Page 1

VUOSIKIRJA 2017

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 6

JÄ S E N E T

TO I M I A L A H A K E M I STO

www.oulunkauppakamari.fi


10 SYYTÄ LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

1

JOKAINEN KONTAKTI ON

6

NÄKYVYYTTÄ JA LISÄÄ KONTAKTEJA

MAHDOLLISUUS

Kauppakamarin tilaisuuksissa, julkaisuissa ja koulu-

Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättä-

tuksissa sekä kauppakamariverkko.fi -palvelussa saat

jiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita,

arvokasta valtakunnallista näkyvyyttä ja kontakteja

kumppaneita ja osaajia.

yrityksellesi. Finncham-verkoston ja World Chambers Networkin kautta saat maailmanlaajuiset yhteydet.

2

KEHITÄ OSAAMISTASI Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat

7

ASIAKIRJOJA ULKOMAANKAUPPAAN

kauppakamarin koulutukset verotuksesta talous-

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat kansain-

hallintoon ja johtamisesta markkinointiin. Tutustu

välisessä kaupassa tarvittavia ulkomaankaupan

koulutuskalenteriimme kotisivullamme.

asiakirjoja, saat myös 50 %:n alennuksen ATA Carnet -tulliasiakirjoista.

3

HYVÄT NEUVOT EIVÄT OLE KALLIITA

8

APUJA KANSAINVÄLISIIN

Saat maksutonta puhelinneuvontaa laki- ja

SOPIMUKSIIN

verotusasioissa.

Voit tilata kauppakamarista kansainvälisiä sopimuspohjia ja oppaita avuksi sopimusten laadintaan.

4

PYSY AJAN TASALLA Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää

9

VAIKUTA ELINKEINOELÄMÄSSÄ

ja yrityksiä koskevat uutiset jäsentiedotteista, op-

Kauppakamarien ainutlaatuisten ja monipuolisten

paista ja selvityksistä sekä kauppakamari-kirjasarjan

verkostojen avulla voit vaikuttaa elinkeinoelämän

monipuolisista julkaisuista.

kehittymiseen niin alueellisesti kuin kansallisesti. Kauppakamarin luottamustehtävät tarjoavat vaikut-

5

TIETOLÄHTEET PÄIVITTÄISEEN

tamisen mahdollisuuksia yrityksesi edustajille.

TYÖHÖN Voit hankkia yrityksesi kirjastoon tuoreet ja luotetta-

10

EDULLISEMMAT JÄSENETUHINNAT

vat ammattikirjat tai ottaa käyttöösi sähköisen Kaup-

Jäsenenä saat alennusta koulutuksista, Keskuskaup-

pakamaritieto-verkkopalvelun, josta löydät aina ajan-

pakamarin ansiomerkeistä, asiantuntijatapahtumista,

tasaisen tiedon mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja

ulkomaankaupan asiakirjoista ja kauppakamarin

palkka-asioissa.

julkaisuista.

2 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 OULUN KAUPPAKAMARIN TOIMINTA 2016 Puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vaikuttamistavoitteet 2017 Kansainvälinen menestyminen toi Vetovoimapalkinnon Fingersoft Oy:lle KasvuOpenin tuomaristo palkitsi Profinin esimerkillisestä kasvutarinasta Osaava hallitus auttaa yritystä menestymään Pohjoisen suurinvestointien yhteissumma 13 miljardia euroa

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

JÄSENPALVELUT Verkostoituminen – Valiokuntatyöskentely – Oulun kauppakamarin jäsentilaisuudet – KevätForum – Kansainvälinen kauppakamariverkosto Koulutuspalvelut Laki- ja veroneuvonta Viestintä ja julkaisut Ulkomaankaupan asiakirjat HTT-tavarantarkastajat AKA- ja KHK-kiinteistöarvioijat Jäsenmaksuperusteet 2017

4 6 9 10 12 14 16

18

20 22 23 24 26 28 29

JULKAISIJA OULUN KAUPPAKAMARI PÄÄTOIMITTAJA

TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT – Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu – Alueelliset kehitysnäkymät

30 31

JARI TUOVINEN

OULUN KAUPPAKAMARIN VERKOSTO TOIMITUS OULUN KAUPPAKAMARI JA OULUN VIESTINTÄTAITO OY TAITTO MARJA SARKKINEN ILMOITUSMYYNTI NOVIA FINLAND OY PAINO ERWEKO OY, OULU

Oulun kauppakamarin hallitus Kauppakamariosastot Valiokunnat Toimikunnat Kauppakamarin edustus eri yhteisöissä Kauppakamarin henkilöstö Kauppakamarit Suomessa Oulun kunniakonsulit Oulun vaalipiirin kansanedustajat

34 36 38 43 44 46 48 50 51

VUOSIKERTOMUS 2016 – Hallituksen toimintakertomus – Koulutustoiminta – Kansainvälistymistoiminta – Oulun kauppakamarin Tuloslaskelma ja tase Vuonna 2016 Oulun kauppakamarin jäseneksi liittyneet ”Kauppakamari monessa mukana”

52 54 55 60 62 66

OULUN KAUPPAKAMARIN YRITYS- JA YHTEISÖJÄSENET

78

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

94

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 3


PUHEENJOHTAJALTA

Talouden

kasvu kiihtyy

Oulun kauppakamarin tehtävä on edistää monipuolisesti yrittäjyyttä.

KUVA JUHA SARKKINEN

Kauppaneuvos Timo Levo, Oulun kauppakamarin puheenjohtaja ja Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja

4 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


PUHEENJOHTAJALTA

2

010-luku on ollut hyvin epäyhtenäisen

Asuntorakentaminen on nopea indikaattori talou-

talouskasvun aikaa. USAn ja Kiinan

den suunnasta. Oulun seudulla uusien asuntojen

taloudet ovat kasvaneet suhteellisen va-

tuotanto on kiihtynyt entisestään. Oulussa on

kaasti koko vuosikymmenen, euroalue

rakennettu jo vuosia tasaisesti noin 1600 uutta

sen sijaan pääsi kasvu-uralle vasta 2013. Suomen

asuntoa vuodessa. Kuluvan vuoden aikana on

kohdalla vaikeat talousvuodet jäivät taakse syksyl-

käynnissä lähes 2000 asunnon tuotanto. Vastaa-

lä 2015. Vuosi 2016 osoittautuikin ensimmäiseksi

vaa uudisrakentamista on Raahen seutukunnalla.

paremmaksi kasvun vuodeksi pitkään aikaan. Odotukset talouden suotuisasta kehityksestä

Työllisyystilanne on kääntynyt paremmaksi ja

ovatkin vuoden 2017 osalta suuret.

työttömyys laskee. Työttömien määrä on edelleen korkea. Osa työttömyydestä selittyy rakennetyöt-

Alkuvuosi on ennakoinut talouden virkistymistä.

tömyydellä. Työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät

Tämä kehitys on havaittavissa monissa indikaat-

välttämättä kohtaa. Toinen merkittävä muutos

toreissa: pörssit ovat yleisesti olleet nousussa; EKP

työmarkkinoilla on työurien lyhentyminen. Uusi

jatkaa elvytystä, jonka seurauksena deflaatiouhka

ilmiö työmarkkinoilla on pienten, yhden naisen

on poistunut ja inflaatio on alkanut kiihtyä, pitkien

tai yhden miehen yritysten syntyminen markki-

korkojen muutokset oireilevat nousevaa korko-

noille. Näissä yrityksissä omistajayrittäjä tarjoaa

tasoa, ensin USA:ssa ja myöhemmin euroalueella,

ammattitaitonsa toiselle yritykselle yrittäjänä eikä

työpaikkojen tarjonta on kasvanut ja työttömyys

palkansaajana.

jatkaa laskua. Vanha sanonta kertoo, että pörssi ennustaa noin puoli vuotta etukäteen talouden

Oulun kauppakamarin tehtävä on edistää

kehitystä. Jos tämän perusteella tekee johtopää-

monipuolisesti yrittäjyyttä. Toteutamme tätä

töksen, voi todeta, että kasvu jatkuu vahvana koko

kouluttamalla jäsenkuntaamme sekä toimimalla

kuluvan vuoden.

ovien avaajana työpaikkojen määrän lisäämiseksi. Oulun kauppakamarin jäsenenä yritys pääsee

Oulun kauppakamarin toiminta-alueella talouden

osaksi toimivaa verkostoa, jonka kautta avautuvat

kasvun kiihtyminen näkyy niin ikään eri mittareis-

laajemmat markkinat. Kasvavan talouden aikana

sa. Investoinnit ovat alkaneet lisääntyä sekä teolli-

jäsenyyden merkitys korostuu entisestään.

suuden että kaupan alalla. Myös Oulun kaupungin keskustan vapautuneet liiketilat ovat löytämässä uusia toimijoita kohteiden ympärillä tapahtuvasta remonttiautojen liikenteestä päätellen.

Menestystä kuluvalle vuodelle!

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 5


TOIMITUSJOHTAJALTA

100 vuotta tulevaisuutta

S

uomen talous kääntyi kasvuun vuoden 2016

turistien määrä on noussut. Suomen luonto ja turvallisuus

aikana. Bruttokansantuote kasvoi noin 1,4 %.

houkuttavat entistä enemmän.

Kasvua vauhditti kotimaan kysyntä ja ennen kaikkea asuintalorakentaminen.

Vuosi 2016 oli Oulun kauppakamarille 98. toimintavuosi. Tarkempi kuvaus kauppakamarin toiminnasta löytyy

Oulun kauppakamarin alueella on useita mieltähyvittänei-

Vuosikirjasta jäljempänä. Vaikuttamistyön osalta tässä

tä asioita kuten Oulun seudun ICT-rakennemuutos, jossa

on syytä mainita muutamia kohokohtia. Liikenneasioissa

alan työpaikkojen määrä on jo suurempi kuin matkapuhe-

saavutettiin hyvällä alueellisella viranomaisyhteistyöllä

linkehityksen huippuaikoina. Kasvua ovat tuoneet alueelle

155 M€ väyläinvestointi VT4 välillä Oulu-Kemi. Käynnissä

syntyneet uudet alan yritykset, etabloituneet uudet toimi-

on lisäksi VT8 ja VT22-teiden kunnostamistyöt.

jat sekä digitalisaation eteneminen pankki- ja terveydenhuollon aloille. Peliteollisuuden kasvu on näkynyt Oulun

Alueelle suunniteltaviin ja toteutettaviin investointeihin

seudun lisäksi Kainuussa.

liittyen järjestettiin edelleen Suurhankeinfoja Oulun lisäksi Raahen, Kainuun ja Kalajokilaakson alueilla. Tapahtumissa

Kasvu on levinnyt myös perinteisempien teollisuustoimi-

esillä olleita hankkeita olivat mm. tuulivoima-, valtatie-,

joiden joukkoon mm. metalli-, metsä- ja kaivannaisteolli-

ydinvoima- sekä logistiikka- ja kaivoshankkeet. Rakennus-

suuteen kasvaneina investointeina. Alueella on käynnissä

alan diplomi-insinöörikoulutuksen uudelleen aloittami-

useita energian tuotantoon liittyviä suurhankkeita niin

seksi Oulun yliopistossa tehtiin laaja selvitys, jonka

bioenergian, ydinvoiman kuin tuulivoiman sektoreilla.

pohjalta päätös tutkinto-oikeudesta varmistui vuoden

Pohjois-Pohjanmaalle on rakennettu jo lähes puolet

2017 alussa.

kaikista Suomen tuulivoimaloista ja uusia tuulivoimainvestointeja on käynnissä myös Kainuussa.

Oulun kauppakamarin toiminnassa tehdyn rytminmuutoksen tavoitteena oli jäsentyytyväisyyden parantuminen

Myös matkailussa on tapahtunut selkeä käänne parem-

ja jäsenpalveluiden kehittäminen. Jäsenmäärä kasvoi

paan, kun alueen lähes kaikissa matkailukeskuksissa kävi-

edelleen, ja jäsentyytyväisyys säilyi entisellä tasolla. Viime

jämäärät ovat kasvussa ja uusiin matkailuinvestointeihin

vuonna järjestettiin ensimmäinen Kevätforum, jonka

panostetaan. Kotimaan matkailun lisäksi kansainvälisten

teemana oli Tulevaisuuden työ. Vuosikirjan uudistaminen

6 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


TOIMITUSJOHTAJALTA

Oulun kauppakamarin 100-vuotisjuhlaa vietetään monin tapahtumin vuonna 2018. Juhlavuosi huipentuu 17.5. vietettävään Kevätforumiin – 100 vuotta tulevaisuutta. Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen

ja Oulun Kauppakamarilehden julkaisukertojen lisääminen kahdesta neljään, onnistuivat erinomaisesti. Oulun kauppakamarin Palvelu Oy:n yhdistäminen kauppakamariin toteutettiin vuoden 2016 alussa. Yhdistäminen ja siihen liittyvät töiden järjestelyt menivät suunnitellusti. Koulutus- ja viestintäpalveluiden myynti kasvoi edelleen.

Itsenäinen Suomi sekä kauppakamaritoiminta Suomessa täyttävät tänä vuonna 100 vuotta. Julkishallinnossa on käynnissä vuosisadan suurin rakennemuutos maakuntahallinnon myötä. Samaan aikaan käynnistyy varsin tiheä vaalien sarja: kuntavaalit 2017, presidentin- ja maakuntavaalit 2018 ja eduskuntavaalit 2019. Oulun kauppakamarin keskeisimpänä vaikuttamistavoitteena on varmistaa hallitusohjelman toteutuminen. Lisäksi haluamme vaikuttaa kunta- ja maakuntavaaleihin niin, että ne tukevat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kilpailukyvyn parantamiseksi sekä alueen vetovoiman ja työllisyyden lisäämiseksi. Alueellisen kauppakamaritoiminnan painopisteinä ovat: Hallitusohjelman toteutuminen ja vaalivaikuttaminen, energiaomavaraisuuden parantaminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen, alueen vetovoiman, kaupan ja matkailun

Kiitokset kaikille luottamushenkilöillemme hallituksessa, kauppakamariosastoilla ja valiokunnissa sekä henkilöstölle aktiivisesta ja tuloksellisesta toiminnasta! Tällä verkostolla on seuraavankin 100 vuoden tulevaisuutta hyvä tehdä. ●

KUVA JUHA SARKKINEN

lisääminen ja yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 7


@@/├Й─з├Й8';8-2!21@@1├Й┬б├Й99├Й283┬М <┬б<2!9;'┬б┬б-99!U

!;!=<3─з!9-─з'2T┬И┬ЛW;3<030<<;!┬И┬О┬И┬Н0!<66!8'0-9;'8--21'80-рж╖-2<<9-T<┬г<<2/!<┬г</3'2 =!8;''26'8<9;'─з<39<<90!<66!T/!;3-1-2;!=3-ржз-2=-8!┬г┬г-9'9ржз!┬г3-─з!!W<9-8--66<1!;32/!6<3┬г<'';32 39<<90!<66!,!200-39<<9;3-1-2;!6'8-!!─з'-┬г┬г!;3-1-2''2<┬г<2 ┬г!2;3@V239!0'0!22!239;3┬г┬г!=--9- ;3-1-6!-00!!T┬г'-63132/!1!00!8!;',;!!2W'66├Й W !┬г39'┬г;!,!20-рж╖-239<<90!<6!2'29-11├Й-2'2 6├Й├Й;3-1-;!┬г3T/399!;3-1-9'0!;!=!8!fT8<30!;!=!8!f/!0!2+!91@@1├Й┬г├Й9'0├Й032─з38-/!!9<2;3/!W 29-11├Й-9'2;3-1-2;!=<3&'26├Й├Й─з@'99├Й39<<90!<6!231-9;!/!;!┬г3<09-!3┬г-┬М┬Л┬дT;3-1-6!-003/! 0!,&'09!2/!;@├Ш2;'0-/├Ш-;├Й┬К┬ОW9<<90!<6!21@@2ржз@┬г-рж╖1-┬г/332!!1!800!!W!<6!26-&32┬г-9├Й09- ,!8/3-;'рж╖-26-'2-1<3;3-9;!'┬г-2;!8=-0';'3┬г┬г-9<<─з!┬г'-631399!/!1!00!8!;',;!!99!W

T├дst├д alkoi Osuuskauppa Arinan tarina, joka jatkuu edelleen тАУ nyt koko Pohjois-Suomessa. 9<<90!<6!2;!803-;<932;├Й2├Й0-26├Й-=├Й2├Й;<3─з!!6!┬г='┬г</!/!,@├Ш;@/├Й31-9;!/-┬г┬г''2W ┬г';039-2├Й/339!;├Й;├Й63,/3-99<31!┬г!-9;!@,;'-9├Ш├ЙS

Lue lis├д├д: !8-2!U)a┬Ж┬Е┬Е 8 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Vaikuttamistavoitteet 2017

O

ulun kauppakamarin tavoitteena on varmistaa hallitusohjelman toteutuminen ja vaikuttaa kunta- ja maakuntavaaleissa siten, että ne tukevat elinkeinoelämän toimin-

liikenteen on oltava toimivaa. 9. Kuntien on varmistettava osaavan työvoiman saanti ja

VAIKUTTAMISTAVOITTEET 2017

Oulun kauppakamarin

houkuteltava myös kansainvälisiä osaajia. 10. Ammattikoulutuksen reformi on tervetullut, mutta

taedellytyksiä kilpailukyvyn parantamiseksi sekä alueen

yritysten resurssit kouluttamiseen työpaikoilla on

vetovoiman ja työllisyyden lisäämiseksi.

turvattava.

Tulevaisuuden kunta ei ole hallinnollinen koneisto, vaan

Kuntien elinvoiman ja alueiden kilpailukyvyn kannalta

se palvelee yrityksiä ja asukkaitaan joustavasti. Kunnassa

tärkeintä on, että tulevaisuuden kunnassa talous on kun-

on kevyt ja tehokas hallinto. Palvelut ostetaan markki-

nossa, byrokratia on mahdollisimman vähäistä, liikenne

noilta aina kun mahdollista. Elinvoimainen tulevaisuuden

sujuu ja koulutus vastaa työelämän tarpeita. Kasvavat ja

kunta tarjoaa hyvät edellytykset yrityksille toimia ja hyvän

menestyvät yritykset pystyvät tekemään lisää kauppaa ja

paikan ihmisille asua. Yritykset ovat elinvoimaisen kunnan

luomaan uusia työpaikkoja, jotka loppujen lopuksi luovat

kantava voima. Yritykset luovat työpaikkoja, tuottavat

kuntiin elinvoiman.

palveluita sekä maksavat veroja kunnille. Kunnan menestyksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka myönteinen

Kestävän kehityksen pohjana on energiaomavaraisuuden

toimintaympäristö yrityksillä on.

ja perusenergian saannin turvaaminen, kaivannais- ja energiateollisuuden lupaprosessien sujuvoittaminen,

Kauppakamarien elinvoimateesit kuntapäättäjille ovat:

metsäteollisuuden uudistuminen, jatkojalostuksen edistä-

1. Kuntien on huolehdittava, että niiden talous on

minen ja metsien talouskäytön lisääminen sekä kiertota-

kunnossa ja että kokonaisveroaste kääntyy laskuun,

louden edistäminen.

ei nousuun. 2. Kuntien velkaantuminen on pysäytettävä.

Lisää vetovoimaa luodaan yritysten kasvuhakuisuutta tu-

3. Kuntien tavoitteena on oltava kevyt ja tehokas

kemalla, lisäämällä alueen vetovoimaa työntekijöille, mat-

hallinto, joka ostaa palvelut markkinoilta aina kun

kailijoille ja opiskelijoille, tunnistamalla alueen vahvuudet

mahdollista.

ja hyödyntämällä niitä, tukemalla kaupan ja matkailun

4. Kuntien on sopeutettava toimintamenojaan ja hallin-

investointien lisäämistä, parantamalla saavutettavuutta

toaan vastaamaan sote- ja maakuntauudistuksen

koko toimialueella sekä varmistamalla koulutustarjonnan

jälkeen kunnille jäävien tehtävien määrää. Kuntien

monipuolisuus ja alueen tuotekehitysinvestointien kasvu.

tehtävien määrää on edelleen vähennettävä. 5. Liian yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä on purettava ja tonttimaata on kaavoitettava riittävästi. 6. Lupaprosessien käsittelyä on nopeutettava. Kuntien on annettava palvelulupaus, joka määrittää lupien

Vain yritysten kasvua tukemalla, vientikauppaa ja kansainvälistymistä edistämällä sekä laajentamalla kansainvälistä verkostoa jäsenyritysten käyttöön vahvistetaan, että vienti vetää.

käsittelyajoille maksimiajan. 7. Liikenteen on oltava sujuvaa. Infran kunnon ja

Tavoitteena on Suomi, jossa yrittäminen, työnteko ja

kapasiteetin on mahdollistettava tavaroiden kuljetus

omistaminen kannattavat ja jossa kauppakamarilla on

tehtailta satamiin 70 km/h keskinopeudella.

arvostettu asema avoimen talouden ja alueiden elinvoi-

8. Ihmisten ajalle on annettava arvoa. Työmatka-

maisuuden lipunkantajana. ●

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 9


Satojen miljoonien latausten Fingersoft – menestys vaatii luovaa hulluutta ja analyyttistä päätöksentekoa

Pelialalla pärjääminen vaatii

Luvut ovat komeita: yli 600 miljoonaa ja yli 65 miljoonaa.

niin luovaa hulluutta kuin tiukan analyyttistä päätöksentekoa.

Edellinen kertoo, kuinka usein oululaisen Fingersoft Oy:n autopeli Hill Climb

Oululainen peliyhtiö Fingersoft

Racing on ladattu mobiililaitteisiin eri puolilla maailmaa; jälkimmäinen on

on löytänyt näiden oikean

pelin kakkosversion keräämä latausmäärä tähän mennessä. Alkuperäisen

yhdistelmän.

autopelinsä Fingersoft julkaisi vuonna 2012, Hill Climb Racing 2 -pelin vuoro oli vuoden 2016 lopulla.

Fingersoftin toimitusjohtaja Teemu Närhi myöntää, että kakkososan suosio on ollut yritykselle ja sen työntekijöille suuri helpotus ja psykologisesti tärkeä juttu.

”Totta kai meitä pelotti, että ehkäpä Hill Climb Racing 2 ei menestykään toivotulla tavalla. Pelin tekeminen oli henkinen vuoristorata. Painetta lisäsi

10 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

KUVA PETTERI LÖPPÖNEN / LUMO IMAGE

VETOVOIMAPALKINTO

”Kiinnostavien pelien kehittäminen vaatii luovuutta – jopa luovaa hulluutta”, sanoo toimitusjohtaja Teemu Närhi.


Peliala kohtuullisella tolalla

päässyt kunnolla vauhtiin ja olemme jo vetäneet sen pois

Kaiken kaikkiaan Oulun peliala on Teemu Närhin mieles-

myynnistä”, hän kertoo.

tä varsin hyvällä tolalla. Kunnon koulutusta on tarjolla ja innokkaita tekijöitä on paljon, mistä kertoo Startup

Teemu Närhi huokaa, että I hate fish -pelin epäonnistumi-

-yritysten määräkin. Alan yrityksiä on Oulussa Närhin las-

nen opetti paljon.

kujen mukaan kaikkiaan 20-50, joista iso osa tosin on aivan

VETOVOIMAPALKINTO

se, että edellinen kehittämämme I hate fish -peli ei koskaan

alkuvaiheessa. ”Silti onnistuimme tekemään samoja virheitä, kun kehitimme autopelin toista osaa”, hän naurahtaa.

Yritysten määrä on kohtuullinen, mutta toinen puoli tarinaa on, että isompaan kokoluokkaan yltäneitä pelifirmoja ei

Mutta – loppu hyvin, kaikki hyvin. Climb Hill Racing 2 -peli myy hienosti Googlen ja Applen

Oulussa Fingersoftin lisäksi ole. Fingersoftin liikevaihto

kaupoissa. Mainiota on sekin, että Fingersoft on onnistunut lisäämään pelin ykkösosaan uu-

Fingersoft Oy sai vuoden 2016

sia houkuttelevia ominaisuuksia

toukokuussa Oulun kauppakamarin

ja jatkamaan näin sen suosiota.

Vetovoima-palkinnon. Valinnan

Analyysiin hyvät välineet

vuonna 2016 oli 15 miljoonan euron tasolla.

Oulun pelialan kehittämiseksi Fingersoft pystytti yhdessä rakennusliike Rakennustehon kanssa

perusteluissa painottuivat ennen

pelikampuksen Oulun keskustaan.

kaikkea Fingersoftin kaupallinen

Kampus sijaitsee Aleksanterin-

menestyminen, liiketoiminnan

kadulla yliopiston arkkitehtiosas-

Pelialaa saatetaan pitää nörttien

kannattavuus ja digitalisaation

ton entisissä, nyt perusteellisesti

ja propelipäiden puuhana. Sitä

mahdollistaman kansainvälisen

remontoiduissa rakennuksissa.

se osittain onkin, sillä kiinnosta-

menestymisen hyödyntäminen.

vien pelien kehittäminen vaatii

Vuotuinen Vetovoima-palkinto

Tavoitteena on, että pelikampuk-

luovuutta, jopa luovaa hul-

jaettiin viime vuonna 18. kerran.

sesta muodostuu alan keskus

luutta. Mutta paljon muutakin

Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä

tarvitaan. Teemu Närhi korostaa,

kampuksen tiloissa toimii Finger-

että menestyminen edellyttää myös isoa annosta analyyt-

softin ja parin muun alan yrityksen lisäksi muun muassa

tistä päätöksentekoa ja liikkeenjohtoa.

tilintarkastaja, valokuvaaja ja asianajaja sekä Oulun ammattikorkeakoulun Oulu Game Lab. Suunnitelmissa on myös

Tähän on pelifirmoilla kaiken lisäksi poikkeuksellisen hyvät

muun muassa e-sporttibaarin perustaminen.

välineet – paremmat kuin perinteisempien alojen yrityksillä. Pelitalot saavat jatkuvasti tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa

Toimitusjohtaja Närhin mukaan pelikampus on nyt päässyt

asiakkaidensa käyttäytymisestä. Tämän ansiosta monet

hyvään vauhtiin, mutta aivan täysillä kierroksilla se ei vielä

peliyritykset ovat edelläkävijöitä datan hyödyntämisessä

toimi.

liikkeenjohdossa ja markkinoinnissa.

Yhteistyöstä hyötyä Seuraavaa hittipeliä Fingersoftissa jo mietitään. Toimitus-

Pelikampus kuvastaa peliyritysten valmiuksia tehdä

johtaja Närhin mukaan samalla pohdinnan kohteena on

yhteistyötä keskenään. Teemu Närhi sanoo olevansa vain

myös se prosessi, jolla pelit syntyvät.

tyytyväinen, jos Fingersoft pystyy auttamaan alan uudempia tulokkaita välttämään ne virheet, joita se itse on tehnyt.

”Ennen kaikkea haluaisimme, että pystyisimme varhaisemmassa vaiheessa ennakoimaan pelien potentiaalia. Näin

”Pelialalla on vastassa globaali kilpailu. Sitä vastaan pärjää

tietäisimme nykyistä paremmin, milloin projekti mahdolli-

paremmin, kun tekee yhdessä ne asiat, jotka niin on järke-

sesti kannattaa keskeyttää”, hän selvittää.

vää tehdä”, hän huomauttaa. ●

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 11


KUVA KARL VILHJALMSSON

KASVUOPEN

Profin Oy on toimittanut lasiliukuseinäjärjestelmän muusikko Lauri Ylösen taloon, joka on yhtenä kohteena MTV3:n Laurin talot -ohjelmassa.

Lasiliukuseinien suosio kasvussa

– PROFINILLA VAHVA OTE MARKKINOISTA Pudasjärveläinen Profin Oy on erikoistunut lasiliukuseinien valmistamiseen. Suomessa yritys on markkinajohtaja. Nyt se tähyää yhä tiukemmin myös vientimarkkinoille.

12 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Profinissa toteutettiin sukupolvenvaihdos ja omistusjär-

Ne tehostavat tilankäyttöä ja kohentavat asunto-

jestely vuonna 2012. Niiden tuloksena Martti Haapalan

jen käytettävyyttä. Isot lasipinnat myös paranta-

veljenpoika Mikko siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi ja

vat tilan ja valon tuntua sekä tuovat ympäröivät

pääosakkaaksi.

KASVUOPEN

L

asiliukuseinät ovat käteviä ja hienoja tuotteita.

maisemat ikään kuin osaksi kotia.

Tehdas Pudasjärvellä Lasiliukuseinien avulla esimerkiksi olohuone ja terassi tai

Profinin tehdas on ollut alusta asti Pudasjärvellä – ja siellä

parveke saadaan yhdistymään yhdeksi kokonaisuudeksi.

se Mikko Haapalan mukaan myös pysyy. Pudasjärvi tarjoaa

Pohjoismaiden suurin lasiliukuseinien valmistaja on

monenlaisia etuja: laadukas puuraaka-aine on lähellä,

pudasjärveläinen Profin Oy, joka pitää Suomessa hal-

tarjolla on osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa ja alan perin-

lussaan alan markkinoista noin 80 prosenttia. Yhtiön toimi-

teet seudulla ovat vankat. Profinille on myös tärkeää, että

tusjohtaja Mikko Haapala kertoo puuta ja lasia yhdistä-

yritys pystyy tarjoamaan työtä ja tuloja Pohjois-Suomeen.

vien lasiliukuseinien suosion kasvaneen huomattavasti viime vuosina.

Ihan lähellä markkinoiden painopistettä tehdas ei tosin ole, mutta siitä ei ole ollut haittaa Profinille.

”Kaikkein vahvimmin lasiliukuseinien käyttö lisääntyy tätä nykyä kerrostalorakentamisessa. Ne toimitetaan työmaille

”Yhtään kauppaa emme etäisyyden takia ole menettäneet.

kokonaisina järjestelminä, jotka on kätevä asentaa paikoil-

Logistiikkamme toimii hyvin”, huomauttaa Haapala.

leen. Lasiliukuseinien avulla on mahdollista esimerkiksi

Pudasjärven tuotantolaitoksen lisäksi Profinilla on myyntiä

korvata asuntojen ulkoseinät kokonaan tai osittain”, hän

ja hallintoa hoitava toimipiste Kempeleessä.

kuvailee. Profinin kasvuhalut ovat kovat. Yrityksen tavoitteena on

Uusi suurkohde Tampereella

liikevaihdon paisuttaminen 20-30 prosenttia vuosittain.

Hyvä esimerkki Profinin lasiliukuseiniä hyödyntävästä

Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen liikevaihto

kerrostalokohteesta on Tampereen uusi Ranta-Tampellan

vuonna 2020 olisi noin 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2016

asuinalue lähellä kaupungin keskustaa. Talojen lasiliuku-

luku oli 11 miljoonaa euroa. Työntekijöitä Profinin palkka-

seinät ja ikkunat toteutetaan Profinin kehittämän 5 in

listoilla on nyt 50.

1 -rakennusjärjestelmän avulla.

Vientimarkkinat kiinnostavat Samanlaisia ratkaisuja yhtiö on toimittanut useisiin koh-

Kasvusta merkittävän osan Profin aikoo saada kokoon

teisiin pääkaupunkiseudulle ja muun muassa Jyväskylän

viennistä. Lupaavimpia vientimarkkinoita ovat pohjois-

asuntomessualueelle vuonna 2014 nousseeseen 13-ker-

maat – etenkin Ruotsi ja Norja – sekä vanhat vientimaat

roksiseen rakennukseen. Ja toki lasiliukuseiniä käytetään

Venäjä ja Japani. Myös Yhdysvallat ja Kanada kiinnostavat

paljon myös esimerkiksi omakotitaloissa sekä julkisessa

yritystä.

rakentamisessa. ”Pitemmällä tähtäimellä tavoitteemme on, että puolet Martti ja Pirjo Haapalan vuonna 1977 perustama Profin

liikevaihdostamme tulisi viennistä”, toteaa Mikko Haapala.

on ehtinyt vuosien mittaan tehdä monenlaisia ikkunoita,

Profinin laajentumishalut on havaittu laajemminkin – ja

ovia ja ulkoliukuovia. Sen toiminnan painopiste alkoi kui-

myös palkittu. Yritys valittiin ykköseksi valtakunnalliseen

tenkin siirtyä lasiliukuoviin 2010-luvulta lähtien.

KasvuOpen-sparrausohjelmaan kuuluvassa PohjoisPohjanmaan Kasvupolut -ohjelmassa. Tuomaristo kiitteli

”Martti tutustui lasiliukuoviin matkallaan Japanissa ja

Profinia esimerkillisestä kasvutarinasta. Yritys on tuoma-

oivalsi niiden tarjoamat mahdollisuudet”, kertoo Mikko

riston mukaan kasvanut määrätietoisesti ja kannattavasti

Haapala.

unohtamatta pitää kiinni juuristaan ja tarinastaan. ●

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 13


HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN

Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Nopanen luovutti Tamminen Nuija -palkinnon Admescope Oy:lle.

Osaava hallitus – menestyvä yritys 14 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN

O

tsikon väitteelle perustettiin Tampereella

pystyy usein kyseenalaistamaan väitteen ’näin on tehty

2003 Hallituspartnerit ry, josta on vajaassa

ennenkin’.

viidessätoista vuodessa kasvanut valtakunnallinen Hallituspartnereiden verkosto. Ver-

Millainen on hyvä hallituksen jäsen?

kostossa on jo kymmenen alueellista Hallituspartnereiden

Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen ei tarvitse olla

järjestöä ja jäsenenä noin 600 kokenutta elinkeinoelämän

toimiala-asiantuntija. Yrityksen tilanne ja tavoitteet ovat

jäsentä.

lähtökohta hallitusjäsenen valinnalle. Tarve voi liittyä niin rahoitukseen, yleisjohtamiseen, myyntiin, tuotantoon kuin

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit perustettiin 2010.

henkilöstön johtamiseenkin. Yleensä yrityksellä itsellään

Seitsemässä vuodessa se on kasvanut verkoston suurim-

on oman toimialansa substanssi jo riittävällä tasolla.

maksi yhteisöksi yli 120 jäsenellään. Jäsenemme tekevät yli 400 yrityksessä hallitustyötä ja omalta osaltaan auttavat pohjoissuomalaisia yrityksiä menestymään.

Hallituksen jäsenen valinta on rekrytointiprosessi Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden 120 jäsenestä löytyy

Johtaminen ratkaisee kaiken

apua useimpaan tilanteeseen. Ensin kartoitetaan yrityk-

Suomalaisissa pk-yrityksissä ollaan vähitellen heräämäs-

sen tarve ja sen jälkeen hakuprosessin kautta haetaan

sä hyvän ja järjestelmällisen hallitustyön merkitykseen.

yritykselle sopivia kandidaatteja, joista yritys valitsee haas-

Tätä on omalta osaltaan edesauttanut HHJ-koulutus, jota

tateltavat. Jos sopiva hallituksen jäsen löytyy, niin yritys

alueellamme järjestää Oulun kauppakamari. Koulutuk-

tekee sopimuksen ko. kandidaatin kanssa. Niin kuin missä

sen on suorittanut valtakunnallisesti yli 6000 henkilöä ja

tahansa rekrytointiprosessissa myös hallituksen jäsenen

Oulun kauppakamarin alueellakin jo lähes 900. Tietoisuus

valinnassa on tärkeää, että tulevan jäsenen osaamisen

ja ymmärrys siitä, että hallituksen tehtävänä ei ole vain

lisäksi henkilökemiat toimivat.

tuottaa pakollisia dokumentteja rahoittajille tai allekirjoittaa tilinpäätöstä, on levinnyt laajalle.

Kuinka liikkeelle? Yksinkertaisin tapa lähteä liikkeelle on olla yhteydessä

Perheyrityksissä, joita suuri osa suomalaisista yrityksistäkin

allekirjoittaneeseen ja käynnistää prosessi.

on, on usein vaikeaa ottaa hallitukseen ulkopuolista jäsentä. Kuitenkin ne yritykset, jotka näin ovat tehneet, ovat

Jorma Hanhimäki

lähes poikkeuksetta olleet tyytyväisiä ratkaisuun. Hyvä

toiminnanjohtaja

ja kokenut ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo omalta

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

osaltaan ryhtiä hallitustyöskentelyyn, ohjaa sitä vähitellen

pohjois-suomi.hallituspartnerit.fi

peräpeiliin katsomisen sijaan tulevaisuuden miettimiseen.

jorma.hanhimaki@gmail.com

Hyvä hallituksen jäsen osaa myös haastaa yritysjohtoa ja

p. 0400 388542

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 15


SUURHANKKEET

Pohjoisen suurinvestointien yhteissumma 13 miljardia euroa Suurhankkeiden ja -projektien listalla on energia-alan ja teollisuuden sekä julkisen sektorin investointeja.

O

ulun kauppakamarin kehitysjohtaja Ahti Nurkkalalla on edessään lista, johon hän on kirjannut ison joukon suurhankkeita ja -projekteja. Luettelo koostuu vain ja ainoastaan sellaisista hankkeista ja projekteista, joiden toteutumiseen

lähivuosina Nurkkala vahvasti uskoo.

Kysymyksessä eivät tosiaan ole mitkään pikku-urakat. Kauppakamarissa suurhankkeista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Nurkkala laskee, että työn alla olevien tai todennäköisesti toteutuvien ryhmään kuuluvat investoinnit ovat yhteensä noin 13 miljardin euron suuruiset.

”Noin puolet tästä summasta tulee Fennovoiman ydinvoimalaitoksesta. Myös muiden osalle jää näin todella suuri potti”, hän toteaa.

Nurkkalan listalla olevat suurhankkeet ja -projektit sijaitsevat pohjoisessa Suomessa noin Kokkolan korkeudelta ylöspäin. Niiden joukossa on muun muassa energia-alan ja teollisuuden isoja investointeja sekä erilaisia julkisen sektorin hankkeita kuten infrarakentamista.

Taloudellinen ilmapiiri kohentunut

KUVA TEIJA SOINI

Suomen talous on viime aikoina osoittanut selviä piristymisen

16 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

merkkejä. Ahti Nurkkala aloitti nykyisessä toimessaan vuoden 2016 toukokuussa. Ilmapiirissä on hänenkin mukaansa tapahtunut kuluneen vuoden aikana selvä muutos.


SUURHANKKEET

Lähde: Fennovoima Oy

”Kehitys on mennyt myönteiseen suuntaan. Isoja kokonai-

isojen kansainvälisten projektien johtamismallia. Kaikessa

suuksia on liikahtanut eteenpäin.”

komeudessaan projektin nimi suomeksi on Monikansallisten korkean suorituskyvyn suurten investointiprojektien

Suurhankkeiden rajaksi kehitysjohtaja Nurkkala asettaa

johtaminen.

noin 50 miljoonaa euroa tai muuten suuren lisäarvon tai vaikuttavuuden. Jälkimmäiset ehdot täyttävän hankkeen

Kehitysprojektin lähtökohtana on Ahti Nurkkalan mukaan

ei tarvitse olla rahallisesti erityisen järeä tullakseen luoki-

se tosiseikka, että perinteinen investointien toteutusmalli

telluksi suurhankkeeksi.

ei lähtökohtaisesti ota riittävästi huomioon paikallisia mahdollisuuksia eikä paikallisten yritysten potentiaalia.

”Miljoona euroa tai vähemmänkin voi tietyissä tapauksissa

”Paikallinen tietotaito pitäisi kuitenkin sitouttaa investoin-

täyttää kriteerit”, hän huomauttaa.

tiin mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa”, hän korostaa.

Nurkkala haluaa tehdä selvän eron hankkeen ja projektin välille, vaikka niitä usein käytetäänkin synonyymeinä.

MILL:n yksi käytännön tavoitteista onkin saada aikaan

Hankkeella ei vielä ole aikataulua eikä budjettia. Kun han-

malli, joka sovittaa tehokkaasti yhteen investointiprojek-

ke saa nämä, muuttuu se projektiksi.

tiin osallistuvien eri kansallisuuksien ja kulttuurien parhaita ominaispiirteitä. Tuloksia voivat käyttää hyväkseen

MILL-projektilla uusi johtamismalli

muun muassa Suomeen tulevat investoijat, ulkomaille

Suurhankkeisiin liittyen Oulun kauppakamari ja Oulun

investoivat suomalaiset, kansainväliset konsultti- ja suun-

yliopiston tuotantotalouden laitos suunnittelevat yhteistä

nittelutoimistot, aluekehittäjät sekä koulutusorganisaatiot

MILL-kehitysprojektia, jonka päämääränä on kehittää

ja viranomaiset. ●

Suurhankeinfo Kajaanissa 6.4.2016.

Suurhankeseminaari Kalajoella 25.–26.8.2016. OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 17


VERKOSTOITUMINEN

VALIOKUNTATYÖSKENTELY

Oulun kauppakamarissa on 13 valiokuntaa. Kaikki valio-

Kauppakamari Café

kunnat on koottu jäsenyritysten edustajista. Valiokuntien

Järjestämme vuosittain useampia aamukahvitilaisuuksia

tehtävänä on tuoda omien toimialojensa näkemyksiä

ajankohtaisten aiheiden ympärille.

kauppakamarin vaikuttamistyöhön.

Uusien jäsenten aamukahvit Jokaisen valiokunnan ja sen jäsenen rooli on tärkeä.

Uusien jäsenten aamukahveilla pääset tutustumaan toisiin

Valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastutta-

jäseniin, kauppakamarin toimintaan ja henkilökuntaan.

vat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään alueemme

Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu uusille jäsenille,

elinkeinoelämää.

mutta myös pidempään jäsenenä olleet ovat lämpimästi tervetulleita.

Valiokunnilta toivotaan aktiivista ja avointa työskentelyä sekä aloitteellisuutta kauppakamarin painopistealueilla,

Suurhankeinfot

joita ovat kasvu ja kansainvälistyminen, liikenneväylät,

Neljä kertaa vuodessa järjestettävät Suurhankeinfot

energiaomavaraisuus ja luonnonvarat, kilpailukyky, digi-

tarjoavat alueen yrityksille ajankohtaista tietoa Pohjois-

taalisuus ja sääntelyn keventäminen.

Pohjanmaalla ja Kainuussa käynnissä olevista ja käynnistyvistä isoista investoinneista. Tavoitteena on tuoda esille

Valiokuntien tehtävänä on nostaa asioita ja epäkohtia

yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan hankkeiden

keskusteluun ja sitä kautta vaikuttaa, että ne kehittyvät

rakentamiseen ja niissä tarvittavien palveluiden tuottami-

myönteiseen suuntaan.

seen. Maksuttomat Suurhanketilaisuudet toimivat hyvin yritysten keskinäisen verkostoitumisen foorumeina.

Valiokuntatyö on parhaimmillaan verkostoitumista ja osaamispääoman kasvattamista yhdessä. Verkostosta hyötyvät eniten ne, jotka myös antavat siihen eniten.

KEVÄTFORUM

Valiokuntatyöskentelyyn mukaan pääsee ilmoittamalla kiinnostuksensa kauppakamarille. Uusia jäseniä eri valio-

Päätapahtumamme KevätForum järjestetään vuosittain

kuntiin valitaan vuosittain.

toukokuussa vaihtuvalla ajankohtaisella teemalla. Vuonna 2016 teemana oli Tulevaisuuden työ ja vuoden 2017 KevätForumissa pureudutaan vientiin. Tapahtuma koostuu

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENTILAISUUDET

seminaariosuudesta ja illallisesta. Seminaariosuuksissa puhujina kuullaan kokeneita asiantuntijoita ja esille nostetaan innostavia yrityscaseja. Oulun kauppakamarin

Jäsenyrityksemme edustavat useita eri toimialoja. Osallis-

jäsenet osallistuvat KevätForumiin aina normaalia osallis-

tumalla tapahtumiimme ja laadukkaisiin koulutuksiimme,

tumishintaa edullisempaan jäsenhintaan.

pääset vaihtamaan kokemuksia oman alasi yritysedustajien kanssa ja löydät uusia yhteistyökumppaneita.

Oulun kauppakamarin 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuoden 2018 KevätFoorumin teemana on 100 vuotta

Järjestämme muun muassa seuraavia jäsenillemme maksuttomia verkostoitumistilaisuuksia:

Kauppakamarilounas Kauppakamarilounaat ovat jäsenistöllemme suunnattuja verkostoitumistilaisuuksia. Lounaan yhteydessä kuullaan alustus tilaisuuksittain vaihtelevasta ajankohtaisesta teemasta.

18 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

tulevaisuutta. ●


KANSAINVÄLINEN KAUPPAKAMARI ICC tarjoaa yrityk-

FINNCHAM-VERKOSTO kokoaa yhteen yli 60 maassa

sille kanavan vaikuttaa kansainvälisen kaupan regulaati-

toimivat suomalaiset kauppakamarit, kauppayhdistykset

oon ja hyviin kauppakäytäntöihin. Yli 90 maassa toimiva

ja kauppakillat. Kussakin kohdemaassa toimivat suomalai-

ICC vaikuttaa regulaatioon laajasti kauppaa, investointeja,

set yritykset ovat perustaneet kauppakamarin, joka haluaa

verotusta, kilpailupolitiikkaa sekä teollis- ja tekijänoike-

edistää ja vahvistaa kohdemaahan liittyviä kauppasuhtei-

utta koskevissa asioissa. Samalla ICC tarjoaa yrityksille

ta. Lisäksi ne tarjoavat kontakteja, tietoja ja tapahtumia

tietoa regulaatiokehityksestä keskeisillä markkina-alueilla.

ensisijaisesti jäsenille, mutta myös mahdollisille jäsenille

Vaikuttamisen ohella ICC laatii kansainvälisen kaupan

markkinatiedon ja markkinakontaktien kartoittamisessa.

prosesseja helpottavia malleja ja ohjeita, kuten kauppaso-

Tämän lisäksi Suomessa toimii Keskuskauppakamarin yh-

pimus-, agentti- ja jälleenmyyjäsopimusmallit. Incoterms

teydessä 15 kahdenvälistä kauppayhdistystä, jotka kokoa-

2010-toimitusehdot ja UCP 600 -remburssisäännöt ovat

vat yhteen kyseisestä maasta kiinnostuneet suomalaiset

kansainvälisen kaupan toimijoille elintärkeitä työkaluja

yritykset. Kiinan, Intian, Iranin ja Arabimaiden kauppayh-

toimitusten ja maksujen turvaamiseksi. Lisäksi ICC antaa

distykset ovat esimerkkejä. Nämä järjestävät tapahtumia

suosituksia, kuinka yritys hallitsee riskinsä esimerkiksi

ja jakavat tietoa kohdemaiden markkinoista. Finncham-

lahjonnanehkäisyssä. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n

kumppanien toiminnasta ja palveluista kiinnostuneet

jäsenyys täydentää Oulun kauppakamarin jäsenyyttä.

yritykset saavat lisätietoa Keskuskauppakamarista.

Lisätiedot: www.icc.fi

Lisätiedot: www.finncham.fi

EUROCHAMBERS on eurooppalaisten kauppakamari-

KAUPPAKAMARIT MAAILMALLA auttavat usein ulko-

en järjestö, joka vastaa EU-edunvalvonnasta ja tietyistä

maisiakin yrityksiä hankkimaan tietoa kyseisen maan liike-

käytännön palveluista esimerkiksi yritysten kansainvä-

toimintamahdollisuuksista. Kauppakamarien toiminta eri

listymiseen liittyen. EU-edunvalvonnassa Eurochambers

maissa vaihtelee, mutta myös suomalaisyrityksen on syytä

keskittyy erityisesti sisämarkkinoiden toimivuuden

selvittää, miten paikallinen kauppakamari voi olla avuksi

edistämiseen sekä pk-yritysten aseman vahvistamiseen

kauppa- ja investointimahdollisuuksien kartoittamisessa.

KAUPPAKAMARIEN VERKOSTO MEILLÄ JA MAAILMALLA

KAUPPAKAMARIEN VERKOSTO YRITYKSEN APUNA MEILLÄ JA MAAILMALLA

EU:ssa. Eurochambersin kansainväliset verkostot ja palvelut auttavat eri tavoin yritysten kansainvälistymistä.

Lisätiedot: www.worldchambers.com

Oulun kauppakamarin jäsenet voivat eri tavoin hyötyä Eurochambersin ilmaisista ja maksullisista palveluista. Lisätiedot: www.eurochambres.be

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 19


KOULUTUSPALVELUT

KAUPPAKAMARI KOULUTTAA – AJANKOHTAISTA KOULUTUSTA LÄHELLÄ SINUA!

Kauppakamarit ovat yksi Suomen suurimpia koulutus-

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tarjontaamme. Lisääm-

organisaatioita yritysten toimintaan liittyvässä osaami-

me mielellämme koulutuksia asiakkaiden toiveiden mu-

sessa. Vuosittain kauppakamareiden järjestämissä useissa

kaan. Voit myös pyytää tarjouksen räätälöidystä koulutuk-

sadoissa koulutustilaisuuksissa on yli 15 000 osallistujaa.

sesta, joka palvelee juuri teidän yrityksenne tarpeita!

Oulun kauppakamari järjestää kymmeniä koulutustilai-

Lisätietoja:

suuksia vuosittain. Koulutustoiminnan tavoitteena on aut-

palvelujohtaja Riitta Schroderus

taa alueen yrityksiä menestymään. Tässä keskeisellä sijalla

puh. 050 338 9350, riitta.schroderus@chamber.fi

on ajantasaisin tieto yritysten toimintaan merkittävästi

www.oulu.chamber.fi

vaikuttavista asioista. Kauppakamari tarjoaa koulutusta lähinnä taloushallinnon ja verotuksen, kansainvälistymisen, henkilöstöhallinnon, esimiestyön ja johtamisen sekä myynnin ja markkinoinnin aihepiireistä. Kauppakamarin koulutusten pitkät perinteet ovat edesauttaneet laajan kouluttajaverkoston muodostumista. Tilaisuuksien asiantuntijoina toimivat kunkin aihepiirin huippuosaajat. Tarjoamme myös käytännönläheisen näkökulman koulutusaiheisiin. Myös asiakkaamme ovat kanssamme samaa mieltä. Vuoden 2016 koulutuspalautteiden keskiarvo oli 4,4 asteikolla 1-5. Oulun kauppakamari järjestää koulutuksia Oulussa, Kajaanissa, Kuusamossa ja Ylivieskassa. Laadukkaat ja käytännönläheiset koulutukset yhdistettynä jäsenyyden oikeuttamiin noin 30 % alhaisempiin osallistumishintoihin,

20 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

KUVA TEIJA SOINI

ovat jäsenistölle merkittävä etu.


KOULUTUSPALVELUT

SYKSY 2017

HHJ-Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi

Kauppakamarin veropäiväkiertue 2017

Oulu

Ylivieska

Kauppakamarin vuosittainen taloushallinnon ammattilais-

1. jakso

27.09.

20.09.

ten ajankohtaistapahtuma kokoaa keskeiset tulossa olevat

2. jakso

03.10.

05.10.

lakimuutokset ja -uudistukset ja veroasiat tiiviiksi käytän-

3. jakso

18.10.

19.10.

nönläheiseksi päiväksi.

Ryhmätyö

01.11.

02.11.

4. jakso

15.11.

08.11.

Kajaani 09.11.2017 Ylivieska 20.11.2017

KENELLE?

Oulu

21.11.2017

Kurssi on tarkoitettu hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville yrittäjille ja yritysjohtajille. Kurssi soveltuu myös kunnallisten osakeyhtiöiden ja liikelaitosten hallitustyöskentelyn kehittämiseen. MIKSI? Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan. Myös erilaiset murrokset ovat helpommin hallittavissa, jos yrityksessä on laaja kokemuspohja. MITÄ? Kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa (à 4 h) sekä ryhmätyön (4-6 h) ja lukupaketin. Kurssin rakenne 1. jakso: Hyvä hallintotapa 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 3. jakso: Strategiatyö 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus HHJ-kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa HHJtutkinto sekä osallistua vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 21


LAKI- JA VERONEUVONTA

LAKI- JA VERONEUVONTA

Oulun kauppakamari tarjoaa jäsenyrityksilleen lakipalveluneuvontaa yhteistyössä asianajotoimistojen kanssa. Asianajotoimistot tarjoavat seuraavan alkupaketin veloituksetta Oulun kauppakamarin jäsenyrityksille: •

Oikeudellisissa kysymyksissä puhelin- ja

Annettu neuvonta ei muodosta maksullista

sähköpostineuvontaa toimeksiantosopimusta •

Maksulliseksi palvelu muuttuu puhelin- tai sähköpostipalvelun jälkeen erikseen sopien

Lisätietoja lakineuvontapalveluista antaa: Esa Pellikainen Oulun kauppakamari Puh. 0400 682 403 esa.pellikainen@chamber.fi

60-vuotias satamaoperaattori – Rahjan Huolinta Satamaoperaattorina Kalajoen Rahjan satamassa toimiva perheyhtiö Rahjan Huolinta Oy on palvellut asiakkaitaan jo 60 vuotta. Yhtiöllä on siis pitkät perinteet ja vahva kokemus satama- ja meriliiketoiminnoissa. Rahjan Huolinnan ydintoimintaa ovat kaikki satama-agentille kuuluvat työt. Näitä ovat muun muassa kauppa-aluksille, varustamoille, miehitysfirmoille ja lastinantajille tarjottavat moninaiset palvelut. Rahjan Huolinnalla on asiakaslähtöinen palvelukonsepti, jonka mukaisesti se haluaa palvella asiakkaitaan viimeisen päälle hyvin kaikissa satamaoperointiin liittyvissä asioissa.

Satamatie 395, 85180 Rahja, puh. 020 7769 360, 24 h päivystävä puhelin 020 7769 363 agency@rahjanhuolinta.fi, shipping@rahjanhuolinta.fi, www.rahjanhuolinta.fi 22 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


JÄSENVIESTINTÄ JA JULKAISUT

JÄSENVIESTINTÄ JA JULKAISUT

Kotisivut Kotisivultamme osoitteesta www.oulunkauppakamari.fi löytyy tietoa toiminnastamme ja palveluistamme. Sivustolta löytyy myös Vieraskynäblogi, jossa eri alojen asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista aiheista. Artikkeli vaihtuu 1-2 kertaa kuukaudessa. Sivuiltamme löytyvä Jäsenemme tiedottavat -kanava on puolestaan tarkoitettu jäsentemme hyvien uutisten esiin nostamiseksi. Yritykset voivat tiedottaa esimerkiksi merkittävistä kaupoista, sopimuksista tai tuoteuudistuksista ja saada näin näkyvyyttä. Tiedotteen voi jättää sivuillamme olevan lomakkeen kautta. palvelualojen tilaajat löytävät portaalista alueen osaamis-

Sosiaalinen media

ja kapasiteettitarjonnan. Vastaavasti toimittajat löytävät

Sosiaalisen median kanavista Oulun

tarvitsemansa yhteistyökumppanit toimitusketjuunsa

kauppakamarilla on käytössään

tilauskantansa toteuttamiseen.

Facebook ja Twitter, joihin päivitämme muun muassa ajankohtaisia uutisia,

Julkaisut

tapahtumia ja tilaisuuksia.

Kauppakamarilehti Oulun kauppakamari julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmes-

Sähköinen jäsentiedote

tyvää Kauppakamarilehteä, joka jaetaan postitse kaikille

Jäsentiedote ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja sisältää muun

jäsenille. Lisäksi lehti on jaossa kauppakamarin koulutuk-

muassa uutisia yritystoimintaan vaikuttavista muutoksista,

sissa ja muissa tapahtumissa. Lehti löytyy myös sähköi-

ajankohtaisia lakiartikkeleita, neuvoja kansainvälistymi-

sessä muodossa kotisivultamme. Lehteä toimittaa Oulun

seen sekä tietoa kauppakamarin vaikuttamistyöstä.

Viestintätaito Oy.

Kauppakamarin uutiskirje

FIND

Kauppakamarin uutiskirjeen kautta saat tietoa tulevista

Englanninkielinen FIND-julkaisu on otos Oulun seudun

koulutuksistamme, jäsentilaisuuksista ja muista tapahtu-

elinkeinoelämästä. FIND kertoo kärkiyritystemme kautta

mista. Pidäthän meidät ajan tasalla mahdollisista muu-

seutumme osaamisesta ja on siten ”alueemme käyntikort-

toksista yhteystiedoissasi, jotta kirjeemme tavoittaa Sinut.

ti maailmalle”. Seuraava FIND ilmestyy kauppakamarin

Voit liittyä koulutusuutiskirjeen postituslistalle osoitteessa:

juhlavuoteen 2018. Julkaisu löytyy sähköisenä Oulun

http://www.oulunkauppakamari.fi/koulutus

kauppakamarin nettisivuilta ja on myös saatavissa printtiversiona toimistoltamme.

Lisää kauppaa -yritysportaali Oulun kauppakamari avasi lokakuussa 2012 alueensa

Suuntana Ruotsi ja Suuntana Norja -oppaat

suurhankkeiden kotimaisuusasteen maksimoimiseksi

Oppaiden tarkoituksena on antaa tietoa, miten kyseisessä

ja yritysverkostojen vahvistamiseksi Lisää kauppaa

maassa toimitaan, sen lainsäädännöstä, määräyksistä,

-yritysportaalin: www.lisaakauppaa.fi

viranomaistoiminnasta sekä muista liiketoiminnan käynnistämisessä huomioon otettavista asioista. Tietopaketit

Tavoitteena on luoda alueen yrityksille suurhankkeista

on tarkoitettu sekä yrityksille että yrityksiä neuvoville.

lisää liiketoimintaa portaalin avulla ja saada osaltaan

Oppaat löytyvät sähköisessä muodossa Oulun kaup-

suurhankkeisiin liittyvä tarjonta ja kysyntä kohtaamaan.

pakamarin kotisivulta ja printtiversion saa tarvittaessa

Muun muassa energia- ja kaivoshankkeiden sekä eri

toimistoltamme. ●

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 23


ULKOIMAANKAUPAN ASIAKIRJAT

ATA CARNET – TAVARAT VÄLIAIKAISESTI MAAILMALLE

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voidaan viedä tavaroita tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin

Monta matkaa moneen maahan yhdellä asiakirjalla

tulli- ja verovapaasti. ATA carnet on voimassa vuoden. Se

ATA carnet mahdollistaa monet matkat samaan maahan

korvaa muut vientiasiakirjat, kauttakulkuasiakirjat ja väliai-

tai moniin maihin yhden vuoden aikana. Sen avulla tavarat

kaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat.

voidaan palauttaa lähtömaahan sujuvasti. Tullausmenettely yksinkertaistuu, koska muita tulliasiakirjoja ei tarvita.

ATA carnet’lla viedään muun muassa kuvauskalustoja, sirkusvälineitä, soittimia, lääketieteellisiä laitteita, tietoko-

ATA carnet kauppakamarista

neita, koneita, koruja, lentokoneita ja taideteoksia.

Vuonna 1963 käynnistynyttä ATA carnet -järjestelmää hallinnoi ja kehittää Maailman kauppakamarijärjestön

Lyhenne ATA (Admission Temporaire / Temporary Admissi-

yhteistyöelin, World Chambers Federation (WCF), joka

on) kertoo, että kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen

kuuluu Kansainväliseen kauppakamariin (International

maastavienti.

Chamber of Commerce, ICC). Suomessa ATA carnet -tulliasiakirjoja myöntävät kauppa-

Kaupalliset tavaranäytteet, ammatinharjoittamisvälineet ja näyttelytavarat ulkomaille

kamarit, jotka ovat maailmanlaajuisen ATA carnet -takuu-

ATA carnet’lla voidaan viedä kaupallisia tavaranäyttei-

Lisätietoja: www.atacarnet.fi

tä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita Euroopan ulkopuolisiin maihin. Järjestelmään on liittynyt 77 maata. Viimeisimpänä maana järjestelmään liittyi Kazakstan 1.4.2017. Tavaroita voidaan viedä näytteille asetettaviksi näyttelyihin, messuille tai niiden kaltaisiin tilaisuuksiin. Esimerkkejä ammatinharjoittamisvälineistä ovat lehdistö-, radio-, televisio- ja elokuvausalan välineet sekä muut ammatinharjoittamisvälineet, joita tarvitaan tietyn tehtävän suorittamisessa maassa käyvän henkilön kutsumuksen, kaupan tai ammatin harjoittamisessa. Tavaranäytteillä tarkoitetaan esineitä, jotka edustavat jo tuotettujen tavaroiden määrättyä lajia tai ovat sellaisten esineiden malleja, joiden valmistusta suunnitellaan. Väliaikaisen maahantuonnin myöntämisen ehtona on, että tavarat ovat tunnistettavissa jälleenviennin yhteydessä ja että samanlaisten esineiden lukumäärä tai paljous on kohtuullinen maahantuontitarkoituksen huomioon ottaen. ATA carnet’ta ei voida käyttää, mikäli tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi. Se ei myös sovellu käytettäväksi silloin, kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille. ATA carnet ei korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia (esimerkiksi ampuma-aseen tuontiluvat ja terveystodistukset).

24 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

renkaan jäseniä.


Oulun kauppakamari on luovuttanut Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennaselle Keskuskauppakamarin myöntämän Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkin. Satavuotismerkillään Keskuskauppakamari palkitsee merkittävästä työstä yritysten, elinkeinoelämän ja isänmaan

SUOMI 100 VUOTTA -ERIKOISANSIOMERKKI

OULUN KAUPPAKAMARI LUOVUTTI KAUPUNGINJOHTAJA PENNASELLE SUOMI 100 VUOTTA -ERIKOISANSIOMERKIN

hyväksi. Ansiomerkin Pennaselle luovuttivat Oulun kauppakamarin puheenjohtaja Timo Levo ja toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen. Kymmenen vuotta Oulua luotsannut ja tänä keväänä eläkkeelle jäänyt kaupunginjohtaja sai Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkin kymmenen ensimmäisen palkitun joukossa. ●

SUOMI ANSAITSEE AMMATTILAISENSA. HE ANSAITSEVAT SUOMI 100 -ERIKOISMERKIN. Keskuskauppakamarin Suomi 100 -erikoisansiomerkkiä myönnetään Suomen juhlavuoden 2017 ajan työstä yrityksen, elinkeinoelämän ja isänmaan puolesta. Työsuhteen pituus ei ole edellytyksenä ansiomerkin myöntämiselle.

ansiomerkit.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 25


HTT-TAVARANTARKASTAJAT

OULUN KAUPPAKAMARIALUEEN TAVARANTARKASTAJAT 2017

Ahola Hannu, Kempele

7.1.2 Henkilö- ja pakettiautot, kevyet perävaunut (kevyt kalusto)

p. 050 383 8562, tavarantarkastusahola@gmail.com 3.1

Maa- ja pohjarakennus

8.2.1 Metalliteollisuuden koneet ja laitteet

3.3

Rakennustekniikka

8.3

Polttomoottorit

Anttio Esa, Kalajoki

Kämäräinen Pentti, Oulu

p. 0500 324 456, 0400 530 821, office@seaload.net

p. 050 568 0028, pentti.kamarainen@pp2.inet.fi

7.5

3.7

Alukset ammattikäyttöön

Kiinteistöjen kuntotarkastukset

11.1 Vilja ja siemenet 12.1 Rehut

Langinkoski Antti, Oulu

12.2 Muut eläinruoat

p. 040 952 3636, 0400 388 888,

23

antti.langinkoski@outlook.com

Lastinkäsittely- ja kuljetusvauriot

Tarkennukset:

7.1

Moottoriajoneuvot

11.1 Vilja ja siemenet

7.2

Matkailuautot ja -perävaunut

Anundi Lauri, Oulu

Lohi Risto, Oulu

p. 0400 684 612, ristikkoguru@mail.suomi.net

p. 0400 833 650, (08) 317 5500, risto.lohi@pp.inet.fi

3.3.1 Perustukset ja runko

3.1

Maa- ja pohjarakennus

3.3.2 Julkisivurakenteet

3.3

Rakennustekniikka

3.3.3 Vesikattorakenteet 3.3.4 Täydentävät rakenteet

Pulkka Jouko, Kiviniemi p. 044 703 7729, jpu@dnainternet.net

Haanpää Ari, Oulu

3.3.1 Perustukset ja runko

p. 0400 760 648, maalausliike.haanpaa@gmail.com

3.3.2 Julkisivurakenteet

3.3.5 Pintarakenteet

3.3.5 Pintarakenteet

Tarkennukset: 3.3.5. Pintarakenteet - vain maalaustyöt ja tapetointi.

Purkunen Kari, Oulu p. 040 504 0275, (08) 378 374,

Honkanen Hannu-Pekka, Nivala

tapio.purkunen@tehoinssit.fi

p. 0400 388 598, (08) 440 142,

3.1

Maa- ja pohjarakennus

hannu-pekka.honkanen@kotinet.com

3.3

Rakennustekniikka

3.1

Maa- ja pohjarakennus

3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset

3.3

Rakennustekniikka

3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja

3.4

LVI-työt, -tarvikkeet ja -laitteet sekä LVI-järjestelmien kuntotarkastukset

rakennusfysikaalinen toiminta 3.7

Kiinteistöjen kuntotarkastukset

3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset 3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja

Raatikainen Seppo, Kajaani

rakennusfysikaalinen toiminta

p. 050 3459 049, seppo.raatikainen@kajaani.net

3.7

Kiinteistöjen kuntotarkastukset

3.1

Maa- ja pohjarakennus

3.8

Kiinteistöjen arvonmääritys

3.2

Kunnallistekniikka / yhdyskuntatekniikka

3.3

Rakennustekniikka

Kumara Mika, Oulu

3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset

p. 040 689 4223, mika.kumara@gmail.com

3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta

7.1.1 Kuorma- ja linja-autot, erikoisautot ja raskaat perävaunut lisälaitteineen (raskas kalusto)

26 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

3.8

Kiinteistöjen arvonmääritys


p. 040 148 9111, pekka.seppanen1@gmail.com 3.4

LVI-työt, -tarvikkeet ja -laitteet sekä LVI-järjestelmien kuntotarkastukset

HTT-TAVARANTARKASTAJAT

Seppänen Pekka, Oulunsalo

Teen Suomesta omavaraisemman

Ståhle Reijo, Oulu p. 044 974 0847, reijostahle@gmail.com 7.1

Moottoriajoneuvot

7.2

Matkailuautot ja -perävaunut

8.1

Työkoneet ja laitteet

Tarkennukset: 8.1

Työkoneet ja laitteet - vain maansiirto- ja louhintakoneet sekä metsäkoneet ja -laitteet

Tahkokorpi Veikko, Haapajärvi p. 040 742 7941, veikko@tahkokorpi.fi 3.1

Maa- ja pohjarakennus

3.1.5 Piha- ja vihertyöt 3.2

Kunnallistekniikka / yhdyskuntatekniikka

3.3

Rakennustekniikka

Minttu Hietamäki Ydintekniikkaasiantuntija

3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset 3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta 3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset Tuomaala Aarno, Oulu p. 040 865 8074, 030 670 5591, aarno.tuomaala@raksystems.fi 3.7

Kiinteistöjen kuntotarkastukset

HYVÄKSYTTY TAVARANTARKASTAJA (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Tarkastajia toimii kymmenissä eri asiantuntemusalaa kuvaavissa hyväksymisryhmissä. Tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö on toiminnan perusta. Lisäksi toimintaa ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. Lautakunta myös valvoo tarkastajia ja käsittelee heidän toiminnastaan tehdyt valitukset. Lautakunnassa on laaja edustus eri alojen asiantuntijoita.

VIIDENNES SUOMESSA KULUTETUSTA SÄHKÖSTÄ TUODAAN ULKOMAILTA.

Meille suomalaisille kotimaisuus on sydämenasia. Mutta samalla ostamme noin viidenneksen sähköstämme ulkomailta. Miksi? Me voimme tuottaa itse paljon suuremman osan energiastamme ja varmistaa, että meillä on aina käytössämme päästötöntä ja luotettavaa sähköä.

energiaasuomelle.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 27


AKA- JA KHK-KIINTEISTĂ&#x2013;ARVIOIJAT

AKA-KIINTEISTĂ&#x2013;ARVIOIJAT OULU

Jäntti Pekka Oulun Taloanalyysi Oy p. 040 554 9123 pekka.jantti@pekkajantti.fi Mäkelä Mika Konsulttitoimisto KiinteistÜarvot Oy p. (08) 336 825, 040 507 6356 mika.makela@kiinteistoarvot.com Saarenpää Maria Kodin Arvokirja p. 044 422 8801 maria.saarenpaa@arvokirja.fi Tyybäkinoja Aimo Catella Property Oy p. 010 522 0605, 050 512 6451

ELY-keskuksen rahoitus auttaa yrityksesi kasvuun! Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myÜntää rahoitusta Euroopan unionin rakennerahastoista yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitusta voidaan myÜntää hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Hankkeille on eduksi niiden energia- ja materiaalitehokkuus ja vähähiilisyys. Tuotteiden, palveluiden tai tuotannon kehittämishankkeissa sekä kansainvälistymishankkeissa rahoitus on pääsääntÜisesti puolet hankkeen kustannuksista. Investoinneissa tukiprosentti voi olla maksimissaan 35 prosenttia. ELY-keskus tarjoaa yrityksille myÜs koulutus- ja kehittämispalveluita. Yrityksen investointi- ja kehittämisavustusta haetaan sähkÜisesti Katso -tunnisteella. Hakemukset lÜytyvät www.ely-keskus. ¿MD\ULW\VVXRPL¿VLYXLOWD6XRVLWWHOHPPHHWWlROHW\KWH\GHVVl asiantuntijoihimme jo hankkeen ideavaiheessa. Lisätietoa: ZZZHO\NHVNXV¿SRKMRLVSRKMDQPDD MDZZZ\ULW\VVXRPL¿ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. vaihde 0295 038 000

aimo.tyybakinoja@catella.fi Uusitalo Jukka Realia Management Oy p. 040 487 0222 jukka.uusitalo@realia.fi

KHK-KIINTEISTĂ&#x2013;NARVIOIJAT OULU

Mäkelä Mika Konsulttitoimisto KiinteistÜarvot Oy p. (08) 336 825, 040 507 6356 mika.makela@kiinteistoarvot.com Tyybäkinoja Aimo Catella Property Oy p. 010 522 0605, 050 512 6451 aimo.tyybakinoja@catella.fi

 

            

Uusitalo Jukka Realia Management Oy p. 040 487 0222 jukka.uusitalo@realia.fi

28 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017   


YRITYSJÄSENET Työntekijämäärä 1–4 5–9 10 – 19 20 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 –

JÄSENMAKSUPERUSTEET

JÄSENMAKSUPERUSTEET 2017

Jäsenmaksu 179,00 237,00 301,00 438,00 663,00 1088,00 1728,00 3216,00 4283,00

KUNNAT Asukkaita – 4999 5000 – 9999 10000 – 19999 20000 – 49999 50000 –

Jäsenmaksu 447,00 680,00 1276,00 2126,00 4258,00

YHDISTYKSET, JÄRJESTÖT, OPPILAITOKSET

237,00

AMMATINHARJOITTAJAT

132,00

JÄSENMAKSUPERUSTEET VUODELLE 2017 ON HYVÄKSYTTY OULUN KAUPPAKAMARIN SYYSKOKOUKSESSA 07.12.2016.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 29


MAAKUNTAESITTELYT

MAAKUNTAESITTELYT

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa on

Kainuuseen kuuluu

ilmeiltään elävä ja vaih-

kahdeksan kuntaa, joista

televa, monimuotoinen

Kajaani ja Kuhmo ovat

maakunta. Suurimmat

kaupunkeja. Maakunnan

kaupungit ovat Pohjan-

hallinnollinen keskus on

lahden rannikolla. Itään

Kajaanin kaupunki, jossa

päin suunnistettaessa

asukkaita on 37 500.

maisemat muuttu-

Kainuun tärkeim-

vat nopeasti: ensin

piä kärkialoja ovat

kumpumaisiksi muo-

teknologiateollisuus,

toutuva maa kasvaa

biotalous, kaivannais-

jylhiksi vaaroiksi ja lo-

toiminta sekä matkailu

pulta tuntureiksi. Koillisessa

ja palvelut. Kainuussa

sijaitsevat myös monipuoliset

toimiva mittaustekniikka-alan

matkailukeskukset retkeilyreitteineen, hiihtolatuineen ja laskettelurinteineen.

keskittymä ja kasvupotentiaalia omaava peliala sekä alueen datakeskukset tarjoavat mahdollisuuksia niin työntekijöille kuin yrityksille. Erityisosaajia Kai-

Pohjois-Pohjanmaan itäraja on samalla osa EU:n ja Venä-

nuussa hakee jatkuvasti niin junavaunutehdas Transtech

jän välistä rajaa. Erinomaiset liikenneyhteydet ja yhteistyö

kuin perinteinen palvelu- ja hoiva-ala.

toisaalla Luoteis-Venäjän talousalueisiin, Arkangeliin sekä Karjalaan ja toisaalla Euroopan osaamiskeskuksiin, luovat

Harrastusmahdollisuuksia tarjoavat Kainuun kaunis

alueelle vankan aseman idän ja lännen välisenä reittinä.

luonto ja selkeät vuodenajat sekä runsas kulttuuritarjonta. Kainuussa on hyvä elää, matkailla, työskennellä ja toimia

Perinteisten elinkeinojen ohella pohjoispohjalaiset

yrittäjänä.

ansaitsevat leipänsä suunnittelemalla ja valmistamalla maailman parhaita tuotteita kaikkialle maailmaan. Hitech,

Lisätietoja: https://www.kainuu.fi/

teräs- ja paperiteollisuus, biotekniikka sekä ensiluokkainen koulutus ovat maakunnan arvostetuinta osaamista. Lisätietoja: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/

Maakuntajohtaja: Jussi Rämet

Maakuntajohtaja: Pentti Malinen

Asukkaita: 411 099 (ennakko 31.12.2016)

Asukkaita 75 300

Pinta-ala: 44 088,42 km²

Pinta-ala 22 687 km²

Bruttokansantuote: 31 557 €/asukas (ennakko 2014)

Bruttokansantuote 27 160,20 euroa/henkilö

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lähde: Kainuun liitto

30 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Pohjois-Pohjanman vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

vauhdilla ja tämän seurauksena myös ICT-työttömyys on lähtenyt laskuun.

Pohjois-Pohjanmaan väestömäärä jatkaa kasvua, mutta kasvu on selkeästi vähentynyt aiemmista vuosista. Väes-

Kevään 2017 pk-yritysbarometrin mukaan vajaa puolet

tönkasvu keskittyy yhä vahvasti Oulun seudulle. Maa-

Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksistä näkee yleiset suh-

kuntakeskuksesta etäällä oleva harvaan asuttu maaseutu

dannenäkymät valoisina lähimmän vuoden aikana. 42

on suurin menettäjä. Viime vuosikymmenellä Pohjois-

prosenttia ei näe muutoksia suhdannekuvassa ja vain 10

Pohjanmaan väestön nettolisäys oli vuosittain lähes 3000

prosenttia uskoo tilanteen heikkenevän. Suhdanteiden

henkeä. Vuonna 2015 se oli noin 1500 ja viime vuonna

arvioi pysyvän ennallaan lähes vastaava määrä yrityksiä

enää reilut 1000 henkeä. Syntyneiden määrä on laskenut

kuin syksyllä 2016. Oulun ja Raahen seuduilla ovat myön-

vuosittain samalla kun kuolleiden määrä on kasvanut eli

teisimmät odotukset. Liikevaihdon kasvuodotuksissa on

luonnollinen väestönlisäys on aiempia vuosia heikompi.

suurta vaihtelua seuduittain, mutta kaikkiaan noin puolet

Maassamuutoissa Pohjois-Pohjanmaa on ollut pitkään

pk-yrityksistä näkee liikevaihtonsa nykyistä suurempana

nettomenettäjä erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pir-

vuoden päästä.

TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

KAUPPAKAMARIN TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

kanmaalle, ja viime vuosina muuttotappio on entisestään kasvanut. Siirtolaisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä

Pohjois-Pohjanmaalla kaksi kolmasosaa pk-yrityksistä ei

muutoksia – kansainvälisissä muutoissa maakunta on

näe henkilöstön muutostarpeita seuraavan vuoden aika-

voittava osapuoli vuosittain.

na. 26 prosenttia vastanneista yrityksistä toteaa lisäävänsä henkilöstöä ja 7 prosenttia saattaa vähentää sitä. Koko

Nuorisopainotteinen ikäjakauma, riittävä työikäisten

maan ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten pahimpana

määrä, korkea koulutustaso sekä vahva tutkimus- ja

kehittämisen esteenä koetaan yleinen suhdanne-/talous-

tuotekehityskapasiteetti ovat Pohjois-Pohjanmaan valtteja

tilanne. Pahimpina työllistämisen esteinä nähdään työn

nyt ja jatkossa. Selkeitä viitteitä talouden elpymisestä on

sivukulut sekä kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus.

havaittavissa eri toimialoilla. Fennovoiman ydinvoimala-

Heikoimmat henkilöstön lisäysnäkemykset ovat Koillis-

hanke on isoin piristysruiske tulevina vuosina. Pyhäjoella

maalla ja Oulunkaarella.

on käynnissä mittava määrä erilaista tukirakentamista. Tämä ja ensi vuosi rakennetaan alueen infrastruktuuria ja

Pohjois-Pohjanmaan yritysten liikevaihto oli vuoden 2016

tarvittavat rakennukset, jotta varsinaisen voimalan raken-

loppua kohden nousujohteinen. Toimialoista erityisesti

nustyöt pääsevät käyntiin. Pyhäjoen hanke luo merkittä-

rakentamisella menee hyvin: alan yritysten liikevaihto on

vän kasvusysäyksen useille toimialoille niin teollisuuteen

kovassa kasvussa – lisäystä vuoden 2010 tasoon on yli 40

(energia-, metalli-, kone-, rakennustuoteteollisuus) ja eri

prosenttia. Kaupan alan yritysten liikevaihto on edellisten

rakennusaloille kuin palveluihinkin (kuljetus, kauppa,

vuosien tasolla. Teollisuudessa ja yksityisissä palveluissa

majoitus, ravitsemusalat, liike-elämän kaupalliset palvelut,

on odotettavissa pientä liikevaihdon kasvua jatkossakin.

liike-elämän tekniset palvelut ym.).

Sekä palkkasumma että yritysten liikevaihto ovat kasvaneet viime aikoina eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata;

ICT-alan rakennemuutos on ravistellut vuosikymmenen

seutujen välillä ei ole merkittäviä eroja.

ajan erityisesti Oulun seutua. Merkittävien toimijoiden poistuminen on pakottanut monet yritykset linjaamaan

Voimakas rakentamisen kasvu herättää huolta osaavan

strategiansa uudelleen. Tuotannollisten massatyöllistä-

työvoiman riittävyydestä. Rakentamisen ammattilaisille

jien sijaan Startup-yrittäjyys ja pienet yritykset valtaavat

on kysyntää varsinkin Oulun seudulla ja maakunnan

kenttää. Välituotteiden sijaan moni yritys haluaa tuottaa

eteläosissa. Kasvava kysyntä voi aiheuttaa vajetta esim.

laadukkaita lopputuotteita ja palveluja. Alaa uudistetaan

betonirakentajista ja raudoittajista, maa- ja vesirakenta-

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 31


TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

misen avustavista työntekijöistä sekä maansiirtokoneiden

maaseutumaisuus, metsäisyys, väljä asutus, luonnon-

kuljettajista. Yhteishankintakoulutusesityksiä on toimitet-

varapohjainen tuotantorakenne sekä iäkäs väestö.

tu aktiivisesti liittyen rakentamisen ja rakennustuoteteolli-

Kainuussa on runsaasti tilaa.

suuden työvoiman riittävyyteen. Kaikki koulutukset eivät ole kuitenkaan täyttyneet odotetusti.

Kainuun väestönkehitys on ollut viime vuosina vähenevä. Kehityksen suunnan muuttaminen tai lieventäminen

Myös monilla metalli- ja konepajayrityksillä olisi halua

edellyttää suurta määrää nuoria ja työikäisiä asukkaita

rekrytoida osaavia koneenasentajia ja koneistajia, levy-

Kainuuseen. Vuonna 2015 tapahtunut turvapaikan hakijoi-

seppiä ja rautarakennetyöntekijöitä. Metalliteollisuuden

den määrän kasvu vaikuttaa Kainuun väestön kehitykseen

kysynnän kasvuun on vastattu työvoimakoulutuksilla.

positiivisesti, mikäli Kainuun kunnat ottavat vastaan oles-

ELY-keskuksen työvoimakoulutus on muuttumassa entistä

keluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolai-

yrityslähtöisempään suuntaan. Pitkien tutkintotavoitteis-

sia. Pitkän ajan kuluessa väestön väheneminen on mah-

ten koulutusten sijaan nyt keskitytään yrityslähtöisiin,

dollista pysäyttää ja muuttaa kasvuksi, mikäli onnistutaan

lyhytkestoisiin koulutuksiin, jotka räätälöidään yhdessä

luomaan uusia, kestäviä työpaikkoja. Nopeaa käännettä

yritysten kanssa.

väestönkehitykseen on kuitenkin vaikea saavuttaa. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan ikääntyneiden osuus

Työttömyyden oletetaan alenevan entisestään. Suunta on

Kainuun väestöstä kasvaa vuodesta 2011 vuoteen 2035,

parempaan, mutta muutosvauhdin pitäisi voimistua, jos

mikä on loogista seurausta pitkään jatkuneesta muutto-

työttömyydessä halutaan saavuttaa selkeä tasopudotus.

tappiosta. Myöskään bruttokansantuote asukasta kohden

Erityisesti nuorten vaikea tilanne ja haasteet kiinnittymi-

ei ole noussut Kainuussa tavoitteen mukaisesti.

sessä työmarkkinoille herättävät yhä huolta. TE-hallinnon haastattelut työttömien aktivoimiseksi ovat lähteneet

Vaikka yritysten toimipaikkojen kokonaismäärä Kainuussa

käyntiin ja tämä auttaa myös työllistymistä ja työllistymis-

on kasvanut viime vuosina, vuonna 2015 niiden määrä

valmiuksien paranemista.

väheni merkittävästi päätyen 4 580 toimipaikkaan. Kasvuyritysten (vähintään 3 henkilöä työllistävät, 10 % kasva-

Kainuun vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

neet yritykset) määrä on pysynyt kutakuinkin samana ja

Kainuussa laaditaan tämän vuoden aikana uusi maakun-

(93 %) Kainuun yrityskannasta on pieniä, alle 10 työn-

taohjelma, minkä yhteydessä päivitetään kuva alueen

tekijän yrityksiä. Lisäksi yrittäjien keski-ikä on korkea.

vahvuuksista ja tulevaisuudesta sekä valitaan kehittämi-

Seuraavien neljän vuoden aikana yritystoiminnasta on

sen painopisteet. Toistaiseksi maakunnan kehittämistyötä

luopumassa noin 800–900 yrittäjää, joista noin 600 on

tehdään voimassa olevan maakuntaohjelman (Kainuu-

ilman jatkajaa. Omistajanvaihdoksia ja uusien yritysten

ohjelma) perusteella, jonka vision mukaan Kainuu on

perustamista vauhditetaan kehittämishankkeilla.

nämä yritykset ovat kasvaneet merkittävästi. Valtaosa

vuonna 2035 hyvinvoiva ja elinvoimainen. Maakuntauudistuksen muutosvisioksi on määritelty ”Ainutlaatuisen

Kainuu tarvitsee työpaikkoja. Kainuu-ohjelmassa linjatuilla

palveleva ja elinvoimainen edelläkävijämaakunta”. Aiem-

elinkeinotoiminnan kehittämisen kärjillä; teknologiateolli-

mat kokemukset maakunnallisesta sote-ratkaisusta näh-

suus, biotalous, matkailu ja palvelut sekä kestävä kaivan-

dään edesauttavan tulevaa muutosta. Kainuun vahvuuksia

naisala, haetaan investointeja, kasvua, yrityksiä ja työtä.

ovat luonto, erilaiset fyysiset resurssit, hyvä infrastruktuuri

Elinkeinotoiminnan suunta on positiivinen: muutaman

ja joustavat koulutusratkaisut. Erityispiirteisiin kuuluvat

kuukauden sisällä on varmistunut useita merkittäviä

32 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Kainuussa 53 %, joka on koko maan lukua suurempi (koko

nistymään. Lisäksi merkittäviä investointeja on edelleen

maa 50 %).

neuvottelujen alla. Mikäli isot investointihankkeet toteutuvat, ongelmat saada osaavaa työvoimaa lisääntyvät

Yritysten liikevaihdot ovat kasvussa ja uskoa tulevaisuu-

merkittävästi.

teen tuovat positiiviset viestit teollisuudelta. Uutiset

TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

rahoituksia ja sitä myöten uusia investointeja tulee käyn-

Terrafamen kaivoksen jatkosta ja Sotkamo Silverin kaiSaavutettavuus on Kainuun kehittymisen kannalta

voksen käynnistymisestä sekä Kuhmon puurakentamisen

kriittinen menestystekijä. Liikenneyhteyksien turvaa-

toimien onnistumisesta lisäävät uskoa Kainuun elinkei-

minen maakunnasta ja maakuntaan on tärkeää sekä

noelämän kehittymiseen. Rakentamisen pitkään jatkunut

liikematkustuksen että matkailun näkökulmasta. Nopei-

taantuma on taittunut. Asuntorakentamisessa vallinnut

den tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja kehittäminen on

heikko suhdannetilanne on kääntynyt varovaiseen nou-

elinkeinoelämän kilpailukyvyn edellytys. Lisäpaineita tuo

suun. Rakentamisen positiivisuutta lisää Kainuun uuden

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoite, jonka

sairaalan rakentamispäätös, joka tuo merkittävästi työtä

mukaan sähköiset palvelut ja digitaalisuutta hyödyntävät

alueelle.

ratkaisut ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa kansalaisten palveluissa.

Paraneva työllisyystilanne ja työvoiman ikärakenne voivat kärjistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-

Kainuun taloudessa on tapahtunut vuoden 2015 lopulta

ongelmaa. Viime vuonna rekrytointiongelmia kokeneiden

alkaen käänne positiivisempaan suuntaan. Vuoden 2015

yritysten osuus on vielä pysynyt keskimäärin 33 prosentis-

ensimmäiseltä puoliskolta vuoden 2016 ensimmäiselle

sa. Loppuvuodesta tapahtui kuitenkin käänne ja viimeisen

puoliskolle liikevaihdossa ovat kehittyneet positiivisesti

neljänneksen 63 % kertoo jo selvää kieltä, että joillakin

erityisesti kaivannaistoiminta (kasvua 45 %), metalli-

toimialoilla kaikkiin tehtäviin ei ole työvoimaa kovin hel-

(kasvua 58,6 %), ICT ja elektroniikka- (kasvua 6,9 %),

posti saatavissa. Samoin opiskelijoiden ohjaaminen työ-

matkailu- (kasvua 4,3 %) ja elintarvikeklusteri (kasvua

voimakoulutuksiin teettää aikaisempaa enemmän työtä.

6,6 %). Kutakuinkin samoissa ovat liikevaihdoiltaan pysy-

Jotta pitkään työttömänä olleet pääsisivät työmarkkinoille

neet biotalous sekä metsä- ja puuklusteri.

työvoiman kysynnän kasvaessa, heidän tulisi päivittää koulutuksensa kysynnän mukaiseksi. Heidän tulee myös

Myös kevään 2017 pk-yritysbarometrin tiedot osoittavat,

olla valmiita vaihtamaan ammattia ja muuttamaan työn

että Kainuun yrityksissä on tapahtunut suhdannekäänne.

perässä, ellei työtä ole tarjolla omalla paikkakunnalla.

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat selvästi toiveikkaammat kuin syksyllä 2016. Kevään 2017 pk-yritysbarometrin

Kainuun väestörakenne, jossa työmarkkinoille tulevien

mukaan Kainuun alueella suhdannenäkymiä kuvaava luku

uusien ikäryhmien koko on työmarkkinoilta poistuvia

on noussut 2 prosenttiyksikköä. Kainuulaisista pk-yrityk-

selvästi pienempi, on kasvaneen työvoiman kysynnän

sistä 44 % arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12

ohella vähentänyt työttömyyttä. Työmarkkinoilta poistuu

kuukauden aikana ja 16 % pelkää niiden edelleen heik-

samanaikaisesti sekä ikääntyneitä työttömiä että eläköi-

kenevän (saldoluku 28). Henkilöstön kasvuun lähimmän

tyviä työssä olevia, joilta avautuu työpaikkoja työmarkki-

vuoden aikana uskoo Kainuussa 24 % yrityksistä. Vastaa-

noille tuleville nuorille. Kainuun työttömyyden ongelmana

vasti 12 % arvioi henkilökunnan määrän vähenevän, joten

näyttäytyy erityisesti rakenteellinen työttömyys ja matala

saldoluku Kainuussa on 12 (koko maa 16). Kasvuhakuisten

koulutustaso. ●

ja voimakkaasti kasvua hakevien yritysten määrä oli (Lähde: Alueelliset kehitysnäkymät kevät 2017, Työ- ja elinkeinoministeriö)

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 33


OULUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

OULUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS 2017

Puheenjohtaja Timo Levo toimitusjohtaja Oulun Osuuspankki 2016-

1.varapuheenjohtaja Erja Sankari tehtaan johtaja Nokia Oyj Oulun tehdas 2017-

Varapuheenjohtaja Henrik Karvonen toimitusjohtaja Koillismaan Osuuskauppa 2015-

Varapuheenjohtaja Kati Peltomaa toimitusjohtaja Osuuskunta PPO 2015-

Varapuheenjohtaja Raimo Seikkala toimitusjohtaja ResComi Oy 2017-

Varapuheenjohtaja Juha Tanskanen toimitusjohtaja SuperPark Oy 2014-

Juha Heikkinen toimitusjohtaja Oplax Oy 2017-

Riku Isohätälä toimitusjohtaja Hätälä Oy 2017-

Jäsenet:

Juha Ala-Mursula johtaja BusinessOulu 2015-

34 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Johanna Koskelainen toimitusjohtaja Kymppi Group Oy 2016-

Esa Lantto Manager Operational Development Stora Enso Oyj, Oulun tehdas 2017-

Pasi Leipälä toimitusjohtaja Haltian Oy 2015-

Teppo Lindén toimitusjohtaja Coronaria Hoitoketju Oy 2014-

Ulla Peltoniemi toimialajohtaja Matkailu- ja ravitsemiskauppa Osuuskauppa Arina 2016-

Antti Pohjola toimitusjohtaja Kastelli-talot Oy 2016-

Jari Saarinen aluejohtaja Kesko Oyj 2017-

Mauri Visuri toimitusjohtaja Teknoventure Management Oy 2015-

Ville Vähälä toimitusjohtaja Vähälä Yhtiöt 2015-

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 35

OULUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

Juhani Järvelä toimitusjohtaja Oulun Energia Oy 2014-


KAUPPAKAMARIOSASTOT

KAUPPAKAMARIOSASTOT Kainuun kauppakamariosasto

Mäkinen Merja, Hallinto- ja talousjohtaja,

Asiamiehenä Jari P. Tuovinen / Oulun kauppakamari

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Uusikatu 53, 90120 Oulu

Orre Lasse, toimitusjohtaja, Transtech Oy

Puh. 044 313 4505, jari.tuovinen@chamber.fi

Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Maakunta

Kainuu-ohjelman vision mukaan Kainuu on vuonna 2035

Perätalo Teuvo, toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki

hyvinvoiva ja elinvoimainen. Kainuun vahvuuksia ovat

Ryymin Markku, toimitusjohtaja, Loiste Oy

luonto, tila ja erilaiset fyysiset resurssit, hyvä infrastruk-

Soininen Mikko, toimitusjohtaja, RTG Sales Oy

tuuri sekä toimiva koulutusketju. Erityispiirteisiin kuuluvat

Suutari Eero, kansanedustaja, Eduskunta

maaseutumaisuus, metsäisyys, väljä asutus, luonnonva-

Toivanen Antti, toimitusjohtaja, Kainuun Etu Oy

rapohjainen tuotantorakenne sekä iäkäs väestö.

Asiantuntijajäsen:

Kajaanin seutukunnassa vetovoimatekijöitä ovat puhdas

Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki

ympäristö, hyvät perus- ja vapaa-ajan palvelut sekä korkea-asteen koulutus. Kehys-Kainuun vahvuudet liittyvät

Kalajokilaakson kauppakamariosasto

luonnonvarojen hyödyntämiseen, ennen muuta metsäta-

Asiamiehenä Maria Juurikka / Oulun kauppakamari

louteen. Kontrasti Kajaanin ja muun maakunnan välillä on

Uusikatu 53, 90120 Oulu

suuri. Laajan, harvaan asutun alueen hajallaan sijaitsevat

puh. 050 919 0576, maria.juurikka@chamber.fi

kuntakeskukset muodostavat omat selkeät työssäkäyntialueensa, mikä asettaa suuria haasteita alueellisen kehittä-

Kalajokilaakson kauppakamariosaston toiminta-alueeseen

misen kohdentamiselle ja keinoille. Kainuussa asuu vähän

kuuluu kahdeksan elinvoimaista kuntaa: Kalajoki, Ala-

yli 75 000 henkilöä.

vieska, Ylivieska, Sievi, Nivala, Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi. Alueen väkiluku on runsaat 60 000.

Kainuun kauppakamariosasto on perustettu vuonna 1951, ja se toimii koko Kainuun maakunnassa. Osaston tehtävä-

Kalajokilaakson hallitus koostuu yhdestätoista alueen mo-

nä on toimialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten

nipuolista elinkeinoelämää hyvin edustavasta jäsenestä.

edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Kauppakamariosaston tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden

Jokilaakson kunnista Kalajoki tunnetaan erityisesti Hiek-

ja vetovoimaisuuden lisääminen. Avainalueina ovat

kasärkkien matkailukeskuksesta, Ylivieska Oulun eteläisen

alueellisten suurhankkeiden ja investointien edistäminen,

kaupallisena keskuksena, Nivala teollisuuskylästään ja

Kajaanin ammattikorkeakoulun aseman turvaaminen,

Sievi merkittävistä teollisuuskyläalueistaan. Haapajärvellä

matkailun vetovoimatekijöiden kasvattaminen, maakunta-

on puutuote- ja metalliteollisuutta, Pyhäjärvellä Euroopan

hallinnon uudistamiseen vaikuttaminen ja digitalisaation

syvin kaivos, Alavieskassa talo- ja maatalouskoneteolli-

edistäminen.

suutta ja Reisjärvellä elinvoimaisen maatalouden ohella muovi- ja energiateollisuutta.

Kainuun kauppakamariosaston hallitus Puheenjohtaja: Tanskanen Juha, toimitusjohtaja,

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Kalajokilaaksossa

Pohjolan Mylly Oy

tukee monipuolinen ammatillinen ja ammattikorkea-

Jäsenet:

kouluopetus sekä Centrian ja Oulun yliopiston alaisen

1.varapuheenjohtaja, Pirttijoki Markus, päätoimittaja,

Eteläisen instituutin tutkimus- ja kehitystoiminta.

SLP Kustannus Oy / Kainuun Sanomat Haapaniemi Jari, johdon valmentaja ja konsultti,

Kalajokilaakson osaston hallitus

Koulutus ja valmennus Oy Priiffari

Puheenjohtaja: Peltomaa Kati, toimitusjohtaja,

Hyvärinen Markku, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola

Osuuskunta PPO

Kananen Jari, konttorinjohtaja, Danske Bank Oyj

Jäsenet:

Karlsson Henna, toimitusjohtaja, Prometec Solutions Oy

varapuheenjohtaja, Takanen Harri, hallituksen

Kurtti Mikko, toimitusjohtaja, CEO, Kaisanet Oy

puheenjohtaja, Scanfil Oyj

Mentilä Matti, konttorinjohtaja, Säästöpankki Optia

Jokinen Markku, hallituksen puheenjohtaja, Sievin Jalkine Oy

36 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Korpua Kimmo, toimitusjohtaja, Kuusamon Uistin Oy

Niinikoski Jyrki, hallituksen puheenjohtaja, Elega Oy

Mankinen Mari-Anne, konttorinjohtaja, Säästöpankki Optia

Niskala Markku, toimitusjohtaja, Nivalan Osuuspankki

Mikkonen Jukka, kunnanjohtaja, Taivalkosken kunta

Oikari Jani, toimitusjohtaja, Maler Oy

Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy

Rantala Antti, toimitusjohtaja, Hotelli Käenpesä

Salmirinne Kyösti, asianajaja, Asianajotoimisto

Rautakoski Johanna, toimitusjohtaja, Vieskan

Kyösti Salmirinne

Elementti Oy

Sirviö Kari, yrityskehittäjä, Naturpolis Oy

Toivoniemi Kaisa, konttorinjohtaja, Nordea Pankki

Virranniemi Jouko, toimitusjohtaja, Pölkky Oy

KAUPPAKAMARIOSASTOT

Männistö Asko, toimitusjohtaja, Statiivi Oy

Suomi Oyj Ylivieska Tontti Minna, toimitusjohtaja, Kalajoen Kylpylähotelli

Raahen kauppakamariosasto

Sani Oy

Asiamiehenä Esa Pellikainen / Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90120 Oulu

Koillismaan kauppakamariosasto

puh. 040 0682 403, esa.pellikainen@chamber.fi

Asiamiehenä Maria Juurikka / Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90120 Oulu

Raahen kauppakamariosasto toimii elinkeinoelämän toi-

puh. 050 919 0576, maria.juurikka@chamber.fi

mintaedellytysten kehittäjänä ja yritysten etujen valvojana toiminta-alueella; Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen,

Koillismaan kauppakamariosastoon kuuluu kolme maa-

Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva.

kunnan pohjoisinta isoa kuntaa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Alueen väkiluku on noin 29 000.

Raahen kauppakamariosastolla on 15 elinkeinoelämän edustajasta koostuva hallitus kattaen tärkeimmät toimialat.

Koillismaan hallitus on kymmenjäseninen ja se edustaa

Toiminta on viime vuosina painottunut alueen suurhankkei-

kattavasti alueen elinkeinoelämää.

den edistämiseen, niitä tukevien infrastruktuuri-investointien vauhdittamiseen, paikallisten palveluiden kehittämiseen

Koillismaan kunnista Kuusamossa on merkittävää saha- ja

sekä elinkeinorakenteen monipuolistamiseen.

puurakennusteollisuutta sekä Ruka-keskuksen ympärille syntynyttä matkailutoimintaa. Kuusamossa odotetaan

Kauppakamariosaston edustajat vaikuttavat Raahen seu-

tuulivoimapäätöstä, jolla alueelle saataisiin miljoonien

dulla ja koko alueella useissa julkisen sektorin toimijoiden

eurojen investoinnit ja vuosien rakennushanke.

yhteistyöryhmissä ja hankeryhmissä. Tavoitteena on myös varmistaa koulutusjärjestelmän ja alueen yritysten yhteis-

Taivalkoskella maa- ja metsätalous on edelleen merkittävä

työn kehittyminen ja riittävän koulutus- ja tutkimustarjon-

elinkeino. Teollisuudessa metalliteollisuus on ollut voimak-

nan saaminen alueelle.

kaassa kasvussa ja puunjalostus jatkaa vahvana. Matkailun osuus on edelleen pientä, mutta kasvavaa. Kaivostoimin-

Raahen osaston hallitus

nan uudelleen alkaminen antaa odottaa.

Puheenjohtaja: Raimo Seikkala, toimitusjohtaja, ResComi Oy

Pudasjärvellä on maan kuulua hirsirakentamisen osaamis-

Jäsenet:

ta ja Iso-Syötteen matkailualue. Toteutuessaan Kollaja-

Haataja Kari, toimitusjohtaja, Raahen Kasari Oy/

hankkeen vaikutus aluetalouteen Pohjois-Pohjanmaalla

Hotelli Raahenhovi

olisi merkittävä.

Keskinen Sanna, päätoimittaja, Raahen seutu Kurkela Robert, premium varainhoitaja, Nordea Raahe

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä alueella tukevat

Pahkala Sakari, tuotantopäällikkö, Miilucast Oy

ammattioppilaitokset ja kuntien omistama yksityinen

Pajala Kai, Oulaisten Osuuspankki

aikuiskoulutuskeskus.

Piirala Tapani, rehtori, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Pohjola Ari, toimitusjohtaja, Raahen Seudun Osuuspankki

Koillismaan osaston hallitus

Sipiläinen Jouni, rakentamisjohtaja, Fennovoima Oy

Puheenjohtaja: Henrik Karvonen, toimitusjohtaja,

Soinsaari Jarmo, elinkeino- ja kehitysjohtaja,

Koillismaan Osuuskauppa

Oulaisten kaupunki

Jäsenet:

Soralahti Seppo, toimitusjohtaja, Alte Invest Oy

varapuheenjohtaja Koramo Ville, toimitusjohtaja,

Tuomela Harri, johtaja, SSAB Europe Oy

Kuljetusliike Kantola & Koramo

Tuomikoski Harri, teollisuusasiamies, Raahen kaupunki

Hentilä Jari, toimitusjohtaja, Naturpolis Oy

Törmänen Ville, toimitusjohtaja, R-Taso Oy

Karjalainen Petri, päätoimittaja, Joutsen Media Oy,

Ypyä Susanna, yrittäjä, Konditoria R. Lukkarila

Koillissanomat OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 37


VALIOKUNNAT

OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta

mintaedellytysten turvaaminen ja viranomaisyhteistyö.

Yhteyshenkilö: Jari P. Tuovinen,

Tavoitteena on yritysten välinen yhteistyö matkailutulon

jari.tuovinen@chamber.fi

kasvattamiseksi, liikenneyhteyksien varmistaminen ja tiedon lisääminen digitalisaation tuomien muutosten osalta.

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta on Oulun kaup-

Valiokunta edistää toimialan yhteistyötä julkishallinnon

pakamarin ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteinen

ja poliittisten päättäjien kanssa sekä kaavoituksen ja

valiokunta, joka koostuu kansainvälistä kauppaa tekevistä

lupaprosessien toteutumista elinkeinoelämää edistävällä

yrityksistä. Valiokunnan puheenjohtaja ja sihteerit toimi-

tavalla. Valiokunta julkaisee kirjoituksia ja järjestää vuosit-

vat lisäksi Team Finland verkostoryhmän jäseninä välittäen

tain Matkailun kasvufoorumin yhteistyössä BusinessOulun

sinne yritysten toiveet ja tarpeet julkishallinnon tueksi ja

kanssa.

palveluiksi. Puheenjohtaja: Kyhälä Kimmo, toimitusjohtaja, Valiokunnan toiminnan tarkoituksena on elinkeinoelämän

Ukkohalla Oy

kansainvälisiin toimintoihin liittyvien ajankohtaisten ky-

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies,

symysten käsittely ja kansainvälisten yhteyksien edistämi-

Oulun kauppakamari, maria.juurikka@chamber.fi

nen. Tärkeimmiksi teemoiksi ja toiminnan painopisteiksi

Jäsenet: Ahoketo Seppo, kauppias, K-citymarket Raahe

on valittu: viennin ja kasvun rahoittaminen, vientitoimijoi-

Alanen Pirjo, toimistopäällikkö, Raahen kaupunki

den verkostoituminen ja vertaistuki sekä Team Finland-

Haanpää Tiina, vastaava johtaja, Danske Bank

toiminnan kehittäminen.

yrityspankki Häli Petri, kauppakeskusjohtaja, Ideapark Oulu

Puheenjohtaja: Valtonen Jari, toimitusjohtaja, Idesco Oy

Härö Jonna-Marleena, johtaja, Museo- ja

Sihteerit: Kolehmainen Marjo, toimitusjohtaja, Pohjois-

tiedekeskus Luuppi

Pohjanmaan Yrittäjät ja Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja,

Jytilä Tiina, aluejohtaja, Scandic Hotels

Oulun kauppakamari

Kallunki Johanna, aluepäällikkö, Suomen Keskusvaraamo

Jäsenet: Haapala Mikko, toimitusjohtaja, Profin Oy

Karvola Tarja, hotellinjohtaja, Radisson Blu Hotel Oulu

Myllymäki Asko, liiketoimintajohtaja, Lehto Group Oy

Karvonen Henrik, toimitusjohtaja, Koillismaan

Mäkäräinen Erkki, toimitusjohtaja, Hydnum

Osuuskauppa

Korkiakoski Vesa, toimitusjohtaja, OMP Konepaja

Keisu Aki, toimitusjohtaja, Sunkoru

Kuronen Urpo, toimitusjohtaja, Agronic Oy

Kemppainen Jyrki, asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu

Pauna Mirja, toimitusjohtaja, Codenex

Kurtti Rauno, projektipäällikkö, Pohjois-Suomen

Pudas Jarmo, toimitusjohtaja, AkkuSer

lentoliikenteen kehittämishanke

Pukari Mika, toimitusjohtaja, iLOQ Oy

Rantala Antti, toimitusjohtaja, Hotelli Käenpesä

Seppänen Eero, toimitusjohtaja, Capricode

Saarinen Jari, aluejohtaja, Kesko Oyj

Tursas Samuli, toimitusjohtaja, Koodiviidakko Oy

Soini Janne, toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy

Virranniemi Jouko, toimitusjohtaja, Pölkky Oy Kuusamo

Suutarinen Ilkka, hallituksen puheenjohtaja,

Åman-Toivio Minna, toimitusjohtaja, Medkit Finlad Oy

Huippupaikat Oy Takala Esa, toimitusjohtaja, Hiekkasärkät Golf Oy

Kauppa- ja matkailuvaliokunta

Terentjeff Jorma, toimitusjohtaja, Hiihtokeskus

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka,

Iso-Syöte Oy

maria.juurikka@chamber.fi

Tontti Minna, toimitusjohtaja, Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy

Kauppa- ja matkailuvaliokunnan tehtävänä on matkailualan merkityksen esiintuominen, matkailualan toi-

38 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

Vesala Päivi, koulutus- ja tki-johtaja, OAMK Oy


Puheenjohtaja: Orabi Aila, aluejohtaja, Posti Oy

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka,

Aluemyynti

maria.juurikka@chamber.fi

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamari, maria.juurikka@chamber.fi

Koulutus- ja työvoimavaliokunnan tehtävänä on ammatti-

Jäsenet: Haavikko Jukka, aluepäällikkö, Linja-autoliitto

taitoisen työvoiman saatavuudesta huolehtiminen ja alu-

Heikkinen Kaarlo, satamajohtaja, Raahen Satama Oy

een kilpailukyvyn ylläpitäminen koulutuksen, tutkimuksen

Heikkinen Taavi, toiminnanjohtaja, SKAL

ja kehittämisen avulla. Valiokunta tuo esiin toimialojen

Hyvönen Kaarlo, kuljetuspäällikkö, Kesped Oy

akuutit osaamistarpeet ja ennakoi pitkän aikavälin tarpei-

Karjalainen Jani, osastopäällikkö, Sito Liikenne Oulu

ta. Valiokunta edistää koulutuksen järjestäjien ja yritysten

Leppänen Risto, yksikön päällikkö, ELY-keskus

yhteistyötä sekä oppilaitosten yritysviestintää. Valiokunta

Majava Jukka, dosentti, Oulun yliopisto

tapaa säännöllisesti alueen koulutuksenjärjestäjiä ja opoja.

Mykkänen Marko, toimitusjohtaja, Oulun Satama Oy

Tarvittaessa ollaan mukana tai järjestetään tavoitteisiin

Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja, Kalajoen kaupunki

liittyviä tilaisuuksia ja julkaistaan kirjoituksia.

Rämet Jussi, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan

VALIOKUNNAT

Koulutus- ja työvoimavaliokunta

liitto Puheenjohtaja: Helala Eija, henkilöstöpäällikkö,

Sallinen Liisa, lentoaseman päällikkö, Finavia Oyj

Oulun Osuuspankki

Tuomela Harri, Johtaja, Valmistuksen ja Toimitusten

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies,

Ohjaus, SSAB Europe Oy

Oulun kauppakamari

Vilppola Jyrki, logistiikkapäällikkö, Pölkky Oy

Jäsenet: Alanne Päivi, Branch Manager,

Vähälä Ville, toimitusjohtaja, Vähälä Logistics Oy

Adecco Finland Oy Arola Anu-Leena, Director R & D, Idesco Oy ja

Palvelualojen valiokunta

Oulun Insinöörit ry

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka,

Henttonen Seija, yksikön päällikkö, Mehiläinen Oy Oulu

maria.juurikka@chamber.fi

Kaukko Keijo, koulutusjohtaja, Osao Kemppainen Heidi, Rastor Oy

Palvelualojen valiokunnan tehtävänä on lisätä yksityisten

Koivisto Marika, HRD Manager, SSAB Europe

palveluntuottajien mahdollisuuksia tarjota palveluita

Kukkonen Jussi, Communications Manager, Scanfil Oyj

julkiselle sektorille. Tavoitteena on edistää alan yritysten

Leppänen Sanna, toimitusjohtaja, Suomen Toimitus-

yhteistyötä viranomaisten kanssa ja turvata yksityisten

johtajakoulu Oy

palveluyritysten toimintaedellytyksiä. Palvelualan arvos-

Leskinen Nina, Henkilöstöpäällikkö, Stora Enso Oyj,

tusta pyritään nostamaan ja yhteistyössä tilaajien kanssa

Oulun tehtaat

kehittämään palvelumarkkinoiden laatua, määrää, tuote-

Ollila Hanna, koulutussuunnittelija, AEL

tarjontaa ja kilpailukykyä. Valiokunta julkaisee kirjoituksia

Partanen Jari, henkilöstöasiantuntija, Maustaja Oy

sekä järjestää suljettuja ja avoimia keskustelutilaisuuksia.

