Oulun Lyseo_opinto-opas 2017-2018

Page 1

1


2

SISÄLLYS – CONTENTS

1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI ............................................. 4 2. TIEDOTTAMINEN JA TIETOJÄRJESTELMÄT.................................. 7 3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN ............................... 9 4. LUKIO-OPISKELU JA OPISKELUOHJELMAN LAATIMINEN .................12 5. SUOSITUSLUKUJÄRJESTYKSET ALOITTAVILLE OPISKELIJOILLE .........17 6. LUKUVUODEN 2017–2018 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT ........................18 7. OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA ...............................20 8. OPPITUNTIKAAVIO ............................................................22 9. KURSSIT OPPIAINEITTAIN 2017–2018 .....................................25 10. OPETUSTILOJEN SIJAINTI PÄÄKOULULLA (KAJAANINKATU 3) ........27 11. OPETTAJAT ...................................................................29 12. OPISKELIJOIDEN OHJAUS LYSEOLLA ......................................30 13. OPISKELUHUOLTO ...........................................................34 14. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO .....................................37 15. KANSALLISEN LUKIO-OHJELMAN OPISKELIJA-ARVIOINTI ..............40 16. KERHOT JA OPPIMISEN TUKI ..............................................43 17. ELUKIO JA OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ....44 18. OPINTOSOSIAALISET EDUT.................................................45 19. INTERNATIONAL BACCALAUREATE SECTION .............................46 20. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT .................................50


3

Lux borealis

Hyvä lyseolainen! Tämä opas on laadittu sinulle avuksi. Tutustu siihen huolellisesti ja säilytä opas koko lukuvuoden ajan. Anna se myös huoltajillesi tutustumista varten.

Dear Lyseo student! This is your study guide. Please read it carefully and keep it with you throughout the school year. The text is mostly in Finnish. Request, if necessary, translation from your friends or teachers. Separate IB study guide is available in English for IB students.


4

1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Oulun Lyseon lukion toiminnassa korostetaan vapautta ja vastuuta sekä painotetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista. Opetuksessa pyritään edistämään erilaisten ihmisten ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kykyä ymmärtää toinen toisiaan. Tavoitteena on laaja-alaista sivistystä arvostava, kriittisesti ajatteleva ihminen.

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että lukion päättäessään opiskelijalla on hyvät tavat ja vuorovaikutustaidot kyky ottaa vastuu omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista edellytykset tunnistaa julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja kyky havainnoida kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia asenteelliset valmiudet elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen kansainvälistyvässä maailmassa  valmiudet toimia ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon edistämiseksi.

    

OULUN LYSEON EETTISET PERIAATTEET Oulun Lyseossa toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Kunnioitamme ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta. Kouluyhteisö  Oulun Lyseon kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki lyseolaiset. Ihmisarvon kunnioittaminen  Ihmisarvon kunnioittaminen on ystävällistä käyttäytymistä toista ihmistä kohtaan.  Arvostamme jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja tuemme myönteistä minäkäsitystä.  Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.  Ketään ei kiusata eikä syrjitä. Eettinen vastuu opiskelussa ja työnteossa  Opiskelussa ja työnteossa edellytämme rehellisyyttä.  Pidämme kiinni yhteisistä sopimuksista.


5

   

Jokainen on vastuussa koulun työskentelyilmapiiristä. Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa. Palautetta annamme totuudenmukaisesti mutta kannustavasti. Kaikilla on oikeus onnistua ja epäonnistua.

Luonnon ja eri kulttuurien arvostus  Arvostamme oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja.  Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

OULUN LYSEON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Säännöt koskevat soveltuvin osin kaikkia kouluyhteisön jäseniä sekä koulussa vierailevia henkilöitä. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 26 §:n mukaisesti.

Yleistä 1. Noudata hyviä tapoja, siisteyttä ja järjestystä. Odota vuoroasi, siivoa jälkesi ja huolehdi tavarat paikoilleen, niin koulun tilat pysyvät viihtyisinä ja turvallisina. 2. Pidä ruokalakin siistinä. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Kun poistut ruokalasta, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat ja tarjottimet puhdistettuina oikeille paikoilleen palautusvaunuun. Nosta istuin paikoilleen. 3. Noudata erikseen sovittuja ohjeita erikoisluokissa (esimerkiksi musiikki- ja kuvataideluokassa sekä kemian laboratoriossa). 4. Kirjasto on hiljainen työskentelytila. Äänekkäät keskustelut, musiikin kuuntelu tai muu häiritsevä toiminta ei kuulu kirjastoon. 5. Koulun tiloja ja välineitä saat käyttää myös oppituntien ulkopuolella, kun toiminta liittyy opiskeluun tai koulun harrastustoimintaan. Käyttäjänä olet vastuussa tilojen ja välineiden kunnosta ja velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot. 6. Tupakkatuotteiden, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. 7. Säilytä kulkuvälineitä niille tarkoitetuilla paikoilla. Autojen pysäköinti piha-alueella on sallittu koulupäivän aikana vain rehtorin myöntämällä pysäköintiluvalla. Pysäköintiä koulun pihalla valvotaan.


6

Opiskelua koskevat säännöt 8. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua. 9. Pidä tarvittavat välineet mukana oppitunneilla. Älä käytä opiskelua häiritseviä laitteita tunnin aikana. 10. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan selvitys. 11. Opinnoissa etenemisestä kertoviin tiedotteisiin ja todistuksiin pyydetään alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilta allekirjoitus tai sähköinen lukukuittaus.


7

2. T I E D O T T A M I N E N J A T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä T

TIEDOTTAMINEN LYSEOLLA Opiskelusta ja koulun tapahtumista tiedotetaan pääosin Wilmassa ja ryhmänohjaustapaamisissa. Seuraa lisäksi koulun verkkosivuja, infotauluja ja kuulutuksia. Wilmaa kannattaa lukea päivittäin. Kouluympäristön viihtyisyyden säilyttämiseksi paperi-ilmoituksia saa kiinnittää vain ilmoitustauluille, ei oviin tai seinille. Jos huomaat ilmoitustaululla vanhentuneen ilmoituksen, poistathan sen. Jos sinulla tai ryhmälläsi on tärkeää tiedotettavaa koko koululle esimerkiksi verkkosivujen tai infotaulujen välityksellä, ota yhteys rehtoriin, ylläpitoon, ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET Päivittäisessä koulutyössäsi tarvitset Wilma- ja Eduouka-tunnusta. Myös Lyseo-tunnus voi olla tarpeen. Ilmoittaudut kursseille ja seuraat opintojesi etenemistä Wilmassa. Saat Wilma-tunnuksen kouluun hyväksymisen yhteydessä. Myös vanhemmat saavat käyttäjätunnuksen Wilmaan, jolloin he voivat muun muassa selvittää lastensa poissaoloja ja seurata opintojen etenemistä. Huomaattehan, että lukion Wilmassa käytetään eri tunnuksia kuin peruskoulun Wilmassa. Lukion Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.ouka.fi. Jos Wilma-tunnuksen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä apulaisrehtoriin. Opiskelijoiden käytössä oleville Windows-tietokoneille kirjaudut eduouka-tunnuksella ja salasanalla. Tunnukset luodaan automaattisesti kaikille opiskelijoille. Tämä tunnus on myös sähköpostiosoitteesi, joka on muotoa tunnus@eduouka.fi. Sähköpostiin kirjaudutaan osoitteessa http://outlook.com/eduouka.fi. Vaihda salasana kirjautumalla ensin koulun Windows-tietokoneelle ja painamalla sitten näppäimet Ctrl, Alt ja Delete pohjaan samanaikaisesti. Esiin tulevasta valikosta vaihdetaan salasana. Eduouka- tunnusta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä lyseon it-tukihenkilöön Petteri Saarelaiseen (Petteri.Saarelainen@ouka.fi). Lyseon atk-luokan sekä kellarikerroksen opiskelijakoneet ovat Linux-koneita. Niissä on käytössä vierailijatunnus, joten et tarvitse niihin omaa erillistä käyttäjätunnusta. Jos käytät vierailijatunnusta, pidä huolta yksityisyydestäsi, sillä koneen seuraava käyttäjä voi päästä lukemaan käyttämiäsi tiedostoja. Halutessasi saat oppilasylläpidolta Lyseo-tunnuksen, jolla voit kirjautua Linux-koneisiin ja käyttää muita ylläpidon tarjoamia palveluita, kuten shell-palvelinta, sekä levy- ja kotisivutilaa. Lyseo-tunnuksilla voit myös kuunnella koulun nettisivuilta vanhoja kielten yo-kuunteluita. Ylläpitoryhmään ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Erityistietoja ei tarvita: perusasiat opitaan ylläpitokurssilla, ja tehtävän myöhemmin vaatimat taidot karttuvat, kun toimii ylläpitoryhmässä. Ylläpitokurssi järjestetään 2. jakson aikana, mutta jos olet kiinnostunut tehtävästä, voit jo sitä ennen tulla atk-luokkaan juttelemaan ylläpidolle tai lähettää sähköpostia osoitteeseen sysadmin@lyseo.edu.ouka.fi. Katso lisätietoja Lyseon kotisivuilta (Opiskelijoille > ATK-järjestelmä).


8

OULUN LYSEON TIETOKONEVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1. Sitoudun käyttämään vain minulle annettua käyttäjätunnusta. Tiedostan, että minulle annettu käyttäjätunnus on vain omaa käyttöäni varten. 2. Koulun Windows-koneita ja verkkoa ylläpitää OTT eli Oulun Tietotekniikka. Atk-luokan Linux-tietokoneita ja palvelimia ylläpitää ja huoltaa ylläpitoryhmä, johon kuuluu opiskelijoita sekä henkilökunnan jäseniä. Sitoudun noudattamaan OTT:n ja ylläpitoryhmän ohjeita kaikissa tietokoneiden ja verkon käyttöön liittyvissä asioissa. 3. Säilytän työrauhan ja käyttäydyn asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Noudatan Suomen lakia ja ylläpidon ohjeita. En aiheuta haittaa järjestelmälle, verkolle tai muille käyttäjille. 4. Sitoudun järjestelmän käytön hyötypriorisointiin. Koulun tietokoneet ja verkko on ensisijaisesti tarkoitettu koulutöiden tekemiseen ja opiskelumateriaalin tutkimiseen. Kaikenlainen muu käyttö on toissijaista. Sitoudun pyydettäessä luovuttamaan toissijaisessa käytössä olevan tietokoneeni sitä koulutöihin tarvitsevalle käyttäjälle. 5. Sitoudun käyttämään käyttäjätunnustani sekä muita koulun tarjoamia palveluja ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön. 6. Olen henkilökohtaisesti vastuussa koulun tietokoneille tallentamieni tiedostojen sisällöstä ja varmistamisesta. Koulu ei vastaa teknisten häiriöiden tai asennustöiden mahdollisesta aiheuttamasta tietojen tai tiedostojen katoamisesta. 7. Sitoudun välttämään järjestelmän ja verkon tarpeetonta kuormitusta. Ylläpidolla on oikeus ehkäistä ylikuormitus esimerkiksi poistamalla käyttäjän tallentamia ylisuuria tiedostoja tai rajoittamalla muutoin käyttäjän toimintaa. 8. Ylläpidolla on oikeus rehtorin luvalla tarkastaa sellaisia käyttäjän tiedostoja, joiden voidaan perustellusta syystä epäillä olevan järjestelmälle haitallisia tai sisällöltään epäasiallisia.

