Page 1


S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

A M T – k o t i m a is e n la a d u n y k k ö n e n 4 A M T- v e n e is s ä o n k a i k k i v a l m ii n a 6 R-MALLIT A M T 15 0 R 8 A M T 16 0 R 10 A M T 18 5 R 12 BR-MALLIT A M T 17 0 B Rs 14 A M T 19 0 B R 16 A M T 2 0 0 B R 18 A M T 2 3 0 B R 20 DC-MALLIT A M T 2 0 0 D C 22 A M T 2 3 0 D C 26 H T- M A L L I T A M T 19 0 H T 30 A M T 215 P H 32 A M T & R a y m a r i n e 38 Y hteystiedot 40

2


A MT

LAAT U

E D E L L Ä K ÄV I J Ä N Ä 3 0 V U O T TA . Vuonna 1986 Suomen suurimman keskusliik keen vene- ja moot t orijaost o py ysi A imo Must ost a rakent amaan venet eht aan, jossa kehit et t äisiin ja valmist et t aisiin heille oma venemallist o. Oma tuot emerk k i keskusliik keellä oli ollut jo vuosia, ja tuolloin my ynnissä ollut mallisto koostui pääasiassa eri venevalmis t ajien t uo t t eis t a, jo t k a mar k k inoitiin keskusliik keen omalla tuot emerk illä. Uusi mallist o piti kehit t ää ja valmist aa niin, et t ä hint a olisi k ilpailuk y k yinen, vaik ka jakeluketju oli yht ä porrast a k ilpailijoit a pidempi. A M T- V e n e e t O y : n t u o t a n t o l a i t o k s e n s u u n n i t t e l u t yö k äy nnist yi välit t ömästi sisält äen mm. maailmanlaajuisen kar toituksen pienveneiden valmistuksest a. Va r s i n a i n e n v e n e v a l m i s t u s a l o i t e t t ii n 0 4.11.19 8 7. Tuotantolaitoksen henkilökunta oli koulutettu AMT:n uusiin, t ehok kaisiin sarjat yömenet elmiin, ja jo muut amassa k uukaudessa tuot ant omäärät ohit tivat perint eisesti t oimivat k ilpailijat. A M T:n t oimenku vaan kuului valmistuksen ohella mm. veneiden rakennesuunnit t elu, mat eriaali- ja varust evalinnat ja niiden hank innat sekä erit t äin t ehok kaan osavalmist aja-

4

KANNAT TAA

verkoston luominen. Myös veneiden ser tifiointi sekä jakelu jälleenmy yjille ja maahantuojille jäi A M T:n t eht äväksi. A M T: n v a l m i s t a m i s t a v e n e i s t ä t u l i h y v i n n o p e a s t i omissa k ok oluok issaan se laadun mit t ar i, johon muut pyrk ivät ja johon muit a t est eissä verrat tiin. A M T jatkoi keskusliik keen sopimusvalmistajana aina v uo t een 20 0 5, jolloin se k a t soi par haak si ir t au t ua y h t eis t yös t ä. Tuona aik ana k ehit et tiin yli 30 venemallia, joi t a v almis t e t t iin y h t iö n k a h d ess a t u o t a n t olai t o k sess a yht eensä yli 25 000 kappalet t a. Vuoden 2005 loppupuoliskolla AMT aloitti oman v e n e m allis t o n k e hi t y s t y ö n. S iir t y min e n s o pim u s v almis tuksest a omiin tuot t eisiin merk itsi y htiölle par empia mahdollisuuksia hyöd y nt ää osaamist aan. Monet t ur v a llis u u t t a ja m u k a v u u t t a lis ä ä v ä t o m in a is u u d e t, j o t k a k us t a n nuss y is t ä oli jo u du t t u jä t t ä mää n p ois, v oi t iin o t t aa käy t t öön omissa uusissa malleissa. Ensimmäiset viisi mallia esit eltiin v uoden 2006 Helsingin venenäy t t elyssä. Kuluneiden k ymmenen v uoden aikana mallist o on kasvanut käsittämään kaikkiaan 11 venettä kokoluokissa 4,5 - 6,9 m.

V ESIL L Ä.

S U U N N A N N ÄY T TÄ J Ä J A T E S T I V O I T TA J A . A M T suunnit t elee, kehit t ää ja valmist aa tuot t eensa itse. Se on kehit täny t myös erit yisen 3D-suunnit teluohjelman, jok a ohjaa suor aan t yös t öy k sik öit ä ja mahdollis t aa veneen kaik kien osien mallikappaleiden ja muot tien samanaik aisen valmis t amisen. Tällä menet elmällä saa v u t et aan e r i n o m a i n e n m i t t a t a r k k u u s, ja s e n k ä y t t ö ö n o t t o A M Tmallist on suunnit t elussa on vieny t veneiden tilankäy t ön ja ennen kaik kea tur vallisuuden aivan uudelle t asolle. L o p p u t u l o k s e n a s y n t y v ä t A M T- v e n e e t t ä y t t ä v ä t v a a t i v im pie n k in v e n eilijöid e n t oi v e e t. A M T- v e n e e t o v a t e n siesi t t el y s t ään läh t ien m enes t y nee t er in o maises t i sek ä su o malais t en e t t ä k ansain v älis t en v eneleh t ien t u o t e - ja ver t ailut est eissä. TÄY S I N S U O M A L A I N E N V E N E M A L L I S T O . S u o m a l a is u u s o n A M T- v e n e i d e n f il o s o f i a s s a k e s k e i n e n o min ais u u s – alk a e n s u u n ni t t elu s t a ja p ä ä t y e n v almis t u k s e e n s e k ä a m m a t t i t ai t o isiin A M T- k a u p piaisiin. A M T o n k i n e n si m m ä i n e n v e n e m e r k k i, j o ll e m y ö n n e t t ii n S u o m alais e n Ty ö n L ii t o n a v ainlip p u. A M T- v e n e e t v alm is t e t a a n K o n t i o l a h d e l l a k a h d e s s a m o d e r n i s s a t e h t a a s s a,


