Page 1

Schoolgids

Een kroon op de toekomst


Een kind is als een vlinder in de wind: de ene vliegt hoog, de ander laag, maar ieder doet het op zijn eigen manier. Het leven is geen competitiestrijd. Ieder kind is anders, ieder kind is speciaal, ieder kind is mooi, ieder kind is uniek.

2


Een kroon op de toekomst Een impressie van de Koningin Emmaschool in Dieren


Inhoudsopgave Voorwoord 7 Onze School Info Scholengroep Veluwezoom Het team Algemeen en gebouw Kinderopvang 0-13 jaar

8

Scholengroep Veluwezoom Samen sterk Onze scholen

10

Waar staan wij voor? Identiteit Missie / visie ‘Ik Jij Wij’ Doelen van ons onderwijs Actief burgerschap, mediawijsheid, wetenschap & techniek en cultuureducatie

12

Organisatie van het onderwijs Sociale veiligheid Op en om de school Vakken / methoden Huiswerk GVO en HVO Groepsindeling Feesten en activiteiten door het jaar Buitenschoolse activiteiten Weektaak ICT Mediawijsheid Continurooster Invulling verplichte onderwijstijd

19

Passend onderwijs voor ieder kind Schoolondersteuningsprofiel Handelingsgericht werken Doubleren, versnellen, eigen leerlijn Zorgteam Samenwerking met externe organisaties

30

4


Resultaten van het onderwijs Uitstroom (Voortgezet Onderwijs) Onderwijskundig rapport Naar het voortgezet onderwijs Citoscores Open Dagen voortgezet onderwijs

32

Communicatie 35 Betere onderwijskansen Aanmelding nieuwe leerling Website en Emmabulletin Informatieavond en contactgesprekken Oudervereniging Vrijwillige ouderbijdrage MR FRIS! Kinderopvang Praktische informatie Veiligheid op en rond de school Incidentenregistratie Klachtenregeling Privacy van onze leerlingen Verzekering Ziek melden Bereikbaarheid ouders en contactpersonen Wet op de leerplicht Vrijstelling van onderwijs Protocollen en beleidsplannen

38

Schooljaarspecifieke informatie Tot slot

41

Colofon 42

5


6


Voorwoord Beste ouder(s) / verzorger(s), De basisschool is een stuk van je leven. Voor de leerlingen en voor u. Acht jaar lang allerlei indrukken opdoen, geboeid zijn en raken, ervaringen opdoen, met elkaar leren, spelen en delen. In de loop van die acht jaren vertrouwt u uw kind zo’n achtduizend uur toe aan de zorg van leerkrachten van de school. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. Ook als u al uw kind bij ons op school heeft, blijft die zorg. Uw belangstelling en betrokkenheid zijn onmisbaar. Uw inbreng wordt gewaardeerd, we zien u graag!

we zorgen voor een stabiele basis. Deze hebben wij gevonden in School Wide Positive Behavior Support, kortweg PBS. Deze schoolbrede aanpak is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Uiteindelijk is ons doel om in het schooljaar 2017-2018 de PBS-certificering te ontvangen. Het onderwijs is onderhevig aan veranderingen, daarom is de Emmaschool altijd in beweging. Nieuwe inzichten zorgen ervoor dat ons onderwijsleerproces dagelijks onder het vergrootglas ligt. We kijken kritisch naar de dingen die we doen. Hierbij zijn we structureel bezig met het zoeken naar het antwoord op de vraag: doen we nog steeds de goede dingen en doen we die dingen nog steeds goed?

Voor u ligt de schoolgids van onze school. Hierin vindt u alles wat u over OBS Koningin Emma, in de volksmond de Emmaschool, moet weten. Naast de onderwijskundige visie staan er ook allerhande praktische zaken in die er voor moeten zorgen dat u uw kind(eren) met een gerust hart naar onze school laat gaan. Wij zijn trots op onze leerlingen, de ouders en het team. Samen vormen zij de school en hebben één gezamenlijk doel voor ogen: het beste voor ieder kind. De school is gevestigd in een karakteristiek pand, gebouwd eind 19de eeuw. Het gebouw is in 2012 volledig gerenoveerd en beschikt over 10 leslokalen die allemaal een moderne inrichting hebben. Binnen het gebouw hebben onderwijs en kinderopvang elkaar gevonden. We zien een toegevoegde waarde in de doorgaande lijn van dagopvang voor 0-4 jarigen, naar onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Daarom gaan we onze samenwerking de komende tijd nóg meer vorm en inhoud geven. Uiteindelijk moet een intensievere samenwerking onze kracht worden.

Tot slot hopen wij dat u onze schoolgids met veel plezier leest. Wenst u een toelichting of een informatief gesprek, dan staat de deur altijd voor u open. Namens het team, Ivo Gerritsen Locatiedirecteur

In onze ogen is een fijn pedagogisch klimaat de randvoorwaarde om tot goede leerprestaties te komen. Leerlingen die goed in hun vel zitten kunnen zich optimaal ontwikkelen. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan waarbij

7


Onze school Wij willen dat uw kind veel leert en dagelijks met plezier naar school gaat. Wij doen dan ook ons best om iedere dag opnieuw een fijne sfeer in de groep te creëren. Zo proberen de leerkrachten er alles aan te doen om de leerlingen optimaal te laten presteren.

Info Scholengroep Veluwezoom De Koningin Emmaschool is een openbare basisschool. Het is een school die wordt bestuurd door stichting Scholengroep Veluwezoom. Dit schoolbestuur bestaat uit een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en elf scholen. Deze scholen werken samen in onderwijsteams. Dit betekent dat een school, afhankelijk van de situatie, een team vormt met één of twee andere scholen. Onze school vormt een onderwijsteam met de Dorpsschool Rozendaal.

Het team Het huidige schoolteam bestaat uit dertien personen. Acht groepsleerkrachten, een meerscholendirecteur, een locatiedirecteur, een intern begeleider, een administratief medewerkster en een huismeester zorgen voor het dagelijkse onderwijs.

‘WE HANTEREN NORMEN EN WAARDEN, DIE IN HET MAATSCHAPPELIJK VERKEER NORMAAL ZIJN’ Algemeen en gebouw Op de locatie waar de school is gevestigd wordt al decennia lang onderwijs gegeven. Het huidige pand, dat dateert uit 1878, is in 2012 helemaal verbouwd. Hierbij is de karakteristieke gevel in tact gebleven en is de complete binnenkant opnieuw opgebouwd. Overal is veel licht en kleur terug te vinden. In het pand bevinden zich onder andere tien leslokalen, een speelzaal, een heuse werkkeuken voor leerlingen, brede

gangen, verwerkingsruimten bij de lokalen en in alle lokalen nieuw schoolmeubilair en digitale schoolborden. Rondom het pand bevinden zich 2 speelterreinen: een voorplein en aan de achterzijde van het gebouw een kleuterplein. We durven oprecht te beweren dat de school gehuisvest is in één van de mooiste schoolgebouwen van het land.

8


‘ONZE SCHOOL IS GEHUISVEST IN ÉÉN VAN DE MOOISTE SCHOOLGEBOUWEN VAN HET LAND’

een omgeving die huiselijk is en uitdaagt tot spelen. De naschoolse opvang biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe zij hun vrije tijd invullen. Ze kunnen deelnemen aan het naschoolse activiteitenaanbod van Fris!, maar mogen ook lekker buitenspelen, computeren, spelletjes doen of met poppen of lego spelen. De dagopvang voor 0-4 jarigen is erop gericht leerlingen zich op hun eigen manier in een veilige omgeving te laten ontwikkelen. Deze omgeving nodigt uit om te spelen en te groeien. De dagopvang wordt aangeboden in verticale groepen van maximaal twaalf leerlingen. Hier worden aan leerlingen vanaf drie jaar in de ochtenduren activiteiten aangeboden ter voorbereiding op de basisschool. Deze sluiten aan op de doelen van groep 1. De leerlingen van 0 tot 4 jaar beleven door het jaar heen enkele thema’s en activiteiten samen met de basisschool; een prachtige voorbereiding die spelenderwijs wordt vormgegeven.  n

Kinderopvang 0-13 jaar Fris! Kinderdagopvang verzorgt in hetzelfde pand de kinderopvang. Leerlingen van 0 tot 13 jaar kunnen daardoor dagelijks van 7.00 uur tot 18.30 uur terecht voor dagopvang én onderwijs. De voor- en naschoolse opvang zijn er in de eerste plaats op gericht om leerlingen de mogelijkheid te geven zich te ontspannen in

9


Zoom in op...

