Page 1

Âèäåîñúåìêà èíñïåêòîðà ÃÀÈ ñòð.2 Óùåðá îò ïëîõèõ äîðîã ñòð.6

Издается с 1998 . Управление ГАИ ГУМВД Ураины в Одессой области

Союз

жрналистов Ураины

ЗАБЕЗОПАСНОСТЬНАДОРОГАХИВЖИЗНИ

Одессая облоранизация Всераинсоо союза автомобилистов

Ñ 15 àïðåëÿ íà÷íóò äåéñòâîâàòü íîâûå Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Ñìåíà ðåçèíû è íàëè÷èå ñèãíàëüíîãî æèëåòà íîñÿò íå îáÿçàòåëüíûé, à ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð (ñì. ñòð. 3).

Сначалаода водители заплатили 43,2 млн рн штрафов По информации прессслжбыГосдарственнойазначейсой слжбы с начала одапо состоянию на 18 февраля 2013 ода в осдарственный бюджет Ураины постпило 43,2 млн рн от платы административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожно о движения.

Ураина простит пересечение

раинсо-польсой раницы

Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! ГАИменяетпроцедроплатыштрафов СцельюповышенияровняонтролязапостплениямивбюджетыГосдарственнаяавтомобильнаяинспецияМВД УраиныизменилапроцедроплатыштрафовзанаршениеПравилдорожно"одвижения.Обэтомсообщаетпресс-слжба Госдарственнойазначейсойслжбы.

Ввитанциин жно азыватьнетольоодплатежа,фамилию,имя,отчествоплательщиа,ноисерию и номер протоола об административном правонар шении. Таже в витанции необходимо азать од платежа: од бюджетной лассифиации 21081300 «Административные штрафывсфереобеспечениябезопасностидорожно"одвижения».

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ ÂÀÌ ÁÓÄÅÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ! На страницах «ПЕРЕКРЕСТКА» - весь спетр проблем человеа с автомобилем, областная хрониа, официальные до#менты ГАИ, новости заонодательства и омментарии специалистов, риминальная тематиа, полезная информация в доро #. Газетавыходитдваразавмесяц. Подписа на азет принимается во всех отделениях связи области на любой сро.

Подписной индес - 41536.

Ценаподпис ина9месяцев2013.-30рн15 оп.счетомслпочты.

Ураина и Польша до оворились о совершенствовании работы на полосах движения «зеленый оридор» Министерство доходов и сборов использет опыт Евро-2012 по либерализации правил пересечения раниц, чтобы сщественно сорить процедр пропса транспортных средств межд Ураиной и Польшей. Об этом сообщает пресс-слжба Министерства доходов и сборов Ураины. Ка известно, общая полоса движения «зеленый оридор» после спешно о эсперимента действет в пнте пропса «Краовец - Корчева». Таже в этом пнте пропса введен проет под названием «Fast Way», предсматривающий прощение онтроля пстых транспортных средств, а в пнте пропса «Рава-Рссая - Гребенная» обмен информацией о транспортных средствах, перемещаемых через раинсо-польсю раниц, с помощью элетронной почты (TCS-элетронная почта). В ведомстве сообщили, что с момента введения общей полосы движения «зеленый оридор» время пересечения раницы соратилось на 40%, а оличество тристов, оторые е о выбирают, величилось. «Успехом это о проета заинтересовались таже таможенные администрации Беларси и России, оторые посещают таможенные посты Львовсой области, чтобы перенять опыт», - отметили в Миндоходов. Эти новации направлены на то, чтобы значительно повысить пропсню способность на ранице, меньшить время прохождения таможенных и по раничных процедр, величить пассажиро- и товаропотои, способствовать развитию тризма.


2

ОФІЦІЙНО

Ïåðåêðåñòîê

4

(351)

Ôåâðàëü

Ïð³îðèòåòè ÌÂÑ íà 2013 ð³ê ПріоритетиМВСна2013рі–здоров’янаціїісоціальнасфера. Крімтоо,таимипріоритетамиємиротворчадіяльністьтазабезпечення правопоряд під час спортивних заходів міжнародноо масштаб . Про це заст пни міністра вн трішніх справ повідомив на прес-онференції в Кабінеті Міністрів Ураїни. Зорема, йшлося про недопщення втя нення підростаючо о пооління тенета нароманії, перериття аналів надходження наротиів, протидію ви отовленню неяісних харчових продтів та їх потрапляння до споживача тощо. «Крім то о, ми продовжємо працювати над виявленням і припиненням злочинних пося ань соціальній сфері. Зорема, йдеться про медицин й оздоровлення, освіт, центри зайнятості та фонди соціально о страхвання, Пенсійний фонд та питання манітарної допомо и», – на олосив Вітор Ратшня. За йо о словами, відомстві пра нть до прозорості та відритості своїй діяльності, і пратичні рои на цьом шлях вже зроблено. Перетворенню МВС на відомство європейсьо о зраза із соціально-сервісними фнціями полианий сприяти і таий визначений оле ією пріоритет діяльності відомства, я забезпечення масимально о спрощення, швидості та прозорості процедр надання адміністративних посл . Користь від ільох подібних про ресивних змін вже всти ли оцінити автовласнии: за ініціативи МВС бло спрощено або

2013

ãîäà

Департамент ДАІ очолив половни міліції Володимир Астапович риторіальних підрозділах Державтоінспеції. Таож Сер ій Черних на олосив, що сьо одні перед слжбою ДАІ стоїть ряд завдань, і ерівництво внтрішніх справ очіє яісно о їх вионання. Це насамперед вжиття заходів щодо зниження аварійності на автодоро ах держави, посилений онтроль за станом дорі , подальше технічне оснащення Державтоінспеції, підняття імідж працівниа ДАІ й слжби в цілом.

відмінено ряд бюроратичних процедр відділах реєстраційно-езаменаційної роботи ДАІ, а вартість частини посл сттєво зменшилася. «Звідси, відповідно, еономія час, сил та оштів, і я наслідо – зменшення не ативної сладової спілванні ромадянина та працівниа міліції», – підреслив Вітор Ратшня. На черзі – надання посл ільох підрозділів: інформаційних, дозвільних – на базі сервісних центрів режимі «єдино о віна», я це вже зроблено в ільох ре іонах держави.

У свою чер новий очільни Державтоінспеції Ураїни висловив подя за виявлен довір та запевнив пристніх том, що зробить все, аби слжба ДАІ під йо о ерівництвом ідно й своєчасно вионвала поставлені міністром внтрішніх справ та ерівництвом держави завдання.

У МВС Ураїни таож є розміння необхідності наближення міліції до людей, особливо в сільсьій місцевості. «У зв’яз з цим нами відновлюються вже трохи призабті форми роботи з людьми: часть дільничних інспеторів міліції засіданнях ор анів місцево о самоврядвання, особисті зстрічі з людьми, розповсюдження візитних арто дільничних, пблівання ромадсьих місцях інформації про рафі їх роботи та оординати», – зазначив Вітор Ратшня. Прес-слжба Міністерства внтрішніх справ.

Ñõâàëåíî Êîíöåïö³þ Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðàâîîõîðîííî¿ ïðîãðàìè Кабінет Міністрів Ураїни схвалив Концепцію Державної цільової правоохоронної прорами. Ця онцепція передбачає встановлення с часних систем безпеи, застос вання засобів зовнішньоо онтролю (спостереження) та швидоо реа вання на період до 2016 ро . Відповідне розпорядження ряд прийняв 6 лютоо 2013 ро .

8 люто о перший застпни міністра внтрішніх справ Ураїни Сер ій Черних представив особовом слад Департамент ДАІ ново о ерівниа - половниа міліції Володимира Астаповича, яий до цьо о займав посад начальниа правління ДАІ Донецьої області. Представляючи ново о ерівниа, Сер ій Черних відзначив, що Володимир Іванович Астапович має велиий досвід пратичної роботи в ДАІ, де за рои слжби він пройшов шлях від інспетора до ерівних посад те-

Від імені ерівництва Міністерства внтрішніх справ Сер ій Черних висловив подя енерал-майор міліції Валерію Лозовом, яий продовж майже трьох роів очолював Державтоінспецію. Валерій Лозовий подявав олетив ДАІ за дійов і професійн слжб та побажав спіхів новом ерівни. Прес-слжба Департамент ДАІ МВС Ураїни.

