opinto-opas_2021-2022_oulunlyseo

Page 1

Aki Pulkkanen

OULUN LYSEON LUKIO OPINTO-OPAS www.lyseo.edu.ouka.fi

2021 - 2022


SISÄLLYS – CONTENTS

1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI ..................................................................................................... 3 2.TIEDOTTAMINEN – MISTÄ JA MITEN SAAT TIETOA? ................................................................... 5 3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN ............................................................................... 6 4. OPISKELU LUKIOSSA ............................................................................................................................ 9 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI  ............................................................... 19 6. LUKUVUODEN 2021–2022 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT ...................................................................... 22 8. OPISKELIJOIDEN OHJAUS LYSEOLLA ............................................................................................. 25 9. OPISKELUHUOLTO .............................................................................................................................. 28 10. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO ....................................................................................... 31 11. KERHOT ................................................................................................................................................ 33 12. OPINNOT MUISSA OPPILAITOKSISSA .......................................................................................... 34 13. OPINTOSOSIAALISET EDUT ........................................................................................................... 35 14. INTERNATIONAL BACCALAUREATE SECTION ......................................................................... 36 15. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT ................................................................................. 40


Lux borealis

Hyvä lyseolainen! Tämä opas on laadittu sinulle avuksi. Tutustu siihen huolellisesti ja säilytä opas koko lukuvuoden ajan. Anna se myös huoltajillesi tutustumista varten.

Dear Lyseo student! This is your study guide. Please read it carefully and keep it with you throughout the school year. The text is mostly in Finnish. Request, if necessary, translation from your friends or teachers. Separate IB study guide is available in English for IB students.

2


1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI

Oulun Lyseon lukion toiminnassa korostetaan vapautta ja vastuuta sekä painotetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista. Opetuksessa pyritään edistämään erilaisten ihmisten ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kykyä ymmärtää toinen toisiaan. Tavoitteena on laaja-alaista sivistystä arvostava, kriittisesti ajatteleva ihminen.

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että lukion päättäessään opiskelijalla on § § § § § §

hyvät tavat ja vuorovaikutustaidot kyky ottaa vastuu omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista edellytykset tunnistaa julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja kyky havainnoida kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia asenteelliset valmiudet elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen kansainvälistyvässä maailmassa valmiudet toimia ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon edistämiseksi.

OULUN LYSEON EETTISET PERIAATTEET Oulun Lyseossa toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Kunnioitamme ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta. Kouluyhteisö § Oulun Lyseon kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki lyseolaiset. Ihmisarvon kunnioittaminen § Ihmisarvon kunnioittaminen on ystävällistä käyttäytymistä toista ihmistä kohtaan. § Arvostamme jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja tuemme myönteistä minäkäsitystä. § Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. § Ketään ei kiusata eikä syrjitä. Eettinen vastuu opiskelussa ja työnteossa § Opiskelussa ja työnteossa edellytämme rehellisyyttä. § Pidämme kiinni yhteisistä sopimuksista. § Jokainen on vastuussa koulun työskentelyilmapiiristä. § Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa. § Palautetta annamme totuudenmukaisesti mutta kannustavasti. § Kaikilla on oikeus onnistua ja epäonnistua. Luonnon ja eri kulttuurien arvostus § Arvostamme oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja. § Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

3


OULUN LYSEON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Säännöt koskevat soveltuvin osin kaikkia kouluyhteisön jäseniä sekä koulussa vierailevia henkilöitä. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 41 §:n mukaisesti.

Yleistä 1. Noudata hyviä tapoja, siisteyttä ja järjestystä. Odota vuoroasi, siivoa jälkesi ja huolehdi tavarat paikoilleen, niin koulun tilat pysyvät viihtyisinä ja turvallisina. 2. Pidä ruokalakin siistinä. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Kun poistut ruokalasta, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat ja tarjottimet puhdistettuina oikeille paikoilleen palautusvaunuun. Nosta istuin paikoilleen. 3. Noudata erikseen sovittuja ohjeita erikoisluokissa (esimerkiksi musiikki- ja kuvataideluokassa sekä kemian laboratoriossa). 4. Kirjasto on hiljainen työskentelytila. Äänekkäät keskustelut, musiikin kuuntelu tai muu häiritsevä toiminta ei kuulu kirjastoon. 5. Koulun tiloja ja välineitä saat käyttää myös oppituntien ulkopuolella, kun toiminta liittyy opiskeluun tai koulun harrastustoimintaan. Käyttäjänä olet vastuussa tilojen ja välineiden kunnosta ja velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot. 6. Tupakkatuotteiden, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. 7. Säilytä kulkuvälineitä niille tarkoitetuilla paikoilla. Autojen pysäköinti piha-alueella on sallittu koulupäivän aikana vain rehtorin myöntämällä pysäköintiluvalla. Pysäköintiä koulun pihalla valvotaan.

Opiskelua koskevat säännöt 8. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua. 9. Pidä tarvittavat välineet mukana oppitunneilla. Älä käytä opiskelua häiritseviä laitteita tunnin aikana. 10. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. 11. Opinnoissa etenemisestä kertoviin tiedotteisiin ja todistuksiin pyydetään alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilta allekirjoitus tai sähköinen lukukuittaus.

4


2.TIEDOTTAMINEN – MISTÄ JA MITEN SAAT TIETOA?

TIEDOTTAMINEN LYSEOLLA Opiskelusta ja koulun tapahtumista tiedotetaan pääosin Wilmassa ja ryhmänohjaustapaamisissa. Seuraa lisäksi koulun verkkosivuja, infotauluja ja kuulutuksia. Wilmaa kannattaa lukea päivittäin. Kouluympäristön viihtyisyyden säilyttämiseksi paperi-ilmoituksia saa kiinnittää vain ilmoitustauluille, ei oviin tai seinille. Jos huomaat ilmoitustaululla vanhentuneen ilmoituksen, poistathan sen. Jos sinulla tai ryhmälläsi on tärkeää tiedotettavaa koko koululle esimerkiksi verkkosivujen tai infotaulujen välityksellä, ota yhteys rehtoriin, ylläpitoon, ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Päivittäisessä koulutyössäsi tarvitset Wilma- ja Eduouka-tunnusta. Ilmoittaudut kursseille ja seuraat opintojesi etenemistä Wilmassa. Saat Wilma-tunnuksen opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Huoltajat saavat käyttäjätunnuksen Wilmaan sähköpostitse koulun alkaessa, sen jälkeen kun opiskelija on lisännyt huoltajan yhteystiedot Wilmaan. Sitä käytetään muun muassa viestintään, selvitettäessä poissaoloja ja seuratessa opintojen etenemistä. Huomaattehan, että lukion Wilmassa käytetään eri tunnuksia kuin peruskoulun Wilmassa. Lukion Wilma löytyy osoitteesta https://ouka.inschool.fi Jos Wilma-tunnuksen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä apulaisrehtoriin. Opiskelijoiden käytössä oleville Windows-tietokoneille kirjaudut eduouka-tunnuksella ja salasanalla. Tunnukset luodaan automaattisesti kaikille opiskelijoille ja annetaan syksyllä. Tämä tunnus on myös sähköpostiosoitteesi, joka on muotoa tunnus@eduouka.fi. Sähköpostiin kirjaudutaan osoitteessa http://outlook.com/eduouka.fi. Eduouka-

tunnusta

koskevissa

asioissa

voit

ottaa

yhteyttä

lyseon

it-tukihenkilöön

Petteri

Saarelaiseen

(Petteri.Saarelainen@ouka.fi). Lyseolla toimii Lyseon palvelimista huolehtiva, opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuva ylläpitoryhmä, johon ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Erityistietoja ei tarvita: perusasiat opitaan ylläpitokurssilla, ja tehtävän myöhemmin vaatimat taidot karttuvat, kun toimii ylläpitoryhmässä. Ylläpitokurssi järjestetään 2. periodin aikana, mutta jos olet kiinnostunut tehtävästä, voit jo sitä ennen tulla juttelemaan ylläpidolle tai lähettää sähköpostia osoitteeseen sysadmin@lyseo.edu.ouka.fi. Katso lisätietoja Lyseon kotisivuilta (Opiskelijoille > ATK-järjestelmä).

5


3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN

eLukio

Jokaisella Oulun päivälukion opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiokursseja Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkossa (eLukio). Opinnot sisältävät runsaasti itsenäistä työskentelyä. Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina iltaisin. Lisätietoja luvussa 17.

Periodi (ent. Jakso)

Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7 viikon pituiseen periodiin. Kunkin periodin opiskeltavat opinnot valitset itse opintotarjottimelta.

Kurssi

Kurssi on noin 38 oppitunnin pituinen vastaava opiskelukokonaisuus, jonka opiskelet tavallisesti yhden periodin aikana. Kurssiin kuuluu viikoittain kahdesta kolmeen 90 minuutin oppituntia sekä muita tehtäviä. Lisätietoa arvioinneissa.

(2020 tai aiemmin lukion aloittaneet) Moduuli (2021 lukion aloittaneet)

Moduulit ovat kokonaisuuksia, joista on rakennettu opintojaksoja. Vanhan opetussuunniutelman mukaisten kurssien sijaan oppiaineiden sisällöt, tavoitteet ja arviointi kuvataan siis moduuleittain.

Opintojakso

Opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista ja se voi jatkua useamman periodin ajan.

Opintopiste (lyhenne op)

Opintojakson pituus määritellään opintopisteinä ja yksi opintopiste sisältää noin 14 tuntia opetusta.

Kurssitarjotin / Opintotarjotin

Kurssitarjotin / opintotarjotin on taulukko, josta näet oppiaineittain kunkin periodin opetettavat opinnot, opettajat ja luokkatilat. Kokonaisuudessaan tarjotin on näkyvissä Wilmassa. Kooste tarjottavista opinnoista on oppaan sivulla 12.

Pakolliset opinnot

Lukion oppimäärään kuuluu 2020 tai aiemmin aloittaneilla 47 tai 51 pakollista kurssia ja 2021 aloittaneilla 94 tai 102 opintopistettä. Ennen kuin voit osallistua ylioppilaskokeeseen, sinulla on oltava suoritettuna kirjoitettavan oppiaineen pakolliset opinnot. Ylioppilastutkintotodistuksen saa vasta kun koko lukion oppimäärä on suoritettu.

Syventävät opinnot / Valinnaiset opinnot

Syventävät (2020 tai aiemmin aloittaneille / valinnaiset (2021 aloittaneille) opinnot ovat jatkumoa oppiaineen pakollisiin opintoihin. Näitä opintoja voit valita kiinnostuksesi ja suunnitelmiesi mukaan. Valitse syventäviä/valinnaisia opintoja ainakin niistä oppiaineista, joiden ylioppilaskokeeseen aiot osallistua. Sinun on suoritettava vähintään 10 kurssia/20 op valtakunnallisia syventäviä/valinnaisia opintoja saadaksesi lukion päättötodistuksen.

