαν ή πλαισιώνουν ακόμη ομάδες όπως οι ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ΢ ΠΕΙΡΑΙΩ΢, ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΠΑΝΙΩΝΙΟ΢, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΕΡΓΟΣΕΛΗ΢, ΚΑΒΑΛΑ, ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΤ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ΢ ΢ΜΤΡΝΗ΢, ΥΩ΢ΣΗΡΑ΢.Από το φθινόπωρο του 2003 ιδρύεται το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΜΙΛΩΝΑ Ν. ΢μύρνης και ο Γιάννης Αντωνίου πλαισιώνεται σταδιακά από ικανότατους προπονητές – παιδαγωγούς, όπως ο Κώστας Ντελής αρχικά και ο Κώστας ΢ταυρακόπουλος στη συνέχεια, ενώ με την προσθήκη του Γιάννη Φατζηβασιλείου, του Γιάννη Κουμπούνη και της Κατερίνας Υαλιδά, η προπονητική ομάδα παίρνει την τελική της μορφή που διατηρεί έως σήμερα. Όλοι οι προπονητές είναι πτυχιούχοι Σμήματος Επιστήμης Υυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο.Ο αριθμός των παιδιών που προπονούνται αυξάνεται σταδιακά, ενώ το 2005 (μετά από το EURO 2004) "απογειώνεται" με πάνω από 300 εγγραφές. ΢τα επόμενα χρόνια κινείται σταθερά πάνω από τα 250 παιδιά, και όλα αυτά με 2 γήπεδα 5x5.Από τη σαιζόν 2006-2007 διακρίνεται η ανάγκη πλέον τα αγωνιστικά τμήματα να προπονούνται και να αγωνίζονται σε μεγαλύτερα γήπεδα.Ξεκινά μια συνεργασία αρχικά με τα γήπεδα ACTION CENTER στην περιοχή του Βοτανικού και στη συνέχεια με το Αθλητικό Κέντρο Π. Υαλήρου, συνεργασία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.Σα αγωνιστικά τμήματα ανεξαρτητοποιούνται και παίρνουν νέα ονομασία: Α.Ο. ΙΩΝΕ΢ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ από το φθινόπωρο του 2009.