ГАИИНФОРМИРУЕТ

Ïðåññ-ñëóæáà ÄÃÀÈ: ñúåìêà èíñïåêòîðîâ äîëæíà ïðîèñõîäèòü â ïðàâîâîì ïîëå Видеофисация действий сотрдниов ГАИ позитивно влияет на их дисциплин.

Нормативний ат розроблено Міністерством внтрішніх справ на вионання аз Президента Ураїни від 8 червня 2012 ро № 388 «Про рішення Ради національної безпеи і оборони Ураїни від 25 травня 2012 ро «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Ураїні». Метою прийняття ата є омплесне розв’язання проблеми забезпечення ромадсьої безпеи та ромадсьо о поряд шляхом запровадження счасних висоотехноло ічних про рамно-апаратних засобів для моніторин , фісації, передавання інформації про стан ромадсьо о поряд та забезпечення швидо о реа вання на правопоршення.

Застосвання таих засобів дозволяє оперативно реа вати на злочини та встановлювати осіб, яі їх чиняють. Орім цьо о, вони стримють потенційних правопоршниів від чинення протиправних дій, про що свідчить міжнародний досвід. Під час проведення в Ураїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з фтбол системи відеоспостереження, що встановлені в містах Києві та Донець, зареомендвали себе позитивно. Концепція передбачає залчення міжнародної технічної та фінансової допомо и, інших джерел, яі не заборонені заонодавством, том числі – ошти місцевих бюджетів. Прес-слжба Міністерства внтрішніх справ.

Об этом заявил начальни прессслжбы Департамента ГАИ МВД Ураины Алесандр Збено во время «р ло о стола» в пресс-центре информационно о а ентства ЛІГАБізнесІнформ.

межд водителем и сотрдниом ГАИ. Если назревает онфлитная ситация и водитель видит, что инспетор в чем-то неправ, он должен оспорить в заонном поряде е о действия», - добавил Збено.

Отвечая на вопрос орреспондента, видит ли Госавтоинспеция польз в использовании водителями видеоре истраторов, Збено сазал: «Ко да среди водителей началось движение фисации действий сотрдниов ГАИ на видеоамеры, действительно, это принесло положительный эффет. Сотрднии ГАИ понимали, что есть онтроль, и их поведение стало меняться в лчшю сторон. Таое внимание дисциплинирет и требет масимально орретно о поведения на слжбе. Наршения есть, и снимать сотрдниов ГАИ разрешено. Главное: снимать та, чтобы не мешать сотрдни милиции выполнять свои фнциональные обязанности. Провоаций быть не должно».

«Сществет таже проблема, о да представители определенных общественных ор анизаций вмешиваются в работ ГАИ, использя статс жрналистов. Если съема и ведется, то это должно происходить цивилизовано и в правовом поле, - сазал он. Если на видео действительно зафисированы неправомерные действия сотрдниов ГАИ, то таие фаты не остаются без внимания и в отношении таих сотрдниов принимаются меры».

«Хотелось бы подчернть, что должна быть высоая льтра взаимоотношений

Пристствющий на «р лом столе» бывший работни дорожной полиции Франции, ассистент атташе посольства Франции в Ураине Вилфрид Везьяно отметил, что во Франции таже разрешено снимать работниов дорожной полиции, однао это нито не пратиет. «Францзы не боятся, что полицейсие наршат заон», - сазал он.


3

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ôåâðàëü

2013

Ñ 15 àïðåëÿ íà÷íóò äåéñòâîâàòü íîâûå Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ãîäà

Ïåðåêðåñòîê

На зарытом заседании Кабинета Министров была принята новая редация Правил дорожно о движения (ПДД). Домент предсматривает мно о новшеств. Например, вводятся таие понятия, а « азон» («часто однородной территории с дерновым порытием, оторый иссственно создается птем посева и выращивания дерносоздающих трав») и «маневрирование» («начало движения, перестроение транспортно о средства из одной полосы на др ю, поворот вправо или влево, разворот, движение задним ходом, съезд на обочин»). Останова и стояна на азонах бдет запрещена. «Мы сщественно онретизировали неоторые положения ПДД, ввели новые определения. Все изменения внесены с четом межднародно о опыта и направлены на профилати безопасности дорожно о движения»,— пояснил начальни Центра безопасности движения и автоматизированных систем при МВД Сер ей Бдни. Та, со ласно новым ПДД, темным временем сто является «часть сто от заата до восхода солнца». Ранее было предсмотрено, что это период от онца вечерних смере (30 минт после заата) до начала тренних смере (30 минт до восхода). Кроме то о, по новым правилам, дорожные знаи имеют преимщество перед дорожной разметой. Помимо проче о введен ряд новых дорожных знаов, например, «Пнт останови трамвая», «Конец пнта останови трамвая», «Кльтовое сооржение», «Промышленная зона», «Фото-, видеофисация наршений». К белой и желтой дорожной размете добавится размета сине о (места парови на проезжей части) и оранжево о цвета (временная размета). В новой редации зареплено положение, со ласно отором с 1 отября по 1 мая все транспортные средства за пределами населенных пнтов должны бдт ездить с влюченными ходовыми о нями или ближним светом фар. Это, по мнению авторов изменений,

позволит лчшить реацию водителей на изменяющиеся дорожные словия. Из ПДД ислючен пнт, со ласно отором об он транспортных средств разрешается тольо с левой стороны. «Этот пнт противоречил понятию «об он», оторый сам по себе предсматривает выезд на встречню полос, находящюся тольо слева по ход движения автомобиля. Справа, а известно, может быть тольо полоса для движения в одном направлении с вами»,— рассазали специалисты ГАИ, отметив, что данная поправа не означает разрешения на об он справа по обочине доро и. Отметим, что в новых правилах остались лишь реомендации относительно резины и жилетов. «При разработе это о положения мы чли межднародный опыт. За рбежом смена шин не привязана о времени ода. Водители должны сами понимать, о да им менять шины, - пояснил Сер ей Бдни. - В слчае постоянной эсплатации транспортно о средства на доро ах со сользой проезжей частью реомендется использовать шины, соответствющие состоянию проезжей части». Учитывая, в аом состоянии находятся раинсие доро и, на ле овши следовало бы цеплять саты от тратора «Беларсь». Уазывается лишь, что в слчае постоянной эсплатации транспортно о средства на доро ах со сользой проезжей частью «реомендется использовать шины, соответствющие состоянию проезжей части». При этом, а заверил Сер ей Бдни, проверять техничесое состояние шин Госавтоинспеция не бдет. «Вся ответственность за техничесое состояние автомобиля лежит на е о владельце», - сазал он. Ислючили из новых правил предложение пополнить автомобильный набор светоотражающим жилетом. Теперь таая жилета тольо по желанию. Таже изменения асаются новых норм для внешне о вида дорожных знаов, их дблирования, введения европейсих образцов дорожных знаов и дорожной размети. В частности, разработаны 11 новых дорожных знаов, оторые бдт станавливаться постепенно по мере необходимости замены старых. Кроме то о, по словам Бдниа, особое внимание Центр безопасности дорожно о движения МВД делил безопасности детей в шольных автобсах. «В слчае высади детей из тао о автобса должен быть влючен маячо оранжево о цвета или аварийная си нализация. Ко да водитель видит таой автобс, он обязан снизить сорость», - отметил он.

(351)

В Ураин

перечислили более $4 млрд Прито денежных средств почти в шесть раз превышает объем их пересыли за рбеж. Через системы денежных переводов в Ураин в прошлом од постпило $4,297 млрд. Об этом сообщает пресс-слжба Национально о бана Ураины (НБУ). По данным ре лятора, прито денежных средств почти в шесть раз превышает объем их пересыли за рбеж. За пределы Ураины было переведено $737 млн (в эвиваленте), точняет Национальный бан.

За2012од

раинцев стало меньше на 80 тыс.