Soveltavat opinnot / Koulun omat opinnot

Soveltavat/koulun omat opinnot ovat valinnaisia opintoja, jotka voivat sisältää aineksia eri oppiaineista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi koulukohtaiset menetelmäopinnot tai toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot.

Päättöviikko

Periodi päättyy päättöviikkoon (periodin 8 viimeistä työpäivää), jonka aikataulu poikkeaa tavanomaisesta tuntikierrosta. Usein päättöviikon aamupäivällä voi olla koe ja iltapäivällä muuta toimintaa. Ensimmäisenä päättöviikon päivänä 6


aamupäivällä koodi 1 ja iltapäivällä koodi 2, sitten 3 ja 4, jne. Päättöviikon 5–8. päivä vastaavat koodit toisinpäin. Ks. Päättöviikkomalli.

Opintorekisteriote

Todistuksen näet Wilmasta sen hetkisten suoritusten mukaan. Voit tulostaa itse paperisen opintorekisteriotteen tai pyytää sen kansliasta.

Uusinta- ja

Jos saat hylätyn arvosanan tai et pysty pätevän, selvitetyn syyn takia osallistumaan kurssikokeeseen, voit tehdä kokeen uusintakuulustelupäivänä. Uusintakuulustelupäivät on merkitty symbolilla U lukuvuoden työjärjestykseen. Koeaika on yleensä kolme tuntia. Ilmoittaudu uusintakuulusteluihin Wilmassa. Ilmoittautuminen avautuu kaksi viikkoa ennen ja päättyy noin viikkoa ennen uusintakuulustelupäivää.

korotuskuulustelut

Hylätyn kurssin uusintaa voit yrittää kerran. Hyväksytyn kurssin arvosanaa voit korottaa korotuskuulustelussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Se on merkitty työjärjestykseen symbolilla KK. Lukio-opintojen loppuvaiheessa on mahdollista pyytää oppiaineen päättöarvosanan korotuskuulustelua (eli tenttiä). Tällaisen korotuskuulustelun laajuus perustuu opinto-ohjelmaasi. Kuulusteluun voi kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Jos osoitat kuulustelussa hallitsevasi oppiaineen sisällöt päättöarvosanaasi paremmin, voidaan arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelut ovat helmimaaliskuussa, jotta niistä on hyötyä myös kevään ylioppilastutkinnossa.

Opintojen suorittaminen itsenäisesti

Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen

Toisessa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen osaamisen tunnustaminen

Jos et pysty osallistumaan opetukseen, voit opiskella kurssin tai opintojakson myös itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta eli tenttimisestä täytyy aina sopia opettajan kanssa periodin alussa. Itsenäiseen suorittamiseen kuuluu yleensä koe ja muita tehtäviä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos sinulla on lukujärjestyksessä kaksi kurssia tai opintojaksoa samalla koodilla, voit käydä oppitunneilla limittäin. Sovi asiasta ja yksityiskohdista (läsnäoloista, kokeisiin osallistumisesta jne.) molempien opettajien kanssa periodin alussa. Kaikissa muissa lukioissa suoritetut kurssit hyväksytään Lyseon opintosuorituksiksi. Myös ammatilliselle vaihtoperiodille osallistuvien ammatilliset kurssit hyväksytään lukion kursseiksi muualla suoritettuihin opintoihin. Muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä, jos ne ovat lukion tavoitteiden mukaisia. Jos haluat hyväksyttää tällaisia opintoja Lyseon kurssisuorituksiksi, tee opinnoista kirjallinen selvitys. Sellaiseksi käy muun muassa oppilaitoksen antama todistus, oppimispäiväkirja tai muu lopputyö, josta näkyvät opintojen laajuus ja sisältö. Selvityksen tekemiseen voit pyytää apua opintoohjaajalta. Lopullisen päätöksen kurssien hyväksymisestä tekee rehtori.

Poissaolot

Opettajat seuraavat opiskelijoiden poissaoloja ja kirjaavat ne Wilmaan. Sinun ja huoltajiesi tulee huolehtia poissaolojesi selvittämisestä opettajalle ja ryhmänohjaajallesi. Selvitys voi olla esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Jos poissaoloja kasaantuu, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin. Jos sinulle kertyy useita selvittämättömiä poissaoloja, opettaja voi evätä oikeutesi osallistua kurssikokeeseen.

Opiskelija-vakuutus

Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat koulussa ja koulumatkoilla sekä opetusohjelman mukaisilla matkoilla tapahtuvien tapaturmien varalta. 7


Kouluruokailu

Lukujärjestyksen mukaiset ruokatauko on klo 10.45–12.35. Ruokailu on maksuton. Ruokailtuasi siivoa jälkesi, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat palautusvaunuun. Ilmoita ruoka-aineallergiasta kansliaan heti lukuvuoden alussa.

Autojen paikoitus

Auton saa pysäköidä koulun viereiselle P-alueelle, ei koulun pihalle. Pysäköinninvalvojat valvovat pihaa päivittäin.

Koulun kirjasto

Koulun kirjasto kuuluu Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoon. Voit lainata kirjastosta kirjoja kirjastokortilla. Palauta koulukirjastosta lainaamasi kirjat aina samaan koulukirjastoon. Kirjastoa ja kirjojen lainaamista koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä kirjastoa hoitavaan opettajaan: satu.korpi@eduouka.fi. Koulukirjaston materiaali löytyy täältä: outi.finna.fi.

Opiskelijakunta

Kaikki Lyseon opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Koko opiskelijakuntaa edustaa hallitus (Oulun Lyseon lukion opiskelijakunta ry.), joka toimii opiskelijakunnan hyväksi esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvojana ja koulun yhteishengen nostattajana. Hallitus myös osallistuu koulun sisäiseen päätöksentekoon ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Hallitus valitaan äänestyksellä joka syksy järjestettävässä yleiskokouksessa. Äänestykseen voivat asettua ehdokkaaksi kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Valituksi tulleen opiskelijan hallituskausi kestää koko lukioajan.

8


4. OPISKELU LUKIOSSA

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaista opinnoista. Alla olevista taulukoista näet Oulun Lyseon lukion vanhan ja uuden opetussuunnitelman mukaisen opintotarjonnan.

9


• • • • • •• • • • • • •• • • •• • •• • •• • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• •••• •• • •• • • •• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • •• • •• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •• ••• • •• •• • ••• • • • • • •••• • • •• • • • • •• • • •• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • •• ••• •• • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •• • • • • •• • • ••• ••• • • • ••• • • •• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •• •• • •• ••••• •• •••• •••• • • • • •• •• ••••• • •• • • • • •• • • • • ••• • • •••• •• •• •• •• • • • ••• • •• •• • • ••••• •• • •• •• •••••••••••••••••••• • •• •• ••••• • •• • • • • •• • • • • ••• • • •••• •• •• •• •• • • • •••• • • • • • •• •• • • ••••• •• • •• •• ••• • •• •• ••••• • •• • • • • •• • • • • ••• • • •••• •• •• •• •• • • • ••• • •• •• • • •• •• •••

• • • •

• • • •

• •• •• ••••• • •• • • • • •• • • • • ••• • • •••• •• •• •• •• • • • •••• ••• • • •• • • ••••• •• • •• •• •••• • •••• ••• ••• •

• • • •

• • • •

• • • •

• • •

• • •

• • • •

• •

••

••

• •• •• •••••• • •• • • • •• •• • •• •••• •• • •• •• ••••• • •••• ••• • •••• ••• •

• •• •• •••••• ••

•• • • ••• • •• • • •••• • • • ••• • •• • •• • • •••• • • • •• •• • •• • • • • ••• • • •• • ••• • • • • • ••

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• • • • • •• •• •• • • • • • •• • • • • ••• •• •••• • • •••

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • • • • •• • •• • •• •• ••• • • •• •• • • • •• • • • • • • • • •• •• •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • •

• • •

• •

• •

• • •• • ••• •• • • •• • • • •• •• • • • • ••• • • •• •• • • • ••• •• •••• • • ••

• • •

• • •

• • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• • •• •• •• • •• • •

• •

•• •• •• •• •• •• •• ••

• •• ••

••

• •

• •

• • • • • • • • • • • • •• •

•• •

• • •• •

•• ••

••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• • • • • •• • • • • • ••• • • • • •••• • ••• • •• • ••••• ••• • •• • •• • • •••• • • •

• • •• •

• • • • •••• • ••••••

•••••••••••••••••••

• • • • •••• • ••• • •• • •••••• • • ••• • •• • • •••• • • •

• • •• •

• • • • • •• • • ••

•••••••••••••••••••

• • •• • •

• • • • ••• • • •••••

•••••••••••••••••••••••••••

• • •• • • • • ••••

••••••••••••••••••

• • ••• • • • • • •••• •• •• • • • • •• • •• •• • •• • • •• •• • ••••• • • •• • • •• •• • • •• • •• • •• • •• • •• • • •• • ••• •• • •• ••• •• • • •• •• • • •

-

•• • •• • •• • ••

Kuvataidetta ja musiikkia on suoritettava yhteensä 3 pakollista kurssia!