Peltola Erkki, kehittämisjohtaja, Pohto Teppola Sari, Competence Development Manager,

Puheenjohtaja: Valkama Ville, Pihlajalinna

Mobile Broadband, Networks, Nokia

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamari

Logistiikka- ja liikennevaliokunta

Jäsenet: Ahonen Kari, yksikönjohtaja, Terveystalo Oy

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka,

Herranen Jouni, toimitusjohtaja, Healthy Exercise

maria.juurikka@chamber.fi

Holding Oy Karhula Anne, toimitusjohtaja, Konsultointi Karhulat Oy

Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistii-

Keränen Antti, toimitusjohtaja, Alcemed Group Oy

kan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen. Pal-

Lantto Tomi, toimitusjohtaja, Antell Oy

veluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ja laaduk-

Marjomaa-Mäkinen Maritta, Senior HR Advisor,

kaasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen

Azets People Oy

vetovoimaa. Valiokunnan tavoite on varmistaa saavutet-

Mikkola Anne, ravintoloitsija, Oulu Tours Group Oy

tavuuden, kaavoituksen ja lupaprosessien toteutuminen kilpailukykyä edistävällä tavalla.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 39


VALIOKUNNAT

Moilanen Reijo, toimitusjohtaja, Nuorten

Röpelinen Jyrki, koulutus- ja Tki -johtaja, OAMK

Ystävät-palvelut Oy

Taskinen Markku, toimitusjohtaja, Hartela-Forum Oy

Nousiainen Olavi, toimitusjohtaja, Hammaslääkäriasema

Tähtisaari Antero, liiketoimintajohtaja, Alltime Oy

Aaria Oy

Virsunen Jari, aluejohtaja YIT Rakennus Oy Talonrakennus

Pietilä Antti, toimitusjohtaja, Meranti Siivouspalvelut Ky

Pohjois-Suomi

Piirala Tapani, rehtori, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Ylitapio Seppo, yksikön johtaja, Destia Oy

Ronkainen Sari, palvelujohtaja, SOL Palvelut Oy Soini Pekka, aluejohtaja, Canon Business Center

Suurhankevaliokunta

Tikanmäki Heidi, asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu

Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen, esa.pellikainen@chamber.fi

Rakennusalan valiokunta Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen,

Suurhankevaliokunta toimi vuosina 2012–2015 nimellä

esa.pellikainen@chamber.fi

ydinvoimavaliokunta. Sen tavoitteena on edistää alueen yritysten tiedon ja osaamisen tasoa lähialueella suunnit-

Rakennusalan valiokunta edustaa rakennusalaa laajasti

teilla ja käynnissä olevien suurhankkeiden osalta, ja näin

arkkitehtuurista ja suunnittelusta talonrakennus- ja raken-

saada suurhankkeista lisää kauppaa. Valiokunta järjestää

nustuoteteollisuuteen. Yksi keskeinen toiminnan painopis-

neljä kertaa vuodessa Suurhankeinfo-miniseminaareja,

te on ollut koulujärjestelmän kaikkien tasojen koulutuksen

joissa kuullaan kussakin 3–4 suurhankkeen tilanteesta ja

kehittäminen alan yritysten tarpeet tunnistaen. Esimerk-

joiden aikana yritykset voivat verkostoitua. Tilaisuuksiin

keinä tuloksista ovat Oulun Ammattikorkeakoulussa

osallistuu keskimäärin 100 yritysten edustajaa. Vuodesta

tapahtuvan rakennusmestarikoulutuksen ja Oulun yliopis-

2012 lähtien tilaisuuksissa on ollut noin 1500 yritysedus-

ton rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen uudelleen

tajaa. Valiokunnan aloitteesta Oulun kauppakamarilla

käynnistyminen. Valiokunta toimii erittäin aktiivisesti myös

on ollut EU-hankerahoitusta, jonka avulla on rakennuttu

nuorisovaikuttamisessa. Valiokunta tapaa säännöllisesti

tilaajille ja toimittajille www.lisaakauppaa.fi -portaali.

kuntien ja suunnittelu- ja kehittämisorganisaatioiden

Portaalissa on yli 200 yritysprofiilia suomeksi, englanniksi

edustajia kaavoitus- ja tonttiasioiden sekä rakennusalan

ja venäjäksi sekä paljon informaatiota suurhankkeista.

hankkeiden sparraamiseksi ja vauhdittamiseksi. Puheenjohtaja: Malkamäki Kari, toimitusjohtaja, Puheenjohtaja: Henry Mäkelä, toimitusjohtaja, Arkki-

Raahepolis Oy

tehtitoimisto HML Oy

Varapuheenjohtaja: Kähkönen Jouni, yhteyspäällikkö,

Varapuheenjohtaja: Marko Palonen, aluejohtaja

Oulun kaupunki/BusinessOulu

Lemminkäinen Talo Oy

Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja Oulun

Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja Oulun

kauppakamari

kauppakamari

Jäsenet: Haikola Heli, alueviestintäpäällikkö,

Jäsenet: Eskola Timo, aluejohtaja, NCC Rakennus Oy

Fennovoima Oy

Jämsä Sakari, aluejohtaja, Skanska Talonrakennus Oy

Honkala Jouni, President Mining & Metals, Pöyry Oyj /

Jääskeläinen Pekka, toimitusjohtaja Jääskeläinen

Teollisuusvaliokunta

Consulting Oy

Jaakkola Kauko, toimitusjohtaja, Polarheat Oy

Jääskeläinen Timo, aluejohtaja, Lujatalo Oy

Koskelainen Johanna, toimitusjohtaja, Kymppi Group/

Karjalainen Martti, toimitusjohtaja, Rakennusliike

PK-ryhmä

M.Karjalainen Oy

Kurtti Rauno, projektipäällikkö, Lapin liitto/

Klemettilä Seppo, yksikönjohtaja, Peab Oy

Matkailuvaliokunta

Kuvaja Kari, johtaja, Sito Oy

Kähkönen Jouni, yhteyspäällikkö, Oulun kaupunki,

Lukkaroinen Mikko, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto

BusinessOulu

Lukkaroinen Oy

Leppänen Risto, yksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Mansisto Kimmo, johtava arkkitehti, Uki Arkkitehdit Oy

Ely-keskus/2016 Liikennevaliokunta

Moilanen Jaakko, toimitusjohtaja, Rakennusteho Oy

Mansisto Kimmo, johtava arkkitehti, Uki Arkkitehdit Oy/

Oikari Jani, toimitusjohtaja, Maler Oy

Rakennusalan valiokunta

Pulkkinen Pekka, liiketoimintajohtaja/sillat,

Miikkulainen Juha, kehityspäällikkö, Fennovoima Oy

WSP Finland Oy

Mikkonen Jukka, kunnanjohtaja, Taivalkosken kunta/ Koillismaan kauppakamariosasto

40 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

Nurkkala Ahti, kehitysjohtaja, Oulun kauppakamari

Sahlström Petri, dekaani, KTT, Oulun yliopiston

Parviainen Juha, johtava asiantuntija, Sito Oy

kauppakorkeakoulu

Oulun toimisto

Salpa Heljä, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

Pietilä Antti, toimitusjohtaja, Meranti Siivouspalvelut Ky/

Tahkola Harri, toimitusjohtaja, Talenom Oyj

Palvelualojen valiokunta

Vainionpää Jouni, varatuomari, JV Lakiasiat Oy

Pulkkinen Pekka, liiketoimintajohtaja, WSP Finland Oy/

Virtanen Olavi, toimitusjohtaja, KHT, MOV

Rakennusalan valiokunta

Tilintarkastus Oy

VALIOKUNNAT

Niskanen Juhani, professori, Oulun yliopisto

Reinikainen-Laine Sari, Communications Manager, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Teollisuusvaliokunta

Ronkainen Sari, palvelujohtaja, SOL Palvelut Oy/

Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen,

Palvelualojen valiokunta

esa.pellikainen@chamber.fi

Ryymin Markku, toimitusjohtaja, Loiste Oy/Kajaanin kauppakamariosasto

Teollisuusvaliokunnan toiminnan painopisteinä ovat

Röpelinen Jyrki, OAMK/Rakennusalan valiokunta

teollisuuden ja viennin roolin esille nostaminen kansanta-

Rämet Jussi, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan

louden veturina sekä teollisuuden kilpailukykyyn liittyvien

liitto

asioiden edistäminen. Uusina seurattavina teemoina ovat

Seikkala Raimo, toimitusjohtaja, ResComi Oy/Raahen

mm. bio- ja kiertotalous. Valiokunta on tehnyt pitkäjän-

kauppakamariosasto

teistä työtä alan vetovoiman nostamiseksi nuorten kes-

Tuomela Harri, johtaja, valmistuksen ja toimitusten

kuudessa. Valiokunta tapaa säännöllisesti alueen keskeisiä

ohjaus, SSAB Europe Oy/Liikennevaliokunta

viranomaisia ja poliittisia toimijoita sekä oppilaitosten edustajia. Valiokunta on nostanut teollisuuden viestejä

Talous- ja lakivaliokunta

esille lehtikirjoitusten, alustusten sekä työryhmien kautta.

Yhteyshenkilöt: Jari Tuovinen, jari.tuovinen@chamber.fi Esa Pellikainen, esa.pellikainen@chamber.fi

Puheenjohtaja: Suominen Raimo, tuotantojohtaja, Stora Enso Oyj

Talous- ja lakivaliokunnan päätehtävinä ovat alan kou-

Varapuheenjohtaja: Sankari Erja, Head of Oulu Factory,

lutuksen ja osaamisen edistäminen sekä tilintarkastajan

Nokia Oyj

ammatin vetovoimaisuuden lisääminen. Lisäksi tehtä-

Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja Oulun

viin kuuluvat lakimuutosten seuraaminen huomioiden

kauppakamari

pohjoissuomalaisen elinkeinoelämän erityistarpeet ja

Jäsenet: Haapalainen Jukka, tehtaanjohtaja, Eastman

yritysrahoitukseen liittyvistä asioista tiedottaminen.

Chemical Company Hautamäki Antti, toimitusjohtaja, Bet-Ker Oy

Puheenjohtaja: Kaksonen Timo, pankinjohtaja, Oulun

Heikkinen Ville, Johtaja, Vapo Oy Pohjoinen

Osuuspankki

Honkala Jouni, President Mining & Metals, Pöyry Oyj

Sihteerit: Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja, Oulun

Kantola Jukka, Partner, toimitusjohtaja, NC Partnering Oy

kauppakamari ja Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja,

Kimpimäki Martti, tehtaanjohtaja, Valio Oy

Oulun kauppakamari

Korhonen Aki, liiketoimintajohtaja, prosessimittaukset ja

Jäsenet: Hintsala Maritta, BDO Audiator Oy

säädöt, Valmet Automation

Kallunki Juha-Pekka, professori, KTT, Oulun yliopiston

Laatikainen Markku, toimitusjohtaja, Valtavalo Oy

kauppakorkeakoulu

Partanen Jari, Head of Quality an Environment, Bittium

Kangasniemi Anu, Legal Counsel, Senior Manager,

Wireless Oy

KPMG Oy Ab

Pietinen Pertti, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy

Karjalainen Aino Kaisa, johtaja, Caritas-Säätiö

Ojala Kari, tehtaanjohtaja, SSAB Europe Oy Raahe

Kukkonen Nina, lehtori, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Rantapää Juha-Matti, toimitusjohtaja, Sähkö-Rantek Oy

Laine Seppo, hallitusammattilainen, KHT, AuCo Oy

Sarén Matti, yhteistyösuhteidenrehtori, Oulun yliopisto

Oikarinen Veera, veroasiantuntija, EY Oy

Takanen Harri, hallituksen puheenjohtaja, Scanfil Oyj

Posti Sami, KHT, Partner, PricewaterhouseCoopers Oy

Venninen Ari, tehtaanjohtaja/toimitusjohtaja, Arizona

Pulkkinen Kaija, Senior Legal Counsel, VT, EY Oy

Chemical Oy

Reinikainen Ulla, Lehtori, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Virranniemi Jouko, teollisuusneuvos, toimitusjohtaja,

Ryynänen Juha, asianajaja, VT, kauppat. lis.,

Pölkky Oy

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 41


VALIOKUNNAT

Tietoteollisuusvaliokunta

Vaalivaliokunta

Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen,

Yhteyshenkilö: Jari Tuovinen, jari.tuovinen@chamber.fi

esa.pellikainen@chamber.fi Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella kauppakamaTietoteollisuusvaliokunta koostuu monipuolisesti alan

rikokouksille kauppakamarin luottamushenkilövalintoja.

yrityksistä. Edustettuina ovat tietoliikenneoperaattorit,

Vaalivaliokunta voi myös toimia aloitteentekijänä ja

konesali- ja testauspalvelut ja tuote- ja ohjelmistoteolli-

lausunnonantajana elinkeinoelämän erilaisissa arvonimi-,

suus. Mukana on myös alan kehittäjäorganisaatioita. Valio-

arvomerkki- ja nimeämisasioissa.

kunnan tavoitteena on edistää alueen ICT-ekosysteemin verkostoitumista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien

Sihteeri: Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja, Oulun

esille nostamista. Lisäksi se järjestää tässä tarkoituksessa

kauppakamari

kaksi kertaa vuodessa ns. ICT-infoja. Valiokunta seuraa ja

Jäsenet: Levo Timo, toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki

sparraa alan tutkimus- ja koulutustarpeita sekä tuo yritys-

Piirainen Matti, Kajaani

ten näkemystä kehittämishankkeisiin. Valiokunta edistää

Puutio Veli-Matti, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina

myös alan vetovoimaa nuorten suuntaan.

Pörhö Matti, CEO, Kauppaneuvos, Pörhön Autoliike Oy Sankari Erja, tehtaanjohtaja, Nokia Oyj Oulun tehdas

Puheenjohtaja: Maikkola Kari

Seikkala Raimo, toimitusjohtaja, ResComi Oy

Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari

Viestintävaliokunta

Jäsenet: Holappa Terhi, USBIMED

Yhteyshenkilö: Jari Tuovinen, jari.tuovinen@chamber.fi

Huopana Antti, Oulun Nuorkauppakamari (Sarokal Test Systems Oy)

Viestintävaliokunnan tavoitteena on edistää markkinoin-

Hyyppä Petri, Toimitusjohtaja, Proceedit Oy

nin arvostusta ja osaamista. Tarkoitus on lisätä elinkei-

Katajamäki Mikko, hallituksen puheenjohtaja,

noelämän suhdetoimintavalmiutta ja myötävaikuttaa

Gordionpro Oy

elinkeinoelämälle myönteisen hengen levittämiseen.

Kinnunen Petri, toimitusjohtaja, Joki ICT Oy

Lisäksi viestintävaliokunta tuottaa tähän toimintaan liitty-

Koistinen Arto, toimitusjohtaja / Tolonen Janne, johtaja,

viä asiantuntijapalveluita jäsenyrityksille. Valiokunta toimii

Testlab Oy

myös kauppakamarin oman viestinnän kehittäjänä.

Kontula Jukka, myyntijohtaja, osakas, Netplaza Oy

Valiokunnan päätavoitteet ovat alueen vetovoiman lisää-

Korpela Tauno, projektipäällikkö, Micropolis Oy

minen, myynti- ja markkinointiosaamisen edistäminen

Lehto Jarmo, toimitusjohtaja, Jalecon Oy

alueen yrityksissä sekä kauppakamarin jäsenviestinnän

Mikkola Jarmo, aluejohtaja, Pohjoinen, Elisa Oyj

kehittäminen. Valiokunta vastaa Oulun kauppakamarin

Moilanen Jani, toimitusjohtaja, Herman IT Oy

Vetovoima -palkinnon valintaprosessista.

Mustonen Janne, asiakkuuspäällikkö (ICT ja Nano), BusinessOulu

Puheenjohtaja: Lähteenmäki Mika, toimitusjohtaja,

Nikurautio Hannu, Head of Product Management,

Oulun DataCenter Oy

Nokia Oyj

Sihteeri: Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja, Oulun

Parkkila Pasi, kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan

kauppakamari

sairaanhoitopiiri

Jäsenet: Holopainen Pasi, myyntipäällikkö, VMV Media

Parkkinen Jukka, osastonjohtaja, OP

Humalamäki Liisa, markkinointipäällikkö, LähiTapiola

Pesonen Pekka, johtaja, Oulun Tietotekniikka

Pohjoinen

Salmi Ville, Site Manager, MediaTek Wireless Finland Oy

Kontio Matti, myynti- ja markkinointijohtaja,

Seikkala Raimo, toimitusjohtaja, Rescomi Oy

Joutsen Media Oy

Takalo Tero, VP. Business Development, Capricode Oy

Koskela Tiina, markkinointipäällikkö, Kaleva Oy

Takanen Ari, Startup advisor and investor,

Linna Tommi, toimitusjohtaja, Netplaza Oy

Kielo Growth Oy

Lohi Tuomas, kunnanjohtaja, FT, Kempeleen kunta

Valtanen Tarja, Ecosystem Manager, Nokia Oyj

Mehtälä Timo, myyntijohtaja, Forum24 Oy

Väyrynen Juha, liiketoimintajohtaja, Kaleva Kustannus Oy

Pitkänen Petri, suunnittelujohtaja, Pakkahuone Oy

42 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Sipola Päivi, asiakkuusryhmän päällikkö, MTV Oy, Pohjois-Suomi

TOIMIKUNNAT

Sohlo Sauli, varajohtaja, Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Viirelä Mari, Nuorkauppakamari Wallin Harry, toimitusjohtaja, Walcon Ky

Historiatoimikunta Puheenjohtaja: Ilkka Lantto, hallituksen puheenjohtaja,

Ympäristöjaosto

kauppaneuvos, Katri Antell Oy

Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen,

Sihteeri: Jaakko Okkonen

VALIOKUNNAT, TOIMIKUNNAT

Ruuskanen Pasi, markkinointijohtaja, Osuuskauppa Arina

esa.pellikainen@chamber.fi Historiatoimikunta ohjaa ja valvoo Oulun kauppakamarin Oulun kauppakamarin ympäristöjaosto on perustettu

100-vuotishistoriikin työtä. Toimitustyötä tekevät Oulun

1980-luvulla liittyen teollisuuden ympäristöasioiden haas-

yliopiston tutkijat ja lehtorit Anna Nieminen ja Matti Salo.

teisiin ja julkiseen huomioon. Jaosto toimii teollisuuden

Historiikki julkaistaan Oulun kauppakamarin 100-vuotis-

ympäristövastaavien ja alueen ympäristöviranomaisten

juhlassa keväällä 2018.

foorumina, jossa käydään läpi ympäristölainsäädäntöön ja niiden prosesseihin liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä

Jäsenet: Olavi Fält, emeritus professori, Oulun yliopisto

nostetaan esille käytännön näkökulmia. Oulun yliopisto

Timo Levo, toimitusjohtaja, kauppaneuvos,

on hyvin edustettuna ympäristöjaostossa. Toiminnassa

Oulun Osuuspankki

perehdytään ja sparrataan säännöllisesti myös teolli-

Matti Piirainen, Kajaani

suuden ympäristöosaamisen ja ympäristöteknologian

Matti Pörhö, CEO, Kauppaneuvos, Pörhön Autoliike Oy

tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Taisto Riski, Hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos, Kaleva Oy

Puheenjohtaja: Parviainen Juha, johtava asiantuntija,

Pentti Ilmasti, Head of Operations, Stora Enso

Sito Oy

Packaging Oy China

Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja,

Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, kauppaneuvos,

Oulun kauppakamari

Osuuskauppa Arina

Jäsenet: Kallio Tuomas, ympäristöpäällikkö, PohjoisPohjanmaan liitto

Sijoitustoimikunta

Karhu Marketta, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö,

Puheenjohtaja: Kati Peltomaa, toimitusjohtaja,

Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun kaupunki

Kati Peltomaa, Osuuskunta PPO

Keiski Riitta, dekaani, professori, Oulun yliopisto,

Sihteeri: Jari P. Tuovinen

Teknillinen tiedekunta Kujala Jyrki, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö, Eastman

Sijoitustoimikunta toimii Oulun kauppakamarin hallituk-

Chemical Company

sen nimeämänä toimikuntana valmistellen ja seuraten

Maijanen Jari, toimitusjohtaja, Aquator Oy

Oulun kauppakamarin sijoitusvarallisuuden linjauksia ja

Myllyoja Sari, yksikön päällikkö, Kainuun Ely-keskus,

hoitoa.

Ympäristövastuu-yksikkö Partanen Mervi, ympäristöpäällikkö, Stora Enso Oyj

Jäsenet: Kati Peltomaa, toimitusjohtaja, Osuuskunta PPO

Petänen Antti, ylitarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan

Mauri Visuri, toimitusjohtaja, Noweco Partners Oy

Ely-keskus, Ympäristönsuojeluyksikkö Satta Mervi, turvallisuuspäällikkö, Fermion Oy Pikkarainen Tuomo, myyntijohtaja, Aquaminerals Finland Oy Tervonen Pekka johtaja, Oulun yliopisto, CEE Vuolteenaho Hanna, ympäristöpäällikkö, SSAB Europe Oy

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 43


KAUPPAKAMARIN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

KAUPPAKAMARIN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

Keskuskauppakamarin valtuuskunta:

Team Finland Pohjois-Pohjanmaa

Juhani Järvelä, toimitusjohtaja, Oulun Energia

Jari P. Tuovinen, jäsen

Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Koillismaan Osuuskauppa

Euroregion ry

Johanna Koskelainen, toimitusjohtaja, Kymppi Group Oy

Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen

Timo Levo, toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki Aila Orabi, aluejohtaja, Posti Oy

Pohjois-Suomen Messut

Kati Peltomaa, toimitusjohtaja, Osuuskunta PPO

Jari P. Tuovinen, hallituksen varapuheenjohtaja

Matti Pörhö, toimitusjohtaja, Kauppaneuvos, Pörhön Autoliike Oy

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit

Erja Sankari, tehtaan johtaja, Nokia Oyj Oulun tehdas

Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen

Raimo Seikkala, toimitusjohtaja, ResComi Oy Juha Tanskanen, toimitusjohtaja, SuperPark Oy

Oulu-Kainuu Tervan tieyhdistys Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen

Kauppakamarin edustajana: Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Yhteistyöryhmä

VT 4 yhdistyksen hallitus

Esa Pellikainen, varsinainen jäsen

Esa Pellikainen, varajäsen

Jari P. Tuovinen, varajäsen Tiernasäätiö Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Koulutuksen ja

Maria Juurikka, hallituksen jäsen

tutkimuksen yhteistyöryhmä Maria Juurikka, jäsen

Etiikkapalkinto-raati Jari P. Tuovinen, jäsen

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Matkailun kehittämistoimikunta

Raahen Seudun Yrityspalvelut, Pyöreä Pöytä

Maria Juurikka, varapuheenjohtaja

Esa Pellikainen, jäsen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen

Ahti Pekkalan säätiö

neuvottelukunta

Esa Pellikainen, hallituksen jäsen

Maria Juurikka, jäsen Esa Pellikainen, varajäsen

Per Brahe säätiö Esa Pellikainen, valtuuskunnan jäsen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Pohjois-Suomen Maria Juurikka, jäsen

Kauppakamarin hallituksen muut edustukset:

Esa Pellikainen, varajäsen

Puheenjohtajat

etnisten suhteiden neuvottelukunta

Timo Levo, toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen puheenjohtaja

yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta

Kärppä säätiö, hallituksen puheenjohtaja

Jari P. Tuovinen, jäsen

Potna-Pekka-säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja

Oulun innovaatioallianssin johtoryhmä

Juha Tanskanen, toimitusjohtaja, SuperPark Oy

Jari P. Tuovinen, asiantuntijajäsen

Pohjolan Mylly Oy, hallituksen puheenjohtaja SuperJymy Oy, hallituksen puheenjohtaja

Oulun yliopiston Neuvottelukunta

NordicMarketing Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja

Jari P. Tuovinen, jäsen Jäsenet Oulun yliopiston tukisäätiö

Juhani Järvelä, toimitusjohtaja, Oulun Energia Oy

Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen

EK Energia ja ilmasto valiokunta, jäsen

44 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


KAUPPAKAMARIN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Energia-alan neuvottelukunta, jäsen Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Koillismaan Osuuskauppa Koillissanomat Neuvottelukunta, puheenjohtaja Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta, hallituksen jäsen Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistys ry, hallituksen jäsen SOK Hallintoneuvosto, jäsen Johanna Koskelainen, toimitusjohtaja, Kymppi Group Oy Oulun Energia Oy, hallituksen jäsen Uniresta Oy, hallituksen jäsen Teknologiateollisuus ry, hallituksen varajäsen Suomen Eristysyhdistys ry, puheenjohtaja Pasi Leipälä, toimitusjohtaja, Haltian Oy Oulun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen Kati Peltomaa, toimitusjohtaja, Osuuskunta PPO Arvo Invest Nordic Oy, toimitusjohtaja Masto Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja LähiTapiola Pohjoinen, hallituksen jäsen Nordic Option Oy, hallituksen jäsen Haapajärven liikekiinteistö Oy, hallituksen jäsen Kuntokeskus Sisu Oy, hallituksen puheenjohtaja Pehr Brahen säätiö, valtuuskunnan jäsen Ulla Peltoniemi, toimialajohtaja, Matkailu- ja ravitsemiskauppa, Osuuskauppa Arina

KDWDODȴ

Oulun Matkailu Oy, hallituksen puheenjohtaja Levin Toriparkki KOY, hallituksen puheenjohtaja Antti Pohjola, toimitusjohtaja, Kastelli-talot Oy Smartia Oy, hallituksen puheenjohtaja Pientaloteollisuus PTT Ry, hallituksen jäsen Rakennusliike Lapti Oy, hallituksen jäsen, Terawatt Oy, hallituksen jäsen

Pohjoisen rehtiä kalaa

KW-Component Oy, hallituksen jäsen Mauri Visuri, toimitusjohtaja, Teknoventure Management Oy Noweco Partners Oy, toimitusjohtaja Wedeco Management Oy, toimitusjohtaja Noweco Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja Teknoventure Management Oy, hallituksen puheenjohtaja Wedeco Management Oy, hallituksen puheenjohtaja Arctic Drilling Company Oy LTD, hallituksen jäsen Tietomekka Oy, hallituksen jäsen Sotkamo Silver AB (Publ), hallituksen puheenjohtaja Arctic Drilling Company AB, hallituksen jäsen DIF, Director´s Institute of Finland, jäsen Helsingin Pörssiklubi – Helsingfors Börsklubb, jäsen

7(WRLPLVWRQSDOYHOXWW\|QDQWDMLOOH Rekrytointi- ja kehittämispalvelut ‡UHNU\WRLQWLSDOYHOXWPDNVXWWDQHWLVVlWHSDOYHOXWILWHILW\RQDQWDMDOOH ‡UHNU\WRLQWL(8(7$DOXHHOWDWHSDOYHOXWILHXUHV ‡SN\ULW\NVHQNHKLWWlPLQHQ\ULW\VWHQNHKLWWDPLVSDOYHOXWIL 9XRQQDWRWHXWLPPH\OLW\|QDQWDMDNRQWDNWLD 2WD\KWH\WWl\ULW\VSDOYHOXWSRKMRLVSRKMDQPDD#WHWRLPLVWRIL

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 45


HENKILÖKUNTA JA ALUEOSASTOJEN ASIAMIEHET

OULUN KAUPPAKAMARIN HENKILÖKUNTA JA ALUEOSASTOJEN ASIAMIEHET

Jari P. Tuovinen toimitusjohtaja vaikuttaminen, viestintä, valiokunnat Puh. 044 313 4505 jari.tuovinen@chamber.fi

Esa Pellikainen varatoimitusjohtaja vaikuttaminen, talous, valiokunnat Puh. 0400 682 403 esa.pellikainen@chamber.fi

Maria Juurikka palvelusektorin asiamies vaikuttaminen, KevätForum, valiokunnat Puh. 050 9190 576 maria.juurikka@chamber.fi

Riitta Schroderus palvelujohtaja koulutus- ja viestintäpalvelut Puh. 050 338 9350 riitta.schroderus@chamber.fi

Anni Alavahtola jäsen- ja viestintäassistentti jäsenasiat, viestintä Puh. 050 549 9255 anni.alavahtola@chamber.fi

Jaana Lahtinen koulutus- ja palveluassistentti koulutus- ja tapahtumajärjestelyt, markkinointi, viestintä Puh. 050 408 0663 jaana.lahtinen@chamber.fi

Paula Männikkö toimistopäällikkö jäsen- ja talousasiat, ulkomaankaupan asiakirjat Puh. 050 302 2041 paula.mannikko@chamber.fi

Heidi Jolanki toimistoassistentti ulkomaankaupan asiakirjat, koulutusjärjestelyt Puh. 050 5629 933 heidi.jolanki@chamber.fi

46 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

Pasi Holopainen jäsenhankinta Puh. 045 636 4450 pasi.holopainen@chamber.fi

Ahti Nurkkala Kehitysjohtaja Suurhanke- ja liiketoiminnankehitys Puh. 0400 426 930 ahti.nurkkala@chamber.fi


HENKILÖKUNTA JA ALUEOSASTOJEN ASIAMIEHET

ASIAMIEHET

Kainuun kauppakamariosasto Asiamies Jari P. Tuovinen puh. 044 313 4505 jari.tuovinen@chamber.fi

Koillismaan kauppakamariosasto Asiamies Maria Juurikka puh. 050 919 0576 maria.juurikka@chamber.fi

Kalajokilaakson kauppakamariosasto Asiamies Maria Juurikka Puh. 050 919 0576 maria.juurikka@chamber.fi

Raahen kauppakamariosasto

Myynti kasvuun sisältömarkkinoinnilla

Asiamies Esa Pellikainen Puh.040 0682 403

viestintamyy.fi/oulu

esa.pellikainen@chamber.fi

Uskalla menestyä Tavoitteena kasvu ja kehittäminen? Liiketoiminta- ja johtamisosaamisen vahvistaminen? Poimi Tj-koulun palveluista sopiva ratkaisu vauhdittamaan etenemistäsi. TJ-KOULUN RATKAISUT

= D ' V -

LIIKETOIMINNAN TULEVAISUUS JA KASVU PAREMPI OTE ASIAKKAISTA, LISÄÄ MYYNTIÄ TULOSTA TALOUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAREILLA YHTEISIÄ ONNISTUMISIA JOHTAJUUDELLA KASVUA KANSAINVÄLISTYMÄLLÄ YRITYSJÄRJESTELYT JA SUKUPOLVENVAIHDOS

Tarkista ohjelmien aloitukset nettisivulta. Tiesithän, että Tekesin maksuttomalla Innovaatiosetelillä voit saada yrityksellesi 5000 eurolla Tj-koulun asiantuntijatyötä? Lisätietoa hakemisesta ja kustannuksista:

Pekka Pirnes, p. 040 8308 286 pekka.pirnes@tjkoulu.fi

Markku Rytivaara, p. 040 8308 289 markku.rytivaara@tjkoulu.fi

WWW.TJKOULU.FI

LOGISTIIKKAPARTNERISI LAPISSA Kemin satama tarjoaa kuljetuksillesi kilpailukykyiset hinnat ja erinomaiset yhteydet Pohjois-Kalotin alueelle.

ÜÜÜ°«œÀ̜vŽi“ˆ°w

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 47


KAUPPAKAMARIT SUOMESSA

KAUPPAKAMARIT SUOMESSA

Etelä-Karjalan kauppakamari

Kymenlaakson kauppakamari

Toimitusjohtaja Mika Peltonen

Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta

Raatimiehenkatu 20 A, FI-53100 LAPPEENRANTA

Heikinkatu 7, 48101 Kotka

puh. 040 351 8480

Puh. 05 229 6100

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Lapin kauppakamari

Toimitusjohtaja Pertti Kinnunen

Toimitusjohtaja Timo Rautajoki

Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki

Maakuntakatu 29-31 B, 96200 Rovaniemi

Puh. 06 429 8100

Puh. 020 754 5499

Etelä-Savon kauppakamari

Länsi-Uudenmaan kauppakamari

Toimitusjohtaja Markku Kakriainen

Toimitusjohtaja Eero Hettula

Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli

Elina Kurjenkatu 2, 10300 Karjaa

Puh. 044 732 1180

Puh. 019 233 222

Helsingin seudun kauppakamari

Oulun kauppakamari

Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä

Toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen

Kalevankatu 12, 00100 Helsinki

Uusikatu 53, 90120 Oulu

Puh. 09 228 601

Puh. 044 313 4505

Hämeen kauppakamari

Pohjanmaan kauppakamari

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen

Toimitusjohtaja Juha Häkkinen

Niemenkatu 73

Raastuvankatu 20, 65100 Vaasa

15140 Lahti

Puh. 06-318 6400

Puh. 075 7566 700

Pohjois-Karjalan kauppakamari Keski-Suomen kauppakamari

Toimitusjohtaja Anne Vänskä

Toimitusjohtaja Uljas Valkeinen

Torikatu 21 C, 80100 Joensuu

Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

Puh. 050 366 4888

puh. 010 322 2380

Rauman kauppakamari Keskuskauppakamari

Toimitusjohtaja Ritva Toivonen

Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä

Sinkokatu 11, 26100 Rauma

World Trade Center Helsinki

Puh. 040 526 8412

Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00100 Helsinki Puh. 09 4242 6200

Riihimäen - Hyvinkään kauppakamari Toimitusjohtaja Anne Pevkur

Kuopion alueen kauppakamari

Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi

Puh. 019 871 2350

Technopolis, Microkatu 1, M-osa (14 krs.), 70210 Kuopio Puh. 017 266 3800

48 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Satakunnan kauppakamari Toimitusjohtaja NN Valtakatu 6, 28100 Pori

yrittäjyys - liiketalouden kehittäminen - talous- ja henkilÜstÜhallinto - johtaminen ja esimiestyÜ

KAUPPAKAMARIT SUOMESSA

Ammatilliset koulutukset tyÜelämän tarpeisiin!

Tutustu ja ota yhteyttä!

Puh. 02 634 0700

Tampereen kauppakamari

PSK-Aikuisopisto b b b www.psk.fi b b b p. 08 3120 711 Kansankatu 47 B, 3. krs., 90100 Oulu b b b b b b

Toimitusjohtaja Antti Eskelinen Kalevantie 2 B, 6. krs, 33100 Tampere puh. 03 230 0555

Turun kauppakamari Toimitusjohtaja Minna Arve Puolalankatu 1, 20100 Turku Puh. 02 2743 400

Ă&#x2026;lands handelskammare Verkställande direktĂśr Anders EkstrĂśm Nygatan 6, AX-22 100 Mariehamn Puh. 018 29 029

Saksalais-Suomalainen kauppakamari Toimitusjohtaja Dagmar Ossenbrink Mikonkatu 25, 00100 Helsinki Puh. (09) 612 2120

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. +358 10 439 1150

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Toimitusjohtaja Kjell Skoglund

OULUN KESKUS APTEEKKI 7HUYHWXORDDVLRLPDDQDSWHHNLVVDPPH

Gärdesgatan 11, SE-115 27 Stockholm Puh. +46 8 442 88 60

$92,11$ PDSH_ODVX ,VRNDWX2XOX 3XK  )D[  RXOXQNHVNXVDSWHHNNL# DSWHHNNLQHW

Z Z Z R X O X Q N H V N X V D S W H H N N L I L

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 49


KUNNIAKONSULIT JA KANSANEDUSTAJAT

OULUN KUNNIAKONSULIT 2.1.2017 (Nimitysvuosi suluissa)

Lantto Ilkka, kunniapääkonsuli, Itävalta (1987),

Lajunen Lauri, kunniakonsuli, Islanti (2001),

konsulikunnan vanhin,

Soutajantie 24, 90560 Oulu, p. 0400 581 472,

Katri Antell Oy, Poratie 5, 90140 Oulu, p. 020 770 2019 ja

lauri.hj.lajunen@gmail.com

0400 684 484, fax 020 770 2050, koti 08 3114 038, ilkka.lantto@antell.fi, assistentti Riikka Polvi,

Laatio Pekka, kunniakonsuli, Kreikka (2003),

p. 020 770 2316, riikka.polvi@antell.fi

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, 90100 Oulu, p. 050 3149 303, pekka.laatio@laatioark.fi

Pörhö Matti, kunniakonsuli, Saksa (1998), Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu,

Koskela Pekka, kunniakonsuli, Iso-Britannia (2004),

p. 020 762 4001, koti 08 337 177, matti.porho@porho.fi,

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Kirkkokatu 6,

assistentti Katja Väyrynen, p. 020 7624 003,

90100 Oulu, p. 010 276 5411 ja 0400 426 308,

katja.vayrynen@porho.fi

pekka.koskela@nordea.fi, alueassistentti Päivi Kaisamatti, p. 010 276 5409, 0400 380 701, paivi.kaisamatti@nordea.fi

Ristiluoma Jyrki, kunniakonsuli, Viro (1999), Hallituskatu 9 A 18, 90100 Oulu, p. 0500 391 241,

Harvala Ulla Kristiina, kunniavarakonsuli, Italia (2004),

p. koti 08 5302 057, jyrki.ristiluoma@gmail.com

Tornihaukantie 8 D 6, 90250 Oulu, p. 050 321 1988, ulla.k.paananen@gmail.com (konsuleitten yhdyshenkilö)

Täydellinen yhdistelmä.

