Page 1

SYYSKELLO

VÄLITÄ-TEKO Ensimmäinen Välitä-teko myönnetty

Valtakunnallinen muistiviikko Syyskuu 19. - 25.

MUISTIKAHVILAKIERTUE Syksyn aikataulut

UUSI TASAPAINO ELÄMÄÄN muistisairausdiagnoosin jälkeen

Jäsenlehti 2/2015


Uusi tasapaino elämään muistisairausdiagnoosin jälkeen

samassa tilanteessa olevilta vertaisilta saatu tuki koettiin tärkeänä.

Itselle tärkeiden asioiden toteuttaminen, yhteys muihin ihmisiin ja nykyhetken voimavarojen tunnistaminen auttavat löytämään uuden tasapainon elämään ja tukevat mielekkään elämän mahdollisuuksia

Elämä muistisairauden kanssa muodostui perheissä yhteiseksi jaetuksi asiaksi, jolloin perheenjäsenet etsivät yhdessä keinoja muuttuvan elämäntilanteen vaatimuksiin vastaamiseksi. Muutoksessakin perheet pyrkivät jatkamaan aikaisempaa elämäntapaansa ja arkielämäänsä totutulla tavalla. Pyrkimys elää tässä ja nyt, päivä kerrallaan, tavallista arkea sekä tahto olla antamatta periksi auttoivat hallitsemaan sairauden etenemisen aiheuttamaa pelkoa ja huolta tulevaisuudesta.

Suomessa joka vuosi noin 14 500 ihmistä sairastuu muistisairauteen. Tämä tarkoittaa, että joka päivä keskimäärin 39 suomalaista kohtaa omakohtaisesti muistisairausdiagnoosin ja sen seuraukset. Sairaus koskettaa myös lähipiiriä: omaisia, ystäviä, työtovereita ja naapureita. Vakava sairaus tuo sairastuneen ja läheisten elämään muutoksia ja menetyksiä sekä aiheuttaa huolta, pelkoa ja surua. Lisäksi muistisairauksiin liittyy edelleen yhteiskunnassamme kielteinen asenne. Sairaus saatetaan kokea häpeänä ja täysipainoisen elämän estävänä asiana. Sairastuneet ja omaiset saattavat myös kokea jäävänsä yksin muuttuvassa elämäntilanteessaan. Kuinka saavuttaa uusi tasapaino elämään muistisairausdiagnoosin jälkeen? Millaisten voimavarojen ja keinojen avulla on mahdollista jatkaa mielekästä elämää sairauden kanssa sekä säilyttää toivo ja elämänhalu? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia Oulun yliopistossa valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessani. Pyrin tutkimukseni avulla tuomaan esille niitä elämänhallinnan keinoja, joita perheet käyttävät selviytyäkseen sairauden kanssa muistisairausdiagnoosin varmistumisen jälkeen. Tutkimus oli haastattelututkimus, johon osallistui kahdeksan perhettä noin kahden vuoden aikana. Muistisairaus muodostui elämän käännekohdaksi sekä sairastuneelle että omaisille. Se muutti perheiden elämänkulun suuntaa ja johti etsimään uutta tasapainoa elämässä. Muuttuvassa elämäntilanteessa sairastuneet ja heidän omaisensa joutuivat rakentamaan uudelleen käsitystä itsestään ja sosiaalisista rooleistaan. Sairastuneella tähän liittyviä asioita olivat omassa toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten sekä avun ja tuen vastaanottamisen hyväksyminen. Omaisilla muutos liittyi omaishoitajan rooliin sopeutumiseen. Työikäisillä perheillä näihin muutoksiin liittyi toisenlaisia haasteita, kuin ikääntyneemmillä perheillä. Työuran päättyminen ja toisaalta työn ja omaishoitajuuden yhdistäminen olivat työikäisten perheiden kohtaamia asioita.

Tutkimukseeni osallistuneiden muistisairaiden ja omaisten kokemuksissa ilmeni sekä myönteisiä toivoon että kielteisiä epätoivoon liittyviä tekijöitä. Muutokset, menetykset ja kohdatut vaikeudet sekä epävarmuus ja pelko tulevaisuudesta lisäsivät epätoivoa. Sairastuneiden kokemuksissa ilmeni erityisesti huoli omaisten jaksamisesta. Toivoa ylläpitäviä ja vahvistavia tekijöitä perheissä olivat yhteys läheisiin ja mielekkään arkielämän jatkaminen. Huomion kiinnittäminen nykyhetken mahdollisuuksiin sekä olemassa oleviin voimavaroihin ja kykyihin pitivät myös myönteistä toivon tunnetta yllä. Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että muistisairauden hyväksyminen osaksi perheen elämää merkitsi toivoa vahvistavaa sopeutumista. Elämä muistisairauden kanssa ei siis ole pelkästään kielteisten asioiden kohtaamista, vaan mahdollisuus uusille myönteisille asioille, esimerkiksi uudenlaiselle läheisyydelle ja kiintymykselle perheessä, uusille arkielämän selviytymis- ja ongelmanratkaisutaidoille sekä myönteiselle ja hyväksyvälle elämänasenteelle itseä ja muita kohtaan. Tutkimukseni osoitti, että perheillä on voimavaroja, joiden avulla on mahdollista selviytyä vaikeistakin elämäntilanteista. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse pärjätä yksin eikä ketään saisi jättää selviytymään yksin. Siksi yksilöllisten tarpeiden mukaista emotionaalista, tiedollista ja konkreettista tukea tulisi olla oikea-aikaisesti saatavilla. Englanninkielinen väitöskirja (Pesonen, Hanna-Mari: Managing life with a memory disorder. The mutual processes of those with memory disorders and their family caregivers following a diagnosis / Elämä etenevän muistisairauden kanssa. Muistisairaiden ja omaishoitajien vastavuoroiset elämänhallinnan prosessit diagnoosin varmistumisen jälkeen) on luettavissa Oulun yliopiston www-sivulla: www.oulu.fi/yliopisto/node/3177 .