10


KURSSIT OPPIAINEITTAIN LUKUVUONNA 2021-2022 (LOPS2016)

Oulun Lyseo, lukuvuosi 2021–2022, vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaiset kurssit (tarjottimella w-alkavat)

04

07

02 06

06

EAA

04.osyk

EAA

08.osyk

EAA

EAA 05

BI

06.osyk 04

05 02

04

02

BI 03

05 02 06 03

BI

BI 05

a-espanja

a-englanti

37

EAB

ENA 05 06 07 07 05 ENA 09

06 09 05/09 ENA

05 07

02.osyk

08 06 07

07

ET

ET

ET

03.osyk

ET

elämänkatsomustieto

ENA

36.osyk 06 06

EAB

39

EAB

35

EAB

34.osyk 06/09

05/09 04

08 04 38.osyk 09

b-espanja

maantiede historia

11 02

04/04 02 06 05

05

07

KE

04

02 14 09 06

02 12

33

06/12/12

07/13 07/13 15 07 07/13 15 07

MAA

21 11 06/11 11 06/06 06/11

15 02 02

03

02 02/07

10

KU LAB LI 07 03

35

MAA 21 10 10/21 10/12 10 10 12

09 09 09 09

MAA 09

KE 06

03

KU LAB LI 02 01

pitkä matematiikka

02 02 02

liikunta

KU LAB LI MAA 04 08 02 05 08/14 38 08 08/14 08/14 04/04 04/04 14 04/04 14

KE

b-latina

KE

FY GE HI

04 03

05

kuvataide

KU LAB LI 02

05

07 07 03 06 01 07

05 03 02

06.osyk 02

08

02 08 05

05

05 05

06

06 06

02

FY GE HI

03

FY GE HI

03/07 04

FY GE HI

06.osyk FI

04.osyk

02

FI 03

kemia

08

03

04 17 04 04 04 02/07

fysiikka

FI

01

FI 02

02/05.osyk

filosofia

04

01 01

musiikki

opinto-ohjaus

a-ranska

08 03

01

02

02

02 02

02

06

07

08.osyk

MAB MU OP PS RAA 01 04 09 05

13

02

01 02 03 02 01

02 02 02

06.osyk

MAB MU OP PS RAA

06

06

02

MAB MU OP PS RAA 05 04 07

b-ranska

8

4 4

8 4

b-ruotsi

07.osyk 10.osyk

a-saksa

06

4

4 5/8

7

10.osyk

05.osyk

06

RUA RUB SAA 5

5 6

RUA RUB SAA 5

08

RUA RUB SAA 05

4/7 5

04

RUA RUB SAA 04 6

08

a-ruotsi

37.osyk 07

34

RAB

RAB

39.osyk

RAB

36

RAB

35.osyk 03 04.osyk 06 38

psykologia

MAB MU OP PS RAA 01 05 02 04 05

lyhyt matematiikka

05

terveystieto

SAB

35

38.osyk

SAB

39

SAB

36.osyk

SAB

37

TE

01

TE

TE

02.osyk

TE 04.osyk 01

03.osyk 05/06.osyk

04.osyk

02

b-saksa

02

VEB

04 08

06 06

12 09 05

ÄI 08

05

05

06/10

ÄI 07

08 08 05/09 08

ÄI 06/09 04 09

04 09

05

06/08

ÄI 05

04 09

YH 04

03

YH 05

03 08 02

YH

05

03

äidinkieli

04 04

VEB

35

39

VEB

02

VEB

36.osyk 03

UE

YH 06

03

34.osyk 37 07 03

04

yhteiskuntaoppi

38.osyk 04

b-venäjä

UE

07.osyk 07 04.osyk

UE

03.osyk 02

06

UE

uskonto

.osyk = opetus Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla (ilm. OSYK:n tarjottimelle), .en = opetus englannin kielellä, .ty = tyttöjen likkunta, .po = poikien liikunta, B-kielten kurssien numerointi taso + kurssin nro: esim. 11, 12.

aine/ koodi 1 1. jakso 2 12.8.– 3 4.10.2020 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 2. jakso 2 5.10.– 3 1.12.2020 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 3. jakso 2 2.12.2020– 3 9.2.2021 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 4. jakso 2 10.2.– 3 12.4.2021 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 5. jakso 2 3 5.6.2021 4 5 6 7 8

11

biologia


1. VUODEN OPISKELIJOIDEN LUKUJÄRJESTYKSET 1. PERIODISSA (LOPS21) koodi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TJU TE1 OP1 MAY1 GE1 ÄI1 BI1 FY1 KE1 ENA1 RUB1

HIS OP1 TE1 MAY1 HI1 KU1 FY1 KE1 BI1 ENA1 RUB1

SPI ENA1 RUB1 OP1 PS1 LI1 MU1 MAY1 ÄI1 UE1

KAL ENA1 RUB1 PS1 OP1 ÄI1 LI1 FI1 YH1 MAY1

OPISKELIJAN HYVINVOINTI – opintojakso; TE1, PS1 ja OP1

• •

YMPÄRISTÖ JA ILMASTONMUUTOS – opintojakso; GE1, HI1 ja KU1 LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET – opintojakso; BI1, FY1 ja KE1

OMA KIELI-IDENTITEETTI – opintojakso; ENA1 ja RUB1

MAY1 – yhteinen matematiikan moduuli

SAM MAY1 ÄI1 ENA1 RUB1 GE1 YH1 FI1 OP1 TE1

LUKUJÄRJESTYSPOHJA

8.15-9.50 •

MAANANTAI 1 •

TIISTAI 5

10.00-11.35•

2

6

12.35-14.10•

3

7

14.25-16.00•

4

8

A-kielet (lukiossa jatkuvat)

• • •

KESKIVIIKKO 1,3,5,8 viikoittain vaihtuva koodi 2,4,6,7 viikoittain vaihtuva koodi koulun tapahtumia, ryhmänohjauksen tunnit, vierailuja ja vierailijoita, uusintakokeet, ym.

PERJANTAI • 3

7

4

1

5

2

• • •

6

S2-kieli/ Merikosken lukiossa

EAA1 - 7. koodi 3. periodi RAA1 - 7. koodi 3. periodi SAA1.osyk - 7. koodi 3. periodi

wS24 - 2. koodi 1. periodi wS28 - 3. koodi 2.periodi S21 (uusi ops) - 5. koodi 2.periodi wS25 - 6. koodi 3.periodi wS29 - 5. koodi 3.periodi wS26 - 4. koodi 4.periodi S22-3 (uusi ops) - 2. koodi 4.periodi S24 (uusi ops) - 2. koodi 5. periodi

A-ruotsi RUA3. - 4. koodi 5. periodi

B-kielet (lukiossa alkavat)

EAB31 - 8. koodi 3. periodi RAB31 - 8. koodi 3. periodi SAB31 - 8. koodi 3. periodi VEB31 - 8. koodi 3. periodi LAB31 - 8. koodi 3. periodi

TORSTAI 8

ET

ET1 – 4. koodi 4. periodi

Ortodoksiuskonto OU1 – 1. periodi, keskiviikko klo 16.10-17.45

12


LUKUJÄRJJESTYSPOHJA 1. PERIODIN OPINTOIHIN •

1. viikko•

8.15-9.50

• •

TIISTAI

10.00-11.35•

12.35-14.10•

14.25-16.00•

2. viikko•

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

8.15-9.50 •

•1

•5

10.00-11.35•

•2

•6

•1 •2

12.35-14.10•

•3

7

14.25-16.00•

•4

•8

3. viikko•

8.15-9.50

MAANANTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

•8

•3

•7

•4

•1

•5

•2

•6

TORSTAI

PERJANTAI

•8

•3

•7

•4

•1

•5

•2

•6

TORSTAI

PERJANTAI

•8

•3

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

•1

•5

•3

10.00-11.35•

•2

•6

•4

•7

•4

12.35-14.10•

•3

7

•1

•5

14.25-16.00•

•4

•8

•2

•6

4. viikko•

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8.15-9.50

•1

•5

•3

10.00-11.35•

•2

•6

•5 •6

•8

•7

•4

12.35-14.10•

•3

7

•1

•5

14.25-16.00•

•4

•8

•2

•6

5. viikko •

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8.15-9.50 •

•1

•5

•8

•3

10.00-11.35•

•2

•6

•7 •8

•7

•4

12.35-14.10•

•3

7

•1

•5

14.25-16.00•

•4

•8

•2

•6

6. viikko•

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8.15-9.50 •

•1

•5

•1

•8

•3

10.00-11.35•

•2

•6

•2

•7

•4

12.35-14.10•

•3

7

•1

•5

• 14.25-16.00•

•4

•8

•2

•6

PÄÄTTÖVIIKKOMALLI (K = mahdollinen koe) 8.15-11.35 12.35-16.00

1. päivä 1 (K) 2

2. päivä 3 (K) 4

3. päivä 5 (K) 6

4. päivä 7 (K) 8

13

5. päivä 2 (K) 1

6. päivä 4 (K) 3

7. päivä 6 (K) 5

8. päivä 8 (K) 7

koodi koodi


OPINTOPISTEKERTYMÄTAULUKKO Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä. Lukion opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Voit käyttää lukion suorittamiseen enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä kannattaa välttää. Opintopistemäärään vaikuttaa merkittävästi henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi. LOPS21 3 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 12–14 opintopistettä jokaisessa periodissa 3 vuoden ohjelma 1.periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 1. opiskeluvuosi 12 24 36 48 60 2. opiskeluvuosi 72 84 96 108 120 3. opiskeluvuosi 130 140 150– 3,5 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 10 opintopistettä / periodi 3,5 vuoden ohjelma 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 1. opiskeluvuosi 10 20 30 40 2. opiskeluvuosi 60 70 80 90 3. opiskeluvuosi 110 120 130 4. opiskeluvuosi 150-

5. periodi 50 100 140

4 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 8–10 opintopistettä / periodi. 4 vuoden ohjelma 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 1. opiskeluvuosi 8 16 24 32 2. opiskeluvuosi 48 56 64 72 3. opiskeluvuosi 90 100 110 4. opiskeluvuosi 130 140 150–

5. periodi 40 80 120

LOPS16 3 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi

1. periodi 5–7 36–39 65–66

2. periodi 11–13 42–45 69–71

3. periodi 17–20 49–51 75–

4. periodi 23–26 55–57

5. periodi 30–33 60–63

3,5 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. periodi 5–6 29–32 54–58 75–

2. periodi 9–11 34–37 59–63

3. periodi 14–17 39–42 64–68

4. periodi 19–22 44–47

5. periodi 24–27 49–53 70–73

4 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. periodi 4–5 24–26 45–47 65–66

2. periodi 8–10 28–30 50–52 69–71

3. periodi 12–16 32–34 55–57 75–

4. periodi 16–18 36–38

5. periodi 20–22 40–42 61–63

14


Lukio-opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opintosuunnitelma tukee sinua vahvuuksiesi löytämisessä ja kykyjesi kehittämisessä. Voit siis suorittaa lukio-opinnot hitaammin tai nopeammin kuin kolmessa vuodessa. Sovitat jokaisessa periodissa suoritettavat opintosi omaan aikatauluusi. Opinto-ohjaajaltasi, ryhmänohjaajaltasi ja aineenopettajiltasi saat tukea ja ohjausta opiskelusuunnitelmasi tekemiseen. Voit muuttaa ja muokata opiskelusuunnitelmaasi tarpeen mukaan Opiskelusuunnitelman laadinassa sinun tulee ottaa huomioon myös ylioppilastutkintosuunnitelmasi. Lähes kaikissa oppiaineissa voit laatia itsellesi aikataulun, jossa saat opiskeltua kaikki oppiaineen opinnot toisen opiskeluvuoden kevääseen, kolmannen opiskeluvuoden syksyyn tai kolmannen opiskeluvuoden kevääseen mennessä. Suunnittele opiskelusuunnitelmasi niin, että saat suoritettua kirjoitettavan oppiaineen kaikki opinnot ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Oppiaineen pakolliset opinnot täytyy olla suoritettuna, ennen kuin voit osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa loppuun kolmella perättäisellä suorituskerralla, esimerkiksi kevät 2022, syksy 2022 ja kevät 2023 Kaikki kolme suorituskertaa kannattaa hyödyntää.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion päättötodistuksen saat, kun olet opiskellut lukion koko oppimäärän. Tätä varten sinun on suoritettava § yhteensä vähintään 75 kurssia (LOPS16) / 150 op (LOPS21) § kaikki pakolliset opinnot 49 tai 51 (LOPS16) / 94 tai 102 op (LOPS2021) § vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia (LOPS16) / vähintään 20 op valtakunnallista valinnaisia opintoja (LOPS21) § yhteensä kolme kuvataiteen ja musiikin pakollista kurssia/moduulia § lukion oppimäärän opinnot tulee olla suoritettuna lokakuun loppuun mennessä, jos valmistut syksyllä § lukion oppimäärän opinnot tulee olla suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä, jos valmistut keväällä. o Jos sinulta vielä määräajan jälkeen puuttuu kurssisuorituksia tai niiden osia, et saa ylioppilastutkintotodistusta, vaikka olisit läpäissyt tutkinnon. Tutkintotodistus jää ylioppilastutkintolautakuntaan odottamaan koulun ilmoitusta lukion oppimäärän täyttymisestä.

