Page 1

ORDE VAN DIENST Henk Otte


ORDE VAN DIENST


4


5


6


7


8


9


In de 16e eeuw vindt in West Europa de reformatie plaats. De reformatorische kerk die hieruit voortkomt houdt vast aan sobere tradities, rituelen en dogma’s. Hij heeft zich ontwikkeld tot een instituut dat van geloof een georganiseerde religie maakt. En bepaalt hoe het christendom beleefd moet worden.

10


0-1 1-5 5-10 10-15 15-35

Percentage SGP-stemmers per gemeente bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 In Nederland zijn 2125 kerken welke in de tijd van de reformatie zijn ontstaan, met een gezamelijk ledental van 2.019.494

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


Kerkenraad bestuur van een kerkelijke gemeente Commissie enkele personen welke met een bepaalde taak belast zijn Moderamen groep personen die de vergaderingen voorbereidt en zorgt dat de genomen besluiten worden uitgevoerd Synode  vergadering van leidinggevenden van verschillende plaatselijke kerken Classis regionale vergadering binnen de kerkgenootschap


1. SAMENSTELLING AMBTELIJKE VERGADERINGEN

Stemgerechtigde leden van de gemeente of de wijkgemeente

evangelisch-lutherse leden van de Protestantse Kerk in Nederland

Gemeente (Lokaal) kerkenraad

algemene

of

kerkenraad

wijkkerkenraad

evangelisch-lutherse synode

synodale commissie

Classis (Regionaal) classicale vergadering

algemene classicale vergadering

breed moderamen

Synode (Landelijk)

generale synode

kleine synode

benoeming van de leden aanwijzing van de leden voordragen van de leden 27


28


29


College bestuurslichaam Diaken   protestants kerkelijk ambtsdrager Kerkrentmeester  beheert de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en eventuele verenigingsgebouw(en)


2. KERKENRAAD

met colleges en organen van bijstand

commissie

wijkkerkenraad

commissie

wijkraad van diakenen

wijkraad van

commissie

kerkrentmeesters

commissie

commissie

commissie

college van

college van

diakenen

kerkrentmeesters

algemene kerkenraad

31


32


33


Visitatie

een orgaan dat kerkelijke gemeentes bezoekt voor bemiddeling en advies


3. CLASSICALE VERGADERING EN ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING Met organen van bijstand en colleges

commissie

classicale vergadering

commissie

financiĂŤle commissie (indien noodzakelijk)

regionale college voor de visitatie voorzitter

regionale college voor behandeling van beheerszaken

regionale college voor de behandeling

algemene classicale vergadering

van bezwaren en geschillen

regionale college voor het opzicht

regionale raad van advies inzake de dienstverlening

benoemen van de leden aanbevelen van de leden 35


36


37


Predikant  iemand die werkt voor een kerk en ‘s zondags de dienst leidt. Kerkorde kerkrecht zoals dat wordt gehanteerd binnen de protestantse kerk


4. EVANGELISCH-LUTHERSE SYNODE EN GENERALE SYNODE met organen en bijstand en colleges

organen van bijstand

ambtelijke vergaderingen

colleges

generale college

financiĂŤle commissie

voor de behandeling van bezwaren

commissie

en geschillen

evangelisch-

lutherse synode generale college voor het opzicht

commissie

generale college voor de visitatie generale raad van

generale college

advies

voor onderzoek van beheerszaken

bestuur van de dienstenorganisatie

generale synode

generale college voor de toelating tot het ambt van predikant

raad van advies voor het gereformeerd belijden

generale college voor de ambtsontheffing

raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs

generale college voor de kerkorde

benoemen van de leden aanbevelen van een lid 39


RDCRegionaal Dienstencentra, kerkelijke bureaus welke zijn ontstaan uit kerkfusies


5. BESTUUR EN BELEID DIENSTENORGANISATIE

bestuur dienstenorganisatie en moderamen generale synode bestuur dienstenorganisatie

algemene classicale vergadering met raad van advies

geĂŻntergreerd meerjaren beleidsplan

generale synode

dienstenorganisatie

voor de dienstenorganisatie als geheel uitgewerkt in het

algemene

jaarlijks

classicale

activiteitenplan

RDC

vergadering

als geheel met negen

RDC’s en negen

RDC’s

classicale vergadering

regionale raad van advies

besturen dienstenorganisatie voorbereiden beleidsplan / activiteitenplan Dit model is gebaseerd op: De toelichting op de Kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland door dr. P. van den Heuvel

meewerken aan voorbereiding b / a vaststellen beleidsplan / activiteitenplan 41


42


43


p4

Consistorie Hervormde Gemeente Woerden (Maranathakerk)

p8

Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Bodegraven (Bethelkerk)

p6 p 12 p 14 p 16 p 18 p 20 p 22 p 24 p 28 p 32 p 36 p 42

Consistorie Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht (Dorpskerk) Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Houten (Eskol Kerk)

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Woerden (Maranathakerk)

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht (Dorpskerk) Kerkenraad Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht (Dorpskerk) Consistorie Protestantse Kerk Utrecht (Triumfatorkerk)

Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Houten (Eskol Kerk)

Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Bodegraven (Bethelkerk) Consistorie Gereformeerde Gemeente Bodegraven (Bethelkerk) Kerkenraad Hervormde Gemeente Woerden (Maranathakerk)

Kerkgebouw Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht (MatthĂŠĂźskerk) Consistorie Gereformeerde Gemeente Houten (Eskol Kerk)

Consistorie 44

vergaderruimte van een kerkenraad


COLOFON

Druk:

NPN Drukkers Breda Fotografie: Henk Otte

henkotte.nl Met dank aan:

De kerkelijke gemeenten die bereid waren mee te werken aan dit project.

Karel Otte, Samuel Otte, Ringer Otte, Isabel Woltmann, Evert Klein Nagelvoort, Benjamin van Teijlingen, Raimond Wouda, Guus Rijven, Anna Abrahams, Vincent van Baar, Ton van Kints, Pawel

Pokutycki, Corinne Noordenbos, Ingrid Grootes, Tom Janssen, Femke Lutgerink, Reinder Janssen, Teun Vonk, Joost Koskamp, Luuk Smits en Florian Braakman.

Dit werk is gemaakt in context van het gelijknamige eindexamenproject van mijn studie Fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Š Henk Otte 2012


ORDE VAN DIENST  

In the 16th century the reformation takes place in Western Europe. The reformed church that arises from this reformation holds on tight to s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you