Havaitsin tutkimuksessani, että omien, itselle merkityksellisten asioiden jatkaminen arjessa ja huomion kiinnittäminen voimavaroihin ja mahdollisuuksiin voi vahvistaa sairastuneen ja omaisen kokemusta hyvästä elämästä muistisairauden kanssa. Sairastuneille oli tärkeää toteuttaa henkilökohtaisesti tärkeitä asioita elämässä ja tulla hyväksytyksi omana itsenään, ilman sairauden kielteistä leimaa. Omaisilla oli tärkeä rooli yhtäältä tukea ja kannustaa sairastunutta aktiiviseen elämään ja toisaalta huomioida samanaikaisesti myös omat ja koko muun perheen tarpeet. Sosiaalisella tuella ja yhteydellä muihin on myös tärkeä merkitys elämän muutosvaiheissa. Tunne siitä, että ei jää yksin vaikeuksissa sekä kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta ovat tekijöitä, jotka auttavat selviytymään uudenlaisista vaatimuksista elämässä. Tutkimukseni mukaan perheille muodostui tärkeäksi lähipiiriltä saatu sosiaalinen tuki. Myös laajemmalta verkostolta, kuten ystäviltä, naapureilta ja terveydenhuoltohenkilöstöltä sekä 2

Hanna-Mari Pesonen Oulun Seudun Muistiyhdistyksen hallituksen jäsen 3


Aurinkoista syksyä, kesän jälkeen on hyvä palata taas syksyn toiminnan pariin. Tänä kesänä helle ei ole pahemmin haitannut suomalaisia ja viileä kesä on monelle ollut helpotus. Toivottavasti kuitenkin saamme nauttia kuivasta syksystä, jolloin on helpompi lähteä kotoa. Ainakin itse käperryn villasukat jalassa sohvalle, kun sade ropisee kattoon. Heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa on ollut Muistiliiton järjestämä MuistiAreena. Siellä oli aiheena muun muassa itsemääräämisoikeus. Meillä jokaisella on perustuslain mukaan itsemääräämisoikeus. Kuinka tämä toteutuu muistisairautta sairastavan ihmisen näkökulmasta? Muistisairaus ei vie itsemääräämisoikeutta, mutta oman tahdon toteuttaminen voi olla sairauden edetessä vaikeaa. Muistiyhdistyksessä puhumme oman tahdon ilmaisemisen tärkeydestä. Jotta sairauden edetessä ympärillä olevat läheiset ja hoitajat tietäisivät oman tahdon, se täytyy ilmaista jollakin tavoin. Meillä Muistiyhdistyksessä on olemassa Hoitotahtoni-vihkoja, johon voi kirjata oman tahdon. Sen avulla on helppo yhdessä läheisten kanssa pohtia omaa tahtoa hoidon ja hoivan suhteen. Meistä kukaan ei tiedä milloin on siinä tilanteessa, että oman tahdon ilmaiseminen ei ole enää mahdollista, joten hoitotahto kannattaa kaikkien tehdä. Hoitotahto-vihkosen saa meiltä maksutta. Kysy rohkeasti. Tänä syksynä muistiviikko on viikko 39. Me aloitamme muistiviikon jo etukäteen viikonloppuna Seniorimessuilla Ouluhallissa. Saman viikonlopun sunnuntaina on myös Muistimessu osassa alueemme kirkoissa. Maailman Alzheimer-päivänä maanantaina 21.9. Teatteri Riossa kuullaan koskettava konsertti Carolan lauluista sanoin ja sävelin. Lippuja konserttiin saa Lippupalvelusta. Seuraa ilmoittelua muistiviikon tapahtumista myös paikallislehdistä.

VERTAISLINJAPUHELIN

Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi otamme vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä arpajaispalkintoja.

Valtakunnallinen Vertaislinja muistisairaiden läheisille toimii maksuttomana puhelinpalveluna. Koulutetut vapaaehtoistyöntekijät ovat valmiita keskustelemaan kanssasi päivittäin, myös viikonloppuisin

Vuosien mittaan yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet monet yksityiset henkilöt ja yritykset. Kiitämme lämpimästi kaikkia tukijoitamme. Lisätietoa: Paula Ylikulju p. 040 716 1401

klo 17–21 numerossa

0800 9 6000

Keräyslupa POL- 2014-12536

Puhelinkeskustelut ovat luottamuksellisia ja halutessasi voit pysytellä puhelimessa nimettömänä.

MUISTIPUHELIN p. 040 716 1401 Arkisin klo 10-15

VÄLITÄ-TEKO Oulun Seudun Muistiyhdistys ry luovutti ensimmäisen Välitä-teko kunniakirjan Oulun alueen taksiautoilijoille 8.6.2015 Oulun Aluetaksi Oy:n tiloissa. Yhdistys kiittää Oulun alueen taksiautoilijoita valppaudesta ja avusta muistisairauteen sairastuneen henkilön löytymisessä ja saattamisessa kotiin. Välitä-teon myötä Muistiyhdistys toivoo, että edelleenkin välittäisimme ja tarjoaisimme rohkeasti apua sitä tarvitseville lähimmäisillemme.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 4.11.2015 klo 18 yhdistyksen tiloissa Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3.krs. Siellä päätetään vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta. Tule mukaan tuomaan ideoitasi yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Iloa ja valoa syksyyn! Paula Ylikulju Muistiasiantuntija/järjestövastaava

Muistiyhdistyksen hallitus 2015

Puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen p. 044 2604 290 kempmarlee@gmail.com Muut hallituksen jäsenet Juha Keskitalo, Pekka Matala (vpj.), Ritva Niemi (siht.), Hanna-Mari Pesonen, Kristiina Pussinen, Liisa Suutari, Ilkka Tornberg, Paula Ylikulju (hallituksen ulkopuolinen jäsen) 4

Kuvassa Mauri Puolakanaho (vas.), Kari Räihä, Pekka Matala, Petri Hiltunen. 5


Muistojen kosketus

Muistikahvila-kiertue jatkaa yhdistyksen ja Muistiluotsin toiminta-alueen kunnissa! Muistikahvilassa saat tietoa muistista ja muistipulmista sekä tavata kunnan muistiasioista vastaavan henkilön ja yhdistyksen työntekijöitä. Tarjoamme osallistujille muistikahvit.

