Page 1

KPOL newsletter

#1/2014

W M F

Úvodní slovo Stanislava Balíka Jarní semestr 2014 je už minulostí, k závěru se chýlí i zkouškové období. Stovky studentů obou oborů naší katedry úspěšně skládají své průběžné zkoušky, desítky obhájily zajímavé i  m é n ě z a j í m a v é b a k a l á ř s k é a magisterské diplomové práce a složily státní závěrečné zkoušky. Obor politologie v  tomto semestru prochází tzv. sebehodnotícím procesem, v  němž rekapituluje své silné i  slabší stránky, přičemž zpětnou vazbu poskytují zástupci studentů, zaměstnavatelů, jiných politologických pracovišť v  ČR a jiných oborů naší fakulty. Při tom jsme se po dlouhých debatách shodli na vylepšeních magisterského

politologického studia, jež vstoupí v platnost od příštího akademického roku. Může to působit až překotně – konference stíhá konferenci, publikace publikaci, úprava úpravu. Takový je ale celý svět kolem nás, nestojí, ale je v pohybu, mění se. Jakkoli by asi leckdo z  nás rád alespoň občas spočinul v  klidu, zažil změnu a promýšlel negativní dopady spěchu na rozvoj lidských společenství, ve vysokoškolském prostředí dnešní doby by to bylo zničující, dříve nebo později by to negativně dopadlo jak na studenty, tak na pedagogy. Až se vtírá na mysl citát dávných dob: Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Snad alespoň nadcházející prázdniny a dovolené nám poskytnou vzácné chvíle ticha, klidu a odpočinku.

!

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

Děkan oceňuje nejlepší studenty fakulty.

foto: Aneta Pinková

V rámci Dne fakulty, který se konal ve čtvrtek 17. dubna, děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák udělil ceny třem nejlepším studentům fakulty v jednotlivých stupních studia. Máme obrovskou radost, že tři ocenění studenti jsou studenty naší katedry! Jako nejlepší student bakalářského studia byl vyhlášen Tomáš Maceček (zejména díky jeho spolehlivosti, výborným studijním výsledkům a aktivnímu zapojení do života fakulty – angažuje se mj. i v grantech GAČR a GA MU), jako nejlepší student magisterského studia BSS Tomáš Kaválek (díky jeho vynikajícím studijním výsledkům, publikační činnosti, podílu na řešení jednoho z katederních výzkumných projektů a pro jeho přínos pro rozvoj studentské bezpečnostní komunity v Brně). Tím ale politologická radost nekončila. Nejlepší studentkou doktorských studijních programů se stala Alena Macková (zejména díky její bohaté publikační činnosti a aktivnímu podílu na fakultním dění, kdy Alena Macková propojuje volební studia, marketing, teorii komunikace a výzkum nových médií). Za mimořádné výzkumné výsledky rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ocenil i Věru Stojarovou v kategorii mladých vědců do  35 let. Věra Stojarová před nedávnem publikovala v prestižním nakladatelství Manchester University Press knihu The Far Right in the Balkans.

foto: Jitka Janů

Ocenění politologové (nejen) na Dni fakulty

Věra Stojarová a obálka knihy The Far Right in the Balkans


W M

F

Nové studijní profilace v magisterském studiu POL Od podzimního semestru 2014/15 dojde po pěti letech k proměně počtu a skladby jednotlivých studijních profilací v magisterském studiu politologie. Katedra bude v následujících letech svým studentům nad  rámec povinného předmětového základu nabízet následující čtyři studijní profilace: - Česká politika; - Demokratizace a lidská práva; - Komparativní politologie; - Volební studia a politický marketing.

Nadále bude samozřejmě platit možnost se v průběhu studia neprofilovat. Co se nemění, je model úspěšného absolvování profilace: studenti musí úspěšně projít profilačními předměty a obhájit diplomovou práci, jejíž soulad s profilací schválil koordinátor profilace. Je otevřená i možnost absolvovat větší počet profilací – a to v případě, že student absolvuje všechny potřebné předměty a zvolí takové téma diplomové práce, které bude profilacím odpovídat.