j o i d e n k a p a si t e e t t i o n p e r ä t i 16 0 0 v e n e t t ä v u o d e s s a. A M T-veneet on myös mer k it t ävä veneiden viejä. Suomen lisäksi veneit ä my ydään mm. Ruot sissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa, Saksassa, Vir ossa ja Venäjällä. A J E T TAV U U S – M U K AV U U S – T U R V A L L I S U U S . AMT-veneiden peruskonsepti on kiteytetty kolmeen sanaan: Ajettavuus – veneiden kulkuominaisuudet ja suoritusk yk y Honda-nelitahtimoottoreilla on todettu erinomaisiksi useissa venelehtien t est eissä. Mukavuus – veneiden yksit yiskohtien suunnit t elussa on haettu ratkaisuja, jotka lisäävät kuljettajan ja matkustajien viiht y v y y t tä. Veneiden varustetaso hakee omassa kokoluokassaan ver t aist aan. Turvallisuus – kaiken suunnittelun perustana on tinkimät ön tur vallisuus. Veneissä on ainutlaatuinen, uppoamat on ”Aina rant aan” -rakenne sekä lukuisia muit a veneilyn tur vallisuut t a kor ost avia rakenneratkaisuja.

AMT JA HONDA – LUOTU TOISILLEEN. Jo k ain en A M T- v en em alli o n su u n ni t el t u y h t eenso pi v a k si nelit ahtisten Honda-perämoot tor eiden kanssa, ja moot toreiden kaukohallintalait teet, mit tarit ja jopa kiinnit yspultit on asennet tu t eht aalla valmiiksi. A M T ja Honda muodost avat paketin, jossa veneen ja moot t orin y ht eensopiv uus on kaikin tavoin optimaalinen antaen käy t täjälleen parhaan mahdollisen t ehonkäy t ön ja polt t oainet alouden.

A M T & Honda -venepaket tit akuu viisi v uot t a.

5


A M T- V E N E I S S Ä

M O D E R N I A M U O T O I L U A J A K ÄY TÄ N N Ö L L I S Y Y T TÄ AMT-venetuotannon lähtökohta on alusta asti ollut valmistaa huippulaadukkaita veneitä asiakasystävälliseen hintaan. Niinp ä A M T- v en eiden hin t a -laa t usu h t een pi t ää aina olla luokkansa paras. Usein kuulee sanottavan, etteivät muotoilu ja käy tännöllisy ys kulje käsi kädessä. AMT kumoaa tämän väitteen täydellisesti: se pysty y yhdistämään modernin linjak kaan muotoilun ja käy tännöllisy yden hienosti toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa tark kaan harkitut rakenneratkaisut ja huolella suunnitellut yksityiskohdat täydentävät toisiaan. Tämän tekee mahdolliseksi AMT:n tekijöiden pitkä kokemus niin veneilyst ä kuin veneiden valmistuksest a. A M T & R AY M A R I N E Raymarine a78-kar t t aplot t eri vak iona venemalleissa: A M T 160 R / 170 BRs / 185 R / 185 BR / 190 H T / 200 BR / 200 DC Raymarine a98-kar t t aplot t eri vak iona venemalleissa: A M T 215 PH / 230 BR / 230 DC

ON

KA IKKI

A I N U T L A AT U I N E N T U R VA L L I S U U S VA R U S T E K aik issa malleissa on A M T:n kehit t ämä Aina rant aan -rak enne. Mahdollisessa onnet t omuus tilan t eessa vesitii v iin sisäkuoren ja rungon väliin mahtuu hy vin vähän vuotovettä, jolloin v ene k elluu v ain hieman n o r maalia s y v em mällä ja sillä voi vielä tur vallisesti siir t yä rant aan. Veneiden käy ttömukavuutta lisäävät oleellisesti runsaat, sisäkuoreen integroidut säily t ystilat, jotka täy t tävät tehok kaasti veneen sisäkuor en ja rungon välisen t yhjän tilan. SADEVESITYHJENNYS K aik k i A M T-veneet ova t aidos ti sadevesit y hjen t y v iä. K o k emuk semme muk aan suur in y k sit t äinen s y y v eneen up poamiseen on sadevesit yhjennysjärjest elmän pet t äminen. Halusimme vält t ää t ämän ja kehitimme t äysin uuden rakent een, joka on valmist et tu kokonaan lasikuidust a. Koko sadevesit yhjennysputk isto on laminoitu osaksi veneen pitk it t äisjäy k ist eit ä, eikä se sisällä ainut t akaan letk ua, letkunk iristintä tai erillistä läpivientiä, joka saat taisi pet tää. Lisäksi t yhjennysputk iston sisähalkaisija on koko pituudelt aan vak io, jolloin putk ist ossa vält y t ään ”pullonkauloilt a”, jotka saat t aisivat kerät ä r osk ia ja aiheut t aa t yhjennysjär jest elmän tuk keutumisen.

VAL M IIN A.

SECURMARKT U R V A M E R K I N TÄ K aik k i A M T-veneet varust et aan jo t eht aalla Securmark-tur vamerk innällä. A M T on aina tunnist et t avissa ja siksi tur vallinen ost aa ja omist aa.

A B L O YY K S I AVA I N J Ä R J E S T E L M Ä Säily t ystiloissa on k iint eät lukot, ja veneen mukana t oimit et aan myös erillinen laituriluk ko. K aik k i lukot ovat suomalaist a A bloy-laatua ja sarjoit et tu t oimimaan samalla avaimella. Saat avana lisävarust eena R-malleihin.

AMT minimoi tuotannossaan ympäristöä rasittavien kemikaalien käytön sekä valikoi kumppanikseen ainoastaan ympäristötietoisia toimijoita.

6


T Y Y N Y S A R J AT Ty ylik kään harmaat, veneen mit t ojen mukaan muot oillut istuint y yny t viimeist elevät matkustusmukav uuden.

HELPPOHOITOINEN JA TURVALLINEN TURKKI Ty ylik kään harmaa, karhennet tu turk k i on helppo pit ää puht aana ja t akaa hy vän pidon joka säällä. Vaiht oeht oisesti veneisiin on saat avissa korkealaatuiset t eak-sarjat.

KUOMUKOTELO

L E P U U T TA J AT

Kuomulle on oma säily t yspaikkansa, jossa kuomu pysy y hy vin suojassa ja on nopeasti käy t t övalmis.