Muistojen kosketus on Virtapiirin muistojen omaelämänkerrallinen esityskokonaisuus, johon katsoja voi samaistua ja peilata omia tuntojaan. Esityksen yksi tärkeä sisältö on unelmat ja onnelliset ajat. Vain esitystä varten sävelletty kaunis musiikki sanoituksineen siivittää tapahtumia.

KESKIVIIKKO 19.8. Kuivaniemi klo 9-10, Siwa Kuivaniemi, Kuivakuja 2 Olhava klo 11-12, St1, Asematie Ii klo 14-16, K-market Ii, Kisatie 1.

Alain Calderinin tanssien koreografiat tukevat esityskokonaisuutta. Itsetunnon kehittämisen menetelmänä esityksessä käytetään Johanna Kuusiston voimaannuttavan valokuvan metodia.

TORSTAI 20.8. Yli-Ii klo 9-11, Sale, Karjalantie Haukipudas klo 13-15, K-Supermarket, Revontie 8

Lauantaina 12.9. klo 18 Koskelankylän Walolla. Ketjutie 79, 90560 Oulu

Syksyn 2015 Muistikahvilakiertue

Esitykseen on 5 € oviarpa, sis. esityksen, pullakahvit ja narikan. Varmista paikkasi ilmoittautumalla tilaisuuteen 7.9. mennessä Muistiyhdistyksen toimistoon puh. 044 033 2992

PERJANTAI 21.8. Ylikiiminki klo 10-12, S-market Ylikiiminki, Harjutie 21 Vepsä klo 13-14.30, Vepsän vanhan kyläkoulun pihalla, Kokontie 26 MAANANTAI 24.8. Taivalkoski klo 9-11, Taivalkosken tori (Jokijussin edessä) Jokijärvi klo 13-14, Kylätalon pihalla, Hilturannantie 2 Poussu klo 15.30-16.30, vanhan koulun pihalla, Poussuntie 36 TIISTAI 25.8. Käylä (Kuusamo) klo 9-10.30, Sale, Käyläntie 9. Vasaraperä (Kuusamo) klo 12-13.30, Kyläseurantalon pihalla, Onnelantie 11 Kuusamon tori klo 15-17, Torikeskus, Ouluntaival 1 KESKIVIIKKO 26.8. Oulu klo 9-11, Linnanmaan Prisma, Kauppalinnankuja 1-3 klo 13-15, Ruskon K-Citymarket, Laakeritie 4 TORSTAI 27.8. Pudasjärvi klo 9-11, Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426 klo 13-15, S-market Pudasjärvi, Kauppatie 8 PERJANTAI 28.8. Jääli klo 9-10.30 K-supermarket, Keskuspisto 1 Kiiminki klo 13-15, Halpahallin P-paikka, Isoahontie

6

Tervetuloa!

Valtakunnallinen muistiViikko Vko 39 LA-SU 19.-20.9.

Olemme mukana Seniorimessuilla Ouluhallissa. Paikkamme nro on B22. Tule tutustumaan toimintaamme!

SU 20.9.

Muistijumalanpalvelukset Oulujoen ja Limingan kirkoissa klo 10. Muistijumalanpalveluksen/-messun jälkeen osallistujille tarjolla kirkkokahvit.

MA 21.9.

Maailman Alzheimerpäivän konsertti Teatteri Riossa Oulussa klo 18 alkaen. Hellin Leed esittää Carolan lauluja ja lausujana Helinä Hirvikorpi. Liput myynnissä lippupalvelussa www.lippupalvelu.fi. Osa lipputuloista Muistiliiton ja paikallisyhdistysten toiminnan tukemiseen.

KE 23.9.

Yleisöluento ”Muistin taikaa”, parhaat muistiniksit antaa Taikuri Luttinen Oulun kaupunginkirjasto Pakkalan Sali klo 17 - 19.

PE 25.9.

Avoimet ovet klo 10-13. Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja henkilökuntaan.

PE 25.9.

Oulun Seudun Muistiyhdistys esittelee toimintaansa Oulun kaupungin pääkirjastossa klo 14-16. Muistitanssit kirjaston aulassa klo 15-16. Tanssittamassa Retropändi. 7


Muistiparkki Kohtaamispaikka pääasiassa työikäisenä muistisairauteen sairastuneille Muistiparkki on Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n tuottamaa päivätoimintapalvelua, jota Oulun kaupunki ostaa. Päivätoiminnan asiakasmaksu on 16,90€/päivä. Maksu sisältää ohjatun toiminnan lisäksi lounaan sekä aamu-ja päiväkahvit. Päivätoimintaryhmät kokoontuvat arkipäivisin osoitteessa Isokatu 10, 2.krs, Oulu. Vertaisryhmissä on mahdollisuus yhteiseen keskusteluun ja yhdessä tekemiseen. Keskeisen sijaintimme ansioista liikumme paljon kaupungin keskustassa ja kiinnostuksen mukaan pistäydymme erilaisissa käyntikohteissa toimintapäivän aikana.

Suosittujen hätätilannekorttien lisäksi muistisairaiden perheet voivat tilata nyt myös rannekkeita, avaimenperiä ja tarroja. Kriittisten terveystietojen saatavuus hädän hetkellä voi pelastaa sinun tai läheisesi hengen. Uusi teknologia mahdollistaa henkilön sijainnin paikantamisen ja automaattisen tekstiviestin lähettämisen omaisille, kun ensihoitajat skannaavat koodin laitteillaan. Varaudu siis hätätilanteisiin ja tilaa tuotteet nyt osoitteesta www.activemedi.fi/webshop.

Lisätietoja Muistiparkin toiminnasta antavat päivätoiminnanohjaajat.

