Page 1


S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

A M T – k o t i m a is e n l a a d u n y k k ö n e n

4

A M T- v e n e is s ä o n k a i k k i v a l m ii n a

6

R-MALLIT A M T 15 0 R

8

A M T 16 0 R

10

A M T 17 0 R

12

A M T 18 5 R

14

BR-MALLIT A M T 17 0 B R s

16

A M T 18 5 B R

18

A M T 200 BR

20

DC-MALLIT A M T 200 DC

22

A M T 230 DC

26

H T- M A L L I T A M T 19 0 H T

30

A M T 200 C

32

A M T 215 P H

34

Va r u s t e e t 3 6 Va r u s t e t a u l u k k o 3 8 Y h t e y s t i e d o t 4 0

2


AMT

L A AT U

K A N N AT TA A

E D E L L Ä K ÄV I J Ä N Ä 2 8 V U O T TA .

VESILLÄ.

S U U N N A N N ÄY T TÄ J Ä J A T E S T I V O I T TA J A .

Vuonna 1986 Suomen suurimman keskusliik keen vene- ja

AMT:n valmistamista veneistä tuli hyvin nopeasti omissa koko-

AM T suunnit telee, kehit tää ja valmistaa tuot teensa itse.

moot t orijaost o py ysi Aimo Must ost a rakent amaan vene-

luokissaan se laadun mittari, johon muut pyrkivät ja johon muita

S e o n k e h i t t ä n y t m y ö s e r i t y is e n 3 D - s u u n n i t t el u o h j el -

tehtaan, jossa kehitettäisiin ja valmistettaisiin heille oma

testeissä verrattiin. AMT jatkoi keskusliikkeen sopimusvalmis-

man, joka ohjaa suoraan t yöst öy ksiköit ä ja mahdollist aa

venemallisto. Oma tuotemerkki keskusliikkeellä oli ollut jo vuo-

tajana aina vuoteen 2005, jolloin se katsoi parhaaksi irtautua

veneen kaikkien osien mallikappaleiden ja muottien samanai-

sia, ja tuolloin myynnissä ollut mallisto koostui pääasiassa eri

yhteistyöstä. Tuona aikana kehitettiin yli 30 venemallia, joita

kaisen valmistamisen. Tällä menetelmällä saavutetaan erin-

venevalmistajien tuotteista, jotka markkinoitiin keskusliikkeen

valmistettiin yhtiön kahdessa tuotantolaitoksessa yhteensä

omainen mittatarkkuus, ja sen käyttöönotto AMT-malliston

omalla tuotemerkillä. Uusi mallisto piti kehittää ja valmistaa

yli 25 000 kappaletta.

suunnittelussa on vienyt veneiden tilankäytön ja ennen kaikkea

niin, että hinta olisi kilpailukykyinen, vaikka jakeluketju oli yhtä porrasta kilpailijoita pidempi.

turvallisuuden aivan uudelle tasolle. Vuoden 2005 loppupuoliskolla AM T aloit ti oman v en em allis t o n k ehi t y s t y ö n. Siir t y min en s o pim us v almis -

Lopputuloksena syntyvät AMT-veneet täyttävät vaativimpi-

A M T- V e n e e t O y : n t u o t a n t o l a i t o k s e n s u u n n i t t e l u -

t u k s e s t a o m ii n t u o t t e isii n m e r k i t si y h t i ö ll e p a r e m p ia

enkin veneilijöiden toiveet. AMT-veneet ovat ensiesittelystään

t y ö k ä y n n is t y i v ä li t t ö m ä s t i s is ä l t ä e n m m. m a a il m a n -

m a h d o l l i s u u k s i a h y ö d y n t ä ä o s a a m i s t a a n. M o n e t t u r -

lähtien menestyneet erinomaisesti sekä suomalaisten että

laajuisen kar toituksen pienveneiden valmistukses-

v allisu u t t a ja m u k a v u u t t a lisää v ä t o minaisu u de t, jo t k a

kansainvälisten venelehtien tuote- ja vertailutesteissä.

t a. Va r si n a i n e n v e n e v a l m is t u s a l o i t e t t ii n 0 4.11.19 8 7.

kustannussyistä oli jouduttu jättämään pois, voitiin ottaa

Tuotantolaitoksen henkilökunta oli koulutettu AMT:n uusiin, te-

käyttöön omissa uusissa malleissa. Ensimmäiset viisi mallia

hokkaisiin sarjatyömenetelmiin, ja jo muutamassa kuukaudes-

esiteltiin vuoden 2006 Helsingin venenäyttelyssä. Kuluneiden

sa tuotantomäärät ohittivat perinteisesti toimivat kilpailijat.

seitsemän vuoden aikana mallisto on kasvanut käsittämään kaikkiaan 12 venettä kokoluokissa 4,5 - 6,8 m.

AMT:n toimenkuvaan kuului valmistuksen ohella mm. veneiden rakennesuunnittelu, materiaali- ja varustevalinnat ja nii-

Lisätietoja testeistä on saatavana AMT-kotisivuilta

den hankinnat sekä erittäin tehokkaan osavalmistajaverkoston luominen. Myös veneiden sertifiointi sekä jakelu jälleenmyyjille ja maahantuojille jäi AMT:n tehtäväksi.