Scholengroep Veluwezoom Onze school maakt deel uit van Scholengroep Veluwezoom. Hier zijn elf openbare basisscholen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal bij aangesloten, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Elke school heeft een grote mate van zelfstandigheid. De directeuren en teams zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen school. Zij werken binnen de kaders die zijn afgesproken in de Scholengroep. De directeuren, enkele personeelsleden en ouders hebben op het niveau van de Scholengroep een rol in het directieteam of de gmr. De Scholengroep wordt geleid door de voorzitter van het college van bestuur. Zij is tevens voorzitter van het directieteam. Er is een raad van toezicht die op de achtergrond toezicht houdt. Regionaal werken schoolbesturen samen in PassendWijs.

Onze scholen Rozendaal

Dorpsschool Rozendaal

Velp

Daltonschool Daalhuizen De Kameleon

Rheden

Rheder Enk

De Steeg

De Lappendeken

Dieren A.M.G. Schmidt Koningin Emma ’t Schaddeveld ’t Sterrebos (school voor speciaal basisonderwijs) De Wensvogel Bureau Scholengroep

Samen sterk De samenwerking tussen de Scholengroep biedt voordelen. Zo’n tweehonderd personeelsleden hebben samen veel kennis en ervaring in huis. Leerkrachten en directeuren helpen en inspireren elkaar. Er is regelmatig overleg over onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, financiën, personeelsbeleid en tal van andere zaken. Op www.scholengroepveluwezoom.nl vindt u meer informatie.

Laag Soeren ’t Schaddeveld Spankeren Daltonschool Prinses Margriet

Stichtingsbestuur Scholengroep Veluwezoom • 5 personen Voorzitter College van Bestuur en staf scholengroep

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad • 11 ouders en 11 personeelsleden uit de medezeggenschapsraad (mr)

Directieteam • schooldirecteuren en (als voorzitter) de algemeen directeur

Weer Samen Naar School (WSNS) hierin participeren alle 11 scholen

11 Schoolteams • leerkrachten, intern begeleider, (soms) een adjunct-directeur, een locatieleider, een clusterdirecteur en andere collega’s • elke school heeft een oudervereniging (ov) en een medezeggenschapsraad (mr)

10


11


Waar staan wij voor? De Koningin Emmaschool is een openbare basisschool in Dieren-Zuid. Op een openbare school is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert leerlingen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging.

Identiteit

Wij bieden onze leerlingen een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. De basis hiervoor is dat zij een positieve leerhouding ontwikkelen, goed kunnen samenwerken, en dat hun nieuwsgierigheid wordt gekoesterd/gestimuleerd. Naast het actief opbouwen van kennis, stimuleren wij leerlingen hoge verwachtingen te hebben, zich bewust te worden van hun talenten en eigen leerstrategie. Dat zij leren doorzetten en ook volop de gelegenheid krijgen zichzelf te zijn.

Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat leerlingen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert leerlingen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Het openbaar onderwijs is niet alleen voor

In ons schoolplan 2015-2019 staat beschreven dat onze visie gerelateerd is aan de overkoepelende visie van Scholengroep Veluwezoom. In de visie van de scholengroep staat: De scholen van de Scholengroep werken allemaal aan onze gezamenlijke missie, maar scholen leggen hun eigen accenten in hun schoolplan. De scholen van de Scholengroep Veluwezoom onderscheiden zich in ieder geval met onze leefstijl ik-jij-wij. Zij nodigen stakeholders in een vroeg stadium uit samen inhoud te geven aan ontwikkelingen waar zij voor komen te staan. Deze co-creatie zal steeds vaker zichtbaar zijn in de school. Wij geloven in duurzame veranderingen. Niet te snel, goed doordacht en besproken, en vervolgens stap-voor-stap samen gerealiseerd. Wij werken samen, over onze grenzen heen, om de leerlingen het beste te kunnen bieden: voorop staat een rijke leeromgeving waarin zij worden uitgedaagd goede leerresultaten te behalen op taal, rekenen, studievaardigheden en zich te ontwikkelen op de 21ste-eeuwse competenties.

‘OPENBAAR ONDERWIJS BIEDT RUIMTE VOOR DIVERSITEIT EN NEEMT NIET ÉÉN LEVENSBESCHOUWING ALS VERTREKPUNT’ iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

Missie / visie Alle scholen van Scholengroep Veluwezoom hebben de volgende missie:

12


In onze overtuiging zijn eigenaarschap, wendbaarheid, inspirerend en uitnodigend zijn de kernbegrippen voor de komende jaren.

Op onze school staat het leren en de ontwikkeling van het kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen, zodat zij zich voorbereiden op participatie in de samenleving, waarin zijn hun eigen waardevolle bijdrage kunnen leveren. Daarnaast verruimen wij de wereld van leerlingen door ontmoeting met anderen te realiseren. We vinden het belangrijk dat leerlingen actief betrokken raken bij het leerproces. Om leerlingen recht te doen en het beste uit hen te halen leggen we de focus op leren. Leren is daarbij een constante activiteit van verandering: kennis opdoen, vaardigheden leren, aanpassen, anticiperen, ontdekken, groeien, ontwikkelen, creëren, nadenken, etc. We leren van én met elkaar. Op school gaan wij uit van de mogelijkheden en talenten van leerlingen, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creatief en planmatig denken, centraal staan. Om goed

De schoolvisie van de Koningin Emmaschool is gericht op: – het beste uit leerlingen naar boven halen – in een veilige, respectvolle omgeving – waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt

‘WE VINDEN HET BELANGRIJK DAT LEERLINGEN ACTIEF BETROKKEN WORDEN BIJ HET LEERPROCES’ Onze school maakt deel uit van de veranderende samenleving, waarbij ieder mens talenten heeft en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

13


Ik: Ben nieuwsgierig naar wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Ontdek hoe ik leer en wat ik wil ontdekken. Door nieuwsgierig te zijn naar een ander weet ik of ik voor hem of haar iets kan betekenen. Jij: Bent uitdagend, aanvullend en inspirerend. Dichtbij of ver weg, in de klas maar ook daarbuiten in de school, buurt of ergens anders op de wereld. Jij bent anders dan ik en dat is mooi. Wij: Leren van en met elkaar. Samen ontdekken en samen werken maakt onze wereld rijker. Samen maken wij de toekomst en komen we verder. Ik, jij, wij Gaat over samenwerken, met respect en nieuwsgierigheid naar de ander. Samenwerken met leerlingen, ouders, de wijk, de wereld. Samenwerken omdat we allemaal verschillend zijn en juist dát kan ons verrijken. Het gaat over burgerschap, meedoen aan de samenleving en verantwoordelijkheid dragen, over het besef dat ik/jij/wij samen vorm geven aan ons samen leven.   

te kunnen leren heeft een kind een rijke en betekenisvolle leeromgeving nodig. We willen samen met ouders het beste uit het kind halen. Er is samenwerking en afstemming met de school en de ouders in de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Samen zorgen we voor een veilige en stimulerende leeromgeving waarin vertrouwen in en respect hebben voor elkaar voorop staan. De doelstelling van de Koningin Emmaschool is dat de leerlingen zich evenwichtig kunnen ontplooien. Wij vinden het essentieel voor de leerlingen dat zij zelfstandigheid verwerven

‘ER IS SAMENWERKING EN AFSTEMMING TUSSEN SCHOOL EN OUDER IN DE ONTWIKKELING EN OPVOEDING VAN HET KIND’ door middel van cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De school is er om samen met ouders de leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen. Van belang daarbij is de sfeer en de uitstraling van onze school: immers, het kind moet zich veilig voelen als voorwaarde om zich verder te ontwikkelen. Niet voor niets is ons motto dan ook ‘Een kroon op de toekomst’.

Bent u nieuwsgierig naar alle 6 kernwaarden van het Openbaar Onderwijs? Kijkt u dan hier: www.openbaaronderwijs.nu/kernwaarden

‘Ik Jij Wij’ Eén van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is ‘van en voor de samenleving’. Deze kernwaarde hebben wij vertaald in ‘Ik, jij, wij’. We omarmen natuurlijk alle zes de kernwaarden van het openbaar onderwijs , maar deze kernwaarde geven we binnen de Scholengroep Veluwezoom bijzondere aandacht. ‘Ik, jij, wij’ geeft richting aan ons dagelijks handelen: IK ben nieuwsgierig naar de ander JIJ bent anders, gelukkig maar! WIJ komen samen verder

Doelen van ons onderwijs Leerinhouden Binnen onze school is sprake van een rijke leeromgeving. Leren betekent bij ons ‘doen’. Naast aandacht voor zelfstandig werken streven wij er naar om voldoende afwisseling te bieden tussen de (theoretische) lessen in school en de (praktische) lessen op locaties buiten de school. Spelend en onderzoekend leren heeft een voorname plaats binnen ons onderwijs.