Miia Kammonen p. 044 033 2668

Katja Nurminen p. 040 865 5689

8

9


KIINNI ELÄMÄSSÄ -TOIMINTA

KIINNI ELÄMÄSSÄ

SYKSY 2015

Muistisairaus koskettaa koko perhettä, joten puolisolla/läheisellä on mahdollisuus tietoon, ohjaukseen ja vertaistukeen.

työikäisten toiminta

Et ole ainoa, älä jää yksin! Toiminta tukee työikäisiä ja heidän läheisiään muistisairauden alkuvaiheessa. Kiinni Elämässä toiminnasta saa tietoa, ohjausta ja tukea. Klubitoiminta Työikäisille, jotka ovat sairastuneet muistisairauteen. Toisten saman kokeneiden henkilöiden tapaaminen sekä kokemusten vaihtaminen auttaa omaa suhtautumista muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja antaa toivoa myös tulevaisuuteen. Keskustelu – vertaistukiryhmät Tapaamisia työikäisille muistisairaille, heidän läheisille sekä aikuisille lapsille, jonka vanhemmalla on todettu muistisairaus. Halutessa voi varata myös ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Lisätietoa:

Työikäisten puolisoiden/läheisten vertaistapaamiset Tapaamiset ovat klo 17–19 ma 7.9. ma 2.11.

ma 12.10. ma 7.12.

Aikuisten lasten vertaistapaamiset Tapaamiset ovat klo 17–19 ke 9.9. ti 17.11.

ke 7.10. ke 9.12.

IE–ryhmä Uutena toimintana aloitamme syyskuussa ma 7.9. IE–ryhmän alle 70-vuotiaille vasta muistisairauteen sairastuneille. IE–harjoitusohjelma on maailmanlaajuisesti käytössä. Sitä voidaan käyttää osana opetusta ja mm. muistisairaiden ja aivotapahtumapotilaiden kuntoutuksessa. Ryhmässä kokoonnutaan harjoittelun, kahvittelun ja keskustelun merkeissä. Harjoitusten avulla pyritään kehittämään tarkkaavaisuutta sekä tehostamaan oivaltavaa ajattelua. Harjoitukset ja vertaisuus ovat muistisairaan tukena.

Ulla Kaikkonen P. 044 754 4588 ulla.kaikkonen@osmy.fi

Aila Rahtu p. 044 739 1817 aila.rahtu@osmy.fi

Kaisa Hartikka p. 044 425 2955 kaisa.hartikka@osmy.fi

Kiinni Elämässä -työikäisten toiminta Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 2. kerros 90100 Oulu 10

Ryhmän koko on rajoitettu.

Ota yhteyttä ja kysy lisää IE –ryhmänohjaaja Kaisa Hartikka p. 044 425 2955 11


Toimintakalenteri Tilaisuudet järjestetään Muistiyhdistyksessä, Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3. krs, ellei toisin mainita. Elokuu ma 17.8. ti 18.8. 19.8.–28.8. ma 31.8. Huom!

Musiikkikerho, maanantaisin klo 13.30–15.00. Mukaan mahtuu uusia osallistujia. Lisätietoa 044 425 2955/Kaisa Muistivapaaehtoisten SyysStartti klo 10–14. Ennakkoilmoittautuminen 040 5209 173/Minna Muistikahvilakiertue kts. s. 6 Omaisten ilta, kaikille muistisairaiden läheisille, kauden aloitus klo 17–18.30. Useat ryhmät aloittavat toimintansa elo-syyskuussa. kts. s. 15

Syyskuu ke 2.9.

Syksyn ensimmäinen tapaaminen omaisille, joiden muistisairas läheinen on siirtynyt pitkäaikaishoitoon, klo 13. Seuraavat tapaamiset kts. s. 15 to 3.9. Muistelumuhvien valmistustalkoot klo 13.30-15.30. la 12.9. Teatteri Virtapiirin MUISTOJEN KOSKETUS- esitys klo 18 Koskelankylän Walolla kts. s.7 ma 14.9. ”Kuinka varautua tulevaan?” -yleisöluentotilaisuus, Muhoksen päiväkeskus, Töllintie 3, klo 13-15. Sijaispäättäjä -milloin tarvitaan?, hoitotahtoni, edunvalvontavaltuutus. Luennoitsijana muistiasiantuntija, YTM, Maarit Lampela. to 17.9. Syksyn ensimmäiset ryhmät muistisairaille ja läheisille kokoontuvat, klo 14-15.30. Seuraavat tapaamiset kts. s. 15 la-su 19.-20.9. Seniorimessut, Muistiyhdistys mukana, Ouluhalli klo 10-17 su 20.9. Muistijumalanpalvelus, Oulujoen kirkko ja Limingan kirkko klo 10 Valtakunnallinen muistiviikko 39 ma 21.9. Maailman Alzheimerpäivän konsertti, ”Muistatko lainkaan sanoja illan”. Teatteri Rio klo 18 kts. s. 7 ke 23.9. ”Muistin taikaa” avoin yleisöluento, parhaat niksit muistamiseen antaa taikuri Luttinen, Oulun kaupungin pääkirjaston Pakkalansali klo 17-19 pe 25.9. Avoimet ovet yhdistyksellä klo 10-13. Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen henkilökuntaan ja toimintaan. pe 25.9. Muistitanssit Oulun kaupungin pääkirjastossa klo 15-16. Yhdistys esittäytyy klo 14 alkaen. Tanssittamassa Retropändi. ma 28.9. Omaistenilta, kaikille muistisairaiden läheisille klo 17–18.30. 12

Lokakuu to 1.10. Mukavasti Muistista, Hailuoto, seurakuntasali klo 13–14.30 kts. s. 22 ma-la 5.-10.10. Tuettu muistiloma sairastuneille ja läheisille/omaisille, Rokua. to. 8.10. Hengellisten laulujen yhteislaulutilaisuus klo 13–14.30. ti 13.10. Omaisten virkistysretki Rokualle, kts. s. 20 to 15.10. Runohetki Eino Leinon jalanjäljissä, klo 13–14.30. Paikalla Eino Leino –seuran pj. Esko Piippo. ke 21.10. ”Ennakoi, varaudu, muista” -yleisöluentotilaisuus klo 17.30–19 Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17. Luennoitsijana muistiasiantuntija, YTM, Maarit Lampela. ma 26.10. Omaistenilta, kaikille muistisairaiden läheisille, klo 17–18.30. to 29.10. Mukavasti Muistista, Tyrnävä, valtuustosali klo 13–14.30 kts. s. 22 Marraskuu ti 3.11.