4

W W W. A M T B O AT S.F I


TÄY S I N S U O M A L A I N E N V E N E M A L L I S T O .

AMT JA HONDA – LUOTU TOISILLEEN.

Suomalaisuus on AMT-veneiden filosofiassa keskeinen ominai-

Jokainen AMT-venemalli on suunniteltu yhteensopivaksi neli-

suus – alkaen suunnittelusta ja päätyen valmistukseen sekä am-

tahtisten Honda-perämoottoreiden kanssa, ja moottoreiden

mattitaitoisiin AMT-kauppiaisiin. AMT onkin ensimmäinen ve-

kaukohallintalaitteet, mittarit ja jopa kiinnityspultit on asen-

nemerkki, jolle myönnettiin Suomalaisen Työn Liiton avainlippu.

nettu tehtaalla valmiiksi. AMT ja Honda muodostavat paketin,

AMT-veneet valmistetaan Kontiolahdella kahdessa modernissa

jossa veneen ja moottorin yhteensopivuus on kaikin tavoin

tehtaassa, joiden kapasiteetti on peräti 1600 venettä vuodessa.

optimaalinen antaen käyttäjälleen parhaan mahdollisen tehon-

AMT-veneet on myös merkittävä veneiden viejä. Suomen li-

käytön ja polttoainetalouden.

säksi veneitä myydään mm. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä.

A J E T TAV U U S – M U K AV U U S – T U R V A L L I S U U S . AMT-veneiden peruskonsepti on kiteytetty kolmeen sanaan: Ajet tavuus – veneiden kulkuominaisuudet ja suoritusk yk y Honda-nelitahtimoottoreilla on todettu erinomaisiksi useissa venelehtien testeissä. Mukavuus – veneiden yksityiskohtien suunnittelussa on haettu ratkaisuja, jotka lisäävät kuljettajan ja matkustajien viihtyvyyttä. Veneiden varustetaso hakee omassa kokoluokassaan vertaistaan. Turvallisuus – kaiken suunnittelun perustana on tinkimätön

Honda-perämoottoritakuu viisi vuotta.

turvallisuus. Veneissä on ainutlaatuinen, uppoamaton ”Aina rantaan” -rakenne sekä lukuisia muita veneilyn turvallisuutta korostavia rakenneratkaisuja.

5


A M T- V E N E I S S Ä

ON

KA IKKI

M O D E R N I A M U O T O I L U A J A K ÄY TÄ N N Ö L L I S Y Y T TÄ

A I N U T L A AT U I N E N T U R VA L L I S U U S VA R U S T E

AMT-venetuotannon lähtökohta on alusta asti ollut valmistaa

Kaikissa malleissa on AMT:n kehittämä Aina rantaan -rakenne.

huippulaadukkaita veneitä asiakasystävälliseen hintaan. Niinpä

Veneiden käyttömukavuutta lisäävät oleellisesti runsaat, sisä-

AMT-veneiden hinta-laatusuhteen pitää aina olla luokkansa pa-

kuoreen integroidut säilytystilat, jotka täyttävät tehokkaasti

ras. Usein kuulee sanottavan, etteivät muotoilu ja käytännölli-

veneen sisäkuoren ja rungon välisen tyhjän tilan. Mahdollises-

syys kulje käsi kädessä. AMT kumoaa tämän väitteen täydel-

sa onnettomuustilanteessa vesitiiviin sisäkuoren ja rungon

lisesti: se pystyy yhdistämään modernin linjakkaan muotoilun

väliin mahtuu hyvin vähän vuotovettä, jolloin vene kelluu vain

ja käytännöllisyyden hienosti toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa

hieman normaalia sy vemmällä ja sillä voi vielä turvallisesti

tarkkaan harkitut rakenneratkaisut ja huolella suunnitellut yk-

siirtyä rantaan.

sityiskohdat täydentävät toisiaan. Tämän tekee mahdolliseksi AMT:n tekijöiden pitkä kokemus niin veneilystä kuin veneiden

SADEVESITYHJENNYS

valmistuksesta.

Kaikki AMT-veneet ovat aidosti sadevesityhjentyviä. Kokemuksemme mukaan suurin yksittäinen syy veneen uppoamiseen on sadevesityhjennysjärjestelmän pettäminen. Halusimme välttää tämän ja kehitimme täysin uuden rakenteen, joka on valmis-

VAL M IIN A. SECURMARKT U R V A M E R K I N TÄ K aik k i A M T- v en ee t v a r us t e t aa n j o t e h t a a l l a S e c u r m a r k- t u r v a m e r k i n n ä llä. A M T o n a i n a t u n nist et t avissa ja siksi tur vallinen ost aa ja omist aa.