Oulun Lyseon lukio pidättää oikeudet sääntöjen muuttamiseen. Samoin OTT:llä on oikeus muutoksiin oman toimivaltansa ja sopimusten puitteissa. Sääntöjen ajantasaisin versio on koulun verkkosivuilla. Tietokoneverkon käyttösääntöjen rikkominen johtaa käyttäjätunnuksen menetykseen määräajaksi tai pysyvästi sekä aiheutuneiden vahinkojen korvausvelvollisuuteen.


9

3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN

Jakso

Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7 viikon pituiseen opintojaksoon. Kunkin jakson opiskeltavat kurssit valitset itse kurssitarjottimesta.

Kurssi

Kurssi on noin 38 tunnin työtä vastaava opiskelukokonaisuus, jonka opiskelet yhden jakson aikana. Kurssiin kuuluu viikoittain kolme 75 minuutin oppituntia sekä muita tehtäviä. Kurssi arvioidaan arvosanalla (4–10) tai suoritusmerkinnällä (S). Katso tarkemmin luku 15.

Kurssitarjotin

Kurssitarjotin on taulukko, josta näet oppiaineittain kunkin jakson opetettavat kurssit, opettajat ja luokkatilat. Kokonaisuudessaan tarjotin on näkyvissä Wilmassa. Kurssitarjottimen kooste on opinto-oppaan luvussa 9.

Pakollinen kurssi

Lukion oppimäärään kuuluu 47 tai 51 pakollista kurssia, jotka sinun on suoritettava, jotta saat lukion päättötodistuksen. Ennen kuin voit osallistua ylioppilaskokeeseen, sinulla on oltava suoritettuna kirjoitettavan oppiaineen pakolliset kurssit.

Syventävä kurssi

Syventävä kurssi on jatkumoa oppiaineen pakollisiin kursseihin. Syventäviä kursseja voit valita kiinnostuksesi ja suunnitelmiesi mukaan. Kannattaa valita syventäviä kursseja niistä oppiaineista, joiden ylioppilaskokeeseen aiot osallistua. Sinun on suoritettava vähintään 10 syventävää kurssia saadaksesi lukion päättötodistuksen.

Soveltava kurssi

Soveltava kurssi on valinnainen kurssi, joka voi sisältää aineksia eri oppiaineista. Se voi olla esimerkiksi koulukohtainen menetelmäkurssi tai toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi. Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

Arviointiviikko Kokeenpalautus

Jakso päättyy arviointiviikkoon (jakson 7 viimeistä työpäivää), jonka aikataulu poikkeaa tavanomaisesta tuntikierrosta: työpäivä on viisi tuntia välillä klo 8.00 -15.00. Tuntikaavion koodeilla 1–7 on jokaisella oma päivänsä. Arviointiviikko alkaa 1. koodin arviointipäivällä ja etenee numerojärjestyksessä. Arviointipäivän tarkemmasta aikataulusta sovitaan opettajan kanssa. Kokeet palautetaan noin kaksi viikkoa arviontiviikon jälkeen. Palautuspäivä on merkitty symbolilla KP lukuvuoden työjärjestykseen. Kunkin kurssin koe palautetaan samassa luokassa, jossa kurssikin pidettiin, ja palautukseen käytetään aikaa 15 minuuttia. Palautus alkaa koodeittain yleensä seuraavasti: 1-koodi 13.00 2-koodi 13.15 3-koodi 13.30 4-koodi 13.45

5-koodi 14.00 6-koodi 14.15 7-koodi 14.30 8-koodi 14.45

Kokeenpalautuksen jälkeen päivän viimeinen tunti pidetään normaalisti. Kokeenpalautus on osa kurssisuoritusta. Jos et pääse kokeenpalautukseen, sinun tulee noutaa koe opettajalta myöhemmin tai valtuuttaa joku opiskelijatovereistasi ottamaan kokeesi palautustilaisuudessa. Valtuutus voi olla esimerkiksi opettajalle näytettävä tekstiviesti.

Jaksotodistukset

Jaksotodistuksen näet Wilmasta pari päivää kokeen palautuksen jälkeen. Paperinen jaksotodistus jaetaan lukuvuoden päättöpäivänä.


10

Uusinta- ja

korotuskuulustelut

Jos saat hylätyn arvosanan tai et pysty päten syyn takia osallistumaan kurssikokeeseen, voit tehdä kokeen uusintakuulustelupäivänä. Uusintakuulustelupäivät on merkitty symbolilla U lukuvuoden työjärjestykseen. Koeaika on yleensä kolme tuntia. Ilmoittaudu uusintakuulusteluihin Wilmassa. Ilmoittautuminen on mahdollista kokeenpalautuksen jälkeen ja päättyy noin viikkoa ennen uusintakuulustelupäivää. Hylätyn kurssin uusintaa voit yrittää kerran. Hyväksytyn kurssin arvosanaa voit korottaa korotuskuulustelussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Se on merkitty työjärjestykseen symbolilla KK. Lukio-opintojen loppuvaiheessa voit osallistua oppiaineen päättöarvosanan korotuskuulusteluun (tenttiin). Tällaisen korotuskuulustelun laajuus perustuu opintoohjelmaasi. Kuulusteluun voi kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Jos osoitat kuulustelussa hallitsevasi oppiaineen sisällöt päättöarvosanaasi paremmin, voidaan arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelut ovat helmi-maaliskuussa, jotta niistä on hyötyä myös kevään ylioppilastutkinnossa.

Kurssin

Jos et pysty osallistumaan opetukseen, voit opiskella kurssin myös itsenäisesti omassa lukiossasi. Itsenäisestä suorittamisesta eli tenttimisestä täytyy aina sopia opettajan kanssa jakson alussa. Itsenäiseen kurssin suorittamiseen kuuluu yleensä koe ja muita tehtäviä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Kahden kurssin

Jos sinulla on lukujärjestyksessä kaksi kurssia samalla koodilla, voit käydä oppitunneilla limittäin. Sovi asiasta ja yksityiskohdista (läsnäoloista, kurssikokeesta jne.) molempien opettajien kanssa jakson alussa.

Toisessa

Kaikissa muissa lukioissa suoritetut kurssit hyväksytään Lyseon kurssisuorituksiksi. Myös ammatilliselle vaihtojaksolle osallistuvien ammatilliset kurssit hyväksytään lukion kursseiksi muualla suoritettuihin opintoihin.

suorittaminen itsenäisesti

samanaikainen suorittaminen

oppilaitoksessa suoritettujen kurssien osaamisen tunnustaminen

Muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä, jos ne ovat lukion tavoitteiden mukaisia. Jos haluat hyväksyttää tällaisia opintoja Lyseon kurssisuorituksiksi, tee opinnoista kirjallinen selvitys. Sellaiseksi käy muun muassa oppilaitoksen antama todistus, oppimispäiväkirja tai muu lopputyö, josta näkyvät opintojen laajuus ja sisältö. Selvityksen tekemiseen voit pyytää apua opinto-ohjaajalta. Lopullisen päätöksen kurssien hyväksymisestä tekee rehtori.

Poissaolot

Opettajat seuraavat opiskelijoiden poissaoloja ja kirjaavat ne Wilmaan. Sinun tulee huolehtia poissaolojesi selvittämisestä kurssin opettajalle ja ryhmänohjaajallesi. Selvitys voi olla esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Jos poissaoloja kasaantuu, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin. Jos sinulle kertyy useita selvittämättömiä poissaoloja, opettaja voi evätä oikeutesi osallistua kurssikokeeseen.

Opiskelija-vakuutus

Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat koulussa ja koulumatkoilla sekä opetusohjelman mukaisilla matkoilla tapahtuvien tapaturmien varalta.

Kouluruokailu

Lukujärjestyksen mukaiset ruokatauot ovat klo 11.00–11.45 ja 12.30–13.15; ruoanjakelu loppuu klo 12.55. Voit käydä ruokailemassa myös ruokataukojen välillä sen mukaan, milloin sinulla on työjärjestyksessäsi vähintään 30 minuutin tauko. Ruokailu on maksuton. Ruokailtuasi siivoa jälkesi, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat palautusvaunuun. Ilmoita ruoka-aineallergiasta kansliaan heti lukuvuoden alussa.

Päivänavaus

Yhteisiä päivänavauksia pidetään esimerkiksi tapahtumapäivinä. Seurakunta käy pitämässä päivänavauksia, joissa saattaa olla uskonnollista sisältöä. Jos et vakaumuksellisista syistä halua kuunnella tällaista päivänavausta, voit poistua luokasta sellaiseen tilaan, jossa päivänavaus ei kuulu, esimerkiksi juhlasaliin. Arviointiviikolla sekä kansallisen ja kansainvälisen ylioppilastutkinnon koepäivinä päivänavauksia ei pidetä.


11

Autojen paikoitus

Auton saa pysäköidä koulun pihalle koulupäivän aikana ainoastaan pysäköintiluvalla. Pysyvän luvan myöntää rehtori, ja se myönnetään vain painavista terveydellisistä syistä. Tilapäisen luvan voi antaa myös koulusihteeri tai vahtimestari.

Tupakointi

Tupakkalaki ja koulun järjestyssäännöt kieltävät tupakkatuotteiden käytön koulussa ja koulualueella sekä sen välittömässä läheisyydessä, esimerkiksi koulurakennusta sivuavilla katuosuuksilla. Tupakkatuotteita ovat esimerkiksi savukkeet ja nuuska.

Henkilötietolaki

Opiskelijoita koskevia henkilötietoja kerätään opiskelijarekisteriin. Voit tarkastaa tiedot ja tarvittaessa korjata ne koulun kansliassa.

Kurinpito

Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen (lukiolaki 26 §) oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi.

Koulun kirjasto

Lyseon kirjasto kuuluu Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoon. Voit lainata kirjoja omalla kirjastokortillasi, joka tehdään yleensä kaikille aloittaville opiskelijoille ”Perehtyminen lukio-opintoihin”-kurssilla. Laina-aika on yksi kuukausi, mutta kirja olisi hyvä palauttaa heti, kun et tarvitse sitä. Kirjaston lehtiä, sanakirjoja ja isoja hakuteoksia ei lainata. Kirjastoa ja kirjojen lainaamista koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä kirjastoa hoitavaan opettajaan: satu.korpi@eduouka.fi. Lisätietoa koulukirjastosta: www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti. Koulun kirjasto on rauhallinen työtila. Ethän puhu puhelimessa, juttele äänekkäästi, kuuntele musiikkia ilman korvakuulokkeita tai muuten häiritse työrauhaa kirjastossa. Kirjaston tietokoneet ja tulostin on tarkoitettu opiskelukäyttöön. Vältä turhaa tulostamista. Paperia saa virastomestarilta.

Opiskelijakunta

Kaikki Lyseon opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Koko opiskelijakuntaa edustaa hallitus (Oulun Lyseon lukion oppilaskunta ry.), joka toimii opiskelijakunnan hyväksi esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvojana ja koulun yhteishengen nostattajana. Hallitus myös osallistuu koulun sisäiseen päätöksentekoon ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Hallitus valitaan äänestyksellä joka syksy järjestettävässä yleiskokouksessa. Äänestykseen voivat asettua ehdokkaaksi kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Valituksi tulleen opiskelijan hallituskausi kestää koko lukioajan.

Todistusinfo

Todistusinfoissa käsitelllään ryhmänohjaajan johdolla opiskelijoiden kurssisuorituksia, kurssikertymiä ja mahdollisia puuttuvia töitä. Todistusinfo pidetään muutaman päivän kuluttua kokeen palautuksesta.