Kussak in veneessä on vak iovarust eena neljä lepuut t ajaa, joissa jokaisessa on myös k iinnit ysköysi valmiina. Lepuut t ajille on veneessä valmiina k iinnit yspist eet ja omat säily t ystilat.

KAITEET JA MUUT M E TA L L I O S AT

KIINTEÄ P O LT T O A I N E S Ä I L I Ö

Haponkest ävät kait eet, k naapit, käsikahvat, uimapor t aat ja trailerikouk ku siet ävät kovan kulutuksen ja säiden vaiht elun.

Tur vallisuut t a ja käy t ännöllisy y t t ä veneily yn tuo k iint eä polt t oainesäiliö, jonka koko vaiht elee venemallist a riippuen 60 litrast a 220 litraan (ei 150 R /160 R).

SAMMUTIN Viranomaist en hy väksymä sammutin on k iinnit et t y paik kaan, jost a sen voi helposti ot t aa käy t t öön.

TEHDASASENNETUT H O N D A - M I T TA R I S T O J A - K A U K O H A L L I N TA L A I T T E E T AMT-veneesiin on tehtaalla asennettu kaukohallintalaitteet, mittarit ja jopa kiinnityspultit kyseiseen malliin sopivan Hondaperämoottorin asennusta varten. V E N E I LY V A R U S T E E T A M T-veneist ä löy t y y valmiiksi kolme k iinnit ysköy t t ä, ank kuri köysineen, venehaka sekä mela. Kaikille näille varusteille löytyy myös omat säilytyspaikkansa, josta ne voi ottaa esille aina tarvittaessa helposti ja kätevästi.

7


8


A M T-malli, joka t oi laadun 4,5-metrist en luok kaan. Tämä h u o l e t o n, s y v ä llä v - p o h ja lla v a r u s t e t t u k o r k e a la i t a i n e n m o n i k ä y t t ö v e n e s o p ii n ii n p e r h e e n m ö k k i v e n e e k s i k u i n kaupunk ilaisen t y ylik kääksi hu viveneeksi. Tur vallisuut ensa v uoksi se soveltuu mainiosti myös nuorison omat oimiseen k äy t t öön. Vak aus ja helppo puhdis t e t t a v uus t ek evä t siit ä erinomaisen kalaveneen ja verrat t oman yht eysveneen. Kevey t ensä ansiost a A M T 150 R kulkee pienellä moot t oriteholla. Lisäksi se on hank intahinnaltaan edullinen, joten kokonaisk ust annukset jäävät pieniksi. A M T 150 R:ssä on upp o ama t o n, iso m mis t a A M T- malleis t a t u t t u ”A ina r an t aan” -rakenne sekä A M T:n oma ainutlaatuinen, tuk keutumat on itset yhjennyst ek niik ka.

1 Tukeva keulakaide helpottaa veneeseen nousemista.

1

2 Syvän 18-asteisen v-pohjan ansiosta vene on miellyttävä ajaa kovemmassakin kelissä.

3

3 Solumuoviset istuinpäälliset/liukuesteet lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta. 4 Tukeva, kaiteella varustettu tuulilasi suojaa viimalta ja sateelta.

2

7

6

5 Sadevesityhjentyvä – AMT:n ainutlaatuinen muotissa laminoitu tyhjennysjärjestelmä on toimintavarma ja huoltovapaa.

5

6 Tyylikkään harmaa, laadukkaasti karhennettu turkkipinta on helppo pitää puhtaana ja tekee liikkumisen turvalliseksi.

3

7 Kahden lukollisen säilytystilan lukot on sarjoitettu samalle Abloy-avaimelle. Yksiavainjärjestelmää oppii arvostamaan nopeasti. (Lisävaruste)

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Har maa t ur k k ipint a Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Säily t ystiloja 2 k pl Tuulilasi k ait eella 1 ank k uri-/ köysilaatik ko perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o Sähkök äy t t öinen pilssipumppu K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K ölirau t a Peräk uomu Ty y nysarja K esk ipenk k i A bloy-luk kosarja K aidesarja Sat amapeit e Säily t yspeit e P ulpetin suojahuppu Ray marine a78 -navipaket ti

Pituus (cm)

450

Leveys (cm)

195

Paino (kg)

350

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

18 5 30-50 L 30 hv / 2 henk. 25 s 40 hv / 2 henk. 28 s 50 hv / 2 henk. 30 s

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

9


10


AMT 160 R on kokoluokassaan erittäin tilava ja vakaa 4,70 m e t r iä pi t k ä si v u p ulp e t t i v e n e – e r in o m ain e n y leis v e n e. Vank ka rakenne ja korkeat laidat t ekevät siit ä tur vallisen aje t t a v a n t a v allis t a k o v e m m ass a k in k eliss ä. Sis ä t iloje n selkeyden ja huolellisen tilankäy t ön ansiost a veneessä on hy v in tilaa niin ma t k us t ajille k uin t avar oille. A M T 160 R t arjoaa isommist a veneist ä tutuiksi tulleit a hienouksia ja mukav uusominaisuuksia, joit a ei t oist aiseksi ole ollut t ar jolla t ässä kokoluokassa.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

1

5

2 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä. 3 Raymarine a78 -navipaketti vakiovarusteena. 4 Kahden lukollisen säilytystilan lukot on sarjoitettu samalle Abloy-avaimelle. Yksiavainjärjestelmää oppii arvostamaan nopeasti. (Lisävaruste)

4 3

5 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi.

6

6 Sadevesityhjentyvä – AMT:n ainutlaatuinen muotissa laminoitu tyhjennysjärjestelmä on toimintavarma ja huoltovapaa, koska sen rakenteessa ei ole irtoavia letkuja, letkuklemmaria tai venttiiliä.