A B L O YY K S I AVA I N J Ä R J E S T E L M Ä Säily t ystiloissa on kiinteät lukot, ja veneen mukana toimitetaan myös erillinen laituriluk ko. K aikk i lukot ovat suomalaist a A bloylaa t ua ja sar joit e t t u t oimimaan samalla avaimella. Saat avana lisävarust eena R-malleihin.

tettu kokonaan lasikuidusta. Koko sadevesityhjennysputkisto on laminoitu osaksi veneen pitkittäisjäykisteitä, eikä se sisällä ainuttakaan letkua, letkunkiristintä tai erillistä läpivientiä, joka saattaisi pettää. Lisäksi tyhjennysputkiston sisähalkaisija on koko pituudeltaan vakio, jolloin putkistossa vältytään ”pullonkauloilta”, jotka saattaisivat kerätä roskia ja aiheuttaa tyhjennysjärjestelmän tukkeutumisen.

6

AMT minimoi tuotannossaan ympäristöä rasittavien kemikaalien käytön sekä valikoi kumppanikseen ainoastaan ympäristötietoisia toimijoita.


T Y Y N Y S A R J AT Ty ylik kään harmaat, veneen mitt ojen muk aan mu o t oillu t is t uin t y yny t viimeistelevät matkustusmukav uuden.

HELPPOHOITOINEN JA TURVALLINEN TURKKI Ty ylik k ään har maa, k ar hennet t u turk k i on helppo pit ää puht aana ja t a k aa h y v ä n pid o n jo k a säällä. Vaiht oeht oisesti veneisiin on saat avissa korkealaatuiset teaksarjat.

KUOMUKOTELO

L E P U U T TA J AT

K u o m u ll e o n o m a s ä il y t y s p a i kk ansa, jossa k uomu pysy y hy vin suojassa ja on nopeasti k äy t t ö valmis.

Kussakin veneessä on vakiovar ust eena neljä lepuu t t ajaa, joissa jo k aisessa o n m y ös k iin nit ysköysi valmiina. Lepuut t ajille o n v e n e ess ä v almiin a k iin ni t y s pist eet ja omat säily t ystilat.

KAITEET JA MUUT M E TA L L I O S AT

KIINTEÄ P O LT T O A I N E S Ä I L I Ö

Haponkestävät kaiteet, k naapit, k äsik a h v a t, uim a p o r t a a t ja trailerikouk ku sietävät kovan kulutuksen ja säiden vaiht elun.

Tu r v a l l i s u u t t a j a k ä y t ä n n ö l l i sy y ttä veneily yn tuo kiinteä polt t oainesäiliö, jonka koko vaihtelee venemallista riippuen 60 litrasta 220 litraan (ei 150R /160R /170R /170BR).

SAMMUTIN V ir anomais t en hy väk sy mä sam m u t i n o n k i i n n i t e t t y p a i k k a a n, josta sen voi helposti ottaa käy tt öön.

TEHDASASENNETUT H O N D A - M I T TA R I S T O J A - K A U K O H A L L I N TA L A I T T E E T A M T- v e n e e s i i n o n t e h t a a l l a asennet t u k aukohallint alait t eet, m i t t a r i t j a j o p a k ii n n i t y s p u l t i t k yseiseen malliin sopivan Hondaperämoottorin asennusta varten.

V E N E I LY V A R U S T E E T A M T-veneist ä löy t y y valmiiksi kolme k iinnit ysköy t t ä, ank kuri köysineen, venehaka sekä mela. Kaikille näille varusteille löytyy myös omat säilytyspaikkansa, josta ne voi ottaa esille aina tarvittaessa helposti ja kätevästi.

7


8


1

A M T-malli, joka t oi laadun 4,5-met rist en luok kaan. Tämä

3

huoleton, sy vällä v-pohjalla varustettu korkealaitainen moni-

2 Syvän 18-asteisen v-pohjan ansiosta vene on miellyttävä ajaa kovemmassakin kelissä.

käy t tövene sopii niin perheen mök k iveneeksi kuin kaupunk ilaisen t y ylik kääksi huviveneeksi. Tur vallisuutensa vuoksi se

3 Solumuoviset istuinpäälliset/liukuesteet lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta.

soveltuu mainiosti myös nuorison omat oimiseen käy t t öön. Vakaus ja helppo puhdistettavuus tekevät siitä erinomaisen

1 Tukeva keulakaide helpottaa veneeseen nousemista.

2

7

6

4 Tukeva, kaiteella varustettu tuulilasi suojaa viimalta ja sateelta.

kalaveneen ja verrat toman yhteysveneen. Kevey tensä ansiosta AMT 150 R kulkee pienellä moottoriteholla. Lisäksi se on hankintahinnaltaan edullinen, joten kokonaiskustannukset

5

jäävät pieniksi. AM T 150 R:ssä on uppoamaton, isommista

3

5 Sadevesityhjentyvä – AMT:n ainutlaatuinen muotissa laminoitu tyhjennysjärjestelmä on toimintavarma ja huoltovapaa. 6 Tyylikkään harmaa, laadukkaasti karhennettu turkkipinta on helppo pitää puhtaana ja tekee liikkumisen turvalliseksi.

A M T-malleist a t u t t u ”Aina rant aan” -rakenne sek ä A M T:n oma ainutlaatuinen, tuk keutumaton itset yhjennystek niik ka.

