Page 1

Ïðèãîâîð âèíîâíèêó ÄÒÏ ñòð.3 Ïðîåêò èçìåíåíèé â ÏÄÄ ñòð.5

Издается с 1998 . Управление ГАИ ГУМВД Ураины в Одессой области

Союз

жрналистов Ураины

ЗАБЕЗОПАСНОСТЬНАДОРОГАХИВЖИЗНИ

Одессая облоранизация Всераинсоо союза автомобилистов

ÌÂÑ ³í³ö³þº âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ãàáàðèòíîâàãîâèé êîíòðîëü íà øëÿõàõ 29 ëèñòîïàäà ó ̳í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ íàðàäà ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ãàáàðèòíî-âàãîâîãî êîíòðîëþ íà äîðîãàõ Óêðà¿íè. (Äèâ. ñòîð. 2).

В Ураине резо соратилось автопроизводство В отябре 2012 ода в Ураине резо соратилось производство ле овых и рзовых автомобилей, а таже автобсов, по сравнению с отябрем прошло о ода. Производство ле овых автомобилей в Ураине в январе отябре 2012 ода на 23,7%, до 61,5 тыс. единиц, сообщила Госдарственная слжба статистии Ураины. При этом в отябре выпс «ле овше» составил 6,5 тыс. единиц, что на 14,4% превышает объем производства в предыдщем месяце, но на 25,9% меньше поазателя отября 2011 ода. Госстат таже сообщает, что производство рзовых автомобилей в стране за десять месяцев 2012 ода соратилось по сравнению с анало ичным периодом 2011 ода на 6,9%, до 2441 единиц, а выпс автобсов соратился на 7,1%, до 2800 единиц. В отябре выпс рзовых автомобилей по сравнению с отябрем 2011 ода пал на 39,9%, до 173 единиц, а выпс автобсов соратился на 42,8%, до 246 единиц. Эсперты называют причиной снижения производства отстствия осподдержи и слабый ровень авторедитования.

Счетнаяпалата подсчитала автодорои

Фото«Перереста».

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ ÂÀÌ ÁÓÄÅÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ! На страницах «ПЕРЕКРЕСТКА» - весь спетр проблем человеа с автомобилем, областная хрониа, официальные до#менты ГАИ, новости заонодательства и омментарии специалистов, риминальная тематиа, полезная информация в доро #. Газетавыходитдваразавмесяц. Подписа на азет принимается во всех отделениях связи области на любой сро.

Подписной индес - 41536.

Ценаодовойподписина2013.-40рн20оп.счетомслпочты.

В Ураине доро просто не хватает. Протяженность доро в меньшей по площади Польше в четыре раза больше, чем в нашей стране. Счетная палата называет обеспеченность Ураины доро ами «позорно низой» - 280 илометров на тысяч вадратных метров площади. То да а в Евросоюзе - 906 илометров. А еже одный прирост доро в Ураине - все о 8%. В 2009 од, наанне Евро2012, на автодорожное хозяйство было потрачено 14 миллиардов ривень. Из них 36% пошло на содержание доро , 41% - на по ашение редитов и все о 5% - на строительство и апитальный ремонт. В 2009 од было проложено все о 92 илометра, в 2010-м 93. И тольо в 2011 од построили 2000 илометров автодоро .


2

ОФІЦІЙНО

Ïåðåêðåñòîê

23

(346)

Äåêàáðü

2012

ãîäà

ÌÂÑ ³í³ö³þº óäîñêîíàëåííÿ Äîïîìîãà ïîâèííà çàêîíîäàâñòâà ïðî ãàáàðèòíî- íàäàâàòèñÿ â÷àñíî! âàãîâèé êîíòðîëü íà øëÿõàõ

На влицях велиих міст Ураїни проходить операція під мовною назвою «Уваа! Спецсинал!».



 29 листопада Міністерстві внтрішніх справ Ураїни відблася нарада з питань здійснення абаритно-ваовоо онтролю на дороах Ураїни. Засідання проходило під оловванням застпниа міністра внтрішніх справ Ураїни Серія Леаря. Участь нараді взяли начальни департамент Державтоінспеції МВС Валерій Лозовий, начальни департамент державної ре ляторної політии Державної слжби Ураїни з питань ре ляторної політии та розвит підприємництва Оле Мірошничено та начальни відділ абаритно-ва ово о онтролю ПАТ «ДАК «Автомобільні доро и Ураїни» Вітор Горошо. Під час наради бли об оворена ситація, що слалася в Ураїні наволо питання проїзд велиова ових транспортних засобів шляхами держави. Пересвання тао о автотранспорт здійснюється за спеціальними правилами та передбачає отримання перевізниом відповідних дозвільних доментів. Утім, нерідо перевізнии нехтють ви-

мо ами заонодавства цій сфері та не оформлюють відповідно о дозвол. Цим вони завдають державі значних збитів, адже рх велио абаритно о транспорт рйнє дорожнє пориття, а йо о відновлення потребє значних матеріальних витрат. За резльтатами роботи наради бло прийняте рішення про створення робочої рпи з питань внесення відповідних змін до заонодавства Ураїни та розроблення пропозицій щодо досоналення роботи пнтів абаритно-ва ово о онтролю. Всі пропозиції, яі надійдть до Департамент ДАІ, бдть враховані під час під отови відповідних ре лятивних атів. Прес-сл!жба Департамент! ДАІ МВС Ураїни.

Çóñèëëÿ îäåñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â íàïðàâëåí³ íà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó

Счасний ритм життя досить напржений. Ми постійно дись поспішаємо, не всти аємо, запізнюємося. Не любимо стояти в автомобільних заторах, а тим паче пропсати поперед себе бдь-яе авто, втрачаючи доро оцінний час. І рідо хто задмється, що ціною таих необдманих дій може стати життя людини. Я повідомила прес-слжба Департамент ДАІ МВС Ураїни, в державі проходить операція під мовною назвою «Ува а! Спецси нал!». Упродовж 10 днів Державтоінспеція перевірить, я водії вионють вимо и Правил дорожньо о рх в частині надання перева и в рсі автомобілям з ввімненими спецси налами. Профілатичні заходи проводяться в обласних центрах та містах з велиими транс-

портними потоами. Адже саме тт через те, що водії авто на поршення всіх вимо не пропсають транспортні засоби з влюченими проблисовими маячами, оперативні слжби часто не можть вчасно дістатися місця призначення. Що призводить до не ативних наслідів. З ідно з заонодавством Ураїни право на перева в рсі мають автомобілі з влюченими спеціальними си налами швидої медичної допомо и, аварійно-рятвальних слжб, пожежної охорони, міліції, війсьової автомобільної інспеції, слжби інасації тощо. Обладнання оперативних авто спецси налами, не чиясь заба ана, а необхідність. Там, де чеають на вили «швид», міліцію чи пожежн охорон, рахно іноді йде на хвилини. Задмайтеся, можливо, завтра допомо а знадобиться саме вам?

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО З 25 листопада по 5 рдня на території Одесьої області проводилось оперативно-профілатичне відпрацювання. Я розповів начальни оловно о правління МВС Ураїни в Одесьій області енерал-майор міліції Серій Резни ов, основні зсилля правоохоронців направлені на забезпечення належної охорони ромадсьо о поряд, ативізацію роботи щодо профілатии злочинних проявів, розриття злочинів, оперативно о реа вання на заяви та повідомлення ромадян про соєні правопоршення. Для надання допомо и в Одесьий ре іон прибло 230 співробітниів з інших областей, з них: 100 працівниів підрозділ «Берт», 18 автопатрлів, 40 нарядів війсьовослжбовців внтрішніх війсь та інші, яі несть слжб в сільсьій місцевості області. - Основна онцентрація розподілена на півдні – це Біл ород-Дністровсьий, Бол рад та Ізмаїл і на півночі в Котовсь, - повідомив начальни оловно о правління міліції. - Більше двох з половиною тисяч співробітниів задіяні в цьом відпрацюванні. Резльтати ми бачимо вже сьо одні. Ящо до почат заходів відбвалося 5 - 6 рабежів в день, то сьо одні це 1 - 2 рабежі. Відповідно тае ж приблизно зниження спостері ається в реєстрації радіжо, розбійних нападів… Це дже велиий позитив. Таож енерал-майор міліції висловив подя жрналістам за те, що вони звернли йо о ва на проблемні питання, яі вилиають сспільний резонанс. Керівни обласної міліції повідомив, що в ряді інтернетвидань бв розміщений відеороли, де представнии ромадсьої ор анізації «Дорожній онтроль» зі значної відстані проводили не ласн відеозйом. На знятом ними відеороли співробітни поста ДАІ зпиняє велиовантажні транспортні засоби для перевіри доментів. - При цьом ромадсьі діячі оментвали те, що відбвається, виходячи зі своєї точи зор, що, можливо, міліціонер брав водіїв роші за перевантаження транспорт-