Letní školy (spolu)pořádané katedrou v roce 2014 Efekty volebních kampaní Nation Branding První letní škola „Efekty volebních kampaní” proběhne 18. – 22. srpna. Její program je zaměřen nejen na teoretické porozumění účinků a efektů (volebních) kampaní, ale nabídne i vhled d o p r a k t i c k é h o p l á n o v á n í a fungování kampaní. Během pěti vyučujících dnů se budou její účastníci více věnovat samotným efektům kampaní na voličské rozhodování tak, aby na  konci týdne byli schopni strategického plánování dílčích kroků kampaně a  kritického hodnocení jejich možných dopadů. Zahraniční i tuzemští experti budou postupně otevírat témata image či personalizace v kampaních, emocí v politice, předvolebních průzkumů i  konkrétních nástrojům v kampaních a jejich testování v praktických workshopech. 
 Letní škola volně navazuje na loňskou letní školu „Politika a média“.

!

Druhá letní škola, na jejíž realizaci se podílejí členové katedry, nese název „Nation Branding – komunikace v mezinárodních vztazích a politice.“ Odehraje se na 25. – 29. srpna v prostorách Fakulty sociálních studí. Program školy je zaměřen na diskusi o významu komunikace a jejím dopadům na politický proces, mezinárodní vztahy a tvorbu značek národních států.
 K ro m ě te o re t i c k é h o m i n i m a , k te r é b u d e n u t n é pro zarámování celé letní školy (nation branding, competitive identity), bude pozornost věnována sérii případových studií (Česká republika, Čína, USA a Švédsko). Diskutovat se bude zejména image a reputace daných zemí. Účastníci letní školy tak budou hledat odpovědi na otázky typu „Jakým způsobem se jednotlivé státy prezentují v zahraničí?“, „Jaké nejčastější stereotypy o daných zemích máme?“ nebo „Jak je možné budovat národní značku?“.
 Z lektorů se účastníci mohou těšit na Jespera Strombacka, Michaelu Dodge, Ivanu Karáskovou, Annu Matuškovou a  Ottu Eibla. Organizátoři dále jednají o možnosti živé videopřednášky Simona Anholta.

Nový katederní web Po několika letech došlo k omlazení katederního webu. Cílem bylo zpřehlednění a zjednodušení navigace. Struktura webu byla uzpůsobena tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám našich studentů.

celkové


W M

F

POL490: Další kolo voleb je úspěšně za námi I letošní jaro patřilo na katedře fiktivním kampaním, které jsou celá řada zajímavých prvků. Nemáme prostor k popisu nedílnou součástí výuky předmětu POL490 Volební kampaň veškerých aktivit kandidátů (proto odkážeme na v teorii a praxi – interaktivní workshop. Kampaně doznaly facebookové profily, které mohou být rozcestníkem a oproti minulým letům řadu zcela zásadních změn. Vůbec dokumentem proběhnuvších kampaní), vyzdvihneme tak na poprvé spolu o hlasy voličů nesoupeřily "politické strany", obecné rovině jejich charakter. Kandidátům se podařilo ale jednotliví kandidáti. Celá kampaň se tak stala osobnější uspořádat celou řadu akcí, která vtáhla politologickou obec a v mnoha ohledech intenzivnější. v míře, která byla neobvyklá – ať už šlo o pekelně těžké Aby mohli kandidáti vůbec kandidovat, museli nejprve politologické kvízy, piknik, nebo odpoledne plné deskových nasbírat předem daný počet podpisů, které jim měly zajistit her. Nedílnou součástí kampaní byl merchandising, nominaci. O kandidaturu se úspěšně nechyběl ani tradiční endorsement od přihlásily tři osobnosti, které kolem sebe vyučujících... Intenzita a kvalita kampaní EH ZG OK pak vybudovaly kompletní volební týmy: se odrazila i  na  volebních výsledcích, Zuzana Gedeonová, Eva Hromádková a % které byly velmi těsné: volby vyhrála Eva 38 34 28 Ondřej Král. Hromádková (získala 38 % hlasů), ale Po splnění formálních náležitostí už odstup na Zuzanu Gedeonovou (34 %) 0 25 50 75 100 nebránilo kandidátům nic v tom, aby a Ondřeje Krále (28 %) v žádném případě naplno rozvinuli své kampaně. Nepsaným nebyl propastný. pravidlem každého semestru, ve kterém se kampaně vedou, se staly inovace – a nejinak tomu bylo i  letos. Už teď se těšíme, co přinese příští rok. Kampaně byly vedené profesionálně a objevila se v  nich