14


‘WIJ STREVEN NAAR EEN HOOG COGNITIEF NIVEAU VOOR IEDERE LEERLING, WAARNAAST DE ONTPLOOIING VAN CREATIEVE VAARDIGHEDEN VAN GROOT BELANG IS VOOR HET CREATIEF DENKEN’

Een lesmethode is voor ons een middel om de leerdoelen te bereiken. Door goed kennis te nemen van de doelen per leerjaar weten wij wat er gevraagd en verwacht wordt van de leerlingen. Deze kennis geeft ons de ruimte om naast de methode ook een stuk eigenheid van en door de leerkrachten terug te laten komen binnen het lesprogramma.

directe instructiemodel. Dit betekent dat er o.a. een dagelijkse terugblik is op wat er reeds behandeld is. Lesdoelen worden besproken en er is sprake van (in)oefening van deze lesstof. Er vindt een individuele verwerking plaats, waarna een bewust gekozen feedbackmoment volgt. De verwerking van de lesstof vindt plaats op verschillende niveaus. Hierbij hanteren we

Gedurende de periode die een kind bij ons doorbrengt is er consequent en structureel aandacht voor de emotionele, sociale en affectieve ontwikkeling voor ieder kind. Wij streven naar een hoog cognitief niveau voor iedere leerling, waarnaast de ontplooiing van creatieve vaardigheden van groot belang is voor het creatief denken. Binnen het jaarrooster en de effectieve leertijd proberen we een zo goed mogelijke balans aan te brengen tussen aandacht voor creatieve en cognitieve vakken.

tegelijkertijd verschillende werk- speelvormen. Oefensituaties vinden plaats binnen de groep. De computer en het digitale schoolbord zijn elementaire hulpmiddelen binnen ons onderwijs. Opvoedings- / onderwijsstijl Wij streven er naar om leerlingen te leren leren. Wij verrijken ons onderwijs door de invoering van verschillende vormen van nieuwe media, waarbij wij steeds op zoek zijn naar het antwoord op de vraag op welke manier wij dat het best kunnen doen. Binnen ons onderwijs is er voldoende ruimte om leerlingen zelfstandig keuzes te laten maken in leertaken en het verwerken daarvan.

Werkvormen Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen wordt er lesgegeven vanuit het

15


Het zelfontdekkend leren neemt een steeds voornamere plaats in en wordt door ons gestimuleerd. Groeperingsvormen Binnen onze school zijn leerlingen gegroepeerd volgens het zogenaamde leerstof jaarklassensysteem. Binnen iedere groep is er een variatie mogelijk en zitten de leerlingen in kleine groepjes bij elkaar. Deze groepjes kennen qua niveau een verschillende samenstelling. Om recht te doen aan de verschillende niveaus wordt er steeds vaker groepsdoorbrekend lesgegeven; leerlingen gaan uit hun eigen jaarklas en doen mee met de les in een andere groep. Middelen Ons onderwijs is niet alleen talig. Wij gebruiken veel aspecten van Meervoudige Intelligentie en houden rekening met de verschillende leerstijlen van de leerlingen. De school beschikt over voldoende onderwijsmaterialen. Naast een ondersteunend en verdiepend gebruik van computers binnen de school is er ook veel zelfcorrigerend materiaal waar de leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. De speciale verwerkingsruimte naast ieder lokaal én de brede gangen binnen het gebouw bieden mogelijkheden voor het verwerken van de leerstof buiten het lokaal.

juiste kwaliteit te leveren is het van belang om de school goed in beeld te hebben. Wij houden daarom iedere twee jaar een tevredenheidspeiling onder alle ouders. Omgeving van de school Wij zijn als school één van de instituten waar leerlingen veel zijn tijdens hun schoolleeftijd. Daarnaast spelen de voor- en naschoolse opvang, peuterzaal en kinderopvang een belangrijke rol. Om de doorgaande lijn voor ouders en leerlingen zo goed mogelijk te realiseren is er een afstemming en samenwerking met Fris! Kinderdagverblijven. In ons onderling contact gaat het steeds vaker over een diepgaandere samenwerking.

Ouders en de school Ouderbetrokkenheid vraagt interactie en dialoog. Ook gaat het over hoe school en thuis positief met elkaar verbonden zijn. T.a.v. de schoolontwikkeling van de leerling is er een samenwerking tussen ouders en school. Hierbij zoeken wij met elkaar naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind. Ouders zijn bij ons op school belangrijk voor ondersteuning van de vele festiviteiten waar onze school bekend om staat. Om de

Zorgbreedte Wij halen het maximale uit leerlingen. Als school willen wij het liefst alle leerlingen bij ons op school houden en helpen. Wij streven ernaar dat leerlingen de zorg zoveel mogelijk in de

16


onafhankelijke (Cito)toetsen. De resultaten van de toetsen worden digitaal geadministreerd en bewaakt. We vinden het belangrijk om samen te evalueren en afspraken te maken over inhouden en werkwijzen. Openheid en eerlijkheid kenmerkt onze communicatie.

Actief burgerschap, mediawijsheid, wetenschap & techniek en cultuureducatie We hebben een breed gedragen visie op actief burgerschap, mediawijsheid, wetenschap & techniek en cultuureducatie. Onze leerlingen leven en ontwikkelen zich in een multiculturele samenleving. Actief burgerschap is geïntegreerd binnen de lessen. We vinden het van belang dat de leerlingen leren omgaan met verschillende talen en culturen. Onze leerlingen krijgen inzicht in de Nederlandse cultuur, waarnaast andere culturen (multiculturele samenleving) ook een belangrijke rol spelen. Ten aanzien van media leren we onze leerlingen zowel oude als nieuwe media bewust en kritisch te gebruiken. Zij maken kennis met allerlei vormen van nieuwe media en leren de mogelijkheden en gevaren hiervan herkennen, inschatten en ermee om te gaan. Wetenschap en techniek zijn vanzelfsprekende onderdelen binnen ons lesprogramma. Via wetenschap en techniek willen wij de onderzoekende houding of nieuwsgierigheid bij leerlingen stimuleren. Wij besteden veel aandacht aan het aanbieden van een rijke, uitdagende leeromgeving. Cultuureducatie is geïntegreerd binnen onze vaken vormingsgebieden. In het schooljaar 20162017 starten we met thematisch werken binnen deze verschillende vakgebieden. Op termijn willen we zelfs meer vraaggestuurd gaan werken richting culturele en educatieve instellingen in onze omgeving.  n

klas krijgen. Daar waar mogelijk bieden we specialistische hulp. Als dit niet (meer) mogelijk is, zullen we altijd oplossingsgericht werken en in samenspraak met ouders een leerling inbrengen in het zorgteam. Het doelgericht volgen van opbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau geeft aan leerkrachten duidelijk zicht wat er gedaan moet worden. Op basis van analyses bekijken we wat de verbeterpunten voor onze school zijn.

‘ER IS SAMENWERKING EN AFSTEMMING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS IN DE ONTWIKKELING EN OPVOEDING VAN HET KIND’ Evaluatie Binnen onze school is sprake van een kwaliteitszorgsysteem op groeps- en schoolniveau. We onderscheiden naast observaties methode gebonden en methode

17


18


Organisatie van het onderwijs Op onze school staan wij voor een positieve kijk op leerlingen, ouders en elkaar. Daarom hebben wij gekozen voor Positive Behavior Support. PBS is gericht op het creëren van een veilige omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We richten ons op het stimuleren van positief gedrag door duidelijk aan te geven wat er van leerlingen verwacht wordt, waarbij we positief gedrag belonen.

Sociale veiligheid

Belonen en aanmoedigen Om het positief gedrag structureel aan te moedigen, heeft de school een beloningssysteem ontwikkeld dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4:1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden. Wanneer een leerling zich niet aan een gedragsverwachting houdt, volgt een consequentie. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is duidelijk hoe die consequentie er uitziet.

Wij werken vanuit de kernwaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Vanuit deze waarden hebben wij benoemd welk gedrag daarbij hoort. Deze gedragsverwachtingen worden net als rekenen en taal actief aangeleerd en zijn ook zichtbaar gemaakt binnen de school. Het gewenste gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De aanpak is gericht op de hele schoolomgeving. Leerlingen voelen zich veiliger, gedragen zich sociaal vaardiger, vertonen minder probleemgedrag en laten betere schoolprestaties zien. Samen met ouders en externen werken we actief samen in dit proces.

‘PBS CREËERT EEN VEILIGE OMGEVING DIE HET LEREN BEVORDERT EN GEDRAGSPROBLEMEN VOORKOMT’ Alle leerlingen PBS is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van tijdelijke hulp op school tot professionele zorg. De aanpak is gericht op de hele schoolomgeving. Een voorbeeld van de werkwijze is de schoolbrede reactieprocedure. Dit betekent dat bij elke situatie een vaste consquentie hoort, zodat iedere leerkracht hetzelfde handelt en de leerling hierdoor duidelijkheid heeft.

Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht Vanuit de gemeenschappelijke waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid heeft het schoolteam gezamenlijk bepaald welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en zijn visueel gemaakt. Gedrag oefenen De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend, besproken en herhaald, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien.

Op en om de school De reikwijdte van PBS betreft de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij

19


‘PBS IS GERICHT OP HET CREËREN VAN EEN VEILIGE OMGEVING DIE HET LEREN BEVORDERT EN GEDRAGSPROBLEMEN VOORKOMT’

activiteiten buiten de school worden leerlingen aangemoedigd sociaal gedrag te laten zien.

en verantwoordelijkheid wordt gewenst gedrag versterkt en probleemgedrag voorkomen.

PBS is gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij leerlingen met als doel om elke leerling optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs. De aanpak omvat interventies voor alle leerlingen en specifieke interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Gewenst gedrag versterken Met eenvoudige interventies voor alle leerlingen wordt het pro sociale gedrag versterkt. Dit gebeurt door het expliciet maken van gewenst gedrag, het actief aanleren van dit gedrag en het systematisch positief bekrachtigen hiervan.

Registeren van gedragsincidenten en positief gedrag Systematische gedragsregistratie geeft zicht op de ontwikkeling van leerlingen en maakt vroegtijdig ingrijpen bij problemen mogelijk. De data van het registratiesysteem worden gebruikt om gedrag te sturen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau. Ook geven de data zicht op het implementatieproces.

Gedragsproblemen voorkomen Het gedrag van alle leerlingen wordt geregistreerd en in kaart gebracht. Gedragsproblemen worden zo in een vroeg stadium gesignaleerd. Als het nodig is, kan direct (individuele) ondersteuning op maat worden geboden. De resultaten van PBS zijn positief! In zijn algemeenheid voelen leerlingen zich veiliger, gedragen zich sociaal vaardiger, vertonen minder probleemgedrag en laten betere schoolprestaties zien. Schoolmedewerkers hebben meer plezier in hun werk en zijn beter in staat zorg-op-maat te geven aan risicoleerlingen.

Preventie Voorkomen is beter dan genezen! Om die reden neemt preventie binnen PBS een belangrijke plaats in. Vanuit de waarden veiligheid, respect

20


Vakken / methoden

De verschillende methodes worden als leidraad gebruikt voor de verschillende vakken, waarbij doelgericht werken centraal staat. Leerkrachten hebben zicht op de lesdoelen en stemmen de instructies hierop af.

Wij willen leerlingen zoveel mogelijk leren en zich zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. Groep 1 en 2 Spelenderwijs leren vormt een belangrijke basis in de kleutergroep. In groep 1 en 2 werken wij aan de hand van thema’s. Binnen deze thema’s wordt doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van de kleuter. Hierin zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling op het gebied van motoriek, creativiteit, taal en rekenen opgenomen. Wij werken vanuit de kring waarbij in grote en kleinere groepen gewerkt wordt. Op deze manier wordt ingespeeld op de behoeften van ieder kind. De vernieuwde methode Schatkist biedt de verschillende ontwikkelingsgebieden geïntegreerd aan, waarbij interactief spelen, leren en ontdekken centraal staat.

Bij alle vakgebieden gaan wij verder dan alleen het gebruik van deze methodes. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen hanteren wij extra didactische werkvormen en gebruiken wij extra materialen. Bij rekenen gebruiken we ‘Met sprongen vooruit’, waarbij interactieve en betekenisvolle rekenspellen worden ingezet. Ons leesonderwijs bestaat uit aandacht voor leesbevordering en leesplezier, extra tijd en aandacht voor de zwakke lezers. Ook tutorlezen, een vorm van lezen in tweetallen waarbij leerlingen uit hogere groepen samen lezen met leerlingen uit lagere groepen, vormt een vast onderdeel op ons lesprogramma. Tijdens de lessen spelling bieden we de leerlingen spellingcategorieën aan die we blijven herhalen, zodat ze uiteindelijk hun opgedane kennis kunnen toepassen bij het schrijven van teksten.

‘WIJ WILLEN LEERLINGEN ZICH ZO OPTIMAAL MOGELIJK LATEN ONTWIKKELEN’

Groep 1 t/m 8 Wij geven Engels in alle groepen. Dit start spelenderwijs in de kleutergroepen en ontwikkelt zich tot groep 8 naar een volwaardig instapniveau voor het voortgezet onderwijs.

Groep 3 t/m 8 Vanaf groep 3 werken alle leerlingen dagelijks aan de vakken rekenen, lezen, taal en spelling. Ook krijgen ze les in schrijven, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele vorming en creativiteit. De leerlingen krijgen instructie op maat. Leerlingen die meer aankunnen krijgen uitdaging en voor leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof staat oefenen en herhalen centraal. Ook vinden wij het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken of samenwerken met andere leerlingen. Voor de verschillende vakgebieden maken wij gebruik van moderne en actuele lesmethodes. Bij een bezoek aan de groep van uw kind kunt u deze op uw gemak bekijken.

Huiswerk De leerlingen leren meestal op school. Het kan ook voorkomen dat leerlingen voor een toets thuis mogen leren. In de hogere groepen komt huiswerk frequenter voor. Het doel is om de leerlingen alvast voor te bereiden op de gang van zaken in het voortgezet onderwijs. Soms vragen we ouders om met hun kind extra te oefenen. Tegelijkertijd vinden we eigenlijk ook dat leerlingen op school komen om te leren. Thuis moeten ze lekker kunnen spelen.

21


GVO en HVO

Momenteel werken we met combinatiegroepen. Dit betekent dat 2 leerjaren bij elkaar in 1 klas zitten. Bij de keuze van combinatiegroepen wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

Onze school is een openbare school. Alle leerlingen zijn welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal. Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u – als uw kind in groep 6, 7 of 8 zit - godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) voor uw kind aanvragen.

– E venwichtige verdeling van de leerlingen over de groepen – Zorgleerlingen (niet het aantal zorgleerlingen, maar de hoeveelheid en de aard van de benodigde zorg is bepalend; de school stelt de indicatie vast). – Verdeling jongens/meisjes; een evenwichtige samengestelde groep betekent in het algemeen een prettiger pedagogisch klimaat voor leerling en leerkracht. – Aspect broertjes/zusjes; de school hanteert het beleid om zoveel mogelijk te voorkomen dat broertjes en zusjes in dezelfde groep zitten. – Sociaal-emotionele aspecten c.q. rijping. – Indeling van de leerlingen gebeurt niet op niveau van de leerlingen (er kan wel gekeken worden naar de leeftijdsopbouw van de groep). – We inventariseren de bestaande vriendschapsbanden. Deze zijn echter soms zo complex om rekening mee te houden. We staan dan ook open voor nieuwe vriendschapsbanden.

Door GVO en HVO worden leerlingen zich bewuster van zichzelf. Ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze

‘WIJ LEGGEN DE NADRUK OP DIVERSITEIT EN OP RESPECT VOOR DE VERSCHILLENDE GELOVEN EN LEVENSOVERTUIGINGEN’

De indeling van de groepen is een teambeslissing, waarbij bovenstaande criteria zorgvuldig worden afgewogen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directie. Wij streven naar een goede, evenwichtige verdeling, waarbij ieder kind op de juiste plek zit. De basisschool heeft als taak de leerlingen te begeleiden in het leerproces én in de sociaalemotionele ontwikkeling. Dat verloopt het best wanneer beide aspecten in balans zijn. Zowel het leerproces als de sociaal emotionele ontwikkeling verdient daarom onze aandacht. Het streven is om leerlingen niet langer dan 2 jaar bij dezelfde leerkracht in de groep te plaatsen.

complexe wereld en ook hun zelfvertrouwen. De GVO- en HVO-docenten zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten. Zij passen gevarieerde methoden toe, aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl

Groepsindeling De schoolformatie voor een schooljaar wordt bepaald n.a.v. het leerlingaantal op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

24


Zomerfeest EĂŠn van de hoogtepunten van ons schooljaar is het zomerfeest. In overleg met ouders bekijken wij op welke wijze wij hieraan invulling geven. Gedurende een week werken we in alle groepen rondom een gekozen thema. Dit gebeurt op verschillende manieren, zowel educatief als creatief. Op het eindfeest ontmoeten ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar op een informele manier, onder het genot van een hapje en drankje. Verjaardagen Natuurlijk vieren we de verjaardagen van de leerlingen. De leerlingen mogen trakteren in de klas. De keuze voor een traktatie laten wij vrij. Het team prefereert een gezonde traktatie. Leerlingen gaan, als ze dat willen, de hele school door om aan alle leerkrachten te laten merken, dat ze jarig zijn.