Vanhan OPS:n mukaan opiskeleva opiskelija voi opiskella uuden OPS:n mukaisia opintoja. Opintoohjaaja ja aineenopettajat opastavat vanhan opetussuunnitelman opiskelijoita uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojen suunnittelussa, valitsemisessa ja opiskelussa.

15


OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA Ilmoittaudut opintoihisi Wilma-palvelussa osoitteessa https://ouka.inschool.fi Voit käyttää Wilmaa millä tahansa Internet-selaimella tai ladattavalla Wilma-sovelluksella. Wilma-palvelua varten sinulla on oma käyttäjätunnus ja salasana. Wilmassa näet mm. § opinnot, joille olet jo ilmoittautunut § suorittamasi opinnot ja niiden arvosanat sekä mahdolliset puuttuvat suoritukset (T). (Opinnot -> § § § §

Suoritukset: oppiaine/kurssi -> avataan + merkistä). lukujärjestyksesi ja kunkin opintojakson luokkatilan perioditodistuksesi poissaolosi viestit ja ajankohtaiset tiedotteet

Ilmoittautuessasi näet, kuinka moni on jo valinnut saman opintojakson. opintojaksoille voi ilmoittautua enintään 36 opiskelijaa. Useimmissa oppiaineissa joudutaan perumaan kurssit, joille on ilmoittautunut vähemmän kuin 10 opiskelijaa. Wilma antaa ilmoittautua kullakin koodilla vain yhdelle opintojaksolle. Jos haluat suorittaa kaksi opintojaksoa samalla koodilla, neuvottele asiasta opintojaksojen opettajien kanssa. Kunkin periodin opintojesi valintoja voit muokata periodin alkamiseen saakka. Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa voit kääntyä opintojakson opettajan, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, apulaisrehtorin tai rehtorin puoleen.

WANHOJEN PÄIVÄN TANSSIHARJOITUKSET Wanhojen päivän tanssiharjoitukset ovat kansallisen ohjelman opiskelijoille 3. periodissa (katso opintotarjotin, liikunnan kurssi 4). IB-opiskelijoiden harjoitukset sovitaan erikseen. Ilmoittaudu opintojaksolle Wilman lisäksi kaikille pakollisessa infotilaisuudessa elokuussa. Lisätietoja saat liikunnan opettajilta.

OPINTOTARJOTTIMEN LISÄMERKINNÄT §

§ §

en-merkintä: Opintojakson opetuskieli on englanti, mutta se vastaa sisällöltään pääosin normaalia kansallisen lukion opintojaksoa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti IB-ohjelmaan jatkaville, mutta sille voivat osallistua myös kansallisen ohjelman opiskelijat. as-merkintä: Opintojakso on Lyseon sivutoimipisteen August Sahlsten -lukion opintojakso, joka pidetään Tyrnävällä. osyk-merkintä: Opintojakso opetetaan Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Opintojakso on OSYK:n opintotarjottimella, jonka löydät Wilmassa oikealla olevasta palkista > opintotarjotin.

16


POISSAOLOT Lukiolain 30 §:n mukaan lukiolaisen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneille tulee siis osallistua, ellei ole sopinut opettajan kanssa kurssin alussa toisenlaisesta suoritustavasta. Oppitunneilta voit olla pois vain, jos sinulla on hyväksyttävä syy esimerkiksi lääkärissä käyminen, osallistuminen erilaisiin kilpailuihin, oppilaskunnan ja lukiolaisten kokouksiin, sairastumiset tai elämän yllättävät kriisitilanteet. Sen sijaan esimerkiksi autokoulu, kampaamossa käyminen tai kevätkenkien ostaminen ei ole hyväksyttävä syy olla pois oppitunneilta. Pyydä lupa poissaoloon etukäteen. Yli viiden päivän poissaoloon anotaan lupaa rehtorilta, sitä lyhyempiin poissaoloihin luvan voi myöntää ryhmänohjaaja. Opettajat merkitsevät kaikki poissaolot Wilmaan. Selvitä ennakoimattomat poissaolot jälkikäteen. Sinun tulee tarvittaessa myös todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että poissaololle on ollut hyväksyttävä syy. Alle 18vuotiaan huoltajat voivat Wilma-tunnuksillaan tarkistaa ja selvittää lapsensa poissaolot. Selvityksen voi myös esittää kirjallisena kunkin kurssin opettajalle tai omalle ryhmänohjaajalle. Jos olet täyttänyt 18 vuotta, voit antaa huoltajillesi luvan käyttää Wilma-tunnuksiaan, jolloin he voivat tarkistaa ja selvittää poissaolojasi koko lukion ajan. Vaihtoehtoisesti poissaolot selvitetään itse opettajille tai ryhmänohjaajalle. Arviointiviikon poissaoloihin suhtaudutaan erityisen tiukasti. Kokeesta poissaolon syy on ilmoitettava opettajalle koepäivänä Wilma-viestillä, sähköpostilla tai tekstiviestillä ja poissaoloselvitys on annettava viikon kuluessa kokeesta. Voit osallistua uusintakokeeseen vain, jos poissaolo on selvitetty ja syy on pätevä. Jos opettaja katsoo, että opiskelija ei ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut opintojaksoon sisältyviä tietoja ja taitoja, hän voi todeta opintojakson keskeytetyksi, mikä näkyy todistuksessa K-merkintänä. Tällainen opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen. Jos olet ollut pois hyväksyttävästä syystä, opettaja voi harkintansa mukaan antaa sinulle korvaavia tehtäviä. Poissaolotilanteissa opiskelijan velvollisuus on § pyytää lupa poissaoloon etukäteen § ilmoittaa opettajalle, jos aikoo keskeyttää kurssin § periodin alussa poistaa Wilmasta sellaiset ilmoittautumiset, joihin ei aio osallistua § selvittää ja todistaa poissaolot § huolehtia, että opiskelee poissaolotuntien asiat § toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja korvaamisessa.

17


VILPPI JA PLAGIOINTI KOKEISSA JA OPISKELUTEHTÄVISSÄ Oulun Lyseon eettiset periaatteet edellyttävät rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Epärehellisyyttä eli vilppiä on esimerkiksi lunttaaminen kokeissa ja plagioiminen eli tekstien kopioiminen vaikkapa verkosta omaan työhön ilman lähteen mainitsemista. Plagiointia on myös se, kun kopioidaan lauseen osia useista eri lähteistä ja yhdistetään ne kokonaisuudeksi eikä lähdettä mainita. Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat -

vilpillisin keinoin tehdyn työn hylkääminen

-

rehtorin puhuttelu ja yhteydenotto huoltajiin (alle 18-vuotiaan osalta).

Törkeään vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa voidaan lukiolain 41 §:n mukaan rangaista antamalla kirjallinen varoitus tai erottamalla opiskelija määräajaksi koulusta. Kaikkein suurimman vahingon vilppiin syyllistynyt tekee itselleen, vaikka ei jäisikään kiinni.

18


5. OPISKELIJAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI  ARVIOINNIN TAVOITTEET Tietojen ja taitojen arvioinnin täytyy olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa.  Arvioinnin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita myönteisellä tavalla omien tavoitteitteiden asettamiseen ja opiskelutapojen kehittämiseen. Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimisen tuen tarpeet huomioidaan arvioinnin toteuttamistavoissa mahdollisuuksien mukaan siten kuin ne on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

KURSSISUORITUKSEN ARVIOINTI Opettaja keskustelee opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson alussa arvioinnin perusteista ja tavoista, joilla arviointi opintojakson aikana toteutetaan. Arvioinnin perusteet ja arviointitavat kuvataan opiskelijoille jaettavaan opintojakson työsuunnitelmaan. Opintojakson lopussa opiskelijoilla on itsearvioinnin osana mahdollisuus eritellä, miten opintojakson aikainen arviointi on tukenut ja ohjannut heidän oppimistaan ja miten he ovat mielestään saavuttaneet osaamiselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet Arvioinnissa käytettävät muodot ja lyhenteet: -

numeroarviointi asteikolla 4–10

-

sanallinen arviointi

-

S = suoritettu kurssi H = hylätty kurssi

-

K = keskeytetty kurssi T = täydennettävä

Kesken olevan opintojakson opinnot merkitään keskeneräisen oppiaineen osalta täydennettäväksi (T = täydennettävä) ja lisätietoihin kirjataan, mitä suorituksia tai näyttöjä puuttuu. Opintojakson täydentäminen tai hylätyn arvosanan korottaminen (arvosana 4 tai H = hylätty) on suoritettava viimeistään opintojakson päättymistä seuraavan periodin loppuun mennessä. Tämän jälkeen opintojakso katsotaan keskeytetyksi (K = keskeytetty) ja suoritetaan joko osallistumalla uudestaan opetukseen tai sopimalla vaihtoehtoinen suoritustapa huomioiden opiskelijan aiemmin osoittama osaaminen.  Oulun Lyseon lukion valinnaiset opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).

19


OPPIAINEEN KOKO OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärä muodostuu suorittamistasi pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Oppiaineen koko oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten kurssien / opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Hylättyjä arvosanoja eli arvosanaa 4 saa olla enintään seuraavasti: LOPS16

LOPS21 hylättyjä opintoja enintään

0

pakollisia ja valinnaisia opintoja 2–5 op

0 op

3–5 kurssia

1

6–11 op

2 op

6–8 kurssia

2

12–17

4 op

9 kurssia tai enemmän

3

18 op tai enemmän

6 op

kursseja

hylättyjä enintään

1–2 kurssia

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus erillisessä kuulustelussa (tentti) arvosanan korottamiseen. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan.

PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET LOPS16: Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opintoohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän näissä oppiaineissa: -

liikunta

-

oppiaineet, joissa suorittamasi oppimäärä käsittää vain yhden kurssin valinnaiset vieraat kielet, jos olet suorittanut niissä vain kaksi kurssia

LOPS21: Opiskelija saa arvosanan opintojaksoihin sisältyvistä opinnoista. Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

ITSENÄISESTI SUORITETTAVAT OPINNOT Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa voidaan määritellä, mitkä opinnot edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi tai joita ei voida itsenäisesti suorittaa. Opiskelija ja opettaja sopivat itsenäisesti suoritettavan opintojakson työtavoista ja arviointitavoista, joilla opintojakson sisällöt ja tavoitteet saavutetaan. Itsenäisesti opiskellun opintojakson opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana.

20


MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN Päättötodistukseen kirjataan vain yksi matematiikan päättöarvosana. Suoritettujen matematiikan kurssien lukumäärä merkitään siis vain joko pitkän tai lyhyen matematiikan oppimäärän kohdalle, vaikka olisitkin suorittanut kursseja molemmista oppimääristä. Jos vaihdat pitkästä matematiikasta lyhyeen, suorittamasi pitkän matematiikan kurssit joko poistetaan kokonaan rekisteristä tai siirretään lyhyeen matematiikkaan seuraavien periaatteiden mukaisesti. LOPS16: pitkä matematiikka MAY1 MAA02 MAA03 MAA04

lyhyt matematiikka MAY1 MAB02 MAB03 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi)

MAA05

Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi)

MAA10 MAA06 MAA08 MAA07, MAA09, MAA11-MAAx

MAB05 MAB07 MAB04 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos arvosana on S tai parempi kuin 4)

Kurssit MAA4, MAA5, MAA7, MAA9 ja MAA11 – MAAx siirretään siis lyhyen matematiikan soveltaviksi koulukohtaisiksi kursseiksi, jos olet suorittanut ne hyväksytysti. Jos kursseista on hylätty arvosana (4), kurssi poistetaan rekisteristä ja kokonaiskurssimääräsi pienenee vastaavasti. LOPS21: pitkän oppimäärän moduuli MAA02 MAA03 MAA06 MAA08 MAA09

lyhyen oppimäärän moduuli MAB02 MAB03 MAB08 MAB05 MAB07

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai matemaattisia opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän moduuleja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset moduulit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän muiksi valinnaisiksi tai matemaattisiksi opinnoiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

21


6. LUKUVUODEN 2021–2022 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT Oulun Lyseon lukio TYÖPÄIVÄT 2021–2022 vko SL ma veso 32 09.08. 33 16.08. 1 34 23.08. 1 35 30.08. 1 36 06.09. 1 37 13.09. 1 38 20.09. 1 39 27.09. PV 40 04.10. 2 41 11.10. 2 42 18.10. 2 43 25.10. 44 01.11. 2 45 08.11. 2 46 15.11. 2 47 22.11. PV 48 29.11. PV 49 06.12. IP 50 13.12. 3 51 20.12. 3 52 27.12. 1 28.12.

ti

ke

to

pe

veso/opk

A

1

1

1

1

1

1

1

veso

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

opk

1

1

1

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

opk

2

2

S Y Y S L O M A 2

U/KK

2

2

2

AR

2

2

2

opk

2

PV

PV

PV

PV

PV

PV

3

3

3

3

3

3

3

3

opk

3

3

3

P J OULULOM A

SL yht.

A n P PV 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso

la 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 4 5 3 -

Syyslukukausi 11.8.–22.12.2021 Kevätlukukausi 7.1.–4.6.2022

ti

ke

90 työpäivää 98 työpäivää

Lomat ja vapaapäivät Syysloma 25.10.–30.10.2021 (vko 43) Itsenäisyyspäivä (IP) 6.12.2021 Joululoma 23.12.2021–9.1.2022 Talviloma 7.3.–13.3.2022 (viikko 10) Pääsiäinen (PP) 15.–18.4.2022 Helatorstai (HT) 26.5.2022

22

la

5

5

5

5

PV

PV

HT

PV

PV

PV

opk

P

3

3

3

3

3

3

opk

3

PV

PV

PV

PV

PV

PV

4

PE

VA

4

4

4

4

4

opk

4

4

4

U

4

4

3

T A L V I L O M A 4

opk

4

4

4

4

4

4

4

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

5

5

5

PP

5

opk/veso

5

5

5

AR

5

5

5

U

5

5

5

5

5

5

PV

KL yht.

työpäivää työpäivää työpäivää työpäivää työpäivää

pe

U/KK

= ylioppilaskoepäivä PE = penkkarit VA = vanhojen tanssit AR = aineryhmäiltapäivä

38 37 37 38 38

to

-

3

90

= lukukauden aloituspäivä = työpäivä (periodin numero) = lukukauden päättäjäispäivä = lomapäivä = päättöviikko 11.8.–3.10.2021 4.10.–30.11.2021 1.12.2021–8.2.2022 9.2.–10.4.2022 11.4.–4.6.2022

vko KL ma 1 03.01. 2 10.01. A 3 17.01. 3 4 24.01. 3 5 31.01. PV 6 07.02. PV 7 14.02. 4 8 21.02. 4 9 28.02. 4 10 07.03. 11 14.03. 4 12 21.03. 4 13 28.03. 4 14 04.04. PV 15 11.04. 5 16 18.04. PP 17 25.04. 5 18 02.05. 5 19 09.05. 5 20 16.05. 5 21 23.05. PV 22 30.05. PV

0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 6 98


Muita tapahtumia Ma 23.8.2021 Lyseon kansallisen ohjelman 1. vsk:n ensimmäinen vanhempainilta klo 18.00 Ke 3.11.2021 Abipäivät Oulun yliopistolla To 18.11.2021 Lyseon kansallisen ohjelman opiskelijoiden vanhempainilta klo 18.00 Ryhmänohjaustuokiot Ke 11.8.2021 klo 9.30 1. vuosikurssi ja 2.–4. vuosikurssi klo 10.30 Ke 25.8.2021 1. vuosikurssi ryhmäytymispäivä ja klo 12.35–13.00 2.-4. vuosikurssi Ke 20.10.2021 klo 12.35–13.35 Ke 15.12.2021 klo 12.35–13.35 Ke 23.2.2022 klo 12.35–13.35 Ke 20.4.2022 klo 12.35–13.35 Ke 4.5.2022 klo 12.35–13.35 Hyvinvointipysäkit Kansallinen ohjelma To 9.9.2021 klo 11.00–12.35 To 19.10.2021 klo 11.00–12.35 To 9.12.2021 klo 11.00–12.35 To 17.2.2022 klo 11.00–12.35 Opettajainkokoukset ja -koulutukset Ma 9.8.2021 klo 9.00 opettajien suunnittelupäivä Raksilan lukiorakennuksessa (veso) Ti 9.8.2021 klo 9.00 opettajien suunnittelupäivä Raksilan lukiorakennuksessa (veso) Ke 25.8.2021 klo 12.30–18.30 opettajien vesokoulutus Ke 15.9.2021 klo 14.30 opettajainkokous (kansallinen) Ke 20.10.2021 klo 14.30 opettajainkokous (päätöskokous) Ke 10.11.2021 lukioiden opettajien aineryhmäiltapäivä (oppitunnit päättyvät 12.30) Ke 17.11.2021 klo 14.30 opettajainkokous (kansallinen) Ke 15.12.2021 klo 14.30 opettajainkokous (päätöskokous) Ke 26.1.2022 klo 14.30 opettajainkokous (kansallinen) Ke 23.2.2022 klo 14.30 opettajainkokous (päätöskokous) Ke 16.3.2022 klo 14.30 opettajainkokous (kansallinen) Ke 20.4.2022 klo 12.30 opettajainkokous (päätöskokous) Ke 20.4.2022 klo 14.30–18.30 opettajien vesokoulutus Ke 27.4.2022 lukioiden opettajien aineryhmäiltapäivä (oppitunnit päättyvät 12.30) Pe 3.6.2022 klo 9.00 opettajainkokous (päätöskokous)