!

Ani letošní rok se nemohl obejít bez konference A. I. Bláhy, která je již tradičně věnována nejlepším bakalářským pracím, které byly obhájeny na Fakultě sociálních studií předchozí rok. Konference se konala 16. dubna 2014 a ve dvou blocích na ní postupně zazněly příspěvky devíti studentů z různých kateder a oborů. Politologii zastupoval Jan Kozubík s prací Formální pravomoci současných evropských monarchů a jejich reálné využití, Bezpečnostní a strategická studia reprezentovala Alena Leciánová s prací Advanced Persistenent Threat: koncept, případy a kritéria. Všichni vystupující následující den převzali od děkana fakulty Břetislava Dančáka před shromážděnými členy akademické obce (při příležitosti Dne fakulty) diplomy a finanční odměnu.

foto: Jitka Janů

Studentská konference A. I. Bláhy

Jan Kozubík na konferenci A. I. Bláhy.


W M

F

Seminář Přidaná hodnota Evropy - hodnota míru Ve čtvrtek 20. 3. 2014 se uskutečnil v aule FSS seminář "Přidaná hodnota Evropy - hodnota míru". Ten byl součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je představit unikátní situaci Bosny a Hercegoviny a roli Evropské unie jakožto garanta míru (nejenom na Balkáně). Projekt probíhá v sedmi evropských státech. Seminář doprovázený workshopy a promítáním filmu o bývalé Jugoslávie organizoval Michael Murad a zavítaly na  něj i dvě bosenské přednášející z organizace Agora působící v Tuzle, Sabina Ćatibušić a Suzana Nikić. Vybraní

účastníci brněnského semináře i z řad studentů katedry politologie se na konci září zúčastní závěrečné konference v bosenské Srebrenici. Projekt je podpořen z programu EU "Evropa pro občany".

M. Smrčková jako volební pozorovatelka OBSE na Ukrajině Markéta Smrčková, doktorandka na Katedře p o l i t o l o g i e , s e ú č a s t n i l a p ř e d č a s n ý c h prezidentských voleb na Ukrajině, které proběhly 25. května 2014. Jako krátkodobý volební pozorovatel byla vyslána do Záporožské oblasti na jihovýchodě země. Volební pozorovatelská mise OBSE čítala celkem 1025 krátkodobých i dlouhodobých volebních pozorovatelů ve  všech regionech země. Úkolem

pozorovatelů bylo zhodnotit průběh voleb v daném regionu podle mnoha kritérií – od  volební kampaně přes organizační připravenost, efektivitu volebního procesu až po dostupnost volebních místností. Markéta se dlouhodobě zabývá areálem východní Evropy a  na Ukrajině v  loňském roce strávila několik měsíců, kdy pracovala v  misi EUBAM.

Politologický experiment jako součást umělecké instalace V bratislavské galerii Tranzit se konala výstava mladých středoevropských umělců Commited to Change, věnující se politické změně. Pavel Sterec z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v jejím rámci představil expozici smíšených médií Experiment Quo, v níž umělecky ztvárnil práci experimentálního týmu MPÚ, katedry politologie a ESF (projekt GA MU Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy). Expozice má tvar experimentálního

boxu, používaného při experimentech na FSS, v němž běží multimediální prezentace, která na pozadí dokumentování práce našeho experimentálního týmu vyvolává otázky o křehkosti politiky a  možnostech a rizicích její změny.

