Page 2

2

ОФІЦІЙНО

Ïåðåêðåñòîê

23

(346)

Äåêàáðü

2012

ãîäà

ÌÂÑ ³í³ö³þº óäîñêîíàëåííÿ Äîïîìîãà ïîâèííà çàêîíîäàâñòâà ïðî ãàáàðèòíî- íàäàâàòèñÿ â÷àñíî! âàãîâèé êîíòðîëü íà øëÿõàõ

На влицях велиих міст Ураїни проходить операція під мовною назвою «Уваа! Спецсинал!». 29 листопада  Міністерстві внтрішніх справ Ураїни відблася нарада з питань здійснення абаритно-ваовоо онтролю на дороах Ураїни. Засідання проходило під оловванням застпниа міністра внтрішніх справ Ураїни Серія Леаря. Участь  нараді взяли начальни департамент Державтоінспеції МВС Валерій Лозовий, начальни департамент державної ре ляторної політии Державної слжби Ураїни з питань ре ляторної політии та розвит підприємництва Оле Мірошничено та начальни відділ абаритно-ва ово о онтролю ПАТ «ДАК «Автомобільні доро и Ураїни» Вітор Горошо. Під час наради бли об оворена ситація, що слалася в Ураїні наволо питання проїзд велиова ових транспортних засобів шляхами держави. Пересвання тао о автотранспорт здійснюється за спеціальними правилами та передбачає отримання перевізниом відповідних дозвільних доментів. Утім, нерідо перевізнии нехтють ви-

мо ами заонодавства  цій сфері та не оформлюють відповідно о дозвол. Цим вони завдають державі значних збитів, адже рх велио абаритно о транспорт рйнє дорожнє пориття, а йо о відновлення потребє значних матеріальних витрат. За резльтатами роботи наради бло прийняте рішення про створення робочої рпи з питань внесення відповідних змін до заонодавства Ураїни та розроблення пропозицій щодо досоналення роботи пнтів абаритно-ва ово о онтролю. Всі пропозиції, яі надійдть до Департамент ДАІ, бдть враховані під час під отови відповідних ре лятивних атів. Прес-сл!жба Департамент! ДАІ МВС Ураїни.

Çóñèëëÿ îäåñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â íàïðàâëåí³ íà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó

Счасний ритм життя досить напржений. Ми постійно дись поспішаємо, не всти аємо, запізнюємося. Не любимо стояти в автомобільних заторах, а тим паче пропсати поперед себе бдь-яе авто, втрачаючи доро оцінний час. І рідо хто задмється, що ціною таих необдманих дій може стати життя людини. Я повідомила прес-слжба Департамент ДАІ МВС Ураїни, в державі проходить операція під мовною назвою «Ува а! Спецси нал!». Упродовж 10 днів Державтоінспеція перевірить, я водії вионють вимо и Правил дорожньо о рх в частині надання перева и в рсі автомобілям з ввімненими спецси налами. Профілатичні заходи проводяться в обласних центрах та містах з велиими транс-

портними потоами. Адже саме тт через те, що водії авто на поршення всіх вимо не пропсають транспортні засоби з влюченими проблисовими маячами, оперативні слжби часто не можть вчасно дістатися місця призначення. Що призводить до не ативних наслідів. З ідно з заонодавством Ураїни право на перева  в рсі мають автомобілі з влюченими спеціальними си налами швидої медичної допомо и, аварійно-рятвальних слжб, пожежної охорони, міліції, війсьової автомобільної інспеції, слжби інасації тощо. Обладнання оперативних авто спецси налами, не чиясь заба ана, а необхідність. Там, де чеають на вили «швид», міліцію чи пожежн охорон, рахно іноді йде на хвилини. Задмайтеся, можливо, завтра допомо а знадобиться саме вам?

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО З 25 листопада по 5 рдня на території Одесьої області проводилось оперативно-профілатичне відпрацювання. Я розповів начальни оловно о правління МВС Ураїни в Одесьій області енерал-майор міліції Серій Резни ов, основні зсилля правоохоронців направлені на забезпечення належної охорони ромадсьо о поряд, ативізацію роботи щодо профілатии злочинних проявів, розриття злочинів, оперативно о реа вання на заяви та повідомлення ромадян про соєні правопоршення. Для надання допомо и в Одесьий ре іон прибло 230 співробітниів з інших областей, з них: 100 працівниів підрозділ «Берт», 18 автопатрлів, 40 нарядів війсьовослжбовців внтрішніх війсь та інші, яі несть слжб в сільсьій місцевості області. - Основна онцентрація розподілена на півдні – це Біл ород-Дністровсьий, Бол рад та Ізмаїл і на півночі в Котовсь, - повідомив начальни оловно о правління міліції. - Більше двох з половиною тисяч співробітниів задіяні в цьом відпрацюванні. Резльтати ми бачимо вже сьо одні. Ящо до почат заходів відбвалося 5 - 6 рабежів в день, то сьо одні це 1 - 2 рабежі. Відповідно тае ж приблизно зниження спостері ається в реєстрації радіжо, розбійних нападів… Це дже велиий позитив. Таож енерал-майор міліції висловив подя жрналістам за те, що вони звернли йо о ва  на проблемні питання, яі вилиають сспільний резонанс. Керівни обласної міліції повідомив, що в ряді інтернетвидань бв розміщений відеороли, де представнии ромадсьої ор анізації «Дорожній онтроль» зі значної відстані проводили не ласн відеозйом. На знятом ними відеороли співробітни поста ДАІ зпиняє велиовантажні транспортні засоби для перевіри доментів. - При цьом ромадсьі діячі оментвали те, що відбвається, виходячи зі своєї точи зор, що, можливо, міліціонер брав  водіїв роші за перевантаження транспорт-