НовыеПравиладорожноодвижениявстпаютвсилс15апреляэтооода,однаоГосавтоинспецияобещает не штрафовать сраз водителей,апервоевремявестиразъяснительню работ. Об этом во время пресс-онференциисообщилначальницентрабезопасностидорожноо движенияавтоматизированныхсистемМВДУраиныСерейБдни.

4

По состоянию на онец 2012 ода население Ураины составило 45 млн 553 тыс. челове, что на 80,6 тыс. челове меньше, чем одом ранее По данным Госслжбы статистии, все о в минвшем од в Ураине родилось 520,7 тысячи челове, мерло 663,1 тысячи челове, ито о естественная быль населения составила 142,4 тысячи челове. В то же время, в минвшем од был зафисирован ми рационный прирост в размере 61,8 тысячи челове: в Ураин въехали 76,4 тысячи челове, поинли стран 14,5 тысячи челове. За 2012 од величилось население в 11 из 27 ре ионов Ураины: Волынсой, Ривненсой, Заарпатсой, Ивано-Франовсой, Черновицой, Киевсой, Харьовсой, Одессой областях, Крым, Киеве и Севастополе. Во Львовсой области было зафисировано минимальное соращение численности (на 0,2 тысячи челове). Естественный прирост населения в минвшем од был лишь в шести ре ионах (Волынсой, Ривненсой, Заарпатсой, Ивано-Франовсой, Черновицой областях и в Киеве), в остальных положительный прирост произошел бла одаря положительным ми рационным процессам. Реордсменом по падению численности населения по-прежнем является Черни овсая область 10,7 тысячи челове, или 9,2% естественной были. Масимальный естественный прирост населения зафисирован в Ривненсой и Заарпатсой областях (3,5% и 3,3% соответственно), в абсолютных цифрах - Киева (на 6 тысяч челове, или 2,2%). С четом ми рации население раинсой столицы за од выросло на 30,8 тысячи челове.

10 люто о о 19.35 в Одесі по вл. Ленін радсье шосе в напрям вл. Хімічної рхався ле овий автомобіль «Фіат Чивинченто», водій яо о не впорався з ерванням автомобіля, в резльтаті чо о виїхав на правий тротар, де соїв наїзд на придорожнє дерево. Внаслідо при оди водій автомобіля, 1966 р.н., отримав тяжі тілесні шодження. 12 люто о водій ліарні помер.

*** 14 люто о близьо 18.25 в м.Роздільній водій невстановлено о автомобіля, рхаючись з бо залізнично о переїзд «Одесьий», соїв наїзд на невстановлено о пішохода, яий рхався по проїжджій частині в поптньом напрям. Внаслідо наїзд невстановлений пішохід отримав тілесні шодження та за*инв на місці при оди.

*** 14 люто о о 19.50 на 333- м автодоро и «Київ – Одеса» водій автомобіля «Санія» з напівпричепом, рхаючись з бо Києва, здійснив наїзд на невстановлено о пішохода, що знаходилась на проїжджій частині. Внаслідо наїзд пішохід від отриманих травм за*инла на місці при оди.

*** 15 люто о о 23.10 в м.Рені водій автомобіля «Опель Ветра» перевищив безпечн швидість рх, відволіся від ервання та соїв переидання. Внаслідо ДТП водій автомобіля, 1982 р.н., за*инв на місці при оди, а пасажир, 1987 р.н., з тілесними шодженнями бв доставлений до ліарні.

*** 15 люто о приблизно о 21.15 в Одесі на проспеті Свободи трамвай соїв наїзд на пішохода, яий перетинав трамвайне полотно зліва направо по ход рх трамвая. Внаслідо наїзд невстановлений пішохід від отриманих шоджень за*инв на місці при оди.

*** 17 люто о о 05.00 в с. Випасном Б-Дністровсьо о район водій автомобіля «ВАЗ-2101», не впоравшись з ерванням, з’їхав на праве збіччя, де допстив переидання автомобіля та наїзд на залізобетонн опор ЛЕП. Внаслідо ДТП тілесні шодження отримали три пасажири (юна, 1989 р.н.; юна, 1994 р.н.; неповнолітній хлопець, 1996 р.н.), а ще двоє пасажирів (юна, 1993 р.н., та юна, 1988 р.н.) від отриманих шоджень за*инли на місці при оди.

***

ФотоУДАI

18 люто о о 08.00 по 464- м автодоро и «Київ - Одеса» з бо м.Києва рхався автомобіль «ВАЗ-2107», водій яо о не впорався з ерванням та соїв зітнення з автомобілем «Ford Transit», що рхався поптньом напрям. Від дар автомобіль «Ford Transit» виїхав на см зстрічно о рх, де соїв зітнення з автомобілем «Chevrolet Lacetti», що рхався в зстрічном напрям. Внаслідо при оди водій автомобіля «Chevrolet Lacetti», 1983 р.н., отримав тілесні шодження. Він доставлений до ліарні. Сетор профілатичної роботи УДАІ ГУ МВС Ураїни в Одесьій області.


4

ПРОСТОСЛУЖБА

Ïåðåêðåñòîê

4

(351)

Ôåâðàëü

2013

ãîäà

Äåðæà ðóêó íà ïóëüñå äîðîã В2012 одинспеторыротыДПСприУправленииГосавтоинспеции Одессой области выявили 1506 водителей, правлявших автомобилями в нетрезвом виде. 452-м м трассы Киев – Одесса, СП №3 – с.Кирничи Болрадсоо района, СП №4 в Любашеве и в ближайшее время отрывается СП №5 в Сарате.Послереформирования основная слжба несется именно на СП. Задания сотрдниов на СП–оазаниепринеобходимости помощи частниамдорожноодвижения и защита их прав, онтроль над дорожным движением, выявление рбых наршений ПДД, выявление и пресечение правонаршений. Таже ведетсяонтрольнаддорожнымдвижениемврежиме патрлирования эипажами ДПС.

О реоранизации Госавтоинспеции Ураинызнаютвсеводители.Реформирование оснлосьвсехслжбэтойправоохранительнойстртры.Отом,чтосеоднясобойпредставляетсамоемноочисленноеподразделениеГАИОдессойобласти–ротадорожнопатрльнойслжбыГАИ,«Перерест»рассазал омандир роты, майор милиции Виталий Ш лежо. Пройдя стпени слжбы, Виталий ВиторовичвозлавилротДПСодназад.Доэтоо слжил омандиром 4-о взвода ГАИ Одессы, омандовал стационарным постом №2. -Сеоднянасвротеслжит162сотрдниа.Изних50офицеров.Ежедневновлюбю поод, невзирая на празднии и выходные, они находятся на переднем рае борьбыспрестпностьюнадороахобласти. В ходе реформирования Госавтоинспеции изменилась наша стртра. Сейчас в роте ДПСприправленииГАИОдессойобласти 6взводов.Взводсопровождения,5взводов пообслживаниюстационарныхпостовДПС (СП). Это СП №1 («2 столба»), СП №2 – на

Впланетехничесоо оснащения нас современныесоростныеавтомобили, обордованные необходимыми средствами связи. В аждом взводе есть алотестеры «Drager»,приборыфисациисоростисфнцией фотовидеосъеми «Tru Cam». Старые радары,оторыевнароденазывали«фенами»,списаны,мыиминепольземся.Слжба полностью омпьютерезирована. С прошлоо ода на стационарных постах начали станавливать систем «Видеоонтроль-Рбеж». Система в автоматичесом режиме осществляетвидеофисациюавтотранспорта с опознаванием номерных знаов и их проверпобазамрозыса.Каправило,эта базаобновляетсянесольоразвсти.ДанныевбазвносятсяосдарственнойисполнительнойслжбойиМВД.Запрошлыйод спомощьюэтойсистемывыявлено743автомобиля,наоторыеналоженарест.Ожидаем постпления новейшео автоматичесоо омплеса «Гарпн». Этот омплес может быть стационарно становлен на различных частахдороифисироватьсоростьдвижения автомобилей. При превышении становленнойсоростиинформацияпередается настационарныйпостимобильномпатрлю. А те, в свою очередь, должны принять соответствющиемеры.