΢ελ.5

Πωο θξίλεηε ηε κέρξη ηώξα πνξεία ηεο νκάδαο ηεο Αθαδεκίαο ζην "ΜΠΟΤΡΛΗ΢"? Δ.Ρ: Ιθαλνπνηεηηθή,κε κεγάια πεξηζώξηα βειηίσζεο. Πνηά είλαη ηα ππέξ θαη ηα θαηά απηήο ηεο νκάδαο? Δ.Ρ:ΤΠΕΡ:Φπρή,θαιή θπθινθνξία κπάιαο,θαιή αηνκηθή άκπλα. ΚΑΣΑ:΢πλνιηθή ακπληηθή ιεηηνπξγία (ην ηειεπηαίν δηάζηεκα),ιίγα ζνπη,απνπζίεο ζηηο πξνπνλήζεηο,ηειείσκα θάζεσλ,αηνκηθά ιάζε. Σ η πηζηεύεηε,πωο πξέπεη λα αιιάμεηε ζηελ νκάδα,γηα λα αληηζηξαθεί ην αξλεηηθό θιίκα ηωλ 3 ηειεπηαίωλ αγωληζηηθώλ,όπνπ ε Αθαδεκία γλώξηζε ηζάξηζκεο ήηηεο,δερόκελε ,κάιηζηα 10 γθνι,ελώ ζθόξαξε κόλν 1 θνξά? Δ.Ρ:Κακία απνπζία από ηε πξνπόλεζε,κεγαιύηεξε απηνζπγθέληξσζε ζηε πξνπόλεζε θαη ζηνλ αγώλα,αλάθηεζε απηνπεπνίζεζεο,ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Πωο δηαρεηξίδεζηε ην ξόζηεξ ηεο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα?Είζηε ζηαζώηεο ηνπ δόγκαηνο "παίδνπλ όια ηα παηδηά ,αλάινγα ηελ ειηθία", ή "παίδνπλ όια ηα παηδηά,αιιά αγωλίδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν απηνί πνπ ρξεηάδεηαη λα παίμνπλ"? Δ.Ρ:Σν πνδόζθαηξν είλαη γηα όινπο.Από ηε ζηηγκή,πνπ θηηάμακε απηό ην γθξνππ,όζν κεγάιν θαη αλ είλαη,πξέπεη λα παίδνπλ όινη. Οκσο παίδνπλ όζν ρξόλν αμίδνπλ λα παίμνπλ.Οινη ζα βάινπλ ην ιηζαξάθη ηνπο.Αθόκα θαη ηα ίδηα ηα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ,όηη ζε ζρέζε κε θάπνηνπο άιινπο παίδνπλ ιηγόηεξν ρξόλν.Καη μέξνπλ,όηη ν ρξόλνο ζπκκεηνρήο θεξδίδεηαη κέζα από ηε πξνπόλεζε θαη ηελ εκθάληζε ζηνλ αγώλα. Πνιιέο θνξέο μππλάηε ηελ νκάδα κε ηηο θωλέο ζαο απ'ην πάγθν θαη θαηαθέξλεηε λα πάξεηε έηζη ηα παηρλίδηα.Σα παηδηά πωο εθιακβάλνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ην θννπηζάξηζκά ζαο? Δ.Ρ.:Σα παηδηά έρνπλ κάζεη λα αθνύλε θαη ην έρνπλ ζπλεζίζεη.Κάπνηεο θνξέο είκαη ππεξβνιηθόο,όκσο θσλάδσ γηαηί πνιιέο θνξέο δελ είκαζηε ζπγθεληξσκέλνη,άξα πξέπεη λα είκαζηε ζε εγξήγνξζε. Πηζηεύεηε,πωο κπνξεί ε Αθαδεκία λα πεξάζεη ζηα πξνεκηηειηθά? Δ.Ρ.:Ναη,αλεμάξηεηα από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α΄γύξνπ.Αλ πεξάζεη,ζα είλαη πνιύ κεγάιε επηηπρία. Πέξπζη,ζα έιεγε θαλείο,πωο ήηαλ ε ρξνληά ζαο.