2

1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a78 -navipaket ti Har maa t ur k k ipint a Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan-rakenne Säily t ystiloja 2 k pl Muk it elineet Haponkest ävät k ait eet K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o Sähkök äy t t öinen pilssipumppu K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö

✔✔ ✔✔ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus K ölirau t a Peräk uomu Ty y nysarja A bloy-luk kosarja T iik k isarja (massiivi) Sat amapeit e Säily t yspeit e P ulpetin suojahuppu K iint eä polt t oainesäiliö Vesihiiht okouk k u

1

Pituus (cm)

472

Leveys (cm)

205

Paino (kg)

450

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

18 5 40-60 L 40 hv / 2 henk. 27 s 40 hv / 4 henk. 25 s 60 hv / 2 henk. 34 s

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

60 hv / 4 henk. 32 s 11


12


Kesk ipulpet tivene, jot a on helppo ja hauska ajaa t avallist a k o v em massak in k elissä. Vene sopii h y v in esim er k ik si kalastukseen ja yht eysveneeksi. Suuri pulpet ti t arjoaa hyvän suojan ajet t aessa, näk y v y ys on samalla erinomainen joka suuntaan ja ajaminen onnistuu helposti ja tur vallisest i m y ös seis t en. T ilajä r jes t el y jen a nsios t a v en eessä o n erit t äin helppoa ja tur vallist a liik kua, kalast aa ja kuljet t aa t a v a r aa. K esk ip ulp e t t i v en e elle p oik k eu k s ellis en r u ns a a t säily t ystilat tuovat myös käy tännöllisy y t tä veneily yn. Erinomaiset ajo-ominaisuudet, turvallinen rakenne sekä Hondan tehokas ja taloudellinen nelitahtiperämoot tori varmistavat veneilynautinnon kaik issa olosuht eissa.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina. 2 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

1

6 7

3 Hydrauliohjaus vakiona. Ohjaus toimii yhtä kevyesti ja tarkasti kaikissa tilanteissa.

4

4 Raymarine a78 -navipaketti vakiovarusteena. 5 Lukittava vapakotelo, jossa vavat säilyvät ehjinä ja hyvässä tallessa.

3

5

6 6 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille. (Lisävaruste)

6 2

7 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi. 1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a78 -navipaket ti Har maa t ur k k ipint a Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan-rakenne Comf or t-ist uimet suojahupuilla Säily t ystiloja 6 k pl Muk it elineet Haponkest ävät k ait eet H ydrauliohjaus K iint eä polt t oainesäiliö 100 l K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o Sähkök äy t t öinen pilssipumppu K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen A nk k uri köysineen

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus

✘✘

K ölirau t a Peräk uomu Ty y nysarja A bloy-luk kosarja T iik k isarja (massiivi) Trimmit asot Säily t yspeit e P ulpetin suojahuppu Vesihiiht okouk k u

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

1

Pituus (cm)

550

Leveys (cm)

224

Paino (kg)

630

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 7 80-115 L 75 hv / 2 henk. 35 s 75 hv / 4 henk. 33 s 115 hv / 2 henk. 40 s

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

115 hv / 4 henk. 38 s 13


14


K ok o per heen y h t eys- ja r et k i vene. T ilajärjes t ely jen läh t ö k o h t ana o n ollu t se, e t t ä k o k o p er he v oi nau t t ia sek ä tuulilasin suojast a et t ä veneen kuomuratkaisun tuomast a sadesuojast a. Tilankäy t t öön on paneudut tu t odella huolella, ja vene tuntuuk in tiloilt aan selkeästi yht ä kokoluok kaa isommalta veneeltä. Sy vä v-pohja halkoo aaltoja pehmeästi ja roiskevedet ohjautuvat tehok kaasti sivuille, jolloin ajaminen on tur vallist a ja mielly t t ävää haast avissak in keleissä.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

1

6

2 Kiinteä 60 litran polttoainesäiliö on käytössä turvallinen ja vaivaton. 3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä. 4 Raymarine a78 -navipaketti vakiovarusteena.

4 5

5 5 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille. 6 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi.

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a78 -navipaket ti Har maa t ur k k ipint a Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Comf or t-ist uimet suojahupuilla Ty y nysarja Säily t ystiloja k iint eillä A bloy-lukoilla 5 k pl Muk it elineet Haponkest ävät k ait eet K iint eä polt t oainesäiliö 60 l K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o Sähkök äy t t öinen pilssipumppu Erillinen A bloy-lait uriluk ko K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K ölirau t a Peräk uomu T iik k isarja (massiivi) Sat amapeit e Säily t yspeit e Et uavotilan peit e Vesihiiht okouk k u

✘✘ ✘✘

2

3

1

1

Pituus (cm)

502

Leveys (cm)

205

Paino (kg)

500

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 6 50-80 L 50 hv / 2 henk. 28 s 50 hv / 4 henk. 26 s 75 hv / 2 henk. 35 s

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

75 hv / 4 henk. 33 s 15


16


A M T 190 BR on vauhdikas, urheilullisella rungolla varust et t u y h t eys- ja hu v i vene vai va t t omaan veneily y n. S e on hauska ajet t ava, ja sopii mainiosti vaik kapa vesiurheiluun. 190 BR:n valtteja ovat kokoluokassaan ennennäkemättömät tilat sekä kat t ava vak iovarustus. Uu den r u n k o m u o t oilu n a nsios t a v en e liu k u u p eh m eäs ti läpi aalt ojen ja suoritusk y k y on A M T:n t aat tua huippuluok kaa. K iit os runkomuot oilun myös polt t oainekulutus on alhainen ja yhdessä suur en polt t oainet ank in kanssa t ämä t akaa pitkän t oimint asät een. Moot t orisuositus on 80-115 hv ja jo 100 hv perämoot t orilla huippunopeus lähenee 40 solmua. Urheilullisen ja vauhdik kaan ulkonäön t ak ia emme siis ole u n o h t a n e e t t alo u d ellisu u t t a ja e r in o m aisia ajo ominaisuuksia.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina valmiina.

1

2 Avattava tuulilasi helpottaa kulkua veneessä. Väliovi suljettuna korkea tuulilasi antaa hyvän suojan. 3 Peräkuomulle on tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja poissa tieltä. 4 Suojattu, tilava tekninen tila akulle, sulakkeille ja päävirtakatkaisimella mahdollistaa myös kaksoisakkujärjestelmän. Tilan tasainen kansi takaa helpon kulun matkustamosta uimatasoille. 5 4 kpl kuivia lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen Abloy-yksiavainjärjestelmä.