но о засоб. Хоча на продемонстрованом відеороли таих фатів не зафісовано, зазначив начальни лав. - Я дорчив провести ретельн перевір виладеної інформації ореспондентів. Керівни обласно о правління міліції повідомив, що проратра теж відреа вала на цей відеороли і відрила римінальне провадження, в рамах яо о бдть перевірені дані фати. Правоохоронець поінформвав жрналістів про те, що розпорядився повністю змінити особовий слад, заріплений за постом ДАІ № 2 на трасі «Одеса - Київ». На час перевіри співробітнии, щодо яих ведеться перевіра, бли переведені в інші територіальні ор ани ДАІ. Генерал-майор міліції відзначив, що оли всі велиовантажні транспортні засоби, яі перевозять велиі вантажі, стали направляти на ва овий омплес для зважвання, на Київсьій трасі бло сладнено рх автотранспорт через спчення велиовантажних автомобілів. Водії вантажіво відмовлялися слідвати на ва овий омплес. Внаслідо цьо о ерівни обласної міліції вранці довелося виїхати на місце для роз’яснення водіям, представниам підприємств і власниам вантажів заонність дій правоохоронців. - Осільи не бло реальної можливості для розвантаження автомобілів, ва а яих перевищє дозволен на даній трасі, бло прийнято рішення пропстити весь вантажний транспорт для запобі ання заторів та аварійності на автома істралі, - повідомив Сер ій Резниов. - Одна на пост смт Любашіва Одесьої області співробітнии ДАІ попереджають сіх водіїв велиовантажних автомобілів, яі проїжджають бі Одеси, що поперед стоїть ва овий омплес, та реомендють водіям, чиї автомобілі перевантажені більш ніж на тонн, розвертатися назад для перевантаження транспортно о засоб. За інформацією ЦГЗ ГУ МВС Ураїни в Одесьій області.

Ïåíñèîííûé ñáîð ïðè ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îïëà÷èâàåòüñÿ òîëüêî ïðè ïåðâè÷íîé ðåãèñòðàöèè С 4 деабря встпили в сил неоторые нормы заона от 02.10.12 . №5413-VI «Осовершенствовании налоообложения при отчждении транспортных средств». Об этом сообщает Госслжба по вопросом ре ляторной политии и развития предпринимательства. Теперь размер пенсионно о сбора при ре истрации ТС составляет:

3%-заавтомобильстоимостьюдо165прожиточныхминиммов; 4%-заавтомобильстоимостьюдо290прожиточныхминиммов; 5%-заавтомобильдороже290прожиточныхминиммов. Таой сбор бдет оплачиваться тольо при первичной ре истрации транспортно о средства. Ранее он плачивался при аждой ре истрации в размере 3% от стоимости автомобиля.

Çàêîí î áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòàõ âñòóïèë â ñèëó 6 äåêàáðÿ Заон № 5492-VI о Едином осдемреестре и биометричес их паспортах обнародован в официальном издании Верховной Рады «Голос Ураины» и встпил в сил с 6 деабря. Заон предсматривает введение новых паспортных правил: аждый ражданин Ураины независимо от возраста обязан полчать паспорт на аждые 10 лет. Паспорт из отавливается в форме арты, содержащей бесонтатный элетронный носитель информации, а паспорт ражданина Ураины для выезда за раниц - в форме нижечи с элетронным чипом. Информация биометричесих паспортов вносится в Единый осдарственный демо-

рафичесий реестр - элетронню информационно-телеоммниационню систем, предназначенню для хранения, обработи, использования информации о ражданине. Со ласно заон, таая информация является онфиденциальной. Заоном арантирется право на отаз из-за рели иозных беждений от полчения тао о домента или от внесения информации в бесонтатный элетронный носитель. Таое право реализется птем подачи заявления в соответствющий центральный ор ан исполнительной власти об отазе от полчения домента, содержаще о бесонтатный элетронный носитель, или от внесения информации на таой носитель.


3

ГАИИНФОРМИРУЕТ

Äåêàáðü

2012

ГАИнапоминаетводителям онеобходимости переодетьшины Госавтоинспеция Одессой области обращается водителям областноо центра и области быть осторожнее в связи с хдшением пооды. По информации Гидрометцентра, хдшение по одных словий ожидается в связи с перемещением в Ураин цилона с Балан. Это приведет снижению температры воздха, на большей части территории Ураины выпадет сне , морый сне , в центральных областях с дождем, местами налипание моро о сне а, ололед, на доро ах ололедица, на ю е и востое дожди, местами сильные. Со ласно сообщению пресс-слжбы ГАИ, Госавтоинспеция реомендет водителям быть внимательными на доро е, соблюдать соростной режим и дистанцию, правила манев-

Фото«Перереста».

рирования, с особой осторожностью дви аться по мостам и эстаадам, при движении в словиях недостаточной видимости влючать ближний свет фар. Принимая решения о поезде, ГАИ предла ает в первю очередь оценить её необходимость, и, по возможности, воздержитесь от выезда за пределы орода и области. «Не забывайте таже о смене резины на зимнюю, провере тормозной системы и светотехнии, соблюдайте правила парови», — отмечается в сообщении.

 ïàòðóëüíûõ ìàøèíàõ ÄÏÑ èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå ñâåòîâûå óñòðîéñòâà íå îáÿçàòåëüíî Утверждены изменения Инстрции по вопросам деятельности подразделений дорожно-патрльной слжбы Госавтоинспеции МВД, встпающие в сил со дня официально о опблиования. МВД приазом от 05.11.12 . № 1009 твердило изменения Инстр ции по вопросам деятельности подразделений дорожно-патрльной слжбы Госавтоинспе ции МВД. Приазом предсмотрено ислючение из подпнта 12.3.1 инстрции нормы, асающейся влючения специальных световых си нальных стройств сине о цвета при движении в потое транспортных средств. Таже бдт точнены положения пнта 19.2 инстрции, асающиеся применения техсредств и приборов. Запрет на применение техсредств и приборов, оторые не сертифицированы в Ураине, бдет асаться тех слчаев, о да они подлежат сертифиации в соответствии с действющим заонодательством.

СУДДАДЕЛО

Âèíîâíèê êðîâàâîãî ÄÒÏ îñóæäåí íà òðè ãîäà 27 июня это о ода в центре Одессы на перересте лиц Большой Арнатсой и Ришельевсой произошло дорожно-транспортное происшествие с частием спортивно о автомобиля Mazda RX-8. Причиной ДТП послжило превышение сорости движения. Дви аясь по лице Большая Арнатсая со соростью 90 м/час, водитель не справился с правлением. В резльтате автомобиль вынесло на тротар, де произошло столновение с припарованным ВАЗом, а затем наезд на девш пешехода. Водитель, молодой челове, работни одно о из местных афе, в свое оправдание оворил о неоем автомобиле, оторый е о яобы «подрезал». Однао на этом перересте есть амера видеонаблюдения, и все происходящее было зафисировано. Единственными помехами движению для водителя были сорость е о автомобиля и рбое и норирование Правил дорожно о движения. Пострадавшая девша два месяца находилась на лечении в больнице с множественными травмами – сотрясением моз а, ссадинами, сальпированными ранами шной раовины, зарытым переломом лючицы, ребер, отростов пояснично о и рд-

но о позвонов, отрытым переломом правой бедренной ости и право о надоленниа. Дело по этом ДТП рассматривалось в Приморсом районном сде Одессы. Сд становил, что водитель в момент аварии был трезвым, но сознательно избрал сорость, превышающю допстимю в ородсой черте. День был ясный, проезжая часть – схой, видимость – прерасной. Аварийню ситацию автомобилю нито не создавал. Сдья Константин Цильма сделал залючение о том, что имеются все признаи престпления, предсмотренно о ч. 2 ст. 286 УК Ураины (наршение правил безопасности дорожно о движения лицом, правляющим транспортным средством, повлешее причинение потерпевшем тяжо о телесно о повреждения). Водитель признан виновным и при оворен трем одам лишения свободы. Кроме то о, он должен бдет возместить пострадавшей моральный и материальный щерб в размере 190 тыс рн. До встпления вердита в сил (т.е. до рассмотрения дела в апелляционной инстанции) виновный водитель останется на свободе под подписой о невыезде.

ãîäà

Ïåðåêðåñòîê

23

(346)

В России оончательно отменили талон техосмотра Отныне полис обязательно о автострахования станет доазательством наличия автомобилиста допса на проезд. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене талона техничесо о осмотра на всей территории страны. Выданные ранее талоны остантся действительны до 1 января 2015 ода. Бла одаря новом заон, полис ОСАГО станет доазательством наличия автомобилиста допса на проезд. Заон о признании диа ностичесой арты автомобиля доментом, подтверждающим допс транспортно о средства, подписал в ав сте это о ода президент России Владимир Птин. С 1 января 2012 ода в сил встпил новый заон, отменивший осдарственный техосмотр и передавший е о оммерчесим техцентрам. Постановление таже предсматривает наделение минтранса России полномочиями по тверждению атов, станавливающих порядо чета, хранения, передачи и ничтожения диа ностичесих арт, а таже изъятие с 1 января 2013 ода минфина России полномочий по тверждению атов, станавливающих порядо чета, хранения, передачи и ничтожения бланов талонов техничесо о осмотра и бланов межднародных сертифиатов техничесо о осмотра.