Workshop „Jak se vyvíjí vizuální jazyk politiky? …″ Čtyři desítky studentů politologie společně v půlce dubna navštívili výstavu „Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014″, která byla k vidění v pražském DOXu. Výstavou je provedl Martin Charvát (Konektor), který upozorňoval na proměny vizuálního jazyka, ke kterým docházelo v průběhu 19. a 20. století v komunikaci politických témat. Samotné návštěvě výstavy předcházela přednáška o obecných trendech ve vývoji politických plakátů.


Kurz Problems of Political V květnu navštívil katedru polský politolog Wojciech Lewandowski, aby na katedře odučil kurz Problems of Political Disobedience in European and American Popular Culture, kterého se zúčastnily dvě desítky studentů. Celý týden studenti

d i s k u to v a l i p ro b l e m a t i k u o b č a n s k é neposlušnosti a jejích podob v evropském a  severoamerickém prostředí. Závěr kurzu patřil kritickému zhodnocení aktuálních trendů ve střední Evropě.

Local Decision Making (Kortrijk, Belgie) Na přelomu března a dubna se skupina pěti studentek a studentů zúčastnila dalšího ročníku intenzivního kurzu Local Decision Making, který se letos odehrál v belgickém Kortrijku. Náplní kurzu bylo víceoborové srovnání komunálních politik, přičemž brněnská skupina přispěla svou reflexí volebních systémů uplatňovaných na místních úrovních.

Erasmus+ Na začátku jarního semestru 2014 bylo vybráno v rámci výběrového řízení více než 30 studentů a studentek na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Naši studenti stráví příští semestr v zemích jako jsou Francie (Bordeaux, Lille), Velká Británie (Loughborrough), Norsko (Oslo) a nově také v Severním Irsku (Belfast) a na Sicílii (Katánie).

Ptali jste se někdy, co studenti BSS dělají ve volném čase? :) Na BSS pomalu, ale jistě dochází k výměně generací. Prvním znakem toho byla nová skupinka organizátorů tradiční BSS Melodky. Předchozí organizátoři si mohli v klidu vychutnat atmosféru Havajských ostrovů, jímž byla tato party zasvěcena. Samozřejmě, že téma bylo pojato v  rámci bezpečnostních studií, a tak bylo o tomto mírumilovném ostrovu pojednáváno v  rámci teorie bezpečnostních komplexů. Jak se ovšem říká, historie je nejlepší učitelkou s nejhoršími žáky a i v tento den narušila poklidný průběh večera, který se odehrával v  rytmu hula hula, skupinka japonských vetřelců. Hrozba ozbrojeného konfliktu byla odvrácena mírovou cestou na bar a všichni návštěvníci se opojení láskou k bezpečnosti rozešli v pozdních hodinách do svých domovů. Pomalu již vyslouživší magisterští studenti BSS se tradičně, jako každý semestr, vrátili ke své lásce jménem výlety. Nebýt toho, že studium je pouze dvouleté, jistě by již dávno založili klub turistů BSS – výlety do pivovaru, vinného sklepa,

továrny Zetor atd. jim k tomu dávají dobrý základ. Tento semestr navštívili Seismologickou stanici ve Vranově, která je zapojena do mezinárodních neproliferačních režimů: Spadá pod The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, dohlížející na zákaz jakéhokoliv testování jaderných zbraní. Po d ě ko v á n í v ý l e t n í k ů p a t ř í zaměstnancům Ústavu fyziky Země, kteří jim poskytli odborný výklad doplněný z a j í m a v ý m i historkami. Díky této exkurzi mohli studenti porovnat teoretické znalosti s praxí, což je v e s p o j e n í s  p r o c h á z k o u v  k r á s n é k ra j i n ě ( ze j m é n a doporučujeme nastoupit na linku 57 a chvilku pobýt v okolí zastávky U Jezírka) a návštěvou místních lokálů vždy zážitkem. A to nejen pro studenty BSS.