23


7. O P E T T A J A T Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduouka.fi AALTO, Mika

FM

rehtori

044 703 9451

MAA

PIRILÄ, Päivi

FT

apulaisrehtori, kemia, matematiikka

044 703 9462

PPR

ALAHUHTA, Kirsi

FT

fysiikka, matematiikka

KAL

ALEXAKI, Maria

KM

espanja

MFA

ANTTILA-MUILU, Sirpa

FM

maantiede, biologia

SAM

BERG, Mirjami

TM

psykologia, uskonto

GRANATH, Johanna

KM

opinto-ohjaus

HARJUNPÄÄ, Niina

FL

historia, yhteiskuntaoppi, eLukio-koordinaattori

HELISTÉN-MIKKOLA, Soile

LitM, TtM

liikunta, terveystieto

HIETAMÄKI, Salla

FM

matematiikka, kemia

HÄLINEN, Mervi

FM

venäjä

040 755 1797

MEH

JOHNSON, Maury

BA

History, English

040 512 1839

MJO

JOKELAINEN, Seija

FM

biologia, maantiede

JOUPPILA, Sari

FM

ruotsi

JUNNILAINEN, Tiina

FL

äidinkieli ja kirjallisuus

041 504 3871

TJU

JUNTUNEN, Katariina

FL

äidinkieli ja kirjallisuus

040 708 6864

MKJ

JUUTINEN, Marita

FL

äidinkieli ja kirjallisuus, CAS

044 703 9464

MJU

JYLHÄ, Eva-Jo

FT

English

040 738 5956

EJY

JÄRVILUOMA, Pekka

TL, PsM

psykologia

PJÄ

KAUPPI, Anne-Maj

FM

ruotsi

AKA

KELDER, Kanni

FM

englanti

KESKI-FILPPULA, Jukka

FM, KM

elämänkatsomustieto

KIILI, Hanna

FT

matematiikka, fysiikka

KIISKILÄ, Virpi

FM

matematiikka, fysiikka

050 381 1073

VKI

KINNUNEN, Harri

FM

kemia, matematiikka

050 356 0526

HKI

KORPELA, Tuukka

FM

matematiikka, fysiikka

KORPI, Satu

KM

musiikki

KORTELAINEN, Tuomas

FT

matematiikka, fysiikka

044 376 4524

TUK

LOUKKOLA, Timo

LitM

liikunta, terveystieto

044 703 9933

TTL

MIIHKINEN, Heli-Maarit

FM

IB-koordinaattori, biologia, maantiede

044 703 9455

HMI

MORAN, Matthew

MA

English

050 919 4704

MMO

PECOVA-KESÄLÄINEN, Marija

FL

englanti

044 022 5010

MPK

PELTOKOSKI, Maria

FM

matematiikka, kemia

PESONEN, Lea

TM

uskonto, filosofia, psykologia

040 487 8538

LPE

PIIPPO, Pasi

FM

latina, ruotsi, englanti

050 573 8988

PPI

PILTO, Tiina

FM

saksa, ruotsi

040 634 1512

TPI

PÄIVINEN, Risto

TM

uskonto

RAUSTIA, Jukka

FM

opinto-ohjaus

040 621 3684

JURA

RAUTALIN, Tiina

KM

opinto-ohjaus

044 703 9454

TRA

ROBERTS, Charles

BA

Business & Management, Economics

050 340 6156

CRO

ROMSI, Anne

FM

äidinkieli ja kirjallisuus

040 576 0987

ARO

SALMELA, Nina

FM

Swedish B

0400 928 488

NSA

SCHRODERUS, Hanna

TaM

kuvataide

050 364 1576

sch

SIIKALUOMA-TERVONEN, Anne

FM

filosofia, historia, yhteiskuntaoppi

050 430 4375

SiikaAn

SIIRA, Tuula

FL

historia, yhteiskuntaoppi

050 370 4182

TSI

SOININEN, Katja

FL

matematiikka

SÄKKINEN, Mika

FM

matematiikka, fysiikka

050 300 5694

MSK

TALSTA, Ismo

FM

fysiikka, matematiikka

041 433 8542

ITA

TAPOLA, Sari

FM

äidinkieli ja kirjallisuus

040 660 9497

STA

TORPPA, Titta

KM

erityisopettaja

044 703 9675

ToT

UUSIALHO, Outi

FM

ranska

040 536 8589

OUU

VUOLTEENAHO-KAUPPINEN, Ulla

FM

englanti

041 433 8738

UVU

VÄHÄMETSÄ, Salla

FM

biologia, maantiede

MBE 044 703 9937

JGR NHA

044 703 9932

SHM SHI

SJK SJO

KKE 040 773 3790

JKF HaKii

KTT SPI

MALV

PäivRi

KSO

SVÄH

24


8. OPISKELIJOIDEN OHJAUS LYSEOLLA Opintoihin liittyvissä asioissa voit luottamuksellisesti kääntyä opettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Opinto-ohjaus sisältää ryhmänohjausta, henkilökohtaista sekä luokkamuotoista ohjausta.

RYHMÄNOHJAUS Kansallinen ohjelma: Ryhmätunnus RAJ MBE SVÄH TSI SJK KSO HAKII PJÄ PPI MALV KTT HIS TJU SAM SPI KAL

Ryhmänohjaaja Jukka Raustia Mirjami Berg Salla Vähämetsä Tuula Siira Seija Jokelainen Katja Soininen Hanna Kiili Pekka Järviluoma Pasi Piippo Maria Peltokoski Tuukka Korpela Salla Hietamäki Tiina Junnilainen Sirpa Anttila-Muilu Satu Korpi Kirsi Alahuhta

Luokka A111 C245 B239 B235 B327 B317 A103 C248 A101 A301 A313 C340 C153 C351 C251 C339

Vuosikurssi 4. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk

Ryhmänohjaaja Tiina Pilto (TPI) Lea Pesonen (LPE) Niina Harjunpää (NHA)

Luokka

Vuosikurssi 3. vsk 2. vsk 1. vsk

AS-lukio: Ryhmätunnus AS19 AS20 AS21

IB Diploma programme: Group Home group teacher VKI Virpi Kiiskilä MMO Matthew Moran MJU Marita Juutinen EJY Eva-Jo Jylhä HKI Harri Kinnunen MJO Maury Johnson

Classroom CN CM CL CK CJ CH

Ryhmänohjaustuokiot pidetään kaikille yhteisesti seuraavina ajankohtina Lyseo Päivä & kellonaika

KE 11.8. 1. vsk: klo 9.30 2.-4. vsk klo 10.30 KE 25.8. 1. vsk: klo 12.35-13.00 -> ryhmäytymispäivä 2.-4. vsk klo 12.35-13.00 25

Class IB-II IB-II IB-I IB-I pre-DP pre-DP


KE 20.10. klo 12.35–13.35 KE 15.12. klo 12.35–13.35 KE 23.2. klo 12.35–13.35 KE 20.4. klo 12.35–13.35 KE 4.6. klo 12.35–13.35 IB Diploma programme Date Wed 11 Aug 2021

Time preDP 9.00 IB1 and IB2 11.00

Wed 25 Aug

12.35-13.00 (preDP: Group spirit day) 12.35-13.00 IB1s and IB2s 11.35-12.30 11.35-12.30 11.35-12.30 11.35-12.30 11.35-12.30

Wed 8 Oct Wed 15 Dec Wed 23 Feb Wed 20 Apr

Wed 4 Jun

Tämän lisäksi ryhmänohjaaja sopii periodeittain ryhmänsä tapaamisista sekä henkilökohtaisista ohjausajoista. Ryhmän-ohjausta voidaan tarvittaessa pitää myös muina aikoina. Tällöin saat tiedon ryhmänohjauksesta Wilman kautta.

OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta kaikissa opiskeluun sekä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Lukio-opiskeluun liittyy monenlaista uutta – opinto-ohjaaja auttaa, neuvoo ja ohjaa sinua henkilökohtaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika ohjaukseen Wilmassa!

OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT: Johanna Granath puh. 044 703 9937

sähköposti: johanna.granath@eduouka.fi

Tiina Rautalin puh. 044 703 9454

sähköposti: tiina.rautalin@eduouka.fi

Jukka Raustia puh. 040 621 3684

sähköposti: jukka.raustia@eduouka.fi

Opinto-ohjaus on jaettu ohjausryhmittäin seuraavasti: 1.vuosikurssin ryhmät 2.vuosikurssin ryhmät 3.vuosikurssin ryhmät 4.vuosikurssin ryhmä

Johannan ryhmät HIS TJU SAM KTT HaKii PJÄ MBE KSO SJK

Tiinan ryhmät SPI KAL AS21 (NHA) MALV PPI AS20 (LPE) TSI SVÄH AS19 (TPI) RAJ 26

Jukan ryhmät HKI MJO MJU EJY MMO VKI


OPINTO-OHJAUKSEN KURSSIT 1. vuosikurssin opiskelijat (LOPS2021) 1.vuoden opiskelijoille on tarjolla osana Opiskeluhyvinvointi-opintojaksoa opinto-ohjauksen pakollinen moduuli OP01 - Minä opiskelijana (2 op). Moduuli opiskellaan 1. vuoden 1. ja 2.periodin aikana. Moduulin aikana opiskelijat tutustuvat lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen, ylioppilastutkintoon ja jatkoopintovaihtoehtoihin. Samalla harjaantuu lukiossa vaadittavat opiskelutaidot sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittaminen. Moduulin aikana laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ylioppilastutkintosuunnitelma ja jatko-opinto- ja urasuunnitelma, joita päivitetään lukio-opintojen edetessä. 2.-3. vuoden opiskelijat (LOPS2016) Opinto-ohjauksen toinen pakollinen kurssi Jatko-opinnot ja työelämä (OP02) hajautetaan 2. ja 3. opiskeluvuodelle. 2.vuoden opiskelijat valitsevat kurssin kurssitarjottimelta 4.periodissa (OP02.kakkoset). Kurssin loppuosa valitaan 3.vuonna kurssitarjottimelta 2. tai 3. periodiin (OP02.abit). Lisäksi opoinfoja ja koulutusesittelyitä pidetään erillisen aikataulun mukaan.

OPISKELIJATUUTORIT (ei AS) Opiskelijatuutorit auttavat omalta osaltaan lukiota aloittavia opintojen alkuun. Jokaisella uudella ryhmällä on nimetyt tuutorit, joiden puoleen voit luottamuksellisesti kääntyä. Tuutoritapaamisia 1. vuosikurssin opiskelijoille on 1. periodin aikana seuraavasti: Päivämäärä to 19.8.2021 klo: 12.35–13.05 ti 31.8.2021 klo: 12.35–13.05 pe 17.9.2021 klo: 12.35–13.05

Tila Lukujärjestyksen mukaisessa luokassa Lukujärjestyksen mukaisessa luokassa Lukujärjestyksen mukaisessa luokassa

Tuutorit ohjausryhmittäin: Ryhmä

Opiskelijatuutorit

TJU

Annamaria David, Aada Myllynen, Viljam Liedes

SPI

Enni Heikkinen, Venla Käsmä, Venla Immonen

KAL

Anna Pasma, Linda Lappi, Lara Anttila

SAM

Mona Lehtopuu, Milla Savola, Emma Sainio, Ella Huuki

HIS

Emmi Mäkimattila, Luna Ojanperä, Suvi Pellikka

MJO

Madeleine Tucker, Atte Kolu, Wu Ke, Atte Pirttiaho, Emilia Jounila

HKI

Michael Bärs, Vlada Gorokhova, Oona Isoahde, Karri Kylmänen, Helmi Turtia

AS21

Edla, Silja, Krista

27


9. OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto on hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Opiskelijan on tärkeä saada kokea lukio turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, mutta myös yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Henkilökunnan on ohjattava opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa (ts. monialainen asiantuntijaryhmä). Yksilökohtainen opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan ja tarpeen niin edellyttäessä hänen huoltajansa suostumukseen. Monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnasta laaditaan opiskeluhuoltokertomus Wilmaan.

OPISKELUHUOLTORYHMÄ Lyseon opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, lukiokuraattori, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, seurakunnan nuorisotyöntekijä sekä opettaja- ja opiskelijajäsenet. Tarvittaessa ryhmässä voi olla mukana myös esim. ryhmänohjaajia, aineenopettajia, seurakunnan nuorisotyöntekijä. Lyseon lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Opiskeluhuoltoryhmä on monialainen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata koulun opi-keluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on vastata yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena on tukea myös opettajien työtä omalla asiantuntemuksellaan. Koulun kriisitoimintavastuu ja sen kehittäminen on osa opiskeluhuol-toryhmän toimintaa.

28


OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHOITO Terveydenhoitaja Leena Ihme puh. 044 703 4728, sähköposti: leena.ihme@ouka.fi Vastaanotto: Lyseolla torstaisin klo 12–13, muina aikoina Leinonpuiston koulun tiloissa (Kasarmintie 4, 1.krs.) - Leenan tavoitat puhelimitse sekä Wilman ja sähköpostin kautta ma–pe. Varaa aika vastaanotolle. - Normaalit terveydenhoitajan palvelut. -

Kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille terveystarkastukset. Kaikille 2. vuosikurssin tytöille lääkärintarkastus. 2.vuosikurssin poikien lääkärintarkastus tehdään kutsunta-terveystarkastuksen yhteydessä.

-

Terveydenhoitajan kautta voi hakeutua myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO -

Hakeudu asuinpaikkaasi lähinnä olevaan hammashoitolaan. Varaa aika numerosta 08 5584 6430.

-

Alle 18-vuotiaille tarkastus ja hoito ovat maksuttomia. Muut maksavat terveyskeskustaksan mukaisen hoitomaksun.

-

Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu.

LUKIOPSYKOLOGI JA -KURAATTORI Lukiopsykologi Hanna-Liisa Kärsämä puh. 040 632 5670 - Hanna-Liisan tavoitat parhaiten puhelinajoilla ma klo 12.00–13.00 ja ke klo 12.00–13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan tai voit lähettää myös tekstiviestin. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, numerosi ja lukiosi. -

Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.

Lukiokuraattori Emilia Kumpusalo puh. 040 632 6612 - Lukiokuraattorin tavoittaa parhaiten jättämällä yhteydenottopyynnön vastaajaan. Voit myös laittaa tekstiviestin tai ottaa yhteyttä Wilman kautta. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, puhelinnumerosi ja lukiosi. -

Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi voit saada ohjausta taloudellisissa asioissa.

29


LUKION ERITYISOPETTAJA Erityisopettaja Titta Torppa puh. 044 7039675, sähköposti: titta.torppa@ouka.fi - Tittaan voit olla yhteydessä, kun tarvitset tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Pedagogisen tuen tarpeesta voit keskustella myös aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa. -

Erityisopettaja tukee ja ohjaa sinua esimerkiksi sopivien opiskelutapojen ja oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa sekä auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa.

-

Erityisopettajan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi o lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitus 1. vuosikurssin opiskelijoille o tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa o lausunnon laatiminen luku- ja kirjoitusvaikeudesta, joka voidaan ottaa huomioon oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilaskokeessa.

SEURAKUNNAN NUORISOTYöNTEKIJÄ Seurakunnan nuorisotyöntekijä: Mono Kuoppala puh. 040 574 7124, sähköposti: mono.kuoppala@evl.fi - Seurakunnan nuorisotyöntekijä on tavattavissa Lyseon lukiolla ja IB:llä mm. hyvinvointipysäkeillä. -

Seurakunnan nuorisotyöntekijä on käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten erilaisissa opiskeluusi ja elämääsi liittyvissä tilanteissa. Keskusteluja on mahdollista sopia henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Keskusteluajat voi sopia puhelimen tai sähköpostin kautta.

30


10. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinnon rakenne -

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä (keväällä 2022 aloittavilla viisi) pakollista koetta sekä valitsemasi määrä ylimääräisiä kokeita.

-

Ylioppilaskokeet ovat kaikki digitaalisia

-

Pakollisia kokeita ovat äidinkieli sekä kolme (keväällä 2022 aloittavilla neljä) koetta ryhmästä toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine, joista vähintään yksi on suoritettava vaativammalla tasolla esimerkiksi pitkä kieli tai pitkä matematiikka.

Tutkinnon suorittaminen -

Tutkintokokeet järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Voit käyttää tutkinnon suorittamiseen enintään kolme peräkkäistä suorituskertaa.

-

Syksystä 2019 alkaen voi hyväksytyn suorituksen uusia monta kertaa

- Kokelaille, jotka aloittavat yo-tutkinnon suorittamisen keväällä 2022, löytyy lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus Osallistumisoikeus Voit osallistua ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen vain, jos -

olet suorittanut oppiaineen kaikki pakolliset kurssit

-

olet suorittanut kaksi kurssia aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja.

Jos pakollisia kursseja puuttuu vielä ennen ylioppilastutkinnon kirjallisten kokeiden alkua, lähettää koulu tutkintolautakunnalle ilmoituksen, ettei opiskelijalla ole osallistumisoikeutta oppiaineen kokeeseen, vaikka hän on siihen ilmoittautunut. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan kokeisiin osallistumiseen sellaiselle kokelaalle, jolla tämä ehto ei täyty.

Tutkintomaksut Kokeisiin ilmoittautuneelta peritään kultakin tutkintokerralta perusmaksu 14 € ja kultakin kokeelta 28 €. Ylioppilastodistusta ei anneta, ellei maksuja ole suoritettu. Jälkeenpäin pyydetystä tarkistusarvostelusta peritään 50 €. Tämä maksu palautetaan, jos tarkistusarvostelu johtaa arvosanan parantumiseen.

Ilmoittautuminen lukuvuonna 2021–2022: -

kevään 2022 ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautuminen päättyy 23.11.2021. syksyn 2022 ylioppilastutkinnon kokeisiin päättyy 5.6.2022.

Ilmoittautuminen on sitova, joten suorituskerta katsotaan käytetyksi ja maksut peritään, vaikka et osallistuisikaan kokeeseen. Voit anoa tutkintolautakunnalta ilmoittautumisesi mitätöintiä, jos sinulla on siihen erityisen painava syy. Lisätietoja on ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi ja Lyseon sivuilla: Opiskelijoille -> Ylioppilastutkinto. 31


KANSALLISEN YLIOPPILASTUTKINNON KOEAIKATAULUT 2021–2022 Syksy 2021 ma 13.9. ke 15.9. pe 17.9. ma 20.9. ti 21.9. to 23.9. pe 24.9. ma 27.9. ke 29.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Kevät 2022 ti 15.3. to 17.3. pe 18.3. ma 21.3. ke 23.3. pe 25.3. ma 28.3. ke 30.3. pe 1.4.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto) toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia) saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

32


11. KERHOT

MATIKKANEUVOLA Matikkaneuvolassa saat apua matemaattisten aineiden kotitehtäviin ja matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen. Ohjaajina toimivat opinnoissa pidemmällä olevat opiskelijat. Toimimalla riittävän monta kertaa ohjaajana opiskelija saa kurssisuorituksen. Matikkaneuvolan kokoontumisajoista ja -paikasta tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden alussa.

MAFYKE-PASSI Keräämällä MaFyKe-passiin 10 merkintää saat arvosanaa korottavia pisteitä haluamasi matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) kurssin loppukokeeseen. Pisteitä saa osallistumisesta matemaattisten aineiden opiskelua hyödyttäviin tapahtumiin, kuten esimerkiksi kilpailuihin, matikkaneuvolaan, kesäkursseille, luennoille. Kysy tarkempia tietoja matemaattisten aineiden opettajilta.

33


12. OPINNOT MUISSA OPPILAITOKSISSA AUGUST SAHLSTEN -LUKIO Syksyllä 2018 Tyrnävällä aloitti ensimmäisen lukuvuotensa August Sahlsten -lukio, joka on saanut nimensä tyrnäväläisen juustomestarin mukaan. Monimuoto-opetusta antava lukio kuuluu Oulun Lyseon lukion alaisuuteen ja kampus sijaitsee osoitteessa Meijeritie 4. Tavallisten lukio-opintojen lisäksi AS-lukiossa opiskellaan biotaloutta ja Business & Management -opintoja. Lisätietoja koulun etusivulta ja apulaisrehtori Päivi Pirilältä (paivi.pirila@ouka.fi).

AIKUISLUKIO JA eLUKIO Voit tehdä opintoja myös Oulun Aikuislukiossa ja eLukiossa lähiopetuksessa tai/ja etäopintoina. Aikuislukion ja eLukion opintotarjottimet näet Wilmassa. Voit opiskella muun muassa sellaisia kieliä tai yo-tutkintoon valmentavia opintoja, joita Lyseolla ei ole mahdollista opiskella. Lisätietoja Aikuislukion ja eLukion opinnoista on osoitteessa Oulun Aikuislukio ja www.elukio.fi. Aikuislukion ja eLukion opinnoissa sinua opastavat opinto-ohjaajasi ja eLukiokoordinaattori Niina Harjunpää (niina.harjunpaa@eduouka.fi).

OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Sinun on mahdollista suorittaa opintoja myös muissa Oulun kaupungin lukioissa. Nämä opinnot hyväksytään osaksi oppimäärääsi. Toisessa lukiossa suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Halutessasi voit siirtyä opiskelemaan toiseen lukioon kokonaisen periodin ajaksi. Tällöin valitset kaikki periodin aikana suoritettavat opinnot kumppanuuslukiosta. Sinun tulee sopia järjestelyistä etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelupaikan vaihtaminen pidemmäksi kuin yhden periodin ajaksi edellyttää lupaa sekä kotilukion että kumppanuuslukion rehtorilta. Lukio-opintoihisi voi sisältyä enimmillään kolme kumppanuuslukioissa suoritettua vaihtoperiodia. Kumppanuuslukioiden opinnoille ilmoittaudut Wilmassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kolme työpäivää ennen periodin alkua. Tämän jälkeen voit päästä mukaan vain moduulin opettajan luvalla. Voit osallistua kumppanuuslukion opintoihin vain siinä tapauksessa, että sillä on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla opintoihin ilmoittautumisessa.

KORKEAKOULUOPINTOIHIN KURKISTAMINEN LUKIO-OPINTOJEN AIKANA Oulun Lyseon lukion opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää vapaasti valittaviin lukio-opintoihinsa korkeakouluopintoja (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Korkeakouluopintoihin tutustuminen jo lukioaikana auttaa jatko-opintojen suunnittelussa ja niihin hakeutumisessa. Kaikille avoimia korkeakouluopintoja tarjoavat avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut. Osa niistä järjestää erityisesti lukiolaisille suunnattuja opintoja. Lukiolainen voi valita opintoja sekä avoimesta tarjonnasta että lukiolaisille suunnatusta tarjonnasta. Monet opinnoista suoritetaan verkossa, joten myös muiden kuin oululaisten korkeakoulujen tarjontaan osallistuminen on mahdollista.

34


13. OPINTOSOSIAALISET EDUT

OPINTOTUKI LUKIOLAISELLE •

Sinulla on oikeus maksuttomaan lukiokoulutukseen, jos olet päättänyt peruskoulusi 2021 ja olet syntynyt 2004 tai sen jälkeen (oppivelvollisuus).

Voit saada opintotukea kolmannen opintovuotesi loppuun. Jos opintosi jatkuvat sen jälkeen, sinun täytyy hakea lisäajalle tukea erikseen.

Opintorahaa voit hakea kun olet täyttänyt 17 vuotta. Jos et kuulu maksuttoman koulutuksen piiriin, sinulla on mahdollista hakea opintorahan oppimateriaalilisää (myös alle 17 v).