Меняется механизм релирования бытов по «зеленой арте» С 1 января 2013 ода бдет введен централизованный механизм ре лирования бытов по до оворам межднародно о страхования «зеленая арта», сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Ураины (МТСБУ). С 2013 ода выплаты по этом вид страхования бдт осществлять же не страховые омпании, а бюро. Для это о бдет создан специальный фонд, в оторый страховщии бдт отчислять часть полчаемых премий. «Новый порядо финансовых взаимоотношений межд страховщиами - полными членами МТСБУ обеспечит безсловное выполнение обязательств по до оворам межднародно о страхования и позволит минимизировать расходы страховщиов на залючение до оворов и на ре лирование страховых слчаев», - сообщают в МТСБУ.

21 листопада о 21.30 в с. Кальчевом Бол радсьо о район водій автомобіля «Опель», знаходячись стані ало ольно о сп’яніння, не впорався з ерванням, виїхав на зстрічн см та соїв наїзд на пішохода, яий стояв біля припаровано о на збіччі автомобіля «ВАЗ-21061». Внаслідо наїзд пішохід 1987 р.н. від отриманих тілесних шоджень заинв на місці при оди.

*** 22 листопада о 17.00, рхаючись по автодорозі « Одеса Іллічівсь», водій автомобіля «Тойота» на 14- м автодоро и здійснив наїзд на пішохода, яий переходив проїждж частин в невстановленом місці. Внаслідо наїзд пішохід 1966 р.н. заинв на місці при оди.

*** 30 листопада о 09.50 в м.Одесі водій автомобіля «Нісан Мрано» на ре льованом перехресті вл. Добровольсьо о та вл. Кишинівсьої, вионючи поворот ліворч на вл. Добровольсьо о в напрям вл. Миолаївсьа доро а, соїв наїзд на пішохода, 1989 р.н., яа перетинала проїждж частин влиці справа наліво по ход рх автомобіля по ре льованом пішохідном переход на зелений си нал світлофор. Внаслідо при оди пішохід отримала тілесні шодження та бла доставлена до ліарні.

*** 30 листопада о 17.20 в м. Одесі на вл. Добровольсьо о водій пасажирсьо о автобса «БАЗ» напроти бдин №76 соїв наїзд на нетверез жін 1965 р.н., яа лежала на проїжджої частині влиці. Від отриманих тілесних шоджень жіна заинла на місці при оди.

*** 1 рдня о 09.40 в м. Іллічівсь водій автомобіля «Мазда» здійснив наїзд на пішохода 1938 р.н., яий переходив проїждж частин по нере льованом пішохідном переход. А о 12.00 в м. Одесі водій автомобіля «Тойота Віста» на ре льованом перехресті вл. Се едсьої – Армійсьої соїла наїзд на жін-пішохода, 1995 р.н., яа перетинала проїждж частин встановленом місці. Внаслідо наїзд в обох випадах постраждалі отримали тілесні шодження та бли доставлені до ліарні.

*** 2 рдня о 15.30 в Одесі, рхаючись по вл.Чорноморсьо о озацтва з бо вл.Церовної в напрям вл.Пли на, водій ле ово о автомобіля «Рено» напроти бдин № 28, не впоравшись з ерванням, виїхав на правий тротар, де соїв наїзд на припарований на тротарі ле овий автомобіль «Ситроєн». Від потжно о дар автомобіль «Ситроєн» відинло вперед, де він соїв зітнення з припарованими на тротарі автомобілями «Ніссан Премьєра» та «Ніссан Урван». Далі автомобіль «Ніссан Урван» соїв зітнення з припарованим на тротарі автомобілем «Шода Отавія», «Шода» - з припарованим «Міцбісі Ланцер», той в свою чер - з «Міцбісі Паджеро». Внаслідо при оди тілесні шодження отримав пасажир автомобіля «Рено», яий самостійно звернвся до ліарні.

*** 3 рдня о 6.20 в м. Одесі водій автомобіля «ВАЗ 2109», 1982 р.н., при виїзді на нере льоване перехрестя з др орядної доро и вл.Сворцова на оловн вл.Івана і Юрія Лип не надав перева в рсі трамваю «Т-3», яий рхався по місьом маршрт № 10, та соїв з ним зітнення. Внаслідо при оди водій автомобіля отримав тілесні шодження та бв доставлений до ліарні.

*** 3 рдня о 19.00 в м. Б-Дністровсьом водій автомобіля «ВАЗ 21093», 1956 р.н., рхаючись по вл.Лазо, відволіся від ервання, виїхав на см зстрічно о рх, де соїв зітнення з велосипедом «Трист» під ерванням ромадянина 1946 р.н., яий рхався зстрічном напрям. Внаслідо при оди велосипедист отримав тілесні шодження та бв доставлений до ліарні. Сетор профілатичної роботи УДАІ ГУ МВС Ураїни в Одесьій області.


4

ПРОФИЛАКТИКА

Ïåðåêðåñòîê

23

(346)

Äåêàáðü

2012

ãîäà

Áåçîïàñíîñòü íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ! Ка писал «Пере ресто », с 12 по 18 ноября в У раине прошла Неделя безопасности дорожноо движенияподлозн ом «Безопасность на доро ах зависитотаждо о». Госавтоинспе ция провела ряд операций, в ходе оторых нар%шителей не штрафовали, а толь о проводили с ними разъяснительн%ю работ%.

62, а в Швейцарии - 49. По данным ГАИ, в среднемзас%тинадороахУраинывавариях ибн%т 14 челове и травмир%ются более 100. В 2012-м в ДТП поибли более 4 тыс. челове. Главными причинами автомобильных аварий, совершенных за 10 месяцевэтооода,являютсяпревышениесорости-почти6,5тыс.происшествий(23,7% всех ДТП с пострадавшими) и нар%шение правил маневрирования - более 5,5 тыс. происшествий (20,3%).

Неделябезопасностидорожноодвижения проводитсявУраинетретийодподряд.Она проходитврамахДесятилетиядействийпо безопасностидвижения,заделарированноовмарте2010-орезолюциейГенеральной Ассамблеи ООН. Главная цель этих мероприятий-соратитьсмертностьнадороах, ведьежеодновмиревДТПпоибаютболее 1млн300тыс.человеиооло50млнпол%чают травмы. Эсперты Всемирной оранизации здравоохранения пред%преждают: если не принять срочные меры, то 2020 од%авариинадороахстан%тосновнойпричиной смертности.

Входепроведениянеделибезопасности дорожноо движения в Одессой области облГАИ провело ации: «Пешеход на дорое», «Ремень безопасности» и «Мобильный телефон».Карассазал«Перерест%»заместитель начальниа %правления ГАИ ГУМВС Ураины в Одессой области половни милиции Ниолай Михайлов, в рамах проведения ации «Пешеход на дорое» сотр%днии ГАИ призывали всех водителей,всехраждан-%частниовдорожноодвижения,бытьосторожными,особенно в темное время с%то, в %словиях влажности и т%мана. Ация «Мобильный телефон» призвана обратить внимание водителей на то, что разоворы за р%лем мо%т создать аварийн%ю сит%ацию на дорое. В ации «Ремень безопасности» призывали

ВУраинесит%ациярайнене%тешительная-на1млнжителейвДТПежеодноибн%т 152 человеа, тода а в Германии -

Предпреждение вместоштрафа

водителейнетольосамимсоблюдатьПДД и пристеивать ремень безопасности, но и следить, чтобы пассажиры таже соблюдалиэтоправило. Пораспоряжениюр%оводстваГАИстражи поряда не штрафовали нар%шителей, а проводили с ними профилатичес%ю работ%. Приэтомправоохранителивыяснили,что мноиепешеходынезнают,чтовтемноевремяс%тоихплоховиднона«зебре»,особенновсветефарвстречныхавтомобилейина переходах, не имеющих нар%жноо освещения. Для повышения собственной безопасностистражипорядапризывалипешеходов зареплятьнасвоейодеждесветовозвращающиеэлементы,оторыепомо%тводителям издалеаразлядетьнадороечеловеа. По %тверждению сотр%дниов ГАИ, мноиеводителисчитаютразоворзар%лемпо «мобиле» несерьезным нар%шением, не понимая тоо, что в сл%чае возниновения ритичесой сит%ации на дорое телефон в р%е помешает онтраварийном% %правлению автомобилем. Тажеещеневсеводителиосознаютнеобходимость применения ремней безопасности,незная,чтосоласномноочисленным исследованиям пристеивание ремнями на

70%снижаетриссмертельныхпоследствий приДТП.Особенноэтоат%альнодлядетейв сл%чае неиспользования ремней безопасностиилидетсихреселриспоибн%тьво времяаварии%ребенав3разавыше,чем % взрослоо, а серьезно поалечиться - в 7 раз! «Для тоо чтобы надеть ремень безопасности необходимо десять се%нд. Эти се%нды решают вопрос жизни людей. Ремень безопасности имеет большое значение в безопасности дорожноо движения. Мыстаралисьдонестивсемводителям,что обеспечиватьбезопасностьнадороахн%жно, начиная с себя. Каждый челове долженпонимать,чтособлюдатьПДДнеобходимо не для тоо, чтобы не оштрафовал инспетор,ачтобыдороапересталабыть смертельноопаснойзоной.Мыпризываем всех %частниов движения осознать, что аждый из нас несет ответственность за безопасностьнадороахипеременыл%чшем% н%жно начинать с себя», - подчерн%л Ниолай Михайлов. Еслиременьбезопасностидлявасвсео лишь вын%жденная опция автомобильной омплетацииипристеиваниезар%лемсчитаетелишним,тодаознаомьтесьстем,что происходит с людьми в салоне автомобиля, ед%щеососоростью80м/час,пристолновении с неподвижным препятствием. Владимир БУЛАНЕНКО.