Feesten en activiteiten door het jaar

Buitenschoolse activiteiten

Sinterklaas Begin december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Wij verwelkomen de Goedheiligman met de hele school zingend op het plein. Aansluitend brengt de Sint een bezoek aan de groepen 1 t/m 4. De leerlingen krijgen dan ook een cadeautje. De groepen 5 tot en met 8 trekken ruim voor 5 december lootjes in hun eigen groep. Zij maken surprises voor elkaar en schrijven daarbij een gedicht.

Gedurende een schooljaar wordt het schoolteam regelmatig gevraagd om met de leerlingen mee te doen aan activiteiten die buiten schooltijd worden georganiseerd. Hierbij moet u onder andere denken aan een schoolvoetbaltoernooi, korfbaltoernooi, handbaltoernooi en de Dierense avondvierdaagse. Ieder jaar zijn er ouders bereid om de organisatie daarvan op zich te nemen. De ervaring leert dat het leuke en goed georganiseerde evenementen zijn. Het team laat tijdens deze buitenschoolse activiteiten graag haar gezicht zien als de agenda dat toelaat, maar verplicht zich niet om standaard bij alle activiteiten aanwezig te zijn.

Kerstfeest Ook Kerst is een feest om samen te vieren. We bekijken jaarlijks op welke wijze wij invulling geven aan dit feest. U kunt denken aan Kerstfeest in de groep: op dat moment wordt er voorgelezen, gezongen en staat er een hapjesbuffet klaar van en voor de leerlingen. Maar u kunt ook denken aan een hele andere invulling van deze avond, bijvoorbeeld een Kerstmarkt of een musical door ouders en/of leerlingen.

Weektaak In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen structureel met een weektaak. Deze weektaak ondersteunt de leerlingen bij het zelfstandig

25


en geordend werken en daagt hen uit om het werk te plannen. In de weektaak wordt rekening gehouden met de verschillende mogelijkheden van leerlingen (differentiatie in de leerstof).

ICT Leerlingen van nu groeien op in een wereld waar onderwijs steeds minder plaats- en/ of tijdgebonden hoeft te zijn. 24/7 kunnen leerlingen met diverse devices kennis en informatie delen via platformen als Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en Snapchat. Voor leerlingen heel gewoon. In de digitale revolutie waar we in zitten, volgen technologische veranderingen elkaar in razend tempo op. Leerlingen en volwassenen zullen in toenemende mate in een technologische en door media gedreven omgeving leven. In die omgeving is een overvloed aan informatie beschikbaar. Het vermogen om door het ingewikkelde informatielandschap te navigeren, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van mensen een scala aan vaardigheden op het gebied van technologie, communicatie en informatieverwerking. In de samenleving

kritisch denken zijn onderdeel van de gewenste vaardigheden. ICT is daarbij niet zozeer een doel op zich, maar een belangrijk middel om zich goed te kunnen ontwikkelen op de gebieden die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving van de toekomst. De school beschikt over een professioneel WiFi-netwerk, waarop dagelijks devices zijn aangesloten. Ook zijn er veel plekken in het gebouw waar leerlingen achter vaste pc’s kunnen werken.

‘LEERLINGEN ACTIEF, BEWUST EN KRITISCH DEEL TE LATEN NEMEN AAN DE MODERNE MEDIASAMENLEVING’

Mediawijsheid waar wij de leerlingen in het huidige basisonderwijs op voorbereiden, de zogenaamde kenniseconomie, zijn vooral andere en nieuwe vaardigheden belangrijk: de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen ontwikkelen zich nog meer op het gebied van samenwerking, communicatie en werken aan een onderzoekende houding. Facetten als doorontwikkelen in probleemoplossend vermogen én creatief en

Mediawijsheid is een van de hierboven genoemde 21ste eeuwse vaardigheden. Dit zijn elf vaardigheden die leerlingen nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij van de toekomst. Mediawijsheid omvat op haar beurt tien competenties die leerlingen nodig hebben om actief, bewust en kritisch deel te nemen aan de moderne mediasamenleving. Mediawijsheid staat voor het slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media. Je moet

26


– Iedereen is gelijk en houdt zich aan de schoolregels. – de schooldag is minder lang. – leerlingen hebben meer tijd met ouders, om met vriendjes te spelen en meer tijd voor andere activiteiten. – onderwijskundig gezien kan er meer leseffectiviteit behaald worden, doordat er minder startmomenten en momenten van afscheid nemen zijn. – de dag kan pedagogisch en onderwijskundig goed opgebouwd en afgerond worden. – praktisch en organisatorisch is het een voordeel dat er geen aparte organisatie van medewerkers van tussenschoolse opvang en/ of ouders nodig is. Ook dat schept rust in de school. – professioneel gezien worden de leerlingen de hele dag door de eigen groepsleerkracht begeleid.

daarbij doorhebben hoe media jouw dagelijks leven beïnvloeden en hoe je er het beste uit kan halen, voor jezelf en voor anderen. De lessen mediawijsheid die door de hele school worden aangeboden, worden gegeven door de eigen leerkracht en de mediacoach van de Bibliotheek. Meer informatie over dit actuele onderwerp vindt u op: www.mijnkindonline.nl

Voor schooltijd is er vanaf 8.15 uur pleinwacht. De ochtendpauze voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.00 - 10.15 uur. De schooltijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag(*): 8.30 uur – 12.00 uur: les 12.00 uur – 12.45 uur: pauze 12.45 uur – 14.45 uur: les Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur: les

Continurooster Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen tussen de middag op school blijven. Zij spelen een half uur buiten en in het kwartier daarna lunchen zij in de klas. Hierbij is de leerkracht aanwezig. Wij zien in het continurooster een groot aantal ‘kindvoordelen’: – pedagogisch vormt de dag een geheel met een duidelijk begin en eind. – het dagschema biedt continuïteit, is duidelijk, rustig en voor de hele groep hetzelfde. – het gezamenlijk eten met de eigen leerkracht levert sociale en emotionele voordelen op voor de groep.

(*) Groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

27


Invulling verplichte onderwijstijd Kerndoelen

1

2

3

4

5

6

7

8

Nederlandse taal

4.45

4.45

9.30

9.15

8.45

8.00

8.00

7.30

Lees/Taal

2.45

2.45

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Lezen

1.30

1.30

3.00

3.00

3.00

2.30

2.30

2.00

Schrijven

0.30

0.30

1.30

1.15

0.45

0.30

0.30

0.30

0.45

0.45

0.45

GVO/HVO Engelse taal

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.45

0.45

0.45

Rekenen en Wiskunde

1.30

1.30

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

OriĂŤntatie op Mens en Wereld

1.15

1.15

2.30

2.30

3.45

3.00

3.00

3.00

Aardrijkskunde/Topo

0.30

0.30

1.00

1.00

1.00

1.00

Geschiedenis

0.30

0.30

1.00

0.45

0.45

0.45

Techniek / natuur (ook EHBO)

0.30

0.30

0.45

0.45

0.45

0.45

Verkeer

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Bevordering gez. gedrag

0.30

0.30

0.30

2.00

2.15

2.30

2.30

2.30

2.30

Tekenen

0.30

0.30

0.45

0.45

0.45

0.45

Handvaardigheid

0.30

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

Kunstzinnige oriĂŤntatie

1.00

1.00

Muziek

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Dramatische vorming

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Bewegingsonderwijs Spel en beweging / buiten spelen

5.45

5.45

Bevordering sociale redzaamheid

1.30

1.30

0.30

0.30

0.30

1.00

1.00

1.00

Vrije ruimte

6.15

6.15

0.30

1.00

1.30

1.30

1.30

2.00

0.30

1.00

1.30

1.30

1.30

1.30

Zelfstandig leren/spelen Huiswerk bespreken

0.30

Pauze

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Totaal

23.45

23.45

23.45

23.45

25.45

25.45

25.45

25.45

28


29


Passend onderwijs voor ieder kind Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onze school heeft als taak voor iedere leerling voor zover mogelijk een afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. De Wet passend onderwijs betekent concreet dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle leerlingen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De Koningin Emmaschool valt onder het samenwerkingsverband PassendWijs. Voor meer informatie zie: www.swv-passendwijs.nl.