7 Kahden lukollisen säilytystilan lukot on sarjoitettu samalle Abloy-avaimelle. Yksiavainjärjestelmää oppii arvostamaan nopeasti. (Lisävaruste)

Pituus (cm)

450

Leveys (cm)

195

Paino (kg)

350

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

18 5 30-50 L

30 hv / 2 henk. 25 s 40 hv / 2 henk. 28 s 50 hv / 2 henk. 30 s

9


10


1

AMT 160 R on kokoluokassaan erittäin tilava ja vakaa 4,70

5

m e t r iä p i t k ä si v u p u lp e t t i v e n e – e r in o m ain e n y l eis v e n e.

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

Vank ka rakenne ja korkeat laidat t ekevät siit ä tur vallisen 2 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

ajettavan tavallista kovemmassakin kelissä. Sisätilojen selkeyden ja huolellisen tilankäy tön ansiosta veneessä on hy vin tilaa niin matkust ajille kuin t avar oille. A M T 160 R t arjoaa

4 3

iso mmis t a v eneis t ä t u t uik si t ullei t a hienouk sia ja muk a v uusominaisuuk sia, joit a ei t ois t aisek si ole ollu t t ar jolla t ässä kokoluokassa.

6

2

1

1

Pituus (cm)

472

Leveys (cm)

205

Paino (kg)

450

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

3 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle. 4 Kahden lukollisen säilytystilan lukot on sarjoitettu samalle Abloy-avaimelle. Yksiavainjärjestelmää oppii arvostamaan nopeasti. (Lisävaruste) 5 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi. 6 Sadevesityhjentyvä – AMT:n ainutlaatuinen muotissa laminoitu tyhjennysjärjestelmä on toimintavarma ja huoltovapaa, koska sen rakenteessa ei ole irtoavia letkuja, letkuklemmaria tai venttiiliä.

18 5 40-60 L

40 hv / 2 henk. 27 s 40 hv / 4 henk. 25 s 60 hv / 2 henk. 34 s 60 hv / 4 henk. 32 s 11


12


1

Sivupulpettivene erinomaisin ajo-ominaisuuksin veneilijöille, jotka arvostavat laatua ja käytännöllisyyttä. Iso pulpetti tar6

joaa hyvän suojan kahdelle hengelle. Tilajärjestelyjen ansiosta

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina. 2 Vene on varustettavissa irtonaisella (25 l) tai kiinteällä polttoainesäiliöllä (60 l).

veneessä on erittäin helppoa ja turvallista liik kua: vapaata turkkitilaa löytyy niin liikkumiseen, kalastukseen kuin tavaroillekin. Sy vä v-pohja halkoo aaltoja pehmeästi ja roiskevedet

4

3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

ohjautuvat tehokkaasti sivuille, jolloin ajaminen on turvallista ja miellyttävää tavallista kovemmassakin kelissä.

4 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle.

5

3

5 Lukittava vapakotelo, jossa vavat säilyvät ehjinä ja hyvässä tallessa. 6 6 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille. (Lisävaruste)

1

1

Pituus (cm)

502

Leveys (cm)

205

Paino (kg)

500

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 6 50-80 L

50 hv / 2 henk. 28 s 50 hv / 4 henk. 26 s 75 hv / 2 henk. 35 s 75 hv / 4 henk. 33 s 13


14


1

7

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

4

2 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

Keskipulpettivene, jota on helppo ja hauska ajaa tavallista kovemmassakin kelissä. Vene sopii hyvin esimerkiksi kalastuk-

6

seen ja yhteysveneeksi. Suuri pulpetti tarjoaa hy vän suojan ajettaessa, näkyvyys on samalla erinomainen joka suuntaan ja ajaminen onnistuu helposti ja turvallisesti myös seisten. Tilajärjestelyjen ansiosta veneessä on erittäin helppoa ja turvallista liikkua, kalastaa ja kuljettaa tavaraa. Keskipulpettiveneelle

3

5

4 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle.

poikkeuksellisen runsaat säilytystilat tuovat myös käytännöllisyyttä veneilyyn. Erinomaiset ajo-ominaisuudet, turvallinen rakenne sekä Hondan tehokas ja taloudellinen nelitahtiperä6

moottori varmistavat veneilynautinnon kaikissa olosuhteissa.

2

1

1

Pituus (cm)

550

Leveys (cm)

224

Paino (kg)

630

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

3 Hydrauliohjaus vakiona. Ohjaus toimii yhtä kevyesti ja tarkasti kaikissa tilanteissa.

5 Lukittava vapakotelo, jossa vavat säilyvät ehjinä ja hyvässä tallessa. 6 6 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille. (Lisävaruste) 7 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi.

20 7 75-115 L

75 hv / 2 henk. 35 s 75 hv / 4 henk. 33 s 115 hv / 2 henk. 40 s 115 hv / 4 henk. 38 s 15


16


1

Koko perheen yhteys- ja retkivene. Tilajärjestelyjen lähtökoh-

6

tana on ollut se, että koko perhe voi nauttia sekä tuulilasin

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

suojasta että veneen kuomuratkaisun tuomasta sadesuojasta. 2 Kiinteä 60 litran polttoainesäiliö on käytössä turvallinen ja vaivaton.