Με ηα JUNIORS(2000-2001) θηάζαηε ζην ηειηθό ηνπ ΜΠΟΤΡΛΗ΢ θαη ηειηθά θαηαιάβαηε ηε 2ε ζέζε,ελώ κε ηελ Αθαδεκία(1998-1999) ζπκκεηείραηε ζπλνιηθά ζε 4 ηνπξλνπά,παίμαηε ζε 4 κηθξνύο ηειηθνύο,έρνληαο κάιηζηα νξηαθό ξόζηεξ θαη ηειηθά θαηαιάβαηε ηε ηξίηε ζέζε ζην ΜΠΟΤΡΛΗ΢.Ση ζπκάζηε από απηή ηε ζεδόλ? Δ.Ρ:Είκαη πνιύ πεξήθαλνο,πνπ είρα απηέο ηηο νκάδεο θαη θηάζακε ζε πνιύ πςειό επίπεδν.Δελ κπνξώ λα μεράζσ όηη ε Αθαδεκία (98-99),ήηαλ κηα από ηηο 5 θαιύηεξεο νκάδεο ηεο Αζήλαο (έρσ άπνςε γηα όιεο ηηο άιιεο νκάδεο).Ηηαλ όκσο άηπρε,πνιύ άηπρε. Σα JUNIORS(2000-01) θαηέβεθαλ πξώηε ρξνληά ζαλ νκάδα θαη έθηαζαλ ζην ηαβάλη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεδόλ. Φέηνο 6 παηδηά από ηε πεξπζηλή Αθαδεκία ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα ηωλ Πακπαίδωλ,πνπ έρεη θάλεη κηα εθπιεθηηθή,κέρξη ηώξα,πνξεία.Απηά ηα παηδηά,ζε αληίζεζε κε ηνπο αξρηθνύο θόβνπο γηα ηε δπλαηόηεηα αθνκνίωζεο ηωλ λέωλ ζπλζεθώλ (11ρ11,θαλνληθέο δηαζηάζεηο γεπέδνπ θ.α.),πξόζθεξαλ ζεκαληηθέο βνήζεηεο ζηνπο κεγαιύηεξνπο,έρνληαο κάιηζηα ζεκεηώζεη θαη ηα 25 από ηα 92 γθνι ηωλ Πακπαίδωλ.Ερεηο θάπνην κήλπκα γη απηά ηα παηδηά? Δ.Ρ:Εγώ δελ είρα θαλέλα θόβν γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο.Ερνπλ δνπιεπηεί πνιύ ζσζηά από ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο θαη ζπλερίδνπλ αθόκα θαιύηεξα. Υαίξνκαη γηα απηά,αιιά ραίξνκαη γηα όιν ην Πακπαηδηθό,γηαηί είλαη παξάδεηγκα θαη επειπηζηώ,θέηνο λα πάξνπλ έλα ηίηιν. Πέξπζη κε ηελ Αθαδεκία ζαο θπλεγνύζε ε θαηάξα ηεο δηαδηθαζίαο ηωλ πέλαιηπ.Καη ζηνπο 4 κηθξνύο ηειηθνύο θηάζαηε ζηε δηαδηθαζία ηωλ πέλαιηπ,αιιά κόλν κία θνξά βγήθαηε ληθεηέο.Φέηνο έρεηε ην θάξκαθν γηα απηό ην ζέκα? Δ.Ρ:Σν κόλν θάξκαθν είλαη λα ζνπηάξνπλ ρσξίο λα θάλνπλ πεηξακαηηζκνύο θαη λα έρνπλ ηύρε.Η Αθαδεκία πέξπζη εθηόο από άηπρε ζηα πέλαιηπ,έθαλε θαη πεηξάκαηα.Απηά ζηνηρίδνπλ.Δελ γίλεηαη ζε πξνπόλεζε πνπ θάλακε κόλν γηα πέλαιηπ λα ζεκαδεύνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη όηαλ εξρόηαλ ε ώξα λα ζνπηάξνπλ όπνπ λάλαη. Καη,ηέινο,κηα πξνζωπηθή εξώηεζε:Πξνπνλεηηθή ή δηαηηεζία? Δ.Ρ:Πξνπνλεηηθή,αζθαιώο.Η δηαηηεζία,είλαη κόλν γηα ηα παηδηά,γηαηί κνπ αξέζεη πνιύ λα αζρνινύκαη καδί ηνπο OUR BOYS