Schoolondersteuningsprofiel

De groepsleerkracht houdt gegevens over de vorderingen van de leerlingen bij. Dit gebeurt aan de hand van observaties en signaleren in de klas en door het afnemen van methode en niet methode gebonden toetsen (Cito toetsen). Met behulp van niet methode gebonden toetsen kunnen we de vooruitgang van leerlingen volgen. De resultaten worden door de intern begeleider en de leerkracht tijdens groepsbesprekingen geanalyseerd om te bepalen wat beter kan en of leerlingen extra zorg of uitdaging in de klas nodig hebben. De toetsresultaten worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.

In het kader van passend onderwijs geven scholen aan op welk gebied zij specifieke expertise kunnen inzetten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school: het niveau van de basisondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe deze ondersteuning is georganiseerd en wat de ambities zijn. Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. U vindt dit SOP op onze website.

‘DE WET PASSEND ONDERWIJS BETEKENT DAT SCHOLEN ELK KIND EEN GOEDE ONDERWIJSPLEK MOET BIEDEN.’

Doubleren, versnellen, eigen leerlijn Overgaan naar een volgend leerjaar of doubleren. Toetsresultaten spelen een rol bij de overgang naar een volgend leerjaar. Van groot belang is echter ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Handelingsgericht werken Binnen onze school werken wij handelingsgericht. Dit houdt in dat wij naar de onderwijsbehoeften van leerlingen kijken en ons onderwijsaanbod hierop afstemmen. Iedere leerling is anders en op deze manier accepteren wij dat leerlingen verschillen. Op basis van onderwijsbehoeften wordt het leerstofaanbod gedifferentieerd. Zo krijgt de ene leerling op een bepaald vakgebied uitdaging, terwijl een andere leerling extra instructie en herhaling krijgt. Per vakgebied werken wij met groepsplannen, waarin de onderwijsbehoeften van alle leerlingen inzichtelijk zijn gemaakt.

Doubleren Het kan voorkomen dat extra inzet of intensivering onvoldoende effect heeft gehad. Een mogelijk besluit kan zijn dat de leerling een leerjaar over gaat doen. Om tot een doublure over te gaan kijken we naar meerdere ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaalemotionele ontwikkeling, het welbevinden en de cognitieve ontwikkeling op de diverse vakgebieden. Ook wordt de afweging gemaakt of een doublure zinvol is of toch doorstroming

30


gewenst is. Als een kind mogelijk een jaar gaat doubleren, dan wordt u als ouder geïnformeerd door de leerkracht. Een besluit tot ‘zittenblijven’ nemen we in goed overleg met de ouders, maar de professionaliteit van de leerkracht, het team en de intern begeleider geeft de doorslag.

welke verbonden is aan de school. Gedeelde zorg is betere zorg! In het zorgteam wordt de deskundigheid van de school aangevuld met die van het schoolgericht maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en expertise vanuit Passend Wijs. Daarnaast maakt de leerkracht, directeur van de school en de intern begeleider deel uit van het zorgteam. Het meest belangrijke teamlid is de ouder zelf! Wij vergaderen altijd in het bijzijn van ouders omdat u de meeste kennis heeft van uw kind. Het zorgteam overlegt met elkaar en geeft een advies om het kind in zijn ontwikkeling te stimuleren. Het zorgteam weet

Versnellen Het zijn uitzonderingen, maar het komt voor dat een leerling een versnelling maakt in zijn of haar schoolloopbaan. Hierbij kan een leerling een jaar overslaan of halverwege een schooljaar doorstromen naar een hoger leerjaar.

Eigen leerlijn Het kan voorkomen dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma, een eigen leerlijn, gaat werken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een kind moeite heeft om de lesstof in de daarvoor beschikbare tijd te verwerken of zoveel achterstand heeft dat het niet meer mee kan komen met de lessen in de groep. Het kind haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool en krijgt hiervoor een ontwikkelingsperspectief (OPP) maar kan verder met de groep mee.

de weg naar diverse mogelijkheden binnen en buiten de school en zorgt er samen met u voor dat uw kind de juiste hulp gaat krijgen.

Samenwerking met externe organisaties Sommige leerlingen krijgen naast het schoolaanbod begeleiding van bijvoorbeeld een logopedist of fysiotherapeut. Wij vinden het belangrijk dat er nauw overleg is tussen ouders, externe organisaties en de school, om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit is mogelijk wanneer ouders hier toestemming voor geven. Door op deze manier samen te werken, kunnen wij zoveel mogelijk afstemmen op hetgeen het kind nodig heeft.  n

Zorgteam Wanneer een kind zich ondanks alle inspanningen niet voldoende ontwikkelt, kunnen we advies vragen aan het zorgteam

31


Resultaten van het onderwijs Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van onze leerlingen, meten wij met enige regelmaat hun vorderingen. Vanaf groep 3 worden de leerlingen getoetst vanuit de methodes die worden gebruikt. De resultaten van deze toetsen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem/ administratieprogramma Parnassys. Ook gebruiken wij schoolbreed de tussentijdse methode onafhankelijke toetsen van het Cito. Dit stelt ons in staat om onze resultaten te vergelijken met de benchmark, bestaande uit veel andere scholen in Nederland.

Bij de kleuters nemen we de Cito-toetsen ‘Taal voor Kleuters’ en ‘Rekenen voor Kleuters’ af. Vanaf groep 3 worden de taal- en rekentoetsen aangevuld met toetsen op het gebied van spelling, lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Het meten van vorderingen biedt ons de kans om vroegtijdig problemen te signaleren. Zijn er uitvallers, dan zoekt de leerkracht uit waar de hiaten zitten en speelt hierop in met een herhaling van de leerstof of bijvoorbeeld een andere vorm van instructie. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen meer uitdagende oefeningen en hoeven de leerstof minder vaak te herhalen. Is dit niet genoeg, dan is het ook mogelijk om te versnellen en bijvoorbeeld een groep over te slaan.

‘HET METEN VAN VORDERINGEN BIEDT ONS DE KANS OM VROEGTIJDIG PROBLEMEN TE SIGNALEREN’ Uitstroom (Voortgezet Onderwijs) Voor elk van onze leerlingen breekt vroeg of laat de laatste schooldag op de Emmaschool aan. De oorzaak kan een verhuizing zijn, maar ook de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

In dit rapport geven wij de vorderingen weer van de leerling gedurende de hele schooltijd.

Onderwijskundig rapport

Naar het voortgezet onderwijs

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe school een goed beeld krijgt van onze leerling, geven wij deze altijd zijn of haar onderwijskundig rapport.

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen op de juiste plek in het voortgezet onderwijs terechtkomen. Die juiste plek is niet alleen

32


afhankelijk van de leerprestaties van een leerling. Ook werkhouding, concentratievermogen, interesse en talenten zijn belangrijk. Al deze zaken komen dan ook aan de orde tijdens het gesprek dat de betrokken leerkracht in de loop van het schooljaar met ouders van leerlingen en de leerlingen zelf in groep 8 voert. De toetsen op het gebied van taal en rekenen worden dan ook besproken. Vanwege het grote belang van een juiste schoolkeuze nemen we daarom ruim de tijd voor dit gesprek. De leerlingen van groep 8 maken zowel de Cito-entreetoets als de Cito-eindtoets.

In 2015 scoorden 35 van de 35 leerlingen gemiddeld 536,0. Landelijk lag dit op 534,8. In 2016 scoorden 28 van de 28 leerlingen gemiddeld 536,3. Landelijk lag dit op 534,5. Aan het eind van het schooljaar 2015 - 2016 verlieten 28 leerlingen uit groep 8 onze school. Zij stroomden als volgt uit: Niveau:

Aantal leerlingen

VWO/GYMNASIUM

7 leerlingen

VWO/ VWO select

4 leerlingen

VWO

1 leerling

HAVO

4 leerlingen

MAVO/HAVO

2 leerlingen

MAVO (Tl)

7 leerlingen

KB

1 leerling

KB LWOO

2 leerlingen

Open Dagen voortgezet onderwijs De scholen voor voortgezet onderwijs houden in januari en februari hun open dagen. Wij geven u een brochure waarin de data en tijdstippen vermeld staan. Ook verschijnen er in de regionale kranten advertenties over de open dagen. Als bekend is naar welke school een leerling gaat, vullen wij een overdrachtsformulier in. Wij bespreken bovendien alle leerlingen met de mentor van de nieuwe school (warme overdracht). Nadat een leerling bij ons van school is zijn we hem of haar zeker niet direct vergeten. We zijn oprecht geĂŻnteresseerd in zijn of haar functioneren in het voortgezet onderwijs en willen ook graag weten of ons advies juist was. Hierover is contact met de mentoren van de verschillende scholen. Alle VO-scholen sturen ons tevens op papier de prestaties van al onze oud-leerlingen toe.  n

Citoscores De afgelopen drie jaren heeft de Emmaschool op de CITO Eindtoets de volgende gemiddelde schoolscores behaald. In 2014 scoorden 46 van de 46 leerlingen gemiddeld 540,4. Landelijk lag dit op 534,4.

