Page 1

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


2

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


Oulun yliopiston strategia 2012–2015

Profiili

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tutkimme ihmistä ja kulttuureja muuttuvassa elinympäristössä sekä uuden teknologian mahdollisuuksia ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Yliopisto on pohjoisuuden monitieteinen asiantuntija.

Strategiset painopisteet

Tehtävä

Kansainvälisesti vahva tieteellinen profiili Aktiivinen kumppanuus ja vaikuttavuus Luovuus ja vahva talous

Edistää kansainvälisesti korkeatasoista vapaata tutkimusta, sivistystä ja kulttuuria, vahvistaa hyvinvointia lisäävää osaamista sekä turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellaan.

Tavoite Oulun yliopisto on tuloksellinen ja vetovoimainen tiedeyliopisto, joka on edelläkävijä innovaatiotoiminnassa.

Arvot Yhteisöllisyys Edelläkävijyys Kumppanuus


4

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


Rehtorin katsaus

Strategia valtakunnallisten linjausten mukaiseksi

O

ulun yliopiston strategia päivitettiin vuonna 2012 ja jatkettiin toimenpiteitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Keväällä käytiin vuosia 2013–2016 koskevat sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Ministeriö odottaa kaikilta yliopistoilta entistä selkeämpää profiloitumista, keskittymistä vahvuusaloille, työnjakoa ja kiinteää yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi yliopistojen tulee edistää muun muassa elinikäistä oppimista ja yrittäjyyttä. Henkilöstörakenteen kehittämisessä tulee painottaa tutkijanuran kehittämistä, kansainvälistämistä ja tukihenkilöstön vakinaistamista. Ministeriö valmisteli yhdessä yliopistojen kanssa uuden rahanjakomallin, jota on tarkoitus käyttää vuodesta 2013 lähtien. Malli ohjaa yliopistojen toimintaa entistä voimakkaammin valtakunnallisten tiedeja korkeakoulupoliittisten linjausten ja tavoitteiden suuntaan. Uusitussa tulosohjauksessa menestyvät ne yliopistot, joiden tutkimus ja opetus on laadukasta, vaikuttavaa ja tehokasta. Oulun yliopiston strategia on valtakunnallisten linjausten mukainen. Yliopisto on myös pystynyt määrittelemään monitieteiset painoalansa ja niihin liittyvät kehittämisalansa. Painoalojen valinta perustuu ulkopuoliseen arviointiin, ja kehittämisalojen valinnassa on otettu huomioon yhteiskunnalliset tarpeet. Ministeriö oli tyytyväinen yliopiston uusitun strategian mukaisiin valintoihin ja toimenpideohjelmiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä näkyy myös runsaana monivuotisena strategisena rahoituksena. Viimeisten kolmen vuoden aikana käynnistetyt toimenpideohjelmat tutkimuksen ja opetuksen parantamiseksi vaikuttavat jo. Oulun yliopisto on parantanut tulostaan lähes kaikilla mittareilla kolmen vuoden liukuvissa keskiarvoluvuissa. Lisäksi Tekesin arvion mukaan Oulun yliopisto kuuluu maan kolmen innovaatioyliopiston joukkoon. Kansainvälistyminen jatkui tavoitteen mukaisesti. Kansainvälisten opiskelijoiden suorittamien tutkintojen määrä kasvoi huomattavasti. Kehitys on seurausta uusien englanninkielisten maisteriohjelmien perustamisesta ja olemassa olevien laajentamisesta. Myös ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien määrä kasvoi.

Oulun yliopisto on parantanut tulostaan lähes kaikilla mittareilla kolmen vuoden liukuvissa keskiarvoluvuissa. Lisäksi Tekesin arvion mukaan Oulun yliopisto kuuluu maan kolmen innovaatioyliopiston joukkoon.

Yhteiskuntasuhteiden hoito ja varainhankinta vakiinnutettiin osaksi yliopiston normaalia toimintaa. Tätä varten perustettiin Oulun yliopiston neuvottelukunta (Advisory Board), Oulun yliopiston yhteiskuntasuhteiden neuvosto (Council for External Relations) ja Oulun yliopiston lahjoittajaklubi. Yliopistojen välinen kilpailu kiristyy edelleen ja valtion rahoituskehys pienenee. Nämä pakottavat yliopistot tarkastelemaan toimintamallejaan, rakenteitaan ja tilatarpeitaan. Oulun yliopiston hallitus päätti vuoden lopulla uudistaa tiedekuntarakennetta toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toimintaa tuetaan tehostamalla tilojen käyttöä, uudistamalla johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä kehittämällä yliopiston sisäistä rahanjakomallia. Lauri Lajunen rehtori


Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Muuttuva maailma – muuttuva yliopisto

M

onitieteinen yliopisto muodostaa monella tavalla hyvin kiinnostavan yhteisön. Siinä kohtaavat monen alan huippuasiantuntijat, jotka vievät alansa tietämyksen rajoja eteenpäin. Siinä eletään todella nykyajassa, osittain tulevaisuudessakin. Toisaalta akateeminen yhteisö vaalii perinteitä, joiden juuret johtavat jopa satojen vuosien taakse. Vertaisarvioinnin periaatteet ja kunnioitus muita aloja kohtaan ovat keskeisiä arvojamme. Miksi siis hallitus yhdessä yliopiston johdon kanssa lähtee tietoisesti muokkaamaan hyväksi todettuja malleja? Siksi, että maailma muuttuu ja yhteiskunnan suunnalta tulevat vaatimukset kasvavat. Yliopiston on oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen sekä tutkimuksen että opetuksen saralla. Yliopiston keskeinen tehtävä on ratkaista yhteiskunnan ongelmia ja kouluttaa kyvykkäitä ihmisiä ratkomaan tulevia haasteita. Keskikokoisella yliopistolla ei ole edellytyksiä tutkia ja opettaa tieteen kaikkia aloja ja niiden alahaaroja. Henkiset resurssit eivät riitä eivätkä myöskään mahdollisuudet ylläpitää tarvittavaa infrastruktuuria. Tämä pakottaa painoala-ajatteluun: panostamme muutamiin ydinaloihin, joita huomattava osa yliopiston tutkijaresursseista pystyy poikkitieteellisellä otteella kehittämään. Muodostuu laajempia kokonaisuuksia, joiden vaikuttavuus syvenee. Tällainen tutkimustoiminnan suuntaaminen ei tapahdu kädenkäänteessä, mutta ilahduttavasti näemme jo nyt, että yliopiston tutkimustulos on vahvistunut. Opetuksen puolella ei voi vastaavasti keskittyä painoaloihin. Opetuksen alkuvaiheessa kandidaattiopintojen aikana on tärkeää antaa monipuolinen kuva opiskelijan valitsemasta alasta. Tähän suuntaan opintoohjelmat on nyt muokattu. Maisteri- ja tohtoriopintojen aikana voi sitten syventyä erikoisalaan ja hyödyntää yliopiston tutkimusaiheita oman valinnan mukaan. Valtio patistaa sekä opiskelijoita että opettajia nopeuttamaan opiskelijoiden valmistumista työelämän

6

Oulun yliopisto - Vuosi 2012

palvelukseen. Tämä ei ole ristiriidaton pyrkimys, koska oman alan työkokemuksen hankkiminen opintojen aikana voi olla hyvinkin hyödyllistä. Yliopiston kannalta on kuitenkin tärkeää, että pystymme tarjoamaan mahdollisuuden nopeaan valmistumiseen. Siksi on panostettu hyviin opintopalveluihin ja pyritty höyläämään opintojen suunnittelussa kaikki turhat pullonkaulat mahdollisimman tehokkaasti pois.

Pyrkimys yhä parempaan laatuun omassa toiminnassa ja yhä paranevaan yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa on joka tapauksessa oikea.

Strategian edellyttämän painoalaajattelun toteutuessa olemme todenneet, että yliopiston rakenteet eivät kaikilta osin tue optimaalisella tavalla uutta toimintatapaa. Painoalat ja uudet tutkimuskeskittymät ylittävät laitosten ja tiedekuntien raja-aitoja. Siksi olemme puuttuneet rakenteisiin. Hallitus antoi yliopiston johdolle tehtäväksi rohkeasti pohtia uusia toimintamalleja. Tämä työ on edelleen meneillään, mutta raamit alkavat hahmottua. Tärkeää on saattaa synergistiset tieteet myös fyysisesti lähelle toisiaan. Pyrkimys yhä parempaan laatuun omassa toiminnassa ja yhä paranevaan yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa on joka tapauksessa oikea. Hans Söderlund Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja


Tutkimuskatsaus

Monitieteisyys muuttuu toiminnaksi

O

ulun yliopiston tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on olla kansainvälisesti korkeatasoista ja kilpailukykyistä erityisesti neljällä monitieteisellä painoalalla, jotka ovat biotieteet ja terveys, informaatiotekniikka, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Korkealaatuinen tutkimus vaikuttaa oman tieteenalansa kehittymiseen: sitä julkaistaan ja seurataan kansainvälisillä arvostetuilla foorumeilla. Se on maailman mittakaavassa ainutlaatuista ja kiinnostavaa. Sen tulokset ovat pitkällä aikavälillä myös yhteiskunnan hyödynnettävissä. Vuoden 2012 aikana tutkimuksen painoaloille ja merkittäviin tutkimuslaitteistoihin suunnattiin suunnitelmallista rahoitusta. Kansainvälisesti korkeatasoisten tutkijoiden saamiseksi avattiin oma tutkijanuraohjelma, johon saatiin 279 hakemusta, ja muotoiltiin periaatteet omille tohtorikoulutusohjelmille. Vuoden lopulla käynnistettiin vuoteen 2014 jatkuva tutkimuksen kokonaisarviointi RAE2013. Se toteutetaan tutkijayhteisölähtöisesti niin, että arvioinnin kohteena ovat tutkijoiden itsensä muodostamat, useimmiten monitieteiset yhteisöt. Arviointiin osallistuu 49 tutkijayhteisöä, joissa työskentelee yhteensä noin 2200 tutkijaa ja muuta henkilöstöä. RAE2013-tulokset tulevat vaikuttamaan Oulun yliopiston tutkimusprofiiliin ja vahvistamaan monitieteisyyttä käytännön toiminnassa.

8

Oulun yliopisto - Vuosi 2012

Monitieteisyyden vahvistamiseksi kulttuurisen identiteetin ja vuorovaikutuksen painoalalle perustettiin ihmistieteellistä tutkimusta yhdistävä Eudaimonia-tutkimuskeskus. Lääketieteen kliinisen tutkimuksen edistämiseksi Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri perustivat yhteisen Medical Research Center -keskuksen. Maailman johtavia langattoman tietoliikenteen tutkimusryhmiä yhdistävä WiFiUS-virtuaali-instituutti aloitti toimintansa Oulun yliopiston CWC-keskuksen koordinoimana. Sitä rahoittavat Suomen Akatemia, Tekes ja Yhdysvaltojen National Science Foundation. Kehitystä myönteiseen suuntaan osoittaa, että Suomen Akatemian ja Tekesin Oulun yliopistoon myöntämä kilpailtu tutkimusrahoitus kasvoi edellisvuodesta. Tutkijat tuottivat runsaat 2350 tieteellistä julkaisua.


Huippuyksikkö pureutuu solutason ilmiöihin Ihmiselimistön kudokset koostuvat soluista ja niiden aktiivisesta soluväliaineesta. Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutus on välttämätöntä normaalille elinten kehitykselle ja elimistön toiminnalle. Sen häiriöt johtavat erilaisiin sairauksiin, kuten syöpiin. Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen perusmekanismeja, häiriöitä ja vaikutuksia elimistössä tutkii Oulun yliopistossa Suomen Akatemian huippuyksikkö kaudella 2012–2017. Yksikkö koostuu kuudesta tutkimusryhmästä, jotka yhdistävät voimansa uudella tavalla. Mukana on Oulun yliopiston pitkän linjan kollageenitutkimuksen, erityyppisten solujen muodostumisen ja entsyymitoiminnan sekä rintasyöpään liittyvien geenivirheiden asiantuntijoita. Yksikköä johtaa professori Taina Pihlajaniemi. Tieteellisen perustiedon lisäksi huippuyksikön tavoitteena on tuottaa tulosten käytännön sovelluksia, kuten uusia diagnostisia menetelmiä ja hoitoja muun muassa syöpäsairauksiin. Vastauksia haetaan myös useisiin kantasoluihin ja elinten kehitykseen sekä syöpäkasvaimen leviämisprosessiin liittyviin peruskysymyksiin.


Koulutuskatsaus

Opintojen sujuvuudesta tehoa koulutukseen

O

ulun yliopistossa korkeatasoiseen tutkimukseen perustuva ajanmukainen opetus ja hyvät työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen ovat opiskelijarekrytoinnissa tärkeimpiä houkuttavuustekijöitä. Koulutuksessa tähdätään siihen, että opiskelijat oppivat myös työelämä- ja ryhmätyötaitoja. Oulun yliopistossa vahvistetaan koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Vuonna 2012 yliopistossa uudistettiin koulutusstrategiaa. Sen keskeisinä toimenpidekokonaisuuksina paino- ja kehittämisaloilla ovat opintojen sujuvoitus, työelämävastaavuus ja koulutuksen kansainvälisyys. Opintojen sujuvuuden edistämiseksi Oulun yliopistossa kehitetään kesäopintoja, jotka karkeasti vastaavat kolmatta lukukautta. Kesäkaudella opiskelijoille tarjotaan ensimmäisen opiskeluvuoden yleisimmin rästiin jääneitä opintojaksoja. Opiskeluajan jatkamisella edistetään erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden valmistumista. Vuonna 2012 kesäopintojen opiskelijamäärä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta, ja kesäopintoja suoritti yli 1000 opiskelijaa. Yksi opiskelija saavutti keskimäärin 5,5 opintopistettä. Alkuvaiheen opiskelijat ovat kesäopintojen ansiosta pysyneet paremmin opinnoissaan. Suurin vaikutus opinnoissa pysymiseen on ollut omaopettajatoiminnalla. Pk-yritysten tarpeista lähtevien opinnäytetöiden tukemiseksi luotiin uusi toimintamalli Oulun kauppakamarin kanssa. Tämä apurahapohjainen toimintatapa vahvistaa koulutuksen työelämärelevanssia.