Õðîíîìåòðàæ ïîâðåæäåíèé â ÄÒÏ, êîòîðûå ïîëó÷àþò ëþäè, íå ïðèñòåãíóòûå ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, ïðè íàåçäå àâòîìîáèëÿ íà ñêîðîñòè 80 êì/÷ íà íåïîäâèæíóþ ïðåãðàäó 0,039 с После дара автомобиля на сорости в 80 м/ч о неподвижное препятствие деформир ется бампер и весь моторный отсе. Сила в 30 раз превышает вес автомобиля и останавливает е)о движение на линии передних сидений, то)да а водитель и пассажиры, не присте)н тые ремнями безопасности, продолжают дви)аться в салоне с высоой соростью, хотя и меньше, чем 80 м/ч. 0,039 с Водитель вместе с сиденьем стремительно дви)ается вперед на 15 см.

0,110 с Автомобиль начинает отатываться назад. 0,150 с Осоли стела, обломи пластиа и железа падают на землю.

Всепроизошломенеечемзадведесятыедоли сенды.

0,044 с Водитель )р дной летой даряется о р ль. 0,050 с Сорость падает настольо, что на автомобиль и на всех находящихся в нем людей начинает действовать сила, оторая в десяти раз превышает их собственный вес. 0,068 с Водитель с силой в 4 - 10 тонн бьется о панель приборов. 0,092 с Водитель и пассажир, сидящий с ним рядом, одновременно бьются )оловами о лобовое стело и пол чают смертельные повреждения черепа. 0,100 с Повисший на р ле водитель отидывается назад - он же мертвый.

http://www.odessa.umvd.gov.ua/

Элетронная версия «ПЕРЕКРЕСТКА» на интернет-сайте ГУ МВД Ураины в Одессой области


5 Äåêàáðü

2012

Ïåðåêðåñòîê

ãîäà

23

(346)

ÄÀ² âèíîñèòü íà îáãîâîðåííÿ çì³íè â Ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó Кабінет Міністрів за представленням Державтоінспе ції пропон є внестизмінивПравиладорожньоо р х У раїни,ідо30р днядообоворення новоо прое т мож ть дол читися всі бажаючі. Упояснювальнійзаписцідопрое т відзначається, що метою постанови є підвищення безпе и дорожньоо р х шляхом посилення вимо до ви ористання технічних засобів ре лювання дорожньоо р х , запровадженняєвропейсь ихзраз івдорожніхзна івідорожньоїрозміт и,ата ожшляхом точненнятермінолоіїтаіншихположеньПравилдорожньоор х . Детально ознайомитися з прое том пропонованих змін вітчизняних ПДР можна на сайті Департамент ДАІ МВС У раїни.

Своїзаваженнятапропозиціїзприводцьоодоментаможнаприслатизаадресою:01021,м.Київ,вл.Інститтсьа,29а,чи на елетронн пошт: yarek@mia.gov.ua.

ЗМІНИ, щовносятьсядоПравил дорожньоорх (витя) 1. У п н ті 1.10: після абзац дев’ятоо доповнити п н т новим абзацом та оо зміст : «автопоїзд (транспортний состав) – з’єднання автомобіля (тяача) з одним або іль ома причепами за допомоою зчіпноо пристрою;». В абзаці вісімнадцятом слова «та мопедах» ви лючити; абзац двадцятий ви ласти в та ій реда ції: «вим шена з пин а – припинення р х транспортноозасоб черезйоотехнічн несправність чи небезпе , я а спричинена вантажем, станом часни а дорожньоор х ,появоюпереш одидляр х »; абзац двадцять третій після слів «посвідчення водія» доповнити словами «(посвідчення тра ториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право ер вання транспортним засобом)»; після абзац двадцять четвертоо доповнити п н т новим абзацом та оо зміст : «азон – елемент дорои, призначений для зелених насаджень;». після абзац двадцять восьмоо доповнити п н т новим абзацом та оо зміст : «денні ходові воні – зовнішні світлові приладиви лючнобілоо ольор ,передбачені онстр цієютранспортноозасоб , становлені сперед транспортноо засоб і призначені для по ращання видимості транспортноо засоб під час йоо р х світлий час доби;». Післяабзац тридцятьсьомоодоповнити п н т новим абзацом та оо зміст : «залишення місця дорожньо-транспортної приоди – дії часни а дорожньо-транспортної приоди, спрямовані на приховання фа т та оїприодиабообставинїїс оєння, я і спричинили необхідність проведення працівни ами міліції заходів щодо встановлення(розш )цьоо часни ата(або)розш транспортноозасоб ;». Абзацсоро першийви ластивта ійреда ції: «з пин а – припинення р х транспортноо засоб на час до 5 хвилин або більше,я щоценеобхіднодляпосад и(висад и) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантаж , а та ож на ви онання вимоцихПравил(наданняпереваивр сі, ви онання вимо ре лювальни а, синалів світлофоратощо);». Після абзац соро шостоо доповнити п н т новим абзацом та оо зміст : «маневр вання (маневр) – почато р х , перестроюваннятранспортноозасоб вр сі зоднієїсм ивінш ,ата ожповоротправор ччилівор ч,розворот,з’їздзпроїжджоїчастини, р х заднім ходом;». Після абзац шістдесятоо доповнити п н т новим абзацом та оо зміст : «острівецьбезпе и–технічнийзасібре лювання дорожньоо р х на наземних пішохідних переходах, онстр тивно виділений над проїжджою частиною дорои та призначений я захисний елемент для з пин и пішоходів при переході проїжджої частинидорои.Доострівцябезпе иналежить частина розділювальної см и, через я проляає пішохідний перехід;». Абзац сімдесят четвертий ви ласти в та ій реда ції: «ре лювальни – працівни міліції, що ви он є ре лювання дорожньоо р х в е іпіровці (формений одя підвищеної види-

мості з елементами із світлоповертальноо матеріал ,жезл,свисто ).Доре лювальни а прирівнюються працівни и війсь ової інспе ціїбезпе идорожньоор х ,дорожньое спл атаційної сл жби, черовий на залізничном переїзді, поромній переправі, я і мають відповідне посвідчення та е іпіров (нар авна пов’яз а, жезл, дис з червоним синалом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець);». Абзацсімдесятдев’ятийви ластивта ій реда ції: «темна пора доби – частина доби відзаход досход сонця;»; після абзац вісімдесят першоо доповнити п н т новим абзацом та оо зміст : «тролейб с – механічний транспортний засіб, що приводиться в р х еле тродви ном, до я оо еле тричний стр м від зовнішньооджерелаподаєтьсячерезпідвісн онта тн мереж ;». Після абзац вісімдесят третьоо доповнити п н т новим абзацом та оо зміст : « дос оналенепо риття–цементобетонне,асфальтобетонне,залізобетоннеабоармобетоннезбірнепо риття,бр ів иізбр щат иімозаї и,збірнепо риттяздрібнорозмірних бетонних плит, із щебеню і равію, оброблених оранічними й в’яз ими матеріалами;». 2. У підп н ті «в» п н т 2.1 слова « разі розміщення ре лами – поодження, що видається підрозділами Державтоінспе ції МВС» ви лючити. 3. Доповнити п н т 2.9 підп н том «е» та оозміст : «е) під час вим шеної з пин и на дорозі в темн пор доби і в мовах недостатньої видимості переб вати на проїзній частині дорои (в лиці) без синальноо жилета.» 4. Перше речення п н т 3.6 після слів «оранжевоо ольор » доповнити словами «натранспортном засобізрозпізнавальним зна ом «Діти»,». 5. В абзаці др ом п н т 4.1 слова «і мопедах» ви лючити. 6. П н т 4.4 ви ласти в та ій реда ції: «4.4. У темн пор доби та в мовах недостатньоївидимостіпішоходиповиннімати назовнішньом одязісвітлоповертальніелементи, для своєчасноо їх виявлення іншими часни ами дорожньоо р х .». 7. П н т 8.2 ви ласти в та ій реда ції: «8.2. Дорожні зна и мають перева переддорожньоюрозміт оюімож тьб типостійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Попередж вальні та заборонні зна и мож ть б ти на білом та жовтом фоні. Постійні попередж вальні та заборонні зна и ви он ються на білом фоні, а тимчасові – на жовтом . Тимчасові дорожні зна и розміщ ються напереноснихпристроях,дорожньом обладнанні або за ріплюються на щиті з фоном жовтоо ольор імаютьперева передпостійними дорожніми зна ами.». 8. Доповнити Правила п н том 8.2.1 та оозміст : «8.2.1. Дорожні зна и застосов ються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимоам національноо стандарт . Дорожні зна и мають розташов ватися та , щоб їх добре бачили часни и дорожньоо р х я  світлий, та і в темний час доби.Прицьом вонинеповинніб тизат леніповністюабочаст ововід часни івдорожньоо р х б дь-я ими переш одами. Дорожні зна и мають б ти видимими на відстані не менше 100 метрів за напрям ом р х та б ти розташованими не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини. Дорожні зна и встановлюються обабіч