Постанова задач перед проведением оперативно-профилатичесих мероприятий. Ясчитаю,нашелавноезаданиеподдерживатьпорядонадороах,защищатьинтересычестныхраждан.Однимсловом-держатьрнапльседоро,ощщатьмалейшеееоизменение.Можнодолорассазывать о слчаях из повседневной слжбы наших сотрдниов. Не злопотребляя цифрами,приведтольонеоторыеизнашеймилицейсой статистии. За прошлый од инспеторы роты ДПС выявили 23796 наршений Правил дорожноо движения. Среди выявленных нарше-

можные варианты развития событий. Наши сотрднии во время слжбы должны быть отовы любой ситации, должны принять правильноерешениеидействоватьпрофессионально. На вооржении наших инспеторов проверенные временем пистолеты Маарова, во взводе сопровождения пистолетыраинсоопроизводства«Форт».ПослетраичесихсобытийвозлеселаКошары сейчаснааждомСПдополнительноизвооржения имеется автомат Калашниова, омплетбронежилетов. В ходе несения слжбы за прошлый од

На о*невом р$беже в тире областно*о Управления ГАИ омандир взвода по обсл$живанию СП №5 апитан милиции Анатолий Червонено и омандир взвода по обсл$живанию СП №3 апитан милиции Иван Ярым. ний 1506 – правление в нетрезвом виде, превышениестановленнойсорости–8849, невыполнениетребованийдорожнойразметиизнаов–2521,наршениеправилпроездапешеходныхпереходов–1629. Желающихслжитьнасдостаточно.Ваансий сеодня нет. Поэтом отбор сотрдниов позволяет выбрать тольо лчших. Спорт, теоретичесие занятия по изчению заонодательной базы и приазов, оневая подотова–всеэтонеотъемлемыефаторы нашей слжбы.

КапитанмилицииАлесандрМартыненоистаршийсержантмилицииИванРозмарица. Провера до$ментов водителя по базам данных ГАИ при помощи но$тб$а.

Яверенвпрофессионализменашихинспеторов,вихответственности.Нашаслжбасвязанаспостояннымрисом.Передзастплением на слжб, перед проведением оперативныхмероприятийилиспецифичесих отработо с омандирами взводов стараемся предсмотреть все до мельчайших деталей, предвидеть и предпредить воз-

сотрднии роты ДПС выявили и изъяли 39 единиц оржия, 8 фатов перевози наротиов. Задержали 24 автомобиля с перебитыми номерами зова и 3 автомобиля«двойниа». Нашли 3 нанных автомобиля.В6слчаяхимелиделосозлостнымсопротивлением сотрдниам милиции. Задержали22раждан,находящихсяврозысе,и79ражданпоориентировам.Нашлии задержали7водителей,срывшихсясмест совершенияДТП. Рота-этооднабольшаядржнаясемья. Специфиа нашей слжбы не может оставлятьместодляаих-толичныхобид,недоразмений. В сложных ситациях аждый сотрднидолженполностьюдоверятьтом, то рядом, и сам должен быть надежным тылом товарищ. Без држбы нам ниа нельзя. Это а раз тот слчай, ода она оправдана на слжбе. Владимир БУЛАНЕНКО. Фото автора.

http://www.odessa.umvd.gov.ua/

Элетронная версия «ПЕРЕКРЕСТКА» на интернет-сайте ГУ МВД Ураины в Одессой области


5

АКТУАЛЬНАЯПРОБЛЕМА

Ôåâðàëü

2013

Ïåðåêðåñòîê

ãîäà

4

(351)

Cîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåòàëüíîìó ïëàíó òåððèòîðèè â Ìàëèíîâñêîì ðàéîíå ïîñòàíîâèëà ãàðàæè íå ñíîñèòü Ка писал «Перересто» (№22, ноябрь 2012 .), 8 ноября 2012 ода архитеторами и членами радостроительноо совета была одобрена онцепция проета детальноо плана территории, ораниченной лицамиИ.Рабина,Ген.Петрова,Радостнаяи проетиремой маистрали «Север - Ю» в Одессе. Попланзастройичасторазмеромболее 100 а влючает в себя и жилой мирорайон,соростнюмаистраль,идажевертолетнюплощаднаместебывшеовоенноо лоатора.Предполаается,чтонаселениеэтоо района в бдщем составит 16 700 челове. Впроцессеобсждениябыловнесенопредложениевлючитьвпланещеиледовыйато. Послепроведенных1февраля2013ода общественныхслшанийпопроетдетальноо плана азанной территории для чета мнений автомобилистов была создана соласительная омиссия. Поводомдляеесозданияпослжилимненияодесситов,хранящихсвойавтотранспорт на автостоянах, чьи интересы затраивает предстоящая реонстрция мирорайона, предполаающаясноспратичесивсехмест оранизованноо хранения транспортных средств,атажераспложенныхздесьмоеи СТО.

Соласительная омиссия была сформированавсоответствиистребованиямизаона, релирющео радостроительню деятельность.Веесоставвошли53человеа,в т.ч.15представителейорановместноосамоправления, 26 представителей общественности и 12 челове от всераинсих общественныхоранизацийипрофессиональныхобъединений,втомчислеотВсераинсоо союза автомобилитов, самой рпной оранизации автомобилистов Ураины. 11 февраляна своем заседании омиссия выразила решительный протест против сносасществющих аражей, расположенных в раницах территории планиремой длязастройи. Поа в здании Малиновсой райадминистрации шли брные дебаты, на лице митиновалиболееполторатысячвладельцеваражей. Представитель инвестора ООО «Диаарас»ОльаРепинасообщила,чтодетальный планэтойтерриторииможетбытьизмененс четом требований орожан. В то же время она отазалась омментировать, почем таим масштабным проетом занимается фирма,сществющаячтьбольшетрехмесяцев и имеющая пратичеси нлевю налоовюотчетность.

Автор проета архитетор ЧП «Арт-мастер»ВасилийМироненоподчернл,чтозастраиватьрайон,несносяаражи,невозможно. «Межд жилой застройой и аражами должнооставатьсясанитарноерасстояние», — сазал он. Общюпозициюобщественности:сохранитьсществющиеаражныеавтостоянивысазалпредседательОдессойобластной оранизацииВсераинсоосоюзаавтомобилистов Дмитрий Каневсий. После несольих точнений, постпившихотчленовомиссии,вопрособизменении проета детальноо плана территории (ДПТ)былпоставленвследющейредации:

«Внести изменения в проет ДПТ с четом сохранения находящихся в раницахДПТавтостояноптемвнесениясществющихнаданнойтерриториииавтостояновДПТ». За данное решение 47 членов соласительнойомиссиипроолосовали«за»,3человеа воздержались и 3 олосовали «против». Протест жителей Черемше не остался незамеченнымвОдессойобластнойосад-

министрации.ГбернаторОдессойобласти Эдард Матвийч по данной проблеме сазалследющее:

-Ябыхотел,чтобыпреждевсео жителиОдессы,люди,оторыхтам аражи,неволновались.Почем?Потомчтопозицияобластнойосдарственнойадминистрации,амызаэтим бдемследитьименяжебылна эттемразоворсроводствомородаотом,чтоеслито-тохочетстроитьтамаой-томирорайониливартал,то,преждевсео,тамдолжнабыть построенапарова,дабывсеэти машинымолиспоойнопароваться. Тольопослеэтоо,есливсебдт довлетворены,еслиониполчатпаровочныеместа,тольопослеэтоо мыможемоворить,чтото-тодатоподойдётиможетстроить.Всеэти разоворынеимеютподсобойниаоооснования.Нитонедастсносить восемьтысячаражей.Комнеобратилисьсжалобойлюди,ияспеших спооить—этоонебдет. Подотовил Анатолий ГАВРИЛОВ.