10

Oulun yliopisto - Vuosi 2012

Vuosina 2010–2011 perustetut ja laajennetut kansainväliset maisteriohjelmat alkoivat tuottaa tulosta ja niistä valmistuneiden määrä nousi 73:een. Määrä lähes kolminkertaistui kolmessa vuodessa. Kertomusvuonna kaikki opiskelijoille tarkoitetut palvelut koottiin yhteen paikkaan uuteen opiskelijakeskukseen, millä helpotetaan ja nopeutetaan opiskelijoiden käytännön asioiden hoitoa. Käyttöön otettiin myös opiskelijoiden ajankäytön suunnittelua helpottava Lukkari-omalukujärjestys ja pro gradu -töiden sähköinen lataus- ja arkistointijärjestelmä.


Tutkijakoulusta valmiudet tutkijaksi Kaikki Oulun yliopiston tohtoriohjelmat on koottu Oulun yliopiston tutkijakouluun University of Oulu Graduate School, UniOGS. Tavoitteena on luoda tohtorikoulutukseen yhteiset pelisäännöt tieteenalasta riippumatta ja antaa opiskelijoille hyvät valmiudet vaativiin asiantuntijatehtäviin. Vuosi 2012 oli tutkijakoulun ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Filosofian maisteri Kaisa Mustonen tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisiin virtavesiin. Tähtäimessä on väitöskirja neljässä vuodessa. Tavoitteeseen hän uskoo pääsevänsä, sillä tutkijakoulun selkeät ohjausjärjestelyt auttavat tohtorikoulutettavaa. Tutkijakoulun valmiustaito- ja yleisopinnot ovat olleet Mustoselle hyödyksi. Parasta on monitieteinen yhteisöllisyys, joka edistää tutkijaksi kasvamista. Käytännön asioissa tutkijakoululaiset saavat apua tutkijakoulun koordinaattoreilta. Tutkijakouluun on koottu myös kansainväliset maisteriohjelmat, joiden tavoitteena on lahjakkaiden ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden rekrytointi. Tutkijakoulussa oli vuoden 2012 lopussa 1675 opiskelijaa.


Innovaatiotoiminta ja yhteistyö

Tiivistä yhteistyötä innovaatioallianssissa

I

nnovaatiotoiminta on yliopiston perustutkimuksen saumaton jatke. Oulun yliopisto haluaa olla innovaatiotoiminnan edelläkävijä ja vahva toimija erityisesti tutkimuksen painoaloillaan.

Varainhankintatoiminta asemoitiin pysyväksi osaksi yliopiston strategiaa ja yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Tukijoita varten perustettiin Oulun yliopiston lahjoittajaklubi tiiviimmän yhteydenpidon rakentamiseksi.

Innovaatioihin liittyvä seudullinen yhteistyö jatkui vuoden 2012 aikana intensiivisenä Oulun innovaatioallianssissa, jossa toimijoina yliopiston lisäksi ovat Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, VTT ja Technopolis Oyj. Allianssin piirissä muodostui useita merkittäviä Oulun ja Pohjois-Suomen kehitykseen vaikuttavia kärkihankkeita. Viides allianssin innovaatiokeskittymä, ympäristö- ja energia-alan Centre for Environment and Energy CEE aloitti toimintansa.

Oulun yliopiston asiantuntijat ovat jo useita vuosia tehneet tiivistä yhteistyötä Namibian kanssa sen yliopistokoulutuksen kehittämiseksi lääketieteen ja opettajankoulutuksen aloilla. Ensimmäiset Namibian yliopiston lääketieteen opiskelijat siirtyivät vuoden 2012 alussa opintojensa kliiniseen vaiheeseen.