Tarjoamme räätälöityjä pankki- ja vakuutuspalveluja saman katon alta. Aloita kumppanuus varaamalla aika Oulun Osuuspankin Yrityskonttorista puh. 010 2535 320. Selvitetään yhdessä, mitä ratkaisuja voimme tarjota juuri sinun yrityksellesi. 50 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Hyvärinen Kimmo, kunniakonsuli, Chile (2015)

Oulun OP, Isokatu 14, 90100 Oulu, p. 010 2535 200

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Kauppurienkatu 8A,

ja 040 580 1434, fax 010 2535 207, timo.levo@op.fi,

90100 Oulu, p. 010 503 3192 ja 040 742 2185,

assistentti Päivi Siipola, paivi.siipola@op.fi

kimmo.hyvarinen@fennia.fi, assistentti Heidi Puoskari, p. 010 503 3231, heidi.puoskari@fennia.fi

Karvola Tarja, kunniakonsuli, Norja (2010) Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1, 90100 Oulu,

Niinimäki Jouko, kunniakonsuli, Alankomaat (2015),

p. 050 388 3309, tarja.karvola@sok.fi

Oulun Yliopisto, Pentti Kaiterankatu 1, 90570 Oulu, p. 040 540 1060, jouko.niinimaki@oulu.fi, assistentti Miia

Saapunki Pauli, kunniakonsuli, Venäjä (2011),

Käyhkö, p. 040 540 1060, miia.kayhko@oulu.fi

Paimenpojankuja 5, 93600 Kuusamo, p. 0400 682804, pauli.saapunki@pp.inet.fi, avustaja Roman Gokkoev,

Juntunen Juha Mikael, kunniakonsuli, Ruotsi (2016),

p. 040 5392 133, roman.gokkoev@pohjois-pohjanmaa.fi

Elektroniikkatie 8, 90590 Oulu, p. 040 506 6477, teija.ritola@technopolis.fi

KUNNIAKONSULIT JA KANSANEDUSTAJAT

Levo Timo, kunniakonsuli, Latvian tasavalta (2007),

Åström René, kunniakonsuli, Ranska (2013), AutoÅström Oy, Kaakkurinkulma 4, 90410 Oulu, p. 0400 585 050, rene.astrom@autoastrom.fi, sihteeri Milla Malinen p. 0400 309400, milla.malinen@autoastrom.fi Granholm Johan, kunniakonsuli, Tanska (2013),

KANSANEDUSTAJAT OULUN VAALIPIIRI

Mainostoimisto Pakkahuone Oy, Kansankatu 49, 90100 Oulu, p. 040 532 4183, johan.granholm@lappset.com, sihteeri Eveliina Salmivuori, p. 040 648 5580, eveliina.salmivuori@lappset.com

Halmeenpää Hanna, Kalajoki, Vihreät Hänninen Katja, Raahe, Vasemmistoliitto Immonen Olli, Oulu, Perussuomalaiset Jarva Marisanna, Paltamo, Keskusta Keränen Niilo, Taivalkoski, Keskusta

Mäntynen Pekka, kunniakonsuli, Bangladesh (2014), Polttimokatu 4A, 90100 Oulu, p. 0400 439680, mnp.mantynen@gmail.com

Korhonen Timo, Sotkamo, Keskusta Mattila Pirkko, Muhos, Perussuomalaiset Parviainen Ulla, Kuusamo, Keskusta Pylväs Juha, Ylivieska, Keskusta

Turpeinen Tapani, kunniakonsuli (2015) Belgia, Oulun Diakonissalaitos ODL p. 050 321 5601, tapani.turpeinen@odl.fi, PL 365, 90101 Oulu, Käyntiosoite: Albertinkatu 18 B, 7. krs, 90100 Oulu, assistentti Virpi Pietarinen, p. 050 3124 790, virpi.pietarinen@odl.fi

Rantakangas Antti, Haapavesi, Keskusta Sarkkinen Hanna, Oulu, Vasemmistoliitto Sipilä Juha, Kempele, Keskusta Suutari Eero, Kajaani, Kokoomus Talvitie Mari-Leena, Oulu, Kokoomus Tuppurainen Tytti, Oulu, SDP

Sándor György Kálmán, kunniakonsuli, Unkari (2015), Oulun yliopisto, Parkkisenranta 4A, 90650 Oulu, p. 050 428 0906, george.sandor@oulu.fi

Tölli Tapani, Tyrnävä, Keskusta Vehkaperä Mirja, Haukipudas, Keskusta Vähämäki Ville, Oulu, Perussuomalaiset

ITSENÄINEN POHJOIS-SUOMALAINEN Tilintarkastus Yritysjärjestelyt Erityistilintarkastukset Verokonsultointi Erikoistoimeksiannot Yrityskaupat

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 51


VUOSIKERTOMUS 2016

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuosi 2016 oli Oulun kauppakamarin 98. toimintavuosi.

rien yhteistapaaminen Arctic Forumin yhteydessä Oulussa.

Oulun kauppakamari toimii alueellisena kauppakamarina

Yritysten kasvuhalukkuuden ja -kyvykkyyden edistämisek-

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Kauppa-

si osallistuttiin KasvuOpen -toimintaan sekä Kainuun että

kamarin strategia määrittelee vuosittain toiminnan ja

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupoluilla.

tavoitteet. Toiminnan rahoitus katetaan palvelutoiminnalla, varainhankinnalla ja sijoitusvarallisuuden tuotoilla.

Alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi osallistuttiin aktiivisesti kaikkien Oulu Innovaatioallianssin ekosys-

Lisää kauppaa -strategian toteuttamisen lisäksi

teemien käynnistämiseen ja toimintaan. Eloriihi käsitteli

tavoitteena oli kirittää hallitusohjelman toteuttamista ja

koko alueen vetovoimatekijöitä. Matkailun edistämiseksi

tehdä omassa toiminnassa rytminmuutos siten, että se

järjestettiin yhdessä BusinessOulun kanssa Matkailun

tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kilpailukyvyn

Kasvuforum.

parantamiseksi sekä alueen vetovoiman ja työllisyyden lisäämiseksi.

Omassa toiminnassa tehdyn rytminmuutoksen tavoitteena oli jäsentyytyväisyyden parantuminen ja jäsen-

Hallitusohjelman kirittämiseen liittyen vaikutustyötä

palveluiden kehittäminen. Jäsenmäärä kasvoi edelleen

tehtiin tapaamalla paikallisia viranomaisia, järjestämällä

ja jäsentyytyväisyys säilyi entisellä tasolla. Keväällä 2016

keskustelutilaisuuksia kansanedustajien kanssa sekä

järjestettiin ensimmäinen Kevätforum, jonka teemana oli

osallistumalla Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen

Tulevaisuuden työ. Vuosikirjan uudistaminen ja Oulun

työryhmiin. Erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin liittyviä

Kauppakamarilehden julkaisukertojen lisääminen kahdes-

liikennehankkeita saatiin eteenpäin, mm. 155 M€ väylä-

ta neljään onnistuivat erinomaisesti. Myös panostukset

investointi VT4 välillä Oulu-Kemi. Käynnissä on lisäksi

digitaalisen viestinnän uudistuksiin osoittautuivat toimi-

VT8 ja VT22-teiden kunnostamistyöt.

viksi. Jäsentiedotteet toimitetaan ja jaetaan paikallisesti ja Oulun Kauppakamarilehti on luettavissa sähköisenä

Alueellisen toiminnan painopisteinä olivat perus-

näköislehtenä. Jäsenien omille uutisoinneille on koti-

energian saannin turvaaminen, energiaomavaraisuuden

sivuilla Jäsenemme tiedottavat -palsta sekä blogiosio

parantaminen ja Pohjois-Suomen luonnonvarojen liiketa-

ajankohtaisille asiantuntijakirjoituksille. Vientiasiakirjojen

loudellinen hyödyntäminen sekä matkailun edistäminen

määrän lasku taittui ja kasvoi merkittävästi edellisen

lisäämällä alueen vetovoimaisuutta ja yhteistyötä kaupan

vuoden tasosta.

ja palvelutoimialojen välillä. Oulun kauppakamarin Palvelu Oy:n yhdistäminen Alueelle suunniteltaviin ja toteutettaviin investointeihin

kauppakamariin toteutettiin helmikuun alusta. Yhdistämi-

liittyen järjestettiin Suurhankeinfoja 4 kertaa ja niiden

nen ja siihen liittyvät töiden järjestelyt menivät suunnitel-

osallistujamäärä on vakiintunut yli 100 henkilöön. Tapah-

lusti. Koulutus- ja viestintäpalveluiden myynti kasvoi edel-

tumia järjestettiin Oulun lisäksi Raahen, Kainuun ja Kala-

leen. Yksi Kauppakamari Cafe toteutettiin videoyhteyksillä

jokilaakson alueilla. Niissä esillä olleita hankkeita olivat

myös Kajaaniin. Lisäksi yhteistyötä Pohjois-Suomen

mm. tuulivoima- ja valtatiehankkeet, ydinvoimahanke

hallituspartnereiden kanssa lisättiin sopimalla mm. vies-

sekä logistiikka- ja kaivoshankkeet. Alueen toimijoiden

tintä- ja tapahtumapalveluiden tuottamisesta yhdistyksel-

osallistumista niihin edistettiin palkkaamalla hankerahoi-

le. Hallituspartnereiden kanssa järjestettiin ensimmäinen

tuksella kokoaikainen resurssi. Rakennusalan diplomi-

yhteinen Hallitustyön kehittämiseminaari.

insinöörikoulutuksen käynnistämiseksi uudelleen Oulun yliopistossa tehtiin laaja selvitys, jonka pohjalta päätös

Vaikuttamistyön ytimen muodostavat toimialakohtai-

tutkinto-oikeudesta varmistui vuoden 2017 alussa.

set valiokunnat, joita Oulun kauppakamarilla on 13. Niissä on alueen yritysten ja yhteisöjen edustajia yli 250.

Kansainvälisyyttä edistettiin vierailemalla Tromssan

Valiokunnat kokoontuvat yleensä 4-6 kertaa vuodessa.

kauppakamarin vieraana sekä järjestämällä kauppakama-

Kauppakamariosastojen johtosäännöt yhdistettiin ja hal-

52 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat

tolla on omat hallitukset, joissa jäseniä on yhteensä yli 60.

+41.261€ (edellisenä vuonna +80.049€). Suoria osake-

Osastojen hallitukset kokoontuvat vuosittain keskimäärin

sijoituksia realisoitiin Oulun yliopiston varainhankinnan

4 kertaa.

50.000€ lahjoituksen rahoittamiseksi. Toisaalta Oulun

VUOSIKERETOMUS 2016

linnollista työtä vähennettiin. Kullakin kauppakamariosas-

kauppakamarin Palvelu Oy:n sulauttaminen vahvisti Oulun kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana

tasetta. Taseessa sijoitusomaisuus ja rahoitusarvopaperit

toimi toimitusjohtaja Timo Levo ja ensimmäisenä vara-

on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpää-

puheenjohtajana toimitusjohtaja Jukka Haapalainen.

töksen markkina-arvoon.

Hallituksen puheenjohtajistoon kuuluivat kauppakamariosastojen puheenjohtajat toimitusjohtaja Juha Tanskanen

Toimintavuoden tulos on voitollinen +200.040€

Kainuu, toimitusjohtaja Kati Peltomaa Kalajokilaakso,

(-11.590€). Tilivuoden tulos parani merkittävästi vienti-

toimitusjohtaja Henrik Karvonen Koillismaa ja toimitusjoh-

asiakirjojen ja koulutus- ja viestintäpalveluiden kasvun

taja Ari Pohjola Raahe. Muina hallituksen jäseninä olivat

osalta. Tulos sisältää Oulun kauppakamarin Palvelu Oy:n

kehitysjohtaja Olli-Pekka Ahonen, johtaja Juha Ala-Mursu-

sulautumisesta kertynyttä fuusiovoittoa +236.189€ sekä

la, toimitusjohtaja Juhani Järvelä, toimitusjohtaja Johanna

Oulun yliopiston varainhankinnan lahjoituksen -50.000€.

Koskelainen, toimitusjohtaja Pasi Leipälä, toimitusjohtaja

Ne huomioiden kauppakamarin toiminnallinen tulos oli

Teppo Lindén, johtaja Kari Ojala, johtaja Ulla Peltoniemi,

hiukan positiivinen. Omavaraisuusaste on 85% (78 %).

toimitusjohtaja Antti Pohjola, myyntijohtaja Osmo Pyhti-

Vakituisen henkilöstön määrä nousi yhdistymisen myötä 8

nen, johtaja Erja Sankari, toimitusjohtaja Raimo Seikkala,

henkilöön. Lisäksi on yksi määräaikainen projektipäällikkö.

toimitusjohtaja Mauri Visuri ja toimitusjohtaja Ville Vähälä. Vuoden 2017 tavoitteina on varmistaa hallitusohjelman Tuloslaskelma ja tase sisältävät yhdistettynä Oulun

toteutuminen ja vaikuttaa kunta- ja maakuntavaaleissa si-

kauppakamarin toimiston ja neljän kauppakamariosaston

ten, että ne tukevat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

toiminnan sekä helmikuun alussa sulautuneen Palvelu

kilpailukyvyn parantamiseksi sekä alueen vetovoiman ja

Oy:n toiminnan. Yhdistymisestä kirjattiin fuusiovoittoa

työllisyyden lisäämiseksi. Kuntavaaleissa keväällä valitta-

236.189 euroa. Fuusiovoitto oli verottajalta haetun

vat valtuustot nimeävät myös väliaikaisen maakuntahal-

ennakkopäätöksen mukaisesti verovapaa.

linnon, joka aloittaa toimintansa kesällä. Kuntien elinvoiman ja alueiden kilpailukyvyn kannalta tärkeintä on, että

Vientiasiakirjatoiminta kasvoi noin 20 prosenttia edelli-

tulevaisuuden kunnassa talous on kunnossa, byrokratia

seen vuoteen verrattuna. Asiakirjojen määrän lasku taittui

on mahdollisimman vähäistä, liikenne sujuu ja koulutus

ja kääntyi takaisin kasvuun.

vastaa työelämän tarpeita.

Projektitoiminnassa tuotot, avustukset ja kulut jaksote-

Alueellisen toiminnan painopisteinä ovat energia-

taan projektin toteutumakauden mukaisesti. Julkisrahoit-

omavaraisuuden parantaminen ja luonnonvarojen

teisten projektien maksatukset tapahtuvat jälkikäteen.

hyödyntäminen, alueen vetovoiman, kaupan ja matkailun

”Kotimaisuusasteen maksimointi” -projektin omarahoitus-

lisääminen sekä yritysten kansainvälistymisen ja viennin

osuus on 20 prosenttia ja sillä on yksi kokoaikainen pro-

edistäminen.

jektipäällikkö. Rakennusalan diplomi-insinööritutkinnon aloittamisesta tehtiin Raksa2 -selvitys ja lisäksi kauppa-

Oman toiminnan kehittämisen tavoitteena on jäsentyy-

kamarin ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän 100-vuotis-

tyväisyyden parantaminen ja jäsenpalveluiden kehittä-

historiatyötä jatkettiin.

minen erityisesti panostamalla koulutus- ja viestintäpalveluihin. Kauppakamarin operatiivinen toiminta katetaan

Oulun kauppakamarin jäsenmäärä vahvistui edelleen,

palvelutoiminnalla ja varainhankinnalla. Projektitoiminnan

mutta kasvuvauhti on selvästi hidastunut. Jäsenmäärä oli

omarahoitukseen käytetään sijoitus- ja rahoitustoiminnan

vuoden 2016 lopussa 1413, jossa nousua 44 jäsenyrityk-

tuottoja.

sen verran. Oulun kauppakamarin hallitus

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 53


VUOSIKERTOMUS 2016

KOULUTUSPALVELUT

Kauppakamarin palkkapäivään toukokuussa osallistui yli 60 alan ammattilasta.

Kauppakamarin laadukas ja monipuolinen koulutustarjon-

Vuonna 2016 tuli kuluneeksi 10 vuotta ensimmäisestä

ta keskittyi pääasiassa taloutta ja verotusta sekä esimies-

Oulussa järjestetystä Hyväksytty Hallituksen Jäsen

työtä ja johtamista koskeviin kysymyksiin. Edellä mainittu-

-kurssista. Vuoden aikana kursseja pidettiin Oulussa ja

jen koulutusten lisäksi järjestettiin ajankohtaistilaisuuksia

Kajaanissa. Lisäksi HHJ-puheenjohtajakurssiin osallistui

kansainvälistymisestä, työsuhde- ja palkkahallinnosta,

lukuisa joukko hallitustyön kehittämisestä kiinnostunutta.

myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä sekä tietotekniikasta ja somesta.

Ensimmäistä kertaa yhteistyössä Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n kanssa järjestetty Hallitustyöseminaari

Valtakunnallinen veropäiväkiertue vieraili Oulun ja Yli-

”Hallitus kasvun moottorina” sain erinomaisen osallistuja-

vieskan lisäksi myös Kajaanissa. Yhteensä kiertue keräsi

palautteen. Seminaarisarja jatkuu kuluvana vuonna.

paikalle lähes 150 taloushallinnon ammattilaista. Vuoden kouluttautujina palkittiin tilitoimisto Kärnä Oy Kajaanista ja Kaleva Oy Oulusta. Palkitut olivat määrällisesti Oulun kauppakamarin koulutustilaisuuksiin aktiivisimmin osallistuneita jäsenyrityksiä. Vuonna 2016 järjestettyyn 70 koulutustilaisuuteen osallistui noin 1 400 henkilöä. Asiakastyytyväisyys oli 4,4 asteikolla 1–5.

Kauppakamarin valtakunnallinen veropäiväkiertue saapui Ouluun marraskuussa. Kuvassa KLT, veroasiantuntija Risto Waldénin ajankohtaiskatsaus kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 54 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Kasvu ja kansainvälistyminen ovat yksi Oulun kauppakamarin keskeisistä Lisää kauppaa -strategian toteuttamiseen liittyvistä toiminnoista.

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa yhteinen Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta järjesti vuoden aikana kaksi Kauppakamari Cafe -tyyppistä Team Finland Alueforumia. Ensimmäisen aiheena oli vientikaupan rahoitusjärjestelyt ja toisen puolestaan kasvun edellytykset ja rahoittaminen. Jälkimmäinen toteutettiin videoneuvotteluna myös Kainuun kauppakamariosaston jäsenille Kainuun Edun avulla. Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja toimii myös Team Finland Pohjois-Pohjanmaan puheenjohtajana.

Kainuun Kauppakamari Cafe. Aiheena vientikaupan rahoitusjärjestelyt. Case yrityksenä Superpark Oy.

VUOSIKERTOMUS 2016

KASVU JA KANSAINVÄLISTYMISTOIMINTA


VUOSIKERTOMUS 2016

Kuvassa vasemmalta Profin Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haapala sekä yrittäjät Heikki ja Johanna Riihijärvi Liikku Oy:stä.

KasvuOpen Kauppakamari osallistui kahdella alueellisella Kasvu-

rakennettu määrätietoisesti ja kannattavasti. Yritys oli

polulla KasvuOpen-toimintaan – Kainuussa ja Pohjois-

Kasvupolun selkeä voittaja.

Pohjanmaalla. Kasvupoluilla sparrattiin yhteensä 30 alueen kasvuhaluista yritystä. Pohjois-Pohjanmaan

Kainuun alueen Kasvupolun voitti Meoline Oy Kajaanista.

Kasvupolun voittajaksi valittiin ikkunajärjestelmiä ja

Yrityksen kehittelemällä metallipitoisuusanalysaattorilla

lasiliukuseiniä valmistava Profin Oy Pudasjärveltä.

voidaan reaaliaikaisesti seurata teollisuuden ympäristöön

Kunniamaininnan sai kuntosaliketju Liikku Oy Oulusta.

päästämiä pieniä metallipitoisuuksia ja siten ennaltaehkäistä merkittäviä ympäristövahinkoja.

Profin Oy:n puuta ja lasia yhdistävät elementit voivat korvata esimerkiksi talon ulkoseinän, jolloin se tuo tilan

Kunniamaininta myönnettiin toistamiseen CSE Enter-

tuntua ja valoa sisätiloihin. Tuomariston mukaan yrityksen

tainment Oy:lle, joka on edelleen pystynyt kehittämään

tähänastinen kasvutarina on esimerkillinen ja kasvua on

liikkumiseen innostavia pelejä.

56 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


VUOSIKERTOMUS 2016

Kasvu Openin finaalien Kasvukarnevaaleissa innostavan puheenvuoron piti myös USA:n entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck.

Kansainvälistymistilaisuudet ja -tapahtumat Omia tai yhteistyökumppanien kanssa järjestettyjä tapahtumia olivat mm. •

Wellcome to the world – China,

USA Trade Event – Why USA, Why right now,

Bli framgångsrik I Sverige,

Arctic Europe Forum,

Entrying the German market successfully,

Roundtable discussions between the Ambassador of Belarus,

Arktinen EK-Forum,

Suomen Latinalaisessa Amerikassa

Deutsch-Finnische Handelskammerin toimitusjohtaja Dagmar Ossenbrink kertoi saksalaisesta kauppakamariverkostosta ja sen mahdollisuuksista.

toimivat suurlähettiläät, •

Iranin liike-elämän katsaus,

Svensk-lunch -lounasseminaari,

Slush -tutustumismatka

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 57


VUOSIKERTOMUS 2016

Tromssan kauppakamarin yhteistyömatkalla vierailtiin myös Norinnovassa innovaatio-areenan johtaja Hilde Gustavsen Erstadin luona.

Yhteistyö kansainvälisten kauppakamarien kanssa Yhteistyötä muiden kauppakamarien kanssa tiivistettiin erityisesti DeutschFinnische Handelskammerin, FinskSvensk Handelskammaren, Norrbottenin Handelskammaren, Näringsförengen i Tromssoregionen, Finncham-verkoston ja Tukholman kauppakamarin kanssa.

Arktisessa EK-Forumissa vieraili myös Norjan kuningas Harald V.

58 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


VUOSIKERTOMUS 2016

Kauppakamarien toimitusjohtajien yhteisvierailu Tukholmaan. Yhteistyötapaaminen Tukholman kauppakamarissa toimitusjohtaja Maria Rankkan vieraina.

Vierailu jatkui Suomen Tukholman suurlähetystöön, jossa tavattiin edustuston päällikön sijainen Mikael Antell ja Suomalais-Ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 59


VUOSIKERTOMUS 2016

OULUN KAUPPAKAMARIN TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Viranomaistoiminta Tuotot Kulut Toiminnanalan kate

151.435,00 -61.971,60 89.463,40

156.640,00 -65.718,60 90.921,40

Neuvonta, koulutus ja palvelu Tuotot Kulut Toiminnanalan kate

515.191,31 247.584,33 267.606,98

51.479,47 -12.356,46 39.123,01

Projektit Tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Toiminnanalan kate

96.208,00 -86.477,58 -47.808,62 -38.078,20

66.120,00 -2.283,84 -74.534,20 -10.698,04

-494.582,28 -2.775,81 -322.875,37 -820.233,46 -820.233,46

-385.274,30 -3.617,08 -202.235,48 -591.126,86 -591.126,86

-501.241,28

-471.780,49

VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Varainhankinta yhteensä

480.770,00 -56.938,40 423.831,60

447.163,88 -67.023,05 380.140,83

Tuotto-/kulujäämä

-77.408,68

-91.639,66

45.744,81 -4.483,76 41.261,05

101.539,39 -21.489,81 80.049,58

Tilinpäätössiirrot Fuusiovoitto Tilinpäätössiirrot yhteensä

236.188,87 236.188,87

0,00 0,00

Tilikauden yli- / alijäämä

200.041,24

-11.590,08

VARSINAINEN TOIMINTA

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut Kulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Kulut yhteensä Yhteisten erien kate Tuotto-/kulujäämä

SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

60 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


31.12.2016

31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä

8.327,43 8.327,43

10.851,29 10.851,29

Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä

2.579,34 2.579,34

10.479,34 10.479,34

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

10.906,77

21.330,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset yhteensä

44.052,31 0,00 0,03 44.596,59 88.648,93

32.574,39 19.824,23 0,03 28.547,94 80.946,59

390.857,50 830.743,30 1.221.600,80

439.934,70 648.536,78 1.088.471,48

92.373,48 92.373,48

105.896,85 105.896,85

1.402.623,21

1.275.314,92

1.413.529,98

1.296.645,55

31.12.2016

31.12.2015

OMA PÄÄOMA Muut rahastot Muut rahastot yhteensä Toimintapääoma (ed.tilik. yli-/alijäämä) Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

70.488,64 70.488,64 937.614,05 200.040,24 1.208.142,93

70.488,64 70.488,64 949.204,13 -11.590,08 1.008.102,69

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

0,00 0,00 0,00

20.971,73 157.816,25 178.787,98

Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

20.971,73 10.830,00 41.305,10 30.628,03 101.652,19 205.387,05

3.988,66 4.080,00 39.692,55 7.031,70 1.062,21 109.754,88

205.387,05

288.542,86

1.413.529,98

1.296.645,55

Vastaavaa

Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a a v a a yhteensä

VUOSIKERTOMUS 2016

OULUN KAUPPAKAMARIN TASE

Vastattavaa

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a yhteensä

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 61


VUOSIKERTOMUS 2016

VUONNA 2016 OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI LIITTYNEET

Ajo-Motor Oy

Insinööritoimisto Ponvia Oy

Nab Labs Oy

AKE-GEARS Oy

Inspecta Sertifiointi Oy

Nastarakennus Oy

Akzo Nobel Finland Oy

Inter Sense Avoin Yhtiö

NCC Roads Oy

Alavieskan Osuuspankki

Intotalo Oy

NeVia Oy

Alte Invest Oy

Jousi Group Oy

Nordic Option Oy

Apocalypse Market Oy

Nosturiliike Sulkala Oy

ASBE (Asbestianalyysi) Oy

Kailatec Oy

Nuohous & Ilmastointi Karjalainen Oy

Asianajo- ja perintätoimisto Antero

Kainuun Osaamiskeskus Oy

OK Graniitti Oy

Kassinen Ky

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)

OP jasto OY

Asianajotoimisto Ferenda Norden Oy

Kalajoen Teollisuuseristys Oy

OrellGroup Oy

Atexon Oy

Kalevala Valmennus Oy

Oulun Betonikuljetus Oy

ATK Pikatukku Oulu Oy

Kamrock Oy

Oulun DataCenter Oy

Kauppatorin Kahvilamakasiinit Oy

Oulun Kuivaustekniikka Oy

Bellum Oy

Kielo Growth Oy

Oulun Pelti ja Eristys Oy

Best Glass Oy

Kiinteistö Oy Kanavapalatsi

Oulun Työterveys Oy

Cajo Technologies Oy

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy

Oy Blomberg Stevedoring Ab,

Ceruus Oy/IoLiving

Koillismaan Työkonepalvelu Oy

Kalajoki

CGI Suomi Oy

Kokkolan Halpa-Halli Oy

Oy Kati Ab Kalajoki

Cramo Finland Oy

Koneistamo Kultala Oy

CTurva OSK

Koneyhtymä Vesa ja Jouni Määttä,

Peltimylly Oy

Rukan Salonki

Pertti Heikkinen Ky

Koskelan Taimitarha

Pesuraita Oy

Kuljetus Ollikainen Oy

Pihlaja Catering Oy

Kuljetusliike Alpo Jokelainen Oy

Planray Oy

Demeca Oy Elektroval Oy Elvak Oy

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Enersense International Oy

Laavu Solutions Oy

Pohjois-Suomen Raudoite Oy

Etteplan Design Center Oy

Lapwall Oy

Polygon Finland Oy

Exens Development Oy

Liikku Oy

PR Rolls Oy

Lindström Oy

Primetals Technologies Finland Oy

Finnace Oy Greenled Oy

Procedos Oy Majek Oy

Proventia Emission Control Oy

Malmirannan Tili Ky

Puutuomela Oy

Marja Ojaniemi, ammatinharjoittaja Haapajärven Kimppakoti Oy

Markkinointiviestintätoimisto

Qridi Oy

Haapaveden Puukaluste Oy

Kuulu Oy

QuietOn Oy

Havator Oy

Matelan Sähkölaitehuolto Oy

Herukan LVI Oy

Meoline Oy

Raahen Meriapu Oy

H-Huippumaali Oy

MetaEnergia Oy

Raahen Muuraus Oy

Hukka Oy/Liikuntakeskus Hukka

MFP Finland Part Oy

Raahen Rakennuspalvelu Oy

Movitek Oy

Raahen SHT Oy

Infrasuunnittelu Oy

Muhoksen Elintarvikekuljetus Oy

Raahen Tuulivoima Oy

InHunt Group Oy

Muhoksen Lääkintävoimistelu Oy

Rakennusliike Eero Tapio Oy

62 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


VUOSIKERTOMUS 2016

Rakennusliike M. Haikola Oy Rakennusliike Palosaari Oy Realia isännöinti Oulu Reisjärven Osuuspankki Risto Reipas Oy Rose-Keittiöt Oy Saneerauspalvelu Seppälä & Mustonen Oy SCG Specialist Contractors’ Group Oy Sievin Kimppakoti Oy Siipotec Oy SL Asfaltti Oy Sofigate Oy SolPoint Oy SrR-Yrityspalvelut Streamteam Nordic Oy Studio Juha Sarkkinen T:mi Suomen Kodinkonetukku Oy Suomen Maastorakentajat Oy Suomen Vuokramestarit Oy TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti Takanen MR Oy Talotimppa Oy Teollisuuden Monipalvelu Oy Tmi ProKoordi

Mäntyöljyn jalostus on älykästä biotaloutta

Tmi Ville Maunu TMV Service Oy Tuupa Records Oy USBIMED Vapo Oy Pohjoinen Veljekset Toivanen Oy Vieskantori avoin yhtiö/K-Market Alavieska VMH Kalibro Oy Voimalohi Oy Voith Paper Oy Väri-Polar Oy Xpoint International Oy

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 63


SEURAA MEITÄ

Tilaa uutiskirje www.businessoulu.com

BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen.

64 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


LAADUKKAITA YRITYSPALVELUITA OULUN ALUEELLA TOIMIVILLE YRITYKSILLE Liiketoimintamalli Käymme yhdessä läpi liiketoimintaasi liittyvät tärkeimmät osa-alueet, kuten ansaintalogiikan, kohdemarkkinat, jakelukanavan, kustannusrakenteen sekä rahoitustarpeet. Selkeä liiketoimintamalli auttaa sinua hahmottamaan ongelmakohtia ja kertomaan yritykseesi liittyvistä suunnitelmista uskottavasti. Yrityksen perustaminen Asiantuntijamme käytännönläheiset neuvot auttavat sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, kuten perustamisasiakirjojen laadinnassa, talouslaskelmissa, rekisteröinneissä ja vakuutusasioissa. Yritysrahoitus Käymme yhdessä läpi yrityksesi käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät yritysrahoitustarpeet sekä rahoitusvaihtoehdot. Autamme sinua sekä julkiseen että yksityiseen yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa sekä itse yritysrahoituksen hakemisessa. Vienti Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yrityskentässä, jotta alueen yritykset verkottuvat eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistämismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia sekä tarvittaessa avustamme myyntineuvottelujen järjestelyissä. Omistajanvaihdokset Asiantuntijamme neuvovat ja opastavat sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa sekä myyjiä että ostajia. Käytössämme on myös laaja verkosto alan asiantuntijoita, joiden kanssa yhteistyössä toteutamme yrityksen omistajanvaihdokset sujuvasti.

Liiketoiminnan valmennukset Toteutamme yhteistyökumppaneidemme kanssa räätälöityjä, käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä lyhytkestoisia koulutus- ja valmennusohjelmia. Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja markkinointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja sopimusjuridiikka sekä erityisesti työhyvinvointi. Tarjoamme myös tuettuja asiantuntijapalveluita eri osa-alueilla. Innovaatio- ja verkostoitumispalvelut Innovaatiopalvelut tarjoaa uusien ideoiden, tiimien ja yritysten kohtaamispaikkoja. Innovaatiopalvelut edistää uuden liiketoiminnan löytymistä eri alojen rajapinnoilta ja ihmisten tapaamisista. Viestintä- ja mediapalvelut Viestimme tapahtumista, tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista uutiskirjeiden ja sosiaalisen median kautta. Välitämme myös yritysten lehdistötiedotteita medialle sekä julkaisemme yritysten uutisia omissa kanavissamme. Lisätietoja: www.businessoulu.com

Käytössäsi ovat myös sähköiset työkalumme: • Toimitilat ja yritystontit • BusinessPlaza – omistajanvaihdosportaali • Yrityshakemisto • Yritystulkki • Millit – yritysten ja investoreiden kohtauspakka

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 65


VUOSIKERTOMUS 2016

KAUPPAKAMARI MONESSA MUKANA

Kauppakamarin jäsenien mukaan yksi tärkeimmistä syistä kuulua kauppakamariin on verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Tätä verkostoitumista toteutetaan koulutustilaisuuksien ja valiokuntatoiminnan lisäksi erilaisilla tapahtumilla kuten Kauppakamari-cafet ja Kauppakamarilounaat sekä yhteisillä tilaisuuksilla eri toimijoiden kuten EK:n sekä suurlähetystöjen vierailujen yhteydessä.

 Kainuun kauppakamariosaston hallitus vieraili Terrafamen kaivoksella 29.3.2016.

 Koillismaan kauppakamariosaston kevätkokouksen 19.4.2016 yhteydessä luovutettiin Keskuskauppakamarin myöntämä kultainen elämäntyömerkki Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Jalo Poijulalle.

66 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

Kalajokilaakson ja Raahen kauppakamariosastojen talousseminaari ”Tavoitteet kasvuksi” järjestettiin Ylivieskassa 8.2.2016. Kuvassa panelistit ja haastajana Maria Juurikka.


VUOSIKERTOMUS 2016

 Oulun kauppakamarin ensimmäisen Kevätforumin 13.5.2016 teemana oli Tulevaisuuden työ. Teemaa käsiteltiin asiantuntijapuheenvuoroissa ja paneelikeskustelussa. Seminaariosuuden jälkeen siirryttiin päivällisen ääreen, jonka yhteydessä luovutettiin vuoden 2016 Vetovoima-palkinto Fingersoft Oy:lle.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 67


VUOSIKERTOMUS 2016

Uusien jäsenten aamukahvit nautittiin tällä kertaa ravintola Nallikarissa.

 Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta järjesti Team Finland Aluefoorumin Kajaanissa 24.5.2016. Tilaisuudessa käsiteltiin viennin rahoitusjärjestelyjä. Yrityscasena esiteltiin Superpark Oy Jarmo Heikkisen toimesta.

68 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


VUOSIKERTOMUS 2016

  26.5.2016 Saksalais-Suomalaisen kauppakamarin, Deutsche-Finnische Handelskammerin toimitusjohtaja Dagmar Ossenbrinkin johdolla keskusteltiin, kuinka menestyä Saksan markkinoilla.

HHJ-kurssin päätösjuhla 2.6.2016 Radisson Blu Oulun Meriterassilla.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 69


VUOSIKERTOMUS 2016

Oulun yliopiston varainhankinnan ohjausryhmä vieraili Eduskunnassa ja tapasi kansanedustajia 8.6.2016. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.

 Tehtävä Tromssassa – Esa Pellikainen ja Jari Tuovinen vierailivat Tromssan kauppakamarin vieraana 8.–9.6.2016 hyödyntäen Arctic Airlinkin lentoa Oulusta Luulajan kautta Tromssaan. Vierailun yhteydessä tutustuttiin mm. Tromssan kaupungin elinkeinopolitiiikkaan, kehitysyhtiöön ja Suomitaloon. Mukana matkalla oli Business Oulun Jukka Olli.

70 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


VUOSIKERTOMUS 2016

 Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun finaali pidettiin Oulun Ammattikorkeakoulun tiloissa 16.6.2016 ja sen voittivat Profin Oy (Mikko Haapala) ja Liikku Oy (Johanna ja Heikki Riihijärvi).

Perinteinen luottamushenkilöiden Eloriihi järjestettiin 23.8.2016 Johteenpookissa. Eloriihen teemana oli alueen vetovoimatekijät, joita käsiteltiin kauppakamariosastoittain. Voittajaksi osallistujat äänestivät Raahen kauppakamariosaston. Kauppakamaripäivillä 31.8.–1.9.2016 Joensuussa julkistettiin vuoden kauppakamarilaisen valinta. Vuoden kauppakamarilainen on Riitta Schroderus.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 71


VUOSIKERTOMUS 2016  Kansanedustajatapaaminen järjestettiin Teollisuusvaliokunnan teollisuuskierroksen yhteydessä Ruskossa. Kierroksen yhteydessä vierailtiin mm. Nestor Cablesin tehtaalla. Yhteinen lounas nautittiin Oulun Postikeskuksen kabinetissa. Lounaan yhteydessä kuultiin puheenvuorot viennin esteistä ja yritysten työllistämisen vaikutuksesta hyvinvointivaltion rahoittamisessa.

  EK Foorumi järjestettiin osana Arctic Europe Forumia, jota juhlisti Norjan kuningas Harald V. Vierailun yhteydessä kuninkaan seurue tutustui Oulun seudun yrityksiin.

 Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikaisen 50-vuotisjuhlia vietettiin Äimäraution raviradalla lounasravien yhteydessä järjestetyllä nimikkolähdöllä 9.9.2016.