Tilankäyttöön on paneuduttu todella huolella, ja vene tuntuukin tiloiltaan selkeästi yhtä kokoluokkaa isommalta veneeltä. Syvä v-pohja halkoo aaltoja pehmeästi ja roiskevedet ohjautuvat te-

4 5

3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

hokkaasti sivuille, jolloin ajaminen on turvallista ja miellyttävää 4 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle.

haastavissakin keleissä.

2

3

5 5 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille. 6 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi.

1

1

Pituus (cm)

502

Leveys (cm)

205

Paino (kg)

500

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

20 6 50-80 L

50 hv / 2 henk. 28 s 50 hv / 4 henk. 26 s 75 hv / 2 henk. 35 s 75 hv / 4 henk. 33 s 17


18


1

Venemestari-lehden suuren bowrider-testin voittaja. Avokeu-

6

lainen tuulilasimalli, joka on todellinen yleisvene. AMT 185 BR onkin muutamassa vuodessa noussut luokkansa suositummaksi

2

veneeksi. Se soveltuu erinomaisesti kaikenlaiseen veneily yn 4

niin merellä kuin sisävesillä. Avattava tuulilasi mahdollistaa turvallisen ja helpon liikkumisen veneessä, ja samalla se antaa

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

5

3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

ajossa erinomaisen tuulisuojan – myös takapenkillä istuville. Huolella suunnitelluilla tilaratkaisuilla veneeseen on saatu poik keuksellisen hy vät istuma- ja säily tystilat. Erinomaiset

6

ajo-ominaisuudet, turvallinen rakenne sekä Hondan tehokas ja taloudellinen nelitahtiperämoottori varmistavat veneilynautin3

non kaikissa olosuhteissa.

1

1

Pituus (cm)

550

Leveys (cm)

224

Paino (kg)

680

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

2 Avattava tuulilasi helpottaa kulkua veneessä. Väliovi suljettuna korkea tuulilasi tarjoaa hyvän suojan 5 hengelle.

4 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle. 5 7 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille. 6 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi.

20 7 75-115 L

75 hv / 2 henk. 34 s 75 hv / 4 henk. 32 s 115 hv / 2 henk. 39 s 115 hv / 4 henk. 37 s 19


20


1

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina valmiina.

Tämä huippusuosit un A M T 185 BR:n suur empi ver sio on hauska, vauhdikas ja samalla tur vallinen ajet t ava. Lisäksi

5

se t arjoaa luok kansa parhaat tilat. A M T 200 BR onk in t o-

6

dellinen yleisvene, joka soveltuu yhtä hy vin yhteysveneeksi, k ruisailuun, vesiurheiluun kuin kalastukseenkin. Vakiovarus-

2

2 Avattava tuulilasi helpottaa kulkua veneessä. Väliovi suljettuna korkea tuulilasi antaa hyvän suojan. 3 Peräkuomulle on tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja poissa tieltä.

t elu noudat t elee tut tua A M T-t asoa – siihen kuulu vat mm. peräkuomu, hydrauliohjaus ja lukolliset säily t ystilat. 7

4 3

4 Tilavassa U-sohvassa on mukavat istumatilat jopa viidelle. Siitä saa haluttaessa myös ison aurinkotason. 5 6 kpl kuivia lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Pari askelmaa veneen muuta turkkitasoa ylempänä on etukansi, jonka alla on suuri luukullinen säilytystila, johon mahtuvat mm. vesisukset ja kalastusvavat. 6 Karttaplotterille löytyy valmis asennuspaikka mittaripaneelista.

1

1

Pituus (cm)

608

Leveys (cm)

235

Paino (kg)

900

Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

7 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi.

20 7 115-150 X 115 hv / 2 henk. 36 s 115 hv / 4 henk. 34 s 150 hv / 2 henk. 41 s 150 hv / 4 henk. 39 s 21


22


1

6

Tyylikäs Daycruiser laatutietoiselle nautiskelijalle. Erinomaiset ajo-ominaisuudet ja tarkkaan harkitut yksityiskohdat varmis-

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

tavat turvallisen ja vaivattoman veneilyn kaikissa tilanteissa. Avattava tuulilasi ja tukevat por taat helpottavat veneessä

2

4

liik kumista. Luok kansa suurin avotila mukavine istuimineen tarjoaa ylellisen matkustusnautinnon. Kajuutassa viihtyisät

2 Avattava tuulilasi ja tukevat portaat helpottavat kulkua veneessä. Porras toimii samalla kajuutan liukuovena. Kajuutan sisäänkäynti keskellä venettä on käytössä toimiva: kajuuttaan ei tarvitse ryömiä ja istuimien eteen jää riittävästi jalkatilaa.

tilat kahden hengen yöpymiseen. Hondan tehokas ja taloudel 3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

linen nelitahtiperämoottori täydentää loistavaa kokonaisuutta. 5

1

Pituus (cm)

608 235

Paino (kg)

950

Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

4 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle.