12

4. LUKIO-OPISKELU JA OPISKELUOHJELMAN LAATIMINEN

Lukion opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Voit käyttää lukion suorittamiseen enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä kannattaa välttää.

Kurssikertymätaulukko 3 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 3,5 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi 4 vuoden ohjelma 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

5-7 36-39 65-66

11-13 42-45 69-71

17-20 49-51 75-

23-26 55-57

30-33 60-63

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

5-6 29-32 54-58 75-

9-11 34-37 59-63

14-17 39-42 64-68

19-22 44-47

24-27 49-53 70-73

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso

5. jakso

4-5 24-26 45-47 65-66

8-10 28-30 50-52 69-71

12-16 32-34 55-57 75-

16-18 36-38

20-22 40-42 61-63

Kolmen lukuvuoden opiskelusuunnitelma edellyttää kursseja suoritettavaksi vähintään seuraavasti: 1. opiskeluvuosi 30 kurssia 2. opiskeluvuosi 30 kurssia 3. opiskeluvuosi 15 kurssia


13 Lukio ja ylioppilastutkinto tulevat suoritetuksi kolmessa vuodessa, kun suoritat vähintään 6 kurssia jokaisessa jaksossa. Kolmantena opiskeluvuonna et ehdi suorittaa kuin noin 15 kurssia, koska viimeinen lukuvuosi on lyhyempi ylioppilaskirjoitusten takia. Luokattomassa lukiossa voit laatia yksilöllisen opiskeluohjelman, joka tukee sinua vahvuuksiesi löytämisessä ja kykyjesi kehittämisessä. Voit siis suorittaa lukion hitaammin tai nopeammin kuin kolmessa vuodessa, kun sovitat jokaisessa jaksossa suoritettavan kurssimäärän omaan aikatauluusi. Opiskeluohjelman suunnitteluun voit pyytää apua opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta, ryhmänohjaajalta ja rehtorilta. Opiskeluohjelmasi pohjana on kuitenkin suunnitelmasi ylioppilaskokeisiin osallistumisesta hajautetusti. Lähes kaikissa oppiaineissa voit laatia itsellesi aikataulun, jossa saat opiskeltua kaikki oppiaineen kurssit toisen opiskeluvuoden kevääseen, kolmannen opiskeluvuoden syksyyn tai kolmannen opiskeluvuoden kevääseen mennessä. Suunnittele opiskeluohjelma niin, että saat suoritettua kirjoitettavan oppiaineen kaikki kurssit ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Oppiaineen pakolliset kurssit täytyy olla suoritettuna, ennen kuin osallistut ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin.

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa loppuun kolmella perättäisellä suorituskerralla, esimerkiksi kevät 2018, syksy 2018 ja kevät 2019. Kaikki kolme suorituskertaa kannattaa hyödyntää. Lukion alkuvaiheessa on parasta keskittyä pakollisten kurssien suorittamiseen, mutta ohjelmaan on järkevää valita myös syventäviä ja soveltavia kursseja. 

Valitse kurssitarjonnasta kuhunkin jaksoon opiskeluohjelmaasi sopivat kurssit.

Huomioi myös kuvataide, musiikki ja liikunta.

Ilmoittaudu kurssille Wilmassa (ks. Kursseille ilmoittautuminen).

Ryhdy jo ensimmäisen vuoden aikana suunnittelemaan, minkä aineen ylioppilaskokeisiin osallistut ja milloin. Laadi opiskeluohjelmasi siten, että saat kyseisen aineen syventävätkin kurssit suoritetuksi ennen koetta.

Varaudu kuitenkin muuttamaan suunnitelmaasi, sillä haluamasi kurssi saattaa peruuntua tai olla jo täynnä. Keskustele opinto-ohjaajan ja opettajasi kanssa eri vaihtoehdoista.

Oppimateriaaliluettelo löytyy Lyseon sivuilta (Opiskelijoille > Lista käytettävistä oppimateriaalista)

OPISKELUTAIDOT Opiskelu kysyy ammattitaitoa eli opiskelutekniikkaa. Siihen kuuluvat ainakin seuraavat seikat: 

työrauhan ja viihtyisän työympäristön arvostaminen

määrätietoisuus, omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus

älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata

Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Kurssit ovat tiiviitä, joten opetuksessa ja opiskelussa on edettävä ripeästi.


14

OHJEITA JAKSAMISEEN JA TEHOKKAASEEN OPISKELUUN Lukion käyminen voi ajoittain tuntua raskaalta. Tuntuu, ettei ehdi tehdä kaikkea kunnolla ja ettei kokeissa yllä omantasoiseen suoritukseen. Parempaan pystyisi, jos aika riittäisi ja jaksaisi enemmän. Ennakoi tilanne! Ryhdy auttamaan itseäsi! 

Vältä myöhästymisiä ja aiheettomia poissaoloja.

Ole oppitunneilla aktiivinen: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan, kysy. Oppikirja on vain opiskelusi runko. Käytä muitakin tietolähteitä.

Tee kotitehtävät joka päivä. Vältä ulkolukua, pyri ymmärtämään lukemasi.

Suunnittele kotityöskentely: tee harrastuksille ja muille tehtävillesi aikataulu. Noudata sitä!

Huolehdi kunnostasi ja terveydestäsi, niin jaksat keskittyä ja opiskella tehokkaasti.

Jos kouluarki alkaa tuntua liian raskaalta, älä epäröi ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, opettajaan, terveydenhoitajaan tai rehtoriin. Heiltä saat apua.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukion päättötodistuksen saat, kun olet opiskellut lukion koko oppimäärän. Tätä varten sinun on suoritettava  kaikki pakolliset kurssit (47 tai 51 kurssia riippuen matematiikan laajuudesta) 

yhteensä kolme kuvataiteen ja musiikin pakollista kurssia

vähintään kymmenen valtakunnallista syventävää kurssia (vuonna 2015 tai aiemmin lukion aloittaneilla vähintään kymmenen valtakunnallista tai koulukohtaista syventävää tai soveltavaa kurssia) ja

yhteensä vähintään 75 kurssia (ylärajaa ei ole).

Hyväksytty oppiaineen päättöarvosana edellyttää, että olet suorittanut vähintään 2/3 opiskeluohjelmaasi kuuluvista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti eli vähintään arvosanalla 5. Katso tarkemmin luku 15 Kansallisen lukio-ohjelman opiskelija-arviointi.

Erityisesti abiturienttivuonna sinun tulee huolehtia siitä, että  olet suorittanut kaikki pakolliset kurssit 

kokonaiskurssimäärä täyttyy lokakuun loppuun mennessä, jos valmistut syksyllä

kokonaiskurssimäärä täyttyy huhtikuun loppuun mennessä, jos valmistut keväällä.

Jos sinulta vielä määräajan jälkeen puuttuu kurssisuorituksia tai niiden osia, et saa ylioppilastutkintotodistusta, vaikka olisitkin läpäissyt tutkinnon. Tutkintotodistus jää ylioppilastutkintolautakuntaan odottamaan koulun ilmoitusta lukion oppimäärän täyttymisestä.

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA Ilmoittaudut kursseille Wilma-palvelussa osoitteessa https://wilma.ouka.fi/. Voit käyttää Wilmaa millä tahansa Internet-selaimella tai ladattavalla Wilma-sovelluksella. Wilma-palvelua varten sinulla on oma käyttäjätunnus ja salasana. Wilmassa näet mm. 

kurssit, joille olet jo ilmoittautunut

suorittamasi kurssit ja niiden arvosanat


15 

lukujärjestyksesi ja kunkin kurssin luokkatilan

jaksotodistuksesi

poissaolosi

viestit ja ajankohtaiset tiedotteet

Ilmoittautuessasi kurssille näet, kuinka moni on jo valinnut saman kurssin. Sinun kannattaa valita sellaisia ryhmiä, joissa on runsaammin tilaa, sillä yleensä kursseille voi ilmoittautua enintään 36 opiskelijaa. Opettaja voi ottaa kurssilleen enemmänkin opiskelijoita vain poikkeustapauksessa. Useimmissa oppiaineissa joudutaan perumaan kurssit, joille on ilmoittautunut vähemmän kuin 10 opiskelijaa. Wilma antaa ilmoittautua kullakin koodilla vain yhdelle kurssille. Jos haluat suorittaa kaksi kurssia samalla koodilla, neuvottele asiasta kurssien opettajien kanssa. Kunkin jakson kurssivalintojasi voit muokata jakson alkamiseen saakka. Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa voit kääntyä kurssin opettajan, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, apulaisrehtorin tai rehtorin puoleen.

WANHOJEN PÄIVÄN TANSSIHARJOITUKSET Wanhojen päivän tanssiharjoitukset ovat kansallisen ohjelman opiskelijoille 3. jaksossa (katso kurssitarjotin, liikunnan kurssi 6). IB-opiskelijoiden harjoitukset sovitaan erikseen. Ilmoittaudu kurssille Wilman lisäksi kaikille pakollisessa infotilaisuudessa elokuussa. Lisätietoja saat liikunnan opettajilta.

KURSSITARJOTTIMEN LISÄMERKINNÄT 

en-merkintä: Kurssin opetuskieli on englanti, mutta se vastaa sisällöltään pääosin normaalia kansallisen lukion kurssia. Se on tarkoitettu ensisijaisesti IB-ohjelmaan jatkaville, mutta sille voivat osallistua myös kansallisen ohjelman opiskelijat. osyk-merkintä: Kurssi opetetaan Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Kurssi on OSYK:n kurssitarjottimella, jonka löydät Wilmassa oikealla olevasta palkista > Kurssitarjotin.

POISSAOLOT Lukiolain 25 §:n mukaan lukiolaisen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneille tulee siis osallistua, ellei ole sopinut opettajan kanssa kurssin alussa toisenlaisesta suoritustavasta. Oppitunneilta voit olla pois vain, jos sinulla on hyväksyttävä syy esimerkiksi lääkärissä käyminen, osallistuminen erilaisiin kilpailuihin, oppilaskunnan ja lukiolaisten kokouksiin, sairastumiset tai elämän yllättävät kriisitilanteet. Sen sijaan esimerkiksi autokoulu, kampaamossa käyminen tai kevätkenkien ostaminen ei ole hyväksyttävä syy olla pois oppitunneilta. Pyydä lupa poissaoloon etukäteen. Yli viiden päivän poissaoloon anot lupaa rehtorilta, sitä lyhyempiin poissaoloihin luvan voi myöntää ryhmänohjaaja. Opettajat merkitsevät kaikki poissaolot Wilmaan. Selvitä ennakoimattomat poissaolot jälkikäteen. Sinun tulee tarvittaessa myös todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että poissaololle on ollut hyväksyttävä syy. Alle 18vuotiaan huoltajat voivat Wilma-tunnuksillaan tarkistaa ja selvittää lapsensa poissaolot. Selvityksen voi myös esittää kirjallisena kunkin kurssin opettajalle tai omalle ryhmänohjaajalle. Jos olet täyttänyt 18 vuotta, voit antaa


16 huoltajillesi luvan käyttää Wilma-tunnuksiaan, jolloin he voivat tarkistaa ja selvittää poissaolojasi koko lukion ajan. Vaihtoehtoisesti poissaolot selvitetään itse opettajille tai ryhmänohjaajalle. Jos olet pois oppitunneilta, selvitä, mitä tunnilla on tehty ja mitä annettu kotitehtäväksi. Opiskele asiat itsenäisesti. Et voi vedota poissaoloihin, jos sinulla on tekemättömiä tehtäviä edellisiltä tunneilta. Opettaja voi vaatia näytön itsenäisestä opiskelustasi jokaisen poissaolokerran jälkeen. Arviointiviikon poissaoloihin suhtaudutaan erityisen tiukasti. Kokeesta poissaolon syy on ilmoitettava opettajalle koepäivänä Wilma-viestillä, sähköpostilla tai tekstiviestillä ja poissaoloselvitys on annettava viikon kuluessa kokeesta. Voit osallistua uusintakokeeseen vain, jos poissaolo on selvitetty ja syy on pätevä. Jos opettaja katsoo, että opiskelija ei ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut kurssiin sisältyviä tietoja ja taitoja, hän voi todeta kurssin keskeytetyksi, mikä näkyy todistuksessa K-merkintänä. Tällainen kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen. Jos olet ollut pois hyväksyttävästä syystä, opettaja voi harkintansa mukaan antaa sinulle korvaavia tehtäviä. Poissaolotilanteissa opiskelijan velvollisuus on 

pyytää lupa poissaoloon etukäteen

ilmoittaa opettajalle, jos aikoo keskeyttää kurssin

jakson alussa poistaa Wilmasta sellaiset ilmoittautumiset, joihin ei aio osallistua

selvittää ja todistaa poissaolot

huolehtia, että opiskelee poissaolotuntien asiat

toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja korvaamisessa.