дороинатом їїбоці,щовідповідаєнапрям р х , але для поліпшення їх сприйняття мож ть б ти розміщені над проїжджою частиною.Я щодороамаєбільшніжодн см  для р х в одном напрям , становлений обабіч дорои відповідноо напрям дорожнійзна маєб типрод бльованийабо нарозділювальнійсм зі,абонадпроїжджою частиною,абонапротилежном боцідорои ( випад , оли для р х в з стрічном напрям є не більш ніж дві см и). Під час розташ вання дорожніх зна ів повинна б ти забезпечена спрямованість інформації,я вонипередають,тіль идотих часни ів р х , для я их її призначено.». 9. У першом абзаці п н т 8.3 слово «пріоритет » ви лючити. 10. Доповнити Правила п н том 8.5–1 та оозміст : «8.5.1.Дорожнярозміт азастосов ється відповідно до цих Правил і має відповідати вимоам національноо стандарт . Дорожня розміт а повинна б ти видимою часни амдорожньоор х я світл , та і в темн пор доби на відстані, що забезпеч єбезпе р х .Наділян ахдорі,де дорожнюрозміт важ опобачити(сні,бр д тощо) або не можна відновити, становлюютьсявідповіднізазмістомдорожнізна и.». 11. Абзац третій підп н т «е» п н т 8.7.3 ви ласти в та ій реда ції: «Стріл а зеленоо ольор на табличці, становленій на рівні червоноо синал світлофора з верти альним розташ ванням синалів, дозволяє р х зазначеном напрям при вім неном червоном синалі світлофораз райньоїправоїсм ир х (або райньоїлівоїсм ир х надороахзодностороннімр хом)за мовинаданняпереваи в р сі іншим йоо часни ам, я і р хаються з інших напрям ів на синал світлофора,щодозволяєр х;». 12. Доповнити п н т 9.8 після підп н т «д» новим абзацом та оо зміст : «З1жовтняпо1травнянавсіхмеханічних транспортних засобах поза населеними п н тами повинні б ти вім нені денні ходові воні, а в разі їх відс тності в онстр ціїтранспортноозасоб –ближнєсвітло фар.». 13. У п н ті 10.4: абзац перший ви ласти в та ій реда ції: «Передповоротомправор чталівор ч, том числі в напрям оловної дорои, або розворотом водій має завчасно зайняти відповідне райнєположеннянапроїзнійчастині, призначеній для р х в цьом напрям , рім випад ів, оли здійснюється поворот разів’їзд наперехрестя,деоранізовано р овий р х, напрямо р х визначено дорожніми зна ами чи дорожньою розміт оюабор хможливийлишеводном напрям , встановленом онфі рацією проїжджої частини, дорожніми зна ами чи розміт ою;». Абзац др ий доповнити та им реченням:«Водій,щови он єповоротлівор ч,повинен дати доро поп тним транспортним засобам,я ір хаютьсяпоперед ньооіви он ютьрозворот.». 14. П н т 11.2 ви ласти в та ій реда ції: «11.2.Надороах,я імаютьдвіібільше см для р х в одном напрям , нерей овітранспортнізасобиповиннір хатисяя найближче до правоо раю проїжджої частини, рім випад ів, оли ви он ється випередження,об’їздабоперестроюванняпередповоротомлівор ччирозворотом.». 15. П н т 14.1 ви лючити. 16. Доповнити п н т 15.10 підп н том «є» та оо зміст : «є) на азонах.». 17. Доповнити Правила п н том 15.15 та оозміст : «15.15. Забороняється встановлення на проїзнійчастиніпредметів,щопереш оджають проїзд чи пар ванню транспортних засобів, за винят ом випад ів: оформленнядорожньо-транспортноїприоди; ви онання дорожніх робіт; обмеженняабозаборонир х транспортних засобів та пішоходів випад ах, передбачених за онодавством.». 18. П н т 18.9 ви ласти в та ій реда ції: «18.9. Наближаючись до транспортноо засоб зрозпізнавальнимзна ом«Діти»,що з пинився з вім неними проблис овими маяч ами оранжевоо ольор та/або аварійноюсвітловоюсиналізацієюдляпосад и

(висад и) пасажирів, водії транспортних засобів, що р хаються по с міжній см зі, повиннізменшитишвид ість,авразіпотреби з пинитися, щоб ни н ти наїзд на дітей.». 19. У підп н ті 19.9 після слова «ви ористов вати» доповнити те ст словом «ви лючно». 20. Доповнити п н т 21.3 після абзац др ооновимабзацомта оозміст : «Під час посад и (висад и) пасажирів до транспортноо засоб з розпізнавальним зна ом «Діти» на ньом повинні б ти вім ненімаяч иоранжевоо ольор та/абоаварійна світлова синалізація.». 21. У п н ті 23.3 після слів «цих Правил» доповнити те ст словами «(за винят ом ви ористання н ч оо зчеплення з по риттям із світлоповертальноо матеріал ).». 22. Підп н т «ґ» п н т 23.10 ви ласти в та ій реда ції: «ґ) більше одноо транспортноо засоб (за винят ом випад ів, оли порядо б сир вання двох і більше транспортних засобів пооджено з Державтоінспе цією) або транспортним засобом з причепом;». 23.Першереченняп н т 24.8післяслів «Транспортні засоби» доповнити словами «(за винят ом мотоци лів, мопедів та вадроци лів)». 24. У п н ті 30.5 після слів «завширш и 50 мм» доповнити те ст словами «(за винят ом ви ористання н ч оо зчеплення з по риттям із світлоповертальноо матеріал ).». 25. Доповнити п н т 31.4.5 підп н том «ж» та оо зміст : «ж) на транспортний засіб становлено шини, що не відповідають сезон е спл атації.». 26. У підп н ті «є» п н т 31.4.7: доповнитиновимабзацомта оозміст :«синальний жилет.». Доповнити приміт и новим п н том та оо зміст : «3. Синальний жилет повинен б ти оранжевоо ольор та відповідати вимоам ДСТУ 4050-2001. На жилеті повинні б ти відс тні б дь-я і написи та розпізнавальні зна и, що визначали б йоо належність до оперативних, дорожньо-е спл атаційних чи ом нальних сл жб.». 27. У підп н ті «е» п н т 32.1 слова «розміщення ре лами та» ви лючити. 28. У розділі 33: п н т 1.39 доповнити абзацомта оозміст : «Уразівстановленнязна а1.39 місцях абонаділян а онцентраціїдорожньо-транспортнихприодзалежновідвид небезпе и разомзізна омобов’яз овоовстановлюється таблич и 7.21.1 – 7.21.4"; доповнити п н том 1.40 та оо зміст : «1.40 «Кінець дорои з дос оналеним по риттям».Перехіддороиз дос оналеним по риттям равійн чи ґр нтов доро .»; п н т 2.2 доповнити новим реченням та оо зміст : «Необхідно надати доро транспортнимзасобам,щор хаютьсядороою, я а перетинається, а за наявності таблич и 7.8 – транспортним засобам, що р хаються оловною дороою, а та ож справа рівнозначною дороою.»; п н т 3.1 ви ласти в та ій реда ції: «3.1 «Р х заборонено». Забороняє р х сіх транспортних засобів випад ах: почато пішохідноїзони,позначеноїзна ом5.33; дороа та/або в лиця призначена для р х ви лючномаршр тнихтранспортнихзасобів; дороата/абов лицязнаходитьсяваварійном стані й непридатна для проп с транспортнихзасобів; та ом випад обов’яз овододат ововстановлюєтьсязна 1.37 та таблич а з інформацією при причин заборони р х .»; п н т 3.21 ви ласти в та ій реда ції: «3.21«В’їздзаборонено».Забороняєв’їзд сіх транспортних засобів випад ах: для запобіання з стрічноо р х транспортнихзасобівнаділян ахдорізодностороннім р хом; для запобіання виїзд транспортних засобів наз стріч заальном пото на дороах, позначених зна ом 5.8; для оранізації відо ремленоо в’їзд і виїзд на майданчи ах, що ви ористов ються для стоян и транспортних засобів, майданчи ах відпочин , АЗС тощо; для заборони в’їзд на о рем см р х ,прицьом зна 3.21повинензастосов ватись разом з таблич ою 7.9.».