3

5 4 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä.

1

Leveys (cm) Pohjakulma (°)

5

6 Pöydälle oma säilytyspaikka kajuutan katossa. Pöytä pysyy tukevasti omalla paikallaan eikä vie säilytystiloja.

20 7 115-150 X 115 hv / 2 henk. 35 s 115 hv / 4 henk. 33 s 150 hv / 2 henk. 40 s 150 hv / 4 henk. 38 s 23


24


25


26


1

6

Malliston lippulaiva, josta jokainen voi räätälöidä itselleen sopivan. Muunneltavuutensa ansiosta se soveltuu niin päiväris-

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

teilyyn kuin pidemmillekin retkille. Tämä helposti käsiteltävä, 6,8 metrin pituinen vene tarjoaa loisteliaat ajo-ominaisuudet

2 Avattava tuulilasi ja tukevat portaat helpottavat kulkua veneessä. Porras toimii samalla kajuutan liukuovena. Kajuutan sisäänkäynti keskellä venettä on käytössä toimiva: kajuuttaan ei tarvitse ryömiä ja istuimien eteen jää riittävästi jalkatilaa.

2

4

7

8

5

5

4 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle.

3

5 4 kpl kuivia Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Säilytystilojen luukut voi nostaa kokonaan pois, jolloin säilytystilojen käyttö helpottuu huomattavasti.

1

6 Pöydälle oma säilytyspaikka kajuutan katossa. Pöytä pysyy tukevasti omalla paikallaan eikä vie säilytystiloja.

sekä tarvittaessa rajua suorituskykyä ja räväkkää sporttisuutta.

Väljän avotilan U-sohvasta saa tehtyä reilunkokoisen aurinkotason tai lisävuoteen. Sohvan alta löytyy runsaasti säilytys-

3 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

tiloja. Koko avotilan saa katettua kuomulla, jonka alle jää seisomakorkeus. Keulakannen alla on lisäksi yöpymistilaa kahdelle aikuiselle. Laajasta lisävarustelistasta voi valita esimerkiksi joko kylmälaukun, vetolaatikkojääkaapin tai perinteisen jääkaapin. Pentterimoduulin voi tarvittaessa jättää kokonaan pois, ja varusteiksi voi valita joko kemiallisen tai vesi-wc:n. 1

Pituus (cm)

680

Leveys (cm)

260

Paino (kg) Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

1350 20 8 150-250

7 Vene on muunneltavissa omistajan omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi: mm. pentterivarustukseen on saatavissa useita eri variaatioita. 8 Suuri avotila mukautuu niin seurusteluun, auringonottoon kuin matkustamiseenkin.

X 225 hv / 2 henk. 42 s 225 hv / 4 henk. 40 s 250 hv / 2 henk. 46 s 250 hv / 4 henk. 44 s 27


28


29


30


1

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

AMT 190 HT:ssa yhdistyvät perinteisen läpikuljettavan ja hard top -veneen parhaat puolet. Vene on suojaisa, tarjoaa erinomaiset tilat retkeilyyn, mutta on myös helppo ja turvallinen

2 Peräkuomulle tilava kuomukotelo, jossa kuomu säilyy hyvässä kunnossa ja on poissa tieltä.

käy ttää. Leveä parras ja tukevat kaiteet sekä avattava ovi tuulilasissa tekevät veneessä kulkemisesta turvallista ja lastaamisesta vaivatonta. Keulaovi myös mahdollistaa perheen

3

4

pienimpien turvallisen kulkemisen veneeseen. Autoistakin tuttu tuulilasinpuhallus pitää lasit kirkkaana kostealla kelillä, eikä pieni vesisadekaan haittaa, sillä avotila on tyhjenevä. 5

2

1

Pituus (cm)

550 224

Paino (kg)

730

Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

4 5 kpl Abloy-lukollisia säilytystiloja, joissa käytännöllinen yksiavainjärjestelmä. Veneen tyynysarja mahtuu helposti säilytystiloihin, ja tilaa jää vielä reilusti muille varusteille. 5 Sähköinen pilssipumppu tyhjentää avotilan automaattisesti. Veneen voi tarvittaessa jättää sateeseen ilman kuomua, sillä kaikki sadevesi ohjautuu pilssipumpulle.

1

Leveys (cm) Pohjakulma (°)

3 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle.

20 7 75-115 L 75 hv / 2 henk. 33 s 75 hv / 4 henk. 31 s 115 hv / 2 henk. 38 s 115 hv / 4 henk. 36 s 31


32


1 6

1 Tilavat ja helppokäyttöiset köysiboksit keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina.

Läpikuljettava monitoimimalli veneilijöille, jotka ar vostavat helppokäy ttöisy y ttä ja haluavat liik kua kelissä kuin kelissä. Etukannen reilut tilat, korkeat kaiteet ja laadukkaat karhen-

5

2 Perinteinen sivulle aukeava ovi edessä ja liukuovi takana toimivat luotettavasti kaikissa olosuhteissa.

nukset varmistavat turvallisen nousun veneeseen. Kajuutan ovi avautuu perinteisesti sivulle ja on riittävän leveä jouhevaan

3 Kolmen kattoluukun ratkaisulla saadaan kajuuttaan ilmavuutta käden käänteessä.

liikkumiseen. Kajuutan selkeät tilajärjestelyt ja huolellinen tilankäy ttö luovat avaruutta, ja tilaa löy ty y niin matkustajille

2

kuin matkatavaroille.

