Page 1

Honda Power Equipment -tuotteiden takuuehdot


Arvoisa Honda-asiakkaamme Valitsemanne tuote on valmistettu korkeimpien teknisten normien mukaisesti palvelemaan Sinua häiriöttömästi. Pitkän käyttöiän ja hyvän käyttövalmiuden edellytyksenä on, että antamiamme käyttö- ja huolto-ohjeita noudatetaan. Säännöllinen huolto valtuutetussa HONDA-huoltopisteessä säästää tuotetta ja on takuun voimassaolon ehtona. Osien uusiminen ja korjaustoimenpiteet eivät sisälly huoltoihin. Valtuutetut HONDA-huoltopisteet palvelevat teitä kaikissa tuotteen huoltoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. TIETOA TAKUUSTA Ennen ensimmäistä käynnistystä: Lue tarkoin käyttöohjekirja. Ellet ole saanut käyttöohjekirjaa tai jos haluat sen muunkielisenä, ota yhteys HONDA-myyjääsi. Nämä takuuehdot on liitettävä takuukorttiin. Myyjän on täytettävä takuutiedot OY Brandt AB:n takuujärjestelmään. Takuukortin tiedot muodostavat pohjan HONDAhuoltoverkoston kehittämiselle. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen huolto. Takuukortti on esitettävä takuukorjaamoissa takuun voimassaolon osoittamiseksi. Ellei takuukorttia voida esittää, vaaditaan takuun voimassaoloajasta muita todisteita. Takuun edellytyksenä olevat huoltotoimenpiteet tulee osoittaa.

HONDAN RAJOITETTU KANSAINVÄLINEN TAKUU: YLEISTÄ Honda Motor Co.., Ltd. takaa takuukortissa mainitun tuotteen olevan materiaaliltaan ja rakenteeltaan virheetön niissä olosuhteissa käytettynä ja niine rajoituksineen kuin tässä takuukäsittelyssä on mainittu. Tämä takuu ei ole voimassa maissa, joissa noudatetaan kansallista takuuta. Mikäli jonkun maan laki, jota ei voida syrjäyttää millään erityissopimuksella, suo asiakkaalle tätä takuuta suuremmat oikeudet, on lain säännöksiä tältä osin noudatettava takuuehtojen jäädessä muilta osin voimaan. Asiakkaita kehotetaan tutustumaan mahdollisten tämänkaltaisten lakien sisältöön. TAKUU ULKOMAILLA OLESKELUN AIKANA HONDAn rajoitettu kansainvälinen takuu on voimassa ulkomailla oleskelun aikana. Mikäli ulkomailla oleskelun

aikana joudutte suorittamaan tuotteeseen kansallisen takuun, mutta ei HONDAn rajoitetun kansainvälisen takuun kattamia takuukorjauksia, saatatte joutua maksamaan korjaukset korjauspaikalla. Kotimaahan palattuanne saatte korvauksen HONDA-edustajalta esitettyänne kuitatun laskun korjauksesta ja tuotteeseen vaihdetuista osista. RAKENNEMUUTOKSET HONDA pidättää itsellään oikeuden tuotteen rakennemuutoksiin milloin tahansa niistä ennakolta ilmoittamatta ja ilman minkäänlaista velvoitetta suorittaa vastaavia muutoksia aiemmin valmistamiinsa tai myymiinsä tuotteisiin. TAKUUAJAT, YLEISTÄ Takuuaika lasketaan siitä päivästä, jolloin valmis tuote luovutetaan ensimmäiselle asiakkaalle/käyttäjälle. Luovutuspäivä merkitään takuukorttiin. Myyjän on toimitettava takuukortti asianmukaisesti täytettynä maahantuojalle. Jäljellä oleva takuu voidaan siirtää seuraaville omistajille. Kaikki komponentit tai osat jotka on vaihdettu tai korjattu takuuaikana saavat alkuperäisen osan tai komponentin jäljellä olevan takuun. Takuuaika on lain, mikäli sellainen on, määräämä minimiaika. Mikäli kyseessä olevanlaista lakia ei ole säädetty, tai mikäli sen määräämä takuuaika on alla lueteltua lyhyempi, on takuuaika alla luetellun mukainen. Yksityiskäyttö: Ammatti-/ammattimainen käyttö:

24 + 24 kk 12 kk

Yksityiskäytössä jäljempänä mainittu 24 kk on OY Brandt AB:n myöntämä kansallinen lisätakuu ja koskee vain OY Brandt AB:n maahantuomia tuotteita ja se on voimassa ainoastaan Suomessa. TAKUU KORVAA Takuu korvaa viallisten osien vaihdosta tai korjauksesta, tai vastaavien osien vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset sen mukaan, mikä näistä toimenpiteistä on kustannuksiltaan alhaisin. Viallisella osalla tai tuotteella tarkoitetaan tässä takuussa sellaista osaa tai tuotetta jossa havaitaan olleen valmistusvika jo toimitushetkellä. Kaikki takuukorjaukset on suoritettava valtuutetulla HONDA-jälleenmyyjällä tai huoltokorjaamolla normaalina työaikana. Tämä pätee myös ulkomaanmatkan aikana.