http://www.saiodessa.gov.ua/

Элетронная версия «ПЕРЕКРЕСТКА» на интернет-сайте УГАИ Ураины в Одессой области


6

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ïåðåêðåñòîê

23

Президим Одесс оо областноо совета Все раинс оо союза автомобилистов сердечно поздравляет с днем рождения работни ов областной оранизации - Бзовина Владислава Витальевича; - Гринь Вер Михайловн; - Колесниа Павла Павловича; - Крпчинсоо Иоря Ниолаевича; - Ляшо Анатолия Павловича. СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ «Я - инвалид, польз"юсь автомобилем, оторый пол"чил от собеса, вож" сам. Останется ли автомобиль в распоряжении моей семьи, если я не смо" сам водить ео? Можно ли б"дет переоформить ео на др"оо члена семьи, оторый сможет "правлять автомобилем?» В.Г. АРАБАДЖИ, .Арциз. Соласно пн т 6 Поряд а обеспечения инвалидов автомобилями, твержденноо Постановлением Кабинета МинистровУ раиныот19июля2006ода№999,обеспечивает инвалидов автомобилями лавное правление трда и социальнойзащитынаселениянадесятилетнийсро э сплатациибезправапродажи,даренияипередачи(вчастности, подоверенности)дромлиц. Соласно за онодательств, владельцами автотранспортаявляютсяоранытрдаисоциальнойзащитынаселения; инвалиды полчают ео в пользование а средство реабилитации.Гарантированнюосдарствомльототносительно обеспечения автотранспортом предоставляют он ретном челове (инвалид), а не членам ео семьи. Соласнопн т32этоопоряд а,вслчае,еслиприэ сплатации автомобиля инвалида выявляют противопо азания правлению авто, вопрос о передаче правления автомобилемчленеосемьи, оторыйпроживаетизареистрированводномнаселенномпн тесинвалидом,решают в аждом он ретном слчае индивидально по за лючениюлавнооправлениятрдаисоциальнойзащитынаселения, соласно ходатайств районноо правления трда и соцзащитынаселения. *** «Мне49лет,я-пенсионерМВДс2008 ода.Ушел напенсиюповысл елетисостояниюздоровья.Высл имненасчитали20лет.ДоработывМВДяработал 5 лет после инститта на автопредприятии. Есть ливозможностьзасчитатьмневвысл летМВДстаж работы на автопредприятии?» А.Н.ЛЕВЧЕНКО, .Одесса. Нет,поза онта ойвозможностинет.Есливывышлина пенсию по высле лет, в ваш стаж бдт входить толь о оды работы в МВД. Авотприподсчетеобщеостажаодыработынаавтопредприятии бдт чтены. В этом слчае та же читываются оды чебы в высшем чебном заведении до 2004-о ода.

Îáðàùåíèå Îáðàùåíèå ñëóæáû ñëóæáû ðîçûñêà ðîçûñêà ÃÀÈ ÃÀÈ Если вам известна а ая-либо, псть незначительная, на ваш взляд, информация: об нанных автомобилях; местах хранения похищенноо транспорта; фа тах противоправнооиспользованияаражей;сведенияотранспорте, оторыйс рылсясместасовершениядорожно-транспортных происшествий, либо местах ео ремонта; драя информация о престплениях, связанных с ражами, нар оти ами,ссовершениемпрестплений,-просьбасообщить потелефонГАИ(048)36-57-59илипотелефондоверия УГАИ(048)301-753. За предоставление достоверной информации арантирется онфиденциальностьиденежноевознараждение.

ПРИГЛАШАЕТ на рсы по подотов е водителей "В"-леовыеавтомобили(полнаямассадо3,5тонны, 8сид.мест) "С"-рзовыеавтомобили(полнаямассаболее3,5тонны) "ВС"-леовыеирзовыеавтомобили "D"-автобсы(автомобилиболее8сид.мест)

Учебные точ и во всех районах Одессы и области. Центральный офис: пер. Мая овс оо, 7. Тел.: 723-23-27, 726-49-64, 723-77-78.

(346)

НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

Äåêàáðü

2012

ãîäà

Ñòèõèéíîå áåäñòâèå â Îäåññå: ïàäàþùèå äåðåâüÿ ðàçáèâàëè àâòîìîáèëè Жители Одесс ой области за месяц

пили машин на 200 млн ривен В о тябре раинцы пили 19,8 тысячи новых ле овыхавтомобилей.Это на 5% больше, чем в том жемесяцепрошлооодаи на 8% - чем в сентябре 2012-о. Та ие продажи в основном засла бюджетныхбрендовимоделей. Первые строч и рейтинов маро и моделей за недороимиHyundai,Lada,ЗАЗ, KiaиGeely.Именномежд нимиведетсясейчасосновнаяборьбазапо пателя. Средимодельнооряда абсолютные лидеры раинс оо рын а собранные на ЗАЗе Sens и Lanos 9855 шт и Skoda Octavia раинс ой сбор и - 6692 авто. ЖителиОдесс оореионаво тябрете щеоода приобрели в местных автосалонах 911 машин на общю смм, превышающю 200 млн рн. Половина пленных за месяц в областиновыхмашинстоили от 17 тыс. до 35 тыс. долларовСША. Та овы данные сайта «RST.ua». Та же отмечается, что автомобилям в ценовом сементе до 17 тыс.долл.«досталось»30%. На машины премим- и лю с- лассов (дороже 35 тыс.долл.)пришлось20%. Во тябревОдессезареистрирована наименьшая в У раине доля седанов (среди проданных новых авто) – 33%. Самое высо ое значение седанов вПолтаве–53%,асреднее встране–40%. Самыми поплярными моделями по пателей Одесс оо реиона в прошлом месяце были «Nissan Juke», «Hyundai Accent Sedan», «Geely CK 2», «Ssangyong Korado» и «ЗАЗ Sens». Всеожеза10месяцев те щеоодажителиОдессыиобластипотратилина новыеле овыеавтопочти 2 миллиарда ривень, пив при этом более 9 тысяч машин.

Из-зарааннооветрав ночь со 2 на 3 де абря в Одессеповсемородпадали деревья и рвались линииэле тропередач.ВОдес-

отороодостиала28метров в се нд. Всео, по данным Одесс оймэрии,вородерхнло 86 деревьев. Человечес ихжертвнет,нопострадало множество автомобилей. На Ни олаевс ойдороезавремя шторма пало 12 деревьев. В районе абельноо завода из-за павших деревьев пострадало два трамвая.Вперел еМая овс оо павшее дерево придавило автомобиль, забло ировав в нем водителя. Из-за ветровоо наона морезатопилобольшючасть пляжа в Лзанов е местами до трамвайных линий.

с ойобластибылиобесточены 35 населенных пн тов. Эле троснабжениебылонаршеноврезльтателивней и сильноо ветра, с орость

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî çà ãðàíèöåé (лицензия Минсоцполити и У раины АВ №585159)

*Øèðîêèé âûáîð âàêàíñèé äëÿ ðàáîòû â ïðîìûøëåííîì è ñåëüõîçñåêòîðàõ. Áàçà âàêàíñèé îáíîâëÿåòñÿ åæåäíåâíî. Ïðÿìîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðàáîòîäàòåëÿìè â ×åõèè, Ïîëüøå, Ðîññèè. Åâðîïåéñêàÿ îïëàòà òðóäà.  ÷àñòíîñòè òðåáóþòñÿ: áóëüäîçåðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ñâàðùèêè, ìàëÿðû, ñòîëÿðû, áåòîíùèêè, ïëèòî÷íèêè, êðîâåëüùèêè, àðìàòóðùèêè, ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, ðàçíîðàáî÷èå, óáîðùèöû, ðàáîòíèêè â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ðàáîòíèêè â êîíþøíþ ñ îïûòîì ðàáîòû, áàðìåíû è äð. Ир тс ая обл. Предприятию по добыче золота треб ются охранни и, 4 челове а, для работынабазевБодайбоибазеКяхта.Графи работы:с т ичерездвое.Предоставляется жилье,питание,разрешениенаработ -засчетпредприятия.З/пот1200до2500р б.в день.Проезд-засвойсчет, омпенсир етсяв онцевахты.Вахта-1од. Ведется набор по ва ансиям: машинисты б ровых станово ( дарно- анатное б рение), помощни и машинистов б ровых станово , промывальщи и еолоичес их проб. З/пот1200до2500тыс.р б.Вахта-1од. Работа на стан ах дарно- анатноо б рения типа «Ам рец-100», «Б з л БУ-20» РаботавЛенинрадс ойобл.Треб ютсяразнорабочиенавн тренниеработы.З/п40000 р б.Треб ются:шт ат ры,маляры,по лейщи иобоев,люди, меющиеделатьподвесные потол и«Армстрон».Жильенаобъе те.Питаниезасвойсчет. ВРоссию(Мос ва)треб ютсямонтажни иинтернет-сетей.Требования:опытмонтажаи про лад и опти о-воло онных или слаботочных абелей; опыт работы с эле троинстр ментамииприборами; мениепроизвестинастрой и омпьютераиwi-fiро тера.Специалистпо под лючению интернета, ЦТВ, КТВ. З/п 42 - 54 тыс. р б. Требования соис ателю: опыт работыот1ода,возраст-от25до45лет. Нафабри вЛенинрадс ойобластитреб ютсяобработчи иптицы.М жчины,женщины18-65лет.Графи работы10-11час./день,пятиднев аилишестиднев а(пожеланию). Оплата тр да 82 р б./час. Питаниеипроживание- вартирыс добствами-засчётработодателя. Работа в Польше. Cоставление б етов из живых цветов, па ов а, приотовление де ораций б етам, оформление б етов живыми цветами. Швея–сопытомработыот3лет,возраст–25–45лет,сдипломомоспецобразовании, напошивавтосидений,работаминим мнаполода.Проживаниепредоставляется,питание свое. РаботадлясемейныхпарвПольше.Работавтеплицах.

