Page 1


Illustration Game , Pictogram Book , Info graphic Greeting card , Postcard


game : the detective ออกแบบเกมส์ที่รู้จักกันกันดีในชื่อเกมส์จับโจร ประกอบด้วย ภาพประกอบ หนังสือแนะนำ� วิธีการเล่น การ์ด และกล่องบรรจุ


pictogram : ghost

ผีนานาชาติ

ออกแบบPICTOGRAM ชุด “ผีนานาชาติ” ทีป่ ระกอบด้วย ผีไทย ผีจนี ผีฝรัง่ และผีญป่ี นุ่ โดยใช้เทคนิค วาดมือโดยใช้เครือ่ งมือลงบน กระดาษเวลลัม่


info graphic : in the kitchen with making of pancake ออกแบบภาพประกอบเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับขั้นตอนการทำ�แพน เค้ก โดยใช้การสื่อสารโดยภาพเท่านั้น


lettermark : สัตว์ทะเล ออกแบบlettermark ชุด “สัตว์ทะเล” ที่ประกอบด้วย ชุดตัวอักษรที่ประสานกับ รูปร่างของวัตว์ทะเลเช่น ปลาหมึก กุง้ ปลา ทูน่า ฉลาม และปู เป็นต้น โดยใช้เทคนิค สีโปสเตอร์บนกระดาษลงบนกระดาษ


illustration : 7 occupation ภาพประกอบชุด 7 occupation ประกอบด้วยอาชีพ ต่างๆทั้ง 7 คือ สถาปนิก นักเรียน ไปรษณีย์ จิตรกร ดีไซเนอร์ นางแบบ และนักการเมือง


สวสัดปี ใหม สว๒๕๕๖ สัดปี ใหม ๒๕๕๖ พนมกร วนัทา สรุารกัษ จตรุพกัตร องคอนิทร เทพนิทรวศิษิฏ เทพธรณนิ สรุบถ ทศทศิ โปรดนมิติ ลขิติพร บวรชยั พนมกร วนัทา สรุารกัษ จตรุพใกัหตปรว งชอนงคอเ นิยีทรรท กุเทขพสนิขุทสรงวบศิษิฏ เอทดุพมธครรณบนิ สสบรุศบรถี ในทปศทใหศิม สโมปรถดวนลิมิสตินิโลศขิกติพหรมดบโวรคชภยั ยั นริตัศิยั จำเรญ ิ พนูเงนิทอง ใหปวงชน เนยีรทกุข สขุสงบ อคดุิ มสคงิดรีบดตีสบอบศรี ปใรนะกปอใหบมให  สคมนถรวกัลิใคสรนิโผศกูกจติหมดติโรรสคนภอยัง ิ ทรพพันูยเเงนิ อืทงอนงอง ไนดริไตัพศิรู ยัฟเูจฟำอเรงญ รงุเรอืงรอง ผองแผว แคลวคลาดพาล คดิสงิดี ดตีอบ ประกอบให คนยรศกั,ใฐคารน ะผกูหจนติาทมี ติทรวสเีลนศิอง ควไาดมไปพรระู เสฟรเูฟฐิ อตง รทาตรพัรงึยเนถอืงึลงนกูอหงลาน รงุเรอืพงรลอะงศกัผดอิ งมแนัผวคงแคทลงัว งคศลวาาดนพาล เกษมศานต กรีติ นริามยั ยศ,ฐานะ หนาที ทวเีลศิ ควาวมอปนรเะทเสพรไฐิท ตดรนิา,ตฟรางึ ปถางึฏลหิกูาหรลยิา น พลขะอศปกัรดะทิ ามนนัคทงฆีทา งัวองาศยวขุายัน อเากรษามธนศานโตพ ธกสิรีตัตวิ  นรริตัานมตยัรยั อำนวยให พรศกัดสิทิธิ สำฤทธเิทอญ วอนเทพไท ดนิ,ฟา ปาฏหิารยิ ขอประทาน ทฆีา อายขุยั อาราธนา โพธสิตัว รตันตรยั อำนวยให พรศกัดสิทิธิ สำฤทธเิทอญ