ДАІІНФОРМУЄ

Потреба в лівідації ямовості в Одесьій області сладає 79867м2

Сладні поодні мови, що трималися в Ураїні пратично продовж всьоо осінньозимовооперіод,призвелидозначноопоіршення стан автодорі раїни. У перш черцестосєтьсявлицьобласнихцентрів та автомобільних дорі державноо значення. Ураховючи таий стан дорі, УправліннямДАІОдесьоїобластіоранізованопроведення позачеровоо оляд влично-дорожньоїмережіобласті.Увааприцьомзосередженанавчасномтаяісномвионанню робіт з лівідації аварійної ямовості на найбільш небезпечних ділянах автомобільнихдоріізабезпеченнябезпечноопересвання транспортних засобів. На вионання дорчення Прем’єрміністра Ураїни Азарова М.Я. дорожніми оранізаціями розпочато робот щодо аварійної лівідації ямовості, перш чер на автомобільних дороах державноо значення. З 12 по 15 лютоо Державтоінспецією Одесьоїобластіпроведенообстеження3789 м автомобільних дорі. Для забезпечення безпеи дорожньоо рх встановлено 47 дорожніх знаів 1.10

«Нерівна дороа», 1.12 «Вибоїна», 3.29 «Обмеження масимальної швидості 40 м/од». За резльтатами обстежень видано 21 припис на снення недоліів. Сладено 3 адміністративні протооли за неналежне триманняВШМ.Направлено10інформацій до оранів вионавчої влади, том числі 3 до проратри. Встановленоналежнвзаємодіюзерівництвом обласної слжби автомобільних дорі, облавтодор та дорожніх філій частині надання ними щоденної інформації про строитамісцяпроведенняямовооремонт на міжнародних, національних та реіональних автомобільних дороах. Спільно з дорожніми оранізаціями та місцевими оранами вионавчої влади визначені можливі маршрти об’їзд діляно, на яих бдть проводитися роботи з лівідації ямовості. Потребавлівідаціїямовостістаномна 15лютоосладає79867м2протяжністю629 м. Відділ оранізації дорожньоо рх Управління ДАІ Одесьої області.

«Äîðîãå çàäîâîëåííÿ» Державтоінспецією Одесьої області за 1 місяць та 17 днів лютоо при фісації поршень Правил дорожньоо рх виявлено 890 водіїв, яі ервали автомобілем в стані алоольноо сп’яніння. Сьоодні Державтоінспеціяівсідержавністановиборютьсявсімасиламиізасобамизпоршниами ПДР без омпромісів. Таі водії піддають підвищеній небезпеці нелишесебеісвоїхпасажирів, але й інших часниів дорожньоо рх. Прийняті поправи в Кодесі про адміністративні правопоршення, том числі що значно підсилили відповідальність (влючно до оплатноо вилчення транспортноозасобіпозбавлення ервання на стродо10роів)заповторн «пияти» за ермом, здавалося, повинні бли відбити самих злісних поршниів бажання їздити нетверезими. Але, навіть посилення відповідальності неможевплинтинапевнатеоріюводіїв, образно ажчи - «витверезвлююче». За1місяцьта17днівлютоо2013ро на території Одесьої області здійснено 14 дорожньо-транспортних випад ів з вини п’яних водіїв, в яих 1 людина заинла і постраждали 25 людей (а таож 48 ДТП з вини п’яних водіїв, в яих, на щастя, ніхтонепостраждав,алеавтомобіліотримали механічні пошодження). У свою чер, співробітни ДАІ має право відправити водія на медичний оляд, ерючись таим заонним ритерієм: запах алоолюзрота,нестійістьпози,поршення мови та інші. Я наадвання водіям, насільи сьоодні дорое ервання транспортним засобомнетверезомстані,зідноізстаттею130 Кодес про адміністративні поршення, ервання транспортним засобом в стані алоольноо, наротичноо або іншоо сп’я-

ніння, а таож під впливом ліарсьих препаратів, знижє ва і швидість реації, таожяівідмоваособи,щоправляєтранспортним засобом, від медичноо оляд араєтьсяштрафом від 2550 до 3400 ривень. Сд може винести постанов про позбавлення водія права правління на термін від 1 до 3 роів (за 2012 рі ільість таих постанов налічє - 1059), присдити сспільніроботинастродо50одинінавіть піддати адміністративном арешт на термін від 7 до 10 діб. При повторном подібном правопоршенні протяом ро термін позбавлення права правління зростаєдо3роів. А найстрашніше, що ціною цьом може статилюдсьежиття. Ніоли не сідайте за ермо в стані алоольноо сп’яніння, осільи ви піддаєте небезпецісвоєжиттяіжиттятих,хтовасоточє. Зеленоосвітлаібезпечнихвамдорі! Сетор профілатичної роботи Управління ДАІ Одесьої області.

http://www.saiodessa.gov.ua/

Элетронная версия «ПЕРЕКРЕСТКА» на интернет-сайте УГАИ Ураины в Одессой области


6

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ïåðåêðåñòîê

4

Президим Одесс оо областноо совета Все раинс оо союза автомобилистов сердечно поздравляет с днем рождения работни ов областной оранизации -ГостеваАле сандраНи олаевича; -Кири аЮрияМихайловича; -Корчинс юНатальюГеориевн; -Плится аАнатолияПетровича; -Поребня ЕленЮрьевн; -Хомен оАнатолияИвановича. ЭХ,ДОРОГИ

Ñòðàõîâùèêè îöåíèëè óùåðá ýêîíîìèêè îò ïëîõèõ äîðîã â 50 ìëðä В Лие страховых оранизаций Ураины отметили, что рост оличества ДТПв2013одпринесетбытовэономие на 50 млрд рн. Убыт и раинс ой э ономи и в резльтате роста

оличества дорожно-транспортных происшествий вследствие хдшения состояния дорожноо хозяйства и автомобильноо пар а в стране в 2013 од вырастт на 15% по сравнению с 2012 одом – до 50 млрд рн. Та ие данные приводит Лиа страховых оранизаций У раины (ЛСОУ), сообщает Интерфа с-У раина.

сщественный износ автопар а (средний возраст автомобиля в У раине в 2013 од превысит 19 лет), отстствие по азателя э ономичес ой оцен и человечес ой жизни, недостаточная обеспеченность станций с орой помощи автомобилями, орюче-смазочными материалами и медицинс им обордованием, а та же слабая водительс ая дисциплина.

По словам заместителя председателя совета ЛСОУ Але сандра Залетова, серьезными атализаторами роста числа ДТП и их последствий в те щем од стант хдшение состояния автодоро после зимы,

«Весной, ода величится автопото

(дачи, оороды и т.д.), ожидается, что

оличество ДТП сщественно возрастет. Это приведет

рост быт ов

а

материальноо хара тера, та

и моральноо», - отметил Залетов.

Îáðàùåíèå Îáðàùåíèå ñëóæáû ñëóæáû ðîçûñêà ðîçûñêà ÃÀÈ ÃÀÈ Если вам известна аая-либо, псть незначительная, на ваш взляд, информация: об нанных автомобилях; местах хранения похищенноо транспорта; фатах противоправнооиспользованияаражей;сведенияотранспорте,оторыйсрылсясместасовершениядорожно-транспортных происшествий, либо местах ео ремонта; драя информация о престплениях, связанных с ражами, наротиами,ссовершениемпрестплений,-просьбасообщить потелефонГАИ(048)36-57-59илипотелефондоверия УГАИ(048)301-753. За предоставление достоверной информации арантиретсяонфиденциальностьиденежноевознараждение.

ПРИГЛАШАЕТ на рсы по подотове водителей "В"-леовыеавтомобили(полнаямассадо3,5тонны, 8сид.мест) "С"-рзовыеавтомобили(полнаямассаболее3,5тонны) "ВС"-леовыеирзовыеавтомобили "D"-автобсы(автомобилиболее8сид.мест)

Учебные точ и во всех районах Одессы и области. Центральный офис: пер. Мая овс оо, 7. Тел.: 723-23-27, 726-49-64, 723-77-78.