5

6

2

7 5 4 5

6 Raymarine a78 -navipaketti vakiovarusteena.

3

7 Tyylikkään harmaa laminaattipinta on helppo pitää puhtaana ja tekee liikkumisen turvalliseksi. 1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a78 -navipaket ti It set y hjenevä Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Haponkest ävät k ait eet, k äsik ahvat ja uimapor t aat Har maa laminaat tisarja Ty y nysarja (uusi Dr y f eel-t äy t e) Peräk uomu (must a) K uomukot elo Säily t ystilat k iint eillä A bloy-lukoilla Erillinen A bloy-lait uriluk ko H ydrauliohjaus Tuulilasinpy y hin 12 V vir ran ulosot t o K iint eä 100 l polt t oainesäiliö P olt t oainesuodatin Muk it elineet Sammu tin

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K ulk u valot (LED) A nk k uriboksi keulassa K aksi ank k uri / köysiboksia perässä A nk k uri köysineen K iinnit ysköydet (3 k pl) Lepuu t t ajat 4 k pl köysineen Lepuu t t ajien k iinnit yspist eet Lepuu t t ajien säily t yst eline Venehak a /mela Sähköinen pilssipumppu Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus K ölirau t a Teak-sarja T iik k ilaminaat tisarja Toinen t uulilasinpy y hin

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

P öy t ä L-sohvan t y y nysarja Et u t y y ny t Vet olaatik kojääk aappi K aksoisak k ujärjest elmä Et uosan peit e Sat amapeit e Säily t yspeit e Vesihiiht okouk k u Trimmit asot Trimmit asot näy t öllä Mediasoitin + k aiu t timet L ED-kansivalot

1

Pituus (cm)

560

Leveys (cm)

225

Paino (kg)

700

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 7 80-115 L 80 hv / 2 henk. 34 s 100 hv / 2 henk. 36 s 115 hv / 2 henk. 38 s

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

17


18


Tä mä h uipp usu osi t u n A M T 2 0 0 D C:n r in na k k aismalli o n hauska, vauhdikas ja samalla tur vallinen ajet t ava. Lisäksi se t arjoaa luok kansa parhaat tilat. A M T 200 BR onk in t odellinen yleisvene, joka soveltuu yhtä hy vin yhteysveneeksi, k r uisailuun, vesiur heiluun k uin k alas t uk seenk in. Vak iovar us t elu nouda t t elee t u t t ua A M T-t asoa – siihen k uulu va t mm. peräkuomu, hydrauliohjaus ja lukolliset säily t ystilat.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina valmiina. 2 Avattava tuulilasi helpottaa kulkua veneessä. Väliovi suljettuna korkea tuulilasi antaa hyvän suojan.

1

5 6

3 Peräkuomulle on tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja poissa tieltä. 4 Tilavassa U-sohvassa on mukavat istumatilat jopa viidelle. Siitä saa haluttaessa myös ison aurinkotason. 5 6 kpl kuivia lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Pari askelmaa veneen muuta turkkitasoa ylempänä on etukansi, jonka alla on suuri luukullinen säilytystila, johon mahtuvat mm. vesisukset ja kalastusvavat.

2

7

4 3

6 Raymarine a78 -navipaketti vakiovarusteena. 7 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi. 1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a78 -navipaket ti Har maa t ur k k ipint a Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Comf or t-ist uimet suojahupuilla Ty y nysarja Peräk uomu k uomukot elolla Säily t ystiloja k iint eillä A bloy-lukoilla 7 k pl Muk it elineet Haponkest ävät k ait eet Tuulilasinpy y hin k uljet t ajalle H ydrauliohjaus K iint eä polt t oainesäiliö 14 0 l K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o 2 k pl

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

K äsik äy t t öinen pilssipumppu Erillinen A bloy-lait uriluk ko K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen Lepuu t t ajan k iinnik keet A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K ölirau t a Et u t y y ny t T iik k isarja (massiivi) T iik k isarja (laminaat ti) Trimmit asot Toinen t uulilasinpy y hin

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

P öy t ä, jalk a ja aurinkopatja Sat amapeit e Säily t yspeit e Et uavotilan peit e Webast o 2000 -lämmitin Vesihiiht okouk k u Waeco CDF -18 -k ylmälauk k u Waeco CD-30 -vet olaatik kojääk aappi Painevesijärjest elmä Soitin + k aiu t timet 2 k pl Soitin + k aiu t timet 4 k pl L ED-kansivalot NME A 2000 -ver k ko

1

Pituus (cm)

608

Leveys (cm)

235

Paino (kg)

900

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 7 115-150 X 115 hv / 2 henk. 36 s 115 hv / 4 henk. 34 s 150 hv / 2 henk. 41 s

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

150 hv / 4 henk. 39 s 19


20


A M T-Veneet täydensi venemallistoaan tuomalla menest yksek kään 230 DC:n rinnalle avokeulaisen 230 BR -sisarmallin. Vene on suunnit elt u ennen k aik k ea k ulu t t ajille, jo t k a haluava t y h t eys- ja hu v i veneen nopeaan ja vai va t t omaan veneily y n. T ilavan et uavotilan k au t t a veneeseen k ulkeminen o n helpp o a ja t u r v allis t a sek ä t a v ar oiden las t aa mi nen ja kuljet t aminen vaivat ont a. Veneen yksit yiskohdat on suunnit eltu helppokäy t t öisiksi aina kuomust a lepuut t ajien k iinnik keisiin.

1

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina. 2 Avattava tuulilasi helpottaa kulkua veneessä. Väliovi suljettuna korkea tuulilasi antaa hyvän suojan. 3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä. 4 6 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Säilytystilojen luukut voi nostaa kokonaan pois, jolloin säilytystilojen käyttö helpottuu huomattavasti. 5 Vene on muunneltavissa omistajan omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi: mm. pentterivarustukseen on saatavissa useita eri variaatioita.

7

2

5

6 4

4

6 Suuri avotila mukautuu niin seurusteluun, auringonottoon kuin matkustamiseenkin. 7 Raymarine a98 -navipaketti vakiovarusteena.