72 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


VUOSIKERTOMUS 2016

 Kauppakamari cafe: Yrityksen kasvuedellykset ja kasvun rahoittaminen teematilaisuus järjestettiin 13.9.2016 Greenstepin tiloissa ja videoneuvotteluyhteydellä Kajaaniin Kainuun Edun avulla.

 Kainuun ja Raahen kauppakamariosastojen hallitukset pitivät yhteiskokouksen Siikalatvassa. Kokouksen yhteydessä vierailtiin myös Euroopan suurimmalla metalliputkitehtaalla, SSAB:n tehtaalla Pulkkilassa. Isäntänä toimi tehtaanjohtaja Marko Haapala.

 Kauppakamariryhmän toimitusjohtajat vierailivat 19.9. Tukholmassa Tukholman kauppakamarissa, Suomalais-Ruotsalaisessa kauppakamarissa ja Suomen suurlähetystössä.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 73


VUOSIKERTOMUS 2016

Kasvuopenin semifinaali järjestetiin Technopoliksen tiloissa 4.10.2016.

 Oulun kauppakamari ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät lahjoittivat Oulun Ammattikorkeakoululle rehtorin käädyt OAMK:n 25-vuotisgaalassa 30.9.2016.

 Uusien jäsenten aamukahvit nautittiin Uudella Seurahuoneella 7.10.2016.

 Kainuun kauppakamariosaston talousseminaarin yhteydessä luovutettiin Vuoden Teko -palkinto Transtech Oy:lle. Palkinnon vastaanotti varatoimitusjohtaja Matti Haapakangas.

 Kasvun karnevaaleissa 26.–27.10. finaaliin osallistuivat Pohjois-Suomesta mm. Profin Oy ja NorrHydro Oy. NorrHydro sijoittui lopulta toiselle sijalle koko KasvuOpenissa. Lavalla nähtiin lisäksi USA:n entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck.

74 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


VUOSIKERTOMUS 2016

HHJ-kurssin päätösjuhla Kajaanissa 9.11.2016 Kainuun Osuuspankin tiloissa.

 Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta tutustui Slush-tapahtumaan 1.12.2016 PWC:n ja Danske Bankin vieraana.

Oulun kauppakamari järjesti Pohjois-Suomen Hallituspartnerien kanssa ensimmäisen hallitustyöseminaarin 10.11.2016 Oulun kauppakorkeakoulun tiloissa. Seminaarin teemana oli Hallitus kasvun moottorina. Asiantuntijoina olivat mm. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja hallitusammattilainen Pertti Huuskonen. Tamminen Nuija -palkinnon voitti Admescope Oy, jolle palkinnon luovutti Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Nopanen.

  Oulun kauppakamari lahjoitti Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan Kasva kanssamme 50.000 euroa.  Oulun kauppakamarin syyskokous pidettiin Oulun kaupungintalossa. Puheenjohtaja Timo Levon avauksen jälkeen puheenvuorot kuultiin mm. maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harjulta ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennaselta.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 75


VUOSIKERTOMUS 2016

Oulun kauppakamari täyttää 100 vuotta 2018

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo Uuno Laukan kokoelma.

Oulun kauppakamari kiittää kaikkia vuonna 2017 KevätForumiin osallistuneita, niin vieraita kuin yhteistyökumppaneitakin mukavasta tapahtumasta.

Juhlavuotemme! Ensi vuonna vietämme Oulun kauppakamarin 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuosi näkyy toiminnassamme teemoina ja tapahtumina. Juhlavuoden päätapahtuma on 17. toukokuuta pidettävä KevätForum 2018. Kutsumme kaikki jäsenyrityksemme ja aktiiviset kauppakamarilaiset kanssamme juhlavuotta järjestämään. Vuoden teema on 100 vuotta tulevaisuutta. Juhlavuotenamme jatkamme kauppakamaritoiminnan 100-vuotisteemaa ja tuomme esiin tarinoita pohjoispohjalaisten ja kainuulaisten yritysten takaa. Pääjuhlaamme on lupautunut jo UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja ja Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen. Jos teillä on idea tai ajatus, miten voitte olla mukana juhlavuoden järjestämisessä, niin voitte esittää ideanne sähköpostitse info.oulu@chamber.fi. Lisätietoa Maria Juurikka, 050 – 9190 576.

76 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


YRITYSHAKEMISTO JÄSENET 21.3.2017

sivut 78–93

TOIMIALAHAKEMISTO sivut 94–106

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 77


OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

JÄSENET 21.3.2017

9Solutions Oy

ALTEN Finland

Aro Systems Oy

OULU

RAAHE

OULU

Aava Mobile Oy

Alutec Oy

Aro-Konsultit Oy

OULU

YLIVIESKA

OULU

ABB Oy, KPM

Aluteräs Oy

Arr-Systems Oy

KAJAANI

HAUKIPUDAS

OTANMÄKI

AC Oulu Oy

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL

Arttim Oy

OULU

Accountor Oulu Oy

HELSINKI

OULU

Ammattiopisto Luovi Oulun yksikkö

Acon Finland Oy Ltd OULU

OULU

Adecco Finland Oy

Amondi Oy

OULU

OULU

AFN Oy Yritys- ja lakipalvelut

Andament Group Oy

TUOMIOJA 97

OULU 97

Asennus N & H Service Oy OULU

Asennus Velj. Mustanoja Oy HAAPAJÄRVI

KALAJOKI

Agronic Oy

OULU

HAAPAVESI

OULU

Ahaa Vision Oy

Antell-Leipomot Oy

Asianajotoimisto Antti Myllymäki Oy

OULU

OULU

OULU

Aikolon Oy

Antell-Ravintolat Oy

Asianajotoimisto Astrea Oy

OULU

OULU

Aquaminerals Finland Oy

Asianajotoimisto Botnia Oy

YLIVIESKA

97

Aine Oulu Oy

103

Asianajo- ja perintätoimisto Antero Kassinen Ky

AntCore Oy

Aimo Kortteen Konepaja Oy

97

ASBE (Asbestianalyysi) Oy

YLIKIIMINKI

OULU

104

OULU

OULU

Aquator Oy

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

OULU

OULU

Air Liquide Finland Oy

Arcesi Oy

OULU

OULU

RUKATUNTURI

Aispro Oy

Arcturia Oy

Asianajotoimisto Eija Heikkinen Oy

98

KEMPELE

ROVANIEMI

OULU

Ajo-Motor Oy

Are Oy

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy

OULU

OULU

SUOMUSSALMI

AK Eagle Media

Ari Lehtelä Oy/Neste Ylivieska Mäntytie

Asianajotoimisto Ferenda Norden Oy

YLIVIESKA

AKE-GEARS Oy KAJAANI

99

Aktia Pankki Oyj

106

Akzo Nobel Finland Oy 96

Alavieskan kunta ALAVIESKA

Alavieskan Osuuspankki ALAVIESKA

Alfasoft Oy OULU

Alko Oy OULU

Arielis Oy

Asianajotoimisto Heikki Kukkonen sMBR Oy

OULU

106

Alltime Oy OULU

Alma Media Kustannus Oy/ Raahen Seutu/ Raahelainen

Arkkitehdit Mauno Huurre & Kari Vaara Oy KIVESJÄRVI

Arkkitehtitoimisto HML Oy Harmainen-Mäkelä-Lahtinen

Asianajotoimisto Kai Rissanen

OULU

OULU

KAJAANI

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy

YLIVIESKA

OULU

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Asianajotoimisto Kejo Oy KAJAANI

OULU

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Alte Invest Oy

OULU

98

OULU

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy

OULU

94

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

OULU

Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy

78 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

OULU

Arizona Chemical Oy

RAAHE LAHTI

OULU

94

Asianajotoimisto Isoluoma

OULU

Aktiiva Taloushallinto Oy

OULU

OULU

Ariem Oy

OULU RAAHE

YLIVIESKA

94

Asianajotoimisto Kivijärvi & Lepoluoto Oy RAAHE

Asianajotoimisto Kokkolex Oy OULU

98 98


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Bauhaus & Co. Ky/ BAUHAUS-Tavaratalo Oulu

CGI Suomi Oy

Asianajotoimisto Kyösti Salmirinne

OULU

Champion Door Oy

KUUSAMO

BDO Audiator Oy

NIVALA

Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen Oy

II AS

Codenex Oy

Bellum Oy

OULU

OULU

OULU

Conlog Oy

Asianajotoimisto Ojala & Urpelainen Oy

Berggren Oy Ab

OULU

Betamet Oy

OULU

Asianajotoimisto Onnela-Kariniemi Oy

OULU

Corbel Oy

Betamet Piping Oy

OULU

OULU

Cramo Finland Oy

Bet-Ker Oy

OULU

YLIVIESKA

Creowave Oy

OULU 98

OULU

OULU

Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy RAAHE

98

Asianajotoimisto PPV Lex Oy Asianajotoimisto Pro Juridica Oy OULU

98

Asianajotoimisto Sirkku Kylmänen Ky Asiantuntijakeskus GordionPro Oy OULU OULU

104

Astrum International Oy Ltd. Asuntomarkkinat Kolehmainen Oy OULU

SÄRKIJÄRVI

OULU

Danske Bank Oyj

Bittium Wireless Oy

KAJAANI OULU YLIVIESKA

Blastman Robotics Oy OULU

97

OULU

101

Calculare Oy

101

Camtronic Oy

ATP Metal Works Oy Auditing and Consulting Auco Oy OULU 99

Aution Puutyöhallit

Delta Auto Oulu Demeca Oy HAAPAVESI

Design Valkea Oy OULU

Destia Oy OULU

Detection Technology Oyj

KELLO

OULU

DI REIJO LEHTONEN

YLIVIESKA

OULU

Canon Oy

Digifundus Oy

OULU

Autio Oy infrapalvelut

Defia Oy

OULU

Buca-Rest Oy

106

OULUNSALO

Capitis Control Oy

OULU

Capricode Oy OULU

DNA Oy Pohjois-Suomi

Auto- ja Traktorihuolto Suihkonen & Pihlajamaa Oy

Carement Oy

OULU

OULU

Domector Oy

YLIVIESKA

99

Caritas-Säätiö

OULU

YLIVIESKA

OULU

E. Helaakoski Oy

Autotalo Hartikainen/ E. Hartikainen Oy

Carmelin Invest Oy Ltd.

RAAHE

OULU

E. Kittilä Oy

Caruna Oy

PARHALAHTI

PUDASJÄRVI

E.T. Listat Oy

Catella Property Oy

YLIVIESKA

OULU

Earth Pac Oy

KAJAANI

95

Autotalo Savusalo Oy YLIVIESKA

Avartum Oy

YLIVIESKA

Axico KIVINIEMI

Azets Insight Oy OULU

98

Azets People Oy

NIVALA

Eero Vallström

Centria tutkimus ja kehitys Ylivieska

OULU

Banssi lappi Oy

Ceruus Oy/IoLiving

103

Edux-Ovet Oy

KEMI

YLIVIESKA 99

105

Caverion Suomi Oy

OULU OULU

102

HAAPAJÄRVI

Caverion Industria Oy

OULU

101

Digital Media Oulu Oy

OULU

KAJAANI

Autotalo Antti-Roiko Oy

102

OULUNSALO

JÄÄLI

ATK Pikatukku Oulu Oy

Daavittila Oy

Bittium Technologies Oy

Calasta Oy

OULUNSALO

OULU

104

KEMPELE

Atexon Oy

RAAHE

TAMPERE

Bittium Oyj

Cajo Technologies Oy

OULU

OULU

HAAPAVESI

CTurva OSK

OULU

Atex Media Oy

CT Industrial Oy

OULU

Boogie Software Oy

OULU

102

OULU 106

OULU

Assemblin Oy

Cor Group Oy

BitFactor Oy

OULU

OULU

105

YLIKIIMINKI 102

Biisoni Pohjanmaa Oy HELSINKI

OULU

OULU

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Asianajotoimisto Krogerus Oy

Efficient Network Partner Oy LIMINKA

HAUKIPUDAS

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 79


OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

EHP-Tekniikka Oy

Exfo Oy

OULU

OULU

F-Secure Oyj Oulu OULU

EKA Länsi Oy

Exova Metech Oy

FSP Finnish Steel Painting Oy

OULU

OULU

VANTAA

Elega Oy

FCG Elbit Oy

Fujitsu Finland Oy

HAAPAJÄRVI

OULU

FUJITSU

Elekma Oy

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Galaxo Oy

KEMPELE

OULU

OULU

Elektroval Oy

Fennovoima Oy

Gane Oy

KAJAANI

PYHÄJOKI

Eleplus Oy

Fermion Oy Oulun tehdas

104

OULU

OULU

elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy

Ferral Components Oy

Geobotnia Oy

KALAJOKI

OULU

OULU

Fin Door Oy

Gigantti Oy Ab

Elisa Oyj

II

OULU

OULU

Finavia Oyj

Ginolis Oy/Global Innovation Network Oy

OULU

99

OULUNSALO

OULUNSALO

OULU

Finn Heat Oy

OULUNSALO

Eltel Networks Pohjoinen Oy

LIMINKA

Ginolis Tools Oy

KAJAANI

Finn Specialsteel Oy

OULUNSALO

Emlogos Oy

RAAHE

Graafinen Studio Ilpo Koskela

OULU

Finnace Oy

OULU

Enersense International Oy

OULU

Grano Oy

Finnkino Oy

OULU

Erkki Rautiainen

OULU

Greenled Oy

OULU

Finntensid Oy

Ernst & Young Oy

YLIVIESKA

KAJAANI OULU

FinNuclear ry

99

HELSINKI

Erpekon Oy PATTIJOKI

98

Esju Oy OULU

104

Greenpipe Oy

96

Greenstep Oy

Finnvera Oyj

OULU

KAJAANI OULU

H. Vähäaho Oy Haapalaskenta Oy HAAPAJÄRVI

OULU

Firerock Ky Hotelli Tiiranlinna

Haapaveden kaupunki

Espotel Oy

RAAHE

HAAPAVESI

OULU

Flowman Oy

Haapaveden Puukaluste Oy

Etra Oy

OULUNSALO

HAAPAVESI

OULU

FocalSpec Oy

Haapaveden Teknologiakylä Oy

OULU

94

HAAPAVESI

TYRNÄVÄ

95

106

REVONLAHTI

Finpom Oy

OULU

106

KEMPELE 106

Esmo Oy

Etteplan Design Center Oy

99

Gasek Oy

Elisa Videra Oy

PYHÄJOKI

101

100

HAAPAVESI

Fondia Oy

Haapuu Oy

Eutor Oy

OULU

HAAPAJÄRVI

KEMPELE

Forex Bank Ab

Hailuodon kunta

Exens Development Oy

OULU

HAILUOTO

KAJAANI

Formados Oy

Hailuodon Osuuspankki

KUUSAMO

HAILUOTO

102

PALAUTTAA ARVON

Ruskonniityntie 4, 90630 Oulu p. 020 781 7640 www.kuusakoski.com

80 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

OULU

H-Huippumaali Oy 105

Hydnum Oy

OULU

MUHOS

Hiekkadyyni Oy

HZPC Kantaperuna Oy

KALAJOKI

TYRNÄVÄ

Hiekkasärkät Golf Oy

Hätälä Oy

KALAJOKI

OULU

Handelsbanken Oulun konttori

Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy

Ibidem Corp. Oy

OULU

OULU

OULU

Hannu Helaakoski

Hiihtokeskus UkkohallaPaljakka Oy

Icepro Oy

Hartela Pohjois-Suomi Oy

OULU

Identoi Oy

OULU

Himangan Osuuspankki

Hatrick Oy

HIMANKA

NIVALA

Himangan Puusepät Oy

OULU

Haukiputaan Kehitys Oy

HIMANKA

IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy

HAUKIPUDAS

Hiottu Oy

OULU

Haukiputaan Sähköosuuskunta

OULU

Ihme-3d Oy

HAUKIPUDAS

HitsaCon Oy

KEMPELE

Haurun Jäte-Auto Oy

VAALA

Iilaakso Oy

Hofler Oy

II

OULU

Iin Energia Oy

Hoivataito Oy

II

Head Invest Oy

KAJAANI

Iin Konepaja

OULU

Hoivea Oy

II

Healthy Exercise Holding Oy

OULU

Iin kunta

OULU

Hongisto Oy

II

Heapson Oy

OULU

Iin Metsätyö Oy

Hotelli Herkko

II

TAIVALKOSKI

Iin Puunjalostus Oy

Hotelli Kultasirkku Oy

II

Heikki Kuokkanen

KEMPELE

Ikni Oy

LUMIJOKI

Hotelli Käenpesä

OULU

Heltti Oy

YLIVIESKA

iLOQ Oy

Haltian Oy OULU

105

Hammarin Sähkö Oy OULU

104

OULU

OULU

96

Head Balance Oy OULU

TUHKAKYLÄ

99

99

Heavy Rakenne Oy TAIVALKOSKI

103

97

YLIVIESKA OULU 102

Idesco Oy

HELSINKI

HR-ikkunat Ruhkala Oy

OULU

TYNKÄ

Imago Printti Oy

OULU

HS-Visual Art Ky

OULU

Henkilöstötieto Paloniemi Oy

PALTAMO

Imagon Oy

Huippu Group Oy

KAJAANI

Hepetek Oy

HELSINKI

Infra Ry Pohjoinen

OULU

Huippupaikat Oy

OULU

Herman Andersson Oy

VUOKATTI

Infrasuunnittelu Oy

OULU

98

98

104

104

Hengitysliitto Ry

OULU

106

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Hakaser Oy

Huiput Oy

KAJAANI

Herman IT Oy

OULUNSALO

InHunt Group Oy

106

KAJAANI

Hukka Oy/Liikuntakeskus Hukka

Herukan LVI Oy

OULU

OULU

Human Side

OULU 98

Innoconnections OULU

OULU

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 81


OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Innokas Medical Oy

JMC Engine Oy

KEMPELE

RUUKKI

KAJAANI

Insinööritoimisto Kone-Konstat Oy

Johanneksenkulma Oy/ K-Supermarket Sotkamo

Kainuun Osuuspankki

Insinööritoimisto Polartek Oy

SOTKAMO

Kainuun Pintakäsittely Oy

OULU

Joka-Ohjelmat Oy

KAJAANI

Insinööritoimisto Ponvia Oy

KALAJOKI

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)

OULU

Joki ICT Oy

Insinööritoimisto Ronkainen Oy

YLIVIESKA

KUUSAMO

Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä

OULU

Insinööritoimisto Tarmo-Rakenne Oy

Kainuun Osaamiskeskus Oy

KAJAANI

KAJAANI 106

KAJAANI PALTAMO

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten Ammattiopisto

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky

OULAINEN

OULU

OULU

HELSINKI

Jot-Rent Oy

Inter Sense Avoin Yhtiö

RAAHE

YLIVIESKA

Jotsi Oy

Intotalo Oy

KEMPELE

KAJAANI

Joupet Oy

Introme Oy

RAAHE

OULUNSALO

Jousi Group Oy

InvestM8 Oy

OULU

OULU

Joutsen Media Oy

IRL-Suunnittelu Oy

OULU

Kainuun Tähti Oy/ Shell Paltamo Kontiomäki KONTIOMÄKI

JOT Automation Oy

Inspecta Sertifiointi Oy

Kainuun Sanomat Oy Kainuun Sora Oy

NIVALA

OULU

101

Kainuun Voima Oy KAJAANI 106

Kainuun Yrittäjät Ry KAJAANI

Kairan X-Partner Oy KUUSAMO

105

Kairest Oy KAJAANI

Kaisanet Oy KAJAANI 98

Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy

OULU

JPS-Kuljetus Oy

MIELUSKYLÄ

Isku Interior Oy

SUOMUSSALMI

Kaivorinne Oy

OULU

JT-Asbesti Oy

PUDASJÄRVI

ISS Palvelut Oy

KEMPELE

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

OULU

Juhan Auto Oy

KAJAANI

ISS Proko Oy

OULU

Kajaanin Huoltokeskus Oy

OULU

Juhatek LVI-Palvelut Oy

KAJAANI

Isännöintipalvelu E. Suomela Ky

OULU

Kajaanin kaupunki

OULU

July Partners Oy/Creative Preludi

KAJAANI

Isännöintipalvelu Oulun Semester Oy

OULU

Kajaanin Lukko Oy

Junnikkala Oy

OULUNSALO

KALAJOKI

IT-Salonen Oy Dreamit Oy

Jutel Oy

KAJAANI

OULU

OULU

Kajaanin Romu Oy

J&A Antikka Oy K-Rauta Äimärautio

Juviset Oy

LINNANTAUS

TAPIO

OULU

Kajaaniwood Oy

JV Lakiasiat Oy

KAJAANI

J. Ala-Ahon hautaustoimisto F. Ala-Aho Oy

OULU

Kajaste Oy

Jätehuolto P. Pääkkönen Oy

OULU

KALAJOKI

Kalajoen Hiekkasärkät Oy

Jääskeläinen Consulting Oy

KALAJOKI

OULU

Kalajoen kaupunki

OULU

95

J. Pietilä Invest Oy/ K-Supermarket Mimmi MUHOS

J.E.Klemetti Oy YLIVIESKA

Jaakko Talsi HELSINKI

Jaicom Oy OULUNSALO

Jalecon Oy KELLO

Jaresko Oy KARINKANTA

100

Jepetron Oy/Hotelli Iso-Syöte SYÖTE

JKL Mechanics Oy KEMPELE

82 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

97

95

Kajaanin Rakennusremontti Oy

KALAJOKI

JÄÄLI

Kaesan Kotileipomo Oy

Kalajoen Kiinteistöhuolto Vierimaa Oy

KUHMO

KALAJOKI

Kailatec Oy

Kalajoen Kiinteistönhoito Oy

OULU

KALAJOKI

Kainuun Etu Oy

Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy

KAJAANI

KALAJOKI

Kainuun Jäteyhtymä Oy

Kalajoen Lattia ja Sisustus Oy 96

Kalajoen Osuuspankki

KAJAANI

Kalajoen Puutuote Oy

KALAJOKI KALAJOKI

Kainuun Liitto 95

95 95

96

KALAJOKI

Kainuun Kauppa Oikarinen Oy/ K-Rauta Kajaani

KAJAANI

97

KAJAANI 103

Kaarlo Nurmiranta

KUHMO

102

101 103


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Kempeleen Kojeistotuote Oy

KALAJOKI

KEMPELE

KUUSAMO

Kalajoen Satama Oy

Kempeleen kunta

Koillismaan Työkonepalvelu Oy

RAHJA

KEMPELE

KUUSAMO

Kalajoen Teollisuuseristys Oy

Kempeleen Vesihuolto Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

KALAJOKI

KEMPELE

KUUSAMO

Kalajoen Teräs Oy

Kempleen Siirtokuljetus Oy

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö

KALAJOKI

KEMPELE

Kaleva Oy

Kensapuu Oy

OULU

98

Kalevala Spirit Oy Ltd

Naturpolis Oy KUUSAMO

HIMANKA

96

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

SOTKAMO

Kalevala Valmennus Oy

OULU

KAJAANI

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö KUHMO

Koillismaan Terveys Oy

105

KOKKOLA OULU

Komerco Oy TAIVALKOSKI

OULU

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

PUDASJÄRVI

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalevi Määttä Oy

YLIVIESKA

KUHMO

Keskisipilät Oy

Kaluste-Naapuri Oy/Sotka

RAUTIO

KAJAANI

Keskon Pohjois-Suomen Aluekeskus

KEMPELE

OULU

103

HAAPAVESI KARINKANTA

OULU

Kontiotuote Oy PUDASJÄRVI

OULU

OULU

OULU

OULU

OULU

Koontia Oy

Kiinteistö Oy Kanavapalatsi

Kauneus-ja Hyvinvointipalvelut Vanilliini ky

UTAJÄRVI

OULU

Korhonen Oy Tili- ja Kiinteistötoimisto

Kiinteistö Oy Vuokatin Kaisankulma

JÄÄLI

Kauppaneuvos Ilkka Lantto

KAJAANI

NERKOO

OULU

Korsu Oy

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy

Kauppaneuvos Pekka Räihä

RAAHE

OULU

KAJAANI

OULAINEN

UTAJÄRVI

OULU

YLIVIESKA

KIIMINKI

OULU

Kauppatorin Kahvilamakasiinit Oy OULU

Kotivara Oy

Kiviniemi&Malkki Oy

OULU

NIVALA

Koulutus ja Valmennus Oy Priiffari

KK-Verve Oy

Kehityspartner Ky

OULU

OULU

Klaffi Tuotannot Oy

Kemet Electronics Oy 94

Kemian Tutkimuspalvelut Oy, CRS-Research Ltd

OULU

Koillisen Yrityskeskus Oy KUUSAMO

Koillismaan Kirjapaino Oy

KEMPELE

KUUSAMO

Kemira Chemicals Oy Oulun tehtaat

Koillismaan Lasi Ky

OULU

KUUSAMO

Kemira Oyj Oulu

Koillismaan Osuuskauppa 96

KUUSAMO

100

Kotirannan Vihannesjaloste Oy

Kitel Oy

Kauppaneuvos Veikko Hulkko

105

Koskelan Taimitarha

Kinnusen Mylly Oy

Kauppaneuvos Taisto Riski

103

KOOkenkä

Kielo Growth Oy

Katterla Oy

94

OULU

KiBe Oy

Katri Antell Oy

OULU

Konsultointitoimisto Tapio Jussila Ky

SUOMUSSALMI

OULU

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Konsultointi Karhulat Oy

Kiantama Oy

Katman Oy

Koneyhtymä Vesa ja Jouni Määttä, Rukan Salonki RUKATUNTURI

JUURIKKALAHTI

OULU

OULU

106

KHT Silja Komulainen/ Pricewaterhousecoopers Oy

Kasvishovi Oy

KAJAANI

KÄRSÄMÄKI

OULU

OULU

Koneistamo Alm Oy

PIEHINKI

Keysight Technologies Finland Oy

Kastelli-talot Oy

PATTIJOKI

Konesilta Oy

KEMPELE

Karentia Oy

98

Konditoria R. Lukkarila

Koneistamo Kultala Oy

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Kanteleen Voima Oy

SUOMUSSALMI

OULU

106

Kolster Oy Ab

Kalevi Malinen Oy/ Neste Pudasjärvi

Kamrock Oy

Kokkolan Halpa-Halli Oy

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Kalajoen Raudoitus Oy

105

KAJAANI

Koulutusavain Oy KAJAANI

Kouta Kiinteistöt Oy KAJAANI

KPMG Oy Ab OULU

KTC Group Oy JÄÄLI

Kuhmo Oy KUHMO

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 83


OULUN KAUPPAKAMARIN JÃ&#x201E;SENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Kuhmon Ikkuna Oy/ Kantolan teollisuusalue

Kuusamon kaupunki

Leena Jussila TTM, Yliopettaja

KUUSAMO

OULU

Kuusamon Osuuspankki

Lemminkäinen Talo Oy

Kuhmon kaupunki

KUUSAMO

OULU

KUHMO

Kuusamon Tilipalvelu Oy

Liikku Oy

Kuhmon Laskentapalvelut Oy

KUUSAMO

OULU

KUHMO

Kuusamon Toimialapalvelu Oy

Limingan Automaalaamo Oy

Kuhmon Lämpö Oy

KUUSAMO

LIMINKA

Kuusamon Uistin Oy

Limingan Kansanopisto

KUHMO

KUHMO

101

104

Kuhmon Musiikkiyhdistys ry

KUUSAMO

LIMINKA

KUHMO

Kuusisalo Oy

Limingan kunta

Kukkakauppa Kanerva Ky

RUUKKI

LIMINKA

OULU

Kylmänen Food Oy

Limingan Osuusmeijeri

Kuljetus Laurikkala Oy

RANTSILA

LIMINKA

Kymppi Group Oy

Limingan Osuuspankki

LIMINKA

99

Kuljetus Luokkanen Oy

OULU

LIMINKA

PUDASJÃ&#x201E;RVI

Kärsämäen kunta

Limingan Palvelukoti Oy

95

Kuljetus Möttönen Oy

KÃ&#x201E;RSÃ&#x201E;MÃ&#x201E;KI

LIMINKA

PALTAMO

Käylän Osuuspankki

Limingan Vesihuolto Oy

Kuljetus Osmo Niskanen Oy

KÃ&#x201E;YLÃ&#x201E;

LIMINKA

YLIVIESKA

Laanilan Voima Oy

Kuljetus Rahkola Oy

OULU

KALAJOKI

Lakiasiaintoimisto Defenso Oy

Kuljetusliike Alpo Jokelainen Oy

OULU

KAJAANI

Linja-autoliiton Oulun Osasto ry

Kuljetusliike E. Pelkonen Oy

Lakiasiaintoimisto Jorma Herttuainen

REVONLAHTI

OULU

Logate Oy

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy

Lakipalatsi

OULU

OULU

OULU

Loiste Lämpö Oy

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy

Lamujoen Perhekodit Oy

KAJAANI

KUUSAMO

PULKKILA

Loiste Oy

Kuljetusliike Kinnunen Oy

Lapin Teollisuusrakennus Oy

KAJAANI

OULU

OULU

Lovi Oy

105

105

Lindström Oy 105

OULU

Linja Arkkitehdit Oy 98

OULU

JÃ&#x201E;Ã&#x201E;LI

OULU

LTM-Rakennus Oy

Kuljetusliike Pentti Ã&#x201E;ijälä Oy

Laponte Oy

JÃ&#x201E;Ã&#x201E;LI

RANTSILA

OULU

Lubor Oy

Kuljetuspolar Oy

Lassen-Metalli Oy

KERAVA

OULU

Ludocraft Oy

UTAJÃ&#x201E;RVI

OULU

105

102

Kuusakoski Oy

Lassila & Tikanoja Oyj

OULU

OULU

OULU

Lujatalo Oy

Kuusamo Hirsitalot Oy

Lateralis Oy

OULU

KUUSAMO

HAUKIPUDAS

Lujateko Oy

Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta

Lavango Oy

OULU

OULU

Lukevas Oy

KUUSAMO

104

99

103

100

OULU

LaVe Oy Lapin Vesileikkaus KEMI

94

OULU

Lapland Hotels Oy

Kuljetusliike Moilaspojat Oy

102

100

.&)*-¡*/&/06-60/5&37&:5&4*-605&55"7""4*"/56/5*+"

-««L«SJLFTLVT UZ»UFSWFZT KBTBJSBBMBQBMWFMVU -BBEVMMBKBTZE«NFMM«

84 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Mandatum Life

ALPUA

OULU

OULU

Luonnonvarakeskus

Manpowergroup Oy

Mekitec Oy

OULU

OULU

OULU

LVI-Aitta Oy

Marita ja Hannu Kuusiniemi Oy/ Chalet Ruka Peak

Melkoset Oy

KAJAANI

LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy

RUKATUNTURI

OULU

Marja Ojaniemi, ammatinharjoittaja

LVI-Kilpimaa Oy OULU

OULU

LVI-Palvelu Pitkälä Oy

Markkinointi-Instituutti Oulun yksikkö

OULUNSALO

Meka Pro Oy

HAAPAJÄRVI 95

KAJAANI

TAIVALKOSKI MERANTI SIIVOUSPALVELUT KY

OULU Mercuri Urval Oy MU-Consultants Ab. OULU

OULU

OULU

Marra Oy

M & M Kemilä Oy/ K-Market Meirami

Martela Oyj

RAAHE

UTAJÄRVI

OULU

Maa- ja vesirakennus Tuohimaa Oy

Mastcraft Oy

KIIMINKI

YLIVIESKA

Maakasi Oy

Matelan Sähkölaitehuolto Oy

Merilinja Oy 106

OULU

99

OULU

MetaEnergia Oy HAAPAVESI

Metalpower Oy KEMPELE

PYHÄNTÄ

Metsähallitus Metsätalous Oy

Max Technologies Oy

Maanrakennus E. Majava Oy RAAHE

OULU

Maarakennus Kamara Oy

Mcompetence Oy

OULU

OULU

Maarakennus Kivijasi Oy

MCon Partners Oy

HAUKIPUDAS

OULU

Maaselän Kone Oy

Mecapinta Oy

Merimaaria Oy Marimekko Mestek Oy

Maustaja Oy

Maalausliike Haanpää Oy

HAUKIPUDAS OULU

RAAHE

OULU

Meoline Oy KAJAANI

Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Lähitapiola Pohjoinen

OULU

100

Metsäkoneurakointi Martti Sirviö Oy SOTKAMO

Metsäpesälä Oy PUDASJÄRVI

NIVALA

Metsäurakointi Jaakko Pulkkinen Oy

Mectalent Oy

KUHMO

OULU

OULU

Metsäurakointi Piirainen Oy

Mainostoimisto Siberia Oy

MediaTek Wireless Finland Oy

VUOKATTI

OULU

OULU

MFP Finland Part Oy

Majek Oy

MedKit Finland Oy

JÄÄLI

OULU

Miilukangas Oy

HAAPAJÄRVI

97

Mainonnan Työmaa MPM Oy

LIMINKA

100

Megaturve Oy

RAAHE

PATTIJOKI

MERIJÄRVI

Mikko Ahokas Consulting Oy

Maler Oy

Mehi Oy

Majoitusykkönen Oy

102

OULU

YLIVIESKA

SUOMUSSALMI

Malmirannan Tili Ky

Mehiläinen Oy Oulu

Mikko Kilpeläinen Oy/ Rautia K-Maatalous

OULU

VAALA

PYHÄSALMI

105

MEP-Kuljetus Oy

OULU

Lähitapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

104

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Lumiahon Murskaus Oy

106

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA ZZZVUNLLQWHLVWRKXROWRȴ ZZZVU XROWR ȴ OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 85


OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Mitta Oy

Net Man Oy

OULU

OULU

Mobimatic Oy

Netox Oy

JÄÄLI

OULU

Mondo Minerals B.V. Branch Finland

Netplaza Oy

KUUSAMO

OULU

Nuorten Ystävät-palvelut Oy

KAJAANI

Nevakivi Oy

OULU

Monetra Oy

PUDASJÄRVI

Nuventur Oy

Nevalanmäen Perhekodit Oy

OULU

Morenia Oy

HAAPAVESI

Ocotec Oy

OULUNSALO

NeVia Oy

HAUKIPUDAS

motiMind Oy

KALAJOKI

Ojala Yhtymä Oy

OULU

Niskasen Maansiirto Oy

OULU

Motorman Oy

HAAPAJÄRVI

OK Graniitti Oy

MOV Tilintarkastus Oy

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

OK-Proccis Oy Pohjolan Mylly

OULU

NIVALA

Movitek Oy

Nivalan Kaukolämpö Oy

OKS-tilit Oy

OULU

NIVALA

OULU

MPS Career Oy

Nivalan kaupunki

OKV-Tekniikka Oy

OULU

NIVALA

OULU

MSP Event Oy

Nivalan Osuuspankki

OMP-Konepaja Oy

OULU

OULU

OULU

95

100

99

NTcab Oy 101 94

NIVALA

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

95

KAJAANI

NIVALA

OULU

Nivalan Puskutyö Oy

Onninen Oy

OULU

NIVALA

OULU

MST Consulting Oy

Nivalan Rakennuspalvelu Oy

OP jasto OY

OULU

NIVALA

OULU

MTV Oy

Nivalan Teollisuuskylä Oy

OP-Kiinteistökeskus Kainuu Oy

OULU

NIVALA

KAJAANI

Muhoksen Elintarvikekuljetus Oy

Nokia Oyj

Oplax Oy

LEPPINIEMI

OULU

OULU

Muhoksen kunta

Nokia Solutions and Networks Oy

OP-Palvelut Oy

OULU

OULU

Muhoksen Rauta Oy

No-Pan Auto Oy

Opteam Yhtiöt Oy

MUHOS

KAJAANI

OULU

Muotitalo Lehtinen Oy

Noptel Oy

Opti-Aika Järvelä Oy

YLIVIESKA

OULU

RAAHE

Musta-Pekka Oy

Nordea Pankki Suomi Oyj

Optitune Oy/Braggone

OULU

KAJAANI KUUSAMO NIVALA YLIVIESKA HAAPAJÄRVI OULU RAAHE

95

Mustavaaran Kaivos Oy OULU

Muuttopalvelu Niemi Oy OULU

101

Nab Labs Oy OULU

101

Nakertaja-Hetteenmäen Kyläyhdistys Ry

Osuuskauppa Arina OULU

Osuuskauppa Maakunta KAJAANI 103

Osuuskunta Viexpo PIETARSAARI

Nortal Oy

OULU

OULU

NC Partnering Oy

101

Nostokonepalvelu AT Oy

OULU

KEMPELE

NCC Suomi Oy

Novia Finland Oy

OULU

OULU

Nestor Cables Oy 104

Novum Oy OULU

OULU II

Nosturiliike Sulkala Oy

KAJAANI

Osuuspankki Poppia OT-Kumi Oy

OULU

NCC Roads Oy

HAAPAVESI YLIVIESKA

KAJAANI

Nastarakennus Oy

Osuuskunta Pohjolan Maito Osuuskunta PPO

Normaint Oy

OULU

86 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

OULU

OULU

Nallikari-Tennis Oy

OULU

Ositum Oy

Norisa Oy

OULU

97

OULU

Nordic Lan & Wan Communication Oy

OULU

103

OULU

Nordic Option Oy

Nallikari Seaside Oy

103

Optomed Oy

OULU

NAKERTAJA

99

OULAINEN

MS-Revisor Oy

MUHOS

100

102

Otokylä ry OULU

Oubus Oy OULU

Oucons Oy OULU

106


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Oulun kaupunki Konsernipalvelut