(351)

СУДДАДЕЛО

Ôåâðàëü

2013

ãîäà

ВиновниаДТП,воторомпоибли паломнии,осдилинапятьлет Нано-вертолеты полетели на войн Британия оснастила воюющих в Афанистане солдат арманными летающими аппаратами Black Hornet («Черный шершень»). Эти тихие миниатюрные разведчиибийцыдлиной10см,шириной 2,5 см и весом 16 раммов почти неязвимы иодныадляобзораместности,таидляатапротивниа. Нано-вертолеты Black Hornetразработаланорвежсая омпания Prox Dynamics, называющая их персональными системами разведи. Они способны летать в радисе 800 метров со соростью 35 м/ч, выдерживая ветреные словия. Они оснащены мотором, двойным винтом,сменнойперезаряжаемой батареей и тремя видеоамерами. Контратнаизотовление 160 малюто-вертолетовобошелсяминистерств обороны Британии в 20 млн фнтов ($31,5 млн), или чть менее $200 тыс. в пересчете на один Black Hornet. Солдаты мот запсатьэтивертолетывовремя патрлирования местности,чтобыбыстропроверить, не срывается ли опасность в оврае или за поворотом. Управлять летательными аппаратами Black Hornetможнолибовреальном времени с помощью лавиатры и дисплея, либо можно запрораммироватьеооблетатьтерриторию, следя азанным GPS оординатам. В любоймоментвертолетможно заставить зависнть на одномместе,сосредоточившись на артине с амеры. На полном заряде нано-вертолетспособенлетатьвтечениеполчаса,но солдатможетменятьвнем батареи неораниченное числораз.

ВЕСпродолжается падениеавторына Первый месяц новоо 2013 ода принес опять пессимизм на европейс ий авторыно . Кризис на авторын е стран ЕС заходит на новый вито . Та , по итоам января в странах ЕС зафи сирован спад на 8,5%. Тем не менее, раинс ий рыно

падал в январе еще быстрее (17,5%) и с 13-о переместился на 17-е место в Европе. Спад продаж зафи сирован в Финляндии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, Ирландии, Греции, Венрии и даже в Швейцарии. Рост был зафи сирован толь о в России и Вели обритании. Хотя цифры величения рын а в этих странах же не та ие значительные.

Черниовс ий районный сд вынес приовор по оловном дел в отношении ражданина Российс ой Федерации, оторый 7 июля прошлоо ода совершил дорожно-транспортное происшествие, в резльтате чео поибли 16 челове , сообщает пресс-слжба про ратры Черниовс ой области. По ч. 3 ст. 286 УК У раины водитель был приоворен

пяти с половиной одам лишения свободы и лишен права водить транспортное средство еще два ода. Одна о в про ратре остались недовольны та им решением сда. По мнению пред-

ставителя обвинения, мера на азания не соответствет тяжести совершенноо престпления, поэтом на приовор сда первой инстанции бдет подана апелляция. Напомним, ДТП произошло 7 июля 2012 ода на автодорое Новые Яриловичи - Черниов - Киев. Автобс, в отором находились 42 пассажира, пересе

встречню полос движения, выехал на обочин и перевернлся. В резльтате аварии поибли 16 челове , а водитель и 26 пассажиров полчили телесные повреждения разной степени тяжести.

ПОЛЕЗНОЗНАТЬ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ! Президим Одессоо облсовета ВСА предлаает вам разместить автомобили на следющих автостоянах в . Одессе: - №4, л.Мелитопольсая, 1б (пос. Котовсоо), тел.755-73-39; - №6, Ивановсий птепровод (под мостом), тел.731-11-51; - №7, л.И.Рабина, 28а, тел.799-76-94; - №20, л.Краснова ол л.Артиллерийсой, тел.63-61-14; - №35, л.И.Рабина, 28 (онечная останова трамвая №10); - №39, проспет Маршала Жова, 91а, тел.794-65-21; - №43, Тираспольсое шоссе, 109б (возможно размещение  рзовых автомобилей и станова аражей), тел.740-17-32; - №52, Ленинрадсое шоссе, 29, тел.794-19-83; - №55, Овидиопольсая дороа, 9, тел.770-38-22. Наа/свозможноразмещениеавтомобилейподнавесами, тел.761-45-86.

Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî çà ãðàíèöåé (лицензия Минсоцполитии Ураины АВ №585159)

*Øèðîêèé âûáîð âàêàíñèé äëÿ ðàáîòû â ïðîìûøëåííîì è ñåëüõîçñåêòîðàõ. Ïðÿìîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðàáîòîäàòåëÿìè â ×åõèè, Ïîëüøå, Ðîññèè. Åâðîïåéñêàÿ îïëàòà òðóäà. ВРоссию(Мосва)требютсямонтажнииинтернет-сетей.Требования:опытмонтажаи пролади оптио-волоонных или слаботочных абелей; опыт работы с элетроинстрментамииприборами;мениепроизвестинастройиомпьютераиwi-fiротера.Специалистпо подлючению интернета, ЦТВ, КТВ. З/п 42 - 54 тыс. рб. Требования соисателю: опыт работыот1ода,возраст-от25до45лет. В Мрманс срочно требются машинист фронтальноо порзчиа, з/п до 45000 рб., машинист бльдозера, з/п до 45000 рб. Жилье предоставляется. Шестиднева, с 09 до17 часов. Спецодежда выдается. Срочнотребетсяинженер-проетировщивоздшныхлиний35-150Кв-з/пподооворенности.Жильепредоставляетсясъемное.Возможенвариантработынадаленномдостпе. Строителив.Ярославль. Требются: аменщии, штатры, маляры, ипсоартонщии, маляры (отдела на финиш)+обчение. З/п от 30 000 рс. рб. Режим работы: с 8.00 до 17.00, шестиднева. Трдовойдоовор.Проживание(вартира,общежитие),питание,проездпоороддоместа работы - за счет фирмы. Разрешение на работ - за счет работодателя. Работа: отдела мнооэтажноодома. НасезоннюработвБодайбо(Россия)требютсямашинистыбльдозеров.Машинисты эсаваторов идравличесих. Слесари по ремонт дизелей. З/п от 50000 рб. в месяц. Опытработыпопрофилюот3лет.

*Ñîäåéñòâèå â ïîêóïêå íåäâèæèìîñòè, îðãàíèçàöèè è îòêðûòèè ôèðì â ×åõèè. *Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ â âóçàõ ×åõèè. *Îðãàíèçàöèÿ ñâàäåá â ×åõèè. *Ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè âèäà íà æèòåëüñòâà â ×åõèè. Одесса, пл. Независимости, 1. Тел. (066) 339-80-22, е-mail: pr1221@rаmbler.ru

Òåõíîòîðãîâûé öåíòð «Ñåðâèñöåíòð-ÌAXIM» — íàäåæíûé äðóã îäåññêèõ àâòîìîáèëèñòîâ

слиавтосервиса автозапчасти омпьютерныйстенд«развал-схождение» мотоцилыимотоасессары автострахование. .Одесса, л.И.Рабина, 26. 8-0482-49-96-12, 8-048-711-64-68 www.monroe-service.com.ua.


7

ПЕРСПЕКТИВА

Ôåâðàëü

2013

Автоперевізнии боротим ться за маршр ти з"ідно з новим порядом Міністерство інфрастртри Ураїни підотвало проет змін до Поряд проведення онрс з перевезення пасажирів на автобсном маршрті заальноо ориствання. Відповідний проет рядової постанови «Про внесення змін до дея их постанов Кабінет Міністрів У раїни» розміщено на сайті Мінінфрастртри. Зорема, розроблені зміни стосються відбор онрсантів-автоперевізниів за наявною технічною базою, адровим сладом, а таож визначають вимои до транспортних засобів та зобов’язання оранів вионавчої влади щодо оранізації пасажирсьих перевезень. Наприлад, онрсний омітет не допсатиме до часті онрсі автоперевізниа, яий виористовє переобладнані вантажіви (рім внтрішньорайонних примісьих маршртів) та транспортні засоби, не обладнані тахорафами і GPS-терміналами, має несплачені штрафи. Не зможть стати часниами онрс й підприємства, яі провадять діяльність на рин автостанційних та транспортних посл або передають в оренд транспортні засоби. А допщених до онрс автоперевізниів з’явиться можливість поборотися за додатові бали – перева матимть ті, чий штат більший, рівень заробітної плати водіям вищий та яі мають олетивний доовір, виористовють нові транспортні засоби тощо. Щодо обов’язовоо обладнання транспортних засобів змінами теж передбачено нові вимои. Зорема, ременями безпеи сидінь пасажирів та водія повинні бти обладнані: автобси, яі виористовють для релярних пасажирсьих перевезень на міжмісьих і міжнародних автобсних маршртах; автобси, яі виористовють для