3

1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a98 -navipaket ti Har maa laminaat tisarja Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan -rakenne T iik k isarja (laminaat ti) Comf or t-ist uimet suojahupuilla Ty y nysarja Peräk uomu k uomukot elolla Säily t ystiloja k iint eillä A bloy-lukoilla 6 k pl Muk it elineet Int egr oit u tisk iallas Haponkest ävät k ait eet Tuulilasinpy y hin 2 k pl H ydrauliohjaus K iint eä polt t oainesäiliö 220 l K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

12 V vir ran ulosot t o 2 k pl K äsik äy t t öinen pilssipumppu Erillinen A bloy-lait uriluk ko K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen Lepuu t t ajan k iinnik keet A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus Et u t y y ny t T iik k isarja (massiivi) T iik k isarja (laminaat ti) Trimmit asot P öy t ä, jalk a ja aurinkopatja Sat amapeit e

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Säily t yspeit e Et uavotilan peit e Wallas 800 t -liesi / lämmitin * Webast o 2000 -lämmitin Vesihiiht okouk k u Tuplaist uin apuk uljet t ajalle Waeco CDF -18 -k ylmälauk k u Waeco CD-30 -vet olaatik kojääk aappi Waeco CR-50 -jääk aappi * * Asennusmoduuli ( Wallas 800 / Waeco CR-50) Painevesijärjest elmä K aksoisak k ujärjest elmä Soitin + k aiu t timet 2 - 4 k pl L ED-kansivalot NME A 2000 -ver k ko K ompassi K eulapot k uri Ohjaust ehostin

1

Pituus (cm)

690

Leveys (cm)

260

Paino (kg) Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

1250 20 8 150-250 X 225 hv / 2 henk. 43 s 225 hv / 4 henk. 41 s 250 hv / 2 henk. 47 s 250 hv / 4 henk. 45 s 21


22


Ty y lik äs Da y cr uiser laa t u t ie t oiselle nau t isk elijalle. Er in o maise t ajo - o minaisuude t ja t a r k k aa n ha r k i t u t y k si t y is k o h d a t v a r mis t a v a t t u r v allis e n ja v ai v a t t o m a n v e n eil y n kaik issa tilant eissa. Avat t ava tuulilasi ja tukevat por t aat helpottavat veneessä liik kumista. Luok kansa suurin avotila mukavine istuimineen tarjoaa ylellisen matkustusnautinnon. Kajuutassa viihtyisät tilat kahden hengen yöpymiseen. Hondan tehokas ja taloudellinen nelitahtiperämoot tori täydent ää loist avaa kokonaisuut t a.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina. 2 Avattava tuulilasi ja tukevat portaat helpottavat kulkua veneessä. Porras toimii samalla kajuutan liukuovena. Kajuutan sisäänkäynti keskellä venettä on käytössä toimiva: kajuuttaan ei tarvitse ryömiä ja istuimien eteen jää riittävästi jalkatilaa.

1

6

2

4

3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä. 4 Raymarine a78 -navipaketti vakiovarusteena. 5 4 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä.

5

5

6 Pöydälle oma säilytyspaikka kajuutan katossa. Pöytä pysyy tukevasti omalla paikallaan eikä vie säilytystiloja.

3

1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a78 -navipaket ti Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Comf or t-ist uimet suojahupuilla Ty y nysarja Peräk uomu k uomukot elolla Mak uupaik at 2 Säily t ystiloja k iint eillä A bloy-lukoilla 3 k pl Luk it t ava k ajuu t t a Runkoik k unat Sisävalot Muk it elineet Int egr oit u k ylmäboksi Int egr oit u tisk iallas Haponkest ävät k ait eet Tuulilasinpy y hin k uljet t ajalle H ydrauliohjaus K iint eä polt t oainesäiliö 14 0 l

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o 2 k pl K äsik äy t t öinen pilssipumppu Erillinen A bloy-lait uriluk ko K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen Lepuu t t ajan k iinnik keet A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus K ölirau t a Har maa laminaat tisarja T iik k isarja (massiivi)

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

T iik k isarja (laminaat ti) Trimmit asot Toinen t uulilasinpy y hin P öy t ä, jalk a ja aurinkopatja Sat amapeit e Säily t yspeit e K emiallinen WC Webast o 2000 -lämmitin Vesihiiht okouk k u H y t t ysver kot Waeco CDF -18 -k ylmälauk k u Painevesijärjest elmä Soitin + k aiu t timet 2 k pl Soitin + k aiu t timet 4 k pl L ED-kansivalot NME A 2000 -ver k ko vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

1

Pituus (cm)

608

Leveys (cm)

235

Paino (kg)

950

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 7 115-150 X 115 hv / 2 henk. 35 s 115 hv / 4 henk. 33 s 150 hv / 2 henk. 40 s 150 hv / 4 henk. 38 s 23


24


25


26


Mallist on lippulaiva, jost a jokainen voi räät älöidä itselleen s o p i v a n. M u u n n el t a v u u t e n s a a n si o s t a s e s o v el t u u n ii n päivärist eily y n k uin pidemmillek in r etk ille. Tämä helposti k äsit elt ä vä, 6,9 met rin pit uinen vene t arjoaa lois t eliaa t ajo-ominaisuudet sekä tar vit taessa rajua suoritusk yk yä ja räväk kää spor t tisuut t a. Väljän avotilan U-sohvasta saa teht yä reilunkokoisen aurink o t ason t ai lisäv uo t een. Sohvan alt a löy t y y r unsaas ti säily t ystiloja. Koko avotilan saa kat et tua kuomulla, jonka alle jää seisomakorkeus. Keulakannen alla on lisäksi yöpymistilaa kahdelle aikuiselle. Laajasta lisävarustelistasta voi valit a esimerk iksi joko k ylmälaukun, vet olaatik kojääkaapin t ai perint eisen jääk aapin. P ent t erimoduulin voi t ar v it t a essa jä t t ää k ok onaan pois, ja var us t eik si v oi valit a jok o kemiallisen t ai vesi-wc:n.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

2 Avattava tuulilasi ja tukevat portaat helpottavat kulkua veneessä. Porras toimii samalla kajuutan liukuovena. Kajuutan sisäänkäynti keskellä venettä on käytössä toimiva: kajuuttaan ei tarvitse ryömiä ja istuimien eteen jää riittävästi jalkatilaa. 3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

1 5

7

2

4 4 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Säilytystilojen luukut voi nostaa kokonaan pois, jolloin säilytystilojen käyttö helpottuu huomattavasti. 5 Vene on muunneltavissa omistajan omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi: mm. pentterivarustukseen on saatavissa useita eri variaatioita.

