Page 1

เด็ก 13 แขวนคอหนีชีวติ เศร้ า พ่ อแม่ ทงิ้ ไร้ ใบเกิดฝันสลาย-อดเรียน

หนูนอ้ ย วัย 13 ปี น้อยใจชะตาชีวติ พ่อแม่แยกทางกัน นําไปฝากเป็ นเด็กวัด เศรษฐีใจ บุญรับมาเลี้ยงดูหวังจะส่ งเสี ยให้เรี ยนหนังสื อ แต่เด็กไม่มีใบเกิด ประสานไปทางพ่อแม่เด็กก็ไม่ ยอมไปแจ้งให้ สุ ดท้ายโรงเรี ยนเลยไม่กล้ารับเข้าเรี ยน อนาคตและความฝันที่จะได้เรี ยนหนังสื อ พลันสลายชัว่ พริ บตาเป็ นเหตุให้คิดสั้นใช้จีวรที่เคยเตรี ยมไว้บวชเรี ยนตอนอยูท่ ี่วดั แขวนคอ ตัวเองกับกิ่งต้นมะม่วง ตอบคําถาม 1.สาเหตุความรุ นแรงเกิดจากอะไร ตอบ เกิดจากความทุกข์และสิ้ นหวังรวมทั้งความตั้งใจอยากจะเข้าโรงเรี ยนซึ่งเนื่องจากว่า ไม่มีใบเกิดจึงทําให้เขาไม่ได้เข้าโรงเรี ยน ซึ่งทําให้ฝันของเขาต้องสลายลงชัว่ พริ บตาและนี่อาจ คือชนวนเหตุที่ทาํ ให้เขาคิดฆ่าตัวตาย 2.มีวธิ ีป้องกันและแก้ไขความรุ นแรงได้อย่างไร ตอบ การให้ความอบอุ่นและอธิบายปั ญหาที่เกิดขึ้นให้รับรู ้พร้อมกับการให้กาํ ลังใจเขา รวมทั้งการให้ความหวังต่อเขา

oum  
oum  

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo