__MAIN_TEXT__

Page 1

Oulun Lyseon lukio Kajaaninkatu 3 90100 OULU

Opinto-opas Study Guide 2019-2020

Amr Abass

www.lyseo.edu.ouka.fi


SISÄLLYS – CONTENTS

1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI ................................................................................................................... 4 2. TIEDOTTAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄT ..................................................................................................... 7 3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN .................................................................................................. 9 4. LUKIO-OPISKELU JA OPISKELUOHJELMAN LAATIMINEN ............................................................................... 12 5. SUOSITUSLUKUJÄRJESTYKSET ALOITTAVILLE OPISKELIJOILLE ....................................................................... 17 6. LUKUVUODEN 2019–2020 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT ........................................................................................ 19 7. OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA................................................................................................. 21 8. OPPITUNTIKAAVIO ..................................................................................................................................... 22 9. KURSSIT OPPIAINEITTAIN 2019–2020 .......................................................................................................... 23 10. OPETUSTILOJEN SIJAINTI PÄÄKOULULLA ................................................................................................... 24 11. OPETTAJAT ............................................................................................................................................... 26 12. OPISKELIJOIDEN OHJAUS LYSEOLLA ........................................................................................................... 27 13. OPISKELUHUOLTO .................................................................................................................................... 31 14. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO ......................................................................................................... 34 15. KANSALLISEN LUKIO-OHJELMAN OPISKELIJA-ARVIOINTI ............................................................................ 37 17. AUGUST SAHLSTEN -LUKIO, ELUKIO JA OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ..................... 41 18. OPINTOSOSIAALISET EDUT ........................................................................................................................ 42 19. INTERNATIONAL BACCALAUREATE SECTION .............................................................................................. 43 20. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT .................................................................................................... 47

2


Lux borealis

Hyvä lyseolainen! Tämä opas on laadittu sinulle avuksi. Tutustu siihen huolellisesti ja säilytä opas koko lukuvuoden ajan. Anna se myös huoltajillesi tutustumista varten.

Dear Lyseo student! This is your study guide. Please read it carefully and keep it with you throughout the school year. The text is mostly in Finnish. Request, if necessary, translation from your friends or teachers. Separate IB study guide is available in English for IB students.

3


1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI

Oulun Lyseon lukion toiminnassa korostetaan vapautta ja vastuuta sekä painotetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista. Opetuksessa pyritään edistämään erilaisten ihmisten ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kykyä ymmärtää toinen toisiaan. Tavoitteena on laaja-alaista sivistystä arvostava, kriittisesti ajatteleva ihminen.

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että lukion päättäessään opiskelijalla on hyvät tavat ja vuorovaikutustaidot kyky ottaa vastuu omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista edellytykset tunnistaa julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja kyky havainnoida kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia asenteelliset valmiudet elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen kansainvälistyvässä maailmassa  valmiudet toimia ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon edistämiseksi.

    

OULUN LYSEON EETTISET PERIAATTEET Oulun Lyseossa toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Kunnioitamme ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta. Kouluyhteisö  Oulun Lyseon kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki lyseolaiset. Ihmisarvon kunnioittaminen  Ihmisarvon kunnioittaminen on ystävällistä käyttäytymistä toista ihmistä kohtaan.  Arvostamme jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja tuemme myönteistä minäkäsitystä.  Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.  Ketään ei kiusata eikä syrjitä. 4


Eettinen vastuu opiskelussa ja työnteossa  Opiskelussa ja työnteossa edellytämme rehellisyyttä.  Pidämme kiinni yhteisistä sopimuksista.  Jokainen on vastuussa koulun työskentelyilmapiiristä.  Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa.  Palautetta annamme totuudenmukaisesti mutta kannustavasti.  Kaikilla on oikeus onnistua ja epäonnistua. Luonnon ja eri kulttuurien arvostus  Arvostamme oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja.  Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

OULUN LYSEON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Säännöt koskevat soveltuvin osin kaikkia kouluyhteisön jäseniä sekä koulussa vierailevia henkilöitä. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 26 §:n mukaisesti.

Yleistä 1. Noudata hyviä tapoja, siisteyttä ja järjestystä. Odota vuoroasi, siivoa jälkesi ja huolehdi tavarat paikoilleen, niin koulun tilat pysyvät viihtyisinä ja turvallisina. 2. Pidä ruokalakin siistinä. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Kun poistut ruokalasta, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat ja tarjottimet puhdistettuina oikeille paikoilleen palautusvaunuun. Nosta istuin paikoilleen. 3. Noudata erikseen sovittuja ohjeita erikoisluokissa (esimerkiksi musiikki- ja kuvataideluokassa sekä kemian laboratoriossa). 4. Kirjasto on hiljainen työskentelytila. Äänekkäät keskustelut, musiikin kuuntelu tai muu häiritsevä toiminta ei kuulu kirjastoon. 5. Koulun tiloja ja välineitä saat käyttää myös oppituntien ulkopuolella, kun toiminta liittyy opiskeluun tai koulun harrastustoimintaan. Käyttäjänä olet vastuussa tilojen ja välineiden kunnosta ja velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot. 6. Tupakkatuotteiden, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. 5


7. Säilytä kulkuvälineitä niille tarkoitetuilla paikoilla. Autojen pysäköinti piha-alueella on sallittu koulupäivän aikana vain rehtorin myöntämällä pysäköintiluvalla. Pysäköintiä koulun pihalla valvotaan.

Opiskelua koskevat säännöt 8. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua. 9. Pidä tarvittavat välineet mukana oppitunneilla. Älä käytä opiskelua häiritseviä laitteita tunnin aikana. 10. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. 11. Opinnoissa etenemisestä kertoviin tiedotteisiin ja todistuksiin pyydetään alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilta allekirjoitus tai sähköinen lukukuittaus.

6


2. TIEDOTTAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄT

TIEDOTTAMINEN LYSEOLLA Opiskelusta ja koulun tapahtumista tiedotetaan pääosin Wilmassa ja ryhmänohjaustapaamisissa. Seuraa lisäksi koulun verkkosivuja, infotauluja ja kuulutuksia. Wilmaa kannattaa lukea päivittäin. Kouluympäristön viihtyisyyden säilyttämiseksi paperi-ilmoituksia saa kiinnittää vain ilmoitustauluille, ei oviin tai seinille. Jos huomaat ilmoitustaululla vanhentuneen ilmoituksen, poistathan sen. Jos sinulla tai ryhmälläsi on tärkeää tiedotettavaa koko koululle esimerkiksi verkkosivujen tai infotaulujen välityksellä, ota yhteys rehtoriin, ylläpitoon, ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Päivittäisessä koulutyössäsi tarvitset Wilma- ja Eduouka-tunnusta. Myös Lyseo-tunnus voi olla tarpeen. Ilmoittaudut kursseille ja seuraat opintojesi etenemistä Wilmassa. Saat Wilma-tunnuksen opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Vanhemmat saavat käyttäjätunnuksen Wilmaan syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa. Sitä käytetään muun muassa viestintään, selvitettäessä poissaoloja ja seuratessa opintojen etenemistä. Huomaattehan, että lukion Wilmassa käytetään eri tunnuksia kuin peruskoulun Wilmassa. Lukion Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.ouka.fi. Jos Wilma-tunnuksen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä apulaisrehtoriin. Opiskelijoiden käytössä oleville Windows-tietokoneille kirjaudut eduouka-tunnuksella ja salasanalla. Tunnukset luodaan automaattisesti kaikille opiskelijoille ja annetaan syksyllä. Tämä tunnus on myös sähköpostiosoitteesi, joka on muotoa tunnus@eduouka.fi. Sähköpostiin kirjaudutaan osoitteessa http://outlook.com/eduouka.fi. Vaihda salasana kirjautumalla ensin koulun Windows-tietokoneelle ja painamalla sitten näppäimet Ctrl, Alt ja Delete pohjaan samanaikaisesti. Esiin tulevasta valikosta vaihdetaan salasana. Salasana on siis sama koulun koneille ja sähköpostiin. Eduouka-tunnusta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä virastomestarin tiloissa työskentelevään lyseon it-tukihenkilöön Petteri Saarelaiseen (Petteri.Saarelainen@ouka.fi). Lyseon atk-luokan sekä kellarikerroksen opiskelijakoneet ovat Linux-koneita. Niissä on käytössä vierailijatunnus, joten et tarvitse niihin omaa erillistä käyttäjätunnusta. Jos käytät vierailijatunnusta, pidä huolta yksityisyydestäsi, sillä koneen seuraava käyttäjä voi päästä lukemaan käyttämiäsi tiedostoja. Halutessasi saat oppilasylläpidolta Lyseo-tunnuksen, jolla voit kirjautua Linux-koneisiin ja käyttää muita ylläpidon tarjoamia palveluita, kuten shell-palvelinta, sekä levy- ja kotisivutilaa. Lyseo-tunnuksilla voit myös kuunnella koulun nettisivuilta vanhoja kielten yo-kuunteluita. Ylläpitoryhmään ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Erityistietoja ei tarvita: perusasiat opitaan ylläpitokurssilla, ja tehtävän myöhemmin vaatimat taidot karttuvat, kun toimii ylläpitoryhmässä. Ylläpitokurssi järjestetään 2. jakson aikana, mutta jos olet kiinnostunut tehtävästä, voit jo sitä ennen tulla atk-luokkaan juttelemaan ylläpidolle tai lähettää sähköpostia osoitteeseen sysadmin@lyseo.edu.ouka.fi. Katso lisätietoja Lyseon kotisivuilta (Opiskelijoille > ATK-järjestelmä). 7


OULUN LYSEON TIETOKONEVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1. Sitoudun käyttämään vain minulle annettua käyttäjätunnusta. Tiedostan, että minulle annettu käyttäjätunnus on vain omaa käyttöäni varten. 2. Koulun Windows-koneita ja verkkoa ylläpitää OTT eli Oulun Tietotekniikka. Atk-luokan Linux-tietokoneita ja palvelimia ylläpitää ja huoltaa ylläpitoryhmä, johon kuuluu opiskelijoita sekä henkilökunnan jäseniä. Sitoudun noudattamaan OTT:n ja ylläpitoryhmän ohjeita kaikissa tietokoneiden ja verkon käyttöön liittyvissä asioissa. 3. Säilytän työrauhan ja käyttäydyn asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Noudatan Suomen lakia ja ylläpidon ohjeita. En aiheuta haittaa järjestelmälle, verkolle tai muille käyttäjille. 4. Sitoudun järjestelmän käytön hyötypriorisointiin. Koulun tietokoneet ja verkko on ensisijaisesti tarkoitettu koulutöiden tekemiseen ja opiskelumateriaalin tutkimiseen. Kaikenlainen muu käyttö on toissijaista. Sitoudun pyydettäessä luovuttamaan toissijaisessa käytössä olevan tietokoneeni sitä koulutöihin tarvitsevalle käyttäjälle. 5. Sitoudun käyttämään käyttäjätunnustani sekä muita koulun tarjoamia palveluja ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön. 6. Olen henkilökohtaisesti vastuussa koulun tietokoneille tallentamieni tiedostojen sisällöstä ja varmistamisesta. Koulu ei vastaa teknisten häiriöiden tai asennustöiden mahdollisesta aiheuttamasta tietojen tai tiedostojen katoamisesta. 7. Sitoudun välttämään järjestelmän ja verkon tarpeetonta kuormitusta. Ylläpidolla on oikeus ehkäistä ylikuormitus esimerkiksi poistamalla käyttäjän tallentamia ylisuuria tiedostoja tai rajoittamalla muutoin käyttäjän toimintaa. 8. Ylläpidolla on oikeus rehtorin luvalla tarkastaa sellaisia käyttäjän tiedostoja, joiden voidaan perustellusta syystä epäillä olevan järjestelmälle haitallisia tai sisällöltään epäasiallisia.

Oulun Lyseon lukio pidättää oikeudet sääntöjen muuttamiseen. Samoin OTT:llä on oikeus muutoksiin oman toimivaltansa ja sopimusten puitteissa. Sääntöjen ajantasaisin versio on koulun verkkosivuilla. Tietokoneverkon käyttösääntöjen rikkominen johtaa käyttäjätunnuksen menetykseen määräajaksi tai pysyvästi sekä aiheutuneiden vahinkojen korvausvelvollisuuteen.

8


3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN

eLukio

Jokaisella Oulun päivälukion opiskelijalla on oikeus suorittaa lukiokursseja Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkossa (eLukio). Opinnot sisältävät runsaasti itsenäistä työskentelyä. Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina iltaisin. Lisätietoja luvussa 17.

Jakso

Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7 viikon pituiseen opintojaksoon. Kunkin jakson opiskeltavat kurssit valitset itse kurssitarjottimesta.

Kurssi

Kurssi on noin 38 tunnin työtä vastaava opiskelukokonaisuus, jonka opiskelet yhden jakson aikana. Kurssiin kuuluu viikoittain kolme 75 minuutin oppituntia sekä muita tehtäviä. Kurssi arvioidaan arvosanalla (4–10) tai suoritusmerkinnällä (S). Katso tarkemmin luku 15.

Kurssitarjotin

Kurssitarjotin on taulukko, josta näet oppiaineittain kunkin jakson opetettavat kurssit, opettajat ja luokkatilat. Kokonaisuudessaan tarjotin on näkyvissä Wilmassa. Kurssitarjottimen kooste on opinto-oppaan luvussa 9.

Pakollinen kurssi

Lukion oppimäärään kuuluu 47 tai 51 pakollista kurssia, jotka sinun on suoritettava, jotta saat lukion päättötodistuksen. Ennen kuin voit osallistua ylioppilaskokeeseen, sinulla on oltava suoritettuna kirjoitettavan oppiaineen pakolliset kurssit.

Syventävä kurssi

Syventävä kurssi on jatkumoa oppiaineen pakollisiin kursseihin. Syventäviä kursseja voit valita kiinnostuksesi ja suunnitelmiesi mukaan. Kannattaa valita syventäviä kursseja niistä oppiaineista, joiden ylioppilaskokeeseen aiot osallistua. Sinun on suoritettava vähintään 10 syventävää kurssia saadaksesi lukion päättötodistuksen.

Soveltava kurssi

Soveltava kurssi on valinnainen kurssi, joka voi sisältää aineksia eri oppiaineista. Se voi olla esimerkiksi koulukohtainen menetelmäkurssi tai toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi. Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

Arviointiviikko

Arviointipalaute

(ent. Kokeenpalautus)

Jakso päättyy arviointiviikkoon (jakson 7 viimeistä työpäivää), jonka aikataulu poikkeaa tavanomaisesta tuntikierrosta: työpäivä on viisi tuntia välillä klo 8.00 -15.00. Tuntikaavion koodeilla 1–7 on jokaisella oma päivänsä. Arviointiviikko alkaa 1. koodin arviointipäivällä ja etenee numerojärjestyksessä. Arviointipäivän tarkemmasta aikataulusta sovitaan opettajan kanssa. Jos tarvitset pätevästä syystä koulun kannettavan tietokoneen, voit varata sen annettujen ohjeiden mukaan. Arviointipalautepäivä on noin kaksi viikkoa arviontiviikon jälkeen. Päivä on merkitty symbolilla AP lukuvuoden työjärjestykseen. Kunkin kurssin arviointipalaute sekä mahdolliset kokeet ja muut dokumentit palautetaan samassa luokassa, jossa kurssikin pidettiin. Aikaa on käytettävissä noin 15 minuuttia. Tapahtuma alkaa koodeittain yleensä seuraavasti: 1-koodi 13.00 2-koodi 13.15 3-koodi 13.30 4-koodi 13.45

5-koodi 14.00 6-koodi 14.15 7-koodi 14.30 8-koodi 14.45

Arviointipalautteen jälkeen päivän viimeinen tunti pidetään normaalisti. Arviointipalautteen vastaanottaminen on osa kurssisuoritusta. Jos et pääse paikalle, sinun tulee noutaa dokumentit opettajalta myöhemmin tai valtuuttaa joku opiskelijatovereistasi

9


ottamaan kokeesi palautustilaisuudessa. Valtuutus voi olla esimerkiksi opettajalle näytettävä tekstiviesti.

Jaksotodistukset

Jaksotodistuksen näet Wilmasta pari päivää kokeen palautuksen jälkeen. Paperinen jaksotodistus jaetaan lukuvuoden päättöpäivänä.

Uusinta- ja

Jos saat hylätyn arvosanan tai et pysty pätevän, selvitetyn syyn takia osallistumaan kurssikokeeseen, voit tehdä kokeen uusintakuulustelupäivänä. Uusintakuulustelupäivät on merkitty symbolilla U lukuvuoden työjärjestykseen. Koeaika on yleensä kolme tuntia. Ilmoittaudu uusintakuulusteluihin Wilmassa. Ilmoittautuminen avautuu arviointipalautepäivän jälkeen ja päättyy noin viikkoa ennen uusintakuulustelupäivää.

korotuskuulustelut

Hylätyn kurssin uusintaa voit yrittää kerran. Hyväksytyn kurssin arvosanaa voit korottaa korotuskuulustelussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Se on merkitty työjärjestykseen symbolilla KK. Lukio-opintojen loppuvaiheessa on mahdollista pyytää oppiaineen päättöarvosanan korotuskuulustelua (tenttiä). Tällaisen korotuskuulustelun laajuus perustuu opinto-ohjelmaasi. Kuulusteluun voi kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Jos osoitat kuulustelussa hallitsevasi oppiaineen sisällöt päättöarvosanaasi paremmin, voidaan arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelut ovat helmi-maaliskuussa, jotta niistä on hyötyä myös kevään ylioppilastutkinnossa.

Kurssin

Jos et pysty osallistumaan opetukseen, voit opiskella kurssin myös itsenäisesti omassa lukiossasi. Itsenäisestä suorittamisesta eli tenttimisestä täytyy aina sopia opettajan kanssa jakson alussa. Itsenäiseen kurssin suorittamiseen kuuluu yleensä koe ja muita tehtäviä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Kahden kurssin

Jos sinulla on lukujärjestyksessä kaksi kurssia samalla koodilla, voit käydä oppitunneilla limittäin. Sovi asiasta ja yksityiskohdista (läsnäoloista, kurssikokeesta jne.) molempien opettajien kanssa jakson alussa.

Toisessa

Kaikissa muissa lukioissa suoritetut kurssit hyväksytään Lyseon kurssisuorituksiksi. Myös ammatilliselle vaihtojaksolle osallistuvien ammatilliset kurssit hyväksytään lukion kursseiksi muualla suoritettuihin opintoihin.

suorittaminen itsenäisesti

samanaikainen suorittaminen

oppilaitoksessa suoritettujen kurssien osaamisen tunnustaminen

Muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä, jos ne ovat lukion tavoitteiden mukaisia. Jos haluat hyväksyttää tällaisia opintoja Lyseon kurssisuorituksiksi, tee opinnoista kirjallinen selvitys. Sellaiseksi käy muun muassa oppilaitoksen antama todistus, oppimispäiväkirja tai muu lopputyö, josta näkyvät opintojen laajuus ja sisältö. Selvityksen tekemiseen voit pyytää apua opinto-ohjaajalta. Lopullisen päätöksen kurssien hyväksymisestä tekee rehtori.

Poissaolot

Opettajat seuraavat opiskelijoiden poissaoloja ja kirjaavat ne Wilmaan. Sinun tulee huolehtia poissaolojesi selvittämisestä kurssin opettajalle ja ryhmänohjaajallesi. Selvitys voi olla esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Jos poissaoloja kasaantuu, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin. Jos sinulle kertyy useita selvittämättömiä poissaoloja, opettaja voi evätä oikeutesi osallistua kurssikokeeseen.

Opiskelija-vakuutus

Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat koulussa ja koulumatkoilla sekä opetusohjelman mukaisilla matkoilla tapahtuvien tapaturmien varalta.

Kouluruokailu

Lukujärjestyksen mukaiset ruokatauot ovat klo 11.00–11.45 ja 12.30–13.15; ruoanjakelu loppuu klo 12.55. Voit käydä ruokailemassa myös ruokataukojen välillä sen mukaan, milloin sinulla on työjärjestyksessäsi vähintään 30 minuutin tauko. Ruokailu on maksuton. Ruokailtuasi siivoa jälkesi, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat palautusvaunuun. Ilmoita ruokaaineallergiasta kansliaan heti lukuvuoden alussa.

10


Päivänavaus

Yhteisiä päivänavauksia pidetään esimerkiksi tapahtumapäivinä. Uskonnollisiin päivänavauksiin voivat kaikki osallistua oman vakaumuksensa mukaisesti. Arviointiviikolla sekä kansallisen ja kansainvälisen ylioppilastutkinnon koepäivinä päivänavauksia ei pidetä.

Autojen paikoitus

Auton saa pysäköidä koulun pihalle koulupäivän aikana ainoastaan pysäköintiluvalla. Pysyvän luvan myöntää rehtori, ja se myönnetään vain painavista terveydellisistä syistä. Tilapäisen luvan voi antaa myös koulusihteeri tai vahtimestari. Pysäköinninvalvojat valvovat pihaa.

Tupakointi

Tupakkalaki ja koulun järjestyssäännöt kieltävät tupakkatuotteiden käytön koulussa ja koulualueella sekä sen välittömässä läheisyydessä, muun muassa koulurakennusta sivuavilla katuosuuksilla. Tupakkatuotteita ovat esimerkiksi savukkeet ja nuuska.

Henkilötietolaki

Opiskelijoita koskevia henkilötietoja kerätään opiskelijarekisteriin. Voit tarkastaa tiedot ja tarvittaessa korjata ne koulun kansliassa.

Kurinpito

Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen (lukiolaki 26 §) oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi.

Koulun kirjasto

Lyseon kirjasto kuuluu Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoon. Voit lainata kirjastosta kirjoja kirjastokortilla. Palauta koulukirjastosta lainaamasi kirjat aina samaan koulukirjastoon. Kirjastoa ja kirjojen lainaamista koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä kirjastoa hoitavaan opettajaan: satu.korpi@eduouka.fi. Koulukirjaston materiaali löytyy täältä: outi.finna.fi.

Opiskelijakunta

Kaikki Lyseon opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Koko opiskelijakuntaa edustaa hallitus (Oulun Lyseon lukion opiskelijakunta ry.), joka toimii opiskelijakunnan hyväksi esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvojana ja koulun yhteishengen nostattajana. Hallitus myös osallistuu koulun sisäiseen päätöksentekoon ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Hallitus valitaan äänestyksellä joka syksy järjestettävässä yleiskokouksessa. Äänestykseen voivat asettua ehdokkaaksi kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Valituksi tulleen opiskelijan hallituskausi kestää koko lukioajan.

Todistusinfo

Todistusinfoissa käsitelllään ryhmänohjaajan johdolla opiskelijoiden kurssisuorituksia, kurssikertymiä ja mahdollisia puuttuvia töitä. Todistusinfo pidetään muutaman päivän kuluttua arviointipalautteesta.

11


4. LUKIO-OPISKELU LAATIMINEN

JA

OPISKELUOHJELMAN

Lukion opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Voit käyttää lukion suorittamiseen enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä kannattaa välttää.

Kurssikertymätaulukko 3 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 3,5 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi 4 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

5-7 36-39 65-66

11-13 42-45 69-71

17-20 49-51 75-

23-26 55-57

30-33 60-63

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

5-6 29-32 54-58 75-

9-11 34-37 59-63

14-17 39-42 64-68

19-22 44-47

24-27 49-53 70-73

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

4-5 24-26 45-47 65-66

8-10 28-30 50-52 69-71

12-16 32-34 55-57 75-

16-18 36-38

20-22 40-42 61-63

Kolmen lukuvuoden opiskelusuunnitelma edellyttää kursseja suoritettavaksi vähintään seuraavasti: 1. opiskeluvuosi 30 kurssia 2. opiskeluvuosi 30 kurssia 3. opiskeluvuosi 15 kurssia

12


Lukio ja ylioppilastutkinto tulevat suoritetuksi kolmessa vuodessa, kun suoritat vähintään 6 kurssia jokaisessa jaksossa. Kolmantena opiskeluvuonna et ehdi suorittaa kuin noin 15 kurssia, koska viimeinen lukuvuosi on lyhyempi ylioppilaskirjoitusten takia. Luokattomassa lukiossa voit laatia yksilöllisen opiskeluohjelman, joka tukee sinua vahvuuksiesi löytämisessä ja kykyjesi kehittämisessä. Voit siis suorittaa lukion hitaammin tai nopeammin kuin kolmessa vuodessa, kun sovitat jokaisessa jaksossa suoritettavan kurssimäärän omaan aikatauluusi. Opiskeluohjelman suunnitteluun voit pyytää apua opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta, ryhmänohjaajalta ja rehtorilta. Opiskeluohjelmasi pohjana on kuitenkin suunnitelmasi ylioppilaskokeisiin osallistumisesta hajautetusti. Lähes kaikissa oppiaineissa voit laatia itsellesi aikataulun, jossa saat opiskeltua kaikki oppiaineen kurssit toisen opiskeluvuoden kevääseen, kolmannen opiskeluvuoden syksyyn tai kolmannen opiskeluvuoden kevääseen mennessä. Suunnittele opiskeluohjelma niin, että saat suoritettua kirjoitettavan oppiaineen kaikki kurssit ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Oppiaineen pakolliset kurssit täytyy olla suoritettuna, ennen kuin osallistut ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa loppuun kolmella perättäisellä suorituskerralla, esimerkiksi kevät 2020, syksy 2020 ja kevät 2021 Kaikki kolme suorituskertaa kannattaa hyödyntää. Lukion alkuvaiheessa on parasta keskittyä pakollisten kurssien suorittamiseen, mutta ohjelmaan on järkevää valita myös syventäviä ja soveltavia kursseja.  Valitse kurssitarjonnasta kuhunkin jaksoon opiskeluohjelmaasi sopivat kurssit.  Huomioi myös kuvataide, musiikki ja liikunta.  Ilmoittaudu kurssille Wilmassa (ks. Kursseille ilmoittautuminen).  Ryhdy jo ensimmäisen vuoden aikana suunnittelemaan, minkä aineen ylioppilaskokeisiin osallistut ja milloin. Laadi opiskeluohjelmasi siten, että saat kyseisen aineen syventävätkin kurssit suoritetuksi ennen koetta.  Varaudu kuitenkin muuttamaan suunnitelmaasi, sillä haluamasi kurssi saattaa peruuntua tai olla jo täynnä. Keskustele opinto-ohjaajan ja opettajasi kanssa eri vaihtoehdoista.  Oppimateriaaliluettelo löytyy Lyseon sivuilta (Opiskelijoille > Lista käytettävistä oppimateriaaleista)

OPISKELUTAIDOT Opiskelu kysyy ammattitaitoa eli opiskelutekniikkaa. Siihen kuuluvat ainakin seuraavat seikat:  työrauhan ja viihtyisän työympäristön arvostaminen  määrätietoisuus, omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus  älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Kurssit ovat tiiviitä, joten opetuksessa ja opiskelussa on edettävä ripeästi.

13


OHJEITA JAKSAMISEEN JA TEHOKKAASEEN OPISKELUUN Lukion käyminen voi ajoittain tuntua raskaalta. Tuntuu, ettei ehdi tehdä kaikkea kunnolla ja ettei kokeissa yllä omantasoiseen suoritukseen. Parempaan pystyisi, jos aika riittäisi ja jaksaisi enemmän. Ennakoi tilanne! Ryhdy auttamaan itseäsi!  Vältä myöhästymisiä ja aiheettomia poissaoloja.  Ole oppitunneilla aktiivinen: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan, kysy. Oppikirja on vain opiskelusi runko. Käytä muitakin tietolähteitä.  Tee kotitehtävät joka päivä. Vältä ulkolukua, pyri ymmärtämään lukemasi.  Suunnittele kotityöskentely: tee harrastuksille ja muille tehtävillesi aikataulu. Noudata sitä!  Huolehdi kunnostasi ja terveydestäsi, niin jaksat keskittyä ja opiskella tehokkaasti.  Jos kouluarki alkaa tuntua liian raskaalta, älä epäröi ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, ryhmänohjaajaan, terveydenhoitajaan tai rehtoriin. Heiltä saat apua.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion päättötodistuksen saat, kun olet opiskellut lukion koko oppimäärän. Tätä varten sinun on suoritettava  kaikki pakolliset kurssit (47 tai 51 kurssia riippuen matematiikan laajuudesta)  yhteensä kolme kuvataiteen ja musiikin pakollista kurssia  vähintään kymmenen valtakunnallista syventävää kurssia (vuonna 2015 tai aiemmin lukion aloittaneilla vähintään kymmenen valtakunnallista tai koulukohtaista syventävää tai soveltavaa kurssia) ja  yhteensä vähintään 75 kurssia (ylärajaa ei ole). Hyväksytty oppiaineen päättöarvosana edellyttää, että olet suorittanut vähintään 2/3 opiskeluohjelmaasi kuuluvista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti eli vähintään arvosanalla 5. Katso tarkemmin luku 15 Kansallisen lukio-ohjelman opiskelija-arviointi.

Erityisesti abiturienttivuonna sinun tulee huolehtia siitä, että  olet suorittanut kaikki pakolliset kurssit  kokonaiskurssimäärä täyttyy lokakuun loppuun mennessä, jos valmistut syksyllä  kokonaiskurssimäärä täyttyy huhtikuun loppuun mennessä, jos valmistut keväällä. Jos sinulta vielä määräajan jälkeen puuttuu kurssisuorituksia tai niiden osia, et saa ylioppilastutkintotodistusta, vaikka olisitkin läpäissyt tutkinnon. Tutkintotodistus jää ylioppilastutkintolautakuntaan odottamaan koulun ilmoitusta lukion oppimäärän täyttymisestä.

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA Ilmoittaudut kursseille Wilma-palvelussa osoitteessa https://wilma.ouka.fi/. Voit käyttää Wilmaa millä tahansa Internet-selaimella tai ladattavalla Wilma-sovelluksella. Wilma-palvelua varten sinulla on oma käyttäjätunnus ja salasana. Wilmassa näet mm.  kurssit, joille olet jo ilmoittautunut 

suorittamasi kurssit ja niiden arvosanat sekä mahdolliset puuttuvat suoritukset (T). (−> avataan + merkistä) 14


   

lukujärjestyksesi ja kunkin kurssin luokkatilan jaksotodistuksesi poissaolosi viestit ja ajankohtaiset tiedotteet

Ilmoittautuessasi kurssille näet, kuinka moni on jo valinnut saman kurssin. Sinun kannattaa valita sellaisia ryhmiä, joissa on runsaammin tilaa, sillä yleensä kursseille voi ilmoittautua enintään 36 opiskelijaa. Opettaja voi ottaa kurssilleen enemmänkin opiskelijoita vain poikkeustapauksessa. Useimmissa oppiaineissa joudutaan perumaan kurssit, joille on ilmoittautunut vähemmän kuin 10 opiskelijaa. Wilma antaa ilmoittautua kullakin koodilla vain yhdelle kurssille. Jos haluat suorittaa kaksi kurssia samalla koodilla, neuvottele asiasta kurssien opettajien kanssa. Kunkin jakson kurssivalintojasi voit muokata jakson alkamiseen saakka. Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa voit kääntyä kurssin opettajan, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, apulaisrehtorin tai rehtorin puoleen.

WANHOJEN PÄIVÄN TANSSIHARJOITUKSET Wanhojen päivän tanssiharjoitukset ovat kansallisen ohjelman opiskelijoille 3. jaksossa (katso kurssitarjotin, liikunnan kurssi 4). IB-opiskelijoiden harjoitukset sovitaan erikseen. Ilmoittaudu kurssille Wilman lisäksi kaikille pakollisessa infotilaisuudessa elokuussa. Lisätietoja saat liikunnan opettajilta.

KURSSITARJOTTIMEN LISÄMERKINNÄT 

 

en-merkintä: Kurssin opetuskieli on englanti, mutta se vastaa sisällöltään pääosin normaalia kansallisen lukion kurssia. Se on tarkoitettu ensisijaisesti IB-ohjelmaan jatkaville, mutta sille voivat osallistua myös kansallisen ohjelman opiskelijat. as-merkintä: Kurssi on Lyseon sivutoimipisteen August Sahlsten -lukion kurssi, joka pidetään Tyrnävällä. osyk-merkintä: Kurssi opetetaan Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Kurssi on OSYK:n kurssitarjottimella, jonka löydät Wilmassa oikealla olevasta palkista > Kurssitarjotin.

POISSAOLOT Lukiolain 25 §:n mukaan lukiolaisen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneille tulee siis osallistua, ellei ole sopinut opettajan kanssa kurssin alussa toisenlaisesta suoritustavasta. Oppitunneilta voit olla pois vain, jos sinulla on hyväksyttävä syy esimerkiksi lääkärissä käyminen, osallistuminen erilaisiin kilpailuihin, oppilaskunnan ja lukiolaisten kokouksiin, sairastumiset tai elämän yllättävät kriisitilanteet. Sen sijaan esimerkiksi autokoulu, kampaamossa käyminen tai kevätkenkien ostaminen ei ole hyväksyttävä syy olla pois oppitunneilta. Pyydä lupa poissaoloon etukäteen. Yli viiden päivän poissaoloon anotaan lupaa rehtorilta, sitä lyhyempiin poissaoloihin luvan voi myöntää ryhmänohjaaja. Opettajat merkitsevät kaikki poissaolot Wilmaan. Selvitä ennakoimattomat poissaolot jälkikäteen. Sinun tulee tarvittaessa myös todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että poissaololle on ollut hyväksyttävä syy. Alle 18vuotiaan huoltajat voivat Wilma-tunnuksillaan tarkistaa ja selvittää lapsensa poissaolot. Selvityksen voi myös esittää 15


kirjallisena kunkin kurssin opettajalle tai omalle ryhmänohjaajalle. Jos olet täyttänyt 18 vuotta, voit antaa huoltajillesi luvan käyttää Wilma-tunnuksiaan, jolloin he voivat tarkistaa ja selvittää poissaolojasi koko lukion ajan. Vaihtoehtoisesti poissaolot selvitetään itse opettajille tai ryhmänohjaajalle. Jos olet pois oppitunneilta, selvitä, mitä tunnilla on tehty ja mitä annettu kotitehtäväksi. Opiskele asiat itsenäisesti. Et voi vedota poissaoloihin, jos sinulla on tekemättömiä tehtäviä edellisiltä tunneilta. Opettaja voi vaatia näytön itsenäisestä opiskelustasi jokaisen poissaolokerran jälkeen. Arviointiviikon poissaoloihin suhtaudutaan erityisen tiukasti. Kokeesta poissaolon syy on ilmoitettava opettajalle koepäivänä Wilma-viestillä, sähköpostilla tai tekstiviestillä ja poissaoloselvitys on annettava viikon kuluessa kokeesta. Voit osallistua uusintakokeeseen vain, jos poissaolo on selvitetty ja syy on pätevä. Jos opettaja katsoo, että opiskelija ei ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut kurssiin sisältyviä tietoja ja taitoja, hän voi todeta kurssin keskeytetyksi, mikä näkyy todistuksessa K-merkintänä. Tällainen kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen. Jos olet ollut pois hyväksyttävästä syystä, opettaja voi harkintansa mukaan antaa sinulle korvaavia tehtäviä. Poissaolotilanteissa opiskelijan velvollisuus on  pyytää lupa poissaoloon etukäteen  ilmoittaa opettajalle, jos aikoo keskeyttää kurssin  jakson alussa poistaa Wilmasta sellaiset ilmoittautumiset, joihin ei aio osallistua  selvittää ja todistaa poissaolot  huolehtia, että opiskelee poissaolotuntien asiat  toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja korvaamisessa.

VILPPI JA PLAGIOINTI KOKEISSA JA OPISKELUTEHTÄVISSÄ Oulun Lyseon eettiset periaatteet edellyttävät rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Epärehellisyyttä eli vilppiä on esimerkiksi lunttaaminen kokeissa ja plagioiminen eli tekstien kopioiminen vaikkapa verkosta omaan työhön ilman lähteen mainitsemista. Plagiointia on myös se, kun kopioidaan lauseen osia useista eri lähteistä ja yhdistetään ne kokonaisuudeksi eikä lähdettä mainita. Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat −

vilpillisin keinoin tehdyn työn hylkääminen

rehtorin puhuttelu ja

yhteydenotto huoltajiin (alle 18-vuotiaan osalta).

Törkeään vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa voidaan lukiolain 26 §:n mukaan rangaista antamalla kirjallinen varoitus tai erottamalla opiskelija määräajaksi koulusta. Kaikkein suurimman vahingon vilppiin syyllistynyt tekee itselleen, vaikka ei jäisikään kiinni.

16


5. SUOSITUSLUKUJÄRJESTYKSET ALOITTAVILLE OPISKELIJOILLE 1. JAKSON SUOSITUSLUKUJÄRJESTYS TSI

MBE

KSO

SVÄH

SJK

1

Kuvataide 1

Kemia 1

Terveystiede 1

Englanti 1

Matematiikka 1

2

Yhteiskuntaoppi 1

Englanti 1

Matematiikka 1

Biologia 1

Äidinkieli 1

3

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

4

Englanti 1

Psykologia 1

Ruotsi 1

Uskonto 1

5

Kemia 1

Matematiikka 1

Englanti 1

Ruotsi 1

6

Psykologia 1

Kuvataide 1

Maantiede 1

7

Matematiikka 1

Ruotsi 1

8

muu tarjonta

Uskonto 1 Biologia 1

Matematiikka 1

Englanti 1

Filosofia 1

Äidinkieli 1

Historia 1

2. JAKSON SUOSITUSLUKUJÄRJESTYS TSI

MBE

KSO

SVÄH

SJK

muu tarjonta

1

Historia 1

Ruotsi 2

Fysiikka 1

Musiikki 1

Psykologia 1

Veb1

2

Terveystieto 1

Englanti 2

Äidinkieli 1

Kemia 1

Äidinkieli 2

3

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

OP1 ja OP4

4

Ruotsi 1

Biologia 1

Uskonto 1

Äidinkieli 2

Maantiede 1

Rab1

5 6

Yhteiskuntaoppi 1

Matematiikka 2 Ruotsi 2

Ruotsi 2 Matematiikka 2

Kemia 1

Englanti 2

7 8

Matematiikka 2 Äidinkieli 1

Englanti 2

Liikunta 1 ty Fysiikka 1

Englanti 2 Matematiikka 2

Et 1 Eab1 Sab 1 Lab 1 Ena 23

Äidinkieli 1 Matematiikka 2

17


OTA HUOMIOON: •

Kuusi kurssia/jakso riittää 3. vuoden lukio-ohjelmaan

B-kielet (lukiossa alkavat) • 2. jakso, 1.koodi B3-venäjän 1. kurssin • 2. jakso, 4.koodi B3-ranskan 1. kurssin • 2. jakso, 6. koodi B3-espanjan 1. kurssi • 3. jakso, 8. koodi B3-espanjan 1. kurssi • 2. jakso, 6. koodi B3-saksan 1. kurssi • 2. jakso, 7. koodi B3-latinan 1. kurssi A-kielet (lukiossa jatkuvat) • 2. jakso, 3.koodi A-ranskan 1. kurssin • 2. jakso, 3.koodi A--saksan 1.kurssin, OSYK • 3. jakso, 1. koodi A-espanja 1. kurssi, OSYK S2-kieli • 1.-3. jakso, 1. kurssi eLukio • 2. jakso, 5. koodi 1. kurssi, Merikosken lukio • 2. jakso, 1. kurssi, Aikuislukio Englannin tukikurssi • 2. jakso, 8. koodi ENA23 – Kertaa englannin perusteet ET

2. jakso, 1. kurssi 5. koodi 2, Lyseo

Islaminuskonto • 2. jakso, 2. koodi 1. kurssi, eLukio

18


6. LUKUVUODEN 2019–2020 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT Oulun Lyseon lukio TYÖPÄIVÄT 2019–2020 vko SL ma ti ke to pe 32 05.08. veso 1 1 33 12.08. 1 1 1 1 1 34 19.08. 1 1 1 1 1 35 26.08. 1 1 1 1 U/KK 36 02.09. 1 1 1 1 1 37 09.09. 1 1 1 1 1 38 16.09. yo 1 yo 1 yo yo 39 23.09. yo yo opk(s) yo 40 30.09. 1 yo 2 yo 2 41 07.10. 2 2 2 2 2 2 42 14.10. 2 ap 2 opk( S YYS LO MA 43 21.10. 44 28.10. 2 2 2 2 U 45 04.11. 2 2 2 2 2 46 11.11. 2 2 2 2 2 2 2 2 47 18.11. opk(s) 2 48 25.11. 2 2 3 3 3 49 02.12. 3 3 3 3 I 50 09.12. 3 3 ap 3 opk( 51 16.12. 3 3 3 3 3 J O ULULO MA 52 23.12. SL yht lukio

la -

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 4 5 5 0 91

= lukuvuoden aloituspäivä = päättäjäispäivä = lomapäivä = arviointipäivä = ylioppilaskoe 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Yhteensä

8.8.–30.9.2019 1.10.–26.11.2019 27.11.2019–3.2.2020 4.2.–2.4.2020 3.4.–30.5.2020

vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KL ma ti ke to pe la 30.12. J O U L U LO M A 06.01. L 3 3 3 U 13.01. KK 3 3 3 3 20.01. 3 3 3 3 3 3 3 3 27.01. opk(s) 3 03.02. 3 4 4 pe wp 10.02. 4 4 4 4 4 17.02. 4 4 ap 4 opk( 24.02. 4 4 U 4 4 TA LV I LO MA 02.03. 09.03. 4 yo 4 yo yo 16.03. yo 4 yo 4 yo 4 23.03. yo yo opk(s) yo 30.03. 4 4 4 4 5 06.04. 5 5 5 5 PP 13.04. PP 5 5 5 5 veso 20.04. 5 5 5 5 ap 5 U 5 VP 27.04. opk( 04.05. 5 5 5 5 5 11.05. 5 5 5 5 5 18.05. 5 5 5 HT 5 25.05. 5 5 5 5 5 5 KL yht.lukio

= penkkarit = wanhojen päivä = aineryhmäiltapäivä U/KK = uusinta-/korotuskuulustelu ap = arviointipalautteen anto 38 36 37 38 38 187

työpäivää työpäivää työpäivää työpäivää työpäivää työpäivää

Syyslukukausi 8.8.–20.12. = 91 työpäivää Kevätlukukausi 7.1.–30.5. = 96 työpäivää Lomat ja vapaapäivät Syysloma 21.10.–27.10.2019 (vko 43) Joululoma (JL) 21.12.2019–6.1.2020 Talviloma 2.3.–8.3.2020 (viikko 10) Pääsiäinen (PP) 10.–13.4.2020 Vapunpäivä (VP) 1.5.2020 Helatorstai (HT) 21.5.2020

19

0 4 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 6 96


Muita tapahtumia Ma 12.8.2019 Lyseon kansallisen ohjelman 1. vsk:n ensimmäinen vanhempainilta klo 18.00 Ti 13.8.2019 August Sahlsten -lukion 1. vsk:n vanhempainilta klo 18.00 Tyrnävällä To–pe 15.–16.8.2019 koulukuvaus Ke 28.8.2019 klo 13.45–15.45 opiskelijakunnan yleiskokous Pe 4.10.2019 koulukuvaus August Sahlsten -lukiossa Tyrnävällä Ke 16.10.2019 IB1 ja IB2 vanhempainilta klo 18.00 Ke–to 6.–7.11.2019 Abipäivät Oulun yliopistolla Ke 6.11.2019 August Sahlsten -lukion 2. vsk:n vanhempainilta klo 18.00 Tyrnävällä To 7.11.2019 Lyseon kansallisen ohjelman 2.−4.vsk:n vanhempainilta klo 18.00 Ma 9.12.2019 preDP vanhempainilta klo 18.00 To 12.12.2019 avoimet ovet peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille To 20.2.2020 Lyseon kansallisen ohjelman 1. vsk:n toinen vanhempainilta klo 18.00 Ma 24.2.2020 kaikkien IB-ryhmien vanhempainilta klo 18.00 Ryhmänohjaustuokiot To 8.8.2019 klo 9.00 1. vsk ja klo 10.00 2.–4. vsk To 22.8.2018 klo 13.00–13.45 To 10.10.2019 klo 13.00–15.00 Pe 18.10.2019 klo 13.00–13.15 todistusinfo Ke 4.12.2019 klo 13.00–13.45 Ma 16.12.2018 klo 13.00–13.15 todistusinfo To 13.2.2020 klo 13.00–13.45 Pe 21.2.2020 klo 13.00–13.15 todistusinfo & abien ryhmänohjaus Ti 28.4.2020 klo 13.00–13.15 todistusinfo To 30.4.2020 klo 9.45–11.15 La 30.5.2020 klo 9.00 Rentoutustuokiot Kansallinen ohjelma 13.9.2019 klo 13.00-13.15 15.11.2019 klo13.00-13.15 17.1.2020 klo 13.00-13.15 20.3.2020 klo 13.00-13.15 15.5.2020 klo 13.00-13.15

IB-ohjelma 13.9.2019 klo 11.00-11.15 15.11.2019 klo 11.00-11.15 17.1.2020 klo 11.00-11.15 20.3.2020 klo 11.00-11.15 15.5.2020 klo 11.00-11.15

Hyvinvointipysäkit Kansallinen ohjelma 03.10.2019 klo 11.00-12.30 28.11.2019 klo 11.00-12.30 13.2.2020 klo 11.00-12.30 1.1.2020 klo 11.00-12.30

IB-ohjelma 4.10.2019 klo 11.00-13.00 29.11.2019 klo 11.00-13.00 14.2.2020 klo 11.00-13.00 9.4.2020 klo 11.00-13.00

Opettajainkokoukset Ke 23.9. klo 14.30 kansallisen ohjelman suunnittelukokous To 17.10. klo 8.15 opettajakunnan päätöskokous Ma 18.11. klo 14.30 kansallisen ohjelman suunnittelukokous Pe 13.12. klo 8.15 opettajakunnan päätöskokous Ma 27.1. klo 14.30 kansallisen ohjelman suunnittelukokous Pe 21.2. klo 8.15 opettajakunnan päätöskokous Ke 25.3. klo 14.30 kansallisen ohjelman suunnittelukokous Ma 27.4. klo 14.30 opettajakunnan päätöskokous Pe 29.5. klo 9.00 opettajakunnan päätöskokous

20


7. OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJ ELMA LOPS 2016 nimi ja ohja usryhmä : lukuvuosi:

KURSSIEN NUMEROT: kurs iiv i = va lta kunna llinen syventä vä kurssi kurs iiv i = ka upunkikohta inen syventä vä ta i sovelta va kurssi ä idinkieli ja kirja llisuus A-kieli (perus opetuks en luokilla 1-6 alkanut yhteinen, vieras kieli) A-kieli (perus opetuks en luokilla 1-6 alkanut vapaaehtoinen, vieras kieli) B-kieli (perus opetuks en luokilla 7-9 alkanut yhteinen kieli) B-kieli

1 1 1 1

2 2 2 2

(perus opetuks en luokilla 7-9 alkanut valinnainen, vieras kieli s a, ra ja ve)

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 7 8 9 10 6 7 8 9 6 7 8 6

7

8

3

4

5

6

7

8

9 9

12

B-kieli (lukios s a alkava vieras kieli: s a, ra. ea ja ve)

1

2

3

4

5

6

7

8

B-kieli (la)

1

2

3

4

5

6

7

8

lyhyt ma tema tiikka pitkä ma tema tiikka biolog ia ma a ntiede fysiikka kemia

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 6 7 8 9 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 10 5 5 6 7 8 9 5 6 7

uskonto/elä mä nka tsomustieto filosofia

1 1

2 3 2 3

4 4

5 5

6 6

psykolog ia historia yhteiskunta oppi kuva ta ide

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7

8 8

pa inotteinen kuva ta ide musiikki terveystieto liikunta

1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

opinto-ohja us

1

4

2 3

5

19

21

7 11

9 11 12 13 14 15 16 TA2 9 10

7

10

7

9 10

KUL D2

15

OMA KURSSIMÄÄRÄNI: pa kolliset kurssit (pitkä ma tema tiikka )

51kpl

pa kolliset:

pa kolliset kurssit (lyhyt ma tema tiikka )

47kpl

syventä vä t:

va lta kunna llisia syventä viä kursseja va litta va vä hintä ä n

10 kpl

sovelta va t:

75 kurs s ia

lukion kurssimä ä rä n tulee olla vä hintä ä n

yhteensä :

Kuvataidetta ja musiikkia on suoritettava yhteensä 3 pakollista kurssia!

Minä opiskelijana (OP01) ja Perehtyminen lukio-opintoihin (OP04) Kurssiohjelma jaetaan ensimmäisenä koulupäivänä. Kurssien ajan tasalla oleva lukujärjestys löytyy ilmoitustaululta opettajain huoneen oven vieressä. Kursseilla on läsnäolovelvoite. Kurssit suoritetaan S-merkinnällä. OP04-kurssilla liikaa poissaolleille järjestetään koe 2. jakson arviointiviikolla.

21


8. OPPITUNTIKAAVIO I jakso 8.8.2019–30.9.2019 8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

14.45–16.00

Maanantai

1 2

Tiistai

6 7

Keskiviikko

3 4

Torstai

8 1

6

3

8

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

8

5

2

7

II jakso 1.10.2019–26.11.2019 8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

14.45–16.00

Maanantai

1 2

Tiistai

6 7

Keskiviikko

3 4

Torstai

8 1

6

3

8

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

8

5

2

7

III jakso 27.11.2019–3.2.2020 8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

14.45–16.00

Maanantai

1 2

Tiistai

6 7

Keskiviikko

3 4

Torstai

8 1

6

3

8

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

8

5

2

7

IV jakso 4.2.2020–2.4.2020 Maanantai

Tiistai

1 2

6

3

2

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

14.45–16.00

8

5

8

7

8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

14.45–16.00

Maanantai

1 2

Tiistai

6 7

Keskiviikko

3 4

Torstai

4 5

V jakso 3.4.2020–30.5.2020

6 7

Keskiviikko

8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

3 4

Torstai

8 1

8 1

6

3

2

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

8

5

8

7

Perjantai

Kerho, ei opetusta.

Perjantai

Kerho, ei opetusta.

Perjantai

Kerho, ei opetusta.

Perjantai

Kerho, ei opetusta. Perjantai

Kerho, ei opetusta.

x = ryhmänohjaus, tuutorointi, tukiopetus, tietoiskut jne. R1 = 11.00–11.45: luokkahuoneet 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, juhlasali (kolmas oppitunti 11.45–13.00) R2 = 12.30–13.00: luokkahuoneet 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, ke (kolmas oppitunti 11.15–12.30)

22


9. KURSSIT OPPIAINEITTAIN 2019–2020

07.osyk

EAA

04

38

34.osyk

EAB

31 35.osyk

EAA EAB 01.osyk

39 31

EAA EAB 05.osyk 02 32 36

06

ENA 03/05 04/06

ENA 02/09 03 05 03 06 01.en 09 09

02.en/07 01.en/06 02/07 02 02/05/23

ENA 05 02

01/08 01/09 05 01 01/02.en/04 04 01 06/09

a-englanti 07 03

02.osyk

ET

01

ET

elämänkatsomustieto

04

FI

FY

FY 05 05 02 02 02 02 05/18.en

01 01

08 01.en

FY 01 08

01.en 07 01

FY 01 07 07

04

09

04 05.osyk

FI

02 06.osyk

FI

03.osyk 01

FI 02

02 01

fysiikka

01 01 03.osyk 02

ET

filosofia 03 06 03 01.en 01.en/04.osyk 06 01 03

GE

01 03 05 01

GE

04 02 01

maantiede GE

01 01 03

03

01 04

01 02

07 02

01 HI 01 08 05 06

03 02

01

KE

05 01

06 01.en

02 03

KE 02 05 07

03

KU

12 01 02 03 08

31

02.ty 03 02.ty 01.ty

LI 04/04 04/04 01.ty 05 04/04 04/04

02.po

01.po/10

LAB LI

36

01 01

lyhyt matematiikka musiikki 03

05

09

06

01

MAB MU 01 03

07

01.en/01 05 01 05

psykologia OP

02 02 02

OP

02

OP

02 04

PS

01

03

PS

01 06 04 02

PS

01.en

OP PS 02 01 03 04/10 11

04/09

opinto-ohjaus 02 02 01 02 01.en 02 02 02

MAB MU 06

01 01 04

MAB MU 13

MAA MAB MU 02.en 01 07/13 07 15 08 02 02/07 02 02/07/13 02/15 02.en/02/02/07 MAA 03.en/03 08/14/14 03.en 03/08 03/08 03/08 14/14 03/08

MAA 05/12/21/21 10 05/10.en/10 05/10.en/10 10 05/10 05/12

01.po/01.ty 04 07 04/09

LAB LI MAA 04/05.en/09 04/09 09 01.po/01.ty 04/09 32

pitkä matematiikka

01.en/01/06/11 01.en/01 04 12/21 02.ty 06/11 01/06 02.po/02.ty 06/11 02.ty 01/01/06 15 11 13

liikunta

LAB LI

34

b-latina

KU LAB 04 14 35 02 02.ld 01

02 01

KU 07 03

KE KU 01 01 02 03.en/04 16 09 06

HI KE 01 02 01.en/07 03 04 01 03

02 HI 03 02

HI

01/05 03/04

01 11

kuvataide

01.en 01 06

kemia

03.en 01 02 01.en

01

GE

historia 02

a-ranska 03

31 36.osyk

32 39

33

RAA RAB 34

02

RAA RAB

08

RAA RAB

07

01

RAA RAB

38 35.osyk

b-ranska 37

08

a-ruotsi

b-saksa

SAA

SAB

07.osyk 35

a-saksa RUA RUB 3 3.en 2/3 3/5 4 4

RUA RUB 4 07 3 5 7

06 03

03.osyk 06.osyk

SAA

02.osyk

05.osyk

SAA

34.osyk/37

SAB

33

SAB

RUA RUB SAA SAB 05 6/8 2.en/3 3 32 5 39 2 1/8 2 08.osyk 36.osyk 7

4 01.osyk 1.en/1 04.osyk 2 2 31 4/7 38 5

RUA RUB 04 2

8 4 6 1/4 1 1.en 1/8 5

b-ruotsi 5/7

b-venäjä

05 01 01 35 02/06.osyk 38

uskonto

05 04

02 01 03

yhteiskuntaoppi

04 09 04 01.en/04 01.en/01

04 01/08

äidinkieli

TE

TE 01

01

TE

06

UE

07.osyk 07 04.osyk 01 02

UE

01 02 04

UE 02 02 03

VEB YH 32 05 32.osyk 01

07

03

YH 06 01/02

08 03/12 06 03/05 03/09 03/06

ÄI

YH ÄI 05 03 01 03/05 10 04 06 01.en/03 07 02 03

03 39.osyk 02

VEB

37 33

VEB

34.osyk

ÄI 09 02/04 02/05/09 06/08 08 02/08 09 02.en/02.en

TE UE VEB YH ÄI 01/02.osyk/04 31 05 01 02/03.osyk 01/02 08 08 01 02 36.osyk 01 05 02 06 01.en/03 01/04 01/09

03 02

01/04.osyk

terveystieto

Oulun Lyseo, lukuvuosi 2019–2020

06 01

03 01 02

04

BI

01 05 01.en/10

b-espanja

BI EAA EAB ENA ET 04/05/11.en/11.en 02/19.en 07 03 06 04 03.osyk 05 33/37.osyk 03/07 02 04/08 03/06

02 05 04 02 03

BI

01.en/06 01 01 02 08

BI

a-espanja

.osyk = opetus Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla (ilm. OSYK:n tarjottimelle), .en = opetus englannin kielellä, .ty = tyttöjen likkunta, .po = poikien liikunta, B-kielten kurssien numerointi taso + kurssin nro: esim. 11, 12.

aine/ koodi 1 1. jakso 2 8.8.– 3 30.9.2019 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 2. jakso 2 1.10.– 3 26.11.2019 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 3. jakso 2 27.11.2019– 3 3.2.2020 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 4. jakso 2 4.2.– 3 2.4.2019 4 5 6 7 8 aine/ koodi 1 5. jakso 2 3.4.– 3 30.5.2020 4 5 6 7 8

23

biologia


10. OPETUSTILOJEN SIJAINTI PÄÄKOULULLA (Kajaaninkatu 3)

24


25


11. OPETTAJAT Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduouka.fi AALTO, Mika PIRILÄ, Päivi ALAHUHTA, Kirsi ALVE, Maria ANTTILA-MUILU, Sirpa BEDFORD, Timothy BERG, Mirjami GRANATH, Johanna HARJUNPÄÄ, Niina HELISTÉN-MIKKOLA, Soile HIETAMÄKI, Salla HÄLINEN, Mervi JOHNSON, Maury JOKELAINEN, Seija JOUPPILA, Sari JUNNILAINEN, Tiina JUNTUNEN, Katariina JUUTINEN, Marita JYLHÄ, Eva-Jo JÄRVILUOMA, Pekka KAUPPI, Anne-Maj KELDER, Kanni KESKI-FILPPULA, Jukka KIILI, Hanna KIISKILÄ, Virpi KINNUNEN, Harri KORPI, Satu KORTELAINEN, Tuomas KYLMÄLÄ-PALSOLA, Marita LOUKKOLA, Timo MIIHKINEN, Heli-Maarit MORAN, Matthew PECOVA-KESÄLÄINEN, Marija PESONEN, Lea PIIPPO, Pasi PILTO, Tiina RAUTALIN, Tiina ROBERTS, Charles ROMSI, Anne SALMELA, Nina SIIKALUOMA-TERVONEN, Anne SIIRA, Tuula SOININEN, Katja SÄKKINEN, Mika TALSTA, Ismo TAPOLA, Sari TORPPA, Titta UUSIALHO, Outi VUOLTEENAHO-KAUPPINEN, Ulla VÄHÄMETSÄ, Salla XI, Yanhong

FM FT FM FM FM MA, KT TM KM FL LitM, TtM FM FM BA FM FM FL FL FL FT TL, PsM FM FM FM, KM FT FM FM KM FT FM LitM FM MA FL TM FM FM KM BA FM FM FM FL FL FM FM FM KM FM FM FM KTM

rehtori apulaisrehtori, kemia, matematiikka fysiikka, matematiikka matematiikka, kemia maantiede, biologia Economics psykologia, uskonto opinto-ohjaus historia, yhteiskuntaoppi, eLukio-koordinaattori liikunta, terveystieto matematiikka, kemia venäjä History, English biologia, maantiede ruotsi äidinkieli ja kirjallisuus äidinkieli ja kirjallisuus äidinkieli ja kirjallisuus, CAS English psykologia ruotsi englanti elämänkatsomustieto matematiikka, fysiikka matematiikka, fysiikka kemia, matematiikka musiikki matematiikka, fysiikka ruotsi liikunta, terveystieto biologia, maantiede, IB-koordinaattori English englanti uskonto, filosofia, psykologia latina, ruotsi, englanti saksa, ruotsi opinto-ohjaus Business & Management, Economics äidinkieli ja kirjallisuus Swedish B filosofia, historia, yhteiskuntaoppi historia, yhteiskuntaoppi matematiikka, kemia matematiikka, fysiikka fysiikka, matematiikka äidinkieli ja kirjallisuus erityisopettaja ranska englanti biologia, maantiede Economics

26

044 703 9451 044 703 9462

044 703 9937 044 703 9932 040 755 1797 040 512 1839

041 504 3871 040 708 6864 044 703 9464 040 738 5956

040 773 3790 050 381 1073 050 356 0526 044 376 4524 044 703 9933 044 703 9455 050 919 4704 044 022 5010 040 741 9323 050 573 8988 040 634 1512 044 703 9454 050 340 6156 040 576 0987 0400 928 488 050 430 4375 050 370 4182 050 300 5694 041 433 8542 040 660 9497 044 703 9675 040 536 8589 041 433 8738

MAA PPR KAL MALV SAM TBE MBE JGR NHA SHM SHI MEH MJO SJK SJO TJU MKJ MJU EJY PJÄ AKA KKE JKF HaKii VKI HKI SPI TUK MKP TTL HMI MMO MPK LPE PPI TPI TRA CRO ARO NSA SiikaAn TSI KSO MSK ITA STA ToT OUU UVU SVÄH YXI


12. OPISKELIJOIDEN OHJAUS LYSEOLLA Opintoihin liittyvissä asioissa voit luottamuksellisesti kääntyä opettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Opinto-ohjaus sisältää ryhmänohjausta, henkilökohtaista sekä luokkamuotoista ohjausta.

RYHMÄNOHJAUS Kansallinen ohjelma: Ryhmätunnus OUU SPI KAL TJU SAM NHA SJO TUK KKE MSK MKJ MBE SVÄH TSI SJK KSO

AS-lukio

Ryhmätunnus AS18 AS19

Ryhmänohjaaja Outi Uusialho Satu Korpi Kirsi Alahuhta Tiina Junnilainen Sirpa Anttila-Muilu Niina Harjunpää Sari Jouppila Tuomas Kortelainen Kanni Kelder Mika Säkkinen Katariina Juntunen Mirjami Berg Salla Vähämetsä Tuula Siira Seija Jokelainen Katja Soininen

Luokka L24 L11 L2 L29 L27 L20 L13 L22 L12 L1 L23 L14 L28 L21 L15 L26

Vuosikurssi 4. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk

Ryhmänohjaaja Sari Tapola (STA) Tiina Pilto (TPI)

Luokka

Vuosikurssi 2. vsk 1. vsk

IB Diploma programme: Group CRO HKI ARO UVU VKI MMO

Home group teacher Charles Roberts Harri Kinnunen Anne Romsi Ulla Vuolteenaho Virpi Kiiskilä Matthew Moran

Classroom CJ CL CN CM CK CH

27

Class IB-II IB-II IB-I IB-I pre-DP pre-DP


Ryhmänohjaustuokiot pidetään kaikille yhteisesti seuraavina ajankohtina: Lyseo Päivä & kellonaika

to 8.8.2019

1. vsk: klo 9.00 2.-4. vsk klo 10.00

to 22.8.2019

1. vsk: klo 8.45-9.30 ->ryhmäytymispäivä 2.-4. vsk klo 13.00.-13.45

to 10.10. klo 13.00–15.00 ke 4.12. klo 13.00–13.45 to 13.2. klo 13.00–13.45 to 30.4. klo 9.45–11.15 IB Diploma programme Date Thu 8.8.2019

Time preDP 9.00 IB1 and IB2 10.00 At Lyseo Great Hall

Thu 22.8.2019

8.45-9.30 (preDP: Group spirit day, whole day event) 9.45-11.00 IB1s and IB2s 13.15-14.30 8.15-9.30 8,15.-9.30 9.45-11.00

Thu 10.10.2019 Wed 4.12.2019 Thu 13.2.2020 Thu 30.4.2020

Tämän lisäksi ryhmänohjaaja sopii jaksoittain ryhmänsä tapaamisista sekä henkilökohtaisista ohjausajoista. Ryhmänohjausta voidaan tarvittaessa pitää myös muina aikoina. Tällöin saat tiedon ryhmänohjauksesta Wilman kautta.

28


OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta kaikissa opiskeluun sekä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Lukio-opiskeluun liittyy monenlaista uutta – opinto-ohjaaja auttaa, neuvoo ja ohjaa sinua henkilökohtaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika ohjaukseen Wilmassa!

OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT: Johanna Granath (virkavapaalla 31.8.2019 alkaen, sijainen Jukka Raustia) puh. 044 703 9937

sähköposti: jukka.raustia@eduouka.fi

Tiina Rautalin (ohjaus vain Tyrnävän yksikössä lv 2019-2020) puh. 040 487 8538 sähköposti: tiina.rautalin@ouka.fi Hanna Juntunen puh. 044 703 9454

sähköposti: hanna.juntunen@eduouka.fi

Opinto-ohjaus on jaettu ohjausryhmittäin seuraavasti: Jukan ryhmät 1.vuosikurssin ryhmät

2.vuosikurssin ryhmät

3.vuosikurssin ryhmät

Hannan ryhmät

TSI SVÄH VKI MMO SJO TUK UVU ARO SAM NHA CRO HKI

MBE KSO SJK KKE MSK MKJ

Tyrnävän ryhmät AS19 (TPI)

AS18 (STA)

SPI KAL TJU

4.vuosikurssin ryhmä

OUU

OPINTO-OHJAUKSEN KURSSIT 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat 1. vuosikurssin opiskelijoille on tarjolla 1., 2. ja 5. jaksoissa (hajautetusti) opinto-ohjauksen pakollinen kurssi Minä opiskelijana (OP01) 3-koodilla (5.jaksossa 8-koodilla). Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Samalla harjaantuu lukiossa vaadittavat opiskelutaidot sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittaminen. Kurssin ohjelma jaetaan erillisellä paperilla. Lisäksi kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille järjestetään 1. ja 2. jaksoissa (hajautetusti) Perehtyminen lukio-opintoihin kurssi (OP04) 3-koodilla. Tämän kurssin aikana opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä opiskelutekniikkaan sekä Lyseossa käytettäviin oppimisympäristöihin ja sähköisissä yo-kokeissa käytettäviin ohjelmiin. Opinto-ohjauksen toinen pakollinen kurssi Jatko-opinnot ja työelämä (OP02) hajautetaan 2. ja 3. opiskeluvuodelle. Opoinfoja ja koulutusesittelyitä pidetään erillisen aikataulun mukaan. Opiskelijat valitsevat kurssin kurssitarjottimelta 4.jaksossa (OP02.kakkoset). Kurssin loppuosa pidetään erillisen aikataulun mukaan 3.opiskeluvuonna.

29


OPISKELIJATUUTORIT Opiskelijatuutorit auttavat omalta osaltaan lukiota aloittavia opintojen alkuun. Jokaisella uudella ryhmällä on nimetyt tuutorit, joiden puoleen voit luottamuksellisesti kääntyä.

Tuutoritapaamisia 1. vuosikurssin opiskelijoille on 1. jakson aikana seuraavasti: Päivämäärä Tila to 15.8.2019 klo: 13-13.30 (siinä luokassa, jossa ryhmänne 6 koodin tunti alkaisi) ke 28.8.2019 klo: 13-13.30 (siinä luokassa, jossa ryhmänne 1 koodin tunti alkaisi) ma 16.9.2019 klo: 13- (siinä luokassa, jossa ryhmänne 7 koodin tunti alkaisi) 13.30 Tuutorit ohjausryhmittäin: Ryhmä MBE

Tuutorit Miro, Gabriel, Eelis, Kaisa, Ella K.

SVÄH

Eemeli, Elsa, Ella P, Roosa ja Iiris

TSI

Anni, Pauliina, Milja, Kosma ja Niila

SJK

Eerika, Ronja, Viivi, Inka ja Taika

KSO

Maisa, Ella L, Aava, Iida ja Iida

MMO

Julius, Sofia, Aino, Ava ja Sinianna

VKI

Ella, Oskari, Amr, Nea ja Inka

30


13. OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuolto on hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Opiskelijan on tärkeä saada kokea lukio turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, mutta myös yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Henkilökunnan on ohjattava opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa (ts. monialainen asiantuntijaryhmä). Yksilökohtainen opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan ja tarpeen niin edellyttäessä hänen huoltajansa suostumukseen. Monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnasta laaditaan opiskeluhuoltokertomus Wilmaan.

OPISKELUHUOLTORYHMÄ Lyseon opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, lukiokuraattori, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, seurakunnan nuorisotyöntekijä sekä opettaja- ja opiskelijajäsenet. Tarvittaessa ryhmässä voi olla mukana myös esim. ryhmänohjaajia, aineenopettajia, seurakunnan nuorisotyöntekijä. Lyseon lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Opiskeluhuoltoryhmä on monialainen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on vastata yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena on tukea myös opettajien työtä omalla asiantuntemuksellaan. Koulun kriisitoimintavastuu ja sen kehittäminen on osa opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.

31


OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHOITO Terveydenhoitaja Leena Ihme puh. 044 703 4728 Vastaanotto: Lyseolla torstaisin klo 12–13, muina aikoina Leinonpuiston koulun tiloissa (Kasarmintie 4, 1.krs.) − −

− −

Leenan tavoitat puhelimitse ma–pe. Varaa aika vastaanotolle. Normaalit terveydenhoitajan palvelut. Kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille terveystarkastukset. Kaikille 2.vuosikurssin tytöille lääkärintarkastus. 2.vuosikurssin poikien lääkärintarkastus tehdään kutsuntaterveystarkastuksen yhteydessä.

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO − −

Hakeudu asuinpaikkaasi lähinnä olevaan hammashoitolaan. Varaa aika numerosta 08 5584 6430. Alle 18-vuotiaille tarkastus ja hoito ovat maksuttomia. Muut maksavat terveyskeskustaksan mukaisen hoitomaksun. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu.

LUKIOPSYKOLOGI JA -KURAATTORI Lukiopsykologi Hanna-Liisa Kärsämä puh. 040 632 5670 − −

Hanna-Liisan tavoitat parhaiten puhelinajoilla ma klo 12.00–13.00 ja ke klo 12.00–13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan tai voit lähettää myös tekstiviestin. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, numerosi ja lukiosi. Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.

Lukiokuraattori Maija Tarkiainen puh. 040 632 6612 − Maijan tavoitat parhaiten puhelinajoilla ti klo 12.00–13.00 ja to klo 12.00–13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan tai voit lähettää myös tekstiviestin. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, puhelinnumerosi ja lukiosi. − Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi voit saada ohjausta taloudellisissa asioissa.

32


LUKION ERITYISOPETTAJA Erityisopettaja Titta Torppa puh. 044 7039675, sähköposti: titta.torppa@ouka.fi − − −

Tittaan voit olla yhteydessä, kun tarvitset tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Pedagogisen tuen tarpeesta voit keskustella myös aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opintoohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa. Erityisopettaja tukee ja ohjaa sinua esimerkiksi sopivien opiskelutapojen ja oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa sekä auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa. Erityisopettajan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi o lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitus 1. vuosikurssin opiskelijoille o tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa o lausunnon laatiminen luku- ja kirjoitusvaikeudesta, joka voidaan ottaa huomioon oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilaskokeessa.

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA Psykiatrinen sairaanhoitaja Taina Härmä, puh. 050 562 8583, sähköposti: taina.harma@ouka.fi Tapaamiset sopimuksen mukaan esim. koululla − Psykiatrisen sairaanhoitajan toiminta on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä kouluyhteisössä ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa. − Toimintatapoja ovat esimerkiksi ryhmät, hyvinvointipysäkit ja walk in -ajat.

SEURAKUNNAN NUORISOTYöNTEKIJÄ Seurakunnan nuorisotyöntekijä: Mono Kuoppala puh. 040 574 7124, sähköposti: maire.kuoppala@evl.fi −

Seurakunnan nuorisotyöntekijä on tavattavissa Lyseon lukiolla ja IB:llä mm. hyvinvointipysäkeillä.

− Seurakunnan nuorisotyöntekijä on käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten erilaisissa opiskeluusi ja elämääsi liittyvissä tilanteissa. Keskusteluja on mahdollista sopia henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Keskusteluajat voi sopia puhelimen tai sähköpostin kautta.

33


14. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinnon rakenne −

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta sekä valitsemasi määrä ylimääräisiä kokeita.

Ylioppilaskokeet ovat kaikki digitaalisia

Pakollisia kokeita ovat äidinkieli sekä kolme koetta ryhmästä toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine, joista vähintään yksi on suoritettava vaativammalla tasolla esimerkiksi pitkä kieli tai pitkä matematiikka.

Tutkinnon suorittaminen −

Tutkintokokeet järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Voit käyttää tutkinnon suorittamiseen enintään kolme peräkkäistä suorituskertaa.

Syksystä 2019 alkaen voi hyväksytyn suorituksen uusia monta kertaa

Osallistumisoikeus Voit osallistua ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen vain, jos −

olet suorittanut oppiaineen kaikki pakolliset kurssit

olet suorittanut kaksi kurssia aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja.

Jos pakollisia kursseja puuttuu vielä ennen ylioppilastutkinnon kirjallisten kokeiden alkua, lähettää koulu tutkintolautakunnalle ilmoituksen, ettei opiskelijalla ole osallistumisoikeutta oppiaineen kokeeseen, vaikka hän on siihen ilmoittautunut. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan kokeisiin osallistumiseen sellaiselle kokelaalle, jolla tämä ehto ei täyty. Tutkintomaksut Kokeisiin ilmoittautuneelta peritään kultakin tutkintokerralta perusmaksu 14 € ja kultakin kokeelta 28 €. Ylioppilastodistusta ei anneta, ellei maksuja ole suoritettu. Jälkeenpäin pyydetystä tarkistusarvostelusta peritään 50 €. Tämä maksu palautetaan, josi tarkistusarvostelu johtaa arvosanan parantumiseen. Ilmoittautuminen Kirjallinen ilmoittautuminen syksyn kokeisiin on toukokuussa ja kevään kokeisiin marraskuussa. Ilmoittautuminen lukuvuonna 2019–2020: −

kevään 2020 ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautuminen päättyy 23.11.2019.

syksyn 2020 ylioppilastutkinnon kokeisiin päättyy 5.6.2020.

Ilmoittautuminen on sitova, joten suorituskerta katsotaan käytetyksi ja maksut peritään, vaikka et osallistuisikaan kokeeseen. Voit anoa tutkintolautakunnalta ilmoittautumisesi mitätöintiä, jos sinulla on siihen erityisen painava syy.

Lisätietoja on ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi ja Lyseon sivuilla: Opiskelijoille > Ylioppilastutkinto.

34


KANSALLISEN YLIOPPILASTUTKINNON KOEAIKATAULUT 2019–2020 Syksy 2019 Kirjalliset kokeet ma 16.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti ranska espanja saksa venäjä italia portugali latina saame

ke 18.9.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

pe 20.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti ranska espanja saksa venäjä

ma 23.9.

saamen äidinkielen koe

ti 24.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 26.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 27.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 1.10.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 3.10.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

35


Kevät 2020 Kirjalliset kokeet ti 10.3.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 12.3.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

pe 13.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti ranska espanja saksa venäjä italia portugali latina saame

ma 16.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 18.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 20.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti ranska espanja saksa venäjä

ma 23.3.

saamen äidinkielen koe

ti 24.3.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

to 26.3.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

36


15. KANSALLISEN LUKIO-OHJELMAN OPISKELIJAARVIOINTI

ARVIOINNIN TAVOITTEET Tietojen ja taitojen arvioinnin täytyy olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa sinua myönteisellä tavalla omien tavoitteittesi asettamiseen ja opiskelutapojesi kehittämiseen.

KURSSISUORITUKSEN ARVIOINTI Opettaja esittelee opiskelijoille kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet kurssin alussa, ja niistä keskustellaan yhdessä. Kurssisuoritustesi arviointi perustuu oppiaineiden kurssitavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Lähtökohtana on tietojesi ja taitojesi monipuolinen arviointi, jolla kannustetaan ja tuetaan opiskeluasi ja opintojesi etenemistä. Ilman riittäviä näyttöjä kurssisuoritustasi ei voida arvioida. Arvioinnissa käytettävät muodot ja lyhenteet: −

numeroarviointi asteikolla 4–10

sanallinen arviointi

S = suoritettu kurssi

H = hylätty kurssi

K = keskeytetty kurssi

T = täydennettävä

Keskeytettyä kurssia et voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen. Valmiit osasuoritukset kuitenkin voidaan huomioida. Kurssi on täydennettävä, jos sinulla on paljon korvaamattomia poissaoloja tai jos jokin kurssin arvostelun kannalta olennainen työ on tekemättä. Täydennä puuttuvat suoritukset viimeistään seuraavan kahden jakson aikana ja koe seuraavalla koeviikolla tai seuraavassa uusintakuulustelussa.

OPINNOISSA ETENEMISEN PERIAATTEET Laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi, jota voit muuttaa opintojesi edetessä. Ryhmänohjaajasi ja opintoohjaajasi seuraavat opintojesi etenemistä.

ITSEARVIOINTI Itsearviointi on sitä, että arvioit itse oppimistasi ja sen tuloksia. Näin saat keinoja omien tavoitteittesi asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin. Samalla opit ottamaan vastuuta opiskelustasi ja saat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.

37


OPPIAINEEN KOKO OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärä muodostuu suorittamistasi pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Oppiaineen koko oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Hylättyjä kurssiarvosanoja eli arvosanaa 4 saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa enintään seuraavasti: Kursseja

hylättyjä enintään

1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavasta määrätään tarkemmin oppiainekohtaisesti opetussuunnitelmassa. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa (tentti) arvosanan korottamiseen. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa erillisen kuulustelun lisäksi Oulun Lyseon lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjen syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta. Mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat, arvosanaa voidaan korottaa.

PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Jos haluat, voit saada numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän näissä oppiaineissa:

liikunta

oppiaineet, joissa suorittamasi oppimäärä käsittää vain yhden kurssin

valinnaiset vieraat kielet, jos olet suorittanut niissä vain kaksi kurssia

Muut opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.

MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN LUKION AIKANA Päättötodistukseen kirjataan vain yksi matematiikan päättöarvosana. Suoritettujen matematiikan kurssien lukumäärä merkitään siis vain joko pitkän tai lyhyen matematiikan oppimäärän kohdalle, vaikka olisitkin suorittanut kursseja molemmista oppimääristä.

Jos vaihdat pitkästä matematiikasta lyhyeen, suorittamasi pitkän matematiikan kurssit joko poistetaan kokonaan rekisteristä tai siirretään lyhyeen matematiikkaan alla esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

38


Pitkä matematiikka MAY1 MAA2 MAA3 MAA4 MAA5 MAA10 MAA6 MAA8 MAA7, MAA9, MAA11-MAAx

Lyhyt matematiikka MAY1 MAB2 MAB3 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi) Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi) MAB5 MAB7 MAB4 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos arvosana on S tai parempi kuin 4)

Kurssit MAA4, MAA5, MAA7, MAA9 ja MAA11 – MAAx siirretään siis lyhyen matematiikan soveltaviksi koulukohtaisiksi kursseiksi, jos olet suorittanut ne hyväksytysti. Jos kursseista on hylätty arvosana (4), kurssi poistetaan rekisteristä ja kokonaiskurssimääräsi pienenee vastaavasti.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukio-opintojen päättyessä sinulla tulee olla suoritettuna kaikki opinto-ohjelmaasi kuuluvat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, kuitenkin yhteensä vähintään 75 kurssia. Syksyn ylioppilailla lukion oppimäärä tulee olla valmis lokakuun loppuun mennessä ja kevään ylioppilailla huhtikuun loppuun mennessä. Pakollisten kurssien lisäksi voit valita opinto-ohjelmaasi sopivia kursseja sekä valtakunnallisista että koulun omista syventävistä ja soveltavista kursseista. Myös nämä kurssit kerryttävät kokonaiskurssimäärääsi, jonka lukion päättyessä tulee olla vähintään 75. Lyseon lukion omista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut kurssit. Hylätyn kurssin voit suorittaa uudelleen osallistumalla uusintakuulusteluun kurssin päättymistä seuraavien kahden jakson aikana. Jos haluat korottaa hyväksyttyä arvosanaa, voit osallistua korotuskuulusteluun.

39


16. KERHOT JA OPPIMISEN TUKI

Galois Club eli Matikkakerho Matematiikan kerho Galois Club aloittaa syksyn perjantaina 8.9. luokassa 26 klo 14.45–16.00. Kaikki matematiikan saloista kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! Lisätietoa Galois-kerhon sivuilla. Lyseo math club (Galois club) starts again on 8th September. Join us in the classroom 26 at 14:45-16:00. More info on Galois club pages.

Matikkaneuvola Matikkaneuvolassa saat apua matemaattisten aineiden kotitehtäviin ja matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen. Ohjaajina toimivat opinnoissa pidemmällä olevat opiskelijat. Toimimalla riittävän monta kertaa ohjaajana opiskelija saa kurssisuorituksen. Matikkaneuvolan kokoontumisajoista ja -paikasta tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden alussa.

MaFyKe-passi Keräämällä MaFyKe-passiin 10 merkintää saat arvosanaa korottavia pisteitä haluamasi matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) kurssin loppukokeeseen. Pisteitä saa osallistumisesta matemaattisten aineiden opiskelua hyödyttäviin tapahtumiin, kuten esimerkiksi kilpailuihin, matikkaneuvolaan, kesäkursseille, luennoille. Kysy tarkempia tietoja matemaattisten aineiden opettajilta.

40


17. AUGUST SAHLSTEN -LUKIO, eLUKIO JA OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ AUGUST SAHLSTEN -LUKIO Syksyllä 2018 Tyrnävällä aloitti ensimmäisen lukuvuotensa August Sahlsten -lukio, joka on saanut nimensä tyrnäväläisen juustomestarin mukaan. Monimuoto-opetusta antava lukio kuuluu Oulun Lyseon lukion alaisuuteen ja kampus sijaitsee osoitteessa Meijeritie 4. Tavallisten lukiokurssien lisäksi AS-lukiossa opiskellaan bioteknologiaa ja Business & Management -opintoja. Aloittavien opiskelijoiden määrä oli 30. Lisätietoja koulun etusivulta, tuutoreilta ja apulaisrehtori Päivi Pirilältä (paivi.pirila@eduouka.fi).

eLUKIO Voit suorittaa lukiokursseja etäopiskeluna eLukiossa, joka on itsenäisten lukioiden muodostama verkosto. Etäopiskelussa sinua opastavat opinto-ohjaajasi ja eLukio-koordinaattori Niina Harjunpää (niina.harjunpaa@eduouka.fi). Huomaa, että eLukiossa noudatetaan 6-jaksojärjestelmää. eLukion kurssitarjottimen näet Wilmassa. Voit opiskella muun muassa sellaisia kieliä, joita Lyseolla ei opeteta. Lisäksi syksyn yo-kirjoituksiin valmentavia kertauskursseja on tarjolla heti lukuvuoden alussa. Lisätietoja etäopinnoista on osoitteessa www.elukio.fi.

OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Sinun on mahdollista suorittaa kursseja myös muissa Oulun kaupungin lukioissa. Nämä kurssit hyväksytään osaksi oppimäärääsi. Toisessa lukiossa suoritettavista kursseista on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Oulun aikuislukiossa päivittäisen työjärjestyksen pohjana on erilainen tuntikaavio ja lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Kastellin urheilulukion ja Madetojan musiikkilukion erityisohjelmaan sekä Oulun Lyseon lukion IB-ohjelmaan kuuluvat kurssit eivät pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille. Kurssin suorittaminen itsenäisesti eli tenttiminen kumppanuuslukioon ei yleensä ole mahdollista. Halutessasi voit siirtyä opiskelemaan toiseen lukioon kokonaisen jakson ajaksi. Tällöin valitset kaikki jakson aikana suoritettavat kurssit kumppanuuslukiosta. Sovi järjestelyistä etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelupaikan vaihtaminen pidemmäksi kuin yhden jakson ajaksi edellyttää lupaa sekä kotilukion että kumppanuuslukion rehtorilta. Lukio-opintoihisi voi sisältyä enimmillään kolme kumppanuuslukioissa suoritettua vaihtojaksoa. Kumppanuuslukioiden kursseille ilmoittaudut Wilmassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kolme työpäivää ennen jakson alkua. Tämän jälkeen voit päästä kurssille mukaan vain kurssin opettajan luvalla. Voit osallistua kurssille vain siinä tapauksessa, että sillä on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla kursseille ilmoittautumisessa. Tarkemmin lukioiden välisen yhteistyön muotoja ja ohjeistuksia kuvataan Rotokollassa, jonka voi lukea Lyseon www-sivuilta: www.lyseo.edu.ouka.fi > Opiskelijoille > Muualla suoritettavat opinnot. 41


18. OPINTOSOSIAALISET EDUT

OPINTOTUKI Opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita voit tiedustella kansliasta. Tietoja saat myös Kelan opintotukikeskuksesta Jyväskylästä (PL 228, 40101 Jyväskylä) sekä Kelan paikallistoimistoista. Huomaa, että tuki myönnetään kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi opintojen alkamisesta lukien. Jos jatkat päätoimisia lukio-opintoja sen jälkeen, sinun pitää hakea opintotukea erikseen neljännelle vuodelle.