Innovaatiotoiminnalla tähdätään tutkimuksessa syntyvien tulosten tehokkaaseen hyödyntämiseen elinkeinoelämässä. Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Business Oulu käynnistivät yhteisen kasvuyrittäjyyskeskuksen Business Kitchen, jossa korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden liiketoimintaosaaminen välitetään yritysten käyttöön. Oulun yliopisto tukee tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä niin, että siitä hyötyvät taloudellisesti sekä tutkija että yliopisto. Tutkijat tekivät 57 keksintöilmoitusta. Prioriteettipatenttihakemuksia yliopiston nimiin tehtiin neljä. Teknologiansiirtosopimuksia tehtiin neljä ja uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyi kaksi. Vuoden lopussa yliopisto oli haltijana 20 prioriteettipatenttiin tai -hakemukseen perustuvassa patenttiperheessä. Lisenssi-, optio-, siirto- tai teknologianmyyntisopimuksia oli voimassa kaikkiaan 72.

12

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


CWC Nippon - oma toimipiste Japanissa Oulun yliopiston useiden alojen tutkijat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä japanilaisten kanssa. Yhteistyötä tiivistetään entisestään, kun Oulun yliopisto ensimmäisenä suomalaisena yliopistona avasi oman toimipisteen Japaniin Jokohamaan helmikuussa 2012. CWC Nippon tarjoaa monipuolista tukea oululais-japanilaisille hankkeille. Tutkimuksen yhteistyöaloja ovat muun muassa ympäristötieteet ja informaatioteknologia, kuten langaton tietoliikenne.Yksikön on tarkoitus tukea kaikkien yliopiston yksiköiden ja alojen yhteyksiä Japaniin. CWC Nipponin kautta Japaniin viedään Oulun yliopistossa toimivan Centre for Wireless Communications (CWC) -keskuksen onnistuneeksi todettu toimintamalli, jossa yliopiston ja yritysten yhteisiä tutkimushankkeita toteutetaan kokonaan ulkopuolisella rahoituksella hyvin tuloksin. Toimipisteen kautta järjestetään myös yhteisiä koulutusohjelmia. Oulun yliopiston tavoitteena on luoda japanilaisten yliopistojen kanssa yhteisiä, nk. kaksoistutkintoon johtavia maisteri- ja tohtoriohjelmia.


Henkilöstö kansainvälistyy Oulun yliopiston keskeinen tavoite on toiminnan kansainvälistyminen kaikilla tasoilla. Osa sitä on osaavien tutkijoiden rekrytointi ulkomailta. Vuonna 2012 kansainvälisen henkilöstön määrä kasvoi yli 45 prosentilla 367:ään. Geologian ja mineralogian professori, Ph.D. Wolfgang Maierilla on muutaman vuoden kokemus työskentelystä Oulun yliopistossa. Ennen Oulua hän toimi tutkimus- ja opetustehtävissä EteläAfrikassa ja Kanadassa yli kymmenen vuoden ajan. Hänen erityisalaansa ovat magmaattinen petrologia eli vulkaanisen toiminnan seurauksena syntyneet malmiesiintymät, sekä geokemia ja malmivarojen hyödyntäminen. Geologille Oulun tekee Maierin mukaan houkuttelevaksi sijainti. Suomi on lupaavimpia Euroopan maita juuri magmaattisten malmiesiintymien takia, ja merkittävä osa malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta tapahtuu nyt Pohjois-Suomessa. Oulun geotieteiden tutkijayhteisön Maier kuvaa melko pieneksi. Sen etu on, että kaikki tuntevat toisensa. Toisaalta se on myös haaste, sillä ollakseen luova ja tuottelias tutkija tarvitsee runsaasti vuorovaikutusta toisten tutkijoiden kanssa.

14

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


Henkilöstökatsaus

Henkilöstöä ydintehtäviin painoaloille

O

ulun yliopisto haluaa olla kansainvälisesti houkutteleva työympäristö, jossa työskentely on motivoivaa ja haasteellista ja henkilöstön osaaminen kehittyy. Yliopiston strategian päätavoitteet edellyttävät henkilöstörakenteen kehittämistä painottaen tutkimus- ja opetushenkilöstöä ja sen suuntaamista erityisesti yliopiston painoaloille. Avainasemassa hyvän työympäristön kehittämisessä on johtaminen ja esimiestyö sekä työyhteisön hyvinvointi. Vuoden 2012 aikana esimiehiä valmennettiin käyttämään varhaisen tuen mallia, jolla he voivat tukea henkilöstöä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Edellisvuonna tehdyn työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta käynnistettiin kehittämishankkeita eri yksiköissä. Yliopiston oman henkilöstökoulutuksen tarjonta kattaa kaikki henkilöstöryhmät. Siihen osallistui kaikkiaan noin 1500 henkilöä. Kansainväliselle henkilöstölle tehtiin kysely sen palvelujen kehittämiseksi. Vastauksista ilmeni suomen ja englannin koulutustarve, muuten palveluja pidettiin kohtuullisina. Oulun yliopisto jatkoi aktiivista kansainvälistä henkilöstön rekrytointia tutkimustehtäviin. Sen määrä kasvoikin edellisvuodesta merkittävästi 115 henkilöllä 367:ään. Henkilös-

tön määrä kokonaisuudessaan kasvoi noin 130 henkilöllä 3112:een. Henkilöstön määrä kasvoi tutkimus- ja opetustehtävissä ja väheni hallinnossa.