Mukavasti Muistista, Oulu, Artturintupa klo 13–14.30 kts. s. 22

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous. Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18 Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3. krs. Kokouksen päätteeksi maittava iltapala. Tervetuloa! ma 9.11. ke 11.11.

Teatteriretki Kemiin ”Ihanat naiset rannalla” kts. s. 20 ”Ei naurata - vitsit vähissä”, työikäisten ja ikääntyvien muistisairaiden arjen haasteet -yleisöluentotilaisuus, klo 17–18.30, Keskustan Srk-talo,Isokatu 17. Luennoitsijana Liisa Paavola, FT, PsL, Neuropsykologian eri koispsykologi

to 26.11. ma 30.11.

Joulumyyjäiset klo 12-15. Omaistenilta, kaikille muistisairaiden läheisille klo 17–18.30.

Joulukuu pe 4.12. to t 10.12. o 17.12.

Itsenäisyyspäiväjuhlat klo 13–14.30. Joululaulutilaisuus klo 13–14.30. Puurojuhla klo 15 Oulunsuun Pirtti, Pirtintie 8. Hyvää joulua! Huom! Oikeudet muutoksiin pidätetään. 13


Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi Pohjois-Pohjanmaan asiantuntija- ja tukikeskuksemme Muistiluotsi kuuluu valtakunnalliseen Muistiluotsiverkostoon. Keskuksia on yhteensä 17 maakunnassa. Tehtävämme on tarjota apua ja tukea muistisairaille ihmisille sekä heidän läheisilleen Pohjois-Pohjanmaan alueella yhteistyössä paikallisten muistiyhdistysten kanssa. Aloitamme syksyn muistikahvilan merkeissä. Kierrämme Oulun seudun pohjoisella alueella sekä Koillismaalla. Kahvittelun lomassa voi keskustella muistiin liittyvistä kysymyksistä sekä alueen palveluista. Mahdollisuuksien mukaan paikalla on kunnan oma muistihoitaja. Jatkamme asiantuntijaluentoja, jotka ovat olleet hyvin suosittuja. Sairastuminen muistisairauteen koskettaa sairastuneen lisäksi koko lähipiiriä. Meiltä voit aina kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä kerromme mielellämme meillä tarjolla olevista tuki- ja toimintamuodoista. Alueellamme toimii meidän pitämien ryhmien lisäksi myös vapaaehtoisten ohjaamia ryhmiä. Uudet jäsenet ryhmiin ovat aina tervetulleita. Tarjoamme mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä. Tervetuloa uudet ja vanhat vapaaehtoiset. Myös virkistystä on tarjolla: retkiä, teatteria, vertais- ja virkistyskursseja sairastuneille ja läheisille, lomia sekä erilaisia tapahtumia. Ota rohkeasti yhteyttä. Tervetuloa mukaan toimintaamme! Muistiluotsilaiset

Minna

Paula

Kaisa Hartikka on uusi työntekijämme ja työskentelee ryhmänohjaajana Muistiluotsissa sekä Kiinni Elämässä -toiminnassa.

Maana

14

Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsin toiminta-alueella on muistisairaille ja heidän omaisilleen erilaisia vertaisryhmiä. Ryhmiin on helppo tulla ja lähteä yhdessä. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Oulu Ryhmät muistisairaalle ja hänen läheiselleen kokoontuvat to 17.9. klo 14-15.30, to 15.10. klo 12-13 (jatkuu runohetkenä), to 12.11. klo 14-15.30, to 3.12. klo 14-15.30. Lisätietoja antaa Minna. Keskusteluiltapäivä omaisille, joiden muistisairas läheinen on siirtynyt pitkäaikaishoitoon. Ke 2.9., ke 7.10., ke 4.11. ja ke 2.12. klo 13-14.30. Ryhmää ohjaa vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Tuovi Kiviniemi. Omaisten illat jatkavat toimintaansa kuun viimeinen maanantai yhdistyksen toimistolla: 31.8., 28.9., 26.10. ja 30.11. Klo 17-18.30. Lisätietoja antaa Paula. Oulun ryhmät kokoontuvat Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3.krs. Lisätietoja: Minna Kaltio p. 044 7848 434, Paula Ylikulju p. 040 7161 401 tai yhdistyksen toimisto p. 044 0332 992. Ii Ryhmät muistisairaalle ja hänen läheiselleen Iin seurakuntatalolla, klo 12-13.30 Puistotie 3. Ti 25.8., ti 22.9., ti 27.10., ti 24.11. ja ti 8.12.(pikkujoulut) Lisätietoja ryhmistä antavat diakoniatyöntekijä Sanna Karppinen p. 040 7376 955 ja vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Aila Rahkola p. 050 5765 610. Kempele Kempeleessä jatkuu Omahetki-omaishoitajaryhmän ohessa ryhmä muistisairaille henkilöille. Ryhmä on suunnattu musiikista kiinnostuneille ja se kokoontuu Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa, Sointula-tilassa, klo 12.30-14, Kissaojantie 12. Kokoontumiset ovat ti 1.9., ti 29.9., ti 27.10. ja ti 24.11. Lisätietoja ryhmistä antavat diakoniatyöntekijä Jaana Helisten-Heikkilä p. 040 779 0368 ja vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Anni Näyhä p. 050 567 3297. Liminka Limingassa jatkuu omaishoitajien ryhmän ohessa ryhmä muistisairaille henkilöille. Ryhmät kokoontuvat Limingan seurakuntatalolla, Pappilantie 6, ma 14.9. klo 13.3015, ma 12.10. klo 13.30-15, ma 23.11. retki ja ma 7.12. klo 13.30-15. Lisätietoja muistisairaiden ryhmästä antaa Kaisa Hartikka p. 044 425 2955 ja omaishoitajien ryhmästä diakoniatyöntekijä Sinikka Ilmonen p. 044 7521 226. Muhos Muhoksella jatkuu omaishoitajien ryhmän ohessa ryhmä muistisairaille henkilöille. Muistisairaiden ryhmä kokoontuu Muhoksen päiväkeskuksessa, Töllintie 3 ja omaishoitajien ryhmä kokoontuu Muhoksen seurakuntatalolla, Kirkkotie 32, to 3.9., to 1.10., to 5.11. ja to 3.12. klo 13-15. Lisätietoja muistisairaiden ryhmästä Kaisa Hartikalta p. 044 425 2955 ja omaishoitajien ryhmästä diakoniatyöntekijä Leena Leskelältä p. 040 5470 785. Raahessa ja Kuusamossa jatkuvat syksyllä vertaisryhmät muistisairaille ja heidän omaisilleen. Lisätietoja ryhmistä antaa Minna Kaltio p. 044 7848 434 tai minna.kaltio@osmy.fi 15