но о засоб. Хоча на продемонстрованом відеороли таих фатів не зафісовано, зазначив начальни лав. - Я дорчив провести ретельн перевір виладеної інформації ореспондентів. Керівни обласно о правління міліції повідомив, що проратра теж відреа вала на цей відеороли і відрила римінальне провадження, в рамах яо о бдть перевірені дані фати. Правоохоронець поінформвав жрналістів про те, що розпорядився повністю змінити особовий слад, заріплений за постом ДАІ № 2 на трасі «Одеса - Київ». На час перевіри співробітнии, щодо яих ведеться перевіра, бли переведені в інші територіальні ор ани ДАІ. Генерал-майор міліції відзначив, що оли всі велиовантажні транспортні засоби, яі перевозять велиі вантажі, стали направляти на ва овий омплес для зважвання, на Київсьій трасі бло сладнено рх автотранспорт через спчення велиовантажних автомобілів. Водії вантажіво відмовлялися слідвати на ва овий омплес. Внаслідо цьо о ерівни обласної міліції вранці довелося виїхати на місце для роз’яснення водіям, представниам підприємств і власниам вантажів заонність дій правоохоронців. - Осільи не бло реальної можливості для розвантаження автомобілів, ва а яих перевищє дозволен на даній трасі, бло прийнято рішення пропстити весь вантажний транспорт для запобі ання заторів та аварійності на автома істралі, - повідомив Сер ій Резниов. - Одна на пост смт Любашіва Одесьої області співробітнии ДАІ попереджають сіх водіїв велиовантажних автомобілів, яі проїжджають  бі Одеси, що поперед стоїть ва овий омплес, та реомендють водіям, чиї автомобілі перевантажені більш ніж на тонн, розвертатися назад для перевантаження транспортно о засоб. За інформацією ЦГЗ ГУ МВС Ураїни в Одесьій області.

Ïåíñèîííûé ñáîð ïðè ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îïëà÷èâàåòüñÿ òîëüêî ïðè ïåðâè÷íîé ðåãèñòðàöèè С 4 деабря встпили в сил неоторые нормы заона от 02.10.12 . №5413-VI «Осовершенствовании налоообложения при отчждении транспортных средств». Об этом сообщает Госслжба по вопросом ре ляторной политии и развития предпринимательства. Теперь размер пенсионно о сбора при ре истрации ТС составляет:

3%-заавтомобильстоимостьюдо165прожиточныхминиммов; 4%-заавтомобильстоимостьюдо290прожиточныхминиммов; 5%-заавтомобильдороже290прожиточныхминиммов. Таой сбор бдет оплачиваться тольо при первичной ре истрации транспортно о средства. Ранее он плачивался при аждой ре истрации в размере 3% от стоимости автомобиля.

Çàêîí î áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòàõ âñòóïèë â ñèëó 6 äåêàáðÿ Заон № 5492-VI о Едином осдемреестре и биометричес их паспортах обнародован в официальном издании Верховной Рады «Голос Ураины» и встпил в сил с 6 деабря. Заон предсматривает введение новых паспортных правил: аждый ражданин Ураины независимо от возраста обязан полчать паспорт на аждые 10 лет. Паспорт из отавливается в форме арты, содержащей бесонтатный элетронный носитель информации, а паспорт ражданина Ураины для выезда за раниц - в форме нижечи с элетронным чипом. Информация биометричесих паспортов вносится в Единый осдарственный демо-

рафичесий реестр - элетронню информационно-телеоммниационню систем, предназначенню для хранения, обработи, использования информации о ражданине. Со ласно заон, таая информация является онфиденциальной. Заоном арантирется право на отаз из-за рели иозных беждений от полчения тао о домента или от внесения информации в бесонтатный элетронный носитель. Таое право реализется птем подачи заявления в соответствющий центральный ор ан исполнительной власти об отазе от полчения домента, содержаще о бесонтатный элетронный носитель, или от внесения информации на таой носитель.

PEREKRESTOK _ 23  

gazeta udai

PEREKRESTOK _ 23  

gazeta udai

Advertisement