Issuu on Google+


by aeyteera


... 29 มิถุนายน 2552 ... โดดงานอีกสักวันนะ ชวงนี้เหนื่อยกับงานนอกงานใน เหนื่อยกับอะไรหลายๆ อยาง ก็เลยหยุดพักอยูนิ่งๆ ซะบาง บางทีการทําตัวยึดติดกับอะไรบางอยางมากเกินไป มันก็เหมือน magnet พวกนี้ มีพลังงานในตัวเอง แตพลังงานนั้นทําไดแคเพียงยึดตัวเองเอาไวนิ่งๆ ไมสามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว แนนิ่ง ... ไมวาจะใชพลังงานมากเพียงใด หนําซํา ... ยิ่งใชพลังงานมากขึ้น ก็เทากับเอาตัวเองไปยึดติดกับอะไรบางอยางมากขึ้นไปอีกshow for 2how