KOULUMATKATUKI Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodelle eli ajalle 1.8.–31.7. Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saat kansliasta ja Kelan paikallistoimistosta. Palauta täytetyt lomakkeet kansliaan. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Koulumatkatukea voit saada, jos yhdensuuntainen matkasi koulun ja kodin välillä on vähintään 10 km ja matkakustannukset ylittävät 54 €/kk. Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voit saada niin kauan kuin opintosi lyseossa kestävät edellyttäen, että muut tukiehdot täyttyvät. Ostotodistus ja sillä ostettu koulumatkatukilippu ovat henkilökohtaisia. Ostotodistusta tai lippua ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Jos koulumatkasi muuttuu niin, että sillä on vaikutusta koulumatkatukeen, tulee sinun ilmoittaa muutoksista välittömästi Kelalle. Liikaa tai perusteetta maksettu koulumatkatuki peritään takaisin opiskelijalta. Tuki voidaan periä opiskelijalta, vaikka se olisi maksettu lipun myyjälle tai koulukuljetuksen järjestäjälle, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tai käyttänyt väärin koulumatkatukea. Lipussa olevia käyttämättömiä ostokertoja esimerkiksi edelliseltä lukuvuodelta ei saa käyttää seuraavan lukuvuoden aikana. Koulumatkatukilippua saa käyttää vain sen lukuvuoden aikana, jolle on annettu koulumatkatukipäätös. Kevään viimeisestä ostokerrasta jäljellä olevat yksittäiset matkat voit kuitenkin käyttää syksyllä ennen uuden lipun hankkimista. Lisätietoja opintotuesta ja koulumatkatuesta löytyy osoitteesta http://www.kela.fi/koulumatkatuki.

42


19. INTERNATIONAL BACCALAUREATE

SECTION

This study guide is mostly in Finnish and includes information for national programme and pre-DP students. Separate IB study guide including all necessary information concerning the IB Diploma programme and Kasarmintie campus is available in English for IB Students online. Pre-DP students should be familiar with both this study guide and the IB study guide.

Instructions for pre-DP students: Academic year 2019–2020 The preparatory year (pre-DP year) provides necessary preparation for successful IB Diploma studies. In planning your pre-DP-year study programme make sure that you prepare yourself properly for the IB Diploma subjects you intend to study. Please do not hesitate to consult the study counsellor, the IB coordinator or the teachers in any questions you might have. By the end of the pre-DP-year you must have completed at least 28 courses, but you are strongly advised to do more. General aim is to choose 5-6 courses per jakso. Besides the compulsory courses the Pre-DP students should primarily choose courses which are marked with an “en”. In those subjects you plan to continue your studies in the IB programme it is recommended that you choose all offered Pre-DP courses. Please note that majority of pre-DP courses are taught at Kasarmintie campus. The following courses are compulsory for all pre-DP students. Any exceptions to these requirements must be agreed with the IB Diploma coordinator or study counsellor. Subject Orientation to IB Finnish, mother tongue

Courses OP09en, OP10en ÄI01en, ÄI02en, ÄI03

or Finnish as a second language

FSL-students: contact the study counsellor, the courses are at Merikosken lukio, Oulun aikuislukio or eLukio ENA01en, ENA02en, ENA11en RUB1en MAY01en MAA02en, MAA03en, MAA10en

English Swedish (for those who have studied Swedish before) Mathematics (short > for those aiming to IB Mathematics Applications and interpretation SL) (long > for those aiming to IB Mathematics Applications and interpretation HL, Mathematics Analysis and approaches HL/SL) Civics Philosophy Psychology History Biology Physics Chemistry Natural sciences– choose at least one from the following Arts and skills – choose at least one (or up to five) Geography

MAA02en, MAA03en, MAA05en, MAA10en YH01en FI01en PS01en HI01en BI01en FY01en KE01en BI19en, FY18en, KE03en Music / Sports / Art GE03en* Compulsory for those who don’t study Swedish.

43


PRE-DP course outline 2019–2020 Jakso 1

MMO 1

Optional courses (Lyseo) KU01.ly / MU01.ly

2

MAY01en

3

OP09en

OP09en

4

PS01en

KE01en

5

ENA02en

MU01.ly

6

RUB1en

7

ÄI01en

KU11.ly

VKI

Optional courses (Lyseo)

MAA02en

RUB2.ly / VEB1.ly

8 Jakso 2

VKI MAY01en

ÄI01en MMO

1 2 3

OP10en

OP10en

4

RUB1en

ENA02en

KU01.ly / MU02.ly / RAB1.ly

5

ENA01en

PS01en

LI03.ly

6

FY01en

BI01en

KU03.ly / EAB1.ly / SAB1.ly

YH01en

KU08.ly /LAB1.ly

7 8 Jakso 3

MAA02en MMO

1

VKI

PreDP courses

MAA03en

KU04.ly

2 HI01en

4

BI01en

KU02.ly / RUB3.ly

5

FY01en

KU01.ly / LI05.ly /RUB2.ly

6

ENA01en

MU01.ly

7

KE01en

8

ÄI02en

ÄI02en

MMO

VKI

MAA05en

MAA05en

1

MU01.ly / RUB2.ly MU04.ly PreDP courses

Optional courses (Lyseo) KU01.ly / RUB3.ly

2

RUB3en / ÄI03.ly

KU02.ly

3

KE03en/ ÄI03.ly

KU16.ly / MU02.ly

4

GE03en

5 6

HI01en

MU01en

YH01en

1

MMO

VKI

ENA11en

ENA11en

4 6

FY18en / ÄI03.ly

LI07.ly / RUB4.ly

PreDP courses

Optional courses (Lyseo)

BI19en

KU03.ly / MU03.ly

MAA10en

ÄI03.ly

RUB5.ly

FI01en

ÄI03.ly

KU01.ly / MU01.ly

MAA10en

5

KU06.ly /RUB3.ly /RUB5.ly

KU07.ly / MU01.ly / RUB4.ly

2 3

LI01.ly / KU09.ly / MU01.ly / RUB3.ly LI01.ly / RUB4.ly

7 Jakso 5

KU14.ly / RUB3.ly

MAA03en

Jakso 4

RUB2en

3

Optional courses (Lyseo)

KU02.ly

FI01en

ÄI03.ly

7

ÄI03.ly

44

RUB5.ly


Requirements for promotion of pre-DP students to the IB Diploma programme 1. The student has completed acceptably (grade 5 or better) all compulsory pre-DP courses. 2. The student has completed acceptably (grade 5 or better) at least 28 courses in total. 3. The student has achieved at least the mean grade 7.50 for following compulsory pre-DP courses. a. All compulsory Finnish, English, Swedish and Mathematics course grades b. Eight best course grades (for those who study long mathematics) OR nine best course grades (for those who study short mathematics) from following courses: YH01en, FI01en, PS01en, HI01en, BI01en, FY01en, KE01en, GE03en, BI19en, FY18en or KE03en. c. One arts/skills subject course grade 4. The student does not have unexplained absences. At the end of the school year the coordinator and teachers will decide whether a student not fulfilling the requirements gains access to the IB programme. In these cases the student may be required to do extra work and / or retake exams during the summer break. THE IB DIPLOMA PROGRAMME The IB Diploma Programme is a two-year study programme which consists of six groups of subjects offered at two levels, Higher and Standard. The amount of teaching is 9 course units in HL subjects and 5,5 course units in SL subjects. The subjects offered in Oulun Lyseon lukio: Group 1. Group 2.

Group 3. Group 4. Group 5.

Language A literature: Finnish HL/SL, Language A language and literature: English HL/SL, Language A self taught mother tongue SL Language B: English HL/SL Language B: Swedish SL Language ab initio: French SL Individuals and Societies: History HL/SL, Economics HL/SL, Business and Management HL/SL, Psychology HL/SL Experimental Sciences: Biology HL/SL, Chemistry HL/SL, Physics HL/SL Mathematics: Mathematics Applications and interpretation HL/SL, Mathematics Analysis and approaches HL/SL

45


GUIDELINES FOR IB SUBJECT SELECTIONS: •

IB subjects will be made available for selection in Wilma in November. Regular diploma includes three higher level and three standard level subjects (or four higher level subjects and two standard level subjects).

Students must choose at least one subject from groups 1,3,4 and 5. A compulsory second language can be chosen either from group 1 or group 2.

The sixth subject is chosen from groups 1-4.

Following subject combinations are not possible due to being taught on a same code: o Psychology + Business and management o Biology and Economics o French ab initio, Swedish B and History

Students should consider carefully which languages and in which level they choose. Language teachers and study counsellor offer guidance in this matter. Self-taught courses in language require high motivation and rigour from the student. Therefore students choosing a selftaugh language are required to sign a document stating student’s responsibilities.

Students who have studied short mathematics in pre-DP should choose IB Mathematics Applications and interpretation SL. IB Mathematics Analysis and approaches HL/SL Mathematics Applications and interpretation HL is recommended for students whose performance in long mathematics has been excellent. Mathematics teachers and study counsellor offer guidance in this matter.

Students can apply for a permission to choose a seventh subject from the IB coordinator. Generally students whose academic performance has been excellent are granted this permission.

It is also possible to apply for a permission to choose a non-regular diploma. Non-regular diploma means that the student studies biology, chemistry and physics from group 4 and does not study any subjects from group 3. Because the non-regular diploma is extremely challenging the permission to choose this combination is only available for students whose mean grade for compulsory courses in pre-DP is at least 8.5. o

If the conditions of entry into an institution of higher education require a candidate to offer a choice of subjects different from that specified in the regulations for the Diploma Programme, the candidate may be allowed to make a reasonable substitution on presentation to the IB of the appropriate documentary evidence. This evidence, which may take the form of pages from a university prospectus, must be submitted in support of all requests.

o

A candidate will be authorized to take a non-regular diploma only if the proposed higher education course allows no other alternative. The possibility of offering a subject as an additional seventh subject (that does not contribute to the diploma) must be considered before submitting a request for a non-regular diploma and is advised up to the approval of the request. In no circumstances will a candidate be exempt from taking a studies in language and literature, and a language acquisition subject. (Note that a diploma candidate can be registered for two studies in language and literature subjects instead of a studies in language and literature, and a language acquisition subject.)

46


20. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT

OULUN LYSEO / PÄÄKOULU: postiosoite: Oulun Lyseon lukio, PL 17, 90015 Oulun kaupunki käyntiosoite: Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu rehtori Mika Aalto apulaisrehtori Päivi Pirilä koulusihteeri Tuomo Soininen koulusihteeri Saija Tuovinen opettajat opinto-ohjaaja Hanna Juntunen opinto-ohjaaja Jukka Raustia IB-koordinaattori Heli-Maarit Miihkinen eLukio-koordinaattori, Niina Harjunpää virastomestari Pentti Mikkonen IT-tukihenkilö Petteri Saarelainen tyttöjen liikunta Soile Helistén-Mikkola poikien liikunta Timo Loukkola

+358 44 703 9451 +358 44 703 9462 +358 44 703 9452 +358 44 703 9943 +358 50 316 6646 +358 44 703 9454 +358 44 703 9937 +358 44 703 9455 +358 44 703 9461 +358 44 703 9460 +358 40 567 0896 +358 44 703 9932 +358 44 703 9933

mika.aalto@ouka.fi paivi.pirila@ouka.fi tuomo.soininen@ouka.fi saija.tuovinen@ouka.fi lyseo-lu@eduouka.fi lhanna.juntunen@eduouka.fi ljukka.raustia@eduouka.fi heli-maarit.miihkinen@ouka.fi niina.harjunpaa@eduouka.fi pentti.mikkonen@ouka.fi petteri.saarelainen@ouka.fi soile.helisten-mikkola@eduouka.fi timo.loukkola@eduouka.fi

OULUN LYSEO / TYRNÄVÄN MONIMUOTOLUKIO eli AUGUST SAHLSTEN –LUKIO Osoite: Meijeritie 4, 91800 Tyrnävä

OULUN LYSEO / IB DIPLOMA SCHOOL:

Street address: Kasarmintie 4, 90100 Oulu IB Diploma coordinator study counsellor staff room caretaker

+358 44 703 9455 +358 44 703 9937 +358 50 316 6647 +358 44 703 0682

47

heli-maarit.miihkinen@ouka.fi jukka.raustia@eduouka.fi

Profile for Oulun Lyseo

Oulun Lyseo_opinto-opas 2019-2020  

Oulun Lyseo_opinto-opas 2019-2020  

Advertisement