4

Istumajärjestys on suunniteltu matkustajia ajatellen siten,

5 Karttaplotterille valmis asennuspaikka mittaripaneelissa. Voidaan asentaa joko kiinteästi tai erilliselle jalalle.

että kaikki matkustajat saavat istua katse menosuuntaan päin. Kajuutan takaovi liukuu sivulle ja keskimmäinen kattoluukku

6

6 Tyylikkään harmaa turkkipinta on helppo pitää puhtaana, ja karhennukset tekevät liikkumisen turvalliseksi.

suurentaa oviauk koa niin, että kulku takakannelle onnistuu helposti turhia kyyristelemättä. Takakansi on tasainen ja tarjoaa erinomaisen selkeät ja turvalliset tilat rantautumiseen,

4 Reilut sisätilat, joissa kaikki istuvat kasvot menosuuntaan. Takapenkin voi tarvittaessa pedata kahden hengen vuoteeksi.

1

1

kalastukseen tai auringonlaskusta nauttimiseen. Pituus (cm) Leveys (cm) Paino (kg) Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

608 238 1080 20 6 115-150 X 115 hv / 2 henk. 33 s 115 hv / 4 henk. 31 s 150 hv / 2 henk. 38 s 150 hv / 4 henk. 36 s 33


34


5

1 Reilut sisätilat, joissa kaikki istuvat kasvot menosuuntaan.

Vaativan veneilijän monikäy ttöinen ja suoritusk yk yinen merenkävijä, jossa on korkeakeulainen runko, tilava ja tasainen

2 Leveä sivukansi helpottaa veneessä liikkumista ja veneen lastaamista.

takakansi, isot säilytystilat sekä suojaisa hytti yöpymismahdollisuuksineen. Se soveltuukin todella moneen käyttöön – niin yhteysveneeksi, tavarankuljetukseen, kalastukseen, retkeilyyn kuin ammattikäyttöönkin. Vene on räätälöitävissä eri käyttö-

2

1

4 Suuri taka-avotila helpottaa tavaroiden kuljettamista ja tekee kalastuksesta vaivatonta.

tarkoituksiin, mikä on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa: venettä on helppo varustella jokaisen asiakkaan omaan käyttöön sopivaksi. AMT 215 PH on huippuviimeistelty, vahvojen ominaisuuksien yhdistelmä, joka on tehty pärjäämään kovissa-

3 Tilavat ja helppokäyttöiset säilytystilat antavat tavaroille suojaa kovassakin kelissä.

4

6

kin olosuhteissa – heti sään vaihtuessa tai tuulen voimistuessa

3

ei tarvitse ensimmäiseksi ajatella kotisatamaan paluuta.

5 Tilavat ja helppokäyttöiset köysilaatikot keulassa ja perässä. Köysille ja ankkurille löytyy omat säilytyspaikkansa, jossa ne ovat aina käyttövalmiina. 6 Tyylikkään harmaa, laadukkaasti karhennettu turkkipinta on helppo pitää puhtaana ja tekee liikkumisen turvalliseksi.

5

Pituus (cm)

640

Leveys (cm)

240

Paino (kg) Pohjakulma (°) Henkilöluku Tehosuositus (hv) Rikipituus Nopeus solmuina (s)

1250 20 7 90-200 X 90 hv / 2 henk. 28 s 115 hv / 2 henk. 32 s 150 hv / 2 henk. 36 s

35


36


VA RU ST EET

230 DC -peräkuomu (vak iovar ust e)

200 DC -peräkuomu (vak iovar ust e)

200 BR -peräkuomu (vak iovar ust e)

190 HT -peräkuomu (vak iovar ust e)

185 BR -peräkuomu (vak iovar ust e)

185 R -peräkuomu (lisävar ust e)

170 BRs -peräkuomu (lisävar ust e)

170 R -peräkuomu (lisävar ust e)

230 DC -satamapeite (lisävar ust e)

37


VA R U S T E E T Harmaa turkkipinta Kaksivärirunko Aina rantaan -rakenne Ankkuri köysineen Kiinnitysköydet, 3 kpl Lepuuttajan kiinnityspisteet Lepuuttajat köysineen, 4 kpl Venehaka/mela 1 ankkuri-/köysilaatikko perässä 2 ankkuri-/köysilaatikkoa perässä Köysilaatikko keulassa Haponkestävät A-kaide, tuulilasikaide, trailerikoukku ja uimaportaat Haponkestävät kaiteet, knaapit, trailerikoukku, käsikahvat ja uimaportaat Kölirauta Kuivia säilytystiloja Kuivia säilytystiloja kiintein Abloy-lukoin Kajuutan patjat Lukittava kajuutta Makuupaikat Lisävuodepaikka Mukitelineet Sadevesityhjentyvä avotila Runkoikkunat Hyttysverkot Verhosarja Mattosarja Kaidesarja Kattoluukku Kansiluukku Pöytä ja jalka Pöytä, jalka ja aurinkopatja Teak-sarja Teak-laminaatti Vesihiihtokoukku Etuavotilan peite Kuomukotelo Peräkuomu Pulpetin suojahuppu Satamapeite Säilytyspeite Keskipenkki Istuintyynyt (200 BR ei sis. etutyynyjä) Etutyynyt Comfort-istuimet Istuimen suojahuput Hydrauliohjaus