greeting card : สวัสดีปีใหม่2556 การ์ดอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2556 สำ�หรับส่งให้กับญาติผู้ใหญ่ เน้นใช้โทนสีและลวดลายที่สุภาพ โดยลวดลายที่ได้รับแรง บันดาลใจจากศิลปะอยุธยา


postcard : giftba giftba let’s get wild ออกแบบโปสการ์ดสำ�หรับจำ�หน่ายในงานเทศกาลขนมและดนตรี ครัง้ ที่ 29 โดยมีชอ่ื งานว่า Giftba Giftba ซึง่ จัดขึน้ ในมหาลัยศิลปากร ใช้เทคนิคสีไม้ ส่วนด้านหลังเป็นตัวปัม๊ แกะยางลบ


map illustration : กาดกองต้า ลำ�ปาง ออกแบบภาพประกอบแผนที่ กาดกองต้า ลำ�ปาง หรือ ถนนคนเดิน เมืองลำ�ปาง แนะนำ�สถานที่ อาหาร และบรรยากาศ เพื่อนำ�ไปลงใน เว็บไซต์ They draw & travel เทคนิคสีน้ำ�


peper sculpture : chineses newyear, let’s celebrate ! หนังสือภาพประกอบชุด chineses newyear,let’s celebrate ! เป็น เรื่องราวการเฉลิมฉลองในวันตรุษจีนในประเทศไทย องค์ประกอบในการ สื่อสารหลักคือความสนุกสนานของการเชิดสิงโต รอบวงเวียนโอเดียน


numeral : love me love my dog ออกแบบตัวเลขโดยใช้เทคนิคการจัดเรียงช่องว่างลงบนอาหารสุนัข


illustration : architecture ภาพประกอบท่ี่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมต่างๆ เทคนิควาดเส้น และ ตัดแปะ (collage)


illustration : portrait ภาพประกอบสำ�หรับการ์ดอวยพรต่างๆ


illustration : portrait ภาพประกอบสำ�หรับต่างๆ เช่น pattern


Pattern Scarf , Packaging Thai inspiration


pattern : it’s tea time แพทเทิ น ที่ อ อกแบบขึ้ น เพื่ อให้ ค วามรู้ สึ ก ของการดื่มชาในสวน ของผู้หญิงอังกฤษ เทคนิคสีนำ้ �และคอมพิวเตอร์


scarf : You are my favorite excuse to whip cream ลวดลายผ้าพันคอ ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร ที่พิมพ์ลงบนผ้าชีฟองชิฟฟ่อน และ ผ้าซิล์ซาติน ออกแบบให้เป็นลายขนมหวาน ใช้โทนสีหวาน เทคนิคสีน้ำ�และคอมพิวเตอร์


scarf : Lopburi’s pattern ลวดลายผ้าพันคอ ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร ที่พิมพ์ลง บนผ้าชีฟองชิฟฟ่อน และ ผ้าซิล์ซาติน โดยลวดลายที่ได้รับ แรงบันดาลใจจาก เครื่องใช้ดินเผาและทรายล้างของศิลปะ ในสมัยลพบุรี


scarf : Sukhothai’s pattern ลวดลายผ้าพันคอ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ลวดลายสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยสุโขทัย


Packaging Re-packaging for Pritt


re-packaging : Pritt ออกแบบกราฟฟิ ค บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ สำ�หรั บ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Pritt โดยเพิ่มสินค้าในกลุ่ม สำ�นักงานคือ กาวสเปรย์และกรรไกร


Lay Out Magazine lay out


magazine : work out column ออกแบบการจัดหน้ากระดาษสำ�หรับคอลัมน์ออกกำ�ลังกาย ชื่อว่า work out ในนิตยสารที่ชื่อ OUCH MAGAZINE โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ 18-25 ปี


magazine : cool out column ออกแบบการจัดหน้ากระดาษสำ�หรับคอลัมน์เพื่อสุขภาพ ท่มี ชี ื่อว่า cool out มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ทั้งการกิน ดื่ม เที่ยว ซึ่งในissueนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ pary girl ในนิตยสารที่ชื่อ OUCH MAGAZINE โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ 18-25 ปี


Thank you

Jumpune's portfolio.  

visual communication design decorative arts silpakorn university

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you