Oulun yliopisto jatkoi aktiivista kansainvälistä henkilöstön rekrytointia tutkimustehtäviin. Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin ja sen toimenpiteiden jalkauttaminen aloitettiin. Lisäksi tehtiin henkilöstön palkkavertailu, jonka mukaan miesten ja naisten palkkaerot ovat Oulun yliopistossa pienet poikkeuksena harjoittelukoulut. Syksyllä 2012 käynnistettiin uuden Oulun yliopiston henkilöstöohjelman valmistelu. Se tulee linjaamaan henkilöstösuunnittelua ja rekrytointia, johtamista ja hyvinvointia sekä henkilöstön osaamista koskevat periaatteet. Oulun yliopisto ilmoittautui mukaan EU-komission tutkijatyönantajien henkilöstöstrategian kehittämistyöhön. Sen tavoitteena on tutkijoiden työolojen kehittäminen ja sen kautta HR Excellence in Research -laatuleiman saavuttaminen.


Talouskatsaus

Varallisuus vakautti taloutta

V

ahva talous on yksi tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämisen perusedellytyksistä. Oulun yliopiston talous oli kertomusvuonna hyvin tasapainossa ja vakavaraisuus säilyi erinomaisena. Valtion laskeva rahoituskehys yliopistoindeksin jäädyttämisen muodossa sekä nousevat yleiskustannukset aiheuttavat kuitenkin edelleen haasteita yliopiston taloudelle.

Yliopiston rahoitus koostuu valtion budjetista saatavasta perusrahoituksesta, kilpaillusta täydentävästä kotimaisesta tutkimusrahoituksesta, kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta, liiketoiminnan tuloista ja yliopiston omista rahastoista saatavista tuotoista. Oulun yliopiston kokonaistulot olivat 236,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 11,9 miljoonaa euroa. Taloudellinen tulos oli yhteensä 11,7 miljoonaa ylijäämäinen, mihin vaikutti keskeisesti yliopiston varojen sijoitus- ja rahoitustoiminnan hyvä tuotto, 6,7 miljoonaa euroa. Varainhoitajien hoidossa oli vuoden lopussa sijoitusomaisuutta kirjanpitoarvoltaan yhteensä 77,6 miljoonaa euroa, josta varainhankinnalla kerättyjen varojen osuus oli 34,6 miljoonaa euroa. Oman pääoman yhteissumma oli vuoden lopussa yhteensä 152,4 miljoona euroa (134,8 miljoonaa euroa vuonna 2011). Yliopiston omavaraisuusaste nousi vuoden alun 83,1 prosentista 85,1 prosenttiin.

Vahva talous on yksi tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämisen perusedellytyksistä.

Vuoden 2013 osalta yliopistoindeksi on jäädytetty kokonaan, mikä merkitsee Oulun yliopistolle yli 5 miljoonan euron laskua rahoituksessa. Tämän vuoksi käynnistettiin toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja toisaalta tuloksellisuuden vahvistamiseksi. Tila- ja muut vuokrat muodostivat yliopiston menoista lähes 30 miljoonaa euroa. Vuokrattuja tiloja oli yhteensä 217 000 neliötä. Lyhyellä aikavälillä on tavoitteena saavuttaa tilavuokrissa merkittäviä säästöjä luopumalla ylimääräisistä vuokraneliöistä muun muassa kehittämällä salien, laboratorioiden ja muiden tilojen yhteiskäyttöä. Tiedekunta- ja hallintorakenteen uudistamisella tuetaan sekä tilojen käytön kustannustehokkuutta että ydintoiminnan tuloksellisuutta.

16

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


Koerikastamo jauhaa uutta tietoa Oulun yliopistoon perustettu koerikastamo edustaa kaivosteknologian tutkimuksen globaalia kärkeä. Neljätoistametrisellä laitteistolla voidaan tutkia kaivosten koko rikastusprosessia alkuvaiheen murskauksesta arvomineraalien erottamiseen saakka. Rikastamon avulla Oulun yliopistossa tutkitaan muun muassa malminrikastuksen energiankulutusta sekä arvomineraalien erottamista jo murskaus- ja jauhatusvaiheessa. Toiminnalla voidaan edesauttaa kaivosyhtiöitä toimimaan tehokkaammin, turvallisemmin ja kestävämmin.