33


34


Communicatie Ouders en school hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs. Wij vinden daarom wederzijdse betrokkenheid en het aanzetten tot dialoog belangrijk. Dit samen zorgt voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van ieder kind.

Betere onderwijskansen

Website en Emmabulletin

Door hoge ouderbetrokkenheid worden de onderwijskansen van het kind aanzienlijk verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. Door te investeren in goede communicatie- en informatiestromen en in een persoonlijke benadering streven wij er naar dat ouders zich snel verbonden voelen met de school en het schoolteam.

Wij gebruiken de volgende communicatiemiddelen: de website, onze nieuwsbrief ‘Emmabulletin’, e-mail en de publicatieborden in de school.

Informatieavond en contactgesprekken Ieder schooljaar start in september/ oktober met een algemene informatieavond in iedere groep. De leerkracht vertelt u dan alles over het reilen en zeilen in de groep van uw kind(eren). Een paar weken daarna wordt u uitgenodigd voor een eerste –algemeen– gesprek over uw kind(eren). Rond eind januari, begin februari verschijnt het eerste rapport en eind juni (afhankelijk van de lengte van een schooljaar) het tweede en tevens laatste rapport. Naar aanleiding van beide rapporten nodigen wij u uit voor een contactgesprek.

Aanmelding nieuwe leerling Wij vinden persoonlijke benadering van ouders belangrijk. Wanneer uw kind bij ons op school komt heeft u altijd al een eerste kennismakingsgesprek gehad met de directie. Nadat uw kind 3 á 4 weken onderwijs in de kleutergroep heeft genoten, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Stroomt uw kind later bij ons in, dan is er na het kennismakingsgesprek een gesprek met de betreffende groepsleerkracht.

Oudervereniging De bekende ouderraad is omgezet naar een oudervereniging (OV). Deze vereniging heeft een 3-koppig bestuur en alle ouders die een kind op onze school hebben zijn in principe lid van deze vereniging. De belangrijkste doelen van de OV zijn: – het organiseren van allerlei activiteiten voor leerlingen en hun ouders – het bevorderen van de belangstelling en betrokkenheid bij de ouders voor alles wat met de school te maken heeft.

‘WIJ STREVEN ER NAAR DAT OUDERS ZICH SNEL VERBONDEN VOELEN MET DE SCHOOL EN HET SCHOOLTEAM’ Ook kan het zijn dat er bij uw kind sprake is van specifieke onderwijsbehoeften. Het is belangrijk om dit bij aanmelding aan te geven, zodat wij kunnen bespreken welke begeleiding uw kind nodig heeft en of wij dat als school kunnen bieden. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kunt u terecht op onze website.

De oudervereniging vergadert om de 6 à 8 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u contact met onze oudervereniging dan staat het u vrij om een vergadering te bezoeken of voor de gegevens even te kijken op de website van de school.

35


Vrijwillige ouderbijdrage Jaarlijks wordt tijdens de laatste ouderverenigingsvergadering van het lopend schooljaar de hoogte van de ouderbijdrage voor het volgend schooljaar vastgesteld. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar kan in feite niet gemist worden. Het geld van de ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor festiviteiten als Kerst, Sint, zomerfeest, projectweken, toernooien, thema-avonden en culturele activiteiten.

MR

Automatische incasso Ouders wordt gevraagd om een incassoformulier te ondertekenen. Hiermee stemmen ouders er mee in dat de vrijwillige bijdrage automatisch door de oudervereniging wordt geïncasseerd. Zo heeft u er geen omkijken naar en weet de OV met welke begroting zij kan gaan werken. De eenmalige incasso geldt gedurende de periode dat uw kind bij ons op school zit.

In de MR praten ouders en een geleding vanuit het team over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school. De MR stimuleert en bevordert de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur. De raad wordt daarom minstens eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met het bestuur te bespreken. De MR brengt advies uit of stemt in over zaken als: – benoeming en ontslag van leerkrachten – nieuw- of verbouw van de school – formatie – fusie of opheffing van de school – verandering van richting van de school – vaststelling van het schoolplan – regeling van de vakanties

Leerlingen die lopende het jaar instromen Voor deze leerlingen is het niet mogelijk om voor het jaar waarin zij starten een automatische incasso af te geven. De ouders van deze leerlingen vragen wij om als vrijwillige ouderbijdrage € 2,50 per ‘nog resterende maand’ t/m juni/ juli over te maken. Bankrekeningnummer OV Dit totaalbedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 25 INGB 0003683824 t.n.v. Oudervereniging OBS Koningin Emma.

De MR bestaat bij ons op school uit vier personen, te weten: twee vertegenwoordigers van de ouders en twee teamvertegenwoordigers. Eén ouder en één teamlid vertegenwoordigen de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Eens per twee jaar zijn er verkiezingen voor de MR. Ouders kunnen dan hun vertegenwoordigers kiezen. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Overige onkosten Niet alle activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage bekostigd. De onkosten van bijvoorbeeld schoolreizen en schoolkamp brengen wij apart in rekening.

36


‘DE MR STIMULEERT EN BEVORDERT DE OPENHEID, OPENBAARHEID EN HET ONDERLING OVERLEG IN DE SCHOOL’

Belangrijk daarbij is dat een kind bij Fris! vooral kind mag en kan zijn. De inrichting, kleuren en werkwijze zijn dan ook gericht op de beleving van het kind en dus Speels! Tijdens al deze activiteiten en op de momenten van rust staat de veiligheid van de leerlingen voorop.

Deze vergaderingen zijn altijd openbaar en indien een besloten gedeelte wenselijk is, zal dat bijtijds kenbaar worden gemaakt. De agenda en verslagen van de MR vindt u op de website van de school. MR-reglement en statuten Alle inhoudelijke aangelegenheden en antwoorden op uw inhoudelijke vragen vindt u terug in de MR-statuten en het MR-reglement, welke zijn in te zien via de directie.

Opvangvormen We bieden de volgende opvangvormen: – Kinderopvang (0-4 jaar): maandag t/m vrijdag van 07:00-18:30 uur – Peuteropvang (2-4 jaar): woensdag- en vrijdagochtend van 08:30-11:30 uur – VSO (Voor Schoolse Opvang): maandag t/m vrijdag van 07:00-08:30 uur – BSO (Buiten Schoolse Opvang): maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14:45-18:00 /18:30 uur – VVE ( Voor-Vroegschoolse Educatie): op basis van indicatie

FRIS! Kinderopvang Fris! heeft als uitgangspunt de service en klantgerichtheid terug te brengen in de kinderopvang. Fris! staat voor Flexibel, Ruimtelijk, Inspirerend en Speels. Wij zorgen voor een kinderdagverblijf dat Flexibel is, ruime openingstijden heeft en meedenkt bij opvang op wisselende dagen. Fris! beschouwt het als haar opdracht ouders in staat te stellen hun zorg voor de leerlingen te combineren met werk, studie of anderszins en om hun leerlingen in een vroeg stadium in contact te brengen met andere leerlingen. Fris! Kinderdagverblijven heeft als doel het aanbieden van professionele kinderopvang aan ouders/verzorgers van leerlingen in de leeftijd van 0-13 jaar. De opvang is gericht op ontmoeten, verzorgen en het stimuleren van gerichte ontwikkeling van het kind. Door de specifieke inrichting van onze locaties hebben we een open en Ruimtelijk effect gecreëerd.

Uk & Puk Uk & Puk is een totaalprogramma waarbij de activiteiten de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden stimuleren. Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor leerlingen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Praktisch Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze website en/of is af te halen bij KDV de Burcht. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Fris!: 026-3620009 of kijk op www.friskinderdagverblijven.nl.

Uitdagingen zijn er ook volop te vinden in het dagprogramma van Uk en Puk, een voorschoolse werkwijze voor leerlingen speciaal ontwikkeld voor gebruik in kinderdagverblijven. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk! Zowel de leerlingen als de ouders zullen ervaren hoe Inspirerend het is om met dit programma te werken.

37


Praktische informatie Veiligheid op en rond de school

goed mogelijk op te lossen of indien nodig te verbeteren. De school hanteert een wettelijk verplichte klachtenregeling. Naast de overheid willen wij met deze regeling bereiken dat eventuele klachten zorgvuldig worden behandeld. Stichting Scholengroep Veluwezoom heeft als missie ‘Samen Sterk’. Hieronder verstaat de Scholengroep: kwalitatief goed onderwijs geven, een kindgerichte benadering, permanente ontwikkeling, verbetering en innovatie van het onderwijsleerproces. Scholengroep Veluwezoom werkt aan een professionele organisatie, waarbij de taken van de medewerkers binnen de scholen, management en bestuur helder kunnen worden ingevuld. Langs diverse wegen wordt de kwaliteit van ons onderwijs periodiek gemeten en sturen wij daar waar nodig bij. Ook klachten zijn een meetinstrument. Daar waar een klacht is wordt deze serieus opgepakt. Onze organisatie heeft daar profijt van door ervan te leren en te verbeteren.