6 4

4

6 Suuri avotila mukautuu niin seurusteluun, auringonottoon kuin matkustamiseenkin.

3

7 Raymarine a98 -navipaketti vakiovarusteena. 1

1

Pituus (cm)

690

Leveys (cm)

260

Paino (kg) Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

1350 20 8 150-250 X 225 hv / 2 henk. 42 s 225 hv / 4 henk. 40 s 250 hv / 2 henk. 46 s 250 hv / 4 henk. 44 s 27


28


✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a98 -navipaket ti Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Har maa laminaat tisarja Comf or t-ist uimet suojahupuilla Ty y nysarja Peräk uomu k uomukot elolla Mak uupaik at 2 Säily t ystiloja k iint eillä A bloy-lukoilla 3 k pl Luk it t ava k ajuu t t a Runkoik k unat Sisävalot Muk it elineet Int egr oit u tisk iallas Haponkest ävät k ait eet Tuulilasinpy y hin 2 k pl H ydrauliohjaus K iint eä polt t oainesäiliö 220 l

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o 3 k pl K äsik äy t t öinen pilssipumppu Erillinen A bloy-lait uriluk ko K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen Lepuu t t ajan k iinnik keet A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

T iik k isarja (massiivi) T iik k isarja (laminaat ti) Trimmit asot P öy t ä, jalk a ja aurinkopatja Sat amapeit e Säily t yspeit e K emiallinen WC Vesi-WC, septit ank k i ja imu t y hjennys Wallas 800 t -liesi * Wallas 800 t -liesi + lämpöpuhallink ansi * Webast o 2000 -lämmitin Vesihiiht okouk k u Tuplaist uin apuk uljet t ajalle H y t t ysver kot Waeco CDF -18 -k ylmälauk k u

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Waeco CD-30 -vet olaatik kojääk aappi Waeco CR-50 -jääk aappi * * Asennusmoduuli ( Wallas 800 t ai / ja Waeco CR-50) Painevesijärjest elmä K aksoisak k ujärjest elmä Soitin + k aiu t timet 2 k pl Soitin + k aiu t timet 4 k pl L ED-k ansivalot NME A 2000 -ver k ko K ompassi K eulapot k uri Ohjaust ehostin

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

29


30


A M T 190 H T:ssa yhdist y vät perint eisen läpikuljet t avan ja har d t op -veneen parhaat puolet. Vene on suojaisa, t arjoaa erinomaiset tilat r etkeily y n, mut t a on myös helppo ja tur vallinen käy t t ää. Leveä parras ja tukevat kait eet sekä a va t t a va o v i t uulilasissa t ek evä t veneessä k ulk emises t a t u r v allis t a ja la s t a a mis e s t a v ai v a t o n t a. K e ula o v i m y ö s mahdollis t aa p er heen pienimpien t ur v allisen k ulk emisen veneeseen. Aut oist ak in tut tu tuulilasinpuhallus pit ää lasit kirk kaana kostealla kelillä, eikä pieni vesisadekaan hait taa, sillä avotila on t yhjenevä.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

1

2 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä. 3 Raymarine a78 -navipaketti vakiovarusteena. 4 5 kpl Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille.

3

4

5 Sähköinen pilssipumppu tyhjentää avotilan automaattisesti. Veneen voi tarvittaessa jättää sateeseen ilman kuomua, sillä kaikki sadevesi ohjautuu pilssipumpulle.

5

2

1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a78 -navipaket ti Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Comf or t-ist uimet Ty y nysarja Peräk uomu k uomukot elolla Mat t osarja Mak uupaik at 2 Säily t ystiloja k iint eillä A bloy-lukoilla 5 k pl Sisävalot Muk it elineet Haponkest ävät k ait eet Tuulilasinpy y hin k uljet t ajalle Int egr oit u huur t eenpoist o H ydrauliohjaus K iint eä polt t oainesäiliö 100 l K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘✘

K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o Sähkök äy t t öinen pilssipumppu K äsik äy t t öinen pilssipumppu Erillinen A bloy-lait uriluk ko K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus K ölirau t a

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

T iik k isarja (massiivi) Trimmit asot Toinen t uulilasinpy y hin P öy t ä ja jalk a Sat amapeit e Säily t yspeit e K emiallinen WC Wallas 800 t -liesi Wallas 800 t -liesi + lämpöpuhallink ansi Webast o 2000 -lämmitin Vesihiiht okouk k u Ver hosarja Soitin + k aiu t timet 2 k pl

1

Pituus (cm)

550

Leveys (cm)

224

Paino (kg)

730

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 7 80-115 L 80 hv / 2 henk. 33 s 80 hv / 4 henk. 31 s 115 hv / 2 henk. 38 s

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

115 hv / 4 henk. 36 s 31


32


5

Va a t i v a n v e n eilijä n m o n i k ä y t t ö i n e n ja s u o r i t u s k y k y i n e n m e r e n k ä v ijä, j o s s a o n k o r k e a k e u la i n e n r u n k o, t ila v a ja t asainen t ak ak ansi, isot säily t ystila t sek ä suojaisa hy t ti y ö p y mism a h d ollisu u k sin e e n. S e s o v el t u u k in t o d ella m o neen käy t t öön – niin yht eysveneeksi, t avarankuljetukseen, k alas t uk seen, r e t k eil y y n k uin am ma t t ik ä y t t ö ö nk in. Vene on räät älöit ävissä eri käy t t öt arkoituksiin, mikä on ot et tu huomioon jo suunnit t elu vaiheessa: venet t ä on helppo varustella jokaisen asiak kaan omaan käy ttöön sopivaksi. AMT 215 PH on huippuviimeistelt y, vahvojen ominaisuuksien yhdistelmä, joka on tehty pärjäämään kovissakin olosuhteissa – heti sään vaihtuessa t ai tuulen voimistuessa ei t ar vitse ensimmäiseksi ajat ella kotisat amaan paluut a.

1 Reilut sisätilat, joissa kaikki istuvat kasvot menosuuntaan. 2 Leveä sivukansi helpottaa veneessä liikkumista ja veneen lastaamista.