VILPPI JA PLAGIOINTI KOKEISSA JA OPISKELUTEHTÄVISSÄ Oulun Lyseon eettiset periaatteet edellyttävät rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Epärehellisyyttä eli vilppiä on esimerkiksi lunttaaminen kokeissa ja plagioiminen eli tekstien kopioiminen vaikkapa verkosta omaan työhön ilman lähteen mainitsemista. Plagiointia on myös se, kun kopioidaan lauseen osia useista eri lähteistä ja yhdistetään ne kokonaisuudeksi eikä lähdettä mainita. Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat −

vilpillisin keinoin tehdyn työn hylkääminen

rehtorin puhuttelu ja

yhteydenotto huoltajiin (alle 18-vuotiaan osalta).

Törkeään vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa voidaan lukiolain 26 §:n mukaan rangaista antamalla kirjallinen varoitus tai erottamalla opiskelija määräajaksi koulusta. Kaikkein suurimman vahingon vilppiin syyllistynyt tekee itselleen, vaikka ei jäisikään kiinni.


17

5. SUOSITUSLUKUJÄRJESTYKSET ALOITTAVILLE OPISKELIJOILLE Huomioithan, että kuusi kurssia/jakso riittää 3. vuoden lukio-ohjelmaan. 1.JAKSON SUOSITUSLUKUJÄRJESTYS

1

SPI uskonto 1

KAL matematiikka 1

TJU äidinkieli 1

SAM kuvataide 1

NHA kemia 1

2

matematiikka 1

terveystieto 1

uskonto 1

biologia 1

äidinkieli 1

3 4

maantiede 1

5

filosofia 1

kemia 1

ruotsi 1

englanti 1

xxx

6

xxx

psykologia 1

englanti 1

ruotsi 1

matematiikka 1

7

ruotsi 1

englanti 1

biologia 1

maantiede 1

yhteiskuntaoppi 1

8

englanti 1

xxx

xxx

matematiikka 1

historia 1

OP1 ja OP4 kurssit kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille kuvataide 1 matematiikka 1 xxx

englanti 1

Huomioi: • 8.koodilla tarjolla elämänkatsomustiedon 1.kurssi.

2.JAKSON SUOSITUSLUKUJÄRJESTYS 1

SPI musiikki 1

KAL fysiikka 1

TJU ruotsi 2

SAM historia 1

NHA psykologia 1

2

kemia 1

yhteiskuntaoppi 1

terveystieto 1

englanti 2

äidinkieli 2

3 4

äidinkieli 1

OP1 ja OP4 kurssit kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille ruotsi 1 pitkä mat. 2 uskonto 1

biologia 1

5

ruotsi 2

pitkä mat. 2

englanti 2

xxx

ruotsi 1

6

pitkä mat. 2

xxx

äidinkieli 2

ruotsi 2

englanti 2

7

liikunta 1/tytöt

äidinkieli 1

liikunta 1/tytöt

äidinkieli 1

pitkä mat. 2

8

biologia 1

englanti 2

fysiikka 1

pitkä mat. 2

xxx

Voit valita myös: • 1.koodilla KEMIAN 2. kurssin. HUOM! LUKIOSSA ALKAVAT VIERAAT KIELET ON ALOITETTAVA 2. JAKSOSSA • 1.koodilla B3-latinan 1. kurssin. • 2.koodilla B3-ranskan 1. kurssin. • 4.koodilla A-ranskan 1. kurssin. • 5.koodilla B3-saksan 1.kurssin. • 5.koodilla A-saksan 1. kurssin. • 6.koodilla B3-espanjan 1.kurssin. (VOI ALOITTAA MYÖS 3. JAKSOSSA) • 7.koodilla B3-venäjän 1.kurssin.


18

6. LUKUVUODEN 2017–2018 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT


19


20

7. OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA Vuonna 2015 tai aikaisemmin lukion aloittaneet:

OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA nimi ja ohjausryhmä: lukuvuosi:

KURSSIEN NUMEROT: vahvennettu = pakollinen kurssi kursiivi = valtakunnallinen syventävä kurssi kursiivi = Lyseon oma syventävä kurssi sl = soveltava kurssi (toteutus vaihtelee lukuvuosittain) äidinkieli ja kirjallisuus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A-kieli (perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut yhteinen, vieras kieli)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A-kieli (perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut vapaaehtoinen, vieras kieli)

1 2 3 4 5 6 7 8

B-kieli (perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut yhteinen kieli)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10

B-kieli (perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut valinnainen, vieras kieli sa, ra ja ve) B-kieli (lukiossa alkava vieras kieli, sa, ra ja ve)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B-kieli (la ja es)

1 2 3 4 5 6 7 8

B-kieli (jap, vi, ar)

1 2

lyhyt matematiikka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sl

pitkä matematiikka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

biologia

1 2 3 4 5 6 7 8

maantiede

1 2 3 4 5 6

fysiikka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

kemia

1 2 3 4 5 6 7

uskonto/elämänkatsomustieto

1 2 3 4 5 6 7 8

filosofia

1 2 3 4 5 6

psykologia

1 2 3 4 5 6 7 sl

historia

1 2 3 4 5 6 7 8 sl

yhteiskuntaoppi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kuvataide

1 2 3 4 5

painotteinen kuvataide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

musiikki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sl

terveystieto

1 2 3 4

liikunta

1 2 3 4 5 6 sl sl sl sl

opinto-ohjaus

1 2 3 4 5

sl

sl

sl

sl

sl

sl

7

OMA KURSSIMÄÄRÄNI: pakolliset kurssit (pitkä matematiikka)

51kpl

pakolliset:

pakolliset kurssit (lyhyt matematiikka)

47kpl

syventävät:

syventäviä kursseja valittava vähintään

10 kpl

soveltavat:

lukion kurssimäärän tulee olla vähintään

75 kurssia

Kuvataidetta ja musiikkia on suoritettava yhteensä 3 pakollista kurssia!

yhteensä:


21 Vuonna 2016 lukion aloittaneet: OULUN LYSEON LUKION OPINTO-OHJELMA UUSI OPS nimi ja ohjausryhmä: lukuvuosi:

KURSSIEN NUMEROT: vahvennettu = pakollinen kurssi kursiivi = valtakunnallinen syventävä kurssi kursiivi = kaupunkikohtainen syventävä tai soveltava kurssi äidinkieli ja kirjallisuus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-kieli (perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut yhteinen, vieras kieli)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A-kieli (perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut vapaaehtoinen, vieras kieli)

1 2 3 4 5 6 7 8

B-kieli (perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut yhteinen kieli)

1 2 3 4 5 6 7 8

B-kieli (perusopetuksen luokilla 7-9 alkanut valinnainen, vieras kieli sa, ra ja ve) B-kieli (lukiossa alkava vieras kieli: sa, ra. ea

ja ve)

B-kieli (la)

12 11

3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

lyhyt matematiikka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pitkä matematiikka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

biologia

1 2 3 4 5 6

maantiede

1 2 3 4 5 6

fysiikka

1 2 3 4 5 6 7 8

kemia

1 2 3 4 5 6

8

uskonto/elämänkatsomustieto

1 2 3 4 5 6 7

filosofia

1 2 3 4 5

psykologia

1 2 3 4 5 6

historia

1 2 3 4 5 6 7

yhteiskuntaoppi

1 2 3 4 5 6

kuvataide

1 2 3 4

14 9

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KULD2

painotteinen kuvataide musiikki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

terveystieto

1 2 3 4

liikunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

opinto-ohjaus

1 2 3 4

7

9 10 OMA KURSSIMÄÄRÄNI:

pakolliset kurssit (pitkä matematiikka)

51kpl

pakolliset:

pakolliset kurssit (lyhyt matematiikka)

47kpl

syventävät:

valtakunnallisia syventäviä kursseja valittava vähintään

10 kpl

soveltavat:

lukion kurssimäärän tulee olla vähintään

75 kurssia

Kuvataidetta ja musiikkia on suoritettava yhteensä 3 pakollista kurssia!

yhteensä:

21

18


22

8. OPPITUNTIKAAVIO I jakso

10.8.2017–2.10.2017 Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

1 2

6 7

3 4

8 1

6

3

8

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

14.45–16.00

8

5

2

7

Kerho, ei opetusta.

II jakso 3.10.2017–28.11.2017 Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

1 2

6 7

3 4

8 1

6

3

8

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

14.45–16.00

8

5

2

7

Kerho, ei opetusta.

III jakso 29.11.2017–5.2.2018 Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

1 2

6 7

3 4

8 1

6

3

8

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

14.45–16.00

8

5

2

7

IV jakso 6.2.2018–6.4.2018 Maanantai

Tiistai

1 2

6

3

2

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

14.45–16.00

8

5

8

7

Maanantai

Tiistai

3 4

Torstai

4 5

V jakso 9.4.2018–2.6.2018

6 7

Keskiviikko

8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

Keskiviikko

8 1

Torstai

Perjantai

Kerho, ei opetusta.

Perjantai

8.15–9.30 9.45–11.00 R1 11.45–13.00 R2 11.15–12.30 13.00–13.15 13.15–14.30

4 5

1 2

6 7

3 4

8 1

6

3

2

5

2

x 7

x 4

x 1

x 6

x 3

14.45–16.00

8

5

8

7

x = ryhmänohjaus, tuutorointi, tukiopetus, tietoiskut jne.

Kerho, ei opetusta.

Kerho, ei opetusta.