нерелярних і релярних спеціальних пасажирсьих перевезень. Пристрої для обмеження швидості повинні мати автобси з датою першої реєстрації в Ураїні після 1 січня 2008 ро та автобси, призначені для перевезення шолярів. При цьом пристрої для обмеження швидості в автобсах повинні відповідати вимоам технічних приписів та бти налаштовані та, щоб масимальна швидість автобсів не мола перевищити 100 м/од. (в автобсах, призначених для перевезення шолярів – обмеження швидості до 70 м/од.). Автобсам містістю до 22 пасажирсьих місць влючно бде заборонено здійснення перевезень пасажирів на відстань понад 150 м. А до перевезень оранізованих рп дітей на маршртах протяжністю більше 50 м не допсатимться автобси, стро есплатації яих перевищє 10 роів. Крім тоо, проеті змін визначено права та повноваження я центральних, та і місцевих оранів вионавчої влади щодо оранізації здійснення пасажирсьих перевезень та дотримання онтролю на автомобільном транспорті. Фахівці переонані, що прийняття запропонованоо проет нормативно-правовоо ата забезпечить вирішення проблемних питань автоперевізниів та недопщення поршень під час здійснення пасажирсьих перевезень автомобільним транспортом. Пропозиції та заваження до проет від юридичних та фізичних осіб Департамент автомобільноо транспорт Міністерства інфрастртри прийматиме протяом місяця за адресою:

Ïåðåêðåñòîê

4

(351)

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé íà 2013 ãîä Ураинсое ос дарственное предприятие почтовой связи «Урпочта» продолжает ампанию по подписе периодичесих печатных изданий на 2013 од. Подписчии азеты «ПЕРЕКРЕСТОК» бдт ре лярно и вовремя полчать любимое издание с доставой в свой почтовый ящи. Для это о необходимо определить любой добный способ и время оформления подписи: по телефон/фас, через Интернет или в ближайшем отделении «Урпочты», выбрать из Катало а местной прессы подписной индес «Перереста» 41536 и оплатить подписню стоимость, в оторю влючены стоимость сл связи на распространение и издательсая цена. Оплата принимается а по наличном, та и по безналичном расчет. Прием подписи может осществляться по телефон и через Интернет (http://poshta.kiev.ua/isubscr.php) во всех операционных залах почтамтов, отделениях почтовой связи, в пнтах приема подписи, а таже непосредственно почтальоном на доставочном часте по Катало местных изданий. Достава изданий осществляется по азанном адрес подписчиа.

01135, м. Київ, проспе т Перемои,14(тел.(044)351-49-40;фа с (044)351-48-70; dubas@mtu.gov.ua).

 Óêðà¿í³ çàïðîïîíîâàíî ââåñòè íîâó êëàñèô³êàö³þ àâòîáóñ³â Міністерство інфрастртри Ураїни розробило та підотвало проет нааз «Про внесення змін до Поряд визначення лас омфортності автобсів та сфери їх виористання за видами сполчень та режимом рх». Змінами пропонється поділяти автобси за масимальною масою на дві атеорії: М2 (не більше 5 тонн) та М3 (понад 5 тонн). Автобси містістю не більше 22 пасажирів, не враховючи водія, – на два ласи: А (призначені для перевезення пасажирів, яі сидять, та мають місця для пасажирів, яі стоять), В (для перевезення вилючно пасажирів, яі сидять). Автобси містістю понад 22 пасажири, рім водія, – на три ласи: I (онстрція передбачає місця для пасажирів, яі стоять, та забезпечє безперешодне переміщення пасажирів); II (онстрція передбачає перевезення пасажирів, яі сидять, і допсає перевезення пасажирів, що стоять проході і (або) в місці для пасажирів, що стоять, яе не перевищє простір, передбачений для двох подвійних місць для сидіння); III (автобси, онстрція яих передбачає винятово перевезення пасажирів, яі сидять). Відповідно до таої ласифіації, врахвавши особливості онстрції автобсів щодо безпечності та омфортності перевезення пасажирів та бааж і забезпечення належних мов поїзди, фахівці Мінінфрастртри визначили сфер виористання автобсів за видами сполчення та протяжністю маршртів. Зорема, автобси атеорій М2 лас А, М3 лас А та М3 лас І виористовватимться на місьих та примісьих маршртах; М2 лас В – на місьих, примісьих маршртах, а таож на міжмісьих протяжністю до 150 м; М3 лас В та М3 лас ІІ – місьих, примісьих, міжмісьих та міжнародних маршртах. Таож зідно із запропонованою ласифі-

ãîäà

Перевiрте правильнiсть оформлення передплати!

Наабонементiповиненб типроставленийвiдтисасовооапарата. При оформленнi передплати (переадрес вання) без асовоо апарата на абонементiпроставляєтьсявiдтисалендарнооштемпелявiддiленнязв’яз . Вцьом випад передплатни видаєтьсяабонементзвитанцiєюпрооплат вартостiпередплати(переадрес вання).

ацією проетом перелядається реальна можливість визначення придатності автобсів для перевезення пасажирів на маршртах заальноо ориствання в режимах еспресном та маршртноо тасі. Наприлад, дозволений режим рх для автобсів лас А,В, ІІ – звичайний, еспресний та маршртне тасі, лас І і ІІІ – звичайний, еспресний. Передплатниізсплаченихнимоштівзапередплат дор чаєРозповсюдж Крім тоо, проеті нааз онретивач сплатитиВидавцюс м врозмірівидавничоївартостіпередплаченоо зовано вимои до омфортності автобсів виданняна мовахівстрои,визначеніРозповсюдж вачем. (вищий лас позначено – ****, нижчий - *. Усьоо 4 ласи). Наприлад, автобсів вищоо лас відстань між переднім боом спини сидіння і заднім боом спини сидіння, розташованоо /підписпередплатни а(фізичноїособиабо ерівни аюридичноїстанови),завіренийпечат ою/ поперед, повинна бти не менше 83 см. Таож автобси вищої атеорії мають підстав для ні, що релюється, роздільні сидіння, предметний столи, обладнані ременями безпеи сидіння, талет з водяним чи хімічним очищенням, холодильни, телевізор тощо. Зідно із сіма зазначеними нормами й відбватиметься процедра ласифіації транспортних засобів, по завершенні яої здійснюватиметься видача свідоцтв відповідності автобса параметрам омфортності. Порядо проведення ласифіації автобсів теж наведено Ãàçåòà «Ïåðåêðåñòîê» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñðåäè àâòîìîáèëèñòîâ Îäåññû проеті нааз. è âî âñåõ ðàéîíàõ Îäåññêîé îáëàñòè У міністерстві зазначають, що ласиРеламные объявления принимаются в тестовом или маетном исполнении фіація автобсів за омфортністю є добпо тел.: (048) 761-62-23, 64-97-76 или на е-mail: perek1957@rambler.ru ровільною процедрою для виробниів Размер ре ламноо бло а Цена в рн. автобсів та автомобільних пере45 х 95 мм 35 візниів, яі виористовють автобси 67 х 95 мм 53 для перевезення пасажирів на маршр90 х 95 мм 71 тах заальноо ориствання, а вимои 112 х 95 мм 89 щодо сфери виористання автобсів за 135 х 95 мм 107 видами сполчень та режимами рх є обов’язовими при оранізації пасажирсьих перевезень на автобсних маршртах заальноо ориствання.

Öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ è ÍÐ. Âîçìîæíà ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.


8 Ïåðåêðåñòîê

4

Ôåâðàëü

(351)

2013

ãîäà

Відділенняреєстраційно-езаменаційноїроботиДАІнатериторіїОдесьоїобласті:

Îäåññêèé ãîðñîâåò ðàçðåøèë ñòðîèòü áàñêåòáîëüíóþ àðåíó è îãðîìíûé òîðãîâûé öåíòð

ДОУВАГИ ВОДІЇВ! Видачатранспорт з арештмайданчиів здійснюється за адресою: м.Одеса,в л. А.Корольова,5, аб.308, зпонеділа поп’ятницюз9.00до18.00, с бот з9.00до13.00.