”Kyllä sitä pittää olla tekemistä. Semmosta mistä ite tykkää!”

Vielä Virtaa – hanke (2012–2015) on järjestänyt muistisairauteen sairastuneille ikäihmisille lukuisia erilaisia teemakerhoja, minilomia sekä retkiä ja erilaisia tapahtumia. Hankkeen toiminnassa on ollut mukana 18 aktiivista vapaaehtoista, joista suurin osa on ohjannut kerhoja joko pää- tai apuohjaajana. Lisäksi he ovat olleet apuna monissa tilaisuuksissa. Innokkaiden ja osaavien vapaaehtoisten myötä hankkeen toimintaan on voinut osallistua vuosittain useita kymmeniä muistisairauteen sairastuneita ihmisiä ja heidän läheisiään.

Syksyn aikana täydentyvät hankkeen omat nettisivut (www.osmy.fi/vielavirtaa). Sivuilta tulee löytymään linkkejä ja vinkkejä erilaisista ryhmätoiminnoista, muutaman kerran valmiita teemaryhmäkokonaisuuksia sekä tietoa muistiryhmän ohjaamisesta ja muistisairaan ihmisen kohtaamisesta. Niiden avulla vapaaehtoisten on helpompi valmistautua ohjaamaan ryhmää muistisairautta sairastaville ihmisille. Kuvia muutamista kevään Vielä Virtaa -toiminnoista:

Kuva: Vapaaehtoisten koulutuspäivä

Vielä Virtaa – hanke päättyy kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hankkeen aikana on syntynyt uusia menetelmiä muistityöhön. Musiikkikerhossa kehitetty Muistoista Musiikiksi -toimintamalli sai valtakunnallisen TerveSOS – palkinnon toukokuussa. Palkintoraadin mielestä toimintamalli on aidosti osallistava ja ihmistä arvostava. Toimintamalli on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja iloa tuottavaksi ja siinä on moderni ote perinteiseen asiaan. Mallin voi tulostaa maksutta käyttöönsä hankkeen nettisivulta www.osmy.fi/vielavirtaa.

Miesten

Ikivihreät Iskelmät Oulunsuun pirtillä

mölökkykerho Kulttuurinen miniloma Härmässä Toiminnallinen kevätkerho retkeili

Kuva: TERVESOS-palkinto luovutettiin toukokuussa Jyväskylässä

Syksyllä valmistuu MIKE-arvioinnin ja seurannan työväline, jota on työstetty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista Muistoja – hankkeen kanssa osana Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa Ikä – avustusohjelmaa. MIKE-työvälineellä arvioidaan muistisairaan ihmisen koettua elämänlaatua sekä psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. On tärkeää, että muistisairaan oma ääni saadaan kuuluviin entistä paremmin. Syksyn aikana hanke järjestää MIKE-koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. (Lisätietoa 040 5209 172 /Maaret). Sekä MIKE että edellä mainittu Muistoista Musiikiksi ovat esillä myös Muistiliiton marraskuussa järjestämässä valtakunnallisessa Muistikonferenssissa Helsingissä. 16

Syysterveisin Minna ja Maaret 17


Omaishoitajien mindfulness – ryhmä Kliininen lääketutkimus alkuvaiheen Alzheimerin taudissa Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa tutkitaan uutta lääkettä lievän Alzheimerin taudin tai Alzheimerin taudin aiheuttaman lievän muistitoimintojen heikentymisen hoidossa. Saatatte soveltua tutkimukseen mikäli:    

Teillä on lieväasteinen Alzheimerin tauti tai todettu seurantaa vaativa lievä muistitoimintojen heikentyminen Teillä ei ole käytössä lääkehoitoa Alzheimerin tautiin (mukaan lukien asetyylikoliiniesteraasin estäjät, memantiini ja Souvenaid-ravintovalmiste) Olette 50–89-vuotias Teillä on tukihenkilö, joka voi avustaa Teitä tutkimuksessa

Tutkimukseen osallistuminen kestää enintään viisi kuukautta ja se sisältää kuusi käyntiä vastaanotolla. Tutkimukseen kuuluu lisäksi mm. kaksi aivojen magneettikuvausta ja selkäydinnestenäytteen otto kahdesti. Osa tutkittavista saa tutkimuksen aikana vaikuttamatonta lumelääkettä. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on erikoislääkäri Juha Rinne, CRST Oy, Turku. Suomen tutkijat ja tutkimuskeskukset: Juha Rinne, erikoislääkäri, CRST Oy, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 3. kerros, Turku Merja Hallikainen, erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto, Aivotutkimusyksikkö, Yliopistonranta 1 B, Kuopio Irma Keskinarkaus, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, Neurologian tutkimusyksikkö, Kajaanintie 50, Oulu Halutessanne voitte olla yhteydessä tutkimuskeskuksiin sähköpostilla tai puhelimitse: CRST Oy, Turku:

Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa; sen tutkimista, miten kohtaamme elämämme hetkestä toiseen. Omaishoitajuus sekä monet elämänmuutokset voivat tuntua välillä haasteellisilta ja mieli täyttyy erilaisista tekemättömien tehtävien, menneiden tai tulevien asioiden pohtimisesta. Monet kaipaavat elämäänsä tasapainoa ja läsnäolon tunnetta, tyytyväisyyttä, iloa ja energisyyttä. Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu mindfulness harjoitteiden vahvistavan näitä elementtejä ihmisten elämässä Tunnetaitoja ja hyvinvointia mindfulness -ryhmästä omaishoitajille Harjoitteiden avulla voimme vahvistaa ihmisenä olemisen parhaita ominaisuuksia, myötätuntoa, mielentyyneyttä ja elämäniloa. Opettelemme myös päästämään irti hyvinvointia myrkyttävistä ajatusmalleista. Läsnäolon taito auttaa meitä toimimaan hyvin itseämme ja muita kohtaan, sekä kohtaamaan levollisemmin vaikeatkin tilanteet elämässämme. Mindfulness ei poista elämämme ongelmia tai kipuja, mutta se antaa meille valmiuksia kohdata ne. Tämä on tutkimusmatka, joka kannattaa tehdä! Ryhmään mahtuu 10 ensin ilmoittautunutta. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 16.15 - 17.45 osoitteessa Pakkahuoneenkatu 15 A 5 yhteensä kahdeksan kertaa 3. 9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. Sitova ilmoittautuminen 31.8. mennessä sähköpostilla osoitteeseen yhdistys@osmy.fi tai p. 044 033 2992 Lisätietoa: Mindfulness- ohjaaja Marja-Liisa Kuukasjärvi p. 040 771 5272

tutkimushoitaja Tuulia Vihervuori, puhelimitse klo 12-15 välisenä aikana (02) 420 64706 tai sähköpostilla tuulia.vihervuori@crst.fi

Muistisairaille tarkoitettu

Itä-Suomen yliopisto, Aivotutkimusyksikkö, Kuopio: Tarja Lappalainen, tutkimushoitaja, puhelimitse klo 12-15 välisenä aikana 040 353 2231 tai sähköpostilla tarja.lappalainen@kuh.fi Oulun yliopistollinen sairaala, Neurologian tutkimusyksikkö, Oulu Maarit Näppä, tutkimushoitaja, puhelimitse maanantaista – torstaihin klo 10 – 14 välisenä aikana (08) 315 4540

Musiikkikerho

kokoontuu maanantaisin , klo 13.30-15 Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3.krs 17.8. alkaen. Tervetuloa nauttimaan musiikista ja mukavasta seurasta! Lisätietoa: 044 425 2955 / Kaisa Vielä Virtaa -hanke

18

19


Runohetki Eino Leinon jalanjäljissä. Torstaina 15.10. klo 13–14.30 Oulun Seudun Muistiyhdistyksen tiloissa. Eino Leino seuran pj. Esko Piippo kertoo ja lausuu runoja Eino Leinon tuotannosta

Tule ja vietä kanssamme jouluinen hetki. Joulupuuroa, torttukahvit, arvontaa ja muuta ohjelmaa mukavaa. Ilmoittautuminen 10.12.2015 mennessä yhdistyksen toimistoon P. 044 033 2992 tai yhdistys@osmy.fi

Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Lähde mukaan teatterimatkalle Kemiin! Maanantaina 9.11.2015. Ihanat naiset rannalla musikaali (Underbara kvinnor vid vatten) on Monika Fagerholmin vuonna 1994 julkaistu esikoisromaani. Se on käännetty yhdelletoista kielelle. Kemin kaupunginteatterin versio on teoksen kantaesitys näyttämöllä. Teatterimatka Kemiin: Lähtö: Oulun linja-autoasemalta klo 10 Paluu: n. klo 18 samaan paikkaan. Huom, jos tulet kyytiin matkan varrelta, ilmoita siitä.

Tilan vuoksi paikkoja rajoitetusti.

TERVETULOA!

Maksu- ja perumiskäytännöt retkiin ja tapahtumiin Osallistumismaksu maksetaan ennen retkeä tai tapahtumaa joko tilille NORDEA FI45 2050 1800 0325 11 (viestiksi tapahtuman ja osallistujan nimi) tai käteisellä toimistolle ellei ilmoituksessa ole muuta mainintaa. Ilmoittautuminen ja maksu tulee hoitaa ilmoituksessa mainittuun päivämäärään mennessä. Mikäli osallistuminen peruuntuu ennen määräaikaa, maksettu osallistumismaksu palautetaan. Jos peruminen tapahtuu määräajan jälkeen, maksun voi saada takaisin, vain jos tulijoita on varasijoilla. Muutoin veloitamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Hinta: 50 € jäsenet 60 € ei jäsenet hinta sis. matkan, ruokailun ja teatterilipun sekä väliaikakahvit Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset: puh. 044 0332992/yhdistyksen toimisto perjantaina 23.10. mennessä Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavalion.

Perinteinen PUUROJUHLA Oulunsuun pirtillä to 17.12.2015 klo 15–17

Ihanat naiset rannalla

Tervetuloa teatterimatkalle!

Omaisten retki Rokualle Lähde virkistäytymään Rokuan Health & Spahan ti 13.10. Lähtö linja-autoasemalta klo 9 ja paluu n. klo 17. Retken hinta 40 €. Retkeen sisältyy matkat, kylpyläpäivä, lounas sekä mukavaa yhdessäoloa. Mahdollisuus omakustanteisesti erilaisiin hoitoihin. Varaa ne hyvissä ajoin Rokualta. Ilmoittautuminen 1.10. mennessä yhdistyksen toimistoon p. 044 033 2992 tai yhdistys@osmy.fi 20

Oulun Osuuspankilta saamallamme lahjoitusrahalla hankimme yhdistykselle pianon.