R1 = 11.00–11.45: luokkahuoneet 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, juhlasali (kolmas oppitunti 11.45– 13.00) R2 = 12.30–13.00: luokkahuoneet 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, ke (kolmas oppitunti 11.15–12.30)


23

Minä opiskelijana (OP01) ja Perehtyminen lukio-opintoihin (OP04)


24


25

9. KURSSIT OPPIAINEITTAIN 2017–2018

EAA

EAB

ET

01

04 04

04

01 02 01

01.en/01 GE 03

GE 03 01

01

FY 01

FI 02

FY 01 05 05

FI

01.en 01 01 FY 18.en 02 02 02

GE

01 01

01.en

HI KE 01 02 01.en 03 04 01 03 06

02

01

HI 03

05

KE 01

02

KU

01 02 06 01 11

kuvataide

MAA 02.en 07 02 02/07 02/07 02/07 02

05 05 02.en

02

MAB MU

03.en

01 01 04

02 01

MAB MU 06

02

06

KU 01 02 14 09 12

LAB LI MAA 04/05.en 04/09 32 04/09 35 01.po/01.ty 04/09 04 01.po/01.ty 07.ty 09

02 01 06

04

opinto-ohjaus OP

07 02 02 02 02 02

OP

OP

MAB MU OP 01 01 01.en 04

02

01 01

musiikki

KU

03 03/08 04.po/04.ty 03/08 04.po/04.ty 05.ty 03/08

LAB LI MAA 04.po/04.ty 03.en/03 04.po/04.ty 08

02.ty 03.ty 02.po/02.ty 01.ty

lyhyt matematiikka 06/01.en/01 06/01.en/01 04 06 06/01 04

pitkä matematiikka 02.po/02.ty 01 02.ty 01

02.ty

15.ty

liikunta

LAB LI 31

33

b-latina

LAB LI MAA MAB MU 05/10/21/21 10 05.en 03 05/10.en/10 03 01 01.po/01.ty 05/10 01.ty 12 07 10.ty 05/12 05

02 LD2 01 05 04

KU

01.en/05 01 02 03 08 15

KE 02 01

01

04

01

kemia

02/03 09

05 06

HI 01

01

02

historia

GE HI KE 03 01 04 02 04 01 01 03.en 01.en 03.en 02 03 02 03

01

05

maantiede

14

ET

EAA EAB 01.osyk

EAB

31

ET

FI 02

06 ENA 03/06 04/06

02

EAA

32/36.os07 03/05

02

fysiikka

ET FI FY 06 03 06 03 03.osyk 01.en 01.en 06 01 03

01 01 02 05.osyk

ENA 02 04 05 03 02.en 01.en/03

filosofia

EAB

02/06 31 02 35.osyk 11 02/05

ENA 05 02

01 01/04 34.osyk 01/04 01.en/01/05 01/02.en/06 01

elämänkatsomustieto

EAA

04

a-englanti ENA 03.en/04 03.en/07 08 07 03 04/05 03/06

PS 01 03

01 01

01.en

psykologia

RAA

01

01 03

PS

01 04 02

PS

RAA

05

RAA

02

RAA

04.osyk

PS 02 04

01.en

a-ranska 06 03

33

RAB

32

RAB

36

31

RAB

35.osyk

b-ranska

TO

SAA

TE 01 01

RUA RUB 05

SAA

35

01/04 02

02 03

VEB

31

YH

UE

01.en 01.en 04

01/04 01 04

äidinkieli

YH 01 02/06

03

ÄI 02/04 02 05 06

02 02.en

ÄI 09 03/08 12 06 03/05 03 03/06

YH ÄI 03/05/07 04 01 03/05 03/10 04 06 03 01.en/02 06

02

01/04 05 02 01/01 02.en

YH ÄI 05 01.en/01 02/04

VEB

36.osyk

UE

32.osyk

01

03 01

01 02

VEB

01

38.osyk 34.osyk

VEB

37 33

UE

01

UE

01 02

37

TO

02 02/03

TE

34.osyk

b-venäjä

03 02 01

02

01 01

uskonto

SAB

33

SAB

12.en/13 13 32 15 02.osyk 12

12/16 12

RUA RUB 13

06 03

13.en/15 14 05.osyk 13/15 14 03.osyk

SAA

06.osyk

01

RUA RUB SAA SAB 04 12 14 17 11.en/11 04.osyk 11/12 01.osyk 31 12/17 36 15 15

teemaopinnot

TO

02

03 01

terveystieto

TE

35

b-saksa

SAB

a-saksa

TO

14 16 14 11 11 11.en/11 15

b-ruotsi

TE 01

a-ruotsi

RAB RUA RUB 14 13 34.osyk 07 15 17 14 13/17 158

37

yhteiskunta-oppi

Oulun Lyseo, lukuvuosi 2017–2018, UUSI OPETUSSUUNNITELMA (SYKSYLLÄ 2016 JA MYÖHEMMIN ALOITTANEILLE)

01

03 02 01

BI

01 03 01.en 01 BI 01 01.en 01

02 BI 03 02 05 02 04

b-espanja

04 06 19.en 03.osyk 05 33 02 02 37

BI

a-espanja

.osyk = opetus Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla (ilm. OSYK:n tarjottimelle), .en = opetus englannin kielellä, .ty = tyttöjen likkunta, .po = poikien liikunta, B-kielten kurssien numerointi taso + kurssin nro: esim. 11, 12.

aineet/ koodi 1 1. jakso 2 10.8.– 3 1.10.2017 4 5 6 7 8 aineet/ koodi 1 2. jakso 2 2.10.– 3 29.11.2017 4 5 6 7 8 aineet/ koodi 1 3. jakso 2 30.11.2017– 3 5.2.2018 4 5 6 7 8 aineet/ koodi 1 4. jakso 2 6.2.– 3 9.4.2018 4 5 6 7 8 aineet/ koodi 1 5. jakso 2 10.4.– 3 2.6.2018 4 5 6 7 8

biologia


aineet/ koodi 1 1. jakso 2 10.8.– 3 1.10.2017 4 5 6 7 8 aineet/ koodi 1 2. jakso 2 2.10.– 3 29.11.2017 4 5 6 7 8 aineet/ koodi 1 3. jakso 2 30.11.2017– 3 5.2.2018 4 5 6 7 8

biologia

10

BI 6

BI 5 4

6

a-espanja

8

EAA

7 8

7

EAA

7.osyk

b-espanja

EAB

EAB

38

a-englanti

3.osyk

ENA FI

9 9

9

fysiikka

9 9

FY

8

8

FY

7

5.osyk 7

filosofia

ENA FI

9 7

9 9

maantiede

7

6

4

GE HI 8 6

5

GE HI

4

historia

8

kemia

KE

KE

6

pitkä matematiikka

b-latina

38 14/14

14/14

LAB MAA

13 12

LAB MAA 20/20 13 12

12/6

6

6

6

lyhyt matematiikka

9

MAB

8

MAB

7

psykologia

opinto-ohjaus

1

1 1 7

OP PS

1 1

OP PS

6 5

a-ranska

8

RAA

RAA

7

b-ranska

310.osyk

RAB

39.osyk

RAB

38

a-ruotsi

7.osyk

8.osyk

RUA RUB SAA 8 8

39

RUA RUB SAA

8

b-ruotsi

8 8

310

SAB

39

SAB

38

b-saksa

Oulun Lyseo, lukuvuosi 2017–2018, VANHA OPETUSSUUNNITELMA (2015 JA AIEMMIN ALOITTANEILLE)

a-saksa

.osyk = opetus Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla (ilm. OSYK:n tarjottimelle), B-kielten kurssien numerointi taso + kurssin nro: esim. 31.

terveystieto

4

TE

TE

uskonto

7

6

UE

3

UE

5

b-venäjä

310.osyk

VEB

VEB

39

yhteiskunta-oppi

6

5

YH

10

YH

4

5

äidinkieli

9 8

9

9

ÄI 8

6

8

ÄI

8

9

9

8

26


27

10. OPETUSTILOJEN SIJAINTI PÄÄKOULULLA (Kajaaninkatu 3)

https://www.instagram.com/oulunlyseo/


28

https://www.instagram.com/oulunlyseo/


29

11. OPETTAJAT Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduouka.fi

AALTO, MIka PIRILÄ, Päivi ALAHUHTA, Kirsi ANTTILA-MUILU, Sirpa BEDFORD, Timothy BERG, Mirjami GRANATH, Johanna HARJUNPÄÄ, Niina HÉLISTEN-MIKKOLA, Soile HÄLINEN, Mervi JOHNSON, Maury JOKELAINEN, Seija JOUPPILA, Sari JUNNILAINEN, Tiina JUNTUNEN, Katariina JUUTINEN, Marita JYLHÄ, Eva-Jo JÄRVILUOMA, Pekka KARJALAINEN, Henri KAUPPI, Anne-Maj KELDER, Kanni KESKI-FILPPULA, Jukka KIISKILÄ, Virpi KINNUNEN, Harri KOMULAINEN, Katja KORPI, Satu KYLMÄLÄ-PALSOLA, Marita LOUKKOLA, Timo MIIHKINEN, Heli-Maarit MORAN, Matthew PECOVA-KESÄLÄINEN, Marija PESONEN, Lea PIIPPO, Pasi PILTO, Tiina PÖYKKÖ, Heikki RAUTALIN, Tiina ROBERTS, Charles ROMSI, Anne SALMELA, Nina SIEKKINEN, Markku SIIRA, Tuula SOININEN, Katja SÄKKINEN, Mika TALSTA, Ismo TAPOLA, Sari TORPPA, Titta UUSIALHO, Outi VUOLTEENAHO-KAUPPINEN, Ulla XI, Yanhong

FM FT FM FM MA, KT TM KM FL LitM, TtM FM BA FM FM FL FL FL FT TL, PsM FM FM FM FM FM FM FM KM FM LitM FM MA FL TM FM FM FT KM BA FM FM TaM, KM FL FL FM FM FM KM FM FM KTM

rehtori apulaisrehtori, kemia, matematiikka fysiikka, matematiikka maantiede, biologia Economics psykologia, uskonto opinto-ohjaus historia, yhteiskuntaoppi, eLukio-koordinaattori liikunta, terveystieto venäjä history, English biologia, maantiede Ruotsi äidinkieli ja kirjallisuus äidinkieli ja kirjallisuus äidinkieli ja kirjallisuus, CAS English psykologia matematiikka, fysiikka Ruotsi englanti filosofia, psykologia, uskonto, et matematiikka, fysiikka kemia, matematiikka fysiikka, matematiikka musiikki Ruotsi liikunta, terveystieto biologia, maantiede, IB-koordinaattori English englanti uskonto, filosofia, psykologia latina, ruotsi, englanti saksa, Ruotsi biologia opinto-ohjaus Business & management, Economics äidinkieli ja kirjallisuus Swedish B kuvataide historia, yhteiskuntaoppi matematiikka, kemia matematiikka, fysiikka fysiikka, matematiikka äidinkieli ja kirjallisuus erityisopettaja ranska englanti Business and Management

044 703 9451 044 703 9462 040 553 7166

044 703 9937 044 703 9932 040 755 1797 040 512 1835

041 504 3871 040 708 6864 044 703 9464 040 738 5956 045 678 4326

040 773 3790 050 381 1073 050 356 0526 044 782 2307

044 703 9933 044 703 9455 050 919 4704 044 022 5010 040 741 9323 050 573 8988 040 550 1564 044 703 9454 050 340 6156 040 576 0987 0400 928 488 0400 894 765 050 370 4182 050 300 5694 041 433 8542 050 347 2033 044 703 9675 040 536 8589 041 433 8738

MAA PPR KAL SAM TBE MBE JGR NHA SHM MEH MJO SJK SJO TJU MKJ MJU EJY PJÄ HJK AKA KKE JKF VKI HKI KJK SPI MKP TTL HMI MMO MPK LEP PPI TPI HPÖ TRA CRO ARO NSA MSI TSI KSO MSK ITA STA ToT OUU UVU YXI


30

12. OPISKELIJOIDEN OHJAUS LYSEOLLA Opintoihin liittyvissä asioissa voit luottamuksellisesti kääntyä opettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Opinto-ohjaus sisältää ryhmänohjausta, henkilökohtaista ohjausta sekä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvän pakollisen kurssin.