W M

F

Účasti na konferencích, seminářích a publikační úspěchy Stanislav Balík přednášel na několika místech (Velehrad, Kroměříž, Brno, Štěpánov nad Svratkou) o první světové válce a jejích důsledcích pro další vývoj, a to u příležitosti blížícího se stého výročí jejího začátku.

!

Dále přednášel na Slezské univerzitě v Opavě o personální provázanosti úrovní vládnutí v ČR.

!

Zúčastnil se i kolokvia o kněžské identitě pořádaného Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, kde vystoupil s příspěvkem o kněžských generacích druhé poloviny 20. století.

!

Vlastimil Havlík se ve dnech 21. – 22. března účastnil workshopu Populism in the Shadow of the Great Recession, který ve Florencii pořádal European University Institute. V. Havlík  vystoupil s příspěvkem, který se věnoval podobě diskurzu českých populistických stran v kontextu politické a ekonomické krize.

!

Na blogu Italského centra volebních studií (Centro Italiano Studi Elettorali) publikovali Vlastimil Havlík a Peter Spáč komentáře k volbám do Evropského parlamentu v České republice a na Slovensku.

!

Časopis East European Politics and Societies publikoval článek Vlastimila Havlíka, Milana Hrubeše a Marka Peciny věnovaný analýze argumentace Václava Havla v odůvodněních legislativních vet.

!

Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft uveřejnil stať Vlastimila Havlíka a Anety Pinkové o financování českých politických stran.

Centre for Civil-Military Relations and Institute for Corporate Security Studies. Přednesl zde příspěvek s názvem Perception of Terrorism and Violent Extremism in South Eastern Europe from Central Europe. Ve dnech 12. – 15. května 2014 se Petra Vejvodová zúčastnila mezinárodní konference Managing Terrorism Threats to Critical Infrastructures – Challenges for South Eastern Europe, která se uskutečnila v srbském Bělehradu. Konferenci organizoval Institute of Corporate Security Studies z Lublaně, ve spolupráci s NATO. Setkání se zúčastnilo více než 50 evropských expertů z oblasti ochrany kritické infrastruktury a protiteroristických opatření. Během tří dnů se diskutovaly zkušenosti a možnosti ochrany kritické infrastruktury před případnými teroristickými útoky. Petra Vejvodová vystoupila s příspěvkem Risk of terrorist and violent extremist a t t a c k s a g a i n s t s c h o o l s , k te r ý p ř i p ra v i l a s p o l u s Miroslavem Marešem.

!

Na sklonku dubna byl Tomáš Šmíd hostem Harriman Institute na Columbia University, kde v  rámci konference ASN přednesl p ř í s p ě v e k n a t é m a  E c o n o m i c Resources of Ramzan Kadyrov´s regime.

!

O pár dní později se zúčastnil CACI fóra ve Washingtonu, kde zazněl p ř í s p ě v e k T h e C h e c h n y a Counterinsurgency and Beyond  (spoluautorem příspěvku je dr. Souleimanov z IMS KFSV UK). Záznam konference najdete i na YouTube.

!

Online periodikum CACI Analyst publikoval stať Tomáše Šmída Umarov's Death and the Future of the North Caucasus Insurgency.

! Miroslav Mareš se 3. – 6. března 2014 zúčastnil konference Counter-Terrorism Challenges in the Region of South Eastern Europe, kterou pořádali Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, U.S. Embassy in Slovenia, U.S.

Václav Walach se 28. května zúčastnil akce s názvem The First Symposium on Narrative Criminology, uspořádanou Institutem kriminologie a sociologie práva Univerzity v Oslu. Prezentoval zde na semináři doktorských studentů, který vedl Keith Hayward, příspěvek Violence in a Romani Ghetto: Towards a Cultural Criminology ofSecurity.