Lukion opiskelijana voit saada myös asumistukea.

KOULUMATKATUKI Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan. Koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi. Opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita voit tiedustella koulusihteeriltä. Tietoja saat Kelan paikallistoimistoista (Oulussa Sepänkatu 18, 90100 Oulu) sekä Kelan asiakaspalvelu: 020 692 209 ja https://www.kela.fi/opiskelijat.

35


14. INTERNATIONAL BACCALAUREATE SECTION This study guide is mostly in Finnish and includes information for national programme and pre-DP students. Separate IB study guide including all necessary information concerning the IB Diploma programme and Kasarmintie campus is available in English for IB Students online. Pre-DP students should be familiar with both this study guide and the IB study guide.

Instructions for pre-DP students: Academic year 2021–2022 The preparatory year (pre-DP year) provides necessary preparation for successful IB Diploma studies. Please do not hesitate to consult the study counsellor, the IB coordinator or the teachers in any questions you might have. All pre-DP courses are taught at Kasarmintie campus. Students are encouraged to do Sports, Arts and Music courses at Lyseo main campus in Raksila. The following courses are compulsory for all pre-DP students. Any exceptions to these requirements must be agreed with the IB Diploma coordinator or study counsellor.

Subject Orientation to IB Finnish, mother tongue

Courses OR01 ÄI01, ÄI02, ÄI03, ÄI04

or Finnish as a second language English Swedish (for those who have studied Swedish before)

S2 Courses ENA01en, ENA02en, ENA03, ENA04, ENA05 RUB11

Optional

RUB12, RUB13

Mathematics (short > for those aiming to IB Mathematics Applications and interpretation SL)

MAY01 MAA02/MAB02, MAA03/MAB03, MAB05

(long > for those aiming to IB Mathematics Applications and interpretation HL, Mathematics Analysis and approaches HL/SL)

MAA02, MAA03, MAA06, MAA08

Civics

YH01en

Philosophy Psychology History Biology Physics Chemistry Film

FI01, FI02 PS01en, PS03en HI01en BI01, BI02 FY01, FY02, FY09 KE01, KE02, KE03 ÄI14 Film

36


PRE-DP course outline 2021–2022 Period 1

1

HKI

ÄI14 Film (1cc)

ÄI14 Film (1cc)

2

KE011cc)

KE01(1cc)

3

RUB01 (1cc)

RUB01 (1cc)

4

ENA01 (1cc)

ENA01 (1cc)

5

PS01 (2cc)

PS01 (2cc)

6

MAY01 (2cc)

MAY01 (2cc)

7

ÄI01 (2cc)

ÄI01 (2cc)

8

OR01 Orientation (1cc)

OR01 Orientation (1cc)

MJO

HKI

1

MAA02 (1cc)

MAA02 (1cc)

2

ÄI2 & ÄI3 (2cc)

ÄI2 & ÄI3 (2cc)

Period 2

MJO

3

3

S2 (1cc)

Alternatives

S2 (2cc) RUB12 (2cc)

4

RUB12 (1cc)

5

FI1 (2cc)

MAA02 (2cc)

6

MAA02 (2cc)

FI1 (2cc)

7

BI13 (2cc)

ENA03(2cc)

8

FY01 (1cc) / KE02 (1cc)

FY01 (1cc) / KE02 (1cc)

MJO

HKI

Period

Alternatives

Alternatives

1 2 3 4

HI01 (2cc)

5

PS03 (2cc)

MAA03 (2cc)

6

ENA03 (2cc)

BI13(2cc)

7

KE02 (1cc)

KE02 (1cc)

8

ENA04 (1cc)

ENA03 (1cc)

MJO

HKI

ÄI04 (2cc)

ÄI04 (2cc)

Period 4

HI01 (2cc)

1 2 3 4

YH01 (2cc)

S2 (2cc) RUB03 (2cc)

YH01 (2cc)

5

FI02 (2cc)

6

MAA06 (2cc)

Extra math (1cc) FI02 (2cc)

7

FY02 (1cc)

8

ENA04 (1cc)

ENA04 (1cc)

MJO

HKI

Period 5

Alternatives

FY02 (1cc)

1

KE03 (2cc)

FY09 (2cc)

2

FY09 (2cc)

KE03 (2cc)

Alternatives

3 4

BI02 (2cc)

5 6

MAA08 (2cc)

7

BI02 (2cc)

8

ENA05 (2cc)

MAB05 (2cc) ENA05 (2cc)

37


Requirements for promotion of pre-DP students to the IB Diploma programme 1. The student has completed acceptably (grade 5 or better) all compulsory pre-DP courses. 2. The student has achieved at least the mean grade 7.50 for compulsory pre-DP courses. 3. If the mean grade is under 7.50 it is possible for student to get a conditional promotion to IB Diploma programme. Conditions may involve extra coursework or exam. 4. The student does not have unexplained absences. 5. If the student has so many failed or incomplete courses or absences or the mean grade is significantly under 7.50 it is possible that student will not be promoted to IB Diploma programme. In this case the student may retake the PreDP year or student will be guided to another secondary education programme. At the end of the school year the coordinator and teachers will decide whether a student not fulfilling the requirements gains access to the IB programme. In these cases the student may be required to do extra work and / or retake exams during the summer break.

THE IB DIPLOMA PROGRAMME The IB Diploma Programme is a two-year study programme which consists of six groups of subjects offered at two levels, Higher and Standard. The amount of teaching is 9 course units in HL subjects and 5,5 course units in SL subjects. The subjects offered in Oulun Lyseon lukio: Group 1. Group 2.

Language A literature: Finnish HL/SL, Language A language and literature: English HL/SL, Language A self taught mother tongue SL Language B: English HL/SL Language B: Swedish SL Language ab initio: French SL

Group 3. Group 4. Group 5.

Individuals and Societies: History HL/SL, Economics HL/SL, Psychology HL/SL Experimental Sciences: Biology HL/SL, Chemistry HL/SL, Physics HL/SL Mathematics: Mathematics Applications and interpretation HL/SL, Mathematics Analysis and approaches HL/SL

Group 6. The Arts: Film SL

38


GUIDELINES FOR IB SUBJECT SELECTIONS: •

IB subjects will be made available for selection in Wilma in November. Regular diploma includes three higher level and three standard level subjects (or four higher level subjects and two standard level subjects).

Students must choose at least one subject from groups 1,3,4 and 5. A compulsory second language can be chosen either from group 1 or group 2.

The sixth subject is chosen from groups 1-6.

• o o o

Following subject combinations are not possible due to being taught on a same code: Psychology Biology and Economics French ab initio, Swedish B and History

Students should consider carefully which languages and in which level they choose. Language teachers and study counsellor offer guidance in this matter. Self-taught courses in language require high motivation and rigour from the student. Therefore students choosing a self-taugh language are required to sign a document stating student’s responsibilities.

Students who have studied short mathematics in pre-DP should choose IB Mathematics Applications and interpretation SL. IB Mathematics Analysis and approaches HL/SL Mathematics Applications and interpretation HL is recommended for students whose performance in long mathematics has been excellent. Mathematics teachers and study counsellor offer guidance in this matter.

Students can apply for a permission to choose a seventh subject from the IB coordinator. Generally students whose academic performance has been excellent are granted this permission.

If the conditions of entry into an institution of higher education require a candidate to offer a choice of subjects different from that specified in the regulations for the Diploma Programme, the candidate may be allowed to make a reasonable substitution on presentation to the IB of the appropriate documentary evidence. This evidence, which may take the form of pages from a university prospectus, must be submitted in support of all requests.

A candidate will be authorized to take a non-regular diploma only if the proposed higher education course allows no other alternative. The possibility of offering a subject as an additional seventh subject (that does not contribute to the diploma) must be considered before submitting a request for a non-regular diploma and is advised up to the approval of the request. In no circumstances will a candidate be exempt from taking a studies in language and literature, and a language acquisition subject. (Note that a diploma candidate can be registered for two studies in language and literature subjects instead of a studies in language and literature, and a language acquisition subject.)

39


15. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT

OULUN LYSEO / PÄÄKOULU: postiosoite: Oulun Lyseon lukio, PL 17, 90015 Oulun kaupunki Oulun Lyseon lukio on remontin vuoksi evakossa Raksilassa käyntiosoite: Teuvo Pakkalan katu 19, 90100 Oulu rehtori Mika Aalto apulaisrehtori Päivi Pirilä koulusihteeri Tuomo Soininen koulusihteeri Saija Tuovinen opettajat opinto-ohjaaja Tiina Rautalin opinto-ohjaaja Johanna Granath IB-koordinaattori Heli-Maarit Miihkinen eLukio-koordinaattori, Niina Harjunpää virastomestari Niko Paakkari IT-tukihenkilö Petteri Saarelainen tyttöjen liikunta Soile Helistén-Mikkola poikien liikunta Timo Loukkola

+358 44 703 9451 +358 44 703 9462 +358 44 703 9452 +358 44 703 9943 +358 50 316 6646 +358 44 703 9454 +358 44 703 9937 +358 44 703 9455 +358 44 703 9461 +358 44 703 9460 +358 40 567 0896 +358 44 703 9932 +358 44 703 9933

mika.aalto@ouka.fi paivi.pirila@ouka.fi tuomo.soininen@ouka.fi saija.tuovinen@ouka.fi lyseo-lu@eduouka.fi tiina.rautalin@ouka.fi

johanna.granath@ouka.fi heli-maarit.miihkinen@ouka.fi niina.harjunpaa@eduouka.fi niko.paakkari@ouka.fi petteri.saarelainen@ouka.fi soile.helisten-mikkola@eduouka.fi timo.loukkola@eduouka.fi

OULUN LYSEON LUKIO / AUGUST SAHLSTEN –LUKIO Osoite: Meijeritie 4, 91800 Tyrnävä

apulaisrehtori Päivi Pirilä ryhmänohjaaja 3.vsk Tiina Pilto ryhmänohjaaja 2. vsk Lea Pesonen ryhmänohjaaja 1. vsk Niina Harjunpää opinto-ohjaaja Tiina Rautalin

+358 44 703 9462

+358 44 703 9454

paivi.pirila@ouka.fi tiina.pilto@eduouka.fi lea.pesonen@eduouka.fi niina.harjunpaa@eduouka.fi tiina.rautalin@ouka.fi

OULUN LYSEON LUKIO / IB DIPLOMA SCHOOL: Street address: Kasarmintie 4, 90100 Oulu IB Diploma coordinator study counsellor staff room caretaker

+358 44 703 9455 +358 40 621 3684 +358 50 316 6647 +358 44 703 0682

40

heli-maarit.miihkinen@ouka.fi jukka.raustia@eduouka.fi