Säästöpankki Optia luovutti ”Nyt tehdään hyvää yhdessä Oulussa”- lahjoituksen.

Kiitos lahjoittajille! 21


Liity jäseneksi

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen henkilöjäsenedut 2015:

Yhdistyksemme jäsenenä saat neuvoa, tukea ja ohjausta sekä henkilökohtaisesti että erilaisista luennoista, joita järjestämme säännöllisesti. Sinulla on mahdollisuus virkistäytyä retkillä ja juhlissa. Jäsenetuna saat valtakunnallisesti julkaistavan Muisti-lehden neljä kertaa vuodessa (arvo 35 €) sekä yhdistyksen julkaisemat Kevät- ja Syyskellot, joista toimintakalenterin lisäksi löytyy muutakin ajankohtaista tietoa ja artikkeleita. Jäsenmaksu vuonna 2015 • henkilöjäsenet 16 € / hlö / kalenterivuosi • yhteisö– ja kannatusjäsenet 50 € / kalenterivuosi Jäseneksi voit liittyä: • täyttämällä lomakkeen www.osmy.fi tai muistiliitto.fi • ottamalla yhteyttä toimistoon p. 044 033 2992 • täyttämällä jäsenliittymiskortin (saa toimistolta ja yhdistyksen tilaisuuksista) Jäsenet saavat muistutuksen ajankohtaisista tilaisuuksista sekä muista tapahtumista sähköpostitse tai tekstiviestillä, jätä yhteystietosi!

• Lysti Kööki & Kamari, lahjatavara- ja keittiövälineliike, 10 %:n alennus ovh:sta. Pakkahuoneenkatu 34, 90100 Oulu • Kukka ja Taide, 10 %:n alennus ovh:sta. Pakkahuoneenkatu 17, 90100 Oulu • Kellosepänliike H.Ikäheimo, 10% alennus ovh:sta, Isokatu 39, 90100 Oulu • Fulari Oy, 10 % normaalihintaisista tuotteista, Rotuaari, 90100 Oulu • Kauneushoitola Pia Smeds, alennus 10 %, Merikoskenkatu 8, 90500 Oulu • Optikko Sipola, 25% alennus ovh:sta. Torikatu 7, 90100 Oulu. • Rotuaarin Apteekki, 10 %:n alennus ovh:sta. Alennus ei koske lääkkeitä eikä tarjoustuotteita. Kauppurienkatu 9, 90100 Oulu Saat edut käyttöösi näyttämällä Muistiyhdistyksen jäsenkorttia ennen maksamista! Jäsenedut löytyvät myös yhdistyksen kotisivulta.

KIINNI ELÄMÄSSÄ – KORTIT – puheeksi ottamisen tueksi ja ajattelun auttajaksi-

Muistelumuhvitalkoot

MUKAVASTI MUISTISTA

to 3.9. klo 13.30-15.30, yhdistyksen tiloissa.

Tule kuuntelemaan muistiasiaa ja tutustumaan Oulun Seudun Muistiyhdistyksen toimintaan.

Muistelumuhvi eli hypistelymuhvi antaa tekemistä levottomille käsille erilaisten materiaalien, värien ja muotojen johdosta.

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n työikäistoiminnan kehittämät Kiinni Elämässä – kortit.

+

Tiedon lisäksi on myös yhteislaulua, aivojumppaa ja pullakahvit. Kaikille avoimet ja maksuttomat tilaisuudet. Tervetuloa!

Muistelumuhvi toimii muistisairautta sairastavilla ns. muisteluterapiana, jolloin muistellaan ja hypistellään vanhoja tuttuja asioita. Jos sinulla on ylimääräisiä lankoja, kankaita, nappeja tms. otamme niitä mielellämme vastaan. Valmiit muhvit lahjoitamme hoivakoteihin.

To 1.10. klo 13–14.30 Hailuoto, seurakuntasali, Luovontie 50

Tervetuloa! 22

35 € ulut k itus m i o t

Lisätietoa / korttien tilaus: Ulla Kaikkonen P. 044 754 4588 ulla.kaikkonen@osmy.fi

To 29.10. klo 13–14.30, Tyrnävä, valtuustosali, Kunnankuja 4

Kortit on ensisijaisesti suunnattu työikäisille, sairauden alkuvaiheessa ja heidän läheisille sekä ammattihenkilöstölle työvälineeksi kohtaamiseen. Kortit eivät ole pelikortit vaan niiden avulla voi yksin tai ryhmässä pohtia ja käsitellä muistisairauteen liittyviä asioita.

Ti 3.11. klo 13–14.30, Oulu, Artturintupa, Sorvarintie 18

Kiinni Elämässä -korttien avulla voi lähestyä työikäisten muistisairauteen liittyviä tekijöitä mm. ennakkoluuloja, pelkoja sekä kohtaamista. 23


Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3. kerros, 90100 OULU muistiluotsi

040 716 1401/Paula Ylikulju 040 718 1707/Maarit Lampela 044 784 8434/Minna Kaltio 044 425 2955/Kaisa Hartikka

VIELÄ VIRTAA

040 520 9172/Maaret Meriläinen 040 520 9173/Minna Kangas

kiinni elÄmÄssÄ

044 754 4588/Ulla Kaikkonen 044 739 1817/Aila Rahtu 044 425 2955/Kaisa Hartikka

toimisto

044 033 2992/Saila Kjellman yhdistys@osmy.fi

MUISTIPARKKI

Isokatu 10 044 033 2668/Miia Kammonen 040 865 5689/Katja Nurminen Sähköposti etunimi.sukunimi@osmy.fi

VIERAILETHAN yhdistyksen ja Muistiliiton internetsivuilla! Oulun Seudun Muistiyhdistys ry www.osmy.fi Muistiliitto www.muistiliitto.fi

Syyskello 2015 web  

Vuoden 2015 Syyskello.

Syyskello 2015 web  

Vuoden 2015 Syyskello.

Advertisement