Пожизненное за лючение за наршение ПДД ВКениивстпилвсил за он, жесточающий ответственность за наршениеПДД:теперьзаездбез правил можно полчить пожизненный сро Водители маршртных автобсовв енийс ойстолицеНайробиидрихородахстраныпроводятзабастов ,протестяпротив нововведений. Мноиеоворят,чтоим не хватит дене, чтобы выплатить значительно возросшиештрафы,передает рсс ая слжба Би-БиСи.

*Ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè è îòêðûòèè ôèðì â ×åõèè. *Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè âèäà íà æèòåëüñòâî â ×åõèè. Одесса, пл. Независимости, 1, аб. № 514а. Тел. (066) 339-80-22, е-mail: pr1221@rаmbler.ru

Уважаемые автолюбители! Президим Одесс оо облсовета ВСА предлаает вам разместить автомобили на следющих автостоян ах в . Одессе: - №4, л.Мелитопольс ая, 1б (пос. Ко товс оо), тел.755-73-39; - №6, Ивановс ий птепровод (под мос том), тел.731-11-51; - №7, л.И.Рабина, 28а, тел.799-76-94; - №20, л.Краснова ол л.Артиллерийс ой, тел.63-61-14; - №35, л.И.Рабина, 28 ( онечная останов а трамвая №10); - №39, проспе т Маршала Ж ова, 91а, тел.794-65-21; - №43, Тираспольс ое шоссе, 109б (возможно размещение рзовых автомобилей и станов а аражей), тел.740-17-32; - №52, Ленинрадс ое шоссе, 29, тел.794-19-83; - №55, Овидиопольс ая дороа, 9, тел.770-38-22. На а/с возможно размещение автомобилей под навесами, тел. 761-45-86.


7 Äåêàáðü

2012

ãîäà

Ó÷åíûå íàøëè ñïîñîá êàê íå äàòü çàñíóòü çà ðóëåì Светсинеоцветао азываетнаводителей, оторыесадятсясоннымиилиставшими за рль, эффе т, аналоичный том, а ойдает офе.Кта омвыводпришлиспециалистыфранцзс ооНациональнооцентра начных исследований и ниверситета Бордо. Ученые выявили, что излчение синео цветаспособнозаставитьоранизмчелове а вырабатывать ормон мелатонин, оторыйспособстветповышениювнимательностивовремявождения. Вэ спериментеприняличастие48мжчин-добровольцев,среднийвозраст оторых составил 33,2 ода. Каждый из частни ов напротяжениинеделидолженбылтриночи провестизарлем,проехаввобщейсложностио оло400 илометров.Временнойинтервал вождения составил с часа ночи до пяти часов 15 минт тра с 15-минтным перерывомвсрединеотрез а.

Каждая из трех ночей предполаала отдельное использование бодрящих веществ. Та , в одн ночь водители ехали толь о с синим излчением в машине от специальнооэ рана,вторю–спотреблениемдвх рже офеибезсинеосвета,третью–с двмя рж ами офебез офеина, оторый выполнялэффе тплацебо. После э сперимента ченые выяснили, чтоприсинемсвечениивмашиневодители пересе алибо овюиосевюразмет в13 процентахслчаев,тода а после офев15 процентах. При этом толь о на восьмерых частни овэ спериментасинийсвето азал неативноевоздействие,ионинесмоливыполнить положенные задания. Та же было до азано, что использование синео свечения ни а не повлияло на дальнейший сон водителей. Ученые намерены продолжить исследованиявэтойобласти.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Усилительтоплива новоопооления Мноофн циональный ондиционер (силитель топлива)новоопо олениядлябензина,дизельноотопливаива мноодистиллятаторовоймар иFUELSTICK разработан для величения ресрса двиателя за счет предотвращения ео за о совывания, меньшения расходатопливаисо ращениявыбросаватмосфер вредных веществ в выхлопных азах.

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â äâèãàòåëÿõ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ: áåíçèíîâûõ è äèçåëüíûõ, êàðáþðàòîðíûõ è èíæåêòîðíûõ, 2- è 4-òàêòíûõ. Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ: ëè÷íûé àâòîòðàíñïîðò (ëåãêîâûå àâòîìîáèëè, ìîòîöèêëû, ëîäî÷íûå ìîòîðû), àâòîïðåäïðèÿòèÿ (àâòîáóñû, ãðóçîâèêè, ñïåöòåõíèêà), ñåëüñêîå õîçÿéñòâî (êîìáàéíû, òðàêòîðû), æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò (òåïëîâîçû), ìîðñêîé è ðå÷íîé ôëîò, ýíåðãåòè÷åñêèå êîìïëåêñû, ðàáîòàþùèå íà äèçåëüíîì òîïëèâå (ÒÝÑ, ÒÝÖ, äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè, êîòåëüíûå), ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûå êîìáèíàòû (êàðüåðíûå ñàìîñâàëû, áóëüäîçåðû).

Ïåðåêðåñòîê

23

(346)

Èäåò ïîäïèñêà ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé íà 2013 ãîä Ураинсое ос дарственное предприятие почтовой связи «Урпочта» продолжает ампанию по подписе периодичесих печатных изданий на 2013 од. Подписчии азеты «ПЕРЕКРЕСТОК» бдт ре лярно и вовремя полчать любимое издание с доставой в свой почтовый ящи. Для это о необходимо определить любой добный способ и время оформления подписи: по телефон/фас, через Интернет или в ближайшем отделении «Урпочты», выбрать из Катало а местной прессы подписной индес «Перереста» 41536 и оплатить подписню стоимость, в оторю влючены стоимость сл связи на распространение и издательсая цена. Оплата принимается а по наличном, та и по безналичном расчет. Прием подписи может осществляться по телефон и через Интернет (http://poshta.kiev.ua/isubscr.php) во всех операционных залах почтамтов, отделениях почтовой связи, в пнтах приема подписи, а таже непосредственно почтальоном на доставочном часте по Катало местных изданий. Для добства лиентов подписа продлится до 15 деабря. Достава изданий осществляется по азанном адрес подписчиа.





Перевiрте правильнiсть оформлення передплати!

Наабонементiповиненб типроставленийвiдтисасовооапарата. При оформленнi передплати (переадрес вання) без асовоо апарата на абонементiпроставляєтьсявiдтисалендарнооштемпелявiддiленнязв’яз . Вцьом випад передплатни видаєтьсяабонементзвитанцiєюпрооплат вартостiпередплати(переадрес вання).

Ïîëåçíûé ýôôåêò Припостоянномприменениимноофн циональноотопливноо ондиционераторовой мар и FUEL STICK: 1) меньшается расход топлива; 2) мяо (без засорения топливных фильтров и топливопроводов) очищается и поддерживается в идеальном состоянии топливная система (топливопровод, арбюратор, инжетор, форсни) транспортноо средства; 3) снижается износ двиателя за счет предотвращения ео заосовывания; 4) снижается ровень вредных веществ (СО, СН) в выхлопных азах. Кроме тоо: 1) обеспечивается полное сорание топлива, что приводит рост мощности двиателя; 2) снимаются твердые отложения и наары с днищ поршней, свечей зажиания, впсных лапанов; 3) величивается отановое число бензина, что дает возможность использовать бензин с более низим отановым числом (например, А-92 вместо А-95); 4) меньшается «дымность» дизельных двиателей; 5) продлевается сро слжбы топливных фильтров; 6) обеспечивается леий запс двиателя в холодное время ода.

Передплатниізсплаченихнимоштівзапередплат дор чаєРозповсюдж вач сплатитиВидавцюс м врозмірівидавничоївартостіпередплаченоо виданняна мовахівстрои,визначеніРозповсюдж вачем.