38

150 R

160 R

170 R

185 R

170 BRs

185 BR

200 BR

200 DC

230 DC

190 HT

200 C

215 PH

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✗ 2 kpl ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ -

✗ 2 kpl ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ -

✗ 6 kpl ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ -

✗ 6 kpl ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓

✗ 5 kpl ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ -

✗ 7 kpl ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

✗ 7 kpl ✗ 1 ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

✗ 3 kpl ✓ ✓ 2 ✗ 1 ✓ ✓ 2 ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

3 kpl ✓ ✓ 2 ✗ 2 ✓ ✓ 2 ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

✗ 5 kpl ✓ 2 ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

✗ ✓ ✓ 1 ✗ 1 ✓ ✓ ✗ ✓ 2 kpl ✗ ✓ ✓

3 kpl ✓ ✓ 3 ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 1 kpl ✗ ✗ ✓ ✓


VA R U S T E E T

150 R

160 R

170 R

185 R

170 BRs

185 BR

200 BR

200 DC

230 DC

190 HT

200 C

215 PH

✓ -

✓ -

✓ -

✗ -

✓ -

✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✓ ✗ ✗

✗ ✗ ✓ ✗ ✗

✗ ✓ ✗

✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ohjaustehostin Kaapeliohjaus Toinen ohjauspiste Trimmitasot Integroitu huurteenpoisto Integroitu tiskiallas NMEA 2000 -verkko Soitin Raymarine A67 -kaikuplotteri sis. Navionics Gold 44XG -kartat ja kaikuanturin Raymarine A77 -kaikuplotteri sis. Navionics Gold 44XG -kartat ja kaikuanturin Raymarine C97 -kaikuplotteri sis. Navionics Gold 44XG -kartat ja kaikuanturin * Asennusmoduuli (Wallas 800 tai/ja Waeco CR-50) Integroitu kylmäboksi Painevesijärjestelmä Waeco CDF-18 -kylmälaukku Waeco CD-30 -vetolaatikkojääkaappi Waeco CR-50 -jääkaappi Wallas 800 -liesilämmitin Webasto 2000 -lämmitin Käsikäyttöinen pilssipumppu Sähkökäyttöinen pilssipumppu Irtonainen varapolttoainesäiliö Kiinteä polttoainesäiliö Polttoainesuodatin Tuulilasinpyyhin kuljettajalle Toinen tuulilasinpyyhin 12 V virran ulosotto Kaksoisakkujärjestelmä Keulapotkuri Hakuvalo Kompassi Keulavalot Kulkuvalot LED-kansivalot Sisävalot Työvalot takakannelle Kannenhuuhtelupumppu Kemiallinen WC Vesi-WC, septitankki ja imutyhjennys Sammutin Honda-esiasennus Securmark-turvamerkintä ✓

vakiovaruste

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓ 5 l 1 kpl ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 5 l ✗ 1 kpl ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 5 l ✗ 1 kpl ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 10 l 100 l ✓ 1 kpl ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 5 l 60 l ✓ 1 kpl ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 10 l 100 l ✓ ✗ 1 kpl ✓ ✓ ✓ ✓

✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 10 l 140 l ✓ ✓ ✗ 2 kpl ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 10 l 140 l ✓ ✓ ✗ 2 kpl ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

✗ ✗ ✗ ✗ * ✗ * ✗ ✓ 220 l ✓ ✓ ✓ 4 kpl ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

✗ ✗ ✓ ✓ 10 l 100 l ✓ ✓ ✗ 1 kpl ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

✗ ✗ ✗ ✓ 10 l 140 l ✓ ✓ ✓ 1 kpl ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 220 l ✓ ✓ ✓ 3 kpl ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

lisävaruste

39


JÄLLEENMYYJÄSI:

A M T- V E N E E T

OY

Uurontie 1-2, 80770 Kontiolahti, Finland Tel.

+ 3 5 8 ( 0 ) 13

7 3 7 3 2 11

Fax:

+ 3 5 8 ( 0 ) 13 7 3 7 3 2 2 5 e-mail: info@amtboats.fi

W W W . A M T B O A T S . F I

Koska AMT-Veneet Oy tutkii ja kehit tää uusia teknisiä ratkaisuja, AMT varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ilmoit tamat ta niistä etukäteen.

AMT Premium Boats 2014 -esite  
AMT Premium Boats 2014 -esite  

AMT 2014 -venemallisto AMT 2014 -esite AMT Premium Boats