7

3 Tilavat ja helppokäyttöiset säilytystilat antavat tavaroille suojaa kovassakin kelissä. 4 Suuri taka-avotila helpottaa tavaroiden kuljettamista ja tekee kalastuksesta vaivatonta.

2

1

6

4

5 Tilavat ja helppokäyttöiset köysilaatikot keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina. 6 Tyylikkään harmaa, laadukkaasti karhennettu turkkipinta on helppo pitää puhtaana ja tekee liikkumisen turvalliseksi.

3

7 Raymarine a98 -navipaketti vakiovarusteena. 5

Pituus (cm)

640

Leveys (cm)

240

Paino (kg) Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

1250 20 7 90-200 X 90 hv / 2 henk. 28 s 115 hv / 2 henk. 32 s 150 hv / 2 henk. 36 s

33


34


✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Ray marine a98 -navipaket ti Har maa t ur k k ipint a Sadevesit y hjent y vä avotila Uppoamat on Aina rant aan -rakenne Comf or t-ist uimet Ty y nysarja Mat t osarja Mak uupaik at 3 Säily t ystiloja 3 k pl Luk it t ava k ajuu t t a K at t oluuk k u 1 k pl Sisävalot Muk it elineet Int egr oit u k ylmäboksi Int egr oit u tisk iallas Haponkest ävät k ait eet Tuulilasinpy y hin 2 k pl Int egr oit u huur t eenpoist o

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

H ydrauliohjaus K iint eä polt t oainesäiliö 220 l K öysilaatik ko keulassa 2 ank k uri-/ köysilaatik koa perässä K ulk u valot 12 V vir ran ulosot t o 3 k pl K äsik äy t t öinen pilssipumppu Erillinen A bloy-lait uriluk ko K iinnit ysköydet Lepuu t t ajat köysineen A nk k uri köysineen Venehak a /mela Sammu tin Erillinen varapolt t oainesäiliö Secur mar k-t ur vamer k int ä Honda-esiasennus

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Peräk uomu Trimmit asot P öy t ä ja jalk a K emiallinen WC Vesi-WC, septit ank k i ja imu t y hjennys K annenhuuht elupumppu Wallas 800 t -liesi Wallas 800 t -liesi + lämpöpuhallink ansi Webast o 2000 -lämmitin K laf f ipenk k i 4 0 cm K laf f ipenk k i 80 cm Ver hosarja K ansiluuk k u Waeco C S -NC15 k ylmäkoneist o K eulavalot Painevesijärjest elmä K aksoisak k ujärjest elmä Soitin + k aiu t timet 2 k pl

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Soitin + k aiu t timet 4 k pl L ED-k ansivalot Hak u valo Työvalot t ak ak annelle NME A 2000 -ver k ko K ompassi Ohjaust ehostin Toinen ohjauspist e

vak iovar ust e ✗ lisävar ust e

35


36


230 DC -peräkuomu (vak iovar ust e)

200 DC -peräkuomu (vak iovar ust e)

200 BR -peräkuomu (vak iovar ust e)

190 HT -peräkuomu (vak iovar ust e)

185 BR -peräkuomu (vak iovar ust e)

185 R -peräkuomu (lisävar ust e)

170 BRs -peräkuomu (lisävar ust e)

170 R -peräkuomu (lisävar ust e)

230 DC -satamapeite (lisävar ust e)

37


38


Y ht eist yössä maailman suurimpien vene-elek t r oniik k avalmistajan ja Honda-perämoot torien kanssa olemme kulut tajille monipuolisen monitoimilaitteen, joka palvelee veneilijää optimaalisesti navigoinnin, kalastuksen ja viiht een saralla. Raymarine-monitoiminäy ttö, joka on vakiona AMT-veneissä* näy t t ää mm. Honda-moot t oridat an, tukee navigoinnin yleisimpiä k ar t t a f or maa t t eja ja py s t y y t ois t amaan liik k u v aa k u vaa. Lisä var us t eilla v oit laajen t aa Ra y mar ine - monit oiminäy t ön ohjaamaan aut opilot tia, r eitit t ämään aut omaattisesti veneilyreitit väyliä pitk in, tai vaik kapa päivit tämään sy v y yskäyrät r eaaliajassa.

✔✔

✔✔ ✔✔ ✔✔

✔✔

Honda ECOmo – moot t oridat a. K aik k i t arpeelliset tiedot moot t orilt a veneilijälle, näy t t ää myös t aloudellisimman ajot avan. Voit it se räät älöidä näy t t ösiv usi it selle sopivimmilla moot t oritiedoilla t ai y hdist ää ne k ar t t a-, k aik u- t ai esim. t u t k asiv ust on k anssa. Viihde-elek t r oniik an ohjaus Bluet oot h-t oiminnon k au t t a. CHIRP-k alak aik u vak iona. Näe pohjanmuodot ja kohdek alat. Sisäänrakennet t u W iFi. Voit esim. langat t omasti jak aa näy t ön oman t ablet tisi k anssa, sek ä saada uusimmat päivit y kset ja ominaisuudet k äy t t öösi vaivat t omasti. Tukee navigoinnin yleisimpiä k ar t t af or maat t eja: Light house, Navionics ja C -Map Essentials.

* Raymarine a78-kar t t aplot t eri vak iona venemalleissa: A M T 160 R / 170 BRs / 185 R / 185 BR / 190 H T / 200 BR / 200 DC * Raymarine a98-kar t t aplot t eri vak iona venemalleissa: A M T 215 PH / 230 BR / 230 DC

39


JÄLLEENMYYJÄSI:

A M T- V E N E E T

OY

Uurontie 6, 80770 Kontiolahti, Finland Tel.

+ 3 5 8 ( 0 ) 13

7 3 7 3 2 11

Fax:

+ 3 5 8 ( 0 ) 13 7 3 7 3 2 2 5 e-mail: info@amtboats.fi

W W W . A M T B O A T S . F I

Koska AMT-Veneet Oy tutkii ja kehit tää uusia teknisiä ratkaisuja, AMT varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ilmoit tamat ta niistä etukäteen.

Profile for Oy Otto Brandt Ab

AMT Premium Boats 2017  

AMT-venemallisto Proudly Made in Finland www.amtboats.fi

AMT Premium Boats 2017  

AMT-venemallisto Proudly Made in Finland www.amtboats.fi