/підписпередплатни а(фізичноїособиабо ерівни аюридичноїстанови),завіренийпечат ою/

*** Топливный ондиционер (силитель топлива) торовой мар и FUEL STICK завозится в У раин официально, с соблюдением всех таможенных формальностей и процедр, онтролирется Госдарственной э олоичесÃàçåòà «Ïåðåêðåñòîê» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñðåäè àâòîìîáèëèñòîâ Îäåññû è âî âñåõ ðàéîíàõ Îäåññêîé îáëàñòè ой инспе цией и санитарно-эпидемиолоичес ой слжбой.

Одна доль а рассчитана на 20 литров топлива. Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ îáðàùàòüñÿ: ã. Îäåññà, ïë. Íåçàâèñèìîñòè, 1. Òåë.: (048)761-62-23; 066-753-18-15. Любаяформаоплаты.Врайоныобластиотправа наложеннымплатежомчерезотделения«Урпочты».

Ре ламные объявления принимаются в те стовом или ма етном исполнении по тел.: (048) 761-62-23, 64-97-76 или на е-mail: perek1957@rambler.ru Размерре ламнообло а Ценаврн. 45 х 95 мм 35 67 х 95 мм 53 90 х 95 мм 71 112 х 95 мм 89 135 х 95 мм 107

Öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ è ÍÐ. Âîçìîæíà ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.


8 Ïåðåêðåñòîê

23

Äåêàáðü

(346)

2012

ãîäà

Відділенняреєстраційно-езаменаційноїроботиДАІнатериторіїОдесьоїобласті:

Шановнічитачі!

ДОУВАГИ ВОДІЇВ!

Одесьа диреція УДППЗ «Урпошта» пропон$є вам сористатися черезмереж$відділеньпоштовоозв`яз$ Одесьої області посл$ою розповсюдження періодичних видань за передплатою.

Видачатранспорт з арештмайданчиів здійснюється за адресою: м.Одеса,в л. А.Корольова,5, аб.308, зпонеділа поп’ятницюз9.00до18.00, с бот з9.00до13.00.

Передплата на азет «ПЕРЕКРЕСТОК» проводиться за «Катало омперіодичнихвидань Одесьоїобластіна2013р.».

Приймання передплати здійснюється в сіх відділеннях поштовоо зв’яз Одесьої області, операційном залі поштамт, в пнтах приймання передплати, а таож безпосередньо листоношею на доставній дільниці.

Розміщення ре лами (048)761-62-23, 64-97-76 e-mail

Передплач йте та отрим йте люблене др оване видання «ПЕРЕКРЕСТОК» через мереж УДППЗ «Урпошта»!

perek1957@rаmbler.ru

ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Одеси № 1, Київсьий та Приморсьий райони. м.Одеса, в л.А.Корольова, 5. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Одеси № 2, Малиновсьий та С воровсьий райони. м.Одеса,в л.Аеропортівсьа,4. ВРЕРДАІзобсл ов ванням.Одеси№3.м.Одеса,в л.Аеропортівсьа,4. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Іллічівсьа та Овідіопольсьоо район . м.Іллічівсь, в л. Хантадзе, 5. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Білорода-Дністровсьоо та Білород-Дністровсьоо район . м. Білород-Дністровсьий, в л.Гааріна, 4. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Ізмаїла, Ізмаїльсьоо та Кілійсьоо районів. м.Ізмаїл, просп.С ворова, 362. ВРЕРДАІзобсл ов ванняБолрадсьоотаРенійсьоорайонів.м.Болрад,пров.Лісний,2. ВРЕРДАІзобсл ов ванняАрцизьоо,Саратсьоо,Тар тинсьоотаТатарб нарсьоо районів. м.Арциз, в л.Бондарева, 27. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Теплодара, Біляївсьоо, Велиомихайлівсьоо, Роздільнянсьоо та Фр нзівсьоо районів. м.Роздільна, в л.Калініна, 2а. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Южноо та Комінтернівсьоо район . смт Комінтернівсье, в л.Промислова,29. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання Березівсьоо, Іванівсьоо та Миолаївсьоо районів. м.Березіва, в л.П шінсьа, 27. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання м. Котовсьа, Ананьївсьоо, Балтсьоо, Кодимсьоо, КотовсьоотаКрасноонянсьоорайонів.м.Котовсь,в л.50роівЖовтня,202. ВРЕР ДАІ з обсл ов вання Любашівсьоо, Саврансьоо та Ширяївсьоо районів. смт Любашіва, в л.Залізнична, 2.

ПриемражданотделениямиГАИрайоновОдессы проводитсяпоследющимадресам: – отделение ГАИ Киевсоо района – л. 25-й Чапаевсой дивизии, 5; – отделение ГАИ Своровсоо района – л. Заболотноо, 50; – отделение ГАИ Малиновсоо района – л. Аэропортовсая, 29a; – отделение ГАИ Приморсоо района – л. Нежинсая, 46. Часы приема раждан: Вторни 10.00–13.00;15.00–18.00 Среда прием осществляет тольо отделение админпратии 10.00–13.00;15.00–18.00 Четвер 10.00–13.00;15.00–18.00 Сббота 10.00–13.00 Прием раждан начальниами отделений ГАИ районов Одессы осществляется:повторниам10.00–12.00;почетверам10.00–13.00

ОТДЫХАЙ



 Ф.СП-1

Державний омітет зв`яз У раїни азет на АБОНЕМЕНТ жрнал «ПЕРЕКРЕСТОК» (наймен вання видання)

41536 (iндес видання)

Кiльiсть омплетiв

на2013рiпомiсяцях:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0 11

12

Кди

В 2012 од на один повод выпить больше–этодополнительный межд народный праздни Конец света. ☺ ☺ ☺ Послепразднования Концасвета21деабря 2012 ода не заб дьте отметить ещё Старый Конец света 3 января 2013ода. ☺ ☺ ☺ Нито не в рсе, в чем н жно встречать этот Конец света и что подавать на стол?

☺ ☺ ☺ Астроло,известныйсвоим предсазанием онца света21деабря2012ода, дополнилсвойпроноз,пред предив, что в 2013 од ожидаетсяаномальножарое лето. ☺ ☺ ☺ Если онца света 21 деабря2012оданеб дет,то меняпредч вствие,что21 сентября 2013 ода сл чится небывалый доселе всплесрождаемости. ☺ ☺ ☺ Релама: Конец света близо! Поайтесь и по -

пайте приборы ночноо видения. ☺ ☺ ☺ Ж рналист спрашивает жителя л хой арпатсой деревни: - Дед ша, а вы не боитесьонцасвета? -Ачеоеобояться,сыно?Донашеоселанедошлидорои,азителефон,не дойдетионецсвета. ☺ ☺ ☺ Хватит п ать всех онцом света! Это ниом не страшно. Л чше исп айте всех онцом Интернета.

(поштовийiндес)(адреса)

Ком

(прізвище, iнiцiали)

ДОСТАВНАКАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

ПВ

мicце лiтер

на

«ПЕРЕКРЕСТОК»

%азет* ж*рнал

41536 (iндес видання)

(наймен вання видання) передплати

рн.оп.

Вартicть переадрес вання

рн.оп.

Кiльiсть омплетiв

на 2013 рi по мiсяцях 1

2

3

4

5

поштовий iндес

6

7

8

9

1 0 11

12

мiсто село область

од в лицi район в лиця б д.

орп.

в.

прiзвище, ініціали

Учредители: правление ГАИ ГУМВД Ураины в Одессой области, Одессая областная оранизация Всераинсоо союза автомобилистов, Одессая областная оранизация Национальноо союза жрналистов Ураины, трдовой оллетив редации. Главный реда тор В.А.Бондарен о. Реда ционный совет: В.В.Недельс ий, начальни УГАИ ГУ МВД У раины в Одесс ой Ре%истрационное свидетельство: области,подпол овни милиции,Д.А.Каневс ий,председательоблсоветаВСА;Ю.А.Работин, ОД №555 от 18.02.99 %. председатель правления облор%анизации НСЖУ. Подписной инде с: 41536. Над номером работали: Л.А.Гарлиц ая, Л.В.Ра итина. Газета набрана и сверстана в Компьютерная верст а: И.Н.К*зин.

омпьютерном центре реда ции Ответственностьзадостоверностьфа тов,собственныхимен,цитат,содержаниере ламынест "Пере ресто ". авторыпбли ацийире ламодатели.Перепечат аматериаловдопс аетсясразрешенияреда ции.

Адресреда ции: 65076, .Одесса, пл.Независимости,1,оф.514. Тел./фа с: (0482) 64-97-76, 761-62-23. E-mail:perek1957@rаmbler.ru Номеротпечатанвиздательстве«Черноморье»,.Одесса, пл.Независимости,1. Тираж 8 000 э з. За аз № 3703

PEREKRESTOK _ 23  

gazeta udai

PEREKRESTOK _ 23  

gazeta udai

Advertisement