TAKUU EI KORVAA Takuu ei korvaa osia tai tuotteita jotka ovat vahingoittuneet kuljetuksen, asennuksen tai korjauksen aikana, tai mikäli vian on aiheuttanut epätavallinen käyttö, ylikuormitus, huolimattomuus, riittämätön voitelu, normaali kuluminen, muiden kuin HONDA-alkuperäisvaraosien käyttäminen tai jonkinlainen väärä asennus, väärinkäyttö, onnettomuus tai käyttö-, huolto-, kausi/varastointitai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen. Takuu raukeaa, mikäli käyttäjä on aiheuttanut epätavallisen suuren vahingonvaaran tai mikäli tuotteeseen on tehty muutoksia jotka HONDAn käsityksen mukaan ovat aiheuttaneet vian tai pahentaneet sitä, tai mikäli tuotteen sinetit on murrettu, tuotteen/osan säätöjä on muutettu tai osaa/tuotetta on käytetty voimassa olevan lain vastaisesti tai selvästi sopimattomalla tavalla. Takuukorjauksen yhteydessä suoritettavat pesut ja puhdistukset, öljyt sekä bensiini eivät kuulu takuukustannuksiin. Takuu ei myöskään korvaa kulutusosia, joita ovat esim. kytkinlevyt, vaijerit, ketjut/rataspyörät, renkaat, polttimot, pyörien laakerit, akut (akun takuuaika on 6 kk) jne. Takuun piiriin kuuluviksi vioiksi ei lueta käytössä tulleet naarmut, auringon haalistumat, korroosiot tai värimuutokset. Takuu ei kata minkäänlaisia sivu- tai seurannaiskustannuksia tai muita niiden kaltaisia kustannuksia kuten esim. matkakustannuksia, rahteja, tuotteeseen käsiksi pääsemisen aiheuttamia kustannuksia, käyttöajan menetystä, menetettyjä työansiota tai hyötyä, henkilölle tai omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa tai menetystä tai muulle kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle kuin kyseiselle HONDAn toimittamalla tuotteelle aiheutunutta vahinkoa. Jälleenmyyjän mahdollisesti antamat tätä takuuta laajemmat sitoumukset eivät sido HONDAa. VIKAILMOITUKSET Tuotteen haltijan on ilmoitettava kyseisessä tuotteessa olevasta viasta valtuutetulle HONDA-edustajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun käyttäjä havaitsi vian tai hänen olisi tullut se havaita. Tästä seuraa, että vikailmoitusta ei missään olosuhteissa voida tehdä myöhemmin kuin neljäntoista (14) päivän kuluttua takuuajan päättymisestä. Ilmoitukseen tulee sisältyä ainakin selostus vian laadusta. Omistajan on syytä säilyttää jonkinlainen tosite vikailmoituksen ajankohdasta, esim. kirjejäljennös.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYNNISTYSTÄ HONDA on tarkastanut jokaisen tuotteen perusteellisesti ennen tehtaalta toimitusta. Koska HONDAn ei ole mahdollista tarkastaa tuotteen asennusta/luovutusta, suosittelemme, että myyjä tarkastaa ja varmistaa tuotteen toimivuuden sekä suorittaa koeajon ennen tuotteen luovutusta. HONDAn kansainvälisen takuun voimassaolon ehtona on että tuote tarkastetaan ja koekäytetään ennen tuotteen luovutusta. Yksityiskohtaiset ohjeet toimenpiteistä ennen käynnistystä löytyvät ohjekirjasta.

HUOLTOMUISTIO (Huolto suoritettu huoltotaulukon mukaisesti) Huoltoväli __________tunti/kk

pvm____________

Huoltoliikkeen leima/ allekirjoitus________________________________ Huoltoväli __________tunti/kk

pvm____________

Huoltoliikkeen leima/ allekirjoitus________________________________ Huoltoväli __________tunti/kk

pvm____________

Huoltoliikkeen leima/ allekirjoitus________________________________ Huoltoväli __________tunti/kk

pvm____________

Huoltoliikkeen leima/ allekirjoitus________________________________ Huoltoväli __________tunti/kk

pvm____________

Huoltoliikkeen leima/ allekirjoitus________________________________ Huoltoväli __________tunti/kk

pvm____________

Huoltoliikkeen leima/ allekirjoitus________________________________


Oy Brandt Ab, PL 1, 01741 Vantaa Puh. 020 7757 200, Fax. 09-878 5276 www.brandt.fi

Honda Power Equipment -tuotteiden takuuehdot  

Honda Power Equipment -tuotteiden takuuehdot

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you