Oulun yliopisto panostaa tutkimusinfrastruktuurinsa ja tutkimusympäristöjensä kehittämiseen suuntaamalla strategista rahoitustaan erityisesti tutkimuksen paino- ja kehittämisaloille. Niistä yksi on kaivos- ja vuoriala. 1,5 miljoonan euron hintainen minipilot-rikastamo toteutettin laajalla yhteistyöllä. Koerikastamon päärahoitus tuli EU:n EAKR-ohjelmasta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta ja loput Oulun yliopistolta ja Oulun kaupungilta. Laitteiston toimitti Outotech ja sen tekniikasta ja sähköistyksestä vastasi Schneider Electric.


TILASTOT 2012 OULUN YLIOPISTO 2012 Opiskelijat yhteensä 15706

Tiedekunnat Koulutusalat

uudet perustutkinto-opiskelijat 2115

Humanistinen tiedekunta

Humanistinen

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteellinen

2676

Luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen

alemmat tutkinnot 1144

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen

perustutkinnot 1315

Hammaslääketieteellinen

tohtorintutkinnot 123

Terveystieteet

muut tutkinnot 94

Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnot yhteensä

Kauppatieteellinen

Teknillinen tiedekunta Teknillistieteellinen Henkilökunta yhteensä (lkm)

3154

professorit 251

Yliopiston rahoitus yhteensä (M€)

236,7

perusrahoitus 151,9 täydentävä rahoitus 79,8 harjoittelukoulun kotikuntakorvaukset

5,1

muut yleisavustukset/ALV-kompensaatio

10,2

Julkaisutoiminta julkaisut yhteensä 3214 tieteelliset julkaisut 2350

JULKAISUTOIMINTA Tiedekunta tai yksikkÖ Tieteelliset julkaisut

Muut julkaisut Yhteensä

Humanistinen tiedekunta 269 198

467

Kasvatustieteiden tiedekunta 81 104

185

Luonnontieteellinen tiedekunta 474 122

596

Lääketieteellinen tiedekunta

760

152

912

Taloustieteiden tiedekunta

112

19

131

Teknillinen tiedekunta 501 144

645

Muut yksiköt (ml. erillislaitokset) 153 125

278

Yhteensä 2350 864

3214

18

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


TILASTOT 2012 Menorakenne 2012

Henkilöstön lukumäärä henkilöstöryhmittäin

Henkilöstökulut

67.1% PROFESSORIT

MUU OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖ

251

1617

OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN tukiHENKILÖSTÖ

MUU HENKILÖKUNTA

568

718

Tilakustannukset

12.7%

Muut kulut

20.2%

Lähteneet ja tulleet vaihto-opiskelijat maittain Lähteneet

Tulleet

Saksa

57

Ranska 67

USA

36

Saksa

66

Ruotsi

28

Espanja

51

Espanja

26

Italia

33

Iso-Britannia

23

Tšekki

21

Ranska

18

Korean tasavalta

18

Kiina

13

Venäjä

17

Tšekki

13

USA

13

Indonesia

13

Singapore

13

Japani

12

Itävalta

12

Itävalta

11

Japani

12

Muut

110

Muut

137

Yhteensä

360

Yhteensä

460


TIEDEKUNNAT HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Oppiaineet

Oppiaineet

Oppiaineet

Informaatiotutkimus

Kasvatustieteiden koulutus

Biokemia

Logopedia

Musiikkikasvatuksen koulutus

Suomen kieli

Varhaiskasvatuksen koulutus

Eläinekologia, eläinfysiologia, kasviekologia, kasvifysiologia, genetiikka

Saamen kieli

Luokanopettajan koulutus

Biofysiikka, fysiikka, geofysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede

Saamelainen kulttuuri

Master of Education, Intercultural teacher Education

Geologia ja mineralogia, maaperägeologia, geokemia

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Epäorgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, orgaaninen kemia, rakennetutkimuksen kemia