Ιδιαίτερα φιλόξενος ο διαδυκτιακός τόπος των ΙΩΝΩΝ ΠΑΛ.ΥΑΛΗΡΟΤ.Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί ,μαθαίνοντας πολλά χρήσιμα στοιχεία,για τη δομή,την οργάνω ση,την ιστορία κ.α. των Ιώνων. Αριστερά:Ενα πολύ χρήσιμο MENU ξεναγεί τον επισκέπτη Πάνω;Η κεντρική σελίδα του site

΢το site,γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ετήσιες δραστηριότητες των τμημάτων υποδομής,που εμπλουτίζεται με φωτογραφίες και βίντεο.

Σο πρόγραμμα των αγώνων και τα αποτελέσματα δίνονται με τη μορφή αρχειακού υλικού,στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κανείς ανά πάσα στιγμή ,έχοντας πλήρη Πάνω:Υωτογραφικά αφιερώματα σε άποψη για τα στιγμές της ομάδας τεκτενόμενα στα Αριστερά:Σο πρόγραμμα τουρνουά,στα οποία των αγώνων και τα συμμετέχουν οι ΙΩΝΕ΢ αποτελέσματα. ΠΑΛ.ΥΑΛΗΡΟΤ. Δεξιά:Σο προφίλ των παιχτών

Πρόκειται για ένα όμορφα δομημένο site,στο οποίο αξίζει κάποιος να περιηγηθεί

www.ionesfc.gr Καλό σερφάρισμα


΢ελ.7

SOCCERINO-ΑΟ ΜΟ΢ΦΑΣΟΤ 4-0

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ-PUMA CLUB

4-2

PUMA CLUB-ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

2-2

ΑΠΟΛ.ΑΝΑΒ.-ΣΡΑΦΩΝΕ΢

1-1

΢ΟΤΡΜΕΝΑ-ΣΡΑΦΩΝΕ΢

2-0

COSMOS CLUB-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 3-2

ΕΛΠ.ΑΓ.ΑΝ.-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 3-2

ΑΡΗ΢ ΒΟΤΛΑ΢-RENTI SOCCER 1-0

RENTI SOCCER-ΑΡΗ΢ ΒΟΤΛΑ΢

9-1

Ο΢ΥΠ ΒΑΡΗ΢-ΥΟΙΒΟ΢ ΒΑΡΗ΢

2-0

PUMA CLUB-COSMOS CLUB

7-1

ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ-Γ΢Α

2-1

ΥΟΙΒΟ΢ ΒΑΡΗ΢-ΑΟ ΒΤΡΩΝΑ

3-3

ΥΟΙΒΟ΢ ΑΡΓ.-ΙΩΝΕ΢ Π.ΥΑΛΗΡΟΤ 1-4 ΤΜΗΣΣΟ΢-ΠΤΡΡΙΦΙΟ΢

3-0 αα

ΚΕΡΑΣ΢ΙΝΙ-COSMOS CLUB

2-1

SOCCERINO-ΙΩΝΕ΢ Π.ΥΑΛ. 1-3 ΠΤΡΡΙΦΙΟ΢-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ 0-3 Ο΢ΥΠ ΒΑΡΗ΢-Π.ΥΑΛΗΡΟ

ΣΡΑΦΩΝΕ΢-ΠΑΛ.ΥΑΛΗΡΟ

4-0

ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ-RENTI SOCCER

1-0

ΠΑΜΠΑΙΔΕ΢: ΑΟ ΜΟ΢ΦΑΣΟΤ-ΕΛΠ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 6-1 ΠΑΜΠΑΙΔΕ΢:Γ΢Α-ΥΟΙΒΟ΢ ΒΑΡΗ΢

4-0

ΑΚΑΔΗΜΙΕ΢:ΥΟΙΒΟ΢ ΒΑΡΗ΢-ΑΠΟΛ.ΑΝΑΒΤ΢΢ΟΤ

2-5

4-0


΢ελ.8

ΕΛΠΙΖΟΤΜΕ ΝΑ ΢Α΢ ΑΡΕ΢ΑΜΕ Τποσχόμαστε νάμαστε καλύτεροι στο επόμενο φύλλο. ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΢Α΢ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΤΜΕ ΠΙΟ ΢ΥΑΙΡΙΚΟΙ ΢ΣΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η ΢Α΢. ΢ΣΕΙΛΣΕ ΜΑ΢ ΟΣΙ ΤΛΙΚΟ ΝΟΜΙΖΕΣΕ ΟΣΙ ΘΑ ΜΑ΢ ΦΡΗ΢ΙΜΕΤ΢ΕΙ ΢ΣΟ ourboys.football@gmail.com

ΠΕΡΙΓΡΑΥΕ΢ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ

ΔΙ΢ΕΛΙΔΟ ΑΥΙΕΡΩΜΑ-ΞΕΝΑΓΗ΢Η ΢ΣΟ OUR BOYS ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΟΤ ΘΑ ΢ΤΖΗΣΗΘΕΙ Και πολλά άλλα ΢Α΢ ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ

OUR BOYS-PRESS No1  

sport,goal