OULAINEN

95

Oulaisten LVI Oy

OULUN KAUPUNKI

95

Kempeleen yksikkö KEMPELE

Oulun kaupunki/Siku Museoja tiedekeskus

Kontikankaan yksikkö

Oulaisten Osuuspankki

OULU

Limingan yksikkö

OULAINEN

Oulun Keilailutalo Oy

LIMINKA

Oulaisten Tilitoimisto Oy

OULU

Muhoksen yksikkö

OULAINEN

Oulun Keskus Apteekki

Oulu Business Networks Oy

OULU

OULAINEN

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Oulaisten kaupunki

OULU

MUHOS 94

Myllytullin yksikkö

OULUNSALO

Oulun Keskuspesula Oy

OULU

Oulu Shopping Center Oy / Ideapark Oulu

OULU

Pikisaaren yksikkö

Oulun Koivula Oy

OULU

OULU

OULU

Pudasjärven yksikkö

Oulu Tours Group Oy

Oulun Kongressitekniikka Oy

PUDASJÄRVI

OULU

OULU

Taivalkosken yksikkö

Oulun 2. Apteekki Oulun Rotuaarin Apteekki

Oulun Konttivuokraus Oy

TAIVALKOSKI

OULU

OULU

Oulun Koru Oy

Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä

Oulun Aaria Kodit Oy

OULU

OULU

OULU

Oulun Kuivaustekniikka Oy

Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

OULU

MUHOS

OULU

Oulun Kuorirakenne Oy

Oulun Seudun Tilineuvonta Oy

Oulun Ajovalmennus Oy

OULUNSALO

OULU

Oulun Kärpät Oy

Oulun Sivakka Oy

Oulun Aluetaksi Oy

OULU

OULU

OULU

Oulun Lihakauppa Oy

Oulun Sähkö- ja Teletekniikka Oy

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

OULU

OULU

OULU OULAINEN

Oulun Liikekeskus Ry

Oulun Sähkönmyynti Oy

OULU

OULU

Oulun Autokuljetus Oy

Oulun LVIS-palvelukeskus

Oulun Talosaneeraus Oy

OULU

Oulun Betonikuljetus Oy OULU

Oulun DataCenter Oy OULU

105

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö OULU

105

Oulun DM-Auto Oy KEMPELE

Oulun Ekonomit Ry OULU

Oulun Ensi- ja Turvakoti Ry OULU

Oulun ev.- lut. seurakuntayhtymä OULU

Oulun Golf Oy OULU

Oulun Hiippakunnan Tuomiokapituli 96 94

Oulun Insinöörit ry OULU

Oulun Matkailu Oy

Oulun Tiliasema Oy

OULU

OULU

Oulun Matkapuhelin Oy

Oulun Tilitoimi Oy

OULU

OULU

Oulun Nuorkauppakamari Ry

Oulun Työterveys Oy

OULU

OULU

Oulun OP-Kiinteistökeskus Oy

Oulun Vesikate ja Rakennus Oy 97

OULU

OULU

Oulun Yliopisto OULU

Oulun Pienkuljetus Oy

Oulun Yrittäjät Ry

OULU

OULU

Oulun Rakennusteho Oy

Oulun Yrityskalusto Oy

OULU

OULU

Oulun Remonttimylly Oy

Oulunkaaren kuntayhtymä

OULU

II

OULU

Oulunseudun Fysioterapia Oy 106

Oulun Satama Oy

OULU OULUNSALO

OULU

Oulu-Suorajakelu Oy

Oulun Seudun Ammattiopisto Hallintoyksikkö

Ou-Vel Oy

OULU 97

HAUKIPUDAS 96

OULU

JÄÄLI

Haukiputaan yksikkö

Oulun Jätehuolto Oy

105

Oulun Viestintätaito Oy 101

OULU

Oulun Isännöitsijätoimisto Oy

OULU

OULU

Oulun RP-Tilintarkastus

Oulun III Hansa Apteekki

Oulun Kalustehalli Oy

OULU

Oulun Pelti ja Eristys Oy

OULU

OULU

OULU

Oulun Tilauslento Oy

OULU

Oulun Energia Urakointi Oy

OULU

OULU

Oulun Osuuspankki

OULU

OULU

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy

OULU

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

OULU

103

Kaukovainion yksikkö, Liiketalous OULU

Kaukovainion yksikkö, tekniikka

OULU

Oy Blomberg Stevedoring Ab, Kalajoki KALAJOKI

98

Oy Crosslam Kuhmo Ltd KUHMO

101

OULU

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 87


OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Oy Culmentor Ltd

Peltisepänliike Peltec Oulu Oy

OULU

OULU

OULU

Oy Darekon Ltd

Pentti Hämeenaho Oy

HAAPAVESI

RAAHE

Pohjan Autovuokraamo Oy Europcar Franchisee

Oy Honkamajat Finland Ltd

PEPT Oy Ab

OULU

OULU

KAUSTINEN

Pohjanmaan Leipomo Oy

Oy Kati Ab Kalajoki KALAJOKI

100

Oy Pohjanmaan Ykkös

Perhekoti Kolumbus Oy

YLIVIESKA

SUOMUSSALMI

Pohjanmaan Osuuspankki POP Oulu

Perheravintola Äijälä Oy

Varaosakeskus YLIVIESKA

Oy SL-Goods Ab OULU

Oy Steeldone Group Ltd RAAHE

Oy Tuokko Ltd. OULU

98

OULU

OULU

Personalhuset Staffing Group Oy

Pohjanmaan Talotekniikka Oy OULU

Personnel Group KEMPELE

OULU

Pertti Heikkinen Ky

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

99

HAAPAVESI

OULU

Perunakauppa Luonnosta Oy

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OULU

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

PIEHINKI

P&S Ahoketo Oy/ K-citymarket Raahe

Pesuraita Oy

RAAHE

OULU

P&S Kumpulainen Oy/ K-Supermarket Ateria

Peura-Trans Oy

KIIMINKI

P-Flagon Oy

Paakinahon Liikenne Oy

OULU

NIVALA

Pharmatory Oy

Paikallis-Sähkö Oy

OULU

KAJAANI

Pihlaja Catering Oy

Pakkahuone Oy

OULU

OULU

Piiraisen Viherpalvelu Oy

Palovaaran Sähkö Oy

KAJAANI

YLIVIESKA

Pikapaja Oy

KUHMO

Paltamo Golf Oy

PYHÄSALMI

PAROLA

Piklas Oy

Paltamon kunta

PYHÄNTÄ 95

101

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pesosen Saha Oy

OULU

96

OULU

TYRNÄVÄ

Oy West-Holdings Ab

PALTAMO

Pohjalainen Kirjakauppa Oy

Pipelife Finland Oy

OULU 102

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Ry OULU

105

Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy Mammuttihirsi YLIKIIMINKI

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö/Haapaveden toimipiste HAAPAVESI 102

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö/PSK-Aikuisopisto OULU

97

Pohjois-Suomen Kuivaustekniikka Oy KAJAANI

Pohjois-Suomen Messut OULU

Palvelu Makasiini Oy

OULU

Pohjois-Suomen Opiskelijaasuntosäätiö

YLIVIESKA

Pitomaalaus Oy

OULU

Palvelukoti Metsärinne Oy

OULU

Pohjois-Suomen Raudoite Oy

OULAINEN

PJ Yrityspalvelu Oy

OULU

Paroc Oy Ab

OULAINEN

Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

OULU

PKC Electronics Oy

OULU

Partnera Oy

RAAHE

OULU

PKC Group Oyj

Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset Ry

Pattijoen Kalustetekniikka Oy

OULU

OULU

PKC Wiring Systems Oy

Pohjois-Suomen Yrityspankki Nordea

PATTIJOKI

Pauli Moilanen Oy

KEMPELE

OULU

PK-Tekniikka Oy

PCS-Engineering Oy

PATTIJOKI

OULU

Plaana Oy

Peab Oy

OULU

OULU

Planora Oy

PeCA Oy

OULU

OULUNSALO

Planray Oy KAJAANI

Pe-Forss Oy PULKKILA

106

PLG-Haapajärvi Oy

101

PM-Ruukki Oy

HAAPAJÄRVI

Pehutec Oy PYHÄSALMI

Pekka Salmela Oy

II

SIEVI

Pocal Oy

Peltimylly Oy

OULU

HAUKIPUDAS

88 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

98

OULU

Pohjolan Jope Oy TYRNÄVÄ

Pohjolan Peruna Oy VIHANTI

Pohjolan Pintamestarit Oy OULU

Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy KAJAANI

Pohjolan Tilityö Ky OULU

Pohjolan Turvatekniikka Oy SUOMUSSALMI

Pohjolan Ultrasuoja Oy OULU

98


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Proxion Oy

OULU

OULU

RAAHE

POHTO Oy

PRT-Forest Oy

Raahen Kasari Oy Hotelli Raahenhovi

OULU

97

Raahen Insinöörisuunnittelu Oy

PYHÄNTÄ

Polarheat Oy

Prysmian Finland Oy

RAAHE

OULU

OULU

Raahen kaupunki

Polarica Oy Sotkamon tehdas

PS-Kaluste Päivärinta Ky

RAAHE

SOTKAMO

KUUSAMO

Polarmoss Oy

Psycon Oy

Raahen kaupunki-Raahen Seutukunta

HAILUOTO

OULU

RAAHE

Polygon Finland Oy

Pudasjärven kaupunki

HELSINKI

PUDASJÄRVI

Raahen Koulutuskuntayhtymä/ Koulutuskeskus Brahe

Popula Henkilöpalvelu Oy

Pudasjärven Osuuspankki

KÄRSÄMÄKI

PUDASJÄRVI

Posti Oy

Puhtopojat Oy

OULU

SUOMUSSALMI

PR Rolls Oy

Puhuri Oy

PARHALAHTI

OULUNSALO

Presteel Oy

Pulse247 Oy

RAAHE

KAJAANI

PricewaterhouseCoopers Oy

Puolangan kunta

OULU

PUOLANKA

Primetals Technologies Finland Oy

Puukeidas Oy

OULU

OULU

Pro Manager Oy

Puumerkki Oy

OULU

OULU

Proagria Oulu Ry

Puutavaraliike P. Karvonen Oy

OULU

YLI-II

Procedos Oy

Puutuomela Oy

KEMPELE

OULU

Proceed Consulting Oy

PVO-Vesivoima Oy

OULU

II

Procomp Solutions Oy

Pyhäjoen kunta

OULU

PYHÄJOKI

Prodeco Oy

Pyhäjoen Puu Oy

OULU

PYHÄJOKI

Prodine Oy Ravintola Nallikari

Pyhäjoen Rakennus Oy

OULU

103

Prodoit Oy

RAAHE 101

PYHÄSALMI

Pyhäsalmen Metallityö Oy

RAAHE PATTIJOKI

Raahen Monisiivous Oy RAAHE

Raahen OP-Kiinteistökeskus Oy RAAHE 96

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHE

Raahen Pultti Oy RAAHE

Raahen Rakennuspalvelu Oy PATTIJOKI 103

Raahen Rengas & Laite Oy SALOINEN

Raahen Satama Oy LAPALUOTO 104

Raahen Seudun Asuntosäätiö RAAHE

96

Raahen Seudun Osuuspankki RAAHE

Raahen Talonhoito Oy RAAHE 94

Pyhäjärven Sanomat Oy

OULU

Raahen Kulta-Aika T. Järvelä Oy Raahen Meriapu Oy

YPPÄRI

Profican Oy

97

97

Raahen Teräsrakenne Oy PATTIJOKI

Raahen Tili Oy RAAHE

Raahen Tuulivoima Oy

KALAJOKI

PYHÄSALMI

Profiilikeskus Oy

Pyhäsalmen Rakennushuolto Oy

KEMPELE

VESIKOSKI

Profin Oy

Pyhäsalmi Mine Oy

PUDASJÄRVI

PYHÄSALMI

Raahen Väri- ja Tapettiliike Ky

Profipro Oy

Päivi ja Jorma Korkiakoski avoin yhtiö/K-Supermarket Kempele

Raahepolis Oy

NIVALA

ARKKUKARI

Raahen Vesi Oy PATTIJOKI RAAHE

Prometec Solutions Oy

KEMPELE

RAAHE

Raate Travels Oy

KAJAANI

Pölkky Oy

Propinto Design Oy

KUUSAMO

OULUNSALO

Pörhön Autoliike Oy

Propria Oy

OULU

OULU

Pöyry Finland Oy Pohjois-Suomen toimisto

Rahjan Huolinta Oy

OULU

OULU

Rai-Ta Sport Oy

Protacon Group Oy

Qprojects Oy

OULAINEN

OULU

HAUKIPUDAS

Rakennus M. Karjalainen Oy

Proventia Emission Control Oy

Qridi Oy

KAJAANI

OULUNSALO

OULU

Rakennus-Avant Oy

Proventia Group Oy

QuietOn Oy

RUUKKI

OULUNSALO

KEMPELE

Rakennuskartio Oy

Provesta Oy

Raahen Energia Oy

Propteri Oy

KEMPELE

103

RAAHE

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Pohjolan Werkonrakennus Oy

SUOMUSSALMI KK

Radisson Blu Hotel Oulu 95

OULU

95

RAHJA

98 106

KEMPELE 104

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 89


OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Rakennus-Koskela Oy

Risto Reipas Oy

OULU

OULU

Scania Suomi Oy OULU

Rakennusliike A Vänttilä Oy

RKL Poukkula Oy

KELLO

ARKKUKARI

SCG Specialist Contractors’ Group Oy

Rakennusliike Halonen Oy

R-Office Oy

PYHÄJOKI

KAJAANI

OULU

Seikkala Transport Oy

Rakennusliike Karjaluoto Oy

Rokuan Kuntoutus Oy

LIMINKA

OULU

ROKUA

Selkämaan Suunnittelu Oy

Rakennusliike Lapti Oy

Roomstar Hotels Oy

HAAPAJÄRVI

OULU

SUOMUSSALMI

Shaman Spirits Oy

Rakennusliike Lehto Oy

RPK Rakennus Kemppainen Oy

TYRNÄVÄ

KEMPELE

KAJAANI

Sievi Marketing Oy

Rakennusliike M. Haikola Oy

R-Taso Oy

SIEVI AS.

OULU

RAAHE

Sievin Jalkine Oy

Rakennusliike Somero Oy

RTT Solutions Oy

SIEVI AS.

SIEVI

OULUNSALO

Sievin Kimppakoti Oy

Rakennusliike Sorvoja Oy

Rudus Oy Betonituotteet

SIEVI

OULU

Sievin Osuuspankki

Rakennuspalvelu Kurtti Oy

OULAINEN

Rukakeskus Oy

SIEVI

UTAJÄRVI

RUKATUNTURI

Sihti Oulu Oy

RakennusTaival Oy

Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistys Ry

Siikajoen kunta

TAIVALKOSKI

103

94

OULU

Ramboll Finland Oy

RUKATUNTURI

RUUKKI

OULU

Ruostesuo Consulting Oy

Siikalatvan Sairaankuljetus Oy

Rannikon Laatupaino Oy

KIVINIEMI

PULKKILA

VIHANTI

Ruskon Betoni Oy

Rantapohja Oy

OULU

HAUKIPUDAS

98

Ruukin EPS Oy

Siperia Systems Oy OULU

IISALMI

Ruukin Osuuspankki

Sisärakenne Kukkola Oy

Rastor Oy

RUUKKI

OULU

Ruukki Forest Oy

Siterak Oy

Rausteel Oy

RUUKKI

KILPUA

102

OULUNSALO

YLIKIIMINKI

Rätinki-Yhtiöt Oy

Rautapohja Oy

OULUNSALO

YLIVIESKA

Sah-Ko Oy

Ravelast Oy

OULU

OULU

KELLO

Saija Oy/Saijan Lomakartano

Skanska Asfaltti Oy

Sito Oy Oulun toimisto 97

OULU

SKAL Pohjois-Suomi ry

Ravintola Crecian

TAIVALKOSKI

OULU

OULU

Salaojapalvelu Savola Oy

Ravintolayhtiö Säkenöivä Voima Oy

YLIVIESKA

Skanska Talonrakennus Oy Pohjois-Suomi

Salon Virho Oy

OULU

OULU

OULU

SL Asfaltti Oy

94

Realia isännöinti Oulu OULU

96

Redamat Oy KEMPELE

99

102

Salotec Oy

KUOPIO

KELLO

SL Urakointi Oy

Sanmina-SCI EMS Haukipudas Oy

KUUSAMO

HAUKIPUDAS

Smile-Invest Oy

94

Saranen Consulting Oy

OULU

OULU

Sofigate Oy

Reisjärven Osuuspankki

Sarokal Test Systems Oy

OULU

HAAPAJÄRVI

OULU

Sokeri-Jussin Kievari Oy

ResComi Oy RAAHE

104

Restel Hotellit Oy/ Cumulus City Oulu OULU

95

Restel Oy/Cumulus Resort Rukahovi RUKATUNTURI

RHV-Saneeraus ja Suunnittelu Oy OULU

Rikimet Oy/Go On Oulu OULU

Saruman Oy

OULU

OULU

Sokos Hotel Eden

Satavision Oy

OULU

OULU

Sokos Hotel Vuokatti

Scancap Finland Oy

VUOKATTI

OULU

Sokotel Oy 95

OULU

RISTIJÄRVI

Solar Kaihdin Ky

Scanfil EMS Oy

KALAJOKI 105

Soleno Oy OULUNSALO

90 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

103

SOL Palvelut Oy

Scandinavian Berry Oy

SIEVI

104

S-RYHMÄ

Scandic Hotels Oy Scandic Oulu OULU

96

KALAJOKI

RUUKKI

PYHÄNTÄ

106

Siipotec Oy 103

Rantsilan Mekamet Oy

Real Snacks Oy

105

97


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Suomen Mardega Oy

SOTKAMO

KELLO

MARTINNIEMI

Sotkamon Yrityspalvelut Oy

Suomen Metsäkeskus Julkiset palvelut, Kainuu

T Maijala Oy

Specim Spectral Imaging Oy

KAJAANI

T.A Tilikontrolli Oy

OULU

Suomen Metsäkeskus Julkiset palvelut, Pohjois-Pohjanmaa

KALAJOKI

SOTKAMO

Sponda Oyj Pohjois-Suomi KEMPELE

OULU

Spring House Oy

Suomen Rakennustuote Oy

OULU

OULU

SR-Instruments Oy

Suomen Rakettitukku Oy

Säävälät Oy

HAAPAJÄRVI

96

OULU

KEMPELE

SrR-Yrityspalvelut SRV Rakennus Oy Pohjois-Suomi

Suomen Tehopurku Oy

OULU

94

OULAINEN

99 99

OULU

99

OULU

TAIVALKOSKI 97

OULU

NAKERTAJA

Statiivi Oy

Suomen Vuokramestarit Oy

Takanen MR Oy YLIVIESKA OULU

Talgraf Oy OULU

KEMPELE

Steel-Kamet Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

OULU

KALAJOKI

TAMPERE

Talotimppa Oy

Stenfors Oy Ab

Suomi Sports ky

HAAPAVESI

OULU

OULU

Taloushaka Oy

Steppenwolf Oy

Suomussalmen Kiinteistöhuolto Oy

KANGASKYLÄ

Taloushallinto Merilehto Oy

SUOMUSSALMI

Stora Enso Oyj Oulun tehdas

OULAINEN

Suomussalmen kunta

OULU

Talousneuvos Olavi Huotelin

SUOMUSSALMI

Streamteam Nordic Oy

KAJAANI

Superpark Oy

OULUNSALO

TALVEA Oy

VUOKATTI

Strong Finland Oy OULU

106

Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen Piiri Ry

YLIVIESKA

OULU

100

Studio Juha Sarkkinen T:mi

OULU

Suunnittelu Laukka Oy

Taminco Finland Oy

NIVALA

OULU

96

OULU

Suupohjan Osuuspankki

Studio Timo Heikkala Oy

Swanline Oy

RAUTIO

OULU

KEMPELE

Tapset Oy

Sunit Oy

Svapa Oy

RAAHE

KAJAANI

RAAHE

Tarja Isohätälä Eerolan maatila

Sunkoru Oy

SWECO Mecaplan Oy

KONTIO

OULU

NIVALA

Taukokangas-säätiö

Suokone Oy

102

Tapiservice Oy

Synkroni Oy

OULAINEN

VUOKATTI

OULU

TB-Huolto Turjanhovi Oy

Suomalainen Lehtipaino Oy

Synthomer Finland Oy

SUOMUSSALMI

KAJAANI

OULU

Suomen Autohuolto Oy

SystemaStore Oy

OULU

OULU

OULU

Teho Filter Oy

Suomen Energianeuvonta Oy

Sähkö-Arktia Oy

ALAVIESKA

OULU

Suomen Hoivatilat Oy

96

Technopolis Oyj

SIEVI 104

Sähkö-Polar Oy

Tekniikan Akateemisten Liitto Tek ry

OULUNSALO

OULU

OULU

Suomen Kodinkonetukku Oy

Sähkö-Rantek Oy

Tekniseri Oy

OULU

Suomen Kristilliset Hoivakodit Oy VUOKATTI

Suomen Lounastuote Oy OULUNSALO

Suomen Maastorakentajat Oy OULUNSALO

94

OULU

KEMPELE

Säästöpankki Optia

Teknocomp Oy

KAJAANI OULU

Säästöpankki Optia, Kuusamon konttori KUUSAMO

105

Talenom Oyj

OULAINEN

Suomen Urakoitsijat Oy

Staffpoint Oy

95

Taivalkosken kunta

Suomen Tuontipalvelu Oy

SSAB Europe Oy Raahe RAAHE

TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti

MUHOS

OULU

Taitolaskenta Oy NIVALA

Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

SSAB Europe Oy Pulkkila PULKKILA

OULU

Suomen Terveystalo Oy

SSAB Europe Oy Oulainen

OULU

Taisto Hirvonen Oy

Suomen Siemenperunakeskus Oy TYRNÄVÄ

T:mi Oulun Taidetalo Taaleri Oulu Oy

OULU KAJAANI

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Sotkamo Silver Oy

101 102

RUUKKI

100

Teknoventure Management Oy OULU

Telatek Oy Taivalkosken tehdas TAIVALKOSKI

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 91


OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Teliasonera Finland Oyj

Tiliporras Pohjoinen Oy

ROVANIEMI

REISJÄRVI

Telinekataja Oy

Tilipussi Ky

OULU

OULU

OULU

Tmi Jokap

Temotek Oy

Tilitervo Oy

KESTILÄ

OULU

Tmi ProKoordi

OULU

103

Timo Kyllinen Oy Huovisen Leipomo

Temrex Oy

Tilitoimisto A. Karppinen Oy

OULU

OULU

OULU

Tmi Raili Heikkinen

Teollisuuden Monipalvelu Oy

Tilitoimisto Fokus Oy

OULU

LIMINKA

OULU

Tmi Ville Maunu

Teräsmaja Oy

Tilitoimisto J.A. Castrén Oy

OULU

PULKKILA

OULU

TMV Service Oy

Terästyö-Nikula Oy

Tilitoimisto Jetrocap Oy

YLIVIESKA

PULKKILA

OULU

Toimistotarvike Juntunen Oy

TestLab Finland Oy

Tilitoimisto K.Ollila Oy

OULU

OULU

OULU

Topi-Keittiöt Oy

Tevo Oy

Tilitoimisto Kärnä Oy

KALAJOKI

KAJAANI

Tosibox Oy

Tieto-Oskari Oy

SALOINEN

100

Tilitoimisto M. Hauhtonen Oy

OULU

KAJAANI

YLIVIESKA

Transport Savikko Yhtiöt Oy

Tiimatalot Ky

Tilitoimisto M.Kivimäki Ky

KEMPELE

MUHOS

RAAHE

Transtech Oy

Tili ja Laskenta Heikkinen Oy

Tilitoimisto Maila Vallström Oy

OULU

KALAJOKI

OULU

Traveo Oy/Kotimaailma Oulu

Tili- ja Tarkastus Ari Piirainen Oy

Tilitoimisto Mandaatti

OULU

OULU

TTC Infrapalvelut Oy

Tili- ja veroasiaintoimisto A. Repola Ky

KAJAANI

97

Tilitoimisto Mauri Pehkonen Oy

KELLO

OULU

TTM-Food Import Oy

PUDASJÄRVI

Tilitoimisto Oulun Tasekeskus Oy

OULU

Tilimylly Ky

OULU

Tukirahoitus Oy

98

KELLO

Tilitoimisto Raahen Tase Oy

OULU

Tilintarkastus Rauli Johansson

RAAHE

Tulevaisuuden kasvupolut Oy

KAJAANI

Tilitoimisto Raetsaari Oy

OULU

OULAINEN

Tullin Pultti Oy

Tilitoimisto Rousu Oy

OULU

Tili-Pajala Oy

HAAPAVESI

Tuontitukku Fi Oy

HYRYNSALMI

Tilitoimisto S. J Luttinen Oy

KALAJOKI

Tilipalvelu Jouni Korhonen Oy

OULU

Tupla-Luuta Oy

Tilintarkastus Tauno Kautto Oy KAJAANI

97

KAJAANI

Tilitoimisto Simo Salonen Oy

OULU

Tilipalvelu Ky Arja Haanela

OULU

Turvatalo - Ylivieskan Lukko Oy

TYRNÄVÄ

Tilitoimisto Tilmed Ky

YLIVIESKA

Tilipalvelu Pieti Ky

KIVINIEMI

Turveruukki Oy

OULU

Tilivalta Oy

OULU

Tilipalvelu Tilit Tasan Oy

OULU

Tuupa Records Oy

HAUKIPUDAS

Timber-Hirsi Oy

PATTIJOKI

HAAPAVESI

Sinkityksellä kestävää suojausta missä tahansa Caverion Industria Oy Ylivieskan tehdas Wärtsiläntie 4 84100 Ylivieska

Pekka Poutiainen, myynti puh. 040 830 7342

92 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

106 96

103


Nimen yhteydessä oleva sivunumero viittaa toimialahakemistoon.

Veljekset Vähälä Oy

TYRNÄVÄ

OULU

KAJAANI

Tyrnävän Osuuspankki

Verkkoasema Oy

Vuokko ja Kim Ulander Oy/ K-Citymarket Kuusamo

TYRNÄVÄ

101

Uki Arkkitehdit Oy OULU

94

Vumos Oy

OULU

Vesikattopalvelu Kemppainen Oy

KUUSAMO

KAJAANI

Vuolle Setlementti Ry

Ulla ja Harri Määttä Oy/ Intersport Kuusamo

Vesi-Mega Oy

OULU

HYRYNSALMI

Vähälä Logistics Oy

KUUSAMO

Vestia Oy

OULU

YLIVIESKA

Uniresta Oy OULU

103

96

105

Väri-Polar Oy OULU

Wetteri Yhtiöt Oy

USBIMED

OULU

OULU

Wheslyn Group Oy Balmuir

NIVALA

Utajärven kunta

OULU

Xperion Oy

UTAJÄRVI

96

Utajärven Osuuspankki UTAJÄRVI

102

HIMANKA

99

Värisävy Oy 104

Videcam Oy

OULU

OULU

Xpoint International Oy

Vientiagentuuri Karppanen Tmi

HAAPAJÄRVI

KEMPELE

Uunila Oy

95

106

YBT Oy Raahe YLITORNIO

Vieskan Autosähkö Oy

V. E. Lipponen Oy

YLIVIESKA

OULU

Vieskan Elementti Oy

V.A.V. Group Oy

ALAVIESKA

II

Vieskantori avoin yhtiö/ K-Market Alavieska

Ykkösmetalli Oy

ALAVIESKA

Yli-insinööri Lauri Jokela

Vaalan Juustola Oy VAALA

94

100

YIT Rakennus Oy Talonrakennus Oulu

101

OULU KAJAANI

Vaalan kunta

Viestimaa Oy

KUOPIO

VAALA

OULU

Yliniemen Tili Tmi Jaana Rytkönen

VAIMO Finland Oy

Viestintätoimisto Myy Oy

YLIVIESKA

OULU

OULU

Ylivieskan kaupunki

Walcon Ky

Wihelän Konepaja Oy

YLIVIESKA

OULU

OULU

Ylivieskan Seutukuntayhdistys Ry

Valio Oy

Viherrakennus Oy

YLIVIESKA

OULU

OULU

Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy

Valkee Oy

VillaNuttu Oy

YLIVIESKA

OULU

PAAVOLA

Ylivieskan Vesiosuuskunta

Valmet Automation Oy KAJAANI

105

Valtavalo Oy

Wind Controller JV Oy

YLIVIESKA

OULU

Ylä-Kainuun Osuuspankki

Wisetime Oy

SUOMUSSALMI

OULU

OULU

Vapo Oy Pohjoinen

Visuri & Paavola Oy

OULU

KALAJOKI

101 102

OULU

Y-Tili Oy

VJ-Nordic Oy

OULU

PYHÄKUMPU

Vaskikello Ky

VKK-Tilit Tmi

PYHÄSALMI

OULU

Vatjus-Micro Oy

VMH Kalibro Oy

OULU

KEMPELE

KEMPELE

Waystep Consulting Oy

VMV-Yhtiö Oy

Ämmän Betoni Oy

OULU

OULU

OULU

96

OULU

Zeppelinin Yrittäjäyhdistys Ry 97

KEMPELE

Zoomin Oy

SUOMUSSALMI

Voimalohi Oy 95

WeldOne Oy

II

96

Voith Paper Oy

KALAJOKI

PARHALAHTI

Velj. Knuutinen Oy

Woodcomp Oy

PATTIJOKI

LAPALUOTO

Veljekset Kellola Oy

Workflower Oy

KOPSA

102

Ympäristölakiasiaintoimisto S. Eskelinen Oy

Vasarahai Oy

Veho Oy Ab

OULUN KAUPPAKAMARIN JÄSENET

Tyrnävän kunta

99

101 103

OULU

Veljekset Paupek Oy

VRJ Group Oy

OULU

OULU

Veljekset Toivanen Oy

WSP Finland Oy

OULU

OULU

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 93


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES Ginolis Oy Automaatiotie 1 90460 Oulunsalo 010 315 3600 www.ginolis.com

ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIPALVELUT ARCHITECTURAL AND ENGINEERING ACTIVITIES Uki Arkkitehdit Oy Puusepänkatu 6 90130 Oulu 010 309 0500 www.ukiark.fi

ATK-LAITTEISTO- JA OHJELMISTOKONSULTOINTI COMPUTER CONSULTANCY ACTIVITIES Netox Oy Kasarmintie 15 90130 Oulu 010 421 1105 www.netox.fi

ASIANAJOTOIMISTOT APTEEKIT DISPENSING CHEMIST IN SPECIALISED STORES Oulun III Hansa Apteekki Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 90400 Oulu 08 311 2019 www.oulunhansaapteekki.fi Oulun Keskus Apteekki Isokatu 45 90100 Oulu 08 311 3112 Lisätietoa monipuolisista palveluistamme sekä ajankohtaisista tarjouksistamme kotisivuiltamme www.oulunkeskusapteekki.fi

LEGAL REPRESENTATION ACTIVITIES Asianajotoimisto Ferenda Norden Oy Hallituskatu 11 A 7 90100 Oulu 020 778 9580 www.ferenda.fi

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Kauppurienkatu 12, 4. krs 90100 Oulu 08 888 3300 www.lukkaroinen.fi Konsultointi Karhulat Oy Hallituskatu 13-17 C 20 90100 Oulu Matti Karhula puhelin 044 544 4872 Anne Karhula puhelin 044 777 5001 etunimi.sukunimi@karhulat.fi Linja Arkkitehdit Oy Kansankatu 49 Oulu 90100 08 311 3710 www.linja-arkkitehdit.fi

94 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

MANUFACTURE OF ELECTRONIC COMPONENTS Kemet Electronics Oy Siikarannantie 3 89600 Suomussalmi 010 289 3200 www.kemet.com

Asianajotoimisto Heikki Kukkonen sMBR Oy Uusikatu 58 B 17, 2.krs 90100 Oulu 0400 693 806 www.heikkikukkonen.com

Sanmina-SCI EMS Haukipudas Oy Teollisuustie 1 90830 Haukipudas 020 770 0100 www.sanmina-sci.com

ASUIN- JA MUIDEN RAKENNUSTEN RAKENTAMINEN

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS

CONSTRUCTION OF BUILDINGS

MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS

ARKKITEHTIPALVELUT ARCHITECTURAL ACTIVITIES

ELEKTRONISTEN KOMPONENTTIEN VALMISTUS

Pyhäjoen Rakennus Oy Mehtäkyläntie 240 86170 Yppäri 0400 668 758 www.pyhajoenrakennus.fi RakennusTaival Oy Haaraniementie 3 93400 Taivalkoski 0400 215 828 rakennustaival-oy.rakentajalle.fi SRV Rakennus Oy Pohjois-Suomi Hallituskatu 13-17 F 57 90100 Oulu 020 145 5200 www.srv.fi

Real Snacks Oy Tuotetie 1 92930 Pyhäntä 040 730 6088 www.realsnacks.fi Suomen Lounastuote Oy Tetriläntie 14 90460 Oulunsalo 044 777 4610 www.lounastuote.fi Vaalan Juustola Oy Puusepäntie 4 91700 Vaala 044 512 1718 www.vaalanjuustola.fi


FUNERAL AND RELATED ACTIVITIES J. Ala-Ahon hautaustoimisto F. Ala-Aho Oy Asemakatu 4 90100 Oulu 010 219 4540 www.ala-aho.fi

HENKILÖAUTOJEN JA KEVYIDEN MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA SALE OF CARS AND LIGHT MOTOR VEHICLES Autotalo Hartikainen Syväojankatu 5 87700 Kajaani 020 754 5510 www.hartikainen.com Pörhön Autoliike Oy Tyrnäväntie 8 90400 Oulu 020 762 44 www.porho.fi Veho Oy Ab Kallisenkaarre 5 90400 Oulu 010 56 912 www.veho.fi Wetteri Oy Äimäkuja 2 90400 Oulu 020 778 810 www.wetteri.fi

HOTELLIT JA VASTAAVAT MAJOITUSLIIKKEET HOTELS AND SIMILAR ACCOMMODATION Chalet Ruka Peak Peakin LuxusVillat Juhannuskalliontie 27 A 93830 RUKATUNTURI 040 069 2086 / Hannu Kuusiniemi www.rukapeak.fi Kalajoen Hiekkasärkät Oy Jukupolku 3 85100 Kalajoki 044 563 0001 www.hiekkasarkat.fi

Radisson Blu Hotel Oulu Hallituskatu 1 90100 Oulu +358 (0) 201234730 www.radissonblu.com/fi/hotelli-oulu

Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani 08 6155 41 www.kainuu.fi

Restel Hotellit Oy Cumulus City Oulu Kajaaninkatu 17 90100 Oulu 09 733 52 www.cumulus.fi

Kajaanin kaupunki Pohjolankatu 13 87100 Kajaani 0447100217 www.kajaani.fi

Scandic Hotels Oy Scandic Oulu Saaristonkatu 4 90100 Oulu 08 543 1000 www.scandichotels.fi TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti Kasarmintie 13 90130 Oulu 020 757 4700 www.lasaretti.com lasaretti@lasaretti.com

INSINÖÖRIPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄ TEKNINEN KONSULTOINTI ENGINEERING ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL CONSULTANCY Etteplan Oyj Kiilakiventie 1 90250 Oulu +358 10 307 1170 www.etteplan.com jani.kurvinen@etteplan.com, Electrical Engineering juha.kortessalo@etteplan.com, Plant Engineering markus.piippola@etteplan.com, Embedded Systems and IoT sauli.kokko@etteplan.com, Mechanic Engineering

JULKINEN HALLINTO ADMINISTRATION OF THE STATE AND THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF THE COMMUNITY BusinessOulu, Oulun Kaupunki Pl 22 90015 Oulun kaupunki 08 558 558 10 www.businessoulu.com

Kalajoenseudun yrityspalvelukeskus Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 0846911 www.kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

HAUTAUSTOIMISTOJEN PALVELUT

Oulaisten kaupunki/ Yrityspalvelukeskus Kehitys- ja elinkeinojohtaja Jarmo Soinsaari +358444793208 jarmo.soinsaari@oulainen.fi www.oulainen.fi/elinkeinot_ja_ yrittaminen Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 044 577 9037 www.liminka.fi Monetra Oy Nuottasaarentie 5 90400 Oulu 08 5586 7800 www.monetra.fi Muhoksen kunta Asematie 14, Pl 39 91501 Muhos 08 5587 0000 www.muhos.fi Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry Pajatie 5 85500 Nivala 044 4457 002 www.nihak.fi Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 08 615 5461 www.paltamo.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 95