Englantilainen filologia Germaaninen filologia Pohjoismainen filologia

Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan koulutus

Kirjallisuus

Opettajan pedagogiset opinnot

Maantiede

Historia

Matematiikka, tilastotiede, sovellettu matematiikka

Aate- ja oppihistoria

Tietojenkäsittelytiede

Kulttuuriantropologia Arkeologia

Perustutkinto-opiskelijat

1948

Perustutkinto-opiskelijat

1728

Perustutkinto-opiskelijat

3301

näistä uusia

245

näistä uusia

341

näistä uusia

534

jatko-opiskelijat

237

jatko-opiskelijat

130

jatko-opiskelijat

368

Tutkinnot

377

Tutkinnot

467

Tutkinnot

469

alemmat tutkinnot

190

alemmat tutkinnot

242

alemmat tutkinnot

223

perustutkinnot

181

perustutkinnot

217

perustutkinnot

214

tohtorintutkinnot

6

tohtorintutkinnot

8

tohtorintutkinnot

32

Henkilökunta

153

Henkilökunta

157

Henkilökunta

522

opetus- ja tutkimushenkilökunta

127

opetus- ja tutkimushenkilökunta

114

opetus- ja tutkimushenkilökunta

387

muu henkilökunta

135

muu henkilökunta

26

Julkaisutoiminta 467

muu henkilökunta

43

Julkaisutoiminta 185

Julkaisutoiminta 596

tieteelliset julkaisut

269

tieteelliset julkaisut

81

tieteelliset julkaisut

474

muut julkaisut

198

muut julkaisut

104

muut julkaisut

122

20

Oulun yliopisto - Vuosi 2012


TIEDEKUNNAT LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

Oppiaineet

Oppiaineet

Oppiaineet

Erikoishammaslääkärikoulutus

Johtaminen

Arkkitehtuurin koulutusohjelma

Erikoislääkärikoulutus

Kansantaloustiede

Konetekniikan koulutusohjelma

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

Laskentatoimi

Prosessitekniikan koulutusohjelma

Hoitotieteen tieteenalaohjelma

Markkinointi

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma

Rahoitus

Tietotekniikan koulutusohjelma

Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Kansainvälinen liiketoiminta

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Lääketieteen koulutusohjelma

Yritysjuridiikka

Ympäristötekniikan koulutusohjelma

Radiografian tieteenalaohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma

Perustutkinto-opiskelijat

1481

Perustutkinto-opiskelijat

1648

Perustutkinto-opiskelijat

3251

näistä uusia

246

näistä uusia

276

näistä uusia

451

jatko-opiskelijat

366

jatko-opiskelijat

101

jatko-opiskelijat

551

ammatilliset jatko-opiskelijat

610

Tutkinnot alemmat tutkinnot perustutkinnot

372 47 186

Tutkinnot

401

Tutkinnot

590

alemmat tutkinnot

159

alemmat tutkinnot

283

perustutkinnot

238

perustutkinnot

279

tohtorintutkinnot

tohtorintutkinnot

45

ammatilliset jatkotutkinnot

94

Henkilökunta

Henkilökunta

538

opetus- ja tutkimushenkilökunta

332

muu henkilökunta

206

Julkaisutoiminta 912 tieteelliset julkaisut

760

muut julkaisut

152

4

114

tohtorintutkinnot

28

Henkilökunta 725

opetus- ja tutkimushenkilökunta

91

opetus- ja tutkimushenkilökunta

530

muu henkilökunta

23

muu henkilökunta

195

Julkaisutoiminta 131

Julkaisutoiminta 645

tieteelliset julkaisut

112

tieteelliset julkaisut

501

muut julkaisut

19

muut julkaisut

144


ORGANISAATIO

YLIOPISTOKOLLEGIO Pj. Juha Jaako

HALLITUS Pj. Hans Söderlund

HALLINTOPALVELUT Hallintojohtaja Essi Kiuru

REHTORI Lauri Lajunen

Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi

Koulutusrehtori Olli Silvén

JOHTORYHMÄ

TUTKIMUSNEUVOSTO

KOULUTUSNEUVOSTO

TIEDEKUNNAT

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU

ERILLISET LAITOKSET

Tohtoriohjelmat Kv. maisteriohjelmat

Kajaanin yliopisto-keskus Kirjasto Koe-eläinkeskus Mikroskopian ja nanoteknologian keskus Oulun Eteläisen instituutti Täydentävien opintojen keskus

YHTEISTYÖ -KESKUKSET/ -OHJELMAT

MONIALAISET TUTKIMUSKESKUKSET

CEE CEMIS CHT CIE MAI PrintoCent

Biocenter Oulu Eudaimonia Infotech Thule-instituutti

Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Teknillinen tiedekunta

YKSIKÖT Laitokset Osastot

22

Oulun yliopisto - Vuosi 2012

TUTKMUSYKSIKÖT CERH CWC ECM Giellagas-instituutti Lapsen kielen tutkimusyksikkö Oulu Mining School Sodankylän geofysiikan observatorio Terästutkimuskeskus


Oulun yliopisto Linnanmaa PL 8000 90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 480 000 www.oulu.fi

Toimitus Oulun yliopiston viestintäpalvelut Valokuvat Juha Sarkkinen, MIKKO VUORELA

Graafinen suunnittelu VWD Kirjapaino ERWEKO ISSN 0787-4227


Oulun yliopiston vuosikertomus 2012  
Oulun yliopiston vuosikertomus 2012  
Advertisement