Одессий ородсойсовет19февралявходесессиитвердилдетальныйплантерриторииврайонезавода «Одессельмаш» (бывше о завода Отябрьсой революции), депланиретсяпостроитьновюбасетбольнюаренЕвробасет-2015совсейсоптствющейинфрастртрой(отели,транспортныеразвязиит.п). Новаяаренабдетрассчитанана10-12тысячзрителей.Ееобщаястоимость–400миллионов ривень. ТажеОдессий ородсойсоветтвердилдетальный план территории в пределах лиц Промышленной, Химичесой, Михаила Гршевсо о и Генерала Плиева. Планомпредпола аетсястроительствовэтомместео ромно отор ово-развлеательно оцентра.

Розміщення ре лами

Двхэтажныйцентрразместитсяначастеплощадью10 етаров,объединивпододнойрышеймножество предприятий тор овли, сферы сл , общественно опитанияиотраслиразвлечений.Кромевсе опроче о,вТРЦбдтработатьсемьинотеатрови спортивныйомплес.

(048)761-62-23, 64-97-76 e-mail

Стоимостьстроительстваоцениваетсяв60млндолларовСША.

perek1957@rаmbler.ru

ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Одеси № 1, Київсьий та Приморсьий райони. м.Одеса, вл.А.Корольова, 5. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Одеси № 2, Малиновсьий та Своровсьий райони. м.Одеса, вл.Аеропортівсьа, 4. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Одеси № 3. м.Одеса, вл.Аеропортівсьа, 4. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Іллічівсьа та Овідіопольсьоо район. м.Іллічівсь, вл. Хантадзе, 5. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Білорода-Дністровсьоо та Білород-Дністровсьоо район. м. Білород-Дністровсьий, вл.Гааріна, 4. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Ізмаїла, Ізмаїльсьоо та Кілійсьоо районів. м.Ізмаїл, просп.Сворова, 362. ВРЕР ДАІ з обсловвання Болрадсьоо та Ренійсьоо районів. м.Болрад, пров.Лісний, 2. ВРЕР ДАІ з обсловвання Арцизьоо, Саратсьоо, Тартинсьоо та Татарбнарсьоо районів. м.Арциз, вл.Бондарева, 27. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Теплодара, Біляївсьоо, Велиомихайлівсьоо, Роздільнянсьоо та Фрнзівсьоо районів. м.Роздільна, вл.Калініна, 2а. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Южноо та Комінтернівсьоо район. смт Комінтернівсье, вл.Промислова,29. ВРЕР ДАІ з обсловвання Березівсьоо, Іванівсьоо та Миолаївсьоо районів. м.Березіва, вл.Пшінсьа, 27. ВРЕР ДАІ з обсловвання м. Котовсьа, Ананьївсьоо, Балтсьоо, Кодимсьоо, Котовсьоо та

Красноонянсьоо районів. м. Котовсь, вл.50 роів Жовтня, 202. ВРЕР ДАІ з обсловвання Любашівсьоо, Саврансьоо та Ширяївсьоо районів. смт Любашіва, вл.Залізнична, 2.

ПриемражданотделениямиГАИрайоновОдессы проводитсяпоследющимадресам: – отделение ГАИ Киевсоо района – л. 25-й Чапаевсой дивизии, 5; – отделение ГАИ Своровсоо района – л. Заболотноо, 50; – отделение ГАИ Малиновсоо района – л. Аэропортовсая, 29a; – отделение ГАИ Приморсоо района – л. Нежинсая, 46. Часы приема раждан: Вторни 10.00–13.00;15.00–18.00 Среда прием осществляет тольо отделение админпратии 10.00–13.00;15.00–18.00 Четвер 10.00–13.00;15.00–18.00 Сббота 10.00–13.00 Прием раждан начальниами отделений ГАИ районов Одессы осществляется:повторниам10.00–12.00;почетверам10.00–13.00

ОТДЫХАЙ Ф. СП-1

Державний омітет зв`яз Ураїни азет на АБОНЕМЕНТ жрнал

«ПЕРЕКРЕСТОК» (наймен вання видання)

41536 (iндес видання)

Кiльiсть омплетiв

на2013рiпомiсяцях:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0 11

12

Кди (поштовийiндес)(адреса)

Ком

(прізвище, iнiцiали)

ДОСТАВНАКАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

ПВ

мicце лiтер

на

«ПЕРЕКРЕСТОК»

азет жрнал

41536 (iндес видання)

Лчше всео поднимает мжчин с дивана сработавшая за оном автосинализация. ☺ ☺ ☺ Возвращаемся с спрой из остей. Я пьяным вож машин мноо лчше, чем моя жена трезвая. Но а это объяснить инспетор? ☺ ☺ ☺ Разоваривают два приятеля: - Виж, твоя машина постоянно стоит подъезда. Нида не ездишь, не сломалась? - Нет. Понимаешь, та хорошо ее припаровал, что, боюсь, ед и то-то место займет. ☺ ☺ ☺ - Алло, диспетчер таси слшает. - Девша, можно

двадцать машино таси общежитию ондитерсой фабрии? - ДВАДЦАТЬ?!!! Кда поедете? - Ка да? Обратно в часть! ☺ ☺ ☺ После 10-о тоста он наонец почвствовал себя в своей тареле. - Ка прошли выходные? - В Простовашино ездили... - Чем занимались? - Простовасили… ☺ ☺ ☺ Мж и жена отмечают тридцатипятилетие совместной жизни. Мж оворит: - Помнишь, тридцать пять лет назад мы снимали дешевенью вартир, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор... Сей-

час нас есть все - дороой дом, дороая мебель, машина и плазменный телевизор. Но тридцать пять лет назад я спал с молоденьой 21-летней девшой, а теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена отвечает: - Найди себе для сна 21летнюю, а ж я позабочсь, чтобы тебя были дешевая вартира, дешевый диван и черно-белый телевизор. ☺ ☺ ☺ В Одессе, мирая, старый еврей завещал похоронить вместе с собой все свои миллионы дене. Перед поребением Рабинович спрашивает раввина: - Ребе, вы таи положите в моил всю эт ч дене? Они же не войдт! - Ты таи прав. Но воля поойноо - заон. Положим в роб че на всю смм.

(наймен вання видання) передплати

рн.оп.

Вартicть переадрес вання

рн.оп.

Кiльiсть омплетiв

на 2013 рi по мiсяцях 1

2

3

4

5

поштовий iндес

6

7

8

9

1 0 11

12

мiсто село область

од в лицi район в лиця б д.

орп.

в.

прiзвище, ініціали

Учредители: правление ГАИ ГУМВД Ураины в Одессой области, Одессая областная оранизация Всераинсоо союза автомобилистов, Одессая областная оранизация Национальноо союза жрналистов Ураины, трдовой оллетив редации. Главный реда тор В.А.Бондарен о. Реда ционный совет: В.В.Недельс ий, начальни УГАИ ГУ МВД У раины в Одесс ой Реистрационное свидетельство: области, пол овни милиции, Д.А.Каневс ий, председатель облсовета ВСА; Ю.А.РаОД №555 от 18.02.99 . ботин, председатель правления облоранизации НСЖУ. Подписной инде с: 41536. Над номером работали: Л.А.Гарлиц ая, Л.В.Ра итина. Газета набрана и сверстана в Компьютерная верст а: И.Н.Кзин.

омпьютерном центре реда ции Ответственность за достоверность фатов, собственных имен, цитат, содержание реламы нест "Пере ресто ". авторы пблиаций и реламодатели. Перепечата материалов допсается с разрешения редации.

Адрес редации: 65076, .Одесса, л.И.Рабина, 28. Тел./фас: (048) 761-62-23. E-mail:

perek1957@rаmbler.ru Номер отпечатан в издательстве «Черноморье», .Одесса, пл. Независимости, 1. Тираж 5 000 эз. Зааз № 360

PEREKRESTOK  
PEREKRESTOK  

Gazeta GAI GUMVD

Advertisement