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

Puolangan kunta Maaherrankatu 7 89200 Puolanka 08 615 5441 www.puolanka.fi

Oulun Jätehuolto Oy Ruskonniityntie 10 90620 Oulu 050 316 6505 http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/

Siikajoen kunta Siikasavontie 1 A 92400 Ruukki 040 315 6299 www.siikajoki.fi

Vestia Oy Vestianväylä 80 84101 Ylivieska 08 410 8700 www.vestia.fi

Suomen Metsäkeskus Julkiset palvelut, Pohjoinen palvelualue Rautionkatu 2 C, PL 4 90401 Oulu 029 432 400 www.metsakeskus.fi

KAIVOSTOIMINTAA PALVELEVA TOIMINTA

Utajärven kunta Pl 18, Laitilantie 5 91601 Utajärvi 08 5875 5700 www.utajarvi.fi

JÄRJESTÖJEN TOIMINTA ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANISATIONS Oulun Hiippakunnan Tuomiokapituli Ojakatu 1 90100 Oulu 08 535 8510 www.oulunhiippakunta.evl.fi FinNuclear ry Pl 406 00101 Helsinki 044 710 2063 www.finnuclear.fi

JÄTTEEN KERUU, KÄSITTELY JA LOPPUSIJOITUS; MATERIAALIEN KIERRÄTYS WASTE COLLECTION, TREATMENT AND DISPOSAL ACTIVITIES; MATERIALS RECOVERY Haurun Jäteauto Oy Sälpäkuja 3 90620 Oulu www.haurunjateauto.fi Kainuun Jäteyhtymä Oy Koulukatu 12 88900 Kuhmo 08 653 0121 www.jateyhtyma.fi

96 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

MINING SUPPORT SERVICE ACTIVITIES VJ-Nordic Oy Männikkötie 5 a 86900 PYHÄKUMPU 0400 685 362 www.vj-nordic.fi

KALANVILJELY SISÄVESISSÄ FRESHWATER AQUACULTURE Voimalohi Oy Voimatie 23 91100 Ii 040 724 5110 www.voimalohi.fi

KEITTIÖKALUSTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF KITCHEN Kensapuu Oy Targantie 9 68100 HIMANKA 06 878 0200 www.kensapuu.fi Topi-Keittiöt Oy Pl 46 85101 Kalajoki 050 595 9110 www.topi-keittiot.fi

KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS Akzo Nobel Finland Oy Nuottasaarentie 17 90400 Oulu 020 751 5500 www.akzonobel.com

Kemira Oyj Oulun tehdas, Typpitie 1, 90650 Oulu Oulun toimisto, Kiviharjunlenkki 1E, 90220 Oulu 010 8611 www.kemira.com Synthomer Finland Oy Nuottasaarentie 17 90400 Oulu 010 387 9500 www.synthomerfinland.fi Taminco Finland Oy Eastman Chemicalin tytäryhtiö Typpitie 1 90620 Oulu 020 710 8300 www.eastman.com

KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖINTI MANAGEMENT OF REAL ESTATE ON A FEE OR CONTRACT BASIS Kalajoen Kiinteistönhoito Oy Kalajoentie 32 85100 Kalajoki 08 462 090 aila.siirila@kkh.inet.fi Realia isännöinti Oulu Tyrnäväntie 14 90400 Oulu 010 228 8400 www.realiaisannointi.fi

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA HALLINTA LETTING OF REAL ESTATE Pohjalainen Kirjakauppa Oy Paimenpolku 29 90140 Oulu 050 375 3114 antti.rounaja@ pohjalainenkirjakauppa.fi Raahen Seudun Asuntosäätiö Ollinsaarenkuja 1 92120 Raahe 08 211 7251 www.rsa.fi


COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES Raahen Talonhoito Oy Mestarinkatu 6 92120 Raahe 040 687 5920 www.talonhoito.fi

KONE- JA PROSESSISUUNNITTELU MECHANICAL AND PROCESS ENGINEERING DESIGN JKL Mechanics Oy Takatie 6 90440 Kempele 040 726 5708 www.jklmechanics.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYS REAL ESTATE AGENCIES Oulun OP-Kiinteistökeskus Oy Isokatu 14 90100 Oulu 010 253 5400 www.opkk.fi

KIINTEISTÖPALVELU SOL Palvelut Oy Krouvintie 3 90400 Oulu 020 5705 www.sol.fi

KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSPALVELU BOOK-KEEPING AND CLOSING-OF-ACCOUNTS ACTIVITIES Rätinki Oy Tietotie 2 90460 Oulunsalo 040 095 7831 www.ratinki.fi Tili- ja Tarkastus Ari Piirainen Oy Koivukoskenkatu 15 l 3 87100 Kajaani 044 202 3958 Kiilakiventie 1 90250 OULU 044 015 1255 www.tilijatarkastusoy.fi

KONEIDEN JA LAITTEIDEN KORJAUS, HUOLTO JA ASENNUS REPAIR AND INSTALLATION OF MACHINERY AND EQUIPMENT Arttim Oy Tuomiojantie 840 92470 Tuomioja 041 549 8324 www.arttim.fi

KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT Aimo Kortteen Konepaja Oy Pohjolantie 2 84100 Ylivieska 08 4110 500 www.murska.fi Blastman Robotics Oy Kaarnatie 40 90530 Oulu 020 741 8140 www.blastman.com Maaselän Kone Oy Valimotie 1 85800 Haapajärvi 087727300 www.maaselankone.fi

KOULUTUS

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Ketunpolku 3 87101 Kajaani 044 710 1620 www.kamk.fi Koulutuskeskus Brahe Pl 7 92101 Raahe 050 555 2277 www.raahenedu.fi Oulun Seudun Ammattiopisto Kiviharjuntie 6 90220 Oulu 040 141 5141 www.osao.fi

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

KIINTEISTÖNHOITO

POHTO Oy Vellamontie 12 90500 OULU 010 843 4505 www.pohto.fi PSK-Aikuisopisto Kansankatu 47 B 90100 Oulu 08 312 0771 www.psk.fi Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy Lehtorouskuntie 8 90650 Oulu 040 830 8280 www.tjkoulu.fi

KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN VÄHITTÄISKAUPPA RETAIL SALE OF WATCHES AND JEWELLERY IN SPECIALISED STORES Opti-Aika Järvelä Oy Kirkkokatu 37 92100 RAAHE 0500 895 132 www.optiaika.fi

EDUCATION Tilintarkastus Kautto Oy Linnankatu 6 87100 Kajaani 050 352 8519 www.tt-kautto.fi VKK-Tilit Tmi Voudintie 3 90400 Oulu 040 525 4363

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL Vellamontie 12 90500 Oulu 050 380 9890 - Teija Karjalainen www.ael.fi Ammattiopisto Luovi Pl 389 90101 Oulu 020 757 4000 www.luovi.fi

KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS Hydnum Oy Nokiantie 30 91500 Muhos 08 533 6600 www.hydnum.com

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 97


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

KUNTOKESKUKSET FITNESS FACILITIES Hukka Oy/Liikuntakeskus Hukka Isokatu 99 90120 Oulu 08 4152 2000 www.hukka.net

KUSTANNUSTOIMINTA PUBLISHING ACTIVITIES Joutsen Media Oy Lekatie 4 90150 Oulu 08 537 0011 www.joutsenmedia.fi Kaleva Oy Lekatie 1 90140 Oulu 08 537 7111 www.kaleva.fi Rantapohja Oy Huvipolku 6 90830 Haukipudas 050 363 1063 www.rantapohja.fi

LAKIASIAINPALVELUT LEGAL ACTIVITIES Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy Hallituskatu 13-17 E 90100 Oulu 08 571 6600 www.castren.org

Asianajotoimisto Kyösti Salmirinne Vienantie 18 93600 Kuusamo 08 545 3960 www.asianajajasalmirinne.net

Tilitoimisto Oulun Tasekeskus Oy Kirkkokatu 7 90100 Oulu 08 311 8361 www.oulu-tilitoimisto.fi

Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy Kirkkokatu 43 B 1 92100 Raahe 044 359 1592 www.pmleinonen.com

Oy Tuokko Ltd. Sepänkatu 20 90100 Oulu 08 311 3323 www.tuokko.fi

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy Hallituskatu 13-17 D 39 90100 Oulu 020 755 1480 www.projuridica.fi Lakiasiaintoimisto Defenso Oy Isokatu 16 B 14 90100 Oulu 010 439 5500 www.defenso.fi

Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy Kirkkokatu 5, 90100 Oulu Kajaaninkatu 16, 90100 Oulu Teknologiantie 2, 90590 Oulu www.pstilintarkastus.com

LASTEN JA NUORTEN LAITOKSET JA AMMATILLINEN PERHEHOITO RESIDENTIAL AND PROFESSIONAL FAMILY CARE ACTIVITIES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

LASITUS GLAZING Pohjolan Ultrasuoja Oy Karvarinkuja 4B 13 90650 Oulu 040 566 7999 www.pohjolanultrasuoja.fi

Erpekon Oy Marjakuja 4 92140 Pattijoki 044 588 7457 www.siikajoennuorisokoti.fi

LASTINKÄSITTELY CARGO HANDLING

LASKENTATOIMI, KIRJANPITO JA TILINTARKASTUS; VERONEUVONTA ACCOUNTING, BOOKKEEPING AND AUDITING ACTIVITIES; TAX CONSULTANCY

Blomberg Stevedoring AB PL 15, Satamatie 395 85101 KALAJOKI 050 5919 294 www.blomberg.fi

Azets Insight Oy Sepänkatu 20 90100 OULU 010 756 4959 www.azets.fi

Herman Andersson Oy Poikkimaantie 12 90401 Oulu 08 315 0100 www.hermanandersson.fi

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy Hallituskatu 13-17 90100 Oulu 010 501 5990 www.kallepyrhonen.fi

Henkilöstötieto Paloniemi Oy Pakkahuoneenkatu 18 A 17 90100 Oulu 040 506 5483 www.henkilostotieto.fi

Rahjan Huolinta Oy Satamatie 395 85180 Rahja 020 776 9360 24h päivystys 020 776 9363

Asianajotoimisto Kejo Oy Kauppakatu 26 D 25 87100 Kajaani 08 622 436 www.asianajokejo.fi

Komerco Oy Kauppatie 13 93400 Taivalkoski 020 7780 450 www.komerco.fi Riihipolku 1, 97900 Posio

Asianajotoimisto Isoluoma Kirkkokatu 19 A 7 A 90100 Oulu 040 557 7349 www.isoluoma.fi

98 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017


MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES Banssi lappi Oy Teknologiantie 14 E 90590 Oulu 0400 796 862 www.banssi.fi Enersense International Oy Ollinmäentie 3 86110 Pyhäjoki 050 359 7763 www.enersense.eu Head Balance Oy Rantakatu 4 PL 557 90101 Oulu 020 143 2382 www.headinvest.fi MPS Yhtiöt Oy Hallituskatu 13-17 D 90100 Oulu 020 746 9490 www.mps.fi – ilmoitellut haut, – suorahaut, – henkilöarvioinnit, – uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukset – johtamisen kehittäminen Redamat Oy Peipontie 12 90450 Kempele 040 038 4861 www.redamat.fi

LOGISTIIKKAPALVELUT LOGISTICAL SERVICES Logate Oy Pl 172 90101 Oulu 020 765 9990 www.logate.fi

LÄMPÖ-, VESIJOHTO- JA ILMASTOINTIASENNUS PLUMBING, HEAT AND AIRCONDITIONING INSTALLATION Heapson Oy Ratatie 10 88600 Sotkamo 040 168 1500 www.heapson.fi

Pohjanmaan Talotekniikka Oy Kallisenhaara 3 90400 Oulu 040 151 0660 www.pohjanmaantalotekniikka.fi

Uunila Oy Isonkedontie 4 68100 Himanka 0400 707 033 www.uunila.com

LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS

Veljekset Kellola Oy Romuperäntie 193 92260 Kopsa 0400 184 515 www.veljeksetkellola.fi

MANUFACTURE OF BASIC PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS

METALLIEN JALOSTUS Fermion Oy Oulun tehdas Lääketehtaantie 2 90660 Oulu 010 426 8422 www.fermion.fi

MAALAUS

MANUFACTURE OF BASIC METALS

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI

SSAB Europe Oy Oulainen Pyhäjoentie 16 020 592 7100 www.ssab.com

PAINTING Maalausliike Haanpää Oy Tulipiipuntie 16 90420 Oulu 040 076 0648 www.maalausliikehaanpää.fi

MAA- JA METSÄTALOUSKONEIDEN KORJAUS JA HUOLTO REPAIR AND MAINTENANCE OF AGRICULTURAL AND FORESTRY MACHINES Auto- ja Traktorihuolto Suihkonen & Pihlajamaa Oy Suopellontie 3 84100 Ylivieska 044 071 1793 www.ajth.fi

MAA- JA VESIRAKENTAMINEN CIVIL ENGINEERING Autio Oy infrapalvelut Sälpätie 14 90620 Oulu 0400 812 004 www.autio-oy.fi Kuljetus Laurikkala Oy Peräkyläntie 15 91900 Liminka 040 703 2160 www.laurikkala.fi

SSAB Europe Oy Pulkkila Lehtolantie 76 92600 Pulkkila 040 557 8531 www.ssab.com SSAB Europe Oy Raahe Rautaruukintie 155 92101 Raahe 0205 911 www.ssab.com

METALLIEN KÄSITTELY, PÄÄLLYSTÄMINEN JA TYÖSTÖ TREATMENT AND COATING OF METALS; MACHINING AKE-GEARS Oy Tehdaskatu 15 P 15 87100 Kajaani 044 555 2862 www.akegears.com FSP Finnish Steel Painting Oy Kalliosolantie 3 01740 Vantaa 09 278 6270 www.fspcorp.com Ojala Yhtymä Oy Teollisuustie 3 85410 Sievi 08 4884 111 www.ojalagroup.com

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 99


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

METALLIEN TYÖSTÖ

METSÄNHOITO

MACHINING

SILVICULTURE AND OTHER FORESTRY ACTIVITIES

LaVe Oy Lapin Vesileikkaus Nauskankatu 2 94600 Kemi 040 684 0311 www.lapinvesileikkaus.fi Majek Oy Piiparinaho 26B 91900 Liminka 040 843 1298 www.majek.fi Teknocomp Oy Ahlströmintie 1 J 92400 Ruukki 020 766 9040 www.teknocomp.fi

METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS Lujateko Oy Sammaltie 15 90620 Oulu 010 424 7500 www.lujateko.fi Ocotec Oy Annalankankaantie 18 90830 Haukipudas 020 743 1020 www.ocotec.fi Tevo Oy Hiientie 17 92160 Saloinen 040 504 7655 www.tevo.fi

100 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

Koskelan Taimitarha Pyrröntie 243 86300 Oulainen 050 563 0017 www.koskelantaimitarha.fi

Vieskan Autosähkö Oy Kiskotie 1 84100 Ylivieska 08 410 210 www.vieskanautosahko.fi

MOOTTORIAJONEUVOJEN OSIEN JA VARUSTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA

FORESTRY

RETAIL TRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES

Metsähallitus, Metsätalous Oy Veteraanikatu 5 90101 Oulu 020 639 4000 www.metsa.fi

Motorman Oy Jääsalontie 18 90401 Oulu 08 535 0200 www.motorman.fi

MITTAUS-, TESTAUS- JA NAVIGOINTIVÄLINEIDEN VALMISTUS

MUIDEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA TARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA

METSÄTALOUS

MANUFACTURE OF INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR MEASURING, TESTING AND NAVIGATION FocalSpec Oy Kaitoväylä 1 90590 Oulu 010 231 2810 www.focalspec.com

MOOTTORIAJONEUVOJEN HUOLTO JA KORJAUS MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES Jaresko Oy Kylätie 60 92330 Karinkanta 08 241 062 www.jaresko.fi

WHOLESALE OF OTHER MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES Strong Finland Oy Hautakorventie 11 F 90620 Oulu 050 447 4668 www.strong.fi

MUUTA KAIVOSTOIMINTAA JA LOUHINTAA PALVELEVA TOIMINTA SUPPORT ACTIVITIES FOR OTHER MINING AND QUARRYING Oy Kati Ab Kalajoki Sievintie 286 85160 Kalajoki 0207 430 667 www.oykatiab.com


RESEARCH AND DEVELOPMENT ON OTHER NATURAL SCIENCES Nab Labs Oy Nuottasaarentie 17 040 450 3100 www.nablabs.fi

MUU ERIKOISTUNUT RAKENNUSTOIMINTA OTHER SPECIALISED CONSTRUCTION ACTIVITIES ATP Metal Works Oy Suolakivi 3 92130, Raahe 041 439 2250 www.atpmetal.fi

MUU RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF BUILDERS’ CARPENTRY AND JOINERY N.E.C. Kuhmon Ikkuna Oy Sammontakojankatu 8 88900 Kuhmo 040 579 0339 www.kuhmonikkuna.com Oy Crosslam Kuhmo Ltd Kivikatu 2 88900 Kuhmo 09 4282 7440 040 148 6550 - Juha Virta www.crosslam.fi Vieskan Elementti Oy Elementintie 8 85200 Alavieska 08 430 9200 www.vieskanelementti.fi

MUU TERVEYSPALVELU OTHER HEALTH CARE SERVICES Digifundus Oy Tietotie 2 90460 OULUNSALO 050 544 4237 www.digifundus.fi

MUUTTOPALVELUT REMOVAL SERVICES Niemi Palvelut Oy Paljekuja 7 90150 Oulu 020 554 5640 www.niemi.fi

OHJELMISTOJEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES

PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVITEOLLISUUDEN KONEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF MACHINERY FOR PAPER AND PAPERBOARD PRODUCTION Voith Paper Oy Ollinmäentie 43 86110 Parhalahti 08 434 0600 www.voith.com

PANKKITOIMINTA Boogie Software Oy Kasarmintie 15 90130 Oulu 040 501 2980 www.boogiesoftware.com F-Secure Oyj Oulu Elektroniikkatie 3 90590 Oulu 0925200700 www.f-secure.com Nortal Oy Hallituskatu 36 A 90100 Oulu 08 55588 www.nortal.com Pehutec Oy Keiteleentie 862 86800 Pyhäsalmi 040 728 7177 www.pehutec.com Wisetime Oy Saaristonkatu 23 90100 Oulu 020 766 1401 www.wisetime.fi

OHJELMISTOT, KONSULTOINTI JA SIIHEN LIITTYVÄ TOIMINTA COMPUTER PROGRAMMING, CONSULTANCY AND RELATED ACTIVITIES Net Man Oy Poratie 7 90140 Oulu 040 341 3600 www.netman.fi

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

MUU LUONNONTIETEELLINEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

MONETARY INTERMEDIATION Säästöpankki Optia Kajaanin Konttori Lönnrotinkatu 14 87100 KAJAANI 029 041 2710 www.saastopankki.fi Oulun Osuuspankki Isokatu 14 90100 Oulu 010 253 500 www.op.fi/oulu Tyrnävän Osuuspankki Vanhatie 14 1 E 91800 Tyrnävä 010 255 0601 www.op.fi/tyrnava Pudasjärven Osuuspankki Toritie 1 93100 Pudasjärvi 010 257 1901 www.op.fi/pudasjarvi Kainuun Osuuspankki Pohjolankatu 18 87100 Kajaani 010 256 1702 www.op.fi/kainuu Pohjanmaan Osuuspankki POP Oulu keskusta, Hallituskatu 21 90100 Oulu 020 110 5530 POP Oulu Pateniemi, Keskuskatu 7 90800 Oulu 020 110 5540 www.poppankkipohjanmaa.fi Kalajoen Osuuspankki Kalajoentie 36 85100 Kalajoki 010 254 3401 www.op.fi/kalajoki OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 101


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

Utajärven Osuuspankki Vanhatie 35 91600 Utajärvi 08 542 1136 www.op.fi/utajarvi Ylä-Kainuun Osuuspankki Keskuskatu 3 89600 Suomussalmi 010 257 2101 www.op.fi Hailuodon Osuuspankki Luovontie 138 90480 Hailuoto 010 2552 001 www.op.fi/hailuoto Danske Bank Oyj Pohjois-Suomen Finanssikeskus Pakkahuoneenkatu 13 0100 2580 90100 Oulu www.danskebank.fi Ruukin Osuuspankki Siikasavontie 3 92400 Ruukki 010 257 6750 www.op.fi/ruukki Säästöpankki Optia Kirkkokatu 10 90100 Oulu 029 041 2630 www.saastopankki.fi Himangan Osuuspankki Raumankarintie 1 68100 Himanka 010 257 1601 www.op.fi POP-Pankki Suupohjan Osuuspankki Pakkahuoneenkatu 7 90100 Oulu 020 166 6870 www.poppankki.fi/suupohjanosuuspankki

PATENTTITOIMISTOT ADVISORY ACTIVITIES CONCERNING PATENTS Berggren Oy Isokatu 32 90100 Oulu +358 10 227 200 www.berggren.eu

102 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

PESULAPALVELUT WASHING AND DRY-CLEANING SERVICES Mattopesula Pesuraita Oy Liitintie 11 90620 Oulu 08 530 6950 www.pesuraita.fi

PESULAPALVELUT YRITYKSILLE WASHING AND DRY-CLEANING SERVICES FOR ENTERPRICES Lindström Oy Piuhakuja 3 90650 Oulu 040 834 0108 www.lindstromgroup.com

PITOPALVELU EVENT CATERING ACTIVITIES Pihlaja Catering Oy Nuottasaarentie 5 90400 Oulu 0400543258 www.alppimaja.fi

PUUNKORJUU LOGGING Metsäpesälä Oy Sotkajärventie 1081 93100 Pudasjärvi 040 745 1908 www.metsapesala.fi

PUUPAKKAUSTEN VALMISTUS MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS Kaivorinne Oy Kuusamontie 1051 a 93100 Pudasjärvi 0400 252 809 posti@kaivorinne.fi

RAKENNUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VUOKRAUS JA LEASING RENTING AND LEASING OF CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING MACHINERY AND EQUIPMENT Cramo Finland Oy Takojantie 5 90420 OULU 010 661 4100 www.cramo.fi Ramirent Finland Oy Moreenitie 12 90620 Oulu 020 750 2610 www.ramirent.fi

RAKENNUSKONEVUOKRAUS KÄYTTÄJINEEN RENTING OF CONSTRUCTION OR DEMOLITION EQUIPMENT WITH OPERATOR E. Helaakoski Oy Kirkkokatu 43 A 6 +358 424 9821 www.helaakoski.com Nostopalveluratkaisut Nosturiliike Sulkala Oy Rasivainiontie 3 90440 Kempele 08 512 682 www.nosturiliikesulkala.fi

RAKENNUSPAIKAN VALMISTELUTYÖT SITE PREPARATION Kuljetuspolar Oy Kempeleentie 7 B 90400 Oulu 0201446300 www.kuljetuspolar.fi Salaojapalvelu Savola Oy Juurikoskenkatu 1 84100 Ylivieska 044 760 4471 www.salaojapalvelu.fi Visuri & Paavola Oy Haahkatie 1 85100 Kalajoki 041 548 1494 www.visuripaavola.fi Monipuolista koneurakointia


Onninen Oy Jääsalontie 17 90400 Oulu 020 485 5111 www.onninen.fi

SL Urakointi Oy Nuottatie 1 93600 Kuusamo 0500 685 088 www.slurakointi.fi

RAKENNUTTAMINEN JA RAKENNUSHANKKEIDEN KEHITTÄMINEN

Temotek Oy Teknologiantie 4 F 90590 Oulu 020 743 6950 www.temotek.fi

DEVELOPMENT OF BUILDING PROJECTS TTC Infrapalvelut Oy Tuohitie 23 90820 Kello 0400 583 824 www.ttc.fi Kokonaisvaltaiset hankinta- ja rakennuttamispalvelut

RAKENTAMINEN CONSTRUCTION

RAHOITUSPALVELUT FINANCIAL SERVICE ACTIVITIES Nordic Option Oy Sepänkatu 20 90100 Oulu 050 566 5385 www.nordicoption.fi

RAVINTOLAT, KAHVILAT JA MUU RAVITSEMISTOIMINTA

Andament Group Oy Kalajoentie 6 85100 Kalajoki www.andamentgroup.fi

RESTAURANTS, CAFÉS, FOOD AND BEVERAGE SERVICE ACTIVITIES

Heavy Rakenne Oy Metsäkyläntie 39C 93400 Taivalkoski 040 7359 247 www.heavyrakenneoy.fi

Prodine Oy Ravintola Nallikari Nallikarinranta 15 90510 Oulu 044 515 1500 www.ravintolanallikari.fi

Kontiotuote Oy Ranuantie 224 020 770 7400 www.kontio.fi

Uniresta Oy Mannenkatu 6 90130 Oulu 044 350 0427 www.uniresta.fi

Oulun Kuorirakenne Oy Tetriläntie 16 90460 Oulunsalo 08 521 2460 www.okr.fi

MANUFACTURE OF WOOD AND OF PRODUCTS OF WOOD

Rakennusliike Sorvoja Oy Oulaistenkatu 23 L 5 86300 Oulainen 08 473 810 www.sorvojaoy.com

E.T. Listat Oy Vähäkankaantie 64 84100 Ylivieska 08 410 8200 www.etlistat.fi

SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

Junnikkala Oy Kalajoki/Oulainen 08 463 9300 www.junnikkala.com Kalajoen Puutuote Oy Meinalantie 60 85100 KALAJOKI 010 327 7190 www.kalajoenpuutuote.fi Oplax Oy Temmeksentie 3 040 537 3668 www.oplax.fi

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

NON-SPECIALIZED WHOLESALE OF CONSTRUCTION MATERIALS

Ruskon Betoni Oy Piuhatie 15 90620 Oulu 020 793 3400 www.ruskonbetoni.fi

RAKENNUSTARVIKKEIDEN YLEISTUKKUKAUPPA

Puutavaraliike P. Karvonen Oy Nikulankankaantie 56 91200 Yli-Ii 020 775 0980 www.pkarvonen.fi Woodcomp Oy Länsiväylä 4 92180 Lapaluoto 08 221 140 www.woodcomp.fi

SISUSTUSSUUNNITTELU INTERIOR DESIGN ACTIVITIES Lovi Oy Hallitie 3 90940 Jääli 040 745 5002 www.lovi.fi

SORAN, HIEKAN, SAVEN JA KAOLIININ OTTO OPERATION OF GRAVEL AND SAND PITS; MINING OF CLAYS AND KAOLIN Kamrock Oy Ylipääntie 93 90450 Kempele 010 567 5757 www.kamrock.fi

SOSIAALIHUOLLON AVOPALVELUT SOCIAL WORK ACTIVITIES WITHOUT ACCOMMODATION Provesta Oy Kauppatie 10 A 4 90440 Kempele 010 235 3600 www.provesta.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 103


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

SÄHKÖASENNUS

SÄHKÖN JAKELU

ELECTRICAL INSTALLATION

DISTRIBUTION OF ELECTRICITY

Assemblin Oy Kallisenkaarre 1 90400 Oulu 040 485 3331 www.assemblin.fi

Iin Energia Oy Paloasemantie 13 91100 II 08 818 0220 www.iinenergia.fi

Sähkö-Arktia Oy Hiirosentie 52 90140 Oulu 050 343 0360 www.sahko-arktia.fi

SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN YHTEISTUOTANTO

SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT Mekitec Oy Teknologiantie 3 90590 Oulu 020 741 0990 www.mekitec.com Nestor Cables Oy Mittarikuja 5 90620 OULU 0207 912 770 www.nestorcables.fi

SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO, JÄÄHDYTYSLIIKETOIMINTA ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY Raahen Energia Oy Rantakatu 8 A 92100 Raahe 08 439 3111 www.raahenenergia.fi

SÄHKÖ-, VESIJOHTO- JA MUU RAKENNUSASENNUS ELECTRICAL, PLUMBING AND OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION ACTIVITIES Aro Systems Oy Kempeleentie 7 A 1 90400 Oulu 010 562 6200 www.arosystems.fi

104 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

COMBINED HEAT AND POWER PRODUCTION Kuhmon Lämpö Oy Hyryntie 40 88900 Kuhmo 040 180 9519 www.kuhmo.fi Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta Erauspojantie 3 93600 Kuusamo 020 741 4905 www.kuusamonevo.fi

SÄHKÖN TUOTANTO PRODUCTION OF ELECTRICITY Fennovoima Oy Vanhatie 48 86100 Pyhäjoki 020 757 9200 www.fennovoima.fi

SÄHKÖN TUOTANTO VESIJA TUULIVOIMALLA PRODUCTION OF ELECTRICITY WITH HYDROPOWER AND WIND POWER PVO-Vesivoima Oy Voimatie 23 91100 Ii 010 478 5000 www.pohjolanvoima.fi

SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA VALAISIMIEN VÄHITTÄISKAUPPA RETAIL SALE OF ELECTRICAL SUPPLIES AND LIGHTING Hammarin Sähkö Oy Ilmarinkatu 7 90400 Oulu 08 311 5331 www.hammarinsahko.fi

SÄHKÖTEKNINEN SUUNNITTELU ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN Esju Oy Konekuja 8 90620 Oulu 0400 681 500 www.esju.com

TEIDEN JA MOOTTORITEIDEN RAKENTAMINEN CONSTRUCTION OF ROADS AND MOTORWAYS Skanska Asfaltti Oy Jääsalontie 14 90400 Oulu 020 719 211 www.skanska.fi

TEKNINEN PALVELU TECHNICAL CONSULTANCY Ihme-3d Oy Voimatie 6 C 90440 Kempele 044 3561 782 www.ihme3d.com

TEKSTIILIEN VIIMEISTELY FINISHING OF TEXTILES Värisävy Oy Antintie 2 85500 Nivala 08 571 7100 www.varisavy.fi

TELEVIESTINTÄ TELECOMMUNICATIONS Bittium Oyj Tutkijantie 8 90570 Oulu 040 344 2000 www.bittium.com ResComi Oy Rantakatu 8 92100 Raahe 08 210 4500 www.rescomi.com


TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

RETAIL SALE OF INFORMATION AND COMMUNICATION EQUIPMENT IN SPECIALISED STORES

HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES

Kairan X-Partner Oy Jatatie 2 a 93600 Kuusamo 08 851 2571 www.kxp.fi

TEOLLISUUDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN YM. ASENNUS INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT Hakaser Oy Terminaalitie 8 90400 Oulu 050 3804 688 www.hakaser.fi Valmet Automation Oy Kehräämöntie 3 87400 Kajaani 010 672 0000 www.valmet.com

TEOLLISUUS MANUFACTURING Caverion Industria Oy PL 88 84101 Ylivieska 010 4071 www.caverion.com Champion Door Oy Hopeatie 2 85500 Nivala 08 445 8800 www.championdoor.com

TEOLLISUUTTA PALVELEVA SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO HEAT AND POWER PRODUCTION FOR INDUSTRY Laanilan Voima Oy Pl 191 90101 Oulu 010 478 5000 www.pohjolanvoima.fi

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö Väinämöinen 2 88900 Kuhmo 08 655 7111 www.kalevalankk.fi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö Albertinkatu 16 90100 Oulu 08 313 2000 www.odl.fi Oulun Työterveys Oy Hallituskatu 36 B, 3. Krs, Pl 358 90101 Oulu 010 197 017 www.ouluntyoterveys.fi Verve Kasarmintie 13 90130 Oulu 044 467 6000 www.verve.fi

TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS FREIGHT TRANSPORT BY ROAD Korsu Oy Ollinkalliontie 10 92100 Raahe 040 714 4600 www.korsu.fi Kuljetusliike Alpo Jokelainen Oy Kopsankatu 17 87150 Kajaani 0400 682 308 www.kuljetusliikealpojokelainen.fi Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu www.ilmarilehtonen.fi Kuljetusliike Moilaspojat Oy Hannulantie 1 91600 Utajärvi 040 018 0480 www.moilaspojat.fi

Peura-Trans Oy Kainuuntie 126 88900 Kuhmo 08 632 650 www.peura-trans.com Seikkala Transport Oy Kyyhkytie 2 91900 Liminka 044 058 7872 www.seikkala.fi Takanen MR Oy Juurikoskenkatu 6 84100 Ylivieska 040 523 7591 www.takanen.fi

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

TELEVIESTINTÄLAITTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA

Vähälä Yhtiöt Oritkarintie 1, Pl 47 90401 Oulu 010 520 7800 www.vahala.fi

TIETOJENKÄSITTELY, PALVELINTILAN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT DATA PROCESSING, HOSTING AND RELATED ACTIVITIES Oulun DataCenter Oy Elektroniikkatie 8 90590 Oulu 0207 199 390 www.odc.fi

TIETOKONEIDEN SEKÄ ELEKTRONISTEN JA OPTISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS Haltian Oy Yrttipellontie 1 D 90230 Oulu 010 322 3400 www.haltian.com Scanfil Oyj Yritystie 6 85410 SIEVI 08 4882 111 www.scanfil.com

Melkoset Oy Kylkiäistie 1 A 85800 Haapajärvi 040 766 0107 www.melkoset.fi OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017 105


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

TIETOPALVELUTOIMINTA

TYÖKALUJEN VALMISTUS

VÄHITTÄISKAUPPA

INFORMATION SERVICE ACTIVITIES

MANUFACTURE OF TOOLS

RETAIL TRAD

Mehi Oy, Mehi Tools Metallitie 2-4 89600 Suomussalmi 020 7929 600 www.mehi.fi

Alko Oy Kirkkokatu 14 90100 Oulu 020 711 11 www.alko.fi

TYÖVOIMAN VUOKRAUS

Gigantti Megastore Oulu Kallisensuora 12 90400 Oulu 040 826 0210 www.gigantti.fi

Joki ICT Oy Ratakatu 1 84100 Ylivieska 044 729 1419 www.jict.fi

TILINTARKASTUSPALVELU AUDITING SERVICES

TEMPORARY EMPLOYMENT AGENCY ACTIVITIES

Aktiiva Taloushallinto Oy Merikatu 2 92100 Raahe 050 046 4567 www.aktiivatalous.fi

Biisoni Pohjanmaa Oy Isokatu 45 A 8 90100 Oulu 010 386 9310 www.biisoni.fi

Oulun RP-Tilintarkastus Sepänkatu 20 90100 Oulu 040 091 6266 www.rptilintarkastus.fi

Jot-Rent Oy Huoltokatu 4 92150 Raahe 08 221 707 www.jot-rent.fi

TUKKUKAUPPA

Marra Oy Niemeläntie 14 92100 Raahe 044 741 4701 www.marra.fi

WHOLESALE ATK Pikatukku Oulu Oy Kempeleentie 7 C 90400 Oulu 08 321 4600 www.atkpikatukku.fi Kesko Oyj Pohjois-Suomi Äimäkuja 6, PL 16 90401 Oulu 010 5311 www.kesko.fi Toimistotarvike Juntunen Oy Jääsalontie 10 90400 Oulu 010 470 9990 www.ttjuntunen.fi

TURPEEN NOSTO EXTRACTION OF PEAT Pe-Forss Oy Haapavedentie 79 92600 Pulkkila 040 075 7827 peforss@gmail.com

106 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2017

Kokkolan Halpa-Halli Oy Pl 94 67101 Kokkola 020 718 2000 www.halpa-halli.com Osuuskauppa Arina Nuottasaarentie 1 90400 Oulu 08 313 5900 www.arina.fi

YHDYSKUNTASUUNNITTELU TOWN AND CITY PLANNING

Sihti Oulu Oy Kempeleentie 5 90400 Oulu 050 444 4463 www.sihti.fi

Infrasuunnittelu Oy Kehräämöntie A 7 87400 Kajaani 050 515 0510 www.infrasuunnittelu.fi

Suomen Vuokramestarit Oy Ollilantie 4 90440 Kempele 050 502 0788 www.svm.fi

Geobotnia Oy Koulukatu 28 90100 Oulu 08 535 4700 www.geobotnia.fi

URHEILUVÄLINEIDEN VALMISTUS MANUFACTURE OF SPORTS GOODS Icepro Oy Ratakatu 13 84100 Ylivieska 08 349 600 www.icepro.fi Rai-Ta Sport Oy Ylivieskantie 186 86300 Oulainen 08 479 5000 www.raitasport.fi

YLEISAGENTUURITOIMINTA AGENTS INVOLVED IN THE SALE OF A VARIETY OF GOODS Viennin Kauppahuone Fesh Köykkyrintie 38 90450 Kempele 040 728 9498 www.fesh.fi

YLEISTUKKUKAUPPA NON-SPECIALIZED WHOLESALE Finntensid Oy Korjaamontie 16, PL 51, 4101 Ylivieska 08 410 6800, www.finntensid.fi Puhtausalan tuotteita vuodesta 1984 alkaen


MUISTIINPANOJA


www.oulunkauppakamari.fi

Profile for Oulun kauppakamari

Oulun kauppakamarin vuosikirja 2017  

Oulun kauppakamarin vuosikirja 2017