!


Účasti na konferencích a publikační úspěchy Ivan Jarabinský je právě na dvouměsíční výzkumné stáži na University of Twente v Nizozemském Enschede, kde pod vedením dr. Carolien van Ham pracuje na své disertační práci. Během pobytu vystoupil na 13th Political Science Conference Politicologenetmaal (tu v Maastrichtu pořádala Miloš Gregor a Anna Matušková zpracovali text o českých prezidentských volbách, který pod názvem Presidential Election in the Czech Republic: The Case Study of Karel Schwarzenberg’s Campaign Strategy můžete najít v aktualizovaném vydání knihy Political Marketing: Principles and Applications (Jennifer Lees-Marshment ed.). Alena Macková publikovala společně s Martou Fialovou a Václavem Štětkou kapitolu A  Winding Road From “Likes” To Votes: The Role Of Social Media In The 2013 Czech Presidential Elections v publikaci nakladatelství Springer Social Media in Politics. Kapitola se věnuje používání sociálních médií v pr vní přímé prezidentské volbě v České republice.

! ! !

Václav Walach je spoluatorem publikace Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu, kterou vydalo nakladatelství Doplněk a která vznikla pod vedením Ľubomíra Luptáka. Kniha představuje výstup z prolínajících se výzkumů věnovaných a n a l ý ze n e g a t i v n í c h dopadů etablování neoliberálního vládnutí v postsocialistickém kontextu.

Political Science Associations of the Netherlands (NKPW) and Belgium (VPW)) v panelu věnovanému kvalitě voleb. Přednesl příspěvek o kredibilitě ruské volební komise.

!

!

Stanislav Balík a Jiří Hanuš publikovali v německém nakladatelství Ferdinand Schöning knihu Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder.
 Kniha pojednává o šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku 1989. Analyzuje vztah socialistického státu ke koncilu, věnuje se i souvislostem mezi s p o l e č e n s k ý m a církevním vývojem v  l e te c h p o l i t i c k é h o a  kulturního uvolnění. Stranou nezůstávají ani ekumenické vztahy, které koncil vyvolal. Autorský kolektiv studentů a vyučujících BSS (pod vedením Petra Martinovského a Tomáše Šmída) napsal publikaci Přírodní zdroje a  ozbrojené konflikty – aktuální trendy. Diskutována jsou témata jako surovinové bohatství Afghánistánu, střety o koltan v  D e m o k r a t i c k é republice Kongo, konflikty o vodní zdroje na horním Nilu a další aktuální problémy.

Krásné léto všem!

Katederní kolektiv pod vedením Stanislava Balíka publikoval knihu Krajské volby 2012, jejímž cílem je snaha o komplexní analýzu krajských voleb. Analýze jsou proto podrobeny kandidátní listiny, stranické financování, témata předvolebních kampaní a programů, samotné výsledky voleb v  kontextu jednotlivých krajských volebních arén a jednotlivých stran, volební geografie krajských voleb ve  srovnání s volbami předchozími, preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty a  jejich podmíněnosti, přesuny voličů mezi lety 2010 a 2012 a krajské exekutivní koalice.

!

Věra Stojarová vydala v prestižním vydavatelství Manchester University Press knihu The Far Right in the Balkans. Tématem knihy je komplexní pokrytí fenoménu extrémní pravice na Balkáně v letech 2000-2010, přičemž autorka neopomíjí specifické historické souvislosti, které jsou pro pochopení nacionalismu na Balkáně zcela nezbytné.

Newsletter Katedry politologie FSS 1/2014  

Pravidelný newsletter Katedry politologie FSS č. 1/2014 web: http://www.polit.fss.muni.cz e-mail: politologie@fss.muni.cz facebook: http://...

Newsletter Katedry politologie FSS 1/2014  

Pravidelný newsletter Katedry politologie FSS č. 1/2014 web: http://www.polit.fss.muni.cz e-mail: politologie@fss.muni.cz facebook: http://...

Advertisement