RYHMÄNOHJAUS Kansallinen ohjelma: Ryhmätunnus KSO AKA HJK KJK TSI STA MKP LPE PPI MSI OUU SPI KAL TJU SAM NHA

Ryhmänohjaaja Katja Soininen Anne-Maj Kauppi Henri Karjalainen Katja Komulainen Tuula Siira Sari Tapola Marita Kylmälä-Palsola Lea Pesonen Pasi Piippo Markku Siekkinen Outi Uusialho Satu Korpi Kirsi Alahuhta Tiina Junnilainen Sirpa Anttila-Muilu Niina Harjunpää

Luokka L24 L13 L11 L1 L21 L23 L20 L27 L22 L28 L26 L12 L2 L29 L15 L14

Vuosikurssi 4. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 3. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 2. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk 1. vsk

IB Diploma programme: Group PJÄ MMO MJU EJY CRO HKI

Home group teacher Pekka Järviluoma Matthew Moran Marita Juutinen Eva-Jo Jylhä Charles Roberts Harri Kinnunen

Classroom CN CM CK CH CJ CL

Class IB-II IB-II IB-I IB-I pre-DP pre-DP

Ryhmänohjaustuokiot pidetään kaikille yhteisesti seuraavina ajankohtina: Lyseo

IB Diploma programme

Päivä to 10.8.2017

Kellonaika 10.00 -

to 24.8.2017

ykköset: 8.45-9.30 muut: 13.00–13.45 13.00–15.00 13.00–13.45 13.00–13.45 13.00–15.00

to 5.10.2017 to 7.12.2017 to 8.2.2018 to 12.4.2018

Date Thu 10.8.2017

Time 10.00 -

Fri 18.8.2017 Thu 24.8.2017

10.45–11.20 8.45-9.30 (only preDP: Group spirit day) 13.15-14.30 8.15 (EE & Subject Selection day) 11.50 (Feedback afternoon) 9.30-11.00

Thu 19.10.2017 Wed 20.12.2017 Mon 26.2.2017 Wed 2.5.


31 Tämän lisäksi ryhmänohjaaja sopii jaksoittain ryhmänsä tapaamisista sekä henkilökohtaisista ohjausajoista. Ryhmänohjausta voidaan tarvittaessa pitää myös muina aikoina. Tällöin saat tiedon ryhmänohjauksesta Wilman kautta.

OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta kaikissa opiskeluun sekä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Lukio-opiskeluun liittyy monenlaista uutta – opinto-ohjaaja auttaa, neuvoo ja ohjaa sinua henkilökohtaisesti. Käy varaamassa sinulle sopiva aika ohjaukseen. Ota rohkeasti yhteyttä!

OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT: Johanna Granath Tiina Rautalin

puh. 044 703 9937 puh. 044 703 9454

sähköposti: johanna.granath@ouka.fi sähköposti: tiina.rautalin@ouka.fi

Opinto-ohjaus on jaettu ohjausryhmittäin seuraavasti:

1.vuosikurssin ryhmät

2.vuosikurssin ryhmät

3.vuosikurssin ryhmät

Johannan ryhmät SAM NHA CRO HKI MSI OUU EJY MJU TSI STA PJÄ MMO

4.vuosikurssin ryhmä

Tiinan ryhmät SPI KAL TJU MKP LPE PPI AKA HJK KJK KSO

OPINTO-OHJAUKSEN KURSSIT 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat (uusi ops) 1. vuosikurssin opiskelijoille on tarjolla 1., 2. ja 5. jaksoissa (hajautetusti) opinto-ohjauksen pakollinen kurssi Minä opiskelijana (OP1) 3-koodilla (8-koodilla). Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Samalla harjaantuu lukiossa vaadittavat opiskelutaidot sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittaminen. Kurssin ohjelma jaetaan erillisellä paperilla. Lisäksi kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille järjestetään 1. ja 2. jaksoissa (hajautetusti) Perehtyminen lukio-opintoihin kurssi (OP4) 3-koodilla. Tämän kurssin aikana opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä opiskelutekniikkaan sekä Lyseossa käytettäviin oppimisympäristöihin ja sähköisissä yo-kokeissa käytettäviin ohjelmiin. Opinto-ohjauksen toinen pakollinen kurssi Jatko-opinnot ja työelämä (OP2) tullaan hajauttamaan 2. ja 3. opiskeluvuodelle. Oppitunteja pidetään erillisen aikataulun mukaan 2.vuonna 2.jaksossa (aikataulu alla). Tämän lisäksi opiskelijat valitsevat kurssin kurssitarjottimelta 4.jaksossa. Kurssin loppuosa pidetään erillisen aikataulun mukaan 3.opiskeluvuonna.


32 2. VUOSIKURSSIN OPINTO-OHJAUSTUNNIT 2.jaksossa Ryhmä PPI LPE MKP MSI OUU

Päivä ke 4.10. ma 9.10. ke 11.10. ke 4.10. ma 9.10.

Luokka L29 L29 L29 L27 L27

Aika 11.45 14.30 11.45 11.45 14.30

3. ja 4. vuosikurssin opiskelijat (vanha ops) Lukion opinto-ohjelmaan kuuluu yksi pakollinen opinto-ohjauksen kurssi Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1). Kurssi on hajautettu kolmelle vuodelle siten, että kahden ensimmäisen vuoden tunnit järjestetään erillisen aikataulun mukaisesti ja kolmantena opiskeluvuotena valitset kurssin loppuosan kurssitarjottimelta. Lukuvuonna 2017-2018 kurssi on tarjolla kurssitarjottimella 2. ja 3.jaksossa.


33 OPISKELIJATUUTORIT Opiskelijatuutorit auttavat omalta osaltaan lukiota aloittavia opintojen alkuun. Jokaisella uudella ryhmällä on nimetyt tuutorit, joiden puoleen voit luottamuksellisesti kääntyä.

Tuutoritapaamisia 1. vuosikurssin opiskelijoille on 1. jakson aikana seuraavasti: Päivämäärä torstai 17.8. torstai 31.8. torstai 14.9.

Kellonaika 13.00–13.30 (Lyseo, luokka, jossa 6-koodin tunti alkaa) 11.00–11.30 (IB, ro-luokka) 13.00–13.30 (Lyseo, luokka, jossa 6-koodin tunti alkaa) 11.00–11.30 (IB, ro-luokka) 13.00–13.15 (Lyseo, ro-luokka) 11.00–11.20 (IB, ro-luokka)

Tuutorit ohjausryhmittäin: Ryhmä

Tuutorit

SPI

Liisa Kerola, Katriina Korpi, Carla Kleemola, Ella Meriläinen

KAL

Sari Oravainen, Elisa Puolakanaho, Liisa Ranta, Roosa Kepanen

TJU

Iina Nissilä, Eerika Palo-Oja, Satu Roine

NHA

Venla Ala-Rämi, Mette Pikkarainen, Mandi Lehto, Anna Alaraappana

SAM

Miro Mettovaara, Sanni Marjanen, Sonja Lunki, Isabella Kärkkäinen Ada Kippola, Juulia Spets, Loviisa Soini, Karim Hurtig, Sanna Lehikoinen, Joel Loikkanen, Lotta Rödlin Suvi Sieppi, Jaana Pussinen, Jenni Törmänen, Mikko Louhimaa, Eerika Kaappola, Aleksanteri Kekonen

HKI CRO


34

13. OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuolto on hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Opiskelijan on tärkeä saada kokea lukio turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, mutta myös yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Henkilökunnan on ohjattava opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa (ts. monialainen asiantuntijaryhmä). Yksilökohtainen opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan ja tarpeen niin edellyttäessä hänen huoltajansa suostumukseen. Monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnasta laaditaan opiskeluhuoltokertomus.

OPISKELUHUOLTORYHMÄ Lyseon opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, lukiokuraattori, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä opettaja- ja opiskelijajäsen. Tarvittaessa ryhmässä voi olla mukana myös esim. ryhmänohjaajia, aineenopettajia, seurakunnan nuorisotyöntekijä. Lyseon lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Opiskeluhuoltoryhmä on monialainen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on vastata yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena on tukea myös opettajien työtä omalla asiantuntemuksellaan. Koulun kriisitoimintavastuu ja sen kehittäminen on osa opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.


35 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHOITO Terveydenhoitaja Leena Ihme puh. 044 703 4728 Vastaanotto: Lyseolla liikunnanopettajain työtilassa torstaisin klo 12–13, muina aikoina Leinonpuiston koulun tiloissa (Kasarmintie 4, 1.krs.) − − −

Leenan tavoitat puhelimitse ma–pe. Varaa aika vastaanotolle. Normaalit terveydenhoitajan palvelut. Kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille terveystarkastukset. Aikoja saa myös opinto-ohjaajalta. Kaikille 2.vuosikurssin tytöille lääkärintarkastus. 2.vuosikurssin poikien lääkärintarkastus tehdään kutsuntaterveystarkastuksen yhteydessä.

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO − −

Hakeudu asuinpaikkaasi lähinnä olevaan hammashoitolaan. Varaa aika numerosta 08-5584 6430. Alle 18-vuotiaille tarkastus ja hoito ovat maksuttomia. Muut maksavat terveyskeskustaksan mukaisen hoitomaksun. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu.

LUKIOPSYKOLOGI JA -KURAATTORI Lukiopsykologi Hanna-Liisa Kärsämä puh. 040 632 5670 − − −

Hanna-Liisan tavoitat parhaiten puhelinajoilla ma klo 12.00–13.00 ja ke klo 12.00–13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan tai voit lähettää myös tekstiviestin. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, numerosi ja lukiosi. Hanna-Liisalla on vastaanotto IB:n tiloissa (Kasarmintie 4) tiistaisin ja torstaisin. Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.

Lukiokuraattori Johanna Papunen puh. 040 632 6612 − − −

Johannan tavoitat parhaiten puhelinajoilla ti klo 12.00–13.00 ja to klo 12.00–13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan tai voit lähettää myös tekstiviestin. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, numerosi ja lukiosi. Johannalla on vastaanotto IB:n tiloissa (Kasarmintie 4) keskiviikkoisin ja torstaisin. Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi voit saada ohjausta taloudellisissa asioissa.


36 LUKION ERITYISOPETTAJA Erityisopettaja Titta Torppa puh. 044 7039675, sähköposti: titta.torppa@ouka.fi − − −

Tittaan voit olla yhteydessä, kun tarvitset tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Pedagogisen tuen tarpeesta voit keskustella myös aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opintoohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa. Erityisopettaja tukee ja ohjaa sinua esimerkiksi sopivien opiskelutapojen ja oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa sekä auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa. Erityisopettajan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi o lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitus 1. vuosikurssin opiskelijoille o tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa o lausunnon laatiminen luku- ja kirjoitusvaikeudesta, joka voidaan ottaa huomioon oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilaskokeessa.

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA Psykiatrinen sairaanhoitaja Taina Härmä, puh. 050 562 8583, sähköposti: taina.harma@ouka.fi Kontinkankaan hyvinvointikeskus, Kajaanintie 46 A − Psykiatrisen sairaanhoitajan toiminta on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä kouluyhteisössä ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa. − Toimintatapoja ovat esimerkiksi ryhmät, hyvinvointipysäkit ja walk in -ajat.

SEURAKUNNAN NUORISOTYöNTEKIJÄ Seurakunnan nuorisotyöntekijä: Mono (Maire) Kuoppala puh. 040 574 7124, sähköposti: maire.kuoppala@evl.fi −

Seurakunnan nuorisotyöntekijä on tavattavissa Lyseon lukiolla ja IB:llä mm. hyvinvointipysäkeillä. Katso tarkemmat vastaanottoajat Wilmasta. Seurakunnan nuorisotyöntekijä on käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten erilaisissa opiskeluusi ja elämääsi liittyvissä tilanteissa. Keskusteluja on mahdollista sopia henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Keskusteluajat voi sopia puhelimen tai sähköpostin kautta.