Het is van groot belang dat uw kind en u zich veilig voelen op school. Om zowel de sociale als de fysieke veiligheid te waarborgen heeft de school een veiligheidsplan opgesteld. Alle onderwerpen die met veiligheid te maken hebben, zijn hierin opgenomen. Te denken valt aan regelgeving omtrent verkeersveiligheid, medicijngebruik, maar ook de klachtenregeling en het werken met PBS. Dit veiligheidsplan kunt u inzien via de website van onze school. Het welbevinden van onze leerlingen meten we twee keer per jaar. Hiervoor gebruiken we in de kleutergroepen de methode Viseon van Cito en in groep 3 t/m 8 de methode Zien!. Alle leerkrachten én leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een vragenlijst in met betrekking tot betrokkenheid, welbevinden en sociaal gedrag van de leerlingen. De resultaten worden meegenomen in de groepsbespreking die de leerkracht meerdere keren per schooljaar heeft met de intern begeleider.

De procedure in het kort Als u een klacht heeft, dient u in eerste instantie contact op te nemen met de direct betrokken persoon binnen de school om de klacht samen op te lossen. Is dat niet mogelijk of wordt het probleem niet voldoende opgelost, dan kunt u bij de directie terecht. Is daarna het probleem of de klacht niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u het probleem of de klacht schriftelijk melden bij het schoolbestuur, Stichting Scholengroep Veluwezoom, of rechtstreeks bij de (onafhankelijke externe) klachtencommissie.

‘OM ZOWEL DE SOCIALE ALS DE FYSIEKE VEILIGHEID TE WAARBORGEN HEBBEN WIJ EEN VEILIGHEIDSPLAN OPGESTELD’ Incidentenregistratie We kennen twee vormen van incidentenregistratie: in Parnassys houden we een ongevallen-incidentenregistratie bij en vanuit het PBS werken we met een gedragsincidentenregistratie.

Klachtenregeling

De scholen van Stichting Scholengroep Veluwezoom zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC wordt in stand gehouden door ‘Onderwijsgeschillen’. De LKC onderzoekt de

Overal waar mensen werken worden wel eens fouten gemaakt. Daarom vragen wij u naar de school te komen wanneer er volgens u iets niet goed is gegaan. De school probeert dat zo

38


‘SCHOLENGROEP VELUWEZOOM WERKT AAN EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE, WAARBIJ DE TAKEN HELDER KUNNEN WORDEN INGEVULD’

Verzekering

klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing en meldt dat aan alle betrokkenen. De volledige klachtenregeling vindt u terug op onze website.

Via het bestuur van Scholengroep Veluwezoom zijn alle leerlingen verzekerd tegen ongevallen. Ook ouders, die vrijwilligerswerk doen voor de school vallen onder deze verzekering. De verzekering dekt: – de schade van huis naar school en omgekeerd (1 uur voor en na schooltijd). – het verblijf op school, de sportbeoefening, schoolreis, excursies, (alles natuurlijk in schoolverband).

Privacy van onze leerlingen Op school worden wel eens foto’s en filmopnames gemaakt. Wanneer u liever niet heeft dat uw kind op foto of film komt, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht of bij de directie. De meeste foto’s gebruiken we op de website en Facebookpagina van de school. Dit is een uitermate geschikt middel voor marketing en communicatie. Steeds meer informatie is hier terug te vinden. Voor nieuwe ouders geldt dat zij de toestemming voor gebruik van foto’s en filmopnames aan kunnen geven op het aanmeldingsformulier.

Een uitzondering hierop is: – de materiële schade, zoals bijvoorbeeld schade aan brillen, kleding, fietsen, enzovoorts, veroorzaakt door derden, waarvan bekend is dat hij / zij de veroorzaker van de schade is. Hiervoor dient namelijk de Wettelijke Aansprakelijkheid van het betreffende kind te worden aangesproken.

39


Ziek melden We willen graag, dat u vóór schooltijd meldt wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn. Is het kind afwezig zonder afmelding, dan bellen wij u kort na aanvang van de schooldag.

Bereikbaarheid ouders en contactpersonen Het is in het belang van u en uw kind dat u aan school doorgeeft, waar u bereikbaar bent. We willen daarom graag uw mobiele nummer, het telefoonnummer van thuis, maar ook van uw werk en eventueel van de oppas. De ervaring leert dat deze gegevens nog wel eens veranderen. Geeft u dat dan direct aan ons door?

Wet op de leerplicht De kaders t.a.v. de leerplicht zijn in de wet vastgelegd. De grote lijn hieruit hebben we samengevat. Voor de uitgebreide versie verwijzen we naar de website van de school.

‘OP ONZE WEBSITE HEBBEN WE DE MEEST GEBRUIKTE EN BELANGRIJKE DOCUMENTEN GEPLAATST’ een beslissing voor maximaal 10 schooldagen. Als het aantal schooldagen meer dan 10 betreft wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt dan, in overleg met de school, een besluit.

Vrijstelling van onderwijs De wet op de leerplicht is de laatste jaren aangescherpt. Vrijstelling van onderwijs is mogelijk, mits er sprake is van gewichtige redenen. Hieronder vallen o.a. ziekte, familieomstandigheden, seizoensgebonden werk van ouders of een bezoek aan tandarts of dokter. Dit laatste kunt u doorgeven aan de leerkracht. Voor de andere zaken verzoeken wij u het aanvraagformulier voor vrijstelling van onderwijs in te vullen. Deze is verkrijgbaar op school of te downloaden van de website. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief de eventueel benodigde verklaringen, in bij de directie. Deze neemt zelf

Protocollen en beleidsplannen Binnen onze school zijn veel zaken vastgelegd in beleidsplannen. Deze zien wij als groeidocumenten. Nieuwe inzichten dragen immers bij tot het aanpassen van bestaande plannen. Op onze website hebben we de meest gebruikte en voor u belangrijke documenten geplaatst. www.koninginemmaschooldieren.nl/ voor_ouders/schooldocumenten

40


Schooljaarspecifieke informatie Veel informatie over het nieuwe schooljaar is op het moment van realisatie van deze schoolgids nog niet bekend. De noodzakelijke informatie voor ouders, zoals groepsindeling, teamledenlijst, taakverdeling binnen de school, gymrooster, studiedagen, bezetting OV en MR etc. nemen wij op in het eerste Emmabulletin dat verschijnt in september. Rond dat tijdstip ontvangen ouders ook een leerlingen-adressenboekje. Altijd handig om even gauw de gegevens van vriendjes of vriendinnetjes van uw zoon of dochter te achterhalen.

Tot slot U heeft in deze gids tal van zaken aangetroffen die onze school betreffen en die voor u en uw kind(eren) van belang zijn om te weten. Wij hebben ons best gedaan om zo goed mogelijk weer te geven wat wij op onze school beogen te doen. Wanneer wij -leerlingen, ouders en teamleden- respect voor elkaar hebben en vanuit dat respect het beste met elkaar voor hebben en elkaar daarop kunnen en willen aanspreken, dan blijft de Koningin Emmaschool een veilige en heel fijne school. Heeft u tips of ideeën voor de eerstvolgende schoolgids, dan houden wij ons zeer aanbevolen. Heeft u zaken gemist in deze gids, aarzel dan niet dit aan te geven. U kunt met uw op- en aanmerkingen altijd bij ons terecht.

‘KOM GERUST EENS LANGS OM DE SFEER IN EN RONDOM ONZE SCHOOL TE ERVAREN’

Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u een keer de sfeer in en rondom onze school te ervaren? Komt u dan gerust eens langs. We staan u daarbij graag te woord en beantwoorden al uw vragen. We zien u graag! Met vriendelijke groet, Het team.

41


Colofon OBS Koningin Emma ViĂŤtorstraat 2, 6953 BR Dieren (0313) 41 48 32 www.obsemma.nl info@obsemma.nl Redactie Fotografie Vormgeving

Marie-JosĂŠ Kostense en Ivo Gerritsen Bart van den Bergh, creaza Carlo Polman, OudZuid Ontwerp mediavormgevers


OBS Koningin Emma ViĂŤtorstraat 2, 6953 BR Dieren (0313) 41 48 32 www.obsemma.nl info@obsemma.nl

Een kroon op de toekomst

Schoolgids OBS Emma 2016  
Schoolgids OBS Emma 2016  
Advertisement