37

14. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinnon rakenne −

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta sekä valitsemasi määrä ylimääräisiä kokeita.

Pakollisia kokeita ovat äidinkieli sekä kolme koetta ryhmästä toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine, joista vähintään yksi on suoritettava vaativammalla tasolla esimerkiksi pitkä kieli tai pitkä matematiikka.

Tutkinnon suorittaminen −

Tutkintokokeet järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Voit käyttää tutkinnon suorittamiseen enintään kolme peräkkäistä suorituskertaa.

Osallistumisoikeus Voit osallistua ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen vain, jos − olet suorittanut oppiaineen kaikki pakolliset kurssit −

olet suorittanut kaksi kurssia aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja

Jos pakollisia kursseja puuttuu vielä ennen ylioppilastutkinnon kirjallisten kokeiden alkua, lähettää koulu tutkintolautakunnalle ilmoituksen, ettei opiskelijalla ole osallistumisoikeutta oppiaineen kokeeseen, vaikka hän on siihen ilmoittautunut. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan kokeisiin osallistumiseen sellaiselle kokelaalle, jolla tämä ehto ei täyty. Tutkintomaksut Kokeisiin ilmoittautuneelta peritään kultakin tutkintokerralta perusmaksu 14 € ja kultakin kokeelta 28 €. Ylioppilastodistusta ei anneta, ellei maksuja ole suoritettu. Jälkeenpäin pyydetystä tarkistusarvostelusta peritään 50 €. Tämä maksu palautetaan, josi tarkistusarvostelu johtaa arvosanan parantumiseen. Ilmoittautuminen Kirjallinen ilmoittautuminen syksyn kokeisiin on toukokuussa ja kevään kokeisiin marraskuussa. Ilmoittautuminen lukuvuonna 2017–2018: −

kevään 2018 ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautuminen päättyy torstaina 23.11.2017

syksyn 2018 ylioppilastutkinnon kokeisiin päättyy tiistaina 5.6.2018.

Ilmoittautuminen on sitova, joten suorituskerta katsotaan käytetyksi ja maksut peritään, vaikka et osallistuisikaan kokeeseen. Voit anoa tutkintolautakunnalta ilmoittautumisesi mitätöintiä, jos sinulla on siihen erityisen painava syy.

Lisätietoja on ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi ja Lyseon sivuilla: Opiskelijoille > Ylioppilastutkinto.


38

KANSALLISEN YLIOPPILASTUTKINNON KOEAIKATAULUT 2017–2018 Syksy 2017 Kuullunymmärtämiskokeet

Kirjalliset kokeet

ma 11.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti venäjä/espanja

pe 15.9. ma 18.9.

ti 12.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä espanja englanti venäjä italia

ke 20.9.

pe 22.9. ma 25.9. ke 27.9. pe 29.9. ma 2.10.

ke 4.10.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia (sähköinen koe), fysiikka, biologia vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa (sähköinen koe) ranska (sähköinen koe) venäjä espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (sähköinen koe) matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto (sähköinen koe) vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti ranska (sähköinen koe) espanja saksa (sähköinen koe) venäjä italia, portugali latina saame saamen äidinkielen koe


39

Kevät 2018 Kuullunymmärtämiskokeet

Kirjalliset kokeet

ma 14.2.

ma 12.2.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe (paperilla)

ma 12.3.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe (paperilla) suomi/ruotsi toisena kielenä -koe (paperilla)

venäjä, pitkä oppimäärä (paperilla) venäjä, lyhyt oppimäärä (paperilla)

ma 19.3.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia (paperilla), maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti ranska espanja saksa venäjä (paperilla) toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 21.3.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka (paperilla), biologia

ke 14.3.

pe 16.3.

pe 23.3.

ma 26.3. ke 28.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti ranska espanja saksa venäjä (paperilla) italia portugali latina saame (paperilla) matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) saamen äidinkielen koe (paperilla)


40

15. KANSALLISEN LUKIO-OHJELMAN OPISKELIJA-ARVIOINTI

ARVIOINNIN TAVOITTEET Tietojen ja taitojen arvioinnin täytyy olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa sinua myönteisellä tavalla omien tavoitteittesi asettamiseen ja opiskelutapojesi kehittämiseen.

KURSSISUORITUKSEN ARVIOINTI Opettaja esittelee opiskelijoille kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet kurssin alussa, ja niistä keskustellaan yhdessä. Kurssisuoritustesi arviointi perustuu oppiaineiden kurssitavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Lähtökohtana on tietojesi ja taitojesi monipuolinen arviointi, jolla kannustetaan ja tuetaan opiskeluasi ja opintojesi etenemistä. Ilman riittäviä näyttöjä kurssisuoritustasi ei voida arvioida. Arvioinnissa käytettävät muodot ja lyhenteet:

− numeroarviointi asteikolla 4–10 − sanallinen arviointi − S = suoritettu kurssi − H = hylätty kurssi − K = keskeytetty kurssi − T = täydennettävä Keskeytettyä kurssia et voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen. Kurssi on täydennettävä, jos sinulla on paljon korvaamattomia poissaoloja tai jos jokin kurssin arvostelun kannalta olennainen työ on tekemättä. Täydennä puuttuvat suoritukset viimeistään seuraavan kahden jakson aikana ja koe seuraavalla koeviikolla tai seuraavassa uusintakuulustelussa.

OPINNOISSA ETENEMISEN PERIAATTEET Laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi, jota voit muuttaa opintojesi edetessä. Ryhmänohjaajasi ja opintoohjaajasi seuraavat opintojesi etenemistä.

ITSEARVIOINTI Itsearviointi on sitä, että arvioit itse oppimistasi ja sen tuloksia. Näin saat keinoja omien tavoitteittesi asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin. Samalla opit ottamaan vastuuta opiskelustasi ja saat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.


41 OPPIAINEEN KOKO OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Oppiaineen oppimäärä muodostuu suorittamistasi pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Oppiaineen koko oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Hylättyjä kurssiarvosanoja eli arvosanaa 4 saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa enintään seuraavasti: Kursseja

hylättyjä enintään

1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Oppiaineen oppimäärään liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavasta määrätään tarkemmin oppiainekohtaisesti opetussuunnitelmassa. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa erillisen kuulustelun lisäksi Oulun Lyseon lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjen syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta. Mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat, arvosanaa voidaan korottaa.

PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opintoohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Jos haluat, voit saada numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän näissä oppiaineissa:

liikunta

oppiaineet, joissa suorittamasi oppimäärä käsittää vain yhden kurssin

valinnaiset vieraat kielet, jos olet suorittanut niissä vain kaksi kurssia

Muut opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.

MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN LUKION AIKANA Päättötodistukseen kirjataan vain yksi matematiikan päättöarvosana. Suoritettujen matematiikan kurssien lukumäärä merkitään siis vain joko pitkän tai lyhyen matematiikan oppimäärän kohdalle, vaikka olisitkin suorittanut kursseja molemmista oppimääristä.

Jos vaihdat pitkästä matematiikasta lyhyeen, suorittamasi pitkän matematiikan kurssit joko poistetaan kokonaan rekisteristä tai siirretään lyhyeen matematiikkaan alla esitettyjen periaatteiden mukaisesti.


42 Pitkä matematiikka wMAA1 wMAA2

uusi OPS MAY1 MAA2

wMAA3 wMAA4

MAA3 MAA5

wMAA5

MAA4

wMAA6 wMAA7 wMAA8/wMAA19 wMAA9 – wMAA18

MAA10 MAA6 MAA8 MAA7, MAA9, MAA11MAAx

Lyhyt matematiikka wMAB1 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi) wMAB2 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi) Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi) wMAB5 wMAB4 wMAB3 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos arvosana on S tai parempi kuin 4)

Uusi OPS MAY1 MAB2 MAB3

MAB5 MAB7 MAB4

Kurssit wMAA4, wMAA5, wMAA9-wMAA18 sekä MAA2, MAA4, MAA5, MAA7, MAA9 ja MAA11 – MAAx siirretään siis lyhyen matematiikan soveltaviksi koulukohtaisiksi kursseiksi, jos olet suorittanut ne hyväksytysti. Jos kursseista on hylätty arvosana (4), kurssi poistetaan rekisteristä ja kokonaiskurssimääräsi pienenee vastaavasti.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN Lukio-opintojen päättyessä sinulla tulee olla suoritettuna kaikki opinto-ohjelmaasi kuuluvat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, kuitenkin yhteensä vähintään 75 kurssia. Syksyn ylioppilailla lukion oppimäärä tulee olla valmis lokakuun loppuun mennessä ja kevään ylioppilailla huhtikuun loppuun mennessä. Pakollisten kurssien lisäksi voit valita opinto-ohjelmaasi sopivia kursseja sekä valtakunnallisista että koulun omista syventävistä ja soveltavista kursseista. Myös nämä kurssit kerryttävät kokonaiskurssimäärääsi, jonka lukion päättyessä tulee olla vähintään 75. Lyseon lukion omista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut kurssit. Hylätyn kurssin voit suorittaa uudelleen osallistumalla uusintakuulusteluun kurssin päättymistä seuraavien kahden jakson aikana. Jos haluat korottaa hyväksyttyä arvosanaa, voit osallistua korotuskuulusteluun.


43

16. KERHOT JA OPPIMISEN TUKI

Galois Club eli Matikkakerho Matematiikan kerho Galois Club aloittaa syksyn perjantaina 8.9. luokassa 26 klo 14.45–16.00. Kaikki matematiikan saloista kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! Lisätietoa Galois-kerhon sivuilla. Lyseo math club (Galois club) starts again on 8nd September. Join us in the classroom 26 at 14:45-16:00. More info on Galois club pages.

Matikkaneuvola Matikkaneuvolassa saat apua matemaattisten aineiden kotitehtäviin ja matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen. Ohjaajina toimivat opinnoissa pidemmällä olevat opiskelijat. Toimimalla riittävän monta kertaa ohjaajana opiskelija saa kurssisuorituksen. Matikkaneuvolan kokoontumisajoista ja -paikasta tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden alussa.


44

17. eLUKIO JA OULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

KAUPUNGIN

LUKIOIDEN

eLUKIO Voit suorittaa lukiokursseja etäopiskeluna eLukiossa, joka on itsenäisten lukioiden muodostama verkosto. Etäopiskelussa sinua opastavat opinto-ohjaajasi ja eLukio-koordinaattori Niina Harjunpää (niina.harjunpaa@eduouka.fi). Huomaa, että eLukiossa noudatetaan 6-jaksojärjestelmää. eLukion kurssitarjottimen näet Wilmassa. Voit opiskella muun muassa sellaisia kieliä, joita Lyseolla ei opeteta. Lisäksi syksyn yo-kirjoituksiin valmentavia kertauskursseja on tarjolla heti lukuvuoden alussa. Lisätietoja etäopinnoista on osoitteessa www.elukio.fi.

OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Sinun on mahdollista suorittaa kursseja myös muissa Oulun kaupungin lukioissa. Nämä kurssit hyväksytään osaksi oppimäärääsi. Toisessa lukiossa suoritettavista kursseista on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Oulun aikuislukiossa päivittäisen työjärjestyksen pohjana on erilainen tuntikaavio ja lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Kastellin urheilulukion ja Madetojan musiikkilukion erityisohjelmaan sekä Oulun Lyseon lukion IB-ohjelmaan kuuluvat kurssit eivät pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille. Kurssin suorittaminen itsenäisesti eli tenttiminen kumppanuuslukioon ei yleensä ole mahdollista. Halutessasi voit siirtyä opiskelemaan toiseen lukioon kokonaisen jakson ajaksi. Tällöin valitset kaikki jakson aikana suoritettavat kurssit kumppanuuslukiosta. Sovi järjestelyistä etukäteen opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelupaikan vaihtaminen pidemmäksi kuin yhden jakson ajaksi edellyttää lupaa sekä kotilukion että kumppanuuslukion rehtorilta. Lukio-opintoihisi voi sisältyä enimmillään kolme kumppanuuslukioissa suoritettua vaihtojaksoa. Kumppanuuslukioiden kursseille ilmoittaudut Wilmassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kolme työpäivää ennen jakson alkua. Tämän jälkeen voit päästä kurssille mukaan vain kurssin opettajan luvalla. Voit osallistua kurssille vain siinä tapauksessa, että sillä on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla kursseille ilmoittautumisessa. Tarkemmin lukioiden välisen yhteistyön muotoja ja ohjeistuksia kuvataan Rotokollassa, jonka voi lukea Lyseon www-sivuilta: www.lyseo.edu.ouka.fi > Opiskelijoille > Muualla suoritettavat opinnot.


45

18. OPINTOSOSIAALISET EDUT

OPINTOTUKI Opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita voit tiedustella kansliasta. Tietoja saat myös Kelan opintotukikeskuksesta Jyväskylästä (PL 228, 40101 Jyväskylä) sekä Kelan paikallistoimistoista. Huomaa, että tuki myönnetään kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi opintojen alkamisesta lukien. Jos jatkat päätoimisia lukio-opintoja sen jälkeen, sinun pitää hakea opintotukea erikseen neljännelle vuodelle.

KOULUMATKATUKI Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodelle eli ajalle 1.8.–31.7. Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saat kansliasta ja Kelan paikallistoimistosta. Palauta täytetyt lomakkeet kansliaan. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Koulumatkatukea voit saada, jos yhdensuuntainen matkasi koulun ja kodin välillä on vähintään 10 km ja matkakustannukset ylittävät 54 €/kk. Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voit saada niin kauan kuin opintosi lyseossa kestävät edellyttäen, että muut tukiehdot täyttyvät. Ostotodistus ja sillä ostettu koulumatkatukilippu ovat henkilökohtaisia. Ostotodistusta tai lippua ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Jos koulumatkasi muuttuu niin, että sillä on vaikutusta koulumatkatukeen, tulee sinun ilmoittaa muutoksista välittömästi Kelalle. Liikaa tai perusteetta maksettu koulumatkatuki peritään takaisin opiskelijalta. Tuki voidaan periä opiskelijalta, vaikka se olisi maksettu lipun myyjälle tai koulukuljetuksen järjestäjälle, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tai käyttänyt väärin koulumatkatukea. Lipussa olevia käyttämättömiä ostokertoja esimerkiksi edelliseltä lukuvuodelta ei saa käyttää seuraavan lukuvuoden aikana. Koulumatkatukilippua saa käyttää vain sen lukuvuoden aikana, jolle on annettu koulumatkatukipäätös. Kevään viimeisestä ostokerrasta jäljellä olevat yksittäiset matkat voit kuitenkin käyttää syksyllä ennen uuden lipun hankkimista. Lisätietoja opintotuesta ja koulumatkatuesta löytyy osoitteesta http://www.kela.fi/koulumatkatuki.


46

19. INTERNATIONAL BACCALAUREATE SECTION

This study guide is mostly in Finnish and includes information for national programme and pre-DP students. Separate IB study guide including all necessary information concerning the IB Diploma programme and Kasarmintie campus is available in English for IB Students online. Pre-DP students should be familiar with both this study guide and the IB study guide.

Instructions for pre-DP students: Academic year 2017-2018 The preparatory year (pre-DP year) provides necessary preparation for successful IB Diploma studies. In planning your pre-DP-year study programme make sure that you prepare yourself properly for the IB Diploma subjects you intend to study. Please do not hesitate to consult the study counsellor, IB Diploma coordinator or the teachers in any questions you might have. By the end of the pre-DP-year you must have completed at least 28 courses, but you are strongly advised to do more. General aim is to choose 5-6 courses per jakso. Besides the compulsory courses the Pre-DP students should primarily choose courses which are marked with an “en”. In those subjects you plan to continue your studies in the IB programme it is recommended that you choose all offered Pre-DP courses. Please note that majority of pre-DP courses are taught at Kasarmintie campus. The following courses are compulsory for all pre-DP students. Any exceptions to these requirements must be agreed with the IB Diploma coordinator or study counsellor. Subject Orientation to IB Finnish, mother tongue (or Finnish as a second language) English Swedish(for those who have studied Swedish before) Mathematics (short > for those aiming to IB Math Studies SL) (long >for those aiming at IB Mathematics HL or SL) Civics

Courses OP08en, OP09en ÄI01en, ÄI02en, ÄI03 (contact the study counsellor) ENA01en, ENA02en, ENA03en RUB11en MAY01en MAB02en, MAB03en, MAB05en MAA02en, MAA03en, MAA05en, MAA10en YH01en

Philosophy Psychology History Biology Physics Chemistry Natural sciences– choose at least one from the following Arts and skills – choose at least one (or up to five)

FI01en PS01en HI01en BI01en FY01en KE01en BI19en, FY18en, KE03en Music / Sports / Art

Students are strongly advised to study two more language courses, for example RUB2en and RUB3en.


47 Pre-DP course outline 2017-2018 Jakso 1

CRO 1

HKI

MAY01en

2

MAY01en

3

OP09en

4

PS01en

OP09en

5

ÄI01en

6

ÄI01en

7

ENA01en

RUB11en

8 Jakso 2

ENA02en CRO

1

HKI MAA02en

2

MU01en OP10en

OP10en

4

RUB11en

KE01en

5 6

PS01en BI01en

7 8 Jakso 3

MAB02en FY01en

AI02en

CRO

HKI

1

MAA03en

2

RUB12en

3

HI01en

MAB03en

4 5

BI01en ENA02en

FY01en

6

ENA01en

7

KE01en

8

ÄI02en

Jakso 4

YH01en

3

CRO

HKI

1

MAA05en ÄI03.ly

2

FY18en

3

RUB13en ÄI03.ly

4

KE03en ÄI03.ly

5

HI01en

6 7

GE03en YH01en

8 Jakso 5

CRO 1

HKI

ENA03en

2

MAB05en ÄI03.ly

3

MAA10en

4 5

BI19en FI01en

ÄI03.ly

6

ÄI03.ly

7

ÄI03.ly

8

ENA03en

FI01en


48 Requirements for promotion of pre-DP students to the IB Diploma programme 1. The student has completed acceptably (grade 5 or better) all compulsory pre-DP courses. 2. The student has completed acceptably (grade 5 or better) at least 28 courses in total. 3. The student has achieved at least the mean grade 7.50 for compulsory pre-DP courses. 4. The student does not have unexplained absences. At the end of the school year the coordinator and teachers will decide whether a student not fulfilling the requirements gains access to the IB programme. In these cases the student may be required to do extra work during the summer break. THE IB DIPLOMA PROGRAMME The IB Diploma Programme is a two-year study programme which consists of six groups of subjects offered at two levels, Higher and Standard. The amount of teaching is 9 course units in HL subjects and 5,5 course units in SL subjects. The subjects offered in Oulun Lyseon lukio: Group 1. Group 2.

Group 3. Group 4. Group 5.

Language A literature: Finnish HL/SL, Language A language and literature: English HL/SL, Language A self taught mother tongue SL Language B: English HL/SL Language B: Swedish SL Language ab initio: French SL Individuals and Societies: History HL/SL, Economics HL/SL, Business and Management HL/SL, Psychology HL/SL Experimental Sciences: Biology HL/SL, Chemistry HL/SL, Physics HL/SL Mathematics: Mathematics HL/SL, Mathematical Studies SL

GUIDELINES FOR IB SUBJECT SELECTIONS: •

IB subjects will be made available for selection in Wilma in November. Regular diploma includes three higher level and three standard level subjects (or four higher level subjects and two standard level subjects).

Students must choose at least one subject from groups 1,3,4 and 5. A compulsory second language can be chosen either from group 1 or group 2.

The sixth subject is chosen from groups 1-4.

Following subject combinations are not possible due to being taught on a same code: o Psychology + Business and management o Biology and Economics o French ab initio, Swedish B and History


49 •

Students should consider carefully which languages and in which level they choose. Language teachers and study counsellor offer guidance in this matter. Self-taught courses in language require high motivation and rigour from the student. Therefore students choosing a self-taugh language are required to sign a document stating student’s responsibilities.

Students who have studied short mathematics in pre-DP should choose math studies SL or if their performance in mathematics has been excellent they can also choose mathematics SL. Mathematics HL is recommended for students whose performance in long mathematics has been excellent. Mathematics teachers and study counsellor offer guidance in this matter.

Students can apply for a permission to choose a seventh subject from the IB coordinator. Generally students whose academic performance has been excellent are granted this permission.

It is also possible to apply for a permission to choose a non-regular diploma. Non-regular diploma means that the student studies biology, chemistry and physics from group 4 and does not study any subjects from group 3. Because the non-regular diploma is extremely challenging the permission to choose this combination is only available for students whose mean grade for compulsory courses in pre-DP is at least 8.5.


50

20. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT

OULUN LYSEO / PÄÄKOULU: postiosoite: Oulun Lyseon lukio, PL 17, 90015 Oulun kaupunki käyntiosoite: Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu

rehtori Mika Aalto apulaisrehtori Päivi Pirilä koulusihteeri Tuomo Soininen koulusihteeri Saija Tuovinen opettajat opinto-ohjaaja Tiina Rautalin opinto-ohjaaja Johanna Granath IB-koordinaattori Heli-Maarit Miihkinen eLukio-koordinaattori, Niina Harjunpää virastomestari Pentti Mikkonen IT-tukihenkilö Petteri Saarelainen tyttöjen liikunta Soile Hélisten-Mikkola poikien liikunta Timo Loukkola

+358 44 703 9451 +358 44 703 9462 +358 44 703 9452 +358 44 703 99 43 +358 50 316 6646 +358 44 703 9454 +358 44 703 9937 +358 44 703 9455 +358 44 703 9461 +358 44 703 9460 +358 40 5670 896 +358 44 703 9932 +358 44 703 9933

mika.aalto@ouka.fi paivi.pirila@ouka.fi tuomo.soininen@ouka.fi saija.tuovinen@ouka.fi lyseo-lu@eduouka.fi mervi.tuomela@ouka.fi

johanna.granath@ouka.fi

heli-maarit.miihkinen@ouka.fi niina.harjunpaa@eduouka.fi pentti.mikkonen@ouka.fi petteri.saarelainen@ouka.fi soile.helisten-mikkola@eduouka.fi timo.loukkola@eduouka.fi

OULUN LYSEO / IB DIPLOMA SCHOOL: Street address:

Kasarmintie 4, 90100 Oulu

IB Diploma coordinator study counsellor staff room caretaker

+358 44 703 9455 +358 44 703 9937 +358 50 316 6647 +358 44 703 0682

heli-maarit.miihkinen@ouka.fi

OULUN LYSEO / IB DIPLOMA CAMPUS SCHOOL IN SOTKAMO: street address: Akkoniemenkatu 25, 88600 Sotkamo tel:

resident head +358 44 797 4753 resident coordinator +358 44 797 0984